Thursday 17 November 2022

upa aakamam

[upa aakamam 01]

<1> israayealar yoarthaanukkuk (keezhp) pu'raththilea paalaivanaththil sengkadalai noakkum oru samave'liyil, paaraanukkum thoappealukkum laapaanukkum, mikuthiyaana ponvi'laiyum aseroattukkum naduppu'raththilu'l'la oar idaththil irukkum poathu, moayeesan avarka'ludaiya muzhuch sapaiyaiyum noakkip peasiya vaarththaika'l pinvarumaa'ru.

<2> mea'rpadi idam kaatheas paarneayilirunthu seyeer malaivazhiyaay oareapukkup poaki'ravarka'lukkup pathinoaru naa'l paya'nath tholaivil irukki'rathu.

<3> appozhuthu (paalaivanap paya'naththin) naa'rpathaam aa'ndu, pathinoaraam maatham, muthal naa'l. annaa'lil aa'ndavar israayeal makka'lidam sollumaa'ru thanakkuk katta'laiyitta vaarththaika'lai moayeesan sollalaanaar.

<4> atha'rkumun avar esepoanil kudiyiruntha amoa'raiyarudaiya arasanaakiya sekoanaiyum, aseroattilum ethiraayilum vaazhnthuvantha paasaanin arasanaakiya oakaiyaiyum mu'riyadiththirunthaar.

<5> yoarthaanukkuk (keezhp) pu'raththil moavaap naattil athu nadanthathu. moayeesan (aa'ndavarudaiya) niyaaya vithika'lai makka'lukkuth the'liviththuk kaattath thodangkinaar. eppadiyen'raal:

<6> oareapil nammudaiya kadavu'l thiruvu'lampat'rinathaavathu: neengka'l intha malaiyarukil irunthathu poathum.

<7> neengka'l pu'rappattu amoa'raiyar malaiyaiyum athaich sut'rilumirukki'ra mat'ra idangka'laiyum, then pu'ramaayu'l'la samave'liyaiyum malaikka'navaayka'laiyum, kada'rkaraiyoaramaayk kaanaan, laapaan naaduka'laiyum, yooppiraaththu en'ra periya nathiyaiyum sen'radaiveerka'l.

<8> ithoa (avat'rai) ungka'l udaimaiyaakkinoam. neengka'l poay, aa'ndavar ungka'l moothaathaiyaraakiya aapirakaamukkum eesaakkukkum yaakkoappukkum, avarka'lukkup pinvarum avarka'l santhathikkum koduppathaaka aa'naiyittuch sonnaarea, antha naattil pukunthu athai urimaiyaakkik ko'l'lungka'l en'raar.

<9> akkaalaththil naan ungka'lai noakki:

<10> naan oruvanaay ungka'l paaraththaith thaangkak koodaathavanaay irukki'rean. eanen'raal, ungka'l kadavu'l ungka'laip perukach seythaar. neengka'l ippozhuthu vi'nmeenka'laippoal a'lavat'rup peruki irukki'reerka'l.

<11> ungka'l thanthaiyarin kadavu'laakiya aa'ndavar neengka'l ippozhuthu iruppathaik kaattilum ungka'lai innum aayira madangkaakumpadi seythu, thaam solliya vaarththaiyinpadiyea ungka'lukku aaseer a'lippaaraaka.

<12> ungka'l ku'raika'laiyum thunpangka'laiyum vazhakkuka'laiyum naan oruvanaakath thaangkuvathu iyalaatha kaariyam.

<13> aathalaal, ungka'l koaththirangka'lil gnaanamum viveakamum nannadaththaiyumu'l'la aadavarka'lai neengka'l therinthu ko'ndaal naan avarka'lai ungka'lukkuth thalaivarka'laaka ea'rpaduththuvean en'ru naan ungka'lukkuch solla, neengka'l ma'rumozhiyaaka:

<14> thaangka'l seyyak karuthinathu nallathu en'ru enakkuch sonneerka'l.

<15> aathalaal, naan ungka'l koaththirangka'lil gnaanamum mathippum porunthiya aadavarka'laith therinthuko'ndu ungka'lukku ellaavat'raiyum kat'ruk kodukkum poruttu avarka'laith thalaivarka'laakavum aayiravarkkum ainnoot'ruvarkkum noot'ruvarkkum aimpathinmarkkum thalaivaraakavum ea'rpaduththi vaiththean.

<16> pi'raku naan avarka'lai noakki: makka'ludaiya vazhakkuka'laik keattu, avarka'l sakoathararaanaalum anniyaraanaalum, neethippadi theerppuch sollungka'l.

<17> neethiyilea oruthalaich saarpillaamal, periyavanukkum si'riyavanukkum sariyaakach sevi koduppeerka'l. nadunilai thava'ravea koodaathu. athuvea i'rai neethi. ungka'lukkuk kadinamaayth thoan'rum kaariyaththai ennidam ko'nduvaarungka'l. naan athaik keattuth theerppuch solvean en'ru katta'laiyittean.

<18> neengka'l seyya vea'ndiyana ellaavat'raiyum katta'laiyittean.

<19> athanpin, nammudaiya kadavu'laakiya aa'ndavar namakkuk katta'laiyittirunthapadi naam oareapai vittup pu'rappattu, neengka'l ka'nda payangkaramaana perum parappu'l'la paalaiyaik kadanthu, amoa'raiyarin malai vazhiyaaych sen'ru kaatheasukku vanthusearnthoam.

<20> appozhuthu, naan ungka'lai noakki: nam kadavu'laakiya aa'ndavar namakkuk kodukkavirukki'ra amoa'raiyarin malainaadu varaiyilum neengka'l vanthu searntheerka'l.

<21> ithoa un kadavu'l unakkuk kodukkavirukkum naattaip paar. nam kadavu'laakiya aa'ndavar un moothaathaiyarukku vaakka'liththapadi nee poay athai urimaiyaakkikko'l. agnchavum vea'ndaam, kalangkavum vea'ndaam en'rean.

<22> appozhuthu neengka'l ennidam vanthu: antha naattai aaraaynthu paarkkavum, naam evvazhiyaakach sen'ru enthentha nakarangka'lukkup poakalaamen'ru sollavum, thakkavarka'laana manitharka'lai anuppuvathu nalam en'reerka'l.

<23> naan (ungka'l) sollai eat'rukko'ndu, ungka'l koaththirangka'lukku ovvoruvaraakap pannira'ndu manitharka'lai anuppinean.

<24> avarka'l pu'rappattu, malaika'lil ea'rik kodimunthirip pazhap pa'l'laththaakku varaiyilum poay naattai nan'raakap paarththathumallaamal,

<25> naattin sezhumaikku adaiyaa'lamaaka athan pazhangka'lil silavat'rai eduththu nammidam ko'nduvanthu: nam kadavu'laakiya aa'ndavar namakkuk kodukkavirukkum naadu nalla naadu en'ru sonnaarka'l.

<26> neengka'loa: poakamaattoam en'ru nam kadavu'lin vaarththaiyai nampaathavarka'laay,

<27> ungka'l koodaarangka'lil mu'rumu'ruththeerka'l. aa'ndavar nammai ve'ruththirukki'raar. aakaiyaal, avar amoa'raiyar kaiyil nammai oppuviththu nammai azhiththuviduvatha'rkaakavea, ekipthilirunthu pu'rappadach seythaar.

<28> naam poavathu evvaa'ru? antha makka'l ka'nakkillaathavarka'lum nammaivida nettaiyarka'lumaavar en'rum, avarka'ludaiya nakarangka'l periyavaika'lum vaana'laaviya koapurangka'l ko'ndavaika'lumaay irukkin'rana en'rum, avvidaththil eanoakkin puthalvarka'laiyum ka'ndoam en'rum, poayp paarththavarka'l solli achchu'ruththinaarka'lea en'ru sonneerka'l.

<29> athaikkeatta naan: agnchaatheerka'l; avarka'lukku agnchavea'ndaam.

<30> ungka'lai nadaththukin'ra kadavu'laakiya aa'ndavar ungka'lai aathariththu, ekipthu naattilea ungka'l ka'nka'lukku munpaaka avar eppadi ungka'loadirunthu poarpurinthaaroa, appadiyea seyvaar.

<31> paalaivanaththil avar seythathum ungka'lukkuth theriyuman'roa? oru manithan than kuzhanthaiyai eanthik ko'lvathupoal ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavar (ungka'laip pea'ni) neengka'l ivvidam vanthu searumvaraiyil nadanthuvantha vazhithoa'rum ungka'lai eanthikko'ndaaran'roa?

<32> aanaal neengka'l appozhuthumuthalaay,

<33> ungka'lukku mun vazhiyaith thi'ranthu neengka'l paa'laiyam i'rangkavea'ndiya idaththai a'lanthu koduththavarum, ungka'l vazhikaattiyaaka iravil neruppuththoo'nilum pakalil meakaththoo'nilum ungka'lukku munsen'ravarum ungka'l kadavu'lumaakiya aa'ndavarai nampineerka'loa? illai.

<34> aakaiyaal, aa'ndavar ungka'l vaarththaika'lin kuralaik keattuk kadungkoapam ko'ndu:

<35> ungka'l moothaathaiyarukkuk koduppoamen'ru naam aa'naiyittuch solliya antha nalla naattai inthak ketta makka'lil oruvanum kaa'nappoavathillai en'rum;

<36> jeppoaneayin puthalvanaakiya kaaleap aa'ndavaraip pinpat'ri nadanthaan; aathalaal, avan athaik kaa'npaan en'rum; avanukkum avan pi'l'laika'lukkum avan mithiththu vantha naattaith tharuvoam en'rum sonnaar.

<37> avar ippadi (makka'lmeethu) koapam ko'ndathil viyappu enna? ungka'l poruttu avar enmealum koapam ko'ndu: neeyum athil pukuvathillai.

<38> aanaal, un oozhiyanaay irukki'ra noonin puthalnaakiya yoasuvaa athil unakkup pathilaayp pukuvaan. avanukku nee a'rivurai solli avanaith thidappaduththu. eanen'raal, avanea thiruvu'lach seettuppoattu athai israayealukkup pangkittuk koduppaan.

<39> si'raiyaayk ko'ndupoakappaduvaarka'len'ru neengka'l sonna ungka'l si'ruvarka'lum, innaa'lilea nanmai theemai a'riyaatha (ungka'l) pi'l'laika'lum, annaattil pukuvaarka'l. avarka'lukkea athaik koduppoam. avarka'l athai urimaiyaakkik ko'lvaarka'l.

<40> neengka'loa thirumpich sen'ru, sengkadal vazhiyaayp paalaivanaththi'rkup pu'rappattuch sellungka'l en'raru'linaar en'rean.

<41> appozhuthu neengka'l ennai noakki: naangka'l aa'ndavarukkuth thuroakam seythoam. nam kadavu'laakiya aa'ndavar katta'laiyittapadi ithoa poayp poar purivoam enap pathil koo'rineerka'l. aayutham thaangkiyavarka'laay malaimeal ea'rath thayaaraay irukkaiyil, aa'ndavar ennai noakki:

<42> neengka'l ungka'l pakaivar munpaaka mu'rinthupoaveerka'l. aathalaal, neengka'l poakavum poarpuriyavum vea'ndaam. naam ungka'l naduvea irukkamaattoam en'ru avarka'lukkuch sol en'raar.

<43> naan appadiyea ungka'lukkuch sonnean. aanaal, neengka'l sevikodaamal aa'ndavarudaiya katta'laiyai mee'ri, serukkut'roaraay malaimeal ea'raththu'ninthamaiyaal,

<44> antha malaika'lil kudiyiruntha amoa'raiyar ungka'lai ethirkkap pu'rappattu vanthu, theaneekka'l thuraththuvathupoala ungka'laith thuraththi, seyeer thodangki oarmaavaraiyilum ungka'lai mu'riyadiththaarka'l.

<45> appozhuthu neengka'l thirumpi vanthu aa'ndavarudaiya munnilaiyilea azhuthapoathu, avar ungka'lukkuch sevikodukkavumillai; ungka'l vi'n'nappaththai eat'rukko'l'lavumillai.

<46> aakaiyaal neengka'l kaatheas parneayil nee'nda naadka'l thangkineerka'l.

[upa aakamam 02]

<1> pinnum aa'ndavar enakkuch solliyavaa'ru naam angkirunthu pu'rappattuch sengkadalukkup poakumvazhiyea paalaivanaththil paya'nam seythu nedunaa'l seyeer malai naattaich sut'rith thirinthoam.

<2> appozhuthu aa'ndavar ennai noakki:

<3> neengka'l immalai naattaich sut'ri alainthathu poathum. ippoathu vadakkea thirumpungka'l.

<4> makka'laip paarththu nee katta'laiyida vea'ndiyathu ennaven'raal: seyeerilea kudiyirukki'ra, esaayoovin puthalvaraakiya ungka'l sakoathararka'ludaiya ellaika'lin vazhiyaaych sellap poaki'reerka'l; avarka'l ungka'lukku agnchuvaarka'l.

<5> aakaiyaal, neengka'l avarka'loadu poaraadaathapadikku echcharikkaiyaay irungka'l. naam esaayoovukkuch seyeer malaiyai udaimaiyaakak koduththu'l'lamaiyaal, avarka'l naattilea oar adi nilamkooda ungka'lukkuk kodoam.

<6> thinnum pa'ndangka'lai vilaikku vaangki u'npeerka'l. tha'n'neeraiyum avarka'l kaiyil pa'nam koduththu mo'ndu kudippeerka'l.

<7> un kadavu'laakiya aa'ndavar un seyalka'lilellaam unakku aaseer a'liththuvanthaar. nee sellum vazhiyaiyum a'rinthirukki'raar. inthap periya paalaiyai nee kadantha vithaththaiyum a'rinthirukki'raar. un kadavu'laakiya aa'ndavar naa'rpathaa'ndu unnoadu vaazhnthathanaal, unakku on'rum ku'raivupadavillai en'raru'linaar.

<8> appadiyea naam seyeeril kudiyirukki'ra nammudaiya sakoathararka'laakiya esaayoo puthalvarin naattaik kadantha pinpu thi'rantha ve'livazhiyaay ealaathmeethum aasiyongkaparmeethum sen'ru moavaap paalaivanaththi'rku vanthusearnthapoathu,

<9> aa'ndavar ennai noakki: nee moavaapiyaraith thunpu'ruththavum vea'ndaam; avarka'loadu poaraadavum vea'ndaam. eanen'raal, naam loaththin puthalvarukku aar ennum nakaraththaik ko'ndu'l'la naattai urimaiyaakak koduththoam. athil unakku on'rum kodoam en'raar.

<10> emmiyar athan muthal kudika'laay irunthanar. avarka'l eppadippattavarka'len'raal, valimai mikka inaththavarum nediya aadka'lumaay avarka'l irunthathanaal,

<11> avarka'lum arakkarka'lum eanaakkeemin en'ru e'n'nappattaarka'l. si'rappaaka, avarka'l eanaakkeemiyarka'lai oththavarka'l. moavaapiyarka'loa avarka'lai emim en'ru solvaarka'l.

<12> seyeerilea oa'raiyarka'l muthan muthal kudiyirunthaarka'l. aanaal, aa'ndavar thangka'lukkuk koduththa vaakku'ruthi naattil israayealar eppadik kudiyea'rinaarka'loa, appadiyea esaayoovin puthalvar mea'rsolliya oa'raiyarka'laith thuraththiyum vettiyum avarka'l naattil kudiyea'rinaarka'l.

<13> ni'rka, naam jaareath en'ra oadaiyaik kadakka athan a'nmaiyil vanthoam.

<14> naam kaatheas parneayai vittup pu'rappatta naa'l thodangki, jaareath ennum oadaiyaik kadantha naa'l varaiyilum sen'ra kaalam muppaththettu aa'ndu. atha'rku'l anthach santhathiyaich saarntha poarveerar ellaarum aa'ndavarudaiya aa'naiyinpadi paa'laiyaththin naduvilirunthu azhikkappattaarka'l.

<15> u'l'lapadi avarka'l paa'laiyanaduvinin'ru maa'ndu azhiyumpadiyaay aa'ndavarudaiya kai avarka'lukku viroathamaay irunthathu.

<16> anthap poarveerar ellaarum maa'ndu poanapinpu,

<17> aa'ndavar ennai noakki:

<18> nee in'ru moavaap ellaika'laiyum aar en'ra nakaraiyum thaa'ndippoavaay.

<19> pinpu ammoanin puthalvar kudiyirukki'ra naattil searumpoathu, nee avarka'laith thunpu'ruththavum poarukku azhaikkavum vea'ndaam; echcharikkai! avarka'lin naattai naam loaththin puthalvarukku urimaiyaakath thanthoam. athil on'rum unakku urimaiyaakak kodoam.

<20> athu arakkarudaiya naaden'ru e'n'nappattathu. eanen'raal, mu'rkaalaththil arakkar athilea kudiyirunthanar. ammoaniyar avarka'lai somsommeem en'ru azhaikki'raarka'l.

<21> antha makka'loa valimai mikka inam; eanaakkeemiyaraip poal nediyar; aa'ndavar ammoaniyarukkumunpaaka avarka'lai azhiththu, ammoaniyarai avarka'ludaiya idaththil kudiyirukkach seythaar.

<22> atha'rkumun avar seyeeril kudiyirukki'ra esaayoo puthalvarukku avvithamaakavea uthaviyaay irunthu, oa'raiyarai azhiththu avarka'l naattai ivarka'lukkuk koduththaar. innaa'l varaiyilum (esaayoovin puthalvar) athilea kudiyirukki'raarka'l.

<23> avvaa'rea, aaseareem thodangkik kaajaavaraiyilum kudiyiruntha eavaiyar kappathosiyaraalea thuraththappattaarka'l. ivarka'l thangka'l thaaynaattai vittu vanthu, avarka'lai azhiththu, avarka'ludaiya idaththilea kudiyea'rinaarka'l.

<24> neengka'l ezhunthu, aranoan enki'ra oadaiyaik kadanthu poangka'l. ithoa naam amoa'raiyanaana esepoanin mannan sekoanai un kaiyil oppadaiththoam. avan naattai nee urimaiyaakkik ko'lvatha'rku avanoadu poaraadu.

<25> vaanaththin keezh engkumu'l'la makka'l un peyaraich sollakkeattu achchamut'ru, pi'l'lai pe'rum pe'nka'laippoal veathanaippattuk kalangkaththakkathaaka, ithoa naam avarka'lukkuth thikilum achchamum u'ndaakumpadi in'ru seyyath thodangkuvoam en'ru thiruvu'lam pat'rinaar.

<26> appozhuthu naan katheamaath paalaiyilirunthu esepoanin arasanaana sekoanidam samaathaana vaarththaika'laich sollumpadi pirathinithika'lai anuppi:

<27> naangka'l ummudaiya naattaik kadanthu poakavea'ndum. valappu'ramum idappu'ramum saayaamal nedugnsaalai vazhiyaakavea naangka'l nadappoam.

<28> engka'lukku u'n'na u'navu vakaika'laiyum kudikkath tha'n'neeraiyum neer vilaikkuth tharavea'ndum. naangka'l kadanthu poaka uththaravu mattum kodum.

<29> naangka'l yoarthaanai adainthu, engka'l kadavu'laakiya aa'ndavar engka'lukkuk kodukkavirukkum naattil naangka'l pukum varaiyilum, seyeeril vaazhki'ra esaayoo puthalvarum aarilea kudiyirukki'ra moavaapiyarum uththaravu koduththathupoal, neerum uththaravu kodum en'ru solli anuppinean.

<30> aanaal than naattaik kadanthu poakumpadi esepoanin arasanaakiya sekoan namakku uththaravu kodukkavillai. eanen'raal, ippoathu neeyea kaa'npathupoal, un kadavu'laakiya aa'ndavar avanai un kaiyil oppuk kodukkum poruttu avan manaththaiyum kadinappaduththi avan ithayaththaiyum adaiththuvittirunthaar.

<31> appozhuthu aa'ndavar ennai noakki: ithoa sekoanaiyum avan naattaiyum un kaiyil oppadaikkath thodangkinoam. nee avan naattaik kaippat'rath thodangkalaam en'raar.

<32> sekoanoa than makka'l anaivaroadum nammudan poar thodukkap pu'rappattu yaasaavukku vanthaan.

<33> nam kadavu'laakiya aa'ndavar avanai namathu kaiyil oppadaiththaar. aathalaal naam avanaiyum, avan puthalvarka'laiyum, avanudaiya makka'l anaivaraiyum mu'riyadiththoam.

<34> aththaru'nam naam avan nakarangka'laiyellaam pidiththu, avat'ril kudiyiruntha pe'nka'laiyum aadavarka'laiyum pi'l'laika'laiyum azhiththu, ethaiyum meethi vaikkaamal ellaavat'raiyum azhiththuvittoam.

<35> miruka uyirka'lum, naam pidiththa nakarangka'lil ko'l'laiyadiththa porudka'lum mattum yaar yaar kaiyil akappattanavoa avat'rai avaravar vaiththuk ko'ndaarka'l.

<36> pa'l'laththaakkilu'l'la arnoan oadaik karaiyilirukki'ra aroayoa nakar thodangkik kalaathvaraiyilum naam pidikkaatha ara'nu'l'la nakaramum oorum on'reanum illai. nam kadavu'laakiya aa'ndavar avai ellaavat'raiyum nammudaiya kaiyilea oppadaiththaar.

<37> ammoan puthalvarudaiya naattaiyum, jepoak enki'ra oadaikkaduththa oorka'laiyum, malaika'lilu'l'la nakarka'l muthiliya idangka'laiyum mattum searaamal vilakippoanoam. eanen'raal, nam kadavu'laakiya aa'ndavar avat'raiyellaam pidikkaathapadi vilakkiyirunthaar.

[upa aakamam 03]

<1> pinpu naam thirumpip paasaanukkup poakumvazhiyea sellukaiyil, paasaanin arasanaakiya oak enpavan thannudaiya kudika'l ellaaroadum pu'rappattu nammoadu ethirththup poar seyyumpadi ethiraaykku vanthaan.

<2> appozhuthu aa'ndavar ennai noakki: nee avanukku agnchaathea. avanaiyum avan kudika'l anaivaraiyum, avan naattaiyum un kaiyilea oppadaiththoam. esepoanilea kudiyiruntha amoa'raiyarudaiya arasanaakiya sekoanukku nee seythathu poala ivanukkum seyvaay en'raru'linaar.

<3> avvaa'rea nam kadavu'laakiya aa'ndavar paasaanin arasanaakiya oakkaiyum avanudaiya kudika'l ellaaraiyum namathu kaiyil oppadaiththamaiyaal, naam avarka'lellaaraiyum vetti veezhththinoam.

<4> orea kaalaththil avanudaiya nakarangka'laiyellaam pidiththu azhiththuvittoam. avat'ril naam pidikkaatha nakaram on'rum illai. paasaaniliruntha oakkin aadchikkudpatta a'rupathu nakarka'laiyum pidiththu, arkoap naadu muzhuvathaiyum kaadaakkivittoam.

<5> antha nakarka'lellaam mikavum uyarntha mathilka'laalum vaayilka'laalum thaazhppaa'lka'laalum ara'n seyyappattirunthana. an'riyum, mathilka'l illaatha nakarka'lum pala irunthana.

<6> naam esepoanin arasanaana sekoanukkuch seythathu poalavea, antha nakarka'laiyum azhiththu, avat'rilu'l'la pe'nka'laiyum aadavarka'laiyum pi'l'laika'laiyum kon'rozhiththoam.

<7> aanaal, aadumaaduka'laiyum nakarka'lil akappatta soththukka'laiyum pa'riththuk ko'ndu poanoam.

<8> ippadiyea yoarthaanukku ippu'raththilirukki'ra arnoan oadai thodangki earmoan malaivaraiyilum amoa'raiyarudaiya ira'ndu arasarka'lin naattaip pidiththoam.

<9> antha earmoan malaiyai, sithoaniyar sariyoan en'rum, amoa'raiyar saneer en'rum azhaikki'raarka'l.

<10> samave'liyilu'l'la ellaa nakarka'laiyum, paasaan arasanaana oak enpavanudaiya nakarka'laakiya selkaa, ethiraayivaraiyilumu'l'la kalaath naadu paasaan naadu muzhuvathaiyum (pidiththoam).

<11> eanen'raal, arakkavamsaththaarukku'l'lea paasaan arasanaakiya oak enpavan mattumea irunthaan. ammoan puthalvaraich saarntha rappaath en'ra nakarilea irumpinaal seyyappatta avanudaiya kattil irukki'rathu: athu manithanudaiya kaimuzhaththin a'lavuppadi onpathu muzha nee'lamum naanku muzha akalamum u'l'lathu.

<12> naam akkaalaththilea urimaiyaakkik ko'nda naadu arnoan oadaik karaiyilu'l'la aaroavear thodangkik kalaathmalai naattil paathivaraiyilum paranthu kidakkum. athiliruntha nakarka'lai roopan koaththiraththaarukkum kaath koaththiraththaarukkum koduththean.

<13> kalaaththin mat'rappaakaththaiyum, oakkin naadaayiruntha paasaan naadu muzhuvathaiyum, arkoap naadu muzhuvathaiyum manaaseayudaiya paathikkoaththiraththi'rku oppuviththuvittean. paasaan muzhuvathumea arakkar naadu en'ru azhaikkappadukin'rathu.

<14> manaaseayin puthalvanaakiya jayeer enpavan arkoap naadu muzhuvathaiyum, jesoorimaakkaaththi ellaika'l varaiyilum urimaiyaakkik ko'ndu, paasaanaith than peyaraik ko'ndea aavoad jayeer en'ru azhaiththaan. aavoad jayeer en'raal jayeerudaiya nakar enpathaam. inthap peyar innaa'l varaiyilum vazhakkilirunthu varuki'rathu.

<15> makkeerukkum kalaathaik koduththean.

<16> aanaal, arnoan oadaivaraiyilumu'l'la kalaath naattin oru pakuthiyaiyum, arnoan naduoadaiyum athan arukeayu'l'la naadum thodangki, ammoan puthalvarudaiya ellaiyaakiya jaapoak oadaivaraikkum virinthu kidakkum naattaiyum,

<17> paazhve'liyaiyum, yoarthaanaiyum, uvarmikka sengkadal varaiyilumu'l'la kenereattin ellaika'laiyum, keezhththisaiyai noakkum piskaa malaikkaduththa naattaiyum roopan koaththiraththaarukkum kaathkoaththiraththaarukkum koduththean.

<18> akkaalaththil naan ungka'lai noakki: ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavar ungka'lukku intha naattai urimaiyaakath tharuki'raar. poarukkuth thakuntha aadavaraakiya neengka'l anaivarum aayutham thaangkiyavaraay ungka'l sakoathararaakiya israayeal makka'lukku munnea nadanthu poangka'l.

<19> ungka'l manaivika'laiyum pi'l'laika'laiyum (ungka'lukkuth thira'laana manthaika'l u'nden'ru a'rivean) aadumaaduka'laiyum naan ungka'lukkuk koduththu'l'la nakarka'lilea irukkavittu,

<20> aa'ndavar ungka'lukku i'laippaat'riyaith thanthathu poal avar ungka'l sakoathararaiyum i'laippaa'rach seythu, avarka'lukku yoarthaanin appu'raththil kodukkavirukki'ra naattai avarka'l urimaiyaakkik ko'l'lumvaraiyilum neengka'l (paa'laiyaththil) irunthu, pi'raku naan koduththu'l'la urimaip paakaththi'rku avaravar thirumpich selveerka'l en'ru katta'lai koduththean.

<21> akkaalaththileayum naan yoasuvaavai noakki: ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavar antha ira'ndu arasarka'lukkum seythavaika'lai nee un ka'n'naarak ka'ndaayan'roa? nee poaych searavea'ndiya ellaa naaduka'lukkum avar avvithamea seyvaaraakaiyaal, nee avarka'lukku agnchaathea,

<22> ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavar ungka'l pakkamaay nin'ru poarpurivaar en'rean.

<23> akkaalaththil naan aa'ndavarai noakki:

<24> kadavu'laakiya aa'ndavarea, neer adiyeanukku umathu makaththuvaththaiyum ellaam valla karaththaiyum kaa'npikkath thodangkineerea! neer seythu mudiththa seyalka'lukkum kaa'npiththa vallamaika'lukkum oppaakach seyyak koodiya vea'ru kadavu'l vi'n'nilumillai, ma'n'nilumillai.

<25> naan yoarthaanaik kadanthu appu'raththilu'l'la antha naattaiyum, azhakiya malaiyaiyum, lipaan malaiyaiyum ka'n'naarak ka'ndu makizhveanaaka en'ru vea'ndik ko'ndean.

<26> aa'ndavaroa ungka'laal enmeal sinanthavaraay, en vi'n'nappaththaik keadkavillai. avar ennai noakki: poathum; ini inthak kaariyaththaik ku'riththu nammoadu peasavea'ndaam.

<27> nee paskaa malaiyin kodumudiyil ea'ri un ka'nka'lai mea'rkilum vadakkilum the'rkilum kizhakkilum thiruppip paar. eanen'raal, nee yoarthaan nathiyaik kadanthu poavathillai.

<28> nee yoasuvaavukku a'rivurai koo'ri avanaith thidappaduththuvaayaaka. avanea intha makka'lukkuth thalaivanaaki, nee kaa'navirukkum naattai avarka'lukkup pangkittuk koduppaan en'raru'linaar.

<29> pinpu poakoar ennum aalayaththukku ethiraana pa'l'laththaakkilea naam thangkiyirunthoam.

[upa aakamam 04]

<1> ippozhuthu, oa israayealarea! neengka'l pizhaiththirukkum padikkum, ungka'l moothaathaiyarin kadavu'laakiya aa'ndavar ungka'lukkuk kodukkavirukki'ra naattilea neengka'l pukunthu athai urimaiyaakkik ko'l'lavum, ungka'lukku naan solli varuki'ra katta'laika'laiyum neethika'laiyum koornthu kea'lungka'l.

<2> naan ungka'lukkuch sollum vaarththaika'lil on'raiyum koottavum ku'raikkavum vea'ndaam. naan ungka'lukkuk ka'rpikki'ra ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavarudaiya katta'laika'lai neengka'l kaikko'ndu ozhukakkadaveerka'l.

<3> pelpekoarin kaariyaththilea aa'ndavar seythavat'raiyellaam neengka'l ka'n'naalea ka'ndeerka'l. avar pelpekoaraik kumpiduki'ravarka'lai ungka'l naduvil iraathapadikku azhiththu vittaaran'roa?

<4> ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavarmeal pat'ruthalu'l'la neengka'loa innaa'l varaiyilum uyiroadirukki'reerka'l.

<5> en kadavu'laakiya aa'ndavar enakkuk katta'laiyittapadiyea naan ungka'lukkuk katta'laika'laiyum neethimu'raika'laiyum ka'rpiththeanen'ru a'riveerka'l. aakaiyaal, neengka'l urimaiyaakkik ko'l'lap poaki'ra naattil avat'rai anusarikka vea'ndiyirukkum.

<6> neengka'l avat'rai eat'ruk ko'lvathoadallaamal, avat'rinpadi nadanthu ko'l'lavum vea'ndum. ungka'l gnaanamum viveakamum makka'linmunpaaka evvaa'ru vi'langkum? avarka'l ungka'ludaiya ellaach sattangka'laiyumpat'ri neengka'l sollakkeattu: aa! ivarka'l periya inaththavar; gnaanika'lum a'rivaa'lika'lumaay irukki'raarka'l en'ru sonnaalmattumeayan'roa?

<7> nam kadavu'laakiya aa'ndavarai naam man'raaduki'rapoathellaam avar namathu a'ndaiyil thaanea irukki'raar. aa! nam kadavu'lukkum namakkum idaiyea irukki'ra nerungkiya u'ravu, vea'ru enthap pukazhpet'ra inaththavarukkum avarka'ludaiya theavarka'lukkum idaiyea u'ndoa? illai.

