Tuesday 29 November 2022

sakkariyaas

[sakkariyaas aakamam 01]

<1> thaariyus arasanin ira'ndaam aadchiyaa'ndil ettaam maathaththil aththoa enpavarin makanaana paraakkiyaavin makan sakkariyaas en'ra i'raivaakkinarukku aru'lappatta aa'ndavarin vaakku:

<2> aa'ndavar ungka'l thanthaiyar meal kadugnsinam ko'ndirunthaar.

<3> aathalaal nee immakka'lukkuk koo'ru: seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar: nammidam thirumpi vaarungka'l, enki'raar seanaika'lin aa'ndavar; appoathu naamum ungka'lpaal thirumpuvoam, enki'raar seanaika'lin aa'ndavar.

<4> munnaa'lil i'raivaakkinarka'l ungka'l thanthaiyarai noakki, 'ithoa, seanaika'lin aa'ndavarathu vaakku: ungka'ludaiya theeya ne'rika'laiyum, ungka'ludaiya theeya seyalka'laiyum vittuth thirumpungka'l' en'ru muzhakka mittanar; aayinum avarka'l namakkuch sevimadukkavumillai; nammaip porudpaduththavumillai; avarka'laip poala neengka'lum iraatheerka'l, enki'raar aa'ndavar.

<5> ungka'l thanthaiyar engkea? i'raivaakkinarka'lum en'ren'raikkum vaazhvaarka'loa?

<6> nam oozhiyarka'laakiya i'raivaakkinarka'lukku naam katta'laiyittiruntha nam vaarththaika'lum mu'raimaika'lum ungka'l thanthaiyar mattil palikkavillaiyaa? aakaiyaal avarka'l manam varunthi, 'seanaika'lin aa'ndavar engka'l ne'rika'lukkum seyalka'lukkum ea'rpa engka'lai nadaththath thiruvu'lang ko'ndaar, avvaa'rea engka'lai nadaththinaar' en'ru sonnaarka'l."

<7> mannan thaariyusin ira'ndaam aadchiyaa'ndil pathinoaraam maathaththin- athaavathu shupaath maathaththin- irupaththu naankaam naa'l, aththoa enpavarin makanaana paraakkiyaavin makan sakkariyaas enki'ra i'raivaakkinarukku aa'ndavarin vaakku aru'lappattathu:

<8> ithoa, sivappuk kuthirai mealea'ri vantha manithan oruvanai iravil kaadchiyil ka'ndean. avan pa'l'laththaakkin idukkil va'larnthiruntha meerththuch sedika'l naduvil nin'ru ko'ndirunthaan; avanukkup pinnaal senni'raththanavum ponni'raththanavum ve'n'ni'raththanavumaana kuthiraika'l nin'ru ko'ndirunthana.

<9> appoathu naan, 'aiyaa ivai ethaik ku'rikkin'rana?' en'ru keattean. ennidam peasiya vaanathoothar, 'ivai ethaik ku'rikkin'rana en'ru unakkuk kaattuvean' en'raar.

<10> meerththuch sedika'l nadivil nin'ru ko'ndiruntha aa'l, 'ivai ulakengkum sut'rith thirinthu varumpadi aa'ndavaraal anuppappattavarka'laik ku'rikkin'rana' en'ru sonnaan.

<11> ivarka'l meerththuch sedika'lin naduvil nin'ra aa'ndavarudaiya thootharidam, 'ulakengkum naangka'l sut'ri vanthoam; ithoa ulakam muzhuvathum amaithiyaay irukki'rathu' en'raarka'l.

<12> appoathu aa'ndavarin thoothar, 'seanaika'lin aa'ndavarea, intha ezhupathu aa'nduka'laay neer umathu koapaththaik kaattiya yerusaleamin mealum, yoothaavin nakarangka'l mealum innum eththanai kaalaththi'rku irakkam kaattaamal iruppeer?' en'raar.

<13> atha'rku aa'ndavar ennidam peasik ko'ndiruntha thootharidam inso'rka'laiyum aa'ruthal mozhika'laiyum koo'rinaar.

<14> aakavea, ennidam peasiya thoothar ennaip paarththu, 'nee uraththa kuralil koovi a'rivikka vea'ndiyathu: seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar: yerusaleamin meethum, seeyoan meethum naam mikuntha anpaarvam ko'ndirukki'roam.

<15> aanaal inpamaay vaazhkin'ra pu'ravinaththaar meethu kadugnsinam ko'ndu'l'loam; eanenil naam si'ritha'lavea sinamut'riruntha poathu, avarka'l varampu kadanthu azhivu seythanar.

<16> aathalaal parivoadu naam yerusaleamukkuth thirumpi varuvoam, enki'raar aa'ndavar; angkea namathu illam kattappadum, enki'raar seanaika'lin aa'ndavar; yerusaleamin meethu a'lavunool pidikkappadum.

<17> ma'rupadiyum a'rivi: seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar: nammudaiya nakarangka'lil mee'ndum va'lam pongki vazhiyum; aa'ndavar mee'ndum seeyoanaith theat'ruvaar; yerusaleamaith thirumpavum thearnthuko'l'luvaar' en'ru sollach sonnaar."

<18> pinpu naan ka'nka'lai uyarththip paarththa poathu, ithoa, naanku kompuka'l kaa'nappattana.

<19> ennidam peasiya thootharaip paarththu, "ivai ethaik ku'rikkin'rana?" en'ru keattean. atha'rku avar, "ivai thaan yoothaavaiyum israayealaiyum yerusaleamaiyum sitha'radiththa kompuka'l" en'raar.

<20> appoathu aa'ndavar kollarka'l naalvarai enakkuk kaattinaar.

<21> ivarka'l enna seyyap poaki'raarka'l?" en'ru naan keattean. avar, "evanum thalaiyedukkaathapadi yoothaavaich sitha'radiththa kompuka'l ivaiyea; ivarka'loa, yoothaavin naattaich sitha'radikkumpadi thangka'l kompuka'lai uyarththi vantha makka'linangka'lin kompuka'lai vetti mu'riththuth thikilu'ndaakka vanthavarka'l" en'ru ma'rumozhi sonnaar.

[sakkariyaas aakamam 02]

<1> naan en ka'nka'lai uyarththip paarththa poathu, ithoa, a'lavu noolaik kaiyil pidiththiruntha oruvar thenpattaar.

<2> engkea poaki'reer?" en'ru avaraik keattean. atha'rku avar, "yerusaleamai a'lanthu athan nee'laththaiyum akalaththaiyum paarkkap poaki'rean" en'raar.

<3> ithoa, ennidam peasiya thoothar ki'lampip poakum poathu, vea'roru thoothar avarukku ethiril vanthaar.

<4> vanthavar munnavarai noakki, "virainthu poay antha i'laignaridam, 'yerusaleamil irukkin'ra thira'laana manitharka'laiyum kaalnadaika'laiyum munnittu annakaram mathil soozhaa oorka'laip poalavea irukkum.

<5> eanenil naamea athanaich sut'ri neruppuch suvaraay amaivoam, naamea athanu'l makimaiyaaka iruppoam, enki'raar aa'ndavar' en'ru sol" en'raar.

