Monday 28 November 2022

pazhamozhi

[pazhamozhi aakamam 01]

<1> israayealin arasanum thaaveethin makanumaana saalamoanin pazhamozhika'l.

<2> gnaanaththaiyum ozhukkaththaiyum a'riyavum, piriththa'riyum aat'ralai a'likkavum, u'nmaik koadpaattai a'riyavum,

<3> neethiyaiyum niyaayaththaiyum nearmaiyaiyum adaiyavum.

<4> si'ruvarkku a'rivuk koormaiyum, vaaliparkku a'riyavum a'rivaat'ralum tharavum (uthavum).

<5> gnaanamu'l'lavan avat'raik keattu mikuntha gnaaniyaanavan. a'rivudaiyoan avat'raik kaiyaa'lum vakai therivaan.

<6> avan pazhamozhiyaiyum athan vi'lakkaththaiyum gnaanika'ludaiya vaarththaika'laiyum avarka'ludaiya ma'raimozhika'laiyum nithaaniththu a'rivaan.

<7> theyvapayamea gnaanaththin thodakkam. mathiyeenaroa gnaanaththaiyum poathanaiyaiyum pu'rakka'nikkin'ranar.

<8> en makanea, un thanthaiyin poathanaiyaik kea'l; un thaayin katta'laiyaik kainekizhaathea.

<9> (avai) un thalaikku aru'lum, un kazhuththukku a'niyumpoal irukkum.

<10> en makanea, paavika'l unnaip pukazhnthu eamaat'rap paarththaalum nee avarka'lukku i'nangkaathea.

<11> avarka'l solluvathaavathu: nee engka'loadu vaa. naam thanthiramaayk kolai seyvoam. kut'ramat'ravanukku viroathamaayk ka'n'ni vaippoam.

<12> kuzhiyil i'rangkinavanai naraka paathaa'lam (vizhungkuvathu) poal, naam avanai uyirudan vizhungki viduvoam.

<13> avanathu earaa'lamaana vilaimathikka mudiyaatha soththum udaimaiyum engka'ludaiyana aakum. avaika'laal engka'l veeduka'l nirampum.

<14> (aathalaal) neeyum engka'ludan pangkukku nil. nam anaivarudaiya paiyum on'raay irukkattum;

<15> (en'raalum), en makanea nee avarka'loadu nadavaamal, avarka'ludaiya vazhika'lil nin'ru un kaalka'lai vilakku.

<16> eanen'raal, avarka'ludaiya kaalka'l theemaiyai noakki oadi, iraththaththaich sintha viraikin'rana.

<17> aanaal, i'raku'l'la pa'ravaika'lin ka'nmun valai virippathu vee'n.

<18> avarka'l thangka'l uyirukkea ulai vaippathuman'ri, thangka'l aanmaavukku viroathamaay vagnchanaiyaiyum ea'rpaduththuki'raarka'l.

<19> pearaasaikkaarar ellaarudaiya vazhika'lum avvithamaanavai. avai poru'laasai ko'ndavarka'lin aanmaakka'laik kavarkin'rana.

<20> gnaanam ve'liyil muzhangkukin'rathu; therukka'lil than kuralai ezhuppukin'rathu;

<21> makkad samuthaayaththin thalaiyil koovukin'rathu. nakaraththin vaayilka'lil athu than vasanangka'lai eduththuraippathaavathu:

<22> si'ruvarka'lea, ethuvaraiyilum si'rupi'l'laiththanaththai neasippeerka'l? a'rivilika'l ethuvaraikkum thangka'lukkuk keadaanavaika'lai naaduvaarka'l? viveakamat'ravarka'l ethuvaraiyilum a'rivaip pakaiththu varuvaarka'l?

<23> en ka'ndana vaarththaika'laik keattuth thirumpungka'l. ithoa en (eavuthalai) ungka'lukkuth thoat'ruvippean; en vaarththaika'laiyum ungka'lukkuk kaa'npippean.

<24> naan kooppittean; neengka'l, keadka maattoam ena ma'ruththeerka'l. naan en kaiyai neettinean; athai ut'ruppaarththavan oruvanum illai.

<25> neengka'l en aaloasanai anaiththaiyum ikazhntheerka'l; en ka'ndanangka'laiyum kaivittu vitteerka'l.

<26> neengka'l i'rakkuntha'ruvaayil irukki'rapoathu naan nakaippean. neengka'l (atha'rkup) payanthirukki'reerka'l; athu ungka'lukku nearidukaiyil naan ungka'laik keali seyvean.

<27> thideer aapaththu ungka'lmeal vizhukaiyil, puyalaippoal saavu thaakkukaiyil, thollaiyum thunpamum ungka'lmeethu varukaiyil,

<28> appoathu ennaik koovi azhaippeerka'l; naanoa kea'lean. avarka'l athikaalaiyil ezhunthiruppaarka'l; aanaal, ennaik kaa'navumaattaarka'l.

<29> eanen'raal, avarka'l en poathakaththai mikap pakaiththathuman'ri, theyva payaththaiyum kaikko'l'lavillai.

<30> en aaloasanaikku amaiyaathathuman'ri, en ka'ndanam anaiththaiyum pu'rakka'niththum vittaarka'l.

<31> athan nimiththam avarka'l thangka'l aaloasanaika'lil ni'raivu kaa'npaarka'l.

<32> si'ruvarin aruvaruppu avarka'laik kollum; a'rivilika'lin selvaakku avarka'lai naasamaakkum.

<33> aanaal, enakkuch sevi koduppavan achchamin'ri i'laippaa'ruvaan; theemaika'lilum achchamat'ravanaayp perugn selvaththil thi'laiththiruppaan.

[pazhamozhi aakamam 02]

<1> en makanea, nee en vaakkiyangka'lai eat'ruk ko'ndu, en katta'laika'lai unnakaththu ma'raiththu vaippaayaanaal (payanadaivaay).

<2> gnaanaththi'rkuch sevisaayththu, viveakaththinpaal un ithayaththaith thiruppuvaayaaka.

<3> eanen'raal, gnaanaththaik kegnchi man'raadi, un ithayaththin viveakaththin vazhi thiruppuvaayaanaal,

<4> pa'naththaippoala athaith theadi puthaiyalaippoala athaith thoa'ndi eduppaayaanaal, nee theyva payaththai u'narvaay;

<5> kadavu'ludaiya poathakaththaiyum ka'ndupidippaay. eanen'raal, gnaanaththaith tharuki'ravar aa'ndavarea.

<6> avarudaiya vaayinin'rea viveakamum a'rivum pu'rappadukin'rana.

<7> avar nearmaiyudaiyoaraik kaappaat'ruki'raar.

<8> neethiyin vazhika'lilum, maasat'ravarin ne'rika'lilum avarka'lai nilaippe'rach seyvaar.

<9> appoathan'roa neethiyaiyum niyaayaththaiyum nearmaiyaiyum nanne'ri anaiththaiyum nee ka'ndu pidippaay?

<10> gnaanam un manaththi'rku'l nuzhainthu, theyva poathakaththai un aanmaa virumpinaal,

<11> a'rivurai unnai aatharikkum; viveakam unnaik kaakkum.

<12> athanaal, theeya vazhiyinin'rum, akkiramangka'laip peasuki'ra manitharka'linin'rum, nee kaappaat'rappaduvaay.

<13> ivarka'l sevvazhiyai vittu, iru'l ne'rika'lil ulaavuki'raarka'l.

<14> theemai seyyungkaal makizhkin'raarka'l; mikath theeya seyalka'lil akka'likki'raarka'l.

<15> ivarka'ludaiya vazhika'l theeyavaiyum, ivarka'ludaiya adichsuvaduka'l avamaanaththukkuriyanavumaay irukkin'rana.

<16> neeyoa (gnaanaththaip pet'ru) pi'ra pe'n'ninin'rum, iniya so'rka'laip pakarum anniya pe'n'ninin'rum unnaith thappuviththuk ko'lvaay.

<17> avvitha maathar thangka'l i'lamaiyin kaavalanaik kainekizhnthaarka'l;

<18> thaangka'l kadavu'ludan seythuko'nda udanpadikkaiyaiyum ma'ranthu vittaarka'l. aakaiyaal, avarka'ludaiya veedu saavaith tharum. avarka'ludaiya kaaladika'l paathaa'langka'lukkuk koottik ko'ndu poakum.

<19> avarka'lidam selkin'ra anaivarum thirumpamaattaarka'l enpathu mattumin'ri, vaazhvup paathaika'laiyum ka'ndupidiyaarka'l.

<20> nee nanne'riyil nadanthu, neethimaanka'ludaiya ne'rika'laik kaakkak kadavaay.

<21> eanen'raal, nearmaiyu'l'loar poomiyil vaazhvaarka'l. u'nmaiyu'l'loar athil nilaiyaay iruppaarka'l.

<22> paavika'loa poomiyinin'ru azhikkappaduvaarka'l. aneethi seyvoarum athinin'ru akat'rappaduvaarka'l.

[pazhamozhi aakamam 03]

<1> en makanea, en sattaththai ma'rakka vea'ndaam; en katta'laika'laiyum un ithayaththil kaappaayaaka.

<2> eanen'raal, avai unakku neediya aayu'laiyum pallaa'ndu vaazhvaiyum samaathaanaththaiyum tharum.

<3> irakkamum u'nmaiyum unnai vittu akalaathirukkattum. avat'rai un kazhuththukku (aaramaaych) sooduvaay; un ithayaththil avat'raip pathiya vaippaay.

<4> appoathu nee kadavu'lukkum manithanukkum munpaaka aru'laiyum nalla'rivaiyum ka'ndadaivaay.

<5> nee un viveakaththileayea oon'ri nillaamal, un muzhu ithayaththudanea aa'ndavarmeal nampikkai vai.

<6> un vazhika'l anaivat'rilum avarai ninaippaayaakil, avar unnai vazhi nadaththuvaar.

<7> unakku neeyea gnaaniyaay iraathea. kadavu'lukkup payanthu theemaiyinin'ru vilaku.

<8> appozhuthu nee udal nalanudan iruppaay. un elumpuka'lum nanneeraal ni'raikkappadum.

<9> un soththaik ko'ndu aa'ndavarai va'nangku. un ellaa vi'laivuka'lin mutha'rpalanka'laiyum avarukku oppukkodu.

<10> appoathu un ka'lagnchiyangka'l thaaniyaththaal ni'raiyum. un kodi muntharip pazha aalaika'lum saat'raal nirappappadum.

<11> aa'ndavarudaiya ka'ndanaththai, en makanea, nee tha'l'lividaathea. avaraal ka'ndikkappadukaiyilum soarnthu poakaathea.

<12> eanen'raal, aa'ndavar thaam neasippavanaik ka'ndikki'raar. thanthai than makanaippat'ri makizhvathupoal avarum makizhki'raar.

<13> gnaanaththaik ka'ndupidiththu viveakaththaal ni'rainthirukkum manithanea pea'ru pet'ravan.

<14> athan na'rpayan ve'l'li viyaapaaraththaik kaattilum, athan kanika'l muthal tharamaana thooya thangkaththaik kaattilum meampattanavaam.

<15> (gnaanam) soththuka'l anaiththilum athika vilaiyu'l'lathu. virumpath thakkavaiyellaam atha'rku i'naikoo'rath thakkanavalla.

<16> athan valappakkaththil naadka'lin needchiyum, idappakkaththil selvamum makimaiyum u'ndu.

<17> athan vazhika'l azhakaanavaiyum, athan adichsuvaduka'lellaam samaathaanamaanavaiyumaam.

<18> thannaik kaikko'lpavarka'lukku athu vaazhvu tharum maramaam. athaip pidiththukko'ndiruppavanum pea'ru pet'ravan.

<19> aa'ndavar gnaanaththaal ulaki'rku adiththa'lamittu, viveakaththaal vaanangka'lai ni'ruvinaar.

<20> (eanen'raal) kadalinin'ru neerththaaraika'l ki'lampuvathum, neeraavika'l meakangka'laakip paniyaip pozhivathum avarudaiya gnaanaththaaleayea.

<21> en makanea, ivai un ka'nka'linin'ru ma'raiyaathirukka nee katta'laiyaiyum aaloasanaiyaiyum kaikko'ndu ni'raiveat'ru.

<22> avai un aanmaavukku uyiraakavum, un kazhuththi'rku a'niyaakavum irukkum.

<23> appoathu nee nampikkaiyudan un vazhiyil nadappaay; un kaalum ida'ramaattaathu.

<24> nee u'rangkumpoathu payappada maattaay; i'laippaa'ruvaay. un u'rakkam inpamaay irukkumeayan'ri,

<25> thideerp payangkaraththaalum unmeal thaakkum theeyoarudaiya valimaiyaalum nee payappada maattaay.

<26> eanen'raal aa'ndavar un pakkaththil iruppaar. avarea nee sikkik ko'l'laathapadi unnaik kaappaar.

<27> nanmai puriya muyalki'ravanai nee vilakkaathea. unnaal iyalumaanaal, neeyum nanmai sey.

<28> nee annearamea tharumam seyyak koodiyavanaay irukkaiyil, poayth thirumpi vaa; unakku naa'lai tharuvean en'ru un na'npanukkuch sollaathea.

<29> unpaal than nampikkaiyai vaiththirukkum na'npanukkuth theemai puriyak karuthaathea.

<30> oruvan unakku yaathoru theengkum puthiyaathirukkaiyil, am manithanukku viroathamaay vee'nea vazhakkaadaathea.

<31> aneethanaik ka'ndupaaviyaathea. avan vazhika'laiyum pinpat'raathea.

<32> eanen'raal, soothu'l'lavan evanoa avan aa'ndavarukku aruvaruppaay irukki'raan. nearmaiyaa'laroaduthaan avar uraiyaaduvaar.

<33> akkiramiyin veetti'rku avar va'rumaiyai anuppuvaar. neethimaanka'lin u'raividangka'lai aaseervathippaar.

<34> kapadamu'l'loaraip pu'rakka'niththu, saanthamudaiyoarkkuth (thammudaiya) aru'laith thantharu'lvaar.

<35> gnaanika'l makimai pe'ruvaarka'l. a'rivilika'lin uyarvoa izhiveayaam.

[pazhamozhi aakamam 04]

<1> makka'lea, (ungka'l) thanthaiyin poathanaiyaik kea'lungka'l, viveakaththai a'riyumpadi kavanamaay irungka'l.

<2> naan ungka'lukku na'rkodaiyaik koduppean. en sattaththaik kainekizhaatheerka'l.

<3> eanen'raal, naan en thanthaikku oar i'laiya makanaakavum, en thaayin munpaaka orea puthalvanaakavum irunthean.

<4> avar enakkup padippiththu uraiththathaavathu: un ithayam en vaarththaika'lai eat'rukko'lvathaaka. en katta'laika'laik kaik ko'ndu ozhuku. appadich seythaalthaan vaazhvu pe'ruvaay.

<5> gnaanamu'l'lavanum viveakamu'l'lavanumaay iru. en vaayin vaarththaika'lai ma'rakkavum vea'ndaam; vittu vilakavum vea'ndaam.

<6> avat'raik kainekizhaathea; avai unnaik kaakkum. avat'rai neasi; avai unnai aatharikkum.

<7> gnaanaththaith theaduvathea gnaanaththin thodakkamaam. un soththu anaiththaiyum kaattilum viveakaththaiyea adaiya muya'rchi sey.

<8> nee athaip pat'rikko'l; athu unnai uyarththum. nee athaith thazhuvikko'ndaayaakil, athanaal makimai pe'ruvaay.

<9> athu un thalaikku mikka azhakaith thanthu, makimai porunthiya mudiyaal unnaik kaakkum.

<10> kea'l, en makanea, un vaazhnaa'l mikumpadiyaaka en vaarththaika'laik kaikko'l.

<11> naan unakku gnaanaththin ne'riyaik kaa'npippean; nearmaiyin ne'rika'lil unnai nadaththuvean.

<12> avat'ru'l nee nuzhainthaal, un adika'l nerukku'ruvana alla; oadinaalum unakku ida'ral iraathu.

<13> poathakaththaik kadaippidi. athai vittuvidaathea. athuvea un vaazhvaay iruppathanaal athaik kaividaathea.

<14> akkiramika'lin ne'rika'lil makizhvoadu pinthodaraathea. theeyoarin vazhiyil virumpip poakaathea.

<15> athanin'ru oadi vilaku. athan vazhiyaayum kadanthu sellaathea. athaivittu vilaku.

<16> theengku seythaal allaamal avarka'l thoongkuvathillai. oruvanai vagnchiyaavidil avarka'lukku u'rakkam varaathu.

<17> avarka'l akkiramamaakiya appaththai u'ndu, aneethamaakiya pazhachsaat'raik kudikkin'ranar.

<18> neethimaanka'ludaiya ne'riyoa o'li veesum ve'lichchampoal uthiththu, naa'l muzhuvathum va'larnthea thulangkukin'rathu.

<19> akkiramika'lin vazhi iru'lu'l'lathu. thaangka'l veezhnthu madivathu engkeayen'ru avarka'l a'riyaarka'l.

<20> en makanea, en vaarththaika'laich seviyut'ruk kea'l. en vaay mozhika'lukkum sevikodu.

<21> avai un ka'nka'linin'ru akalaathirukkadavana. un ithayaththi'rku'l'leayea avat'raik kattik kaaththu vaiththiru.

<22> eanen'raal, avat'raik ka'ndupidippavanukku vaazhvum, avanathu udal muzhuvatha'rkum nalamaay irukkum.

<23> un ithayaththai evvitha echcharikkaiyudanum paathukaaththuk ko'l; eanen'raal, vaazhvea athanin'ruthaan pu'rappadukin'rathu.

<24> adaatha vaayai unnidamirunthu akat'ru. avathoo'ru peasum uthaduka'lum unnaivittu akala irukkakkadavana.

<25> un ka'nka'l nearaanavat'rai noakkakkadavana. un ka'n imaika'lum un adich suvaduka'lukkumun sellakkadavana.

<26> un kaalka'lukkup paathaiyaich sevvaiyaakku; un vazhika'lellaam nilaippaduththappadum.

<27> valaththilum idaththilum thirumpaathea. un kaalaiyum theemaiyinin'ru vilakku. eanen'raal, valaththil irukkin'ra vazhika'lai aa'ndavar a'riki'raar; idaththil irukkin'ravaiyoa pollaathavaika'laay irukkin'rana. aanaal, avar un nadaika'laich sevvaiyaakkuvaar; unnaich samaathaanaththil nadaththuvaar.

[pazhamozhi aakamam 05]

<1> en makanea, naan unakkuk kat'ruk kodukki'ra gnaanaththaik kavani. en gnaanam ni'rai vaarththaika'lukkum sevi kodu.

<2> avvaa'ru seythaalthaan nee un ninaivuka'laik kaakkavum, un uthaduka'l en poathanaiyai mathikkavung koodum. pe'n'nin pasappukku i'nangkaathea.

<3> veasiyin uthaduka'l theanaividath thu'likkin'rathaayum, ava'l tho'ndai thailaththaivida mika menmaiyaanathumaayum irukkin'rana.

