Thursday 17 November 2022

yoasuvaa aakamam

[yoasuvaa aakamam 01]

<1> aa'ndavarudaiya adiyaanaana moayeesan i'rantha pinpu, aa'ndavar moayeesanin oozhiyanum noonin makanumaana yoasuvaavai noakki,

<2> nam adiyaanaakiya moayeesan i'ranthaan. neeyum ellaa makka'lum ezhunthu, yoarthaanaik kadanthu israayeal makka'lukku naam kodukkavirukkum naatti'rkup poangka'l.

<3> naam moayeesanukkuch sonnathu poal, ungka'l kaaladipatta idaththaiyellaam ungka'lukkuk koduppoam.

<4> paalaivanamum leepaanum thodangki iyoopradis maanathi varaiyilum, mea'rkea perungkadal varaiyilum adangkiya eaththaiyarudaiya naadellaam ungka'lukku ellaiyaayirukkum.

<5> un vaazhnaa'l mumuvathum oruvanum ungka'lai ethirththu ni'rka mudiyaathu. naam moayeesanoadu irunthathu poala, unnoadum iruppoam. naam unnai vilakki vidavumaattoam, kai vidavumaattoam.

<6> nee u'ruthiyum manaththidanum ko'ndiru. eanenil, immakka'lin munnoarka'lukku naam vaakka'liththu'l'la naattai neeyea thiruvu'lach seettuppoattu ivarka'lukkup pakuththuk koduppaay.

<7> nam adiyaanaana moayeesan unakkuk koduththa sattangka'lai ellaam pea'nikkaaththu avat'rinpadi ozhukumaa'ru nee u'ruthiyum manaththidanum ko'ndiru. nee ethu seythaalum athaith the'linthu seyyum padi avat'rinin'ru si'ritheanum vazhuvaathea.

<8> ichsatta nool un kaiyai vittup piriyaathiruppaathaaka. athil ezhuthiyu'l'lavat'raip pea'nik kaaththu avat'rinpadi ozhukumaa'ru, avat'rai iravu pakalaayth thiyaanippaayaaka. appadich seythaalthaan, nee un vazhiyaich sevvaiyaakki a'rivudan nadanthu ko'lvaay.

<9> u'ruthiyum manaththidanum ko'ndiru en'ru ithoa naam unakkuk katta'laiyiduki'roam. thikaikkavoa mathikalangkavoa vea'ndaam. eanen'raal, nee poakum idamellaam un aa'ndavaakiya kadavu'l unnoadu iruppaar" en'raru'linaar.

<10> appoathu yoasuvaa makkad thalaivarka'lai noakki, "neengka'l paa'laiyaththin naduvea sen'ru makka'laip paarththu,

<11> 'paya'naththukkuth theavaiyaana u'navup porudka'laith thayaar seyyungka'l. eanenil, moon'ru naadka'lukkup pin neengka'l yoarthaanaik kadanthu sen'ru ungka'l aa'ndavaraakiya kadavu'l ungka'lukkuk kodukkavirukkum naattai neengka'l urimaiyaakkik ko'l'lappoaki'reerka'l' en'ru sollungka'l" en'raar.

<12> pinpu yoasuvaa roopaaniyaraiyum, kaaththiyaraiyum manaaseayin paathik koaththiraththaaraiyum noakki,

<13> aa'ndavarudaiya adiyaanaana moayeesan ungka'lukkuk ka'rpiththavat'rai ninaivil ko'l'lungka'l. athaavathu ungka'l aa'ndavaraakiya kadavu'l ungka'lukku intha naadu muzhuvathaiyum thanthu amaithi a'liththu'l'laar.

<14> ungka'l manaiviyarum pi'l'laika'lum vilangkuka'lum yoarthaanukku ippu'raththil moayeesan ungka'lukkuk koduththa naattileayea thangki irukkattum. aanaal neengka'l yaavarum aayutham thaangkiyavarka'laay ungka'l sakoathararka'lukku munpaakach sellungka'l.

<15> aa'ndavar ungka'laip poal ungka'l sakoathararka'lukkum amaithi a'liththu, ungka'l aa'ndavaraakiya kadavu'l avarka'lukkuk kodukkavirukkum naattai avarka'l urimaiyaakkik ko'l'lum varai avarka'lukku uthaviyaakap poarpuriyungka'l. pi'raku yoarthaanukku akkairaiyil kizhakkea aa'ndavarudaiya adiyaanaana moayeesan ungaka'lukkuk koduththa ungka'l sontha naattukku neengka'l thirumpivanthu angku vaazhnthu varuveerka'l" en'raar.

<16> appozhuthu avarka'l yoasuvaavukku ma'ru mozhiyaakach sonnathaavathu: "neer katta'laiyittavat'rai ellaam naangka'l seyvoam. engkengku neer anuppuki'reeroa angkellaam naangka'l selvoam.

<17> naangka'l moayeesanukkuk keezhppadinthu vanthathu poal umakkum keezhppadivoam. ummudaiya aa'ndavaraakiya kadavu'l mattum moayeesanudan irunthathu poal ummoadum iruppaaraaka! umathu sollai mee'ri,

<18> neer idum katta'laikkuk keezhppadiyaathu nadappavan kollappadattum. neer mattum u'ruthiyum manaththidanum ko'ndirum."

[yoasuvaa aakamam 02]

<1> ithan pi'raku noonin makanaana yoasuvaa ot'rar iruvarai azhaiththu, "neengka'l seaththeemilirunthu ma'raivaayp poay naattaiyum erikkoa nakaraiyum veavu paarththu vaarungka'l" en'ru anuppinaar. ivarka'l pu'rappattup poay iraakkaap en'ra vilaimaathin veettil thangkinaarka'l.

<2> appoathu erikkoavin arasanukku, "ithoa israayeal makka'lu'l silar naattai u'lavupaarkka ivviravu ingku vanthanar" en'ra seythi a'rivikkappattathu.

<3> athaik keattu erikkoavin arasan iraakkaapidam aa'l anuppi, "unnidam vanthu un veettil noozhaintha aadka'lai ve'liyea varach sey; u'nmaiyil avarka'l naadu muzhuvathaiyum u'lavu paarkka vantha ot'rarea" en'ru sollach sonnaan.

<4> ava'loa avarka'lai o'liththu vaiththu vittu, "avarka'l ennidam vanthathu u'nmaithaan: aanaal avarka'l entha ooraar en'ru enakkuth theriyaathu.

<5> mealum iravil nakara vaayil adaikkappadum vea'laiyil avarka'l ve'liyea'rivittanar. avarka'l poana idam enakkuth theriyaathu. viraivil sen'ru theadungka'l. avarka'laip pidiththu vidalaam" en'ru sonnaa'l.

<6> pi'raku ava'l avarka'lai veettu maadiyil eat'ri, angkiruntha sa'nal thattaika'lukku'l avarka'lai ma'raiththu vaiththaa'l.

<7> anuppappatta aadka'loa, yoarthaan thu'raikkup poakum vazhiyea sen'ru avarka'laip pinthodarap pu'rappattanar. udanea kathavu adaikkappattathu.

<8> o'linthiruntha ot'rarka'l thoongkumun iraakkaap maadikkuch sen'ru avarka'lai noakki, "aa'ndavar ungka'l kaiyil innaattai oppadaiththu vittaar en'ru naan a'rivean; eanenil, ungka'l peyaraik keattu naangka'l peethi adainthu'l'loam.

<9> innaattukkudika'l ellaarum palam kun'rip poay vittanar.

<10> neengka'l ekipthai vittu ve'liyea'riya poathu neengka'l kadanthu sellum poruttuch sengkadalin tha'n'neerai aa'ndavar vat'rach seythathaiyum, neengka'l yoarthaanukku akkaraiyil kon'ru ozhiththa amoa'raiyarin iru arasarka'laakiya sekoanukkum oakukkum nikazhnthathaiyum naangka'l a'rivoam.

<11> ivat'raippat'rik kea'lviyut'ra poathu naangka'l achchamut'roam; engka'l negncham tha'larchchiyut'rathu; ungka'l varukai ka'ndu naangka'l anaivarum thu'nivu izhanthoam. eanenil, ungka'l aa'ndavaraakiya kadavu'l mealea vi'n'nilum keezhea ma'n'nilum kadavu'laay irukki'raar.

<12> appadiyirukka, naan ungka'lukku irakkam kaattiyathu poal, neengka'lum en thanthai veetti'rku irakkam kaattuveerka'l en'rum,

<13> neengka'l en thaay thanthai, sakoathara sakoatharika'laiyum avarka'lin udaimaika'laiyum kaappaat'ruvathoadu engka'l uyiraiyum saavinin'ru kaappaat'ruveerka'l enpatha'rku u'ruthi tharuveerka'l en'rum ippozhuthea aa'ndavar meal aa'naiyittuch sollungka'l" en'raa'l.

<14> atha'rku avarka'l, "nee engka'laik kaattik kodukkaamal irunthaal naangka'l uyir koduththum ungka'laik kaappaat'ruvoam. aa'ndavar engka'lukku innaattaik kodukkum poathu naangka'l u'nmaiyaakavea unakku irakkam kaattuvoam" en'ru ma'rumozhi koo'rinaarka'l.

<15> appozhuthu ava'l oru kayit'rin moolamaaka avarka'laich sannal vazhiyea i'rakki vittaa'l. ava'ludaiya veedoa nakara mathiloadu ottiyirunthathu.

<16> mealum, ava'l avarka'lai noakki, "ungka'laith theaduki'ravarka'l thirumpi varum vazhiyil ungka'laik ka'ndu ko'l'laathapadi neengka'l malaikkuch sen'ru, avarka'l thirumpi varum varai angkea moon'ru naa'l o'linthirungka'l. pinpu ungka'l vazhiyea poakalaam" en'raa'l,.

<17> atha'rku avarka'l, "naangka'l innaattaip pidikka varuvoam. appoathu inthach sivappu noo'rkayit'rai engka'lai i'rakki vitta sannalilea nee adaiyaa'lamaakak katti vaiththirukka vea'ndum; aththoadu un thaay thanthaiyaaraiyum sakoathararaiyum, un kudumpaththaar anaivaraiyum un veettil searththu vaiththirukka vea'ndum.

<18> appadiyaanaal, naangka'l unakkuk koduththu'l'la vaakku'ruthiyin padi nadappathu engka'l kadamai.

<19> avarka'lil yaareanum un veettukku ve'liyea kolai seyyappattaal, antha iraththappazhi engka'lai an'ru avanaiyea saarum. aanaal un veettinu'l iruppavarka'lil yaareanum kolai seyyappattaal, antha iraththappazhi engka'laich saarum.

<20> nee engka'lukku ethiraakach sathiseythu, naangka'l sonnavat'rai ve'liyittaal, naangka'l unakkuk koduththa vaakku'ruthiyinpadi nadakka maattoam" en'ranar. atha'rku ava'l, "neengka'l sonnapadiyea aakattum" en'ru solli avarka'lai anuppi vittaa'l.

<21> avarka'l sen'ra pin ava'l anthach sivappuk kayit'raich sannalil katti vaiththaa'l.

<22> ot'rarka'l nadanthu malaiyai adainthu. thangka'laith theaduki'ravarka'l thirumpi varum varai moon'ru naa'l angkea irunthanar. avarka'laip pidikka anuppappatta aadka'l vazhiyellaam theadiyum avarka'laik kaa'navillai.

<23> enavea, nakarukkuth thirumpi vanthanar. pinpu, ot'rarka'l malaiyilirunthu i'rangkith thangka'l oorai naadi yoarthaan nathiyaik kadanthu noonin makan yoasuvaavidam vanthu, thangka'lukku nearittathai ellaam virivaaka eduththuraiththanar.

<24> pinnar "aa'ndavar naadu muzhuvathaiyum nam kaiyil oppadaiththu'l'laar; annaattuk kudika'l anaivarum nammaippat'ri agnchich saaki'raarka'l" en'ranar.

[yoasuvaa aakamam 03]

<1> yoasuvaa iravil ezhunthu paa'laiyaththai akat'rinaar. pin avarum israayeal makka'lum seaththimilirunthu yoarthaanukku vanthu akkaraiyil moon'ru naa'l thangkinaarka'l.

<2> moon'ru naa'l sen'ra pi'raku pa'raiya'rivippoar paa'laiyaththin naduvea sen'ru, makka'lai noakki,

<3> neengka'l ungka'l aa'ndavaraakiya kadavu'ludaiya udanpadikkaip pettiyum, athaith thookkichsellum leaviyaraakiya kurukka'lum pu'rappadak ka'ndavudan neengka'lum ezhunthu avarka'laip pinsellungka'l.

<4> ungka'lukkum udan padikkaip pettikkum idaiyilea eeraayira muzha thooram irukkattum. appozhuthu thaan, neengka'l athika thooram paarkkavum, neengka'l sellavea'ndiya vazhiyaik ka'nda'riyavum mudiyum. enenil, itha'rku mun neengka'l ivvazhiyea sen'rathu kidaiyaathu. mealum, neengka'l udanpadikkaip pettiyai nerungkaathapadi echcharikkaiyaayirungka'l" en'raarka'l.

<5> yoasuvaavum makka'lai noakki, "ungka'laith thooymaiyaakkik ko'l'lungka'l. eanenil, naa'lai aa'ndavar ungka'l naduvil ariyana purivaar" ena'raar.

<6> pinnar kurukka'laip paarththu, "neengka'l udanpadikkaip pettiyai eduththukko'ndu makka'lukku mun sellungka'l en'raar. avarka'l avvithamea udanpadikkaip pettiyai eduththuk ko'ndu makka'lukku mun sen'ranar.

<7> appozhuthu aa'ndavar yoasuvaavai noakki, "naam moayeesanoadu irunthathu poal unnoadum irukki'roam en'ru israayealar ellaarum a'riyumpadi, in'ru avarka'l munnilaiyil unnai meanmaippaduththath thodangkuvoam.

<8> nee udanpadikkaip pettiyaith thookkichsellum kurukka'laik ka'ndu peasi, 'neengka'l yoarthaan tha'n'neeril si'rithu thooram sen'rathum, angkea nillungka'l' en'ru avarka'lukkuk katta'laiyidu" en'raar.

<9> appoathu yoasuvaa israayeal makka'laip paarththu, "neengka'l arukil vanthu ungka'l aa'ndavaraakiya kadavu'l thiruvaakkaik kea'lungka'l" en'raar.

<10> ma'rupadiyum avarka'lai noakki, "uyiru'l'la aa'ndavaraakiya kadavu'l ungka'l naduvea irukki'raar enpathaiyum, avar kaanaanaiyaraiyum eaththaiyaraiyum eavaiyaraiyum pereasaiyaraiyum kerseayaraiyum sepuseayaraiyum amoa'raiyaraiyum ungka'l munnilaiyil azhiththuvidap poaki'raar enpathaiyum neengka'l a'rinthu ko'lveerka'l.

<11> atha'rku adaiyaa'lamaaka, ithoa, anaiththulaka aa'ndavarin udanpadikkaip petti ungka'lukku mun yoarthaanaik kadanthu sellum.

<12> enavea, israayeal koaththirangka'lilea, koaththiraththi'rku oruvaraakap panniruvaraith thearnthedungka'l.

<13> pi'raku anaiththulakin aa'ndavaraakiya kadavu'lin udanpadikkaip pettiyaith thookkich sellum kurukka'l yoarthaanin tha'n'neerilea u'l'langkaal vaiththu nadappar. udanea nathiyin adiththa'n'neer ma'rainthoada, meal tha'n'neer oadaamal oru kuviyalaaka ni'rkum" en'raar.

<14> athanpadiyea makka'l yoarthaanaik kadakkath thangka'l koodaarangka'lilirunthu pu'rappattaarka'l. kurukka'loa udanpadikkaip pettiyaith thookkikko'ndu, avarka'lukkumun nadanthu sen'ranar.

<15> yoarthaan nathiyil kaal vaiththaarka'l. (athu a'ruvadaikkaalam; aakavea tha'n'neer karaipura'ndu odik ko'ndirunthathu.) avarka'lin kaalka'l tha'n'neeril nanaiyath thodangkina udanea,

<16> mealeayirunthu oadivantha tha'n'neer on'raay koodi athoam nakar muthal sa'rthaan en'ra idam varai malai poal kuvinthu ni'rpathaakak kaa'nappattathu. keezheayu'l'la tha'n'neer mumuvathum saakkadal ena ippoathu azhaikkappadum paalaivanak kadalukku'l vadinthoadip poayit'ru.

<17> atha'rku'l makka'l nathiyaik kadanthu erikkoavukku nearea sellath thodangkinar. aa'ndavarudaiya udanpadikkaip pettiyaich sumanthu vantha kurukka'loa, thayaaraaka aat'rin naduvea ularntha tharaiyil kaalun'ri nin'ranar. makka'l anaivarum va'ra'ndu poayiruntha aat'rin vazhiyea nadanthu sen'ranar.

[yoasuvaa aakamam 04]

<1> makka'l kadanthu sen'ra pi'raku aa'ndavar yoasuvaavai noakki,

<2> nee koaththiraththi'rku oruvaraakap panniruvaraith thearnthedu.

<3> yoarthaanin naduvilea kurukka'lin kaalka'l nilaiyaay nin'ra idaththilirunthu panniru u'ruthiyaana ka'rka'lai eduththu varumaa'ru avarka'lukkuk katta'laiyittu, neengka'l in'riravu thangkiyirukkum idaththilea avat'rai naatti vaiyungka'l" en'raar.

<4> athanpadi yoasuvaa, israayeal makka'lilea koaththiraththi'rku oruvaraakath thaam thearnthu ko'nda panniruvaraiyum azhaiththaar.

<5> neengka'l yoarthaanin naduvil ungka'l aa'ndavaraakiya kadavu'lin udanpadikkaip pettikku mun sen'ru israayeal makka'lin e'n'nikkaikkuch sariyaaka ungka'lil ovvoruvanum ovvoru kallaith than thoa'l meal thookkik ko'ndu varakkadavaan. athu ungka'lukku'l ninaivuch sinnamaaka vi'langkum.

<6> 'inthak ka'rka'lin poru'l enna?' en'ru naa'lai ungka'l pi'l'laika'l ungka'laik keadkumpoathu, neengka'l 'yoarthaan nathiyaik kadanthu sen'ra naa'lil aa'ndavarin udanpadikkaip pettikku munpaakath tha'n'neer vat'rip poayit'ru.

<7> aathalaal israayeal makka'lukku athai en'ren'rum manaththil iruththum ninaivuch sinnamaaka ikka'rka'l vaikkappattu'l'lana' en'ru ma'rumozhi solveerka'l" en'raar.

<8> yoasuvaa sonnapadi israayeal makka'l seythaarka'l; avarukku aa'ndavar katta'laiyittirunthapadi yoarthaan nathiyin adinaduvilirunthu israayeal makka'ludaiya e'n'nikkaikkuch sariyaakap panniru ka'rka'lai eduththu vanthaarka'l; thaangka'l paa'laiyam i'rangkiyiruntha idaththi'rkuk ko'ndu vanthu angku avat'rai vaiththaarka'l.

<9> mealum yoarthaanin naduvil udan padikkaip pettiyaith thookkich sen'ra kurukka'l nin'ru ko'ndiruntha idaththilum yoasuvaa vea'ru panniru ka'rka'lai naatti vaiththaar. avai in'ru varai angkeayea irukkin'rana.

<10> ni'rka, yoasuvaavidam moayisan koo'riyirunthathum, aa'ndavar makka'lukkuch sollak katta'laiyittirunthathumaana ellaam ni'raivea'rum varai udanpadikkaip pettiyaith thookki vantha kurukka'l yoarthaanin naduvea nin'ru ko'ndirunthanar. makka'l viraivaay nathiyaik kadanthanar.

<11> makka'l ellaarum akkaraikkuch sen'rapin, aa'ndavarudaiya udan padikkaip pettiyum kadanthu sen'rathu. kurukka'loa makka'lukku mun sen'ranar.

<12> mealum, roopan puthalvarum kaath puthalvarum manaaseayin paathik koaththiraththaarum moayeesan thangka'lukkuk katta'laiyittiruntha padi aayutham thaangkiyavaraay israayeal makka'lukku munpaakavea sen'ranar.

<13> naa'rpathinaayiram veerar koottam koottamaayum a'ni a'niyaakavum erikkoavin samave'lika'lilum naattup pu'rangka'lilum nadanthu sen'ranar.

<14> an'ru israayealar anaivarin munnilaiyil aa'ndavar yoasuvaavai meanmaippaduththinaar. athaavathu avarka'l moayeesanukku agnchi nadakka vea'ndum enpathea.

