Tuesday 29 November 2022

pulampal

[pulampal aakamam 01]

<1> muthal pulampal: aalea:hp: makka'l malintha nakaramaayirunthava'l evva'lavoa thaniya'l aanaa'loa! makka'l inangka'lin peararasi kaimpe'n nilaikku nikaraanaa'l; maanilangka'lukkuth thalaiviyaayirunthava'l adimai nilaikku u'l'laanaa'l.

<2> peath: iravellaam idaividaathu azhutha ka'n'neer ava'l kannangka'lil odi vazhikin'rathu; kaathalar ava'lukkup palarirunthum, theat'ruvoan avaru'l evanumillai, na'nparka'l yaavarum ava'lai vagnchiththup pakaivaraay maa'rip poanaarka'l.

<3> keemeal: yoothaa, naadukadaththappattuth thunpaththi'rkum adimaiththanaththi'rkum aa'laanaa'l; pu'ravinaththaar naduvil kudiyirukkin'raa'l, amaithi kaa'naathirukkin'raa'l; kodungkoalar ava'laith thuraththip poayth thunpaththin naduvil pidiththaarka'l.

<4> thaaleath: thiruvizhaakka'lukku varuvoar illaamaiyaal seeyoan sellum vazhika'l pulampukin'rana; ava'l vaayilka'l yaavum kaividappattana, ava'ludaiya archchakarka'l vimmukin'ranar; ava'ludaiya kannip pe'nka'l thuyaru'rukin'ranar, ava'loa veathanaiyaal nerukkappaduki'raa'l.

<5> hea: ava'ludaiya ethirika'l thalaimai pet'raarka'l, pakaivarka'l vaazhkkaiyil va'lam pet'raarka'l; ava'lathu e'n'nat'ra akkiramaththai munnittu aa'ndavarea ava'laith thunpu'ruththinaar. ava'ludaiya kuzhanthaika'l kodiyavan munnaal adimaiththanaththi'rku aa'laanaarka'l.

<6> ve'la: seeyoan maka'lin si'rappellaam ava'lai vittu neengkina; ava'ludaiya thalaivarka'l anaivarum meaychchalat'ra kalaimaanka'l poalaayinar; thuraththupavanin munnilaiyil aa'nmaiyizhanthu odinaarka'l.

<7> saayin: thunpaththin kasappu ni'raintha naadka'lil pa'ndai naa'lil anupaviththa inpa sukangka'lai, yerusaleam in'ru ninaiththup paarkki'raa'l; ava'ludaiya makka'l pakaivar kaiyil sikki uthavi seyvaarin'ri ava'l veezhntha poathu, ava'laip paarththup pakaivar nakaiyaadinar.

<8> heath: yerusaleam maapaavam seythathinaal, theettuppattava'l aakivittaa'l; ava'lai mathiththu vanthavar ellaarum ava'l amma'naththaik ka'ndu ve'ruththaarka'l. ava'loa vimmi azhuthu ko'ndu pinpu'ram thirumpik ko'lkin'raa'l.

<9> theath: ava'lathu asuththam mun'raanaiyilum ottik ko'ndathu, than mudivu ippadiyaakumena ava'l ninaikkavillai; ava'lathu veezhchchiyoa kodumaiyaanathu, theat'ruvaar ava'lukku yaarumillai; "aa'ndavarea, paarum un veathanaiyai, pakaivan i'rumaanthu ni'rkin'raan!"

<10> iyoath: ava'ludaiya arum perum porudka'l anaiththin mealum pakaivan kai vaiththu vittaan, yaar ummudaiya parisuththa idaththil nuzhaithalaakaathen'ru neer katta'lai koduththirunthiroa avarka'lea- anthap pu'ravinaththaarea- athanil nuzhaivathaik ka'ndaa'l.

<11> kaa:hp: ava'ludaiya makka'lellaam u'navu theadip perumoochchu vidukin'ranar, uyiraik kaakkum u'navukkaaka, avarka'l tham arum poru'lellaam vit'ruvittaarka'l; "aa'ndavarea, paarum, ka'n'noakkiyaru'lum; eanenil naan thaazhmaiyut'rean!"