<4> aanaal, ava'ludaiya mudivuka'l marukkozhunthupoal kasappaanavaiyum, irupu'ramum thuvaintha vaa'lpoal kooraanavaiyumaam.

<5> ava'l kaalka'l mara'naththukku i'rangkukin'rana. ava'ludaiya kaaladika'lum paathaa'lamattum ooduruvich selkin'rana.

<6> vaazhvu ne'riyil avai nadappathillai. ava'l adika'l nilaiyat'ranavum aaraaychchikku ettaathanavumaay irukkin'rana.

<7> ippadiyirukka, en makanea, ippoathu enakkuch sevi kodu. un vaayin vaarththaika'laip pu'rakka'nikkaathea.

<8> un vazhiyai ava'lai vittuth thooramaakku, ava'ludaiya veettu vaayilukkum a'nmaiyil poakaathea.

<9> un maanaththai anniyarukkum, un vaazhnaadka'laik kodiyavarukkum kodaathea.

<10> koduththaal, anniyar unnaalea aat'ralu'l'lavaraakakkoodum. mealum, un uzhaippin palan avarka'l veettil poaych searum.

<11> appozhuthu un maamisaththaiyum un udampaiyum azhiththuk keduththa pinpu, kadaisiyil, nee perumoochche'rinthu pulampi:

<12> aiyoa! naan a'rivuraiyaip pazhiththathum, en ithayam ka'ndanangka'lukku amaiyaathathum ean?

<13> naan enakku a'rivu'ruththiyavarka'ludaiya vaakkaik keadkavumillai; en aasiriyarka'lukkuch sevi saaykkavumillai.

<14> (aathalaal), ea'rakku'raiya ellaath theemaika'lum sapaiyilum sangkaththin maththiyilum enmeal vizhunthana enpaay.

<15> nee un sonthak kea'niyin neeraiyum, un sontha oot'rin tha'n'neeraiyum kudi.

<16> un therukka'lil un tha'n'neeraip paaychchip pakirnthu ko'l.

<17> nee (mattum) thaniyanaay avat'raik ko'ndiru; anniyar akkaariyaththilea un pangkaa'lika'laay iruththal thakaathu.

<18> un oot'ru aasi pe'ruvathaaka. un i'lamaiyin manaiviyoadu makizhnthiru.

<19> ava'l unakku mikavum anpikkuriya pe'nmaanum, mikappiriyamu'l'la maan kuttiyumpoal irukkakkadavaa'l. ava'l kongkaika'l unnai eppoathum inpaththaal ni'raippana. idaividaamal ava'ludaiya anpil inpam thuyppaayaaka.

<20> en makanea, anniya pe'n'naal nee mayangkap paduvathu ean?

<21> aa'ndavar manithanudaiya vazhika'lai ut'rup paarththu, avanudaiya kaaladika'l ellaavat'raiyum kavanikki'raar.

<22> akkiramika'l thangka'l sontha aneethangka'laakiya ka'n'nikku'l'lea sikkippoay, paavak kayi'ruka'laaleayea kattavum paduki'raarka'l.

<23> akkirami ka'ndanaththai eat'ruk ko'l'laathathanaal (than akkiramaththil) madivaan. avan than mikuthiyaana a'riveenaththaal eamaat'rappaduvaan.

[pazhamozhi aakamam 06]

<1> en makanea, nee un na'npanukkup pi'naiyaa'li yaakivittaal anniyanidam un kaiyaich sikka vaiththu vittaay.

<2> un vaayin vaarththaika'laaleayea valaiyil udpattum, un sonthach so'rka'laaleayea pidipattum poanaay.

<3> aakaiyaal, naan solvathaik keattu, en makanea, unnai neeyea viduviththukko'l. un ayalaanin kaiyil vizhunthu vittaay. aakaiyaal, thappiyoadath thurithappadu.

<4> un na'npanaith thoo'ndi vidu. un ka'nka'lukku u'rakkaththaith tharaathea. un ka'nka'lum thoongkuvana alla.

<5> veadan kaiyinin'ru pa'ravaiyaip poalavum, avan kaiyinin'ru maankuttiyaip poalavum thappiththuk ko'l'lappaar.

<6> oa soampea'riyea, e'rumpinidam poay, athan vazhika'laik kavaniththup paarththu gnaanaththaik kat'rukko'l.

<7> atha'rkuk thalaivanum aasaanum arasanum illaathirunthum,

<8> athu koadaikkaalaththil than u'navai virumpi, pi'rkaalaththi'rku vea'ndiyathai a'ruppuk kaalaththilthaanea seakarikkin'rathu.

<9> soampea'riyea, ethuvarai thoongkuvaay? un thookkathinin'ru eppoathu ezhunthiruppaay? kogncham thoongkuvean;

<10> sat'runearam u'rangkuvean; thoongkum poruttuk kogncham kaika'lai madakkuvean enki'raay.

<11> atha'rku'l'lea e'limai pirayaa'niyaip poalavum, va'rumai aayutham thaangkiyavanaip poalavum unakku vanthu vidum. nee su'rusu'ruppu'l'lavanaay irunthaal un vi'laichchal neeroot'raip poal surakka, va'rumai unnai vittu akan'roadip poakum.

<12> u'nmaiyai (ma'ruthaliththa) thuroaki on'rukkum uthavaatha manithan. avan vaayinin'ru pollaatha vaakku pu'rappadum.

<13> avan ka'nka'laal saikai kaatti, kaalaal tharaiyaith theayththu, kaich saikkinaiyaayp peasuki'raan.

<14> avan than theeya ithayaththil theemaiyaiyea sinthiththu, en'rum avan sachcharavuka'laiyea vithaikki'raan.

<15> thideerena avanukkuk keadea vanthu searum; thideerena nasukkavum paduvaan. atha'rkumeal avanukku marunthum iraathu.

<16> aa'ndavarukku ve'ruppaiththarum kaariyangka'l aa'ru. eazhaavathu kaariyamkooda avarudaiya mathippukku ve'ruppu'l'lathaay irukkum.

<17> (avaika'l ennaven'raal): perumai ko'nda ka'nka'lum, poy pakarum naavum, maasat'ra kuruthiyaich sinthum kaika'lum,

<18> mikak kodiya sinthanaika'laik karuthukin'ra ithayamum, theemaiyil oada viraiyum kaalka'lum, poyka'laich sollukin'ra ka'l'lach saadchiyum,

<19> than sakoathararukku'l pi'lavuka'lai vithaikkin'ravanumeayaam.

<20> en makanea, un thanthaiyin katta'laiyai anusari; un thaayin sattaththaiyum kainekizhaathea.

<21> idaividaamal avat'rai un ithayaththil pathiththu un kazhuththaich sut'ri vaiththuk ko'l.

<22> nee ulaavumpoathu avai unnudan nadappanavaaka; u'rangkumpoathu unnaik kaappanavaaka; vizhiththezhumpoathu avat'rudan peasuvaayaaka.

<23> eanen'raal, katta'lai vi'lakkaakavum, sattam o'liyaakavum, a'rivuraiyin ka'ndanam vaazhkkaikkup paathaiyumaam.

<24> avat'raik kaikko'ndaal, theeya pe'n'ninin'rum anniya pe'n'nin ichchaka naavinin'rum kaappaat'rappaduvaay.

<25> un ithayam ava'ludaiya azhakai ichchiyaamal irukkum. ava'ludaiya saikkinaika'lilum nee sikkikko'l'la maattaay.

<26> eanen'raal, veasiyin vilai a'rpameayeninum, appadippatta pe'n aadavarin arumaiyaana aanmaavaiyea kavarkin'raa'l.

<27> than aadaika'l veakaamal manithan than negnchaththu neruppai ozhikkak koodumoa?

<28> allathu than u'l'langkaal veakaamal analai mithikkak koodumoa?

<29> appadiyea than ayalaanin pe'n'nidam poay ava'laith thee'ndi vittavan evanoa, avan suththamaay iraan.

<30> oruvan thirudi vittaalum kut'ram perithan'ru. eanen'raal, pasiyaal varunthiyathaal uyiraik kaappaat'ra avan (thiruduki'raan).

<31> avan pidippattaaloa eazhu madangku koduththu uththarippaan; mealum than veettin poru'l muzhuvathungkoodak kaiya'lippaan.

<32> vipachchaarakkaaranoa mathiyeenaththaal than aanmaavaiyea izhakki'raan.

<33> avanea thanakku vedkaththaiyum eenaththaiyum theadikko'lki'raan. avanudaiya avamaanam orupoathum azhiyaathu.

<34> eanen'raal, antha (vipachchaariyinudaiya) ka'navanin po'raamaiyum erichchalum pazhi naa'lil vipasaaranai mannikkamaattaa.

<35> avan evanudaiya vea'ndukoa'lukkum i'nangkaan; parikaaramaaka earaa'lamaana kodaika'laiyum eat'ruk ko'l'laan.

[pazhamozhi aakamam 07]

<1> en makanea, en vaarththaika'laik kaikko'ndu ozhuku.

<2> en katta'laika'laiyum un manaththilea (selvampoal) kattik kaaththuvai. un katta'laika'lai un ka'n vizhiyaip poal kaaththukko'l. en sattaththai anusariththu vanthaal vaazhvu pe'ruvaay.

<3> athai un viralka'lilum kattu; palakaika'lil (ezhuthi vaiththaa'rpoal) athai un ithayaththilum ezhuthi vai.

<4> gnaanaththai noakki: nee en sakoathari en'ru sol.

<5> viveakaththai un thoazhiyen'ru azhai. avai nayamaayum inimaiyaayum peasuki'ra anniya pe'n'ninin'ru unnaik kaakkum.

<6> eanen'raal, en veettup palaka'ni vazhiyaay naan ve'liyea paarththean.

<7> sila vaaliparka'laiyum avarka'lidaiyea oru mathiketta i'laignanaiyum ka'ndean.

<8> avan moolaiyoaramaayth theruvil sen'ru oruththiyudaiya veettu vazhiyaay nadakki'raan.

<9> pozhathu saaynthu, maalai mayangki, iravu vanthu kaariru'l kaviki'ra nearamaayit'ru.

<10> ithoa, thaasiyin koalam poo'ndu aanmaakka'laik kavara aayaththamaana oru pe'n avanukku ethirppaduki'raa'l. (ava'l) vaayaadiyum, engkum poaki'rava'lum, adakkamum po'rumaiyum at'rava'lum,

<11> kaal vaiththuth than veettil thangkamaattaathava'lumaam.

<12> ava'l maa'ri maa'ri veettukku ve'liyeayum theruvilum moolaiyoarangka'lilum pathiviruppava'l.

<13> ava'l avvi'lagnanaik kattip pidiththu, muththamittu, naa'namat'ra mukaththoadu kognchich solvathaavathu:

<14> en e'n'nam ni'raivea'rumpadi naan paliyai nearnthu, in'ruthaanea en nearchchaika'laich seluththinean.

<15> aakaiyaal unnaik kaa'na aasaippattea naan pu'rappattu unakku ethir ko'ndu vanthapoathu, ithoa unnaik ka'ndu pidiththean.

<16> en kattilaik kayi'ru ko'ndu pinniyu'l'lean. ekipthinin'ru ko'ndu varappatta siththira iraththinak kampa'laththaal athai moodiyu'l'lean.

<17> en padukkaiyai ve'l'laippoa'lam, kariyapoa'lam, ilavangkam muthaliyavat'rin thailaththaalum the'liththu'l'lean.

<18> vaa, pozhuthu pularumattum kongkaika'lin inpam nukarnthu, aasaitheera a'l'li a'naiththuk ka'liththiruppoam.

<19> eanen'raal, en ka'navan veettil illai; nedu naa'laiyap paya'nam sen'ru'l'laan.

<20> avan pa'nappaiyaith thannudan ko'ndupoayirukki'raan. avan paur'namiyan'ruthaan veettukkuth thirumpi varuvaan.

<21> (ivvaa'ru) ava'l maayap peachchuka'laal avanaich sikkavaiththu, than uthaduka'lin kognchalka'laal avanai izhuththukko'ndaa'l.

<22> palikkaakak koottikko'ndu poakappadum eruthupoalum, moaka ve'riyaal kuthiththu ni'rkum semma'rikkidaayaip poalum, mathiyeenanaana avan, thaan sangkili idappada izhuththukko'ndu poakappaduki'raan en'ru a'riyaamal, udanea ava'laip pinselki'raan.

<23> than uyir seathamaakap poaki'rathen'ru a'riyaatha pa'ravai valaikku'l veakamaakap pa'ranthoaduvathupoal avanum poaki'raan. eetti avanudaiya eeralaik kuththi ooduruvumattum (kaariyaththaik ka'ndupidiththu a'riyamaattaan).

<24> aakaiyinaal, en makanea, ennaik kea'l.

<25> en vaayin vaarththaika'laik kavani. un manam ava'ludaiya vazhika'lil izhukkappadaathiruppathaaka; ava'ludaiya adichsuvaduka'laal vagnchikkappadaathiruppathaaka.

<26> eanen'raal, ava'l palaraik kaayappaduththi vizhaththaattiyu'l'laa'l. mika vallarka'lungkooda ava'laal kollappattaarka'l.

<27> ava'ludaiya veedu saavin antharangkamvaraikkum ooduruvich selkin'ra naraka vaayileayaam.

[pazhamozhi aakamam 08]

<1> gnaanam kookkuraliduki'rathillaiyoa? viveakam than oasaiyai ve'lippaduththuki'rathillaiyoa?

<2> athu vazhiyinmeal uyarntha malaika'lilum naduvazhika'lilum nin'ru ko'ndu,

<3> nakarin kathavuka'l a'nmaiyilum vaayilka'lilum nin'ru peasich solvathaavathu:

<4> oa manitharea, ungka'lai noakkik kooppiduki'rean. en kuraloasai manitha makka'lai noakki olikki'rathu.

<5> si'ruvarka'lea, soodchaththai adaiyungka'l. gnaanamat'roarea, sinthiththu u'narvu pe'rungka'l.

<6> naan mealaana kaariyangka'laik ku'riththup peasappoaki'rapadiyaal, kea'lungka'l. nearmaiyaanavarka'laip poathippatha'rkaaka un uthaduka'l thi'rakkappadum.

<7> en vaay u'nmaiyaik ka'rpikkum. en uthaduka'l akkiramaththai ve'rukkum.

<8> en uraika'l yaavum neethiyaanavai. avat'ril theengkum pollaappu mu'l'lathu ethuvumea kidaiyaathu.

<9> avai a'rivudaiyoarkku nearmaiyaanavaiyum, a'rivaal ka'ndupidippavarka'lukku neethiyaanavaiyumaay irukkin'rana.

<10> pa'naththaiyan'ru, en poathakaththaiyea pet'rukko'l'lungka'l. pasum ponnaivida en padippinaiyaiyea athikamaay virumpi eat'rukko'l'lungka'l.

<11> gnaanam mika vilai yuyarnthathu, anaiththilum athika uththamamaanathu. naadaththakkathu ethuvum atha'rku i'naiyaakak koodiyathan'ru.

<12> gnaanam ennum naan i'raivanin thittaththil vaazhkin'rean; kat'ra'rintha sinthanaika'lin idaiyilum irukkin'rean.

<13> theyva payam theemaiyaip pakaikkin'rathu. naanum akanthaiyaiyum veempaiyum theeyavazhiyaiyum, iru poru'lpada mozhiyum naavaiyum ve'rukki'rean.

<14> aaloasanaiyum naduneethiyum ennudaiyavai; viveakamum ennudaiyathu; valimaiyum ennudaiyathea.

<15> arasar aa'lvathum, sattangka'l seyvoar niyaayamaanavaika'laik ka'rpippathum ennaaleathaan.

<16> ennaaleayea thalaivarka'l katta'laiyittum, vallavarka'l neethiyai vithiththum varuki'raarka'l.

<17> ennai neasikki'ravarka'lai naanum neasikki'rean. ennai noakkiya va'n'nam athikaalaiyil vizhippavarka'l ennaik ka'ndupidippaarka'l.

<18> soththum makimaiyum mealaana selvamum neethiyum ennoadu irukkin'rana.

<19> eanen'raal, en kani ponnaiyum iraththinak kallaiyumvida arumaiyaanathum, en tha'lirka'l thearnthedukkappatta ve'l'liyai vida athika nalamumaay irukkin'rana.

<20> naan neethiyin paathaika'lilum niyaaya vazhika'l maththiyilum ulaavukin'rean.

<21> ivai anaiththum ennai neasikkin'ravarka'laich selvaraakkavum avarka'ludaiya selvangka'lai ni'raikkumpadiyaakavumea.

<22> aa'ndavar tham vazhika'lin thodakkaththileayea, aathiyil ethaiyum padaikkumunnarea, ennai urimai ko'ndirunthaar.

<23> aathiyil, poomi u'ndaaku munnamea, niththiyam thottu naan ea'rpaduththappattirukki'rean.

<24> paathaa'langka'l innamum irukkavillai; naanoa ea'rkenavea karuththarikkappattirunthean. neeroot'ruka'l innum pu'rappadalillai;

<25> paarach sumaiyu'l'la malaika'lum innum u'ndaakavillai; naanoa kun'ruka'lukku munnamea pi'rappikkappattirunthean.

<26> innum nilaththaiyum aa'ruka'laiyum ulakin thuruvangka'laiyum (kadavu'l) padaikkavillai.

<27> avar vaana ma'ndalangka'lai ni'ruva ninaikkaiyilum naan koodavirunthean. avar nichchayamaana sattaththaalum ellaika'laalum paathaa'langka'laich sut'ri adaikkaiyilum,

<28> avar mealea vaanaththai u'ruthippaduththi neerththira'lka'lai mu'raiyaaka ni'ruththi vaikkaiyilum, kadalukkuk koadi kattith than ellaiyaik kadakkaathapadi neerukkuch sattam amaikkaiyilum,

<29> kadalukkuk koadi kattith than ellaiyaik kadakkaathapadi neerukkuch sattam amaikkaiyilum, poomiyin adiththa'langka'lai ni'ruththidukaiyilum,

<30> avaroaduthaanea naan ellaavat'raiyum seerppaduththi vaiththuk ko'ndirunthean. naa'lthoa'rum makizhnthuko'ndum, ekkaalaththum avarmunpaaka vi'laiyaadik ko'ndum,

<31> ellaa ulakaththilum vi'laiyaadik ko'ndum, irunthean. en makizhchchiyoa manitha makka'ludan iruththaleayaam.

<32> aakaiyaal, en makka'lea, ippozhuthu enakkuch sevi kodungka'l. en vazhika'laik kaappavar evaroa avarea pea'rupet'roar.

<33> en padippinaiyaik keattu gnaanika'laay irungka'l; athai ikazhnthu tha'l'li vidaatheerka'l.

<34> naan solvathaik keattu, naa'lthoa'rum en vaayila'ndai vizhiththirunthu, en kathavu nilaika'laik kavaniththuk ko'ndiruppavanea pea'rupeat'ravan.

<35> ennaik ka'ndupidippavan vaazhvadaivaan; aa'ndavaridamirunthu meedpaiyum pet'rukko'lvaan.

