Tuesday 29 November 2022

seppoaniyaas

[seppoaniyaas aakamam 01]

<1> yoothaavin arasanaakiya amoan enpavanin makan yoasiyaas kaalaththil, eseakkiyaas makan amaariyaas, ivar makan kothoaliyaas, ivar puthalvan koosi, ivar mainthan seppoaniyaasukku aru'lappatta aa'ndavarin vaakku.

<2> nilapparappin meal irukkum yaavat'raiyum mut'rilum tholainthu viduvoam" enki'raar aa'ndavar.

<3> manithanaiyum mirukaththaiyum tholaiththu viduvoam, vaanaththup pa'ravaika'laiyum kadal meenka'laiyum tholaiththu viduvoam: kodiyavarka'laik kavizhththu veezhththuvoam, manukkulaththai nilapparappil ozhiththu viduvoam" enki'raar aa'ndavar.

<4> yoothaavukkum yerusaleamin kudika'l anaivarkkum ethiraaka naam kaiyai neettuvoam; paakaalai ninaippoottum adaiyaa'langka'laik koodath thakarppoam; silaivazhipaattu archchakarka'lin peyaraiyum ivvidaththilirunthu azhippoam.

<5> vaanpadaika'lukku veettuk kooraiyin meal thalai va'nangkip pa'niseyki'ravarka'laiyum, aa'ndavaraip pa'ninthu avar pearaal aa'naiyittu mikkoam pearaalum aa'naiyiduki'raarka'lea avarka'laiyum,

<6> aa'ndavaraip pinthodaraamal pu'rangkaattith thirumpuki'ravarka'laiyum, aa'ndavaraith theadaamaloa, avaraip pat'ri visaariyaamaloa irukki'ravarka'laiyum azhiththuviduvoam."

<7> i'raivanaakiya aa'ndavar mun mavunamaayirungka'l! eanenil aa'ndavarin naa'l a'nmaiyil u'l'lathu; aa'ndavar paliyon'rai ea'rpaadu seythu, thaam azhaiththavarka'lai archchiththirukki'raar.

<8> aa'ndavarudaiya paliyin naa'lilea- "thalaivarka'laiyum, arasanudaiya puthalvarka'laiyum, anniya aadai uduththiyu'l'la anaivaraiyum tha'ndippoam.

<9> arasanin ariya'naiyaich soozhnthiruppavar anaivaraiyum, thangka'l thalaivanin veettai akkiramaththaalum, ko'l'laiyaalum nirappuki'ravarka'lai annaa'lil tha'ndippoam."

<10> aa'ndavar koo'ruki'raar: "annaa'lilea- meen vaayilirunthu kookkuralum, nakaraththin puthuppeattaiyilirunthu pulampalum, kun'ruka'lilirunthu peariraichchalum keadkum.

<11> maktheash thokuthiyin kudika'lea, pulampungka'l; eanenil va'nikar yaavarum azhinthu poayinar, pa'nam peruththa manitharellaam maa'ndu poayinar.

<12> akkaalaththil, vi'lakkeanthi yerusaleamai naam soathiththup paarppoam: 'aa'ndavar nanmaiyum seyyaar, theemaiyum seyyaar' en'ru thangka'l u'l'langka'lil sollik ko'ndu va'ndalka'l meal kidakki'ra manitharka'laith tha'ndippoam.

<13> avarka'ludaiya udaimaika'l soo'raiyaadappadum, veeduka'l tharaimattamaakkappadum; avarka'l thangka'lukkena veeduka'l kattinaalum avat'ril kudiyirunthu paarkkamaattaarka'l; thiraadchaith thoattangka'lai nattup payir seythaalum, avat'rin irasaththaik kudiththuppaarkkamaattaarka'l."

<14> aa'ndavarin maaperum naa'l a'nmaiyil u'l'lathu; a'nmaiyil virainthu vanthu ko'ndirukki'rathu; aa'ndavarathu naa'lin iraichchal manakkasappaith tharuki'rathu, veeranum kalangki ala'ruki'raan.