<12> laameath: "ivvazhiyaayk kadanthu selvoarea, neengka'l anaivarum nin'ru paarungka'l: ennai vaathikkum thuyarukkoppaay vea'reatheanum thuyaru'ndoa? anthath thuyarai aa'ndavarea- tham perung koapaththin naa'lil enakkuth thanthaar.

<13> meam: "vaanilirunthu en meal theeyaip pozhinthaar, en elumpuka'lukku'l athai i'rangkachseythaar; en kaalka'lukku valai veesinaar, ennaip pinpu'ramaay veezhththinaar; avar ennaip paazhaakkinaar, naa'lellaam thuyaraththil amizhnthirukkach seythaar.

<14> noon: "en akkiramangka'lin nukaththadi ennai azhuththukin'rathu, avat'raip pi'naiththavai avar kaika'lea; avai en kazhuththil vaikkappattana. en valimaiyellaam izhakkach seythaar; naan ethirkka mudiyaatha ethirika'l kaiyil aa'ndavar ennaik kaiya'liththaar.

<15> saameak: "thi'ramai mikka veerar anaivaraiyum, aa'ndavar ennidamirunthu eduththu vittaar. i'langkaa'laika'lai azhikka enakkethiraay maaperum koottaththai varach seythaar; thiraadchai aalaiyil mithippathu poalak kannip pe'n yoothaavai aa'ndavar mithiththaar.

<16> aayeen: "aathalaal thaan naan azhukin'rean, en ka'nka'lum ka'n'neer perukkukin'rana; eanenil theat'ruki'ravar enakkuth thelaivilirukki'raar, puththuyiroottak koodiyavar akan'ru poanaar; en makka'l no'rungku'ndu naasamaanaarka'l, eanenil pakaivan kai valuththuvittathu."

<17> pea: than kaikaka'lai seeyoan neettukin'raa'l, avanaith theat'ruvaar yaarumillai. sut'ruppu'rap pakaivarka'lai yaakkoapukku ethiraay ezhumpumpadi aa'ndavar aa'nai thanthaar; yerusaleam avarka'l naduvinilea, asuththamaana oru poru'lukku oppaanaa'l.

<18> saathea: "aa'ndavar neethi thava'raathavar, avarathu aa'naiyai naan ethirththean; makka'lea, neengka'l anaivarum sevikodungka'l, enathu thunpaththaip paarungka'l, en kannip pe'nka'lum i'langkaa'laika'lum adimaika'laayk kadaththappattanar.

<19> koap: "ennudaiya kaathalarka'lai naan kooppittean, aanaal avarka'l ennai eayththaarka'l; uyiraik kaaththuk ko'l'la u'navaith theadi nakaraththinu'l poayirukkum poathea ennudaiya archchakarka'l, muthiyoarka'l aakiyoar angkeayea maaynthu poayinar.

<20> reash: "aa'ndavarea, paarum, naan thunpu'ruki'rean, en vayi'ru kalangki nadungkuki'rathu; en ithayam kuzhampik kalangkuki'rathu, eanenil naan thuroakam seythean; ve'liyilea vaa'l vetti veezhththukin'rathu, veettilea iruppathu saavathaip poan'ru'l'lathu.

<21> shin: "naan vimmuvathai neer keattaru'lum, theat'ruvaar enakku yaarumillai; en thunpaththaip pakaivarellaam kea'lvippattaar, neer ithaich seythatha'rkaaka akamakizhnthaar; neer ku'rippitta naa'l varach seyyum, appoathu avarka'l ennaip poal aavaarka'l.

<22> thau: "avarka'l seytha theemaiyellaam ummun varattum; ennudaiya ellaa akkiramangka'lukkaakavum ennai neer evvaa'ru tha'ndiththeeroa, avvaa'rea avarka'laiyum tha'ndiththaru'lum; eanenil en vimmalka'l mikap pala, en manath thuyar mikak kodithu."

[pulampal aakamam 02]

<1> ira'ndaam pulampal: aalea:hp: aa'ndavar thamathu aaththiraththil, seeyoan maka'lai iru'laal moodinaarea! israayealin makimaiyai vaaninin'ru tharaimattum avar thaazhththi vittaar; avarukkuk koapam vantha poathu tham kaalma'naiyai mut'rilum ma'ranthu vittaar.