<36> aanaal enakku viroathamaayp paavagn seypavan than aanmaavaik kaayappaduththuvaan. ennaip pakaikkin'ra anaivarum saavai neasikkin'raarka'l.

[pazhamozhi aakamam 09]

<1> gnaanam thanakku oru veettaik katti, eazhu thoo'nka'laiyum a'ruththu ni'ruththinathu;

<2> than pali mirukangka'laiyum kon'ru, pazhach saat'raiyum kalanthu vaarththu virunthu seythathu.

<3> athu than oozhiyakkaarika'laik koattaikkum, nakaraththin mathilka'lukkum anuppi,

<4> si'ruvanaay iruppavan evanum ennidam varuvaanaaka en'ru sonnathu. viveaka millaathavarka'lukku uraiththathaavathu: vaarungka'l; en appaththai u'ndu,

<5> ungka'lukkaaka naan kalanthu vaiththirukkum pazhachsaat'raiyum kudiyungka'l.

<6> si'rupi'l'laith thanaththai vittuvittu vaazhungka'l. viveakaththin vazhika'lil nadanthu sellungka'l.

<7> keali seypavanaik ka'ndikki'ravan thanakkuththaanea theemai seyki'raan. kodiyavanaik ka'ndikki'ravan thanakkea theengku vi'laivikki'raan.

<8> keali seypavanaik ka'ndiyaathea; ka'ndiththaal unnaip pakaippaan. gnaaniyaik kadinthu ko'ndaaloa avan unakku anpu seyvaan.

<9> gnaanikku vaayppu a'li; avanukku gnaanam searum. neethimaanaip padippi; avanum (padippaip) pet'rukko'l'la viraivaan.

<10> theyva payamea gnaanaththin thodakkam. viveakamea thooyavarka'lin a'rivaam.

<11> eanen'raal, ennaal un vaazhnaadka'l athikarikkum; neediya aayu'lum kidaikkum.

<12> nee gnaaniyaayirunthaal athu unakkea ilaapam. nee keali seypavanaayirunthaaloa neeyea theemaiyaich sumappaay.

<13> mathi kettava'lum sa'ndaikkaariyum pasappaal ni'rainthava'lum vea'ron'rum a'riyaathava'lumaana oru pe'n,

<14> nakaraththin oar uyarntha idaththilirunthu i'rangki, than veettu vaayilil oar aasanaththilea amarnthaa'l.

<15> vazhi kadanthu selkin'ravarka'laiyum, thangka'l paathaiyil selkin'ravarka'laiyum azhaiththu,

<16> i'laignanaay iruppavan ennidam thirumpuvaanaaka en'raa'l;

<17> a'rivillaathavanaiyum paarththu, thirudina pazhachsaa'ru athika inimaiyaanathum, thirudina appam athikach suvaiyu'l'lathumaam en'raa'l.

<18> aanaal, angkea arakkarka'l irukki'raarka'len'rum, ava'ludaiya virunthinar naraka paathaa'langka'lil vizhappoaki'raarka'len'rum (a'rivillaathavar) a'riki'rathillai.

[pazhamozhi aakamam 10]

<1> gnaanamu'l'la makan than thanthaiyai makizhvikki'raan. mathiketta makanoa than thaaykkuth thunpam varuvikki'raan.

<2> aniyaayamaaych searththa selvangka'l yaathoru payanaiyun tharaathu. neethiyoa saavinin'ru viduvikkum.

<3> neethimaanin aanmaavai aa'ndavar pasiyaal varuththaar. theeyoarin ka'n'nika'lai avar azhiththuviduvaar.

<4> soampea'riyin kai va'rumaiyai u'ndaakkinathu. vallavarin kaiyoa selvaththaich seakarikki'rathu. poyyaanathai aatharavaakakko'lpavan kaat'raith thinki'ravanaippoalum, pa'rakkum pa'ravaika'laip pidikka muyalki'ravanaippoalum eamaa'ruvaan.

<5> a'ruvadaikkaalaththil seakariththu vaikkum makan gnaanamu'l'lavan. aanaal, koadaikkaalaththil ku'rattaivittu u'rangkuki'ra makan vedkaththaith theadikko'lvaan.

<6> neethimaanin thalaimeal aa'ndavarudaiya aasi thangkum. akkiramika'lin vaayil aneethi ma'rainthirukki'rathu.

<7> neethimaanin peyar pukazhappadum. akkiramika'lin peyaroa ikazhappadum.

<8> ithayaththil gnaanamu'l'lavan katta'laika'laik kaikko'lki'raan. mathikettavanoa vaayaal adipaduki'raan.

<9> nearmaiyaay nadakki'ravan nampikkaiyaay nadakki'raan. than vazhika'laik kedukki'ravanoa ve'lippaduththappaduvaan.

<10> ka'nsaadai kaattuki'ravan thunpaththaik koduppaan. mathiyeenanoa vaayaal adipaduvaan.

<11> neethimaanin vaay vaazhvin oot'ru. akkiramika'lin vaayil aneethi ma'rainthirukki'rathu.

<12> pakai sachcharavuka'lai ezhuppukin'rathu. nadpoa ellaap pizhaika'laiyum moodukin'rathu.

<13> gnaaniyin uthaduka'lil gnaanam kaa'nappadum. ithayamat'ra mathiyeenarin muthukiloa pirampu kaa'nappadum.

<14> gnaanika'l thangka'l mealaana a'rivaip paaraattaamal irukki'raarka'l. mathiyeenanin vaayoa avamaanaththi'rku aduththirukkin'rathu.

<15> selvanin poru'l avanukku ara'nu'l'la nakaramaam. eazhaiyin va'rumai avan agnchuvatha'rkuk kaaraa'namaay irukkum.

<16> neethimaanin seykai vaazhvi'rku vazhiyaam. akkiramiyin vinaika'loa paavaththi'rku vazhiyaam.

<17> a'rivuraiyai anusarippavan vaazhvup paathaiyilea nadakki'raan. ka'ndanangka'laik kainekizhpavanoa alainthu thiriki'raan.

<18> poyyaana uthaduka'lil pakai ma'rainthirukkin'rathu. ninthaiyaich solki'ravan mathi kettavan.

<19> nee'nda peachchil paavam iraama'r poakaathu. than uthaduka'lai adakkuki'ravanoa periya viveaki.

<20> neethimaanin naavu thooymaippaduththappet'ra ve'l'liyaam. akkiramika'lin ithayamoa oru kaasum pe'raathu.

<21> neethimaanin uthaduka'l palaraip padippikkin'rana. aanaal, kat'ra'riyaathaar ithaya a'riyaamaiyaal i'rappaarka'l.

<22> kadavu'lin aasiyaal manithar poru'lva'lamu'l'lavaraavar. thunpamum avarka'laich searaathu.

<23> mathikkettavan vi'laiyaattuththanamaay akkiramaththaich seyki'raan. aanaal gnaanaththaal manithan thi'ramaiyu'l'lavanaavaan.

<24> akkirami etha'rku agnchuki'raanoa athuvea avanai vanthadaiyum. neethimaanka'loa thaangka'l naadiya nanmaika'lai adaivaarka'l.

<25> kadanthu poaki'ra puyalaippoal akkirami (nilaiyaay) iraan. neethimaanoa niththiya adiththa'lam poal (iruppaan).

<26> pa'rka'lukkup pu'lippum ka'nka'lukkup pukaiyum eppadiyoa, appadiyea soampea'ri thannai anuppinavarka'lukku amaivaan.

<27> theyva payam naadka'lai needikkach seyyum. akkiramika'lukku aa'nduka'lum ku'raikkappadum.

<28> neethimaanka'lin nampikkai makizhchchi tharum. akkiramika'lin e'n'namoa naasamadaiyum.

<29> aa'ndavarudaiya vazhi nearmaiyaa'lanukkuth thidanaakavum, theemaiyaich seykin'ravarka'lukkuth thikilaakavum amaiyum.

<30> neethimaan niththiyaththukkum nilaippe'ruvaan. akkiramika'loa poomiyinmeal thangkamaattaarka'l.

<31> neethimaanin vaay gnaanaththaip pi'rappikkum. theeyoarin naavu naasamadaiyum.

<32> neethimaanin uthaduka'l viruppamaanavat'raiyum, akkiramika'lin vaay pollaathavat'raiyum kavanikkin'rana.

[pazhamozhi aakamam 11]

<1> ka'l'laththaraasu aa'ndavarukku aruvaruppaanathu. sari ni'raiyea avarudaiya thiruvu'lamaam.

<2> akanthai engkea irukkin'rathoa angkea avamaanamum, thaazhchchi engkeayoa angkea gnaanamum (u'ndu).

<3> neethimaanka'lin nearmai avarka'lai nadaththum. theeyoarin sathiyoa avarka'laiyea naasamaakkum.

<4> (kadavu'l) pazhivaangkum naa'lil selvam payanpadaathu. neethiyoa saavinin'ru viduvikkum.

<5> nearmaiyaa'lanin neethi avan ne'riyaik kaakkum. akkirami than akkiramaththil veezhnthu madivaan.

<6> sevvaiyaanoarin neethi avarka'lai viduvikkum. theeyoar thangka'l sathika'lilea sikkik ko'lvaarka'l.

<7> theeya manithan saaka, pin yaathoru nampikkaiyum iraathu. perumaiyai naaduvoarin e'n'namum azhinthupoakum.

<8> neethimaan ikkattinin'ru viduvikkappaduvaan. akkiramiyoa avanukkup pathilaakak kaiya'likkappaduvaan.

<9> kapadan than na'npanai vaayaal eaykki'raan. neethimaanka'loa nanmaiyaana poathakaththaal kaappaat'rappaduvaarka'l.

<10> neethimaanka'lin peat'raik ka'ndu narakam ka'likoorum. akkiramika'lin azhivaip paarththu (makka'l) mangka'lam koo'ruvaarka'l.

<11> neethimaanka'lin aasiyaalea nakaram sezhiththoangkum. theeyoarin vaakkaal azhiyum.

<12> than na'npanai ikazhpavan evanoa avan mathiyeenan. aanaal, viveakamu'l'la manithan (ikazhnthu) peasaan.

<13> vagnchanaiyaay nadakki'ravan irakasiyangka'lai ve'liyaakkuki'raan. piramaa'nikkamu'l'lavanoa than na'npanin irakasiyaththai ma'raikki'raan.

<14> aa'lpavan illaatha naattil kudi makka'l azhinthu keduvar. aanaal, mikka aaloasanaikkaarar evvidamoa avvidam kudi makka'l vaazhvaarka'l.

<15> anniyanudan pi'naiyaaki'ravan thunpaththaal varunthuvaan. vagnchanaika'lukkuth thappiththuk ko'lpavanoa nalamudan iruppaan.

<16> naa'namu'l'la pe'n makimai pe'ruvaa'l. valiyaaroa selvangka'lai adaivaarka'l.

<17> irakkamu'l'la manithan than aanmaavukku nanmai seyki'raan. kodiyavanoa than sut'raththaaraip pu'rakka'nikki'raan.

<18> akkirami seytha vealai nilaiko'l'laathu. neethiyai vithaippavanoa u'nmaiyaana oothiyam pe'ruvaan.

<19> saantham vaazhvaiyum, theemai seythal mara'naththaiyum vi'laivikkin'rana.

<20> theeya ithayaththoarai aa'ndavar ve'rukki'raar. nearmaiyaay nadakki'ravarka'lai avar virumpuki'raar.

<21> kaikku'l kai vaiththaalum theeyoan kut'ramat'ravanaay iraan. neethimaanka'lin santhathiyoa kaappaat'rappadum.

<22> mathiyillaap pe'n'nin azhaku pan'riyin mookkilu'l'la pon va'laiyam poalirukkum.

<23> neethimaanka'lin aasai ellaa nanmaiyaiyum pat'riyathu. akkiramika'lin nampikkaiyoa koapave'riyaam.

<24> silar thangka'l soththuka'laip pakirnthum perum selvaraaki'raarka'l. silar thangka'lukkuch sonthamallaathavaika'laik kavarnthum eppoathumea va'rumaiyil uzhalki'raarka'l.

<25> nanmaiyai naaduki'ra aanmaa ni'raivupe'rum. (mat'ravarka'laip) poorikkach seyki'ravan thaanum poorippadaivaan.

<26> thaaniyaththai ma'raiththu vaikki'ravan kudika'laal sapikkappaduvaan. aanaal vi'rki'ravarka'ludaiya thalaimealoa kadavu'lin aasi irukkum.

<27> nanmaiyaich seyyath theaduki'ravan athikaalaiyil ezhunthirukki'raan. aanaal theemaiyaith theadith thiriki'ravan avaika'laaleayea nasukkap paduvaan.

<28> than soththil nampikkai vaikki'ravan veezhnthazhivaan. neethimaanka'loa pasuntha'liraippoalath thazhaippaarka'l.

<29> than illaththaik kuzhappuki'ravan kaat'rai urimaiyaakak ko'ndiruppaan. mathiyeenanoa gnaanikkup pa'nividai purivaan.

<30> neethimaanudaiya kani vaazhvu tharum maramaam. aanmaakka'laith thanathaakkik ko'lki'ravan gnaaniyaay irukki'raan.

<31> neethimaanea ivvulakil tha'ndanai pe'ruvaanaayin, akkiramiyum paaviyum evva'lavu athikamaayp (pe'ruvaarka'l)!

[pazhamozhi aakamam 12]

<1> poathanaiyai neasikki'ravan a'rivai neasikki'raan. ka'ndanangka'laip pu'rakka'nikki'ravanea gnaanamat'ravanum.

<2> nallavan aa'ndavaridamirunthu aru'laip pe'ruvaan. than sontha e'n'nangka'lil oon'riyirukki'ravanoa akkiramaay nadakki'raan.

<3> akkiramaththaal manithan thidam pe'ra maattaan. neethimaanka'ludaiya vearum asaikkappadaathu.

<4> su'rusu'ruppu'l'la manaivi than ka'navanukku oru mudiyaam. avamaanaththukkuriya kaariyangka'laich seyki'rava'loa avanudaiya elumpuka'l azhukippoakumpadi seyvaa'l.

<5> neethimaanin sinthanaika'l neethiyu'l'lana. akkiramika'lin aaloasanaika'loa vagnchanaiyu'l'lanavaam.

<6> akkiramika'lin vaarththaika'l pi'rar iraththaththaich sinthukin'rana. neethimaanka'ludaiya vaakkiyamoa avarka'lai viduvikkum.

<7> akkiramika'laip puratti vittaal avarka'l iraarka'l. neethimaanka'ludaiya veedoa nilaipet'rirukkum.

<8> manithan than poathakaththaal a'riyappaduvaan. vee'nanaakavum moodanaakavum irukki'ravanoa avamaanaththukku udpaduvaan.

<9> thanakkuth theavaiyaanavaika'laith theadik ko'lki'ra eazhai, perumaikkaaranaana u'navillaathavanaivida mikavum nallavan.

<10> neethimaan than mirukangka'ludaiya uyiraik kaappaat'ruki'raan. akkiramika'ludaiya kudalka'l kodumaiyu'l'lana.

<11> than nilaththai uzhupavan appaththaal ni'raivu kaa'npaan. i'laippaat'riyaith theaduki'ravan mikavum mathi kettavan. mathupaanam kudippathil kaalam kazhiththu makizhki'ravan ninthaiyaith than koththa'langka'lil meeththu vaikki'raan.

<12> akkiramiyin aasaiyea mikak kodiyavarudaiya aatharavaam. neethimaanka'ludaiyavaroa thazhaiththu varum.

<13> vaayp paavangka'l nimiththamea theeyoanukku naasam a'nukukin'rathu. neethimaanoa ikkattinin'ru thappiththukko'lvaan.

<14> avanavan than sontha vaakkin kaniyaakiya nalaththaal 'rirappappaduvaan. than kaika'lin seykaika'lukku ea'rpa avanavanukkuth thiruppith tharappadum.

<15> mathiyeenan ka'nka'lukkuth than vazhiyea nalla vazhiyaakath (thoan'rum). gnaanamu'l'lavanoa aaloasanaika'laik keadki'rean.

<16> mathikettavan than koapaththai udanea kaattuki'raan. pollaappaip porudpaduththaathavan gnaaniyaam.

<17> thaan a'rinthathaip peasuki'ravan niyaayaththukkuch saadchiyaay irukkin'raan. poy solki'ravanoa vagnchakaththi'rku saadchiyaayirukki'raan.

<18> vaakku'ruthiyai kodukki'ravan than manasaadchiyaal kaththipoal kuththappaduki'raan. viveakika'lin naavoa sukamaay irukkin'rathu.

<19> u'nmaiyai uraikkum uthadu en'ren'rum nilaiyaay irukkum. padapadaththa saadchiyoa poykku (than) naavai isaikki'raan.

<20> theengku ninaippoarin ithayam vagnchanaiyaanathu. aanaal, samaathaana aaloasanaika'l seyki'ravarka'lai makizhchchi pinthodarkin'rathu.

<21> neethimaanukku yaathu nearittaalum athu avanaith thunpu'ruththaathu. akkiramika'loa theemaiyaal nirappappaduvaarka'l.

<22> poyyarka'lai aa'ndavar ve'rukkin'raar. u'nmaiyaay nadakki'ravarka'lai avar virumpukin'raar.

<23> kat'ravan than a'rivaip paaraattaamal ma'raikki'raan. mathiyeenarin ithayamoa a'riveenaththai ve'likaattukin'rathu.

<24> vallavarka'lin kai aadchi seluththum. soampalu'l'la kaiyoa kappang kattip pa'nividai puriyum.

<25> manithan ithayaththil (u'l'la) thuyaram avanaith thaazhththum. nalla vaarththaiyaal avan makizhchchi adaivaan.

<26> than na'npanaippat'ri nattaththaik kavaniyaathavan neethimaanaay irukki'raan. theeyavarin paathaiyoa avarka'laiyea vagnchikkum.

<27> vagnchakan ilaapaththaik kaa'naan. (neethimaanaana) manithanin poru'l ponpoal vilaipe'rum.

<28> neethine'riyil vaazhvu (u'ndu). mu'raiyat'ra vazhiyoa saavi'rkuk koottichselkin'rathu.

[pazhamozhi aakamam 13]

<1> gnaanamu'l'la makan than thanthaiyin poathakaththaik (kaikko'ndu nadakki'raan). keali seypavanoa ka'ndikkappadukaiyil sevikodaan.

<2> than vaayin kaniyaal manithan thirupthi adaivaan. thuroakika'ludaiya aanmaavoa theeyathaam.

<3> than naavaik kaakki'ravan than aanmaavaiyea kaappaat'ruki'raan. aanaal, peachchil kavanamillaathiruppavan theemaiyaich sumakki'raan.

<4> vea'ndum, vea'ndaam enki'ravan soampea'ri. uzhaippoarin aanmaavoa ni'raivupe'rum.

<5> neethimaan poy vaarththaiyai ve'rukki'raan. akkiramiyoa athai aatharikki'raan; thaanum avamaanappaduvaan.

<6> neethi maasat'ravanin vazhiyaik kaakkum. akkiramamoa paaviyai vizhaththaattukin'rathu.