<6> ezhunthirungka'l ezhunthirungka'l, vadanaattilirunthu oadividungka'l, enki'raar aa'ndavar. eanenil vaanaththin naat'risaika'lilum ungka'lai naam sitha'radiththoam, enki'raar aa'ndavar.

<7> papiloan maka'lidaththil vaazhkin'ra seeyoanea, ezhunthu thappiyoadu!

<8> eanenil seanaika'lin aa'ndavar- avarudaiya makimai thaan ennai ingkea anuppit'ru- ungka'laich soo'raiyaadiya makka'linangka'laik ku'riththuch solluki'raar: "ungka'laith thoduki'ravan nam ka'nma'niyaiyea thoduki'raan;

<9> ithoa, avarka'l meal nam kaiyai neettappoaki'roam; thangka'lukkuth tho'ndu seythavarka'lukkea avarka'l ko'l'laip poru'laavaarka'l. appoathu seanaika'lin aa'ndavar thaam ennai anuppinaar enpathai a'rinthu ko'l'luveerka'l.

<10> seeyoan maka'lea, akamakizhnthu akka'li, ithoa, varuki'roam, vanthu un naduvil kudiko'lvoam, enki'raar aa'ndavar.

<11> annaa'lil palanaattu makka'linangka'l aa'ndavaridam vanthu searnthu ko'lvaarka'l; avarka'l avarudaiya makka'laay iruppaarka'l, avar un naduvil kudiko'ndiruppaar; appoathu seanaika'lin aa'ndavar thaam ennai ungka'lidam anuppinaar enpathai neengka'l a'rinthu ko'lveerka'l.

<12> appoathu aa'ndavar yoothaavaip parisuththa naattil tham urimaich soththaay udaimaiyaakkik ko'lvaar; yerusaleamai mee'ndum thearnthuko'lvaar."

<13> manitharka'lea, neengka'lanaivarum aa'ndavar mun maunamaayirungka'l; eanenil avar tham parisuththa idaththilirunthu ezhuntharu'linaar.

[sakkariyaas aakamam 03]

<1> pinnar avar thalaimaikkuruvaakiya yoasuvaavaik kaattinaar; ivar aa'ndavarin thoothar munnilaiyil nin'rirunthaar; ivar meal kut'ragnsaatta vanthiruntha saaththaan valappakkaththil nin'ru ko'ndirunthaan.

<2> aa'ndavar saaththaanaip paarththu, "saaththaanea, aa'ndavar unnaik ka'ndippaaraaka! yerusaleamaith thearnthu ko'nda aa'ndavar unnaik ka'ndippaaraaka! neruppilirunthu edukkappatta ko'l'liyallavaa ivar?" en'ru sonnaar.

<3> yoasuvaavoa azhukkup padintha aadaika'laiyuduththavaraayth thoothar mun nin'ru ko'ndirunthaar.

<4> thootharoa tham munnaal nin'ru ko'ndirunthavarka'lai noakki, "azhukkup padintha aadaika'lai ivaridamirunthu akat'rungka'l" en'raar; pin avaridam, "ithoa, unnidamirunthu un akkiramaththai akat'rivittean; si'rantha aadaiyai unakku uduththinean" en'raar.

<5> mealum, "thalaippaakaiyon'rai avar thalaiyil soottungka'l" en'raar. avvaa'rea avarka'l avarukkuth thalaippaakai soottich si'rantha aadaika'lai uduththinar; aa'ndavarin thootharoa avvidaththileayea nin'ru ko'ndirunthaar.

<6> pinpu, aa'ndavarin thoothar yoasuvaavukkuch seytha a'rikkai athuvea:

<7> seanaika'lin aa'ndavar ivvaa'ru koo'ruki'raar: nammudaiya ne'rika'lil vazhuvaamal ozhuki nam ka'rpanaika'laik kadaippidiththaal, nam illaththil nee aa'luvaay; nam piraakaarangka'lukkum po'ruppaay iruppaay; ingkea ni'rkum thootharka'loadu searnthu ko'l'la unakku urimai tharuvoam.

<8> thalaimaik kuruvaakiya yoasuvaavea, neeyum, un munnaal amarnthirukkum un na'nparka'lum kea'lungka'l; avarka'l nalladaiyaa'lamaana manitharka'l: ithoa, naam nam oozhiyanaik ko'ndu varuvoam: 'tha'lir' enpathu avar peyar.

<9> ithoa, yoasuvaavin munpu naam naattukin'ra kal ithuvea; intha orea kallil eazhu ka'nka'l o'lirkin'rana; naamea athil ezhuththuka'laip po'rippoam, enki'raar seanaika'lin aa'ndavar; mealum orea naa'lil intha naattin akkiramaththai akat'ruvoam.

<10> annaa'lil, ovvoruvanum than ayalaanaiththan thiraadchaikkodiyin keezhum, aththimaraththin keezhum vanthu thangki i'laippaa'ra azhaippaan, enki'raar seanaika'lin aa'ndavar."

[sakkariyaas aakamam 04]

<1> ennidam peasiya thoothar ma'rupadiyum vanthu u'rakkaththilirunthu ezhuppuvathaippoal ennai ezhuppinaar.

<2> ezhuppi, "enna kaa'nki'raay?" en'ru ennaik keadka, naan, "ithoa, pon mayamaana vi'lakkuth tha'ndu on'raik kaa'nki'rean; athan uchchiyil vattil on'ru'l'lathu; athan meal sut'rilum eazhu akal vi'lakkuka'l irukkin'rana; ovvoru vi'lakkukkum eazhu mookkuka'l u'l'lana.

<3> mealum olivamarangka'l ira'ndu- on'ru tha'ndukku valappu'ramum, mat'rathu idappu'ramum- irukkin'rana" en'rean.

<4> appoathu ennidam peasiya thootharai noakki, "aiyoa, ivai ethaik ku'rikkin'rana?" en'ru keattean.

<5> ennidam peasiya thoothar ma'rumozhiyaaka, "ivai ethaik ku'rikkin'rana en'ru unakkuth theriyaathaa?" en'raar; naan "theriyaathu, aiyaa" en'rean.

<6> appoathu avar ennidam, "soropaapelukku aa'ndavar aru'liya vaakku ithuvea: aat'ralaaluman'ru, vallamaiyaaluman'ru, aanaal namathu aaviyaalea aakum, enki'raar seanaika'lin aa'ndavar.

<7> maaperum malaiyea, nee enna? soropaapelinmun samave'liyaay vidu; avarea thalaikkallaik ko'nduvaruvaar. appoathu makka'l, 'athan meal aru'l pozhika!, aru'l pozhika!' en'ru aarpparippaarka'l "en'raar.

<8> appoathu aa'ndavarin vaakku enakku aru'lappattathu:

<9> soropaapelin kaika'l inthak koayilukku adippadai poattana; avarudaiya kaika'lea avvealaiyai mudikkum. appoathu seanaika'lin aa'ndavarthaam ennai ungka'lidam anuppinaar enpathai a'rinthuko'lveerka'l.

<10> thodakka vealaiyin naa'lai avamathiththavarka'l yaar? soropaapelin kaiyil thookkunool ku'ndaik ka'ndu akamakizhvaarka'l. "antha eazhu vi'lakkuka'l ulakelaam sut'rip paarkkin'ra aa'ndavarin ka'nka'l" en'raar anthath thoothar.

