Saturday 26 November 2022

sangkeethangka'l

[sangkeethangka'l 0001]

<1> theeyoarin a'rivuraippadi nadavaathavan, paavika'lin vazhiyil sellaathavan, pazhikaarar koottaththil amaraathavan pea'ru pet'roan.

<2> kadavu'ludaiya thiruchsattaththil inpam kaa'npavanaay, athai allum pakalum thiyaanippavanea pea'ru pet'roan.

<3> vaaykkaalka'lin oaraththil nadappattu, ilaika'l en'rum uthirkkaamal thakka paruvaththil kani tharum maraththukku avan oppaavaan: avan seyvathanaiththilum vet'ri pe'ruvaan.

<4> theeyavarukku angnganamiraathu, oru naa'lumiraathu: kaat'roadu kaat'raayp pa'rakkum pathar poan'ravarka'l avarka'l.

<5> neethiththeerppu varum poathu theeyoar nilai kulainthupoavar: nallavarka'l sapaiyil paavika'l nilaiththiraar.

<6> nalloarin vazhiyaik kadavu'l paathukaappaar: theeyoarin vazhiyoa azhivukkea sellum.

[sangkeethangka'l 0002]

<1> pu'ravinaththaar see'ruvathu ean? veat'rinaththaar vee'naana soozhchchi seyvaanean?

<2> maanila mannarka'l kalakam vi'laikki'raarka'l: thalaivarka'l on'rusearnthu aa'ndavaraiyum, avar apishukam seytha arasaraiyum ethirththuch sathi seyki'raarka'l.

<3> avarka'l itta tha'laika'lai inith thakarththe'rivoam: avarka'l vaiththa ka'n'nika'lai utha'rividuvoam" enkin'ranar.

<4> vaanulakil veet'riruppavaroa ithaip paarththu nakaikki'raar: aa'ndavar avarka'laip paarththu ea'lanam seykin'raar.

<5> veku'ndezhunthu avarka'lai achchaththil aazhththuki'raar: kadugn sinaththaal avarka'laik kalangkadikkin'raar.

<6> seeyoanilea, en thirumalai meethinilea, naan avarai en arasaraaka ni'ruvinean" enki'raar.

<7> kadavu'l viduththa katta'laiyai naan pa'raisaat'ruvean: aa'ndavar ennidam koo'riyathu: "neer em maka'l, in'ru ummai een'reduththoam.

<8> emmidam kea'lum, yaam umakku makka'linangka'lai urimaiyaakkuvoam: ulakin kadai ellai varai umakkuch sonthamaakkuvoam.

<9> iruppuk koal ko'ndu avarka'lai no'rukkuveer: kuyavanin kalangka'lena avarka'laith thavidu podiyaakkuveer."

<10> aakavea arasarka'lea, ippoathu u'narnthu ko'l'lungka'l: maanilaththai aa'lpavarka'lea, a'rinthuko'l'lungka'l.

<11> aa'ndavarukku achchaththoadu oozhiyam seyyungka'l: avar mun akamakizhungka'l.

<12> nadunadungki avar mun the'ndanidungka'l, illaiyeal sinanthezhuvaar, neengka'l vazhiyileayea azhivu'ruveer: avarathu sinamoa viraivil kothiththezhum; avaridam adaikkalam pukuvoar anaivarum pea'rupet'roar.

[sangkeethangka'l 0003]

<1> aa'ndavarea, ennaith thunpu'ruththuvoar palaraayu'lar: enakkethiraayk kalakam vi'laippoar palaraayu'lar.

<2> avanukkengkea kadavu'l thu'nai puriyappoaki'raar?" en'ru ennai izhiththuraippoar palaraayu'lar.

<3> aanaal, aa'ndavarea, ennaik kaappavar neerea: enakkup perumai tharupavar neerea; naan thalai nimirath thu'nai seypavar neerea.

<4> kadavu'lai noakkik kookkuralittean: thamathu punitha malaiyilirunthu en kuralukkuch sevi saayththaar.

<5> ini naan paduththu u'rangkuvean, vizhiththezhuvean: eanenil, aa'ndavarea enakku aatharavaayirukki'raar.

<6> ennai ethirkkach soozhnthirukkum aayiramaayiram pakaivarkku naan agnchean.

<7> aa'ndavarea ezhuntharu'lum; en i'raivaa, ennaik kaaththaru'lum: en ethirika'l anaivaraiyum kannaththil a'raikin'reer; theeyoarin pallai udaikkin'reer.

<8> viduthalai a'lippavar aa'ndavar: um makka'l meethu aasi thangkuka.

[sangkeethangka'l 0004]

<1> i'raivaa, en saarpaaka nin'ru neethiyai vi'langka vaippavarea, ummai naan kooppidum poathu enakkuch sevisaayththaru'lum: naan idukka'n ut'rapoathu enakku aa'ruthal a'liththeer; en meethirangki en man'raattaik keattaru'lum.

<2> maanidarea, innum evva'lavu kaalam kalnegncharaayiruppeerka'l? ean vee'naanathai naaduveerka'l? poyyaanathaith theadich selveerka'l?

<3> aa'ndavar tham adiyaarka'lukkaaka viyappukkuriyana seyki'raar, ithai manaththil vaiyungka'l: aa'ndavarai naan kooppidum poathu enakku avar sevisaaykki'raar.

<4> achchamu'rungka'l, paavaththai vidungka'l: iravilum u'l'laththil i'raivanaith thiyaaniththu amaithiyaayirungka'l.

<5> neariya manaththeadu paliyidungka'l: kadavu'lai nampungka'l.

<6> nanmaiyaanathai namakkuk kaattupavan yaar?" enkin'ranar palar: engka'l pakkamaay umathu mukaththaith thiruppum, aa'ndavarea, um mukaththin o'li emmeethu veesach seyyum.

<7> koathumaiyum thiraadchaiyum nanku vi'laiyum kaalaththil, makka'l adaiyum makizhchchiyinum mealaana makizhchchi en ithayaththil pongkach seytheer.

<8> kalakkamin'ri naan inip paduththu'rangka mudiyum: eanenil, aa'ndavarea, naan paathukaappil vaazhach seykin'reer.

[sangkeethangka'l 0005]

<1> aa'ndavarea, en man'raattukkuch sevi saayththaru'lum: en pulampalaik kavaniththaru'lum.

<2> en arasea, en i'raivaa, en kookkurailaik keattaru'lum.

<3> aa'ndavarea, ummaiyea vea'nduki'rean, kaalaiyil en kuralaik keattaru'lveer: kaalaiyil en man'raattuka'lai ummidam eduththuch solli, uthaviyai ethirnoakkik kaaththirukki'rean.

<4> theemaiyai virumpum kadavu'l neer alleer: theeyavan ummoadu thangkamaattaan.

<5> kettavarka'l um thirumun ni'rkamaattaarka'l: theemai seyyum anaivaraiyum neer ve'rukkin'reer

<6> poy sollum anaivaraiyum neer azhikkin'reer: kolai ve'riyarai, vagnchakarai aa'ndavar ve'rukkin'raar.

<7> naanoa um thiruvaru'lin perukkaththi'rkea'rpa um illaththil sen'riduvean: umathu punitha aalayaththil, aa'ndavarea, ummai agnchith thozhuthiduvean.

<8> en maat'raarin poruttu um neethiyaik kaatti vazhi nadaththum: umathu sevvaiyaana vazhiyai enakkuk kaattiyaru'lum.

<9> eanen'raal, avarka'l naavil nearmai enpathillai; avarka'l ithayaththil u'l'lathellaam vagnchakamea: avarka'ludaiya the'ndai thi'rantha kalla'raiyaakum; naavinaal mukaman koo'rukin'ranar.

<10> i'raivaa, avarka'laith tha'ndiyum; thangka'l thittangka'laaleayea avarka'l azhivu'raivaarka'laaka: avarka'l seytha pala theevinaika'lai munnittu avarka'lai viratti vidum; eanenil, umakku ethiraakavea kalakam seythanar.

<11> um adaikkalam naadi varuvoar anaivarum akamakizhvaarka'laaka en'ren'rum akka'lippaarka'laaka: umathu peyar meethu anpu vaiththavarka'laip paathukaappeeraaka; avarka'l ummai ninaiththu makizhchchiyu'ruvaarka'laaka.

<12> aa'ndavarea, neethimaanukku umathu aasi a'likki'reer: umathu karu'naiyai avanukkuk keadayamaaka a'likki'reer.

[sangkeethangka'l 0006]

<1> aa'ndavarea, neer sinangko'ndu ennaik kadinthuko'l'laatheer: um seet'raththil ennai o'rukkaatheer.

<2> aa'ndavarea, naan valuvat'ravan; aathalaal neer enakku irangkum: en elumpuka'l nekkuvittup poayina; aa'ndavarea, ennaik ku'namaakkum.

<3> mikavea kalangkinathen aanmaa: aa'ndavarea, ean innum thayakkam?

<4> mee'ndum vaarum aa'ndavarea, ean aanmaavai viduviththaru'lum: umathu irakkaththaal ennai meettuk ko'l'lum.

<5> eanenil, mara'namadainthavarka'lu'l yaar ummai ninaivu koorvaar? keezh ulakil yaar ummaip poat'ruvar?

<6> pulampalinaal naan ka'laiththuppoanean: iravu thoa'rum azhuthazhuthu kattilil ka'n'neer sinthuki'rean, en ka'n'neeraal padukkaiyai nanaikki'rean.

<7> varuththa mikuthiyaal en ka'nkan mangkippoayina: ethirika'laal en ka'nka'l kuzhi vizhunthu poayina.

<8> theemai seyvoarea, neengka'l anaivarum ennai vittakalungka'l: eanenil, aa'ndavar en azhukuralaik keattaru'linaar.

<9> aa'ndavar en sepaththaik keattaru'linaar: aa'ndavar en man'raattai eat'rukko'ndaar

<10> en pakaivar anaivarum vedki, manangkalangkip poavaarka'laaka: vedki viraivaakap pinnadainthu ozhivaarka'laaka.

[sangkeethangka'l 0007]

<1> en i'raivanaam aa'ndavarea, ummidam adaikkalam pukuki'rean: ennaith thunpu'ruththuvoar anaivaridamirunthum enakku meedpum viduthalaiyum a'liththaru'lum.

<2> evanum singkaththaip poala en uyiraip pa'riththuk ko'l'la vidaatheayum: viduvippavan evanumin'ri ennai izhuththuk ko'ndu poaka vidaatheayum.

<3> en i'raivanaakiya aa'ndavarea, ippadi naan seythirunthaal: athaavathu, en kaika'laal aneethi seythirunthaal,

<4> kaara'namin'ri enakkuth theengkizhaiththavanaiyea kaappaat'rivarum naan, en na'npanukkuth theemai seythiruntheanen'raal,

<5> pakaivan ennaith thuraththip pidiththu en uyirai nasukki viduvaanaaka: en peyaraik koduththup paazhpaduththuvanaaka.

<6> aa'ndavarea, sinangko'ndu neer ezhumpuveeraaka: ennaith thunpu'ruththuvoar sinaththai ethirththu ezhumpuveeraaka. en saarpaaka neethiyai nilainaatta ezhumpuveeraaka: antha neethiyai vazhangkiyavar neereayan'roa!

<7> makka'linaththaar ummaich soozhnthuko'lvaarka'laaka: avarka'lanaivar meethum unnathangka'lil neer veet'riruppeeraaka.

<8> makka'lukku neethipathiyaayiruppavar aa'ndavarea: umathu neethikkea'rpa aa'ndavarea, enakku neethi vazhangkum; enathu maasinmaikkea'rpa enakku neethi vazhangkum.

<9> theeyavarka'ludaiya theeya manam ozhivathaaka: u'l'laththaiyum u'l'lu'ruppuka'laiyum aayntha'ripavarea, neethiyu'l'la i'raivanea, nallavanai neer nilaini'ruththum.

<10> kadavu'lea enakkuk keadayam: neariya manaththoaraik kaappavar avarea.

<11> nearmaiyu'l'la neethipathiyaay u'l'laar kadavu'l: naa'lthoa'rum sinangko'l'lum i'raivan avar.

<12> paavika'l mananthirumpaavittaal tham vaa'laik koormaiyaakkuvaar: villai naa'neat'ri eyyath thodangkuvaar.

<13> saavukkuriya aayuthangka'lai avarka'lukku aayaththam seyvaar: tham ampuka'lai anal kakkach seyvaar.

<14> paaviyaanavan theemaiyaik karuththarikki'raan: theevinaiyaik karuvaayk ko'ndirukki'raan, vagnchakaththaip pet'redukki'raan.

<15> kuzhiyaip pa'rikki'raan, athai aazhamaakkuki'raan: thaan pa'riththa kuzhiyil thaanea vizhuki'raan.

<16> avan seytha theemai avan thalaimealeayea vanthu vizhum: avan seytha kodumai avan mealeayea padum.

<17> naanoavenil aa'ndavarudaiya neethiyai ninaiththu avaraip pukazhvean: unnatharaana aa'ndavarudaiya peyaraip pukazhnthu paaduvean.

[sangkeethangka'l 0008]

<1> aa'ndavarea, em aa'ndavarea, umathu peyar ulakengkum evva'lavu viyappukkuriyathu! neer um makimaiyai vaanangka'lukku mealaaka vi'langkach seytheer.

<2> um ethirika'l pinnadaiyumaa'ru, si'ruvarka'lin vaayum ummai pukazhntheaththach seytheer: ethiriyaiyum pakaivanaiyum odukkavea ingnganam seytheer.

<3> ummudaiya vaanangka'lai um padaippuka'lai, neer amaiththa nilavai, vi'nmeenka'laik kaa'num poathu,

<4> manithanai neer oru poruttaaka ninaikka avan yaar? avanaippat'ri akka'rai ko'l'la avan yaar en'ru sollath thoan'ruki'rathu!

<5> vaanathootharai vida avanaich si'rithu thaazhnthavanaakap padaiththeer: maa'npaiyum perumaiyaiyum avanukku mudiyaakach soottineer.

<6> um padaippuka'l anaiththinmeethum avanukku athikaaram thantheer: anaiththaiyum avanukkuk keezhppaduththineer.

<7> aadumaaduka'l, vayal ve'liyil ulavum vilangkuka'l anaiththum, avanukkup pa'niyach seytheer;

<8> vaanaththup pa'ravaika'l, kadalil vaazhum meenka'l, athil neenthum anaiththaiyum avanukkuk keezhppaduththineer.

<9> aa'ndavarea, em aa'ndavarea, ulakengkum umathu peyar evva'lavu viyappukkuriyathu!

[sangkeethangka'l 0009]

<1> aa'ndavarea, en muzhu u'l'laththudan ummaip pukazhuvean: um viyaththaku seyalka'laiyellaam eduththuraippean.

<2> unnathamaanavarea, ummai ninaiththu naan akamakizhnthu akka'lippean: um peyarukkup pukazh paaduvean.

<3> eanen'raal, en ethirika'l pinnadainthu poayinar: um thirumunnea thadumaa'ri ozhinthu poayinar.

<4> eanenil, neer en vazhakkai visaariththu enakku neethi vazhangka munvantheer: nearmaiyu'l'la neethipathiyaay um ariya'naiyil amarntheer.

<5> pu'ra inaththaarai athattineer, theeyoarai azhiththuvitteer: avarka'ludaiya peyaraiyea adiyoadu eduththuvitteer.

<6> ethirika'lin nakarangka'laith tharaimattamaakkineer, avarka'l tholainthu poayinar, thalaiyedukkaamal ozhinthea poayinar: avarka'ludaiya ninaivea illaama'r poayvittathu.

<7> aa'ndavaroa en'rum tham ariya'naiyil amarnthu'l'laar: neethi vazhangkath tham ariya'naiyai ni'ruviyu'l'laar.

<8> avar thaamea ulakinarkkellaam neethiyudan theerppuk koo'ruvaar: nearmaiyoadu makka'lanaivarkkum neethi vazhangkuvaar.

<9> odukkappattavarka'lukku aa'ndavar adaikkalamaayiruppaar: idukka'n nearum poathellaam eat'ra sara'n avarea.

<10> um peyarai a'rinthoar ummeethu nampikkai ko'lvar: ummaith theaduvoarai neer kainekizhvathillai, aa'ndavarea.

<11> seeyoanil u'raiyum aa'ndavarukkup pukazhpaadungka'l: makka'linangka'lidaiyea avarudaiya arugn seyalka'lai a'riviyungka'l.

<12> iraththap pazhivaangkum avar avarka'lai ninaivil ko'ndu'l'laar: e'liyoarin kookkuralaik keadka ma'ravaar.

<13> aa'ndavarea, enmeethu irakkam vaiyum: mara'na vaayililirunthu ennaik kaithookkividupavarea, en ethirika'lin kaiyil naan padum thunpaththaip paarum.

<14> appoathu seeyoan nakara vaayilka'lil naan um pukazhchchika'laich saat'ruvean: neer enakka'liththa uthaviyai ninaiththu akka'lippean.

<15> pu'ravinaththaar thaangka'l vettiya kuzhiyil thaangka'lea vizhunthanar: avarka'l ma'raivaaka vaiththa ka'n'niyil avarka'ludaiya kaalka'lea sikkikko'ndana.

<16> aa'ndavar thammai ve'lippaduththinaar, neethi vazhangkinaar: thaan seytha seyalka'lileayea paaviyaanavan akappattuk ko'ndaan.

<17> paavika'l keezhulakukkup poay ozhivaarka'laaka: kadavu'lai ma'rakkum pu'ra inaththaar anaivarum angnganamea ozhivaarka'laaka.

<18> eazhaika'lai i'ruthi varai ma'ranthu poakamaattaar aa'ndavar: e'liyoar avar meal ko'nda nampikkai oru naa'lum vee'naakaathu.

<19> aa'ndavarea ezhuntharu'lum, manithanin kai ongkavidaatheayum: um thirumun pu'ra inaththaar ellaarukkum theerppu vazhangkappadattum.

<20> aa'ndavarea avarka'l anaivaraiyum thikilu'rach seyyum: thaam ve'rum manitharea en'ru avarka'l u'narattum.

<21> aa'ndavarea, ean tholaivilu'l'leer? nerukkadiyaana vea'laiyil ean o'linthu ko'lki'reer?

<22> theeyoar serukku'ra, e'liyavaroa avathippaduki'raarka'l: avarka'l seyyum soozhchchika'lil e'liyoar akappattuth thavikki'raarka'l.

<23> than theeya naattaththaippat'ri paaviyaanavan perumai ko'lki'raan: pearaasaikkaaran aa'ndavaraip pazhikki'raan, pu'rakka'nikki'raan.

<24> kadavu'lea illai, engkea pazhivaangkappoaki'raar!" en'ru theeyavan serukkudan solki'raan: ithuvea avan ninaivaayirukki'rathu.

<25> avan seyyum muya'rchika'l epapoathum vet'rikaramaaka mudikin'rana: um theerppuka'l avan manaththi'rkuch si'rithum ettaathavai; than ethirika'laiyellaam avan pu'rakka'nikki'raan.

<26> yaarum ennai asaikka mudiyaathu: thalaimu'rai thalaimu'raiyaaka naan inpamaakavea vaazhvean!" en'ru avan thanakku'l sollikko'lki'raan.

<27> avan peasuvathellaam saapanaiyum kapadamum vagnchakamumea: avan naavil olippathu theemaiyum innalumea.

<28> sit'roorka'lukkarukil ka'n'ni vaiththup pathungkiyiruppaan, ma'raivaana idangka'lil kut'ramat'ravarka'laik kolai seyki'raan: e'liyavarka'lukkuth theemai seyvathileayea avan ka'n'naayirukki'raan.

<29> putharil pathungkiyirukkum singkampoala avan ma'raivaakap pathungkikkidanthu, e'liyavaraip pidikkak ka'n'ni vaikki'raan: e'liyoaraith than valaiyil vizhachseythu pidiththukko'lki'raan.

<30> e'liyavar meethu paayvatha'rkaakath tharai meethu paduththup pathungkikkidakki'raan: avanudaiya kodumaiyaal e'liyoar veezhchchiyu'rukin'ranar.

<31> kadavu'l ma'ranthuvittaar, tham mukaththaith thiruppikko'ndaar: orukaalum paarkkamaattaar" en'ru thanakku'l sollik ko'lki'raan.

<32> aa'ndavaraakiya i'raivaa, ezhuntharu'lum, um karaththai uyarththum: e'liyoarai ma'ravaatheayum.

<33> kettavarka'l kadavu'laip pu'rakka'nippathean? "avar pazhivaangka ninaikkamaattaar" en'ru thamakku'l sollik ko'lvathean?

<34> aanaal aa'ndavarea, neer ellaam paarkki'reer! thunpu'ruvoaraiyum veathanaippaduvoaraiyum neer kavaniththuk ko'lki'reer: avarka'lai ummidam eat'rukko'lki'reer; e'liyavan thannai ummidam oppadaikki'raan; anaathaikku neerea thu'nai.

<35> paavika'l, theemai seyvoar ivarka'ludaiya palaththai no'rukkividum: ivarka'ludaiya akkiramaththi'rkea'rpap pazhivaangkum, avvakkiramam tholainthea poakattum.

<36> aa'ndavar en'ren'rum arasaraavaar: avarudaiya naattinin'ru pu'ravinaththaar ozhinthupoayinar.

<37> anaathaika'lukkum avathiyu'ruvoarkkum neethi vazhangkavum, ulakaich saarntha manithar ini achcham vi'laivikkaathirukkavum,

<38> thaazhvut'roarudaiya man'raattai aa'ndavarea, neer keattaru'lineer: avarka'ludaiya u'l'laththi'rku ookkama'liththu avarka'lukkuch sevisaayththeer.

[sangkeethangka'l 010]

<1> naan aa'ndavaridam adaikkalam theaduki'rean: "pa'ravai poal malaikkup pa'ranthu sel.

<2> ithoa paavika'l villai va'laikki'raarka'l; naa'nil ampu thodukki'raarka'l: near manaththoar meethu iru'lil ampu eyyap paarkki'raarka'l;

<3> adippadaiyea thakarkkappadum poathu, neethimaan enna seyyamudiyum?" en'ru neengka'l ennidam solvaanean.

<4> aa'ndavar tham irukkai punitha aalayam: aa'ndavarudaiya ariyanai vaanakam! avarudaiya ka'nka'l ut'ru noakkukin'rana: manumakka'lai avai parisoathiththup paarkkin'rana.

<5> neethimaanaiyum theeyoanaiyum aa'ndavar ooduruvippaarkki'raar: theemaiyai virumpukin'ravanai avar ve'rukki'raar.

<6> paavika'l meethu avar neruppu mazhaiyum kanthakamum pozhivaar: anal kaat'rea avarka'l kathi.

<7> eanenil aa'ndavar neethiyu'l'lavar, neethiyai neasippavar: nearmaiyu'l'lavarka'l avar mukaththaik kaa'npaarka'l.

[sangkeethangka'l 011]

<1> aa'ndavarea, kaaththaru'lum; eanenil, ulakil nallavarka'lea illaamal poanaarka'l: makka'lidaiyea sollu'ruthi enpathu illai.

<2> ovvoruvanum than ayalaanidam poy peasuki'raan: vagnchaka naavaal ira'ndakam peasuki'raan.

<3> vagnchaka naavaiyellaam aa'ndavar vearoadu pidungki viduvaaraaka: veempu peasuki'ra naavai a'ruththu viduvaaraaka.

<4> engka'l naavanmai engka'l valimai; engka'l peachchuth thi'ranea engka'l pakkath thu'nai: engka'lukkup periyavan yaar?' en'ru solluki'ravarka'lai ozhiththu viduvaaraaka.

<5> e'liyoar padum thunpaththin poruttum, eazhaika'l vidum perumoochchin poruttum ithoa naan ezhuki'rean: paathukaappu vea'ndupavanukku athai a'lippean' enki'raar aa'ndavar.

<6> aa'ndavar tham so'rka'l nearmaiyaanavai: ma'n'nilirunthu piriththu eazhu mu'rai pudamidappatta nalla ve'l'li poan'ravai.

<7> aa'ndavarea, neer engka'laik kaaththaru'lum: inthath thalaimu'rai makka'linin'ru en'rum engka'laik kaappaat'rum.

<8> theeyoar engkum soozhnthu'l'lanar: a'rpa manithar thalai nimirnthu nadakkin'ranar

[sangkeethangka'l 012]

<1> aa'ndavarea, ethuvarai ennai ma'ranthiruppeer? i'ruthi varai ma'ranthiduveeroa? ethu varai umathu thirumukaththai ennidamirunthu ma'raiththuk ko'ndiruppeer?

<2> en varuththangka'lai evva'lavu kaalam enakku'l'leayea thaangkikko'ndiruppean? naa'l thoa'rum ezhukin'ra manakkavalaiyea eththanai naa'l po'ruththukko'ndiruppean? evva'lavu kaalam en ethiri en meethu vet'riko'lvaan?

<3> en aa'ndavaraakiya i'raivaa, ennaik ka'n'noakki en man'raattaik keattaru'lum.

<4> mara'na u'rakkaththil naan aazhnthuvidaamal en ka'nka'lukku umathu o'liyai veesum: 'avanai mea'rko'ndean' en'ru en ethiri solla vidaatheayum; naan veezhchchiyut'rathaik ka'ndu en ethirika'lai akka'likka vidaatheer.

<5> umathu irakkaththaiyea naan nampiyirukki'rean an'roa! ummidamirunthu varum uthaviyai ninaiththu en negncham akka'lippathaaka: enakku nanmaiyea seyyum aa'ndavarukku naan innisai paaduveanaaka.

[sangkeethangka'l 013]

<1> kadavu'l illai' en'ru a'rivili thanakku'l sollik ko'lki'raan; manithar mut'rilum kettup poayinar: akkiramaththaiyea seykin'ranar; nanmai seyki'ravan oruvanumillai.

<2> vaaninin'ru aa'ndavar manumakka'laip paarkkin'raar: a'rivu'l'lavan, kadavu'laith theadupavan evanaathu u'ndaa enap paarkkin'raar.

<3> ellaarum ne'ri thava'rip poayinar, orungkea kettazhinthanar: nanmai seypavanea illai, illavea illai; oruvankooda illai.

<4> theemai seyki'ravarka'l ellaarum u'navai vizhungkuvathu poal en makka'lai vizhungkap paarkki'raarka'l: ivarka'l aa'ndavarathu uthaviyai naaduvathillai; ivarka'l nalla'rivu pe'ramattaarka'laa?

<5> aakavea, achchaththaal nadungkuvar: eanenil, kadavu'l neethimaanka'lin thalaimu'raiyoadu irukki'raar.

<6> e'liyavan thittaththaik kavizhththu vidap paarkki'raarka'l: aanaal aa'ndavar avanukku aatharava'likki'raar.

<7> seeyoanilirunthu israayeal makka'lukku meedpu varaathoa! aa'ndavar tham makka'lukku nalla vaazhvu a'likkumpoathu, yaakkoapin inaththaar ka'likoorvar, israayeal makka'l akamakizhvar.

[sangkeethangka'l 014]

<1> aa'ndavarea, um illaththil thangki vaazhvoar yaar? umathu thirumalaiyil kudiyiruppavar yaar?

<2> maasat'ra vaazhkkai nadaththupavan, neethi niyaayaththaik kadaippidippavan, ithayaththil neariyavai ninaippavan;

<3> naavaal eppazhichsollum koo'raathavan, ayalaanukkuth theemai seyyaathavan, pi'raraip pazhiththuraikkaathavan;

<4> theeyoarai izhivaakak karuthupavan, aa'ndavarukku agnchuvoarai uyarvaaka mathippavan;

<5> thanakkuth thunpam vanthaalum thantha vaakku'ruthiyai mee'raathavan, than pa'naththai vattikkuk kodukkaathavan, maasat'ravarka'lukku ethiraakak kaikkooli vaangkaathavan.-- ingnganam nadappavan en'ren'rum nilaiththiduvaan.

[sangkeethangka'l 015]

<1> i'raivaa, ennaip paathukaaththaru'lum: ummidan naan adaikkalam pukunthean.

<2> neerea en aa'ndavar: ummaiyan'ri enakku vea'ru nanmaiyillai" en'ru aa'ndavaridam sonnean.

<3> avarudaiya poomiyil u'l'la punitharka'lpaal, enakku'l'la manappat'ruthalai eththu'nai viyappukkuriyathaakkinaar!

<4> vea'ru theyvangka'lai vazhipaduvoar thangka'l thunpangka'laip perukkik ko'lkin'ranar: avat'rukkuch seyyappadum iraththap palika'lil naan kalanthuko'l'la maattean; avat'rin peyarai muthalaay naavaal uchcharikkamaattean.

<5> aa'ndavar thaamea en urimaich soththu, avarea en ki'n'nam: enakkuriyathai enakkena vaiththiruppavar neerea.

<6> makizhchchiyoottum idaththil enakkup pangku kidaiththathu: en urimaippea'ru enakku nearththiyaanathaayit'ru.

<7> enakku aaloasanai koduththa aa'ndavarai naan vaazhththuvean: iravil kooda en ithayam enakku a'rivu'rai koo'ruki'rathu.

<8> aa'ndavarai naan ennearamum en ka'nmun ko'ndirukki'rean: avar en valappakkaththil iruppathaal naan asaivu'rean.

<9> ithanaal en ithayam akamakizhum; en u'l'lam akka'likkum: en udalum kavalaiyin'ri i'laippaa'rum.

<10> eanenil, en aanmaavaip paathaa'laththil vittuvida maatteer: um punithar azhivu kaa'navidamaatteer.

<11> vaazhvukkuch sellum vazhiyai neer enakkuk kaa'npippeer: um thirumun enakku ni'rai makizhchchiyaiyum, um valakkaiyil idaividaa inpaththaiyum neer¢ kaattuveer.

[sangkeethangka'l 016]

<1> aa'ndavarea, niyaamaana en vazhakkaik keattaru'lum; en kookkuralaik kavaniththaru'lum: vagnchakamat'ra uthattinin'ru ezhum en vea'nduthalukkuch sevisaayththaru'lum.

<2> neerea enakku neethi vazhangkiyaru'lum: nearmaiyaanathu ethuven'ru neerea paarkkin'reer.

<3> en ithayaththai neer parisoathippeeraakil, iravu nearaththil ennaich santhikka varuveeraakil, neruppil ennaip pudamittup paarppeeraakil theemaiyaanathu ethaiyum ennidam kaa'namaatteer.

<4> pi'rar seyvathupoal en naavu thava'raanathaip peasavillai: um uthattinin'ru ezhuntha vaarththaiyinpadi um thiruchsattam kaattiya vazhika'laip pinpat'rinean.

<5> neer kaattiya vazhiyil en kaaladika'l u'ruthiyaay ni'rkin'rana: avvazhiyil en nadai pi'razhavillai.

<6> i'raivaa, en man'raattaik keattaru'lveer enpathaal naan ummaik kooviyazhaikki'rean: enakku sevisaayththaru'lum; en vi'n'nappaththaik keattaru'lum.

<7> viyappukkuriya umathu irakkaththaik kaattiyaru'lum: um valakkaraththil ummidam adaikkalam pukuvoarai ethirika'lidamirunthu kaappavar neerea.

<8> ka'n'nin ma'niyaippoala ennaik kaaththaru'lum: um si'rakuka'lin nizhalil ennai ma'raiththuk ko'l'lum.

<9> ennai odukkap paarkkum paavika'lidamirunthu ennaik kaaththaru'lum: en ethirika'l kothiththezhunthu ennai va'laiththuk ko'lki'raarka'l.

<10> avarka'l thangka'l kalnegnchil irakkam surakka viduvathillai: avarka'l vaayaal serukkudan peasuki'raarka'l.

<11> ennaip pinthodarnthu ennai va'laiththuk ko'lki'raarka'l: ennaith tharaiyil vizhaththaattuvathea avarka'l noakkamaayirukki'rathu.

<12> irai theadich sellum singkaththukku avarka'l oppaanavarka'l: pathungkik kidakkum singkak kuttikku avarka'l nikaraanavarka'l.

<13> aa'ndavarea, ezhuntharu'lum, ethirea sen'ru avanai vizhaththaattum: um vaa'laikko'ndu en uyiraith theeyoanidamirunthu kaaththaru'lum.

<14> aa'ndavarea, um kaivanmaiyaal manitharidamirunthu ennaik kaaththaru'lum; ivvulakamea sathamen'ru ko'l'lum makka'lidamirunthu ennaik kaaththaru'lum: immai nalanka'laal neer avarka'l vayit'rai nirappalaam! avarka'ludaiya makka'lum ni'raivadaiyattum! meethiyaay iruppathaith thangka'l makka'lukku vittuch sellattum!