<15> aa'ndavar avarai noakki,

<16> udanpadikkaip pettiyaith thookkich sellum oorukku'l yoarthaanilirunthu karai ea'rak katta'laiyidu" en'raar.

<17> athanpadi avarum, "yoarthaanilirunthu karai ea'rungka'l" en'ru avarka'lukkuk katta'laiyittaar.

<18> avarka'l athan padi aa'ndavarin udanpadikkaipa pettiyaith thookkikko'ndu karai earik kaayntha tharaiyil mithiththanar. udanea yoarthaanin tha'n'neer than idaththirukkuth thirumpi vanthu mun poal oadath thodangkinathu.

<19> ivvaa'ru, muthal maatham paththaam naa'lan'ru makka'l yoarthaan nathiyaik kadanthu erikkoavukkuk kizhakkea kalkalaavil paa'laiyam i'rangkinaarka'l.

<20> avarka'l yoarthaanilirunthu ko'narnthiruntha panniru ka'rka'laiyum yoasuvaa kalkalaavil naattinaar.

<21> pinnaar israayeal makka'lai noakki, "naa'lai ungka'l pi'l'laika'l 'inthak ka'rka'l etha'rku?' en'ru thangka'l thanthaiyaraik keadkum poathu,

<22> neengka'l avarka'lukku a'rivu'ruththa vea'ndiyathaavathu: 'israayealar kaayntha tharai vazhiyaay intha yoarthaanaik kadanthu vanthaarka'l.

<23> eanen'raal, aa'ndavarin kai ellaavat'rinum valuththathu en'ru ulaka makka'l anaivarum a'riyum poruttum, neengka'l eppozhuthumea ungka'l aa'ndavaraakiya kadavu'lukku agnchi nadakkum poruttum,

<24> ungka'l aa'ndavaraakiya kadavu'l munpu sengkadalin neerai naangka'l kadakkum varai engka'lukku munpaaka vat'rach seythathu poal,

<25> yoarthaanin neeraiyum neengka'l athaik kadakkum varai ungka'lukku munpaaka vat'rach seythaar" en'raar.

[yoasuvaa aakamam 05]

<1> israayeal makka'l nathiyaik kadakkum varai aa'ndavar yoarthaanin neerai avarka'lukku munpaaka vat'rach seythaar en'ra seythiyaik keatta poathu, yoarthaanukku ippaalu'l'la mea'rkaraiyil kudiyiruntha amoa'raiyarin arasarka'l anaivarum, periya kadalukkuch sameepamaana naaduka'laik kaippat'riyiruntha kaanaan arasarka'l ellaarum israayeal makka'lin varukaiyaip pat'ri agnchip payanthu kathikalangkith thidamat'ru soarnthu poanaarka'l.

<2> akkaalaththil aa'ndavar yoasuvaavai noakki, "nee ka'r kaththika'laich seythu innoru mu'rai israayeal makka'lukku viruththaseathanam sey" en'ru sonnaar.

<3> aa'ndavarin katta'laippadi avar seythu sunnaththuk kun'ril israayeal makka'lukku viruththaseathanam seythaar.

<4> ivvira'ndaam viruththa seathanaththin kaara'namaavathu: ekipthilirunthu ve'liyea'riya aa'nmakka'laakiya poarveerar anaivarum paalaivanaththil nedunaa'laay alainthu thirintha pin avvidaththileayea maa'ndu poayinar.

<5> ivarka'l anaivarum viruththaseathanam seyyappattavarea.

<6> aanaal makka'l aa'ndavarudaiya peachchaik kea'laathathaal, ea'rkenavea aa'ndavar avarka'lai noakki, "paalum theanum pozhiyum naattai naam ungka'lukkuk kodukkamaattoam" en'ru aa'naiyittirunthaar. immakka'l ellaarum saakumvarai, naa'rpathu varuda yaaththiraiyin poathu parantha paalai vanaththil pi'ranthavarka'l, viruththaseathanam seyyappadaamal irunthaarka'l.

<7> ivarka'l thangka'l munnoarka'lin vazhiththoan'ralka'l. yoasuvaa avarka'lukku viruththaseathanam seythaar. eanenil vazhiyilea evarum avarka'lukku viruththaseathanam seyyaathathaal, avarka'l pi'rantha koalaththil nuniththoalai vaiththuk ko'ndu irunthanar

<8> makka'l ellaarum viruththaseathanam seyyappatta pinpu avarka'l nalam pe'rum varai paa'laiyaththin athea idaththilea thangkiyirunthanar.

<9> appoathu aa'ndavar yoasuvaavai noakki, "ungka'l meal iruntha ekipthin pazhiyai in'ru naam neekki vittoam" en'raar. enavea, antha idam in'ru varai kalkalaa ena azhaikkappattu varuki'rathu.

<10> israayeal makka'l kalkalaavil irunthu ko'ndu maathaththin pathinaankaam naa'l maalai vea'laiyil erikkoavin samave'liyileayea paaskaavaik ko'ndaadinar.

<11> ma'runaa'lil avarka'l nilaththin vi'laichchalka'laiyum pu'liyaatha appangka'laiyum avvaa'ndin maavaiyum u'ndanar.

<12> avarka'l naattin vi'laichchalka'lai u'nda pi'raku mannaa pozhivathu nin'rathu. israayeal makka'lum u'n'na mudiyaathu poayit'ru. aathalaal, athu muthal kaanaan naattil avvaa'ndu vi'lainthavat'rai avarka'l u'ndu vanthanar.

<13> mealum yoasuvaa erikkoavukku ve'liyea iruntha poathu orunaa'l than ka'nka'lai ea'reduththu paarkka, ithoa oruvar uruviya "vaa'lai kaiyil eanthiyavaraayth thanakku mun ni'rkak ka'ndaar. yoasuvaa arukil sen'ru, "neer yaar? emmavaraich saarnthavaraa? en ethirika'laich saarnthavaraa? en'ru keattaar.

<14> atha'rku avar, "alla; naam aa'ndavarudaiya padaiththalaivaraay ippozhuthu vanthu'l'loam" en'raar.

<15> athaik keattu yoasuvaa tharaiyil mukangkuppu'ra vizhunthu pa'ninthu, avaraip paarththu, "en aa'ndavar tham oozhiyanukkuch solluki'rathu enna?" en'ru koattaar. atha'rku avar, "un mithiyadika'laik kazhat'rippoadu, eanenil nee ni'rki'ra idam mikavum punithamaanathu" en'ru koo'rinaar. yoasuvaa akkatta'laippadiyea nadanthaar.

[yoasuvaa aakamam 06]

<1> israayeal makka'lukku agnchi erikkoa nakar adaipattuk kidanthathu; sut'rilum ara'num ezhuppappattirunthathu. ve'liyea poakavum, u'l'lea varavum yaarum thu'niyavillai.

<2> aa'ndavar yoasuvaavai noakki, "ithoa naam erikkoavaiyum athan arasanaiyum poarveeraraiyum un kaiyil oppadaiththoam.

<3> poar veeraraakiya neengka'l ellaarum naa'lukku orumu'rai nakaraich sut'ri vaarungka'l. ippadiyea aa'runaa'l seyyakkadaveerka'l.

<4> eazhaam naa'liloa, eazhu kurukka'l joopili kaalaththukkuriya eazhu ekkaa'langka'lai eduththukko'ndu udan padikkaip pettikku mun poaka vea'ndum. an'ru neengka'l eazhu mu'rai nakaraich sut'ri varuveerka'l. appoathu kurukka'l ekkaa'langka'lai ootha vea'ndum.

<5> avarka'l ekkaa'laththil nee'ndathum mu'ripattathumaana thonika'lai vaasippathai neengka'l keadkumpoathu, neengka'l elloarum koodich saththamaay aaravaaram seyyakkadaveerka'l. appozhuthu nakara mathil adiyoadu idinthuvizhum. udanea makka'l thaththamakku nearaaka u'l'lea poakakkadavaarka'l" en'raar.

<6> athanpadi noonin makanaana yoasuvaa kurukka'lai azhaiththu, "udanpadikkaip pettiyaith thookkikko'ndu poangka'l. joopili kaalaththukkuriya eazhu ekkaa'langka'laip pidiththu vea'reazhu kurukka'l aa'ndavarudaiya pettikku munpaaka nadakkakadavaarka'l" en'ru sonnaar.

<7> pi'raku avar makka'lai noakki, "neengka'l aayutham thaangkiyavaraay aa'ndavarin udanpadikkaip pettikku mun nadanthu nakaraich sut'rivaarungka'l" enak katta'laiyittaar.

<8> ippadi yoasuvaa makka'lidam sonnavudanea, kurukka'l thangka'l ekkaa'langka'lai oothi aa'ndavarudaiya udanpadikkaip pettikku mun nadakkath thodangkinar.

<9> aayutham thaangkiya veerarka'l anaivarum udanpadikkaip pettikku moonnum, saathaara'na makka'l atha'rkup pinnum nadanthu sella ekkaa'langka'l muzhangkina. aanaal yoasuvaa,

<10> aarppariththuk kookkuralidungka'l' en'ru naan ungka'lukkuch sollum naa'l varai neengka'l kookkuralida vea'ndaam; ungka'l kural keadkappadaathirukkattum; ungka'l vaayinin'ru oru sollum ve'livaraathiruppathaaka" en'ru makka'lukkuch solliyirunthaar.

<11> avvaa'rea avarka'l naa'lorumu'rai aa'ndavarin udanpadikkaip pettiyaith thookki ko'ndu nakaraich sut'rivaruvaarka'l. pi'raku thirumpip paa'laiyaththil thangkuvaarka'l.

<12> athikaalaiyil yoasuvaa ezhunthirukkum poathu, kurukka'l aa'ndavarin udanpadikkaip pettiyaith thookkikko'ndu poavaarka'l.

<13> jupili kaalaththukkuriya eazhu ekkaa'langka'lai ko'ndiruntha eazhu kurukka'lum oothikko'ndu aa'ndavarudaiya udanpadikkaip pettikku mun nadanthu poavaarka'l. aayutham thaangkiya poar veerarka'l avarka'lukku mun sella, saathaara'na makka'l udanpadikkaip pettikkup pin kompuka'lai oothikko'ndu nadanthu varuvaarka'l.

<14> ira'ndaam naa'lum avarka'l nakarai oru mu'rai sut'rivanthu, pin paa'laiyaththi'rkuth thirumpinaarka'l. ippadi aa'ru naa'lum seythu vanthaarka'l.

<15> eazhaavathu naa'liloa, athikaalaiyil ezhunthirunthu munpu katta'laiyidappattiruntha padiyea avarka'l eazhu mu'rai nakaraich sut'ri vanthaarka'l.

<16> eazhaam mu'rai kurukka'l ekkaa'langka'lai oothukaiyil yoasuvaa makka'lai noakki, "aarppariththuk kookkuralidungaka'l. eanenil aa'ndavar ungka'lukku nakarai oppadaiththu'l'laar.

<17> aanaal innakarum ithilu'l'la yaavum aa'ndavarin saapaththukku u'l'laakakkadavana. naam munpu anuppina thootharka'lai iraakkaap en'ra vilaimaathu ma'raiththu vaiththapadiyaal, ava'laiyum ava'l veettaar anaivaraiyum mattumea uyiroadu vittu vaiyungka'l.

<18> neengka'l kut'raththi'rku aa'laakaathapadikkum, israayealin paa'laiyam saapaththukku u'l'laaki alangkoalaiyaayp poakaathapadikkum, vilakkappattavat'ril on'raiyum neengka'l thodavea'ndaam. echcharikkai!

<19> ponnum ve'l'liyum, piththa'lai irumpaal seyyappatta paaththirangka'lum aa'nadavarukkuk kaa'nikkaiyaakkappattu aa'ndavarudaiya karuvoolaththoadu searkkappada vea'ndum" en'raar.

<20> udanea, israayealar aaravaaramaay aarppariththuk koova, ekkaa'langka'l muzhangka, achsaththam makka'lin sevika'lil vizhumunnea, athoa! mathilka'l kadakadaven'ru idinthu vizhunthana. udanea makka'l thaththamakku nearaaka nakaril nuzhainthu athaip pidiththanar.

<21> athiliruntha aa'n pe'nka'laiyum, si'riyoar periyoaraiyum kon'ru kuviththanar; aadumaaduka'laiyum kazhuthaiyaiyum vaa'laal vetti veezhththinar.

<22> u'lavu paarkkumpadi munpu anuppappattiruntha iru manitharaiyum noakki, yoasuvaa, "avvilaimaathin veetti'rkup poay, neengka'l ava'lukku u'ruthiya'liththu'l'la padi ava'laiyum ava'lukku'l'la yaavat'raiyum angkirunthu ve'liyea ko'ndu vaarungka'l" en'raar.

<23> antha i'laignar athanpadi poay iraakkaapaiyum, ava'l thaay thanthayaraiyum, sakoatharar sut'raththaaraiyum, ava'l porudka'l muthaliyavat'rudan ve'liyea azhaiththuk ko'ndu vanthu, israayealarin paa'laiyaththukku ve'liyea irukkumpadi seythanar.

<24> nakaraiyum athilu'l'la yaavat'raiyum theeyaal sutteriththanar. ponnum ve'l'liyum, piththa'lai irumpaal seyyappatta paaththirangka'lum mattum paathukaakkap pet'rana. avat'raik kaa'nikkaiyaakki, aa'ndavarin karuvoolaththoadu searththanar.

<25> erikkoavai u'lavu paarththu varuvatha'rkaakath thaam munpu anuppiyiruntha thootharka'lai iraakkaap en'ra vilaimaathu ma'raiththu vaiththirunthinaal, yoasuvaa ava'lukkum, ava'ludaiya thanthai veettaarukkum uyirppichchai koduththaar; aththoadu ava'ludaiya udaimaika'l ellaavat'raiyum kaappaat'rinaar. avarka'l in'ru varai israayeal makka'l maththiyil vaazhnthu varuki'raarka'l.

<26> appozhuthu yoasuvaa saapamittu, "intha erikkoa nakarai ma'rupadiyum katti ezhuppaththu'nipavan aa'ndavar thirumun sapikkappattavanaay irukkakkadavaan! avan atha'rku adikkal naattumpoathu than thalai makanaiyum, athan nilaika'lai ni'ruththumpoathu than i'laiya makanaiyum saakak koduppaan" en'ru kadumozhi koo'rinaar.

<27> ivvithamaay aa'ndavar yoasuvaavoadu irunthaar. avarudaiya pukazh naadu muzhuvathum paravit'ru.

[yoasuvaa aakamam 07]

<1> israayeal makka'l aa'ndavarudaiya katta'laiyai mee'ri vilakkappatta sila porudka'laik kavarnthu sen'ranar. eppadiyenil, yoothaa koaththiraththu jaareayudaiya puthalvan japthiyin makanaakiya karmeekkup pi'rantha aakkaan vilakkappatta porudka'lil silavat'rai eduththukko'ndaan. enavea, israayeal makka'lmeal aa'ndavar koapam ko'ndaar.

<2> yoasuvaa erikkoavilirunthu peaththalukkuk kizhakkeayu'l'la aayi nakarukku aadka'lai anuppi, "neengka'l poay annaattai u'lavu paarththu vaarungka'l." en'raar. athanpadi avarka'l aayi naattai u'lavu paarkkach sen'ranar.

<3> avarka'l thirumpi vanthapoathu, yoasuvaavai noakki, "angkup pakaivar veku silarea irukki'raarka'l. enavea nakaraip pidiththu azhikka ira'ndu allathu moovaayiram veerarka'l poathum; seanai muzhuvathum poaka vea'ndiya theavaiyillai" en'ranar.

<4> enavea, moovaayiram poarveerar angkuch sen'ranar; aanaal avarka'l poanavudan pu'ramuthuku kaatti odinar.

<5> aayi nakara veerarka'l avarka'lai ven'ru avarka'lil muppaththaa'ru pearaik kon'ranar; aththoadu nakara vaayil thuvakkich saapareem varai avarka'laith thuraththi vanthanar. appoathu, silar malaichsarivil vizhunthu maa'ndanar. ithaik keatta makka'lin ithayam kalangki valimai kun'rip poayit'ru.

<6> appoathu yoasuvaa tham aadaika'laik kizhiththukko'ndu, thaamum israayealin periyoarka'lum maalai varai thangka'l thalaiyin meal puzhuthiyaip poattuk ko'ndu aa'ndavarin udanpadikkaip pettikku mun tharaiyil mukam kuppu'ra vizhunthu kidanthanar.

<7> appozhuthu yoasuvaa, "aa! aa'ndavaraakiya kadavu'lea, immakka'lai amoa'raiyar kaiyil oppadaiththu emmaik kon'ru kuvikkavaa neer engka'lai yoarthaanaik kadakkach seytheer? naangka'l munpoal nathiyin akkaraiyileayea thangkiyirunthirunthoam! aa!

<8> aa'ndavarea, israayealar thangka'l ethirika'lukkup pu'ramuthuku kaatti odak ka'nda naan enna solvean?

<9> ithaik keattuk kaanaanaiyarum, naattu makka'l yaavarum on'raakakkoodi engka'lai va'laiththu engka'l peyarea poomiyil illaatha padi ozhiththu viduvaarka'lea. appoathu umathu makaththaana peyarukku neer enna seyveer?" ena'ru vea'ndinaar.

<10> appoathu aa'ndavar yoasuvaavai noakkik koo'riyathaavathu: "ezhunthiru, ean kuppu'ra vizhunthu kidakki'raay?

<11> israayealar paavam seythanar; emathu udanpadikkaiyai avarka'l mee'ri, vilakkappatta porudka'lil silavat'rai eduththuk ko'ndanar. thirudiyathoadu, poyyum solli, avarka'l thangka'l porudka'loadu avat'rai o'liththu vaiththu'l'lanar.

<12> israayealar saapak keattukku aa'laanathaal thangka'l pakaivarai ethirththu ni'rka mudiyaathu, pu'ramuthuku kaatti odinar. neengka'l aththeechseyal purinthavanaith tha'ndikkum varai naam ungka'loadu irukka maattoam, enavea, nee ezhunthu makka'laip punithappaduththu.

<13> avarka'lukku nee solla vea'ndiyathaavathu: 'naa'laikku ungka'laip punithamaakkik ko'l'la vea'ndum. eanenil, israayealin aa'ndavaraakiya kadavu'l ungka'laip paarththu: israayealea, saapakkeadu un meal irukki'rathaal, ippaavam evanaal vanthathoa avan unnidamirunthu madiyum varai, nee un ethirika'lai ethirththu ni'rka mudiyaathu.

<14> naa'laik kaalaiyil neengka'l ovvoru koaththiramaaka varavea'ndum. appozhuthu ekkoaththiraththin meal seettu vizhumoa, akkoaththiraththin ovvoru vamsamum, vamsaththin ovvoru kudumpamum, kudumpaththin ovvoru manithanum varavea'ndum.

<15> pi'raku kut'ravaa'li en'ru ka'ndupidikkappaduvan aa'ndavarin udanpadikkaiyai mee'ri israayealil mathikeadaana seyalaich seythathaal, avanudaiya udaimaika'l anaivat'roadum sutterikkappaduvaan en'ru thiruvu'lampat'rinaar' enpaay."

<16> athanpadi yoasuvaa athikaalaiyil ezhunthu israayealaraik koaththiram koaththiramaaka varachseythu thiruvu'lach seettup poattaar. (vilakkappatta porudka'laik kavarnthathu) yoothaa koaththiramea en'ru ka'ndupidikkap pattathu.

<17> pi'raku yoothaa koaththiraththin ovvoru vamsamum vanthapoathu, avat'rinun jaarea vamsam ka'ndupidikkappattathu. ma'rupadiyum kudumpangka'lai visaarikkaiyil japthi kudumpam ku'rikkappattathu.

<18> ivanathu veettu manithar ovvoruvaraiyum thaniyea azhaiththuch soathiththa poathoa, yoothaa koaththiraththu jaareayin puthalvan japthikku makanaayiruntha karmeekkup pi'rantha aakkaan kut'ravaa'li enak ka'ndupidikkappattaan.

<19> appoathu yoasuvaa aakkaanai noakki, "makanea, nee ippoathu israayealin aa'ndavaraakiya kadavu'lai maadchippaduththu. avarukku munpaaka on'rum o'liyaamal nee seytha paavaththai enakkuch sol" en'raar.

<20> appoathu aakkaan yoasuvaavukku ma'ru mozhiyaaka, "u'nmaiyil naan israayealin aa'ndavaraakiya kadavu'lukku ethiraakap paavam seythean.