<2> peath: yaakkoapin veeduka'l yaavat'raiyum aa'ndavar irakkamin'ri azhiththuvittaar; yoothaa ennum maka'lin koattaika'laith thammudaiya koapaththil thakarththu vittaar; arasaiyum athai aa'lvoaraiyum veezhththich saapaththukku'l'laakkinaar.

<3> keemeal: thammudaiya koapaththin aaththiraththil israayealin valimai yellaam mu'riththu vittaar; pakaivan ethirththu vanthapoathu tham valak kaiyaip pinnaalea vaangkik ko'ndaar; sut'rilum pidiththeriyum peruntheeyai yaakkoapin naduvilea moottivittaar;

<4> thaaleath: ethiriyaippoala villai naa'neat'rinaar, thammudaiya valak kaiyaip palappaduththinaar; paarppatha'rku azhakaayiruntha anaiththi'rkum avarea pakaivanaaki azhiththuvittaar; seeyoan maka'ludaiya koodaaraththin meal tham koapaththaith thee mazhaipoalak kotti vittaar.

<5> hea: aa'ndavar pakaivanaip poal aaki vittaar, israayealai veezhththi vittaar; ara'nka'l anaiththaiyum thakarththe'rinthaar, athanudaiya koattaika'laip paazhaakkinaar; yoothaa ennum maka'lukku azhukaiyum oppaariyum perukach seythaar.

<6> ve'la: thoattaththuk kudisai poalath than koodaaraththaip paazhaakkinaar, thammudaiya iruppidaththaith thakarththe'rinthaar; thirunaadka'lum oyvu naadka'lum seeyoanil aa'ndavar ma'rakkappadach seythu vittaar. arasaraiyum archchakaraiyum tham koapaththin aaththiraththil pu'rakka'niththuth tha'l'li vittaar.

<7> saayin: aa'ndavar tham peedaththinmeal ve'ruppukko'ndaar, inthap parisuththa idamea vea'ndaamen'raar; ava'ludaiya ara'nmanai mathilka'laiyum maat'raanin kaika'lil oppuviththaar; thiruvizhaa naa'l poalap peariraichchal aa'ndavarin koayilil ezhuppinaarka'l.

<8> heath: seeyoan maka'lin mathi'r suvarai aa'ndavar thakarththidath theermaaniththaar. nool poattu ellaika'lai varaiya'ruththaar, azhikkaamal kaiyai madakka maattaar; ara'num alangkamum pulampach seythaar, ira'ndum orumikkach sarinthu vizhukin'rana.

<9> theath: vaayilka'l vizhunthu ma'n'nil azhunthina, thaazhppaa'lka'lai avar mu'riththazhiththaar; arasarka'lum thalaivarka'lum pu'ravinaththaaridai vaazhkin'ranar, thiruchsattam illaamal poayit'ru; seeyoanin i'raivaakkinar kaadchiyon'rum aa'ndavaridamirunthu ka'ndaarallar.

<10> iyoath: seeyoan maka'lin muthiyavarka'l peachchat'ruth tharaiyil amarnthu'l'laarka'l; thalaiyinil saampalaith the'liththuk ko'ndu idaiyinil koa'ni uduththiyu'l'lanar; yerusaleamin kannip pe'nka'lellaam thalaika'laith tharaiyil nattuk ko'ndaarka'l.

<11> kaa:hp: ka'n'neer sinthi en ka'nka'l soarnthu poayina, ennu'l'lam kalangkith thudikkin'rathu; en makka'laam maka'ludaiya thuyarang ka'ndu, si'ruvarum kuzhanthaika'lum therukka'lilea vizhuvathaik ka'ndu u'l'lam urukip paakaayp poomiyil odich sithaikin'rathu.

<12> laameath: kaththiyaal kuththu'ndoar saayvathu poala nakaraththin therukka'lil veezhum poathum, thangka'lin thaaymaar madithanilea aaviyaith thu'rakkach saayum poathum, thaaymaarai noakki, "u'navengkea?" enak keattuk katha'rinaarka'l.

<13> meam: yerusaleam maka'lea! yaarukku nee nikarenpean? unnai naan yaarukku oppiduvean? seeyoan maka'lea kannip pe'n'nea, unnai yaarukkuch samamaakkith theat'ruvean? un azhivu kadal poalap perithaayit'rea! unnaik ku'namaakka vallavan yaar?