<15> kadugnsinaththin naa'laam antha naa'lea, manaththuyarum veathanaiyum ni'raintha naa'laam; pearazhivum perunaasamum ko'narum annaa'l, iruttum kaariru'lum soozhntha naa'laam, kaarmukilum adariru'lum padarum annaa'l,

<16> ara'n soozh nakarka'lukkum uyaramaana koththa'langka'lukkum, ethiraaka ekkaa'lamum poarmurasum keadkum naa'lea.

<17> veathanaiyai manitharka'l meal varachseyvoam, kurudarka'laip poal avarka'l thadumaa'ruvar; eanenil aa'ndavarkku ethiraakap paavagnseythanar; avarka'ludaiya kuruthi puzhuthiyaip poalak kottappadum, sathaippi'ndam saa'nampoal e'riyappadum.

<18> aa'ndavarudaiya koapaththin naa'lilea, avarka'lin ve'l'liyum ponnum avarka'laik kaappaat'ramaattaa; avarudaiya aaththiraththin koapaththeeyaal ulakamelaam azhikkappadum; ma'n'nulakin kudimakka'l anaivaraiyum thideerena mut'rilum azhiththup poaduvaar.

[seppoaniyaas aakamam 02]

<1> maanangketta inamea, on'rukoodungka'l.

<2> kaat'ril pa'rakkum patharaip poala neengka'l adiththup poakappadu munpea, aa'ndavarudaiya kadumaiyaana koapam ungka'l meal vanthu vizhumunpea, aa'ndavarudaiya koapaththin naa'l ungka'l meal varumunpea koodivaarungka'l.

<3> naattilirukkum e'liyoarea, aa'ndavarin katta'laika'laik kadaippidippavarka'lea, neengka'l anaivarum aa'ndavaraith theadungka'l; nearmaiyaith theadungka'l, thaazhchchiyaith theadungka'l; aa'ndavarudaiya koapaththin naa'lil oruvea'lai ungka'lukkup pukalidam kidaikkalaam.

<4> kaasaa paalainilamaakkappadum, askaaloan paazhve'liyaakum; asoaththu pattap pakalil thaakkappadum, akkaaroan vearoadu veezhththappadum.

<5> kada'rkaraiyil vaazhum inaththaaraakiya kireaththiyarka'lea, ungka'lukku aiyoa keadu! pilisthiyarudaiya naadaakiya kaanaanea, aa'ndavarin vaakku unakku ethiraay u'l'lathu; kudiyirukka oruvan kooda iraathapadi naam unnaip paazhaakkuvoam.

<6> ivvaa'ru anthak kada'rkarai naadu idaiyarka'lin i'laippaa'rumidamaakavum, aaduka'lin meaychchal nilamaakavum irukkum.

<7> anthak kada'rkaraiyaanathu yoothaavin veettaaru'l egnchiyiruppavarka'lin urimaich soththaakum, angkea thangka'l kaalnadaika'lai meayppaarka'l. askaaloan veettil maalaiyil u'rangkuvaarka'l; eanenil avarka'ludaiya kadavu'laakiya aa'ndavar avarka'lai ninaivu koornthu munnaiya nannilaikkuk ko'narvaar.

<8> nam makka'laip pazhiththu, avarka'ludaiya naattellaika'lukku ethiraaka vee'raappup peasiya moavaapin vasai mozhika'laiyum, ammoan makka'lin pazhippuraika'laiyum naam keattoam.

<9> aathalaal moavaap soathoamaip poalum, ammoan makka'l komoaraavaip poalum aavaarka'l. kaagncho'ri padarum kaadaakavum, uppup pa'l'langka'l ni'rainthu'l'la paazhve'liyaakavum en'ren'rum irukkum. nam makka'lil egnchinoar avarka'laik ko'l'laiyadippar, nam makka'lil thappinoar avarka'lai urimaiyaakkik ko'lvar; nam uyir meal aa'naiyaakach solluki'roam" enki'raar israayealin kadavu'laakiya seanaika'lin aa'ndavar.