<21> athaavathu, ko'l'laip porudka'lil mika azhakiya sivappuch saalvaiyaiyum, irunoo'ru ve'l'lich seekkalaiyum, jampathu seekkal ni'raiyu'l'la oru ponpaa'laththaiyum naan ka'ndapoathu avat'rin meal aasai vaiththean. enavea, avat'rai eduththuch sen'ru en koodaaraththin naduvea ma'n'nukku'l ma'raiththu vaiththean; ve'l'liyaiyum kuzhi thoa'ndip puthaiththu vaiththean" en'raan.

<22> udanea yoasuvaa aadka'lai anuppinaar. avarka'l koodaaraththi'rku odich sen'ru soathiththup paarththapoathu, ellaavat'raiyum athea idaththil ka'ndu pidiththanar; ve'l'liyum angakea thaan irunthathu.

<23> avat'raik koodaaraththilirunthu eduththu vanthu yoasuvaavidamum, ellaa israayeal makka'lidamum kaattinar; pinnar aa'ndavar thirumun avat'rai vaiththanar.

<24> appoathu yoasuvaavum israayealar ellaarum jaarea puthalvanaana aakkaanaiyum, ve'l'li, saalvai, ponpaa'lam muthaliyavat'raiyum, avanudaiya puthalvar puthalvika'laiyum, aadu maadu kazhuthaika'laiyum, udaimaika'laiyum kaippat'ri aakkoar ennum pa'l'laththaakki'rkuk ko'ndu poanaarka'l.

<25> angakea yoasuvaa, "nee engka'laith thunpu'rach seythathaal in'ru kadavu'l unnaith thandippaaraaka" en'raar. enavea israayealar anaivarum avanmeal kallai e'rinthu, avan udaimaika'lai ellaam theeyilittu eriththaarka'l.

<26> pi'raku earaa'lamaana ka'rka'lai avanmeal poattu moodinaarka'l. ak ka'rkuviyal in'ru varai u'l'lathu. athanaal aa'ndavarudaiya koapam avarka'lai vittu neengkit'ru. ithan poruttu avvidam in'ru varai aakkoar pa'l'laththaakku enappaduki'rathu.

[yoasuvaa aakamam 08]

<1> pi'raku aa'ndavar yoasuvaavaip paarththu, "nee agnchaathu thairiyamaay iru. poarveerar elloaraiyum on'ru thiratti aayi nakarukkuppoa. ithoa athan arasanaiyum kudika'laiyum nakaraiyum naattaiyum naam un kaiyil oppadaiththoam.

<2> nee erikkoavi'rkum athan arasanukkum seythathu poal aayi nakarukkum athan arasanukkum sey. athil ko'l'laiyidappadum porudka'laiyum ellaa uyirinangka'laiyum ungka'l udaimaiyaakak ko'l'lalaam. nakarukkup pin pu'ram pathividai vaippaay" en'raar.

<3> appoathu aayi nakaru'l poaka, yoasuvaavum avaroadu poarveerar ellaarum pu'rappattanar. muppathaayiram thi'ramai mikka poar veerarai yoasuvaa thearnatheduththu an'ru iraavileayea avarka'lai anuppi vaiththaar.

<4> avar avarka'lukku ittiruntha katta'laiyaavathu: "neengka'l nakarukkup pinpu'ramaakach sen'ru pathungkiyirukka vea'ndum. vekuthooram poaka vea'ndaam. angku neengka'l anaivarum

<5> echcharikkaiyaay irungka'l. naanum ennudan u'l'la meethich seanaiyum nearaaych sen'ru nakarukku arukea poavoam. pi'raku avarka'l engka'lai ethirkkap pu'rappattu varum poathu, naangka'l mun seythathu poal pu'ramuthuku kaatti oduvoam.

<6> naangka'l mun poalath thangka'lukku agnchi oduvathaaka e'n'ni avarka'l engka'laith thuraththa mu'rpaduvaarka'l. appozhuthu avarka'l nakarilirunthu sat'ruth thooram varumvarai odi varuvoam.

<7> ivvaa'ru naangka'l odi vara, avarka'l engka'laith thuraththumpoathu, neengka'l pathividaiyilirunthu ezhunthu nakaraip paazhaakka vea'ndum. eanenil ungka'l aa'ndavaraakiya kadavu'l athai ungka'l kaika'lil oppadaippaar.

<8> neengka'l nakaraip pidiththavudan athaith theekkiraiyaakki, naan katta'laiyitta padi seyveerka'l."

<9> pin avar avarka'lai anuppivaiththaar. avarka'l pu'rappattup peaththalukkum aayiyikkum naduvil aayi nakarukku mea'rkea pathungkiyirukkap poanaarka'l. yoasuvaavoa an'ru iravu mat'ra makka'ludan thangkiyirunthaar.

<10> athikaalaiyil avar ezhunthu tham seanaiyai a'nivakuththu moopparka'l soozhap padaikkumun nadanthu poaka poarveerarka'l avarukkuth thu'naiyaakap pinthodarnthaarka'l.

<11> ivarka'l nakarukku arukea vanthapoathu aayiyikkum vadakkea, nakarukkum thaam iruntha idaththi'rkum naduvea u'l'la oru pa'l'laththaakkaik ka'ndu angkuth thangkik ko'ndaarka'l.

<12> yoasuvaa aiyaayiram veerarka'laith thearntheduththu peaththalukkum aayiyikkum naduvil nakarukku mea'rkea avarka'laip pathungkiyirukkach sonnaar.

<13> mat'rap padaiveerar anaivaraiyum nakarin vadakku noakki a'ni a'niyaaka ni'ruththi, ivarka'ludaiya kadaisip padaika'l nakarin mea'rpu'ram varai paraviyirukkumpadi seythaar. yoasuvaavoa an'riravea pu'rappattup pa'l'laththaakkil thangkinaar.

<14> aayiyin arasan athaik ka'ndu, kaalaiyil nakarilu'l'la than ellaap poar veerarka'loadum viraivaay ve'liyea vanthu paalaivanaththai noakkich sellath thodangkinaan. thanakkup pin pathividai vaikkappattirunthathai avan a'riyaathirunthaan.

<15> udanea yoasuvaavum avaroadu iruntha israayealar ellaarum avarka'lukku agnchiyathu poal nadiththu avarka'lukku munpaaka nilai kulainthu paalaivanaththukkup poakum vazhiyea ottam pidiththanar.

<16> appoathu ethirika'l perum koochchalittu, oruvarai oruvar thoo'ndi eavi, israayealaraith thuraththip pin thodarath thodangkinar.

<17> ippadi avarka'l nakarukkuch sat'ruththooram poanaarka'l. (nakara vaayilka'l innum thi'ranthirukka) aayi nakarilum peaththal oorilum oruvar kooda meethiyiraathu anaivarumea israayealaraip pin thodarnthirunthanar.

<18> appozhuthu aa'ndavar yoasuvaavaip paarthathu, "nee un kaiyilirukki'ra keadayaththai aayiyikku nearaakath thookkikkaattu, athai naam un kaiyil oppadaippoam" en'raar.

<19> athanpadi avar tham keadayaththaith thookki nakaraich suttik kaattinaar. udanea pathungkiyiruntha avarudaiya veerar virainthu ezhunthu nakaril pukunthu athaip pidiththuth theekkiraiyaakkinar.

<20> yoasuvaavaith thooraththich sen'ra nakara manithar thirumpip paarththapoathu, athoa! nakarilirunthu pukai vaanmattum ezhumpak ka'ndu, paasaangku kaattip paalaivanaththai noakki odina israayealarka'l ippoathu thirumpi vanthu mikuntha thu'nivudan poarukku ni'rkak ka'ndu eangkinar.

<21> yoasuvaavum israayealarum nakar pidipattathaiyum, pukai ezhumpuvathaiyum ka'ndapoathu thirumpi vanthu aayiyin manitharai mu'riyadikkath thodangkinar.

<22> appoathu nakaraip pidiththuch sutteriththa yoasuvaavin veerar oorilirunthu ve'liyea'rith thangka'l sakoathararka'lukku ethiraaka vanthanar. appoathu naduvea akappattuk ko'nda ethirika'lai ozhiththukkattath thodangkinar. ivarka'l irumarungkinin'rum thaakku'ndapadiyaal oruvar muthalaayth thappamudiyaamal ellaarumea maa'ndupoayinar.

<23> aayi nakar arasan uyiroadu pidipattu yoasuvaavidam ko'ndu varappattaan.

<24> paalaivanaththai noakki odiya israayealaraith thuraththich sen'ravar anaivarum avvithamea vettu'ndu orea idaththil vaa'linaal madinthanar. pi'raku israayealar on'ru koodi nakar makka'laiyum kon'ru kuvikkath thirumpinaarka'l.

<25> an'ru i'ranthavarka'l aa'num pe'n'numaakap panneeraayiram pear avarka'l ellaarum aayi nakark kudika'laavar.

<26> aayinakar makka'l ellaarum madiyum varai yoasuvaa kaiyai madakkaamal tham keadayaththai uyarath thookkip pidiththuk ko'ndu nin'raar.

<27> yoasuvaavukkuk katta'laiyittirunthapadi uyirinangka'laiyum nakaril akappatta ko'l'laip porudka'laiyum israayeal makka'l eduththuk ko'ndu thangka'lukku'l pakirnthu ko'ndanar.

<28> yoasuvaa nakar muzhoovathaiyum sutteriththu en'ren'rum athu paazhaayka kidakkumpadi seythaar.

<29> annakar arasanaiyum thookkumaraththil eat'ri maalaiyil kathiravan ma'raiyum varai athil thongkavittaar. pi'raku yoasuvaavin katta'laippadi israayealar avvarasanudaiya udalai maraththilirunthu i'rakki nakara vaayilil poattu, in'ru varai kidakkum periya ka'rkuviyalaal athai moodinaarka'l.

<30> appozhuthu yoasuvaa keapaal en'ra malaiyil israayealin aa'ndavaraakiya kadavu'lukku oru peedam ezhuppinaar.

<31> aa'ndavarin adiyaanaana moayeesan israayeal makka'lukkuk katta'laiyittuth tham thiruchsatta noolil ezhuthivaiththapadi, appeedam irumpukkaruvi padaatha ka'rka'laalea kattappattathu. athanmeal yoasuvaa aa'ndavarukkuth thakanap palika'laiyum samaathaanap palika'laiyum seluththinaar.

<32> pi'raku israayeal makka'l munpaaka moayeesan ezhuthiyiruntha upa aakamam enum sattaththai akka'rka'lil po'riththaar.

<33> mealum moopparum tha'lapathika'lum neethipathika'lum makka'l anaivarum aa'ndavarudaiya udanpadikkaip pettiyaith thookkichsellum kurukka'lukku munpaaka udanpadikkaip pettiyin irupu'raththilum ni'rka, aa'ndavarin adiyaanaana moayeesan katta'laiyittirunthapadi, kaaljeem malaiyarukil paathippearum, keapaari malaiyarukil paathippearumaakap pirinthu poanaarka'l. appoathu yoasuvaa israayeal sapaiyai muthan mu'raiyaaka aaseervathiththaar.

<34> pi'raku avar noolil ezhuthiyiruntha aaseervaathangka'laiyum saapangka'laiyum ellaavat'raiyumea vaasiththaar.

<35> moayeesan katta'laiyittirunthavat'ril on'rum vidappadavillai; maa'raaka ellaavat'raiyum, israayealin muzhuch sapaikkum pe'nka'lukkum pi'l'laika'lukkum avarka'l naduvil vaazhnthu vantha pi'rarukkungkooda vaasiththaar.

[yoasuvaa aakamam 09]

<1> ithaik keattu, yoarthaanukku ippakkam malaika'lilum samave'lilum, periya kadalin oraththilum, leepaan kun'ru arukeayum kudiyirunthavarka'lum, eaththaiyar, amoa'raiyar, kaanaanaiyar, pereasaiyar, eavaiyar, jepusaiyar aakiyoarin arasarka'lum,

<2> thangka'lukku'l peasi, orumanappattu yoasuvaavoadum israayealaroadum u'ruthiyaayp poarpuriyak koodi vanthanar.

<3> aanaal, erikkoavukkum aayiyikkum yoasuvaa seythirunthathaik kapayoanin kudika'l kea'lvippattu, oru soozhchchi seythanar.

<4> eppadiyenil, avarka'l thangka'l vazhikku u'navaakath thinpa'ndangka'laiyum pazhaiya koa'nippaika'laiyum kizhiththu thaikkappatta thiraadchai irasach siththaika'laiyum kazhuthaika'linmeal eat'ri, pazhuthu paarkkappatta pazhaiya mithiyadika'laik kaalka'lil poattu, palani'ramu'l'la ottuppoatta aadaika'lai uduththik ko'ndanar.

<5> vazhi u'navuk ken'ru avarka'l ko'ndu sen'riruntha appangka'l ularnthu thu'ndu thu'ndaakap poayina.

<6> avarka'l kalkalaavil paa'laiyaththiliruntha yoasuvaavidam poay avaraiyum israayealin muzhuchsapaiyaiyum noakki, "naangka'l athika thooramaana naattilirunthu vanthu'l'loam. ungka'loadu samaathaana udan padikkai seythuko'l'la virumpuki'roam" en'ranar. israayealin periyoarka'l avarka'lukku ma'rumozhiyaaka,

<7> neengka'l engka'lukkuch sonthamaayk kodukkappadum naattil kudiyirukki'reerka'l poalum. naangka'l eppadi ungka'loadu udanpadikkai seyyalaam?" en'ranar.

<8> avarka'l yoasuvaavai noakki, "naangka'l umakku adimaika'l" en'ru sonnaarka'l. atha'rku yoasuvaa, "neengka'l yaar? engkirunthu varuki'reerka'l?" en'raar.

<9> avarka'l, "um adiyaarka'laakiya naangka'l um aa'ndavaraakiya kadavu'lin peyaraich solli, veku thooramaana naattilirunthu vanthu'l'loam. eanenil, naangka'l avarudaiya valimaiyaiyum pukazhaiyum, avar ekipthil seytha yaavat'raiyum,

<10> yoarthaanin akkaraip pakuthika'lil vaazhnthu vantha amoa'raiyarin iru arasarka'lukkum, athaavathu esepoanin arasanaay iruntha sekoanukkum, asthareaththiliruntha paasaanin arasanaana okukkum avar seytha yaavat'raiyum kea'lviyut'roam.

<11> aakaiyaal engka'l periyoarka'lum engka'l naattuk kudika'l anaivarum engka'laip paarththu, thoorappaya'naththukku vea'ndiya u'navai neengka'l ungka'l kaika'lil eduththukko'ndu israayealaridam poay, 'naangka'l ungka'l adimaika'l. engka'loadu udanpadikkai seythuko'l'la vea'ndum' en'ru ungka'lukkuch sollach sonnaarka'l.

<12> ungka'lidam vara engka'l veettilirunthu pu'rappatta an'ru thaan intha appangka'laich sudachsuda eduththukko'ndu vanthoam. ippozhuthu avai nedunaa'l paya'naththil ularnthu pazhaiyanavaakith thu'ndu thu'ndaayp piynthu poayina.

<13> naangka'l iththiraadchai irasach siththaika'lai nirappina poathu avaika'l puthiyanavaayirunthana. ippozhuthu ithoa, kizhinthu poayina. naangka'l uduththikko'nda aadaika'lum, poattuk ko'nda mithiyadika'lum nedunthoorap paya'na naadka'lil evva'lavu pazhaiyanavaayth theaynthu poayina, paarungka'l" en'ranar.

<14> ithaik keatta israayealar aa'ndavarudaiya aaloasanaiyaik keattu a'riyaamaleayea avarka'ludaiya u'navup porudka'lil si'rithu vaangkik ko'ndanar.

<15> yoasuvaa avarka'ludan samaathaanam seythu thaam avarka'lai uyiroadu kaappaat'ruvathaaka aa'naiyittu, avarka'ludan udanpadikkai seythu ko'ndaar, eanaiya makkad thalaivarka'lum avvaa'rea avarka'lukku aa'naiyittuk koo'rinar.

<16> ivvudanpadikkai seytha moon'ru naadka'lukkup pin, ivarka'l arukileayea kudiyirukki'raarka'l en'rum, thangka'l maththiyilea vaazhappoaki'raarka'l en'rum avarka'l kea'lvippattanar.

<17> u'nmaiyil israayeal makka'l paa'laiyam vittup pu'rappattu moon'raam naa'lil avarka'ludaiya nakarangka'lukku vanthu searnthanar. kapayoan, kapeeraa, pearoath, kariyaaththiyaareem enpanavea annakarka'laam.

<18> makkad thalaivarka'l israayealin aa'ndavaraakiya kadavu'lin peyaraal aanaiyittu avarka'lukkuth thagncham koduththiruntha padiyaal israayealar avarka'laik kon'ru poadavillai. aathalaal, saathaara'na makka'l ellaarum thalaivarka'lukku ethiraaka mu'ru mu'ruththup peasinar.

<19> makkad thalaivarka'l avarka'lai noakki, "naangka'l israayealin aa'ndavaraakiya kadavu'lin peyaraal avarka'lukku vaakka'liththu'l'loam. aathalaal naam avarka'laith thodak koodaathu.

<20> aanaal naam seyyap poaki'rathaik kea'lungka'l. aa'ndavarudaiya koapam nammeal varaamalirukka, naam koduththa vaakku'ruthiyinpadi avarka'lai uyiroadu kaappaat'ruvoam.

<21> aayinum, avarka'l israayeal makka'l ellaarukkum vi'raku vettiyum, tha'n'neer ko'narnthum vaazhnthu varuvaar" en'ru ma'rumozhi sonnaarka'l.

<22> ippadich sonnathaik keattu, yoasuvaa kapayoaniyarai azhaiththu, "engka'l naduvea kudiyirukka, neengka'l poysolli: 'naangka'l ungka'lukku veku thooramaayirukki'ravarka'l' en'ru engka'lai eamaat'ri vagnchikkath theadinathu ean?

<23> aakavea, neengka'l saapaththukku u'l'laaneerka'l. en aa'ndavarudaiya aalayaththukku vi'raku vettavum, tha'n'neer ko'ndu varavum kadaveerka'l. ivvoozhiyam thalaimu'rai thalaimu'raiyaay ungka'lai vittu neengkamaattaathu" en'raar.

<24> atha'rku avarka'l, "naattai ellaam ungka'lidam oppadaikkavum, naattin ellaak kudika'laiyum azhiththup poadavum, um aa'ndavaraakiya kadavu'l tham adiyaanaana moayeesanukku vaakka'liththirunthaar en'ra seythi um adiyaarka'lukku a'rivikkappattathinaal, naangka'l mikavum agnchi engaka'l uyiraik kaappaat'rik ko'l'lum poruttu ivvaa'ru seythoam. ungka'lukku agnchiyea naangka'l ichsathiyaaloasanai seythoam., ippoathum naangka'l ungka'l kaiyil irukkin'roam.

<25> ethu nanmaiyum neethiyumaakath thoan'ruki'rathoa athai neer engka'lukkuch seyyum" en'ranar.

<26> yoasuvaa appadiyea seythaar. israayeal makka'l avarka'laik kon'ru poadak koodaathu en'ru avar katta'laiyittu avarka'laik kaappaat'rinaar.

<27> aanaal avarka'l ellaa makka'lukkum, aa'ndavar thearnthu ko'l'lum idaththilu'l'la aa'ndavarudaiya palipeedaththukkum pa'nividaiyaa'laraaki, vi'raku vettuvathu, tha'n'neer ko'nduvaruvathu poan'ra pothuvealai seyvaarka'l en'ru yoasuvaa an'rea katta'laiyittaar. appadiyea avarka'l in'ru varai appa'nividaiyaich seythu varuki'raarka'l.

[yoasuvaa aakamam 10]

<1> erikkoavukkum athan arasanukkum seythirunthathu poal, yoasuvaa aayiyikkum athan arasanukkum seythu athaip pidiththup paazhaakkinathaiyum, kapayoaniyarum israayealaroadu udanpadikkai seythu ko'ndu avarka'l pakkam searnthu ko'ndathaiyum, yerusaleamin arasan athoanisetheak kea'lvippattaan.

<2> appoathu avan mikavum aattamut'raan. eanenil kapayoan periya nakar. athu thalai nakaraakiya aayiyaivida mikap periyathaayirunthathu. mealum, athan padaiveerarka'l ellaarum mikka aat'ral vaaynthavarka'laay irunthanar.