<14> un theerkkatharisika'l unakkup poyka'laiyum madaimaka'laiyum paarththuch sonnaarka'l; adimaiththanaththi'rku u'l'laakaathapadi un akkiramaththai unakkeduththuk kaattavillai; poyyaana vaakkuka'lum ka'rpanaika'lum unakkuch solli unnai vagnchiththaarka'l.

<15> saameak: ivvazhiyaayk kadanthu sellum makka'lellaam unnaik ka'ndu kaika'laith thattinaarka'l; yerusaleam makka'laip paarththuch seezhkkaiyadiththuth thalaiyasaiththu, "ni'raiyazhaku nakarithuvoa? ulakukkellaam makizhchchiyaay vi'langkumantha nakarithuvoa?" en'ru avarka'l sonnaarka'l.

<16> pea: pakaivarellaam unakkethiraay vaaythi'ranthu pa'rka'lai na'ra na'ravenak kadiththaarka'l; "naamathanai vizhungkiduvoam, naam kaaththiruntha naa'lum ithoa vanthittathu, athanaik ka'ndadainthoam, ka'nka'laal paarththoam" en'raarka'l; seezhkkaiyadiththup parikaasam seythittaarka'l.

<17> aayin: aa'ndavar ninaiththathai ni'raiveat'ri vittaar, echchariththathaich seyalilea kaattivittaar, nedunaa'laayth thittamittirunthavaa'rea, azhiththittaar, irakkamea kaattavillai; pakaivan unnaip pat'ri makizhach seythaar, ethirika'lin valimaiyaip perukach seythaar.

<18> saathea: seeyoan maka'lea, aa'ndavarai noakkip pulampik kookkuralidu; iravum pakalum un ka'nka'linin'ru ve'l'lam poalak ka'n'neer vazhinthoadattum; oayvenpathu unakkirukkak koodaathu, ka'nvizhika'l summaayirukka vittidaathea.

<19> koap: ezhunthiru, iravil mutha'r saamaththin thodakkaththileayea kuralezhuppu; aa'ndavarin thirumun un ithayaththai vazhinthoadum tha'n'neeraay vaarththiduka! theru thoa'rum moolaiyinil pasiyaal vaadi mayangkidum un makka'lin uyirukkaaka unnudaiya kaika'lai mealuyarththi avaridaththil ippozhuthu i'raignchiduvaay.

<20> reash: aa'ndavarea, paarththaru'lum, kadaikka'n'noakkum! yaarukkithaich seytheerena e'n'nippaarum? tham vayit'rin kanika'lai- kaiyileanthiya kuzhanthaika'laip pet'rava'lea pasiyinaal u'n'navea'ndumaa? aa'ndavarin koayilil arsasakarum i'raivaakkinarum kollappada vea'ndumaa?

<21> shin: i'laignarum muthiyoarum therukka'lilea tharaiyil veezhnthu kidakkin'raarka'l; ennudaiya kannip pe'nka'l, vaaliparka'l vaa'lukku iraiyaaki maaynthu vittaar; ummudaiya koapaththin naa'linilea avarka'lai irakkamin'rik kon'ru poatteer.

<22> thau: eppakkamum nadukkam tharum than ethirika'laith thiruvizhaak koottampoal ko'ndu vantheer; aa'ndavar sinangko'nda antha naa'lil oruvanum- thappavillai, pizhaikka villai; avarka'laich seeraatti naan va'larththean, pakaivanoa avarka'laik kon'rezhiththaan.

[pulampal aakamam 03]

<1> mun'raam pulampal: aalea:hp: avarudaiya koapaththin koalaal varunthi en va'rumaiyaik kaa'num manithan aanean;

<2> avar ennai o'liyilan'ru, kaariru'lileayea ko'nduvanthu vittuvittaar;

<3> naa'l muzhuthum mee'ndum mee'ndum en mealeayea thamathu kaiyai neettith tha'ndikki'raar.

<4> peath: en thoalaiyum sathaiyaiyum sithaiththu vittaar, ennudaiya elumpuka'lai no'rukki vittaar;

<5> ennai va'laiththu mut'rukaiyittuth thunpaththaalum kasappaalum nirappi vittaar;

<6> en'ren'raikkum mariththavarka'lukku oppaay ennai kaariru'l ni'rainthu'l'la idaththil vaiththaar.