<15> naanoavenil, neethiyil nilaiththu um thirumukaththaik kaa'navea virumpuki'rean: umathu pirasannaththaal ni'raivu'ruvathon'raiyea naan vizhaiki'rean.

[sangkeethangka'l 017]

<1> en aat'ralaay u'l'lavarea, aa'ndavarea, umakku naan anpu seyki'rean.

<2> aa'ndavarea, neerea en ka'rpaa'rai, en ara'n, en meedpar: en i'raivanaaka u'l'lavarea, naan adaikkalam pukuvatha'rku eat'ra koattaiyaaka u'l'lavarea, en keadayamum enakku meedpa'likkum valimaiyum en adaikkalamumaaka u'l'lavarea!

<3> pukuzhchchikkuriya aa'ndavarai naan koovi azhaippean: en ethirika'linin'ru meedpadaivean.

<4> saakadikkak koodiya peruve'l'lam ennaich soozhnthuko'ndathu: aapaththukkuriya ve'l'lam ennai achchaththil aazhththiyathu.

<5> keezhulakin tha'laika'l ennaip pi'naiththuk ko'ndana: saavil ka'n'nika'lu'l naan vizhappoanean.

<6> thunpa vea'laiyil naan aa'ndavarai azhaiththean; en i'raivanai noakki kookkuralittean: tham aalayaththil nin'ru en kuralai avar keattaru'linaar; en kookkural avar seviyil vizhunthathu.

<7> appoathu poomi asainthathu, athirnthathu, malaika'lin adiththa'lam kidukiduththathu: eanenil avar koapam moo'ndezhunthathu.

<8> avar naasiyinin'ru koapappukai ki'lampiyathu, eriththu vidum neruppu avar vaayinin'ru ezhumpiyathu: erithalum avaridamirunthu pu'rappattathu.

<9> vaanangka'laith thaazhththik ko'ndu avar i'rangki vanthaar: avar paathangka'lukkadiyil kaarmukil kavinthathu.

<10> keroopimka'linmeal ea'rip pa'ranthu vanthaar: kaat'rai i'rakkaika'laakak ko'ndu virainthu vanthaar.

<11> iru'laith thamakkup poarvaiyaaka a'ninthaar: neeraith thaangkiya iru'nda meakangka'l avarukkuk koodaaram poalaayit'ru.

<12> thammun vi'langkiya o'lippizhampaal erithazhalka'l sudarittana: kalmazhaiyum pozhinthathu.

<13> vaanaththinin'ru aa'ndavar idi muzhangkach seythaar: unnathamaanavar tham kuralaik keadkach seythaar.

<14> ampuka'lai eavi avarka'laich sitha'radiththaar: idiminnal pala viduththu avarka'lai kalangkadiththaar.

<15> aa'ndavar viduththa kadugnsollaal, avarudaiya koapap puyalin veakaththaal, kadalin neeroattangka'l ve'lippattana: poovulakil adiththa'langka'l ve'liyaayina.

<16> vaaninin'ru tham kaiyai neetti ennaip pidiththukko'ndaar: peruve'l'laththinin'ru ennaith thookkivittaar.

<17> valimaimikka en ethirinin'ru ennai viduviththaar: ennaivida valimaimikka pakaivarka'lidamirunthu ennaik kaaththaar.

<18> en thunpa naa'lil avarka'l ennaith thaakka vanthanar: aanaal aa'ndavar enakku adaikkalamaanaar.

<19> nerukkadi illaatha idaththi'rku ennai azhaiththuch sen'raar: enmeethu anpu koornthathaal ennaik kaaththaar.

<20> ennudaiya neethi nearmaikku ea'rpa enakkup palana'liththaar: en seyalka'l maasat'ravaiyaayiruppathaal enakkuk kaimmaa'ru seythaar.

<21> eanenil, naan aa'ndavar kaattiya vazhiyil nadanthean: paavam seythu en i'raivanai vittu akalavillai.

<22> avarudaiya ka'rpanaika'laiyellaam en ka'nmun ko'ndirunthean: avarudaiya katta'laika'lin vazhiyai vittu naan akalavillai.

<23> avar munnilaiyil naan kut'ramat'ravanaayirunthean: thava'ru seyyaamal ennaik kaaththukko'ndean.

<24> ennudaiya neethi nearmaikkea'rpa enakkup palan a'liththaar: avar munpaaka en seyalka'l maasat'ravaiyaayiruppathaal, enakkuk kaimmaa'ru seythaar.

<25> nearmaiyu'l'lavanidam neer nearmaiyu'l'lavaraay vi'langkuki'reer: kut'ramat'ravanidam neer kut'ramat'ravaraay vi'langkuki'reer.

<26> thooymaiyu'l'lavanidam neer thooymaiyu'l'lavaraay vi'langkuki'reer: kapadu'l'lavanidam neer viveakamu'l'lavaraay nadanthuko'lki'reer.

<27> eanenil, si'rumaiyut'ra makka'lukku neer meedpa'likkin'reer: tha'rperumai ko'ndoarin paarvaiyai neer odukkukin'reer.

<28> aa'ndavarea, neer en vi'lakku sudarvittu eriyach seyki'reer: en i'raivaa, neer en iruttai ve'lichchamaakkukin'reer.

<29> um thu'naiyaal naan ethirika'lin padaika'laith thaakkuvean: en i'raivanin thu'naiyaal mathilaiyum thaa'nduvean.

<30> kadavu'l kaattum vazhi kut'ramat'rathu, aa'ndavarudaiya vaakku'ruthi pudamidappattathu: avaridam adaikkalam pukuvoaranaivarukkum avarea keadayam.

<31> aa'ndavaraith thavira vea'ru theavan yaar? nam i'raivanaith thavira vea'ru adaikkalam tharum paa'rai yaar?

<32> valimaiyaik kachchaiyaaka enakku a'liththavar avarea: naan sellum vazhiyai idaiyoo'ru at'rathaaka aakkiyavar avarea.

<33> maanka'laip poala ennai viraivaaka oadach seythavar avarea: uyarntha idaththil ennai ni'ruththiyavar avarea.

<34> en kaika'laip poarukkup pazhakkiyavar avarea: ve'nkala villai va'laippatha'rku en puyaththukku u'ruthiya'liththavar avarea.

<35> paathukaapputh tharum um keadaththai neer enakku a'liththeer: umathu valakkaram ennai aathariththathu; neer ennidam kaattiya parivu naan maa'npu'rach seythathu.

<36> naan sellum vazhiyai neer visaalamaakkineer: en kaalka'lum tha'larvu'ravillai.

<37> en ethirika'lai naan pinthodarnthu pidiththean: avarka'laith tholaikkumvaraiyil naan thirumpip poakavillai.

<38> avarka'lai naan vathaith thozhiththean, avarka'l ezhunthirukkavum mudiyavillai: en kaaladika'lil avarka'l mithipadalaayinar.

<39> poaridum vallamaiyai enakkuk kachchaiyaaka a'liththeer: ennai ethirththavarka'lai enakku adipa'niyach seytheer.

<40> en ethirika'l pu'rangkaatti oadachseytheer: ennaip pakaiththavarka'laich sitha'radiththeer.

<41> avarka'l kooviyazhaiththanar; aanaal avarka'laik kaakka oruvarumillai: aa'ndavarai noakki avarka'l koovinar; avarea atha'rkuch sevikodukkavillai.

<42> enavea, kaat'ril pa'rakkum thoosipoala avarka'laith thavidupodiyaakkinean: theruvil kidakkum puzhuthi poala avarka'lai mithiththu odukkinean.

<43> makka'lin sachcharavuka'linin'ru ennai viduviththeer: naaduka'lukku ennaith thalaivanaay aakkineer.

<44> naan a'riyaatha makka'l enakku oozhiyam seythanar: ennaippat'rik keattathum avarka'l keezhppadinthanar.

<45> anniyar vanthu enakku ichchakam peasinar. veat'rinaththaar valivizhanthanar: achchaththoadu thangka'l koattaika'linin'ru ve'liyea'rinar.

<46> aa'ndavar vaazhka, en ka'rpaa'raiyaakiya avar vaazhththappe'ruvaaraaka: en meedparaana i'raivan perithum pukazhappaduvaaraaka.

<47> en ethirika'lai naan pazhivaangkach seytha i'raivan avarea: veat'rinaththaarai enakku adimaippaduththiyavar avarea.

<48> en ethirika'linin'ru neerea ennai viduviththeer: ennaith thaakkiyavarka'l meethu ennaith thalaivanaaka uyarththineer, kodiyavanidamirunthu ennai viduviththeer.

<49> aathalaal aa'ndavarea, makka'lidaiyea ummaip pukazhntheaththuvean: umathu peyarukkup pukazhchchippaa isaippean.

<50> neer ea'rpaduththiya arasarukkup periya vet'rika'lai a'liththavar neerea: ummaal apishukamaana thaaveethukkum avar thalaimu'raikkum en'ren'rum irakkam kaattiyavar neerea.

[sangkeethangka'l 018]

<1> vaanangka'l kadavu'lin maadchimaiyaich saat'rum: vaana ma'ndalam avarathu kaiththi'ranai eduththuraikkum.

<2> pakalthoa'rum pakal athaith therivikki'rathu: iravu thoa'rum iravu athai a'rivikki'rathu.

<3> avat'ri'rkuch sollumillai peachchumillai: avat'rin kural seviyil paduvathumillai.

<4> eninum, avat'rin kural ulakelaam keadki'rathu: avai vidukkum seythi ulakin ellai varai ettuki'rathu;

<5> angkea kadavu'l kathiravanukku oru koodaaram amaiththu'l'laar; ma'nava'raiyinin'ru pu'rappadum ma'namakan poala avan ezhukin'raan: panthaya veeranaippoala akka'lippoadu ku'riththa vazhiyil viraikin'raan.

<6> vaanaththin oru munaiyil ezhunthu ma'rumunai mattum avan selluki'raan: avanathu anal padaathathu on'rumillai.

<7> aa'ndavarathu thiruchsattam saalpudaiyathu; aanmaavukkup puththuyir oottuvathu: aa'ndavarudaiya katta'lai u'ruthiyaanathu, e'liyoarukku a'rivoottuvathu.

<8> aa'ndavarudaiya katta'laika'l neariyavai; u'l'laththi'rku makizhchchi oottupavai: aa'ndavarathu ka'rpanai thooymaiyaanathu; ka'nka'lukku o'liyoottuvathu.

<9> aa'ndavarmeethu'l'la achcham punithamaanathu; en'ren'rum nilaiththiruppathu: aa'ndavarudaiya theerppuka'l u'nmaiyaanavai; avai ellaam neethiyaanavai.

<10> ponninum ma'niyinum perithum virumpath thakkavai: theaninum theanadaiyinum inimaiyaanavai.

<11> um oozhiyanum avat'raal payi'rchi pe'ruki'raan: avat'raik kadaippidippathil mika vizhippaayirukki'raan.

<12> kut'rangku'raika'lai yaar ka'ndu'narvar? enavea, ma'raivaayu'l'la en kut'rangka'lai neekki ennaip punithappaduththum.

<13> tha'rperumaiyinin'ru um oozhiyanaik kaaththaru'lum; athu ennai adimaippaduththaathiruppathaaka: appoathu naan kut'ramat'ravanaaki, perum paavangka'linin'ru vidupattuth thooyavanaavean.

<14> enakku adaikkalamum en meedparumaana aa'ndavarea, um munnilaiyil en vaay mozhiyum, en ithayach sinthanaiyum umakku ukanthanavaakattum.

[sangkeethangka'l 019]

<1> thunpa naa'lil aa'ndavar un man'raattukkuch sevisaayppaaraaka: yaakkoapin i'raivanathu thiruppeyar unnaik kaappathaaka.

<2> tham thiruththalaththinin'ru unakkuth thu'nai seyvaaraaka: seeyoanilirunthu unnai aatharippaaraaka.

<3> nee oppukkodukkum palika'lai ellaam ninaivu koorvaaraaka: nee arppa'nam seyyum thakanappali avarukku ukanthathaay iruppathaaka.

<4> un ithayam virumpiyathai unakku aru'lvaaraaka: un karuththaiyellaam ni'raiveat'ruvaaraaka.

<5> unakkuk kidaiththa vet'riyaik ku'riththu makizhvoamaaka: nam i'raivanin peyaraal vet'rik kodi naattuvoam; aa'ndavar un vi'n'nappangka'l ellaam ni'raivu'rachseyvaaraaka.

<6> thaam apishukam seythavarukku aa'ndavar vet'ri kidaikkach seythaar: vet'ri tharum thamathu valakkaraththin vanmaiyaal tham punitha vaanakaththinin'ru arasarin man'raattukkuch sevisaayththaar; ithai naan a'rivean.

<7> silar thearppadaiyaalum, silar kuthiraip padaiyaalum valimai pe'ralaam: naamoa nam aa'ndavaraakiya i'raivanin thiruppeyaraal valimai pe'ruki'roam.

<8> avarka'l thadumaa'ri vizhunthaarka'l, azhivut'raarka'l: naamoa in'rum nilaiyaay irukki'roam, veezhchchiyu'ravillai.

<9> aa'ndavarea, arasarukku vet'riya'liththaru'lum: ummaik koovi azhaikkumpoathu engka'lukkuch sevi saayththaru'lum.

[sangkeethangka'l 020]

<1> aa'nvarea umathu vallamaiyai ninaiththu arasar makizhvu'ruki'raar: neer tharum uthaviyai ninaiththu evva'lavoa akka'lippuk ko'lkin'raar.

<2> avarathu u'l'laththin viruppam ni'raivea'rach seytheer: vaay thi'ranthu avar ummidam keattathai neer pu'rakka'nikkavillai.

<3> avarai ethirko'ndupoay nalamikka aasiyai nirampa a'liththeer: avar thalaiyil thooyathangkaththaalaana mudiyaich soottineer.

<4> vaazhva'likkumpadi avar ummidam keattaar: neerum neediya vaazhvai avarukku a'liththeer.

<5> um thu'naiyaal avarukku kidaiththathu peru maa'npu: makaththuvamum meannaiyum avarukku aadaiyaaka uduththineer.

<6> en'ren'rum avar aasi mikkavaraakach seytheer: um thirumun makizhchchi mikkavaraay vi'langkach seytheer.

<7> eanenil, aa'ndavaril thaan arasar nampikkai ko'ndirukki'raar: unnatharin aru'lai munnittu avar asaivu'ruvathillai.

<8> um ethirika'l anaivaraiyum umathu karam mea'rko'lvathaaka: ummaip pakaippavarka'lai umathu valakkaram theadippidippathaaka.

<9> neer ve'lippadumpoathu, theechsoo'laiyil poaduvathu poala avarka'laith tholaiththuvidum: aa'ndavar avarka'laith tham sinaththaal tholaiththu viduvaaraaka; neruppu avarka'lai vizhungki viduvathaaka.

<10> avarka'l santhathiyai naattinin'ru ozhiththu vidum: manitharidaiyea avarka'l makka'l illaathozhivaarka'laaka

<11> umakkuth theengkizhaikka avarka'l thittamittaalum, vagnchakamaaych sathi seythaalum oru naa'lum vet'ri kaa'namaattaarka'l.

<12> eanenil, avarka'lai neer virattiyadippeer: ampuka'lai avarka'l mukaththil eyveer.

<13> aa'ndavarea, um vallamaiyaik kaatti ezhuntharu'lum: um valimaiyai naangka'l paadik ko'ndaaduvoam.

[sangkeethangka'l 021]

<1> en i'raivaa, en i'raivaa, ean ennaik kainekizhntheer? en vea'nduthalaiyum kookkuralaiyum kea'laamal ean veku tholaivil irukkin'reer?

<2> en i'raivaa, pakal nearaththil kookkuraliduki'rean, enakku neer sevisaaykkavillai: iravilum ummai azhaikki'rean, ennaik kavanikkavillai.

<3> israayealin perumaiyaana neer thiruththalaththil u'raikin'reer.

<4> engka'l munnoarka'l ummeethu nampikkai vaiththaarka'l: nampikkai vaiththathaal avarka'lukku viduthalaiya'liththeer.

<5> ummai noakkik koovinaarka'l, eedeat'ram adainthaarka'l: um meethu nampikkai vaiththaarka'l, eamaat'ram adaiyavillai.

<6> naanoavenil manithaneayalla, puzhuvukku oppaanean: manitharin ninthanaika'lukkum ikazhchchikkum aa'laanean.

<7> ennaip paarppoar ellaarum ennai ea'lanam seykin'ranar: uthattaip pithukkith thalaiyai asaikkin'ranar.

<8> aa'ndavar meethu nampikkai vaiththaanea, avar meedkattum: avarukku ivan meethu piriyamirunthaal ivanai viduvikkattum' en'raarka'l.

<9> neeroavenil ennaith thaayin karuppaiyilirunthu varachseytheer: thaayin madiyileayea enakku u'ruthiyaana paathukaappaayiruntheer.

<10> pi'rappilirunthea umakkuch sonthamaanean: en annaiyin utharaththilirunthea neer en kadavu'laayirukki'reer.

<11> ennai vittu veku tholaivil poayvidaatheayum, eanenil thunpu'ruki'rean: arukileayea irum, eanenil vea'ru thu'nai yaarumillai.

<12> kaa'laika'l pala ennaich soozhnthuko'ndana: paasaan naattu eruthuka'l ennai va'laiththuk ko'ndana.

<13> irai theadi alainthu muzhangkum singkaththaip poala, enakku ethiraaka vaayaith thi'rakkin'ranar.

<14> tharaiyil kottappatta neer poalaanean; en elumpuka'l ellaam nekkuvittup poayina: mezhuku poala aayit'ru en negncham, enakku'l'lea athu urukip poay vittathu.

<15> en tho'ndaiyea oadupoal kaaynthuvittathu; en naavu mealvaayoadu ottikko'ndathu: kalla'raiyin thoosikku ennai izhuththuch sen'reer.

<16> eanenil, pala naayka'l ennaich soozhnthu ko'ndana; pollaathavarka'l koottam ennai va'laiththukko'ndathu: en kaika'laiyum kaalka'laiyum thu'laiththaarka'l.

<17> en elumpuka'laiyellaam naan e'n'nivida mudiyum: avarka'loa ennai mu'raiththup paarkki'raarka'l, paarththu akka'likki'raarka'l.

<18> en aadaika'laith thangka'lukku'l pakirnthu ko'lki'raarka'l: en udai meethu seettup poaduki'raarka'l.

<19> aanaal, neeroa aa'ndavarea, ennai vittuththolaivil poay vidaatheayum: enakkuth thu'naiyaana neer enakku uthavipuriya virainthu vaarum.

<20> en aanmaavai vaa'lukku iraiyaakaamal viduviyum: naayin kaiyilirunthu en uyiraik kaaththaru'lum.

<21> singkaththin vaayilirunthu ennai viduviyum: kaattu maaduka'lin kompuka'linin'ru eazhai ennaik kaaththaru'lum.

<22> naanoa um naamaththai en sakoathararukku ve'lippaduththuvean: sapai naduvea ummai ivvaa'ru poat'ruvean:

<23> aa'ndavarukku agnchuvoarea, avaraip pukazhungka'l; yaakkoapin santhathiyea, neengka'l anaivarum avaraip poat'rungka'l: israayeal makka'lea, neengka'l anaivarum avarukku agnchungka'l!'

<24> avarum e'liyavanin man'raattaip pu'rakka'niththathillai, ve'ruppoadu tha'l'linathillai: avanidamirunthu tham mukaththaith thiruppikko'ndathumillai; avan avarai noakkik koovukaiyil avanukkuch sevisaayththaar.

<25> pearavaiyil ummai naan pukazhum varam ummidamirunthea enakku'ndu: avarukku agnchuvoar munnilaiyil en poruththanaika'laich seluththuvean.

<26> e'liyoar u'npar, ni'raivu pe'ruvar; aa'ndavaraith theaduvoar avaraip pukazhvar: 'ungka'ludaiya negnchangka'l en'ren'rum vaazhka!' enpar.

<27> poovulakin kadaiyellaika'lil u'l'lavarka'l anaivarumea ithai ninaiththu aa'ndavaridam thirumpuvaarka'l: ulakin makka'linangka'lellaam avar thiru mun vizhunthu va'nangkuvaarka'l.

<28> eanenil, aa'ndavarudaiyathea arasu: naaduka'l anaiththin meethum aadchi seluththupavar avarea.

<29> tharaiyinu'l thugnchuvoar yaavarum avarai mattumea aaraathippar: kalla'raikkuch selluki'ra yaavarum avar mun thalai va'nangkuvar.

<30> naan avarukkaakavea vaazhvean: en santhathiyaar avarukkea oozhiyam seyvar.

<31> varappoaki'ra thalaimu'raiyinarukku aa'ndavaraik ku'riththuth therivippaarka'l: pi'rakkap poakum maantharkku avarudaiya neethiyaik ku'riththu, 'ithellaam aa'ndavarudaiya seyal' en'ru a'rivippaarka'l.

[sangkeethangka'l 022]

<1> en aayan aa'ndavar: enakkenna ku'raivu!

<2> pasumpul meaychchalil ennai i'laippaa'rach seykin'raar.

<3> en ka'laippai aat'ra neer aruvikku ennai azhaiththuch selkin'raar; enakkup puththuyir oottukin'raar: tham thiruppeyarin poruttu ennaith tham neariya vazhiyil seluththukin'raar.

<4> iru'l soozhntha pa'l'laththaakkil naan nadakka nearnthaalum, theemaiyaanathetha'rkum agnchean: eanenil, neer ennoadu irukkin'reer; umathu koalum kaiththadiyum enakku aa'ruthalaay u'l'lana.

<5> en ethirika'l kaa'na, neer enakku virunthon'raith thayaarikkin'reer: en thalaikku e'n'ney poosineer; en ki'n'nam nirampi vazhikin'rathu.

<6> karu'naiyum aru'lum ennaith thodarum; en vaazhnaa'lellaam ennaith thodarum: aa'ndavar tham illaththil naan kudiyiruppean; oozhi oozhikkaalamum kudiyiruppean.

[sangkeethangka'l 023]

<1> ma'n'nulakum athil ni'raintha yaavum aa'ndavarudaiyana: poovulakum athil vaazhum kudika'l yaavarum avar tham udaimaiyea.

<2> eanen'raal, kadalka'lin meethu poovulakai nilai ni'ruththiyavar avarea: aa'ruka'lin meethu athai nilai naattiyavar avarea.

<3> aa'ndavarathu malai meethu ea'rich sellath thakunthavan yaar? avarathu thiruththalaththil ni'rkak koodiyavar yaar?

<4> maasat'ra seyalinan, thooya u'l'laththinan, payanat'rathil manaththai seluththaathavan: than ayalaanukku ethiraaka vagnchakamaay aa'naiyidaathavan

<5> ivanea aa'ndavaridam aasi pe'ruvaan: ivanea thannaik kaakkum aa'ndavaridam meedpu adaivaan.

<6> i'raivanaith theadum makka'linam ithuvea: yaakkoapin kadavu'lathu thirumukam naaduvoar ivarka'lea.

<7> vaayilka'lea, ungka'l nilaika'lai uyarththungka'l; pazhangkaalak kathavuka'lea, uyarnthu nillungka'l: maadchimiku mannar u'l'lea nuzhaiyattum!

<8> maadchi miku mannar ivar yaaroa?' 'veeramum valimaiyum ko'nda aa'ndavarea ivar: poaril vallavaraana aa'ndavarea ivar!'

<9> vaayilka'lea, ungka'l nilaika'lai uyarththungka'l; pazhangkaalak kathavuka'lea, uyarnthu nillungka'l: maadchimiku mannar u'l'lea nuzhaiyattum!

<10> maadchimiku mannar ivar yaaroa?' soanaika'lin aa'ndavarea ivar: maadchimiku mannar ivarea!'

[sangkeethangka'l 024]

<1> aa'ndavarea, en i'raivaa, ummai noakki un u'l'lam thaavukin'rathu.

<2> um meethu nampikkai vaikki'rean; naan eamaat'ram ayai vidaatheayum: en ethirika'l en nilaiyaik ka'ndu akka'likka vidaatheayum.

<3> eanenil, ummai nampum evarum vedkippoakaar: ka'n moodiththanamaay vaakku'ruthi thava'ruvoarea vedkip poavaar.

<4> aa'ndavarea, um vazhika'lai enakkuk kaattiyaru'lum: um ne'rika'lai enakkuk ka'rpiththaru'lum.

<5> um u'nmai ennum ne'riyil ennai nadaththi enakku a'rivu pukattiyaru'lum: en meedpaaram i'raivan neerea, en'rum ummeethu nampikkai vaiththirukki'rean.

<6> aa'ndavarea, um irakkap perukkaththai ninaivukoorum: aathi kaala muthal u'l'la um aru'lanpai ma'ravaatheayum.

<7> i'lamaiyil naan seytha paavangka'laiyum kut'rangka'laiyum ninaiyaatheayum: um aru'l anpi'rkea'rpa ennai ninaivu koorum, umathu aru'l nanmaiyin poruttennai ma'ravaatheayum.

<8> a'ndavar nallavar, nearmaiyu'l'lavar: aakavea, paavika'lukku nalvazhi ka'rpippaar.

<9> neethi ne'riyil e'liyoarai nadaththuvaar: e'liyoarkkuth tham vazhiyaik ka'rpippaar.

<10> aa'ndavarudaiya udanpadikkaiyaiyum katta'laika'laiyum kadaippidippoarkku, avarudaiya vazhika'l ellaam aru'lum u'nmaiyum ko'ndavai.

<11> aa'ndavarea, umathu peyarin poruttu en paavaththai mannippeer: perithu naan seytha paavam.

<12> aa'ndavarukku agnchi nadappavan yaar? thaan thearnthuko'l'la vea'ndiya vazhiyai avanukkuk ka'rpippaar.

<13> nalanka'l mikkavanaay avan vaazhvaan: avanudaiya vazhivanthoar maanilaththai urimaiyaakkik ko'lvar.

<14> thamakku agnchi nadappoaridam aa'ndavar anpu'ravu ko'ndu'l'laar: thamathu udanpadikkaiyai avarka'lukku ve'lippaduththukin'raar.

<15> en ka'nka'l enthaa'lum aa'ndavarai noakkith thirumpiyu'l'lana: eanenil ka'n'niyil vizhaamal en adika'lai avar kaaththukko'lvaar.

<16> aa'ndavarea, ennaik ka'n'noakki enakku aru'l koorum: eanenil, naan thu'naiyat'ravanum thuyar mikkavanum aanean.

<17> en ithayaththin kalakkaththaith tha'niththaru'lum: en kavalaika'linin'ru ennai viduviththaru'lum.

<18> en thunpa thuyaraththaik ka'n'noakkum: en kut'rangka'l anaiththaiyum manniyum.

<19> en ethirika'laip paarum; avarka'l mikappalar: kadum pakaiko'ndu ennai ve'rukkin'ranar.

<20> en uyiraik kaaththu ennai viduviyum: ummidam adaikkalam pukuntha naan thalaikuniya vidaatheayum.

<21> maasinmaiyum nearmaiyum enakkup paathukaappaaka irukkattum; eanenil aa'ndavarea, ummai naan nampiyu'l'lean: i'raivaa, israayealar padum thunpangka'l anaiththinin'rum avarka'lai viduviththaru'lum.

[sangkeethangka'l 025]

<1> aa'ndavarea, enakku neethi vazhangkum, eanenil en nadaththai maasat'rathu: aa'ndavar meethu nampikkai vaiththean, en manam tha'larchchiyu'ravillai.

<2> aa'ndavarea, ennai aaraaynthu soathiththup paarum: en manaththaiyum ithayaththaiyum thuruvippaarum.

<3> umathu aru'lanpu en manakka'nmun u'l'lathu: neer kaattiya u'nmaip paathaiyil naan nadakki'rean.

<4> theeyavarka'loadu naan amarvathillai: vagnchaka manaththinaroadu naan searvathillai.

<5> theemai seyvoarin koottaththai naan ve'rukki'rean: akkiramika'loadu naan amarvathillai.

<6> aa'ndavarea, naan maasat'ra manaththoadu en kaika'laik kazhuvi,

<7> umathu pukazhai anaivarukkum ve'lippaduththi, umathu a'rputhachseyalka'l anaiththaiyum eduththu uraippavanaay umathu peedaththai valam varuki'rean.

<8> aa'ndavarea, neer vaazhum umathu koodaara illaththin meethu pat'ruthal ko'ndean: umathu maadchimai thangkum umathu koodaaraththaip perithum virumpinean.

<9> ennaip paavika'loadu searththu un aanmaavai eduththu vidaatheayum: iraththa ve'riyarka'loadu en uyirai eduththuk ko'l'latheayum.

<10> avarka'ludaiya kaika'l akkiramam nirampiyavai: avarka'l valakkaram kaikkooli ni'raiya vaangkupavai.

<11> naanoa maasat'ravanaay nadanthu ko'l'luki'rean: en meethu irakkam vaiththu ennai meettuk ko'l'lum.

<12> naan nadappathu neariya paathaiyaakum: sapaiyil naan aa'ndavarai vaazhththuvean.

[sangkeethangka'l 026]

<1> aa'ndavarea en o'li, aa'ndavarea en meedpu: naan yaarukku agnchavea'ndum? aa'ndavarea en vaazhvukku adaikkalam, yaarukku naan nadungkavea'ndum?

<2> en pakaivarka'lum ethirika'lumaakiya theeyoar ennai vizhungka varuvathu poal ennaith thaakkum poathu, avarka'lea thadumaa'ri vizhunthu poayinar,

<3> enakkethiraay avarka'l paa'laiyam i'rangkinaalum en negncham kalangkaathu: enakkethiraayp poarezhunthaalum naan nampikkaiyoadiruppean.

<4> aa'ndavaridam naan vea'nduvathu on'rea, naan virumpuvathum on'rea: aa'ndavarudaiya illaththil naan vaazhnaa'l muzhuvathum kudiyirukkavea'ndum; aa'ndavarudaiya inimaiyai naan suvaikkavea'ndum; avarathu aalayaththai naan paarkkavea'ndum.

<5> keadu varum naa'lil avar ennaith tham koodaaraththil ma'raiththu vaippaar: tham koodaaraththin udpu'raththil ennai o'liththu vaippaar; uyarnthathoru paa'raiyil ennaiththookki vaippaar.

<6> ippoathu ennaich soozhnthu ni'rkum ethirika'l meal vet'ri ko'ndavanaayth thalainimirnthu nadappean; avarudaiya koodaaraththil akka'lippu aaravaaraththudan palika'laich samarpippean: aa'ndavarukku innisai paaduvean, pukazh isaippean.

<7> aa'ndavarea, naanummai noakki ezhuppum kuralaik keattaru'lum: en meethu aru'l koorum, en man'raattukkuch sevisaayththaru'lum.

<8> en u'l'lam ummeadu uraiyaaduki'rathu; ummai naan paarkka virumpuki'rean: aa'ndavarea, neer enakku inmukam kaattavea'ndumena vizhaiki'rean.

<9> um mukaththai enakku ma'raiththuk ko'l'laatheayum: neerea enakkuth thu'nai, ennaith tha'l'lividaatheayum: en meedparaakiya i'raivaa, ennaik kaividaatheayum.

<10> en thaayum thanthaiyum kaivittaalum, aa'ndavar ennai eat'ruk ko'lvaar.

<11> aa'ndavarea, um vazhiyai enakkuk ka'rpiththaru'lum: en ethirika'lin poruttu neariya vazhiyil ennai nadaththich sellum.

<12> en ethirika'lin viruppaththi'rku ennai vittuvidaatheayum: eanenil, poychsaadchi solvoarum, kodumai seyya virumpuvoarum enakkethiraayk ki'lampinaarka'l.

<13> nanoa vaazhvoarudaiya naattil, aa'ndavarudaiya nalanka'laik kaa'npoanena nampuki'rean.

<14> aa'ndavarai ethirpaarththu vallavanaayiru: un u'l'lam thidam ko'lvathaaka, aa'ndavarai ethirpaarththiru.

[sangkeethangka'l 027]

<1> aa'ndavarea, ummai noakkik koovuki'rean; en paa'rai ara'nea! en kural umathu seviyil vizhuvathaaka! en kuralukku neer sevisaaykkavillaiyeal, padukuzhiyil selvoarukku oppaavean naan.

<2> ummai noakki naan koovukaiyil, en vea'nduthalin kuralaik keattaru'lum: umathu aalayath thooyakaththai noakki en kaika'lai naan uyarththum poathu, en kuralaik keattaru'lum.