<3> aakaiyaal yerusaleam arasan athoanisetheak, epiroan oorukku arasanaana oakaamukkum, jerimoaththin arasanaana paarikkum, laakkeesu nakara arasanaana jaappiyaavukkum, ekiloanin arasanaana thaameerukkum aa'l anuppinaan.

<4> thu'naiyoadu nammidam vanthu searungka'l. kapayoan nammudaiya pakkaththai vittu, yoasuvaavoadum israayeal makka'loadum searnthu ko'ndapadiyaal athaip pidikkap poavoam" en'ru avarka'lukkuch sollach sonnaan.

<5> appadiyea yerusaleamin arasan, e+thi20514piroanin arasan, jerimoaththin arasan aakiya amoa'raiya ainthu arasarka'lum on'ru searnthu, thangka'l padaika'l anaiththoadum pu'rappattu, kapayoanaich sut'rip paa'laiyam i'rangki athai mut'rukaiyittanar.

<6> appozhuthu mut'rukaiyidappatta kapayoanin kudika'l kalkalaaviliruntha paa'laiyaththukku yoasuvaavidam aa'l anuppi, "um adiyaaraik kaivittu vidaamal viraivaay ivvidam vanthu engka'lukkuth thu'nai seythu kaappaat'ra vea'ndum. kun'ruka'lil kudiyirukki'ra amoa'raiyarin arasarka'l ellaarum engka'lukku ethiraay on'ru thira'ndu'l'lanar" en'ru sollach sonnaarka'l.

<7> udanea yoasuvaavum avaroadu mikka aat'ral vaayntha poarveerar anaivarum kalkalaavilirunthu pu'rappattanar.

<8> aa'ndavar yoasuvaavai noakki, "nee avarka'lukku agnchaathea. avarka'lai un kaiyil oppadaiththoam. avarka'lil oruvanum unnai ethirththu ni'rka mudiyaathu" en'ru aru'linaar.

<9> yoasuvaa kalkalaavilirunthu iravu muzhuvathum nadanthu thideeren'ru avarka'l meal paaynthaar.

<10> aa'ndavaroa avarka'lai israayealarukku, avarka'l kapayoanilea avarka'lai mu'riyadiththup peththoroanukkup poakum vazhiyil avarka'laip pinthodarnthu, asekkaa, maseathaa varai thooraththik kon'ru kuviththanar.

<11> ippadi avarka'l israayeal makka'lukkuth thappumpadi peththoroanilirunthu i'rangki odippoakaiyil avarka'l asekkaa sellumvarai aa'ndavar vaanaththilirunthu periya ka'rka'l vizhachseythaar. israayeal makka'lin vaa'laal vettu'ndu madinthavarka'lai vida akkal mazhaiyaal adipattuch seththavarka'lea athikam.

<12> ippadi israayeal makka'l kaiyil aa'ndavar amoa'raiyarai oppadaiththa annaa'lilea, yoasuvaa avarka'lukku munpaaka aa'ndarai noakki vea'ndikko'ndu, "sooriyanea, nee kapayoanin mukamaaych sellaathea. santhiranea, nee aayaloan pa'l'laththaakku mukamaayp poakaathea" en'raar.

<13> enavea, neethipathika'l aakamaththil ezhuthap pattirukki'rathupoala, sooriyanum santhiranum nilaikulaiyaamal israayealar thangka'l ethirika'lin meal pazhivaangkith theerumattum asaiyaathu nin'rana. ippadi orunaa'l a'lavaakach saayath thaamathiththu, sooriyan naduvaanilea nin'ruvittathu.

<14> ivvaa'ru aa'ndavar oru manithanin sollukku adangki israayealarukkaakap poarpurinthaar. annaa'laippoal nediya naa'l itha'rku mun irunthathumillai; ini irukkappoavathumillai.

<15> pi'raku yoasuvaa israayealar anaivaraiyum azhaiththuk ko'ndu kalkalaavilu'l'la paa'laiyaththukkuth thirumpinaar.

<16> antha ainthu arasarka'lum thappiyoadi maseathaa nakaril u'l'la oru kukaiyil o'linthu ko'ndanar.

<17> maseathaa oorilu'l'la oru kukaiyil o'liththiruntha aivarum ka'ndu pidikkappattanar ena yoasuvaavukku a'rivikkappattathu.

<18> udanea avar tham thoazharka'lai noakki, "neengka'l poayp periya ka'rka'laip purattik kukaiyin vaayilil vaiththu adaiththu, ippadich si'raippattavarka'lukkuk kaaval puriyumpadi thakka aadka'lai vaiyungka'l.

<19> neengka'loa angkea nillaathu ethirika'laith thodarnthu thuraththungka'l. pinna'niyil oaduvoaraiyellaam vetti veezhththungka'l. avarka'l koattaika'linu'l noozhaiyaatha padi thadai seyyungka'l. eanenil aa'ndavaraakiya kadavu'l avat'rai ungka'l kaika'lil oppadaiththu'l'laar" en'ru katta'laiyittaar.

<20> enavea, pakaivar perum thoalviyut'rup perumpaaloar vettu'ndu vizhunthanar. ellaarumea azhinthozhinthanar avarka'lil vekusilarea uyir thappi ara'n soozhntha nakarka'lukku'l pukunthanar.

<21> pinpu seanai ellaam maseathaavin ka'n paa'laiyaththil thangkiyirunthu yoasuvaavidam thirumpi vanthathu. veerarka'lil kaayappattavarka'lum illai. uyirizhanthavarka'lum illai en'ru ka'ndu, israayeal makka'lukku ethiraay vaayaiththi'ranthu peasa oruvanum thu'niyavillai.

<22> appozhuthu yoasuvaa, "kukaiyin vaayaiththi'ranthu athil o'linthu ko'ndirukkum ainthu arasarka'laiyum ennidam ko'ndu vaarungka'l" en'ru katta'laiyittaar.

<23> avarudaiya pa'niyaa'lar appadiyea seythu, yerusaleamin arasan, epiroanin arasan, jerimoaththin arasan, laakkeesin arasan, ekiloanin arasan aakiya antha ainthu arasarka'laiyum kukaiyilirunthu avaridam ko'nduvanthanar.

<24> avarka'l ko'nduvarappattapoathu, yoasuvaa israayealin manitharka'lai ellaam azhaippiththuth thammudan iruntha padaiththalaivarka'lai noakki, "neengka'l arukil sen'ru ivvarasarka'ludaiya kazhuththuka'linmeal kaalai vaiyungka'l" en'raar. avarka'l avvithamea poay, tharaiyil vizhunthu kidanthavarka'lin kazhuththuka'lin meal thangka'l kaalai vaiththu mithikkath thodangkinar.

<25> ma'rupadiyum yoasuvaa avarka'lai noakki, "ungka'lukku achchamum nadukkamum vea'ndaam. thidamaayum u'ruthiyaayum irungka'l. neengka'l evarevaroadu poarpuriya vea'ndumoa avarka'lai ellaam aa'ndavar ippadiyea seyvaar" en'raar.

<26> athanpin yoasuvaa avarka'laik kuththikkon'ru ainthu marangka'lil thongkavittaar. maalai varai avarka'lin udalka'l marangka'lil thongkik ko'ndirunthana.

<27> sooriyan ma'raiyum vea'laiyil yoasuvaa marangka'lilirunthu udalka'lai i'rakkath tham thoazharka'lukkuk katta'laiyittaar. avarka'l munpu o'linthu ko'ndiruntha akkukaiyileayea avarka'laip poattup perum ka'rka'laal kukaiyin vaayai adaiththanar. anthap paa'raika'l in'ruvarai angkea irukkin'rana.

<28> an'ru yoasuvaa tham aat'ralaal maseathaa nakaraip pidiththu athan arasanaiyum ellaak kudika'laiyum than vaa'lukku iraiyaakkinaar. athan udaimaika'l anaiththaiyum on'rum vidaamal azhiththu vittaar. munpu erikkoavin arasanukku avar seythathupoal maseathaavin arasanukkum seythaar.

<29> pi'raku maseathaavilirunthu yoasuvaa israayealar anaivaroadum lepnaavukkup poayp poar purinthaar.

<30> aa'ndavar athaiyum athan arasanaiyum israayealar kaiyil oppadaiththaar. ivarka'l thangka'l veeraththinaal athaip pidiththu athiliruntha kudika'lai ellaam vetti veezhththinar. oorai muzhuvathum azhiththuvittu erikkoa arasanukkuch seythirunthapadiyea lepnaa arasanukkum seythanar.

<31> lepnaavilirunthu yoasuvaa israayealar anaivaroadum laakkeesukkup pu'rappattuppoanaar. nakaraich soozhumpadi seanaikkuk katta'laiyittu mut'rukaiyittaar.

<32> aa'ndavar laakkeesai israayealar kaiyil oppadaiththaar. avarka'l poarpurinthu ira'ndaam naa'lil athaippidiththu, lepnaavukkuch seythathu poal kudika'laiyum ellaa uyirka'laiyum vaa'linaal azhiththaarka'l.

<33> akkaalaththil kaajear arasanaakiya koraam, laakkeesukkuth thu'naiseyya vanthirunthaan. yoasuvaa avanaiyum avanudaiya ellaa makka'laiyum oruvanaiyum meethiyaaka vaikkaathapadi, vetti veezhththinaar.

<34> laakkeesilirunthu yoasuvaa ekiloanukkup pu'rappattu annakaraiyum mut'rukaiyittaar.

<35> poar purinthu athai an'rea pidiththu, laakkeesil seythathu poal athilu'l'la ellaa uyirka'laiyum vaa'laal vetti azhiththaar.

<36> athan pinpu yoasuvaa ekiloanilirunthu ellaa israayealarudanum pu'rappattu epiroanai ethirththup poar purinthaar.

<37> athaiyum pidiththu, athan arasanaiyum atha'rkaduththa ellaak koattaika'laiyum kaippat'ri, athil kudiyiruntha ellaa uyirka'laiyum, on'rum thappa vidaamal vaa'lukku iraiyaakkinaar. ekiloanukkuch seythathupoal epiroanukkum seythu, angkuk ka'nda ellaa uyirka'laiyum kon'ru kuviththaar.

<38> pi'raku avar thaapeerukkuth thirumpi vanthaar.

<39> kaiyil vaa'l eanthiyavaraay athaip pidiththup paazhaakkinaar; athaiyum athan arasanaiyum, sut'rilumiruntha ara'nka'laiyum kaippat'ri, ellaa uyirka'laiyum vaa'lukku iraiyaakki oor muzhuvathaiyum azhiththozhiththaar. epiroanukkum leapnaavukkum avat'rin arasarka'lukkum seythirunthathu poal thaapeerukkum athan arasanukkum seythaar.

<40> ippadiyea yoasuvaa malainaadu anaiththaiyum thennaattaiyum samave'liyaiyum asethoaththaiyum athan arasarka'laiyum azhiththup paazhaakkinaar. oruvanaiyum thappavidaamal avat'ril vaazhnthu vantha uyirka'l anaiththaiyum israayealin aa'ndavaraakiya kadavu'l katta'laiyittirunthapadi kon'ru kuviththaar.

<41> kaatheasparnea thuvakkik kaasaa varai, kapayoan muthal koasan naadu anaiththaiyum,

<42> angkiruntha arasarka'l anaivaraiyum avarka'lukkuk keezhiruntha naaduka'laiyum orea eduppilea pidiththup paazhaakkinaar. eanen'raal, israayealin aa'ndavaraakiya kadavu'l avar saarpil poar purinthaar.

<43> pinpu avar ellaa israayealaroadum kalkalaaviliruntha paa'laiyaththukkuth thirumpinaar.

[yoasuvaa aakamam 11]

<1> aasoariliruntha arasan yaapin avat'raiyellaam kea'lvippatta poathu, maathoanin arasan jopaavukkum semearoanin arasanukkum aksaapin arasanukkum,

<2> vadakkeayiruntha malaika'lilum keneroaththukkuth thenpu'raththuch samave'liyilum kada'rpu'raththuth thoar naattilumiruntha arasarka'lukkum,

<3> kizhakkeayum mea'rkeayum kudiyiruntha kanaanaiyarukkum malainaattiliruntha amoa'raiyar, eaththaiyar, pereasaiyar, epuseayarukkum, maaspaa naattilu'l'la ermoan malaiyin adiyilea kudiyiruntha eavaiyarukkum aadka'lai anuppinaan.

<4> avarka'l ellaarum thangka'l naattai vittuk kada'rkarai ma'nalaippoan'ru ka'nakkat'ravaraik ko'nda seanaika'loadum kuthiraika'loadum thearka'loadum pu'rappattanar.

<5> ivvarasarka'l ellaarum israayealarudan poarpuriya mearoam en'ra earikku arukea on'ru koodinar.

<6> appozhuthu aa'ndavar yoasuvaavai noakki, "nee avarka'lukku agncha vea'ndaam. naa'lai innearaththilea naam avarka'lai ellaam israayealar munpaaka vettu'ndu poakum padi kaiya'lippoam. nee avarka'ludaiya kuthiraika'lin kuthingkaal narampuka'lai a'ruththu avarka'ludaiya thearka'laich sutterikkakkadavaay" en'raar.

<7> yoasuvaavum avaroadu ellaap poar veerarka'lum mearoam en'ra earikku arukil thideerena vanthu avarka'lmeal paaynthanar.

<8> aa'ndavar israayealin kaiyil avarka'lai oppadaiththaar. israayealar avarka'lai mu'riyadiththup periya seethoan varaiyum, ithan keezhppu'raththiliruntha maspea samave'li varaiyum avarka'laith thuraththikko'ndu vanthanar. yoasuvaa avarka'lil oruvarum uyiroadu iraathapadi ellaaraiyumea vetti veezhththinaar.

<9> avar aa'ndavarin katta'laippadi seythu kuthiraika'lin kuthingkaal narampuka'lai a'ruththu avarka'ludaiya thearka'laith theeyil sutteriththaar.

<10> pi'raku thideerenath thirumpi, aasoar nakaraip pidiththa athan arasanai vaa'laal vettinaar. aasoar pa'nduthottea antha arasarka'lukkellaam thalainakaraaka vi'langki vanthathathu.

<11> athil iruntha ellaa uyirka'laiyum avar vaa'linaal vetti veezhththinaar. meethiyaanathu on'rumillai en'ru ka'ndoar sollumpadi, oruvaraiyum uyiroadirukka vidaathu yaavat'raiyum azhiththuk kon'ru kuviththu nakaraiyum neruppaal azhiththaar.

<12> sut'ruppu'raththilumu'l'la ellaa nakarka'laiyum avat'rin arasarka'laiyum pidiththu, aa'ndavarudaiya adiyaanaana moayeesan thamakkuk katta'laiyittirunthapadiyea kon'ru kuviththaar.

<13> ippadiyellaam paazhaakkinaalum, kun'ruka'lilum meaduka'lilum iruntha nakarka'lai israayealar sutterikkaamal kaappaat'rinar. mikka u'ruthiyaay ara'nikkappattiruntha aasoar nakarukku mattum thee vaiththu azhiththu vittanar.

<14> annakarka'lilu'l'la ellaa manitharka'laiyum kon'rapin ko'l'laip porudka'laiyum vilangkinangka'laiyum israayeal makka'l thangka'lukku'l'lea pangkittuk ko'ndaarka'l.

<15> aa'ndavar tham adiyaanaana moayeesanukkuk katta'laiyittirunthapadiyea, moayeesanum yoasuvaavukkuk katta'laiyittirunthaar. yoasuvaa avat'raiyellaam ni'raiveat'ri vanthaar. aa'ndavar moayeesanukkuch solliyirunthavat'rilum katta'laiyittirunthavat'rilum yoasuvaa on'raiyum seyyaamal vittu vidavillai.

<16> athanpadiyea avar nadanthu malainaattaiyum thennaattaiyum koasan en'ra naattaiyum samave'lika'laiyum meanaattaiyum israayeal malaiyaiyum athan ve'linilangka'laiyum,

<17> leepaan samave'liyaakach seyeer thuvakki ermoan malaiyadiyil iruntha paakaalkaath varaiyu'l'la malaika'l se'rintha naattin oru pakuthiyaiyum pidiththup paazhaakkinaar.

<18> yoasuvaa nedunaa'laay ivvarasarka'loadu poarpurinthu vanthaar.

<19> kapaavoanil kudiyiruntha eavaiyaraith thavira vea'rentha nakarum valiya israayealar kaiyil thannai oppadaikkavillai. mat'ra ellaa nakarka'laiyum avarka'l poar purinthu thaan pidiththaarka'l.

<20> eanenil avvooraar kadina manathu'l'lavarka'laaki israayealukku ethiraakap poar purinthu madiyavea'ndum enpathum, irakkaththukkuth thakuthiyat'ravarka'laay aa'ndavar moayeesanukkuk katta'laiyittirunthapadi azhinthozhiya vea'ndum enpathum aa'ndavarudaiya thiruvu'lam.

<21> akkaalaththil yoasuvaa vanthu, eanaak puthalvaraik kon'ru kuviththaar. avarka'l epiroanin malaika'lilum thaapeerin malaika'lilum aanaapin malaika'lilum yoothaavin malaika'lilum israayealin malaika'lilum kudiyirunthaarka'l. avar avarka'ludaiya nakarka'lai azhiththu,

<22> israayeal makka'lin naattil eanaakkiyaril oruvarai muthalaay uyiroadu vittu vaikkavillai. aayinum, kaajaa, keath, ajoath en'ra nakar makka'lai uyiroadu vittu vaiththaar.

<23> aa'ndavar moayeesanukkuk katta'laiyittarunthapadiyea yoasuvaa naadu anaiththaiyum pidiththu athai anthanthak koaththiraththi'rku amaintha makka'linpadiyea israayealarukkuch sonthamaakak koduththaar. poarin'ri naadu amaithiyaay irunthathu.

[yoasuvaa aakamam 12]

<1> yoarthaanin akkaraip pakuthikkuk kizhakkea aarnoan aa'ru thuvakki earmoan malainaadu varaiyilum, kizhakkea paalaivanaththai noakkiyirukkum ellaa naattaiyum, athuvarai u'l'la ellaikku'l iruntha arasarka'laiyum israayeal makka'l mu'riyadiththu avarka'ludaiya naaduka'laiyum urimaiyaakkik ko'ndaarka'l. avvarasarka'l vivaram pinvarumaa'ru:

<2> amoa'raiyarin arasanaana sekoan esepoanil vaazhnthu vanthaan. ivanudaiya arasu aarnoan aat'rangkaraiyiliruntha aaroayear nakar thuvakki aat'rangkarai naduvilu'l'la pa'l'laththaakkilum, paathik kalayaaththilum, ammoan makka'ludaiya ellaiyaakiya jaapoak en'ra aa'ruvaraiyum paraviyirunthathu.

<3> (mat'roru pakkam) paalaivanam muthal kizhakkeayu'l'la kenaroath kadal varaiyum, pethsimoaththukkup poakum vazhiyaayk keezhththisaiyilirukki'ra paalaivanak kadalaakiya uppuk kadal varaiyum, thenpu'raththil aseroath paskaavukkuth tha'nivaaka u'l'la naadu varaiyum paraviyirunthathu.

<4> paasaanin arasan oaku. ivan iraapaayeem inaththavan. astharoaththilum ethiraayilum vaazhnthu vanthaan. ivan ermoan malaiyilum saloakkaavilum,

<5> jesoori, maakkaaththi, easeapoanin arasanaana sekoanudaiya ellaiyaakiya paathik kalayaath varai aa'ndu vanthaan.

<6> ivviru arasarka'lai aa'ndavarin adiyaanaana moayeesanum israayeal makka'lum avarka'l naattai roopaaniyarukkum, kaathiyarukkum, manaaseayin paathik koaththiraththaarukkum sonthamaakak koduththirunthaar.

<7> yoarthaanukku ippu'raththil meat'risaiyilu'l'la lipaanin naattilirukkum paalkaath muthal seyeerukkuppoakum vazhiyaakiya malaippakuthi varaiyu'l'la naattai yoasuvaavum israayeal makka'lum kaippat'riya pin, yoasuvaa koaththirangka'lin padi athaip pangkup pangkaayp piriththu israayealarukkuch sonthamaakak koduththuvittaar.

<8> antha naattilum, athan malaika'lilum samave'lika'lilum ve'linilangka'lilum aseroaththilum paalaivanaththilum, thenpu'raththilum eaththaiyar, amoa'raiyar, kaanaanaiyar, pereasaiyar, eavaiyar, eapuseayar kudiyiruntha naattilum, yoasuvaavaal thoa'rkadikkappatta arasarka'l vivaram pinvarumaa'ru:

<9> erikkoavin arasan oruvan; peaththalukkuch sameepamaana aayiyin arasan oruvan.