<8> u'l'lapadiyea innaa'lil naan ungka'lukku vivariththuth the'livikkum sadangku mu'raika'laiyum, neethiyu'l'la katta'laika'laiyum, niyaayach sattangka'laiyum pet'rirukki'ra vea'ru si'rantha makka'l yaar?

<9> aathalaal, nee unnaiyum un aanmaavaiyum kavanamaayk kaakkakkadavaay. nee ka'nka'laal ka'ndavaika'lai ma'ravaathea. un vaazhnaa'lellaam avai un ithayaththai vittu neengkaathapadikku echcharikkaiyaay iru. avat'rai un pi'l'laika'lukkum pearappi'l'laika'lukkum a'rivikkakkadavaay.

<10> oareap (malaiyil) aa'ndavar ennai noakki: makka'lai nammidam koodi varach sey. avarka'l nammudaiya vaarththaika'laik keattuth thaangka'l poomiyil uyiroadirukkumattum namakku agnchumpadiyaakavum, thangka'l pi'l'laika'lukku nalla a'rivurai sollumpadiyaakavum, naam avarka'loadu peasuvoam en'ru sonnaar. annaa'lil neengka'l aa'ndavarudaiya munnilaiyil vanthu,

<11> malaiyin adivaaraththil searnthu nin'ruko'ndirunthapoathu, antha malai vaanamattum erinthu ko'ndirunthathaiyum, malaiyin kodumudiyil iru'lum meakamum veet'rirunthathaiyum ka'ndeerka'l.

<12> appozhuthu aa'ndavar neruppin naduvilirunthu ungka'ludan peasinaar. avarudaiya vaarththaika'lin kuralai neengka'l keatteerka'leayan'ri, oar uruvaththaiyeanum neengka'l ka'ndeerka'loa? illai.

<13> annearaththil avar thamathu udanpadikkaiyai ungka'lukku a'riviththu, athai anusarikkak katta'laiyittathuman'ri, ira'ndu ka'rpalakaika'lil thaam ezhuthiya paththu vaakkiyangka'laiyum thanthaar.

<14> an'riyum, neengka'l urimaiyaakkik ko'l'lappoaki'ra naattilea neengka'l anusarikka vea'ndiya thiru aasaarangka'laiyum neethik katta'laika'laiyum ungka'lukkup padippikka vea'ndumen'ru enakkuk katta'laiyittaar.

<15> aakaiyaal, ungka'l aanmaakka'laik kavanamaayk kaaththuk ko'l'lungka'l. aa'ndavar oareapilea neruppin naduvil nin'ru ungka'loadu peasina naa'lil neengka'l oar uruvaththaiyum kaa'navillai.

<16> eanen'ru keattaal, oruvea'lai neengka'l a'rivu mayangki, koththuvealai uruvaththaiyaavathu, aa'n uruvam,

<17> pe'n uruvam, poomiyil irukki'ra yaathoru mirukaththin uruvam, vaanaththin keezhp pa'rakki'ra pa'ravaika'lin uruvam, tharaiyil oorvanavat'rin uruvam,

<18> poomiyin keezhu'l'la neeril neenthum meenka'lin uruvam muthaliya uruvangka'laiyaavathu neengka'l seythu thozhuthu aaraathippeerka'len'rum,

<19> ka'nka'lai vaanaththukku ea'reduththuch sooriyan, santhiran, vi'nmeenka'lai neengka'l kaa'numpoathu, a'rivu thava'ri avat'rai aaraathiththu un kadavu'laakiya aa'ndavar vaanaththin keezhu'l'la ellaa makka'lukkum upayoakamaay irukkumpadi u'ndaakkinavaika'lukku oththa vikkirakaththai unakken'ru ea'rpaduththik ko'ndu thozhuvaayen'rum e'n'ni, aa'ndavar avvaa'ru seythaar.

<20> innaa'lil irukki'rathupoal neengka'l thamakku urimaiyaana makka'laayirukkumpadi aa'ndavar unnaith thearnthuko'ndu, ekipthennum neruppuk kaa'la vaayilirunthu ungka'laip pu'rappadach seythaar.

<21> aanaal, aa'ndavar ungka'l peachchuka'lin poruttu enmeal koapam ko'ndu naan yoarthaanaik kadanthu poavathillaiyen'rum avar ungka'lukkuk kodukkappoaki'ra nalla naattil naan pukuvathillai yen'rum aa'naiyittaar.

<22> aathalaal, intha idaththilea naan saakappoaki'rean; yoarthaanaik kadanthu poavathillai: neengka'loa athaik kadanthupoay, antha nalla naattai urimaiyaakkikko'lveerka'l.

<23> un kadavu'laakiya aa'ndavar unnoadu seythuko'nda udanpadikkaiyai nee ma'ranthu, vea'ndaamen'ru aa'ndavar vilakkiyu'l'lavat'ril evvithach saayalaana uruvaththaiyum nee seythu ko'l'laathapadikku echcharikkaiyaay iru.

<24> u'l'lapadi un kadavu'laakiya aa'ndavar eriththu u'nki'ra neruppaam. avar erichchalu'l'la kadavu'l.

<25> neengka'l pi'l'laika'laiyum pearappi'l'laika'laiyum pet'ru antha naattil nee'ndanaa'l iruntha pinpu, neengka'l a'rivu kettu, ungka'lukku yaathoru uruvaththaiyum seythu, kadavu'laakiya aa'ndavarukkuk koapamu'ndaakumaa'ru avar paarvaikku akkiramamaanathaich seythaal,

<26> yoarthaanaik kadanthu neengka'l urimaiyaakkik ko'l'lappoaki'ra naattil iraamal viraivilea mut'rilum azhinthu poaveerka'len'ru naan innearam vi'n'naiyum ma'n'naiyum saadchi vaikki'rean. ungka'lai avar azhiththozhiththuviduvaar.

<27> pu'ra inaththuvarukku'l'lea sitha'raadippaar. aa'ndavar ungka'laik ko'ndu poaych searkkum makka'lukku'l'lea neengka'l kogncham pearka'laaka iruppeerka'l.

<28> angkea manithar kaivealaiyaana theavarka'laith thozhuveerka'l. aththeavarka'loa kaa'naamalum kea'laamalum u'n'naamalum nukaraamalum irukki'ra kallum maramumaana theavarka'lea.

<29> aayinum, un kadavu'laakiya aa'ndavarai nee angkea theaduvaay. avarai un muzhu ithayaththoadum varuththam ni'raintha aanmaavoadum virumpith theaduvaayaanaal, avar unakku akappaduvaar.

<30> eanen'raal, mun sollappatta ivaiyellaam unnaith thodarnthu pidiththa pinpu, kadaisi naadka'lil nee un aa'ndavaridam thirumpi, avarudaiya kuralolikkuch sevi koduppaay.

<31> u'l'lapadi un kadavu'laakiya aa'ndavar irakkamu'l'la kadavu'l. avar unnaik kaividavumaattaar; mut'rilum azhikkavumaattaar; un thanthaiyarukkuth thaam aa'naiyittuch seythu ko'nda udanpadikkaiyai ma'rakkavumaattaar.

<32> kadavu'l ulakilea manithanaip padaiththa naa'lmuthal unakku mu'rpatta pazhaiyanaadka'lil, vaanaththin oru kadaisi ellai thodangki ma'ru ellai varaiyilumu'l'la evvidaththileanum, ippadippatta kaariyam nadanthathu'ndoa allathu eppoatheanum kea'lvippattathu'ndoa en'ru visaariththuk kea'l.

<33> neruppin naduvilirunthu peasina kadavu'lin kuraloliyai nee saakaamal keattathupoala yaathoru makka'leanum keattathu'ndoa?

<34> allathu ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavar ekipthilea ungka'l ka'nka'lukku munpaaka ungka'lukkuch seythapadiyellaam, kadavu'l mat'ra makka'lukku'l'lea oar inaththaith thamakken'ru, soathanaika'laalum adaiyaa'langka'laalum a'rputhangka'laalum poarinaalum valimaiyinaalum oangkiya kaiyaalum mikavum payangkaramaana kaadchika'laalum thearntheduththuk ko'l'la, vakai seythathu'ndoa en'ru nee visaariththuppaar.

<35> aa'ndavarea kadavu'l; avaraiththavira vea'rea kadavu'l illaiyenpathai nee a'riyumpadiyan'roa (avar avaiyellaam seythaar)?

<36> unakkuk ka'rpikkak karuthi, avar vaanaththinin'ru thamathu kuraloliyai unakkuk keadkach seythu, poomiyilea thamathu kodiya neruppai unakkuk kaa'npiththaar. neruppin naduvilirunthu vantha avarudaiya vaarththaika'lai neeyea keattaay.

<37> un thanthaiyarai neasiththathanaalum, avarka'lukkuppin avarka'l santhathiyaith thearnthuko'ndathanaalum, avar thamathu mikuntha vallapaththudan unakkumun nadanthu ekipthilirunthu unnaip pu'rappadach seythaar.

<38> unnilum valimai mikka inaththavarai adiyoadu azhikkumpadi unnai azhaiththukko'ndupoay, avarka'ludaiya naattilea unnaip pukuviththu, antha naattai unakku urimaiyaakak koduththaar. ithu innaa'lil nadakki'ra kaariyamthaanea?

<39> aakaiyaal, mealea vi'n'nilum keezhea ma'n'nilum kadavu'laakiya aa'ndavarea kadavu'l; avaraith thavira vea'roruvarumillai enpathai nee in'ru a'rinthu un ithayaththil sinthikkak kadavaay.

<40> unakkum, unakkuppin un puthalvarukkum nanmaiyaakum poruttum, un kadavu'laakiya aa'ndavar unakkuk kodukkavirukkum naattil nee nedungkaalam vaazhum poruttum, naan unakkuk ka'rpikki'ra avarathu katta'laiyaiyum sattangka'laiyum kaikko'ndu ozhukakkadavaay en'raar.

<41> appoathu moayeesan yoarthaanukku ippu'ram keezhththisaiyil moon'ru adaikkala nakarangka'lai niyamiththaar.

<42> (ira'ndoru naa'lum) munpakaiyin'rik kaippisakaayp pi'ranaik kon'ra yaareanum oadippoay mea'rpadi nakarangka'lilea oru nakaraththaich sara'nadainthaal, athil thappip pizhaiththirukkumpadi avaika'lai ea'rpaduththinaar.

<43> avai evaiyen'raal: roopan koaththiraththaaraich searntha samave'liyaakiya paalaivanaththil irukki'ra posoar nakaramum, kaath koaththiraththaaraich searntha kalaath naattil irukki'ra iraamod nakaramum, manaasea vamsaththaaraich searntha paasaan naattuk koalaan nakaramum aakiya intha moon'rumeayaam.

<44> moayeesan israayeal makka'lukku vithiththuth the'liviththa sattam ithuvea.

<45> ekipthilirunthu pu'rappatta israayeal makka'lukku avar ka'rpiththa katta'laika'lum, neethi mu'raika'lum, neethi niyaayangka'lum ivaika'lea.

<46> appozhuthu israayealar yoarthaan nathikku ippu'raththilea, poakoar koavilukku ethirilea esepoanil kudiyirunthu, moayeesanaal thoa'rkadikkappatta amoa'raiyarin arasanaana sekoanudaiya naattil irunthaarka'l. ekipthilirunthu vantha israayeal makka'l,

<47> yoarthaanukku, ippu'raththil, sooriyan uthikkum thisaiyil, avanukkum paasaan arasanaana oakkukkum uri naattaip pidiththaarka'l.

<48> arnoan oadaikkaraikku aduththa a'roayear thodangki ermoan ennum siyoan malai varaiyilum athu paranthu kidakkum.

<49> an'riyum, yoarthaanukku ippu'raththil keezhththisai thodangkip paalaivanak kadalum paskaa malai adivaaram varaiyilumu'l'la samave'lika'lum (athil adangkiyu'l'lana).

[upa aakamam 05]

<1> appozhuthu moayeesan israayeal makka'l ellaaraiyum varavazhaiththu avarka'lai noakki: israayealarea, naan in'ru ungka'l kaathu keadkach sollap poaki'ra samayach sadangkuka'laiyum neethi mu'raika'laiyum kea'lungka'l; avat'raik kat'rukko'ndu seyalil ni'raiveat'rungka'l.

<2> nam kadavu'laakiya aa'ndavar oreapilea nammoadu udanpadikkai seythaar.

<3> avar nam thanthaiyaroadu antha udanpadikkaiyaich seythu ko'l'laamal, innaa'lil ingkea uyiroadirukki'ra nam mudaneayea athaich seythuko'ndaar.

<4> malaiyilea neruppu naduvinin'ru nammoadu mukamukamaayp peasiyaru'linaar.

<5> avarudaiya vaarththaika'lai ungka'lukku a'rivikkumpadi akkaalaththil naanea aa'ndavarukkum ungka'lukkumidaiyea ko'ndukoo'rupavanaakavum naduvanaakavum irunthean. eanen'raal, neengka'l neruppukku agnchiyavarka'laay malaiyil ea'ravillai. appoathu avar thiruvu'lampat'riyathu ennaven'raal:

<6> unnai ekipthu naadaakiya adimaiththana veettilirunthu pu'rappadach seytha kadavu'laakiya aa'ndavar naamea.

<7> namakku munpaaka vea'ru kadavu'larka'l unakku illaathu poavaarka'laaka.

<8> mealea vi'n'nilum keezhea ma'n'nilum ma'n'nin keezhth tha'n'neerilum u'ndaayirukki'ravaika'lukku oppaaka oru vikkirakaththaiyeanum oar uruvaththaiyeanum unakku aakkikkoa'l'laathea;

<9> avat'rai aaraathikkavum va'nangkavum thu'niyaathea. eanen'raal un kadavu'laakiya aa'ndavar naam po'raamai ko'nda kadavu'laay, nammaip pakaikki'ravarka'lin poruttuth thanthaiyarin akkiramaththai moon'raam naankaam thalaimu'rai varaiyilum avarka'ludaiya puthalvaridam thiruppich saattuki'ravarum,

<10> nammidam anpukoornthu nam katta'laika'laik kaikko'lpavarka'lukkoa pallaayiram thalaimu'raika'lvaraiyilum irakkam kaattuki'ravarumaay irukki'roam.

<11> un kadavu'laakiya aa'ndavarudaiya peyarai vee'naaych sollaathea. eanen'raal, vee'naana kaariyaththi'rkaaka avarudaiya peyaraich solpavan tha'ndanai adaiyaathu poakaan.

<12> un kadavu'laakiya aa'ndavar unakkuk katta'laiyittapadiyea oayvu naa'laip punithamu'l'lathaaka ninaikkakkadavaay.

<13> aa'runaa'lum uzhaiththu un vealaiyellaam seyvaay.

<14> eazhaam naa'loa saapath; athaavathu: un kadavu'laakiya aa'ndavarudaiya oayvu naa'laam. athilea neeyeanum, un puthalvan puthalviyeanum, vealaikkaaran vealaikkaariyeanum, maadu kazhuthai vea'rentha mirukameanum, un vaayilin u'l'leayirukki'ra anniyaneanum, yaathoru vealaiyum seyya vea'ndaam. nee i'laippaa'ruvathupoal un vealaikkaaranum vealaikkaariyum i'laippaa'ra vea'ndum.

<15> neeyum ekipthilea adimaiyaay irunthaayen'rum, angkirunthu un kadavu'laakiya aa'ndavar unnai valuththakaiyaalum oangkiya puyaththaalum pu'rappadach seythaaren'rum ninaiththukko'l. athu pat'riyea oayvu naa'lai anusarikkumpadi unakkuk katta'laiyittaar.

<16> un kadavu'laakiya aa'ndavar unakku a'likkavirukkum naattil nee nedungkaalamaayum nalamaayum vaazhnthirukkum poruttu, aa'ndavar unakkuk katta'laiyittapadiyea, un thanthaiyaiyum thaayaiyum mathiththup pea'nakkadavaay.

<17> kolai seyyaathiruppaayaaka.

<18> vipasaaram seyyaathiruppaayaaka.

<19> ka'lavu seyyaathiruppaayaaka.

<20> un pi'ranukku ethiraayp poychsaadchi sollaathiruppaayaaka.

<21> un pi'ranudaiya manaiviyaiyum, veedu nilangka'laiyum, oozhiyan oozhiyakkaarika'laiyum, maadu kazhuthaika'laiyum, avanukku u'ndaanavaika'lil yaathon'raiyum aasiyaathiruppaayaaka en'raru'linaar.

<22> ivvaarththaika'lai aa'ndavar, malaiyilea neruppu, meakam, kaariru'lka'lin naduvilirunthu, ungka'l sapaiyaar ellaarum keadka uraththa kuralil sonnaareayan'ri, vea'ron'raiyum koottich sollavillai. mealum, antha vaarththaika'lai avar ira'ndu ka'rpalakaika'lilum ezhuthi enakkuth thantharu'linaar.

<23> neengka'loa iru'lin naduvilirunthu u'ndaana avarudaiya kuraloliyaiyung keattu, malai erivathaiyum ka'nda pinnar, ungka'lil koaththirath thalaivarka'lum, vayathu muthirnthavarka'lumaakiya ellaarum ennidam vanthu, ennai noakki:

<24> ithoa nammudaya kadavu'laakiya aa'ndavar namakkuth thammudaiya makimaiyaiyum perumaiyaiyum kaa'npiththirukki'raar. neruppin naduvilirunthu u'ndaana avarudaiya kuraloliyaik keattoam. kadavu'l manithanoadu peasiyirunthum manithan uyir pizhaiththirukki'rathai innaa'lilea a'riyalaanoam.

<25> aakaiyaal, naangka'l saavaanean? inthap periya neruppu engka'lai vizhungkuvaanean? naangka'l iniyum nam kadavu'laakiya aa'ndavarin vaakkaik keadpoamaayin saavoamea!

<26> maamisam ko'ndu'l'lana ellaam emmaaththiram? neruppin naduvilirunthu peasukin'ra vaazhum kadavu'lin kuralai naangka'l keattathupoal keattu (mat'ra yaareanum) pizhaikkakkoodumoa?

<27> naangka'l keadkach solvathaivida, neerea a'nukippoay, nam kadavu'laakiya aa'ndavar umakkuch solvathellaam keattu, neerea engka'lukkuch sollavea'ndum. naangka'l keattu, athanpadiyea seyvoam.

<28> aa'ndavar ithaikkeattu, ennai noakki: avarka'l unnoadu peasukaiyil avarka'l solliya vaarththaika'laik keattoam. avarka'l sonnathellaam nan'raaych sonnaarka'l.

<29> avarka'lukkum avarka'l pi'l'laika'lukkum en'ren'raikkum nalamaakum poruttu avarka'l ekkaalamum namakku agnchi, nammudaiya katta'laika'lanaiththaiyum kadaippidikka eat'ra manam avarka'lukku iruppathea mukkiyam.

<30> nee poay: ungka'l koodaarangka'lukkuth thirumpip poangka'l en'ru avarka'lukkuch sol. neeyoa ingkea nammoadu nil.

<31> naam avarka'lukku urimaiyaayk kodukkum naattil avarka'l anusarikka vea'ndiya ellaak katta'laika'laiyum, samayach sadangkuka'laiyum, neethi niyaayangka'laiyum naam unakkuch solluvoam. avaika'lai nee avarka'lukkup poathippaay en'ru thiruvu'lampat'rinaar.

<32> aakaiyaal, kadavu'laakiya aa'ndavar ungka'lukkuk katta'laiyittavaika'lai neengka'l kaikko'ndu avat'rinpadi seyyungka'l. valappu'raththileanum idappu'raththileanum saayaatheerka'l.

<33> aanaal, ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavar ka'rpiththa vazhiyileayea nadangka'l. appoathu vaazhveerka'l. athu ungka'lukku nanmaiyum payakkum. neengka'l urimaiko'l'lum naattilea ungka'l naadka'lum neediththirukkum.

[upa aakamam 06]

<1> naan ungka'lukkup padippikka vea'ndumen'rum, neengka'l urimaiyaakkik ko'l'lavirukkum naattilea kadaippidikka vea'ndumen'rum, aa'ndavar ka'rpiththaru'liya katta'laika'laiyum samayach sadangkuka'laiyum neethimu'raimaika'laiyum ithoa (therivikkappoaki'rean).

<2> (aa'ndavarudaiya thiruvu'lam ennavenil:) un vaazhnaa'l needikkum poruttu, naan unakkum un puthalvarka'lukkum peararka'lukkum vithikki'ra kadavu'lin katta'lai sattangka'laiyeallaam nee kaikko'ndu, un kadavu'laakiya aa'ndavarukku agnchi uyiru'l'lavarai ni'raiveat'ravea'ndum enpatheayaam.

<3> israayealea, sevikodu. un thanthaiyarin kadavu'laakiya aa'ndavar paalum theanum pozhiyum naattai unakku a'lippathaaka vaakku'ruthi koduththathinaal, nee aa'ndavar katta'laiyittapadi nadakkak kavanamaayiruppaayaanaal nanmaiyaiyum pe'ruvaay; athanoadu meanmealum perukuvaay.

<4> israayealea, ut'rukkea'l. nam kadavu'laakiya aa'ndavar oruvarea aa'ndavar.

<5> un muzhu ithayaththoadum un muzhu aanmaavoadum un muzhu aat'raloadum un kadavu'laakiya aa'ndavarukku anpu seyvaayaaka.

<6> in'ru naan unakkuk ka'rpikki'ra intha vaarththaika'l un ithayaththilea pathiyakkadavana.

<7> nee avaika'lai un puthalvarka'lukku vivariththuch sollavum, nee un veettil udkaarnthirukkumpoathum vazhiyil nadanthu poakumpoathum thoongkumvea'laiyilum vizhiththezhunthirukkaiyilum avaika'laith thiyaanikkavum kadavaay.

<8> avat'rai unkaiyilea adaiyaa'lampoal kattuvaay. avaika'lai un ka'nka'lukku naduvea thongkiyaadumpadi vaikkavum,

<9> un veettin vaayi'rpadiyilum kathavin nilaika'lilum avaika'lai ezhuthavum kadavaay.

<10> pinnum, un kadavu'laakiya aa'ndavar unakkuk koduppoam en'ru aapirakaam, eesaak, yaakkoapu enpavarka'laakiya un moothaathaiyarukku aa'naiyittuk koduththa naattil unnaip pukach seyyum poathum, nee ea'rpaduththaatha vasathiyaana periya nakarangka'laiyum,

<11> nee kattaatha, ellaach selvangka'laalum ni'raintha veeduka'laiyum, nee vettaatha ki'na'ruka'laiyum, nee nadaatha kodimunthirith thoattangka'laiyum, olivath thoappuka'laiyum avar unakkuk kodukkum poathum,

<12> nee u'ndu ni'raivu ko'nda pinnar,

<13> unnai ekipthu naattinin'rum adimai vaazhvinin'rum pu'rappadach seytha aa'ndavarai ma'ravaatha padikku mikavum echcharikkaiyaay iruppaayaaka. nee un kadavu'laakiya aa'ndavarai ma'ravaathapadikku mikavum echcharikkaiyaay iruppaayaaka. nee un kadavu'laakiya aa'ndavarukku agnchi, avaroruvarukkea pa'ninthu, avarudaiya peyaraik ko'ndu aa'naiyiduvaayaaka.

<14> ungka'lukku naa'rpu'raththilumirukki'ra pi'ra makka'lin kadavu'laraip pinpat'raathiruppeerka'laaka.

<15> pinpat'rinaal, un naduvilirukki'ra kadavu'laakiya aa'ndavar po'raamaiyu'l'la kadavu'laakaiyaal, oruvea'lai un kadavu'laakiya aa'ndavarudaiya koapam unmeal pongki, unnaip poomiyin mukaththilirunthu azhiththu vittaalum vidalaam.

<16> soathanai ennappatta idaththilea nee soathiththathu poala un kadavu'laakiya aa'ndavaraich soathanai seyyaathiruppaayaaka.

<17> un kadavu'laakiya aa'ndavarudaiya katta'laika'laiyum, avar unakku ka'rpiththa neethich sattangka'laiyum, sadangku mu'raika'laiyum anusarikkak kadavaayaaka.

<18> nee aa'ndavarudaiya paarvaikku nalamum ithamumaayirukkin'rathaiyea seyvaayaanaal unakku nanmai u'ndaakum. aa'ndavar un munnoarukku aa'naiyittuk koduththa si'rantha naattilea nee pukunthu athai urimaiyaakkik ko'lvathuman'ri,

<19> avar thiruvu'lampat'rinapadi un pakaivaraiyellaam avarea un munnilaiyil azhiththozhippaar.

<20> naa'laikku un puthalvan unnai noakki: nam kadavu'laakiya aa'ndavar namakkuk ka'rpiththa inthach sadangkuka'lukkum aasaarangka'lukkum neethimu'raika'lukkum udkaruththu enna en'ru keadkumpoathu, nee avanai noakki:

<21> naangka'l ekipthilea paravoanukku adimaika'laay irunthoam. aa'ndavaroa ekipthilirunthu engka'laith thamathu valiya kaiyinaalea pu'rappadach seythaar en'rum:

<22> ekipthu naattilea avar engka'l ka'nka'lukku munpaakap paravoanmealum avanudaiya ellaa veettaarmealum adaiyaa'langka'laiyum seythaar en'rum:

<23> nam munnoarukku avar aa'naiyittuk koduththa naatti'rku engka'lai azhaiththuk ko'ndu poay, athai namakkukkodukkumpadiyaakavea engka'lai avvidaththilirunthu pu'rappadach seythaar en'rum:

<24> aakaiyaal namakku innaa'lil irukki'rathu poal namathu vaazhnaa'lellaam nan'raakum poruttu ivvellaak katta'laich sattangka'laiyum anusariththu, nam kadavu'laakiya aa'ndavarukku agnchi nadakkavea'ndumen'ru aa'ndavar namakkuk katta'laiyittaar en'rum:

<25> kadavu'laakiya aa'ndavar namakkuk katta'laiyittapadi naam avar munnilaiyil inthak katta'laika'laiyellaam kaaththuk kadaippidiththu varuvoamaayin, avar namathu pearil thayavaay iruppaar en'rum solluvaay en'raar.

[upa aakamam 07]

<1> mealum, nee urimaiyaakkik ko'l'lavirukkum naattilea un kadavu'laakiya aa'ndavar unnaip pukachseythu unnaik kaattilum mikap periya, valimaimikka inaththaaraakiya eaththaiyaar je'rkeasaiyar, amoa'raiyar, kaanaanaiyar, pereasaiyar, eavaiyar, jepusaiyar ennappatta eazhu inangka'laiyum unakku munpaaka azhiththu,

<2> un kadavu'laakiya aa'ndavar avarka'lai un kaivayappaduththiya pinpu nee avarka'lai mu'riyadiththu adiyoadu azhikkakkadavaay. avarka'loadu nee udanpadikkai seythuko'l'lavum vea'ndaam; avarka'lukku irangkavum vea'ndaam.

<3> nee avarka'loadu ma'navu'ravu ko'l'laathea. un puthalviyai avan puthalvanukkuk kodukkaamalum, un puthalvanukku avan puthalviyaik ko'l'laamalum iruppaayaaka.

<4> eanen'raal, nee nammaip pinpat'raamal pi'ra kadavu'larukkup pa'ni seyyumpadi anthap pe'nka'l un puthalvarka'laith theeya poathanaiyaal keduththu viduvaarka'l. athanaalea aa'ndavar koapam ko'ndu viraivil unnai azhiththuviduvaar.

<5> aathalaal, neengka'l avarka'lukkuch seyya vea'ndiyathu ennaven'raal: avarka'ludaiya palipeedangka'laiyum idiththu, avarka'ludaiya silaika'laiyum udaiththu, avarka'ludaiya soalaika'laiyum vetti, koththu vealaiyaakiya avarka'ludaiya vikkirakangka'laiyum sutterikkak kadaveerka'l.

<6> u'l'lapadi nee un kadavu'laakiya aa'ndavarukku oppukkodukkappatta kudiyaay irukki'raay. ma'n'nilu'l'la ellaa makka'lilum unnaik kadavu'laakiya aa'ndavar tham sontha makka'laakath thearnthuko'ndaar.

<7> makka'l anaivarilum neengka'l thira'laana makka'l enpatha'rkaaka aa'ndavar ungka'loadu searnthuko'ndu ungka'laith thearnthuko'l'lavillai. u'l'lapadi neengka'l mat'rumu'l'la ellaa makka'lilum kognchamaakavea irukki'reerka'l.

<8> avar ungka'lmeal anpukoornthu, ungka'l moothaathaiyarka'lukkuth thaam itta aa'naiyaik kaakka vea'ndumenpathai munnittu thamathu valuththa kaiyaal ungka'laip pu'rappadach seythu, adimaiththana veettinin'rum ekipthu mannanaana paravoanudaiya kaiyinin'rum unnai meettuk ko'ndaar.

<9> aathalaal, un kadavu'laakiya aa'ndavar valimaiyum u'nmaiyum porunthiya kadavu'len'rum, avar thamakku anpu seythu thammudaiya katta'laika'laik kadaippidippavarka'lukku aayiram thalaimu'raika'lvaraiyilum thamathu udanpadikkaiyaiyum irakkaththaiyum kaakki'ravaren'rum,

<10> thammaip pakaikki'ravarka'lmeal avar udanea pazhivaangki, avarka'ludaiya thakuthikku eat'rapadi avarka'lukkuch sariyaana tha'ndanai vazhangkach sat'rum thaamathiyaamal annearamea avarka'lai azhikki'ra kadavu'len'rum a'riyakkadavaay aakaiyaal,

<11> nee anusarikkum poruttu in'ru naan unakkuk karuththaayk ka'rpikkin'ra satta ozhungkuka'laiyum sadangku aasaarangka'laiyum neethi mu'raimaika'laiyum kaikko'ndu ozhukakkadavaay.

<12> intha neethi niyaayangka'lai nee keattu avat'raik kaikko'ndu anusarippaayaayin, un kadavu'laakiya aa'ndavar un moothaathaiyarkku aa'naiyittuk koduththa udanpadikkaiyaiyum kaappaar; thamathu irakkaththaiyum unmeal vaippaar.

<13> avar unnai neasiththu, unakku a'likkappadumen'ru un moothaathaiyarkku aa'naiyittuk koduththa naattilea unnaip perukachseythu, un pi'l'laika'laiyum un nilaththin kaniyaakiya thaaniyangka'laiyum kodi munthirip pazhach saat'raiyum e'n'neyaiyum aattu manthaika'laiyum aaseervathippaar.

<14> mat'rumu'l'la makka'l anaivaraiyumvida nee aaseer pet'ravanaay iruppaay. ungka'lukku'l'leayum ungka'l mirukavuyirka'lukku'l'leayum, aa'nileanum pe'n'nileanum maladu iraathu.

<15> aa'ndavar, noayellaam unnai vittu neengkachseyvaar. unakkuth therinthu'l'la ekipthiyarin kodiya noayka'l un pakaivarukku varumeayan'ri unakku varaa.

<16> un kadavu'laakiya aa'ndavar un kaivayappaduththa irukkum ellaa makka'laiyum azhikkakkadavaay. un ka'n avarka'lukku irangkaathiruppathaaka, avarka'l va'nangkum kadavu'larai nee va'nangkaathea, va'nangkinaal kettuppovaay.

<17> nee: antha inaththavar ennaik kaattilum palamu'l'lavaraay irukki'raarka'lea; avarka'lai azhikka ennaal eppadi mudiyum en'ru manaththil sollikko'ndaayaayin

<18> un aa'ndavar paravoanukkum ekipthiyar anaivarukkum seythathaiyum,

<19> un ka'nka'lea ka'nda kodiya vaathaika'laiyum, un kadavu'laakiya aa'ndavar unnaip pu'rappadach seyyak kaa'npiththa adaiyaa'langka'laiyum a'rputhangka'laiyum, avarathu valuththa kaiyaiyum oangkiya puyaththaiyum ninaiththukko'l. nee paarththup payappaduki'ra ellaa makka'lukkum avar avva'n'namea seyvaar; payappadaathea.