<11> appoathu naan, "vi'lakkuth tha'ndukku valappu'ramum idappu'ramum irukkum olivamarangka'l ira'ndum ethaik ku'rikkin'rana?" en'ru keattean;

<12> thodarnthu naanea, "e'n'ney oot'ruvatha'rkena irukkum po'r kuzhaayka'l ira'ndinarukilum u'l'la antha olivamarak ki'laika'l ira'ndukkum poru'l enna?" en'rean.

<13> atha'rku avar, "ivai ennaven'ru unakkuth theriyaathaa?" en'ru keadka, naan, "theriyaathu, aiyaa" en'rean.

<14> appoathu avar, "anaiththulaka aa'ndavar thirumun ni'rkin'ra apishukam seyyappatta iruvar ivarka'l" en'ru vidai pakarnthaar.

[sakkariyaas aakamam 05]

<1> mee'ndum naan ka'nka'lai uyarththiya poathu, ithoa, pa'rakkin'ra oalaichsuru'l on'raik ka'ndean.

<2> anthath thoothar, "enna paarkkin'raay?" en'ru ennaik keadka, naan, "pa'rakkum oalaichsuru'l on'raik kaa'nki'rean; athan nee'lam irupathu muzhamum, akalam paththu muzhamum u'l'lathu" en'rean.

<3> atha'rku avar ennidam, "naadengkum ulavi varum saapanaiyea ithu; eanenil ka'lvanevanum athil ezhuthappattu'l'lapadi ingkirunthu virattappaduvaan; poyyaa'nai iduki'ravanevanum athil ezhuthappattu'l'lapadi ingkirunthu virattappaduvaan.

<4> naam athanai ve'liyil anuppuvoam, enki'raar seanaika'lin aa'ndavar; athu ka'lvan veettilum, namathu thiruppeyaraal poyyaa'nai seyki'ravan veettilum nuzhainthu, angkea thangki, marangka'l, ka'rka'l ivat'roadu avveettaiyum azhiththu vidum" en'raar.

<5> ennidam peasiya thoothar ve'liyea vanthu, ennidam, "un ka'nka'lai uyarththip paar, angkea poavathu enna?" en'ru keattaar.

<6> enna athu?" en'ru naan thirumpikkeattean. avar, "athu ve'liyea'rippoakum marakkaal" en'raar. thodarnthu avarea, "athuthaan ulakengkum paraviyirukkum akkiramam" en'ru sonnaar.

<7> ithoa, athanudaiya eeyamoodi thi'rakkappattathu; marakkaalukku'l pe'n'noruththi udkaarnthiruppathaik ka'ndean!

<8> appoathu anthath thoothar, "iva'lea antha akkiramam" en'raar; udanea, ava'lai antha marakkaalukku'l thi'niththu athan vaayaip pa'luvaana eeyamoodiyaal adaiththaar.

<9> ippoathu en ka'nka'lai ea'reduththup paarththean; ithoa, ira'ndu pe'nka'l ve'lippattaarka'l! naaraiyin i'rakkaika'l poal avarka'lukkum i'rakkaika'l irunthana; avat'ril kaat'ru nirampiyirunthathu; avarka'l antha marakkaalai vi'n'nukkum ma'n'nukkum idaiyil thookkik ko'ndu pa'ranthanar.

<10> ennidam peasiya thootharaip paarththu, "marakkaalai engkea thookkikko'ndu poaki'raarka'l?" en'ru keattean.

<11> avar, "sennaar naattukkuk ko'ndupoaki'raarka'l; aangkea atha'rkoru koayil kattappoaki'raarka'l; kattiyaanathum, marakkaalai atha'rkuriya meadaiyil vaippaarka'l" en'raar.

[sakkariyaas aakamam 06]

<1> ma'rupadiyum naan ka'nka'lai uyarththip paarththapoathu, ithoa, ira'ndu malaika'lukku idaiyilirunthu naanku thearka'l pu'rappattu varuvathaik ka'ndean; antha malaika'l ve'nkala malaika'l.

<2> muthal thearil sivappuk kuthiraika'lum, ira'ndaam thearil karuppuk kuthiraika'lum,

<3> moon'raam thearil ve'l'laik kuthiraika'lum, naankaam thearil pala va'n'namu'l'la kozhuththa kuthiraika'lum poottiyirunthana.

<4> ennidam peasiya thootharidam, "aiyaa, ivai enna?" en'ru keattean.

<5> atha'rku ma'rumozhiyaaka anthath thoothar, "ivai anaiththulaka aa'ndavarin thirumun nin'riruntha pin, pu'rappattu vaanaththin naat'risaik kaat'ruka'lai noakkich selkin'rana.

<6> karuppuk kuthiraika'l poottiya thear vadanaattukkup poaki'rathu; ve'n'ni'rak kuthiraika'l meat'risai naattukkup poakin'rana; palava'n'nak kuthiraika'loa thennaattukkup poakin'rana" en'raar.

<7> kozhuththa kuthiraika'l ve'lippattathum, ulakengkum sut'ri varath thudiththana; appoathu avar, "poaych sut'ri vaarungka'l" en'raar. udanea ki'lampi ulakengkum sut'rith thirinthana.

<8> avar ennaik kooviyazhaiththu, "ithoa, vadanaattai noakkip poakum kuthiraika'l namathu aaviyai vadanaattin meal i'rangkach seythana" en'ru sonnaar.

<9> aa'ndavarin vaakku enakku aru'lappattathu:

<10> naadukadaththappattup papiloanil irukki'ravarka'lidamirunthu vanthirukki'ra oalthaayi, thoapiyaas, ithaayiyaa aakiyavarka'l koduppathaip pet'rukko'l; an'raikkea pu'rappattu soppoaniyaavin makan yoasiyaasin veettukkup poa.

<11> angkea avarka'l thantha pon, ve'l'liyaik ko'ndu mudiseythu, thalaimaik kuruvaakiya yoasatheakkin makan yoasuvaavin thalaiyil athaich soottu; sootti,

<12> 'seanaika'lin aa'ndavar koo'ruvathu ithuvea: "ithoa, 'tha'lir' ennum peyarinar; eanenil ivar tham vearilirunthea tha'lirppaar, aa'ndavarin thirukkoayilaik kattuvaar.

<13> ivar thaan aa'ndavarin thirukkoayilaik kattuvaar, arasa makimaiyaip poo'nduko'lvaar, ariya'naiyil amarnthu aadchi seyvaar. avarudaiya ariya'nai arukil archchakar oruvar iruppaar; iruvarkkum idaiyil ni'raivaana samaathaanam irukkum" en'ru sol.

<14> antha ma'nimudi aa'ndavarin thirukkoayilil oalthaayi, thoapiyaas, ithaayiyaa aakiyoarkkum, soppoaniyaavin makan yoasiyaasukkum ninaivuch sinnamaay irukkum.

<15> tholai naattiliruppavarka'lum vanthu aa'ndavarin thirukkoayilaik katta uthavi seyvaarka'l; appoathu seanaika'lin aa'ndavar thaam ungka'lidam ennai anuppinaar enpathai a'rinthu ko'lveerka'l. ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavarin sollukku neengka'l kavanamaayk keezhppadinthaal, ithellaam ni'raivea'rum."