<7> illaathavan oruvan (oru samayam) selvanpoal irukki'raan. selvan oru samayam va'riyavanpoal irukki'raan.

<8> manithanin selvam avanudaiya uyirin meedpaam. eazhaiyaayirukki'ravanoa thunpaththaich sakippathillai.

<9> neethimaanka'lin o'li makizhchchikkuriyathu. theeyoarin vi'lakkoa avinthupoakum.

<10> akangkaarika'lukku'l eppoathum sachcharavuka'l irukkin'rana. aanaal, aaloasanaiyoadu ellaavat'raiyum seyki'ravarka'l gnaanaththaal nadaththappaduki'raarka'l.

<11> thideeren'ru searththa selvam ku'rainthupoakum. methuvaayk kaiyil searnthathoa mikunthu varum.

<12> thaamathikkappaduki'ra nampikkai aanmaavai varuththuki'rathu. ni'raivea'ruki'ra aasai vaazhvu tharum maramaam.

<13> oru kaariyaththaip pu'rakka'nikki'ravan ethir kaalaththi'rkuth thannaik kadamaikku udpaduththuki'ravan. katta'laikkup payappaduki'ravanoa samaathaanaththil nilaiththiruppaan. vagnchanaiyu'l'la aanmaakka'l paavangka'lil uzhalkin'rana. neethimaanka'loa irakkamu'l'lavarka'laay irukki'raarka'l; irakkamum puriki'raarka'l.

<14> mara'na naasaththinin'ru vilakuvatha'rkuriya vaazhvuch sunaiyaaka gnaaniyin katta'lai amaikin'rathu.

<15> na'rpoathakam na'rpukazhaith tharum. athanaip pu'rakka'nikki'ravarka'lin paathaiyiloa keadu vi'laiyum.

<16> viveakamudaiyoan aaloasanaiyoadu anaiththaiyum seyki'raan. peathaiyoa than peathamaiyaith thi'ranthu kaattuki'raan.

<17> theeya thoothan theemaiyil vizhuvaan. piramaa'nikkamu'l'la pirathinithikkoa nalam kittum.

<18> padippinaiyaik kainekizhpavanukku va'rumaiyum si'rumaiyum nearidum. thannaik ka'ndikki'ravanukku i'nangkuki'ravanoa makimai adaivaan.

<19> aasai ni'raivea'rum pozhuthu aanmaa akka'likkin'rathu. aathalaal, theemaiyai vittozhikkin'ravarka'laip peathaika'l ve'rukki'raarka'l.

<20> gnaanika'ludan nadakki'ravan gnaaniyaavaan. mathiyeenarin na'npan (avarka'laip poalaavaan).

<21> pollaappu paavika'laip pinthodarki'rathu. neethimaanka'lukku nanmaiyea niththiya vaazhvu.

<22> nallavan than makka'laiyum pearappi'l'laika'laiyum urimaikkaararaaka viduki'raan. paaviyin selvamum neethimaanukkaakak kaappaat'ri vaikkappaduki'rathu.

<23> thanthaiyarin nilangka'lil earaa'lamaana u'navu (u'ndu). avaiyum theervaiyin'riyea mat'ravarka'lukkaakach seakarikkappadukin'rana.

<24> pirampaal adikkath thayangkuki'ravan than pi'l'laiyaip pakaikki'raan. avanai neasikki'ravanoa kattaayamaayk ka'rpikki'raan.

<25> neethimaan than aanmaavai ni'raivu ko'l'lach seyki'raan. akkiramika'lin vayi'roa ni'raiyaathaam.

[pazhamozhi aakamam 14]

<1> gnaanamu'l'la pe'n than veettaik kattuki'raa'l. gnaanamat'rava'loa kattinathaiyungkoodak kaika'laal azhippaa'l.

<2> nearaana ne'riyil nadanthu kadavu'lukku agnchuki'ravan akkirama vazhiyil nadakki'ravanaal ikazhappaduki'raan.

<3> mathikettavanin vaayil akangkaarak koal amainthu'l'lathu. gnaanika'lin vaay avarka'laik kaakkum.

<4> engkea maaduka'l illaiyoa (angkea) thozhuvam illai. ve'l'laa'nmai engkea mikuthiyoa angkea maattin palam ve'liyaakin'rathu.

<5> u'nmaiyu'l'la saadchi poy sollamaattaan. vagnchakach saadchiyoa poy solki'raan.

<6> keali seypavan gnaanaththaith theadinum ka'ndupidiyaan. viveakika'lukkoa poathakam e'lithaam.

<7> mathiyeenanudan tharkkam seythaal avan viveaka vaakkiyangka'laik ka'ndupidiyaan.

<8> tham ne'riyai a'rithal viveakamu'l'lavarka'lin gnaanamaam. mathiyeenarin aviveakam alaithalaam.

<9> mathiyeenan paavaththaik keali seyki'raan. parisuththamoa neethimaanka'lidam nilaiko'l'lum.

<10> evan than aanmaavin thuyaraththaik ka'ndu pidiththaanoa, avan ithayaththin makizhchchiyilea anniyan kalanthuko'l'la maattaan.

<11> akkiramika'lin veedu azhikkappadum. neethimaanka'lin koodaarangka'loa mealoangki va'larum.

<12> manithanukkuch sariyenak kaa'nappaduki'ra pazhi u'ndu. athan mudivuka'loa mara'naththukkuk koottich selkin'rana.

<13> sirippu thunpaththudan kalanthirukkum. makizhchchi at'rup poakavea azhukai varum.

<14> mathiyeenan than (akkiramach) seyalka'laal ni'raivu ko'lvaan. neethimaan avanaik kaattilum athika ni'raivu ko'lvaan.

<15> kapadamat'ravan evvaarththaiyaiyum nampuki'raan. viveakamu'l'lavanoa than adichsuvaduka'laik kavanikki'raan. vagnchakanaana makan ethilum viruththi adaiyaan. gnaanamu'l'la adimaikkoa (than) seyalka'l anukoolamaayirukkum. vazhiyum seeraakum.

<16> gnaani payanthu theemaiyinin'ru vilakuki'raan. mathiyeenanoa (thannai) nampikko'ndu (theemaiyaip) pu'rakka'nikki'raan.

<17> po'rumaiyillaathavan mathiyeenamaay nadappaan. kapadamu'l'la manithanoa pakaikkappaduvaan.

<18> sit'ra'rivudaiyoar mathiyeenaththai urimai ko'lvaarka'l. viveakamudaiyoar a'rivuk kalaiyai ethirko'lvaarka'l.

<19> theeyoar nalloar munnum, akkiramika'l neethimaanka'ludaiya vaayi'rpadiyin munnum veezhnthu kidappaarka'l.

<20> va'riyavan than u'ravinarka'laal (muthalaayp) pakaikkappaduvaan. selvarkku na'npar palaraam.

<21> than ayalaanaip pu'rakka'nikki'ravan paavam seyki'raan. eazhaikku irangkuki'ravan pea'ru pet'ravan aavaan. aa'ndavarpaal nampikkaiyaay irukki'ravan irakkaththai neasikki'raan.

<22> theemaiyaich seyki'ravarka'l thava'rippoaki'raarka'l. irakkamum u'nmaiyum nalangka'lai vi'laivikkin'rana.

<23> evvakaith thozhilum selvam u'ndu. miku peachchu engkeayoa angkea perumpaalum va'rumai u'ndaakum.

<24> gnaanika'ludaiya selvamea avarka'ludaiya makudamaam. moodarin paiththiyam aviveakamaam.

<25> u'nmaiyu'l'la saadchiyam aanmaakka'lai viduvikki'rathu. vagnchakamu'l'lavan apaththaththaik kakkuki'raan.

<26> aa'ndavarpaalu'l'la achcham valimaiyin nampikkaiyaam. avanudaiya puthalvarukkum antha nampikkai irukkum.

<27> (eanen'raal), aa'ndavarpaalu'l'la achcham mara'na naasaththinin'ru viduthalai seyyum vaazhvin oot'raam.

<28> kudika'lin mikuthiyil arasanin meanmai. kudikaka'lin ku'raivil arasanin veezhchchi.

<29> po'rumaiyaay irukki'ravan mikuntha viveakaththaik kaattuki'raan. po'rumaiyat'ravanoa than mathiyeenaththai eduththuk kaattuki'raan.

<30> manaththooymai udalukku nalamaam. po'raamaiyoa elumpuka'lai azhukach seyyum.

<31> e'liyavanai varuththuki'ravan avanaip padaiththavarai avamaanappaduththuki'raan. eazhaikku irangkuki'ravanoa avarai makimaippaduththuki'raan.

<32> akkirami than akkiramaththileayea tha'l'lappaduvaan. neethimaanoa than mara'naththilea nampiyirukki'raan.

<33> viveakiyin ithayaththil gnaanam thangkuki'rathu. avanea a'rivillaathavarka'l anaivaraiyum padippippaan.

<34> neethi manithanai uyarththuki'rathu. paavamoa avanukkuk keadu vi'laivikki'rathu.

<35> a'rivu'l'la amaichchan arasanaal virumpappaduki'raan. paya'nat'ravan avanudaiya koapaththi'rku u'l'laavaan.

[pazhamozhi aakamam 15]

<1> saanthamaana pathil koapaththai adakkum. kadugn sol koapaththai moottum.

<2> gnaanika'ludaiya naavu a'rivukkalaiyai alangkarikkum. a'riviliyin vaay a'riveenaththaik kakkum.

<3> aa'ndavarudaiya ka'nka'l nalloaraiyum theeyoaraiyum evvidaththilum noakkukin'rana.

<4> samaathaana vaakku vaazhvu tharum maramaam. adakkappadaatha vaay uyirai nasukkum.

<5> a'rivili than thanthaiyin ka'ndanaththai nakaikki'raan. aanaal, ka'ndanangka'lai eat'ruk ko'lki'ravan mika viveakiyaavaan. neethi evva'lavu mikumoa avva'lavaaka athika manaththidan u'ndaakum. akkiramika'lin sinthanaika'loa vearudan kalaikkappadum.

<6> neethimaanka'lin veettil earaa'lamaana thu'nivu u'ndu. akkiramiyin seyalka'lin kalakkameayaam.

<7> gnaanika'lin vaayka'l a'rivai vithaikkin'rana. mathikkettoarin ithayam maa'rupaadudaiththu.

<8> akkiramika'lin palika'lai aa'ndavar ve'ruththuth tha'l'luki'raar. neethimaanka'lin nearchchaika'laiyoa eat'rukko'lki'raar.

<9> akkiramiyin vazhiyai aa'ndavar ve'rukki'raar. neethiyaip pinpat'ri nadakki'ravanukku avar anpu seyki'raar.

<10> vaazhvu tharum vazhiyai vittu vilakinavanukkup poathanai kadumaiyaanathaay irukkum. ka'ndanangka'laip pakaikki'ravan saavaan.

<11> narakamum naasamum (eppozhuthum) aa'ndavar munnilaiyil (iruppathu poal), manu makka'lin ithayangka'lum appadiyea avat'raiyumvida (avar munnilaiyil) irukkin'rana.

<12> theeyavan thannaik ka'ndikki'ravanukku anpu seyki'rathumillai; gnaanika'lidam poaki'rathumillai.

<13> ithayaththilu'l'la makizhchchi mukaththil theriyum. manach sagnchalam aanmaavai vathaikkum. manach sagnchalaththil aanmaa kun'rippoaki'rathu.

<14> gnaaniyin ithayam poathakaththaik theadukin'rathu. mathikettoarin vaay a'riveenaththaal oottappadukin'rathu.

<15> va'riyavanin naadka'l ellaam theeyana. kavalaiyat'ra manamoa idaividaatha virunthu poalaam.

<16> theyva payaththudan koodiya so'rpap poru'l ni'raivu tharaatha mikuntha selvangka'lai vida athika nalam payakkum.

<17> kozhuththa kan'rukkutti (virunthukkup) pakaiyudan azhaikkap paduvathaivida, ve'rungkeerai (virunthukku) nadpudan azhaikkappattiruththal nan'ru.

<18> koapamu'l'la manithan sa'ndaiyai moottuki'raan. po'rumaiyu'l'lavan moo'ndathaiyum tha'nikki'raan.

<19> soampea'rika'ludaiya vazhi mu'lveali poalaam. neethimaanka'ludaiya paathai ida'ral illaathathaam.

<20> gnaanamu'l'la makan than thanthaiyai makizhvikki'raan. mathiketta manithan than thaayai ikazhki'raan.

<21> mathikettavanukkuth (than) mathikeadea makizhchchi. viveakamu'l'la manithan than adika'laich sevvaiyaakkuki'raan.

<22> aaloasanai engkea illaiyoa angkea sinthanaika'l sithainthupoakin'rana. sinthippoar engkea athikamoa angkea (sinthanaika'l) valuppadukin'rana.

<23> manithan than vaayin vaakkil makizhki'raan. kaalaththukkeat'ra uraiyea si'ranthathaam.

<24> adi narakaththinin'ru vilakumpadi vaazhvu tharum paathai kat'ravanmun u'l'lathu.

<25> akangkaarika'lin veettai aa'ndavar idiththazhippaar; vithavaiyin kaa'ni ellaika'laiyum u'ruthippaduththuvaar.

<26> theeya sinthanaika'lai aa'ndavar ve'rukki'raar. thooymaiyum mikka azhakum u'l'la peachchu avaraal u'ruthippaduththappadum.

<27> kagnchaththanaththaip pinpat'ruki'ravan than veettaik kuzhappuki'raan. selvangka'laip pu'rakka'nikki'ravanoa vaazhvaan. irakkaththaalum visuvaasaththaalum paavangka'l nivaara'namaakin'rana. theyva payaththaaloa evanum theemaiyinin'ru vilakuvaan.

<28> neethimaanin manam (keezhppadithalaith) thiyaanikkin'rathu. akkiramika'lin vaay theemaika'laal ni'rainthu vazhikin'rathu.

<29> aa'ndavar akkiramika'lukkuth thoora vilaki irukkin'raar. neethimaanka'ludaiya vea'nduthalka'laik keattaru'lki'raar.

<30> ka'n'no'li aanmaavai makizhvikkin'rathu. na'rpukazh elumpuka'laik kozhuppikkin'rathu.

<31> vaazhkkaiyin ka'ndanangka'laik keadkach seviyu'l'lavan gnaanika'l naduvea kudiyiruppaan.

<32> poathanaiyai ikazhpavan than aanmaavaip pu'rakka'nikki'raan. ka'ndanangka'lukku i'nangkuki'ravanoa than ithayaththai aa'nduko'lvaan.

<33> theyva payamea gnaana poathini. thaazhmai makimaikkumun selluki'rathu.

[pazhamozhi aakamam 16]

<1> aanmaavil karuththuk ko'lthal manithanudaiyathu. avanathu naavai aa'lvathu kadavu'ludaiyathu.

<2> manithanudaiya seyalka'l yaavum avanthan ka'nka'lukku nan'raayirukkin'rana. (aanaal) avan u'l'laththaip (parisoathiththu) ni'rukki'ravar aa'ndavarea.

<3> un seyalka'lai aa'ndavarukkuth thi'ranthu kaattinaal un sinthanaika'l seerppaduththappadum.

<4> aa'ndavar ellaavat'raiyum thamakkaakavea seythirukki'raar. akkiramaiyaiyungkoodath tha'ndanai naa'lukkaakaththaan.

<5> akangkaarika'l anaivaraiyum aa'ndavar ve'rukki'raar. avar uthaviyaaka avan kaikku'l (tham) kaiyai vaiththaalum avan tha'ndanaikkuth thappikko'l'laan. a'rane'riyin thodakkam neethiyaich seythalaam. athuvea palika'laip padaippathaividak kadavu'lukku athika viruppamaanathu.

<6> irakkamum u'nmaiyum akkiramaththai nivarththi seyyum. aa'ndavarpaal payam irunthaal paavaththai vittu vilaka mudiyum.

<7> oru manithanin vazhika'l aa'ndavarukku viruppamaay irukkumaayin, immanithan than pakaivarka'laiyunga'lkoodach samaathaanap paduththuvaan.

<8> akkiramaththoadu ni'raivu ko'ndiruppathaivida neethiyoadu va'rumaiyut'riruppathu nan'ru.

<9> manithanudaiya ithayam than vazhiyaich seerppaduththukin'rathu. aanaal, kadavu'lthaamea avanudaiya adich suvaduka'lai nadaththuki'ravar.

<10> arasanin vaarththai kadavu'lin vaarththaiyaam. avanudaiya vaayum neethith theervaiyil thava'raathu.

<11> aa'ndavarudaiya theerppuka'l niyaayamaana ni'raiyum tharaasumaam. avarudaiya seyalka'lellaam saakkilu'l'la ni'raika'rka'laam.

<12> akkiramagn seyvoarai arasan ve'rukki'raan. eanen'raal, neethiyaalea (avan) ariya'nai nilaippe'rukin'rathu.

<13> u'nmaiyai uraikkum uthaduka'lea arasanukku viruppamaanavai. nearmaiyaanavat'raip peasuki'ravan neasikkappaduvaan.

<14> arasanin koapamea saavin thoothan. gnaanamu'l'la manithan ik koapaththai amarththuvaan.

<15> arasanudaiya muka malarchchiyil vaazhvu. avanudaiya saantham vasantha kaalaththu mazhai poalaam.

<16> ponnaivida mealaanathaay irukki'ra gnaanaththaik ko'ndiru. ve'l'liyilum vilaiyuyarnthathaay irukki'ra viveakaththai adainthuko'l.

<17> neethimaanka'ludaiya paathai theemaiyai vilakkukin'rathu. than aanmaavai evan kaakki'raanoa avan than vazhiyaik kaakki'raan.

<18> akangkaaram munnum azhivu pinnum varumunnea manam serukku'rum.

<19> akangkaarika'ludan ko'l'laip porudka'laip pangkiduvathaividach saanthamu'l'lavarka'ludan si'rumaippaduvathu athika nallathu.

<20> vaarththaiyil kavanamu'l'lavan nanmaiyaik kadaippidippaan. aa'ndavarmeal nampikkai vaippavanea pe'ru pet'roan.

<21> ithayaththil gnaanamudaiyoan viveakiyen'ru azhaikkappaduvaan. vaayppeachchil inimai u'l'lavanoa mealaanavat'raip pe'ruvaan.

<22> gnaanaththaik kat'ru a'riki'ravanukku (athu) vaazhvin oot'raam. mathikettoarin padippinai paiththiyamaam.

<23> gnaaniyin ithayam avan vaayaip padippikkum. avan vaayin vaarththaiyaal gnaanam perukivarum.

<24> nalla vaarththaika'l theanaippoal (inpamaay irukkum). udal nalamum aanmaavin inimaiyaay irukkum.

<25> nearmaiyaanathen'ru manithanukkuth thoan'ruki'ra ne'ri u'ndu. aanaal, athan kadaisi ellaika'l saavi'rkuk koottich selkin'rana.

<26> uzhaikki'ravan thanakkaakavea uzhaikki'raan. eanen'raal, avan vaayea avanaik kattaayap paduththukin'rathu.