<20> mealum, avarka'lil yaar yaar unakkuth thappi o'linthu ko'ndiruppaarka'loa, avarka'lai un kadavu'laakiya aa'ndavar vearoadu azhiththozhikkum naa'l varaiyilum avar sengku'lavika'lai anuppi, avarka'lai vathaiththuth thunpu'ruththuvaar.

<21> avarka'lukku agncha vea'ndaam. eanen'raal, un kadavu'laakiya aa'ndavar un naduvilea irukki'raar. avaroa makaththuvamum payangkaramumu'l'la kadavu'l.

<22> avarea un munnilaiyil antha makka'l methuvaakavum kogncham kognchamaakavum azhinthupoakach seyvaar. u'l'lapadi antha inaththavarai orumikka azhippathaayirunthaal kaattu mirukangka'l un pakkam perukippoakum.

<23> un kadavu'laakiya aa'ndavaroa avarka'lai un munnilaiyil vittuvaiththu, avarka'l mut'rilum azhiyum varaiyilum avarka'laich saakadiththuk ko'ndea varuvaar.

<24> avarka'ludaiya arasarka'laiyum un kaivayappaduththuvaar. nee avarka'ludaiya peyar muthalaay vaanaththin keezh iraathapadikku, avarka'lai azhikkakkadavaay. nee avarka'lai azhiththuth theerum varaiyilum oruvarum unnai ethirththu ni'rka maattaarka'l.

<25> avarka'ludaiya siththiravealaippaadu'l'la vikkirakangka'lai neruppaal sutterikkakkadavaay. avaika'l un kadavu'laakiya aa'ndavarukku aruvaruppaanavaika'laakaiyaal, nee padukuzhiyil vizhaathapadikku, avaika'lil irukki'ra ve'l'liyaiyum ponnaiyum virumpaamalum, avat'ril kognchameanum eduththukko'l'laamalum iruppaayaaka.

<26> antha vikkirakangka'laip poal nee saapaththukku u'l'laakaathapadikku, avaika'lil yaathon'raiyum un veetti'rkuk ko'ndu poakath thu'niyaathea. athu saapaththukkeat'ra poru'laathalaal, nee vikkirakaththai asuththamen'rum, theettu'l'la azhukalen'rum ve'ruththu, aruvaruththup pukka'nikkakkadavaay.

[upa aakamam 08]

<1> neengka'l vaazhnthu peruki, aa'ndavar ungka'l moothaathaiyarukku aa'naiyittuk koduththa naattil pukunthu athai urimaiyaakkik ko'l'la, naan in'ru ungka'lukkuk ka'rpikki'ra katta'laika'laiyellaam anusarikkak kavanamaay iruppeerka'laaka.

<2> un kadavu'laakiya aa'ndavar unnaip padaiththu, unnaip parisoathiththu, thammudaiya katta'laika'lai nee anusarippaayoa anusarikka maattaayoaven'ru un ithayaththilu'l'lathai neeyea a'riyumpadiyaaka, naa'rpathaa'nda'lavaay paalaivanaththilea unnai nadaththivantha ellaa vazhika'laiyum ninaippaayaaka.

<3> (u'l'lapadi) avar unnaip pasiyinaal varuththinaar. pinpu neeyum un munnoarum a'rinthiraatha mannaavai unakku a'liththaar. athanaal: manithan appaththinaal mattum an'ru, kadavu'l vaayinin'ru varum ovvoru sollinaalum uyir vaazhki'raan en'ru unakkuk kaa'npiththaru'linaar.

<4> intha naa'rpathaa'ndum nee uduththiyiruntha aadai pazhaiyathaakik kizhiyavumillai; un kaaladi kaayamu'ravumillai.

<5> aathalaal oruvan than makanukkuk ka'rpippathupoal, kadavu'laakiya aa'ndavar unakkuk ka'rpiththaaren'ru nee un ithayaththil u'narnthu a'rinthuko'lvaayaaka.

<6> nee un kadavu'laakiya aa'ndavarudaiya katta'laika'laik kaikko'ndu, avarudaiya vazhika'lil nadanthu, avarukku agnchumpadiyan'roa (avar avvaa'ru unnaip padaiththaar).

<7> eanen'raal, un kadavu'laakiya aa'ndavar unnai nalla nilaththilea pukachseyvaar. athu aa'ru, eari, oot'ruka'l mikuntha naadu. athilu'l'la pa'l'laththaakkuka'lilum malaika'lilum pala nathika'l pu'rappadukin'rana.

<8> koathumai vaa'rkoathumai munthirikkodika'lum, aththimaram olivamaram maathu'lagn sedika'lum athilea va'larum. avvidaththil e'n'neyum theanum mikuthiyaaka u'ndu.

<9> athu ekkaalamum ni'raivaaka (nee) appam u'n'naththakkathum, on'rum unakkuk ku'raivu vaikkaathathumaana naadu. athil ka'rka'l irumpaay irukkin'rana. athan malaika'lil sempu vettiyedukkappaduki'rathu.

<10> aakaiyaal, nee u'ndu ni'raivu ko'ndapoathu un kadavu'laakiya aa'ndavar unakkuk koduththa si'rantha naatti'rkaaka avaraip poat'rak kadavaay.

<11> nee orupoathum un kadavu'laakiya aa'ndavarai ma'ravaathea. naan in'ru unakku vithikkin'ra avarudaiya katta'laika'laiyum sadangku aasaarangka'laiyum neethimu'raika'laiyum asattai seyyaathapadikku echcharikkaiyaay iruppaayaaka.

<12> illaavittaal, nee u'ndu ni'raivu ko'ndu azhakiya veeduka'laik katti avaika'lil kudiyirukkumpoathum, aattumanthaika'laiyum

<13> maattumanthaika'laiyum sampaathiththup ponnaiyum ve'l'liyaiyum mikuthiyaayk kaikko'ndirukkum poathum, oruvea'lai nee serukkut'ravanaay,

<14> unnai ekipthilum adimaiththana veettilumirunthu pu'rappadach seytha un kadavu'laakiya aa'ndavarai ma'ranthaalum ma'rakkalaam.

<15> (avarai ma'ravaathea.) avaran'roa ko'l'livaayp paampuka'lum thipsaas ennum nachchup paampuka'lum thea'lka'lum u'l'la, payangkaramaana periya neerillaap paalaivazhiyaay unnai nadaththi azhaiththu varukaiyil, mikak kadinamaana kal malaiyilirunthu neeraruvika'l pu'rappadach seythu,

<16> un munnoarka'l a'rinthiraatha mannaavaik ko'ndu unnai u'npiththu, unnaith thaazhththip parisoathiththa pinpu, i'ruthiyil unmeethu irakkamu'l'lavaraay irunthaar?

<17> (avar ippadiyellaam seythathan udkaruththu eathen'raal:) en thi'ramaiyinaaleayum, en puya valimaiyinaaleayum naan anthach selvamellaam sampaathiththean en'ru un ithayaththilea nee sollaamal,

<18> un kadavu'laakiya aa'ndavarai ninaiththu, avarea selvaththaich sampaathippatha'rkaana aat'ralai unakkuk koduththirukki'raaren'ru nee a'riyumpadiyaakaveayaam. avar un munnoarukku aa'naiyittuk koduththa thammudaiya udanpadikkaiyai ni'raiveat'ra vea'ndumen'ru, appadich seythaar. innaa'lilea (nadakki'rathu) atha'rkuch saan'ru pakarum.

<19> aanaal, nee un kadavu'laakiya aa'ndavarai ma'ranthavanaay, pi'ra kadavu'laraip pinpat'ri avarka'lai va'nangkiththozhuthu varuvaayaayin, nee mut'rilum azhinthu poavaayen'ru ikka'namea unakku a'rivikki'rean.

<20> ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavarudaiya kuralukku neengka'l keezhppadiyaamal poanaal, ungka'lukku munpaaka aa'ndavar azhiththa makka'lai poal neengka'lum azhinthu poaveerka'l.

[upa aakamam 09]

<1> israayealea, kea'l. nee in'ru yoarthaanaik kadanthu, unnilum makka'l ni'raintha valiya inaththaaraiyum vaana'laaviya mathil soozhntha nakarka'laiyum vayappaduththap poaki'raay.

<2> avarka'l eanaakkin puthalvar; valuththa inam; nediya aadka'l; nee avarka'laik ka'ndirukki'raay. avarka'lukku munpaaka ethirththu ni'rkaththakkavar oruvarumillaiyen'ru nee kea'lvippattirukki'raay.

<3> appadiyirukka, un kadavu'laakiya aa'ndavarea unakkumunpaaka nadappaarenpathai in'ru nee ka'nda'rivaay. avar erikkum neruppaippoal avarka'lai adiththu madakki viraivil azhiththuviduvaar. avar unakku munsolliyiruppathu poal, un ka'nka'lukku munpaakavea avarka'lai azhiththozhippaar.

<4> un kadavu'laakiya aa'ndavar avarka'lai un munnilaiyil azhiththa pinnaroa, nee: aa! intha makka'l thangka'l akkiramaththin poruttu azhivu'ndamaiyaal, naan neethimaanen'ru aa'ndavar intha naattai urimaiyaakkik ko'l'lumpadi ennai azhaiththu vanthaar en'ru un ithayaththil ninaikkaathea.

<5> u'l'lapadi nee avarka'ludaiya naattai urimaiyaakkik ko'l'lum poruttup pukunthathu unnudaiya pu'n'niyaththaalum an'ru; nearmaiyaalum an'ru. avvinaththaarudaiya akkiramaththaip pat'riyum, aapirakaam eesaakku yaakkoapu aakiya un moothaathaiyarukku aa'ndavar aa'naiyittuk koduththa vaarththaiyai ni'raiveat'ra vea'ndiyathai munnittumea, avarka'l un ka'nka'lukkumun azhikkappattaarka'l.

<6> nee va'nangkaak kazhuththu'l'la kudiyaay irukka, un kadavu'laakiya aa'ndavar antha nalla naattai unakku urimaiyaayk koduththathu un pu'n'niyaththaip pat'ri an'ru.

<7> paalaivanaththilea un kadavu'laakiya aa'ndavarukkuk kadum koapam u'ndaaka nee kaara'namaay irunthathai ninai. ekipthilirunthu pu'rappatta naa'lmuthal ivvidam searum varaiyilum nee eppozhuthum kadavu'lai ethirththu mura'ndik ko'ndeayirunthaay.

<8> oareapil muthalaay nee avarukkuk koapam u'ndaakka, avar koapam ko'ndu unnai azhikka ninaiththaar.

<9> aa'ndavar ungka'loadu seythuko'nda udanpadikkai ka'rpalakaika'lai vaangkikko'l'lum poruttu naan malaiyil ea'rinapoathu, appam u'n'naamalum tha'n'neer kudiyaamalum naa'rpathu naa'l iravum pakalum malaiyil thangkiyirunthean.

<10> appozhuthu kadavu'ludaiya viralinaal ezhuthiyiruntha ira'ndu ka'rpalakaika'lai aa'ndavar ennidam koduththaar. sapai koodiyiruntha naa'lil avar malaiyilea neruppin naduvil irunthu ungka'loadu peasiya ellaa vaakkiyangka'lum avaika'lil ezhuthappattirunthana.

<11> naa'rpathu pakalum naa'rpathu iravum kazhintha pinpu, udanpadikkaip palakaika'laakiya ira'ndu ka'rpalakaika'laiyum enakkuk koduththapoathu, avar ennai noakki:

<12> nee ezhunthu viraivil ivvidam vittu i'rangkippoa. eanen'raal, nee ekipthinin'ru pu'rappadach seytha un makka'l nee kaattiya ne'riyai vittu vilaki, vaarkkappatta oar uruvaththaith thangka'lukku u'ndaakkik ko'ndaarka'l en'raar.

<13> ma'rupadiyum aa'ndavar ennai noakki: intha makka'laip paarththean. athu va'nangkaak kazhuththu'l'la inam.

<14> nammai vittuvidu. avarka'lai naam azhiththu avarka'l peyarai vaanaththin keezhirunthu neekkivittu, avarka'laikkaattilum makka'l ni'rainthathum valimaiyu'l'lathumaana innoru inaththi'rku unnaith thalaivanaakkuvoam en'raar.

<15> pi'raku naan eriki'ra malaiyilirunthu udanpadikkaiyin ira'ndu palakaika'laiyum en irukaika'lil pidiththukko'ndu i'rangkivanthu, paarththean

<16> neengka'l ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavarukku ethiraakap paavaththil vizhunthu, vaarkkappatta oru kan'rukkuttiyaich seythu, avar ungka'lukkuk kaattina ne'riyai avva'lavu viraivil vittuvilakineerka'len'ru naan ka'ndapoathu,

<17> en kaiyiliruntha palakaika'lai e'rinthu, ungka'l munnilaiyil avat'rai udaiththean.

<18> pi'raku, neengka'l aa'ndavarukkuk koapamu'ndaakumaa'ru avarukku ethiraakak kattikko'nda paavamanaiththi'rkum naan munpoala aa'ndavarudaiya munnilaiyil vizhunthu, iravu pakal naa'rpathu naa'lum appam u'n'naamalum tha'n'neer kudiyaamalum irunthean.

<19> eanen'raal, ungka'lai azhikkumpadi avar ko'ndiruntha koapaneruppi'rkum sinaththi'rkum naan agnchinean. aa'ndavaroa ammu'raiyum en man'raattaik keattaru'linaar.

<20> aaroanmeethum avar mikavum sinam ko'ndu avanai azhikka manam ko'ndirunthaar. naanoa parinthu peasi aaroanaiyum kaaththean.

<21> ungka'l paavapporu'laakiya anthak kan'ruk kuttiyaiyoa naan eduththu udaiththu no'rukkith thoo'laakki neruppil eriththu malaiyinin'ru i'rangkum aruviyil e'rinthu vittean.

<22> neengka'l, erichchal idaththilum soathanai idaththilum, aasaikoari ennum idaththilum aa'ndavarukkuk koapa moottineerka'l.

<23> innum avar ungka'laik kaatheas parneayilirunthu anuppi: neengka'l poay, naam ungka'lukkuk koduththa naattai urimaiyaakkik ko'l'lungka'l en'ru katta'laiyittapoathu, neengka'l kadavu'laakiya aa'ndavarai nampaamalum, avarudaiya kuralolikkuch sevikkodaamalum, avar itta katta'laiyai mee'ri nadantheerka'l.

<24> naan ungka'lai a'rintha naa'l mutha'rko'ndu neengka'l ivvithamea moorkkaththanamaayk kalakam seyki'ravarka'laakavea iruntheerka'l.

<25> aa'ndavar ungka'lai azhippoamen'ru solliyamaiyaal, naan iravu pakal naa'rpathu naa'lum avar thirumun pa'ninthirunthu, avar ungka'lai azhikka vea'ndaamen'ru kegnchi vi'n'nappam seythu, avarai noakki:

<26> kadavu'laakiya aa'ndavarea, neer umathu makaththuvaththaal meettu valiyakaiyaal ekipthilirunthu ko'ndu vantha ummudaiya makka'laiyum udaimaiyaiyum azhikkaathiruppeeraaka.

<27> aapirakaam, eesaak, yaakkoapu en'ra um oozhiyarka'lai ninaiththaru'lum. immakka'lin moorkkaththanaththaiyum akkiramaththaiyum paathakaththaiyum paaraatheer.

<28> (avarka'lai azhiththaal) neer engka'lai meettup pu'rappadach seytha naattil vaazhvoar ninthaiyaayp peasi; oakoa! aa'ndavar avarka'lukku vaakku'ruthi seythiruntha naattil avarka'laip pukuvikka iyalaama'r poanapadiyaalum, avarka'lai ve'ruththup pakaiththathanaalum an'roa, paalaivanaththil avarka'laik kon'rupoadumaa'ru ekipthilirunthu ko'nduvanthaar en'ru solluvaarka'l.

<29> aa'ndavarea, umathu mikuntha valimaiyinaalum oangkiya kaiyaalum pu'rappadach seytha ivarka'l ummudaiya makka'lum udaimaiyumaay irukki'raarka'l en'ru (vi'n'nappam seythean.)

[upa aakamam 10]

<1> akkaalaththil aa'ndavar ennai noakki: munthinavaika'laippoal nee ira'ndu ka'rpalakaika'laich sethukkik ko'ndu malaiyil ea'ri nammidam varuvaay. oru marappettakaththaiyum seyvaayaaka.

<2> nee mun udaiththup poatta palakaika'lil ezhuthiyiruntha vaarththaika'lai naam inthap palakaika'lilum ezhuthuvoam. nee avaika'laip pettakaththilea vaippaay en'raar.

<3> appadiyea naan seaththeem maraththaal oru pettakaththaich seythu, munthinavaika'lin vadivamaaka ira'ndu palakaika'lai vettich sethukki avaika'laik kaiyilea eanthikko'ndu malaiyil ea'rinean.

<4> makka'l sapai koodiyiruntha naa'lil aa'ndavar malaiyilea neruppin naduvil nin'ru ungka'lukkuth thiruvaakkaru'liya paththuk katta'laika'laiyum thaam munpu ezhuthiya va'n'namea inthap palakaika'lilum ezhuthi, avaika'lai ennidam thanthaar.

<5> appozhuthu naan malaiyilirunthu i'rangki, palakaika'lai naan seythiruntha pettakaththil vaiththean. aa'ndavar enakkuk katta'laiyittapadi avai innum athilea irukkin'rana.

<6> athanpin israayeal makka'l jakkaan puthalvaraich searntha peroaththilirunthu paa'laiyam peyarnthu moasaraavukku vanthaarka'l. angkea aaroan i'ranthu adakkam seyyappattaar. avar puthalvanaakiya eleyasaar avarukkup pathilaakath thalaimaikkuru aanaar.

<7> angkeayirunthu avarka'l pu'rappattuk kaa'rkaathukkum, kaa'rkaathilirunthu aa'ruka'lum ve'l'langka'lumu'l'la naadaakiya jeththepaththaavukkum vanthu paa'laiyam i'rangkinar.

<8> akkaalaththil aa'ndavarudaiya udan padikkaik koodaaraththaich sumappatha'rkum, innaa'l varaiyilum nadanthu varuvathupoal aa'ndavar thirumun nin'ru aluvalaich seyvatha'rkum, avarudaiya peyaraal aaseer a'lippatha'rkum aa'ndavar leaviyin koaththiraththaith thearntheduththuk ko'ndaar.

<9> akkaara'naththaal leavikkuth than sakoathararka'loadu pangkumillai; urimaiyumillai. eanen'raal, un kadavu'laakiya aa'ndavar avanukkuch solliyu'l'lapadi, aa'ndavarea avan udaimai.

<10> naanoa munpoal naa'rpathu naa'lum iravu pakalaay malaiyilea irunthean. aa'ndavar antha mu'raiyum en man'raattaik keattaru'li unnai azhikkaamal vittaar.

<11> avar ennai noakki: naam makka'lukku a'lippoamen'ru avarka'ludaiya moothaathaiyarukku aa'naiyittuk koduththa naattil, avarka'l pukunthu athai urimaiyaakkik ko'l'lumaa'ru nee poay makka'lukku munpaakach solvaay en'ru enakkuth thiruvu'lampat'rinaar.

<12> ippozhuthu, israayalea, nee un kadavu'laakiya aa'ndavarukku agnchi, avarudaiya ne'riyil ozhuki, un kadavu'laakiya aa'ndavaridam anpu ko'ndu, un muzhu ithayaththoadum aanmaavoadum avarukku oozhiyam seythu,

<13> unakku nanmai payakkum poruttu naan in'ru unakkuk ka'rpikki'ra aa'ndavarudaiya katta'laika'laiyum aasaarangka'laiyum nee kaikko'ndu kadaippidikka vea'ndumenpatheayallaathu, un kadavu'laakiya aa'ndavar unnidam vea'ru ethanaik keadki'raar?

<14> ithoa vaanamum, vaanangka'lin vaanamum, poomiyum athiladangkiya anaiththum un kadavu'laakiya aa'ndavarin udaimaika'lea.

<15> aayinum, aa'ndavar un moothaathaiyaroadu on'riththu avarka'lai neasiththamaiyaal, avarka'ludaiya santhathiyaakiya ungka'lai ellaa makka'l koottangka'lukku'l thearnthu ko'ndaar. ithu innaa'lilea e'npikkappattathan'roa?

<16> aakaiyaal, neengka'l ungka'l ithayaththin mignchina (aasai ennum) nuniththoalai viruththaseathanam seythu, ungka'l thalaiyaiyum ini kadinappaduththaatheerka'l.

<17> eanen'raal, ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavarthaamea kadavu'larkkellaam kadavu'lum, aa'ndavarkkellaam aa'ndavarum, makaththuvarum vallavarum payangkaramu'l'lavarumaana kadavu'laay irukki'raar. avar oruthalaich saarpaay iruppavarumallar; kaiyoottu vaangkupavarumallar.

<18> avar anaathaip pi'l'laikkum vithavaikkum neethi niyaayam vazhangkupavarum, akathiyai neasiththu avanukku u'navum udaiyum thantharu'lupavarumaay irukki'raar.

<19> neengka'lum ekipthu naattil anniyarka'laay iruntheerka'l allavaa? aakaiyaal, akathika'lukku anpu seyyungka'l.

<20> un kadavu'laakiya aa'ndavarukkup payanthu, avarukkea pa'niseythu, avaroadu on'riththirunthu, avarudaiya peyaraik kaikko'ndu aa'naiyiduvaayaaka.

<21> un pukazhum avarea; un kadavu'lum avarea; un ka'nka'l ka'nda inthap periya payangkaramaana kaariyangka'lai nadaththinavarum avarea.

<22> un moothaathaiyar ezhupathu aadka'laay ekipthukkup poanaarka'l. aanaal ithoa kadavu'laakiya aa'ndavar unnai vi'nmeenka'laip poal perukach seythu'l'laar.

[upa aakamam 11]

<1> aakaiyaal, nee un kadavu'laakiya aa'ndavarukku anpu seythu, avarudaiya katta'laika'laiyum sadangku aasaarangka'laiyum neethi mu'raika'laiyum sattangka'laiyum ekkaalamum anusarikkakkadavaay.

<2> ungka'l puthalvarka'l ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavarudaiya ka'ndanaika'laiyum, avarudaiya makaththuvangka'laiyum valuththa kaiyaiyum, oangkiya puyaththaiyum ka'ndiraamaiyaal, avarka'l a'riyaathavaika'lai neengka'laavathu in'ru aaraaynthupaarungka'l.

<3> avar ekipthin naduvilea paravoan mannanukkum avanudaiya naadu anaiththi'rkum seytha a'rputha athisayangka'laiyum,

<4> ekipthiyarin padai anaiththum kuthiraika'lum thearka'lum ungka'laip pinthodarnthu vanthapoathu sengkadalin thiraika'l ezhumpi avarka'lai amizhththiyathaiyum, innaa'lvarai aa'ndavar avarka'lai azhiththathaiyum,

<5> neengka'l ivvidaththi'rku varumattum avar ungka'lukkaakap paalaivanaththilea seythu vanthathaiyum, nilam than vaayaiththi'ranthu,

<6> roopanin makanaana eliyaapin puthalvarka'laakiya thaaththaan, apiroan enpavarka'laiyum, avarka'ludaiya veettaaraiyum koodaarangka'laiyum israayeal naduvil avarka'lukku u'ndaayiruntha porudka'l anaiththaiyum vizhungkinathaiyum,

<7> aa'ndavar seytha ivai poan'ra makaththaana seyalka'l yaavaiyum neengka'l ka'n'naalea ka'ndirukki'reerka'l allavaa?

<8> (ean avvaa'ru seythaaren'raal) naan in'ru ungka'lukkuk ka'rpikki'ra ellaach sattangka'laiyum neengka'l kaikko'ndozhukavum, athanvazhi neengka'l pukavirukkum naattai adaiyavum urimaiyaakkik ko'l'lavum,

<9> aa'ndavar ungka'l moothaathaiyarukkum avarka'ludaiya santhathikkum koduppoamen'ru aa'naiyittu, paalum theanum pozhiyum naattil neengka'l neediththu vaazhumpadiyaakavumea an'roa?

<10> u'nmaiyilea urimaiyaakkik ko'l'lumpadi nee pukavirukkum naadu nee vittuvantha ekipthu naattaippoal an'ru. angkea vithai vithaiththa pinpu thoattangka'lukku vaaykkaalka'l vazhiyaay neerpaaychchuvathu vazhakkam.

<11> intha naadoa malaika'lum pa'l'laththaakkuka'lum u'l'la naadu. atha'rku vaanaththin mazhaiyea vea'ndum.

<12> athai un kadavu'laakiya aa'ndavar eppozhuthum kavaniththu varuki'raar. aa'ndin thodakka muthal i'ruthivarai avarudaiya ka'nka'l athanmeal vaikkappattirukkin'rana.

<13> aathalaal, naan ungka'lukku in'ru ka'rpikkin'ra katta'laikadku neengka'l pa'ninthavarka'laay, ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavarai ungka'l muzhu ithayaththoadum muzhu aanmaavoadum neasiththu oozhiyam seyveerka'laayin,

<14> avar ungka'l naattil munmaariyaiyum pinmaariyaiyum peyyach seyvathanaal, neengka'l thaaniyaththaiyum kodimunthirip pazhachsaat'raiyum e'n'neyaiyum,

<15> mirukavuyirka'lukkaaka ungka'l ve'lika'lil pullaiyum sampaathiththukko'ndu, u'ndu ni'raivu ko'lveerka'l.

<16> ungka'l ithayam vagnchikkappattu, neengka'l aa'ndavarukku muthukaik kaattip pi'ra theavarka'lukkup pa'ninthu aaraathanai seyyaathapadikku echcharikkaiyaay irungka'l.

<17> illaavidil aa'ndavar koapam ko'ndu vaanaththai adaiththu vittaalum vidalaam. appozhuthu maari peyyaamalum nilam palantharaamalum irukka, aa'ndavar ungka'lukkuk kodukkavirukkum si'rantha naattilirunthu neengka'l viraivil azhinthu poanaalum poaveerka'l.

<18> neengka'l ivvaakkiyangka'lai ungka'l ithayangka'lilum aanmaavilum pathiththu, avaika'lai ungka'l kaika'lilum adaiyaa'lamaakak katti, ungka'l ka'nka'lin naduvilum thongkavidungka'l.

<19> neengka'l veettil irukkaiyilum vazhiyil nadakkaiyilum padukkaiyilum ezhumpukaiyilum avat'raith thiyaanikkach solli, ungka'l puthalvarka'lukkuk ka'rpiyungka'l.

<20> avat'rai un veettu nilaika'lilum kathavuka'lilum ezhuthuvaayaaka.

<21> avvaa'ru seythu vanthaal, vaanam nilaththinmeal irukkunthanaiyum neeyum un puthalvarka'lum, aa'ndavar un moothaathaiyarukkuk koduppoamen'ru aa'naiyittuch solliya naattil nedunaa'l vaazhnthiruppeerka'l.

<22> u'l'lapadi neengka'l ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavarukku anpu seythu, avarudaiya vazhika'lilellaam nadanthozhuki, avaroadu on'riththu, naan ungka'lukkuk ka'rpikki'ra katta'laika'laik kaikko'ndu anusariththu varuveerka'laayin,

<23> aa'ndavar ungka'l munnilaiyil intha inaththaaraiyellaam sitha'radippaar. appoathu neengka'l ungka'lilum peruththa makka'laiyum palaththa inaththaaraiyum vayappaduththuveerka'l.

<24> ungka'l kaalka'l mithikkum idamellaam ungka'ludaiyathaay irukkum. paalaivanamum leepaanum yuppiraththeas maanathiyum thodangki mea'rkilu'l'la kadal varaikkum ungka'l ellaika'l viriyum.

<25> ungka'lukku mun ethirththu ni'rpaar oruvarumillai. kadavu'laakiya aa'ndavar ungka'lukku vaakka'liththapadiyea, ungka'laal u'ndaakum achchaththaiyum thikilaiyum, neengka'l kaalaalea mithakkum naadellaam, avar paravach seyvaar.

<26> ithoa in'ru naan aaseeraiyum saapaththaiyum ungka'lukku munpaaka vaikki'rean.

<27> in'ru ungka'lukkuk ka'rpikkin'ra ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavarudaiya katta'laika'lukkuk keezhppadiveerka'laayin (ungka'lukku) aaseer (varum).

<28> ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavarin katta'laika'lukkuk keezhppadiyaamal, ippoathu naan ungka'lukkuk kaa'npikki'ra vazhiyai vittu vilaki, neengka'l mun a'rinthiraatha pi'ra theavarka'laip pinpat'ruvirka'laayin, (ungka'lukkuch) saapam (varum).

<29> nee kudiyirukkap poaki'ra naattilea aa'ndavar unnaip pukuviththa pi'rpaadu karisim malaiyinmeal aaseeraiyum epaal malaiyinmeal saapaththaiyum koo'rakkadavaay.

<30> avai yoarthaanukku appu'raththil, sooriyan ma'raiyum thisaikkuth thirumpum vazhikku appaal, kaanaanaiyar kudiyirukki'ra naattu ve'liyilea kalkalaavukku ethirea irukkin'rana. kalkalaavoa nedunthooram paranthu kidakkin'ra oru pa'l'laththaakkin pukumukaththil irukki'rathu.

<31> neengka'loa ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavar ungka'lukkuk kodukkavirukki'ra naattilea pukunthu athanai urimaiyaakkikko'l'lum va'n'nam yoarthaan nathiyaik kadanthu poaveerka'l; athaik kaippat'ri athilea kudiyiruppeerka'l.

<32> in'ru naan ungka'l munnilaiyil evvithach sadangku aasaarangka'laiyum neethi mu'raika'laiyum ea'rpaduththuveanoa avaika'lai neengka'l kaikko'ndu ni'raiveat'ra echcharikkaiyaay irukkak kadaveerka'laaka.

[upa aakamam 12]

<1> ungka'l moothaathaiyarin kadavu'laakiya aa'ndavar ungka'lukkuk kodukkavirukkum naattil, neengka'l ma'n'nil vaazhum naa'lellaam athai urimaiyaakkik ko'l'lum poruttu, neengka'l anusarikka vea'ndiya katta'laika'lum neethimu'raika'lumaavana:

<2> neengka'l kaippat'ravirukkum makka'l uyarntha malaika'lin mealum kun'ruka'lin mealum thazhaiththirukki'ra marangka'lin keezhum thangka'l theavarka'laith thozhuthuvarum idangka'laiyellaam azhiththu,

<3> avarka'lin palipeedangka'laiyum idiththu, avarka'lin vikkirakangka'laiyum thakarththu soalaika'laiyum neruppinaal sutteriththu, avarka'l silaika'laiyum no'rukki, avvidangka'lin peyar muthalaay iraamal avaika'lai mut'rilum azhiththu vidungka'l.

<4> ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavarin kaariyaththilea (neengka'l) avvithamaaych seyyaamal,

<5> ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavar thammudaiya thiruppeyar vi'langkavum thaam thangkiyirukkavum ungka'l koaththirangka'l ellaavat'rilum entha idaththaith thearnthu ko'ndiruppaaroa antha idaththaiyea neengka'l naadiyadainthu,

<6> antha idaththileayea ungka'l thakanam muthaliya palika'laiyum, paththiloru pakuthika'laiyum, kaika'lin puthuppalanka'laiyum, nearchchika'laiyum, kaa'nikkai'laiyum, aadu maaduka'lin thalaiyeet'ruka'laiyum ko'nduvanthu seluththi,

<7> ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavar thirumun u'ndu, neengka'lum ungka'l veettaarum kaiyaal seythanavum ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavar ungka'lukku aaseer a'liththa ellaavat'ri'rkaakavum akamakizhveerka'l.

<8> ingkea innaa'lil nammu'l avanavan than than paarvaikku viruppamaanathaiyellaam seyki'rathupoala angkea neengka'l seyyalaakaathu.