<10> yerusaleamin arasan oruvan; epiroanin arasan oruvan.

<11> yerimoaththin arasan oruvan; laakkeesin arasan oruvan.

<12> eakiloanin arasan oruvan; kaajearin arasan oruvan.

<13> thaapeerin arasan oruvan; kaathearin arasan oruvan.

<14> earmaavin arasan oruvan; earoath arasan oruvan.

<15> lepnaavin arasan oruvan; oathulaamin arasan oruvan.

<16> maseathaavin arasan oruvan; peaththalin arasan oruvan.

<17> thaapuvaavin arasan oruvan; oapearin arasan oruvan.

<18> aappoakkin arasan oruvan; saaroanin arasan oruvan.

<19> maathonin arasan oruvan; aajoarin arasan oruvan.

<20> semearoanin arasan oruvan; aaksaapin arasan oruvan.

<21> theanaakkin arasan oruvan; makethoavin arasan oruvan.

<22> kaatheasin arasan oruvan; karmealukkaduththa yakkanaanin arasan oruvan.

<23> thoar nakarilum, thoar ennum naattilum aa'nda arasan oruvan; kalkaavin inaththaarudaiya arasan oruvan.

<24> thearsaavin arasan oruvan. aaka ivarka'l ellaarum muppaththoru arasarka'laam.

[yoasuvaa aakamam 13]

<1> yoasuvaa vayathu muthirntha kizhavaraana poathu, aa'ndavar avarai noakki, "nee vayathu muthirntha kizhavanaayirukkin'raay. pangkidappadaamal kidakki'ra naadoa mikap parantha naadaakum.

<2> annaadaavathu: oru pu'raththil ekipthil oadum sea'raana nathi thuvakki vadakkilirukkum akkaroanin ellai varaiyum;

<3> ma'rupu'raththil kaasaiyar, asoaththiyar, askaloaniththar, keaththaiyar, akkaroaniththar enappatta pilisthiyarin ainthu arasarka'lin naaduka'laakiya kaanaan naattil adangkiya kalileayaavum, pilistheemum, kesureem muzhuvathum;

<4> the'rkea eavaiyar naadum, kaanaan naadanaiththum, seethoaniyarukkaduththa maayaaraa naadum, appeakkaavum, amoa'raiyarin ellai varaiyum paraviyu'l'la naadanaiththum;

<5> atha'rkaduththa ellai naadum, earmoan en'ra malaikkuth thaazhvaayu'l'la pavaalkaath thuvakki eamaath varaiyum keezhththisaiyilirukkum leepaanin naadum;

<6> leepaan muthal masereappoth eari varai malai vaazhvoar naadum, seethoaniyarudaiya naadanaiththumeayaam. israayeal makka'lukku munpaaka avvidangka'lil vaazhvoar anaivaraiyum naamea azhiththozhippoam. enavea naam unakkuk katta'laiyittu'l'lapadi avarka'ludaiya naadellaam israayealarukkuch sonthamaakum.

<7> appadiyirukka, annaattaip piriththu onpathu koaththirangka'lukkum, manaaseayin paathikkoaththiraththukkuch sonthamaayp pangkittuk kodu.

<8> manaaseayin paathikkoaththiraththoadu roopan koaththiramum kaath koaththiramum thangka'lukku uriya naattai adainthu vittanar. athai aa'ndavarin adiyaanaana moayeesan yoarthaanukku appu'raththilea kizhakkil avarka'lukkuk koduththaar.

<9> annaadu aarnoan en'ra aat'rangkaraiyilirukkum pa'l'laththaakkin naduvil amainthirukkum aaroayearum, theepoan varaiyu'l'la meathapaa en'rum azhaikkappadum ellaa vayal ve'lika'lum,

<10> esepoanilirunthu ammoan puthalvarudaiya ellai varai aa'nduvantha sekoan en'ra amoa'raiya arasanin ellaa nakarangka'lum, kalaath naadum,

<11> jesuri maakkaaththi naaduka'lum, ermoan malai naadu muzhuvathum, saaloakkaa varaiyu'l'la paasaan naadu muzhuvathum,

<12> paasaan naattilirukkum oak en'ra arasanin naadumea. oak enpavan mattumea iraapaayim inaththil egnchi irunthavan; ivan astharoaththilum ethiraayilum aadchi purinthavan. moayeesan antha iraapaayiththaraik kon'ru azhiththirunthaar.

<13> appozhuthu israayeal makka'l jesooriyarka'laiyum maakkaaththiyaraiyum thuraththi vidavillai. enavea ivarka'l in'ru varai israayealin naduvea kudiyirukkin'ranar.

<14> leaviyin koaththiraththukkoa udaimaiyaaka moayeesan on'rumea kodukkavillai. eanenil, aa'ndavar avanukkuch solliyirunthapadiyea israayealin kadavu'laakiya aa'ndavarukkuch seluththappadum palika'lum palipporudka'lumea leaviyarukkuch sonthamaakum.

<15> enavea moayeesan roopanin koaththiraththaarukku avarka'ludaiya vamsa mu'raippadi naattaich sonthamaakak koduththaar. avarka'ludaiya ellaika'laavana:

<16> aarnoan aat'rangkaraiyilum, aarnoan pa'l'laththaakkukku naduvilum iruntha aaroavar nakar thuvakki meathapaavukkup poakum vazhiyaakiya anthach samave'li muzhuvathum;

<17> easepoanum, athan ve'li nilangka'lilu'l'la ellaa oorka'lum; theepoanum paamothpaavaalum pethpaavaalmoan nakarum;

<18> yaajaa, kethimoath, meappaath;

<19> kaareeyaaththaayin, sapamaa,

<20> pa'l'laththaakkin malai meal kattappatta sarathsaar, pethpokaar, asethor, paskaa,

<21> pethjesimoath, vayal ve'liyilu'l'la ellaa nakarangka'lum, easepoanil aa'ndu vantha sekoan en'ra amoa'raiya arasanin naaduka'lumaam. anthach sekoanaiyum maathiyaaniliruntha seakoanin makkad thalaivarka'laiyum, naattilea kudiyiruntha eavea, reakkea, soor, oor, reapea en'ra sekoanin padaiththalaivarka'laiyum moayeesan thoa'rkadiththirunthaar.

<22> appoathu israayeal makka'l mat'ravarka'loadu peayoarin makanaakiya paalaam en'ra ku'richsolluki'ravanaiyum vaa'lukku iraiyaakkiyirunthanar.

<23> enavea roopanin koaththiraththaarukku yoarthaan nathiyea ellaiyaayit'ru; annaadum, athiladangkiya nakarka'lum oorka'lum vamsa varisaip padi roopaniyarukkuch sonthamaayina.

<24> kaathin koaththiraththaarukku moayeesan avarka'lin vamsa varisaippadiyea sonthamaakak koduththiruntha naattin pangkeedu varumaa'ru:

<25> yaajoarin ellaiyum, kaalaath naattin ellaa nakarka'lum ammoan santhathiyaarka'ludaiya paathi naadum, irapaavukku ethireayu'l'la aaroayear varaiyum, easepoan thuvakki iraameath, maspea, peaththanim mattum:

<26> maanaayim thuvakkith thaapeerin ellai varaikkumu'l'la naadellaam athil adangkiyirunthathu.

<27> mealum athu easepoanil arasanaayiruntha sekoanudaiya arasan mat'rap pangkuka'laakiya peththaraan, pethnemraa, soakoth, saapoan en'ra pa'l'laththaakkuka'lileayum viriyum; kadaisiyil keezhththisai mukamaay yoarthaanukku appu'raththil paraviyiruntha keneareath kadaloaram varai yoarthaan atha'rku ellaiyaay irukkin'rathu.

<28> innakarka'lum, ivat'raich saarntha oorka'lum kaath puthalvarukku avarka'lin vamsangka'linpadi sonthamaayina.

<29> manaasea puthalvarin paathik koaththiraththukkum, avarka'ludaiya santhathiyaarukkum, avaravar vamsangka'linpadi moayeesanaal kodukkappatta udaimaiyaavathu:

<30> maanaayeem thuvakkip paasaan muzhuvathum; paasaanin arasanaana oak enpavanudaiya ellaa naaduka'lum; paasaanilu'l'la jayeerin ellaa oorka'lumaana a'rupathu nakarka'leayaam.

<31> mealum, paathik kaalaathaiyum, paasaanilea astharoath, ethiraay en'ra oak arasanudaiya nakarka'laiyum, manaaseayin makanaakiya maakkeerin puthalvar paathippearukku avarka'ludaiya vamsa mu'raippadi koduththaar.

<32> keezhththisai mukamaay erikkoavukku ethiraaka, yoarthaanukku akkaraiyilirukkum moavaapin vayalve'lika'lil moayeesan oru paakam piriththu avarka'lukkuch sonthamaayk koduththirunthaar.

<33> leavi koaththiraththi'rku moayeesan sonthamaaka ethaiyum kodukkavillai; eanenil, israayealin aa'ndavaraakiya kadavu'l avanukkuch solliyirunthapadi, avarea mea'rsonna koaththiraththin udaimai.

[yoasuvaa aakamam 14]

<1> kaanaan naattil israayeal makka'l urimaiyaakkik ko'nda naaduka'lai avarka'lukkuk koduththavar yaarenil; kuruvaana eleyasaarum, noonin makan yoasuvaavum, israayealin koaththirangka'lilu'l'la kudumpath thalaivarumeayaam.

<2> moayeesan moolamaay aa'ndavar katta'laiyittirunthapadi avarka'l thiruvu'lachseettup poattu onpathu koaththiraththaarukkum manaaseayin paathik koaththiraththaarukkum pangkittuk koduththaarka'l.

<3> eanenil, mat'ra ira'ndaraik koaththirangka'lukku moayeesan yoarthaanukku appu'raththaich sonthamaakak koduththirunthaar. leaviyarukkoa avarka'l sakoathararka'lin naduvea sonthamaakap poomi on'rum kodukkappadavillai.

<4> aanaal manaasea, epiraayeem en'ra soosaiyin puthalvar irukoaththirangka'laayp pirikkappattu antha leaviyarukkup pathilaakach sonthap poomiyaip pet'ranar. leaviyarka'l poomi yaathon'raiyum pe'ravillai en'raalum, kudiyirukka nakarka'laiyum, aadu maadu muthaliyavat'rai va'larkka nakarukku arukil peattaika'laiyum pet'ranar.

<5> aa'ndavar moayeesanukkuk katta'laiyittirunthapadi israayeal makka'l seythu naattaip pangkittuk ko'ndanar.

<6> akkaalaththil yoothaavin makka'l kalkalaaviliruntha yoasuvaavidam vanthanar. keneasaiyanaana eppoaneayin makan kaaleap avarai noakki, "kaatheaspaarnea en'ra idaththil aa'ndavar ennaik ku'riththum kadavu'lin manithan moayeesanukkuch sonnathai neer a'riveer.

<7> naattai u'lavu paarkka aa'ndavarudaiya adiyaan moayeesan kaatheaspaarneayilirunthu ennai anuppina poathu enakku vayathu naa'rpathu. enakku u'nmaiyaakap pattathai avaridam theriviththean.

<8> aanaal ennoadu vantha en sakoathararka'l makka'lai manam kalangkach seythaarka'l. naanoa en aa'ndavaraakiya kadavu'laip pinpat'ri nadanthean.

<9> annaa'lil moayeesan, 'nee en aa'ndavaraakiya kadavu'laip pinpat'rinathaal, un kaalpatta naadu unakkum un puthalvarka'lukkum en'ren'rum sonthamaayirukkum' en'ru aa'naiyittuk koo'rinaar.

<10> appoathu avar sonnapadi ithoa aa'ndavar in'ru varai ennai uyiroadu vaiththuk kaaththu vanthu'l'laar. israayeal makka'l paalaivanaththil alainthu thirikaiyil, aa'ndavar avvaarththaiyai moayeesanidam solliyirunthaar. athu nadanthu naa'rpaththainthu aa'nduka'l kadanthuvittana. in'ru enakku vayathu e'npaththainthu.

<11> moayeesan ennai u'lavu paarkka anuppina naa'lil, enakkiruntha aat'ral in'ru varai irukki'rathu. nadakkavum poar puriyavum enakku munpu iruntha sakthi in'rum irukki'rathu.

<12> aathalaal, aa'ndavar enakkuk koduppathaakach sonna intha malai naattai neer enakkuth thara vea'ndum. avar avvitham vaakku'ruthi koduththatha'rku neerea saadchi. ammalai naattil eanaakkiyar vaazhththu varukin'ranar. avarka'ludaiya ara'n soozhntha periya nakarka'l pala u'ndu. aa'ndavar ennoadu iruppaareayaanaal avar enakku vaakka'liththirukki'rapadi avarka'lai azhikka ennaal mudiyum " en'raan.

<13> athaikkeattu yoasuvaa avanai aaseervathiththu epiroanai avanukkuch sonthamaakak koduththaar.

<14> ivvaa'ru kenesaiyanaana jeppoaneayin makan kaaleap israayealin aa'ndavaraakiya kadavu'laip pinpat'riyathaal in'ru varai epiroanaich sonthamaakak ko'ndu'l'laan.

<15> munpu epiroanukkuk kariyaath arpea en'ra peyar vazhangkit'ru. eanaakkiyarukku'l mikap periyavanaay mathikkappattu vantha arpea angkea puthaikkappattirunthaal ammalaikku appeyar vazhangkit'ru. appozhuthu naattil poarka'l oaynthu poayina.

[yoasuvaa aakamam 15]

<1> yoothaavin puthalvarukku avarka'ludaiya vamsa varisaippadi kidaiththa pangku veethamaavathu: eathoamukkuth the'rkeayu'l'la seen en'ra paalaivanam thuvakkith thenpu'raththuk kadaisi ellai varaiyaakum.

<2> athu uppukkadalin kadaikoadiyaakiya thenpu'raththilu'l'la munaiyil thuvakkum.

<3> angkirunthu viruchchika malaikkum, angkirunthu seenukkum poay, kaatheaspaarneaykku ea'ri, esroanaik kadanthu aathaarukku ezhumpik kalkaavaich sut'rippoana pinpu,

<4> asmoanaavai adainthu ekipthin aat'rukkuch sen'ru periya kadalil poay mudiyum. ithu then ellaiyaakum.

<5> keezhppu'ra ellaiyaavathu: uppukkadal thuvakki, yoarthaanin mukaththuvaaram varai, vada ellai kadalin munai thuvakki mea'rsollappatta yoarthaan nathi varai.

<6> avvellai peth- akilaavukku ea'ri vadakkeayu'l'la peth- aaraapaavaik kadanthu roopanin makan poayeanin kallukku ea'rippoakum.

<7> pinnar aakkoarp pa'l'laththaakkilirukki'ra thepa'ru ellaika'lai adainthu vadakkeayu'l'la kalkaavukku nearaayp poakum: kalkaa, athommim malaikku ethirea aat'rin thenpu'raththil irukki'rathu. pi'raku sooriyan oot'ru en'ru azhaikkappatta neerththidalaik kadanthu roakal en'ra ki'nat'rukkuch sen'ru,

<8> angkirunthu ennomin makanudaiya pa'l'laththaakku vazhiyea poay, epuseayar naatti'rkuth the'rkea sen'ru yerusaleam nakarai adainthapin, mea'rkilirukki'ra kenoakku ethirea irukki'ra malai meal ea'ri vadakkilu'l'la raapaayim pa'l'laththaakkaith thaa'ndi,

<9> ammalaiyin uchchiyilirunthu nepthoavaa enappadum neerut'rukkup poay epiroan malaiyin oorka'lukkuch sen'ru paalaavaakiya kaariyaththiyaareem, athaavathu, kaaduka'lin nakarai adaiyum.

<10> paalaavai vittu mea'rkea seyeer malai varai sut'rip poay, pi'raku, vadakkea kesloan mukamaayu'l'la yaareem malaippakkaththil sen'ru pethsathameasil i'rangkith thammanaavukkup poay,

<11> vadakkea sen'ru akkaroanin pakkaththilea thirumpich seakkiroanaanai noakki i'rangki, angkirunthu paalaa malaiyaith thaa'ndi jepnel poay mea'rkeayu'l'la periya kadaloaraththil mudiyum.

<12> yoothaa puthalvarukku avarka'ludaiya vamsa varisaippadi sut'rilum avarka'ludaiya vamsa varisaippadi sut'rilum niyamikkappatta ellaika'l avaiyea.

<13> aa'ndavarudaiya katta'laiyinpadiyea jeppoaneayin makan kaaleapukku, yoothaavin puthalvarudaiya poomiyin naduvea eanaakkin thanthaiyinudaiya kaa'niyaadchiyaakiya kaariyaatharpea en'ra epiroanai yoasuvaa koduththaar.

<14> kaaleapoa angkea eanaakkin vamsaththaaraana seasaay, akimaan, thoalmaay en'ra eanaakkin moon'ru puthalvaraiyum kon'ru poattaan.

<15> angkirunthu thaapeerin kudika'lidam i'rangkip poanaan. muthan muthal anthath thaapeerukkup peyar kariyaath- seppear, athaavathu kalvimaanakar enpathu.

<16> pozhuthu kaaleap, "kariyaath- seppearaip pidippavanukku en maka'l aksaamai ma'namudiththuk koduppean" en'raan.

<17> athanpadi kaaleapin thampi keneasini makan oththoaniyeal nakaraip pidiththaan. aakaiyaal than maka'l aksaamai avanukku ma'namudiththuk koduththaan.

<18> avarka'l on'raayp pu'rappattuch sellum vazhiyil, " un thanthaiyidam oru vayalaik kea'l" en'ru ava'l ka'navan aksaamaith thoo'ndinaan. enavea ava'l kazhuthaiyin meal savaari poakaiyil perumoochchu vidath thodangkinaa'l. athaikkeattuk kaaleap ava'lai noakki," ean?" en'ru vinavinaan.

<19> atha'rku ava'l, "enakku oar upakaaram seyya vea'ndum. athaavathu, thenpu'raththilirukkum va'radchiyaana nilaththai enakkuth thantheer an'rea? aththoadu neerva'lamu'l'la oru nilaththaiyum enakkuth tharavea'ndum" en'raa'l. appozhuthu kaaleap ava'lukku mea'rpu'raththilum keezhppu'raththilum neerva'lamu'l'la mat'roru nilaththaik koduththaan.

<20> yoothaa puthalvarin koaththiraththi'rku avarka'ludaiya vamsa varisaippadi kidaiththa soththu athuvea.

<21> thenkoadiyil irukkum eathoamin ellai oaramaaka yoothaa puthalvarin koaththiraththukkuk kidaiththa nakarka'laavana: kapsaiyeal,

<22> eathear, jaakoor, keenaa, thimoanaa, athathaa,

<23> kaatheas, aasoar,

<24> jethnam, siv,

<25> theleam, paaloath, puthu aasoar,

<26> aasoar enum kariyothesnoan, aamam, saamaa,

<27> molaathaa, aasearkathaa, asemon,

<28> pethpelath, aasearsuval, persapea, pasiyoththiyaa,

<29> paaaalaa, jim,

<30> easeam, eltholaath,

<31> sesil, armaa, siselak, metheamenaa,

<32> sensennaa, lepaavoth, sealim, aayen, remmoan aakiya irupaththonpathu nakarka'lum avat'rin oorka'lum.

<33> samave'liyil esthaavoal, saareayaa,

<34> aaseanaa, saanoayea, enkannim, thappavaa,

<35> eanaayim, jerimoath, athullam, sokkoa,

<36> ajeakkaa, saraayeem, athiththaayeem, ketheraa, ketheroaththaayim aakiya pathinaanku nakarka'lum avat'rin oorka'lum.

<37> saanaan, athasaa,

<38> makthalkath, theleyaan, maseappaa, jekthal,

<39> laakkisu, paaskaath,

<40> eakiloan, keppoan,

<41> lekeman, kethlees, kitheroth, peththaakan, naa aamaa, makeathaa

<42> aakiya pathinaa'ru nakarka'lum avat'rin oorka'lum.

<43> lapanaa, eaththear, aakaan, jepthaa, esnaa, neseep,

<44> kailaa, akseep, mareasaa aakiya onpathu nakarka'lum avat'rin oorka'lum.

<45> akkaroanum athan oorka'lum sit'roorka'lum.

<46> akkaroan thuvakki kadal varai asoaththin vazhiyilu'l'la ellaa oorka'lum sit'roorka'lum.