<7> keemeal: ve'liyea'ra mudiyaamal ennaich sut'rich suvar ezhuppi en kaivilangkaiyum pa'luvaakkinaar;

<8> kooviyazhaiththum iranthu man'raadiyum, en man'raattaip pu'rakka'niththuth tha'l'livittaar.

<9> sathurak ka'rka'laal en vazhika'laith thaduththu vittaar; en paathaika'laik koa'nalaakkik keduththuvittaar.

<10> thaaleath: paayvatha'rkaakap pathungkiyirukkum karadi poalum, o'linthirukkum singkam poalum enakku aanaar;

<11> en vazhika'laip puratti ennaip pee'rik kizhiththaar; ennai mut'rilum paazhaakkinaar;

<12> thamathu villai naa'neat'rinaar, ennai ampukku ilakkaakkinaar.

<13> hea: thamathu ampa'raath thoo'niyil u'l'la ampukai'lai en maarpil eythaar;

<14> en inaththaar anaivarkkum mut'rilum naan nakaippukkum vasaip paadalukkum ilakkaanean;

<15> kasappinaal ennai nirampach seythaar, kasappu mathuvaal enakkup poathai eat'rinaar.

<16> ve'la: ka'rka'laik kadiththu en pa'rka'lai udaiyachseythaar, saampalai u'navaaka enakku oottinaar;

<17> en aanmaa amaithiyai izhanthuvittathu, enakku makizhchchi en'raal enna enpathu ma'ranthupoayit'ru.

<18> en valimaikku mudivu vanthathu, aa'ndavar mealu'l'la en nampikkaiyum poayit'ru" en'rean.

<19> saayin: en va'rumaiyaiyum alaichchalaiyum kasappaiyum, thaangka mudiyaatha thunpaththaiyum ninaiththaru'lum;

<20> naan athaiyea ninaiththu ninaiththu vaaduki'rean, en uyir ennil maayki'rathu;

<21> ivat'rai ennithayaththil sinthikki'rean, aakavea nampikkai ko'l'luki'rean.

<22> heath: aa'ndavarin irakkam en'ren'rum azhivu'raathu, avarudaiya parivukku mudivu illai.

<23> kaalaithoa'rum avai puthuppikkap padukin'rana, neer mikkap piramaa'nikkamu'l'lavar;

<24> aa'ndavar en pangku, aathalaal avaridam nampikkai vaippean" en'rathu en aanmaa.

<25> theath: thammil nampikkai vaikki'ravarka'lukkum, thammaith theadum aanmaavukkum aa'ndavar nallavar;

<26> kadavu'l nammai meedpaaren'ru, amaithiyaayk kaaththiruththal nallathu;

<27> i'lamai muthal avarathu nukaththaich sumanthu ko'l'luthal manithanukku nan'ru;

<28> iyoath: thanmeal athanaich sumanthu ko'nda pin thanimaiyil amaithiyaay amarnthirukkattum;

<29> tharaiyil mukampadiyak kuppu'ra vizhattum, nampikkaikku innum idamirukkalaam;

<30> thannai a'raipavarkkum kannaththaik kaattattum, ninthaika'laal avan nirampattum,

<31> kaa:hp: eanenil aa'ndavar eppoathaikkumea oruvanai ve'ruththuth tha'l'luvathillai;

<32> oruvea'lai avanaith tha'l'linaalum pinnar tham irakkap perukkaththi'rkea'rpath thayai kooruvaar.

<33> eanenil manappoorvamaay avar manitharka'laith thaazhththinathumillai, tha'l'livittathumillai.

<34> laameath: ulakaththin kaithika'l ellaarum kaalin keezh nasukkappaduvathaiyoa,

<35> unnatharin thirumunpu oruvanukku niyaayam ma'rukkappaduvathaiyoa,

<36> oru manithan vazhakkil kavizhkkap paduvathaiyoa aa'ndavar paaraamal irukki'raaroa?

<37> meam: aa'ndavarin aa'naiyillaamal, than sollaal mattum on'rai nikazhumpadi seyyak koodiyavan yaar?

<38> nanmaika'lum theemaika'lum unnatharin vaayilirunthan'roa pu'rappadukin'rana?