<9> ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavar ungka'lukkuk kodukkavirukkum i'laippaat'riyilum urimaiyilum neengka'l innum nuzhaiyavillai.

<10> aanaal, neengka'l yoarthaan nathiyaik kadanthu, ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavar ungka'lukkuk kodukkavirukkum naattil neengka'l kudiyea'rina pinpu, sut'rilumirukki'ra ungka'l pakaivarka'lin thollaiyat'ru, yaathoru achchamumin'ri antha naattil vaazhnthiruppeerka'l.

<11> appozhuthu ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavar thamathu peyar vi'langkumpadi thearnthuko'l'lum idaththi'rku neengka'l poay, naan ungka'lukkuk ka'rpiththu'l'lapadi ungka'l muzhuththakanangka'laiyum palika'laiyum paththiloru pakuthika'laiyum, ungka'l kaika'lin puthuppalanka'laiyum, neengka'l aa'ndavarukku nearnthuko'l'lum kaa'nikkaika'lil si'rantha pakuthiyaiyum ko'nduvanthu padaikkakkadaveerka'l.

<12> angkea neengka'lum, ungka'l puthalvar puthalviyarka'lum, oozhiyar oozhiyakkaarika'lum, ungka'l nakarangka'lil kudiyirukki'ravarka'lum ungka'lukku'l vea'ru pangkum urimaiyum ko'ndiraathavarka'lumaakiya leaviyarka'lum ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavar thirumun virunthu'ndu ka'lippeerka'l.

<13> nee ka'nda idamellaam muzhuth thakanappalika'lai idaathapadikku echcharikkaiyaay iru.

<14> aanaal un koaththirangka'lu'l on'ril, aa'ndavar thearnthu ko'ndirukkum idaththil mattumea, un muzhuth thakanappalika'lai ittu, naan unakkuk katta'laiyiduki'ra yaavaiyum angkea seyvaay.

<15> virunthaaduvatha'rku i'raichchi u'n'na virumpuvaayaayin, kadavu'laakiya un aa'ndavar un nakarangka'lil unakku aru'liyirukkum aaseerinpadi nee adiththu u'n'nalaam. antha mirukavuyir maasu'l'lathaay allathu oonamaanathaayirunthu theettuppattathaanaalum sari, pazhuthat'ra angka ni'raivu'l'la theettillaa mirukamaanaalum sari, kaattaattaiyum kalaimaanaiyum u'npathupoal athai u'n'nalaam.

<16> iraththaththai mattum u'n'na vea'ndaam. athaith tha'n'neeraippoalath tharaiyil oot'rividakkadavaay.

<17> un thaaniyaththilum kodimunthirip pazhachsaat'rilum e'n'neyilum kodukka vea'ndiya paththiloru paakaththaiyum, aadumaaduka'lin thalaiyeet'ruka'laiyum, nearnthu ko'l'lum ellaa nearchchika'laiyum, manamoththa kaa'nikkaika'laiyum, un kaika'lin puthuppalanka'laiyum nee un nakarangka'lil u'n'naamal,

<18> un kadavu'laakiya aa'ndavar thearnthu ko'ndirukkum idaththil neeyum, un puthalvanum puthalviyum, vealaikkaaran vealaikkaariyum, nakarangka'lilirukki'ra leaviyanum un kadavu'laakiya aa'ndavar thirumun avat'rai u'ndu, nee kaiyaal seyyum ellaavat'raip pat'riyum un kadavu'laakiya aa'ndavarin paarvaiyilea makizhchchi ko'lvaay.

<19> nee ma'n'nil vaazhnthirukkum naa'lellaam leaviyanaik kaividaathapadikku echcharikkaiyaay iru.

<20> un kadavu'laakiya aa'ndavar unakku vaakka'liththapadi un ellaika'lai virivaakkiya pinnar, un mana viruppappadi nee i'raichchiyai u'n'na virumpumpoathu,

<21> un kadavu'laakiya aa'ndavar thamathu peyar vi'langkumpadi thearnthuko'nda idam unakku mikaththooramaayirunthaal, naan unakkuk ka'rpiththavaa'ru unakku'l'la aadu maadu muthaliyavat'ril ethaiyeanum nee adiththu un nakarangka'lileayea un viruppappadi u'n'nalaam.

<22> kaattu ve'l'laattaiyum kalaimaanaiyum u'npathupoala nee athanai u'n'nalaam. theettup pattavanum theettuppadaathavanum searnthu athai u'n'nalaam.

<23> iraththaththai mattum u'n'naathapadikku echcharikkaiyaay iru. eanen'raal, mirukavuyiril iraththam uyirkkup pathilaaka iruppathanaal, i'raichchiyoadu iraththaththaiyum u'n'nalaakaathu.

<24> aathalaal, athai nee tha'n'neeraip poalath tharaiyil oot'rakkadavaay.

<25> nee aa'ndavarudaiya munnilaiyil semmaiyaanathaich seyvaayaakil, neeyum unakkup pinvarum pi'l'laika'lum nan'raay iruppeerka'l.

<26> nee aa'ndavarukku oppukkoduththa porudka'laiyum, nearnthu ko'nda nearchchika'laiyum, aa'ndavar thearnthuko'nda idaththi'rkuk ko'nduvanthu,

<27> un kaa'nikkaika'laakiya i'raichchiyaiyum iraththaththaiyum un kadavu'laakiya aa'ndavarudaiya palipeedaththinmeethu oppukkoduththu palippiraa'nika'lin iraththaththaip peedaththinmeal oot'rivittapin i'raichchiyai u'npaay.

<28> nee un kadavu'laakiya aa'ndavarudaiya paarvaikku nalamum viruppamumaanathaich seythiruppathanaal unakkum, unakkuppin varum un puthalvarukkum eppoathum nan'raayirukkumporuttu, in'ru unakku naan ka'rpikkin'ra ellaavat'raiyum ut'ruk keattu anusarikkakkadavaay.

<29> urimaiyaakkik ko'l'lumpadi nee pukavirukki'ra naattu makka'lai un kadavu'laakiya aa'ndavar un ka'nka'lukkumun azhiththu vidum poathum, nee avarka'ludaiya naattaip pidiththu athilea kudiyea'riyirukkum poathum,

<30> ammakka'l un varukaiyaalthaanea azhikkappattathai ninaivukoornthu nee avarka'laip poala nadakkaathapadikkum; avarka'l thangka'l theavarka'lukkup pa'nividai seythathupoal naanum seyvean en'ru solli avarka'ludaiya samayach sadangkuka'l eppadip pattavai en'ru visaarikkaathapadikkum echcharikkaiyaay irukkakkadavaay.

<31> appadip patta sadangkuka'laich seythu nee un kadavu'laakiya aa'ndavarudaiya aaraathanaiyil upayoakikkaathea. eanen'raal, aa'ndavarukku ve'ruppaana yaavaiyum avarka'l thangka'l theavarka'lukkuch seythu, thangka'l puthalvarka'laiyum puthalviyarka'laiyum padaiththu neruppilea avarka'laich sutteriththaarka'l.

<32> naan unakku vithikki'ra yaavaiyum nee aa'ndavarukkaaka sey. athilea koottavea'ndiyathoa ku'raikkavea'ndiyathoa on'rumillai.

[upa aakamam 13]

<1> ungka'lukku'l'lea theerkkatharisiyeanum thaan kanavu ka'ndathaakach saathikki'ravaneanum thoan'ri, ungka'lukku yaathoru adaiyaa'laththai allathu a'rputhamaana sila kaariyaththai munna'rivikkalaam.

<2> pi'raku avan solliyapadi nadanthathen'raal, avan: vaa; nee a'riyaatha vea'ru theavarka'laip pinpat'ri avarka'lukkup pa'ni seyvoam ena unakkuch sollalaam.

<3> nee appadippatta theerkkatharisiyeanum kanavukkaaraneanum solluki'ra peachchukka'laik kea'laathea. eanen'raal, ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavarai neengka'l muzhu ithayaththoadum muzhu aanmaavoadum neasikki'reerka'loa allavoaven'ru ve'lippadaiyaayth theriyumpadi avar ungka'laich soathikki'raar.

<4> neengka'l ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavarai mattumea pinpat'ri, avarukku agnchuki'ravarka'lumaay avarudaiya katta'laika'lai anusarikki'ravarka'lumaay, avarudaiya vaarththaikkuch sevi kodukki'ravarka'lumaay, avarukku mattumea oozhiyam seythu, avaroadu on'riththirukkak kadaveerka'l.

<5> anthath theerkkatharisi allathu kanavukkaaran kolai seyyappadak kadavaan. eanen'raal, ungka'lai ekipthu naattilirunthu viduthalai seythavarum, adimai vaazhvinin'ru meettavarumaakiya ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavaridamirunthu unnai neekkavum, un kadavu'laakiya aa'ndavar unakkuk ka'rpiththa ne'riyinin'ru unnai vazhuvach seyyavum karuthi avan pithat'rinavanaakaiyaal, neengka'l appadippatta theemaiyinin'ru vilakakkadaveerka'l.

<6> un thaaykkup pi'rantha un sakoatharananeanum, un puthalvan puthalviyeanum, un maarpukkuriya un manaiviyeanum, un aanmaavaippoal neasikki'ra un na'npaneanum ma'raivaay vanthu: nee vaa; neeyum un munnoarum a'rinthiraatha theavarka'laith thozhuvoam.

<7> anthath theavarka'lea kittaththilum thooraththilum engkea paarththaalum naattin oru munaithodangki ma'ru munaimattum ellaa makka'lukkum theavarka'l en'ru solli (unnai azhaiththaalum),

<8> nee avanukku i'nangkaathea; avan peachchukkuch sevikodukkaathea; avanaik karu'naik ka'n'naalea paarththu avanaik kaakka vea'ndumen'ru avanmeal irakkam vaikkaathea.

<9> udanea avanaik kon'ruvidu. muthalil unkaiyum, pinpu makka'lanaivarin kaika'lum avan meal padavea'ndum.

<10> kallaal e'riyappattu avan saakakkadavaan. eanen'raal, adimai vaazhvaakiya ekipthu naattilirunthu unnai viduthalai seytha un kadavu'laakiya aa'ndavarai nee vittu vilakumpadi avan unnai eavappaarththaan.

<11> athanaalea israayealar yaavarum athaik kea'lviyut'ru agnchi inimeal ippadippatta kodumaiyaich seyyaathiruppaarka'l.

<12> un kadavu'laakiya aa'ndavar nee vaazhumpadi unakkuk kodukkavirukkum nakarangka'l yaathon'ril,

<13> pealiyaalin makka'l pu'rappattuth thangka'l nakaraththin kudika'lai noakki: neengka'l a'riyaatha vea'ru theavarka'lukkup pa'nividai seyyappoaki'roam; neengka'lum vaarungka'l en'ru solli mea'rkoo'riya nakaraththaarai vagnchiththathaaka nee kea'lvippaduvaayeayaakil,

<14> nee kavanaththoadum su'rusu'ruppoadum athai visaariththuk keattu aaraayntha pi'rpaadu, anthach seythi u'nmaithaanen'rum, ve'rukkaththakka anthach seyal un naduvea nadanthathu u'nmaiyum nichchayamumaanathen'rum nee kaa'npaayaayin,

<15> udanea nee antha nakaraththuk kudika'laik karukku vaa'linaal vetti, annakaraththaiyum azhiththu, athilu'l'la yaavat'raiyum athil irukki'ra mirukavuyirka'laiyum azhiththu,

<16> (athil ko'l'laiyidappatta) saamaan thattumuttu muthaliyavat'rai nadu veethiyilea koottik kuviththu, avat'laiyum nakaraththaiyumkooda sutteriththu, un kadavu'laakiya aa'ndavarukkup pukazhchchiyaaka muzhuvathum neruppukku iraiyaakumpadiyaakavum, athu ini orukaalum kattappadaamal niththiya kalmeadaay irukkumpadiyaakavum seyyakkadavaay.

<17> sapikkappatta porudka'lil yaathon'raiyum nee kaiyil edukkaathea. appoathuthaan aa'ndavar thamathu kadungkoapaththaivittu, unmeal irangki, un moothaathaiyarukku aa'naiyittuch solliyapadi unnai viruththiyadaiyach seyvaar.

<18> (intha vaarththai ni'raivea'ruvatha'rku) nee un kadavu'laakiya aa'ndavarin kuralolikkuch sevi koduththu, avarudaiya katta'laika'laiyellaam nee kaikko'ndu anusarikka vea'ndum. un kadavu'laakiya aa'ndavarudaiya paarvaikku viruppamaanathai nee seyyumpadiyaakavea naan in'ru mea'rkoo'riya katta'laika'lai unakku vithiththirukki'rean.

[upa aakamam 14]

<1> neengka'l ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavarudaiya pi'l'laika'laay irungka'l. oruvan i'ranthathai munnittu ungka'l udalai vettavum vea'ndaam; thalaimayiraich savaram seyyavum vea'ndaam.

<2> eanen'raal, neengka'l kadavu'laakiya aa'ndavarin punitha makka'l. ulakengkumu'l'la ellaa inaththilum ungka'laiyea aa'ndavar thamakkuch sontha inamaakath thearnthu ko'ndaar.

<3> theettu'l'lathon'raiyum neengka'l u'n'nalaakaathu.

<4> neengka'l u'n'naththakum mirukangka'l evaiyen'raal: maadu, semma'riyaadu, ve'l'laadu, maan,

<5> kaattu ve'l'laadu, kavarimaan, varudaimaan, pikaarku, oriks, ottaichsivingki,

<6> viriku'lampu'l'lanavum asaipoaduvanavumaana ellaa mirukangka'lumaakum.

<7> asaipoaduvanavat'rilum ira'ndaakap pirinthiraatha ku'lampu'l'la mirukangka'lai, uthaara'namaaka: ottakam, muyal, kokilil muthaliyavat'rai neengka'l u'n'na vea'ndaam. avai asai poaduvathu meyyea. aanaal, avaika'lukku viriku'lampillaiyaathalaal avaika'l ungka'lukku asuththamaay irukkum.

<8> pan'rikku viriku'lampu'l'lathaayinum, athu asai poaduvathillai. aathalaal, pan'ri ungka'lukku asuththamaanathu. athan i'raichchiyai u'n'navum koodaathu; athan seththavudalaith thodavum koodaathu.

<9> tha'n'neeril vaazhki'ra ellaavat'rilum evat'rai neengka'l u'n'nalaamen'raal, si'rakum sethilum u'l'lavat'rai neengka'l u'n'nalaam.

<10> si'rakuka'lum sethilka'lum illaathavai asuththamaanavaiyaathalaal avat'rai u'n'nalaakaathu.

<11> suththamaana ellaap pa'ravaika'laiyum neengka'l u'n'nalaam.

<12> asuththamaana pa'ravaika'laiyoa neengka'l u'n'nalaakaathu. avaiyaavana: aakilap pu'l, kireeppen ennum kamuku,

<13> kadaluraagnchi, iksiyoan, iraasaa'li, ellaavithap parunthuka'l.,

<14> ellaavithak kaakkaika'l, theeppa'ravai, kookai, vaarus,

<15> valloo'ru muthaliyavaika'lum,

<16> kokku, annam, eepis,

<17> meenkoththi, porppiriyan, aanthai, ellaa vitha naaraika'lum puluviyarka'lum,

<18> ko'ndalaaththi, ve'lavaal aakiya ivaika'lumeayaam.

<19> pa'rappanapat'ril oorvanayaavum ungka'lukku asuththamaay irukkum.

<20> avat'rai u'n'nalaakaathu. suththamaana (pa'ravaika'l) yaavaiyum neengka'l u'n'nalaam.

<21> thaanaay seththa ethaiyum u'n'nalaakaathu. athai ungka'l vaayilil irukki'ra akathikkuk kodukkalaam allathu avanukku vi'rkalaam. eanen'raal, neengka'l ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavarin punitha makka'l. ve'l'laattuk kuttiyai athan thaayin paalilea samaikka vea'ndaam.

<22> ovvoru aa'ndum nilaththil vi'laiyum ellaap palanka'lilum paththiloru paakaththaip piriththu vaiththukko'ndu,

<23> un kadavu'laakiya aa'ndavar peyar pukazhappadumpadithaan thearnthu ko'ndu'l'la idaththilea un thaaniyaththilum kodi munthirippazhach saat'rilum e'n'neyilum paththiloru paakaththaiyum aadumaaduka'lin thalaiyeet'ruka'laiyum avarathu thirumun u'ndu, athanaal ekkaalamum un kadavu'laakiya aa'ndavarukku agnchi nadakkak kat'rukko'l.

<24> aanaal (oruvea'lai) un kadavu'laakiya aa'ndavar thearnthu ko'ndirukkum idam athikath thooramaayirunthaalum irukkum; appadiyirunthaal avar unakku aaseera'liththuth thantharu'liya porudka'laiyellaam ko'ndupoavathu koodaatha kaariyamaayirukkum.

<25> enavea, nee ellaavat'raiyum vit'rup pa'namaakki, anthap pa'naththai unkaiyil eduththuk ko'ndu un kadavu'laakiya aa'ndavar thearnthu ko'ndirukkum idaththi'rkup poay,

<26> angkea anthap pa'naththaik ko'ndu un viruppappadi aadu maadu muthaliya i'raichchi vakaiyaiyum, kodimunthirip pazhachsaa'ru muthaliya mathupaanaththaiyum, un aanmaa virumpuki'ra ellaavat'raiyum vilaikku vaangki, un veettaaroadu un kadavu'laakiya aa'ndavar munnilaiyilea virunthaaduvaay.

<27> un nakaraththil irukki'ra leaviyanukku unnoadu pangkum urimaiyum illaathathanaal, avanai ma'ranthu vidaathea, echcharikkai!

<28> moon'raam aa'nduthoa'rum akkaalaththil unakku varuki'ra palan ellaavat'rilum vea'roaru paththiloru paakaththaip piriththu, athai un vaayilka'lil paththiramaay vaikkakkadavaay.

<29> appoathu, un kadavu'laakiya aa'ndavar un kai seyyum vealaika'lilellaam unakku aaseera'likkumpadi, unnoadu pangkum urimaiyumillaatha leaviyanum, un vaayilka'lil irukki'ra akathiyum thikkat'ravanum vithavaiyum vanthu u'ndu ni'raivu ko'lvaarka'l.

[upa aakamam 15]

<1> eazhaam aa'ndilea (pothu) mannippai a'lippaayaaka. athan vivaramaavathu:

<2> than na'npanukku allathu ayalaanukku allathu sakoatharanukkuk kadan koduththavan evanum anthak kadanaith tha'ndaamal vittuvidak kadavaan. eanen'raal, athu aa'ndavar ea'rpaduththiya mannippu aa'ndu.

<3> akathiyidaththilum anniyanidaththilum nee kadanaith tha'ndalaam. aanaal, un ooraan kaiyilum, un u'ravinar kaiyilum athaith tha'nda unakku athikaaram illai.

<4> un kadavu'laakiya aa'ndavar unakkuch sonthamaay a'likkavirukkum naattilea unakku aaseer kidaikkumpadi ungka'lukku'l'lea eazhaiyum iranthu'npavanum iruththalaakaathu.

<5> aanaal, un kadavu'laakiya aa'ndavarudaiya vaarththaikkuch sevikoduththu, avar ka'rpiththanavum, naan unakku vithiththanavumaakiya ellaavat'raiyum ni'raiveat'rakkadavaay. appozhuthu thaam solliyapadi avar unnai aaseervathippaar.

<6> nee pala makka'lukkum kadan koduppaayeayan'ri, evanidaththilum nee kadan vaangkalaakaathu. pala inaththaaraiyum nee aa'lvaayeayan'ri, unnai evanum aa'laan.

<7> un kadavu'laakiya aa'ndavar unakku a'likkavirukkum naattil un nakara vaayilukku'l'lea vaazhum un sakoathararka'lil oruvan eazhaiyaayp poanaal, nee avan mattil un ithayaththaik kadinappaduththaamalum un kaiyaich surukkik ko'l'laamalum,

<8> athai eazhaikkuth thaaraa'lamaayth thi'ranthu, avanudaiya theavaikku eat'raa'rpoal kadan koduppaayaaka.

<9> ne'riketta oru ninaivu muthalaay unnidaththea pukaathapadikku echcharikkaiyaay iru. athu ennaven'raal: mannippu aa'ndaakiya eazhaam aa'ndu a'nmaiyilu'l'lathu en'ru karuthi eazhaiyaana un sakoatharanukku nee kadan kodukka ma'ruththaal, avan unnaik ku'riththu aa'ndavaridam mu'raiyiduvaan en'rum, athanaal unakkup paavam varumen'rum negnchilea e'n'nuvathum, avanukkuk kadan kodukka unakku manamillaathapadiyaal avanudaiya theavaiyaik ka'nda'rinthirunthum a'riyaathavanpoal paasaangku seyvathumaam. (ippadippatta ninaivai manaththil ko'ndiraathea.)

<10> avanukkuk ka'ndippaayk kodukkavea'ndum. nee kaiyaal seyvana ellaat'rilum ellaak kaalaththilum un kadavu'laakiya aa'ndavar unnai aaseervathikkath thakkathaaka nee un sakoatharanudaiya nerukkidaiyil seyyum uthaviyaik kapadamillaamal seyyakkadavaay.

<11> nee vaazhum naattilea e'liyavarka'l illaathiruppathillai. aakaiyaal, un naattilea va'rumaiyut'ravanum eazhaiyumaakiya un sakoatharanukkuth thaaraa'lamaayk kai thi'rakka vea'ndumen'ru naan unakkuk ka'rpikki'rean.

<12> un sakoatharanaakiya epireaya aadavaneanum epireaya pe'n'neanum unakku vilaippattaarka'laayin, avarka'l aa'raa'ndu unnidam vealai seythu pi'rpaadu eazhaam aa'ndil avarka'lai viduthalai seythu anuppivida vea'ndum.

<13> ippadi viduthalai seythu anuppividumpoathu avanai ve'rumaiyaay anuppaamal,

<14> un kadavu'laakiya aa'ndavar unnai aaseervathiththa'liththa un manthaiyilum ka'laththilum aalaiyilumirunthu kogncham eduththu vazhich selavukku inaamaakak koduththanuppa vea'ndum.

<15> neeyum ekipthu naattilea adimaiyaay irunthaayenum, un kadavu'laakiya aa'ndavar unnai meettaaren'rum ninaiththukko'l. aathalaal naan in'ru inthak katta'laiyai unakku vithikki'rean.

<16> aanaal, avan unnaiyum un kudumpaththaiyum neasippathanaalum, unnidaththil iruppathu thanakku nan'ren'ru u'narvathanaalum: unnai vittup poakean enpaanaayin,

<17> nee oru kuththoosiyai eduththu un veettu vaayilil nin'ru ko'ndu avanudaiya kaathaik kuththuvaay. pinpu avan en'rumea unakku oozhiyanaay iruppaan. un adimaip pe'n'nukkum avvaa'rea seyvaay.

<18> un kadavu'laakiya aa'ndavar un kai vealaika'lilellaam unakku aaseera'likkumaa'ru appadip pattavarka'lai nee viduthalai seythu anuppi vitta pinpu: avarka'l aa'raa'ndum koolivaangka enna vealai seythaarka'l en'ru avarka'lai avamathiththu vilakka vea'ndaam.

<19> un aadumaaduka'lin aa'n thalaiyeet'raiyellaam un kadavu'laakiya aa'ndavarukkup punithamaakkuvaay. un maattin thalaiyeet'rai vealaikku vaikkaamalum, un aattin thalaiyeet'rai mayir kaththiriyaamalum iruppaayaaka.

<20> aa'ndavar thearnthuko'ndirukkum idaththilea aa'nduthoa'rum, neeyum un kudumpaththaarumaay un kadavu'laakiya aa'ndavar thirumun mea'rkoo'riyavat'rai u'n'nakkadaveerka'l.

<21> aanaal, thalaiyeet'rukku yaathoru pazhuthu irukkumaayin, (uthaara'namaaka) athu mudam allathu kurudu allathu ethileayum uruchchithaivu'l'lathaay irunthaal un kadavu'laakiya aa'ndavarukku athaip paliyida vea'ndaam.

<22> appadippattathai un nakara vaayilka'linu'l'lea, ve'limaan kalaimaanka'lai u'npathu poal u'n'nak kadavaay. theettuppattavanum theettuppadaathavanum ithai u'n'nalaam. aayinum,

<23> avat'rin iraththaththai u'n'naamal, tha'n'neeraippoal athaith tharaiyil oot'ri vidakkadavaay.

[upa aakamam 16]

<1> i'laveani'r kaalaththu muthal maathamaakiya mutha'rpalanka'lin maathaththaik kavanakthoadu ko'ndaadakkadavaay. athil un aa'ndavarukkup pukazhchchiyaakap paaskaavaik ko'ndaaduvaay. eanen'raal intha maathaththin iravu vea'laiyilthaan aa'ndavar unnai ekipthinin'ru pu'rappadach seythaar.

<2> appoathu, un kadavu'laakiya aa'ndavar thammudaiya peyar vi'langkumpadi thaam thearnthuko'nda idaththilea un kadavu'laakiya aa'ndavarukkup paaskaavukkaduththa palika'laakiya aadumaaduka'laich seluththuvaayaaka.

<3> nee ekipthu naattilirunthu payangkaraththudan pu'rappattapadiyaal nee ekipthai vitta naa'lai un vaazhnaa'lellaam ma'ravaamal ninaikkumpadi, anthath thiruvizhaavil pu'liththa appaththai u'n'naamal, si'rumaiyin appamaakiya pu'lippillaatha appangka'lai eazhunaa'l varaiyilum u'n'nakkadavaay.

<4> eazhunaa'l varaiyilum un ellaa ellaika'lukku'l'leayum pu'lippu kaa'nappadalaakaathu. nee muthalnaa'l maalaiyil oppukkoduththa paliyin i'raichchiyil eatheanum kaalaivaraiyil vaikkavum vea'ndaam.

<5> un kadavu'laakiya aa'ndavar unakkuk kodukkavirukkum nakarangka'lilellaam nee paaskaavai adikkaamal,

<6> un kadavu'laakiya aa'ndavar thamathu peyar vi'langkumpadi thearnthuko'ndirukkum idaththilea, nee ekipthilirunthu pu'rappatta nearamaakiya maalai nearaththilmattum athai adikkak kadavaay.

<7> un kadavu'laakiya aa'ndavar thearnthu ko'ndirukkum idaththilea athaich samaiththu u'ndu, vidiya'rkaalaththil ezhunthu un koodaarangka'lukkuth thirumpip poavaay.

<8> aa'ru naa'lum pu'lippillaatha appangka'lai u'npaay. eazhaam naa'l un kadavu'laakiya aa'ndavarukkup pukazhchchiyaakach sapai koodum thirunaa'laakaiyaal, an'ru (vilakkapatta) vealai seyyalaakaathu.

<9> vi'laichchalil arivaa'lai vaiththa naa'l mutha'rko'ndu nee eazhu vaarangka'lai e'n'nikko'ndu,

<10> avai mudintha pinpu un kadavu'laakiya aa'ndavarukkup pukazhchchiyaakak kizhamaika'l ennum thiruvazhaavaik ko'ndaadi, un kadavu'laakiya aa'ndavar unakku aaseer a'likkumva'n'nam un kaikku nearntha poru'lai avarukku manamoththa kaa'nikkaiyaakap padaikkakdavaay.

<11> un kaduvu'laakiya aa'ndavar thamathu peyar vi'langkumpadi thearnthu ko'ndirukkum idaththilea neeyum, un puthalvan puthalviyum, un vealaikkaaran vealaikkaariyum, un oorinu'l irukki'ra leaviyarum, unnudan vaazhnthuvarum akathiyum thikkat'ravanum, vithavaika'lum un kadavu'laakiya aa'ndavar munniyil virunthu'ndu,

<12> nee ekipthilea adimaiyaay irunthathai ninaivukoornthu, ka'rpikkapatta katta'laika'laik kaikko'ndu, avaika'linpadi seyyakkadavaay.

<13> nee un ka'laththin palanka'laiyum aalaiyin palanka'laiyum aalaiyin palankai'laiyum seakariththapin koodaarath thiruvizhaavai eazhunaa'l varaiyilum ko'ndaadi,

<14> thiruvizhaavil neeyum, un puthalvan puthalviyum, un vealaikkaaran vealaikkaariyum, un vaayilka'lil irukki'ra leaviyanum akathiyum, thaayillaap pi'l'laiyum, vithavaika'lum akamakizhnthu virunthaaduveerka'l.

<15> aa'ndavar thearnthuko'ndirukkum idaththilea un kadavu'laakiya aa'ndavarukkup pukazhchchiyaaka eazhunaa'l thiruvizhaavaik ko'ndaaduvaay. appadich seyvaayaayin, un kadavu'laakiya aa'ndavar un nilangka'lilum un kaivealaika'l anaiththilum unakku aaseer a'lippaar. aathalaal nee va'lamaay vaazhvaay.

<16> aa'ndil moon'ru mu'rai, athaavathu: pu'lippillaa appath thiruvizhaavilum, kizhamaika'lin thiruvizhaavilum, koodaarath thiruvizhaavilum, un aa'nmakka'l ellaarum un kadavu'laakiya aa'ndavar thearnthu ke'ndirukkum idaththilea avarudaiya munnilaiyil vanthu ni'rkakkadavaarka'l. avarka'l ve'rungkaiyoadu avarudaiya munnilaiyil varaamal,

<17> kadavu'laakiya aa'ndavar aru'liya aaseerukku ea'rpa, avanavan than thakuthikku eat'rapadi kaa'nikkai ko'nduvarakkadavaan.

<18> un kadavu'laakiya aa'ndavar un koaththiranthoa'rum unakkuk kodukkavirukkum ellaa nakaravaayilka'lilum, neethipathika'laiyum thalaivarka'laiyum ea'rpaduththakkadavaay. avarka'l neethiyudan makka'lukku neethiththeerppuch seyyak kadavaarka'l.

<19> avarka'l oruthalaich saarpu ko'l'laathiruppaarka'laaka. ka'n'noattam ko'l'laamalum kaiyoottu vaangkaamalum iruppaarka'laaka. kaiyoottu gnaanika'ludaiya ka'nka'laik kurudaakki, neethimaanka'ludaiya vaarththaika'laiyum purattividum.

<20> nee vaazhum padiyaakavum, un kadavu'laakiya aa'ndavar unakkuk kodukkavirukkum naattai urimaiyaakkik ko'l'lumpadiyaakavum neethiyai niyaayamaayp pinpat'ruvaayaaka.

<21> un kadavu'laakiya aa'ndavarudaiya peedaththa'ndaiyil yaathoru soalaiyaiyum amaikkaathea. yaathoru maraththaiyum nadaathea.

<22> (unakku) vikkirakaththaich seyyavum ni'ruththavum thu'niyaathea. avvithamaana kaariyangka'lai un kadavu'laakiya aa'ndavar ve'rukki'raar.

[upa aakamam 17]

<1> uruchchithaivum yaathoru pazhuthumu'l'la aattaiyeanum maattaiyeanum un kadavu'laakiya aa'ndavarukkup paliyidalaakaathu. athu un kadavu'laakiya aa'ndavarukku ve'ruppaith tharum.

<2> un kadavu'laakiya aa'ndavar unakkuk kodukkavirukkum nakarangka'lin vaayilka'lu'l yaathon'ril, oar aadavaneanum pe'n'neanum un kadavu'laakiya aa'ndavarin munnilaiyil akkiramam seythu avarudaiya udanpadikkaiyai mee'ri,

<3> en katta'laikku viroathamaaych sen'ru pi'ra theavarka'laiyeanum, santhiran sooriyan muthaliya vaanaseanaika'laiyeanum aaraathikki'rathaakak ka'ndupidikkappattaal,

<4> athu unakku a'rivikkappattapoathu nee kavanamaayk keattu visaarikkakkadavaay. pi'raku, athu u'nmaiyen'rum, appadippatta aruvaruppu israayealil nadanthea'riyathu meyyen'rum nee ka'ndaayaanaal,

<5> mikappaathakamaana akkiramaththaik kattikko'nda antha aadavanaiyeanum pe'n'naiyeanum un nakara vaayilka'lukku (ve'liyea) koottikko'ndu poavaay. appadippattavarka'l kallaal e'riyappaduvaarka'l.

