Tuesday 29 November 2022

apaakkook

[apaakkook aakamam 01]

<1> apaakkook ennum i'raivaakkinar ka'nda kaadchi.

<2> aa'ndavarea, eththu'naik kaalaththi'rku naan ummai noakkik kookkuralittuk ko'ndiruppean, neerum sevi saaykkaamal iruppeer? innum eththu'naik kaalaththi'rku naan "ennaik kodumaippaduththuki'raarka'l!" en'ru katha'ruvean, neerum ennai meedkaamal iruppeer?

<3> ean naan akkiramaththaiyum kodumaiyaiyum paarkkumpadi neer seyki'reer? ko'l'laiyum kodumaiyum en ka'n mun irukkin'rana, poosal ezhumpukin'rathu, engkumea poatti!

<4> aathalaal thiruchsattam valimaiyizhanthathu, neethi orupoathum ve'lippaduvathillai; eanenil kodiyavarka'l nearmaiyu'l'lavarka'lai mea'rko'l'lukin'ranar, aakavea neethi ne'ripi'razhnthu kaa'nappaduki'rathu.

<5> ka'nka'laith thi'ranthu pu'ravinaththaar naduvil paarungka'l; paarththu viyappum aachchariyamum adaiyungka'l; eanenil ungka'l vaazhnaa'lil naam on'ru seyyappoaki'roam, athaik kea'lvippattaal evanum nampamaattaan.

<6> ithoa, thangka'lukkuch sonthamallaatha iruppidangka'laik kavara, ulakin oru munai muthal ma'ru munai varai oadiththiriki'ra kodumaiyum viraivum ko'nda inaththaaraana kaltheayarka'lai naam ezhuppap poaki'roam.

<7> avarka'l achchamum thikilum u'ndaakkuki'ravarka'l, avarka'lin neethiyum perumaiyum avarka'lidamirunthea varukin'rathu;

<8> veangkaiyai vida avarka'l kuthiraika'l viraivaay oadukin'rana, maalai vea'laiyil thiriyum oanaayka'linum kodiyavai; avarka'ludaiya kuthirai veerarka'l paaykin'ranar, iraiyin meal virainthu paayum kazhukaip poalap pa'rakkin'ranar.

<9> avarka'l anaivarum ko'l'laiyadikkavea varukin'ranar, avarka'l mukam theekkaat'raip poala veppaththai veesuki'rathu, kada'rkarai ma'nal poalak ka'nakkat'ravarka'laich si'raippaduththukin'ranar.

<10> arasarka'lai avarka'l ea'lanam seyki'raarka'l, thalaivarka'lai e'l'li nakaiyaaduki'raarka'l; ara'nka'laiyellaam paarththuch sirikki'raarka'l, ma'n meaduka'lai ezhuppi avat'raip pidikki'raarka'l.

<11> puya'rkaat'ru thisai maa'rip poay viduki'rathu, thangka'l valimaiyaik kadavu'laayk karuthuki'ravarka'l paavika'l.

<12> aa'ndavarea, en i'raivaa, en parisuththarea, thon'ruthottea neer irukki'reer an'roa? naangka'l saavaik kaa'namaattoam. aa'ndavarea, avarka'lai engka'l meal tha'ndanaith theerppaay vaiththeer, pukalidamea, engka'laich saadum saattaiyaay neer avarka'lai aakkineer.

<13> ummudaiya thooya ka'nka'l theemaiyaik kaa'nak koosukin'rana, neer kodumaiyaip paarkkath thaangkaathavar; theemai seypavarka'lai neer ean paarththuk ko'ndirukki'reer? thannilum nearmaiyaanavanaip pollaathavan oruvan vizhungkum poathu neer peasaamal iruppatheppadi?

<14> manitharka'lai neer kadal meenka'laip poalum, aa'lunan illaatha oorvanavat'raip poalum nadaththuki'reer.

<15> avarka'l mat'ravarka'laiyellaam thoo'ndilaal pidikki'raarka'l, valaiyaal vaari izhukki'raarka'l; thangka'l pa'riyil koottich searkki'raarka'l, akamakizhnthu akka'likki'raarka'l.

<16> aathalaal thangka'l valaikkup pali seluththuki'raarka'l; pa'rikkuth thoopam kaattuki'raarka'l; eanenil avat'raal avarka'l inpa vaazhvu pe'ruki'raarka'l, a'rusuvai u'ndiyum avat'raal kidaikki'rathu.

<17> appadiyaanaal, avarka'l thangka'l valaiyiliruppathai vidaamal kotti, makka'linangka'lai irakkamin'ri ennaa'lum kon'ru kuvippaarka'loa?

[apaakkook aakamam 02]

<1> naan saamak kaavalanaay ni'rpean, kaava'r koattai meal irunthu kaaval purivean; enakku avar enna sollap poaki'raar en'rum, en mu'raiyeettukku enna vidai tharuvaar en'rum paarppatha'rkaakak kaaththiruppean.

