Tuesday 29 November 2022

malaakkiyaas

[malaakkiyaas aakamam 01]

<1> oar i'raivaakku. malaakkiya vaayilaay aa'ndavar israayealukku aru'liya vaakku.

<2> ungka'l meethu naam anpu vaiththoam" enki'raar aa'ndavar. aanaal neengka'l," engkea um anpu?" enki'reerka'l. "easaa yaakkoapukku udanpi'ranthavan thaanea! eninum yaakkoapin meethu anpu vaiththoam,

<3> easaavin meethu naam anpu ko'l'lavillai. avanathu malainaattaip paazhaakkinoam; avanathu urimaich soththaip paalainilaththuk ku'l'lanarika'lukku vittuvittoam" enki'raar aa'ndavar.

<4> naam nilaikulainthoam; aayinum paazhaanathai mee'ndum kattiyezhuppuvoam" en'ru eathoam koo'rumaanaal," avarka'l kattiyezhuppattum, naam idiththuppoaduvoam; 'pollaatha naadu' enavum,' aa'ndavarin sinaththi'rku en'ren'raikkum ilakkaana makka'linam' enavum avarka'l peyar pe'ruvaarka'l" en'ru seanaika'lin aa'ndavar ma'rumozhi tharuki'raar.

<5> neengka'lea ka'n'naarak kaa'npeerka'l; ka'nda pin, "israayeal naattellaikku appaalum aa'ndavar maa'npumikkavar" enach solluveerka'l.

<6> makan thanthaikku mathipputh tharuki'raan, oozhiyan than thalaivanukku mathippuk kaattuki'raan. naam thanthaiyaayin, namakkuriya mathippu engkea? naam thalaivan en'raal nammattil ko'ndirukka vea'ndiya aam engkea en'ru seanaika'lin aa'ndavar tham thiruppeyarai avamathikkum arakarka'laakiya ungka'laik keadki'raar. neengka'loa, 'umathu peyarai naangka'l avamathiththathevvaa'ru?' en'ru keadki'reerka'l.

<7> theettuppatta kaa'nikkaiyai nam peedaththin meal vaiththa poathu nam thiruppeyarai avamathiththeerka'l. appadiyirunthum, 'athai naangka'l evvakaiyil theettuppaduththinoam?' enki'reerka'l. aa'ndavarudaiya palimeadaiyai avamathikkalaam en'ru neengka'l ninaikki'reerka'lea!

<8> kurudaana mirukangka'laip paliyaakak kodukki'reerka'lea, athu thava'rillaiyaa? no'ndiyum noayumaayk kidanthavat'raik ko'ndu vanthu paliyiduki'reerka'lea, athu thava'rillaiyaa? avat'rai un naattuth thalaivanukkuk koduththup paar; avan unmeethu poorippuk ko'lvaanoa? unakku inmukam kaattuvaanoa, enki'raar seanaika'lin aa'ndavar.

<9> 'ippozhuthoa kadavu'l ungka'lmeal aru'lkoorumpadi avar thirumun i'rai ni'rki'reerka'l.' iththakaiya kaa'nikkaiyai avarukkuk koduththirukka, ungka'lu'l yaarukkeanum avar inmukam kaattuvaaroa, enki'raar seanaika'lin aa'ndavar.

<10> vee'naaka nam peedaththin meethu neengka'l thee va'larkkaathapadi kathavuka'lai moodi vidupavan ungka'lukku'l oruvan irukkakkoodaathaa! ungka'l meal namakku anpea illai; ungka'l kaiyilirunthu kaa'nikkaiyethuvum naam eat'rukko'l'lamaattoam.

<11> kathiravan ezhum thisaiyilirunthu ma'raiyum thisai varaiyil makka'linangka'l naduvil nam thiruppeyar perumaimikkathu; engke'num nam thiruppeyarukkuth thoopamum thooya kaa'nikkaiyum seluththappadukin'rana; eanenil makka'linangka'l naduvil nam thiruppeyar perumaimikkathu, enki'raar seanaika'lin aa'ndavar.

<12> aanaal, aa'ndavarudaiya palimeadai theettuppattu'l'lathu en'rum, athanmeal vaiththa paliyu'navu avamathikkappadalaam en'rum solli, neengka'l namathu peyarin parisuththaththaik kulaikki'reerka'l.

<13> 'evva'lavu thollai!' en'ru solli nammai izhivupaduththuki'reerka'l, enki'raar seanaika'lin aa'ndavar. ko'l'laiyadiththathaiyum no'ndiyaanathaiyum noayut'rathaiyum ko'nduvaruki'reerka'l; ivat'raiththaanea namakkuk kaa'nikkaiyaayk ko'nduvaruki'reerka'l! ungka'l kaiyilirunthu naam athai eat'rukko'l'lalaamoa, en'ru keadki'raar aa'ndavar.