<6> saavukku uriyavanaanavanudaiya kut'ram ira'ndu allathu moon'ru saadchika'ludaiya vaakkumoolaththaal the'livikkappattapinnarea, avan kolai seyyappadakkadavaan. orea saadchiyudaiya vaakkinaalea evanum kolai seyyappadalaakaathu.

<7> avanai kolai seyyumpoathu saadchika'ludaiya kai munnum, mat'rumu'l'la makka'ludaiya kaipinnum, avanmeal irukkavea'ndum. ippadich seythea theemaiyai un naduvilirunthu vilakkakkadavaay.

<8> iraththap pazhika'laik ku'riththum, vazhakkuka'laik ku'riththum, thozhu noayaik ku'riththum vazhakku nearittu, niyaayam theerkka vea'ndiya kadinamaana kaariyaththil unakkuch santheakam u'nden'rum, neethipathika'ludaiya e'n'nangka'l on'rukkon'ru vea'rupadukin'ranaven'rum ka'ndaal, nee ezhunthu un kadavu'laakiya aa'ndavar thearnthuko'ndirukkum idaththi'rkup poay,

<9> leavi santhathiyaaraakiya kurukka'lidamum akkaalaththil u'l'la neethipathika'lidamum vanthu avarka'ludaiya aaloasanaiyaik keadkakkadavaay. avarka'l niyaayamaana theerpai unakku u'narththuvaarka'l.

<10> aa'ndavar thearnthu thanthirukkum pathaviyilea veet'rirukkum thalaivarka'l kadavu'lin sattappadi unakkuch solli u'narththumva'n'namea nee keattu, anthappadiyellaam seythu,

<11> avarka'ludaiya aaloasanaikki'nangki, valappu'ram idappu'ram saayaamal nadakkakkadavaay.

<12> serukkut'ru un kadavu'laakiya aa'ndavarukku akkaalam oozhiyam seyyum kuruvinudaiya katta'laikkum thalaivanudaiya theerpukkum adangkaamal mee'ruki'ravan saakakkadavaan. ippadiththeemaiyai israayealilirunthu vilakkakkadavaay.

<13> appozhuthu makka'l ellaarum kea'lviyut'rup payapduvathaal, ini idumpu seyya oruvanum thu'niyamaattaan.

<14> un kadavu'laakiya aa'ndavar unakkuk kodukkum naattil nee pukunthu athai urimaiyaakkik ko'ndu athil kudiyea'rina pinpu, nee: unnaich sut'rilum irukki'ra ellaa inaththaaraiyumpoala naanum enakku oar arasanai ea'rpaduththa vea'ndum en'ru theermaanippaayaakil,

<15> un kadavu'laakiya aa'ndavar un sakoathararilirunthu thearntheduppavanai niyamikkakkadavaay. un sakoathararukku'l oruvanai nee arasanaaka vaikkalaameayozhiya anniyanaik ka'ndippaay vaikkalaakaathu.

<16> avan ariya'nai ea'rina pinpu, pala kuthiraika'laich sampaathiththathanaalum, thira'laana kuthirai veeraraich searththathanaalum serukkut'ru, makka'lai ekipthukkuth thiruppik ko'ndupoakavea koodaathu. eanen'raal: vantha vazhiyaay neengka'l orukaalum thirumpip poakavea'ndaam en'ru aa'ndavar ungka'lukkuk katta'laiyittirukki'raar.

<17> arasan than manaththaik kavarath thakka pala pe'nka'laik ko'ndirukkavum vea'ndaam. ve'l'liyum ponnum a'lavu mee'rich searkkavum vea'ndaam.

<18> avan than ariya'naiyin meal veet'rirukkumpoathu upa aakamam ennum intha neethi noolin oru pirathiyai leavi koaththiraththaaraakiya kurukka'lidamirunthu pet'rukko'ndu, thanakku oru pirathi thaanea ezhuthakkadavaan.

<19> anthap pirathiyai, avan thannidaththea vaiththukke'ndu, kadavu'laakiya than aa'ndavarukku agnchavum, ma'raiyil ka'rpikkappatta avarudaiya neethi vaakkiyangka'laiyum sadangku mu'raika'laiyum anusarikkavum vea'ndumen'ru ka'ndu'narnthu, mea'rpadi noolai naa'lthoa'rum vaasikkakkadavaan.

<20> avan i'rumaappadainthu than sakoathararukku mealaakaththannai uyarththik ko'l'laamalum, valappu'ram idappu'ram saayaamalum iruppaanaayin, israayealin naduvea avanum avan puthalvarka'lum nedunaa'l aadchipurivaarka'l.

[upa aakamam 18]

<1> kurukka'lukkum leaviyarka'lukkum ivarka'ludaiya koaththiraththaich searnthavarka'lukkum israayeal makka'ludan pangkum urimaiyum illai. eanen'raal, aa'ndavarukkuch seluththappadum palika'laiyum kaa'nikkaika'laiyumea avarka'l u'n'na vea'ndum.

<2> avarka'l thangka'l sakoathararudaiya urimaika'lil vea'ruyaathon'raiyum adaiyaarka'l. u'l'lapadi, aa'ndavar avarka'lukkuch solliya va'n'nam, aa'ndavarea avarka'ludaiya udaimai.

<3> makka'lum paliyaich seluththa varupavarka'lum kurukka'lukkuk kodukka vea'ndiya pakuthi ennaven'raal: avarka'l paliyidum aadumaaduka'lin munnan thodaiyaiyum iraippaiyaiyum kuruvukkuk koduppaarka'l.

<4> thaaniyaththilum kodimunthirip pazhach saat'rilum e'n'neyilum mutha'rpalanka'laiyum, kaththariththa aattumayiril oru paakaththaiyum avarka'lukkuch seluththuvaarka'l.

<5> eanen'raal, avanum avan puthalvarka'lum en'rum aa'ndavarudaiya peyaraalea avarudaiya munnilaiyil nin'ru i'raipa'ni seyyumpadi, avarka'l un kadavu'laakiya aa'ndavaraal ellaak koaththirangka'lukku'l'leayum thearnthu ko'l'lappattaarka'l.

<6> israayealin evvidaththilumu'l'la ungka'l nakarangka'lu'l yaathon'rilea kudiyiruntha oru leaviyan avvoorai vittu, aa'ndavar thearnthu ko'ndirukkum idaththi'rku isaivoadu varuvaanaayin,

<7> angkea akkaalam aa'ndavarudaiya munnilaiyil i'raipa'ni seyyum leaviyaraakiya than sakoathararaip poala avanum kadavu'laakiya aa'ndavarudaiya peyaraalea i'raipa'ni seyvaan.

<8> than oorilea thanthaiyin soththil varavea'ndiyathai avan anupavippathuman'ri, mat'ravaraippoal u'navi'rkaakath than paakaththaiyum sariyaakap pet'ruk ko'lvaan.

<9> un kadavu'laakiya aa'ndavar unakkuk kodukkum naattil nee pukuntha pinpu, antha makka'ludaiya ve'rukkaththakka nadaththaikai'laip pinpat'rath thu'niyaathapadikku echcharikkaiyaay iru.

<10> than puthalvanaiyeanum puthalviyaiyeanum suththikarippukken'ru theeyaikkadakkach seypavanum, ku'ri solluki'ravarka'lidam a'rivurai keadpavanum, kanavuka'laiyum sakunangka'laiyum nampuki'ravanum, sooniyakkaaranum ungka'lukku'l'lea iruththalaakaathu.

<11> manthiravaathiyum sannathakkaaranum maayaviththaikaaranum, i'ranthavarka'lidam ku'ri keadki'ravanum (ungka'lukku'l'lea) iruththalaakaathu.

<12> eanen'raal aa'ndavar ivat'raiyellaam ve'rukki'raar. ippadippatta paathakangka'lin poruttu avar un munnilaiyil avarka'lai azhiththozhippaar.

<13> un kadavu'laakiya aa'ndavarukkumun nee kut'ramillaatha uththamanaay irukkakkadavaay.

<14> nee yaarudaiya naattai urimaiyaakkikko'l'la irukki'raayoa avarka'l sakunam paarki'ravarka'laiyum ku'ri solluki'ravarka'laiyum nampuki'ravarka'l. neeyoa un kadavu'laakiya aa'ndavaraal vea'ru vithamaana kalvi kat'rirukki'raay.

<15> un kadavu'laakiya aa'ndavar un inaththinin'rum un sakoathararka'lidaththinin'rum ennaippoal i'raivaakkinarai unakkaaka ea'rpaduththuvaar. nee avarukkuch sevi koduppaayaaka.

<16> oareapilea sapaik koottam koodiya naa'lil nee un kadavu'laakiya aa'ndavaridam vi'n'nappam seythu: naan saakaathapadikku en kadavu'laakiya aa'ndavarudaiya kuraloliyai ini naan kea'laamalum inthap periya neruppai ini naan kaa'naamalum iruppeanaaka en'ru vea'ndikko'ndapoathu,

<17> aa'ndavar ennai noakki: ivarka'l sonnathellaam sariyea.

<18> unnaippoal oar i'raivaakkinarai naam avarka'lukkaaka avarka'ludaiya sakoathararin naduvilirunthu thoan'rach seythu, nam vaarththaika'lai avarudaiya vaayil vaippoam. naam ka'rpippathaiyellaam avar avarka'lukkuch solluvaar.

<19> namathu peyaraal avar sollum vaarththaika'lukkuch sevi kodaathavanai naam tha'ndippoam.

<20> aanaal, naam sollumpadi katta'laiyidaatha vaarththaika'lai namathu peyaraalea enthath theerkkathariyaavathu saathiththuch sollaththu'nivaanaakil allathu vea'ru theavarka'lin peyaraalea peasuvaanaakil saakakkadavaan en'ru thiruvu'lampat'rinaar.

<21> neeyoa: aa'ndavar sollaatha vaarththai innathen'ru naan ethan moolam a'rivean en'ru un manaththu'l'lea sollalaam.

<22> ithai adaiyaa'lamaaka vaiththukko'l. oru theerkkatharisi aa'ndavarudaiya peyaraalea oru kaariyam solki'raan; athu ni'raivea'raamal poanaal, athai aa'ndavar sollavillai; anthath theerkkatharisi than akanthaiyinaalea athaith thaanea u'ndaakkich sonnaan. aathalaal, athai nee (kavanikkavum vea'ndaam;) atha'rku agnchavum vea'ndaam.

[upa aakamam 19]

<1> un kadavu'laakiya aa'ndavar unakkuk kodukkavirukkum naattin makka'laith thuraththi vittu, nee antha naattai urimaiyaakkik ko'ndu avarka'ludaiya nakarangka'lilum veeduka'lilum kudiyea'rumpoathu,

<2> un kadavu'laakiya aa'ndavar unakku urimaiyaakkik ko'l'lumpadi koduththa naattin naduvil unakkaaka moon'ru nakarangka'laip piriththu vaikkakkadavaay.

<3> kolai seythavan sut'ruppu'raththilirunthu thappiyoadippoaych sara'nadaiyaththakkathaaka (aa'ndavar unakku urimaiyaaka a'likkum) naattai moon'ru paakangka'laakap pirikkakkadavaay. mealum (antha adaikkala nakarangka'lukku) vazhiyai amaikkak kavanamaay iru.

<4> kolai seythu angkea oadippoay than uyiraik kaaththuk ko'l'lavea'ndiyavan yaarenil: neat'rum munthina naa'lum pakaiththiraatha pi'ranai a'riyaamal kon'ru vittavanaam.

<5> (uthaara'namaaka) oruvan yaathoru kapadumillaamal mat'roruvanoadukooda vi'raku vettakkaattil poay maraththai vettumpozhuthu koadaari kai nazhuviyaavathu, irumpukkampai vittuk kazhan'raavathu thu'naivanmeal pattathanaal avan i'ranthu poanaal, ippadik kolai seythavan antha nakarangka'lu'l on'ril oadippoayth than uyiraik kaappaat'ruvaan.

<6> illaa vittaal, kolai seyyappattavanudaiya u'ravinan vayit'rerichchal ko'ndu (pazhivaangka) avanaip pinthodarumpoathu vazhi athikath thooramaay irukkummaayin avanaip pidiththuk kon'ruviduvaan. u'l'lapadi avan i'ranthavanai munnea pakaikkavillai enpathu the'livaakaiyaal, avanmeal saavukku ukantha kut'ram on'rum illai.

<7> ithanaal antha moon'ru nakarangka'lum on'rukkon'ru sarisamamaana tholaivil irukka vea'ndumen'ru naam unakkuk katta'laiyiduki'roam.

<8> nee un kadavu'laakiya aa'ndavarudaiya katta'laika'laik kaikko'ndu anusariththu, in'ru naam unakkuk ka'rpikki'ra katta'laika'linpadi nadanthu, aa'ndavaridam anpukoornthu, avarudaiya vazhika'lil ennaa'lum nadanthu ozhukuvaayaaka.

<9> enin, un kadavu'laakiya aa'ndavar un moothaathaiyarukku aa'naiyittapadi un ellaika'lai virivupaduththikkoduppoam en'ru avarka'lukkuch solliya naadu muzhuvathaiyum unakkuth thantharu'lvaar. pi'raku munku'rikkappatta moon'ru nakarangka'loadu innum moon'ru nakarangka'laich searththu, adaikkala nakarangka'lin e'n'nikkaiyai irumadangkaakku.

<10> athanaal un kadavu'laakiya aa'ndavar unakku urimaiyaakak kodukkum ma'n'nil kut'ramillaa iraththam sinthappadaathirukkum. enavea iraththappazhi unnaich saaraathu.

<11> aanaal, oruvan than ayalaanaip pakaiththu, avanukkaakap pathungkiyirunthu, ezhumpi avanmeal vizhunthu saakadiththa pinpu, avan munsollappatta nakarangka'lu'l on'ril othungkinaal,

<12> avanudaiya nakaraththup periyoarka'l avanai adaikkala nakaraththinin'ru pidiththu varumpadi aa'l anuppi, avan saakumpadikkuk kolai seyyappattavanudaiya u'ravinan kaiyil avanai oppuvippaarka'l. ivan avanaich saakadippaan.

<13> unathu nanmaikkaaka nee avanukku irangka vea'ndaam. kut'ramillaatha iraththap pazhi israayealil illaathapadikku avvitham seyyakkadavaay.

<14> un kadavu'laakiya aa'ndavar unakku urimaiyaayk kodukkum naattil unakkuk kidaikkum soththilea munnoarka'l vaiththa ellaikku'rik ka'rka'lai nee edukkavum othukkip poadavum aakaathu.

<15> oruvan evvithak kut'ramoa theechseyaloa seythiruppinum, orea saadchiyaik keattu niyaayam theerkkakkoodaathu. aanaal, ira'ndu allathu moon'ru saadchika'lin vaakkinaalea kaariyam the'livaaka vea'ndum.

<16> oruvanmeal kut'ram saatta oru poych saadchi vanthu avanukku viroathamaayk kut'ram sumaththinaal,

<17> vazhakkaaduki'ra iruvarum annaa'lil irukkum kurukka'ludaiyavum naduvarka'ludaiyavum munnilaiyil aa'ndavar munnilaiyil vanthu ni'rpaarka'laaka.

<18> appozhuthu naduvarka'l nan'raay visaara'nai seytha pinpu, poychsaadchi than sakoatharan meethu solliyathu poy en'ru ka'ndupidiththaarka'laayin,

<19> avan than sakoatharanukkuch seyya ninaiththava'n'namea avanukkuch seyyak kadavaarka'l. avvithamaay un naduvilirunthu theemaiyai vilakkuvaayaaka.

<20> mat'ravarka'lum, athaik kea'lvippattu agnchi appadippatta theechseyalka'laich seyyath thu'niyaarka'l.

<21> nee avanukku irangkavea'ndaam. aanaal, uyirukku uyiraiyum, ka'n'nukkuk ka'n'naiyum, pallukkup pallaiyum, kaikkuk kaiyaiyum, kaalukkuk kaalaiyum pazhivaangku.

[upa aakamam 20]

<1> un pakaivarka'lukku ethiraaka nee poarukkup poakumpoathu, avarka'ludaiya kuthiraika'laiyum thearka'laiyum unnilum periya koottamaakiya poarveerarka'laiyum ka'ndaalum avarka'lukku agnchaathea. eanen'raal, unnai ekipthu naattinin'ru pu'rappadach seytha un kadavu'laakiya aa'ndavar unnoadu irukki'raar.

<2> mealum, poar thodangku mun kuru padai mukaththil vanthu nin'ru makka'lai noakki:

<3> israayealarea, kea'lungka'l. in'ru ungka'l pakaivarka'ludan poar seyya irukki'reerka'l. ungka'l ithayam soaravum vea'ndaam; avarka'laip paarththu neengka'l agnchavum muthuku kaattavum manam kalangkavum vea'ndaam.

<4> eanen'raal, ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavar ungka'l naduvil irukki'raar. avarea ungka'lai aapaththilirunthu kaappaat'rumpadi ungka'loadu nin'ru ungka'l pakkaththil poaraaduvaar enpaar.

<5> an'riyum padaiththalaivarka'l thaththam padai mukaththilea nin'ru uraththa kuralil poarveerarka'lai noakki: puthu veettaik katti athai nearchchi seyyaathavan than veetti'rkuth thirumpip poakakkadavaan. eanen'raal, avan poarkka'laththilea vizhunthu i'ranthaal vea'roruvan avan veettai nearchchi seyya vea'ndiyathaakum.

<6> kodimunthirith thoattaththai nattu athan pazhangka'lai yaarum u'n'naththakkathaakath thaan seyyavea'ndiyathai innum seyyaathavan oruvea'lai poarkka'laththilea i'ranthaal vea'roruvan avanukkup pathilaaka antha vealaiyaich seyyavea'ndiyathaakum. (athanaal mea'rsolliya thoattaththi'rku uriyavan) than veetti'rkuth thirumpip poakakkadavan.

<7> oru pe'n'nukkup parisam koduththu innum ava'lai ma'nanthu ko'l'laathavan poaril i'ranthaal vea'roruvan ava'lai ma'nanthuko'l'la vea'ndiyathaakum; (athanaal) avan than veetti'rkuth thirumpip poakakkadavaan en'rum,

<8> ivaika'laich solliya pi'rpaadu padaiththalaivarka'l mee'ndum avarka'lai noakki: ungka'lu'l payanthavanum thidamat'ravanumaay irukki'ravan than sakoathararka'ludaiya manavookkam soarnthu poavatha'rku oruvea'lai kaara'namaay irukkalaam. (athanaal) avanum veetti'rkuth thirumpip poakakkadavaan en'rum sollakkadavaarka'l.

<9> padaiththalaivarka'l makka'loadu peasi mudintha pi'rpaadu thaththam padaiveerarka'laip poarukku aayaththappaduththuvaarka'l.

<10> nee oru nakaraththinmeethu poar thodukka nerungkumpoathu muthal antha nakaraththaarukku (aa'lanuppich) samaathaanam koo'ra vea'ndum.

<11> avarka'l udanpattuth thangka'l vaayilaith thi'ranthaarka'laayin, athilu'l'la makkakaullaarum adaikkalam pe'ruvaarka'l. aayinum, avarka'l unakkuth thi'rai koduppavarka'laaki unakku oozhiyam seyyakkadavaarka'l.

<12> avarka'l unnoadu samaathaanam seythuko'l'la isaiyaamal unnoadu poar puriyath thodangkinaal, nee annakarai mut'rukaiyittu,

<13> un kadavu'laakiya aa'ndavar athai un kaivayamaakkiya pinpu athilu'l'la aadavar ellaaraiyum karukkuvaa'linaal vetti,

<14> pe'nka'laiyum kuzhanthaika'laiyum mirukavuyirka'laiyum mattum uyiroadu vaiththu, nakaraththilu'l'la ellaavat'raiyum ko'l'laiyittu, avat'rai un poarveerarukku'l'lea pangkittu, un kadavu'laakiya aa'ndavar unakkuk koduththa pakaivarudaiya soththuka'lai anupavippaay.

<15> nee urimaiyaakkik ko'l'lavea'ndiya nakarangka'l thavira unakku veku thooraththilirukki'ra ellaa nakarangka'lukkum ivvithamea seyvaay.

<16> unakku urimaiyaakak kodukkappadum nakarangka'liloa oruvaraiyum uyiroadu vittu vaikkaamal,

<17> un kadavu'laakiya aa'ndavar unakkuk ka'rpiththapadiyea, eaththaiyar, amoa'raiyar kaanaanaiyar, pe'reasaiyar, eavaiyar, jepuseayar enpavarka'laiyum karukkuvaa'linaal vettakkadavaay.

<18> (ippadich seyyavea'ndiya kaara'nam ennaven'raal) avarka'lai uyiroadirukka vittaal, avarka'l thangka'l theavarka'lukkuch seythu vantha pa'rpalavitha ve'ruppukku'l'laana seyalka'lai ungka'lukkuk kat'rukkoduppaarka'l; athanaalea neengka'l ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavarukku viroathamaayk kut'ravaa'lika'laaveerka'l.

<19> nee oru nakaraththai nedunaa'laay mut'rukaiyittu, athaip pidikkum poruttuch sut'rilum koththa'langka'laik kattiyezhuppa vea'ndumpoathu, nee koadariyai oangkip pazhamarangka'lai vettavum vea'ndaam; sut'ruppu'raththilu'l'la palavakai marangka'lai azhikkavum vea'ndaam. athu marameayozhiya vea'ran'ru. athu un pakaivaroadu searnthuko'ndu unmeethu poarukku varaathan'roa?

<20> aanaal, u'n'naththakka kanitharaatha kaattu marangka'loa, avai pa'rpala vithamaakap payanpadak koodumen'ru kaa'npaayeal, avat'rai vettip poark karuvika'laich seythu, unakku adangkaamal ethiraaka ni'rkum antha nakaram pidipadumattum antha poark karuvika'laip payanpaduththuvaay.

[upa aakamam 21]

<1> un kadavu'laakiya aa'ndavar unakku urimaiyaakak kodukkum naattil kolai seyyappatta oru manithanudaiya pi'nam ve'liyilea kidakkak ka'ndu, kolai seythavan innanen'ru theriyaatha vidaththu,

<2> periyoarka'lum neethipathika'lum vanthu, pi'nam kidakki'ra idaththukkum, sut'rilumu'l'la anthantha nakarangka'lukkum evva'lavu thooramen'ru a'lappaarka'laaka.

<3> ippadi a'lanthu, entha nakaram kolai seyyappatta idaththi'rku mika a'nmai en'ru nichchayiththuk ko'ndaarka'loa antha nakaraththup periyoarka'l, nukaththadiyil innum pi'naikkappadaathathum kalappaiyaal nilaththai uzhaathathumaana oru kidaariyai manthaiyilirunthu thearnthu ko'ndu,

<4> uzhuthu vithaiyaatha kallum karadumaana oru pa'l'laththaakkil athaik ko'ndupoay athan thalaiyai angkea vettakkadavaarka'l.

<5> appozhuthu un kadavu'laakiya aa'ndavar thamakkup pa'ni puriyavum, thamathu peyaraal aasimozhi sollavum, ellaa vazhakkaiyum suththam asuththam muthaliya yaavaiyum thangka'l vaakkinaalea theerppidavum thaamea thearnthuko'nda antha leavi puthalvaraakiya kurukka'l avvidam varuvaarka'l.

<6> (avarka'loadu kooda) annakaraththup periyaarka'lum kollappattavan arukil vanthu, pa'l'laththaakkilea kazhuththu a'rukkappatta kidaariyin meethu thangka'l kai'laik kazhuvi:

<7> engka'l kaika'l ivviraththaththaich sinthinathumillai; engka'l ka'nka'l athaik ka'ndathumillai.

<8> aa'ndavarea, neer meettuk kaappaat'riya israayealar aakiya um makka'lmeethu irakkamaayirum. israayealar aakiya ummakka'l naduvil kut'ramillaa iraththap pazhiyaich sumaththaatheayum en'ru vea'ndakkadavaarka'l. appozhuthu iraththap pazhi avarka'l meethu iraamal neengkividum.

<9> neeyoa aa'ndavarudaiya katta'laippadi seytha pinpu, kut'ramat'ravanudaiya iraththappazhikku udpadaathavanaay iruppaay.

<10> nee un pakaivarka'loadu poar seyyap poayirukka, un kadavu'laakiya aa'ndavar avarka'lai un kaivayappaduththiyathanaal avarka'lai nee si'raippidiththu vanthu,

<11> si'raippattavarka'lil vadivazhakiyaana oru pe'n'naik ka'ndu ava'lmeethu kaathal ko'ndu ava'lai ma'nanthuko'l'la virumpuvaayaayin,

<12> ava'lai un veetti'rkuk koottikko'ndu poakalaam. ava'loa than thalaimayiraik kaththariththuth than nakarangka'laiyum ka'lainthu,

<13> thaan pidipattapoathu a'ninthiruntha aadaiyai neekki, un veettil udkaarnthava'laay orumaatham varaiyilum than thaay thanthaiyarai ninaiththuth thukkam ko'ndaaduvaa'l. pi'raku nee ava'loadu paduththukko'ndapin ava'lai unakku manaivi aakkik ko'lvaay.

<14> athan pinpu nee ava'lmeal vaiththiruntha anpu at'ruppoakumaayin, ava'laith thannurimaiyoadu poakavidu. nee ava'laith thaazhvupaduththinapadiyaal, ava'lai vilaikku vi'rkavum vea'ndaam; un athikaaraththaal ava'laith thunpu'raththuthalum aakaathu.

<15> ira'ndu manaivika'laiyudaiyavan oruththiyin meal viruppamaakavum mat'roruththiyinmeal ve'ruppaakavum irukki'raan. iruvarum avanukkup pi'l'laika'laip pet'rirukki'raarka'l. ve'rukkappatta pe'n'nin puthalvan mooththa makanaay iruppaanaayin,

<16> avan thanakku'ndaana soththaith than pi'l'laika'lukkup pangkida vea'ndiya naa'lil, ve'rukkappattava'ludaiya puthalvanukku mooththa makanukku'l'la urimaiyaik kodukka vea'ndumeayallaamal, virumpappatta manaiviyin puthalvanukku athaik ka'ndippaayk kodukkalaakaathu.

<17> avan ve'rukkappattava'lidaththil pi'rantha puthalvanaiyea than mooththa makanaakakko'ndu, than soththuka'lilellaam irattaiyaana paakam avanukkuk kodukkavea'ndu. u'l'lapadi avan thanthaikku mutha'rputhalvanaayirukki'rathanaal mooththa makanukku'l'la urimai avanukkea uriyathaam.

<18> thaay thanthaiyar sollaik kea'laamalum, avarka'laal tha'ndikkappattum avarka'lukku adangkaamalum poaki'ra muradanum akanthaiyu'l'lavanumaana oru pi'l'lai oruvanukku irunthaal,

<19> thaayum thanthaiyum avanaip pidiththu, antha nakaraththin periyoaridaththil neethi man'raththi'rkuk koottikko'ndu poay:

<20> engka'l makanaakiya ivan ku'rumpum akanthaiyumu'l'lavanaay engka'l a'rivuraika'laik kea'laamal tha'l'lik ketta nadaththaiyu'l'lavanaayirukki'raan; pearu'ndikkaaranum kudiyanumaay irukki'raan en'ru solvaarka'l.

<21> appozhuthu avan saakumpadi annakaraththil vaazhvoar ellaarum avanmeal kalle'rivaarka'l. ippadiyea theemaiyai ungka'l naduvilea nin'ru vilakkividavea, israayealar ellaarum athaik kea'lviyut'ru agnchuvaarka'l.

<22> oru manithan saavukku uriya paavaththaik kattik ko'ndaan: avan kolai seyyappadavea'ndumen'ru theerppu u'ndaakith thookkumaraththilea thookkappatta pi'rpaadu,

<23> iravilea avan pi'nam maraththilea thongki ni'rkak koodaathu. athea naa'lil avanai adakkam seyyavea'ndum. eanen'raal, maraththilea thongkuki'ravan kadavu'laalea sapikkappattavan. neeyoa un kadavu'laakiya aa'ndavar unakku urimaiyaay a'likkum naattaith theettuppaduththuthal ka'ndippaay aakaathu.

[upa aakamam 22]

<1> un sakoatharanudaiya aadeanum maadeanum vazhithappi alaivathai nee ka'ndaal, appaal sellaamal athai un sakoatharanidaththi'rkuth thiruppikko'ndu poakakkadavaay.

<2> un sakoatharan un u'ravu mu'raiyaanaay iraamalum, a'rimukamaay iraamalum irunthapoathilum nee avat'rai un veettukkuk ko'ndupoay, avat'rai un sakoatharan theadi varumattum unnidaththilea vaiththirunthu avanukkuth thirumpak kodukkakkadavaay.

<3> appadiyea avan kazhuthaiyaik ku'riththum, aadaiyaik ku'riththum, avanidaththilirunthu kaa'naama'rpoana enthap poru'laik ku'riththum seyyak kadavaay. nee avaika'lil ethaiyeanum ka'ndupidippaayaayin, kaa'naathavan poal: enakkenna en'ru athai vittuppoakalaakaathu.

<4> un sakoatharanudaiya kazhuthaiyeanum maadeanum vazhiyil vizhunthu kidappathaik ka'ndaayaayin, athaik kaa'naathavan poal vittuppoakaamal, avanoadu searnthu athaith thookki edukkakkadavaay.

<5> aadavarin udaika'laip pe'nka'lum pe'nka'lin udaika'lai aadavarum a'niyalaakaathu. appadich seyki'ravarka'laik kadavu'l ve'rukki'raar.

<6> nee vazhiyil nadanthupoaka, oru maraththileanum tharaiyileanum oru kuruvikkoodu thenpattathu. appapozhuthu kugnchuka'lin meal allathu muttaika'lin meal thaay adaikaaththuk ko'ndu irukkumaayin, nee kugnchuka'loadu thaayaiyum pidikkalaakaathu.

<7> aanaal, thaayaip poakavittuk kugnchuka'lai muttum eduththukko'ndu poakalaam. appadich seythaal nee nan'raay iruppaay; un vaazhnaadka'lum neediththirukkum.

<8> nee puthu veettai kattinaal, silavea'lai oruvan mealmaadiyilirunthu kaal nazhuvik keezhea vizhunthaal, iraththappazhi un veettaiyea saarum. appadi nikazhaava'n'nam, unmeal paavam varaathapadikku veettu maadiyaich sut'rilum kaipidichsuvaraik kattavea'ndum.

<9> un kodimunthirith thoattaththilea vea'ru vithaiyai vithaikkaathea. vithaiththaal, nee vithaiththavaika'lin payirum kodimunthirith thoattaththin, payirum kadavu'lukkea nearchchi seyya vea'ndiyathaakum.

<10> maattaiyum kazhuthaiyaiyum pi'naiththu uzhalaakaathu,

<11> aattumayirum sa'nalnoolum kalanthu neyyappatta aadaiyai uduththik ko'l'lalaakaathu.

<12> nee a'ninthu ko'lki'ra un mea'rpoarvaiyin naanku vi'limpuka'lilum thongkalka'lai amaiththuk ko'lvaayaaka.