[sakkariyaas aakamam 07]

<1> mannan thaariyusin naankaam aadchiyaa'ndil kasleav ennum onpathaam maathaththin naankaam naa'l aa'ndavarin vaakku sakkariyaasukku aru'lappattathu.

<2> peaththeal ennum oormakka'l saraasaar, roakoameleak aakiyavarka'ludan thangka'l aadka'lai, aa'ndavarin aru'lai man'raadavum,

<3> seanaika'lin aa'ndavarudaiya illaththil irukkum archchakarka'laiyum, innum i'raivaakkinarka'laiyum ka'ndu, "iththanai aa'nduka'laakach seythu vanthathu poal, ainthaam maathaththil thukkam ko'ndaadi engka'lai odukkik ko'l'la vea'ndumoa?" en'ru keattu varavum anuppinaarka'l.

<4> appoathu, seanaika'lin aa'ndavarudaiya vaakku enakku aru'lappattathu:

<5> intha naattin ellaa makka'lukkum archchakarka'lukkum nee koo'ra vea'ndiyathu ithuvea: intha ezhupathu aa'nduka'laaka ainthaam maathaththilum eazhaam maathaththilum noanpirunthu neengka'l thukkam ko'ndaadineerka'lea, emakkaakavaa noanpiruntheerka'l?

<6> neengka'l u'n'num poathum, kudikkum poathum ungka'lukkaakath thaanea u'n'nuki'reerka'l, kudikki'reerka'l?

<7> yerusaleamil makka'l kudiyea'riya pin va'lam perukiya poathu, athanaich soozhnthiruntha nakarangka'l, thennaadu, pa'l'lach samave'li nilam aakiyavat'ril makka'l kudiyea'riya poathum, aa'ndavar munnaa'laiya i'raivaakkinarka'l vaayilaaka muzhangkiya so'rka'lum ivaiyea allavaa?"

<8> aa'ndavarin vaakku thodarnthu sakkariyaasukku aru'lappattathu:

<9> seanaika'lin aa'ndavar koo'ruvathu ithuvea: nearmaiyaana theerppuk koo'rungka'l; ovvoruvanum than sakoatharanukku irakkamum anpum kaattuvaanaaka!

<10> kaimpe'n'naiyoa anaathaip pi'l'laiyaiyoa anniyanaiyoa eazhaiyaiyoa thunpu'ruththavea'ndaa; ungka'lu'l evanum than u'l'laththil than sakoatharanukkuth theemai seyyak karuthakkoodaathu."

<11> aayinum avarka'l sevimadukka ma'ruththaarka'l, pu'rangkaattip pinvaangkinaarka'l, keadkaathirukkum poruttuth thangka'l kaathuka'laich sevidaakkik ko'ndaarka'l.

<12> seanaika'lin aa'ndavar tham aaviyaal eavi munnaa'laiya i'raivaakkinarka'l vaayilaayth thantha thiruchsattaththaiyum vaarththaika'laiyum keattu vidaathapadi thangka'l u'l'laththai vairam poalak kadinamaakkik ko'ndaarka'l. aathalaal seanaika'lin aa'ndavar kadugnsinam ko'ndaar.

<13> naam kooppitta pozhuthu avarka'l keadkaamal irunthathu poalavea, avarka'l kooppitta pozhuthu naam keadkavillai" enki'raar seanaika'lin aa'ndavar;

<14> aakavea, avarka'l munpin a'riyaatha ellaa makka'linangka'lin naduvil sitha'rachseythoam; ivvaa'ru, avarka'l vittuch sen'ra naadu paazhaayit'ru; annaattil poavaan varuvaan evanumea illai; inpa naattaip paazhaakki vittaarka'l."

[sakkariyaas aakamam 08]

<1> seanaika'lin aa'ndavarudaiya vaakku enakku aru'lappattathu:

<2> seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar: seeyoanmeethu naam a'lavillaa anpaarvam ko'ndu'l'loam, ava'laik kaappatha'rkaaka adangkaatha aaththiraththoadu aarvam ko'ndu'l'loam.

<3> seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar: seeyoanukku naam thirumpi varappoaki'roam, yerusaleamin naduvil kudiko'l'luvoam; yerusaleam nakaram piramaa'nikkamu'l'la nakaramen'rum, seanaika'lin aa'ndavarudaiya malai parisuththa malaiyen'rum peyar pet'ru vi'langkum.

<4> seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar: yerusaleamin pothuvidangka'lil ma'rupadiyum kizhavarka'lum kizhavika'lum amarnthiruppaarka'l; vayathil muthirnthavarka'laanathinaal ovvoruvarum kaiyil koal vaiththiruppar.

<5> nakaraththin therukka'lil si'ruvarka'lum si'rumika'lum ni'rainthu therukka'lilea vi'laiyaaduvaarka'l.

<6> seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar: immakka'lu'l egnchiyiruppoarkku annaadka'lil ithellaam perum puthumaiyaayth thoan'rumaayin, namakkum athu puthumaiyaakath thoan'rumoa, enki'raar seanaika'lin aa'ndavar.

<7> seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar: ithoa, keezhththisai naattinin'rum meat'risai naattinin'rum nammudaiya makka'lai naam meettu varuvoam;

<8> avarka'laik kootti varuvoam, avarka'lum yerusaleamin naduvil kudiyiruppar; avarka'l nam makka'laay iruppaarka'l, naam avarka'lukkuk kadavu'laayiruppoam; engka'lukkidaiyil piramaa'nikkamum neethiyum nilavum."

<9> innum seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar: "thirukkoayilai mee'ndum kattumpadi seanaika'lin aa'ndavarudaiya illaththi'rku adippadaiyitta naa'lilirunthu i'raivaakkinarka'lin vaaymozhika'lai innaadka'lil keattu varukin'ra makka'lea, ungka'l kaika'l valimai pe'rattum.

<10> eanenil innaa'l varaiyil manithanukkoa mirukaththukkoa kooli kodukkappattathillai; poavaar varuvaarukkup pakaivar thantha thollaiyilirunthu paathukaappum illai; eanenil oruvanukku ethiraaka innoruvan ezhumpadi vittuvittoam.

<11> aanaal ippozhuthu immakka'lu'l egnchiyiruppavarka'lai munnaadka'lil nadaththiyathu poala naam nadaththa maattoam, enki'raar seanaika'lin aa'ndavar.

<12> eanenil samaathaanam vithaikkappadum, thiraadchaikkodi than kaniyaik kodukkum, nilam than palanaith tharum, vaanam paniyaip pozhiyum; ivat'raiyellaam immakka'lu'l egnchiyiruppoar urimaiyaakkik ko'l'lumpadi seyvoam.

<13> yoothaa veedea, israayeal veedea, pu'ravinaththaar naduvil ungka'l peyar saapanaich sollaay irunthathu; aanaal naam ungka'lai meettapin ungka'l peyar aasimozhiyaay irukkum; aathalaal agnchavea'ndaa; ungka'l kaika'l valimai pe'rattum."

<14> eanenil seanaika'lin aa'ndavar koo'rum vaakku ithuvea: "ungka'l thanthaiyarka'l namakkuch sinamoottiya poathu, naam irakkam kaattaamal ungka'lakkuk theengku seyyath theermaaniththoam, enki'raar seanaika'lin aa'ndavar;

<15> avvaa'rea mee'ndum innaadka'lil yerusaleamukkum yoothaavin veettukkum nanmai seyyath theermaaniththirukki'roam; aakaiyaal agnchavea'ndaa.