<14> than manthaiyilirukkum pazhuthat'ra kadaavai nearnthu ko'ndu, pazhuthu'l'la on'rai aa'ndavarukkup paliyiduki'ra vagnchaka'l sapikkappaduka! naamea maamannar, enki'raar seanaika'lin aa'ndavar; makka'linangka'l yaavum tham thiruppeyarukku aukin'rana.

[malaakkiyaas aakamam 02]

<1> ippadiyirukka, arakarka'lea, naam ungka'lukkuth tharum katta'lai ithuvea.

<2> itha'rku neengka'l sevimadukkaavidil, nam thiruppeyarukku makimai tharumpadi ungka'l u'l'laththil neengka'l karuthaavittaal, ungka'l meal saapaththai anuppuvoam; ungka'lukkuriya aaseervaathangka'laich sapippoam; u'nmaiyil ea'rkanavea avat'raich sapiththaayit'ru; eanenil u'l'laththil athaip pathiya vaippaar yaarumillai, enki'raar seanaika'lin aa'ndavar.

<3> ithoa, ungka'l kaiyai mu'rippoam, ungka'l kaa'nikkaika'laakiya kazhivup porudka'lai ungka'l mukaththileayea veesiyadippoam; avat'rudan ungka'laiyum namathu thirumunnirunthu tha'l'lippoaduvoam.

<4> appoathu, naam leaviyoadu seythuko'nda udanpadikkai nilaiththirukkavea, inthak katta'laiyai ungka'lukkuk koduththoam enpathai neengka'l a'rinthuko'lveerka'l, enki'raar seanaika'lin aa'ndavar.

<5> naam avanoadu seytha udanpadikkai vaazhvukkum samaathaanaththi'rkum a'riku'riyaay nin'rathu; i'raiyachsaththai avanukkuth thanthoam; avanum namakku ai, namathu thiruppeyarukku nadungkinaan.

<6> u'nmaikkeat'ra padippinaika'l avan vaayilirunthu ve'lippattana; theemaiyeathum avan uthaduka'lil ka'ndathillai. avan nammidaththil samaathaanaththoadum nearmaiyoadum nadanthuko'ndaan; akkiramaththilirunthu palaraith thiruppikko'narnthaan.

<7> arakarin uthaduka'l a'rivaik ko'ndirukkavea'ndum; avar vaayinin'ru makka'l padippinaika'laik keadkin'ranar; eanenil seanaika'lin aa'ndavarudaiya thoothar avar.

<8> aanaal neengka'l ne'rithava'rineerka'l; ungka'ludaiya poathanaiyaal palarai ida'rivizhach seytheerka'l; leaviyoadu seytha udanpadikkaiyaik keduththuvitteerka'l, enki'raar seanaika'lin aa'ndavar.

<9> aathalaal ellaa makka'l munnilaiyilum ungka'lai izhivukkum thaazhvukkum u'l'laakkuvoam; eanenil, nam vazhika'lai neengka'l kadaippidikkavumillai; ungka'l poathanaika'lil paarapaamum kaattineerka'l."

<10> nam yaavarukkum orea thanthaiyan'roa? nammaip padaiththavar orea kadavu'lan'roa? pinnar ean naam oruvarukkoruvar piramaa'nikkam thava'ruki'roam, nam thanthaiyarin udanpadikkaiyai mu'rikki'roam?

<11> yoothaa piramaa'nikkam thava'rinaan; israayealilum yerusaleamilum aruvaruppaanavai nadanthana. eanenil, aa'ndavarukku ukantha parisuththa idaththaith theettuppaduththivittu, yoothaa veat'ruth theyvaththin maka'lai ma'nanthuko'ndaan.

<12> ithaich seypavan evanaayirunthaalum, avan santhathi muzhuvathaiyum yaakkoapin koodaarangka'lilirunthum, seanaika'lin aa'ndavar mun paliseluththum koottaththilirunthum aa'ndavar tholaiththu viduvaaraaka!

<13> neengka'l seyyum innon'raiyum koo'ruvoam: neengka'l tharum kaa'nikkaiyaik ka'n'noakkuvathillai yen'rum, kanivoadu eat'rukko'lvathillaiyen'rum solli aa'ndavarudaiya peedaththai neengka'l ka'n'neeraalum, azhukaiyaalum perumoouka'laalum nirappuki'reerka'l.