<13> oru pe'n'nai ma'nanthu ko'nda oruvan pi'raku ava'lai ve'ruththu:

<14> naan anthap pe'n'nai ma'nam purinthu ava'lidam ma'navu'ravu ko'ndapoathu ava'l kanniyalla'l en'ru ka'ndupidiththean en'ru solli, ava'lmeethu pollaatha avathoo'raana kaariyangka'laith thoot'ri ava'laith tha'l'livaikka nearam paarththuk ko'ndiruppaanaayin,

<15> ava'ludaiya thanthaiyum thaayum nakaravaayililu'l'la periyoarka'lidam ava'laik koottikko'ndupoay, ava'ludaiya kannimaiyin adaiyaa'langka'laik kaa'npikka aayaththamaay iruppaarka'l.

<16> en maka'lai ivanukku manaiviyaakak koduththean. ivan ava'lmeal ve'ruppuk ko'ndamaiyaal:

<17> naan un maka'lidaththil kannimaiyaik kaa'navillai en'ru ava'lmeal mikakkeadaana avathoo'ru saat'riyirukki'raan. en maka'ludaiya kannimaiyin saan'ru ingkea irukki'rathu, paarungka'l en'ru solli, (ava'ludaiya) aadaiyai nakarap periyaarka'lin munpaaka viriththuk kaattuvaan.

<18> appozhuthu annakarap periyaarka'l antha manithanaip pidiththuk kasaiyaal adippaarka'l.

<19> avan israayealil oru kanniyai mikakkeadaana avathoo'ru seythamaiyaal, periyoarka'lin theerppuppadi avan pe'n'nin thanthaikku noo'ru seekkil ve'l'liyai aparaatham seluththa vea'ndiyathu man'ri, ava'laith than manaiviyaakavea vaiththukko'ndu, than uyiru'l'la'lavum ava'laith tha'l'lividavum koodaathu.

<20> aanaal, anthap pe'n'nidam kannimai kaa'nappadavillai ennum kaariyam meyyaanaal,

<21> (periyoarka'l) anthap pe'n'naith than thanthaiyin veettu vaayilinin'ru thuraththivida, ava'l than thanthaiyin veettilea vipasaaram seythathanaal israayealil mathiketta akkiramagnseythaa'len'ru annakara manithar ava'laik kallaale'rinthu kollakkadavaarka'l. ippadiyea theemaiyai un naduvilirunthu vilakkakkadavaay.

<22> oru manithan mat'roruvanudaiya manaiviyoadu ma'nau'ravu ko'ndaal, vipasaaranum vipasaariyumaakiya avviruvarum saavaarka'l. ippadiyea theemaiyai israayealinin'ru vilakkakkadavaay.

<23> kannippe'n oruvanukku niyamikkappattirukkaiyil mat'roruvan ava'lai oorukku'l'lea ka'ndu ava'loadu u'ravu ko'ndaal,

<24> appozhuthu anthap pe'n oorukku'l'lirunthum kookkuralittuk kooppidaathathanaalum, antha manithan pi'ranudaiya manaiviyaik keduththathanaalum, iruvarum antha nakaraththu vaayilukku mun ko'ndupoakappatta pinpu kaallaale'riyappattuch saakakkadavaarka'l. ippadiyea nee theemaiyai un naduvilirunthu vilakkuvaay.

<25> oruvanukku niyamikkappatta pe'n'nai mat'roruvan ve'liyea ka'ndu valuvanthamaayp pidiththu ava'loadu u'ravu ko'ndaal ivan mattum saakakkadavaan.

<26> anthap pe'n'nukku oru theengkum seyyalaakaathu. ava'lmeal saavukku eathuvaana kut'ram illai. u'l'lapadi oru paathakan than sakoatharanmeal vizhunthu avanudaiya uyirai vaangkinaal evvithamoa, avvithamea inthap pe'n'nukkum nearnthathu.

<27> ava'l ve'liyea thu'naiyillaamal irunthaa'l. ava'l kookkuralittum, ava'lai viduvippaar oruvarumillai.

<28> oruvarukkum niyamikkappadaatha kannip pe'n'nai oruvan ka'ndu valuvanthamaayp pidiththu ava'loadu u'ravuko'ndaan. avarka'l ka'ndupidikkappattu, kaariyam vazhakkukku vanthaal,

<29> ava'loadu u'ravuko'nda manithan aimpathu seekkal ve'l'liyaip pe'n'nin thanthaikkuk kodukkakkadavaan. avan ava'laik keduththanaal, ava'lai manaiviyaakak ko'ndu, uyir u'l'la'lavum ava'laith tha'l'li vidalaakaathu.

<30> oruvanum than thanthaiyin manaiviyaich searalaakaathu, ava'ludaiya ma'raividaththai ve'lippaduththalum aakaathu.

[upa aakamam 23]

<1> vithai adikkappattavanum, koasam a'rukkappattavanum, sisinam seathikkappattavanum aa'ndavarudaiya sapaiyil pukuthalaakaathu.

<2> mamsar ennappatta veasi makanum paththaam thalaimu'rai varai avan santhathiyum aa'ndavarudaiya sapaiyilea pukuthalaakaathu.

<3> ammoaniyanum moavaapiyanum paththaam thalaimu'raikkup pi'raku muthalaay en'rumea aa'ndavarudaiya sapaiyinu'l varakkoodaathu.

<4> eanen'raal, neengka'l ekipthilirunthu pu'rappattu vantha vazhiyilea avarka'l appaththaiyum tha'n'neeraiyum ko'narnthu ungka'lukku ethirko'nduvaravillai. mealum, avarka'l unnaich sapikkumpadi seeriya mesoppoththaamiyaavin ooraanum peayoarin puthalvanumaana paalaam enpavanukkuk kaiyoottuk koduththu avanai varuviththaarka'l.

<5> un kadavu'laakiya aa'ndavaroa paalaamukkuch sevikodukka manamin'ri unmeal anpaay irunthu, anthach saapaththai unakku aaseeraaka maat'rivittaar.

<6> nee un vaazhnaa'l muzhuvathum en'ren'rum avarka'loadu samaathaanam seythu ko'l'lavum vea'ndaam; avarka'ludaiya nanmaiyaith theadavum vea'ndaam.

<7> un sakoatharanaay iruppathinaalea eathoamiyanai nee ve'rukkalaakaathu. nee ekipthu naattil akathiyaay irunthathai ninaiththu, ekipthiyanai ve'rukkavea'ndaam.

<8> avarka'lukkup pi'rantha pi'l'laika'l moon'raan thalaimu'raiyil aa'ndavarudaiya sapaikku udpadalaam.

<9> nee un pakaivarukku viroathamaayp poar seyyap pu'rappadumpoathu, theemaiyaana kaariyangka'l ellaavat'ri'rkum vilaki iruppaayaaka.

<10> iravil varum ketta kanavinaalea theettuppatta oruvan ungka'lidaiyea irunthaal, avan paa'laiyaththukku ve'liyea poay,

<11> maalaiyil tha'n'neeril ku'liththu, sooriyan ma'raintha pinpu mattumea paa'laiyaththukku'l varakkadavaan.

<12> malam kazhikkaththakka oar idam paa'laiyaththi'rkup pu'rampea unakku irukkavea'ndum.

<13> kachchaiyil oru si'rukoalai vaiththirukkakkadavaay. athaik ko'ndu vattamaaka ma'n'naith thoa'ndi malasalangkazhiththu, pi'raku unnidamirunthu kazhinthupoanathai antha ma'n'ninaalea moodividakkadavaay.

<14> un kadavu'laakiya aa'ndavar unnaik kaappaat'ruvatha'rkum, un pakaivarka'lai un kaivayappaduththuvatha'rkum paa'laiyaththinu'l ulaavukin'ramaiyaal, avar un paa'laiyaththil yaathoru asuththamum kaa'naathapadikkuth thooymaiyaakavea irukkavea'ndum. illaavidil, avar unnai vittup poanaalum poakalaam.

<15> un adaikkalaththaith theadivantha adimaiyai avanudaiya thalaivan kaiyil oppuviyaathea.

<16> avan unakku'l'la idangka'lil thanakku vasathiyaana on'raith thearnthu ko'ndu, un nakarangka'lu'l on'rilea unnoadu iruppaan. nee avanaith thunpu'ruththaathea.

<17> israayealin puthalviyarilea vilaimaka'leanum, puthalvarilea vilaimakaneanum iruththalaakaathu.

<18> veasika'l vaangkina veasip pa'naththaiyum naayai vit'ru vaangkina pa'naththaiyum, evvitha nearchchiyinaalum un kadavu'laakiya aa'ndavarudaiya aalayaththilea nee oppukkodaathea. avai ira'ndaiyum un kadavu'laakiya aa'ndavar ve'rukki'raar.

<19> kadanaakak koduththa pa'naththukkum thaaniyaththukkum vea'ru enthap poru'lukkum un sakoatharan kaiyil vatti vaangkak koodaathu.

<20> anniyan kaiyil vatti vaangkalaam. nee urimaiyaakkik kau;'lavirukkum naattilea un kadavu'laakiya aa'ndavar un vealaiyilellaam unakku aaseer a'likkum va'n'nam, un sakoatharan kaiyil vatti vaangkaamal, theavaiyaanavaika'lai avanukkuk kadanaakak koduppaayaaka.

<21> un kadavu'laakiya aa'ndavarukku nearchchi seythiruppaayaayin, athanaich seluththath thaamathiyaathea. eanen'raal, un kadavu'laakiya aa'ndavar athai nichchayamaay unnidam keadpaar. thaamatham seythaal athu unakkup paavamaakum.

<22> nee nearchchi seyyaathirunthaal, appozhuthu unmeal paavam illai.

<23> aanaal, nee vaayinaal sonnathai eppadiyum ni'raiveat'ra vea'ndum. un kadavu'laakiya aa'ndavarukku vaakku'ruthi koduththapadiyea seyyavea'ndum. eanean'raal nee un viruppappadiyallavaa nearchchi seythu ko'ndaay?

<24> nee pi'ranudaiya kodimunthirith thoattaththilea pukunthapinpu un aasai theerap pazhangka'lai u'n'nalaam. aanaal, avat'ril on'rum eduththukko'ndu poakalaakaathu.

<25> un na'npanudaiya vi'lainilaththil pukunthaal nee kathirka'laik koythu kaiyaal kasakki u'n'nalaam. aanaal, kathirka'lai arivaa'l ko'ndu a'rukkakkoodaathu.

[upa aakamam 24]

<1> oru manithan oru pe'n'nai ma'nampurinthu ko'ndapinpu, ava'lidam vedkaththi'rkuriya theeyaku'naththaik ka'ndu ava'lai ve'ruththaal, avan tha'l'luthalin paththiram ezhuthi ava'l kaiyilea koduththu, ava'laith than veettilirunthu anappi vidalaam.

<2> ava'l appadi ve'liyea poanapinpu vea'roruvanukku manaiviyaanaa'l.

<3> ivanum ava'lai ve'ruththuth tha'l'lupadip paththiram ezhuthi ava'lai anuppi vittaalaavathu, thaanea i'ranthupoanaalaavathu,

<4> muthal ka'navan ava'laith thirumpavum manaiviyaakach searnthuk ko'l'lalaakaathu. kaara'nam: ava'l theettuppattu, aa'ndavarudaiya munnilaiyil aruvaruppukkuriyava'l. un kadavu'laakiya aa'ndavar unakku urimaiyaayk kodukkavirukkum naattin meal paavam varach seyyalaakaathu.

<5> oru manithan oru pe'n'naip puthithaay ma'nanthirunthaal, avan poarukkup poakaamalum, yaathoru pothu vealaiyil eedupadaamalum oaraa'nda'lavu veettil suthanthiramaaka than manaiviyoadu makizhnthiruppaanaaka.

<6> nee thirikaiyin mea'r kallaiyaavathu adikkallaiyaavathu eedaaka vaangkalaakaathu. athu avan uyirai eedaaka vaangkuvathupoalaakum.

<7> than sakoathararaakiya israayeal makka'lil oruvanai eamaat'rip pa'naththukku vit'ru antha vilaiyai vaangkinavan kaiyum pa'namumaakap pidipattaal, avan kolai seyyappada vea'ndum. ippadiyea theemaiyai un naduvilirunthu vivakkakkadavaay.

<8> (thot'ru noayaakiya) thozhu noaykku u'l'laakaathapadikku nee echcharikkaiyaay iru. leavi vamsaththaaraakiya kurukka'l en katta'laippadi unakku evvitha a'rivurai solluvaarka'loa avvithamaay nadakka nee karuththaay iru.

<9> neengka'l ekipthilirunthu pu'rappattu vantha vazhiyilea aa'ndavar mariyaa'lukkuch seythathai ninaiththuk ko'l'lungka'l.

<10> pi'ranukku nee eatheanum kadanaakak koduththathaith thirumpak keadkumpoathu, eedu vaangki eduththukko'l'lumpadi veettinu'l puka vea'ndaam. nee ve'liyea ni'rpaay.

<11> avan thanakku'ndaana adakai ve'liyea unnidam ko'ndu varuvaanaaka.

<12> avan va'riyavanaayin nee avanathu adakai vaangki iravil vaiththuk ko'l'laamal,

<13> sooriyan ma'raiyumunnea athai avanukkuk koduththuvidavea'ndum. athanaal avan than aadaiyai viriththup poattup paduththukko'ndu unnai aaseervathipaan. appadich seyvathu un kadavu'laakiya aa'ndavarukku munpaaka unakku nalamaay irukkum.

<14> un sakoathararilum un naattu vaayilka'lilu'l'la anniyarilum eazhai e'liyavanaana koolikkaaranukkuk kodukka vea'ndiya kooliyaik kodukkaamal odukkaathea.

<15> avan vealai seytha naa'lilthaanea sooriyan ma'raiyumunnea avanathu kooliyai avanukkuch seluththividak kadavaay. eanen'raal, avan eazhaiyaay iruppathanaal, athu avan pizhaippukkuth theavaiyaayirukki'rathu. nee athaik kodaatha nilaiyil avan unnaik ku'riththu aa'ndavarai noakki mu'raiyiduvaan. athu unakkup paavamaakavea amaiyum.

<16> makka'lukkup pathilaayp pet'roarka'leanum, pet'roarka'lukkup pathilaay makka'leanum kolai seyyappada vea'ndaam. avanavan seytha paavaththi'rkaaka avanavanea kolai seyyapduvaan.

<17> anniyanudaiya niyaayaththaiyum thaay thanthaiyarillaatha pi'l'laiyin niyaayaththaiyum nee purattaamalum, vithavaiyin aadaiyai eedaaka vaangkaamalum iruppaay.

<18> nee ekipthil adimaiyaay irunthathaiyum, un kadavu'laakiya aa'ndavar unnai avvidaththinin'ru viduthalai seythathaiyum ninaiththuk ko'l. ithukaariyaththil nee seyyumpadi naan unakkuk katta'laiyiduvathu ennaven'raal:

<19> un vi'laichchalai a'ruvadai seyyumpoathu un vayalilea oar arikkattai ma'rathiyaay vittu vanthiruppaayeal, nee athai eduththu varumpadi thirumpip poakavea'ndaam. un kadavu'laakiya aa'ndavar un kaip paaduka'lilellaam unakku aaseer a'likkum poruttu athai akathikkum thikkat'ra pi'l'laika'lukkum vithavaika'lukkum vittu vaikkakkadavaay.

<20> nee oliva marangka'lai uluppik kottaika'lai eduththukko'ndu poana pi'rpaadu uthiraamal ni'rpavat'raip pa'rikkumpadi nee thirumpappoaka vea'ndaam. avat'rai akathikkum thikkat'ra pi'l'laika'lukkum vithavaika'lukkum vittu vaikkakkadavaay.

<21> un kodimunthirip pazhangka'lai vettiya pi'raku mignchi ni'rkum pazhangka'lai vettivarumpadi thirumpap poakaathea. avat'rai akathikkum thaay thanthayarillaatha pi'l'laika'lukkum vithavaika'lukkum vittuvaippaayaaka.

<22> neeyum ekipthilea adimaiyaay irunthaayen'ru ninaiththukko'l. athupat'ri ivvithamaaych seyya vea'ndumen'ru naan unakkuk katta'laiyiduki'rean.

[upa aakamam 25]

<1> silarukku'l vazhakku u'ndaaki avarka'l naduvarka'lidam vazhakkuk ko'ndu vanthaal, naduvarka'l evanai neethimaanen'ru ka'ndu pidiththaarka'loa avan pakkamaayth theerppuch sollavum, evanaith theeyavanen'ru ka'ndupidiththaarka'loa avanaik kut'ravaa'liyen'ru tha'ndikkavum kadavaarka'l.

<2> kut'ravaa'li adipada vea'ndumen'ru theerppa'lippaarka'laayin naduvarka'l avanai mukam kuppu'rappadukkavaiththuth thangka'l munpaakavea adikkach seyvaarka'l. kut'ram evva'lavu periyathoa avva'lavukku adikkach seyvaarka'l.

<3> aayinum, un sakoatharan un ka'nka'lukku mun kodumaiyaayk kaayappattuppoakaathapadikku naa'rpathu adikku meal avanai adikkakkoodaathen'ru a'rinthuko'l.

<4> ka'laththil poaradikki'ra maattukku vaayaik kattalaakaathu.

<5> ira'ndu sakoatharar on'raayk kudiyirukkaiyil, iruvaril oruvan makappea'ru illaamal i'ranthaal, i'ranthavanudaiya manaivivea'roruvanai ma'nanthu ko'l'la vea'ndaam. ka'navanudaiya sakoatharan ava'laith thanakku manaiviyaakak ko'ndu, than sakoatharanukku makappea'ru pi'rappiththu,

<6> i'ranthavanudaiya peyar israayealil ma'rainthu poakaathapadikku avan peyaraiyea ava'l pe'rum thalaipi'l'laikkuch soottakkadavaan.

<7> aanaal, than sakoatharanudaiya manaivi sattappadi thanakkea manaiviyaaka vea'ndumen'rirunthum, oru vea'lai avan ava'lai ma'nanthu ko'l'lamanamillaathirunthaal, antha vithavai nakaravaayilil koodiya periyoarka'lidam poay: en ka'navanudaiya sakoatharan than sakoatharanudaiya peyar israayealil nilaikkumpadi ennai manaiviyaaka vaiththuk ko'l'la manamillaathirukki'raan en'ru mu'raiyiduvaa'l.

<8> appoathu avarka'l udanea avanai varavazhaiththu: ean en'ru keadkaiyil, avan: ava'lai ma'nanthu ko'l'la enakku viruppamillai en'ru ma'rumozhi sonnaal,

<9> appe'n periyoarka'l munpaaka avanarukil vanthu, avan kaalilirukki'ra seruppaik kazhat'ri, avan mukaththilea umizhnthu: than sakoatharanin veettaik kattaathavanukku ippadiyea seyyappada vea'ndum en'ru sollakkadavaa'l.

<10> mealum, israayealil appadippattavanudaiya veedu: seruppu kazhat'rappattavanudaiya veedu en'ru azhaikkappadum.

<11> iru aadavar oruvaroadoruvar vaayaadi, sa'ndai poada aarampiththirukkaiyil, oruvanudaiya manaivi than ka'navanai adikki'ravan kaikku avanaith thappuvikkumpadi vanthu, kaiyai neetti adikki'ravanudaiya maanaththaip pidikkath thu'nivaa'laayin,

<12> nee ava'lmeal a'nuva'laveanum irangkaamal ava'ludaiya kaiyaith thu'ndikkakkadavaay.

<13> un paiyil perithum si'rithumaana pala edaik ka'rka'laiyum,

<14> un veettil perithum si'rithumaana marakkaalka'laiyum vaiththirukka vea'ndaam.

<15> un kadavu'laakiya aa'ndavar unakku a'likka virukkum naattil nee nedungkaalam vaazhum poruttu, u'nmaiyum nearmaiyumaana edaik kallum marakkaalum unnidam irukkavea'ndum.

<16> eanen'raal, ivvaa'ru seypavanaik kadavu'laakiya aa'ndavar ve'rukki'raar. akkiramamaanathai avar ve'rukki'raar.

<17> nee ekipthilirunthu pu'rappattu vantha vazhiyilea amaleak unakkuch seythathai ninaiththukko'l.

<18> avan unakku ethiraayp padaiyeduththu, nee ka'laiththu vidaayththirukkaiyilea avan un paa'laiyaththin padai veerarka'l palaveenappattu nin'ru ko'ndu irunthathaik ka'ndu, kadavu'lukku agnchaamal avan avarka'lai vetti veezhththinaan.

<19> aakaiyaal, un kadavu'laakiya aa'ndavar unnai i'laippaa'rach seythu, nee urimaiyaakkik ko'l'lumaa'ru avar unakkuk kodukkappoaki'ra naattin sut'rup pu'raththaaraakiya inaththaaraiyellaam unakkuk keezhppaduththiyapin, nee amaleakkin peyarai ma'n'nil iraathapadikku azhikkakkadavaay. ithai ma'ravaathea, echcharikkai!

[upa aakamam 26]

<1> pin un kadavu'laakiya aa'ndavar unakku urimaiyaay a'likkavirukkum naattil nee poaych searnthu, athanaik kattiyezhuppi athil kudiyirukkum naa'lil,

<2> payiridum nilaththin pa'rpala vithak kanika'lin puthuppalanai eduththu oru koodaiyil vaiththu, un kadavu'laakiya aa'ndavar thamathu peyar vi'langkumpadi thearnthuko'ndirukkum thiruvidaththi'rku poa.

<3> angku irukkum kuruvai a'nuki: aa'ndavar entha naattai engka'lukkuk koduppathaaka engka'l moothaathaiyarukku aa'naiyittaru'liyirunthaaroa athanu'l naan pukunthu'l'leanen'ru um kadavu'laakiya aa'ndavarin munnilaiyil in'ru a'rikkaiyiduki'rean en'ru solvaay.

<4> pin kuru anthak koodaiyai un kaiyinin'ru vaangki un kadavu'laakiya aa'ndavarin palipeedaththi'rku munpaaka vaikkakkadavaan.

<5> neeyoa un aa'ndavarudaiya munnilaiyil vaayvittuch sollavea'ndiyathu ennaven'raal: seeriya naattinan oruvan en thanthaiyaith thunpu'ruththiyathinaal avar kogncha makka'loadu ekipthukkup poay, angkea periya palaththa ka'nakkida mudiyaatha inamaanaar.

<6> appozhuthu ekipthiyar nammai odukkith thunpu'ruththi, sumakka mudiyaach sumaika'lai nammeal sumaththinapoathu,

<7> naam nam moothaathathaiyarin kadavu'laakiya aa'ndavarai noakkik kookkuralida, avar nammudaiya man'raattaik keattaru'li, namathu si'rumaiyaiyum thunpaththaiyum avathiyaiyum paarththu,

<8> valiya karaththaalum oangkiya puyaththaalum mikap payangkaraththi'rkuriya adaiyaa'la a'rputha athisayangka'laik kaatti nammai ekipthilirunthu pu'rappadach seythaar.

<9> ivvidaththi'rku nammai azhaiththu vanthu, paalum theanum pozhiyum intha naattai namakkuk koduththaar.

<10> athanaal aa'ndavar enakkuk koduththa nilaththinudaiya puthuppalanai naan oppukkodukka vanthean en'ru solli, athai un kadavu'laakiya aa'ndavarudaiya munnilaiyil vaiththu avaraip pa'ninthu thozhakkadavaay.

<11> pinnar neeyum leaviyanum unnoadirukki'ra anniyanum un kadavu'laakiya aa'ndavar unakkum un veettukkum aru'liya ellaa nanmaika'laiyum upayoakiththu virunthaaduvaayaaka.

<12> puthuppalanaik koduththa moon'raam aa'ndaakiya paththiloru paakam seluththavea'ndiya aa'ndu mudintha pinnar, leaviyan, akathi, thikkat'ravan, vithavai aakiya ivarka'l un vaayilka'lil u'ndu ni'raivu ko'l'lumpadi paththil oru pangkaik kodukkakkadavaay.

<13> appozhuthu, nee un kadavu'laakiya aa'ndavarudaiya munnilaiyil poay avarai noakki: neer enakkuk ka'rpiththapadi naan punithamaanavaiyellaam en veettilirunthu eduththu vanthu, leaviyanukkum akathika'lukkum thikkat'ra pi'l'laika'lukkum vithavaika'lukkum koduththean. ummudaiya katta'laika'lil on'raiyum naan mee'ravumillai, ma'ranthu poakavumillai.

<14> naan thukkam ko'ndaadina poathu athai u'n'navumillai, ulakiyal kaariyaththi'rku athil on'raiyum upayoakikkavumillai, avaika'lai izhavukkaakach selavazhiththathumillai. en kadavu'ludaiya thiruvaarththaikku naan keezhppadinthu neer ka'rpiththapadi ellaavat'raiyum seythean.

<15> aa'ndavarea ummudaiya punitha idamaakiya vi'n'nakamirunthu ka'n'noakkip paarththu, un makka'laakiya israayealarum, neer engka'l moothaathaiyarukku aa'naiyittapadiyea engka'lukkuk koduththa paalum theanum pozhiki'ra naadum, aaseer pe'ra aru'lavea'ndum en'ru man'raadupaay.

<16> inthak katta'laika'laiyum intha neethi niyaayangka'laiyum nee kaikko'ndu, un muzhu ithayaththoadum muzhu aanmaavoadum anusariththu ni'raiveat'ra vea'ndumen'ru un kadavu'laakiya aa'ndavar in'ru unakkuk katta'laiyittirukki'raar.

<17> aa'ndavar enakkuk kadavu'laaka iruppaar en'rum; naan avar vazhika'lil nadanthu avarudaiya sadangku aasaarangka'laiyum neethi mu'raimaika'laiyum niyaayangka'laiyum kaikko'ndu anusarippean en'rum; avar ka'rpiththapadi nadappean en'rum nee in'ru avarukku vaakku'ruthi koduththaay.

<18> aa'ndavarum: nee nammudaiya katta'laika'laiyellaam kaikko'ndu anusarippaayaayin, naam munsolliyava'n'namea unnaich sontha makka'laaka vaiththuk ko'lki'roam en'rum;

<19> naam nammudaiya pukazhchchi keerththi makimaikkaakap padaiththa ellaa inaththavaraik kaattilum unnai uyarntha inamaay irukkumpadi seyvoam en'rum; naam solliyapadiyea nee aa'ndavarudaiya punitha makka'laay iruppaay en'rum, avar in'ru unakku vaakku'ruthi koduththirukkin'raar en'raar.

[upa aakamam 27]

<1> an'riyum, israayalin periyoarka'l soozha moayeesan makka'lai noakki: naan in'ru ungka'lukku vithakkin'ra katta'laiyellaam kaikko'l'lungka'l.

<2> un kadavu'laakiya aa'ndavar unakkuk kodukkum naatti'rkup poaka yoarthaanaik kadantha pinpu, nee periya ka'rka'lai naatti avaika'lukkuch saanthu poosuvaay.

<3> eanean'raal un kadavu'laakiya aa'ndavar un moothaathaiyarukku aa'naiyittapadiyea unakkuk kodukkum paalum theanum pozhiyum naatti'rku'l pukumpadi nee yoarthaanaik kadantha pinpu, intha neethichsattangka'l yaavaiyum mea'rpadik ka'rka'lil ezhuthakkadavaay.

<4> aakaiyaal, neengka'l yoarthaanaik kadanthavudanea, in'ru naan ungka'lukkuk katta'laiyitta ka'rka'lai eapaal en'ra malaiyilea naatti, avaika'lukkuch su'n'naampuk kaarai iduvaay.

<5> pi'raku avvidaththilea iruppaayutham padaathaka'rka'laalea ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavarukku oru palipeedam ezhuppuvaay.

<6> koththaatha ka'rka'laalea nee athaikkatti, athan meethu un kadavu'laakiya aa'ndavarukku muzhuththakanap palika'lai oppukkoduppathuman'ri,

<7> samaathaanap palika'laiyum koduththa pinpu, angkea un kadavu'laakiya aa'ndavar munnilaiyil u'ndu makizhvaay.

<8> intha neethich sattangka'laiyellaam vazhuvillaamalum the'livaakavum ezhuthakkadavaay en'raar.

<9> pi'raku moayeesanum leavi puthalvarka'laakiya kurukku'lum, israayealar ellaaraiyum noakki: israayealar ellaaraiyum noakki: israayalea, kavaniththuk keadpaayaaka. nee in'ru un kadavu'laakiya aa'ndavarudaiya inamaanaay.

<10> avarudaiya kuralolikkuch sevikodukvum, naangka'l unakkuk ka'rpikkin'ra avarudaiya katta'laika'laiyum neethimu'raika'laiyum ni'raiveat'ravum kadavaayaaka en'raarka'l.

<11> mealum, athea naa'lil moayeesan makka'lai noakki:

<12> yoarthanaik kadantha pinpu makka'lukku aaseer a'likkumaa'ru simaiyoan, leavi, yoothaa, isaakkaar, soosai, pegnchamin koaththiraththaarka'l kariseem ennum malaiyil ni'rpaarka'l.

<13> ivarka'lukku ethiridaiyaaka, saapangkoo'ra roopan, kaath, aasear, saapuloan, thaan, neapthali koaththiraththaarka'l eapaal malaiyil ni'rpaarka'l.

<14> appozhuthu leaviyarka'l uraththa kuralil israayeal makka'l ellaaraiyum noakki:

<15> aa'ndavarukku ve'rup poottum kaariyamaakiya vikkirakaththai, u'liyaal kallaik koththiyaavathu maathiriyil ve'nkalaththai vaarththaavathu than kaiyaal seythu, athai ma'raividaththil vaiththirukki'ra thozhilaa'limeal saapam enpaarka'l. atha'rku ma'rumozhiyaaka makka'lellaarum: aamen en'ru sollak kadavaarka'l.

<16> than thaay thanthaiyarai mathiththu nadavaathavanmealea saapam enpaarka'l. atha'rku makka'l ellaarum: aamen enpaarka'l.

<17> pi'ranudaiya ellaik kallaip puratti ot'rip poaduki'ravanmeal saapam enpaarka'l. atha'rku makka'l ellaarum: aamen enpaarka'l.

<18> kurudanai vazhithappach seyki'ravanmeal saapam enpaarka'l. atha'rku makka'l ellaarum: aamen enpaarka'l.

<19> akathi, thikkat'ravan, vithavai aakiya ivarka'ludaiya neethiyaip purattuki'ravanmeal saapam enpaarka'l. atha'rku makka'l ellaarum: aamen enpaarka'l.

<20> than thanthaiyin manaiviyoadu thakaatha u'ravu ko'lpavan allathu ava'ludaiya padukkaiyin mealmoodiyaith thi'rappavanmeal saapam enpaarka'l. atha'rku makka'l ellaarum: aamen enpaarka'l.

<21> yaathoru mirukaththoadu koodupavanmeal saapam enpaarka'l. atha'rku makka'l ellaarum: aamen enpaarka'l.

<22> than thanthaikkeanum thaaykeanum pi'rantha puthalviyaakiya than sakoathariyoadu thakaatha u'ravu ko'lpavanmeal saapam enpaarka'l. atha'rku makka'l ellaarum: aamen enpaarka'l.

<23> than maamiyoadu thakaatha u'ravu ko'lpavan meal saapam enpaarka'l. atha'rku makka'l ellaarum: aamen enpaarka'l.

<24> than pi'ranai ma'raividaththilea saakadippavan meal saapam enpaarka'l. atha'rku makka'l ellaarum: aamen enpaarka'l.

<25> kut'ramat'ravanaik kolai seyyumpadi kaiyoottu vaangkupavanmeal saapam enpaarka'l. atha'rku makka'l ellaarum: aamen enpaarka'l.

<26> intha neethich sattangka'laik kaikko'ndu nadavaathavan allathu than seyalilea ni'raiveat'raathavanmeal saapam enpaarka'l. atha'rku makka'l ellaarum: aamen enpaarka'l.

[upa aakamam 28]

<1> aanaal, un kadavu'laakiya aa'ndavarudaiya kuralolikku nee sevikoduththu, naan in'ru unakkuk ka'rpikkin'ra avarudaiya katta'laika'l yaavaiyum kaikko'ndu ozhukuvaayaakil, un kadavu'laakiya aa'ndavarudaiya poomiyilu'l'la ellaa inaththaaraikkaattilum unnai meanmaippaduththuvaar.