<27> theeya manithan theemaiyaich seyya muya'rchi seyki'raan. avanudaiya uthaduka'lilum neruppu pat'ri eriyum.

<28> kettuppoana manithan sachcharavai moottuki'raan. vaayaadi arasarka'laip pirikki'raan.

<29> aneethanaana manithan than ayalaanai eamaat'ri, avanaith theeya vazhiyil koottich selki'raan.

<30> than ka'nka'lai moodikko'ndu uthaduka'laik kadiththukkoa'ndu theengku ninaippavan athaiyea seyvaan.

<31> neethi ne'rika'lil kaa'nappadum muthumaiyea makimaiyin mudiyaam.

<32> vallavanaividap po'rumaisaali uththaman. nakarangka'lai mut'rukaiyittavanaividath than manaththai aa'lpavan uththaman.

<33> madiyil thiruvu'lachseettu poadappadum. aanaal, thiruvu'lam kadavu'laal ve'lippaduththappadum.

[pazhamozhi aakamam 17]

<1> suvaiyaana ka'ri vakaika'loadu ni'raiya u'ndu sa'ndaipoadum veettaividach samaathaanaththoadu orupidi ve'rugnsoa'ru u'npathu athika nalam.

<2> gnaanamu'l'la oozhiyan mathiyeenap pi'l'laikku mealaanavan. an'riyum, avan sakoathararukku'l soththil oru pangkum pe'ruvaan.

<3> ve'l'li neruppilum, pon ulaiyilum parisoathikkappaduvathupoal aa'ndavarum ithayangka'laich soathiththa'riki'raar.

<4> theeyavan vasainaavukkuk keezhppadiki'raan. vagnchakan poyyaana uthaduka'lukkup pa'niki'raan.

<5> eazhaiyaip pu'rakka'nikkin'ravan avanaip padaiththavaraiyea pazhikki'raan. pi'rarin azhivil makizhki'ravanoa tha'ndanai adaiyaamal iraan.

<6> pearap pi'l'laika'lea muthiyoarin mudiyaam. puthalvarudaiya makimaiyoa avarka'l thanthaiyareayaam.

<7> alangkaara vaarththaika'l a'riveenanukkum, poyyaana uthaduka'l arasanukkum porunthuvana alla.

<8> ethirpaarththukko'ndiruppavanin nampikkai mikach si'rantha maa'nikkamaam. avan engkea thirumpinaalum viveakamaayk ka'ndupidippaan.

<9> kut'raththai ma'raikki'ravan nadpaith theaduki'raan. koa'l solki'ravanoa i'nainthiruppavarka'laip pirikki'raan.

<10> viveakikkuch (seyyappatta) oru ka'ndanam mathikettavanukkuch (seyyappatta) noo'ru kaayangka'laivida athikam payanpadum.

<11> theeyavan eppoathum sa'ndaiyaith theaduki'raan. avanukku viroathamaayk kodiya thoothan anuppappaduvaan.

<12> than mathiyeenaththil nampikkai vaiththirukki'ra madaiyanaip paarppathaividath than kuttika'lai izhantha pe'n karadiyaip paarppathu athika nallathu.

<13> nanmaikkuth theemai seyki'ravan vittinin'ru theemai ozhiyavea ozhiyaathu.

<14> sachcharavukkuk kaara'namaanavan tha'n'neeraith thi'ranthu viduki'ravan poalaam. avan ninthaippadumunpea niyaayaththaik kai nekizhki'raan.

<15> kut'ravaa'liyaik kut'ramat'ravanen'rum, kut'ramillaathavanaik kut'ravaa'liyen'rum theerppiduki'ravarka'l kadavu'lin ve'ruppukku aa'laaki'raarka'l.

<16> gnaanaththai vilaikku vaangkak koodaathirukkaiyil, mathiyeenanukkuch selvamirunthum payan enna? than veettai uyaramaayk kattuki'ravan azhivaith theaduki'raan. gnaanaththaik kat'ruk ko'l'la maattaathavan (than a'riyaamaiyinaal) theemaikku aa'laavaan.

<17> na'npan ekkaalamum neasikki'raan; thunpaththileayum sakoatharanaavaan.

<18> mathiketta manithan than na'npanukkup pi'naiyaa'liyaana pinpu kaithatti makizhvaan.

<19> pirivinaika'laich sinthikki'ravan sachcharavai neasikki'raan. than vaayilai uyarththuki'ravanum azhivaiyea theaduki'raan.

<20> theeya ithayamu'l'loan nanmaiyaik kaa'naan. iru poru'lu'l'la vaarththaika'laip peasuki'ravan theemaiyil sikkikko'lvaan.

<21> mathiyeenan thanakku ninthaiyaakavea pi'ranthirukki'raan. an'riyum, mathiyeenanaippat'ri avan thanthaiyumea makizhchchi adaiyaan.

<22> makizhki'ra manam udalai malarachseykin'rathu. thuyaramaana manam elumpuka'laiyumea vat'rach seyki'rathu.

<23> neethi ne'rika'laik kedukkath theeyavan irakasiyamaay vekumathika'lai vaangkuki'raan.

<24> viveakiyin mukaththil gnaanam o'lirkin'rathu. mathiyeenanin ka'nka'l poomiyin koadika'lil (thirikin'rana).

<25> mathiketta makan than thanthaikkuk koapamum thannaip pet'ra thaaykkuth thunpamumaaka aavaan.

<26> neethimaanukku nattam varuviththalum, nearmaiyaanavaika'laith theerppuchseyki'ra arasanai adiththalum nan'ran'ru.

<27> mithamignchina vaarththaika'laich sollaathavan a'rignanum viveakiyum aavaan. kat'ravan vilaimathikka mudiyaatha manamudaiyoanaam.

<28> mathiyeenanungkooda maunamaayiruppaanaayin gnaaniyaakavum, than uthaduka'lai mooduvaanaayin a'rivudaiyoanaakavum mathikkappaduvaan.

[pazhamozhi aakamam 18]

<1> than na'npanai vittup piriya virumpuki'ravan samayantheaduvaan. avan ekkaalaththum ninthaikkuriyanaay irukki'raan.

<2> mathikettavan manaththin ichchaiyinpadi nee peasaavidil avan viveakaththin vaarththaika'lai eat'rukko'l'laan.

<3> akkirami paavap paathaa'laththin adiyil vanthapin ninthanaikku aa'laavaan. athanaal avamaanamum vedkamum avanaip pin thodarkin'rana.

<4> manithanin vaayinin'ru (pu'rappaduki'ra) vaarththaika'l aazhamaana neeraip (poalaam). gnaana oot'ru perukip paayum aruviyaip (poalaam).

<5> u'nmaikku viroathamaana theerppuch solvatha'rkaaka, theeyavan kaariyaththilea oruthalaich saarpu ko'lthal nan'ran'ru.

<6> mathikettavanin uthaduka'l sachcharavuka'lil eedupadukin'rana. avan vaayum sa'ndaiyai moottukin'rathu.

<7> mathi kettavanin peachchu avanukku nattam vi'laivikkum. avan uthaduka'laal avanudaiya aanmaavi'rku azhivu nearidum.

<8> irattai naakku'l'lavanin vaarththaika'l nearmaiyaanavaipoal thoan'rum. avai manaththu'l'lea nuzhainthu selkin'rana. soampea'ri thunpaththi'rkup payappaduvaan. aa'nmaiyat'roar pasi adaivaarka'l.

<9> than vealaiyil soampalum asattaiyumaay irukki'ravan than vealaiyaik kedukki'ravanudaiya sakoatharanaam.

<10> aa'ndavarin thiruppeyar mikavum valuvu'l'la koapuramaam. neethimaan athanidam oaduki'raan. athanaal avan uyarththavum paduvaan.

<11> selvam padaiththoanin poru'l avanudaiya palaththin nakaramum, avanaichsut'rilumu'l'la palamaana mathilum poalaam.

<12> thaazhvu varumun manithan than manaththil serukkuk ko'lvaan. makimaikku munnea thaazhmai varukin'rathu.

<13> vinavumun ma'rumozhi solluki'ravan thannai mathiyeenanaakavum, avamaanaththi'rku ukanthavanaakavum kaattikko'lki'raan.

<14> manithanudaiya thu'nivu avanudaiya palaveenaththaith thaangkukin'rathu. aanaal, koapaththi'rkuch (saarpaana) manaththaich sakippavan yaar?

<15> viveakamaana a'rivu gnaanaththai a'likkum. gnaanika'loa poathanaikkuch sevi saaykki'raarka'l.

<16> manithanin kodaika'l avan vazhiyai akalamaakki, arasanin munpaaka avanukku idaththai u'ndaakkukin'rana.

<17> neethimaan mutha'rka'n thannaiyea kut'ram saattuki'raan. avan na'npan vanthu avanaich soathiththa'rivaan.

<18> thiruvu'lachseettu pidivaathangka'lai adakkukin'rathu. athu vallavarka'l maththiyilungkooda niyaayan theerkkin'rathu.

<19> sakoatharanaal uthavi pe'ruki'ra sakoatharan valuppet'ra nakaram poalaam. (avarka'ludaiya) theerppuka'lum nakaravaayilka'lin thaazhppaa'l poalaam.

<20> manithanudaiya vaayin palanaal avan vayi'ru ni'raiyum. than uthaduka'lilirunthu pu'rappadum vaarththaika'laal avan ni'raivu ko'lvaan.

<21> saavum vaazhvum naavilirunthea (vi'laikin'rana). athai neasikki'ravarka'lea athan kaniyai u'npaarka'l.

<22> nalla manaiviyaith tha'l'lividuki'ravan nanmaiyaith tha'l'lividuki'raan. vipasaariyai vaiththirukki'ravanoa a'riviliyum akkiramiyumaay irukki'raan.

<23> eazhai thaazhchchiyudan peasuvaan. selvamudaiyoan kadumaiyaayk kaththuvaan.

<24> palarukkup piriyamu'l'la manithan than sakoatharanaikkaattilum athikamaay avarka'laal neasikkappaduvaan.

[pazhamozhi aakamam 19]

<1> than uthaduka'laip purattuki'ra mathiketta selvanaikkaattilum, than nearmaiyil nilai pe'ruki'ra va'riyavan athika nallavanaam.

<2> gnaana a'rivillaatha idaththil nanmai illai. veakamaay nadakki'ravanudaiya kaalka'l ida'rum.

<3> manithanudaiya a'riyaamai avanaith thadumaa'rach seyki'rathu. avan kadavu'lukku viroathamaayum ve'ruppi'rkuriyavanaayum irukki'raan.

<4> selvam mikuthiyaana na'nparka'laich searkkum. eazhaiyin sut'raththaaroa avanaivittup pirinthu poaki'raarka'l.

<5> poych saadchi solluki'ravan tha'ndanai adaiyaamal iraan. thava'ruka'laip peasuki'ravanum thappikko'l'laan.

<6> vallavanai va'nangkupavar palar. nankodai koduppavanukku na'npar u'ndu.

<7> va'riyavanai avan sakoathararea pakaikki'raarka'l. athuvumin'ri, avan na'nparum avanai vittuth thoora akan'ru selvaarka'l. avan aa'ruthalaana vaarththaiyaith theaduvaan; aanaal, on'rum akappadaathu.

<8> a'rivaa'li than aanmaavai neasikki'raan. viveakaththaik kaakki'ravanum nanmaiyaik ka'ndadaivaan.

<9> poychsaadchikkaaran tha'ndanai adaiyaamal iraan. thava'ruka'laip peasuki'ravanum azhivaan.

<10> mathikettavan inpam adaithalum, adimai arasarai nadaththuthalum porunthaa.

<11> manithanin a'rivu avan po'rumaiyaal vi'langkum. akkiramangka'lai vittozhippathea avanudaiya makimaiyaakum.

<12> singkaththin muzhakkam eppadiyoa appadiyea arasanin koapam. pullinmeal pani neer eppadiyoa appadiyea avanudaiya irakkam.

<13> thanthaiyin thunpamaam mathiketta makka'l. idaividaamal ozhukukin'ra koorai poalaam sachcharavukkaariyaana manaivi.

<14> veedum selvamum thaay thanthaiyaraal tharappadukin'rana. aanaal, thakka viveakamu'l'la manaivi aa'ndavaraaleayea (tharappaduki'raa'l).

<15> soampal aazhntha thookkaththai u'ndaakkuki'rathu. uroasamat'ra manithan pasiyaal varunthuvaan.

<16> katta'laiyaik kaakki'ravan than aanmaavaik kaakki'raan. aanaal, than vazhiyai asattai seyki'ravan vathaikkappaduvaan.

<17> eazhaikku irangkuki'ravan aa'ndavarukku vattikkuk kodukki'raan. avarum avanukkuk kaimmaa'ra'lippaar.

<18> un makan (thirunthuvaan) ennum nampikkaiyudan avanaip padippi. aanaal, avanukkuch saavu varumpadi ethaiyum seyyath theermaaniyaathea.

<19> po'rumaiyat'ravan nattamadaivaan. avanai nee oru mu'rai meettuk kaaththaalum mee'ndum avan nattamadaivaan.

<20> un kadaisi naa'l varaiyilum gnaaniyaay irukkumpadiyaaka aaloasanai kea'l; a'rivuraiyaiyum kaikko'l.

<21> manithanin ithayaththil sinthanaika'l palavaam. aa'ndavar thiruvu'lamoa nilaipet'rirukkum.

<22> e'liya manithan irakkamu'l'lavanaam. poyyanaivida va'riyavan uththamanaam.

<23> theyva payam vaazhvin vazhi. athu yaathoru theemaiyum nearidaama'r kaaththu eppozhuthum ni'raivuko'l'lach seyyum.

<24> soampea'ri than kaiyai u'nkalaththil ma'raikki'raan; athaith than vaaykkungkoodak ko'ndupoakaan.

<25> theeyavan kasaiyadi padukaiyil mathiyeenan athika a'rivaa'liyaavaan. gnaaniyaik ka'ndiththaaloa poathanaiyaik ka'ndupidippaan.

<26> than thanthaiyai varuththith than thaayaith thuraththuki'ravan nipanthanaikkuriyavanum keadut'ravanumaay irukki'raan.

<27> poathakaththaik keadka, makanea, nee pinvaangkaathea; gnaanaththin vaarththaika'laiyum a'riyaamal iraathea.

<28> aniyaayach saadchikkaaran neethiyaip pu'rakka'nikki'raan. akkiramika'lin vaayoa aneethaththai vizhungkukin'rathu.

<29> keali seyvoarukku neethith theervaika'lum, mathikettoarin udampuka'lukku adikki'ra sammattika'lum thayaaraakkappattirukkin'rana.

[pazhamozhi aakamam 20]

<1> mathupaanam kaamaththaith thoo'ndakkoodiya poru'laam. kudive'ri kuzhappaththai u'ndaakkuvathaam. ivat'ril naattam ko'lpavan evanum gnaaniyaay iraan.

<2> singkaththin muzhakkam eppadiyoa appadiyea arasanathu payangkaramum. avanaik koapamoottuki'ravan than aanmaavukku viroathamaayp paavam seyki'raan.

<3> sachcharavuka'lukku udpadaamal iruppathu manithanukku makimaiyaam. aanaal mathiyeenar anaivarum sachcharavuka'lil kalanthu ko'lki'raarka'l.

<4> ku'lirin nimiththam soampea'ri uzha maattaan. (aakaiyaal) koadaik kaalaththil avan pichchai eduppaan; avanukku on'rum kodukkappadavu maattaathu.

<5> aazhamaana neerpoala gnaanam manithanin ithayaththil irukkin'rathu. irunthum, a'rivudaiyaan athanaik ka'ndeduppaan.

<6> pala manithar irakkamu'l'lavarka'l enappaduki'raarka'l. aanaal, piramaa'nikkamu'l'la manithanaik ka'ndupidippavan yaar?

<7> nearmaiyaay nadakkum neethimaan than pi'rakea pea'ru pet'ra makka'lai vittup poavaan.

<8> neethi ariya'naiyil amarki'ra arasan than paarvaiyaaleayea theemai anaiththaiyum akat'ruki'raan.

<9> en ithayam thooymaiyaanathu; naan paavaththinin'ru kut'ramat'ravanaay irukki'rean en'ru sollak koodiyavan yaar?

<10> maa'rupaadu'l'la ni'rai, ku'raiyu'l'la a'lavu aakiya ivvira'ndum kadavu'laal ve'rukkappaduvanavaam.

<11> than seyalka'l parisuththamum nearmaiyumaanavaiyoa en'ru oru si'ruvan than ku'nangku'raika'laal a'riyappaduki'raan.

<12> keadki'ra sevi, paarkki'ra ka'n aakiya ivvira'ndaiyum aa'ndavarea padaiththaar.

<13> nee va'rumaiyaal vathaikkappadaathapadikku athikamaay u'rangka virumpaathea. vizhiththiru; (appoathu) appaththaal ni'raivu adaivaay.

<14> ko'lvoan evanum: uthavaathathu, uthavaathathu enki'raan; aanaal, appaal akan'rapin athaip pukazhnthu ko'lki'raan.

<15> ponnum pala muththuka'lum iruppinum, gnaaniyin uthaduka'lea vilai pet'ra a'niyaam.

<16> anniyanukkup pi'naiyaay nin'ravanin aadaiyai eduththuk ko'l. anniyarka'lukkaakavum avanidam pi'naiyai vaangkikko'l.

<17> vagnchakaththin appam manithanukkuch suvaiyu'l'lathaay irukkin'rathu; aanaal, pinpu avan vaay poadikka'rka'laal ni'raiyum.

<18> sinthanaika'l aaloasanaika'laal u'ruthippadukin'rana. poarka'laiyum visaara'naikkup pinnarea nadaththa vea'ndum.

<19> irakasiyaththaiyum ve'liyaakki, vagnchakamaay nadanthu, than uthaduka'laiyum akalath thi'rakki'ravanudan nee pazhakkam vaiththukko'l'laathea.

<20> than thanthaiyaiyum thaayaiyum sapikki'ravanudaiya vi'lakku iru'lil avikkappadum.

<21> thodakkaththil thurithamaaych sampaathikkappaduki'ra soththu i'ruthiyil aasi at'rathaakap poakum.

<22> theemaikkuth theemai seyvean en'ru sollaathea. aa'ndavarai nampik kaaththiru. avaran'roa unnaik kaappaar!

<23> ku'raiyum edai aa'ndavarpaal ve'ruppukku'l'lathaam. ka'l'lath tharaasum nallathan'ru.

<24> manithanudaiya adichsuvaduka'l aa'ndavaraal nadaththappadukin'rana. aanaal, manitharil evan than kathiyaik ka'ndupidikkak koodiyavan?

<25> parisuththavaanka'lai vizhungkuvathum, than nearchchaika'laith thattikkazhippathum manithanukku azhivaiyea tharum.

<26> gnaanamu'l'la arasan theeyoarukkuth tha'ndanai vithikki'raan. (tha'ndanaiyaakath) than thearin keezhea avarka'lai nasukki viduvaan.