<14> kaara'nam enna?" ena neengka'l keadki'reerka'l; kaara'nam ithuvea: unakkum, nee i'lamaiyil ma'nantha un manaivikkum idaiyil nikazhntha ma'navudanpadikkaikku aa'ndavarea saai; appadiyirukka, udanpadikkaiyaal un thu'naiviyaay eat'rukko'nda un manaivikku nee piramaa'nikkam thava'rinaayea!

<15> udalum, vaazhvin mooum ko'nda orea uyiraiyan'roa avar u'ndaakkinaar? intha oaruyirum ethaith theadukin'rathu? kadavu'l aru'lum makkadpeat'raiyan'roa? aathalaal, evanum thaan i'lamaiyil ma'nantha manaivikkup piramaa'nikkam thava'raamal irukkumpadi earikkaiyaay irukkattum.

<16> eanenil, ma'namu'rivai naam ve'rukki'roam, enki'raar israayealin kadavu'laakiya aa'ndavar; mealaadaiyil padinthirukkum antha ne'riketta nadaththaiyaik kaattikko'lvathaiyum naam ve'rukki'roam, enki'raar seanaika'lin aa'ndavar. aathalaal earikkaiyaayirungka'l; piramaa'nikkam thava'raatheerka'l."

<17> ungka'ludaiya vaarththaika'l aa'ndavarukkuch salippaiyea thanthana." avarukku naangka'l evvakaiyil varuththam thanthoam?" en'ru neengka'l keadki'reerka'l. "theemai seyki'ravarka'l anaivarum aa'ndavarin munnilaiyil nallavarka'l, avarum avarka'lin mattil poorippadaiki'raar" en'ru solluki'reerka'lea! allathu, "neethiyin kadavu'l engkea?" en'ru keadki'reerka'lea!

[malaakkiyaas aakamam 03]

<1> ithoa, namakku munpaaka nam thootharai anuppuvoam; avar namakkumun vazhiyai aayaththam seyvaar; neengka'l theadukin'ra aa'ndavar theedeerenath tham koayilukku varuvaar; neengka'l aavaloadu ethirpaarkkum udanpadikkaiyin thoothar ithoa varuki'raar, enki'raar seanaika'lin aa'ndavar.

<2> aanaal avar varum naa'laith thaangka vallavan evan? avar thoan'rumpoathu avar mun ni'rkakkoodiyavan yaar? eanenil avar pudamiduki'ravanin neruppuppoalum, va'n'naarin kaaram poalum iruppaar.

<3> pudamidupavan poalavum ve'l'liyaich suththam seypavan poalavum udkaaruvaar; leaviyin makka'laith thooymaiyaakkip pon, ve'l'liyaippoalap pudampoaduvaar; avarka'lum aa'ndavarukku ea'rpudaiya mu'raiyil kaa'nikkaiyum seluththuvar.

<4> athanpi'raku yoothaavin kaa'nikkaiyum yerusaleamin kaa'nikkaiyum, pa'ndai naadka'lil- mu'rkaalaththil- irunthathu poal aa'ndavarukku ukanthavaiyaayirukkum.

<5> appoathu, manthira viththaikkaarar, vipasaarika'l, poyyaa'naiyidupavarka'l, koolikkaararkkuk kooli kodukkaatha vamparka'l, kaimpe'nka'laiyum thikkat'ravarka'laiyum kodumaippaduththuki'ravarka'l, anniyarai virunthoampaamal pu'rakka'nikki'ravarka'l, namakku agnchi nadakkaathavarka'l aakiyavarka'lukku ethiraaka naamea saaiyaay nin'ru theerppu vazhangka virainthu varuvoam, enki'raar seanaika'lin aa'ndavar.

<6> yaakkoapin makka'lea, aa'ndavaraakiya naam maa'raathavaraay iruppathaal thaan, neengka'l innum azhiyaamal irukki'reerka'l.

<7> ungka'l thanthaiyarin naa'l muthalea nam ka'rpanaika'lai vittakan'ru poaneerka'l; avat'raik kadaippidikkavumillai. nammidam thirumpi vaarungka'l, naamum ungka'lidam thirumpi varuvoam, enki'raar seanaika'lin aa'ndavar. aanaal, 'naangka'l evvaa'ru thirumpi varuvoam?' enki'reerka'l.

<8> manithan kadavu'laik ko'l'laiyadikka mudiyumaa? aanaal neengka'l nammaik ko'l'laiyadikki'reerka'lea! 'evvakaiyil ummai naangka'l ko'l'laiyadikki'roam 'en'ru keadki'reerka'laa? neengka'l tharavea'ndiya paththiloru pangkilum kaa'nikkaika'lilunthaan.

<9> neengka'l anaivarum nammaiyea ko'l'laiyadippathaal, neengka'l perugn saapanaikku u'l'laanavarka'l.