<39> manithan etha'rkaaka mu'raiyida vea'ndum? than paavangka'lin mun aa'nmaiyoadu irukkattum.

<40> noon: nam vazhika'laich soathiththuch sinthiththu, aa'ndavaridam thirumpiduvoam.

<41> aa'ndavarpaal vaanakaththukku nammudaiya ithayangka'laiyum kaika'laiyum uyarthithiduvoam.

<42> naangka'l akkiramam seythoam, umakkuk koapa moottinoam; aathalaal thaan engka'lai neer mannikkavillai.

<43> saameak: "koapaththaal ummaip poarththuk ko'ndu engka'lai viratti vanthu irakkamin'rik kon'ru maayththeer.

<44> engka'l man'raattu ummidam varaathapadi, ummai meakaththaal ma'raiththukko'ndeer.

<45> makka'linangka'lin maththiyilea engka'laik kuppai koo'langka'laay aakkivitteer.

<46> pea: "engka'l pakaivarka'l anaivarum engka'lukku viroathamaay vaay thi'ranthanar.

<47> thikilum padukuzhiyum engka'lukkuth thayaaraayina, naasamum azhivum engka'l meal vanthana.

<48> en makka'laam maka'lin azhivaik ka'ndu en ka'nka'l ka'n'neeraip perukkukin'rana.

<49> aayeen: "engka'lukku i'laippaat'ri illaamaiyaal oyaamal ka'nka'l neer vadikkin'rana.

<50> aa'ndavar vaanaththinin'ru noakkum varaiyil thodarnthu avvaa'rea neer vadikkum.

<51> en nakaraththin maka'lir anaivarkkum nearnthathaik kaa'npathu enakkup perum thuyaramaakum.

<52> saathea: "kaara'namin'ri en pakaivarka'l pa'ravaiyaip poala veattaiyaadi ennaip pidiththaarka'l.

<53> ennai uyiroadu kuzhiyil tha'l'linaarka'l, enmeethu ka'rka'lai e'rinthaarka'l.

<54> ve'l'lap perukku en thalai meethu oadit'ru; 'naan madinthean' en'rean.

<55> koap: "aa'ndavarea, aazhamaana paathaa'laththinin'ru umathu thiruppeyaraik kooviyazhaiththean;

<56> en kuraloliyaik keatteer; en vimmalukkum kookkuralka'lukkum um seviyaith thiruppik ko'l'laatheer,

<57> ummai noakki naan kooviyazhaiththa naa'lil ennai a'nuki, 'agnchaathea' en'reer.

<58> reash: "aa'ndavarea, enakkaaka vaathaadineer; neerea en uyirukku meedpa'liththeer.

<59> enakkethiraay avarka'l seytha akkiramaththaik ka'ndeer, aa'ndavarea, enakku neethi vazhangkum.

<60> enakkethiraay avarka'l ko'ndirukkum aaththiraththaiyum e'n'nangka'laiyum paarththeer.

<61> shin: "aa'ndavarea, enakkethiraay avarka'l ko'ndu'l'la sinthanaika'laiyum sonna ninthaika'laiyum keatteer.

<62> en pakaivarka'l enakkethiraay naa'l muzhuthum mu'nu mu'nuththa so'rka'lai neer keatteer.

<63> paarum, avarka'l udkaarnthaalum ezhunthaalum, ennaip pat'riyea avarka'l vasai paaduki'raarka'l.

<64> thau: "aa'ndavarea, avarka'ludaiya seyalukku e'rpa avarka'lukkuk kaimmaa'ru thantharu'lum.

<65> ithaya kadinaththai avarka'lukkuk kodum. umathu saapanai avarka'l meal irukkattum.

<66> aa'ndavarea, seet'raththudan avarka'laith thunpu'ruththum, vaanaththin keezh avarka'lai nasukki vidum."

[pulampal aakamam 04]

<1> naankaam pulampal: aalea:hp: thangkaththin ponno'li mangkip poanathea! si'rantha pasumpon maa'rippoayit'ru, parisuththa idaththin ka'rka'l sitha'rith therukka'lin moolaika'lil kidakkin'ranavea!

<2> peath: paththarai maat'ruth thangkaththuk koththa seeyoanin si'rantha makka'l, kuyavanathu kaivealaippaadaana madkalangka'l poal e'n'nappattathu evvaa'roa?