<2> nee avarudaiya katta'laika'lukku adangki nadanthaal (ippozhuthu sollap padum) intha aaseerka'lellaam unmeal vanthu unnaivittu neengkamaattaa.

<3> nee nakaraththilum aaseer pet'riruppaay; ve'liyilum aaseer pet'riruppaay.

<4> un karuvin kaniyum, un nilaththin palanum, un mirukavuyirka'lin perukkamum, un maattu manthaika'lum, un aattu manthaika'lum aaseer pet'rirukkum.

<5> un ka'lagnchiyangka'lum, unakku mignchikkidakkum porudaka'lum aaseer pet'rirukkum.

<6> nee varukaiyilum aaseer pe'ruvaay; poakaiyilum aaseer pe'ruvaay.

<7> unakku viroathamaay ezhum un pakaipaarka'l unakkumunpaaka ni'rkamaattaamal pu'ramuthuku kaatti oadumpadi aa'ndavar seyvaar. avarka'l oru vazhiyaay unakku ethiraaka varuvaarka'l; eazhu vazhiyaay un ka'nka'lukku mun oadippoavaarka'l.

<8> aa'ndavar un kodimunthirip pazhachsaat'ruk kidangkuka'lilum, nee kaiyaal seyyum ellaa vealaika'lilum unakku aaseer a'lippaar. unakku a'likkappadum naattilum unakku aaseer a'lippaar.

<9> nee un kadavu'laakiya aa'ndavarudaiya katta'laika'laik kaikko'ndu anusariththu avarudaiya vazhika'lil nadappaayaayin, avar unakku aa'naiyittapadiyea unnaith thamakkup punitha inamaaka ea'rpaduththuvaar.

<10> appozhuthu aa'ndavarudaiya thiruppeyar unmeal u'l'lathen'ru ulakilu'l'la makka'lellaarum ka'ndu unakku agnchuvaarka'l.

<11> unakkuk koduppoam en'ru aa'ndavar un moothaathaiyarukku aa'naiyittuch solliya naattil un karuvina kaniyilum, un mirukavuyirka'lin perukkaththilum, un nilaththin palanilum pa'rpalavitha nanmaika'lum unakku ni'raivaay irukkach seyvaar.

<12> thakuntha kaalaththil mazhaipeyyumpadikku aa'ndavar thamathu si'rantha selvamaakiya vaanaththaith thi'rappaar. nee seyyum kaivealaika'laiyellaam aaseervathippaar. nee pala inaththaarukkuk nee kadan koduththu, evar kaiyilum nee kadan vaangkaathiruppaay.

<13> aa'ndavar unnaik kadaisiyaaka vaikkaamal muthanmaiyaakavea unnai niyamikkavum, nee orukaalum keezhaakaamal eppoathum mea'rpattavanaay irukkavum virumpuvaayaakil, naan in'ru unakku vithikki'ra un kadavu'laakiya aa'ndavarudaiya katta'laika'lukku nee sevi kodukkavum, avaika'laik kaikko'ndu ni'raiveat'ra vea'ndiyathuman'ri,

<14> avaika'lai vittu vilaki valappu'ram idappu'ram saayaamalirukkavum, pi'ra theavarka'laip pinpat'ri va'nangkaamal irukkavum kadavaay.

<15> in'ru naan unakku vithikkin'ra un kadavu'laakiya aa'ndavarudaiya ellaak katta'laika'linpadiyum, aasaaramu'raika'lin padiyum nadakkumpadiyaaka nee aa'ndavarudaiya kuralukkuch sevi kodaathiruppaayaakil, (pinvarum) saapangka'l unmeal vanthu unnaivittu neengkaamal irukkum.

<16> nakaraththilum unakkuch saapam irukkum; ve'liyilum unakkuch saapam irukkum.

<17> un ka'lagnchiyaththilum, unakku'ndaana selvaththilum nee sapikkappattiruppaay.

<18> un karuvin kaniyilum, nilaththin palanilum, un maattumanthaiyilum, aattu manthaiyilum sapikkappattiruppaay.

<19> nee varukaiyilum sapikkappattiruppaay; poakaiyilum sapikkappattiruppaay.

<20> nee aa'ndavarai vittuvidak karuthich seythirukkum ve'ruppoottum un seyalka'lin poruttu nee viraivil kettu azhiyumattum, aa'ndavar va'rumaiyaiyum pasi veathanaiyaiyum unmeethu varachseythu, nee kaiyittuch seythuvarum ellaavat'raiyum kettup poakach seyvaar.

<21> nee urimaiyaakkik ko'l'lumpadi pukavirukkum naattil aa'ndavar unnai mut'rilum veara'rukkumattum unnaik ko'l'lai noayaalea vathaippaar.

<22> nee azhiyumattum aa'ndavar unnai va'riyavanaakki, kaaychchalaalum kadungku'liraalum kodiya veppaththaalum nachchukkaat'raalum karukku vaa'linaalum unnaith thunpu'ruththi vathaippaar.

<23> un thalaikkumealu'l'la vaanam ve'nkalamum, un kaalin keezhu'l'la nilam irumpum aakum.

<24> nee azhiyumattum un nilangka'lukku mazhaiyaakap puzhuthi peyyavum, vaanaththilirunthu unmeal saampal i'rangkavum aa'ndavar katta'laiyiduvaar.

<25> un pakaivarka'lukku munpaaka nee mu'riyadikkappattu, oru vazhiyaay avarka'lukku ethiraakap pu'rappattu vantha nee, eazhu vazhiyaay oadippoay, ulakilu'l'la ellaa naaduka'lilum sitha'ru'ndu poakumpadi aa'ndavar seyvaar.

<26> un pi'nam vaanaththu ellaap pa'ravaika'lukkum ma'n'nin mirukangka'lukkum iraiyaakum. ivaika'lai viratti akat'ruvaar illaathu poakum.

<27> ekipthin eripanthamaana parukka'linaalum, moolam muthaliya melliya idangka'lin pu'nka'linaalum, sirangku muthaliya so'rika'linaalum nee ku'namadaiyaathapadikku avar unnai vathaippaar. paiththiyaththinaalum,

<28> kuruttuk thanmaiyaalum, a'rivu mayakkaththinaalum aa'ndavar unnai vathaippaar.

<29> kurudan iru'lilea thadavith thadavik thiriki'rathu poala, nee pattappakalilea vazhi theriyaamal thadavith thirivaay. nee ennaa'lum manitharka'ludaiya koa'l ku'nda'nika'lukku udpattavanaayum, uthavi seyvaarillaamal avarka'ludaiya kadumai muthaliya valladikku ilakkaayum iruppaay.

<30> nee ma'nanthu ko'nda pe'n'nai mat'roruvan anupavippaan. nee kattina veettilea kudiyea'rak koodaama'r poavaay. nee nattiya kodi munthiriththoattaththup palanai nee anupavikka maattaay.

<31> un maadu un ka'n'nukku munpaaka adipadum. nee athil on'rum u'n'nak koodaama'r poavaay. un kazhuthai un ka'n paarvaikkumun ko'l'laiyidappattum, athu unakkuth thirumpakkodukkavum padaathu. un aaduka'l un pakaivarukkuk kodukkappattu, avaika'lai viduvippaar oruvarum irukka maattaar.

<32> nee paarkka, un puthalvarka'lum puthalviyarum pu'ra makka'lukkuk kaiya'likkappaduvaarka'l. naa'l muzhuthum avarka'laip paarththu paarththu un ka'nka'l pooththup poakum. un kaiyum soarnthu palanillaathu poakum.

<33> un nilaththin kanika'laiyum, uzhaippin palanaiyum nee a'riyaatha makka'l u'npaar. nee ennaa'lum odukkappattuk koa'l ku'nda'nika'laal no'rukkappaduvaay.

<34> un ka'nka'l kaa'num payangkaramaana kaariyangka'linaal nee mathimayangkip poavaay.

<35> un u'l'langkaal thodangki uchchanthalai varaiyilum un muzhangkaalka'lilum thodaika'lilum u'ndaana kettapu'n'naalea, nee ku'namaakaathapadikku aa'ndavar unnai vathaippaar.

<36> unakkum un moothaathaiyarukkum theriyaatha inaththaaridam aa'ndavar unnaiyum unakkaaka nee ea'rpaduththikko'nda un arasanaiyum poakach seyvaar. angkea nee maramum kallumaana theavarka'lai va'nangki aaraathippaay.

<37> aa'ndavar unnaik ko'ndupoay vidum ellaa makka'lukku'l, nee pazhamozhiyaayum kealipporu'laakavum amainthu kettup poavaay.

<38> nilaththil mikuthiyaana vithai vithaiththuk kognchamea a'ruppaay. vettukki'lika'l ellaavat'raiyum thin'rozhiththu vidum.

<39> kodimunthirith thoattaththai nattup payiriduvaay. aanaal kodi munthirip pazhachsaat'raik kudikkavumaattaay; pazhangka'laich searkkavumaattaay. poochchi athaith thin'rozhikkum.

<40> oliva marangka'l un ellaika'lil engkum irukkum. aanaal nee e'n'ney poosik ko'l'lamaattaay. un olivam pignchuka'l uthirnthu naasamaakum.

<41> nee puthalvarka'laiyum puthalviyaraiyum pe'ruvaay. aayinum, avarka'laal unakku yaathoru payanum iraathu. avarka'l si'raippaduththap paduvaarka'l.

<42> un marangka'l ellaavat'raiyum, un nilaththin kanika'laiyum poochchika'l thin'rozhikkum.

<43> un naduvilirukki'ra anniyan unakku mea'rpaduvaan. avan unnaivida valimaiyu'l'lavanaavaan. neeyoa thaazhththappattu avanukkuk keezhaavaay.

<44> avan unnidam kadanpadaan. neethaan avanidam kadanpattu vattikoduppaay. avan thalaiyaay irukka, nee vaalaay iruppaay.

<45> nee un kadavu'laakiya aa'ndavarudaiya sollaik kea'laamalum, avar unakku ka'rpiththa katta'laika'laiyum sadangku mu'raika'laiyum kaikko'ndu anusariyaamalum poanathaal anthach saapamellaam unmeal vanthu, nee azhiyumattum unnaith kodarnthu vathaikkum.

<46> avaika'l unnidamum un santhiyidamum en'rum adaiyaa'langka'laakavum a'rputhangka'laakavum irukkum.

<47> ellaam mikuthiyaaki mana makizhchchiyudanum ithayak ka'lippudanum nee irukkaiyilea un kadavu'laakiya aa'ndavarukku pa'nividai seyyaamal poanathaal,

<48> pasi thaakam nirvaa'nam muthaliya ellaak ku'raiyum ve'rumaiyum anupaviththu, aa'ndavar unakku viroathamaay anuppum pakaivarka'lukkup pa'nividai seyvaay. avarka'l unnai azhikkumattum irumpu nukaththadiyai un kazhuththin meal vaippaarka'l,

<49> kizhavan en'ru mukam paaraamalum, si'ruvar en'ru irangkaamalum irukkum akanthai ko'ndathum,

<50> unakkuk theriyaatha mozhiyaip peasuki'rathum, veakamaayp pa'rakki'ra kazhukukku nikaraanathumaana oar inaththai mikath tholaivilu'l'la naattin kadaik koadiyilirunthu aa'ndavar unmeal varach seyvaar.

<51> nee azhinthu poakumattum antha inaththaan un mirukavuyirka'lin palanaiyum un nilaththin palanaiyum u'ndu varuvaan. avan unnai azhiththozhikku mattum un thaaniyaththaiyum, pazhachsaat'raiyum e'n'neyaiyum, aattu maattu manthaika'laiyum on'rum mithiyaaka vittu vidaamal thin'ru theerppaan.

<52> un kadavu'laakiya aa'ndavar unakkuk kodukkum naattil nee katti ezhuppum uyaramum paathukaappumu'l'la mathilka'l tharaiyilea vizhumattum antha inaththaan un nakarangka'lilea un valimai kun'ra unnai nerukki, un vaayilka'lukku udpu'raththileayea unnai mut'rukaiyiduvaan.

<53> un pakaivarka'laal unakku u'ndaakum ve'rumaiyum avathiyum evva'laven'raal, un kadavu'laakiya aa'ndavar unakku a'liththu'l'la un karuvin kaniyaana puthalvar puthalviyarudaiya i'raichchiyai nee u'npaay.

<54> avarka'l un vaayilka'lil unnai mut'rukaiyittu nerukkith thunpu'ruththum kaalaththil unakku u'navu illaamaiyaal,

<55> ungka'lidaiyea melliyalpum inpave'riyum u'l'lavan than sakoatharanukkeanum than negnchukkukantha manaivikkeanum than thunpaththinidaiyea thaan u'n'num than pi'l'laiyin i'raichchiyil kognchameanum kodukkamaattaan.

<56> inpave'riyum melliyalpumu'l'la pe'n'num avvithamea seyvaa'l. eva'l than mithamignchina melliyalpaippat'rith tharaiyilea u'l'langkaalai oon'ri nadakka maattaathirup'loa, ava'l appozhuthu than negnchukkukantha ka'navanukkukkoodath than puthalvan allathu puthalviyudaiya i'raichchiyil pangku kodukka udanpadaa'l.

<57> an'riyum, un pakaivarka'l mut'rukaiyittu un vaayilka'lukku'l'lea unnai nerukki ellaavat'raiyum azhiththu viduvathanaal, pe'nka'l an nearaththil pi'rantha kuzhanthaiyaiyum vayit'rilirunthu ve'livarum kasumaalangka'laiyum ma'raivilea u'npaarka'l.

<58> nee innoolil ezhuthappattu'l'la ellaa neethich sattangka'laiyum kaikko'ndu anusarikkaamal, un kadavu'laakiya aa'ndavarudaiya makimaiyum payangkaramumu'l'la thiruppeyarukku agnchaamal poavaayaakil,

<59> aa'ndavar neengkaatha periya vaathaika'laalum mikakkodiya theeraatha noayka'laalum unnaiyum un santhathiyaaraiyum kadinamaakath tha'ndippaar.

<60> nee payaththoadu ekipthilea ka'nda ellaa noay thuyarangka'laiyum thirumpa unmeal varachseyvaar. avai unnai vidaamal pidiththukko'l'lum. an'riyum,

<61> intha neethich satta noolilea ezhuthaatha ellaa noayka'laiyum vaathaika'laiyum nee azhiyumattum aa'ndavar unmeal varuvippaar.

<62> (athuvumin'ri) ka'nakkilea vi'nmeenka'laippoal iruntha neengka'l ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavarudaiya kuralolikkuch sevi kodaama'r poanathinaal, kogncha makka'laayk ku'rainthu si'ruththup poaveerka'l.

<63> munnea aa'ndavar ungka'lukku nanmai seyvathilum ungka'laip perukach seyvathilum eppadi viruppam ko'ndirunthaaroa, appadiyea neengka'l urimaiyaakkik ko'l'lap poaki'ra naattilirunthu pidungkappadumattum, ungka'laik keduppathilum azhippathilum viruppam ko'ndiruppaar.

<64> ma'n'nin orumunai thodangki ma'rumunai varaiyilumirukki'ra ellaa makka'lukku'l'leayum aa'ndavar unnaich sitha'radippaar. angkea neeyum un moothaathaiyarum a'riyaatha maramum kallumaana anniya theavarka'laith thozhuvaay.

<65> amamkka'lukkidaiyea i'laippaa'ruthalum unakku iraathu; un u'l'langkaalka'l thangkith tharikka idamum iraathu. eanen'raal, angkea aa'ndavar unakkuth tha'l'laadith thaththa'likkum ithayaththaiyum, pooththappoakum ka'nka'laiyum, sagnchalaththaal kun'riya manaththaiyum unakkuk katta'laiyiduvaar.

<66> un uyir oosalaadik ko'ndirukkumaakaiyaal, nee un uyirinmeethu theeraa aiyangko'ndu, iravu pakalaayth thikilko'ndiruppaay.

<67> manaththil kudiko'ndirukkum achcha nadukkaththaalum un ka'nka'l kaa'num payangkarak kaadchika'laalum nee veru'ndu, pozhuthu vidiya: maalaivea'lai eppoathu varumoa en'rum, sooriyan ma'raiya: pozhuthu eppozhuthu vidiyumoa en'rum solvaay.

<68> aa'ndavar: nee orukaalum kaa'naathiruppaay en'ru evvazhiyaik ku'riththu unakkuch sonnaaroa, avvazhiyaakavea unnaik kappalka'lil eat'ri ekipthukkuk thirumpavum ko'ndu poavaar. angkea neengka'l adimaika'laakavum vealaikkaarika'laakavum ungka'l pakaivar kaiyil vilaikku vi'rkappaduveerka'l. appozhuthukooda ungka'lai vilaikku vaangka oruvarum iraar en'raar.

[upa aakamam 29]

<1> oareapilea israayeal makka'loadu seythu ko'nda udanpadikkaiyaith thavira, moavaapiyar naattilea avarka'loadu udanpadikkai seyya aa'ndavar moayeesanukkuk katta'laiyittaar. athu pinvarumaa'ru:

<2> moayeesan israayealar ellaaraiyum azhaiththu avarka'lai noakki: ekipthu naattil ungka'l ka'nka'lukku ellaa oozhiyarka'lukkum avanudaiya naadu muzhuvatha'rkum,

<3> aa'ndavar seytha periya soathanaika'laiyum, kaa'npiththa makaththaana adaiyaa'lam muthaliya a'rputha athisayangka'laiyum ka'ndeerka'lea.

<4> aayinum, u'naraththakka ithayaththaiyum, kaa'naththakka ka'nka'laiyum, keadkaththakka sevika'laiyum aa'ndavar innaa'l varaiyilum ungka'lukkuth thanthaarillai.

<5> (avar ungka'lai neakki:) naam ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavaren'ru neengka'l a'riyumva'n'nam naa'rpathu aa'nda'lavum ungka'laip paalaivanaththil nadaththi vanthoam.

<6> appozhuthu ungka'l aadaika'l pazhaiyathaayp poanathumillai; ungka'l kaala'nika'l pazhuthaayp poanathumillai. neengkam appam u'ndathumillai; kodimunthirip pazhachsaa'ru muthaliya mathuvaik kudiththathumillai.

<7> pi'raku neengka'l ivvidam vanthu searnthapoathu esepoan arasanaana sekoanum, paasaan arasanaana oakum nammoadu poarpuriyap pu'rappattaarka'l. naamum avarka'lai mu'riyadiththu,

<8> avarka'ludaiya naattaip pidiththu, roopan, kaath koaththirangka'lukkum manaaseayin paathik koaththiraththi'rkum urimaiyaakak koduththoam.

<9> aakaiyaal, neengka'l seyya vea'ndiyathai a'rinthu seyyumpadiyaaka intha udanpadikkaiyin vaarththaika'laik kavanamaayk keattu, avaika'linpadi nadakkak kadaveerka'laaka (en'raar).

<10> in'ru ungka'l koaththirath thalaivarka'lum ungka'l vamsangka'lum periyoarka'lum a'rignarka'lum, israayealin aadavar anaivarum,

<11> ungka'l pi'l'laika'lum manaivika'lum vi'rakukkaaranum tha'n'neerkaaranum neengkalaaka, ungka'l paa'laiyaththi'rku'l irukki'ra anniyanumaakiya ellaa makka'lum ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavar munnilaiyil irukki'raarka'l.

<12> (etha'rken'raal) nee un kadavu'laakiya aa'ndavarudaiya udanpadikkaikkum, in'ru avar unnoadu seyki'ra avarudaiya aa'nai u'ruthikkum nee udpaduvatha'rkaakavum,

<13> avar unakkuch sonnapadiyum un moothaathaiyaraakiya aapirakaam eesaak yaakkoapu enpavarka'lukku aa'naiyittaru'liyapadiyum unnaith tham makka'laaka ea'rpaduththith thaam unakkuk kadavu'laaka iruppatha'rkaakavumeayaam.

<14> naan ivvudan padikkaiyaiyum intha aa'naiyin u'ruthiyaiyum ungka'loadu mattumalla;

<15> ivvidaththil vanthirukki'ra anaivaroadum ingkea nammoadu iraathavarka'loadeayum athaich seyki'roam.

<16> u'l'lapadi naam ekipthu naattil kudiyirunthathaiyum naam kadanthuvantha idangka'liliruntha makka'lin naduvil nadanthu vanthathaiyum, appozhuthu,

<17> avarka'ludaiya aruvaruppuka'laiyum, avarka'l kumpittu aaraathikki'ra maramum kallum ve'l'liyum ponnumaakiya narakalaana vikkirakangka'laiyum neengka'l ka'n'naalea ka'ndeerka'l.

<18> aakaiyaal antha makka'lin theavarka'lai kumpidath thakkavarka'len'ru mathiththu, nam kadavu'laakiya aa'ndavarai vittu ma'ruthalikkum manaththaiyudaiya oar aadavaneanum oru pe'n'neanum kudumpameanum vamsameanum ungka'lidaiyea iraathapadikkum, ungka'lukku'l'lea piththaiyum kaippaiyum vi'laivikkaththakka vear poan'ravarka'l iraathapadikkum paarththukko'l'lungka'l.

<19> silavea'lai appadippattavan intha aa'naiyu'ruthiyin vaarththaika'laik keattapi'rpaadu thannaiththaanea noakki: naan en mana viruppappadi akkirama vazhiyil evva'lavu thooram nadanthaalum enakku inip payamillai en'ru vee'n e'n'nam ko'ndu sonnaalum sollalaam. ithu mazhaineeraik kudikka virumpum vear. ve'rikkak kudiththa vearaalea u'n'nappaduvatha'rku oppaakum.

<20> appadip pattavanmeal aa'ndavar irangkamaattaar. avarudaiya koapamum erichchalum avanmeal mikak kariya pukaiyaip pukaikkum. innulil ezhuthappatta ellaach saapangka'lum avanmeal vizhum. aa'ndavar avanudaiya peyarai vaanaththin keezhirunthu azhiththu viduvaar.

<21> inthath thiruchsatta noolilum udanpadikkaiyilum ezhuthiyirukki'ra saapangka'linpadiyea (aa'ndavar) avanai israayealin koaththirangka'l ellaavat'ri'rkum pu'rampaakki viduvaar.

<22> appozhuthu ungka'lukkup pin varum thalaimu'raip pi'l'laika'lum, ivarka'lidam kaalappoakkilea pi'rakkum santhathiyaarka'lum tholainaattilirunthu varum anniyarka'lum aa'ndavar intha naattukku varuviththa vaathaika'laiyum noayka'laiyum ka'ndu,

<23> aa'ndavar tham koapththin kadumaiyilea soathoam, komoar, aathamaa, sepoayeeng en'ra nakarangka'lai azhiththuk kavizhththathu poal, innaattin nilangka'l vithaippum vi'laivum illaathirukkumpadi avat'rinmeal kanthakaththaiyum uppaiyum peyviththup paazhaakkiyiruppathaiyum ka'ndu, makka'lanaivarum:

<24> aa'ndavar innaattai ean ippadith tha'ndiththaar? mikavum erichchalaana inthak koapam avarukku ean vanthathu en'ru vinava,

<25> atha'rku ma'rumozhiyaaka: aa'ndavar thangka'lai ekipthu naattinin'ru meettapoathu thangka'l moothaathaiyaroadu seythu ko'nda udanpadikkaiyai avarka'l vittuppoay,

<26> thaangka'l a'rinthiraatha, thangka'lukku urimaiyillaatha pu'ra theavarka'lukkup pa'niseythu avarka'laith thozhuthaarka'l.

<27> athanaal aa'ndavar koapam ko'ndu, innoolilea ezhuthappattu'l'la saapangka'l ellaavat'raiyum innaattinmeal varachseythaar.

<28> avar thammudaiya koapaththinaalum seet'raththinaalum erichchalinaalum avarka'laith thangka'l naattinin'ru thuraththivittu, innaa'lil amainthiruppathupoal, avarka'lai ve'linaattil eduththe'rinthuvittaar en'ru sollappadum.

<29> ma'raivaana kaariyangka'l nammudaiya kadavu'laakiya aa'ndavarukkea uriyavai. ve'lippaduththappattavaikai'loa naam inneethi mu'raippadiyellaam nadanthuko'l'lumaa'ru, namakkum nammudaiya pi'l'laika'lukkum en'ren'raikkum uriyavai.

[upa aakamam 30]

<1> aakaiyaal, naan un ka'nka'lukkumun eduththuk kaattiya aaseerukku allathu saapaththi'rku aduththa inthak kaariyang'lellaam unpaal ni'raivea'riya pinpu, un kadavu'laakiya aa'ndavar unnaich sitha'radiththa ellaa inaththaaridaiyeayum irunthu nee un ithayaththil varunthi,

<2> avar pakkamaayth thirumpi, in'ru naan unakkuk ka'rpikki'rapadi neeyum un pi'l'laika'lum muzhu ithayaththoadum muzhu aanmaavoadum avarudaiya katta'laika'lai anusariththu ni'raiveat'ruveerka'laayin,

<3> un kadavu'laakiya aa'ndavar unnaich si'raiyin'ru viduthalaiyaakkuvaar. avar unakku i'rangki, unnaich sitha'radiththu'l'la ellaa inaththavarka'lidayeayumirunthu unnaith thirumpach searththuk ko'lvaar.

<4> nee vaanaththin kadaiyellaika'l varaiyilum sitha'ru'ndirunthaalum, un kadavu'laakiya aa'ndavar angkeayirunthu unnaik koottikko'ndu varuvaar.

<5> avar unnai eduththu, un moothaathaiyar urimaiyaakkik ko'nda naattil unnaich searththu nee athai urimaiyaakkik ko'l'lach seythu, tham aaseeraal un moothaathaiyaraik kaattilum unnai athikamaayp perukach seyvaar.

<6> mealum, nee vaazhvu pe'rum poruttu un kadavu'laakiya aa'ndavarukku un muzhu ithayaththoadum muzhu aanmaaveadum anpuseyyumpadiyaaka, un kadavu'laakiya aa'ndavar un ithayaththaiyum un santhathiyaarin ithayaththaiyum viruththaseathanam seythu,

<7> inthach saapangka'laiyellaam un ethirika'lmealum unnaip pazhiththu vathaiththa un pakaivarka'l mealum vizhachseyvaar. neeyoa mananthirumpiyavanaay,

<8> un kadavu'laakiya aa'ndavarudaiya kuraloliyaik keattu, in'ru naan unakkuk ka'rpikkin'ra avarudaiya katta'laika'linpadiyellaam nadappaay.

<9> appozhuthu un kadavu'laakiya aa'ndavar un kaika'l seyyum ellaa vealaika'lilum un karuvin kanika'lilum un mirukavuyirka'lin palanka'lilum un nilaththin vi'laichchalka'l muthaliya ellaa nanmaika'lilum unakku muzhuni'raivu u'ndaakach seyvaar. eanen'raal, un kadavu'laakiya aa'ndavar, un moothaathaiyar meethu makizhvu ko'ndathu poal un meethum viruppam ko'ndu, ellaa nanmaika'laiyum earaa'lamaay unakku aru'lumpadi thirumpi varuvaar.

<10> aanaal, nee un kadavu'laakiya aa'ndavarudaiya kuralolikkuch sevikoduththu, intha noolil ezhuthappattu'l'la avarudaiya katta'laika'laiyum sadangkumu'raika'laiyum kaikko'ndu anusariththu, un muzhu ithayaththoadum muzhu aanmaavoadum un kadavu'laakiya aa'ndavaridamaayth thirumpinaal mattumea (mun ku'rikkappatta nanmaika'laip pe'ruvaay).

<11> in'ru naan unakkuk ka'rpikkin'ra ikkatta'lai un aat'ralukku appaa'rpattathum an'ru. unakkuth thooramaanathum an'ru.

<12> naangka'l athaik ka'ndupidiththu athanpadi seyyumporuttu, engka'lukkaaka vaanaththil ea'rikko'ndu varaththakkavan yaar enna'ru nee sollumpadikku, (anthak katta'lai) vaanaththil vaikkappattathum an'ru;

<13> naangka'l athaik ka'ndupidiththu athanpadi nadakkumporuttu, engka'lukkaakak kadalaith thaa'ndiko'ndu varaththakkavan yaar en'ru nee saakkuppoakkuch sollumpadikku, (anthak katta'lai) kadalukku appaal vaikkappattathum an'ru, nee anthak katta'laiyinpadi nadakkumporuttu,

<14> athu unakku mikavum a'nmaiyileayea irukki'rathu. athu un vaayilum un ithayaththilum u'l'lathu.

<15> in'ru naan oru pakkaththilea vaazhvaiyum nanmaiyaiyum, mat'roru pakkaththilea saavaiyum theemaiyaiyum vaiththu unakkuk kaa'npiththean enpathaich sinthiththuppaar.

<16> nee vaazhnthu perukavum, nee urimaiyaakkik ko'l'lap poaki'ra naattil un kadavu'laakiya aa'ndavar unakku aaseer a'likkumpadikkum nee avar paal anpuko'l'lavum, avarudaiya vazhika'lil nadakkavum, avarudaiya katta'laika'laiyum sattangka'laiyum sadangku mu'raika'laiyum kaikko'ndu anusarikkavum kadavaay.

<17> aanaal, un ithayam peathaliththu, nee un kaathai adaiththu mathimayangkip poyyaip pinpat'rip pi'ra theavarka'lukkup pa'nipurivaayaakil, nee azhinthu poavaayen'rum,

<18> yoarthaanaik kadanthu nee urimaiko'l'lap pukavirukkum naattilea kognchak kaalaththil madivaayen'rum in'ru naan unakku munna'riviththuch solki'rean.

<19> naan vaazhvaiyum saavaiyum, aaseeraiyum saapaththaiyum ungka'lukku mun vaiththuk kaattinean enpatha'rku vi'n'naiyum ma'n'naiyum in'ru saadchiyaay vaikki'rean. aathalaal, neeyum un santhathiyum vaazhvu pe'ravum,

<20> un uyirum nidiya vaazhvumaana aa'ndavar, aapirakaam eesaak yaakkoapu ennum un moothaathaiyarukkuk koduppoam en'ru aa'naiyittuch solliya naattilea nee kudiyea'ravum, nee uyiraith thearnthuko'ndu, un kadavu'laakiya aa'ndavarpaal anpukoornthu, avarudaiya thiruvu'laththukku amainthu, avaraip pat'rikko'lvaay en'raar.

[upa aakamam 31]

<1> pinnum moayeesan poay, israayealar ellaarukkum pinvaruvanavat'rai yellaam sonnaar.

<2> avar avarka'lai noakki: in'ru enakku vayathu noot'rirupathu. ini ennaal poakavara iyalaathu. si'rappaaka, intha yoarthaanai nee kadanthu poavathillai en'ru aa'ndavar enakkuch solliyirukki'raar.

<3> un kadavu'laakiya aa'ndavarea un munpaaka nadanthupoavaar. avarea unakku munnin'ru antha inaththavaraiyellaam azhithkozhikka, nee avarka'l naattai urimaiyaakkikko'lvaay. aa'ndavar sonnapadiyea, ingkea irukki'ra yoasuvaa un munpaaka nadappaan.

<4> aa'ndavaroa ea'rkenavea amoa'raiyarin arasarka'laana sekoan, oak enpavarka'lukkum avarka'lin naatti'rkum thaam seythathupoal ivarka'lukkum seythu, ivarka'laiyum azhippaar.

<5> aakaiyaal, aa'ndavar avarka'lai unnidam kaiya'liththa pin, naan ungka'lukku vithiththa katta'laiyinpadiyea neengka'l avarka'lukkuch seyyakkadaveerka'l.

<6> thu'nivu ko'ndu manaththairiyamaay irungka'l. avarka'laip paarththu agnchavum thikaikkavum vea'ndaam. eanen'raal, un kadavu'laakiya aa'ndavarea unnai nadaththupavar. avar unnai vittu neengkappoavathumillai; unnaik kaividuvathumillai en'raar.