<10> paththiloru pangku muzhuvathaiyum ko'ndu vanthu ka'lagnchiyaththil kottungka'l; appozhuthu nam koayilil u'navu irukkum; avvaa'ru seytha pin, vaanaththin palaka'nika'laith thi'ranthu ungka'l meethu pongki vazhiyumpadi aaseeraip pozhiki'roamaa illaiyaa en'ru soathiththup paarungka'l, enki'raar seanaika'lin aa'ndavar.

<11> azhivu vi'laivippanavat'rai ungka'lai munnittu naam ka'ndippoam; avai ungka'l nilaththin vi'laivai azhikkamaattaa; ungka'l thoattaththil u'l'la thiraaaik kodika'l kanikodukkath thava'ramaattaa, enki'raar seanaika'lin aa'ndavar.

<12> appoathu makka'linangka'l yaavum ungka'laip pea'rupet'ravarka'l enpaarka'l; eanenil ungka'l naadu inimaiyin iruppidamaay irukkum, enki'raar seanaika'lin aa'ndavar.

<13> nammaip pu'npaduththum so'rka'laiyea solli vanthirukki'reerka'l, enki'raar aa'ndavar. aayinum, 'umakku ethiraay enna peasinoam?' en'ru keadki'reerka'l.

<14> kadavu'lukku oozhiyam seyvathu vee'n; avarudaiya katta'laika'laik kadaippidiththum, seanaika'lin aa'ndavar munnilaiyil mana urukkaththoadu nadanthum namakku enna payan?

<15> aa'navangko'ndavarka'lea pea'rupet'ravarka'l enpathu thaan ini engka'l karuththu; theemai seyki'ravarka'l munnea'ruvathu mattumalla; kadavu'lai avarka'l soathikkum poathu avarka'l thappiththuk ko'l'luki'raarka'l 'en'rellaam neengka'l sollavillaiyaa?"

<16> appoathu, aa'ndavarukku agnchi nadanthavarka'l oruvaroadoruvar peasinar; aa'ndavar kavaniththuk keattaar; aa'ndavarukku agnchi nadanthu avar peyaraich sinthikki'ravarka'laik ku'riththuvaikkum ninaivunool on'ru avar munnilaiyil ezhuthappattathu.

<17> naam seyalaat'rum antha naa'lil avarka'l nam urimaimakka'laay, thanipperum soththaay iruppar, enki'raar seanaika'lin aa'ndavar; thanthai thamakku oozhiyam seyyum makanukku irakkam kaattuvathupoala naam avarka'lukku irakkam kaattuvoam.

<18> appoathu, ma'rupadiyum nearmaiyaanavanukkum theeyavanukkum, kadavu'lukku oozhiyam seyki'ravanukkum, avarukku oozhiyam seyyaathavanukkum u'l'la vea'rupaattaik ka'ndu'narveerka'l.

[malaakkiyaas aakamam 04]

<1> ithoa antha naa'l soo'laipoal erinthuko'ndu varum; appoathu aa'navangko'ndavar, kodiyavar anaivarum athil poadappatta vaikkoalaavar. appadi varukin'ra antha naa'l, avarka'ludaiya vearoa ki'laiyoa illaathapadi avarka'lai mut'rilum sutteriththuvidum, enki'raar seanaika'lin aa'ndavar.

<2> aanaal namathu thiruppeyarukku agnchi nadakkum ungka'lmeal neethiyin kathiravan ezhuvaan; than i'rakkaika'lil nalaththaith thaangki varuvaan. neengka'lum thozhuvaththilirunthu thu'l'liyoadum kan'raippoalath thu'l'liyoaduveerka'l.

<3> naam seyalaat'rappoakum antha naa'lil, kodiyavarka'lai neengka'l kaalka'laal mithiththuth tha'l'luveerka'l; avarka'l ungka'l u'l'langkaaladika'lil saampal poalak kidappaarka'l, enki'raar seanaika'lin aa'ndavar.

<4> oareap malaiyil israayeal makka'l anaivarukkum nam oozhiyanaakiya moayeesan vaayilaayk katta'laiyitta thiruchsattaththaiyum katta'laika'laiyum mu'raimaika'laiyum ninaivukoorungka'l

<5> ithoa, periyathum nadukkaththukkuriyathumaana aa'ndavarin naa'l varumun, i'raivaakkinar eliyaasai ungka'lidam anuppuvoam.

<6> naam vanthu ulakaththaich saapanaiyaal tha'ndikkaathapadi, thanthaiyarin u'l'langka'lai avarka'l pi'l'laika'lidamum, pi'l'laika'lin u'l'langka'lai avarka'l thanthaiyaridamum avar thiruppividuvaar."

 

 

No comments:

Post a Comment