<3> keemeal: ku'l'lanarika'l kooda mulai kaattith thangka'l kuttika'lukkup paal kodukkin'rana; aanaal en makka'linamaakiya maka'l kodiya'laakip paalainilaththil theek koazhiyaanaa'l.

<4> thaaleath: paal kudikkum kuzhanthaiyin naakku thaakaththaal annaththil ottikko'ndathu; si'ruvarka'l u'navu keadki'raarka'l, avarka'lukkuk koduppaar oruvarumillai.

<5> hea: a'rusuvaiyoadu u'ndavarka'l therukka'lil thikkat'ru madiki'raarka'l; melliya pattaadai uduththiyavarka'l kuppai meattil kidakkin'ranar.

<6> ve'la: oruvarum kaivaikkaamal nodippozhuthil kavizhnthu poana soathoamin paavaththai vida ennudaiya inaththaaraam maka'ludaiya akkiramam mikap periyathu.

<7> saayin: annakarin perungkudi makka'l panikkattiyilum ve'nmaiyaayum, paalai vidath thooymaiyaayum, pava'laththai vidach sivappaayum, neela ma'niyilum si'rappaayum irunthanar.

<8> heath: avarka'l mukam ippozhuthu kariyai vidak ka'ruththu vittathu; therukka'lil adaiyaa'lam theriyavillai; avarka'l thasai elumpoadu ottikko'ndathu; kaayntha marampoal ularnthu poanathu.

<9> theath: pasiyaal madinthavarka'laik kaattilum vaa'laal maa'ndavarka'l pea'ru pet'roar; eanenil munnavar poomiyin va'radchiyaal kogncham kognchamaay maaynthu madinthaarka'l.

<10> iyoath: irakkamu'l'la pe'nka'lum thangka'l kaiyaaleayea thangka'lin pi'l'laika'laik kothikka vaiththanar; en inaththaaraana maka'lin nerukkadiyil pi'l'laika'l thaaymaarkku u'navaayina.

<11> kaa:hp: aa'ndavar tham aaththiraththaith theerththuk ko'ndaar, thamathu koapaththin theeyaik kotti vittaar; seeyoanil neruppaiyum moottivittaar, athan adippadaika'laiyum athu vizhungki vittathu.

<12> laameath: pakaivarum ethirika'lum yerusaleamin vaayilka'lil nuzhaivaaren'ru, poomiyin arasarka'lum ulakaththin kudimakka'lum evarumea ninaikkavillai.

<13> meam: athan naduvil neethimaanka'lin iraththaththaich sinthiya theerkkatharisika'lin paavamum, archchakarka'lin akkiramamumea ivai nearnthamaikkuk kaara'nam.

<14> noon: kurudaraip poalath therukka'lil thadumaa'rinaarka'l, iraththak ka'raiyaal theettuppattaarka'l; aathalaal avarka'ludaiya aadaika'lai yaaraalum thoda mudiyavillai.

<15> saameak: "vilakungka'l, theettu, vilakungka'l, ettippoangka'l, thodaatheerka'l" en'ru avarka'lidam koovinaarka'l; avarka'lum naadoadika'laay alainthu thirinthanar; "ini nammudan kudiyiraar " ena veat'rinaththaar koo'rinar.

<16> pea: aa'ndavar avarka'laith tham thirumunnirunthu akat'rinaar, mee'ndum avarka'laik ka'n'noakka maattaar; thangka'l archchakarka'lai makka'l mathikkavillai, moopparka'lmeal avarka'l irangkavillai.

<17> aayeen: naangka'l vee'nil uthaviyai ethirpaarththu, engka'l ka'nka'lum pooththup poayina; engka'lai viduvikka iyalaatha makka'lai kaaval koattai mealirunthu ethirpaarththoam.

<18> saathea: pakaivar nam nadamaattangka'lai vizhippudan noakkinar, veethika'lil naam nadakkaathapadi thaduththanar; mudivu namakkuk kittivittathu, nam naadka'l e'n'nappattu vittana; eanenil, namathu mudivu vanthuvittathu.

<19> koap: vaanaththin parunthuka'lai vida nammaith thunpu'ruththuki'ravarka'l virainthu varukin'ranar; malaika'lin meal nammaith thuraththi varukin'ranar, paalainilaththil namakkum ka'n'ni vaiththanar.