<16> neengka'l kadaippidikka vea'ndiyavai ivaiyea: oruvaridam oruvar u'nmaiyea peasungka'l; ungka'l oorch sapaiyil neengka'l tharum theerppu u'nmaiyaanathum, samaathaanaththi'rku vazhi koaluvathumaay irukkattum;

<17> oruvarukkoruvar theengku seyya ungka'l u'l'laththil thittam poadaatheerka'l, poyyaa'nai seyya virumpaatheerka'l; eanenil ivat'raiyellaam naam ve'rukki'roam, enki'raar aa'ndavar."

<18> seanaika'lin aa'ndavarudaiya vaakku mee'ndum enakku aru'lappattathu:

<19> seanaika'lin aa'ndavar koo'ruvathu ithuvea: naankaam maathaththin u'n'naa noanpum, ainthaam maathaththin u'n'naa noanpum, eazhaam maathaththin u'n'naa noanpum, paththaam maathaththin u'n'naa noanpum yoothaavin veettaarukku makizhchchiyum akka'lippum ko'ndaattangka'lum ni'raintha kaalangka'laay maa'rividum; aanaal u'nmaiyaiyum samaathaanaththaiyum virumpik kadaippidiyungka'l.

<20> seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar: makka'linangka'lum, pala nakarangka'lin maantharum innum varuvaarka'l;

<21> oru nakaraththin makka'l innoru nakaraththaaridam poay, 'aa'ndavarudaiya aru'lai man'raadavum, seanaika'lin aa'ndavaraith theadavum udanea pu'rappattuppoavoam, vaarungka'l; naangka'lum varuki'roam' en'ru solluvaarka'l.

<22> palvea'ru naattinarum valimai vaayntha makka'linangka'lum seanaika'lin aa'ndavaraith theadavum, aa'ndavarudaiya aru'lai man'raadik keadkavum yerusaleamukku varuvaarka'l.

<23> seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar: annaadka'lil ovvoru mozhi peasum inaththaarilirunthu paththup pear searnthu oru yoothanudaiya mealaadaiyaip pidiththuk ko'ndu, naangka'lum unnoadu varuki'roam; eanenil kadavu'l ungka'loadirukki'raar en'ru kea'lvippattirukki'roam' enpaarka'l."

[sakkariyaas aakamam 09]

<1> oar i'raivaakku: aa'ndavarin vaakku aathiraak naattil irukki'rathu, thamasku nakaraththil thangkiyirukki'rathu; eanenil, israayealin ellaak koaththirangka'laip poalavea, aaraam naattu nakarangka'lum aa'ndavarukkea sontham.

<2> atha'rku ellaiyaay amainthirukkum eamaaththum, gnaanaththil si'ranthirukkum theerum seethoanum sonthamea.

<3> theer thannaich sut'ri ara'n amaiththuk ko'ndathu; thoosiyaippoala ve'l'liyum, therukka'lin seat'raip poala ponnaiyum searththu vaiththathu.

<4> aanaal ithoa, aa'ndavar annakaraip pidiththukko'lvaar, athan selvap perukkaik kadalil tha'l'luvaar. annakaramum neruppukku iraiyaakum.

<5> askaaloan athaik ka'ndu agnchi nadungkum, kaasaavum ka'ndu manaveathanaiyaal thudikkum, akkaaroan than nampikkai kulainthathaal thuyaradaiyum, kaasaavil arasan illaamal azhinthupoavaan; askaaloan kudika'lat'rukkidakkum.

<6> asoaththil kalappinaththu makka'l kudiyiruppaarka'l, pilisthiyarin serukkai naam azhiththozhippoam.

<7> iraththam vadiyum i'raichchiyai athan vaayinin'rum, aruvaruppaana u'navai athan pa'rka'lidaiyilirunthum akat'ruvoam. avvinaththaarum nam kadavu'lukkuriya egnchinoaraay iruppar, yoothaavil oru koaththiram poal iruppar; akkaaroan ooraar epuseayaraip poal iruppar.

<8> angkumingkum thiriki'ravarka'lukku ethiraaka naamea nam illaththinarukil kaaval veeranaip poalap paa'laiyami'rangkith thangkuvoam. kodumai seypavan evanum athanmeal vaaraan; eanenil athan nilaimaiyai naamea ka'n'naal ka'ndoam.

<9> seeyoan maka'lea, mikuntha makizhchchiyaal akka'li, yerusaleam maka'lea, aarppari; ithoa, un arasar unnidam varuki'raar, neethiyum vet'riyum pet'rukko'nda antha veerar e'liyavar; kazhuthaiyin mealum, pothimirukak kuttiyin mealum amarnthu varuki'raar.

<10> eppiraayeemidamirunthu, thearppadaiyaiyum, yerusaleamilirunthu kuthiraippadaiyaiyum azhippoam; poarkkaruviyaana vil mu'rikkappadum; pu'ravinaththaarkkuch samaathaanaththai a'rivippaar; avarudaiya aadchi oru kadal muthal ma'rukadal varaiyum, pearaa'ru muthal maanilaththin ellaika'l varaiyum sellum.

<11> unnoadu naam seytha udanpadikkaiyin iraththaththai munnittu neerat'ra paathaa'laththilirunthu si'raip pattavarka'lai viduvikki'roam.

<12> nampikkaiyu'l'la kaithika'lea, ungka'l ara'nukkuth thirumpi vaarungka'l; iru madangku nanmaika'l tharuvoamena in'ru naam ungka'lukku a'rivikki'roam.

<13> yoothaa ennum villai naa'neat'rinoam, eppiraayeemai athilea ampaay vaiththoam; kiris naadea, unnudaiya makka'l meethu seeyoanea, un makka'lai eavivittu, unnai vallavanin vaa'laakkuvoam.

<14> appoathu aa'ndavar avarka'l meethu thoan'ruvaar, avarathu ampu minnalaip poalap paaynthu sellum; i'raivanaakiya aa'ndavar ekkaa'lavoli ezhuppuvaar, then'risaich soo'raava'li naduvil nadanthu poavaar.

<15> seanaika'lin aa'ndavar avarka'laip paathukaappaar; kava'n veerarka'lai avarka'l vizhungkuvar, mithiththuth thuvaippar; irasaththaip poal iraththam kudiththup poathai ko'lvar; ki'n'nam poala nirampiyum, peedaththin kompuka'l poala nanainthum iruppar.

<16> annaa'lil avarka'ludaiya kadavu'laakiya aa'ndavar avarka'lai meedpaar; eanenil avarka'lum avar tham makka'lin manthaiyea; ma'nimudiyil pathiththa vilaiyuyarntha ka'rka'laip poal avarathu naattil avarka'l o'lirvaarka'l.

<17> aam, avarka'lukku evva'lavu makizhchchi! evva'lavu azhaku! thaaniyam i'langkaa'laiyaraith thazhaikkach seyyum, puthuth thiraadchai irasam kannip pe'nka'laich sezhikkach seyyum.

[sakkariyaas aakamam 10]

<1> i'laveani'r kaalaththil aa'ndavaridamirunthu mazhai kea'lungka'l; aa'ndavar thaam minnalka'lai u'ndaakkuki'ravar; manitharka'lukku mazhaiyaith tharuki'ravar avarea, payir pachchaika'lai mu'laippippavarum avarea.