<27> manithanidamu'l'la aanmaa avanudaiya u'l'laththin irakasiyangka'lai yellaam soathippatha'rku aa'ndavaraal padaikkappatta vi'lakkaam.

<28> irakkamum u'nmaiyum arasanaip paathukaakkin'rana. avan ariya'naiyum saanthaththaal u'ruthippadukin'rathu.

<29> vaaliparka'lin makizhchchiyea avarka'ludaiya palamaam. kizhavarka'ludaiya makimai avarka'ludaiya naraith thalaiyeayaam.

<30> kaayaththin thazhumpu theemaika'lai akat'rum. kasaiyadi u'l uyiraik ku'nappaduththum.

[pazhamozhi aakamam 21]

<1> neeroadaika'l evvaa'roa avvaa'rea aa'ndavar kaiyil arasanin ithayam. avar tham viruppappadi athaich saayppaar.

<2> manithanudaiya ne'riyellaam avanukku mu'raiyaanavaiyaayth thoan'rukin'rana. aanaal, aa'ndavar ithayangka'lai edaipoaduki'raar.

<3> irakkaththaiyum neethiyaiyum kadaippidiththal palika'laivida aa'ndavarukku athika viruppamaam.

<4> paarvaiyin perumithamea manaththin akanthaiyaam. akkiramika'lidam pi'rakki'rathellaam paavamaam.

<5> su'rusu'ruppu'l'lavanin sinthaika'l eppoathum sukaththaith tharum. aanaal, soampea'ri evanum eppoathum va'rumaiyaal varuththappaduvaan.

<6> poy solvathin moolam selvaththaich seakarikki'ravan vee'nanum moodanumaam. avan saavuk ka'n'nika'lil sikkikko'lvaan.

<7> neethiyinpadi nadakka manamillaatha akkiramika'l pa'riththukko'nda porudka'l avarka'lukkea izhappaay mudiyum.

<8> theeyavan theeya ne'riyil selki'raan. thooyavanaay irukki'ravanoa nearmaiyaana seyalaich seyki'raan.

<9> sa'ndaikkaariyudan pothuveettil iruppathaivida mottai maadiyin moolaiyil iruppathu athika nallathaam.

<10> akkiramiyin aanmaa theemaiyai naadukin'rathu. than ayalaanukkum avan irangkamaattaan.

<11> theeyavan tha'ndikkappaduvathanmoolam nearmaiyaa'lan athika gnaanamu'l'lavanaavaan. gnaaniyai avan pinthodarvaanaanaal a'rivaiyum pe'ruvaan.

<12> akkiramika'laith theemaiyinin'ru akat'rum poruttu neethimaan akkiramiyin veettaith (thiruththa) muyalki'raan.

<13> eazhaiyin kookkuralukkuth than kaathai i'ruka mooduki'ravan thaanum kookkuralittuk kooppiduvaan; keadkappadavum maattaan.

<14> irakasiyamaaych seytha nankodai koapaththaiyum, madiyil idappatta kodai mikuntha koapa ve'riyaiyum tha'nikkin'rana.

<15> pu'n'niyaththaik kadaippidippathea neethimaanukku makizhchchi. aneethaththaich seykin'ravarka'lukkuth thikileayaam.

<16> poathakaththin ne'riyinin'ru thava'ri nadantha manithan i'ranthavarin koottaththil kudiyiruppaan.

<17> pearu'ndiyai naaduki'ravan e'limaiyil iruppaan. mathupaanaththaiyum kozhuththavat'raiyum naaduki'ravan selvanaakamaattaan.

<18> neethimaanukkup pathilaay aneethanum, nearmaiyaa'lanukkup pathilaayth theeyavanum viduvikkappadukin'raan.

<19> vaathaadiyum koapiyumaana manaiviyoadu vaazhvathaividap paalaivanaththil (vaazhvathea) athika nallathaam.

<20> virumpath thakka selvamum e'n'neyum neethimaanin u'raividaththil irukkum. mathiketta manithan avat'raich sitha'radippaan.

<21> neethiyaiyum irakkaththaiyum pinpat'ruki'ravan vaazhvaiyum neethiyaiyum makimaiyaiyum ka'ndadaivaan.

<22> gnaanamu'l'lavan vallavarka'lin nakarukku'l nuzhainthu, avarka'l nampiyiruntha mathi'rsuvarai azhiththaan.

<23> than vaayaiyum than naavaiyum kaakki'ravan idukka'nil nin'ru than aanmaavaiyea kaappaat'ruki'raan.

<24> than koapaththil akanthaiyaik kaattuki'ravan moodanum akangkaariyum enap peyar pe'ruvaan.

<25> soampea'ri than aasaika'laal varuththappaduvaan. eanen'raal, avan kaika'l entha vealaikkum uthavamaattaa.

<26> avan naa'l muzhuthum aavaloadu ichchikki'raan. aanaal, neethimaanaay irukki'ravan koduppaan; oayaamal koduppaan.

<27> theemaiyin moolamaay oppukkodukki'ra theeyavarudaiya palika'l aruvaruppukkuriyana.

<28> poychsaadchi solpavan azhivaan. keezhppadikin'ra manithan vet'ri adaivaan.

<29> akkirami vedkamin'riyea than mukaththaik kaattuki'raan. nearmaiyaanavanoa than ne'riyaith thiruththuki'raan.

<30> aa'ndavarukku viroathamaay gnaanamumillai; viveakamumillai; a'rivuraiyum illaiyaam.

<31> poarnaa'lukkaakak kuthirai pazhakkappadukin'rathu. aanaal paathukaappaith tharuki'ravar aa'ndavarea.

[pazhamozhi aakamam 22]

<1> na'rpukazh a'lavat'ra thiraviyaththaik kaattilum nallathaam. nanku mathikkappe'ruvathu ve'l'liyaiyum ponnaiyumvida mealaanathaam.

<2> selvanthanum va'riyavanum ethirppatta varaayinum aa'ndavarea avviruvaraiyum padaiththaar.

<3> nu'n'na'rivu u'l'lavan theemaiyaik ka'ndu o'linthuko'lki'raan. kapadillaathavan kadanthu sellavea azhivukku u'l'laakuki'raan.

<4> adakka odukkaththinaal varum uyarpea'ru theyvapayam, selvam, makimai, vaazhvu aakiyavaiyaam.

<5> akkiramiyin vazhiyil padaiya'nika'lum vaazhumaam. than aanmaavaik kaakki'ravanoa avat'rinin'ru akan'ru poaki'raan.

<6> i'laignan than vaalipa naadka'lil sen'ra ne'riyaith than muthumaiyilum vidaan enpathu pazhamozhi.

<7> selvanthan va'riyavarka'lukku arasanaay irukki'raan. kadan vaangkuki'ravanoa kadan kodukki'ravanukku adimaiyaaki'raan.

<8> akkiramaththai vithaikki'ravan theemaiyai a'ruppaan; than koapak kodumaiyaal nasukkappaduvaan.

<9> irakkaththukkuch saarpaay irukki'ravan aasi pe'ruvaan. eanen'raal, avan than appangka'linin'rum eazhaikkuth thanthaan. vekumathika'laith tharuki'ravan vet'riyum makimaiyum adaivaan. eanen'raal, vaangkuki'ravarka'ludaiya aanmaavai avan than vayappaduththuki'raan.

<10> keali seypavanaith thuraththu. avan oadippoanapin sa'ndaiyum ozhiyum; vazhakkuka'lum ninthaika'lum ozhinthupoam.

<11> ithayath thooymaiyai neasikki'ravan than uthaduka'lin nayaththaal arasanaiyum na'npanaakkik ko'lki'raan.

<12> aa'ndavarudaiya ka'nka'l a'rivukkalaiyaik kaakkin'rana. akkiramiyin vaarththaika'l tha'l'lividappadukin'rana.

<13> singkam ve'liyea irukkin'rathu; naan (ve'li vanthaal) therukka'lin naduvil kollappaduvean enki'raan soampea'ri.

<14> anniya pe'n'nin vaay aazhamaana kuzhiyaam. aa'ndavar evanmeal koapamaay irukki'raaroa avan athil vizhuvaan.

<15> si'ruvanin ithayaththil madamai kattappattirukki'rathu. poathakak koaloa athanai oatti vidum.

<16> than selvaththaip perukkumpadi eazhaiyai vagnchippavan, thannilum athikach selvanukkuth than soththuka'laik koduththu vittup pichchaiyum eduppaan.

<17> sevi koduththu gnaanika'ludaiya vaarththaika'laik kea'l. en poathakaththukkum un ithayaththaith thiruppu.

<18> athai un ithayaththil kaakkumpoathu unakku athu azhaku'l'lathaay iruppathumin'ri, un uthaduka'lilum pozhiyum.

<19> un nampikkai aa'ndavarpaal irukkum padiyaakavea, naan in'ru athai unakkuk kaa'npiththean.

<20> aaloasiththuth the'livaay athai moon'ru vithamaay unakku viriththuraiththean.

<21> unnai anuppinavarka'lukku u'nmaiyaana vaarththaiyaip pathilaaka uraikkumpadi u'ruthiyum u'nmaiyumaana vaakkiyangka'lai unakkuk kat'ruk koduththean.

<22> eazhaiyai valuvantham seyyaathea. eanen'raal, avan eazhaiyaay irukki'raan. e'liyavanaiyum vaasalil nasukkaathea.

<23> eanen'raal, aa'ndavarea avanudaiya vazhakkaith theerththu, avanudaiya aanmaavaik kuththinavarka'laik kuththuvaar.

<24> koapiyaana manithanin na'npanaay iraathea. koapave'riyu'l'la manithanoadu pazhakaathea.

<25> eanen'raal, avan vazhika'lai neeyum oru vea'lai kat'ruk ko'l'lavum, un aanmaavukku ida'ralaith theadik ko'l'lavum kooduman'roa?

<26> thangka'l kaika'laik kattuki'ravarka'loadum, kadanukkuth thangka'lai uththaravaathika'laaka oppuk kodukki'ravarka'loadum iraathea.

<27> eanen'raal, eedu seyya unakku vakaiyillaathapoathu un kattilin moodu thu'niyai avan eduththuk ko'ndu poavatha'rkuk kaara'nam eathu?

<28> un munnoar munnaa'lil nattina ellaik ka'rka'laip peyarkkaathea.

<29> than aluvalil su'rusu'ruppu'l'la manithanaik ka'ndaayoa? avan arasaninmun ni'rpaaneayan'rik keezh makka'lidaththil iraan.

[pazhamozhi aakamam 23]

<1> arasanudan u'navaruntha nee amarnthirukkumpozhuthu unakku munnea vaikkappatta porudka'lai nu'nukkamaayk kavani.

<2> un naattaththai unnaal kattuppaduththa mudiyumaayin un naavai adakku.

<3> evan u'navuka'lil vagnchakaththin appam irukki'rathoa avanoadu nee ethaiyum u'n'na virumpaathea.

<4> nee selvanthanaakum noakkaththoadu uzhaikkaathea. aanaal, un kavalaikku oar ellai idu.

<5> nee adaiya mudiyaatha selvangka'lin meethu un ka'nka'lai ea'redukkaathea. eanen'raal, avai kazhukuka'laippoal thangka'lukkuch si'rakuka'lai u'ndaakkikko'ndu vaanil pa'ranthuvidum.

<6> po'raamaiyu'l'la manithanoadu u'n'navum vea'ndaam; avanudaiya u'navuka'lai virumpavum vea'ndaam.

<7> eanen'raal, avan ku'ri solpavanaiyum soathidanaiyumpoal thaan a'riyaathathai nithaanikki'raan: u'n, kudi enpaan unnoadu. aanaal, avanathu manamoa unnoadu iruppathillai.

<8> nee u'nda u'navuka'laiyum kakkuvaay; avanathu upasaara vaarththaika'lukkum payan iraathu.

<9> mathiyeenarin sevika'lil peasaathea. eanen'raal, avarka'l un sot'ri'raththin poathanaiyaip pu'rakka'nippaarka'l.

<10> eazhaiyin vaya'r ka'rka'laith thodaathea. anaathaika'lin vayalilum nuzhaiyaathea.

<11> eanen'raal, avarka'ludaiya sut'raththaan vallavanaay irukki'raan. avan avarka'ludaiya vazhakkai unakku viroathamaayth theerppaan.

<12> un sevika'l a'rivuch so'rka'lilum, un ithayam poathakaththilum pazhakik ko'l'lakkadavana.

<13> si'ruvanaik ka'ndikka ma'rakkaathea. avanai nee pirampaal adiththaal avan saakamaattaan.

<14> nee avanaip pirampaal adippaay; avan aanmaavai narakaththinin'ru meedkavum seyvaay.

<15> en makanea, un manam gnaanamu'l'lathaayirunthaal en ithayam unnudan makizhum.

<16> un uthaduka'l nearmaiyaanavat'raip peasinaal en manam akka'likkum.

<17> un ithayam paavika'lai ka'ndupaaviththalaakaathu. aanaal, naa'l muzhuvathum payaththil nilaiko'l.

<18> eanen'raal, kadaisi naa'lil nampikkaiyudaniruppaay; un nampikkaiyum vee'npoakaathu.

<19> kea'l, en makanea, gnaanamu'l'lavanaay iru. un manaththaiyum (nal) vazhiyil nadaththu.

<20> kudiyarudaiya virunthuka'lilum i'raichchi u'nkin'ravarka'ludaiya perum virunthuka'lilum nee iraathea.

<21> eanen'raal, kudive'riyil kaalam kazhikki'ravarka'lum u'ndip piriyarka'lum soampalin mayakkaththaal peedikkappattavarka'l. avarka'l kanthaika'lai uduththikko'lvaarka'l.

<22> unnaip pet'ra un thanthaikkuch sevi kodu. un thaayum muthumai adainthirukkaiyil nee (ava'laip) pu'rakka'niyaathea.

<23> u'nmaiyai vilaikku vaangku. gnaanaththaiyum poathakaththaiyum a'rivaiyum vi'rka vea'ndaam.

<24> neethimaanin thanthai mikuthiyaaka aka makizhki'raan. gnaaniyaip pet'ravan avanaip pat'ri makizhki'raan.

<25> un thanthaiyum un thaayum makizhvaarka'laaka. unnaip pet'rava'l akka'lippaa'laaka.

<26> un ithayaththai, en makanea, enakkuk kodu. un ka'nka'lum en vazhiyaik kaakkakkadavana.

<27> eanen'raal, veasi padukuzhiyaam; anniya pe'n nerukkamaana ki'na'raam.

<28> ava'l thirudanaippoal vazhiyil o'linthirunthu, yaar yaar echcharikkaiyat'ravarka'l en'ru ka'ndaa'loa avarka'lai azhiththozhippaa'l.

<29> evanukkuk keadu? evan thanthaikkuk keadu? evanukkuch sa'ndai? evanukkup padukuzhika'l? kaara'namillaatha kaayam evanukku? ka'n veekkam evanukku?

<30> ivaiyanaiththum mathupaanaththil kaalam poakki, paaththirangka'lai muzhuthum kudikkum aluvalaay iruppavanukkea allavaa?

<31> mathupaanam the'livaay irukki'rathaiyum, pa'lingkup paaththiraththil vaarththu athil thulangkuki'rathaiyum ut'ru noakkaathea.

<32> eanen'raal, kadaisiyil athu naakappaampaippoal kadiththum, pasilisk paampaippoal nagnchaip parappiyum vidum.

<33> un ka'nka'l anniya pe'nka'lai noakkum; un ithayam akkiramaanavaika'laip peasum.

<34> nee nadukkadalil u'rangkuki'ravanaippoalum, thookkaththaal meyma'ranthu sukkaan izhantha maaluthiyaippoalum iruppaay.

<35> an'riyum, ennai adiththaarka'l; aayinum enakku noakavillai. ennai izhuththaarka'l; naan u'naravillai. naan ezhunthiruppathum, mathupaanangka'lai mee'ndum ka'ndu kudippathum eppoathu enpaay.

[pazhamozhi aakamam 24]

<1> theeya manitharka'laik ka'ndu po'raamaippadaathea. avarka'loadu irukkavum virumpaathea.

<2> eanen'raal, avarka'l manam ko'l'laiyaich sinthikkin'rathu. avarka'ludaiya uthaduka'lum vagnchanaika'laip peasukin'rana.

<3> gnaanaththaal veedu kattappaduki'rathu. viveakaththaal athu u'ruthippaduththappadum.

<4> a'rivinaal avveettin a'raika'l vilai uyarnthanavum, mikavum alangkaaramu'l'lanavumaana evvithap poru'laalum ni'raikkappadum.

<5> gnaanamu'l'la manithan vallavanaay irukki'raan. kat'ra'rintha manithan thu'nivum pearaat'ralum vaaynthavanaaka irukki'raan.

<6> eanen'raal, avan ozhungkudan poarai nadaththuvaan. engkea athika yoasanaika'l u'ndoa angkea paathukaappum u'ndu.

<7> mathiyeenanukku gnaanam ettaa uyaramaanathu. sapai vaayilil avan vaayaith thi'ravaan.

<8> theemaiyaich seyya ninaikki'ravan mathikettavan enappaduvaan.

<9> mathiyeenanin sinthanai paavamaakum. pu'rangkoo'rupavan manitharukku ve'ruppaith tharuvaan.

<10> thuyara naa'lil soarnthupoay ava nampikkai ko'lvaayaanaal un thidan ku'rainthupoakum.

<11> saavukkuk koottippoakap paduki'ravarka'lai viduvi. narakaththi'rku izhukkappaduki'ravarka'lai meedkavum nee pinvaangkaathea.

<12> enakku aat'ral poathaathu en'ru nee solvaayaanaal, ithayaththilu'l'lathaik kaa'nki'ravar a'riki'raar; un aanmaavin kaavalarai on'rum eamaat'ruvathillai. avar avanavan seyalka'lukkuth thakkapadi pathila'likki'raar.

<13> en makanea, thean un vaaykku inippaay irukki'rathu; athai u'n. theanen'raal un tho'ndaikku mikavum inimaiyaam.

<14> avvaa'rea un aanmaavukku gnaanaththin poathakamumaam. athai nee ka'ndupidiththaal, (un) mudivil unakku nampikkai u'ndaakum; un nampikkaiyum vee'naakaathu.

<15> oa theeyavanea, neethimaanin veettil ka'n'nivaiyaathea; avanudaiya i'laippaat'riyai nee kulaiyaathea.

<16> eanen'raal, neethimaan eazhu mu'rai vizhunthaalum ezhunthiruppaan. akkiramika'loa theemaiyil vizhunthu azhivaarka'l.

<17> un pakaivan vizhumpoathu nee makizha vea'ndaam. avan azhivu'rumpoathu nee manaththil akka'likka vea'ndaam.

<18> (eanen'raal) aa'ndavar athaikka'ndu, unmeethu varuththamut'ru, avanmeal vaiththa koapaththai akat'ri, athai unmeal thiruppinaalum thiruppuvaar.

<19> makaa theeyavaroadu pidivaatham seyyaathea. akkiramika'lmeal po'raamai ko'l'laathea.