<2> aa'ndavar enakka'liththa ma'rumozhi ithuvea: "kaadchiyai ezhuthivai; viraivaayp padikkumpadi palakaika'lil the'livaay ezhuthu.

<3> innum ku'riththa kaalaththil ni'raivea'ruvatha'rkaakak kaadchi kaaththirukki'rathu, aayinum mudivai noakki virainthu poaki'rathu, poyyaakaathu; kaalanthaazhththuvathaakath therinthaal, ethirpaarththiru; athu ni'raivea'riyea theerum, thava'nai mee'raathu.

<4> ithoa, visuvasiyaathavan nearmaiyaana u'l'laththinan allan, aanaal neethimaan than visuvaasaththinaal vaazhvaan.

<5> selvam nampa mudiyaathathu, i'rumaappuk ko'ndavan nilaiththirukkamaattaan; avanathu pearaasai paathaa'laththaippoalap paranthu virinthathu, saavaippoal avanum poathumen'ru amaivathillai. ellaa naattinaraiyum than pakkam searththuk ko'l'luki'raan, makka'linangka'laiyellaam thannidam koottik ko'l'luki'raan.

<6> ivarka'l anaivarum avan meal vasaippaadalka'lum, vagnchap pukazhchchiyaay ea'lana mozhika'lum punaivaarka'lan'roa? avarka'l ivvaa'ru solvaarka'l: thannudaiyana allaathavat'raith thanakkenak kuviththu adaimaanangka'laith than meal sumaththik ko'l'luki'ravanukku aiyoa keadu! innum eththu'naik kaalaththi'rkuch seyvaan?

<7> unakkuk kadan thanthavarka'l thideerena ezhumpamaattaarka'loa? unnai alaikkazhippavarka'l vizhiththezhamaattaarka'loa? appozhuthu avarka'lukku nee ko'l'laip poru'laavaay!

<8> nee palanaattu makka'laich soo'raiyaadinapadiyaal, makka'linangka'lu'l egnchinoar yaavarum unnaich soo'raiyaaduvar; eanenil nee manitha iraththaththaich sinthi, naattukkum nakaraththi'rkum, athil vaazhvoar anaivarukkum kodumaika'l seythaay.

<9> theemaiyin pidikku ettaathirukka vea'ndith than koottai mika uyaraththil vaippatha'rkaakath than veettukkena aniyaaya varumaanam theadupavanukku aiyoa keadu!

<10> un veettukku maanakkeattaiyea varuviththaay, makka'linangka'l palavat'rai azhiththamaiyaal un azhivai neeyea theadikko'ndaay.

<11> suvarilirukkum ka'rka'lum unnaik kut'ram saattum, kattadaththin vittam athanai ethirolikkum.

<12> iraththap pazhiyinaal patta'naththaik katti, akkiramaththaal nakaraththai nilainaattupavanukku aiyoa keadu!

<13> ithoa, makka'lin kadina vealai neruppukku iraiyaavathum, makka'linangka'lin uzhaippu vee'naayp poavathum seanaika'lin aa'ndavarathu thiruvu'laman'roa?

<14> tha'n'neer kadalai nirappiyiruppathu poal aa'ndavarudaiya makimaiyaip pat'riya a'rivu ma'n'nulakai nirappum.

<15> than ayalaanukku nagnchaik kudikkak koduththu, avanathu avamaanaththaip paarppatha'rkaakak kudive'riyea'rum varai kudikkach seypavanukku aiyoa keadu!

<16> makimaiyaal nirappappadaamal nee ninthaiyaal thaan nirappappaduvaay. neeyum kudi, kudi ve'riyil tha'l'laadu; aa'ndavarin valakkaiyilu'l'la ki'n'nam unnidam varum, appoathu maanakkeadu un makimaiyai moodi ma'raikkum.

<17> nee leepaanukkuch seytha kodumai unnaiyea thaakkum; thikilut'ra mirukangka'lai nee seytha padukolaiyum avvaa'rea seyyum; eanenil nee manitha iraththaththaich sinthi, naattukkum nakarukkum, athil vaazhvoar anaivarukkum kodumaika'l seythaay.

<18> si'rpi sethukkiya silaiyaalum, vaarppadaththil vadiththeduththa poyp padimaththaalum payanenna? aayinum thaan seytha oomaich silaika'laakiya kaivealaika'lilea si'rpi nampikkai vaikki'raan.

<19> marakkattaiyidam 'vizhiththup paarum' en'rum, oomaik kallidam 'ezhunthirum' en'rum solluki'ravanukku aiyoa keadu! avai eatheanum vaakkuraikka mudiyumoa? ithoa, ponnaalum ve'l'liyaalum moodappattiruppinum u'l'lukku'l kognchamum uyirillaiyea!