<2> kulatheyvangka'l solvathu vee'n, ku'risolpavarka'l poyka'laiyea paarththuch solluki'raarka'l; kanavu kaa'nki'ravarka'l eamaat'ruk kanavuka'laiyea kaa'nkin'ranar, avarka'ludaiya aa'ruthal mozhika'l ve'rum so'rka'l thaan. aathalaal makka'l aaduka'laip poal alaikin'ranar, aayanillaathathaal thunpu'rukin'ranar.

<3> aayarka'l meal naam sinangko'ndoam, ve'l'laattuk kadaakka'laith tha'ndippoam; seanaika'lin aa'ndavar tham manthaiyaakiya yoothaavin veettaaraik ka'nkaa'nikki'raar; veeramikum poark kuthiraika'laip poal avat'rai aakkuvaar.

<4> yoothaavinin'rea moolaikkal thoan'rum, athinin'rea koodaaraththaith thaangkum mu'laiyum, poarkka'laththil payanpadum villum, aa'lunar anaivarum ki'lampuvaarka'l.

<5> theruvil seat'rai mithippathu poalap pakaivarai mithikkum maaperum veerarka'laayp poarkka'laththil vi'langkuvar; aa'ndavar avarka'loadiruppathaal veeraththoadu poarpurivar; kuthirai meal varum maat'raarai naa'nachseyvar.

<6> yoothaavin veettaarai valimaippaduththuvoam, yoothaavin veettaarai meettukko'lvoam; avarka'l mattil naam irakkam ko'ndu'l'lathaal avarka'l thirumpi varuvaarka'l; orupoathum nammaal pu'rakka'nikkap padaathavarka'l poaliruppar; eanenil naamea avarka'ludaiya kadavu'laakiya aa'ndavar; aakavea avarka'lin man'raattaik keattaru'lvoam.

<7> appoathu eppiraayeem makka'l veeraraip poalaavar, mathuvarunthiyavarka'l poal avarka'l u'l'lam makizhum; avarka'ludaiya pi'l'laika'l ka'ndu ka'lippaarka'l, aa'ndavaril avarka'l u'l'lam akka'likkum.

<8> seezhkkaiyadiththu naam avarka'lai on'ru koottuvoam, eanenil avarka'lai meettavar naamea; mun poalavea avarka'l perukip palukuvaarka'l.

<9> pu'ravinaththaar naduvil avarka'lai naam sitha'radiththaalum, tholainaaduka'lil nammai avarka'l ninaiththuk ko'lvaarka'l; thangka'l makka'loadu vaazhnthu thirumpi varuvaarka'l.

<10> ekipthu naattilirunthu avarka'lai meettuk ko'narvoam, aseeriyaavilirunthu avarka'laik kootti varuvoam; kalakaath, leepaan naaduka'lukku avarka'laik ko'ndu varuvoam, ini idamillai ennumpadi vanthu searuvaarka'l.

<11> ekipthu naattin kadalai avarka'l kadanthu selvaarka'l, kadalalaika'l adiththu no'rukkappadum, nail nathiyin aazhangka'lellaam va'ra'ndupoakum; aseeriyaavin serukku thaazhththappadum, ekipthu naattin kodungkoal pa'rikkappadum.

<12> aa'ndavaril thaan avarka'l vallamai irukkum, avarudaiya peyaril avarka'l perumai ko'lvar" enki'raar aa'ndavar.

[sakkariyaas aakamam 11]

<1> leepaanea, un vaayilka'laith thi'ra, neruppu un keathuru marangka'lai erikkattum.

<2> theavathaaru marangka'lea, pulampiyazhungka'l; eanenil keathuru marangka'l veezhnthana, si'rantha marangka'l paazhaayina. paasaan naattuk karuvaali marangka'lea, pulampiyazhungka'l; eanenil adarntha kaadu vetti veezhththappattathu.

<3> aayarka'lin pulampal keadki'rathu, eanenil avarka'l perumai paazhaakivittathu; singkangka'lin karchchanai keadki'rathu, eanenil yoarthaan kaadu azhikkappattathu.

<4> en kadavu'laakiya aa'ndavar koo'riya vaakku ithuvea: "adikkappadappoakum aaduka'lai meay;

<5> avat'rai vaangkuki'ravarka'l avat'raik kolluki'raarka'l; aayinum avarka'lukkuth tha'ndanai kidaippathillai; avat'rai vi'rki'ravarka'loa, 'aa'ndavarkkup pukazh u'ndaavathaaka! engka'lukkuch selvam searnthathu' en'ru solluki'raarka'l; avat'rin sontha idaiyarka'lea avat'rin meethu irakkam kaattuki'rathillai.

<6> ini, intha naattil vaazhki'ravarka'l meal naam irakkam kaattamaattoam, enki'raar aa'ndavar. ithoa, ovvoruvanaiyum avan ayalaanudaiya kaiyilum, arasanudaiya kaiyilum sikkumpadi, manitharka'lai naam kaiya'likkappoaki'roam; avarka'l naattaip paazhpaduththuvaarka'l; avarka'l kaiyilirunthu yaaraiyum naam thappuvikkamaattoam."

<7> avvaa'rea kollappadappoaki'ra aaduka'lai naan aattu va'nikarukkaaka meaykkum aayanaanean. naan ira'ndu koalka'lai eduththu, 'parivu' en'ru on'rukkum, 'on'rippu' en'ru mat'ratha'rkum peyarittean; aaduka'lai meayththu vanthean.

<8> orea maathaththil naan moon'ru idaiyarka'lai akat'rinean; avarka'lai ennaal po'rukka mudiyavillai; avarka'lum ennai ve'ruththaarka'l.

<9> aakaiyaal, "ungka'lai ini naan meaykkap poavathillai; saaki'rathu saakattum, azhikkappaduvathu azhikkappadattum; egnchiyiruppavai on'ran sathaiyai mat'ron'ru pidungkith thinnattum" en'ru solli,

<10> 'parivu' enki'ra en koalaiyeduththu, makka'linangka'l yaavat'rudanum naan seythiruntha udanpadikkai mu'riyumpadi koalai odiththup poattean.

<11> an'rea udanpadikkai mu'rinthathu; ennaik kavaniththuk ko'ndiruntha aattu va'nikar, ithu aa'ndavarin vaakku enpathai u'narnthu ko'ndaarka'l.

<12> appoathu naan avarka'laip paarththu, "ungka'lukkuch sariyen'rupattaal, enakkuk kooli kodungka'l; illaiyeal, vea'ndaam" en'ru sonnean. appoathu avarka'l enakkuk kooliyaaka muppathu ve'l'lip pa'nangka'lai ni'ruththanar.

<13> aa'ndavar ennaip paarththu, "si'rantha mathippaaka unnai mathippittu avarka'l koduththa ippa'naththaik karuvoolaththil e'rinthu vidu" en'raar. avvaa'rea antha muppathu ve'l'lip pa'nangka'lai aa'ndavarin illaththiliruntha karuvoolaththil poattu vittean.

<14> yoothaavukkum israayealukkum iruntha sakoathara orumaippaadu mu'riyumpadi, 'on'rippu' ennum en ira'ndaam koalaiyum odiththup poattean.