<10> avarka'ludaiya i'rumaappukkuk kidaikkum palan ithuvea; eanenil seanaika'lin aa'ndavarudaiya makka'lukku ethiraaka avarka'l vasai koo'rinaarka'l, vee'ru peasinaarka'l.

<11> aa'ndavar avarka'lukku achcham tharupavaraay iruppaar; maanilaththin ellaath theyvangka'laiyum azhiththup poaduvaar; manithar anaivarum thaththam naattil avaraiyea va'nangkuvar, pu'ravinaththaarin theevuka'l anaiththum avvaa'rea va'nangkum.

<12> eththiyoappiyarka'lea, neengka'lunthaan namathu vaa'laal kollappaduveerka'l.

<13> vadathisaikku ethiraakath tham kaiyai uyarththi aa'ndavar aseeriyaavai azhiththiduvaar; ninivea nakaraththaip paalai nilam poala va'ra'nda ve'liyaakkip paazhaakkuvaar.

<14> athan naduvil kaalnadaika'l kidaiko'l'lum, kaattu mirukangka'l yaavum paduththukkidakkum; athan thoo'n thalaippuka'lil kookaiyum saakkuruviyum iraath thangkum, palaka'nika'lil aanthaika'l ala'rum; kathavuka'lin meal kaakkaika'l irunthu karaiyum, keathuru mara vealaippaaduka'l azhikkappadum.

<15> naanea irukki'rean, enakku nikar yaarumillai" en'ru thanakku'l'lea sollik ko'ndu achchamin'ri irunthu vanthathum, akka'liththu aarppariththathumaana nakaram ithuthaanoa? evva'lavoa ippozhuthu paazhaayit'rea! kodiya mirukangka'lin iruppidamaayvittathu; athanaik kadanthu poaki'ravan ovvoruvanum seezhkkaiyadiththuk kaiyasaikki'raan.

[seppoaniyaas aakamam 03]

<1> kalakagnseythu theettuppattava'lum, kodiya nakaramumaakiya seeyoan maka'lukku aiyoa keadu!

<2> naam solvathai ava'l keadpathumillai, namathu thiruththaththai ava'l ea'rpathumillai; aa'ndavar meal ava'l nampikkai vaikki'rathillai, than kadavu'lai a'ndi varuki'rathumillai.

<3> annakaril irukkum athan thalaivarka'l karchchanai seyyum singkangka'laip poalvar; athan neethipathika'l, maalai vea'laiyil alainthu thirinthu kidaikkum iraiyaik kaalai varai vaikkaatha oanaayka'l poalvar.

<4> athan theerkkatharisika'l tha'rperumai peasuki'ravarka'l, piramaa'nikkamat'ra manitharka'l; athan archchakarka'l punithamaanathaip pangkappaduththukin'ranar, thiruchsattaththai mee'ri nadakkin'raarka'l.

<5> athan naduvil kudiko'ndirukkum aa'ndavar nearmaiyu'l'lavar, avar theengku eathum seyki'rathillai; kaalai thoa'rum avar tham neethiyai ve'lippaduththuki'raar, vaika'rai thoa'rum athu thava'raamal ve'lippadum; aanaal nearmaiyat'ravanukku vedkamea kidaiyaathu.

<6> pu'ravinaththaarai naam naasam seythoam, avarka'ludaiya kaaval koattaika'laith thakarththoam; avarka'ludaiya therukka'lai ve'rumaiyaakkinoam, avat'ril nadanthu selpavan evanumillai; evanum iraathapadi, yaarum vaazhaathapadi avarka'ludaiya nakarangka'l paazhve'liyaayina.

<7> 'inik ka'ndippaay namakku nee agnchi nadappaay, namathu thiruththaththai eat'rukko'lvaay; naam anuppiya tha'ndanaika'laiyellaam nee ma'rakkamaattaay' en'rellaam naam e'n'niyirunthoam; atha'rku maa'raaka, avarka'l thangka'l seyalka'laich seerkeadaakka innum mikuthiyaay aaval ko'ndanar.