<7> pi'raku moayeesan yoasuvaavai azhaiththu, israayealar ellaarum paarkka avanai noakki: nee valimai ko'ndu manaththidanaay iru. ivarka'lukkuk koduppoam en'ru aa'ndavar ivarka'ludaiya moothaathaiyarukku aa'naiyitta naatti'rku, nee intha makka'lai azhaiththukko'ndu poayth thiruvu'lach seettuppoattu athai avarka'lukku'l'lea pangkiduvaay.

<8> ungka'lai nadaththupavaraakiya aa'ndavar unnoadu iruppaarallathu, avar unnai vittu neengkavum unnaik kainazhuva vidavum maattaaraakaiyaal, nee agnchavum kalangkavum vea'ndaam en'raar.

<9> pi'raku moayeesan intha neethich sattaththai ezhuthi, athai aa'ndavarudaiya udanpadikkaip pettakaththaich sumakki'ra leavi puthalvaraana kurukka'lukkum israayealarilu'l'la periyoarka'l ellaarukkum oppuviththu,

<10> avarka'lai noakki: ovvoru eazhaam aa'ndi'rkup pinvarum mannippu aa'ndil koodaarath thiruvizhaavilea,

<11> un kadavu'laakiya aa'ndavar thearnthuko'ndirukkum idaththil israayealar ellaarum koodi aa'ndavarudaiya munnilaikku varumpoathu, nee avarka'l keadka, avarka'lukku munpaaka intha neethich sattaththai vaasikkakkadavaay.

<12> aadavarka'lum pe'nka'lum pi'l'laika'lum un vaayilka'lil irukkum anniyarka'lumaakiya makka'l ellaarum on'raayk koodik keattuk kat'rukko'ndu, ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavarukku agnchi, intha neethich satta vaarththaika'laiyellaam kaikko'ndu avat'rinpadi nadakkaththakkathaakavum,

<13> avat'rai a'riyaatha avarka'ludaiya puthalvarka'lum keattu, neengka'l yoarthaanaik kadanthu urimaiyaakkik ko'l'lapoaki'ra naattil vaazhnthirukkum naa'lellaam avarka'l thangka'l kadavu'laakiya aa'ndavarukku agnchaththakkathaakavum (makka'laik kootti athai vaasikkak kadavaay en'raar.)

<14> pinnar aa'ndavar moayeesanai noakki: ithoa un mara'nanaa'l aduththu'l'lathu. naam yoasuvaavukkuk katta'lai kodukkumpadi avanai azhaiththuk ko'ndu neengka'l iruvarum aasaarak koodaaraththilea vanthu nillungka'l en'raar. appadiyea moayeesanum yoasuvaavum poay aasaarak koodaaraththil nin'raarka'l.

<15> aa'ndavar koodaara nuzhaividaththil thangkiya meakaththoo'nil tharisanamaanaar.

<16> appoathu aa'ndavar moayeesanai noakki: ithoa nee un moothaathaiyaroadu (mara'nath) thuyilko'l'lap poaki'raay. intha makka'l poayth thangka'l kudiyea'rumpadi pukavirukki'ra naattil avarka'l anniya theavarka'laik ka'l'la vazhiyilea pinpat'ri, angkea avarka'l nammai vittuvittu avarka'loadu naam seythu ko'nda udanpadikkaiyai mee'ruvaarka'l.

<17> aakaiyaal, annaa'lil namathu koapam avarka'lmeal moo'ndu, naam avarka'laik kaivittu nammudaiya mukaththai avarka'lukku ma'raippoamaathalaal, avarka'l azhinthu poavaarka'l. pala theengkuka'lum innalka'lum avarka'laith thodarum. annaa'lilea avarka'l: kadavu'l engka'loadu iraathathanaalan'roa iththanaith theengkuka'l engka'laip peediththana enpaarka'l.

<18> avarka'l anniya theavarka'laip pinpat'rik kattikko'nda ellaa akkiramangka'lin poruttu, naam annaa'lilea namathu mukaththai o'liththu ma'raippoam.

<19> ippozhuthu neengka'l pinvarum sangkeethaththai ezhuthikko'ndu, athai israayeal makka'lukkuk ka'rpikka vea'ndum. avarka'l athai manappaadamaayk kat'rukko'ndu thangka'l vaayaal paadattum, inthach sangkeethamea israayeal makka'lukku'l namakkuch saadchiyaamaay irukkakkadavathu.

<20> u'l'lapadi avarka'l moothaathaiyarukku naam aa'naiyittuk koduththa paalum theanum pozhiyum naattilea avarka'laip pukach seytha pi'rpaadu, avarka'l u'ndu kudiththu ni'raivu ko'ndu kozhuththup poayirukkumpoathu, avarka'l anniyatheavarka'lidamaayth thirumpi avarka'laith thozhuthu, nammai ninthiththu, namathu udanpadikkaiyai vee'naakkuvaarka'l.

<21> aathalaal, pala theemaika'lum innalka'lum avarka'laith thodarnthu vathaiththa pi'rpaadu, avarka'ludaiya santhathiyaarin vaayil ma'ranthu poakaathirukkum inthach sangkeethamea avarka'lukkuch saadchi mozhiyaay irukkum. eanen'raal, naam avarka'lukku aa'naiyittuk koduththa naattil avarka'lai udpaduththuvatha'rkumun, ippozhuthea avarka'l ko'ndirukki'ra e'n'nangka'l innathen'rum, avarka'l seyyap poaki'rathu innathen'rum namakku nan'raayth theriyum en'raru'linaar.

<22> aakaiyaal moayeesan sangkeethaththai ezhuthi israayeal makka'lukkuk kat'ruk koduththaar.

<23> pi'raku aa'ndavar noonin puthalvanaakiya yoasuvaavai noakki: nee veeram ko'ndu manaththu'nivudan iru. eanen'raal neethaan israayeal makka'lukku naam koduppoam en'ru solliya naatti'rku avarka'laik koottikko'ndu poavaay; naam unnudan iruppoam en'raar.

<24> moayeesanoa inthath thiruchsattaththin vaakkiyangka'lai oru noolil ezhuthi mudiththapinpu,

<25> aa'ndavarudaiya udanpadikkaiyin pettakaththaich sumakki'ra leaviyarka'lai noakki:

<26> neengka'l intha neethi noolai vaangkik ko'ndu, ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavarudaiya pettakaththin pakkaththil vaiththuk ko'l'lungka'l. ithuvum angkea unakku ethiraana saadchiyaay irukkum.

<27> eanen'raal, naan un pidivaatha ku'naththaiyum un va'nangkaak kazhuththaiyum a'rinthirukki'rean. in'ru naan uyiroadirunthu ungka'loadu alainthu thiriyumpoathu neengka'l aa'ndavarukku viroathamaayk kalakam seytheerka'lea; naan i'rantha pinpu evva'lavu athikamaayk kalakam seyveerka'l!

<28> ungka'l koaththirangka'linpadiyea ellaap periyoarka'laiyum a'rignarka'laiyum koottivaarungka'l, naan avarka'l keadka ivvaakkiyangka'lai eduththuraiththu, avarka'lukku viroathamaay vi'n'naiyum ma'n'naiyum saadchiyaay vaippean.

<29> eanen'raal, en i'rappi'rkup pi'rpaadu neengka'l viraivil akkiramamaay nadappeerka'len'rum, naan ungka'lukkuk ka'rpiththuvanthu'l'la ne'riyai vittu vilakuveerka'len'rum, neengka'l aa'ndavarudaiya munnilaiyil pollaathathaich seythu ungka'l kaich seyalinaalea aa'ndavarukkuk koapam varuvikkumpoathu, kadaisi naadka'lil ungka'lukkuth theengkuka'l nearidumen'rum naan a'rinthirukki'rean en'ru sonnaar.

<30> aakaiyaal, israayeal sapaiyaar ellaarum keadka moayeesan inthach sangkeethaththin vaakkiyangka'lai mudivu varaiyilum sollath thodangkinaar.

[upa aakamam 32]

<1> naan peasapoaki'rean; vaanangka'lea, sevi kodungka'l. poovulakea, en vaaymozhiyai ut'rukkeadpaayaaka.

<2> (vaanaththu) mazhai earaa'lamaayp pozhivathupoal en a'rivurai meanmealum pozhivathaaka. paniththu'lika'l pullin mealum, mazhaiththu'lika'l samave'lika'lin mealum i'rangkuvathupoala en vaakkiyangka'l i'rangkuvanavaaka.

<3> naan aa'ndavarudaiya thiruppeyaraip poat'rip pukazhnthu varuvathanaal nammudaiya kadavu'lai meanmaippaduththip paaraattakkadaveerka'l.

<4> avar seyyum seyalka'l uththamamaanavai. avarudaiya vazhika'lellaam nearmaiyaanavai. kadavu'l piramaa'nikkamu'l'lavar. avarpaal yaathoru pazhuthumillai. avar neethi nithaanamu'l'la kadavu'l.

<5> avarka'loa avarukku viroathamaayp paavaththaik kattikko'ndaarka'l. avarka'l theettu'l'lavarka'laayirukkaiyilea avarudaiya pi'l'laika'laayiraamal kodiya theeya makka'laay irunthathaarka'l. mathiketta moodamakka'lea,

<6> aa'ndavarukku ippadiyaa nan'riyu'l'lavarka'laay irukki'reerka'l? unnai aadko'nda thanthai avar allaroa? unnaip padaiththu, uruvaakkith thamathaakkinavar avar allaroa?

<7> aarampa naadka'lai ninaiththuppaar; thalaimu'rai thalaimu'raiyaaych sen'ra aa'nduka'laik kavaniththuppaar. un thanthaiyaik kea'l; avan unakku a'rivippaan. un periyoarka'laik kea'l; avarka'l unakku ma'rumozhi solvaarka'l.

<8> mikavum unnathamaanavar vevvea'ru inaththavarukku vevvea'ru urimaika'laip pangkittu aathaamin puthalvarai vevvea'raakap piriththapozhuthu, israayealin puthalvarudaiya koaththirath thokaikkuth thakkathaakavea ellaa inaththaarin ellaika'laiyum thittam seythaar.

<9> aa'ndavarudaiya makka'loa avarudaiya urimai; yaakkoapoa avarudaiya udaimaiyin sangkiliyaam.

<10> avar paazhaana naattilum payangkaraththukkuriya aa'lat'ra parantha idaththilum avarka'laik ka'ndupidiththaar. avar sut'ru vazhiyaay avarka'lai nadaththi, u'narththi, thamathu ka'nma'niyaippoal kaaththaru'linaar.

<11> kazhuku than kugnchuka'linmeal pa'ranthu avaika'laip pa'rakkumpadi thoo'nduvathu poalavum, than i'rakkaika'lai viriththuk kugnchuka'lai avat'rinmeal vaiththuch sumappathu poalavum,

<12> aa'ndavar oruvarea avarka'lai nadaththinaar. anniya kadavu'l avarka'loadu irunthatheayillai.

<13> avar uyarntha idaththanmeal avarka'lai vaiththu, vayalil vi'laiyum palanka'lai avarka'lukku u'n'nak koduththaar. kalmalaiyilu'l'la theanaiyum, ka'rpaa'raiyilirunthu vadiyum e'n'neyaiyum avarka'l u'n'numpadi seythaar.

<14> pasuvin ve'n'neyaiyum aaduka'lin paalaiyum, paasaanin puthalvarka'ludaiya aattukkutti, aattukkidaayka'ludaiya kozhuppaiyum, kozhuththa ve'l'laaduka'laiyum, si'rantha koathumaiyaiyum u'n'navum, iraththam poan'ra thanniyalpaana kodimunthirip pazhachsaat'raik kudikkavum avarka'lukkuth thantharu'linaar.

<15> anpu seyyappatta (makan) kozhuththup poay uthaikkath thodangkinaan. avan kozhuththup paruththapoathu, thannaik kaakkum kadavu'lukku muthukaik kaatti vilakinaan.

<16> anniya theavarka'lai va'nangkiyathanaalea avarka'l avarukku erichchalai mootti, aruvaruppaanavaika'laal avarathu koapaththaith thoo'ndi vittaarka'l.

<17> avarka'l kadavu'lukkup paliyiduvathai vittu, thaangka'l a'riyaatha theavaarka'laakiya peayka'lukkea paliyittaarka'l. puthithaayth thoan'riya, thangka'l moothaathaiyar kumpidaatha, puthuth theyvangka'lukkea (vazhipaadu seythaarka'l).

<18> unnaip pet'ra kadavu'lai vittu, unnai uruvaakkiya aa'ndavarai ma'ranthu vittaayea!

<19> aa'ndavar athanaik ka'ndaar. thammudaiya puthalvarum puthalviyarum thamathu koapaththai moottiyathinaal avar kuroathamu'l'lavaraakik koo'rinaar:

<20> aa! ivarka'l kettaarka'l; vagnchanaiyu'l'la puthalvaraanaarka'l; aathalaal, nam mukaththai avarka'lukku ma'raiththu, avarka'ludaiya mudivu eppadippattathaay irukkumoaven'ru paarpoam.

<21> avarka'l theyvamallaathavaika'laalum namakku erichchal varuviththu, thangka'l vee'naana theech seyalka'laalum namakku mudivu u'ndaakach seythaarka'lea; ithoa nam makka'len'ru mathikkappadaathavarka'l moolamaay avarka'lukku erichchalai u'ndaakki, mathiketta inaththavarka'laaleayea avarka'lukkuk koapam u'ndaakach seyvoam.

<22> nammudaiya koapaththin neruppu moo'ndathu. athu naakaththin adivaraiyilum eriyum. athu nilaththaiyum athan vi'laichchalaiyum eriththu viduvathuman'ri, malaika'lin adiththa'langka'laiyum veakach seyyum.

<23> naam pa'rpala theengkuka'lai avarka'lmeethu kuviyach seythu, nammudaiya ampuka'laiyellaam avarka'lmeal eythu theerpoam.

<24> avarka'l pasi mikuthiyaal vaadi madinthu poavaarka'l. pa'ravaika'l thangka'l kodiya alakinaal avarka'laik koththith thinnum. avarka'lai vathaikkak kooriya pa'rka'laiyudaiya kodiya uyirinangka'laiyum, paampuka'laiyum avarka'lpaal eavuvoam.

<25> ve'liyea vaa'lum u'l'lea mikka achchamum, i'laigna'laiyum kanniyaiyum paalu'n'num kuzhanthaiyaiyum kizhavanaiyum azhikkum.

<26> naam: avarka'l engkea en'roam. manitharukku'l avarka'l peyar muthalaay ma'rainthu poakumpadi seyvoam.

<27> aanaal, avarka'ludaiya pakaivarka'lin kuroathaththaip pat'ri naam po'ruththuk ko'ndoam. oru vea'lai avarka'l akangkaaram ko'ndu: naangka'l inthak kaariyangka'lai ellaam engka'l valuvu'l'la sonthak kaiyinaal seythoameayan'ri aa'ndavar avat'raich seythaarallar en'ru veempu peasakkoodum.

<28> avarka'l mathiketta viveakamat'ra makka'lallaroa?

<29> aa! avarka'l gnaanaththai adaivathu eppoathu? avarka'lukku eppoathuthaan a'rivu u'ndaakum? thangka'lukku ennakathi varap poaki'rathen'ru avarka'l yoasikkaathirukki'ra thenna?

<30> oruvan aayirampearaith thuraththuvathu iyalumoa? ira'ndupear pathinaayiram veeraraith thoa'rkadippathu koodumaanathoa? thangka'l kadavu'l avarka'lai oppukkoduppathinaalum aa'ndavar avarka'lai adaippathinaalum thaanea athu nikazhakkoodum?

<31> avarka'ludaiya kadavu'laip poalan'ru nammudaiya kadavu'l, ithu u'nmaiyena nam pakaivarka'lea saadchiyaayirukkin'ranar.

<32> avarka'ludaiya kodimunthiri soathoamilum komoaraa vayalve'lika'lilum payiraakivittathu. avarka'ludaiya kodimunthirip pazham pignchuppazhamea; avarka'ludaiya kodimunthirik kulaika'l kaippum kasappum u'l'lavaika'lea.

<33> avarka'ludaiya kodimunthirip pazhachsaa'ru veathaa'langka'lin piththamum nachchup paampuka'lin kodiya nagnchum poan'rathu.

<34> ithu nammidaththil seamikkappattu nam karuvoolangka'lil vaiththu muththirai poadappattirukki'rathan'roa?

<35> pazhikkup pazhi vaangkuvathum, eat'ra kaalaththil avarka'ludaiya kaal tha'l'laadach seythu, pathilukkup pathil a'lippathum nammudaiya thozhilea. avarka'ludaiya azhivu naa'l ithoa nerungkiyirukki'rathu, ku'rikkappatta kaalangka'l oadi varukin'rana.

<36> aa'ndavar tham makka'lai niyaayan theerththu, thamakku anpu seythu pa'ni purivoarmeal manam i'rangkuvaar; avarka'lukkuk kai tha'larnthathen'rum, adaikkappattavarka'l muthalaaych soarnthu poanaarka'len'rum, meethiyaanavarka'l soakamut'ruch sithainthaarka'len'rum kaa'npaar.

<37> appozhuthu avar: avarka'l nampiyiruntha theavarka'l engkea?

<38> ivarka'lukku thaangka'l paliyitta palika'lin kozhuppai avarka'l thin'raarka'lea; paanap palika'lin kodimunthirippazhach saat'raik kudiththaarka'lea. ippoathu (anthath theavarka'l) vanthu thunpaththil akappatta avarka'lukku uthavi seyyattum (paarppoam) sinthiththup paarungka'l. naam mattumea irukki'ravar.

<39> nammaith thavira vea'ru kadavu'l illai. naam mattumea kolluki'roam. uyirppikki'roam. naam mattumea kaayappaduththi, kaayappattavanaik ku'namaakkuki'roam. nam kaiyil akappattoaraith thappuvippaar illai.

<40> nam kaiyai mealea uyarththi: ithoa naam niththiya kaalamaay vaazhki'ravar enpoam.

<41> naam minnalaippoal namathu vaa'laik kooraakki nam kaiyil niyaayaththaip pidiththukko'ndu varuvoamaayin, nam pakaivaridam pazhivaangki, nammaip pakaikki'ravarka'lukkup pathila'lippoaman'roa?

<42> kolaiyu'ndavarka'lin iraththaththi'rkaakavum si'raippatta thalaiyil kavasamillaap pakaivarin iraththaththi'rkaakavum nam ampuka'lai iraththave'ri ko'l'lach seythu, nam vaa'l i'raichchiyai u'n'nach seyvoam enpaar.

<43> makka'lea, avarudaiya kudika'laip poat'rip pukazhungka'l. enen'raal, avar tham oozhiyarka'lin iraththaththi'rkup pazhi vaangki, avarka'ludaiya pakaivarka'lukkup pathila'liththu, tham kudika'ludaiya naattinmeal irakkam u'l'lavaraavaar en'raar.

<44> moayeesanum noonin puthalvan yoasuvaavum vanthu, inthach sangkeethaththin vaakkiyangka'laiyellaam makka'l keadkaththakkathaakach sollaththodangkinaarka'l.

<45> peasi mudiththa pin moayeesan israayeal sapaiyaar ellaaraiyum noakki:

<46> inthath thiruchsattaththin vaarththaika'laiyellaam kavanamaayk kat'rukko'l'lakkadaveerka'l. ungka'l pi'l'laika'lum avaika'laik kaikko'ndu anusarikkumpadi kavanamaayirukkach sollungka'l. inthath thiruchsattaththin ezhuthappatta ellaa vaarththaika'linpadiyum nadanthuko'l'la vea'ndumen'ru avarka'lukkuk ka'rpikkakkadaveerka'l. avai u'nmaiyaanavai en'ru naanea u'ruthiya'likki'rean.

<47> avai ungka'lukkuk ka'rpikkappattathu vee'naay an'ru; ungka'lukku avai vaazhvaay irukkumpadiyaakavum, neengka'l yoarthaanaik kadanthu urimaiyaakkik ko'l'lum poruttup pukavirukki'ra naattil needoozhi vaazhumpadiyaakavumea (anthach sattaththin katta'laika'l vithikkappattana) en'ru sollip peachchai mudiththaar.

<48> antha naa'lilea aa'ndavar moayeesanai noakki:

<49> nee erikkoa (nakaraththi'rku) ethiraana moavaap naattilu'l'la intha aparim -- athaavathu: kadaththal -- ennappatta malaika'lil nepoa malaiyinmeal ea'ri, naam israayeal makka'lukku udaimaiyaakak kodukkavirukkum kaanaan naattaip paarththuvittu, avvidaththilthaanea uyirai viduvaay.

<50> u'l'lapadi neeyum aaroanum - neengka'l iruvarumea -seenpaalaivanathlu'l'la kaatheasil vaakkuvaathath tha'n'neer ennum idaththilea namakku viroathamaay nadanthu, israayeal makka'lukku'l'lea nammaip parisuththam seyyaamal namathu katta'laiyai mee'rineerka'l.

<51> enavea, un sakoatharanaakiya aaroan oarp ennum malaiyilea i'ranthu than munnoaridam searkkappattathupoala, nee ea'rappoaki'ra intha malaiyil ea'rippoay i'ranthu un munnoarudan searkkappaduvaay.

<52> naan israayeal makka'lukkuk kodukkappoaki'ra naattai nee paarppaay; paarththaalum, atha'rku'l nee pukuvathillai en'ru thiruvu'lampat'rinaar.

[upa aakamam 33]

<1> kadavu'lin oozhiyanaakiya moayeesan i'rakkumun israayeal makka'lukku aaseera'liththuk koo'riya aasimozhiyaavathu:

<2> aa'ndavar seenaayinin'ru vanthu seyeerilirunthu namakku'l'lea ezhuntharu'linaar. avar paaraan malaiyilirunthu aayiramaayiram punitharka'l soozhath tharisanamaanaar. avarudaiya valakkaiyil neruppumayamaana sattam irunthathu. avar makka'lai neasiththaar.

<3> punitharka'l yaavarum avarudaiya kaiyil irukkin'ranar. avarudaiya malaradiyinai a'ndi varuki'ravarka'l avarudaiya (vaarththaiyinaal) poathanai pe'ruvaarka'l.

<4> moayeesan namakku oru neethich sattaththaik koduththaar. athu yaakkoap santhathiyaarin marapurimaiyaakum.

<5> israayealin thalaivarka'lum koaththirangka'lum koottamaayk koodiya mikavum punitha inaththukku avar arasar. roopan saakaamal vaazhvaan.

<6> aanaal, avan makka'l kognchamaay iruppaarka'l.

<7> yoothaavaik ku'riththa aaseeraavathu: yoothaavin kuraloliyaik kea'lum, aa'ndavarea. avanaith than makka'loadu searnthirukkach seyyum. avan puyam israayealukku uthaviyaakap poaraadum; pakaivarudaiya kaiyinin'ru avanai viduthalaiyaakak uthaviyaay irukkum en'raar.

<8> pi'raku leaviyai noakki: (aa'ndavarea,) ummudaiya muzhu ni'raivaana pu'n'niya meanmaiyum gnaanamum neer thearnthuko'nda umathu punitha oozhiyanukku u'ndu. neer avanai oru soathanaiyil parisoathiththu, vaakkuvaathath tha'n'neer ennum idaththil avanmeal theerppuch sonneer.

<9> avan than thanthaikkum thaaykkum: naan ungka'lai a'riyean en'rum, than sakoathararukku: neengka'l yaaroa en'rum sonnaan. (leaviyarka'l) thangka'l pi'l'laika'laiyum paaraamal, um vaarththaika'laik kaikko'ndu udanpadikkaikkup piramaa'nikkamaay irunthaarka'l.

<10> avarka'l yaakkoapea, un neethichsattaththathaiyum, israayealea, un katta'laika'laiyum (kaikko'ndu anusariththoam enki'raarka'l.) aa'ndavarea, neer koapamaayirukkumpoathu avarka'l umakkuth thoopam kaatti, ummudaiya palipeedaththilea muzhuththakanap paliyai iduvaarka'l.

<11> aa'ndavarea, (leaviyudaiya) vallamaiyai aaseervathiyum; avan kaich seyalka'ludan (irum). avan pakaivarka'lin muthukuka'lai no'rukkividum; avan ethirika'l ezhunthiraathapadi seyyum en'raar. appaal pegnchaminai noakki:

<12> ivan aa'ndavaraal athikamaay neasikkappattavanaakaiyaal, avaroadu nampikkaiyaay vaazhvaan. avan avaroadu paduththukko'ndu, avarudaiya iru kaika'lin naduvea thoongkuvaan en'raar.

<13> pi'raku soosaiyai noakki: ivanudaiya nilam aa'ndavaraal aaseervathikkappaduvathaaka: athu vaanaththu varangka'lin kani mikuthiyinaalum, paniyin palanka'linaalum, aazhaththilu'l'la neeroot'ruka'lin palanka'linaalum,

<14> sooriya santhiran pakkuvappaduththum palanka'linaalum,

<15> pazhamaiyaana malaika'lil u'ndaakum selvaththinaalum, niththiya kun'ruka'lil akappadum arum pazhangka'linaalum,

<16> nilaththin palanka'linaalum athan muzhu ni'raivaana vi'laichchalinaalum selvaththai adaiyakkadavathu. mudchediyil tharisanamaanavarudaiya aaseer soosai thalaiyinmealum avan sakeathararu'l si'ranthavanudaiya uchchanthalaiyinmealum varakkadavathaaka.

<17> ivanazhaku pasuvin thalaiyeet'rukkaa'laiyin azhakaip poalaam. ivan kompuka'l kaatterumaiyin kompuka'lai oththanavaam. avaika'laalea makka'lai naattin kadaik koadivaraiyilum avan muttith thuraththuvaan en'raar. epiraayeemin padaika'lum manaaseayin padaiveeraarka'lum avvaa'rea iruppaarka'l en'raar.

<18> sapuloanai noakki: sapuloavea, un eat'ruth thu'raika'lilum, isaakkaarea, un koodaarangka'lilum makizhakkadaveerka'l.

<19> ivarka'l makka'lai malaika'lidam azhaippaarka'l; angkea neethiyin palika'lai iduvaarka'l. kada'r selkangka'laiyum ma'nalil ma'raiththu kidakkum selvangka'laiyum paalaippoal u'rignchuvaarka'l en'raar.

<20> kaaththai noakki: kaath than parantha naattil aaseer pet'ruch singkampoal i'laippaa'ri, oru puyaththaiyum oru thalaiyaiyum pee'rinaan.

<21> avan than urimaiyilea satta vallunan oruvanaik ko'ndiruththalaakiya si'rantha makimaiyaik ka'ndu makizhnthaan. anthach satta vallunan makka'lin thalaivarka'ludan irunthu, aa'ndavarukkaduththa neethich sattangka'laiyum vithiththu, israayealaridaiyea neethiththalaivanaay irunthaan en'raar.

<22> thaanai noakki: thaan enki'ravan singkakkuttiyaam. avan paasaanilirunthu (paaynthu) thooramaayp paravuvaan en'raar.

<23> nepthaliyai noakki: nepthali selvam udaiyavanaay ni'raivu ko'ndiruppaan. avan aa'ndavarudaiya aaseeraal ni'rainthiruppaan. avan kada'r thisaiyaiyum thenthisaiyaiyum urimaiyaakkik ko'lvaan en'raar.

<24> aasearai noakki: israayeal makka'lukku'l aasear aaseer pet'ravan. avan than sakoathararukku viruppamaay irunthu, than kaalai e'n'neyilea thoayppaan.

<25> irumpum sempum avanukkuk kaala'niyaam. nee un i'lamaiyil irunthathupoala muthumaiyilum iruppaay.

<26> maaperum neethipathiyaana makka'lin kadavu'lukku nikaraana i'raivan oruvarum illai. vaanaththinmeal ea'rippoaki'ravarea unakku uthaviyaay irukki'raar. avarudaiya makimaiyin meanmaiyaik ka'ndu meakangka'l agnchich sitha'rippoakum.

<27> avarudaiya u'raividamoa unnathaththil u'l'lathu. avarudaiya niththiya kaiyoa keezhea veet'rirukkin'rathu. avar un munpaaka nin'ru un pakaivanaith tha'l'livittu: nerungkakkadavaay enpaar.

<28> israayeal aapaththi'rku agnchaamal thaniththu vaazhnthirukkum. yaakkoapu kodi munthirip pazhachsaat'raiyum koathumaiyaiyum vi'laivikki'ra nilaththai noakkuvaan. pani mikuthiyaal vaanam mangkippoakum.

<29> israayealea, nee pea'rupet'ravan. aa'ndavaraal meedkappatta inamea, unakku nikar yaar? aa'ndavar unakkuk kuthiraiyum keadayamum un makimaiyaik kaakkum vaa'lumaay irukki'raar. un pakaivarka'l unnai ninthippaarka'l. neeyoa avarka'ludaiya kazhuththai mithiththu mu'riththu viduvaay en'raar.

[upa aakamam 34]

<1> ithanpi'raku moayeesan moavaapin ve'lika'lilirunthu erikkoavukku ethiraayu'l'la neapoa malaiyilirukkum paskaak kodumudiyil ea'rinaar. appoazhuthu aa'ndavar thaan varaiyilumu'l'la kalaath naadu anaiththaiyum, nepthali naadu muzhuvathaiyum,

<2> epiraayeem manaasea enpavarka'lin naattaiyum, kadaikkoadik kadal varaiyu'l'la yoothaa naadu anaiththaiyum,

<3> thennaaduka'laiyum, seakoar varaiyilu'l'la panaimara nakaramaakiya erikkoavin ve'lika'laiyum kaa'npiththaar.

<4> pinpu aa'ndavar moayeesanai noakki: ungka'l santhathikkuk koduppoam en'ru naam aapirakaamukkum eesaakkukkum yaakkoapukkum aa'naiyittuch solliya naadu ithuvea. nee athaik ka'n'naalea ka'ndaay. anaal, nee athanu'l pukuvathillai en'raar.

<5> aa'ndavarin oozhiyanaakiya moayeesan moavaap naadaana avvidaththilthaanea aa'ndavarudaiya katta'laippadi i'ranthathaar.

<6> aa'ndavarthaamea avaraip pokoarukku ethiraaka moavaapin pa'l'laththaakkil adakkam seythamaiyaal, innaa'l varaiyilum oruvanum avarudaiya kalla'raiyai a'riyaan.

<7> moayeesan i'ranthapoathu avarukku vayathu noot'rirupathu. aayinum, avarudaiya ka'n mangkinathumillai; pa'rka'l uthirnthathumillai.

<8> israayeal makka'l moayeesanukkaaka muppathu naadka'l moavaap ve'lika'lil azhutha pinpu, moayeesanukkaaka izhavu ko'ndaadinavarka'ludaiya thukkam mudivupet'rathu.

<9> moayeesan noonin puthalvanaana yoasuvaavinmeal than kaika'lai vaiththirunthamaiyaal, ivar gnaanaththin aaviyaal nirappappattirunthaar. israayeal makka'l avarukkuk keezhppadinthu, aa'ndavar moayeesanukkuk katta'laiyittapadiyellaam seythu vanthaarka'l.

<10> aa'ndavarai mukamukamaayk ka'nda'rintha moayeesanukku nikaraana vea'roru i'raivaakkinar israayealaridaiyea avarukkuppin uthiththatheayillai.

<11> aa'ndavar avar vazhiyaay ekipthu naattilea paravoanukkum paravoanin oozhiyarka'lukkum paravoanin naadu anaiththi'rkum viroathamaaych seythu kaa'npiththa ellaa adaiyaa'lam muthaliya a'rputha athisayangka'lilirunthum,

<12> moayeesanea israayeal sapaiyaar ellaarukkum munpaakach seythu vantha vallamai porunthiya nikazhchchika'l, aachchariyamaana seyalka'lilirunthum moayeesan nikarillaathavar enpathu u'ruthi.

 

 

No comments:

Post a Comment