<47> asoaththum athaich saarntha oorka'lum sit'roorka'lum, kaajaavum, ekipthin nathivarai paranthu kidakkum oorka'lum sit'roorka'lum. pi'raku periya kadalea ellai.

<48> malaiyil: saameer jeththar, sokkoth,

<49> thannaa, kariyathsennaa enappadum thaapeer.

<50> anap, istheamoa, aaneem,

<51> koasan, oalan, kiloa aakiya pathinoru nakarka'lum avat'rin oorka'lum.

<52> araap, roomaa, easaan,

<53> jaanum, peththaappuvaa, appeakkaa,

<54> athmaaththaa, kariyath arpea athaavathu epiroan, siyoar aakiya onpathu nakarka'lum avat'rin oorka'lum.

<55> maayoan, kaarmeal, seep,

<56> joaththaa, jesraayeal, jeekkatham,

<57> sanoavea, akkaayin kapavaa, thamnaa aakiya paththu nakarka'lum avat'rin oorka'lum.

<58> aalum, peasoor, kethoar,

<59> mareath, peththanoath, eltheakkoan aakiya aa'ru nakarka'lum avat'rin oorka'lum.

<60> kariyathpavaal athaavathu kariyaththiyarim aakiya kaaduka'lin nakar, areapaa aakiya iru nakarka'lum avat'rin oorka'lum.

<61> paalaivanaththil peththarapaa, meththin,

<62> sakkakkaa, nepsan, uppunakar, enkaathi aakiya aa'ru nakarka'lum avat'rin oorka'lum.

<63> yerusaleamil kudiyiruntha jepusaiyarai yoothaa puthalvar azhiththozhikka mudiyaathu poayit'ru. aakaiyaal in'ru varai jepusaiyar yoothaa puthalvaroadu yerusaleamil vaazhnthu varukin'ranar.

[yoasuvaa aakamam 16]

<1> soosaiyin puthalvarukkuth thiruvu'lach seettup padi kidaiththa veethamaavathu: erikkoavukku ethireayirukki'ra yoarthaanilirunthu yoarthaanukkuk kizhakkeayu'l'la neerththidalukkuch sen'ru, erikkoa thuvakkip peaththal malai varai paraviyiruntha paalaivanam vazhiyaayp poay,

<2> peaththilirunthu lusaa noakkich sen'ru, atharoaththilu'l'la arkki en'ra ellaiyaik kadanthu,

<3> mea'rkea epleaththin ellaikkum peththaroan en'ra thaazhvaana naattin ellaikkum kaajearukkum i'rangkip periya kadalvarai poay mudiyum.

<4> ithai soosaiyin puthalvaraakiya manaaseayum epiraayeemum sonthamaakak ko'ndirunthanar.

<5> epiraayeem puthalvarukku, avarka'lin vamsa varisaippadi kidaiththa udaimaiyin ellaiyaavathu: keezhppu'raththil atharoath- aathaar thuvakki meal peththaroan varai poay, kadalvarai selkin'rathu;

<6> makmeaththaath vadakku noakkik keezhththisaiyilu'l'la thaanaachchealoa en'ra idaththil ellaika'laich sut'rippoayk keezhppu'raththilirunthu janoaveayukkup poay,

<7> angkirunthu atharoaththukkum navaraththaavukkum sen'ru erikkoavai adainthu yoarthaan varai poakin'rathu;

<8> pi'raku thappuvaavai vittuk kadaloaramaay naa'nal en'ra pa'l'laththaakkuch sen'ru uppuk kadalil mudiyum. epiraayeem puthalvarin koaththiraththi'rku avarka'ludaiya vamsa varisaippadi kidaiththa soththu athuvea.

<9> aanaal, manaaseayin puthalvarka'lathu kaa'niyaadchiyiliruntha nakarka'lum avat'rin oorka'lum avarka'l kaiyilirunthu edukkappattu epiraayeemin puthalvarka'lukkuk kodukkappattana.

<10> epiraayeemin santhathiyaar kaasearil kudiyiruntha kaanaanaiyarka'lai kaanaanaiyar epiraayeem santhathiyaar maththiyil in'ru varai kudiyirunthu kappam katti varuki'raarka'l.

[yoasuvaa aakamam 17]

<1> manaasea koaththiraththukkum oru pangku kidaiththathu. eanenil, avan soosaikkuth thalaippi'l'lai. manaaseayin mooththa makanum kalaaththin thanthaiyumaana maakkeerukkuk kaalaaththum paasaanum udaimaiyaay irunthaan. avan oru padaiveeran.

<2> manaaseayin mat'rap puthalvarka'laakiya apiyeasarin puthalvarka'lukkum eleakkin puthalvarka'lukkum esriyealin puthalvarka'lukkum sekkeamin puthalvarka'lukkum eapparin puthalvarka'lukkum seamithaavin puthalvarka'lukkum avaravarudaiya vamsa mu'raippadi pangku kodukkappattathu. thangka'l vamsangka'lukku'l'lea ivarka'lea soosaiyin makanaana manaaseayin aa'n makka'laavar.

<3> aanaal manaaseayin makan maakkirukkup pi'rantha kaalaathin puthalvanaana epparin makan salpaaththukkup puthalvarka'lea illai. puthalvika'l mattumea irunthanar. maalaa, noavaa, eakilaa, melkaa, thersaa, enpana avarka'lin peyarka'laam.

<4> avarka'l kuruvaakiya eleyasaarukkum noonin makan yoasuvaavukkum makkad thalaivarka'lukkum munpaaka vanthu, "engka'l sakoatharar naduvea engka'lukkum soththuk kodukkavea'ndum en'ru moayeesan moolamaay aa'ndavar katta'laiyittirukki'raar" en'ranar. (yoasuvaa) aa'ndavarudaiya katta'laikki'nangka avarka'lukkuch soththu koduththaar.

<5> aakaiyaal, yoarthaanukku appu'raththilirukkum kaalaath paasaan en'ra naaduka'laith thavira manaaseaykkuth thiruvu'lach seettu vizhuntha padi paththup pangkuka'l kidaiththana.

<6> eanenil, manaaseayin puthalviyar avanudaiya puthalvarka'lukku'l soththu pet'ranar. aanaal, kaalaath naadu manaaseayin mat'rap puthalvarka'lukku vizhuntha thiruvu'lach seettinpadi kidaiththathu.

<7> aakaiyaal manaaseayin ellai aasear thuvakkich sikkeamukku ethirilirukki'ra makmeaththaath varai sen'ru angkirunthu vadakkea thirumpith thappuvaa oot'ru en'ra oorukkuch selkin'rathu.

<8> u'nmaiyil thappuvaavin naadu manaaseaykkuk kidaiththathu. thappuvaa enki'ra ooroa epiraayeem puthalvarin kaivasamaayirunthathu.

<9> pi'raku naa'nal pa'l'laththaakkin ellai manaaseayin nakarka'lin naduveayu'l'la epiraayeem nakarka'lukku aduththa aat'rukkuth thenthisaiyil i'rangkip poakin'rathu. manaaseayin ellaiyoa aat'rukku vadakkeayirunthu kadal varaich sellum.

<10> ivvaa'ru thennaadu epiraayeemukkuch sontham, vadanaadu manaaseaykkuch sontham. ira'ndukkum kadalea i'ruthi ellai. avvira'ndum kizhakkea poanaal isaakkaarin koaththiraththaaroadum, vadakkea poanaal aasear koaththiraththaaroadum koodich searum.

<11> isaakkaarilum aasearilum iruntha manaaseayin udaimaiyaavathu: pethsaanum athaich saarntha oorka'lum, jepilaamum athan oorka'lum, thoarin kudika'lum avarka'lin oorka'lum, enthoarin kudika'lum avarka'lin oorka'lum, makeththoavin kudika'lum avarka'lin sit'roorka'lum, noappeath nakarin moon'ril oru pakuthiyum aakum.

<12> manaaseayin puthalvar annakarka'lai azhikka mudiyavillai. kaanaanaiyaroa avarka'ludaiya naattil kudiyea'rath thodangkinar.

<13> israayeal makka'l valimai pet'ra pinnarum kaanaanaiyaraith thangka'lukkuk kappam kattum padi seythaarka'leayozhiya avarka'laik kon'rozhiththu vidaveayillai.

<14> soosaiyin, puthalvar yoasuvaavai noakki, "naangka'l palukip peruki aa'ndavaraal aaseervathikkap pattavarka'laay irukka, neer engka'lukkuch sonthamaaka orea oru pangkaiyum orea veethaththaiyum koduththu'l'lathu. ean?" en'ranar.

<15> atha'rku yoasuvaa "neengka'l palukip perukiyiruppathaalum, ungka'lukkuriya epiraayeem malainaattil neengka'l nerungki vaazhnthu varuvathaalum, pereasaiyar, irapaayeemar vaazhum kaattup pakuthiyil marangka'lai vetti vittu ungka'lukku idam theadikko'l'lungka'l" en'raar.

<16> atha'rku soosaiyin puthalvar, "malaika'lukku eppadip poakakkoodum? samave'liyilirukki'ra peththaasinilum athan oorka'lilum pa'l'laththaakkin naduvea irukki'ra jesraayealilum kudiyirukkum kaanaanaiyar iruppaayuthangka'ludan thearka'laip payanpaduththi varuki'raarka'lea" en'ranar.

<17> yoasuvaa soosaiyudaiya vamsaththaaraakiya epiraayeeraiyum manaaseayaraiyum noakki, "neengka'l palukip perukivitteerka'l. ungka'lukku mikka valimaiyum u'ndu. oru pangku ungka'lukkup poathaathaathalaal, neengka'l malai naattukkup poay marangka'lai vetti neengka'l thangkuvatha'rku idam theadik ko'l'la vea'ndum. kaanaanaiyar valimaiyu'l'lavarka'laay irukki'raarka'l; avarka'lukku iruppaayutham poruththappatta thearka'lum u'ndu en'ru solluki'reerka'lea; iruntha poathilum neengka'l avarka'lai angkirunthu thuraththi vittaal, avarka'l naattaiyum, athan a'ndai naaduka'laiyum neengka'l urimaiyaakkik ko'l'lalaam" en'ru ma'rumozhi sonnaar.

[yoasuvaa aakamam 18]

<1> israayeal makka'l ellaarum seeloavil on'ru koodi, angkea saadchiyak koodaaraththai ni'ruvinaarka'l. naadu avarka'l kaivasamaayit'ru.

<2> israayeal makka'lu'l thangka'l pangkai innum pe'raatha eazhu koaththirangka'l irunthana.

<3> yoasuvaa avarka'lai noakki, "ungka'l munnoarin aa'ndavaraakiya kadavu'l ungka'lukku a'liththu'l'la naattaich sonthamaakkik ko'l'laathu innum evva'lavu kaalam thaan vee'nil kazhippeerka'l?

<4> ungka'l ovvoru koaththiraththi'rkum mummoon'ru manitharaith thearnthu ko'l'lungka'l. naan avarka'lai anuppuvean. avarka'l pu'rappattuppoay annaattaich sut'rippaarththa pin athai ovvoru koaththiraththu makka'lin e'n'nikkaikkuth thakunthapadi pakirnthu ezhuthi, ka'ndathaiyum keattathaiyum ennidam vivaramaay eduththuch solvaarka'l.

<5> naattai eazhu paakamaaka ungka'lukku'l pangkittuk ko'l'lungka'l. yoothaa vamsaththaar the'rkeayirukki'ra thangka'l ellaiyilum, soosai vamsaththaar vadakkea irukki'ra thangka'l ellaiyilum irukka,

<6> avarka'lin naduvea irukki'ra naattai eazhu pangkaakkiya pinpu neengka'l ingkea ennidam vaarungka'l. appozhuthu naan ungka'l aa'ndavaraakiya kadavu'l thirumun ungka'lukkaakath thiruvu'lach seettup poaduvean.

<7> leaviyarukku ungka'l naduvea pangku kidaiyaathu. eanenil aa'ndavarudaiya kurukka'laay iruppathea avarka'ludaiya soththu. kaaththum roopanum manaaseayin paathikkoaththiramum yoarthaanukku appakkaththilu'l'la keezhppu'raththilea aa'ndavarudaiya adiyaanaana moayeesan thangka'lukkuk koduththiruntha thangka'l pangkaip pet'raayit'ru" en'raar.

<8> appozhuthu ammanithar ezhunthu pu'rappadath thayaaraayirukkaiyil, yoasuvaa avarka'lai noakki, "neengka'l poay naattaich sut'rip paarththu athan vivaraththai ezhuthik ko'ndu ennidam thirumpi vaarungka'l. appozhuthu naan seeloavil aa'ndavar thirumun ungka'lukkaakath thiruvu'lach seettup poaduvean" en'ru solli anuppinaar.

<9> ammanithar poay annaattaik kavanamaaych sut'rip paarvaiyitta pinnar, athanai eazhu pangkaakki oru noolil ezhuthikko'ndu seeloavilu'l'la paa'laiyaththil iruntha yoasuvaavidam thirumpi vanthanar.

<10> appozhuthu yoasuvaa seeloavileayea aa'ndavar thirumun thiruvu'lachseettup poattu, israayeal makka'lukku naattai eazhu pangkaakap piriththuk koduththaar.

<11> pegnchamin puthalvarukku avarka'lin vamsangka'linpadiyea muthal seettu vizhunthathu. avarka'l sonthamaakkik ko'nda naadu, yoothaa puthalvarukkum soosaiyin puthalvarukkum naduvil irunthathu.

<12> avarka'ludaiya vada ellai yoarthaanilirunthu pu'rappattu erikkoavukkuch sameepamaaka vadapakkamaaych sen'ru pi'raku mea'rkea malaiyea'rip peaththaaven paalaivanaththai adainthu,

<13> angkirunthu peaththal enum loosaavukku vanthu keezhea peththaanukkuth the'rkea irukki'ra malaiyil amainthirukkum atharoath aathaarukku i'rangkip poaki'rathu.

<14> avvidamirunthu ellai peththaroanai noakkum aapirikkusukku ethirea irukki'ra malaikkuth thenpu'raththilea kadalai noakkith thirumpum; pi'raku kariyathpaal en'ra kariyaaththiyaareemaakiya yoothaa puthalvarin nakar arukea poay mudiyum. ithu mea'rku noakkik kadal oaramaaka amainthu'l'lathu.

<15> then ellai kariyaaththiyaareem arukilulirunthu kadalai noakkip poakum. angkirunthu nepthuvaa en'ra neeroot'rukkuch sellum.

<16> angkirunthu ennoam puthalvarin pa'l'laththaakkai noakkum malaippaakaththi'rku i'rangkum. athu vada thisaiyil iraapaayeem pa'l'laththaakkin kadaisiyil irukkum. angkirunthu mea'rkea thirumpi the'rkea jepusaiyarukkup pakkamaana keayennam en'ra ennoam pa'l'laththaakkilea poay roakeal en'ra neeroot'ri'rku vanthu searum.

<17> angkirunthu vadakkea poaych sooriya neeroot'ru enappadum ensemas oorukkuch sen'ru,

<18> athomim eat'raththukku ethirea irukkum meaduka'lukkup poay apanpoavan en'ra roopanin makan poavanin paa'raikku vanthu vadapakkamaay naattuppu'ramaakiya samave'lika'lilea vanthu searum.

<19> pi'raku ellai peththaakilaavukku vadakkea sen'ru yoarthaanin mukaththuvaaraththi'rkuth the'rkeayu'l'la uppuk kadalin vadamunaiyoadu mudiyum.

<20> kizhakku ellai yoarthaaneayaam. ithu pegnchamin puthalvarukku avarka'ludaiya vamsangka'linpadi sut'rilum irukki'ra ellaika'lukku'l'laana kaa'niyaadchi

<21> pegnchaminudaiya nakarka'l varumaa'ru erikkoa, peththaakilaa, kaasees pa'l'laththaakku,

<22> peththaraapaa, samaraayeen, peaththal,

<23> aavim, aapparaa, oppearaa,

<24> villaa emanaa, oapni, kaapea en'ra panniru nakarka'lum avat'rin oorka'lum.

<25> kaapaavoan, iramaa,

<26> pearoath, mespea, kapaaraa,

<27> amoasaa, reakkam, jaarepal, thaarealaa,

<28> sealaa, eleap, jepus, athaavathu yerusaleam, kapaath, kariyaath en'ra pathinaanku nakarka'lum avat'rin oorka'lumaam. pegnchamin puthalvarukku avarka'lin vamsangka'linpadi kidaiththa pangku ithuvea.

[yoasuvaa aakamam 19]

<1> ira'ndaam seettu simiyoanukku vizhunthathu. avanudaiya koaththiraththi'rku athan vamsangka'linpadi kidaiththa kaa'niyaadchiyaavathu

<2> yoothaa puthalvarathu kaa'niyaadchiyin naduvea amainthirukkum pe'rsapea, sapea, mealathaa,

<3> aasarsuval, paalaa, aasam

<4> eltholaath, peaththul, a'rmaa, silek,

<5> pethmaarksaapath, aasar soosaa,

<6> pethleapaavoath, saroakan en'ra pathinmoon'ru nakarka'lum avat'raich saarntha oorka'lum

<7> aayin, remmoan, aaththaar, aasaan en'ra naanku nakarka'lum avat'raiyaduththa oorka'lum

<8> mea'rsonna nakarka'laich sut'rilum the'rkea irukki'ra paalaavaath- peavar- iraamaath varaiyu'l'la ellaach sit'roorka'lum. ivai simiyoan puthalvarin koaththiraththi'rku avarka'l vamsangka'linpadi kidaiththa kaa'niyaadchiyaakum.

<9> yoothaa puthalvarin pangku veetham avarka'lukku mikap periyathaayirunthathaal, mea'rsonna nakarka'lum oorka'lum avarka'lidamirunthu eduththukko'l'lap pet'rana. enavea, simiyoan puthalvar yoothaa puthalvar naduvea kaa'niyaadchi pet'ranar.

<10> moon'raam seettu sapuloan puthalvarukku vizhunthathu. avarka'lukku avarka'l vamsangka'linpadi kidaiththa pangku veethaththin ellai sareeth varai nee'ndirunthathu.

<11> athu kadalum mearalaavum thodangkith thepaseaththukkup poay jekkonaavukku ethirea oadum aa'ru varai poakum.

<12> saapeathilirunthu kizhakkea kesaleaththaapoarin ellai varai thirumpi, thaaparaththukkup poay, jappeavukku ea'ri,

<13> angkirunthu keththapparukkum thakkaseenukkum keezhppu'raththaik kadanthu, remmoan, amthaar, noavaa en'ra oorka'lukkup poay, anaththoanin vadapakkaththaich sut'rivanthu,

<14> jepthaayeal pa'l'laththaakkilum,

<15> kaaththeathilum navaaloalilum semeroanilum jeralaavilum pethleakeamilum mudiyum. appanniru nakarka'lum avat'rai aduththa oorka'lum, sit'roorka'lum,

<16> sapuloan puthalvarukku avarka'l vamsangka'linpadi sonthamaayina.

<17> naankaam seettu isaakkaarukku avan vamsangka'linpadi vizhunthathu.

<18> avarka'lin kaa'niyaadchiyaavathu: jesraayeal,

<19> kasaloath, soonam, apparaayeem, seakoan,

<20> anakarath, iraapoath, keasiyoan, aapeas

<21> iraamath, engkannim, engkathaa, pethpeseas muthaliyana.

<22> pi'raku, avvellai thaapoarukkum sekeasimaavukkum pethsameasukkum vanthu yoarthaanil mudiyum. atha'rku'l pathinaa'ru nakarka'lum avat'raiyaduththa oorka'lum u'ndu.

<23> innakarka'lum ivat'rai aduththa sit'roorka'lum isaakkaar puthalvarudaiya koaththiraththi'rku avarka'l vamsangka'linpadi kidaiththa kaa'niyaadchiyaakum.

<24> ainthaam seettu aasear puthalvarin koaththiraththi'rku avaravar vamsangka'linpadi vizhunthathu.

<25> avarka'lukkuk kidaiththa ellaiyaavathu:

<26> alkaath, kaalee, peathan, aksap, elmalak, amaath, mesaal ivaika'lea. pinpu kadalarukea u'l'la kaarmealukkum seekoarukkum lapanaaththukkum sen'rathu.

<27> kizhakkea peaththaakoanukkuth thirumpi, vadakkea sapuloanukkum jepthaayealin pa'l'laththaakkukkum poay, peththemekkukkum, neakiyalukkum vanthu,

<28> kaapulin idappu'raththileayum, apiraanilum rokopilum amoanilum kaanaavilum periya seethoanilum thodangkum.