<20> reash: aa'ndavaraal apishukam seyyappattu namakku vaazhvin moochchaay irunthavar avarka'ludaiya padukuzhiyil pidipattaar; "pu'ravinaththaar naduvil um nizhalil vaazhvoam" en'ru avaraik ku'riththea naam solli vanthoam.

<21> shin: oos naattil vaazhum eathoam maka'lea, akamakizhnthu akka'lippaay irukki'raayoa? unakkum thunpaththin paaththiram varum, neeyum poathaiyea'ri maanamizhappaay.

<22> thau: seeyoan maka'lea, un akkiramam ni'raivut'rathu, ini unnai naadukadaththa maattaar; eathoam maka'lea, un akkiramaththaith tha'ndippaar, un paavangka'lai ve'lippaduththuvaar.

[pulampal aakamam 05]

<1> janthaam pulampal: aa'ndavarea, engka'lukku nearittathai ninaivu koorum, engka'lai noakkiyaru'lum, engka'l ninthaiyaip paarththaru'lum.

<2> engka'l urimaich soththu anniyar kaiyil akappattathu; engka'l veeduka'l ayalaar kaivasamaayina.

<3> naangka'l thanthaiyillaatha anaathaika'laanoam, engka'l thaaymaar kaimpe'nka'lpoal aayinar.

<4> naangka'l tha'n'neerai vilaikku vaangkik kudikki'roam, vi'rakum pa'nam koduththuth thaan vaangkuki'roam.

<5> nukaththadi engka'l kazhuththil ea'rit'ru; pakaivar engka'lai virattukin'ranar, tha'larchchiyut'ru vizhunthoam; engka'lukku i'laippaat'ri illai.

<6> pasi theera u'navu keattu ekipthukkum aseeriyaavukkum naangka'l kai neettinoam.

<7> paavam seytha engka'l thanthaiyar maaynthu poayinar, naangka'loa avarka'ludaiya akkiramaththaich sumakki'roam.

<8> adimaika'l engka'lai aa'lpavarka'l aayinar, avarka'l kaiyinin'ru engka'lai meedpaar yaarumillai.

<9> uyiraapaththilum paalai nilaththin vaa'l munaiyilum naangka'l engka'l u'navaith theadikko'l'luki'roam.

<10> pagncham ennum puyalin kodumaith theeyaal engka'l meani kari poalak ka'ruththup poayit'ru.

<11> seeyoanin mangkaiyarum yoothaavin kannippe'nka'lum avamaanaththi'rku u'l'laayinar.

<12> pakaivarka'l engka'l thalaivarka'laith thookkilittanar, moopparka'lai avarka'l mathikkavea illai.

<13> i'laignarka'l enthirak kallai izhuththu varunthinar. si'ruvarka'l vi'rakuch sumai sumanthu tha'l'laadinar.

<14> mooppar neethiman'raththai vittu akan'ru poayinar, i'laignarka'lum isaik kuzhuvinin'ru ozhinthanar.

<15> engka'l u'l'laththin makizhchchi ozhinthathu, engka'l isaik koottam izhavuk koottamaayit'ru.

<16> engka'l thalaiyinin'ru ma'nimudi vizhunthu poayit'ru, paavam seytha engka'lukku aiyoa keadu!

<17> aathalaal engka'l ithayam thuyaraththilaazhnthathu, engka'l ka'nka'lum iru'ndu poayina.

<18> eanenil seeyoan malai azhivut'rathu, narika'l angkea nadamaadukin'rana.

<19> neeroa, aa'ndavarea, en'ren'rum nilaiththiruppeer, umathu ariya'naiyum thalaimu'rai thalaimu'raiyaay nilaini'rkum.

<20> avvaa'rirukka, engka'lai en'ren'rum neer ma'rappaanean? engka'lai nedunaa'laayk kaivittathean?

<21> aa'ndavarea, engka'lai ummidam thiruppiyaru'lum, naangka'l thirumpuvoam; munpirunthathu poal engka'l naadka'laip puthuppiththaru'lum;

<22> allathu engka'laith tholaivil pu'rakka'niththuth tha'l'livitteeroa? engka'lmeal mikuntha koapam ko'ndeeroa?

 

 

No comments:

Post a Comment