<20> eanen'raal, ethirkaalaththil theeyoarukku nampikkai iraathu. akkiramika'ludaiya vi'lakkum avikkappadum.

<21> en makanea, aa'ndavarukkum arasanukkum agnchiyiru. pu'rangkoo'rupavarka'ludan kalanthu ko'l'laathea.

<22> eanen'raal, thideerena avarka'lukkuk keadu nearidum. ivarudaiya azhivaiyum a'rinthavan yaar?

<23> ithuvum gnaanika'l kat'ruk koduppaarka'l. athaavathu: niyaayath theerppil oruthalaich saarpu ko'lthal nan'ran'ru.

<24> akkiramiyai noakki: nee neethimaan en'ru (thava'raaych) solki'ravarka'l makka'laal sapikkappaduvaarka'l; avan kulaththinar avarka'lai ve'ruppaarka'l.

<25> avanaik ka'ndikki'ravarka'l pukazhappaduvaarka'l; avarka'lmeal aasiyum varum.

<26> nearmaiyaana so'rka'lai mozhiki'ravanudaiya uthaduka'lai (makka'l) muththamiduki'raarka'l.

<27> nee ve'liyil un vealaiyaith thayaaraakki un vayalaiyum pa'npaduththu. pinpu nee un veettaik kattalaam.

<28> akkiramamaay nee un ayalaanukku viroathach saadchiyaay iraathea. evanaiyum un uthaduka'laal eamaat'raathea.

<29> enakkuch seythathupoal avanukkum seyvean en'ru koo'raathea. avanavan seyalukkuth thakkapadiyea (naan) pathila'lippean.

<30> soampea'riyaana manithanin vayal vazhiyaayum, mathiketta manithanin kodi munthirith thoattaththin vazhiyaayum nadanthu sen'rean.

<31> ithoa, engkea paarththaalum kaagncho'ri ni'rainthu mudka'l se'rinthu moodiyirunthana. an'riyum, ka'rsuvarum azhinthu poayirunthathu.

<32> naan athaik ka'ndapoathu en ithayaththil pathiththu, uthaara'naththaal padippinaiyai adainthu ko'ndean.

<33> kogncham thoongkuvean; si'rithu thoongki vizhuvean; inaippaa'rach sat'rea kaikattuvean enpaayoa?

<34> appoathu va'rumai oattakkaaran poalum, pichchai aayutham thaangkiya manithan poalum unnidam varum.

[pazhamozhi aakamam 25]

<1> yoothaavin arasanaana esekkiyaasin mannan seakariththu vaiththa ivaika'lungkoodach saalamoanin pazhamozhika'leayaam:

<2> vaarththaiyai ma'raippathu kadavu'lin makimaiyaam. vaarththaiyaik ka'nda'rithal arasanin makimaiyaam.

<3> mealea vaanamum keezhea poomiyum, arasanin ithayamum aaraaynthu a'riyakkoodaathanavaam.

<4> ve'l'liyinin'ru maasai neekki vidu; athilirunthu thooymaiyaana paaththiram ve'lippadum.

<5> arasanudaiya mukaththinin'ru aneethaththai akat'rinaal neethiyaal avan ariyanai nilaippadum.

<6> arasan munpaakap perumai paaraattaathea. periyoarka'lukku uriya idaththilum nillaathea.

<7> eanen'raal, arasan munpaakath thaazhththappaduvathaivida, ingku ea'rivaa en'ru unakkuch sollappaduvathu athika nalamaam.

<8> un ka'nka'l ka'ndathai vazhakkil udanea ve'liyaakkaathea. ve'lippaduththi, nee un na'npanaip avamaanappaduththiyirunthaal pin athanaip parikarikka unnaalea koodaathupoakum.

<9> un kaariyaththai un na'npanoadu searnthu sey. pi'rarudaiya irakasiyaththai ve'lipaduththaathea.

<10> eanen'raal, avan athanaik keattuk ko'nda pi'raku oruvea'lai unnai avamaanappaduththik kadinthuko'lvathai vidamaattaan. irakkamum anpum meedkin'rana; nee avamathikkappadaathapadi avat'rai unakkuk kaappaat'rivai.

<11> vaarththaiyaith thakka kaalaththil peasuki'ravan ve'l'lik kattilka'lil (u'l'la) thangka maathu'lam pazhangka'l (poalaam).

<12> keezhppadiyum seviyu'l'lavanaik kadinthu ko'lki'ra gnaani po'rku'ndalamum, ilangkukin'ra muththum poalaavaan.

<13> a'ruvadai naa'lil panikkattiyin ku'lirchchi eppadiyoa appadiyaam. piramaa'nikkamu'l'la pirathinithi thannai anuppinavanukku. avan than thalaivanin manaththai makizhvikki'raan; avanai i'laippaa'rach seyki'raan.

<14> than vaakku'ruthika'lai ni'raiveat'raatha perumithamu'l'la manithanin mazhaiyaip pinthodarach seyyaatha meakamum kaat'rum poalaavaan.

<15> po'rumaiyaal naduvan saanthamaavaan. nayamu'l'la naavea kadumaiyaith thakarkkum.

<16> theanaik ka'ndaal unakkup poathumaanathai mattumea saappidu. eanen'raal, athikamaaych saappittaal oruvea'lai thevittuthal adainthu athaik kakkuvaay.

<17> oruvea'lai ayalaan salipput'ru unnaip pakaikkaathapadi nee avanudaiya veettinin'ru un kaalai vilakku.

<18> than ayalaanukku viroathamaayp poych saadchi solpavan eththanmaiyanen'raal, e'ripadaiyum vaa'lum koormaiyaana ampum poalaam.

<19> thuyara naa'lil ayoakkiyanai nampuvathu puzhuththa pallaiyum ka'laiththa kaalaiyum nampuvathu poalum, ku'lir kaalaththil mea'rpoarvai illaamaliruppathu poalumaam.

<20> theeya manaththoarkkup paattup paaduki'ravan vediyuppil (vaarththa) kaadiyaam. aadaiyai anthum, maraththaip puzhuvum arippathupoala manithanin thuyaram ithayaththai noakach seyyum.

<21> un pakaivan pasiyaayirunthaal avanukku u'navu kodu. avan thaakamut'rirunthaal avanukkuth tha'n'neerum kodu.

<22> avvaa'rea seyvathaanaal nee avan thalaimeal nerupputh tha'nalaik kuvippaay. aa'ndavarum unakkuk kaimmaa'ra'lippaar.

<23> vaadaik kaat'ru mazhaiyaiyum, thukkamukam pu'ra'ni peasum naavaiyum sitha'radiththuvidum.

<24> naduveettil vaayaadip pe'n'nudan iruppathaikkaattilum mottai maadiyin oru moolaiyiliruppathu mikavum nallathu.

<25> thoora naattinin'ru (varuki'ra) nalla seythi thaakangko'nda aanmaavukkuth tha'n'neer poalaakum.

<26> akkiramiyinmun vizhum neethimaan, kaalaalea kalakkappatta su'naiyum kettup poana neeroot'rum (poalaavaan).

<27> theanai mikuthiyaaych saappiduki'ravanukku eppadi athu nallathan'roa, appadiyea (theyva) makaththuvaththai aaraaypavan avarudaiya makimaiyaal nasukkappaduvaan.

<28> sut'ru mathilin'rith thi'ranthu kidakkum narakam evvaa'roa, avvaa'raam peasukaiyil thannai adakka maattaatha manithan.

[pazhamozhi aakamam 26]

<1> koadaikkaalaththil paniyum a'ruvadaik kaalaththil mazhaiyum eppadiyoa, appadiyea peathaikku makimai thakaathu.

<2> vea'ridam poakap pa'rakkum pa'ravaiyum, viruppappadi pa'rakkum adaikkalaanum eppadiyoa, appadiyea vee'naaych sollappatta saapam oruvanmealum vizhaathu.

<3> kuthiraikkuch savukkum, kazhuthaikkuk kadivaa'lamum, mathiyeenarin muthukkuth thadiyum (thakkana).

<4> mathikettavanukkuch samaanamaay neeyum aakaathapadi avanudaiya mathikeatti'rku ea'rka avanukku ma'rumozhi sollaathea.

<5> peathai thanakkuththaanea gnaaniyaayth thoan'raathava'n'nam, avanudaiya peathamaikku ea'rka avanukku ma'rumozhi sol.

<6> mathiyat'ra thoothan vazhiyaayth than vaarththaika'laich solli anuppuki'ravan, kaalillaa mudavanum akkiramaththaik kudikki'ravanumaam.

<7> mudavanukku azhakaana kaalka'l irunthaalum eppadi vee'noa, appadiyea mathiyeenarin vaayil uvamai.

<8> puthan vi'nkoa'l noakkikkal e'riki'ravanaippoalaam peathaiyai mathippavan.

<9> kudikaaranin kaiyil thaiththa mu'l eppadiyoa, appadiyea mathiyeenarin vaayil uvamai.

<10> niyaayaththeerppu vazhakkuka'lai mudikkin'rathupoal mathiyeenanukku maunaththaik kaattuki'ravan koapave'rika'lai amarththuki'raan.

<11> mathiyeenaththai mee'ndum seyyum aviveaki, thaan kakkinatha'rku mee'ndum varum naaykku oppaavaan.

<12> thanakkuththaanea gnaaniyaayth thoan'rum manithanaik ka'ndirukki'raayoa? ivanaikkaattilum mathiyeenanea athika nampikkaikku uriyavanaaka iruppaan.

<13> vazhiyil aa'n singkamum paathaika'lil pe'n singkamum irukkin'rana enpaan soampea'ri.

<14> kathavu than mu'laiyaa'niyil suzhalvathu eppadiyoa, appadiyaam soampea'riyum than kattililea.

<15> soampea'ri ki'n'naththil than kaiyai vaippaan; (aanaal) than vaayvaraiyilum athaith thookkavum thollaippaduvaan.

<16> niyaayangka'laip peasuki'ra eazhu aadavaraikkaattilum soampea'ri thanakkuththaanea athika gnaaniyaayth thoan'ruki'raan.

<17> po'rumaiyat'ra vazhippoakkan, thannaich saaraatha sa'ndaiyil kalakki'ravan (aakiyoar) naayaik kaathaal pidikki'ravanukku oppaavar.

<18> ampuka'laiyum eettiyaiyum paaychchuki'ravan eppadich saavukkuriya kut'ravaa'liyaay irukki'raanoa,

<19> appadiyea than na'npanukkuk kapadamaayth theengku seyki'ra manithanum. avan akappattukko'lkaiyil: vi'laiyaattukkuch seythean enki'raan.

<20> vi'raku ku'rainthupoanaal neruppum aviyum. koa'l solluki'ravanai akat'ri vittaal sachcharavuka'lum amarum.

<21> kari tha'nalukkum vi'raku neruppukkum eppadiyoa, appadiyea koapiyaana manithan sa'ndaika'lai moottuki'raan.

<22> pu'rangkoo'rupavanudaiya vaarththaika'l nearmaiyaanavaipoalath thoan'rum. aanaal (u'nmaiyil) ivai manaththu'l'lea sen'ru vaathikkum.

<23> ma'npaa'ndaththai asuththa ve'l'liyaal alangkarikka virumputhal eppadiyoa, appadiyea mikavum ketta ithayaththudankoodiya akanthaiyu'l'la uthaduka'lum.

<24> ithayaththil vagnchanaika'laik karuthiyirukkaiyil pakaivan than vaarththaiyaal thaanea a'riyappaduki'raan.

<25> avan than kuralaith thaazhththinaalum avanai nee nampaathea. eanen'raal, eazhu theeya ku'nangka'lum avan ithayaththil irukkin'rana.

<26> vagnchakamaayp pakaiyai ma'raikki'ravanudaiya akkiramam sapaiyil ve'liyaakividum.

<27> kuzhiyaith thoa'nduki'ravan thaanea athil vizhuvaan. kallaip purattuki'ravanidamea athu thirumpivarum.

<28> poymaiyu'l'la naavu u'nmaiyai neasippathillai. ichchakam peasum vaayoa keaduka'lai u'ndaakkuki'rathu.

[pazhamozhi aakamam 27]

<1> naa'lai enna pi'rappikkumen'ru a'riyaamaliruppathaal, ma'runaa'laippat'ri nee perumai paaraatta vea'ndaam.

<2> un vaayalla, vea'roaruvanea - un uthaduka'lalla, anniyanea - unnaip pukazhvaanaaka.

<3> paa'rai kanamaayum, ma'nal paaramaayum irukkin'rana. aanaal, mathiyeenarin koapamoa ivvira'ndaiyumvida athikak kanamaanathu.

<4> sinamum, pongkukin'ra koapavea'riyum irakkamat'ravai. koapa ve'riyanudaiya koapaththin kodumaiyaip po'rukkak koodiyavan yaar?

<5> u'l'larangka neasaththaivida ve'liyarangkak ka'ndanamea athika nallathu.

<6> pakaivanin vagnchaka muththangka'laik kaattilum na'npan tharum kaayangka'lea athika nalamaanavai.

<7> pasiyaa'ra u'ndavan theanaiyum kaalaal mithippaan. pasiyaal varunthukin'ravan kasappaanathaiyum inippen'ru arunthuvaan.

<8> than koottai vittakan'ru pa'rakkum pa'ravai evvaa'roa, avvaa'rea than idaththai vittozhiththa manithanum.

<9> na'ruma'nath thailaththaalum vevvea'ru na'ruma'nap porudka'laalum ithayam akka'likkin'rathu. aanmaavoa na'npanin nallaaloasanaika'laal akka'likkin'rathu.

<10> un na'npanaiyum un thanthaiyin na'npanaiyum kaividaathea. un thuyara naa'lil un sakoatharan veettil nuzhaiyaathea. thooramaayirukki'ra sakoatharanaivida arukilu'l'la ayalaanea thaavi'lai.

<11> unnaik ka'ndikki'ravanukku ma'rumozhi sollumpadiyaaka, en makanea, gnaanaththaip padiththu en ithayaththai makizhvi.

<12> viveakamu'l'lavan theemaiyaik ka'ndu ma'rainthu ko'ndaan. athaik kavaniyaamaiyaal (mat'ravarka'l) thunpangka'lai anupaviththaarka'l.

<13> anniyanukkup pi'naiyaanavanudaiya aadaiyaiyum nee eduththukko'l. pi'rarukkaaka avanidam pi'naiyaiyum vaangku.

<14> vidiya'rkaalai uraththa kuralil than ayalaanai aaseervathikki'ravan, iravil ezhunthu avanaich sapikki'ravanukkuch sariyoththavanaay irukki'raan.

<15> ku'lir naa'lil ozhukum kooraiyum, sa'ndaikkaariyaana manaiviyum samaanamaam.

<16> ava'lai adakkuki'ravan kaat'raip pidikki'ravanukkuch samaanam. avan athanaith than valakkaith thailamen'rea azhaippaan.

<17> irumpu irumpaal theettappadukin'rathu. manithanoa than na'npanaal thoo'ndappaduvaan.

<18> aththi maraththaip pea'ni va'larppavan athan kanika'lai u'npaan. than aa'ndavarin paathukaavalil iruppavan evanoa, avan makimaippaduththap pe'ruvaan.

<19> neeril paarkki'ravarka'ludaiya mukam evvaa'ru thulangkukin'rathoa, avvaa'rea manitharka'ludaiya ithayangka'l viveakika'lukku ve'liyarangkamaay irukkin'rana.

<20> narakamum azhivum orukaalum ni'raivu pe'ruvathillai. avvaa'rea manitharudaiya ka'nka'lum ni'raivu pe'raathanavaam.

<21> ulaikka'laththil ve'l'liyum ulaiyil ponnum parisoathikkappaduvathupoala, manithan thannaip pukazhkin'ravanudaiya vaayaal parisoathikkappaduki'raan. akkiramiyin ithayam theemaiyaith theadukin'rathu. nearmaiyaana ithayamoa a'rivaith theadukin'rathu.

<22> vaa'rkoathumaiyai ulakkaiyaal idippathu poal mathiyeenanai uralil (ittuk) kuththinaalum avanudaiya mathiyeenam avanidamirunthu pirikkappadamaattaathu.

<23> un aaduka'lin mukaththaiyum nan'raayk kavaniththu a'ri; un manthaika'laiyum aaraaynthu paar.

<24> eanen'raal, nee eppoathum nalamudaiyavanaay iraay. mealum, thalaimu'rai thalaimu'raiyaay kireedam kodukkappadavu maattaathu.

<25> pul tharaiyil pul mu'laiththirukkin'rathu. pasumai ni'rai poo'nduka'l kaa'nappadukin'rana. malaika'linin'ru kaayntha pullum seakarikkappattirukkin'rathu.

<26> semma'riyaaduka'l un aadaikkum, ve'l'laaduka'l vayalin vilaikkum,

<27> ve'l'laaduka'lin paal un u'navuka'lukkum, un vittin theavaika'lukkum, un oozhiyarin u'navukkum poathiyanavaay irukkattum.

[pazhamozhi aakamam 28]

<1> evanum thuraththaamalea akkirami oadukin'raan. neethimaanoa thidamu'l'la singkampoal achchamin'ri iruppaan.

<2> kudika'lin paavangka'lai munnittea athikaarika'l peruki varukin'ranar. aanaal oruvanudaiya a'rivin nimiththamaakavum, avan peasuki'ra niyaayamu'l'la vaarththaika'lin nimiththamaakavum (naattil) ozhungku nilaiyaay irukkum.

<3> eazhaika'laith thunpu'ruththum eazhai pagnchaththai varuvikkum kadumazhaikku oppaayirukki'raan.

<4> (theyva) katta'laiyaik kainekizhki'ravarka'l akkiramiyaip pukazhki'raarka'l. (athaik) kaakkin'ravarka'loa avanmeal mikavum erichchal ko'lki'raarka'l.

<5> theeya manithar ozhungkaanathaich sinthikki'rathillai. aanaal, aa'ndavaraith theaduki'ravarka'l anaiththaiyum kavanikki'raarka'l.

<6> theeya vazhika'lil (nadakkum) selvanaivida nearmaiyaay nadakkum eazhaiyea uththaman.

<7> katta'laiyaik kaikko'ndozhukupavan gnaanamu'l'la makanaay irukki'raan. aanaal, pearu'ndiyaa'laraip pea'nuki'ravan than thanthaiyai maanapangkap paduththuki'raan.

<8> vattika'laalum oothiyaththaalum selvaththaik kuvikki'ravan eazhaika'lmeal irakkamu'l'lavanukkea avat'raich seakarikki'raan.

<9> katta'laiyaik kea'laathapadi than kaathuka'laith thiruppuki'ravanudaiya man'raattu ve'ruppu'l'lathaay irukkum.

<10> neethimaanka'lai eamaat'rith theeya ne'riyil thiruppuki'ravan thaan vettina kuzhiyil thaanea vizhunthu madivaan. nearmaiyudaiyoaroa nalam adaivaarka'l.

<11> selvan thanakkuththaanea gnaaniyaayth thoan'ruki'raan. aanaal, viveakamu'l'la eazhai avan (gnaanaththaich) soathiththa'rivaan.