<3> paavika'loadu ennai ozhiththuvidaatheayum; theemai seypavarka'loadu ennaith tholaiththu vidaatheayum: avarka'l ayalaaroadu samaathaanap peachchu nikazhththuvaarka'l; aanaal avarka'l u'l'laththil iruppavai theeya e'n'nangka'lea.

<4> avarka'lin seyalka'lukku eat'ravaa'ru avarka'lukkuk kooli kodum; avarka'ludaiya seyalka'lin theemaikku eat'ravaa'ru avarka'laith tha'ndiyum: avarka'l seytha vealaikku eat'ravaa'ru avarka'lukkup palana'liyum; thangka'l seyalka'lin payanai avarka'l adaiyach seyyum.

<5> eanenil, aa'ndavarudaiya seyalka'lai avarka'l kavanippathillai, avarudaiya kaivealaiyai ninaippathillai: enavea, aa'ndavar avarka'lai ozhiththu viduvaaraaka, mee'lavum ezhumpaathapadi seyvaaraaka.

<6> aa'ndavar vaazhththappe'ruvaaraaka: eanenil, en vea'nduthalin kuralaik keattaru'linaar.

<7> aa'ndavar en valimaiyum keadayamumaayirukki'raar; en ithayam avar meethu nampikkai ko'ndathu: enakkuthavi kidaiththathu; aakavea, en ithayam akka'likkin'rathu, innisai paadi avaraip pukazhkin'rean.

<8> aa'ndavar tham makka'lukku valimai aavaar: thammaal apishukam pet'ravarukku meedpuththarum paathukaappum avarea.

<9> aa'ndavarea, um makka'laik kaaththaru'lum, um urimaip poru'laana avarka'lukku aasi a'liththaru'lum: meayppanaaka irunthu en'ren'rum avarka'laith thaangkik ko'l'lum.

[sangkeethangka'l 028]

<1> vaanoarka'lea, aa'ndavarai vaazhththungka'l: maadchiyum vallamaiyum aa'ndavarukkuriyathena vaazhththungka'l.

<2> aa'ndavarathu peyarukku uriya makimaiyai avarukkuch seluththungka'l: avarudaiya thiruman'raththil avarai vazhipadungka'l.

<3> neerththira'lka'lin meethu aa'ndavarin kural olikkin'rathu, makaththuvamikka aa'ndavar pearidi muzhangkukin'raar: neerpparappin meethu aa'ndavar vi'langkukin'raar.

<4> aa'ndavarudaiya kural valimai vaaynthathu, avarudaiya kural maadchimai mikkathu,

<5> aa'ndavarudaiya kural keathuru marangka'lai mu'riththe'riki'rathu: leepaan malaiyin keathuru marangka'lai aa'ndavar peyarththe'riki'raar.

<6> leepaan malaiyai avar kan'rukkutti poal thu'l'lach seyki'raar: saayiyoan malaiyai i'lam kaatteruthu poal thu'l'li vizhach seyki'raar.

<7> aa'ndavarudaiya kural nerupputh thazhalai ezhachseyki'rathu.

<8> aa'ndavarudaiya kural paalaivanaththai athirach seyki'rathu: kaathoash paalaive'liyai athirach seyki'rathu.

<9> aa'ndavarudaiya kural karuvaali marangka'lai mu'riththu viduki'rathu; kaaduka'lai azhiththu ve'rumai aakkuki'rathu: avarathu aalayaththil ellaarum, 'poat'ri! poat'ri!' en'ru aarpparikkin'ranar.

<10> ve'l'lapperukkin meethu vi'langkukin'raar aa'ndavar: en'ren'rum arasarena veet'riruppaar aa'ndavar.

<11> aa'ndavar tham makka'lukku valimaiyaith thantharu'lvaar: amaithiya'liththu avarka'lukku aasiya'lippaar.

[sangkeethangka'l 029]

<1> aa'ndavarea, ummaip poat'ruki'rean; eanenil, neer enakku viduthalaiya'liththeer: en ethirika'l ennaik ka'ndu makizhvu'ra vidavillai.

<2> aa'ndavaraakiya en i'raivaa, ummai noakkik koovinean: enakku nalam a'liththeer.

<3> aa'ndavarea, keezhulakinin'ru en aanmaavai ve'liyeat'rineer: paathaa'lap padukuzhikkuch selpavarka'lidaiyinin'ru ennaik kaaththeer.

<4> punitharka'lea, aa'ndavarukkup pukazh paadungka'l: avar eththu'nai parisuththar enpathai ninaiththup poat'rungka'l.

<5> eanenil, avarathu sinam oru nodip pozhuthumattumea, avarathu thayavoa vaazh naa'l muzhuvathum needikkum: maalaiyil azhukai en'raal, kaalaiyil u'ndaavathu akka'lippu!

<6> ennaa'lum asaivu'rean' en'ru mana u'ruthiyoadu sonnean.

<7> aa'ndavarea, neer um thayavu kaattiya poathu enakkup perumaiyum valimaiyum thantheer: aanaal umathu mukaththai neer ma'raiththuk ko'nda poathu kalakkamut'rean.

<8> aa'ndavarea, ummai noakkik koovuki'rean: en i'raivanin irakkaththai naan man'raaduki'rean

<9> naan uyirizhappathaal kidaikkum payan enna? naan kuzhiyil i'rangkuvathaal payan enna? thoosiyaanathu ummaip poat'rumaa? allathu umathu vaakku'ruthiyaip pukazhntheaththumaa?' en'ru vea'nduki'rean.

<10> aa'ndavarea, enakkuch sevisaayththaru'lum, enmeethirangkum: aa'ndavarea, enakkuth thu'naiseyyum.

<11> en azhukaiyaik ka'linadanamaaka maat'rineer: en saakkuth thu'niyaik ka'lainthu vittu, makizhchchi udaiyaal ennai uduththineer.

<12> ithanaal, en aanmaa mavunaththaik kalaiththu ummaip pukazhnthu paadum: aa'ndavaraakiya en i'raivaa, en'ren'rum ummaip poat'ruvean.

[sangkeethangka'l 030]

<1> aa'ndavarea, ummidam adaikkalam pukuki'rean, naan orunaa'lum eamaat'ram adaiya vidaatheayum: ummudaiya neethiyinpadi ennai viduviththaru'lum.

<2> en pakkam sevisaayththaru'lum, ennai viduvikka viraintharu'lum; enakku adaikkalantharum paa'raiyaayirum: koattai poalirunthu ennaik kaappaat'rum.

<3> eanenil, neer enakkuk ka'rkoattaiyaakavum ara'naakavum irukkin'reer: um peyarin poruttu ennai vazhi nadaththiyaru'lveer, nalvazhi kaattuveer.

<4> ennaip pidikka ma'raivaaka viriththu'l'la ka'n'niyinin'ru ennaith thappuviththaru'lveer: eanenil, neer enakku adaikkalamaayu'l'leer.

<5> um kaiyil en aaviyai oppadaikki'rean: aa'ndavarea, vaarththaiyil thava'raatha i'raivaa, neer ennai meettaru'lveer.

<6> ve'rum silaika'lai va'nangkuki'ravarka'lai neer ve'rukki'reer: naanoa aa'ndavaril nampikkai vaikki'rean.

<7> um aru'lanpai ninaiththu naan akamakizhnthu akka'lippean: eanenil, thuyar mikka en nilaiyap paarththu en nerukkadiyil enakku uthavi seytheer.

<8> ethiriyin kaiyil ennai neer vittuvidavillai: ethiriyin nerukkadiyillaatha idaththil ennai nilai ni'ruththineer.

<9> aa'ndavarea, en meal irakkamaayirum; eanenil, naan thunpa nerukkadiyil akappattirukki'rean: en ka'nka'l varuththaththaal palaveenamadaikin'rana, en uyirum udalum appadiyea.

<10> varuththathileayea en vaazhnaa'l kadanthuselkin'rathu; perumoochchu viduthalea en vaazhkkaiyaayirukkin'rathu: thuyaraththaal en valimai ku'rainthu poakin'rathu, en elumpuka'lum theaynthu poakin'rana.

<11> en ethirika'l anaivarudaiyavum pazhichsollukku naan aa'laanean; en ayalaarin nakaippukku ilakkaanean: enakku a'rimukamaanavarka'lin achchaththukkuriyavanaanean; ve'liyea ennaik kaa'nkin'ravarka'l ennaivittu oadukin'ranar.

<12> i'ranthu poanavan poal pi'rar ka'n'nukku ma'raivaanean: udainthupoana madkalaththaip poalaanean.

<13> palar ennai izhiththup peasuvathu enkaathil vizhunthathu; eppakkamum achcham ennaich soozhki'rathu: palarum enakkethiraaych sathiseythu en uyiraip pa'rikka e'n'ninar.

<14> aanaal aa'ndavarea, naan ummeethu nampikkai vaikki'rean: 'neerea en kadavu'l' en'rean.

<15> en kathi um kaiyil u'l'lathu: en ethirika'lidamirunthum ennaith thunpu'ruththuvoaridamirunthum ennai viduviththaru'lum.

<16> kanintha um thirumukaththai enakkuk kaattiyaru'lum: um aru'lanpaik kaatti ennai eedeat'rum.

<17> aa'ndavarea, ummaik kooviyazhaiththean, naan eamaat'ramadaiya vidaatheayum: theeyoar eamaat'ramadaivaarka'laaka, keezhulakil vizhunthu vaayadaiththup poavaarka'laaka.

<18> poy sollum vaay peachchat'rup poavathaaka: serukkum pu'rakka'nippum ko'ndu neethimaanukku ethiraaka aa'navach sol peasum naavu asaivat'rup poavathaaka.

<19> aa'ndavarea, ummai agnchuvoarkku neer searththu vaiththirukkum aru'l eththu'nai mikkathu!

<20> ummai naadi varuvoarkku anaivar munnilaiyilum neer kaattum aru'l eththu'nai mikuthiyaanathu! ethirika'ludaiya sathika'linin'ru ummudaiya thirumukaththin aatharavaal avarka'laip paathukaakkin'reer: thee naavuka'ludaiya peachchukku iraiyaakaathapadi avarka'lai um koodaaraththil o'liththuk kaakkin'reer.

<21> aa'ndavar vaazhththup pe'ruvaaraaka: eanenil, ara'nko'nda nakaraththil en meethu tham viyappukkuriya irakkaththaik kaattiyu'l'laar.

<22> naanoa, "um thirumunnilaiyilirunthu tha'l'lividappattean!" en'ru achcham mealittavanaaych sollalaanean: neeroa en vea'nduthalin kuralaik keadkalaaneer; naan ummai noakkik kooppitta poathu enakkuch sevikoduththeer.

<23> aa'ndavarudaiya punitharka'lea, avarukku anpu kaattungka'l: visuvaasamu'l'lavarka'lai aa'ndavar paathukaakki'raar; serukkut'ru nadappavarka'lukku avar ni'raivaana tha'ndanai a'likkin'raar.

<24> aa'ndavar meethu nampikkaiyu'l'lavarka'lea, manaththidan ko'l'lungka'l: ungka'l negncham u'ruthi ko'l'lattum.

[sangkeethangka'l 031]

<1> evan paavam poakkappattathoa avan pea'ru pet'ravan: evan paavam ma'raikkappattathoa avanum pea'ru pet'ravan.

<2> aa'ndavar evan meal paavaththaich sumaththavillaiyoa avan pea'ru pet'ravan: yaaru'l'laththil vagnchakam illaiyoa avanum pea'rupet'ravan.

<3> en paavaththai ve'liyidaathu iruntha varaiyil en udal tha'larvut'rathu: oayaatha en perumoochchuka'lidaiyea athu melivut'rathu.

<4> iravum pakalum enmealea um karam oangki nin'rathu: koadai va'radchi poala en valimai va'ra'ndu poayit'ru.

<5> en paavaththai naan umakku ve'liyittean; en kut'raththai naan um thirumun ma'raiththeanillai: "aa'ndavaridam en paavaththai oppukko'lki'rean" en'rean; neerum en kut'raththai manniththeer.

<6> ithanaal nallavar yaavarum ummai noakki vea'nduvar: nerukkadiyaana vea'laiyil avarka'l ummai man'raaduvaarka'l. ve'l'lam perukkeduththup paaynthaalum avarka'lai nerungkaathu.

<7> aa'ndavarea, neer enakku adaikkalamaay u'l'leer, innalka'l anaiththinin'rum ennaik kaaththaru'lveer: um meedpaal varum makizhvaalea ennai a'naikkin'reer."

<8> naan unakku a'rivu pukattuvean, nee nadakkavea'ndiya vazhiyai unakkuk kaattuvean: unakka'rivu tharuvean, unmeal en paarvaiyaith thiruppuvean" en'reer.

<9> a'rivillaak kuthirai poalum kazhuthai poalum irukkaatheer: kadivaa'laththaal avat'rai adakka vea'ndum an'roa! illaiyenil neengka'l avat'rai nerungka mudiyaathu.

<10> paaviyin thunpangka'l pala: aa'ndavarai nampuvoarai avartham irakkam en'ren'rum soozhnthidum.

<11> aa'ndavaril makizhnthiduveer, neethimaanka'lea ka'likoornthiduveer: nearmaiyu'l'lavarka'lea, neengka'l anaivarum avaril akka'liththiduveer.

[sangkeethangka'l 032]

<1> neethimaanka'lea, aa'ndavaril akamakizhungka'l: nearmanaththoar avaraip pukazhvathu thakumea.

<2> yaazhinaal aa'ndavaraip pukazhungka'l: paththu narampu vee'naiyaal avarathu pukazh paadungka'l.

<3> aa'ndavarukkup puthiyathoru paadalaip paadungka'l: makizhchchik kuralil nan'raakap paadungka'l.

<4> eanenil, aa'ndavarudaiya vaarththai nearmaiyaanathu: avarudaiya seyalka'l ellaam u'nmaiyaanavai.

<5> neethiyum nearmaiyum avar virumpuki'raar: avarudaiya aru'laal poomi ni'rainthu'l'lathu.

<6> aa'ndavarudaiya vaarththaiyaal vaanangka'l u'ndaayina: avarathu sollaal vaan a'nika'l ellaam uruvaayina.

<7> kudaththil tha'n'neer eduppathu poal avar kadal neerai on'rusearkki'raar: paaththirangka'lil tha'n'neerai vaippathu poal aazhkadalai adaiththu vaiththirukki'raar.

<8> poovulakellaam aa'ndavarukku agnchuvathaaka: athil vaazhvoarellaarum avarukku agnchuvaarka'laaka.

<9> eanenil, avar oru vaarththai sollavea, ellaam u'ndaayina: avar katta'laiyidavea avai uruvaayina.

<10> makka'l inangka'lin thittangka'lai aa'ndavar sitha'radikki'raar: makka'lin e'n'nangka'laip payanat'ravai aakkuki'raar.

<11> aa'ndavarudaiya thittangka'l en'ren'rum nilaiththirukkum: avarudaiya e'n'nangka'l thalaimu'rai thalaimu'raiyaay neediththirukkum.

<12> aa'ndavaraith tham kadavu'laakak ko'l'lum makka'l inam pea'ru pet'rathu: thamathu urimaip poru'laaka avar thearntheduththa makka'l pea'ru pet'ravarka'l.

<13> vaanulakilirunthu aa'ndavar paarkki'raar: aathaamin makka'l ellaaraiyum paarkki'raar.

<14> poovil vaazhvoar anaivaraiyum, avar tham u'raividaththinin'ru noakkuki'raar.

<15> anaivarudaiya negnchangka'laiyum uruvaakkina avar, avarka'l seyvathaiyellaam kavanikki'raar.

<16> arasan vet'ri pe'ruvathu periya seanaiyinaal an'ru: poar veeran thannaik kaaththuk ko'lvathu mikuntha vanmaiyinaal an'ru.

<17> kuthiraika'laal vet'ri pe'ruvathu nichchayaman'ru: avat'rin valimai paathukaappu tharum enpathu u'ruthiyan'ru.

<18> ithoa thamakku agnchupavarka'lai aa'ndavar paarkki'raar: thamathu aru'lai nampuvoarai avar ka'n noakkuki'raar.

<19> avarka'laich saavinin'ru viduvikkavum, pagncha kaalaththil avarka'lukku u'navu kodukkavumea avar paarkki'raar.

<20> nam aanmaa aa'ndavarukkaakak kaaththirukkin'rathu: avarea namakku uthaviyum keadayamumaayirukki'raar.

<21> avaril nam u'l'lam makizhkin'rathu: avarudaiya thiruppeyaril nampikkai vaikki'roam.

<22> aa'ndavarea, um irakkam emmeethu iruppathaaka: naangka'l ummai nampiyirukkum a'lavukku um irakkamum iruppathaaka.

[sangkeethangka'l 033]

<1> aa'ndavarai naan ennearamum poat'ruvean: avarathu pukazh eppoathum en naavil olikkum.

<2> en aanmaa aa'ndavaril perumaiko'l'lum: si'rumaiyut'roar ithaik keattu akka'lippaarka'laaka.

<3> ennoadu aa'ndavarai makimaippaduththungka'l: elloarum searnthu avarathu peyaraip pukazhntheaththuvoam.

<4> naan aa'ndavaraith theadinean; avar en man'raattaik keattaru'linaar: ellaavitha achchaththinin'rum ennai viduviththaar.

<5> avarai noakkungka'l, makizhchchi adaiveerka'l: vedkaththaal thalaikuniya maatteerka'l.

<6> ithoa! thikkat'ravan kooviyazhaikka, aa'ndavar avan kuralaik keattaar: ellaa nerukkadiyinin'rum avanai viduviththaar.

<7> aa'ndavarukku agnchi vaazhvoaraich sut'ri, avarudaiya thoothar paa'laiyam i'rangkik kaaththiduvaar.

<8> aa'ndavar evva'lavu nallavar en'ru suvaiththup paarungka'l; avaridam thagncham pukuvoan pea'ru pet'ravan.

<9> aa'ndavarudaiya punitharka'lea, avarukku agnchungka'l: eanenil, avarukku agnchuvoarukku ethuvum ku'raivupadaathu.

<10> valimaiyut'roar va'rignaraayp pasiyut'raar; aa'ndavaraith theaduvoarkkoa entha nanmaiyum ku'raivupadaathu.

<11> vaareer makka'lea, naan solvathaik kea'leer: ungka'lukkuth theava payaththaik ka'rpippean.

<12> vaazhkkai meethu pat'ruthal ko'ndu'l'lavan yaar? nalanka'laith thuykka neediya vaazhvai virumpum manithan yaar?

<13> un naavai nee theemaiyinin'ri kaaththidu: vagnchaka mozhi peasa vaayedukkaathiru.

<14> theemaiyaith thavirththu nanmai sey: samaathaanaththai virumpith theadu.

<15> aa'ndavarudaiya ka'nka'l neethimaanka'lai noakkukin'rana; avarudaiya sevika'l avarka'lathu kuralaik keadkin'rana.

<16> aa'ndavarudaiya mukam theeyoarai ethirththu ni'rkin'rathu: aa'ndavar poomiyilirunthu avarka'ludaiya ninaivaiyea eduththu viduvaar.

<17> neethimaanka'l kookkuralittanar; aa'ndavar avarka'lukkuch sevi saayththaar: ellaath thunpangka'linin'rum viduviththaar.

<18> u'l'lam no'rungku'ndavarka'lukku arukileayea u'l'laar aa'ndavar: manam nainthavarka'laik kaaththaru'lvaar.

<19> neethimaanin thuyarangka'l pala: aanaal avayainaiththinin'rum aa'ndavar avanaik kadaiththeat'ruvaar.

<20> avarka'ludaiya elumpuka'laiyellaam kaappaat'ruvaar: avat'ril on'ru muthalaay no'rungkaathu.

<21> theeyoaraith theevinaiyea saakadikkum: neethimaanka'laip pakaippavarka'loa tha'ndanaikku'l'laavarka'l.

<22> tham oozhiyarin aaththumangka'lai aa'ndavar meedki'raar: avaridam adaikkalam pukupavan evanum tha'ndanaiyadaiyaan.

[sangkeethangka'l 034]

<1> aa'ndavarea, ennoadu vazhakkaadupavanudan neer vazhakkuth thoduththaru'lum: ennaith thaakkupavan meethu neerea poar thoduththaru'lum.

<2> keadayaththaiyum parisaiyaiyum um kaiyil eduththuk ko'l'lum: enakkuth thu'naiyaaka ezhuntharu'lum.

<3> um kaiyil eettiyai oangki ennaith thu'npu'ruththuvoarai vazhima'riththaru'lum: 'un paathukaappu naamea' en'ru ennidam solliyaru'lum.

<4> en uyiraip pa'rikkath theaduvoar eamaat'ramadaivaarka'laaka, vedkamu'ruvaarka'laaka: enakkuth theemai seyya ninaippoar pinnadaivaarka'laaka, naa'nith thalai kunivaarka'laaka.

<5> aa'ndavarin thoothar avarka'lai virattich sella, avarka'l kaat'ril pa'rakkum pathar poalaavaarka'laaka.

<6> aa'ndavarudaiya thoothar avarka'laith thuraththich sella, avarka'l sellum vazhi iru'l mikkathum vazhukkalumaayiruppathaaka.

<7> eanenil, kaara'nam ethuvumin'ri enakku avarka'l ka'n'ni vaiththaarka'l: kaara'namin'ri avarka'l en uyirai vaangkap padukuzhi vettinaarka'l.

<8> ethirpaaraatha azhivu avarka'lukku varuvathaaka, avarka'l viriththa valaiyil avarka'lea pidipaduvaarka'laaka: avarka'l vettiya kuzhiyil avarka'lea vizhuvaarka'laaka.

<9> en u'l'lamoa aa'ndavaril akka'lippukko'l'lum: avar aru'liya meedpai ninaiththu makizhchchi ko'l'lum.

<10> enakku'l'la valimaiyellaam: 'aa'ndavarea umakku i'nai yaar? valimai mikkavanidamirunthu e'liyavanai viduvikkum umakku, ko'l'laiyadippavanidamirunthu thuyarut'ravanaiyum eazhaiyaiyum kaakkum umakku i'nai yaar?' enki'rathu.

<11> vannegnchach kaadchika'l ezhunthanar: enna ven'rum a'riyaatha kaariyangka'laip pat'ri ennidam kea'lvi keattanar.

<12> naan seytha nanmaikkup pathilaaka enakkuth theemaiyea seythanar: en negncham aazhthuyaril amizhnthach seythanar.

<13> nanoa avarka'l noayut'rirukkaiyil saakkuththu'ni a'ninthu, noanpirunthu ennai vaattik ko'ndean: ennu'l'lea vekuvaaych sepam seythean.

<14> avanai en na'npan, en sakoatharan poal ninaiththuth thuyar ko'ndean: than thaayai ninaiththuth thuyaru'rupavan poal thuyar ko'ndu alainthean.

<15> aanaal naan tha'larchchiyut'rapoathu avarka'l on'ru koodi makizhnthanar: ethirpaaraatha nearaththil enakkethiraay on'ru koodi en meal paaynthaarka'l.

<16> oayaamal en meal pazhi sumaththinaarka'l; soathanaikku'l'laakkinaarka'l; ea'lanaththukku udpaduththinaarka'l: pallaik kadiththu ko'ndu en meethu vizhunthaarka'l.

<17> aa'ndavarea ethuvaraikkum ithaip paarththukko'ndiruppeer? karjanai seythu thaakkuvoaridamirunthu, singkangka'lidamirunthu en uyiraik kaaththaru'lum.

<18> perungkoottaththil naan umakku nan'ri seluththuvean: thira'laana perumakka'lidaiyea ummaip pukazhvean.

<19> vagnchakaraana en ethirika'l en meethu vet'ri ko'ndu makizha vidaatheayum: kaara'namin'ri ennaip pakaippavar ka'n simitta vidaatheayum.

<20> avarka'l peasuvathu amaithip peachchan'ru: naattil amaithiyudan vaazhvoarukku, vagnchakamaayk keduthi seyvathea avarka'l ninaivellaam.

<21> ennai ethirththu avarka'l tham vaayai akalath thi'rakkin'ranar: 'aa, aa, engka'l ka'n'naaleayea paarththoamea' enkin'ranar.

<22> aa'ndavarea, neer ithaip paarththeeran'roa: peasaamaliraatheayum aa'ndavarea, ennai vittuth tholaivil poay vidaatheayum.

<23> en i'raivaa, en aa'ndavarea, en vazhakkaith theerkka ezhunthu vaarum: enakkup paathukaappa'likka vizhiththezhum.

<24> aa'ndavarea, um neethikkea'rpa en vazhakkaith theerththaru'lum: en i'raivaa, avarka'l en meal vet'ri ko'ndu makizhchchiyu'ra vidaatheayum.

<25> aa, aa, naam virumpiyathu poalaayit'ru' en'ru avarka'l tham u'l'laththil ninaikkavidaatheayum: 'avanai vizhungki vittoam' en'ru avarka'l solla vidaatheayum.

<26> enakku nearntha idarka'lai ninaiththu makizhchchiyu'rum avarka'lanaivarum, on'raayk kalangki vedkamu'ruvaarka'laaka.

<27> enakku ethiraakath thalaithookkupavarka'l, vedkamum maanakkeadum adaivaarka'laaka; enakkuch saarpaayp peasupavarka'l akka'liththu akamakizhvaarka'laaka: 'tham oozhiyanin nalaththaik kaakkum aa'ndavarathu perumai vi'langkattum' en'ru eppothum solvaarka'laaka.

<28> en naavoa umathu neethiyai eduththuraikkum: umathu pukazhai en'ren'rum paadum.

[sangkeethangka'l 035]

<1> theemaiyaanathu paaviyin manaththaith thoo'nduki'rathu: avan manakka'n mun i'rai achcham enpathea illai.

<2> than kut'ram ve'liyaakaathu, ve'ruppukku'l'laakaathu en'ru ninaiththu vee'n nampikkai ko'lki'raan.

<3> avan peasuvathellaam kodumaiyum vagnchakamumea: nalla'rivu ko'ndu nanmai seyvathai ni'ruththi vittaan.

<4> thoongkum poathu kooda avan ninaiththuk ko'ndu iruppathellaam akkiramamea: ne'riketta vazhiyil avan nadakki'raan; theeya vazhiyai vittu avan vilakuvathillai.

<5> aa'ndavarea, umathu aru'lanpu vaanangka'l varaikkum uyarnthu'l'lathu: umathu sollu'ruthi meakangka'laiyea ettuki'rathu.

<6> ummudaiya neethi mika uyarntha malaika'l poala uyarnthu'l'lana; um niyaayath theerppuka'l adi kaa'naatha kadal poal aazhnthu'l'lana: aa'ndavarea, manitharka'laiyum vilangkuka'laiyum neer kaappaat'ruki'reer.

<7> i'raivaa, umatharu'l evva'lavu uyirmathippu'l'lathu! manumakka'l um i'rakkaika'lin nizhalil vanthu adaikkalam pukukin'ranar.

<8> umathu veettil u'l'la sezhumaiyaal avarka'l ni'raivu ko'lkin'ranar: um pearinpa neeroadaiyil avarka'lathu thaakaththaith tha'nikkin'reer.

<9> eanenil, uyirtharum oot'ru ummidamea u'l'lathu: umathu o'liyilea naangka'l o'li kaa'npoam.

<10> ummai va'nangkupavarka'lukku umathu irakkaththaiyum, semmaiyaana negnchinarkku umathu nearmaiyaiyum kaa'npiththaru'lum

<11> serukku'l'lavan ennai nasukka vidaatheayum: paaviyin kaiyil naan akappada vidaatheayum.

<12> theemai seythavarka'l ithoa azhinthu poayinar, veezhththappattaarka'l: avarka'l mee'ndum ezhappoavathillai.

[sangkeethangka'l 036]

<1> theemai seypavarka'laik ka'n erichchal ko'l'laathea: akkiramam seyvoaraip paarththup po'raamaip padaathea.

<2> eanen'raal, avarka'l viraivil pullaip poal ularnthu poavaarka'l: pu'rpoo'nduka'laip poala vaadip poavaarka'l.

<3> aa'ndavar meethu nampikkai vai, nanmai sey: punitha naattil evvithak kavalaiyin'ri iruppaay.

<4> aa'ndavaril un inpaththaith theadu: appoathu un negncham naaduvathai avar unakkuth tharuvaar.

<5> un vaazhvin mudivai aa'ndavaridam oppadaiththuvidu; avar pearil nampikkai vaiththiru: avarea ellaam seyvaar.

<6> unathu nearmai o'lipoala ezhumpach seyvaar: unathu maasinmai pattappakal poala vi'langkach seyvaar.

<7> aa'ndavaril mana amaithiko'l; avaril nampikkai vai: thaan seypavat'ril vet'ri pe'rupavanaip paarththup po'raamai ko'l'laathea; aneethi seyyath thittamiduki'ravanaiyum paarththu erichchal ko'l'laathea.

<8> koapaththai vittu vidu; sinaththaik kaividu: erichchalpadaathea; athuvea paavaththi'rku vazhiyaakum.

<9> eanen'raal, theemai seyvoar naasamaavaarka'l: aanaal aa'ndavaril nampikkai vaippavarka'l punitha naattai urimaiyaakkik ko'lvaarka'l.

<10> innum si'rithukaalam; theeyavan iruntha idam theriyaamal ozhinthupoavaan: avan iruntha idaththaith theaduvaay; aanaal, avan angku irukkamaattaan.

<11> saanthamu'l'loar punitha naattai urimaippaduththik ko'lvaarka'l: avarka'l mikuntha amaithiyil inpam kaa'npar.

<12> neethimaanukku viroathamaakap paavi sathiththittamiduki'raan: avanaip paarththup pallaik kadikki'raan.

<13> aa'ndavaroa avanaip paarththu nakaikki'raar: avanathu azhivukkaalam nerungkuvathai avar kaa'nki'raar.

<14> eazhai e'liyavarai vizhaththaatti, neariya paathaiyil nadappavarka'laith tholaikka, theeyoar pattayaththai uruvukin'ranar: villai naa'neat'ruki'raarka'l.

<15> aanaal avarka'lathu pattayam avarka'l negnchileayea paayum: avarka'l villum odinthu poakum.

<16> theeyoarudaiya thira'laana selvaththai vida, nallavarudaiya si'ritha'lavu poru'l mealaanathu.

<17> eanenil, paavika'lin valimai nilaikulainthu poakum: aa'ndavar neethimaanka'lai nilai ni'ruththuvaar.

<18> neethimaanka'ludaiya vaazhnaadka'laik ku'riththu aa'ndavar karuththaay irukki'raar: avarka'l urimaich soththu en'ren'rum ni'rkum.

<19> azhivin kaalaththil avarka'l vedkip poaka maattaarka'l: pagncha kaalaththiloa avarka'l ni'raivu ko'lvaarka'l.

<20> aanaal theeyoar azhivu'ruvar; aa'ndavarudaiya ethirika'l sezhippaana pulve'li ularvathu poal ozhinthupoavar: pukai poal ma'rainthozhivar.

<21> theeyoar kadan vaangkinaal, thiruppik koduppathillai: nallavaroa manamirangkip pi'rarukkuk koduppar.

<22> aa'ndavar yaarukkuth tham aasiyai aru'lki'raaroa avarka'l punitha naattai urimaiyaakkikko'lvar: yaaraich sapikki'raaroa avarka'l azhinthu poavaar.

<23> oruvanudaiya vaazhvin ne'ri u'ruthi pe'ruvathu aa'ndavaraalea: avanudaiya vaazhvai avar ukanthathena ea'rki'raar.

<24> appoathu avan keezhea vizhunthaalum appadiyea kuppu'rak kidakkamaattaan: eanenil aa'ndavar avanathu kaiyaith thaangkik ko'lki'raar.

<25> i'laignanaay irunthirukki'rean; ithoa muthir paruvam adainthu'l'lean: nallavan kaividappattathai naan ennaa'lum ka'ndathillai; avanudaiya makka'l pichchai eduppathai naan paarththathillai.

<26> eppoathum avan irakkappaduki'raan, kadan kodukki'raan: aakavea avan makka'l aasi pe'ruvar.

<27> theemaiyai vilakku, nanmai sey: appoathu en'ren'rum vaazhvaay.

<28> eanenil, aa'ndavar nearmaiyai virumpuki'raar, tham punitharka'lai avar kaividuvathillai: ne'rikettavar azhivu'ruvar, avarka'l makka'l vearoadu ozhinthu poavar.

<29> nallavarka'loa punitha naattai urimaiyaakkikko'lvar: en'ren'rum athil vaazhvar.

<30> neethimaanin vaayilirunthu gnaanam ve'lippadum: avanathu naavu neariyathai eduththuraikkum.

<31> kadavu'ludaiya thiruchsattam avan negnchil pathinthu'l'lathu: avanudaiya paathangka'l thadumaa'ruvathillai.