<20> aanaal aa'ndavar tham parisuththa koayilil irukki'raar, avar thirumun ulakelaam mavunam kaakkattum.

[apaakkook aakamam 03]

<1> i'raivaakkinar apaakkook enpavarin man'raattu; pulampalka'lukkuriya pa'n'nil paaduka:

<2> aa'ndavarea, umathu pukazhaippat'rik kea'lvippattean, aa'ndavarea, um seyalka'laik ka'ndu agnchuki'rean. kaalappoakkil avat'rai mee'ndum seyyum, kaalappoakkil avat'rai anaivarum a'riyach seyyum; koapaththilum irakkaththai ninaivukoorum.

<3> theamaanilirunthu kadavu'l varuki'raar, paaraan malaiyilirunthu parisuththar varuki'raar; avarudaiya makimai vaanaththai moodiyu'l'lathu, avar pukazhaal ma'n'nulakam ni'rainthu'l'lathu.

<4> avarudaiya pearo'li pakalaip poal irukki'rathu, avar kaiyinin'ru o'likkathirka'l ve'lippadukin'rana, avai avarathu vallamaiyaip poarththiyu'l'lana.

<5> avarukku munpaakak ko'l'lainoay varuki'rathu; avarudaiya adichsuvaduka'lil kaaychchal thodarki'rathu.

<6> avar nin'raal, nilam nadungkuki'rathu; avar paarththaal mangka'linangka'l thidukkidukin'rana. appoathu, thon'ru thottirukkum malaika'l sitha'rukin'rana, pa'ndumuthal avar malaradika'laith thaangki nin'ra pazhangkaalak kun'ruka'l amizhnthu poakin'rana.

<7> kooshaavin koodaarangka'l agnchuvathaik ka'ndean, maathiyaan naattuk koodaarangka'l nadungkukin'rana.

<8> aa'ndavarea, neer ummudaiya kuthiraika'l mealum, vet'rith thear mealum ea'ri varum poathu, aa'ruka'lin meethoa neer sinang ko'ndeer? aa'ruka'l mealoa umathu aaththiram pongkit'ru? kadal meethoa neer seet'ram ko'ndeer?

<9> naa'neat'riya villaik kaiyileanthuki'reer, ampa'raaththoo'niyai neer ampuka'laal nirappuki'reer. nilaththai aa'ruka'laal kizhikki'reer.

<10> ummaip paarkkum poathu malaika'l nadungkukin'rana, perum ve'l'langka'l paaynthoadukin'rana; aazhkadalaanathu than oasaiyai ezhuppuki'rathu, than kaika'lai mealea uyarththukin'rathu.

<11> pa'ranthoadum um ampuka'ludaiya o'liyin munnum, minnalaip poalap pa'lichchidum um eettiyinudaiya sudarin munnum ezhunthu varum kathiravanin o'li ma'rakkappaduki'rathu; nilaavum than iruppidaththilea nin'ru viduki'rathu.

<12> koapaththoadu ma'n'nulakin meal nadanthu poaki'reer, aaththiraththoadu makka'linangka'lai nasukkuki'reer.

<13> um makka'lai meedkavum, neer apishukam seythavarai meedkavum neer pu'rappaduki'reer; kodiyavanin veettaith tharaimattamaakkuki'reer, paa'raivaraiyil athan adippadaiyai ve'liyea purattuki'reer.

<14> e'liyavanai ma'raivaaka vizhungkupavanaip poala, makizhchchiyoadu ennaich sitha'radikkach soo'raava'li poalap paaynthu varuki'ra avanudaiya padaiveerarka'lin thalaika'lai um eettika'laal pi'lakkuki'reer.

<15> ummudaiya kuthiraika'laal perungkadalai, aazhkadalai mithikki'reer.

<16> naan keattathum, en udalellaam nadungkit'ru, pearoli keattu en uthaduka'l padapadaththana. en elumpuka'l u'luththup poayina, en kaalka'l thadumaa'rina. engka'l meal padaiyedukkum makka'l meethu thunpaththin naa'l varum varai amaithiyaayk kaaththirukki'rean.

<17> aththimarangka'l pookkaavittaalum, thiraadchaik kodika'lil pazhamillaavittaalum, olivamarangka'lin palan at'rup poayinum, vayalka'lil vi'laichchal kidaikkaavidinum, kidaiyil aaduka'l illaama'r poanaalum, thozhuvangka'lil maaduka'l illaathirunthaalum,

<18> naan aa'ndavaril akka'lippean, en meedparaana kadavu'lil akamakizhvean.

<19> aa'ndavaraakiya i'raivanea en valimai, en kaalka'lai maan kaalka'laip poal avar aakkuvaar, uyaramaana idangka'lil ennai nadaththich selvaar. paadakar thalaivanin pa'n; isaikkaruvi: narampuk karuvi.

 

 

No comments:

Post a Comment