<12> neethimaanka'lin nanmathippilea palarukkum perumai. akkiramika'lin aadchiyilea palarukkum azhivu.

<13> than paavangka'lai ma'raikki'ravan vaazhavea maattaan. aanaal, avaika'lai a'rikkai seythu, vittuviduki'ravan irakkaththaip pe'ruvaan.

<14> eppoathum achcham ko'ndirukki'ravan pea'ru pet'roan. kalnegnchan theemaiyil vizhunthu madivaan.

<15> irakkamat'ra arasan eazhaik kudika'lukku muzhangkukin'ra singkamum, pasiththirukki'ra karadiyum (poalaavaan).

<16> viveakamat'ra pirapu poyk kut'ram saattuthalaal palarai azhivukku aa'laakkuki'raan. pearaasaiyaip pakaikki'ravanudaiya naadka'loa neediyavaiyaay irukkum.

<17> maasat'ra iraththaththaich sinthina manithan kuzhiyil vizhamattum oadinaalum avanaith thadukkaatheerka'l.

<18> nearmaiyaay nadakki'ravan paththiramaay iruppaan. theeya ne'rika'lil nadakki'ravan thideerena vizhuvaan.

<19> than nilaththai uzhuki'ravan appaththaal ni'raivu kaa'npaan. oayvai virumpuki'ravan va'rumaiyaal varuththappaduvaan.

<20> u'nmaiyu'l'lavan mikavum pukazhappaduvaan. selvam searkkum pearaasaiyaal peedikkappattavan maasat'ravanaay iraan.

<21> neethith theervaiyil oruthalaich saarpu kaattuki'ravan nan'raaych seyvathillai. avan oruvaay u'navukkaaka u'nmaiyaik kaividuki'raan.

<22> mat'ravarka'lmeal po'raamaippattuth thaanea selvanaaka muyalum manithan thanakkea va'rumai varumenpathai a'riyaan.

<23> naavin ichchakaththaal oruvanai eaykki'ravanaivida, ivanaik ka'ndikki'ra manithan ivanukku athika viruppamu'l'lavanaay iruppaan.

<24> than thaay thanthaiyaridamirunthu yaathon'rai apakariththum athu paavam illai enki'ravan, kolaipaathakaththin pangkaa'liyaay irukki'raan.

<25> thannaiththaanea veempu paaraatti athil perumaippaduki'ravan sachcharavuka'laik ki'lappuki'raan. aanaal, aa'ndavarpaal nampikkaiyaay irukki'raan ni'raivu adaivaan.

<26> than mana valimaiyil oon'ri nampikkaiyaay irukki'ravan mathiyeenanaay irukki'raan. aanaal, viveakamaay nadakki'ravan kaappaat'rappaduvaan,

<27> eazhaikkuth (tharmam) kodukki'ravan eazhaiyaay iraan. pichchai keadki'ravanai ninthippavan va'rumaiyai anupavippaan.

<28> akkiramika'l ezhunthirukkaiyil manitharka'l ma'rainthu ko'lvaarka'l. (aanaal) avarka'l azhivu'rumpoathu neethimaanka'l perukuvaarka'l.

[pazhamozhi aakamam 29]

<1> thannaith thiruththuki'ravanai ikazhum pidivaathakkaaranmeethu thideer azhivu vanthu searum. nalamum avanaith thodaramaattaathu.

<2> neethimaanka'lin e'n'nikkai athikarikkaiyil kudika'l makizhvaarka'l. akkiramika'l aadchiyaik kaippat'rukaiyil makka'l pulampi azhuvaarka'l.

<3> gnaanaththai neasikkum manithan than thanthaiyai makizhach seyki'raan. veasika'laip pea'nuki'ravanoa than poru'lai izhappaan.

<4> neethiyu'l'la arasan naattaich sezhippikki'raan. pearaasai so'nda arasan athai naasamaakkuki'raan.

<5> than na'npanukku ichchakamum kapadamumu'l'la vaarththaika'lai evan peasuki'raanoa, avan avanudaiya kaalka'lukku valaiyaiyea virikki'raan.

<6> paavam seykin'ra akkiramiyaana manithan paava valaiyileayea sikkik ko'lvaan. neethimaanoa input'ru makizhvaan.

<7> neethimaan eazhaika'lin nilaimaiyai a'riki'raan. akkirami athai a'riyaan.

<8> keadu ketta manitharka'l nakaraththaik kulaikki'raarka'l. gnaanika'loa koapa ve'riyai akat'ruki'raarka'l.

<9> gnaani mathiyeenanudan vivaathikkaiyil, koapiththaalum nakaiththaalum avarka'l (iruvarum) udanpada maattaarka'l.

<10> iraththa ve'riyu'l'la manithar nearmaiyaa'lanaip pakaippar. neethimaanka'loa avanudaiya uyiraik (kaappaat'rath) theaduki'raarka'l.

<11> mathi kettavan than thi'ramaiyaiyellaam ve'likkaattuki'raan. gnaani mathippaith theadaamal athai ma'raikki'raan.

<12> poy vaarththaika'lai manam virumpik keadki'ra arasan (than) oozhiyarka'l anaivaraiyum theeyoaren'ru e'n'nuki'raan.

<13> eazhaiyum kadankaaranum oruvarukkoruvar ethirppattanar. iruvaraiyum o'lirach seypavar aa'ndavarea.

<14> eazhaika'lai u'nmaiyinpadi theerppidukin'ra arasanin ariya'nai en'rum nilaipe'rum.

<15> pirampum ka'ndanamum gnaanaththaith tharukin'rana. than manampoal vidappaduki'ra paiyanoa than thaayai avamathikki'raan.

<16> akkiramika'l peruka, akkiramangka'lum perukum. neethimaanka'loa avarka'lukku varappoakum azhivaik kaa'npaarka'l.

<17> un makanai (a'rane'riyil) padippiththaal, avan unakku aa'ruthalaay iruppaan; un aanmaavukkum inpaththaith tharuvaan.

<18> i'raivaakku at'rup poakaiyil kudika'l nilaikulainthu poavaarka'l. aanaal, kadavu'lin katta'laiyaik kaikko'ndozhukuki'ravan pea'ru pet'ravanaam.

<19> adimaiyai vaarththaika'laal ka'ndikkak koodaathu. eanen'raal, avan nee solvathaik ka'ndupidiththaalum ma'rumozhi sollath thayangkuvaan.

<20> peasath thudikkum manithanaik ka'ndaayoa? avanudaiya thirunthuthalaivida mathiyeenaththaiyea athikamaay nampa vea'ndum.

<21> i'lamai thottu adimaiyaich sellamudan pea'nuki'ravan pi'rkaalaththil avan avamathippavan en'ru ka'nda'rivaan.

<22> koapam ko'l'lum manithan sachcharavuka'laik ki'lappuki'raan. e'lithaaych sinam ko'lpavan paavam seyya athikach saarpu'l'lavanaay irukki'raan.

<23> akangkaariyaith thaazhvu pinthodarkin'rathu. manaththaazhchchiyudaiyoan makimai adaivaan.

<24> thirudanudan pangku pe'ruki'ravan than aanmaavaip pakaikki'raan. avan aa'naiyiduki'rathaik keattum thaan (avanaik) kaattik koduppathillai.

<25> manithanukku agnchuki'ravan viraivil madivaan. aa'ndavaril nampikkai vaippavan uyarththappaduvaan.

<26> arasanin samookaththaith theaduki'ravarka'l palaraam. aanaal, ovvoruvarudaiya neethith theerppum aa'ndavaridamirunthu pu'rappadukin'rathu.

<27> neethimaanka'l akkiramiyaana manithanai ve'rukki'raarka'l. akkiramika'loa nanne'riyil ozhukuki'ravarka'lai ve'rukki'raarka'l. vaarththaiyaik kaakki'ravan azhivi'rku aa'laakavea maattaan.

[pazhamozhi aakamam 30]

<1> kakkukin'ravanin puthalvanaana seakarippoanin vaarththaika'laavana: kadavu'l thannudan irukka, thannoadu thangkiyirukkin'ra kadavu'laal thidappaduththappatta manithan uraiththa kaadchi sonnathaavathu:

<2> naan manitharil mikavum mathikeadanaay irukki'rean. manitharudaiya gnaanam ennoadu illai.

<3> naan gnaanaththaik ka'rkavumillai, neethimaanka'lin a'rivuk kalaiyai a'riyavumillai.

<4> vaana ma'ndalaththil ea'ri i'rangkinavan evan? than kaika'lil kaat'rai adakkinavan evan? aadaiyil (koottuvathupoal) neerththira'laik koottinavan evan? poomiyin sakala ellaika'laiyum ezhuppi u'ruthippaduththinavan evan? avan peyar enna? avan makka'lin peyarum enna, theriyumaa?

<5> kadavu'lin vaarththai neruppinaal (parisuththap) pattathu. athai nampi irukkin'ravarka'lukku (athu) keadayamaam.

<6> nee ka'ndikkappattup poyyanaayp poakaathapadi avarudaiya vaarththaika'loadu yaathon'raiyum searkkaathea.

<7> ira'ndu (kaariyangka'lai) naan ummidam keadki'rean; naan i'rakkumun (avat'rai) neer enakku ma'ruththuvidaatheer.

<8> vee'naanathaiyum poyyaana so'rka'laiyum ennaivittu akan'rirukkach seyyum; va'rumaiyaiyeanum selvaththaiyeanum enakkuk katta'laiyidaamal en vaazhkkaikkuth theavaiyaanathai mattum enakkuk kodum.

<9> (eanen'raal), naan oru oruvea'lai ni'raivinaal thoo'ndappattu: aa'ndavar yaar en'ru ma'ruththuch solvean; allathu, va'rumaiyin kodumaiyinaal thirudi, en kadavu'l peyaraal poyyaa'nai yiduvean.

<10> oar adimaiyaippat'ri avan thalaivanidam kut'ram saattaathea. oruvea'lai avan unnaith thoot'ruvaan.

<11> (thoot'rinaal) nee azhivaayan'roa? than thanthaiyaith thoot'ri, thaayai vaazhththaatha oru santhathi u'ndu.

<12> than ka'raika'linin'ru kazhuvappadaamalea thanakkuch suththamaanathaakath thoan'rukin'ra oru santhathi u'ndu.

<13> than ka'nka'lai nimirththi vaiththu, than imaika'lai uyara ezhuppukin'ra oru santhathi u'ndu.

<14> poomiyinin'ru e'liyavarka'laiyum manitharinin'ru eazhaika'laiyum vizhungkum poruttu, than pa'rka'lukkup pathilaayk kaththika'lai udaiyathum than kadaivaayp pa'rka'laal araikki'rathumaana oru santhathi u'ndu.

<15> attaikku ira'ndu puthalvika'l u'ndu. ivai, ko'ndu vaa, ko'ndu vaa enkin'rana. ni'raivu adaiyaathana moon'ru u'ndaam; poathum en'ru solla a'riyaatha naankaavathon'rum u'ndu.

<16> avai evaiyen'raal: paathaa'lamum, yoanivaayum, tha'n'neeraal ni'raivu adaiyaatha poomiyumaam; neruppoa, poathum en'ru orukaalum solvathillai.

<17> than thanthaiyaiyum ikazhnthu than thaayin pirasava veathanaika'laiyum pu'rakka'nikki'ravanin ka'n'nai neeroattaththilu'l'la kaakkaika'l pidungkavum, kazhukin kugnchuka'l avanaith thinnavung kadavana.

<18> enakkuk kadinamaanavai moon'ru u'ndu; naankaavathaiyoa si'ritheanum a'riyean.

<19> vaanave'liyil kazhukin vazhiyaiyum, paa'raiyinmeal paampin vazhiyaiyum, nadukkadalil marakkalaththin vazhiyaiyum (a'rivathu kadinam); i'lamaiyil manithan vazhiyaiyum (a'riyean).

<20> thin'rapin than vaayaith thudaiththuk ko'ndu: naan theevinai seyyavillai enki'ra vipasaarap pe'n'nin vazhiyum atha'rkuch samaanam.

<21> poomi moon'rinaal kulaikkap padukin'rathu; naankaavathaiyoa athu thaangka maattaathu.

<22> arasaa'lkin'ra adimaiyaalum, appaththaal ni'raivu ko'ndirukkin'ra mathikeadanaalum,

<23> thiruma'naththin moolam angkeekarikkappatta pakaikkuriya pe'n'naalum (poomi kulaikkappaduki'rathu); than thalaiviyin urimaikkaariyaakin'ra adimaiyaiyoa (athu) thaa'lamaattaathu.

<24> poomiyil a'rpamaanavai naanku u'ndu. aanaal avaiyea gnaanika'lilum athika gnaanamu'l'lavai.

<25> (avai:) a'ruvadaik kaalaththil thamakku u'navaich seakarikkin'ra a'rpap poru'laakiya e'rumpuka'lum,

<26> paa'raiyinmeal than padukkaiyai amaikkin'ra palamat'ra piraa'niyaakiya muya'r kuttiyum,

<27> arasanillaamalea anaiththum koottam koottamaayp pu'rappadukin'ra vettukki'liyum,

<28> kaiyaal pidikkak koodumaanathum, arasanudaiya veeduka'lilumea vaazhnthiruppathumaana palliyumaam.

<29> nan'raay nadakki'ra moon'rum, paakkiyamaay nadakki'ra naankaavathon'rum u'ndu.

<30> yaarudaiya ethirppukkum agnchaatha mirukangka'lil mika valimaiyu'l'la singkamum,

<31> idaik kattappatta seavalum, semma'rikkidaayum, evarum ethirkkakkoodaatha arasanumaam.

<32> meanmaiyaay uyarththappattapin mathiyeenanaayk kaa'nappattavan u'ndu. eanen'raal, avan a'rivudaiyavanaay irunthiruppaanaayin than vaayil kai vaiththiruppaan.

<33> paal ka'rakkumpadi madiyaip palamaay amukkuki'ravan ve'n'neyaip pizhiki'raan; valuvanthamaay mookkaich sinthuki'ravan iraththaththai varuvikki'raan; koapaththai moottuki'ravanoa pi'lavuka'lai vi'laivikki'raan.

[pazhamozhi aakamam 31]

<1> laamuveal en'ra arasanin vaarththaika'l. avan thaay avanukkuk ka'rpiththa kaadchiyaavathu:

<2> en anpanea, enna? en vayit'rin neasanea, enna? en aasaika'lin iniyanea, enna?

<3> un poru'laip pe'nka'lukkum, arasarai azhikkumpadiyaaka un selvaththaiyum tharaathea.

<4> arasarukku vea'ndaam, oa laamuveal! arasarukkuk kodimunthirippazhach saat'raik kodukkavea'ndaam. eanen'raal, kudimayakkam aa'lkin'ra idaththil irakasiyamea kidaiyaathu.

<5> avarka'l mathupaanam arunthinaal oruvea'lai neethiththeerppuka'laiyum ma'ranthu, eazhaiyin makka'ludaiya vazhakkaiyum maat'ruvaarka'l.

<6> sagnchalamu'l'lavarka'lukku mathupaanaththaiyum, thuyara manamudaiyoarukkuk kodimunthirip pazhach saat'raiyum kodungka'l.

<7> avarka'l kudiththuth thangka'l keattinai ma'ranthum, thangka'l thunpaththai ini ninaiyaamalum iruppaarka'laaka.

<8> oomaikkaakavum, unnidam varuki'ra kaividappattavarka'lukkaakavum un vaayaiththi'ra.

<9> un vaayaiththi'ranthu neethiyaanathaik ka'rpi; illaathavanaiyum eazhaiyaiyum niyaayantheer.

<10> vallamaiyu'l'la pe'n'naik ka'ndupidippavan yaar? ava'l thooramaayk kadaikoadika'linin'ru adaiyappet'ra selvamaam.

<11> ava'l ka'navanin ithayam ava'lpaal nampikkai ko'lkin'rathu. ko'l'laip porudka'lum avanukkuk ku'raivupadaa.

<12> ava'l avanukkuth than vaazhnaadka'l anaiththum theemaiyai alla, nanmaiyaiyea a'lippaa'l.

<13> ava'l aattu mayiraiyum sa'nal noolaiyum thearntheduththuth than kaith thi'ramaiyaal vealai seythaa'l.

<14> thooraththinin'ru appaththaik ko'ndu varuki'ra kappal poalaanaa'l.

<15> iravilea ezhunthu than oozhiyarukku arumaiyaana poru'laiyum, than oozhiyakkaarika'lukku u'navu vakaika'laiyum thanthaa'l.

<16> vayal nilaththaiyum aaraaynthu paarththu athai vaangkinaa'l. than kaika'lin palaththaal kodimunthirith thoattaththaiyum nattaa'l.

<17> thidaththaal than idaika'lai varinthukattith than puyaththaiyum palappaduththinaa'l.

<18> ava'l suvai paarththuth than viyaapaaram nalamaanathen'ru ka'ndaa'l. ava'ludaiya vi'lakku iravil a'naikkappadaathu.

<19> vanmaiyaana kaariyangka'lukkuth than kaika'lai upayoakiththaa'l. ava'ludaiya viralka'l simpuk kathiraip pidiththana.

<20> vakaiyillaathavanukkuth than kaika'laith thi'ranthaa'l. than u'l'langkaika'lai eazhaikku neettinaa'l.

<21> paniyin ku'lir nimiththam than veettaaraippat'ri agnchamaattaa'l. eanen'raal, ava'ludaiya oozhiyar anaivarumea irattai (aadai)yaal uduththap pattirukki'raarka'l.

<22> kampa'li aadaiyaith thanakkuch seythirukki'raan. melliya sa'nalum karugn sivappu aadaiyum ava'ludaiya poarvaiyaam.

<23> ava'l ka'navan poomiyin aaloasanaich sangkaththaarudan udkaarnthirukkaiyil niyaaya vaayilil makimai pe'ruvaan.

<24> ava'l mukkaattuth thu'niyum seythu vit'raa'l. kanaaneayanukku idaik kachchaiyaiyum koduththu vittaa'l.

<25> valimaiyum azhakum ava'lukku udai(yaam). kadaisi naa'lilum ava'l nakaippaa'l.

<26> gnaanaththukkuth than vaayaith thi'ranthaa'l. ava'ludaiya naavil saanthaththin neethimu'rai u'l'lathaam.

<27> ava'l than illaththin vazhika'lai ut'ruppaarththaa'l; soampalaayth than appaththai u'n'naa'l.

<28> ava'ludaiya puthalvar ezhunthu ava'laip pea'rudaiyaa'l en'ru muzhangkinaarka'l. ava'l ka'navanum ava'laip pukazhnthaan.

<29> pala maka'lir selvangka'laich seakariththaarka'l; neeyoa anaivaraiyum kadanthu mealaanava'l aanaay.

<30> azhaku poyyum, ezhil vee'numaam. aa'ndavarukkup payappaduki'ra pe'n'nea pukazhappaduvaa'l.

<31> ava'ludaiya kaika'linin'ru pe'rum palanai ava'lukkea kodungka'l. ava'ludaiya seyalka'lea (naduvarin) sangkangka'lil ava'laip pukazhakkadavana.

 

 

No comments:

Post a Comment