<32> theeyavan neethimaan mealeayea ka'n'naayirukki'raan: avanaik kon'ruvidap paarkki'raan.

<33> aanaal aa'ndavar avanaith theeyavanin kaiyil sikkavida maattaar: niyaayath theerppu nikazhum poathu tha'ndanaika'laaka vida maattaar.

<34> aa'ndavar meethu nampikkai vai; avar kaattiya vazhiyil nada: appoathu nee punitha naattai urimaiyaakkik ko'l'lumpadi unnai uyarththuvaar; theeyoar azhivu'ruvathaip paarththu makizhvaay.

<35> theeyavan serukkith thirivathai naan paarththean: sezhiththoangkum keathuru maram poal si'ranthoangkuvathaik ka'ndean.

<36> avvazhiyea mee'ndum sen'rean; avan irukki'ra idam theriyavillai: theadip paarththean, kaa'navillai.

<37> nallavanaik kavaniththup paar; neethimaanai e'n'nip paar: amaithiyai virumpuki'ravanukku santhathiyiraamal poakaathu.

<38> paavika'l anaivarum vearoadu ka'laiyappaduvaar: theeyoarin santhathi akat'rappadum.

<39> nallavarka'lukku eedeat'ram aa'ndavaridamirunthea varum: thunpa vea'laiyil avarka'lukkup pukalidam avarea.

<40> aa'ndavar avarka'lukkuth thu'nai nin'ru viduthalaiya'likki'raar; theeyoarin kaiyinin'ru viduviththuk kaappaat'ruki'raar: eanenil, avarka'l avaridam adaikkalam theadukin'ranar.

[sangkeethangka'l 037]

<1> aa'ndavarea, neer sinam ko'ndu ennaik kadinthu ko'l'laatheayum: seet'rang ko'ndu ennaith tha'ndiyaatheayum.

<2> eanenil, um ampuka'l en meal paaynthana: um thiruk karaththin tha'ndanaiyum en meal vizhunthathu.

<3> neer sinangko'ndathaal en udalil nalamea illai: en paavaththaal en elumpuka'lellaam nekkuvittup poayina.

<4> en kut'rangka'l en thalaikku meal peruki ezhunthana: perum sumaipoal ennai mikavea nasukkukin'rana.

<5> en kaayangka'l azhuki naat'ram edukkin'rana: itha'rku en a'riyaamaiyea kaara'nam.

<6> thalai kuninthu mikath tha'larvadainthu, naa'lellaam thuyaraththil moozhki vaazhki'rean.

<7> en iduppellaam veengki nalivadainthu'l'lathu: en udalil nalamaana u'ruppethuvumea illai.

<8> nalivadainthu naan mika no'rungku'ndean: en negncham eangkiyathaal naan theampi azhalaanean.

<9> aa'ndavarea, en viruppam ellaam neer a'rinthu'l'leer: en pulampalai neer a'riyaamalillai.

<10> en negncham thudikki'rathu: palangkun'rip poanean, en ka'n paarvaiyea mangkip poanathu.

<11> en na'npar, en thoazhar ellaarumea en thunpa nearaththil tholaivil nin'raarka'l: en u'ravinarum ennai a'nukavillai.

<12> en uyiraip pa'rikkath theaduvoar enakkuk ka'n'ni vaikkin'ranar: enakkuth theemai seyya virumpuvoar, keadu varumena achchu'ruththukin'ranar; eppoathum enakkethiraaych soozhchchi seykin'ranar.

<13> yaanoavenil sevidan poal kea'laamal irukki'rean: oomai poal vaay thi'ravaamal ni'rki'rean.

<14> kea'lviyat'ra manithan poal aanean: peachchat'ravanukku nikaraanean.

<15> aa'ndavarea, en nampikkai ellaam ummeethea vaiththirukki'rean: aa'ndavaraakiya en i'raivaa, en man'raattai neer keattaru'lveer.

<16> en adi sa'rukkum poathu, ennaip paarththu makizhchchiyu'ra vidaatheer: enakkethiraay perumai ko'l'la vidaatheer" en'ru vea'nduki'rean.

<17> sa'rukki vizhum 'rilaiyil irukki'rean; en varuththam ennearamum en ka'n munnea irukkin'rathu.

<18> en kut'raththai naan oppukko'lki'rean: naan seytha paavaththinimiththam naan perithum kavalaiyut'rirukki'rean.

<19> kaara'namin'ri ennai ethirppavarka'l valimai mikkavarka'l: aniyaayamaay ennaip pakaippavar palaraayu'lar!

<20> nanmaikkuth theemai seypavar palar: naan nanmaiyaik kadaippidippathaal ennaith thaakkupavar palar.

<21> aa'ndavarea, ennaik kaividaatheayum: en i'raivaa, enakku veku tholaiviliraatheayum.

<22> enakku uthavi puriya virainthu vaarum: aa'ndavarea, en meedparea, virainthu vaarum.

[sangkeethangka'l 038]

<1> naavinaal paavam seyyaathavaa'ru en poakkaik kavaniththuk ko'lvean: theeyavan en ethiril irukkum varaiyil en vaaykkuk kadivaa'lam iduvean" en'rean.

<2> vaay peasaathu vaa'laa irunthean; payanon'rum illai: en thuyaramoa mee'ndum ki'larnthezhunthathu.

<3> en u'l'lam en akaththea erichchal ko'ndathu: ninaikka ninaikkap pat'ri erinthathu, appoathu en naa peasiyathaavathu.

<4> aa'ndavarea, en vaazhvin mudiyaiyum en vaazhnaa'lin e'n'nikkaiyaiyum enakkuth theriviyum.

<5> evva'lavu nilaiyat'rathu en vaazhvu' ithai a'riveanaaka.

<6> ithoa! en vaazhnaa'l ira'ndoru kaimuzham poala irukkach seytheer: ummunnea en vaazhkkai on'rumeayillai; em manithanum oru si'ru moochchup poal irukkin'raan.

<7> ve'rum nizhalaip poala kadanthu poaki'raan emmanithanum; avan kalakkappaduvathellaam vee'nea: poru'laich searkki'raan, aanaal yaar athai adaivar ena a'riyaan.

<8> aakavea aa'ndavarea, naan ethirpaarppathu enna? ummidamea en nampikkaiyellaam!

<9> en theevinaika'l anaiththinin'rum ennai viduviththaru'lum: moodarin ninthaikku ennai aa'laakkaatheayum.

<10> peasaamalirunthean, vaay thi'rakkavillai: eanenil, enakku nikazhnthathellaam ummaaleayea!

<11> neerenakku anuppiya vaathaiyai ennidamirunthu akat'rividum: umathu karaththin thaakuthalaal naan nilai kulainthu poaki'rean.

<12> kut'raththin poruttea neer oruvanaith tha'ndikki'reer: avan virumpum poru'laiyellaam arippathu poala azhiththu viduki'reer; manithan oru si'ru moochcheayan'roa!

<13> aa'ndavarea, en man'raattaik keattaru'lum: en kookkuralukkuch sevisaayththaru'lum; en ka'n'neerukkup paaraamukamaayiraatheayum. um munnilaiyil naan anniyanaayu'l'lean: en munnoar anaivar poala naanum vazhippoakkanea.

<14> naan poay vidu munpea, ulakilirunthu ma'raiyu munpea, um koapap paarvaiyai ennidamirunthu thiruppi, naan amaithiyileayea uyir vaazhach seyyum.'

[sangkeethangka'l 039]

<1> nampinean, aa'ndavarai nampinean, avar en pakkamaayk kuninthu, en kookkuralaik keattaru'linaar.

<2> azhivu tharum kuzhiyinin'rum sathuppu nilach seat'rinin'rum avar ennaith thookkivittaar; u'ruthiyaana paa'raiyin meethu en kaaladika'lai ni'ruththinaar, nadakka enakku u'ruthi thanthaar.

<3> puthiyathoar paadalai, nam i'raivanaip¢ pukazhum paadal on'rai en naavinin'ru ezhach seythaar: palarum ithaippaarththu achcham ko'lvaar; aa'ndavar meethu nampikkai ko'lvar.

<4> than nampikkaiyellaam aa'ndavar meethu vaiththavanea pea'ru pet'ravan: silaika'lai vazhipaduvoaraip pinpat'raathavan, poyyaanavat'ril manaththaich seluththaathavan- ivanea pea'ru pet'ravan.

<5> aa'ndavarea, en i'raivanea, viyaththaku seyalka'l pala neer seytheer; engka'l paal umakku'l'la e'n'nangka'lil umakku nikar evarumillai. avat'rai naan eduththuraikka virumpuveanaakil, avai e'n'niladangkaa.

<6> paliyum kaa'nikkaiyum neer virumpavillai aanaal en sevika'lai neer thi'ranthuvitteer: thakanap paliyum paavam poakkum palipporu'lum neer keadkavillai.

<7> appoathu naan sonnathu: "ithoa varuki'rean, eattuch suru'lil ennaik ku'riththu.

<8> en i'raivaa, um thiruvu'laththinpadi nadappathea enakkinpam um thiruchsattaththai en u'l'laththil ko'ndirukki'rean en'ru ezhuthappattu'l'lathu".

<9> makkad pearavaiyil um neethiyai ve'lippaduththinean: ithoa! naan en vaayai moodik ko'ndirukkavillai; aa'ndavarea, ithai neer a'riveer.

<10> umathu neethiyin thanmaiyai en ithayaththu'l o'liththu vaikkavillai; umathu sollu'ruthiyaip pat'riyum,. umathu aru'l thu'naiyaip pat'riyum ve'lippadaiyaayp peasinean. umathu aru'laip pat'riyum umathu vaakku'ruthiyaip pat'riyum pearavaiyil peasaamal o'liththu vaikkavillai.

<11> neeroa aa'ndavarea, umathu irakkap perukkai enakkuk kaatta ma'rakkaatheayum umathu aru'lum u'ruthi vaakkum ennai en'rum paathukaappanavaaka.

<12> e'n'nikkaiyiladangkaath theemaika'l ennaich soozhnthu ko'ndana naan paarththa'riya mudiyaatha a'lavukku en kut'rangka'l ennai va'laiththuk ko'ndana, en thalai mayirka'laik kaattilum avai mikuthiyaanavai. en negnchamoa athanaal soarvadainthu poayit'ru.

<13> aa'ndavarea, ennai viduvikka aru'l koorveeraaka, aa'ndavarea, enakkuth thu'nai seyya viraiveeraaka.

<14> en uyiraip pa'rikkath theaduvoar naa'ni nilai kulaivaarka'laaka, enakkut'ra thunpangka'laik ka'ndu makizhchchiyut'roar vedkaththaal thalai kuninthup pinnadaivaarka'laaka.

<15> oakoa' en'ru ennai ea'lanam seypavarka'l, perung kalakkamut'rup pinnadaivaarka'laaka.

<16> ummaith theaduvoar anaivarum makizhchchi ko'ndu akka'lippaarka'laaka: umathu arud thu'naiyai vea'nduvoar, "i'raivaa poat'ri! en'ru ennearamum vaazhththuvaaraaka.

<17> naanoa thuyar mikkavan, eazhai manithan: i'raivan enmeal akka'rai ko'ndu'l'laar. enakkuth thu'nai seypavarum viduthalaiya'lippavarum neerea: aa'ndavarea, thaamathiyaatheayum.

[sangkeethangka'l 040]

<1> eazhai e'liyavanaik ku'riththu kavalai u'l'lavan pea'ru pet'ravan: thunpa naa'lil aa'ndavar avanukku meedpa'lippaar.

<2> aa'ndavar avanaik kaaththukko'lvaar. nee'nda aayu'lai avanukku a'lippaar. ulakil avanukku na'rpeyar a'lippaar, pakaivarin viruppaththi'rku avanaik kaiya'likka maattaar.

<3> avan noayut'rup padukkaiyil irukkaiyil, aa'ndavar avanukkuth thu'nai seyvaar.

<4> aa'ndavarea, en meethu irakkam vaiyum, ennaik ku'nappaduththum,. umakkethiraayp paavam seythean' en'ru naan vea'nduki'rean.

<5> en ethirika'l ennaip pat'rith theeyathu peasukin'ranar. en'ru avan seththozhivaan? avan peyar en'ru ozhinthupoakum? enkin'ranar.

<6> ennaip paarkka varupavan peasuvathoa iniya so'rka'l. aanaal avan negncham ninaippathoa vagnchakam, ve'liyi'r poanathum athaik kaatti viduki'raan.

<7> ennaip pakaippavarka'l anaivarum on'ru koodi enakkethiraay mu'rumu'rukkin'ranar. enakkuth theengkizhaikkath thittamidukin'ranar.

<8> peayp pi'niyon'ru avanaip peediththirukki'rathu. paduththa padukkaiyilirunthu, ini avan ezhumpa maattaan enkin'ranar.

<9> naan nampiyiruntha na'npan, ennoadu u'navu ko'nda antha na'npanung kooda, ennai mithikkak kaalaith thookkuki'raan.

<10> neeroa aa'ndavaroa, enmeethu irakkam vaiyum. noayilirunthu naan ezhunthirukkach seyyum; appoathu vagnchakam theerththuk ko'lvean.

<11> en ethiri en meal vet'rik ko'ndu makizhchchi ko'l'laa vittaal, umathu aru'l enakku'nden'ru a'rinthu ko'lvean.

<12> theemai enakkethuvum nearaathapadi kaaththukko'lveer. en'ren'rum um munnilaiyil ennai ni'ruththi vaippeer.

<13> israayealin i'raivanaakiya aa'ndavar vaazhththap pe'ruvaaraaka. en'ren'rum vaazhththap pe'ruvaaraaka! aamen, aamen.

[sangkeethangka'l 041]

<1> kalaimaan neeroadaika'lai aarvamudan naadich selvathu poal, i'raivaa, en negncham ummai aarvaththudan naadich selki'rathu.

<2> i'raivan meethu, uyiru'l'la i'raivan meethu en u'l'lam thaakangko'ndathu. en'ru solvean? i'raivanin mukaththai en'ru kaa'npean?

<3> un i'raivan engkea?" en'ru avarka'l naa'lum ennidam sollum poathu, en ka'n'neerea enakku iravum pakalum u'navaayit'ru.

<4> makka'l koottaththoadu searnthu avarka'lai azhaiththuk ko'ndu i'raivanin illaththi'rkuch sen'reanea! akka'lippum pukazh isaiyum muzhangka vizhaak koottaththil nadantheanea! ivat'raiyellaam naan ninaikkum poathu en u'l'lam urukuki'rathu.

<5> negnchea, ean tha'larchchiyu'ruki'raay? ean kalangkuki'raay? i'raivan meethu nampikkai vai. en mukam malarach seythu meedpa'lippavaraana en kadavu'lai mee'ndum poat'rip pukazhvean.

<6> en akaththea en u'l'lam tha'larchchiyu'ruki'rathu. aakavea yoarthaan naattinin'rum, hermoan, meesaar malaika'lilirunthum ummai ninaiththuk ko'ndea irukki'rean.

<7> um neer veezhchchika'lin iraichchalaal aazham aazhaththai azhaikki'rathu. um alaika'l, kada'rthiraika'l ellaam en meal vizhunthana.

<8> paka'rpozhuthil aa'ndavar enakku aru'l purivaaraaka: iravilum i'raivanukku innisai paaduvean, uyir tharum i'raivanaip pukazhvean.

<9> en paa'rai ara'naayiruppavarea, ean ennai ma'rantheer? en ethiriyaal no'rungku'ndavanaay varuththamut'ru naan alaivaanean?' en'ru i'raivanidam koo'ruvean.

<10> en ethirika'l ennaip pazhiththuraikkum poathum, 'un i'raivan engkea?' en'ru naa'lum koo'rum poathum, en elumpuka'l no'rungku'ndu poakin'rana.

<11> en negnchea, ean tha'larchchiyu'ruki'raay? ean kalangkukin'raay? i'raivanmeethu nampikkai vai: en mukam malarach seythu meedpa'lippavaraana en kadavu'lai mee'ndum poat'rip pukazhvean.

[sangkeethangka'l 042]

<1> i'raivaa, punithamat'ra manitharkku ethiraaka en niyaaya vazhakkai visaariththu enakku neethi vazhangkum: theeyavanum vagnchakanumaana manithanidamiruntha ennai viduvippeeraaka.

<2> eanenil, i'raivaa, neerea en valimai; ean ennaith tha'l'livitteer? pakaivanaal thunput'ravanaay naan thuyarudan alaivaanean?

<3> umathu o'liyai veesiyaru'lum, umathu u'nmaiyaik kaattiyaru'lum: avaiyea ennai vazhi nadaththi umathu punitha malaikkum u'raividaththukkum ko'ndu searkkum.

<4> i'raivanin peedaththukkuch selvean; enakku akamakizhvum akka'lippum tharum i'raivanidam selvean: i'raivaa, en i'raivaa, vee'nai ko'ndu umakkup pukazhpaaduvean.

<5> en negnchea, ean tha'larchchiyu'ruki'raay? ean kalangkuki'raay? i'raivan meethu nampikkai vai: en mukam malarach seythu meedpa'lippavaraana en i'raivanai mee'ndum poat'rip pukazhvean.

[sangkeethangka'l 043]

<1> i'raivaa, naangka'l em seviyaalea kea'lviyut'roam; engka'l munnoar engka'lukku eduththuraiththanar: mu'rkaalaththil avarka'l vaazhntha naa'lil neer seytha seyalai engka'lukku eduththuraiththanar.

<2> neer um vallamaiyaal pu'ra inaththaarai viratti engka'l munnoarai nilaipe'rach seytheer: pala naaduka'lai odukki avarka'l oangkach seytheer.

<3> engka'l munnoar naattaik kaippat'riyathu thangka'l vaa'lin valimaiyaal an'ru, avarka'lukku meedpu kidaiththathu thangka'l kaivanmaiyaal an'ru: umathu valakkaramum umathu puyappalamum, um mukaththinin'ru ezhuntha pearo'liyumea avarka'lukkuth thu'nai nin'rathu; eanenin, neer avarka'l meethu anpu koorntheer.

<4> neerea en arasar, neerea en i'raivan: yaakkoapin inaththaarukku vet'ri a'liththavar neerea.

<5> engka'l ethirika'lai um thu'naiyaal virattiyadiththoam: engka'lai ethirththu nin'ravarka'lai umathu peyaraal nasukki vittoam.

<6> en villin meethu naan nampikkai vaikkavillai: enakku meedpa'liththathu en vaa'l an'ru.

<7> ethirika'linin'ru emakku meedpa'liththavar neerea: engka'l pakaivarka'laich sitha'radiththavar neerea.

<8> ennaa'lum kadavu'lai ninaiththup perumai ko'ndoam: umathu peyarai ennearamum poat'rip pukazhnthoam.

<9> ippoathoa neer engka'laip pu'rakka'niththu vitteer; engka'laik kalangkadiththeer: kadavu'lea, neer engka'l seanaiyoadu pu'rappattu varavillai.

<10> engka'l ethirika'l mun naangka'l pinnadaiyach seytheer: engka'l pakaivarka'l engka'laik ko'l'laiyittuch sen'ranar.

<11> kollappadum aaduka'l poala engka'laik kaiya'liththeer: pu'ra inaththaaridaiyea engka'laich sitha'radiththeer.

<12> vilai ethuvumin'ri um makka'lai vit'ru vitteer: avarka'lai vit'rathaal umakkuk kidaiththa payanoa on'rumillai.

<13> engka'l ayalaarudaiya ninthanaikku neer engka'lai aa'laakkineer: engka'laich soozhnthu'l'la makka'lin ea'lanaththukkum pazhippukkum engka'lai udpaduththineer.

<14> pu'ra inaththaaridaiyea engka'lai oru pazhich sollaakkineer: makka'l engka'laip paarththuth thalaiyasaikkin'ranar.

<15> enakkut'ra maanakkeadu ennearamum en ka'n munnea ni'rkin'rathu: vedkam ennai mukangkavizhach seykin'rathu.

<16> ennai ninthiththuth thoot'rupavan peasuvathaik keadkum poathu, en ethiriyaiyum pakaivanaiyum naan paarkkum poathu vedkip poaki'rean.

<17> naangka'lummai ma'rakkaavidinum umathu udanpadikkaiyai mee'raavidinum, ivaiyellaam engka'l meethu vanthu vizhunthana.

<18> engka'l u'l'lam pinvaangkavillai: neer kaattiya vazhiyinin'ru vilaki naangka'l adiyeduththu vaikkavillai.

<19> eninum thuyar mikka idaththil engka'lai no'rukki vitteer: engka'l meethu iru'l kaviyach seytheer.

<20> i'raivan peyarai naangka'l ma'ranthirunthaal, vea'ru theyvangka'lai noakkik kaiyeduththuk kumpittirunthaal,

<21> ithu kadavu'lukkuth theriyaamalaa poakum? u'l'laththin aazhaththai avar a'rinthavaran'roa!

<22> eninum naa'lellaam umakkaaka naangka'l kollappaduki'roam; kasaappukkuch sellum aaduka'lenak karuthappaduki'roam.

<23> aa'ndavarea, thuyilezhum, ean u'rangkuki'reer? vizhiththezhum, engka'lai orupoathum tha'l'li vidaatheayum.

<24> ean umathu mukaththai ma'raiththuk ko'lki'reer? naangka'l u'rum si'rumaiyaiyum thunpa nilaiyaiyum ean ma'ranthuvitteer?

<25> naangka'l mukangkuppu'ra vizhunthu vittoam: tharaiyoadu tharaiyaayk kidakki'roam.

<26> engka'lukkuth thu'nai seyya ezhuntharu'lum: umathu irakkaththai munnittu viduthalaiya'liththaru'lum.

[sangkeethangka'l 044]

<1> iniya karuththon'raip peasa en negncham thudikki'rathu, en paadalai naan arasaridam koo'ruki'rean: thayangkaamal ezhuthuvoanin ezhuthu koal poalu'l'lathu en naavu

<2> manumakka'l anaivarilum neer ezhil mikkavar; um peachchil aru'l vi'langkum: aakavea kadavu'l ummai en'ren'rum aaseervathiththaar.

<3> veeram mikunthavarea, um pattayaththai idaiyil serukikko'l'lum: athuvea umakku maa'npum ezhilum tharum.

<4> u'nmaikkaavum neethikkaavum poaridak ki'lampi vaarum: valakkaram um ariya seyalka'lai vi'langkach seyvathaaka.

<5> um ampuka'l koormaiyaanavai, makka'l umakkup pa'nikin'ranar: arasarin ethirika'l kathikalangki veezhkin'ranar.

<6> i'raivaa, umathu ariya'nai en'ren'rum u'l'lathu: umathu aadchich sengkoal neariyathu.

<7> neethiyai virumpukin'reer, akkiramaththai ve'rukkin'reer: aakavea kadavu'l, um kadavu'l um thoazharka'lai vida mealaaka ummai makizhchchith thailaththaal apishukam seythaar.

<8> neer a'ninthu'l'la aadaika'lil ve'l'laip poa'lam, santhanam, ilavangkaththin na'ruma'nam veesukin'rathu: thantha maa'likaiyinin'ru ezhum yaazhin oasai umakku makizhchchiyoottuki'rathu.

<9> arasi'lam pe'nka'l ummai ethirko'ndu varavea'rkin'ranar: opeer thangka a'nika'l a'ninthu um arasi um valappu'ram ni'rki'raar.

<10> maka'lea, naan solvathu kea'l. ninaiththup paar, itha'rkuch sevisaay: un inaththaaraiyum veettaaraiyum ma'ranthu vidu.

<11> arasar un pearazhilai virumpuvaar. avarea un thalaivar, avarukkuth thalai va'nangku.

<12> theer naattu makka'l kaa'nikkaika'l eanthi varukin'ranar. makka'lu'l selvar um thayavai naadi varukin'ranar.

<13> arasanin maka'l ezhil mikkava'laay ithoa varukin'raa'l: pon izhai aadaiyai ava'l a'ninthu'l'laa'l.

<14> panni'ra aadaiyai a'ninthava'laay ava'l arasaridam azhaiththu varappadukin'raa'l: i'laththoazhiyarum ava'loadu ummidam varukin'ranar.

<15> makizhchchiyoadum akka'lippoadum avarka'l azhaiththu varappadukin'ranar: arasa maa'likaiyil avarka'l ithoa nuzhaikin'ranar.

<16> un munnoarukkup pathilaaka unakkup puthalvarka'l iruppar: maanilamanaiththi'rkum avarka'lai nee thalaivarka'laakkuvaay.

<17> thalaimu'rai thalaimu'raiyaay umathu peyarai naan ninaivu koorvean, en'ren'rum makka'linaththaar ummaik ko'ndaaduvar.

[sangkeethangka'l 045]

<1> kadavu'l nam adaikkalamum palamumaayirukki'raar: nerukkadi nearaththil namakku u'ruthu'naiyena nanku kaattiyu'l'laar.

<2> aakavea vaiyamea pura'ndaalum naam asaiya maattoam: malaika'l kadal naduvilea vizhunthaalum achchamillai.

<3> kadal alaika'l kontha'liththu ezhunthaalum, avat'rin kontha'lippaal malaika'l thadumaa'rinaalum, vaan padaika'lin aa'ndavar nammoadirukki'raar: yaakkoapin i'raivan namakku ara'naay u'l'laar.

<4> neeroadaika'l i'raivanin nakarukku makizhchchiyoottukin'rana: unnatharin punitha mikka koodaaraththukku makizhchchi tharukin'rana.

<5> athan naduvea kadavu'l irukkin'raar, aakavea athu asaivu'raathu: vaika'raiyil kadavu'l atha'rkuth thu'nai seyvaar.

<6> pu'ravinaththaar kothiththezhunthanar; arasuka'l kalakkamut'rana: avar tham kural muzhangkit'ru, poomi tha'larchchiyut'rathu.

<7> vaan padaika'lin aa'ndavar nammoadirukki'raar: yaakkoapin i'raivan namakku ara'naay u'l'laar.

<8> vaarungka'l, vanthu aa'ndavartham seyalka'laip paarungka'l: poomi meethu avar viyaththaku seyalka'laich seythu'l'laar.

<9> ulakin kadaiyellai varai avar poarka'lukku mudivu tharuki'raar: ampuka'lai no'rukki viduki'raar, eettika'lai mu'riththe'riki'raar, keadayangka'lai neruppukku iraiyaakkuki'raar.

<10> amaithiyudanirunthu, naan kadavu'l en'ru u'narnthu ko'l'lungka'l: pu'ravinaththaaridaiyilum, maanila meethum unnathar naanea en'ru a'rinthu ko'l'lungka'l".

<11> vaan padaika'lin aa'ndavar nammoadu irukki'raar: yaakkoapin i'raivan namakku ara'naay u'l'laar.

[sangkeethangka'l 046]

<1> makka'linaththaarea, neengka'l yaavarum kaikottungka'l: akka'lippoadu i'raivanukkup pukazh paadi aarppariyungka'l.

<2> eanenil, aa'ndavar unnathamaanavar, agnchutha'rkuriyavar: ulakukkellaam peararasar.

<3> makka'lai namakkuk keezhppaduththinaar: naaduka'lai namakku adipa'niya vaiththaar.

<4> namakku urimaip poru'laaka naattaith theadith thanthaar: thaam anpu seyyum yaakkoapukku athu perumai tharuvathaakum.

<5> makka'l aarpparikka i'raivan ariya'nai ea'ruki'raar: ekkaa'lam muzhangka aa'ndavar ezhuntharu'luki'raar.

<6> paadungka'l, i'raivanukkup pukazh paadungka'l; paadungka'l, nam veanthanukkup pukazh paadungka'l.

<7> eanenil kadavu'l ulakukkellaam arasar: avarukku innisai ezhuppungka'l.

<8> naaduka'l anaiththin meethum i'raivan aadchi purikin'raar. tham punitha ariya'nai meethu i'raivan veet'rirukkin'raar.

<9> aapirakaamin i'raivanudaiya makka'loadu pu'ravinaththaarin thalaivarka'l koodiyirukkin'ranar: eanenil ulakin thalaivarka'lellaam i'raivanukkuriyavarka'l; avarea mika unnathamaanavar.

[sangkeethangka'l 047]

<1> aa'ndavar makaththuvamikkavar: nam i'raivanin nakaril mikuntha pukazhchchikkuriyavar.

<2> avar tham malai punithamaanathu, pukazhmikkathu, ulakanaiththi'rkum makizhchchiyaay vi'langkuvathu seeyoan malai vada koadiyil u'l'lathu; peararasarin nakaram athuvea.

<3> athan koththa'langka'lil kadavu'l u'raikin'raar: asaikka mudiyaatha paathukaappaay vi'langkukin'raar.

<4> ithoa! arasar anaivarum koodinar: on'rupadath thaakkinar.

<5> paarththavudanea thikaiththup poayinar: kalakkamut'ranar, oattam pidiththanar.

<6> angkeayea achcham avarka'lai aadko'ndathu: pea'rukaala veathanai poal avarka'lukkuth thunpam u'ndaayit'ru.

<7> thaarsis naattukkuch sellum kappalka'laik keezhththisaik kaat'ru thaakkum poathu u'ndaakum achchaththaip poan'rathu athu.

<8> naangka'l kea'lviyut'rathu poalavea irukkak ka'ndoam, vaan padaika'lukku aa'ndavaraayu'l'lavarathu nakaril nikazhakka'ndoam: nam i'raivanin nakaril ka'ndoam, kadavu'l athai en'ren'raikkum nilai ni'ruththuki'raar.

<9> i'raivaa, um irakkaththaith thiyaaniththoam: um aalayaththil athaich sinthanai seythoam.

<10> i'raivaa, umathu peyaraippoalavea umathu pukazhum poomiyin kadaiyellai varai ettukin'rathu; umathu valakkaram neethiyaal nirampiyu'l'lathu.

<11> seeyoan malai akamakizhvathaaka: umathu neethith theerppuka'lai ninaiththu yoothaavin nakarangka'l ka'li koorvathaaka.

<12> seeyoanaich sut'rich sellungka'l; athanaich sut'rip paarungka'l: athan koththa'langka'lai e'n'nip paarungka'l.

<13> athan mathil ara'nka'lai ut'rup paarungka'l; athan koattaika'lai aaynthu paarungka'l: appoathu ini varum thalaimu'raiyai neakkich solveerka'l:

<14> kadavu'l evva'lavu mealaanavar! en'ren'rum mudivillaak kaalaththukkum avarea nam kadavu'l: avarea nammai vazhi nadaththuvaar' enpeerka'l.

[sangkeethangka'l 048]

<1> makka'l inangka'lea, neengka'lanaivarum naan solvatha'rkuch sevisaayungka'l: puvi meethu vaazhvoarea, neengka'lanaivarum itha'rkuch sevi kodungka'l.

<2> thaazhnthoar uyarnthoar pa'nakkaarar eazhaika'l, neengka'l anaivarum itha'rkuch sevi kodungka'l.

<3> en vaay gnaanaththai uraikkum: en u'l'laththin thiyaanaththaal a'rivu ezhum.

<4> uvamai mozhikku naan sevisaayppean: surama'ndalaththin innisaikkup poruntha en ma'raiporu'laik koo'ruvean.

<5> thunpa miku naa'lil naan agncha vea'nduvathean? ennaith thunpu'ruththuvoar seyyum akkiramam ennaich soozhum poathu, naan ean agncha vea'ndum?

<6> thangka'l selvaththil nampikkai vaippoarukkum, tham selvap perukkai ninaiththup perumaip paduvoarukkum, naan agncha vea'nduvathean?

<7> thannaiththaanea viduviththuk ko'lpavan oruvanumillai; than meedpukkuriya vilaiyaik kadavu'lukkuth thara yaaraalum iyalaathu.

<8> antha meedpukkuriya vilai mika uyarnthathu.

<9> saavaik kaa'naathathum en'ren'rum needippathumaana vaazhvai vaangkikko'l'la, eththokaiyum poathavea poathaathu.

<10> gnaanika'l kooda i'rappathaik kaa'nalaam; appadiyea gnaanamat'ravarka'lum a'riveenarka'lum i'ranthozhivathaik kaa'nalaam: tham selvaththai anniyarukku vittuch selvathaik kaa'nalaam.

<11> kalla'raika'lea avarka'lukku nilaiyaana illangka'l; thalaimu'raiyaaka avarka'lukku u'l'la kudiyiruppuka'l avaiyea: thangka'l peyaril evva'lavu nila pulam ko'ndirunthaalum ithuvea avarka'l kathi.

<12> eanenil, than selva nilaiyil manithan nilaiththiruppathillai; seththozhiyum vilangkuka'lukku avan oppaavaan.