<29> pi'raku antha ellai oarmaavukkuth thirumpi vanthu, ara'n soozhntha theernakar, oasaanakar varaiyum poakum. kadaisiyil aksipaa naattil athu kadalai adaiyum.

<30> atha'rku'l ammaa, aappeak, rokoap muthaliya irupaththira'ndu nakarka'lum avat'raiyaduththa oorka'lum adangkiyirunthana.

<31> innakarka'lum ivat'rai aduththa oorka'lum aasear puthalvarin koaththiraththi'rku avaravar vamsangka'linpadi kidaiththa kaa'niyaadchiyaakum.

<32> aa'raam seettu nepthali puthalvarukku vizhunthathu.

<33> avaravar vamsangka'linpadi, kidaiththa ellaika'laavana: eleap, saanaaneemilu'l'la eloan, aathami en'ra neakkeap, jepnaayeal oorka'l thodangki leakku varai poay, yoarthaanil vanthu mudiyum.

<34> mealum avvellai aasaneaththaapoar noakki mea'rkea thirumpi, angkirunthu ukkukkaavukkuch sen'ru, the'rkea sapuloanaik kadanthu, mea'rkea aasear naduvilum, sooriyan uthikkum thisaiyil yoarthaanin pakkaththil yoothaa naduvilum poaki'rathu.

<35> avarka'lin si'rantha ara'nu'l'la nakarka'laavana: aseathim, sear,

<36> eamaath, rekkaath, keanereath, ethemaa,

<37> aramaa, asoar, keathes, ethiraay, enaasoar,

<38> jearoan, makthaleal, oaream, peththanaath, peathsaameas en'ra paththonpathu nakarka'lum avat'raiyaduththa oorka'lum

<39> mea'rsonna nakarka'lum avat'raiyaduththa sit'roorka'lum nepthali koaththiraththup puthalvarka'lukku avaravar vamsangka'linpadi sonthamaakum.

<40> eazhaam seettu thaan koaththiraththup puthalvarka'lukku vizhunthathu. avaravar vamsangka'linpadi,

<41> kidaiththa kaa'niyaadchiyin ellaiyaavathu:

<42> saaraa, esthaavoal, eerseameas, athaavathu sooriyanin nakar, selapeen, aiyaloan, jeththalaa, ealoan, themnaa,

<43> aakkinean, elthekkea, kepeththoan,

<44> palaath, yooth, paanea, paarak,

<45> thekreamoan, mejaarkkoan, areakkoan,

<46> joppanukku ethiraana ellaiyumea.

<47> intha ellaiyoadu mudinthathu. thaanin puthalvar ezhunthu pu'rappattup poay leseam nakarudan poarittu athaik kaippat'rinar. vaa'linaal kon'ru kuviththu athaich sonthamaakki athil kudiyea'rinar. leseamukkuth thangka'l moothaathaiyin peyaraich searththu leseamthaan en'ru peyarittu azhaiththanar.

<48> innakarka'lum ivat'raich searntha sit'roorka'lum thaan puthalvar koaththiraththukku avaravar vamsangka'linpadi kidaiththa kaa'niyaadchiyaakum.

<49> thiruvu'lach seettin moolam vamsa varisaippadi ovvoru koaththiraththukkum naattai pangkittu koduththa pinpu, israayeal makka'l noonin makan yoasuvaavukkuth tham naduvil oru sonthak kaa'niyaik koduththanar.

<50> epiraayeem malainaattaich searntha thamnaath saaraa en'ra idamea avar pet'rathu. yoasuvaa athaik keattirunthaar. aa'ndavarudaiya katta'laippadi makka'lum athai avarukkuk koduththanar. avar angku oru nakaraikkatti athil kudiyea'rinaar.

<51> kuruvaana eleyasaarum noonin makan yoasuvaavum israayeal makka'lin vamsath thalaivarka'lum koaththirap perumakka'lum, seeloavilirunthu saadchip peazhai vaayililea aa'ndavar thirumun thiruvu'lach seettin moolam israayeal makka'lin koaththirangka'lukku naattaip piriththuk koduththa kaa'niyaadchika'l ivaika'lea.

[yoasuvaa aakamam 20]

<1> akkaalaththil aa'ndavar yoasuvaavai noakki, "nee israayeal makka'lidam solla vea'ndiyathaavathu:

<2> naam moayeesan moolam ungka'lukkuk katta'laiyittu'l'la adaikkala nakarka'lai neengka'l ea'rpaduththa vea'ndum.

<3> eanenil yaareanum a'riyaamal mat'roruvanaik kolai seythirunthaal, avan iraththappazhi vaangkupavanin koapaththukkuth thappiththuk ko'l'lumaa'ru avat'ril adaikkalam pukumpadiyaakavea.

<4> annakarka'lu'l on'ril thagncham adaintha oruvan annakara vaayilil nin'ru ko'ndu avvoorp periyoarka'laip paarththuth than pearil kut'ram illai en'ru e'npikkak koodiyavat'raiyellaam sonna pi'raku, avarka'l avanai eat'rukko'ndu nakaril kudiyirukka avanukku idam koduppaarka'l.

<5> pi'raku iraththap pazhivaangkupavan avanaip pinthodarnthu vanthaalum, avan munpakai on'rumin'ri a'riyaamal avanaik kon'riruppathanaal avanai ivan kaiyil oppadaikkak koodaathu.

<6> neethiman'raththi'rku mun avan nin'ru thanathu seyalaith the'livaay vi'lakkich sollum varaiyum, akkaalaththin periya kuru i'rakkum varaiyum avan annakarilea kudiyirukkakkadavaan. pinpu kolai seythavan thaan vittu vantha than nakaril nuzhainthu than veetti'rkuth thirumpi varalaam" en'ru sonnaar.

<7> athanpadi avarka'l nepthaliyin malainaadaana kalileayaavilu'l'la keatheasaiyum, epiraayeem malai naattilu'l'la sikkeamaiyum, yoothaamalai naattilu'l'la epiroanaakiya kariyaththarpeayaiyum;

<8> yoarthaanukku akkaraiyil erikkoavi'rkuk kizhakkea roopan koaththiraththi'rkuch sonthamaanathum, paalai ve'liyilu'l'lathumaana poasoaraiyum, kaath koaththiraththi'rkuch sonthamaana kalavaath naattilirukkum iraamoaththaiyum, manaaseayikkuch sonthamaana paasaan naattil u'l'la kauloanaiyum ea'rpaduththinaarka'l.

<9> a'riyaamal oruvanaik kon'ravan than niyaayangka'laip paththu pear munnilaiyil sollum varai, iraththappazhi vaangkath theaduki'ravan kaiyinaalea avan saakaathapadi israayeal makka'l yaavarum allathu avarka'lin naduvea vaazhum anniyarum oadith thagnchamadaivatha'rkaakavea innakarka'l niyamikkappattana,

[yoasuvaa aakamam 21]

<1> akkaalaththil leavi koaththiraththu vamsath thalaivarka'l kuruvaakiya eleyasaaridamum noonin makan yoasuvaavidamum israayeal makka'lin ovvoru koaththiraththu vamsath thalaivarka'lidamum sen'ru,

<2> kaanaan naattilu'l'la seeloavil avarka'lai noakki, "naangka'l vaazhath thakuntha nakarka'laiyum, engka'l kaalnadaika'lai va'larkkath thakuntha peattaika'laiyum engka'lukkuk kodukka vea'ndum en'ru aa'ndavar moayeesan moolam katta'laiyittirukki'raar" en'ranar.

<3> aa'ndavarin katta'laikku i'nangka israayeal makka'l tham kaa'niyaadchiyilu'l'la nakarka'laiyum avat'raiyaduththa ve'linilangka'laiyum avarka'lukkuk koduththanar.

<4> kuruvaayiruntha aaroanin makka'laana kaavaath vamsaththi'rkuch seettu vizhunthathu. yoothaa, simiyoan, pegnchamin en'ra koaththirangka'lidamirunthu pathinmoon'ru nakarka'lum,

<5> kaavaaththin eanaiya puthalvarukku epiraayeem, thaan en'ra koaththirangka'lidamirunthum manaaseayin paathik koaththiraththidamirunthum, paththu nakarka'lum kodukkappattana,

<6> pinpu ke'rsoan puthalvarukkuch seettu vizhunthathu. athanaal isaakkaar, aasear, nepthali manaaseayin paathikkoaththiramaakiya ivarka'lin kaa'niyaadchiyilirunthu pathinmoon'ru nakarka'l avarka'lukku a'likkappattana.

<7> mearaari puthalvarukku, avaravar vamsangka'linpadiyea roopan, kaath, sapuloan muthaliyavarka'lin kaa'niyaadchiyilirunthu panniru nakarka'l a'likkappattana,

<8> innakarka'laiyum ivat'rai aduththa peattaika'laiyum israayeal makka'l, aa'ndavar moayeesan moolam katta'laiyittiruntha padiyea. thiruvu'lachseettup poattu leaviyarukkuk koduththanar,

<9> keezhvarum nakarka'lai yoasuvaa avarka'lukku a'liththaar, ivai yoothaa, simiyoan en'ra koaththiraththup puthalvarukkuch sonthamaayirunthana,

<10> athaavathu, muthal seettaip pet'riruntha kaath vamsaththaarum leaviyin vazhi vanthoarumaana aaroan puthalvarukku:

<11> yoothaavin malainaattil eanaakkin thanthaiyudaiya kariyaththarpea en'ra nakaraiyum, athan peattaika'laiyum koduththaar. in'ru annakarin peyar epiroan.

<12> aanaal, nakaraich searntha nilangka'laiyum sit'roorka'laiyum jeppoaneayin makan kaaleapukkuch sonthamaakak koduththirunthaar.

<13> aathalaal adaikkala nakaraay iruntha epiroan nakaraiyum, athai aduththa peattaika'laiyum periya kuruvaana aaroanin puthalvarukkuk koduththaar. lopnaam nakar, athai aduththa peattaika'l,

<14> jeaththar, estheamoa,

<15> oaloan,

<16> thaapeer, aiyin, jeaththaa, pethsameas, avat'rai aduththa peattaika'l muthaliyavat'raiyum, mea'rsonna iru koaththirangka'lin nakarka'l onpathaiyum koduththaar,

<17> pegnchamin koaththiraththaarudaiya kaapaavoan, kaapaayea, anaththoath,

<18> aalmoan aakiya nakarka'l naankaiyum avat'raich saarntha peattaika'laiyum,

<19> moththam pathinmoon'ru nakarka'laiyum, avat'raich searntha peattaika'laiyum kuruvaayiruntha aaroanin puthalvarukkuk koduththaar,

<20> leavi koaththiraththukkuk kaath puthalvaraich searntha meethiyaana vamsangka'lukkup pangkaakath tharappatta nakarka'laavana:

<21> epiraayeem koaththiraththilu'l'la adaikkala nakarangka'laavana: epiraayeem malainaattilu'l'la sikkeam nakarum athaich searntha peattaika'lum,

<22> kaajear, kipsaayeem, peaththaroan en'ra nakarka'lum avat'rai aduththa peattaika'lumaaka naanku nakarka'laam.

<23> thaan koaththiraththu veethaththilea, ealtheakkoa, kapaththoan,

<24> ayaloan kethreammoan en'ra naanku nakarka'lum, avat'rai aduththa peattaika'lumaam.

<25> manaaseayin koaththiraththuk kaa'niyaadchiyil peattaika'l udpadath thaanaak, kethreammoan aakiya iru nakarka'lumaam.

<26> moththam peattaika'ludan paththu nakarka'lea thaazhntha nilaiyiliruntha kaath puthalvarka'lukku a'likkappattana.

<27> leavi koaththiraththuk ke'rsoan puthalvarka'lukku manaaseayin paathikkoaththiraththin pangkilea paasaanilu'l'la adaikkala nakaraana kauloanum posraamumaakiya nakarka'l ira'ndum, avat'raich searntha peattaika'lum,

<28> isaakkaarin veethaththilea keasiyoan, thaapeareath, jaaramoth,

<29> engkanim aakiya nakarka'l naankum avat'rin peattaika'lum,

<30> aasearin kaa'niyaadchiyilea masaal, apthoan, elkaath,

<31> roakoap aakiya naanku nakarka'lum avat'rin peattaika'lum,

<32> nepthaliyin sontha naattilea kalileayaavilu'l'la keatheas en'ra adaikkala nakar, aamoaththoar, karththaan aakiya naanku nakarka'lum avat'rin peattaika'lum kodukkappattana,

<33> moththam, peattaika'l ko'nda pathinmoon'ru nakarka'l kea'rsoanin vamsangka'lukkuk kodukkappattana.

<34> mealum, yoasuvaa thaazhnilaiyiliruntha leaviyaraakiya mearaari puthalvarin vamsangka'lukku avaravar kudumpa varisaippadi sapuloanin veethaththilu'l'la naanku nakarka'laik koduththaar. athaavathu: jeknaam,

<35> karththaa, thamnaa, naavaaloan enpanavum, avat'rai aduththa peattaika'lumaam.

<36> mealum roopan koaththiraththukkuk kaa'niyaadchiyaich searnthathum yoarthaanukku appu'raththil erikkoavukku ethiril u'l'la paalaivanaththiliruntha adaikkala nakarumaana posoarudan. meesoar. yaasear. ethsan. meapaath en'ra naanku nakarka'laiyum. avat'rai aduththa peattaika'laiyum.

<37> kaathkoaththiraththu veethaththilea kaalaathilu'l'la adaikkala nakarka'laakiya iraamoath, manaayeem, easepoan, yaasar en'ra naanku nakarka'laiyum avat'rai aduththa peattaika'laiyum koduththaar,

<38> mearaariyin puthalvarka'l tham kudumpappadiyum, tham veettu varisaippadiyum moththam pathinmoon'ru nakarka'laip pet'ranar,

<39> ivvaa'ru leaviyarka'l israayeal makka'ludaiya kaa'niyaadchiyin naduvilea pet'ruk ko'nda nakarka'lin moththa e'n'nikkai naa'rpaththettu.

<40> ivat'raich searntha oorka'lumkooda avarka'lukkuk kidaiththana.

<41> ivvithamaay aa'ndavar 'israayealukkuk koduppoam' en'ru avarka'ludaiya munnoarukku vaakka'liththiruntha naattaiyellaam koduththaar. avarka'l athaich sonthamaakkik ko'ndu avat'ril vaazhnthanar.

<42> mealum. aa'ndavarin irakkap perukkaal avarka'laich sut'rilumu'l'la naaduka'loadu poarin'ri amaithiyaay vaazhnthu vanthanar. avarka'lin ethirika'lilea evanum avarka'lai ethirththu ni'rkath thu'niyavillai. avarka'l elalaarum israayealin athikaaraththi'rku udpattu vaazhnthanar.

<43> 'israayealukkuk koduppoam' en'ru aa'ndavar koduththiruntha vaakkuka'lil on'rum thava'raathu ni'raivea'rit'ru.

[yoasuvaa aakamam 22]

<1> appozhuthu yoasuvaa roopaaniyarka'laiyum kaathiyarka'laiyum manaaseayin paathik koaththiraththaaraiyum azhaiththu, avarka'lai noakki,

<2> aa'ndavarudaiya adiyaaraana moayeesan ungka'lukkuk katta'laiyittavat'raiyellaam neengka'l seythu vanthu'l'leerka'l. enakkum ellaavat'rilum keezhppadinthu vanthu'l'leerka'l.

<3> neengka'l ithuvarai vekunaa'laay ungka'l sakoathararaik kaividaamal ellaavat'rilum ungka'l aa'ndavaraakiya kadavu'ludaiya katta'laika'linpadi nadanthu vanthu'l'leerka'l.

<4> ippozhuthoa ungka'l aa'ndavaraakiya kadavu'l munpu solliyirunthapadi ungka'l sakoathararukku amaithiyaiyum samaathaanaththaiyum eenthu'l'laar. aakaiyaal, aa'ndavarudaiya adiyaaraana moayeesan yoarthaanukku appu'raththilea ungka'lukkuch sonthamaakak koduththu'l'la naattilirukkum ungka'l koodaarangka'lukkuth thirumpip poangka'l.

<5> aayinum, aa'ndavaraakiya kadavu'lin adiyaaraana moayeesan ungka'lukkuk koduththu'l'la katta'laika'laiyum sattangka'laiyum u'ruthiyaayk kaikko'ndu nu'nukkamaay ni'raiveat'ruvathil kavanamaayirungka'l. athaavathu. neengka'l aa'ndavar paal anpukoornthu, anaiththilum avar vazhi nin'ru. avar katta'laika'laik kadaippidiththu, avaraich saarnthu nin'ru, ungka'l muzhu ithayaththoadum, muzhu manaththoadum avarukku oozhiyam seyya vea'ndum" en'raar.

<6> mealum, yoasuvaa avarka'lai aaseervathiththu anuppinaar. avarka'l thangka'l koodaarangka'lukkuth thirumpip poayinar.

<7> manaaseayin paathik koaththiraththaarukku moayeesan paasaanil kaa'niyaadchi koduththirunthaar; mat'rap paathik koaththiraththaarukku yoasuvaa yoarthaanukku ippu'raththilu'l'la meat'risai mukamaay, avarka'l sakoathararin naduvil kaa'niyaadchi koduththirunthaar. aasi koo'ri avarka'laik koodaarangka'lukku anuppiyapozhuthu, yoasuvaa avarka'lai noakki,

<8> neengka'l mikuntha selvaththoadum soththoadum, ve'l'li, pon, sempu, irumpu, innum pa'rpala aadaika'loadum oorukkuth thirumpip poaki'reerka'lea. ethirika'lidamirunthu neengka'l ko'l'laiyitta porudka'lai ungka'l sakoathararoadu neengka'l pangkittuk ko'l'lungka'l" en'raar.

<9> appozhuthu roopan puthalvarum kaath puthalvarum manaaseayin paathik koaththiraththaarum kaanaan naattil seeloaviliruntha israayeal makka'lai vittu aa'ndavarudaiya katta'laippadi moayeesan moolam pet'riruntha tham sontha naadaana kaalaaththukkup poakap pu'rappattanar.

<10> kaanaan naattilirukki'ra yoarthaanin a'naikkattuka'lukku vantha poathu avarka'l yoarthaanin karaiyilea oru maaperum peedaththaik katti ezhuppinaarka'l.

<11> roopan puthalvarka'lum kaath puthalvarka'lum manaaseayin paathik koaththiraththaarum kaanaan naattilirukki'ra yoarthaanin a'naikkattuka'lilea israayeal makka'lukku ethiraaka oru peedaththaik kattiyirunthathaip pat'ri u'ruthiyaaka a'rinthavudan israayeal makka'l,

<12> avarka'lai ethirththup poarpuriyumpadi seeloavil on'ru koodinar.

<13> aayinum muthan muthalil thalaimaik kuruvaana eleyasaarin makan pineayesaiyum.

<14> avaroadu koaththiraththi'rku oruvaraakap paththuk koaththirath thalaivarka'laiyum kaalaath naattilirunthu avarka'lidam thoothu anuppinar.

<15> ivarka'l kalaath naatti'rku vanthu roopan puthalvar. kaath puthalvar. manaaseayin paathikkoaththiraththaaraakiya anaivaraiyum noakki,

<16> aa'ndavarin makka'l ungka'lukkuch sollach sonnathaavathu: 'neengka'l sattaththai ippadi mee'ri nadanthathu ean? i'raivanukku ethiraakap peedam ezhuppi israayealin aa'ndavaraakiya kadavu'laip pu'rakka'niththu avarathu vazhipaattinin'ru thava'riyathu ean?

<17> neengka'l pelpeakoaril purintha theechseyal poathaathaa? makka'lil palar maa'nda pinnum aththuroakaththin maasu in'ru varai nammaattu'lathu. athu enna a'rpak kaariyamaa?

<18> neengka'l in'ru aa'ndavaraip pu'rakka'niththuvittathinaal, avar naa'lai israayealin sapaiyanaiththin mealum kadum koapam ko'lvaarea!

<19> ungka'l kaa'niyaadchiyaana naadu theettuppatta naadu en'ru neengka'l e'n'nam ko'ndirunthaal, aa'ndavarudaiya peazhaiyu'l'la engka'l naatti'rkuth thirumpi vanthu engka'l naduvea puthuk kaa'niyaadchiyaip pet'ruk ko'l'lalaamea. neengka'l aa'ndavaraiyum engka'l thoazhamaiyaiyum vittu akan'ru poakaamal nam aa'ndavaraakiya kadavu'lin palipeedaththaiyallaathu neengka'l vea'roru peedaththaik kattavea'ndaam en'ru mattum naangka'l ungka'laik keattuk ko'lki'roam.