<15> pinpu aa'ndavar enakkuk koo'riya vaakku ithuvea: "innoru mu'rai mathiyat'ra idaiyanukkuriya karuvika'lai eduththuk ko'l.

<16> eanenil ithoa, azhinthu poavathaik kaappaat'raathavanum, kaa'naama'r poanathaik theadaathavanum, kaayam pattathaik ku'namaakkaathavanum, nalamudaniruppathai u'npikkaathavanum, aanaal kozhuththavat'rin i'raichchiyaith thinpavanum, avat'rin ku'lampuka'laik koodath tha'rippavanaakiya oar idaiyanai intha naattil thoan'rach seyvoam.

<17> manthaiyaik kaividuki'ra payanat'ra idaiyanukku aiyoa keadu! avan kaiyaiyum valakka'n'naiyum vaa'l vettuvathaaka! avanudaiya kai mut'rum ularnthu poakattum, avanathu valakka'n iru'ndu kurudaakattum! "

[sakkariyaas aakamam 12]

<1> oar i'raivaakku. israayealaik ku'riththu aru'lappatta aa'ndavarin vaakku: vi'n'nai viriththavarum, ma'n'nulakai naattiyavarum, manithanin aaviyai avanukku'l koduththavarumaana aa'ndavar koo'ruvathu ithuvea:

<2> ithoa, sut'riyu'l'la makka'linangka'lukkellaam poathaiyeat'rum mathukki'n'namaaka naam yerusaleamaich seyyappoaki'roam; yerusaleamukku ethiraaka mut'rukaiyidappadum poathu akki'n'nam yoothaavukkuk kodukkappadum.

<3> annaa'lil makka'linangka'lukkellaam yerusaleamai oru pa'luvaana kallaakkuvoam; athaith thookkuki'ravar yaavarum kaayamadaivar, ulakaththin makka'linangka'l anaiththum atha'rkethiraayth thira'ndu varuvar.

<4> annaa'lil, kuthiraika'lukkellaam thikilaiyum, avat'rin meal varum veerarka'lukkup paiththiyaththaiyum u'ndaakkuvoam. makka'linangka'lin kuthirai ovvon'raiyum kurudaakkuvoam; aanaal, yoothaavin veettaaraik ka'n'noakkuvoam, enki'raar aa'ndavar.

<5> appoathu yoothaavin kulangka'l thangka'lukku'l, 'yerusaleam makka'lin valimai avarka'ludaiya kadavu'laakiya seanaika'lin aa'ndavaril thaan irukki'rathu' en'ru sollik ko'lvaarka'l.

<6> annaa'lil yoothaavin kulangka'lai vi'rakuka'l naduvil vaiththa theeyaip poalavum, vaikkoal kattuka'lukku'l itta ko'l'liyaip poalavum aakkuvoam; soozhnthu'l'la makka'linangka'l yaavat'raiyum avarka'l valappakkamum idappakkamum vizhungkuvaarka'l; yerusaleam makka'loa munniruntha idaththileayea- yerusaleamileayea kudiyiruppaarka'l.

<7> thaaveethin veettaarudaiya perumaiyum, yerusaleam makka'ludaiya perumaiyum yoothaavin perumaiyai vida mikunthu vidaamalirukka, aa'ndavar muthalil yoothaavin koodaarangka'lukkea vet'ri tharuvaar.

<8> annaa'lil, yerusaleamil vaazhum makka'lai aa'ndavar paathukaappaar; appoathu avarka'lu'l ni'rka valuvillaathavan koodath thaaveethaip poal iruppaan; thaaveethin veettaar kadavu'laip poalum, avarka'l mun sellum aa'ndavarin thootharaip poalum iruppaarka'l.

<9> annaa'lil yerusaleamukku ethiraaka varum makka'linangka'l anaiththaiyum azhikka vazhi seyvoam.

<10> aanaal naam thaaveethin veettaar mealum, yerusaleam makka'l mealum irakka u'l'laththaiyum, man'raadum mananilaiyaiyum pozhivoam; appoathu avarka'l thaangka'l ooduruvak kuththiyavanai noakkuvar; noakki, oruvan than orea pi'l'laiyaip pa'rikoduththu vittup pulampuvathu poalum, i'ranthu poana than thalaip peat'rukkaaka oruvan katha'riyazhuvathu poalum avanukkaaka azhuvaarka'l.

<11> annaa'lil yerusaleamil ezhumpum pulampal mekiththoa samave'liyil aathaathirammoan patta'naththil ezhuntha pulampalai poalap perithaayirukkum.

<12> kudumpam kudumpamaay naadengkum azhuthu pulampuvar; thaaveethin veettaarin kudumpangka'l orupu'ramum, avarka'ludaiya pe'nka'l ma'rupu'ramum,

<13> naaththaan veettaarin kudumpangka'l orupu'ramum, avarka'ludaiya pe'nka'l innoru pu'ramum, leavi veettaarin kudumpangka'l orupu'ramum, avarka'ludaiya pe'nka'l innoru pu'ramum, semeayi koaththirangka'l orupakkamum, avarka'ludaiya pe'nka'l innoru pakkamumaayp pulampuvaarka'l;

<14> mat'rumu'l'la koaththirangka'lin ellaak kudumpangka'lum avat'rilu'l'la pe'nka'lum thaniththaniyea pulampiyazhuvaarka'l.

[sakkariyaas aakamam 13]

<1> annaa'lil, paavaththaiyum ka'raiyaiyum poakkith thooymaiyaakkum oot'ron'ru thaaveethin veettaarukkenavum, yerusaleam makka'lukkenavum pu'rappadum.

<2> annaa'lil, silaika'lin peyarka'lai naattilirunthu azhiththu appu'rappaduththuvoam; athan pin avat'rai yaarum ninaikkamaattaarka'l; mealum poalith theerkkatharisika'laiyum asuththa aaviyaiyum naattilirunthu oattividuvoam, enki'raar seanaika'lin aa'ndavar.

<3> evanaavathu ma'rupadi theerkkatharisiyaakath thoan'ruvaanaakil, avanaip pet'reduththa thaay thanthaiyar, 'nee aa'ndavar peyaraal poyka'l peasuki'rapadiyaal, nee uyir vaazhthal koodaathu' en'ru avanidam solluvaarka'l; avan theerkkatharisanam sollum poathea avanaip pet'reduththa thaay thanthaiyar avanaik kuththik kon'ru poaduvaarka'l.

<4> annaa'lil theerkkatharisika'lu'l ovvoruvanum theerkkatharisanam sollum poathu thaan sollum kaadchiyaik ku'riththuth thaanea vedkappaduvaan; poy solvatha'rkaaka mayiraalaana mealaadaiyaip poarththuk ko'ndu varamaattaan;

<5> aanaal, 'naan oru theerkkatharisi allean; nilaththai uzhuki'ra uzhavan thaan; en i'lamai muthalea naan nilaththai uzhuthu payirseythu vaazhnthu varuki'rean' en'ru solluvaan.

<6> un udalil inthak kaayangka'l u'ndaanatheppadi?' en'ru avanaik keattaal,' en na'nparka'lin veettil naan patta kaayangka'l ivai' en'ru avan solvaan."