<13> moodaththanamaana nampikkaiyu'l'lavarka'l kathi ithuvea: thangka'lukkuk kidaiththa selvaththil makizhchchi ko'lpavarka'l kathi ithuvea.

<14> keezhulakil avarka'l aaduka'laip poala adaipaduvar: saavea avarka'lukku meayppan. neethimaanka'l avarka'l meal thoat'ram ma'rainthozhiyum, keezhulakea avarka'l iruppidamaakum.

<15> eninum, kadavu'l ennaik keezhulakinin'ru viduvippaar: ennai avar eat'ruk ko'lvaar.

<16> oruvan pa'nakkaaranaanaal avanaik ka'ndu agnchavea'ndaam: avan kudumpach selvam perukinaal agnchavea'ndaam.

<17> avan saakum pozhuthu thannoadu eduththuch selvathu on'rumillai: ava'ludaiya soththu avanoadu poavathillai.

<18> nimmathiyaana vaazhvu unakkuk kidaiththathena pi'rar pukazhvar" en'ru vaazhnaa'lil avan thannaip paaraattik ko'ndaalum,

<19> than munnoarka'l poana idaththi'rkea avanum poavaan: avarka'l ennaa'lum o'liyaik kaa'nappoavathillai.

<20> eanenil, selvam ko'ndu vaazhpavan than nilaiyai a'riyaavidil, seththozhiyum vilangkuka'lukku oppaavaan.

[sangkeethangka'l 049]

<1> aa'ndavaraakiya i'raivan peasalaanaar; keezhththisai muthal meat'risai varaiyu'l'la poovulakaith theerppukku azhaikkalaanaar.

<2> ezhil mikka seeyoanilirunthu kadavu'l o'li veesi ezhunthaar.

<3> ithoa nam i'raivan varukin'raar, mavunamaayiraar: eri neruppu avar mun sella, puya'rkaat'ru avaraip pudai soozha ezhukin'raar.

<4> mealu'l'la vaanangka'laiyum ippoovulakaiyum azhaikkin'raar: tham makka'lukkuth theerppu vazhangka azhaikin'raar.

<5> palika'linaal ennudan udanpadikkai seythu ko'nda en punitharka'lai on'ru koottungka'l' enki'raar.

<6> vaanangka'l avarathu neethiyai eduththiyampum; eanenil, kadavu'lea neethipathiyaay varukin'raar.

<7> en makka'lea, enakkuch sevi kodungka'l, ithoa naan peasuki'rean: israayealea kea'l, unakkethiraay naan saan'ru pakarvean: 'naanea kadavu'l, un kadavu'l naanea.'

<8> nee idum palika'laik ku'riththu unnaik ka'ndikkavillai: eanenil, un thakanap palika'l ennearamum en ka'n munnea irukkin'rana.

<9> un veettil u'l'la kaa'laimaattaiyaa naan keadki'rean? un manthaiyilu'l'la aaduka'laiyaa naan keadki'rean?

<10> kaattilu'l'la vilangkuka'lellaam enakkea sontham: en malaika'lil meayum pallaayiram mirukangka'lum ennudaiyavai.

<11> vaanil ulavum pa'ravaika'laiyellaam naan a'rivean; vayalve'liyil meayvanavum enakkuth theriyum.

<12> enakkup pasiyeduththaal unnidamaa solvean? poovulakum athil u'l'lathanaiththum ennudaiyathu thaanea!

<13> eruthuka'lin sathaiyaiyaa naan u'npean? semma'rika'lin irasaththaiyaa naan kudippean?

<14> i'rai pukazhchchi enum paliyai aa'ndavarukkuch seluththu: unnathamaanavarukku un poruththanaika'laich seluththu.

<15> thunpanaa'lil ennaik kooppidu: unnai viduvippean, nee ennai meanmaippaduththuvaay.

<16> paavika'lukkoa kadavu'l koo'ruki'raar: 'en katta'laika'lai nee ean eduththuraikki'raay? en udanpadikkaiyaip pat'ri nee ean peasavea'ndum?

<17> ozhukkaththaip pakaippavan an'roa nee? en vaarththaiyaip pu'rakka'niththavan an'roa nee?

<18> thirudanaip paarththaal avan pinnea oaduki'raay: vipasaarika'loadu u'ravu ko'lki'raay.

<19> nee vaaythi'ranthaal ve'lippaduvathu theemaiyea: un naavilirunthu pu'rappaduvathu vagnchakamea.

<20> koottaththil udkaarnthu nee peasuvathellaam un sakoatharanukkethiraaka un sontha sakoatharanai ninthaikku'l'laakkuki'raay!

<21> ippadiyellaam nee seyya naan vaa'laaviruppathaa? naanum unnaip poalen'ru ninaiththaayaa? unnaik ka'ndiththu nee seythathaiyellaam eduththuch solki'rean, paar!

<22> kadavu'lai ninaiyaathavarka'lea, neengka'l ithaik ka'ndu'narungka'l; illaiyeal, naan ungka'l uyiraip pa'rippean: en kaiyil vanthu vizhum poathu ungka'laik kaappavar yaarum iraar!

<23> i'rai pukazhchchi ennum pali idupavanea enakku mathippuk koduppavan: nearmaiyoadu nadappavanukku i'raivan tharum meedpaik kaattuvean'.

[sangkeethangka'l 050]

<1> i'raivaa, um irakkaththi'rkea'rpa enmeethu irakkam vaiyum: um irakkap perukkaththi'rkea'rpa en kut'rangku'raika'laip poakkividum.

<2> naan seytha kut'raththai ennidamirunthu mut'rilum kazhuvip poakkividum: en paavaththaik kazhuvi ennaith thooymaippaduththum.

<3> en kut'rangku'raika'lai naan eat'ruk ko'lki'rean: naan seytha paavam ennearamum en ka'n munnea ni'rkin'rathu.

<4> umakkethiraaka mattumea paavam seythean; um thiru munnilaiyileayea seythean: umathu theerppil um neethi vi'langkukin'rathu, umathu niyaaya vaakkinil um nearmai thulangkukin'rathu.

<5> ithoa, kut'ramu'l'la nilaiyil naan pi'ranthean: paava nilaiyileayea en annai ennaik karuththariththaa'l.

<6> ithoa! ithayaththin nearmaiyaik ka'ndu neer perithum makizhkin'reer: ithayaththin u'l'lirunthea enakku meygnaanam pukattukin'reer.

<7> eessoap pullaal en meal the'lintharu'lum, naan thooymaiyaavean: neer ennaik kazhuviyaru'lum, ve'n paniyilum ve'nmaiyaavean.

<8> akamakizhvum akka'lippum en seviyil vizhachseyyum: no'rungku'nda elumpuka'lum akka'lippadaiyum.

<9> en paavangka'linin'rum um thirumukaththaith thiruppikko'l'lum: en kut'rangka'laiyellaam poakki vidum.

<10> thooyathoar u'l'laththai, i'raivaa, neer ennakaththea uruvaakkum: u'ruthi tharum aaviyai ennu'l malarach seyyum.

<11> um thirumunnirunthu ennaith tha'l'li vidaatheayum, umathu parisuththa aaviyai ennidamirunthu eduththu vidaatheayum.

<12> umathu meedpaal varum makizhchchiyai enakka'liththaru'lum; umathu perunthanmaiyaana manappaanmaiyil ennai u'ruthippaduththum.

<13> theeyavarka'lukku um vazhika'lai naan pukattuvean: paavika'l ummidam thirumpi varuvar.

<14> i'raivaa, en meedparaana i'raivaa, iraththap pazhikkuriya tha'ndanaiyinin'ru viduviththaru'lum: umathu neethiyaik ka'ndu en naavu aarpparikkum.

<15> aa'ndavarea, en uthaduka'laith thi'ranthu vidum: en vaay umathu pukazhchchiyai eduththuraikkum.

<16> eanenil, palika'lil neer inpam ko'lvathillai: thakanap pali koduththaalum athai neer ea'rpathillai.

<17> i'raivaa, naan umakkuch seluththa vea'ndiya pali no'rungkiya u'l'lamea: thaazhvut'ru no'rungkiya u'l'laththai i'raivaa, neer pu'rakka'nippathillai.

<18> um nanmaith thanaththi'rkea'rpa, aa'ndavarea, seeyoanukkuk karu'nai kaattum: yerusaleamin mathilka'lai mee'lavum ezhuppuveeraaka.

<19> appoathu mu'raiyaana palika'laiyum kaa'nikkaika'laiyum thakanap palika'laiyum eat'rukko'lveer: appoathu umathu peedaththil i'lang kaa'laika'laip paliyaay oppukkoduppar.

[sangkeethangka'l 051]

<1> theemai seyvathil vallavanea, theemai seyvathil ean perumai ko'lki'raay?

<2> ennearamum theemaiyaanathaiyea ninaiththuk ko'ndirukki'raay: sathi seypavanea, un naa kooriya kaththi poan'rathu.

<3> nanmai seyvathai vidath theemai seyyavea nee virumpuki'raay: neethiyaanathaip peasuvathai vidap poy peasuvathaiyea virumpuki'raay.

<4> kapadamu'l'la naavea, nee theemai vi'laivikkum peachchai eppoathum virumpuki'raay.

<5> aakavea kadavu'l unnaith tholaiththu viduvaar; en'ren'rum unnai akat'rividuvaar: koodaaraththinin'ru unnai ve'liyeat'ruvaar, vaazhvoar poomiyinin'ru unnai vearoadu ka'lainthu viduvaar.

<6> neethimaanka'l ithaip paarththu achchamu'ruvar: appoathu avanaip paarththu nakaiththiduvar.

<7> ithoa kadavu'laith than adaikkalamaakak ko'l'laatha manithan! thanakkiruntha mikuntha selvaththai nampi vaazhnthavan, seytha akkiramaththaik ku'riththup perumai paaraattiyavan" en'ru nakaippar.

<8> naanoa sezhiththu va'larum oliva maraththaip poal i'raivan illaththil vi'langkuki'rean: kadavu'ludaiya irakkaththai en'ren'rum nampiyu'l'lean.

<9> ippadi enakkuch seythathaal ummai en'ren'rum poat'ruvean: umathu thiruppeyar nanmaiyaanathu; athai um punithar munnilaiyil saat'ruvean.

[sangkeethangka'l 052]

<1> kadavu'l illai" en'ru a'rivili thanakku'l sollik ko'lki'raan; manitharka'l mut'rilum kettuppoayinar: akkiramaththaiyea seykin'ranar, nanmai seypavan evanumillai.

<2> vaaninin'ru kadavu'l manumakka'laip paarkkin'raar: a'rivu'l'lavan, kadavu'laith theadupavan evanaavathu u'ndaa enap paarkkin'raar.

<3> ellaarum ne'ri thava'rip poayinar; orungkea kettazhinthanar: nanmai seypavanea illai, illavea illai, oruvan kooda illai.

<4> theemai seyki'ravarka'l u'navai vizhungkuvathu poal en makka'lai vizhungkap paarkki'raarka'l: ivarka'l kadavu'lin peyaraik koovi azhaippathillai; ivarka'l nalla'rivu pe'ramaattaarka'laa?

<5> achcham ko'l'lath theavaiyillaatha idaththil ivarka'l achchaththaal nadunadungkinaarka'l; eanenil, ennaith thaakkinavarka'lin elumpuka'lai i'raivan no'rukkivittaar: avarka'l sitha'ru'ndu poayinar; eanenil kadavu'l avarka'lai virattivittaar.

<6> seeyoanilirunthu israayeal makka'lukku meedpu varaathea! kadavu'l tham makka'lukku nalvaazhvu a'likkum poathu yaakkoapin inaththaar ka'likoorvar, israayeal makka'l akamakizhvar.

[sangkeethangka'l 053]

<1> i'raivaa um peyarin vallamaiyaal ennaik kaaththaru'lum: umathu vallamaiyaal enakku neethi vazhangkum.

<2> i'raivaa en man'raattaik keattaru'lum: en vi'n'nappaththi'rkuch sevisaayththaru'lum.

<3> eanenil, serukkut'roar ennai ethirthezhunthaarka'l; kodiyavarka'l uyiraip pa'rikkath theadinaarka'l: kadavu'l avarka'l thangka'l ka'nmun ko'l'lavillai.

<4> ithoa! kadavu'l enakkuth thu'naipuriki'raar: aa'ndavar en vaazhvukku aatharavaayirukki'raar.

<5> en ethirika'l enakkuch seyya virumpum theemaiyea avarka'l meal vizhachseyyum: um vaakku'ruthikkea'rpa avarka'lai azhiththu vidum.

<6> mana makizhvoadu umakkup pali seluththuvean: aa'ndavarea, umathu peyaraip poat'ruvean, eanenil, athu nallathu.

<7> ellaavithath thunpaththilirunthum avar ennai viduviththaar. en ethirika'l sitha'ru'ndu poanathai vet'rik ka'lippoadu noakkinean.

[sangkeethangka'l 054]

<1> i'raivaa, en man'raattukkuch sevisaayththaru'lum: en vi'n'nappaththin mattil paaraamukamaayiraatheayum.

<2> en sepaththai eat'rukko'ndu, naan keadpathaith thantharu'lum.

<3> enakkut'ra thuyaraththaal naan kalangkuki'rean: ethiriyin kuralum, paaviyin iraichchalum keattu naan perithum avathiyu'ruki'rean. avarka'l enakkuth thunpam vi'laivikkin'ranar: veku'ndezhunthu ennaith thaakkukin'ranar.

<4> en ithayamoa enakku'l kalakkam adainthu'l'lathu. saavaanoa en'ra achcham ennai mea'rko'ndu'l'lathu.

<5> achchamum thikilum ennai mea'rko'ndana: nadukkam ennai mut'rilum aadko'ndathu.

<6> pu'raavaippoal enakkuch si'rakuka'l illaiyea! irunthaal pa'ranthu poay amaithiyadainthiruppeanea!" en'ru sollik ko'ndean.

<7> veku tholaivu poayiruppean: paalai ve'liyil thangkiyiruppean.

<8> puyalinin'rum perung kaat'rinin'rum veku viraivil pukalidam theadiyiruppean.

<9> aa'ndavarea, avarka'ludaiya mozhika'laik kalangkadiththu, kuzhappam u'ndaakach seyyum: eanenil, nakaraththil vanmu'raiyum kalakamum kaa'nki'rean.

<10> iravum pakalum avaika'l athan mathilka'laich sut'ri varukin'rana. athan naduvea theech seyalka'lum adakku mu'raiyum thaan u'l'lana.

<11> athan naduvea sathich seyalka'lum u'l'lana. theemaiyum vagnchakamum athan therukka'lai vittup poakaveayillai.

<12> en ethiri ennai ninthiththirunthaal athaip po'ruththuk ko'ndiruppean: ennaip pakaiththavan enakku ethiraayk ki'larnthu ezhunthaal, avanidamirunthu thappiyoadi o'linthiruppean.

<13> aanaal en thoazhan neeyea! en na'npanum en uyirththoazhanumaana neeyea ennai ethirththaay!

<14> unnoadu iniya nadpu'ravu ko'ndiruntheanea! vizhaak koottaththil i'raivanin illaththil naam on'raay irunthoamea!

<15> mara'nam avarka'l meal vanthu vizhuvathaaka; uyiroadu avarka'l keezhulakukkuch selvaarka'laaka: eanenil, akkiramam avarka'l illangka'lil avarka'lidaiyea irukkin'rathu.

<16> naanoavenil kadavu'lai noakkik koovuvean; aa'ndavar ennai meettuk ko'lvaar.

<17> kaalaiyilum maalaiyilum na'npakalilum pulampuki'rean; perumoochchu viduki'rean: avar en kuralukkuch sevisaayppaar.

<18> enakkethiraay u'l'lavar palaraayinar: ennaith thunpu'ruththum ivarka'l kaiyinin'ru avar en aanmaavai meettu, amaithi nilavum idaththukku azhaiththuch selvaar.

<19> en'ren'rum aadchi seypavaraana kadavu'l enakkuch sevisaayththu avarka'lai odukki viduvaar: eanenil, avarka'l manamaat'ram adaiyaar, kadavu'lukku agnchaar.

<20> ovvoruvanum thanakku a'rimukamaanavarka'lukkethiraakak kai neettukin'raan: thaan seytha udanpadikkaiyai mee'rukin'raan.

<21> avan peachchu ve'n'neyai vida miruthuvaayu'l'lathu: avan negnchamoa poar manam padaiththathu. avan so'rka'l e'n'neyai vida inimaiyaayu'l'lathu: aanaal oangkiya vaa'l poan'ravai.

<22> aa'ndavar meethu un kavalaiyaip poattu vidu, avar unnai aatharippaar: neethimaan en'rum nilaikalangka vidamaattaar.

<23> i'raivaa, neer avarka'lai azhivup paathaa'laththil vizhachseyveer; iraththa ve'riyarka'lum vagnchakarka'lum tham vaazhnaa'lil paathiyum kaa'namaattaarka'l: naanoavenil, aa'ndavarea, ummaiyea nampuki'rean.

[sangkeethangka'l 055]

<1> i'raivaa, enmeethu irakkam vaiyum: manithar ennai nasukki vidukin'ranar; idaividaamal ennaith thaakkith thunpu'ruththukin'ranar.

<2> en ethirika'l ennai ennearamum nasukkap paarkkin'ranar: enakkethiraayp poaridupavar thira'laay u'l'lanar.

<3> unnathamaanavarea, achchamennai aadko'l'lum naa'lil naan ummeethu nampikkai vaippean: i'raivanin vaakku'ruthiyai naan poat'rip pukazhki'rean.

<4> i'raivanmeethu nampikkai vaikki'rean, achchamenakkillai: a'rpa manithan enakku enna seyvaan?

<5> naa'l muzhuvathum en peachchaith thiriththuk koo'rukin'ranar: avarka'l e'n'nangka'lellaam enakkethiraayth theengkizhaikkavea theadukin'rana.

<6> on'ru koodi ka'n'ni vaikkin'ranar; naan poavathaiyum varuvathaiyum kavanikkin'ranar: en uyirukku ulai vaikkin'ranar.

<7> avarka'l seyyum theemaiyin poruttu avarka'laith thappa vidaatheer: i'raivaa, um sinam kothiththezha, makka'l inangka'lai vizhaththaattuveeraaka.

<8> naan ingkum angkum alaivathai neer paarththuk ko'ndu thaanirukki'reer. en ka'n'neerka'lai neer um thoa'r paiyil searththu vaiththirukki'reer; ummudaiya noolilum avat'rai neer ezhuthi vaikkavillaiyaa!

<9> naan ummai ennearaththil kooviyazhaiththaalum en ethirika'l pinnadainthu poavar: kadavu'l en saarpaay u'l'laar; ithai naan nanka'rivean.

<10> i'raivanin vaakku'ruthiyai naan pukazhntheaththuki'rean: aa'ndavarudaiya vaarththaiyaip pukazhuki'rean.

<11> i'raivan meethu nampikkai vaikki'rean, achchamenakkillai: manithan enakku enna seyvaan?

<12> i'raivanea, naan umakkuch seytha poruththanaika'lai ni'raiveat'ra vea'ndumallavaa? nan'rip palika'lai umakkuch seluththuvean.

<13> eanenil, saavinin'ru en uyiraik kaaththeer; sa'rukki vizhaathapadi en adika'laik kaaththeer: vaazhvoarin o'liyilea i'raivanin munnilaiyil naan nadakkach seytheer.

[sangkeethangka'l 056]

<1> en meethirangkum i'raivaa, en meethirangkum; ummidamea en aanmaa adaikkalam pukuki'rathu: kodumaiyellaam theerum varaiyil um si'rakuka'lin nizhalil naan adaikkalam pukuki'rean.

<2> unnatharaana i'raivanai noakkik koovuki'rean: enakku nanmai puriyum i'raivanai naaduki'rean.

<3> vaaninin'ru enakku uthavi purinthu meedpa'lippaaraaka; ennaith thunpu'ruththuvoaraik keattukku aa'laakkuvaaraaka: thamathu aru'lum sollu'ruthiyum enakkuth thu'naipuriyach seyvaaraaka.

<4> manumakka'lai aaththiraththudan vizhungkum singkangka'lin naduvil naan kidakki'rean: eettiyum ampum poal u'l'lana avaika'ludaiya pa'rka'l; kooriya vaa'l poan'rathu avaika'ludaiya naavu

<5> i'raivanea, neer vaanangka'lukku mealaaka unnatharaay vi'langkiyaru'lum: umathu maadchimai puviyanaiththum vi'langkuvathaaka.

<6> naan nadakkum vazhiyil enakkuk ka'n'ni vaiththirukki'raarka'l: en u'l'lam perithum thavikkalaayit'ru. naan poakum vazhiyil enakkuk kuzhiyai vettiyu'l'lanar: athil avarka'lea vizhuvaarka'laaka.

<7> u'ruthi ko'ndu'l'lathu en u'l'lam: i'raivaa, u'ruthi ko'ndu'l'lathu en u'l'lam innisai paaduvean: pukazh isaippean.

<8> en negnchea vizhiththezhu; vee'naiyea, yaazhea, vizhiththezhungka'l: pozhuthu vidiyach seyvean.

<9> aa'ndavarea, ummai makka'lidaiyea pukazhvean: makka'linaththaaridaiyea umakkup pukazh paaduvean.

<10> eanenil, uyarnthu'l'lathu vaanamattum umathirakkam: meakangka'l mattum uyarnthu'l'lathu umathu sollu'ruthi.

<11> i'raivanea, neer vaanangka'lukku mealaaka unnatharaay vi'langkiyaru'lum: umathu maadchimai puviyanaiththum vi'langkuvathaaka.

[sangkeethangka'l 057]

<1> athikaaram padaiththavarka'lea, neengka'l meyyaakavaa neethith theerppuka'lai vazhangkuki'reerka'l? manumakka'lea, neengka'l niyaayamaakavaa theerppuk koo'ruki'reerka'l?

<2> maa'raaka neengka'l manamaarak keadu seyki'reerka'l: poovulakil aneethi purivathea ungka'l vealaiyaayu'l'lathu.

<3> theeyavarka'l thaayin vayit'rilirunthea ne'ri thava'rich selkin'ranar: poyyarka'l pi'rappilirunthea vazhithava'rich selkin'ranar.

<4> paampin nagnchu poan'rathu avarka'lidaththilu'l'la nagnchu: than kaathai adaiththuk ko'l'lum sevittu viriyan paampin nagnchai poan'rathu avarka'l u'l'laththilu'l'la nagnchu.

<5> paampaattiyin kuralai athu keadka virumpuvathillai: thi'ramaiyudan avan makudi oothinaalum athan seviyil vizhuvathillai.

<6> kadavu'lea, avarka'l vaayilu'l'la pa'rka'lai udaiththe'riyum: aa'ndavarea, anthach singkangka'lin kadaivaayp pa'rka'lai no'rukki vidum.

<7> oadi ma'rainthu vidum tha'n'neer poala avarka'l sitha'rip poavaarka'laaka: thangka'l ampuka'lai avarka'l thodukkum poathu avai koormaiyat'rup poakattum.

<8> karainthu oaduki'ra naththaiyaip poal avarka'l urukip poavaarka'laaka: thaayin vayit'rileayea pi'rakkaamal sithainthazhiyum karuvaip poala ozhivaarka'laaka.

<9> aduppil poattu erivatha'rku munpea, pachchaiyaayirukkum poathea, suzha'rkaat'rinaal, adipattup poakum mudputhar poal aavaarka'laaka.

<10> ippadi neer pazhivaangkuvathaik kaa'num poathu, neethimaan akamakizhvaan theeyavarin iraththaththil than paathangka'laik kazhuvuvaan.

<11> appoathu manitharka'l: "u'nmaiyileayea neethimaanukkuk kaimmaa'ru u'ndu. meyyaakavea poovulakil neethi vazhangkum kadavu'l irukki'raar" en'ru solvaarka'l.

[sangkeethangka'l 058]

<1> en i'raivaa, en ethirika'linin'ru ennai viduviththaru'lum: enakkethiraay ezhumpuvoaridamirunthu enakkup paathukaappa'lippa'liththaru'lum.

<2> theemai seyvoaridamirunthu enakku viduthalaiya'liththaru'lum: iraththa ve'riyarka'lidamirunthu ennaik kaaththaru'lum.

<3> ithoa! avarka'l en uyirukku ulai vaikki'raarka'l; valiyoar enakkethiraaych sathi seyki'raarka'l; aa'ndavarea, ennidam theevinaiyoa, paavamoa illai.

<4> ennidam kut'ramillaathirunthum ennai ethirkka viraikin'ranar, ennaith thaakkukin'ranar: vizhiththezhum, enakkuth thu'naiseyyum, en nilaiyaip paarum.

<5> eanenil, padaika'lin aa'ndavarea, israayealin i'raivan neerea! vizhiththezhum, pu'ra inaththaar anaivaraiyum tha'ndikka vantharu'lum: enakkuch sathi seypavarka'l yaar meethum irakkam kaattaatheayum.

<6> maalai nearaththil thirumpi varukin'ranar; naayka'laip poal oo'laiyidukin'ranar: ooraich sut'rith thirikin'ranar.

<7> ithoa avarka'l vaayilirunthu pu'rappaduvathu thimiraana peachchu, avarka'l uthadu uraippathu pazhich so'rka'lea: 'yaar ippeachchaik keadkap poaki'raarka'l?' enkin'ranar.

<8> aanaal, aa'ndavarea, neer avaika'laip paarththu nakaikki'reer: pu'ra inaththaar anaivaraiyum ea'lanam seykin'reer.

<9> enakku valimaiyaanavarea, ummaiyea noakkiyu'l'lean: eanenil i'raivaa, neer en paathukaappu ara'n.

<10> en i'raivanea, enmeethu irangkupavar: en ethirika'lmeethu vet'riko'ndu makizha enakku aru'lvaaraaka.

<11> en makka'lukku avarka'l ida'ralaakaathapadi i'raivanea, avarka'laik kon'ruvidum; umathu valimaiyaal avarka'laik kalangkadiththu vidum: engka'l keadayamaakiya aa'ndavarea, avarka'laith thaazhththividum.

<12> paavamea avarka'l peasum so'rka'l, paavamea avarka'l naavinin'rezhum peachchu: thangka'l tha'rperumaiyilum peasum saapanaika'lilum poy vaarththaika'lilum avarka'l akappattuk ko'lvaarka'laaka.

<13> sinangko'ndu avarka'lai azhiththu vidum; ini avarka'l iraathapadi ozhiththu vidum: yaakkoapin inaththaaridaiyilum poovulakengkum aa'lpavar kadavu'lea en'ru anaivarum a'rivaarka'laaka.

<14> maalai nearaththil thirumpi varukin'ranar: naayka'laip poal u'rumukin'ranar, ooraich sut'rith thirikin'ranar.

<15> iraiyaith theadi alaikin'ranar: u'navu kidaikkaavittaal oo'laiyidukin'ranar.

<16> naanoa umathu vallamaiyaip pukazhnthu paaduvean: kaalai thoa'rum umathu irakkaththai ninaiththu akka'lippean. eanenil, neerea enakku ara'naayirukki'reer. nerukkidaiyaana vea'laiyil enakku adaikkalamaayirukki'reer.

<17> enakku valimaiyaanavarea, umakkup pukazh paaduvean: eanenil i'raivanea, neerea enakkup paathukaappu ara'n; en i'raivanea, en meethu irangkupavar neerea!

[sangkeethangka'l 059]

<1> i'raivaa, neer engka'laip pu'rakka'niththeer; engka'laich sitha'radiththeer; engka'l meethu sinam ko'ndeer: mee'ndum engka'lukku vaazhva'liththaru'lum.

<2> naattai athirach seytheer. athu pi'lavu'ndu poakach seytheer. athan vedippuka'laich sarippaduththum eanenil, athu aattang ko'lki'rathu.

<3> kodumaika'l pala um makka'l meethu vizhach seytheer: mayakkamut'ru vizhach seyyum mathu paanaththai naangka'l kudikkach seytheer.

<4> umakku agnchi nadappavarka'lukku vet'rik kodi naattineer. ampuka'linin'ru thappach seytheer.

<5> ummudaiya anpukkukanthavarka'l viduthalai pe'rumaa'ru, umathu valakkaraththaal engka'lukkuth thu'naiseyyum. engka'l man'raattaik keattaru'lum.

<6> tham thiruththalaththil i'raivan koo'rinar: "akka'lippidaiyea sikkeamaik koo'rupaduththuvean; sookkoath pa'l'laththaakkai a'laveduththup pirippean.

<7> kileayaath naadum ennudaiyathea, manaasea naadum ennudaiyathea eppiraayim enakkuth thalaichseeraa, yoothaa ennudaiya sengkoal!

<8> moavaapu enakkum paathang kazhuvum paaththiram, eathoamin meethu en mithiyadiyai e'rivean. pilistheayaavin meethu vet'rikko'lvean."

<9> ara'n ko'nda nakaraththu'l ennai azhaiththuch selpavar yaar? eathoamukku ennaik koottich selpavar yaar?

<10> i'raivanea neerthaam an'roa: aanaal engka'laik kaivitteerea! i'raivanea, neerum ini engka'l padaika'loadu sellappoavathillaiyea

<11> en ethiriyai mea'rko'l'la enakku uthaviya'liththaru'lum: eanenil, manithan tharum uthavi vee'n.

<12> kadavu'l thu'naiyaal veeraththudan poaraaduvoam: nam ethirika'lai avarea nasukki viduvaar.

[sangkeethangka'l 060]

<1> i'raivaa, en kuralaik keattaru'lum en man'raattukkuch sevisaayththaru'lum.

<2> poomiyin kadai ellaika'linin'rum, ummai noakkik kooppiduki'rean eanenil, en negncham tha'larvut'rathu: neer ennaik ka'rpaa'raiyin meethu ni'ruththi enakkuch saanthiya'lippeer.

<3> eanenil, neer en adaikkalamaay u'l'leer viroathika'lukku ethiraaka enakkoru valimaiyaana koapuramaay irukki'reer.

<4> naan umathu koodaaraththil en'rum kudiyiruppeanaaka: um si'rakuka'lin aatharavil adaikkalam pukuveanaaka.

<5> en i'raivaa, neer en man'raattaik keattaru'lineer: ummudaiya peyarai va'nangkuvoarukkuriya urimaippeat'rai enakku a'liththeer.

<6> arasanukku neediya aayu'lai a'liththaru'lum: avarathu aayu'l thalaimu'rai thalaimu'raiyaaka needikkattum.

<7> kadavu'l thirumun avar en'rum arasaa'lvaaraaka: avaraip paathukaakka umathu aru'laiyum thava'raach sollaiyum anuppiyaru'lum.

<8> ingnganam umathu peyarai en'rum pukazhnthu paaduvean: naan seytha poruththanaika'lai ennaa'lum seluththuvean.

[sangkeethangka'l 061]

<1> kadavu'lidam thaan en aanmaa saanthi ko'lki'rathu. avaridamirunthea enakku meedpu varuki'rathu.

<2> avar oruvarea enakku meedpum ara'num adaikkalamumaayirukki'raar. ennaa'lum naan asaivu'rean.

<3> evva'lavu kaalam neengka'l oruvanukkuth theemai seyya ninaippeerka'l? saaynthirukkum mathil poalavum, idinthirukkum suvar poalavum u'l'la oruvanai vizhaththaatta neengka'l eppoathumea ninaippeerka'laa?

<4> naan irukkum unnatha idaththilirunthu ennaith tha'l'li vida avarka'l u'nmaiyaakavea sathi seyki'raarka'l: poy solvathil inpam kaa'nki'raarka'l. uthattaal peasuvathu aasi mozhika'l u'l'laththaal ninaippathu saapamozhi.

<5> negnchea, kadavu'lidam mattumea saanthi ko'l. eanenil, naan ethirpaarppathu avaridamirunthea varuki'rathu.

<6> avar oruvarea enakku meedpum ara'num adaikkalamumaayirukki'raar. naan asaivu'rean.

<7> kadavu'lidam u'l'lathu en meedpum makimaiyum. enakku valimai tharum ara'num en adaikkalamum i'raivanea.

<8> naattu makka'lea, ennaa'lum avar meethu nampikkai vaiyungka'l; ungka'l u'l'laththai avarukku eduththuch sollungka'l: kadavu'lea namakku adaikkalam.

<9> manumakka'l anaivarum oru si'ru moochchea: manitharka'l ve'rum maayai thaan. tharaasil vaiththaal avarka'l kanam mealea thaan sellum. ellaarum searnthaalum oru moochchai vida ileasaanavarka'lea!