<8> aathalaal, naam kut'ram saattuvatha'rku ezhunthidum antha naa'lukkaakak kaaththiru; eanenil en theermaanam: makka'linangka'laiyum, arasuka'laiyum on'ru searththu nam aaththiraththaiyum, nam koapaththeeyin kodumai muzhuvathaiyum avarka'l meal kottith theerththu vidal aakum. eanenil nam vairaakkiyamu'l'la koapaththeeyinaal ulakellaam azhinthu poakum" enki'raar aa'ndavar.

<9> aam, akkaalaththil naam makka'linangka'lukkuth thooymaiyaana uthaduka'lai aru'luvoam; appoathu avarka'l anaivarum aa'ndavarin thiruppeyaraith thozhuthu ko'ndu, thoa'loadu thoa'l koduththup pa'nipurivar.

<10> eththiyoappiyaavin aa'ruka'lukkum appaalirunthu nammudaiya adiyaarka'l kaa'nikkaiyudan varuvaarka'l; nam kudika'lu'l sitha'ru'ndavarka'lin makka'l namakkuk kaa'nikkaika'l ko'ndu varuvar.

<11> namakku ethiraay nee ezhunthu seytha seyalka'lai munnittu annaa'lil nee avamaanam adaiyamaattaay; eanenil appozhuthu un naduvilirunthu i'rumaappaayk ka'likoornthiruppavarka'lai akat'riduvoam; ini orupoathum nam parisuththa malaiyin meethu perumai kaattik ko'l'la maattaay.

<12> eazhmaiyum e'limaiyum u'l'la makka'lai un naduvil naam vittu vaippoam; israayealil egnchinoar aa'ndavarin peyaril nampikkai ko'lvar;

<13> avarka'l theemai seyyamaattaarka'l, poy sollavea maattaarka'l; vagnchaka naavenpathu avarka'l vaayil iraathu; achchu'ruththuvaar yaarumin'ri avarka'l manthai poala meaynthu i'laippaa'ruvaarka'l."

<14> seeyoan maka'lea, makizhchchiyaal aarppari, israayealea, aaravaaram sey; yerusaleam maka'lea, un muzhu u'l'laththoadu akamakizhnthu akka'li.

<15> aa'ndavar un tha'ndanaith theerppaith tha'l'livittaar; un pakaivarka'lai appu'rappaduththinaar; israayealin arasaraakiya aa'ndavar un naduvil irukki'raar; nee inith theemaikku agnchamaattaay.

<16> annaa'lil yerusaleamai noakki, "seeyoanea, agncha vea'ndaa; un kaika'l soarnthu tha'laraathirukkattum!

<17> un kadavu'laakiya aa'ndavar un naduvil irukki'raar; avar maaveerar, vet'ri tharupavar; un mattil avar makizhchchiyaal akka'lippaar, tham anpinaal unnaip puthuppippaar; thiruvizhaa naa'lil seyvathupoal, unnaik ku'riththu urakkap paadith thu'l'luvaar" enpaarka'l.

<18> unnidamirunthu theemaiyai akat'rivittoam, atha'rkaaka nee ini ninthaiyu'ramaattaay.

<19> ithoa, unnaik kodumaiyaay nadaththiyavarka'lai annaa'lil naam tholaiththiduvoam; no'ndika'laik kaappoam, sitha'ru'ndavarka'lai on'rusearppoam; avamaanaththai adaintha avarka'l ulakengkum pearum pukazhum pe'rach seyvoam.

<20> akkaalaththil ungka'laith thaaynaattukkuk ko'ndu varuvoam, appozhuthu ungka'lai naam on'ru koottuvoam; aam, ungka'l ka'nmunpaakavea ungka'lai munnaiya nannilaikkuk ko'narum poathu, ulakaththin makka'linangka'l naduvilellaam pearum pukazhum ungka'lukkuk kidaikkach seyvoam" enki'raar aa'ndavar.

 

 

No comments:

Post a Comment