<7> vaa'lea, ezhunthiru; en meayppanukkum, en nerungkiya na'npanukkum ethiraaka nee ki'lampi vaa, enki'raar seanaika'lin aa'ndavar. meayppanai vettuvoam, aaduka'l sitha'rippoam, nam kaiyaich si'riyavai meal thiruppuvoam.

<8> naadengkum moon'ril ira'ndu pangku makka'l vettu'ndu maa'ndu poavaarka'l, moon'ril oru pangku makka'lea egnchiyiruppaarka'l, enki'raar aa'ndavar.

<9> intha moon'riloru pangkaiyum neruppilittu ve'l'liyaich suththam seyvathu poalach suththam seyvoam, ponnaip pudamiduvathu poal avarka'laip pudamiduvoam; avarka'l nam peyaraik kooviyazhaippaarka'l, naamum avarka'lukkuch sevisaayppoam; 'ivarka'l em makka'l' enpoam naam, 'aa'ndavar engka'l kadavu'l' enpaarka'l avarka'l."

[sakkariyaas aakamam 14]

<1> ithoa, aa'ndavarin naa'l varukin'rathu; appoathu, unnidamirunthu pa'rikkappatta ko'l'laip porudka'l un naduvileayea pangkidappadum.

<2> yerusaleamukku ethiraakap poar puriyumpadi makka'linangka'l anaiththaiyum naam on'ru koottap poaki'roam; nakaram pidipadum; veeduka'l ko'l'laiyidappadum; pe'nka'l pangkappaduththappaduvar; nakara maantharu'l paathippear adimaika'laay naadu kadaththappaduvar; aanaal egnchiyirukkum makka'l nakarai vittu poakamaattaarka'l.

<3> pinpu aa'ndavar ve'liyea ki'lampi vanthu poark kaalaththil poariduvathu poal antha makka'linangka'lukku ethiraakap poarpurivaar.

<4> annaa'lil avar kaalka'l yerusaleamukku munnaal kizhakkup pakkaththil irukkum oliva marangka'ladarntha malaiyin meal nilaiko'l'lum; oliva malaiyaanathu kizhakku mea'rkaaka mika virintha pa'l'laththaakkinaal pi'lavupadum; ammalaiyin oru pakuthi vadakkilum, mat'rappakuthi the'rkilumaakap pirinthu vilakum.

<5> antha malaika'lin pa'l'laththaakku oaduveerka'l; eanenil malaika'lin pa'l'laththaakku athan pakkaththup pa'l'laththaakkaith thodum; neengka'loa yoothaavin arasanaakiya yoasiyaasin kaalaththil ea'rpatta nila nadukkaththin poathu oadip poanathu poal oaduveerka'l. appoathu ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavar varuvaar; avaroadu parisuththarka'l anaivarum varuvaarka'l.

<6> annaa'lil, ku'liroa u'raipaniyoa iraathu.

<7> antha naa'l vinthaiyaana naa'laayirukkum- athu aa'ndavarukkuththaan theriyum; pakalukkup pin iravea varaathu; maalai vea'laiyilum o'liyirukkum.

<8> annaa'lil uyiru'l'la neer yerusaleamilirunthu pu'rappattu oadum; athil oru paathi keezhk kadalilum, ma'ru paathi mea'rkadalilum poayk kalakkum; athu koadaikaalaththilum ku'lirkaalaththilum oadik ko'ndirukkum.

<9> annaa'lil, aa'ndavar ulaka muzhuvatha'rkum arasaraavaar; aa'ndavar oruvarea, avarathu thiruppeyarum on'rea.

<10> keapaa muthal yerusaleamukkuth the'rkilu'l'la iremmoan varaiyil u'l'la naadu muzhuvathum sama ve'liyaakkappadum. than idaththileayea oangki uyarnthirukkum yerusaleamil makka'l kudiyea'ruvar; penyameen vaayil muthal munthiya vaayil iruntha idam varaiyil- moolai vaayil varaiyilum, anaaneayal koapuram muthal arasanudaiya thiraadchai aalaika'l varaiyil makka'l kudiyea'riyiruppaarka'l.

<11> angkea makka'l amaithiyaay vaazhvaarka'l; ini avarka'l saapanaikku aa'laaka maattaarka'l; yerusaleam achchamin'ri irukkum.

<12> yerusaleamukku ethiraaka ezhunthu poar purintha ellaa makka'linangka'l mealum aa'ndavar anuppap poaki'ra ko'l'lai noay ithuvea: nadamaattamaay irukkum poathea ovvoruvanudaiya udal thasaiyum azhuki vizhum; avarka'ludaiya ka'nka'l tham kuzhika'lileayea azhuki vidum; avarka'ludaiya naakkuka'lum vaaykku'l'leayea azhukip poakum.

<13> annaa'lil aa'ndavar avarka'lukku'l periya kalakaththai ezhuppuvaar; oruvan mat'roruvan kaiyaip pat'ruvaan; ovvoruvanum than than ayalaanukku ethiraayk kaiyuyarththuvaan.

<14> yoothaa kooda yerusaleamukku ethiraakap poarthodukkum. sut'riyu'l'la ellaa makka'linangka'ludaiya selvangka'laakiya pon, ve'l'li, aadaika'l muthaliyavai kuviyal kuviyalaaych searkkappadum.

<15> inthak ko'l'lai noay poalavea avarka'ludaiya paasa'raika'lil irukkum kuthiraika'l, kazhuthaika'l, ottakangka'l, innum mat'rellaa mirukangka'lukkum ko'l'lai noay u'ndaakum.

<16> yerusaleamukku ethiraay vantha ellaa makka'linangka'lilum egnchiyirukkum ovvoruvarum aa'ndu thoa'rum seanaika'lin aa'ndavaraakiya arasarai va'nangkavum, koodaarath thiruvizhaavaik ko'ndaadavum poavaarka'l.

<17> ulakaththin inaththaaru'l evareanum seanaika'lin aa'ndavaraakiya arasarai va'nangka yeruleamukkup poakavillaiyaanaal, avarka'lukku mazhai peyyaathu.

<18> ekipthu naattu makka'l avar thirumunnilaikku vazhipaadu seyya varavillaiyaayin, koodaarath thiruvizhaavaik ko'ndaada varaatha makka'linangka'lai aa'ndavar vathaiththa athea ko'l'lai noayaal avarka'laiyum vathaippaar.

<19> ithuthaan koodaarath thiruvizhaavaik ko'ndaada varaatha ekipthukkum, mat'rellaa inaththaarukkum kidaikkap poakum tha'ndanai.

<20> annaa'lil, kuthiraika'lin kazhuththil kattiyu'l'la ma'nika'lil, 'aa'ndavarukkena archchikkappattavai' en'ru ezhuthappattirukkum. aa'ndavarin illaththil irukkum paanaika'l peedaththin munnirukkum ki'n'nangka'laip poalirukkum;

<21> yerusaleamilum yoothaavilumu'l'la paanai ovvon'rum seanaika'lin aa'ndavarukkena archchikkap pattathaay irukkum; paliyidupavarellaam paliyitta i'raichchiyaich samaikka avat'rai eduththup payan paduththuvaarka'l. mealum annaa'lil seanaika'lin aa'ndavarudaiya illaththil vaa'nika'l evanum irukkamaattaan.

 

 

No comments:

Post a Comment