<10> kodumai seyvathil nampikkai vaikka vea'ndaam; poru'laip pa'rippathil vee'n perumai ko'l'la vea'ndaam: ungka'l selvam perukinaal, atha'rku ungka'l u'l'laththaip pa'rikodukka vea'ndaam.

<11> ithu on'raik kadavu'l mozhinthaar, thirumpath thirumpa naan athaik keattirukki'rean; kadavu'laich saarnthathu vallamai.

<12> aa'ndavarea, ummaich saarnthathu aru'l: eanenil, neer ovvoruvanukkum avanavan seyalukkea'rpa kaimmaa'ru a'lippeer.

[sangkeethangka'l 062]

<1> i'raivaa, en i'raivaa, aarvamudan ummai naaduki'rean: neerinin'ri va'ra'ndu kidakkum nilam neerai noakkiyiruppathu poal en u'l'lam ummeethu veadkai ko'ndu'l'lathu; en udalum ummai aasikki'rathu.

<2> umathu thiruththalaththil umathu pirasannaththai noakkuki'rean: umathu vallamaiyaiyum maadchiyaiyum naan kaa'na vizhaiki'rean.

<3> vaazhkkaiyai vida umathu aru'l evva'lavoa mealaanathu: en naavum ummaip pukazhntheaththum.

<4> ingnganam en vaazhnaa'lil ummai vaazhththuvean: umathu peyaraich solli ummai noakki en kaika'lai uyarththuvean.

<5> sezhumaiyum kozhumaiyum pe'ruvathu poal en u'l'lam ni'raivupe'rum; en vaayil makizhchchi olikkum; en naavil pukazhchchi ezhum.

<6> padukkaiyilum naan ummai ninaiththuk ko'ndiruppean: iravuch saamangka'lil ummaith thiyaanippean.

<7> eanenil, neer enakku uthaviyaayu'l'leer; um si'rakuka'lin nizhalil naan akka'likkin'rean.

<8> en aanmaa u'ruthiyaaka ummaip pat'rik ko'ndathu. umathu valakkaram enakku aatharamaayu'l'lathu.

<9> en aanmaavai azhiththidath theaduki'ravarka'l paathaa'laththi'rkuch selvaarka'l;

<10> kaththikku avarka'l iraiyaavar: narika'lukku u'navaavar.

<11> arasanoa kadavu'lai ninaiththu makizhvu'ruvaar; kadavu'l peyaraich solli aa'naiyiduvoar anaivarum pukazh pe'ruvar: theeyavai peasuvoarin vaay adaippadum.

[sangkeethangka'l 063]

<1> i'raivaa, en kuralaik keattaru'lum. en mu'raippaaduka'lukkuch sevisaayththaru'lum: en ethiriyinaal vi'laiyum achchaththinin'ru en uyiraik kaaththaru'lum.

<2> theeyavarudaiya koottaththinin'ru enakkup paathukaappa'liththaru'lum: theemai seypavar ama'liyinin'ru ennaik kaaththaru'lum.

<3> avarka'l tham naakkuka'laip pattayaththaip poal koormaip paduththuki'raarka'l: nagnchu'l'la so'rka'lai ampu poal eyki'raarka'l.

<4> pathungkidangka'lilirunthu ko'ndu maasat'ravarka'laik kaayappaduththavum, evvachchamumin'ri avarka'lai ethirpaaraamal vathaikkavumea ippadich seyki'raarka'l.

<5> theemai seyya mana u'ruthi ko'l'luki'raarka'l; ma'raivaakak ka'n'nika'lai vaippathatha'rkuch sathith thittam seyki'raarka'l: "nammai yaar paarkka mudiyum" en'ru solli ko'l'luki'raarka'l.

<6> theengkuka'laiyea ninaikki'raarka'l; appadi ninaiththa e'n'nangka'lai ma'raiththu vaiththuk ko'l'luki'raarka'l: ovvoruvanudaiya negnchum ithayamum aazham a'riya mudiyaathavai.

<7> aanaal i'raivan tham ampuka'lai avarka'l meethu eavuki'raar: thideerena avarka'l kaayappattu vizhuvar.

<8> avarka'ludaiya naavea avarka'lukku naasam vi'laivikki'rathu: avarka'laip paarppavarka'l anaivarum thalaiyai asaikki'raarka'l.

<9> anaivarum achchaththoadu aa'ndavarudaiya seyalaip pukazhvaarka'l. avarudaiya seyalai u'narnthu ko'l'luvaarka'l.

<10> neethimaan aa'ndavaridaththil akamakizhki'raan; avaridaththil adaikkalam pukuki'raan: neariya manaththoar anaivarum perumai paaraattuki'raarka'l.

[sangkeethangka'l 064]

<1> seeyoanil, i'raivaa, umakkup paadal isaippathu thakuthiyea: umak¢ku angkup poruththanaika'l seluththuvathum thakuthiyea.

<2> man'raattuka'lukkuch sevisaayppavarea, paavangka'linimiththam manithan ovvoruvanum ummidam vanthaaka vea'ndum.

<3> naangka'l seytha paavangka'l engka'l meethu perum sumaiyaayu'l'lana: neeroa avat'rai mannikkin'reer.

<4> neer thearntheduththu eat'ruk ko'l'lum manithan pea'ru pet'ravan: um aalaya mut'rangka'lil avan u'rainthiduvaan. umathu illaththil kidaikkum nanmaika'laal naangka'l ni'raivu pe'ruvoamaaka: umathu aalayaththin punitham emakku ni'raiva'lippathaaka.

<5> em meedpaaraakiya i'raivaa, viyaththaku arungku'rika'laal umathu neethi nearmaiyaik kaatti em man'raattukkuch sevisaaykki'reer; ulakin kadaiyellaika'lil vaazhum maanthar anaivarkkum neerea nampikkai: tholaivilu'l'la theevuka'lil u'l'lavarka'lukkum neerea nampikkai.

<6> umathu vallamaiyaal malaika'lukku u'ruthiya'likkin'reer; vallamaiyai um idaikkachchaiyaakak ko'ndu'l'leer.

<7> kadalin iraichchalai adakkukin'reer: alaika'lin iraichchalaiyum naaduka'lin kontha'lippaiyum adakkukin'reer.

<8> ulakin kadaiyellaika'lil vaazhum makka'l anaivarum um arungku'rika'laik ka'ndu agnchuvaarka'l: keezhththisai muthal meat'risai varaiyil anaivarukkum makizhchchiyoottuki'reer.

<9> ma'n'nulakaith theadi vantheer, atha'rku ni'raiya mazhaiyaik koduththeer: atha'rku ni'rai va'lam thantheer. kadavu'lin aa'ru karai pura'ndoadiyathu; thaaniyangka'l nirampa vi'laiyach seytheer: vi'laiyach seythathoa ivvaa'ru.

<10> padaisaalka'lil tha'n'neer oadach seytheer; ma'n kattika'laip parampadiththu mazhaiyaal athai miruthuvaakkineer: mu'laiththu varum vithaiyai aaseervathiththeer.

<11> aa'ndu muzhuvathaiyum umathu karu'naiyaal nirappineer: neer sellum idaththil sezhumai sinthuki'rathu.

<12> paalaive'liyin meaychchal nilam kozhumai ko'ndu vi'langkuki'rathu. kun'ruka'laich soozhnthu akka'lippu kaa'nappaduki'rathu.

<13> meaychchalka'lil aadu maaduka'l nirampiyirukkin'rana; ka'navaayka'lil thaaniyangka'l mikunthu'l'lana: ivaiyellaam akka'lippudan paadalka'l isaikkin'rana.

[sangkeethangka'l 065]

<1> maanilaththaarea, neengka'lanaivarum aa'ndavarmun aarppariyungka'l.

<2> avarudaiya peyarin maadchimaiyaip pukazhnthu paadungka'l; avarathu pukazh engkum vi'langkach seyyungka'l.

<3> i'raivanai noakki, "um seyalka'l eththu'nai malaippukkuriyavai umathu mealaana vallamaiyin poruttu um ethirika'l ummidam ichchakam peasip pa'niki'raarka'l.

<4> maanilamanaiththum ummai va'nangki umakkup pukazh paaduvathaaka: umathu peyarin pukazhaip paaduvathaaka" en'ru sollungka'l.

<5> vaarungka'l, kadavu'ludaiya seyalka'laip paarungka'l: manitharka'lidaiyea avar seythavai malaippukkuriyavaiyea!

<6> kadalai avar kattaan tharaiyaakkinaar; aat'rai avarka'l nadanthu kadanthanar: aakavea, avarai ninaiththu makizhvoam.

<7> tham vallamaiyaal avar en'ren'rum aadchi seluththukin'raar: avar ka'nka'l makka'l inaththaaraik kavaniththu varukin'rana; kalakkaararka'l thalai thookkaathirukkattum.

<8> makka'linaththaarea, nam i'raivanukku vaazhththuk koo'rungka'l: avarathu pukazhin perumaiyaip pa'raisaat'rungka'l.

<9> nammai vaazha vaiththavar avarea: nammudaiya kaaladi thadumaa'ra avar vidavillai.

<10> i'raivaa, neer engka'laich soathiththup paarththeer: ve'l'liyaip pudamiduvathu poala neer engka'lai neruppaal parisoathiththeer.

<11> valaiyil naangka'l akappadach seytheer: perum sumaiyai engka'l muthukinil sumaththineer.

<12> anniyanukku naangka'l pa'niyachseytheer. neruppilum neerilum naangka'l nadanthu sen'roam: aanaal, parantha naattukku engka'laik ko'ndu vantheer.

<13> thakanap palika'laich seluththa um illaththil nuzhaivean: en porunthanaika'lai umakkuch seluththuvean.

<14> thunpa vea'laiyil vaay thi'ranthu naan sonnathu poal, naan seytha poruththanaika'lai umakkuch seluththuvean.

<15> kozhuththa aaduka'laiyum, aattuk kidaayka'laiyum thakanap paliyaayth tharuvean: kaa'lai maaduka'loadu semma'rik kidaakka'laiyum paliyiduvean.

<16> kadavu'lukku agnchuvoarea vaarungka'l, vanthu kea'lungka'l: enakku eththu'nai nanmai avar seythu'l'laar enak koo'ruvean.

<17> vaay thi'ranthu avaraiyea naan kooviyazhaiththean, en naavoala avarathu pukazhaich sonnean.

<18> theemai seyya ennu'l'laththil sinthiththirunthaal, en kookkuralai avar keattirukka maattaar an'roa!

<19> aanaal, i'raivan en man'raattaik keattaru'linaar: en vea'nduthalin kuralukkuch sevisaayththaar.

<20> en man'raattaip pu'rakka'niyaatha kadavu'l poat'ri! tham irakkaththai ennidamirunthu eduththu vidaatha i'raivan poat'ri!

[sangkeethangka'l 066]

<1> kadavu'l nammeethu irangki, namakku aasi a'lippaaraaka: nammeethu tham thirumuka o'liyai veesuvaaraaka.

<2> appoathu ulakam umathu vazhiyai a'rinthu ko'l'lum: makka'linangka'l ellaam umathu meedpai u'narum.

<3> i'raivaa, makka'linangka'lin ummaip poat'rip pukazhvaarka'laaka: makka'l ellaarum ummaik ko'ndaaduvaarka'laaka.

<4> neethiyoadu makka'lai aa'lkin'reer, ulakaththu makka'linangka'l meethu aadchi seluththukin'reer en'ru naaduka'l anaiththum makizhnthu koo'rattum.

<5> i'raivaa, makka'linangka'l ummaip poat'rip pukazhvaarka'laaka: makka'l ellaarum ummaik ko'ndaaduvaarka'laaka.

<6> poomi than palanaith thanthathu: kadavu'l namakku aasi a'liththaar.

<7> kadavu'l namakku aasi a'lippaaraaka: maanilaththin kadaiyellai varai makka'l avarukku agnchuvaarka'laaka.

[sangkeethangka'l 067]

<1> ezhukin'raar i'raivan, sitha'ru'ndu poaki'raarka'l avar ethirika'l: avaraip pakaiththavarka'l avar thirumun ni'rkaamal oadippoaki'raarka'l.

<2> pukaiyaanathu sitha'ruvathu poal, avarka'l sitha'rip poakattum: a'nalil mezhuku urukuvathu poal, theeyoar kadavu'l thirumun madinthozhivar.

<3> neethimaanka'loa makizhvu'ruvar, kadavu'l thirumun akka'lippar. makizhchchiyaal inpam ko'lvar.

<4> i'raivanukku innisai paadungka'l, avarathu peyarukkup pukazh paadungka'l: paalaive'liyin vazhiyaayp pavani sellum avarukkup paathaiyai aayaththap paduththungka'l. aa'ndavar enpathu avarathu thiruppeyar: avar munnilaiyil akka'lippu'rungka'l.

<5> tham punitha illaththil u'raiyum i'raivan anaathaika'lukkuth thanthai: vithavaika'lukkup paathukaaval.

<6> kaividappattavarkkuk kadavu'l illamon'rai aayaththappaduththuki'raar, si'raip pattavarka'lai nalvaazhvukku azhaiththuch selki'raar: ethirththu ezhupavarka'loa va'ra'nda nilaththil vaazhvaarka'l.

<7> i'raivaa, neer um makka'lukku mun nadanthu sen'ra poathu, paalai ve'liyin vazhiyaay nadantha poathu.

<8> poomi nadungkit'ru, vaanangka'l kadavu'laik ka'ndu pani mazhai peythana: israayealin kadavu'laik ka'ndu seenaay athirnthathu.

<9> i'raivanea, um urimaiyaana naattin meethu nirampa mazhai pozhiyach seytheer: saaramat'rup poana nilaththai mee'ndum va'lamaakkineer.

<10> ummudaiya manthaiyaana makka'l athil kudiyirunthanar: i'raivanea, umathu aru'laal, neer eazhaika'lukken'ru athaith thayaar seytheer.

<11> aa'ndavar oru seythi koo'ruki'raar: antha makizhchchich seythiyai uraippavar koottam perithaayit'ru.

<12> seanaika'lai nadaththum arasarka'l oadukin'ranar, pu'rangkaatti oadukin'ranar!" veettil kudiyiruppavarka'l ko'l'laip poru'lka'laip pikirnthuko'l'lukin'ranar.

<13> aattukkidaika'lukkidaiyea neengka'l i'laippaa'riya poathu, pu'raavin si'rakuka'l ve'l'lip poal mi'lirnthana; athan i'rakkaika'l pon poal minnina. ellaam vallavar angku arasarka'laich sitha'radiththa poathu,

<14> saalmoan malaiyil u'raipani peythathu.

<15> paasaanin malaika'l mika uyarnthavai: paasaanin malaika'l sengkuththaanavai.

<16> sengkuththaana malaika'lea, kadavu'l kudiyirukkath thiruvu'lam ko'nda malaiyai neengka'l ean po'raamaiyoadu noakkuki'reerka'l? ammalaiyil an'roa en'rum kudiyirukka aa'ndavar thiruvu'lam ko'ndaar.

<17> kadavu'ludaiya thearka'l aayiramaayiram, pallaayiram, seenaayilirunthu pu'rappattu aa'ndavar thiruththalaththi'rku ezhuntharu'li vanthaar.

<18> uyarntha malai meethu ea'rineer, si'raippaduththiyavarka'lai azhaiththuch sen'reer; maanidarai neer kodaiyaakap pet'reer: aa'ndavaraakiya kadavu'loadu kudiyirukka virumpaathavarka'laiyum neer pet'ruk ko'ndeer.

<19> ovvoru naa'lum aa'ndavar vaazhththap pe'ruvaaraaka: nam meedpaaraakiya kadavu'l nam sumaika'laith thaangkik ko'lkin'raar.

<20> nam kadavu'l namakku meedparu'lum kadavu'l: saavinin'ru thappach seypavar aa'ndavaraakiya kadavu'l.

<21> tham ethirika'lin thalaika'laik kadavu'l nichchayamaay no'rukkuki'raar: paava vazhiyil nadappavarka'lin thalaiyai udaiththu viduki'raar.

<22> paasaanilirunthu meettukko'lvean: kadalin aazhaththilirunthu meettuk ko'lvean.

<23> appoathu ethirika'lin iraththaththil un kaaladiyaik kazhuvuvaay: un naayka'lukku avarka'l iraiyaavar" en'raar aa'ndavar.

<24> i'raivaa, neer pavaniyaaych selluvathai makka'l anaivarum kaa'npar. en kadavu'lum arasarumaanavar thiruththalaththi'rkup pavaniyaaych selvathai avarka'l kaa'npar.

<25> ithoa! paadakarka'l munnadakkin'ranar; yaazh vaasippavar i'ruthiyil varukin'ranar: naduvil pe'nka'l thampuraa meettukin'ranar.

<26> vizhaak koottangka'lil kadavu'lai vaazhththungka'l: israayeal makka'lea, neengka'l aa'ndavarukkup paadungka'l" enkin'ranar.

<27> athoa pegnchamin ellaarukkum i'laiyavan mun nadanthu selki'raan, yoothaavin thalaivarka'l koottamaaych selkin'ranar. saapuloan thalaivarka'lum, nepthaalin thalaivarka'lum angku'l'lanar.

<28> i'raivanea, um vallamaiyaik kaattiyaru'lum: em saarpaaych seyalaat'rum i'raivanea, um vallamaiyaik kaattiyaru'lum.

<29> yerusaleamilu'l'la umathu aalayaththai munnittu, mannarka'l umakkuk kaa'nikkaika'l ko'ndu varuvaarka'laaka.

<30> naa'nalka'lidaiyea kudiyirukkum kodiya vilangkai athattum: kaa'laika'l koottaththaiyum, makka'l inaththaarin kan'ruka'laiyum athattum.

<31> ve'l'liyaith thi'raiyaakak ko'ndu vanthu kattith thalaipa'niyach seyyum. poariduvathil makizhchchi ko'l'lum inaththaaraich sitha'radiyum. ekipthinin'ru perumakka'l varuvaarka'laaka: eththiyoappiya makka'l kadavu'lai noakkith tham kaika'lai uyarththuvaarka'laaka.

<32> maanilaththu arasuka'lea, kadavu'lai ninaiththup paarungka'l; aa'ndavarukkup pukazh paadungka'l: vaanve'liyil, aathikaala vaanangka'lidaiyea pavani sellum aa'ndavarukkup pukazh paadungka'l.

<33> vaanve'liyil aathikaala vaanangka'lidaiyea avar pavani selki'raar: ithoa, avar tham kuralai vidukki'raar; vallamaiyudan kural vidukki'raar.

<34> kadavu'l vallavaren'ru eat'rukko'l'lungka'l" enki'raar. israayeal meethu avar maa'npu vi'langkukin'rathu; avarudaiya vallamai meakangka'lil vi'langkuki'rathu.

<35> tham thiruththalaththinin'ru pu'rappadum i'raivan, israayealin kadavu'l achchaththukkuriyavar; vallamai a'lippavar avarea, tham makka'lukku vallamai koduppavar avarea: kadavu'l vaazhththap pe'ruvaaraaka.

[sangkeethangka'l 068]

<1> i'raivaa, ennai meettaru'lum: eanenil, ve'l'lam en kazhuththu mattum perukkeduththu'l'lathu.

<2> aazhntha seat'ril amizhnthik kidakki'rean: kaal oon'ra idameayillai, aazhntha ve'l'laththil akappattuk ko'ndean: ve'l'lam ennai moozhkadikkin'rathu.

<3> koovik koovi ka'laiththu vittean; entho'ndaiyum va'ra'ndu poayit'ru: en i'raivan thu'naiyai ethirththup paarththu en ka'nka'lum pooththuppoayina.

<4> kaara'namin'ri ennaip pakaippavarka'l en thalaiyin mudiyai vida athikamaayu'l'lanar; aniyaayamaay ennai ethirppavarka'l ennai vida valimai ko'ndu'l'lanar. naan eduththuk ko'l'laathathaith thiruppik kodukkumaa'ru keadkin'ranar.

<5> i'raivaa, neer en a'riveenaththai a'riveer: en paavangka'l umakku ma'raivaayillai.

<6> aa'ndavarea, vaanpadaika'lin aa'ndavarea, ummil nampikkai vaippavarka'l ennaal eamaat'ram adaiya vidaatheayum. israayealin i'raivanea, ummaith theaduvoar ennaal vedkamu'ra vidaatheayum.

<7> eanenil, um poruttea naan ninthanaiyai eat'rean: um poruttea vedkaththaal en mukam kavinthu poayit'ru.

<8> en u'ravinarkkum naan anniyanaanean: en sakoathararukkum naan veat'ru manithanaanean.

<9> umathu illaththin meethu enakku'ndaana aarvam ennai eriththu vittathu: ummai ninthippavarka'lin ninthanaika'l en meal vizhalaayina.

<10> noanpirunthu en aanmaavai o'ruththean: aanaal, athuvum ninthanaikkuriyathaayit'ru.

<11> saakkuththu'niyai en aadaiyaay uduththinean: aanaal, avarka'l ea'lanaththukku'l'laanean.

<12> nakara vaayilil amarvoar ennaip pat'rip pu'ra'ni peasukin'ranar. mathu u'npavarka'l ennaith thoot'rukin'ranar.

<13> aanaal, aa'ndavarea, ummai noakkiyea u'l'lathu en man'raattu: i'raivaa, umakku ukantha nearaththil ummai noakki vea'nduki'rean. mikuthiyaana um nanmaith thanaththi'rku ea'rpa en man'raattaik keattaru'lum: u'ruthiyaana umathu arudthu'naikkea'rpa enakkuch sevisaayththaru'lum.

<14> seat'ril naan amizhnthip poakaathapadi ennai viduviththaru'lum; ennaip pakaippavarka'lidamirunthu enakku viduthalaiya'liththaru'lum: aazhntha ve'l'laththinin'ru ennaik kaaththaru'lum.

<15> peruve'l'lam ennai moozhkadikkavoa, aazhkadal ennai vizhungkidavoa vidaatheayum: paazhki'na'ru ennai moodikko'l'la vidaatheayum.

<16> umathu aru'l kanivu mikkathaathalin, aa'ndavarea, en man'raattaik keattaru'lum: umathu irakkap perukkaththi'rkea'rpa ennaik ka'n'noakkum.

<17> um oozhiyanidamirunthu umathu mukaththai ma'raiththuk ko'l'laatheayum: thunpu'ruki'reanaathalin, i'raivaa, viraivil en man'raattaik keattaru'lum.

<18> ennidam a'nuki vanthu ennai meettaru'lum: um ethirika'lin poruttu enakku viduthalai a'liththaru'lum.

<19> enakkut'ra ninthanaiyai neer a'riveer, naan adaintha avamaanaththaiyum eamaat'raththaiyum neer a'riveer: ennaith thunpu'ruththuvoar anaivarum um ethirileayea u'l'lanar.

<20> enakkut'ra ninthainaiyaal en u'l'lam udainthathu, tha'larvu'ralaanean; enakku irakkam kaattupavaru'ndoa enap paarththean: oruvarumillai. aa'ruthala'lippaar u'ndoa enap paarththean; oruvaraiyum kaa'navillai.

<21> kasantha pichchai enakku u'navaakak koduththanar: en thaakaththukkuk kaadiyaik kudikkak koduththanar.

<22> avarka'ludaiya panthi avarka'lukku vaiththa ka'n'ni poalaavathaaka: na'nparka'lukku viriththa valai poalaavathaaka.

<23> paarvaiyillaathavaa'ru avarka'l ka'nka'l iru'ladainthu poakattum: avarka'ludaiya iduppuka'l en'rum tha'l'laadip poakattum.

<24> umathu koapaakkinai avarka'l meal vizhach seyyum: umathu sinaththin ka'nalil avarka'l pidipaduvaarka'laaka.

<25> avarka'l kudiyiruppup paazhpattup poavathaaka: avarka'l koodaarangka'lil thangka evarum illaamal poakattum.

<26> eanenil, neer vathaiththavanai avarka'l thunpu'ruththuki'raarka'l; neer kaayappaduththinavanudaiya veathanaiyai athikarikki'raarka'l.

<27> kut'raththin meal kut'raththai avarka'l meal sumaththum: kut'ramat'ravarka'lena avarka'l theerppadaiya vidaatheayum.

<28> vaazhvoarin noolilirunthu avarka'l peyar edupadattum: neethimaanka'loadu avarka'ludaiya peyar ezhuthappada vidaatheayum.

<29> naanoavenil si'rumaiyut'ravanum thuyar mikkavanum aanean: i'raivaa, umathu arudthu'nai ennaik kaappathaaka.

<30> pukazh isaiththu i'raivanin peyaraip pukazhvean; nan'ri u'narvoadu avar pukazh saat'ruvean.

<31> eruthup paliyai vida athu i'raivanukku ukanthathaakum. kompum ku'lampum u'l'la kaa'laiyai vida ukanthathaakum.

<32> e'liyoarea, ithaip paarththu makizhchchi ko'l'lungka'l. i'raivanaith theaduvoarea, ungka'l u'l'lam puththuyir pe'ruvathaaka.

<33> eanenil, eazhaika'lin kuralai aa'ndavar keattaru'lukin'raar. si'raippatta tham makka'lai avar pu'rakka'nippathillai.

<34> vaanamum vaiyamum avaraip pukazhvanavaaka: kadalka'lum kadalka'lil vaazhum anaiththumea avaraip pu'rakka'nippathillai.

<35> eanenil, kadavu'l seeyoanukku meedpa'lippaar yoothaavin nakarangka'laik katti ezhuppuvaar; avarka'l angkuk kudiyiruppar, athai urimaiyaakkik ko'lvar.

<36> avarudaiya oozhiyarka'l vazhi vanthoar athai urimaippaduththik ko'lvar; avar meethu anpu ko'lpavar athil vaazhvaarka'l.

[sangkeethangka'l 069]

<1> i'raivaa, ennai viduvikka aru'lkoorveeraaka: aa'ndavarea, enakkuth thu'nai seyya viraiveeraaka.

<2> en uyiraip pa'rikkak theaduvaar naa'ni nilaikulaivaarka'laaka: enakkut'ra thunpangka'laik ka'ndu makizhchchiyut'roar, vedkaththaal thalai ku'ninthu pinnadaivaarka'laaka.

<3> oakoa' en'ru ennai ea'lanam seypavarka'l, perung kalakkamut'rup pinnadaivaarka'laaka.

<4> ummaith theaduvoar anaivarum makizhchchi ko'ndu akka'lippaarka'laaka: umathu arudthu'naiyai vea'nduvoar, "i'raivaa poat'ri!" en'ru ennearamum vaazhththuvaaraaka.

<5> naanoa thuyar mikkavan, eazhai manithan; i'raivaa, enakkuth thu'nai seyyum: enakkuth thu'nai seypavarum viduthalaiya'lippavarum neerea, aa'ndavarea thaamathiyaatheayum.

[sangkeethangka'l 070]

<1> aa'ndavarea, ummidam naan adaikkalam pukuki'rean: ennaa'lum naan eamaat'ram adaiya vidaatheayum.

<2> umathu neethikkea'rpa enakku viduthalai a'liththuk kaaththaru'lum. enakku um sevisaayththu ennai meettuk ko'l'lum.

<3> en adaikkalap paa'raiyaaka neer iruntharu'lum; koattai ara'naayirunthu ennai meettaru'lum: eanenil, neer enakkuk ka'rpaa'raiyaakavum ara'naakavum irukki'reer.

<4> theeyavanin kaiyinin'ru, en i'raivaa, ennai viduviththaru'lum: thunpu'ruththum kodiyavanin pidiyinin'ru ennai viduviththaru'lum.

<5> eanenil, en i'raivaa, naan ummaiyea ethirnoakki vaazhki'rean: aa'ndavarea, en i'lamaiyilirunthu neerea en nampikkai.

<6> pi'rappilirunthu neerea enakku aathaaram; thaayin vayit'rilirunthu neerea en paathukaappu: ummaiyea naan en'rum nampi vaazhki'rean.

<7> neer enakku valimai mikka thu'nai, enavea, palarukku naan puthumaip pi'ravi poal u'l'lean.

<8> en naavil u'l'lathellaam umathu pukazhea: naa'lellaam naan peasuvathu umathu perumaiyea.

<9> muthir vayathil ennaith tha'l'li vidaatheayum: en palam kun'rum naa'lil ennaik kaividaatheayum.

<10> eanenil en ethirika'l peasuvathellaam ennaip pat'riyea: en uyirai pa'rikkap paarppavarka'l on'ru koodich sathi seykin'ranar.

<11> kadavu'l avanaik kaivittu vittaar; avanaip pinthodarnthu oadi avanaip pidiyungka'l: avanai viduvikka oruvarumillai" en'ru peasik ko'lkin'ranar.

<12> i'raivaa, ennai vittu veku tholaivil poakaatheayum: en i'raivaa, enakkuth thu'nai seyya virainthu vaarum.

<13> en uyirukku ulaivaippavarka'l eamaat'ramadainthu ozhivaarka'laaka: enakkuth theemai seyyap paarppavarka'lai eamaat'ramum vedkamum aadko'lvathaaka.

<14> naanoa en'rum nampikkaiyoadiruppean: ovvoru naa'lum mean mealum ummaip pukazhnthu ko'ndiruppean.

<15> umathu aru'l nanmaiyai en naa eduththuraikkum; naa'l muzhuvathum um arudthu'naiyai eduththuch sollum: umathu arudseyalka'lukkoa ka'nakkea illai.

<16> i'raivanin vallamaiyai eduththuraippean: aa'ndavarea, umakku mattumea uriya neethi nearmaiyaip pukazhnthu uraippean.

<17> i'raivaa, neer enakku en i'lamaiyilirunthea a'rivu pukattineer: innaa'l varai naan umathu viyaththaku seyalka'lai ve'lippaduththuki'rean.

<18> muthir vayathilum nakarai thirai paruvaththilum i'raivaa, neer ennaik kaividaatheayum: umathu kaivanmaiyai iththalaimu'raikku eduththuraikkum varaiyilum, ini varum thalaimu'raika'lukku um aat'ralai naan koo'rum varaiyilum ennaik kaividaatheayum.

<19> vaanamattum ettukin'ra umathu neethi nearmaiyai naan eduththuraikkum varaiyilum i'raivaa, neerennaik kaividaatheayum: antha neethiyaalan'roa ariyana periyana neer seythu'l'leer. i'raivanea, umakku nikar yaar?

<20> pala kodum thunpangka'lukku naan aa'laakach seytheer: mee'lavum naan uyir pe'rach seyveer.

<21> paathaa'laththinin'ru ennai mee'lavum thookkividuveer: enakku'l'la meanmaiyaip perukach seyveer; mee'lavum ennaith theat'riyaru'lum.

<22> i'raivaa, naanum vee'nai ko'ndu umathu sollu'ruthiyaik ko'ndaaduvean: israayealin parisuththarea, yaazh ko'ndu umakkup pukazh paaduvean.

<23> naan umakkup pukazh paadukaiyil en naa akka'likkum: neer meettu'l'la en aanmaavum akka'likkum.

<24> naa'l muzhuvathum um neethi nearmaiyai en naa eduththuraikkum, eanenil, enakkuk keduthi seyyap paarppavarka'l eamaat'ramum vedkamum adainthaarka'l.

[sangkeethangka'l 071]

<1> i'raivaa, arasanidam umathu neethi nearmai vi'langkach seyyum. arasa makanidam umathu neethith thanmai vi'langkach seyyum.

<2> neethiyoadu avar um makka'lai aa'lvaaraaka. ummudaiyavaraana e'liyoarai nearmaiyudan nadaththuvaaraaka.

<3> malaika'l um makka'lukkuch samaathaanam tharuvanavaaka: kun'ruka'l neethiyaik kaappanavaaka.

<4> e'liya makka'lai avar kaappaaraaka, eazhaika'lin makka'lai avar paathukaappaaraaka: kodiyavanai avar no'rukki viduvaaraaka.

<5> kathiravanaip poal avar needoozhi vaazhvaaraaka: nilavaippoal thalaimu'rai thalaimu'raiyaay vaazhvaaraaka.

<6> pulve'liyil vizhum mazhai poal avar iruppaar: nilaththil paayum neer poal avar iruppaar.

<7> avarathu aadchiyin naa'lil neethi sezhiththoangkuvathaaka; samaathaanam nilai pe'rum nilavu irukkum varaiyil samaathaanam nilai pe'rum.

<8> oru kadalinin'ru ma'ru kadal varaikkum avar athikaaram seluththuvaar: nathiyinin'ru ulakin ellai varai avar aa'lvaar.

<9> avarudaiya ethirika'l vanthu avar mun the'ndaniduvar: avarudaiya pakaivar ma'n'naik kavvuvar.

<10> thaarsis naattu mannarka'lum theevuka'lin mannarka'lum kaa'nikkaika'l ko'narvar: araapiyaa, saapaa naattu veantharka'lum kaa'nikkai seluththuvar.