<20> jaareayin makan aakkaan aa'ndavarudaiya katta'laiyai mee'rinathinaalea israayeal makka'l anaivarmealum aa'ndavarin koapam varavillaiyaa? avan oruvan mattumea theechseyal purinthirukka, avan mattumea madinthu poayirunthaal nalamaayirunthirukkumea'" en'ru sonnaarka'l. athaik keattu,

<21> roopan puthalvarum kaath puthalvarum manaaseayin paathik koaththiraththaarum israayealin thalaivarka'laakiya thoothuvarka'lai noakki,

<22> mikka aat'ral padaiththa aa'ndavaraana kadavu'lukkuth theriyum. theavaathi theavanaakiya avar athai a'rinthirukki'rathu poal israayealarum a'rinthu ko'l'lattum. naangka'l kalakap puththiyinaal appeedaththaik kattiyirunthoamaakil aa'ndavar engka'laip paathukaakkaamal ivvea'laiyileayea tha'ndikkak kadavaaraaka.

<23> naangka'l anthap peedaththinmeal thakanap palika'laiyaavathu poasanap palika'laiyaavathu samaathaanap palika'laiyaavathu seluththuvatha'rku athaik kattiyirukki'roameayaanaal aa'ndavar engka'laik ka'nakkuk keadkavum theerppidavum kadavaaraaka.

<24> appadippatta karuththu engka'lukkuth thu'liyum illai. aanaal, pi'raku ungka'l pi'l'laika'l engka'l pi'l'laika'lai noakki, 'ungka'lukkum israayealin aa'ndavaraakiya kadavu'lukkum enna u'ravu?

<25> roopanin puthalvarea, kaath santhathiyaarea, ungka'lukkum engka'lukkum naduvea, aa'ndavar yoarthaan nathiyai ellaiyaaka vaiththirukki'raar. aathalaal aa'ndavaridaththil ungka'lukkup pangku illai' en'ru solli, engka'l pi'l'laika'l aa'ndavarukku agnchi nadavaathapadi ungka'l pi'l'laika'l seythaalum seyvaarka'l en'ru agnchi, athai naangka'l manaththil ko'ndu,

<26> engka'lukku'l'lea kalanthupeasi, thakanappali muthaliya palika'laik seluththuvatha'rku an'ru;

<27> aanaal aa'ndavaridaththil ungka'lukkup pangku illai en'ru ungka'l santhathiyaar pi'raku engka'l santhathiyaarukkuch sollaathapadi naangka'l aa'ndavarin meal anpu'l'lavarka'laay irukki'roam en'rum avarukkuth thakanap palika'laiyum samaathaanap palika'laiyum seluththum urimai engka'lukku u'ndu en'rum, engka'lukkum ungka'lukkum saadchiyaay irukka vea'ndum en'rea naangka'l appeedaththaik kattinoam.

<28> eppoathaavathu avarka'l avvithamaakap peasa nearittaal, engka'l pi'l'laika'l avarka'lai noakki, 'ippeedam thakanap palika'laiyum mat'rap palika'laiyum seluththuvatha'rku an'ru; ungka'lukkum engka'lukkum saadchiyaay iruppatha'rkaakavea, engka'l munnoaraal kattappattathu' enpaarka'l.

<29> aa'ndavarudaiya peazhaikku munpaaka irukki'ra avarudaiya palipeedaththaith thavira naangka'l thakanap palika'laiyaavathu poasanappali muthaliyavat'raiyaavathu oppuk kodukka vea'roru peedaththaik kattuki'rathaayirunthaal, athu aa'ndavaraip pu'rakka'nippathum avar adika'laip pinpat'raamal iruppathum aakum. ippadippatta akkiramam engka'laivittu akan'riruppathaaka; kadavu'l engka'laik kaappaaraaka" en'ru ma'rumozhi sonnaarka'l.

<30> roopan puthalvarum kaath puthalvarum manaaseayin paathik koaththiraththaarum munsonna vaarththaika'laik keattapoathu. kuruvaayiruntha pineayesum avaroadu thoothu sen'riruntha koaththirath thalaivarka'lum koapam tha'ninthu mikuntha thirupthiyadainthanar.

<31> appozhuthu eleyasaarin makanaakiya kuru pineayesu avarka'lai noakki. "neengka'l ippadippatta kalakam u'ndu pa'n'naathu israayeal makka'lai aa'ndavarin koapaththi'rkuth thappuviththapadiyaal aa'ndavar nammoadu irukki'raar enpathai ippozhuthu a'rinthirukki'roam" en'raar.

<32> pi'raku pineayesu roopan puthalvaraiyum kaath puthalvaraiyum vittuth thammoadu vanthiruntha koaththirath thalaivaroadu kaalaath naattilirunthu pu'rappattuk kaanaan naatti'rkuth thirumpi vanthaar. pinnar israayeal makka'lidam nadanthavat'raich sonnaar.

<33> achseythiyaik keattavar yaavarum makizhchchi adainthanar. israayeal makka'l kadavu'lai vaazhththi. 'thangka'l sakoathararoadu poarukkup poavoam, avarka'l naattai azhiththup poaduvoam' en'ra peachchai vittu vittanar.

<34> mealum, "aa'ndavarea u'nmaik kadavu'l enpatha'rku appeedam engka'lukkuch saadchiyaay irukkum" en'ru solli roopan puthalvarum kaath puthalvarum thaangka'l kattiyiruntha peedaththi'rku 'engka'l saadchi' en'ru peyar ittanar.

[yoasuvaa aakamam 23]

<1> israayealaich sut'rilum iruntha naaduka'l anaiththum israayealukku adimaippattirunthamaiyaal aa'ndavarudaiya aru'laal naattil nedunaa'laaka amaithi nilaviyathu. akkaalaththil muthirntha vayathinaraana yoasuvaa,

<2> israayeal makka'l anaivaraiyum periyoaraiyum makkad thalaivarka'laiyum padaith thalaivarka'laiyum poathakarka'laiyum azhaiththu avarka'lai noakki, "naan vayathu muthirntha kizhavanaakivittean.

<3> ungka'l aa'ndavaraakiya kadavu'l ungka'laich sut'rilumu'l'la ellaa naaduka'lukkum seytha yaavat'raiyum neengka'l ka'ndeerka'l. avarea ungka'lukkaakap poarittaar.

<4> yoarthaanin keezhppu'ram thuvakkip periya kadal varai iruntha parantha naattaiyellaam avar seettup poattu ungka'lukkup pangkittu koduththaar. neengka'l innum vella vea'ndiya naaduka'l pala u'la.

<5> aa'ndavar ungka'l paarvaiyilirunthu avat'rai neekkich sitha'radippaar. aathalaal avar munpu ungka'lukkuch sonnapadiyea neengka'l annaattaich sonthamaakkik ko'lveerka'l.

<6> atha'rku'l palamadaiyungka'l. moayeesanin satta noolil ezhuthiyirukki'ra ellaavat'raiyum neengka'l kaikko'ndu. avat'rinin'ru si'rithum vazhuvaathu avat'rai ellaam ni'raiveat'ruvathil u'ruthiyaayum kavanamaayum irungka'l.

<7> ungka'l naduvil vaazhum pu'ravinaththaar maththiyil neengka'l pukunthapin, avarka'ludaiya theavarka'l meal aa'naiyidavum avarka'lukkup pa'nipuriyavum, vazhipaadu seyyavum oruvea'lai ungka'lukkuk kedumathi varum, echcharikkai!

<8> in'ru varai neengka'l seythathu poal ungka'l aa'ndavaraakiya kadavu'lai u'ruthiyaayp pat'rik ko'l'lungka'l.

<9> appadich seythaalan'roa aa'ndavaraakiya kadavu'l ungka'l munnilaiyil maaperum valimai padaiththa ippu'ravinaththaarai azhiththozhippaar. oruvanum ungka'lai ethirththu ni'rka mudiyaathu.

<10> ungka'lil oruvan aayiram pearaith thuraththuvaan. eanenil, ungka'l aa'ndavaraakiya kadavu'l ungka'lukkuch sonnapadi avarea ungka'lukkaakap poariduvaar.

<11> ellaavat'raiyum vida ungka'l aa'ndavaraakiya kadavu'lmeal anpu ko'lvathil mikavum kavanamaay irungka'l.

<12> oruvea'lai neengka'l ungka'l naduvea vaazhnthu varum ippu'ravinaththaarin thappa'raika'laip pinpat'ri avarka'loadu ma'navu'ravoa nadpoa ko'l'lath thu'ninthaal,

<13> ungka'l aa'ndavaraakiya kadavu'l ini appu'ravinaththaarai ungka'l munnilaiyil azhiththozhikkamaattaar en'rum. avarathu pearirakkaththaal pet'ruk ko'nda ichseeriya naattilirunthu kadaisiyil neengka'l thuraththappattuch sitha'radikkappaduveerka'l en'rum, atha'rkidaiyil athea pu'ravinaththaar ungka'lukkuk ka'n'niyaakavum valaiyaakavum, ungka'l vilaakka'lukku aa'niyaakavum, ka'nka'lil patta mudka'laakavum iruppaarka'l en'rum ippozhuthea neengka'l a'rinthu ko'l'lungka'l.

<14> ithoa manithar ellaarum poaki'ra vazhiyea naan in'ru poaki'rean. aa'ndavar ungka'lukkuth tharuvoam en'ru a'liththa vaakku'ruthika'lil on'raavathu ni'raivea'raamal poakavillai enpathai neengka'l muzhumanaththoadu a'rinthuko'lveerka'l.

<15> enavea, aa'ndavar ungka'lukkuk koduththiruntha vaakku'ruthika'l ellaam thava'raathu ni'raivea'ri nallaselvam ellaam ungka'lukku eppadik kidaiththanavoa, appadiyea ungka'l aa'ndavaraakiya kadavu'l ungka'ludan seytha udanpadikkaiyai neengka'l mee'ri anniya theavarka'lukkup pa'nipurinthu thozhuthu varuveerka'leayaakil.

<16> ungka'l meal avarathu koapam thideerena varum, appozhuthu ungka'lukku avar a'liththu'l'la ichseeriya naattilirunthu neengka'l ve'liyeat'rappadum varai, munpu avar achchu'ruththina theechseyalka'l ellaam ungka'l meal varach seyvaar. i'ruthiyilea avar ungka'lukkuk koduththu'l'la ichseeriya naattilirunthu ungka'laith thuraththich sitha'radippaar" en'raar.

[yoasuvaa aakamam 24]

<1> pinpu yoasuvaa israayeal koaththirangka'lai ellaam sikkeamil on'rukootti, poriyoarka'laiyum makkadthalaivarka'laiyum neethipathika'laiyum poathakarka'laiyum thampaal varavazhaiththaar.

<2> avarka'l aa'ndavar thirumun vanthu nin'ranar. appozhuthu avar ellaa makka'laiyum noakki "israayealin aa'ndavaraakiya kadavu'l thiruvaay malarnthu aru'lvathaavathu: 'munnaa'lil ungka'l munnoaraakiya aapirakaamukkum naakkoarukkum thanthaiyaana thaarea nathikkappu'raththil kudiyiruntha poathu avarka'l anniya theavarka'lai vazhipattu vanthanar.

<3> appadiyirukkaiyil naam mesoppoththeamiyaavin ellaika'lilirunthu ungka'l thanthaiyaakiya aapirakaamai azhaiththu vanthoam; avanaik kaanaan naattil ko'ndu searththu avan santhathiyaip perukach seythoam.

<4> avanukku eesaakkaik koduththoam. eesaakkukku yaakkoappaiyum esaavuvaiyum a'liththoam. ivarka'lu'l esaavukkuch seyeer en'ra malainaattaich sonthamaakak koduththoam. yaakkoapum avan pi'l'laika'lumoa ekipthukkup poanaarka'l.

<5> pi'raku moayeesanaiyum aaroanaiyum anuppip pa'rpala adaiyaa'langka'laalum athisayangka'laalum ekipthiyarai vathaiththoam.

<6> ma'rupadiyum ungka'laiyum ungka'l munnoaraiyum ekipthilirunthu ve'liyeat'rinoam. neengka'l kada'rkaraikku vantha poathu ekipthiyar thearka'loadum kuthirai veeraroadum ungka'l munnoaraich sengkadal varai pinthodarnthanar.

<7> appozhuthu israayeal makka'l aa'ndavarai noakkik kooppida, avar kadalai ekipthiyar meal pura'lach seythu tha'n'neeril avarka'lai moozhkadiththaar. naam ekipthil seythavat'raiyellaam neengka'l ka'n'naal ka'ndeerka'l.

<8> pinpu veku naa'l paalaivanaththil vaazhntheerka'l. athan pin ungka'lai yoarthaanukku appu'raththil kudiyiruntha amoa'raiyarin naatti'rkuk ko'ndu vanthoam. avarka'l ungka'lai ethirththup poaridum poathoa, naam avarka'lai ungka'l kaiyil oppadaiththoam. avarka'l naattaiyum neengka'l kaippat'rineerka'l: avarka'laiyum kon'ru kuviththeerka'l.

<9> moavaap naattu arasanaana seppoarin makan paalaak ezhunthu israayealai ethirththup poarittu, ungka'lmeal saapam poada peyoarin makan paalaamai azhaiththu anuppi vaiththaan.

<10> aanaal naam avanukkuch sevi kodaathu avan moolamaay ungka'lukku aasi vazhangki ungka'lai avan kaika'linin'ru viduviththoam.

<11> pinpu neengka'l yoarthaanaik kadanthu erikkoavukku vanthu searntheerka'l. erikkoa nakarin veerarka'lum amoa'raiyarka'lum pereasaiyarka'lum kaanaanaiyarka'lum eaththaiyarka'lum kerkeasaiyarka'lum eavaiyarka'lum jepuseayarka'lum ungka'ludan poaridath thodangkinar. naam avarka'lai ungka'l kaiyil akappadach seythoam.

<12> mealum. naam ungka'lukku munpaakach sellumpadi ku'lavika'lukkum katta'laiyittu. ungka'l vaa'laalum ampuka'laaluman'ri. avat'raik ko'ndea avarka'laiyum amoa'raiya arasar iruvaraiyum avar tham idaththinin'ru naam thuraththi vittoam.

<13> appadiyea neengka'l kudiyiruppatha'rku neengka'l pa'npaduththaatha naattaiyum neengka'l kattaatha nakarka'laiyum. neengka'l nadaatha thiraadchaith thoattangka'laiyum olivath thoappuka'laiyum ungka'lukkuth thanthoam.

<14> aakaiyaal neengka'l aa'ndavarukku agnchi u'nmaiyudanum muzhu ithayaththudanum avarukkup pa'nipurinthu. ungka'l munnoar mesoappoththeamiyaavilum ekipthilum thozhuthu vantha theavarka'lai akat'ri vidungka'l.

<15> aa'ndavaraith thozhuvathu theemaiyaanathu enath thenpattaal ungka'l viruppappadi seyyungka'l. mesoappoththeamiyaavil ungka'l munnoar thozhuthu vantha theavarka'lai vazhipaduvathaa allathu neengka'l vaazhukin'ra amo'raiyar naattuth theavarka'lai vazhipaduvathaa enpathil ethu ungka'lukku viruppamoa athai in'rea theermaaniththu vidungka'l. aanaal naanum en veettaarum aa'ndavaraiyea thozhuthu varuvoam" en'raar.

<16> appoathu makka'l ma'rumozhiyaaka. "naangka'l aa'ndavarai vittu vilaki anniya theavarka'laith thozhuvathu engka'lukkuth thooramaay iruppathaaka.

<17> nammaiyum nam munnoaraiyum adimaiththana veedaakiya ekipthilirunthu ko'narnthavarum, nammudaiya ka'nka'lukku munpaaka aththanai athisayangka'laich seythavarum, naam nadanthu vantha ellaa vazhika'lilum nammaip paathukaaththavarum. naam kadanthu poana ellaa makka'lidamirunthum nammaik kaappaat'rinavarum nam aa'ndavaraakiya kadavu'leayan'ri vea'rallar.

<18> innaattil kudiyiruntha amoa'raiyar muthalaana pu'ravinaththaar anaivaraiyum namakku munpaakath thuraththivittavar avaran'roa! avarea nam kadavu'laay iruppathaal avaraiyea vazhipaduvoam" en'ranar.

<19> itha'rku yoasuvaa makka'lai noakki. "aanaal nam kadavu'l thooyavarum vallavarum thaniyurimai paaraattuki'ravarum, ungka'l paavangka'laiyum akkiramangka'laiyum a'rinthirukki'ravarumaay iruppathaal avarukku neengka'l oozhiyam seyya mudiyaathu.

<20> munpu avar eththanaiyoa nanmaika'lai ungka'lukkuch seythirunthaalum neengka'l avarai kaivittu anniya theavarka'laith thozhuveerka'leayaakil, avar manam maa'ri ungka'laith thunpu'ruththi adimaip paduththuvaar" en'raar.

<21> makka'l yoasuvaavai noakki, neer solluvathu poal orupoathum nikazhaathiruppathaaka, eanenil, naangka'l aa'ndavaraiyea thozhuthu varuvoam" en'ranar. yoasuvaa makka'laip paarththu,

<22> avaraith thozhumpadi neengka'l avarai ungka'l aa'ndavaraakath thearnthuko'ndatha'rku neengaka'l saadchi" en'raar. atha'rku makka'l, "aam, naangka'l saadchi" en'ru sonnaarka'l.

<23> appozhuthu yoasuvaa, "appadiyaanaal, ungka'l naduvea irukki'ra anniya theavarka'laik ko'ndu vaarungka'l. israayealin kadavu'laana aa'ndavar paal ungka'l ithayaththaith thiruppungka'l" en'raar.

<24> makka'l ithaik keattu, "nam aa'ndavaraakiya kadavu'laiyea vazhipaduvoam; avarudaiya katta'laika'lukkuk keezhppadinthu nadappoam" en'ru koo'rinar.

<25> athanpadi yoasuvaa an'rea sikkeamil makka'ludan udanpadikkai seythu avarka'lukku aa'ndavarudaiya sattangka'laiyum neethine'rika'laiyum eduththuk koo'rinar.

<26> mealum ivvaarththaika'lai ellaam kadavu'lin satta noolil ezhuthi vaiththaar pi'raku oru periya kallai eduppiththup punitha idaththi'rku arukiliruntha therepinth en'ra oru maraththin keezhea athai naattinaar.

<27> pinnar ellaa makka'laiyum paarththu, "ithoa ikkal aa'ndavar ungka'lukkuch solliyirukki'ra ellaa vaarththaika'laiyum keattirukkin'rathu. neengka'l eppoathaavathu avat'rai ma'ruththu ungka'l aa'ndavaraakiya kadavu'lukku ethiraakap poy sollath thu'niveerka'leayaanaal, ikkal ungka'l naduvil u'nmaikkuch saan'raaka vi'langkum" en'raar.

<28> pi'raku yoasuvaa makka'lukku vidaikoduththu avarka'laith thaththam veetti'rku anuppivaiththaar.

<29> i'ruthiyil noonin makanum aa'ndavarin adiyaanumaana yoasuvaa tham noot'rippaththaavathu vayathil uyir neeththaar.

<30> israayealar thaamnaathsaareayil avarukkuch sonthamaana oru nilaththil avarai adakkam seythaarka'l. athu epiraayeemin malainaattil kaavaasu malaikku vadakkea u'l'lathu.

<31> yoasuvaavin vaazhnaa'l muzhuvathum. avarukkuppin nedunaa'l vaazhnthu vanthavarka'lum aa'ndavar israayealukkuch seythu vantha anaiththaiyum a'rinthirunthavarka'lumaana moopparka'lin vaazhnaa'l muzhuvathum israayealar aa'ndavarai vazhipattu vanthanar.

<32> israayeal makka'l ekipthilirunthu ko'ndu vanthiruntha soosaiyin elumpuka'laich sikkeamilea. yaakkoapu sikkeamin thanthaiyaakiya koamoarudaiya puthalvarin kaiyil noo'ru aattuk kuttika'laik koduththu vaangkiyiruntha nilaththin oru pakuthiyileayea puthaiththanar. annilam soosaiyin puthalvarukkuch sonthamaayit'ru.

<33> aaroanin makan eleyasaarum i'ranthaar. avaraik kapaavaaththil adakkam seythaarka'l. anthak kapaavaath eleyasaarin makan pineayesukku epiraayeemin malaiyilea kodukkappattathaakum.

 

 

No comments:

Post a Comment