<11> maanilaththarasar anaivarum avarai va'nangkuvar: makka'linaththaar anaivarum avarukku oozhiyam seyvar.

<12> thammaik koovi azhaikkum eazhaikku avar viduthalai tharuvaar. thikkat'ra e'liyavanai viduvippaar.

<13> eazhai e'liyavar meethu irakkam ko'lvaar. eazhaika'lin vaazhvai malarach seyvaar.

<14> kodumaiyinin'rum thunpaththinin'rum avarka'lai viduvippaar. avarka'l iraththam avar munnilaiyil vilai mikkathu.

<15> avar needoozhi vaazhka: saapaa naattuth thangkam avarukkuk kaa'nikkaiyaakattum. avarukkaaka vea'nduthal en'rum ezhumpum. en'rum avarukku aasi mozhi kidaikkum.

<16> naattil nirampak koathumai vi'laiyattum; uyarntha malaika'lilum athan vi'laichchal leepaanaip poal vi'langkattum. vayal ve'lip pul poala nakara makka'l sezhikkattum.

<17> avarathu peyar en'ren'rum vaazhththap pe'ruvathaaka: kathiroan irukkum varai avarathu pearum pukazhum nilaippathaaka. avar vazhiyaayp poovulaka inaththaar anaivarum aasi pe'ruvar. makka'l inaththaar anaivarum avaraip pea'rupet'ravar enap poat'rip pukazhvar.

<18> israayealin kadavu'laana aa'ndavar poat'ri: avar oruvarea viyaththaku seyalka'laich seyki'raar.

<19> maadchiyai vi'langkum avarathu peyar en'ren'rum vaazhththup pe'ruvathaaka: vaiyakam anaiththum avar pukazhaal nirampuvathaaka. aamen, aamen.

[sangkeethangka'l 072]

<1> neariya manaththoarkkuk kadavu'l evva'lavu nallavar! thooya u'l'laththinarkku aa'ndavar evva'lavu nallavar!

<2> en paathangka'loa thadumaa'ralaayina. sa'rukki vizhap poanean.

<3> eanenil, theeyavarka'laik ka'ndu, paavika'lukku vantha vaazhvaip paarththup po'raamaiyut'rean.

<4> avarka'lukku veathanai ethuvumillai, avarka'l udaloa sezhumaiyum kozhumaiyum ko'ndu'l'lathu.

<5> manithap pi'ravika'lukku'l'la idukka'nka'l avarka'lukku illai: mat'ra manitharka'laip poal avarka'l thunpu'ruvathillai.

<6> enavea ma'nimaalai poal serukku avarka'lai a'ni seyki'rathu. vanseyalea avarka'lukku aadai poal irukki'rathu.

<7> avarka'l vannegnchaththilirunthu ezhuki'rathu akkiramam: avarka'l manathilirunthu madamaika'l thoan'rukin'rana

<8> nakaikkin'ranar, avarka'l theemaiyea peasukin'ranar. thunpu'ruththuvoam ena i'rumaappudan achchu'ruththukin'ranar.

<9> vaanaththaiyea thaakkukin'rathu avarka'lathu vaaychsol. vaiyakaththil paravukin'rathu avarka'ludaiya peachchu.

<10> en makka'lum avarka'l paal thirumpukin'ranar: avarka'l seyvathai ellaam tha'n'neer kudippathu poal eat'ruk ko'l'lukin'ranar.

<11> engnganam a'rivaar kadavu'l? ni15714a'rivenpathu u'ndaa unnatharukku?" enkin'ranar.

<12> ithoa paavika'l, iththanmaiyoar manakkuththalin'ri, thangka'l selvaththaip perukkik ko'lkin'ranar.

<13> aakavea naan kut'ramin'ri en u'l'laththaik kaaththathu vee'n thaanoa? maasin'ri en kaika'laik kazhuviyathu payanat'rathoa?

<14> eanenil, ennaa'lum naan veathanaiyu'ruki'rean naadoa'rum thunpaththi'rku'l'laaki'rean.

<15> naanum avarka'laip poal peasalaamea" en'ru naan ninaiththirunthaal, um makka'l koottaththin munnilaiyil vaaymai thava'riyavanaavean.

<16> aakavea ithan u'nmai ennaven'ru ka'nda'riya muyan'rean, aanaal athu periya puthiraayirunthathu.

<17> kadavu'ludaiya punitha thalaththil naan nuzhainthathum, avarka'ludaiya kathi enna en'ru u'narnthean.

<18> u'nmaiyileayea neer avarka'laich sa'rukkalaana idaththil ni'ruththuki'reer. paathaa'laththil avarka'lai vizhach seyki'reer.

<19> evva'lavu viraivaaka avarka'l vizhunthozhinthanar! pearachchaththukku'l'laaki avarka'l edupattu ma'rainthanar!

<20> vizhiththezhupavanin kanavu poal avarka'lukku aayit'ru. aa'ndavarea, appadiyea neer ezhum poathu avarka'l veadaththaik kalaiththu viduveer.

<21> en manam kasapput'ra vea'laiyil, en u'l'lam kuththu'nda poathu,

<22> naan a'riyaamalirunthean; u'naraamal poanean mirukaththaip poal um munnilaiyil kidanthean.

<23> eninum. ennearamum naan ummoadirukki'rean. neer en valak karaththaip pidiththuth thaangkuki'reer.

<24> umathu a'rivuth thi'ranaikko'ndu ennai vazhi nadaththuveer i'ruthiyil naan umathu makimaiyil pangkadaiyach seyveer.

<25> ummaith thavira enakku vaanulakil u'l'lavar yaar? ummoadu naan vaazhnthaal ivvulakil inpam tharuvathu ethuvumillaiyea!

<26> en udalum u'l'lamum soarvadaikin'rana. aayinum kadavu'lea en u'l'laththukku ara'n, en'ren'raikkum en urimaich soththu.

<27> ummai vittu akalvoar ithoa azhinthozhivar. umakku vagnchakam seyvoar anaivaraiyum azhiththu viduveer.

<28> kadavu'lukkarukil vaazhvathu enakku evva'lavoa nalam, aa'ndavaraakiya kadavu'lidam adaikkalam pukuvathu evva'lavoa nalam. seeyoanin vaayilka'lil um seyalka'lanaiththaiyum naan eduththuraippean.

[sangkeethangka'l 073]

<1> i'raivaa, neer engka'lai ean en'ren'raikkum tha'l'li vitteer? umathu meaychchalin aaduka'l meal umakkuch sinam moo'lvathean?

<2> aathikaala muthal neer ni'ruviya umathu sapaiyai ninaivu koorntharu'lum; ummudaiya urimaip poru'lena meettukko'nda kulaththai ninaivu koorntharu'lum umathu u'raividam amainthu'l'la seeyoan malaiyai ninaivu koorntharu'lum.

<3> nedungkaalamaayp paazhpattuk kidantha idaththai noakki adi eduththu vaiyum: pakaivan umathu thiruththalaththil anaiththaiyum paazhpaduththi vittaan.

<4> um makka'l koodiya thalaththil ummudaiya ethirika'l muzhakkamittanar. thangka'l kodika'lai angkea vet'rich sinnangka'laaka naattinar.

<5> adarntha soalaiyil koadaariyaik kaiyil thaangkupavarka'l poalaayinar.

<6> ithoa, avarka'l koadaariyum sammattiyum ko'ndu, athan vaayilka'laith thakarnthe'rikin'ranar.

<7> umathu thiruththalaththaith theekkiraiyaakkinar. maanilaththil umathu peyar vi'langkiya u'raividaththaith theettuppaduththinar.

<8> avarka'l anaivaraiyum poo'ndoadu azhiththu viduvoam, i'raivanin thiruththalangka'lanaiththaiyum maanilamengkum eriththu viduvoam" en'ru thangka'lukku'l sollik ko'ndanar.

<9> munnaiya arungku'rika'l evaiyum kaa'noam, i'raivaakkinar evarumillai. innilai ennaa'l varaikkum needikkum en'ru a'ripavan nammidaiyea yaarumillai.

<10> i'raivanea, ethuvaraikkum ethiri ninthippaan? umathu peyaraip pakaivan en'ren'rumea pazhippaanoa?

<11> umathu karaththai ean neettaamalirukki'reer? ean um valakkaraththai madakki vaiththirukki'reer?

<12> aathiyilirunthea kadavu'l en arasaraayu'l'laar. maanilaththil meedputh tharupavar avarea.

<13> umathu vallamaiyaal kadalaip pi'lanthu vitteer. neerilvaazh pa'ravai naakangka'lin thalaika'lai nasukki vitteer.

<14> thimilangka'lin thalaika'lai udaiththu vitteer. kadal vaazh vilangku'lukku avat'rai iraiyaakak koduththeer.

<15> oot'ruka'laiyum neeroadaika'laiyum pu'rappadach seytheer. perukkeduththoadum aa'ruka'lai vat'rach seytheer.

<16> pakalum umathea, iravum umathea, nilavaiyum kathiravanaiyum amaiththavar neerea.

<17> poomikku ellaika'laith thittam seythavar neerea. koadaiyum maariyum ea'rpaduththiyavar neerea.

<18> aa'ndavarea, pakaivan ummaip pazhiththaan. theeya makka'l umathu thiruppeyaraich sapiththanar; ithai ninaivukoorum.

<19> umakkuch sonthamaana pu'raavin uyiraip parunthukku iraiyaaka vittu vidaatheayum ummudaiya e'liya makka'lin vaazhvai oru naa'lum ma'ravaatheayum.

<20> umathu udanpadikkaiyai ninaivu koorntharu'lum. poomiyin ma'raividangka'lilum ve'liyidangka'lilum kodumai ni'rainthirukki'rathea!

<21> si'rumaiyut'ravan eamaat'ramadaiya vidaatheayum. eazhai e'liyoar umathu thiruppeyaraip pukazhvaaraaka.

<22> ezhuntharu'lum i'raivanea, umathu vazhakkai neerea nadaththum. a'riviliyaal naadoa'rum umakku varum ninthaiyai ninaivu koorum.

<23> ummai ethirththu ezhupavarka'lin ama'li ennearamum athikarikkin'rathu. umathu ethirika'l seyyum muzhakkaththai ma'ravaatheayum.

[sangkeethangka'l 074]

<1> ummaip pukazhki'roam aa'ndavarea, ummaip poat'rip pukazhki'roam, umathu peyaraip poat'ruki'roam. umathu viyaththaku seyalka'lai eduththuraikki'roam.

<2> naan ku'riththa naa'lilea neethiyinpadi niyaayam vazhangkuvean.

<3> maanilam than kudika'l anaivaroadum asaivu'ralaam. aanaal naan athan thoo'nka'lai u'ruthippaduththi u'l'lean.

<4> i'rumaappudaiyavarka'lai noakki, ' serukkuk ko'l'la vea'ndaam' enki'rean. ne'rikettavarka'lai noakki, 'ungka'l palaththaik kaattavea'ndaam' enki'rean.

<5> unnatharukku ethiraaka ungka'l vallamaiyaik kaatta vea'ndaam. kadavu'lukku ethiraakach serukkut'rup peasa vea'ndaam.

<6> eanenil, ivvallamai ungka'lukku kizhakkinin'rum, varaathu, mea'rkinin'rum varaathu. paalai ve'liyinin'rum varaathu; malaippaangkinin'rum varaathu.

<7> neethith theerppa'lippavar kadavu'lea. oruvanaith thaazhththukin'raar; innoruvanai uyarththukin'raar.

<8> aa'ndavarudaiya kaiyil thunpak kalam on'rirukki'rathu: ni'raiya nurai pongkum mathu rasak kalavai athil u'l'lathu. athilirunthu i'raivan oot'ruki'raar. ulakilu'l'la theeyoar anaivarum athai va'ndal mattum u'rignchik kudippar.

<9> naanoa en'ren'rum peru makizhchchi ko'lvean. yaakkoapin kadavu'lukkup pukazhpaaduvean.

<10> theeyavarka'lin valimaiyai mut'rilum mu'riththup poaduvean. neethimaanin valimaiyoa oangki ni'rkum.

[sangkeethangka'l 075]

<1> yoothaavil kadavu'lai makka'l a'rivar, israayealinidaiyea avarathu peyar maa'npu ko'ndathu.

<2> saaleamil u'l'lathu avarathu koodaaram. seeyoanil u'l'lathu avarathu u'raividam.

<3> angkea avar pa'lichchidum ampuka'lai mu'riththe'rinthaar. keadayaththaiyum vaa'laiyum padaikkalangka'laiyum thakarnthe'rinthaar.

<4> vallamaiyu'l'lavarea, minno'liyidaiyea neer ezhuntheer. en'rumu'l'la malaika'lin o'liyai vida neer maa'nput'reer.

<5> valiya negnchudaiyavarka'lum ko'l'laiyidappattaarka'l; u'rakkaththil aazhnthaarka'l, valimaiyu'l'lavarka'l anaivarudaiya kaika'lum seyalizhanthana.

<6> yaakkoapin i'raivanea, umathu athattalaik keattu, thearka'lum kuthiraika'lum mayangki vizhanthana.

<7> pearachchaththukkuriyavar neer: umathu sinam kothiththezhum poathu ummai ethirththu ni'rpavan yaar?

<8> vaaninin'ru umathu neethith theerppuk keadkach seytheer; maanilam athaikkeattu achchamut'rathu, adangkivittathu.

<9> neethith theerp'likkak kadavu'l ezhuntha poathu, maanilaththilu'l'la e'liyoaraik kaakka avar ezhuntha poathu, maanilam achchamut'ru adangki vittathu.

<10> see'ri ezhuntha eathoam naattinarum umathu makimaiyai vi'langkach seyvar: heamaaththil egnchi ni'rpavar umakku vizhaa eduppar.

<11> ungka'l i'raivanaakiya kadavu'lukkup poruththanai seythu ni'raiveat'rungka'l. avaraich soozhnthu'l'lavar anaivarum, achchaththukkuriya avarukkuk kaa'nikkai ko'ndu varuvaarka'laaka.

<12> thalaivarka'lin uyirai eduththu vidupavar avarea. maanilaththu arasarka'lukku achcham oottupavar avarea.

[sangkeethangka'l 076]

<1> i'raivanai noakki en kural ezhumpit'ru; avarai noakkik kooppiduki'rean. enakkuch sevisaaykkum va'n'nam kadavu'laik koovi azhaikki'rean; en thunpa naa'lil naan aa'ndavarai naaduki'rean.

<2> iraakkaalaththil salippin'ri en kaika'lai avarai noakki viriththean, en aanmaa aa'ruthal pe'ra virumpavillai.

<3> aa'ndavarai ninaikkum poathu naan perumoochchu viduvi'rean. avarai e'n'num poathu en manam soarnthu poaki'rathu.

<4> en ka'n imaika'l kottaathapadi seykin'reer. kalakkamut'rup peasavum mudiyaathavanaayirukki'rean.

<5> kadantha kaalaththai naan ninaiththup paarkki'rean. kadanthu sen'ra aa'nduka'lai sinthikkalaanean.

<6> iravil enakku'l sinthanai seyki'rean. e'n'ni e'n'ni en manam aaraaykin'rathu.

<7> aa'ndavar en'ren'rum kaivittu viduvaaraa? ini orupoathum irangkamaattaaraa?

<8> avarathu karu'nai adiyoadu nin'ruvidumaa? avar a'liththa vaakku'ruthi thalaimu'rai thalaimu'raiyaay at'rup poayvidumaa?

<9> irakkangko'l'la kadavu'l ma'ranthuvittaaraa? sinaththil avarathu aru'l u'l'lam adaipattu vittathaa?

<10> unnathamaanavarudaiya valakkaram maa'rip poanathu. ithuvea en thuyaram" en'rean.

<11> aa'ndavarudaiya seyalka'lai ninaiththean. aathimuthal avar seytha viyaththaku seyalka'lai ma'rakka maattean.

<12> um seyalka'l anaiththaiyum pat'rith thiyaanam pa'n'nuvean. um ariya seyalka'lil en manaththaich seluththuvean.

<13> i'raivaa, neer kaattiya vazhi punithamaanathu. nammudaiya i'raivanaip poal makaththuvamu'l'la kadavu'l yaar?

<14> ariyana seyki'ra kadavu'l neerea. makka'lidaiyeayil umathu vallamai vi'langkach seytheer

<15> yaakkoapu, soosai ivarka'ludaiya santhathiyaakiya um makka'lai umathu karaththaal meetteer.

<16> i'raivaa, kadal ve'l'lam ummaip paarththathu, ummaip paarththu nadukkamut'rathu. aazhkadalka'lum kalakkamut'rana.

<17> kaarmukilka'l mazhai pozhinthana; meakangka'l idi muzhangkina. um ampuka'l pa'ranthana.

<18> umathu idi muzhakkam kadum puyalil oliththathu: minnalka'l paarulakil o'liveesina; poomiyanaiththum nadungki athirnthathu.

<19> kadalin vazhiyaaka neer nadanthu sen'reer; ve'l'laththinidaiyea neer vazhi kaattineer. umathu adichsuvaduka'loa kaa'nappadavillai.

<20> manthaiyaip poal um makka'lai nadaththich sen'reer, moayeesan, aaroan ivarka'laik ko'ndu azhaiththuch sen'reer.

[sangkeethangka'l 077]

<1> en makka'lea, en poathanaikkuch sevisaayungka'l! naan koo'rum vaarththaika'lukkuch sevikodungka'l.

<2> uvamaika'laal naan peasuvean. pazhangkaalaththu ma'raiporu'lka'lai eduththuraippean.

<3> naangka'l keattavai, naangka'l a'rinthavai, engka'l munnoarka'l engka'lukkuch sonnavai, ivat'rai uraippoam.

<4> avarka'lin makka'laana ungka'lidamirunthu avat'rai ma'raikka maattoam varum thalaimu'raikku avat'rai eduththuch solvoam. aa'ndavarudaiya maa'npu mikka seyalka'laiyum, avarudaiya vallamaiyaiyum, avar seytha a'rputhach seyalka'laiyum koo'ruvoam.

<5> yaakkoapin inaththaarukkuk katta'laiyon'ru ea'rpaduththinaar; israayeal makka'lukkuch sattam on'raip pi'rappiththaar. nam munnoarka'lukkuk katta'laiyittathai avarka'l makka'lukku a'rivikka vea'ndumenpathea avar thantha sattam.

<6> ini varum thalaimu'raiyil pi'rakkum makka'l athaiya'riyavum, avarka'lum thangka'l makka'lukku avat'rai a'rivikkavum.

<7> kadavu'l meethu nampikkai vaikkavum, avarudaiya seyalka'lai ma'ravaathirukkavum, avarudaiya katta'laika'laik kadaippidikkavum.

<8> thangka'l munnoarka'laip poal ivarka'lum ethirppu manamum adangkaaththanamum ko'nda thalaimu'raiyaay aakaathirukkavum, neariya manamillaatha makka'laayk kadavu'lukkup piramaa'nikkamat'ra u'l'laththinaraay illaathirukkavum ippadi oru sattam thanthaar.

<9> vil veeraraana eppiraayimin makka'l, poaril pu'rangkaatti oadinar.

<10> kadavu'ludaiya udanpadikkaiyai avarka'l kaakkavillai. avarathu sattaththinpadi nadakka avarka'l virumpavillai.

<11> avarudaiya seyalka'lai avarka'l ma'ranthanar. thangka'l ka'nmun avar seytha viyaththaku seyalka'lai avarka'l ma'ranthanar.

<12> ekipthu naattil avarka'l munnoarka'l kaa'nap puthumaika'lai avar seythaar, thaanis samave'liyil avat'raich seythaar.

<13> kadalaip pi'lanthu avarka'lai vazhinadaththinaar. neer thira'lai a'nai poal ni'rkach seythaar.

<14> pakalil meakaththinaal vazhikaattinaar. iravu muzhuvathum neruppin o'liyinaal vazhi nadaththinaar.

<15> paalaive'liyil paa'raika'laip pi'lanthaar; aa'ru poal neer perukkedukkach seythaar. avarka'lukkuk kudikkath tha'n'neer koduththaar.

<16> paa'raiyinin'ru neeroadai ve'lippadach seythaar. aa'ru poal athanaip paayach seythaar.

<17> appadi irunthum avarka'l avarukku ethiraayp paavamea seythanar. paalaive'liyilea unnathamaanavarai ethirththanar.

<18> kadavu'lai avarka'l parisoathikkath thu'ninthanar. thangka'l ichchaiyinpadi u'navu keattanar.

<19> kadavu'lai ethirththu, "paalaive'liyil kadavu'l namakkup panthi padaikka mudiyumoa?" en'ranar.

<20> ithoa! avar paa'raiyaith thattinaar; tha'n'neer pu'rappattathu, ve'l'lam poal oadiyathu. inith tham makka'lukku u'navu kodukka avaraal mudiyumaa? i'raichchi theadiththara iyalumaa?" en'ranar.

<21> ithaik keatta poathu aa'ndavar sinangko'ndezhunthaar; yaakkoapin inaththavarukku ethiraaka avarathu sinam neruppup poal pat'riyathu. israayealukku ethiraaka avar sinam moo'ndezhunthathu.

<22> eanenil, avarka'l kadavu'lai visuvaasikkavillai. avarathu meedpin aat'ralil nampikkai vaikkavillai.

<23> aanaal avaroa vaanil ulavum meakangka'lukkuk katta'laiyittaar, vaanangka'lin kathavuka'laith thi'ranthu vittaar.

<24> u'npatha'rku mannaavai mazhai poal pozhinthaar, vaanaththu u'navai avarka'lukku a'liththaar.

<25> vi'n'noarin u'navai manithan u'n'nalaanaan. vea'ndiya a'lavukku u'navai anuppinaar.

<26> vaaninin'ru keezhththisaik kaat'ru ezhumpach seythaar. tham vallamaiyaal the'rkilirunthu kaat'ru veesach seythaar.

<27> thoosi poal earaa'lamaaka i'raichchiyaip pozhinthaar. kadal ma'nal poal e'n'nat'ra pa'ravaika'lai varavazhaiththaar.

<28> avai avarka'ludaiya paa'laiyaththil vanthu vizhunthana. avarka'ludaiya koodaarangka'laich sut'rik kidanthana.

<29> nan'raaka u'ndanar, ni'raivu ko'ndanar. ippadi avarka'l viruppaththai avar ni'raiveat'rinaar.

<30> aanaal avarka'l viruppam mut'rilum ni'raivea'ru munpea, avarka'l u'ndathu vayit'ril i'rangku munpea,

<31> kadavu'lin sinam avarka'lukkethiraay moo'ndezhunthathu! avarka'lu'l valimai mikkavarka'lai vathaiththozhiththaar. israayealin i'laignarka'lai madiyach seythaar.

<32> eninum, paavam seyvathai avarka'l vidavillai. avar seytha puthumaika'laiyum avarka'l nampavillai.

<33> aakavea, avarka'l vaazhnaa'l moochchup poal ma'raiyach seythaar. avarka'l vayathu thideerena mudivadaiyach seythaar.

<34> avarka'laich saakadiththa poathu avaraith theadi oadinar. mananthirumpi, kadavu'lai naadinar.

<35> kadavu'lea thangka'lukku adaikkalap paa'rai enpathai ninaivu koornthanar. unnatha kadavu'lea thangka'l meedparenpathai ninaivukkuk ko'narnthanar.

<36> aanaal avarka'lin vaay peasiyathu vagnchakam. avarka'lin naa eduththuraiththathu poy.

<37> avaridam avarka'l kaattiya manam nearmaiyat'rathu. avarudaiya udanpadikkaiyil avarka'l nilaiththu ni'rkavillai.

<38> avaroa irakkam ko'ndavaraay, avarka'l kut'raththai manniththaar. avarka'lai azhiththu vidavillai. palamu'rai tham koapaththai adakkik ko'ndaar. tham sinaththaiyellaam avarka'lmeal kaattavillai.

<39> avarka'l ve'rum manithareayen'ru avar ninaivu koornthaar. viraivil ma'raiyum moochchena ninaivil ko'ndaar.

<40> paalaive'liyil eththanaiyoa mu'rai avarka'l avarukkuch sinamoottinar. eththanaiyoa mu'rai avarudaiya manaththaip pu'npaduththinar.

<41> mee'lavum kadavu'laich soathiththanar. israayealin parisuththarukku erichchaloottinar.

<42> avarathu kai vanmaiyai avarka'l ma'ranthu vittanar. ethiriyin kaiyinin'ru avarka'lai meetta naa'lai ninaiththaarillai.

<43> ekipthil avar arungku'rika'laich seytha naa'lai ma'ranthanar. thaanis samave'liyil avar puthumaika'laich seytha naa'lai ninaikkavillai.

<44> annaa'lil aa'ruka'lai iraththamaaka maat'rinaar. neerillaathapadi oadaika'lai iraththa ve'l'lamaakkinaar.

<45> avarka'lai ariththuth thinnumpadi poochchika'lai anuppinaar, avarka'laith thunpu'ruththa thava'laika'lai eavinaar.

<46> avarka'l vi'laichchalaik kampa'lip poochchika'lukkuk koduththaar. avarka'l uzhaippin payanai vettukki'lika'lukkuk koduththaar.

<47> thiraadchaik kodika'laik kal mazhaiyaal azhiththaar. aalangkattika'laal aththi marangka'lai naasamaakkinaar.

<48> avarka'ludaiya kaalnadaika'laik kal mazhaikku iraiyaakkinaar. avarka'ludaiya aadumaaduka'l idi minnalukku iraiyaayina.

<49> tham sinaththin kodumaiyai avarka'l meal kaattinar; koapamum kodumaiyum thunpamum avarka'l meal vizhach seythaar, thunpam vi'laikkum thootharka'laik koottamaay anuppinaar.

<50> tham koapa ve'l'lam madai thi'ranthu oadach seythaar. saavinin'ru avarka'lai avar kaakkavillai; kaal nadaika'laik ko'l'lai noaykkuk kaiya'liththaar.

<51> ekipthil thalaipea'raana ovvon'raiyum vathaiththaar: kaam inaththaar illangka'lil thalaichchan pi'l'laika'laich saakadiththaar.

<52> aaduka'laip poal tham makka'lai nadaththich sen'raar: aattu manthaiyaip poal paalaive'liyil avarka'laik koottich sen'raar.

<53> paathukaappudan avarka'lai azhaiththuch sen'raar: avarka'l agnchaveayillai; avarka'ludaiya ethirika'laik kadal vizhungkit'ru.

<54> tham punitha naattukku avarka'lai azhaiththuk ko'ndu poanaar: tham valakkaraththaal sonthamaakkik ko'nda malaika'lukku azhaiththuch sen'raar.

<55> avarka'l poakumidaththil iruntha veat'rinaththaarai viratti vittaar; annaaduka'lai israayealarukkup pangkittuk koduththaar: annaattuk kudiyiruppuka'lil avarka'lai vaazhach seythaar.

<56> eninum, avarka'l unnatha kadavu'laich soathiththanar; avarukku erichchaloottinar. avarudaiya katta'laika'laik kadaipidikkavillai.

<57> thangka'l munnoarka'laip poal avarka'lum thava'ru seythanar; mu'rai thava'rip poayinar: koa'nalaana ampaip poala ku'ri pisakip poayinar.

<58> kun'ruka'lil peedangka'l katti avarka'l sinamoottinar: silaika'lai vazhipattu avarukkuk koapaththai u'ndaakkinar.

<59> kadavu'l ithaiya'rinthu sinanthezhunthaar: israayealai a'ravea pu'rakka'niththaar.

<60> seeloavil thamakkiruntha u'raividaththai avar vittakan'raar: manitharidaiyea avar vaazhnthu vantha koodaaraththai vittup poanaar.

<61> tham valimaiyai adimaiththanaththukkuk kaiya'liththaar: tham maadchiyai ethiriyin kaiyil vittu vittaar.

<62> tham makka'lai vaa'lukku iraiyaakach seythaar; tham urimaich soththaanavarka'l meethu sinanthezhunthaar.

<63> avarka'ludaiya i'laignarka'lai neruppu eriththu vittathu: kannip pe'nka'lukku thiruma'na makizhchchi kidaikkavillai.

<64> avarka'ludaiya kurukka'l vaa'laal veezhththappattanar: avarka'ludaiya vithavaika'lum oppaari vaikkavillai.

<65> aa'ndavaroa thookkaththinin'ru ezhuvathu poal vizhiththezhunthaar: mathu mayakkam the'linthu ezhum veeranaip poal kuthiththezhunthaar.

<66> tham ethirika'l pu'rangkaatti oadachseythaar: en'ren'rum ninthanaikku uriyavarka'laaka aakkinaar.

<67> yoaseappin kudumpaththai avar pu'rakka'niththaar: eppiraayim koaththiraththai avar thearnthedukkavillai.

<68> yoothaavin koaththiraththaiyea avar thearntheduththaar: seeyoan malaiyaiyea avar neasiththaar.

<69> vaanamattum uyarath tham thiruththalaththai ni'ruvinaar: en'ren'rum nilaiththirukkum poomiyaip poal athai aakkinaar.

<70> tham oozhiyan thaaveethai avar thearnthu ko'ndaar; aattuk kidaika'linin'ru avaraip piriththeduththaar.

<71> ka'raval aaduka'lin pin thirintha avarai azhaiththuk ko'ndaar: tham makka'laana yaakkoapin inaththaarai, tham urimaich soththaana israayealai meaykkach seythaar.

<72> avarum nearmaiyaana u'l'laththoadu avarka'lai meayththaar: mikuntha kaiththi'ranoadu avarka'lai vazhi nadaththinaar.

[sangkeethangka'l 078]

<1> i'raivanea pu'ra inaththaar umathu sontha naattin meethu padaiyeduththaarka'l; umathu thirukkoayilai theettuppaduththinaarka'l: yerusaleamaith tharai mattamaakkinaarka'l.

<2> um adiyaarka'lin pi'nangka'lai vaanaththup pa'ravaika'lukku iraiyaakkinaarka'l: um punitharka'lin udalka'lai vilangkuka'lukku u'navaakath thanthaarka'l.

<3> avarka'ludaiya iraththaththai yerusaleamaich sut'rith tha'n'neer poal i'raiththaarka'l: avarka'lai adakkam seyvatha'rkuk kooda yaarumillai.

<4> engka'l ayalaarin ninthanaikku naangka'l aa'laanoam: engka'laich soozhnthu'l'la makka'lin ea'lanaththi'rkum nakaippukkum u'l'laanoam.

<5> aa'ndavarea, innum evva'lavu kaalaththi'rku? en'ren'rum sinam ko'lveeroa? umathu erichchal neruppup poal erinthu ko'ndirukkumoa?

<6> ummai a'riyaatha pu'ra inaththaar meal umathu sinam vizhach seyyum: ummai vazhipadaatha arasuka'l meal um koapaththaik kaattum.

<7> eanenil, avarka'l yaakkoapin inaththaarai azhiththozhiththanar: avarka'l kudiyiruntha naattaip paazhaakkinar.

<8> munnoarka'l seytha kut'rangka'lai engka'l meal sumaththaatheayum; umathu irakkam engka'lukku viraivaakavea kidaippathaaka: eanenil, naangka'l thuyaraththukku'l'laanoam.

<9> engka'l meedparaana i'raivaa, um thiruppeyarin makimaikkaaka engka'lukkuth thu'nai seyyum: um peyarin poruttu engka'l paavangka'lai manniththu engka'lukku viduthalaiya'liththaru'lum.

<10> engkea avarka'l kadavu'l?" en'ru pu'ra inaththaar ean sollavea'ndum? um oozhiyarka'lin iraththam sinthiyatha'rkaaka avarka'lai neer pazhivaangkum: athai avarka'l u'nara vea'ndum; naangka'l athaik kaa'na vea'ndum.

<11> si'raippattavarka'lin perumoochchu um kaathil vizhuvathaaka: saavukkuk ku'rikkappattavarka'lai umathu karaththin vallamaikkea'rpa viduviththaru'lum.

<12> aa'ndavarea, engka'l ayalaar umakkuch seytha ninthanaikkaaka, eazhu madangku tha'ndanai avarka'lmeal vizhach seyyum.

<13> naangka'loa um makka'l, umathu meaychchalin aaduka'l; en'ren'rum ummaip poat'rip pukazhvoam: thalaimu'rai thalaimu'raiyaaka umathu pukazhai eduththuraippoam.

[sangkeethangka'l 079]

<1> israayealarin meayppavarea, sevisaayththaru'lum: yoaseappai aattu manthaiyaip poal vazhi nadaththupavarea, en kural kea'lum. kerupeemka'lin meal veet'riruppavarea.

<2> eppiraayeem, pegnchameen, manaasea avarka'l mun um maa'npu vi'langkach seyyum; umathu vallamaiyaith thoo'ndi ezhuntharu'lum: emmai meedka ezhunthu vaarum.

<3> i'raivaa, neer engka'lukku vaazhva'liththaru'lum: engka'lukku meedpuk kidaikka umathu in mukam kaattiyaru'lum.

<4> padaika'lin i'raivanea, um makka'l man'raadukaiyil, sevikodaamal ethuvarai sinam ko'ndiruppeer?

<5> ka'n'neeraiyea avarka'lukku u'navaaka oottineer: perukiyoadiya ka'n'neeraiyea avarka'l parukach seytheer.

<6> engka'l ayalaarkku naangka'l sachcharavin kaara'namaayirukkach seytheer: engka'l ethirika'lin nakaippukku ilakkaanoam.

<7> padaika'lin i'raivanea neer engka'lukku mee'ndum vaazhva'liththaru'lum engka'lukku meedpuk kidaikka umathu inmukam kaattiyaru'lum.

<8> ekipthinin'ru thiraadchaik kodi on'rai eduththu vantheer: pu'ravinaththaarai virattiyadiththu avarka'l naattil athai nattu vaiththeer.

<9> atha'rkeat'ra nilaththaip pa'npaduththineer: athu vear vittu naadu muzhuvathum¢ paraviyathu.

<10> athan nizhal malaika'l meethu vizhalaayit'ru: athan ki'laika'l va'larnthoangkiya keathuru marangka'laiyum moodina.

<11> kadal varaikkum athan kodika'l padarnthana: athan tha'lirka'l aa'ru varaiyil va'larnthoangkina.

<12> pinnar ean athan mathil suvaraith thakarththu vitteer? av vazhiyaaych selvoar anaivarum athil pazham pa'rikka ean vittuvitteer?

<13> kaattup pan'rika'l athai azhikka ean vittu vitteer? kaattu vilangkuka'lai ean angkeayea meaya vittu vitteer?

<14> seanaika'lin i'raivanea, mee'lavum ezhunthu vaarum; vaninin'ru ka'n'noakkip paarum: ith thiraadchaik kodiyai vanthu paarum.

<15> umathu valakkaraththaal neer nattathaip paathukaaththaru'lum: neer valimaippaduththa virumpiya ivvi'lagn sediyaik kaaththaru'lum.

<16> athai avarka'l neruppaal eriththu vittanar; athaith thakarththu vittanar: um mukaththin achchath thoat'raththaal avarka'l azhivaarka'laaka.

<17> um valakkaraththaal thearntheduththa aa'lai um kaivanmai kaappathaaka: umakkena u'ruthippaduththiya manithanai athu kaappathaaka.

<18> ini naangka'l ummai vittu akaloam: uyiroadu engka'lai neer kaaththaru'lveer; umathu peyarai naangka'l poat'ruvoam.

<19> aa'ndavarea, seanaika'lin i'raivanea, engka'lukku mee'ndum vaazhva'liththaru'lum. engka'lukku meedpuk kidaikka, engka'lukku inmukam kaattiyaru'lum.

[sangkeethangka'l 080]

<1> nam thu'naivaraam i'raivanukku akka'lippoadu pukazh paadungka'l: yaakkoapin i'raivanai ninaiththu aarppariyungka'l.

<2> vee'nai meettungka'l, murasu kottungka'l; innisai ezhuppum yaazhum surama'ndalamum isaiththup paadungka'l.

<3> amaavaasai, muzhumathi, mat'rum vizhaa naadka'lil ekkaa'lam oothungka'l.

<4> israayeal makka'lukkuk koduththa aa'nai athu: yaakkoapin i'raivan thantha katta'lai athu.

<5> ekipthai vittu ve'liyea'riya poathu ichsattaththai avar soosaiyin inaththavarkkuth thanthaar. a'riyaatha mozhiyon'ru en seviyil vizhunthathu.

<6> sumaiyin keezh avarka'l no'rungkaatha va'n'nam avarka'lai viduviththean: ma'n sumanthu uzhaiththu vantha avarka'lai viduviththean.

<7> thunpa vea'laiyil nee ennaik koovi azhaiththaay, naan unakku viduthalai a'liththean; idi muzhakkaththinidaiyea meakaththinin'ru unakku ma'rumozhi sonnean: mereepaavin neer oot'ra'ndaiyil unnaich soathiththa'rinthean.

<8> en makka'lea, enakkuch sevikodungka'l; naan ungka'lukku a'rivurai koo'ruvean: israayealea, nee enakkuch sevisaayppaayaanaal evva'lavoa nalamaayirukkum!

<9> vea'ru theavan evarum unakku iruththalaakaathu: anniya theavan yaaraiyum nee va'nangkalaakaathu.

<10> ekipthu naattinin'ru unnai ve'liyeat'riya kadavu'laakiya aa'ndavar naamea: un vaayaith thi'ra; athai naan nirappuvean.

<11> aanaal en makka'l en kuralukkuch sevi saaykkavillai: israayealar enakkuk keezhppadiyavillai.

<12> aakavea avarka'l iruthayak kadinaththi'rkea kaiya'liththean: thangka'l yoasanaiyinpadi nadakka vittu vittean.

<13> en makka'l enakkuch sevisaayththirunthaal evva'lavoa nalam! naan kaattiya vazhiyil israayeal nadanthirunthaal evva'lavoa nalamaayirunthirukkum!

<14> avarka'l ethirika'lai udanukkudanea ozhiththiruppean: en karaththin vallamai avarka'l ethirika'laith thaakkiyirukkum.

<15> aa'ndavaraip pakaikki'ravarka'l avaridam ichchakam peasiyiruppaarka'l: avarka'ludaiya tha'ndanaith theerppu en'ren'rum neediththirukkum.

<16> koathumaiyin kozhumaiyaal naan israayeal makka'lai u'npiththiruppean: kaattuth theanaal avarka'lukku ni'raiva'liththiruppean'.

[sangkeethangka'l 081]

<1> theava sapaiyilea i'raivan ezhunthu'l'laar: theavarka'l idaiyil nin'ru visaara'nai nadaththuki'raar.

<2> ethu varai neengka'l aniyaayath theerppu vazhangkuveerka'l? ethu varai neengka'l theeyavarka'lukkuch saathakamaakap peasuveerka'l?

<3> si'rumaippattavanukkum thikkat'ravanukkum niyaayath theerppu koo'rungka'l: thaazhvut'ravanukkum eazhaikkum neethi vazhangkungka'l.

<4> thunput'ravanaiyum e'liyavanaiyum viduviyungka'l: theeyavar kaiyinin'ru avanukku viduthalai a'liyungka'l' enki'raar.

<5> a'rivin'ri, u'narvin'ri avarka'l iruttil nadakki'raarka'l: athan vi'laivaaka poomiyin adiththa'langka'l ellaam asaivu'rukin'rana.

<6> neengka'l theavarka'l: anaivarum unnatharin makka'l.

<7> eninum manitharaip poal i'rappeerka'l' en'ru naan koo'rinean: eninum pi'ra thalaivarka'lukku'l oruvanaip poal veezhnthu azhiveerka'l.

<8> i'raivaa, ezhuntharu'lum, ulakukku neethi vazhangkum: eanenil, ulaka naaduka'lanaiththin meethum urimaiyu'l'lavar neerea.

[sangkeethangka'l 082]

<1> aa'ndavarea, maunamaayiraatheayum: i'raivanea, peasaamaliraatheayum, summaayiraatheayum.

<2> eanenil, ithoa um ethirika'l kuthiththezhuki'raarka'l; ummaip pakaikki'ravarka'l thalaithookkuki'raarka'l.

<3> um makka'lukku ethiraakach sathi seyki'raarka'l: neer paathukaappavarukku ethiraaka aaloasanai seyki'raarka'l.

<4> vaarungka'l avarka'lai ozhiththuviduvoam; avarka'l inamea illaathapadi seythu viduvoam: israayeal ennum peyaraiyea ozhiththu viduvoam' enki'raarka'l.

<5> u'nmaiyaakavea avarka'l orumanappattu sathiththittam seyki'raarka'l umakku ethiraaka udanpadikkai seythu ko'lki'raarka'l.

<6> eathoamin koodaaraththilu'l'lavarka'l ismaayeal inaththavarka'l, moavaapiththar, aakaariththar,

<7> keapoal, aamoan, amaleak, pilisthiyaa aakiyoar theernaattu makka'ludan udanpadikkai seyki'raarka'l.

<8> aseeriyar kooda avarka'loadu searnthu ko'ndaarka'l: loaththin inaththaarkku avarka'l kaikoduththu uthavinaarka'l.

<9> maathiyaan naattinarukkum seesoan neeroadaiyarukil seesaaraavukkum, yaapinukkum an'ru neer seythathu poal seyveeraaka.

<10> ivarka'l enthoaril azhivaiyadainthanar: nilaththukku eruvaayinar.

<11> oareap, seap ivarka'lukku nikazhnthathu poala, avarka'ludaiya thalaivarka'lai azhiththuvidum: seapea, saalmanaavukku nikazhnthathu poala, avarka'ludaiya tha'lapathika'lukku nikazhvathaaka.

<12> i'raivanukkuch sonthamaana sezhumai mikka naaduka'lai kaippat'rik ko'lvoam' en'ru anthath thalaivarka'l koo'rinar.

<13> en i'raivanea, avarka'laich suzhal kaat'ril sikkiya thurumpu poalaakki vidum: kaat'ril pa'rakkum pathar poalaakki vidum.

<14> kaattai eriththu vidum neruppup poalavum, malaika'lai eriththu vidum theeppoalavum,

<15> neer avarka'lai umathu perung kaat'rinaal virattiyadiyum: ummudaiya puyal kaat'rinaal avarka'laik kalangkadiyum.

<16> maanak keattaal avarka'l mukam kavizhach seyyum: appoathu thaan aa'ndavarea, avarka'l um naamaththaith theaduvaarka'l.

<17> ennaa'lum avarka'l vedkamut'ruk kalangkuvaarka'laaka: naa'namut'ru ozhivaarka'laaka.

<18> aa'ndavar ' ennum peyar thaangkum ummai a'rinthu ko'lvaarka'laaka: ulakanaiththi'rkum unnathamaanavar neereayen'ru avarka'l therinthu ko'lvaarka'laaka.

[sangkeethangka'l 083]

<1> vaanpadaika'lin aa'ndavarea, umathillam eththu'nai arumaiyaayu'l'lathu.

<2> en aanmaa aa'ndavarudaiya aalayamut'rangka'lai virumpith theadich soarnthu poakin'rathu. en u'l'lamum udalum uyiru'l'la i'raivanai ninainthu ka'likoorkin'rana.

<3> adaikkalaan kuruvikku veedum, thakaivilaan kuruvikkuth than kugnchuka'lai vaikkak koodum kidaiththathu: seanaika'lin aa'ndavarea, en arasea, en i'raivaa, um peedangka'l u'l'la idaththilea kidaiththathu.

<4> aa'ndavarea, um illaththil vaazhvoar pea'ru pet'roar: ennaa'lum ummaip pukazhvaarka'l.

<5> thiruyaaththirai seyvathilea ninaivaayirunthu, ummidam uthavi pe'rupavan pe'ru pet'ravan.

<6> va'ra'nda pa'l'laththaakkil avarka'l sellum poathu, athai avarka'l niroot'raakach seyvaarka'l: muthal mazhai peythathum athu um aaseeraal nirampum.

<7> valimai meal valimai ko'ndu yaaththirai seythu, theavarka'lukkellaam i'raivanaich seeyoanil tharisippar.

<8> vaan padaika'lin aa'ndavarea, en vea'nduthalaik keattaru'lum: yaakkoapin i'raivanea, en kural um seviyil vizhuvathaaka.

<9> engka'l keadayamaakum i'raivaa, engka'laik ka'n'noakkum: neer apishukam seythavarin meal um paarvaiyaith thiruppum.

<10> umathu aalaya mut'rangka'lil oru naa'l iruppathu, vea'ridaththil aayiram naa'l vaazhvathai vida u'nmaiyileayea mealaanathu.

<11> paavika'lin koodaarangka'lil thangkuvathai vida en i'raivanathu illaththin vaayilil ni'rpathea mealaanathu; aa'ndavaraakiya kadavu'lea kathiroanum keadayamumaay u'l'laar: aru'lum maadchiyum tharupavar aa'ndavarea; maasin'ri nadappoarkku entha nalanaiyum ma'rukkamaattaar.

<12> padaika'lin aa'ndavarea, ummeethu nampikkai vaiththavan pea'ru pet'roan.

[sangkeethangka'l 084]

<1> aa'ndavarea, umathu naattin meethu aru'l koorntheer: yaakkoapin inaththaar patta thunpangka'lai inpamaaka maat'rineer.

<2> makka'l seytha kut'raththai manniththeer: avarka'l seytha paavangka'lai ellaam poakkineer.

<3> ummudaiya kadugnsinaththai ellaam adakkikko'ndeer: umathu vegnchinaththai neer kaattavillai.

<4> em meedparaana i'raivaa, engka'lukku mee'ndum vaazhva'liththaru'lum: engka'lmeethu umakkiruntha veku'li neengkattum.

<5> en'ren'raikkumaa engka'l meal neer koapam kaattuveer? thalaimu'rai thalaimu'raiyaakavaa umathu sinam needikkum?

<6> engka'lukku neer mee'lavum vaazhvu a'likkaamalaa iruppeer? um makka'l ummai ninaiththu makizhchchi ko'l'laamalaa iruppar?

<7> aa'ndavarea, umathu irakkaththai engka'lukkuk kaattiyaru'lum. umathu meedpaiyum engka'lukkuth thantharu'lum.

<8> aa'ndavaraakiya i'raivan solvathennaven'ru naan keadpean: avar peasuvathoa samaathaanamea. tham makka'lukkum tham punitharukkum, mananthirumpi avaridam selvoarukkum avar koo'ruvathu samaathaanamea.

<9> avarukku agnchi nadappoarkku meedpu meyyaakavea a'nmaiyil u'l'lathu: athanaal nam naattil avarathu maadchimai kudiko'l'lum.

<10> irakkamum sollu'ruthiyum on'raiyon'ru santhikkum: neethiyum amaithiyum on'raiyon'ru arava'naikkum.

<11> u'nmai poomiyinin'ru mu'laiththezhum. neethi nearmai vaanaththinin'ru ettippaarkkum.

<12> nanmaiyaanathai aa'ndavar aru'lvaar: nam nilamum than palanaith tharum.

<13> neethi avarukku munsellum: meedpum avaraip pinthodarum.

[sangkeethangka'l 085]

<1> aa'ndavarea, sevisaayththu en man'raattaik keattaru'lum: eanenil, naan eazhaiyum e'liyavanumaayirukki'rean.

<2> naan umakku adiyaan enpathaal ennaik kaappaat'riyaru'lum: en i'raivaa, ummeethu nampikkai vaiththirukkin'ra um oozhiyanai meettaru'lum.

<3> aa'ndavarea, neerea en kadavu'l, enmeal irakkamaayirum: eanenil, ennearamum naan ummai noakki apayakkural ezhuppuki'rean.

<4> aa'ndavarea, en aanmaavai ummai noakki ezhuppinean: aathalaal um oozhiyanudaiya u'l'laththai makizhviththaru'lum.

<5> eanenil aa'ndavarea, neer nallavar; karu'naimikkavar: ummaik kooviyazhaikki'ra yaavarukkum mikuntha aru'lanpu kaattuki'ravar.

<6> aa'ndavarea, en man'raattaik keattaru'lum: en vea'nduthalin kuralukkuch sevisaayththaru'lum.

<7> en thunpa naa'lil ummai noakkik kooppiduki'rean: neerum en man'raattaik keattaru'lveer.

<8> aa'ndavarea, theavarka'lil umakku oppaanavar evarumillai: um seyalka'lukku nikaraanavaiyumillai.

<9> aa'ndavarea, neer padaiththa makka'linaththaar anaivarum ummai va'nangkuvaarka'l: umathu pukazhaich saat'ruvaarka'l.

<10> eanenil, neer makaththuvamu'l'lavar, viyappukkuriya seyalka'laich seypavar: neer oruvarea kadavu'l.

<11> aa'ndavarea, um u'nmaiyinpadi naan nadakkum va'n'nam enakku vazhikaattum: um thiruppeyarukku agnchum va'n'nam en negnchai nadappiyum.

<12> en aa'ndavaraakiya i'raivaa, en muzhu iruthayaththoadu umakkup pukazh paaduvean: umathu thiruppeyar en'ren'rum vi'langkach seyvean.

<13> eanenil, neer enakkuk kaattiyu'l'la irakkam mikap perithu: aazhntha paathaa'laththilirunthu en aaththumaththai viduthalai seytheer.

<14> i'raivaa, serukkut'roar enakku ethiraaka ezhumpinaarka'l; valimaiyu'l'loar on'ru koodi en uyirukkuk ka'n'ni vaiththanar: avarka'l ummai mathippatheayillai.

<15> aanaal aa'ndavarea, neer irakkamu'l'la kadavu'l; aru'l mikkavar, sinanthu ko'l'laththaamathippavar: a'lavukadantha aru'lanpu'l'lavar, sol thava'raathavar.

<16> enmeethu um kadaikka'n kaatti enakku irangkiyaru'lum; um oozhiyanukku aat'ral thaarum, um adiyaa'lin makanai iradchiyum.

<17> aa'ndavarea, neer enakku uthavi purinthu enakku aa'ruthal a'liththapadiyaal, ennaip pakaikki'ravarka'l paarththu naa'namadaiyum va'n'nam, um thayavu enakku'l'lathenpatha'rku oar adaiyaa'lam kaattiyaru'lum.

[sangkeethangka'l 086]

<1> thirumalai meethu thaam amaiththa illaththin meal aa'ndavar pat'ruk ke'ndirukki'raar.

<2> yaakkoapin koodaarangka'lai vida seeyoanin vaayilka'l meethu athika anpu vaiththirukki'raar.

<3> i'raivanin thirunakarea, unnaik ku'riththu maa'npumikka seythika'l koo'rappadukin'rana.

<4> ennai vazhipadupavarka'loadu raakaapaiyum paapiloanaiyum searththuk ko'lvean: ithoa pilistheayaa, theer, eththiyoappiya makka'laik ku'riththu, 'ivarka'lum angkea pi'ranthanar' enpar.

<5> seeyoanaik ku'riththu, 'innaaninnaan athilea pi'ranthaan: unnathamaanavar thaamea athai u'ruthippaduththinaar' en'ru sollappadum.

<6> makka'linangka'laip pathivu seyyum poathu, 'innaar ingkea pi'ranthanar' en'ru ezhuthuvaar.

<7> en oot'ruka'lellaam unnidaththilea u'l'lana' en'ru nadanamaadi anaivarum paaduvar.

[sangkeethangka'l 087]

<1> en aa'ndavarea, en i'raivaa, pakalil ummai noakki azhaikki'rean: iravilum um thirumun azhuthu pulampuki'rean.

<2> en sepam ummidam varakkadavathu: en kuralukkuch sevi saayththaru'lum.

<3> eanen'raal, en aanmaa theemaika'laal ni'rainthuvittathu: en vaazhkkai keezhulakai nerungkuki'rathu.

<4> keezhulakil i'rangkuki'ravarka'lil naanum oruvanaavean: valuvat'ra manithanaip poalaanean.

<5> i'ranthavarka'lu'l oruvanaayk kidakki'rean. kolaiyu'ndu kalla'raiyil vaikkappattavarka'l poal aanean. avarka'lai neer ninaippathillai: um arava'naippinin'ru avarka'l vilakappattanar.

<6> padukuzhiyil ennai vittuvitteer: iru'linidaiyilum paathaa'laththilum ennai vaiththeer.

<7> umathu sinam enmeal vanthu vizhukin'rathu. umathu sinam ennum kadalin ve'l'laththaal ennai neer moozhkadikkin'reer.

<8> enakku a'rimukamaanavarka'l ennai vittu akalach seytheer: avarka'lukku enmeethu ve'ruppu u'ndaakach seytheer. naan adaipattuk kidakki'rean: ve'liyea'ra mudiyaamalirukki'rean.

<9> en ka'nka'l thunpaththinaal kalangkip pagnchadainthu poayina: aa'ndavarea, naa'l muzhuvathum ummai noakki en kaika'lai neettinean.

<10> i'ranthoarukkaakavaa neer ariyana seyki'reer? i'ranthoar ezhunthu ummaip poat'ruvaroa?

<11> kalla'raiyil umathu nanmaiththanaththai eduththuraippavarka'l yaar? keezh ulakil umathu piramaa'nikkaththaip poat'rupavarka'l yaar?

<12> iruttulakil um viyaththaku seyalka'l ve'lippadumaa? ma'rathi nilavum avvulakil umathu aru'l ve'liyaakumaa?

<13> aa'ndavarea, naanoavenil ummai noakkik kooppiduki'rean: kaalaiyil en vea'nduthal ummai noakki ezhumpuki'rathu.

<14> aa'ndavarea, ean en aanmaavaip pu'rakka'nikki'reer? ennidamirunthu ean umathu thirumukaththai ma'raiththuk ko'lki'reer?

<15> naan thuyarmikkavanaayirukki'rean, en i'lamai muthal i'ranthu ko'ndea irukki'rean; um tha'ndainaika'laith thaangkith tha'larchchiyadainthu'l'lean.

<16> en meal um kadugnsinam vanthu vizhunthathu. ummudaiya payangkarath tha'ndanaika'l ennai ozhiththea vittana.

<17> avaika'l naa'l muzhuvathum ve'l'lam poal ennaich soozhnthu ko'ndu, ennai orea samayaththil va'laiththuk ko'ndana.

<18> en na'npanaiyum thoazhanaiyum ennidamirunthu akat'ri vitteer: iru'lea en na'npanaay u'l'lathu.

[sangkeethangka'l 088]

<1> aa'ndavarathu arudseyalka'lai ninaiththu naan en'ren'rum paaduvean: umathu sollu'ruthiyai ellaath thalaimu'raika'lukkum en naavaal eduththuraippean.

<2> en'ren'rum u'l'lathu em aru'lanpu' en'ru neer koo'rineer: umathu sollu'ruthikku vaanakamea aditha'lam.

<3> naan thearntheduththavaroadu udanpadikkai seythu ko'ndean, en oozhiyan thaaveethukku aa'naiyittuk koo'riyathu.

<4> un santhathiyai en'ren'rum nilainaattuvean; ellaath thalaimu'raika'lilum un ariya'nai nilaikkach seyvean'.

<5> aa'ndavarea, vaanangka'l um viyaththaku seyalka'laip poat'rip pukazhkin'rana: vaanoar koottam umathu sollu'ruthiyaik ko'ndaadum.

<6> vaanaththil u'l'lavar yaar aa'ndavarukku nikaraakak koodum? vi'n'navaru'l yaar aa'ndavarukku i'nai?

<7> punitharka'lin koottaththil kadavu'l achchaththukkuriyavar: avaraich soozhnthu'l'la anaivarukkum mealaaka achchaththukkuriyavar; maa'npu mikkavar.

<8> aa'ndavarea, seanaika'lin i'raivaa, umakku nikar yaar? aa'ndavarea, neer vallamaiyu'l'lavar: umathu sollu'ruthi ummaich soozhnthu'l'lathu.

<9> kontha'likkum kadalukkum neer katta'laiyiduki'reer: pongki ezhum alaika'lai neer adakkuki'reer.

<10> raakaappai neer pi'lanthu nasukki vitteer: vanmai mikka um karaththaal um ethirika'laich sitha'radiththeer.

<11> vaanamum umathea, vaiyamum umathea: poovulakaiyum athilu'l'la anaiththaiyum amaiththavar neerea.

<12> vadakkaiyum the'rkaiyum uruvaakkiyavar neerea: thaapoar malaiyum ermoan malaiyum um peyaraik keattuk ka'likoorkin'rana.

<13> vallamai mikkathu umathu puyam: valimai ko'ndathu umathu karam, oangkiyu'l'lathu umathu valakkaram!

<14> neethiyum niyaayamumea um ariya'naikku adiththa'lam: aru'lum u'nmaiyum umakku munsellum.

<15> umathu vizhaa aarpparippil pangkupe'ruvoar pea'ru pet'roar: aa'ndavarea, avarka'l um mukaththin o'liyil nadakkin'ranar.

<16> umathu peyarai ninaiththu en'rum akamakizhkin'ranar: umathu neethiyai ninaiththup perumithap padukin'ranar.

<17> eanenil, avarka'lathu vallamaikkuch si'rapputh tharupavar neer: um thayavaal thaan engka'l valimai oangkiyu'l'lathu.

<18> namakku'l'la keadayam aa'ndavarudaiyathea: nam arasarum israayealarin parisuththarukkuch sonthamaanavarea.

<19> aathiyil, um punitharka'lukkuk kaadchi thanthu neer sonnathu: 'vallavanukku ma'nimudi soottinean; makka'linin'ru oruvanai naan thearntheduththu makimaippaduththinean.

<20> en oozhiyan thaaveethai naan thearntheduththean: punitha thailaththaal avarai apishukam seythean.

<21> athanaal en kaivanmai en'rum avarukkuth thu'nai ni'rkach seyvean: en puyappalam avarai odukka mudiyaathu.

<22> ethiri avarai eamaat'ra maattaan: theeyavan avarai odukka mudiyaathu.

<23> avarukkethirileayea avarudaiya ethirika'lai no'rukki viduvean: avarudaiya pakaivarka'lai vathaiththozhippean.

<24> en sollu'ruthiyum en aru'lum avaroadirukkum: en peyarinaal avarathu valimai oangkum.

<25> avarathu sengkoal oangkach seyvean: aa'ruka'lin meal avarathu aadchiyaip paravach seyvean.

<26> neerea en thanthai, en i'raivan, enakku meedpa'likkum ara'n en'ru ennai noakkik koo'ruvaar.

<27> naanum avarai en thalaippea'raakkuvean: ma'n'naka arasaru'l maa'npu mikkavaraakkuvean.

<28> en'ren'rum en aru'lanpai avar meal pozhivean: avaroadu naan seytha udanpadikkai nilaiththirukkum.

<29> avarathu santhathi en'ren'rum vaazhach seyvean: avarathu ariya'nai vaanangka'l poal needikkach seyvean.

<30> avarudaiya makka'l en sattaththai mee'ruvaarka'laakil, en katta'laika'laik kadaippidikkaavidil,

<31> en niyamangka'laip pinpat'raavidil, en ka'rpanaika'lin padi ozhukaavidil.

<32> avarka'l seytha kut'raththi'rkaakach saattaiyaal adippean; avarka'l paavangka'lukkaakak kasaiyaal adippean: adi koduththu avarka'laith thiruththuvean.

<33> aanaal enathu aru'laith thaaveethidamirunthu neekkivida maattean: en vaakku'ruthiyai naan mee'ravea maattean.

<34> naan seytha udanpadikkaiyai mee'ra maattean: naan sonna sollai maat'ramaattean.

<35> en punithaththai vaiththu orea mu'raiyaay naan aa'naiyittuch sonnean: thaaveethidam naan poy sollavea maattean.

<36> avarathu santhathi en'ren'rum nilaiththirukkum: avarathu ariya'nai kathiravanai poal en mun en'rum vi'langkum.

<37> vaanaththil o'lirum nilavaip poal, avarathu ariya'nai nilaiththirukkum.'

<38> neeroa apishukamaanavaraip pu'rakka'niththuth tha'l'livitteer: avar meethu mikuntha sinam ko'ndeer.

<39> um oozhiyanudan seythu ko'nda udanpadikkaiyaip pu'rakka'niththeer; avarathu ma'nimudiyaith tharaiyil thookki e'rintheer.

<40> avarudaiya nakara mathilka'laith thakarththe'rintheer: koattaik koththa'langka'l azhivu'ra vittu vitteer.

<41> vazhiyil poavoar varuvoar avaraik ko'l'laiyadiththanar: ayalaarin nakaippukku avar ilakkaanaar.

<42> ethirika'lin valakkai oangkach seytheer: avaraip pakaiththavarka'l ellaarum makizhchchiyaal thu'l'lach seytheer.

<43> avarathu vaa'lin munaiyai mu'riththu vitteer: poarin poathu neer aatharavu kaattavillai.

<44> avarathu maadchi ma'raiyach seytheer: avarathu ariya'naiyaik keezhea tha'l'livitteer.

<45> avarathu i'lamai viraivil mudivadaiyach seytheer: avamaanaththil avarai aazhththineer.

<46> ethu varaikkum aa'ndavarea: ennaa'lumea ma'rainthiruppeeroa? ethuvarai umathu sinam nerup¢pup poal moo'ndezhum?

<47> evva'lavu ku'rukiyathu en vaazhvu enpathai ninaivukoorum: neer padaiththa manitharka'l evva'lavu nilaiyat'ravarka'l en'ru ninaivukoorum.

<48> saavukkudpadaamal vaazhpavan yaar? keezhulakin pidiyinin'ru than uyirai viduvippavan yaar?

<49> aa'ndavarea, aathikaalaththil neer kaattiya thayavellaam ippoathengkea? um sollu'ruthiyaal thaaveethukku aa'naiyittuch sonna thayavellaam engkea?

<50> aa'ndavarea, um oozhiyar padum ninthanaika'laiyellaam ninaivukoorum: pu'ravinaththaar kaattum pakaiyum ethirppum en negnchilea thaangkuki'reanea!

<51> aa'ndavarea, um ethirika'l neer apishukam pa'n'ninavaraip pazhikki'raarka'l: avar poakumidamellaam avaraith thoot'ruki'raarka'l.

<52> en'ren'rum aa'ndavar poat'ri: aamen, aamen!

[sangkeethangka'l 089]

<1> aa'ndavarea, thalaimu'rai thalaimu'raiyaaka neerea engka'lukkup pukalidam.

<2> malaika'l thoan'rumunpea, poomiyum ulakum u'ndaaku munpea, oozh oozhikkaalamaaka i'raivaa, neer irukki'reer.

<3> ma'n'noadu ma'n'naakumpadi neer manitharka'lukkuk katta'laiyiduki'reer: "manumakka'lea ma'n'naakath thirumpungka'l" enki'reer.

<4> eanenil, umakku aayiram aa'nduka'l kooda, kadanthu poana neat'raiya thinaththaip poalavum, oar iravuch saamaththaip poalavum u'l'lana.

<5> avarka'lai eduththu viduki'reer. vaika'raiyil ka'nda kanavaip poalavum, sezhiththu va'larum poo'ndaip poalavum aaki'raarka'l.

<6> kaalaiyil pookki'rathu, sezhiththirukki'rathu: maalaiyiloa vaadi viduki'rathu.

<7> um koapaththaal naangka'l tholainthu poanoam: neer ko'nda sinaththaal athirnthu poanoam.

<8> engka'l paavangka'l ellaam um ka'nmun vaiththeer: ma'raivaana em paavangka'l um thirumukaththin o'liyilea u'l'lana.

<9> um koapaththil engka'l vaazhnaa'lellaam kadanthu poayit'ru. oru moochchupoala mudinthu vittathu engka'l vaazhvu

<10> engka'l vaazhnaa'l ezhupathu aa'nduka'l; valimaiyudaiyoarkku e'npathu; avat'ril perum pakuthi varuththamum vee'n kavalaiyumea! eanenil, avai viraivil kazhinthu poakin'rana: naangka'lum avat'roadu poayviduki'roam.

<11> umathu koapaththin vallamaiyai u'narnthavan yaar? ummidam kaattavea'ndiya achchaththi'rku eat'rapadi um kadugnsinaththai a'rinthavan yaar?

<12> u'l'laththin gnaanaththai adaiyumaa'ru, engka'l vaazhnaa'laik ka'nikka engka'lukkuk ka'rpiyum.

<13> aa'ndavarea, thirumpi vaarum; evva'lavu kaalam koapam ko'lveer? um oozhiyar meethu irakkam vaiyum.

<14> um irakkap perukkaththai engka'lukkuk kaattiyaru'lum: em vaazhnaa'lellaam ka'li koornthu akamakizhvoam.

<15> engka'lai neer tha'ndiththa kaalaththi'rkum, engka'l meethu thunpangka'l vantha kaalaththi'rkum eat'ravaa'ru engka'lai makizhviththaru'lum.

<16> um thiruchseyalai um adiyaarka'l kaa'npaarka'laaka: avarka'ludaiya makka'lukku um makimai vi'langkuvathaaka.

<17> nam aa'ndavaraakiya kadavu'l inmukam kaattuvaaraaka: engka'l vealaika'laip payanu'l'lavaiyaakkum.

[sangkeethangka'l 090]

<1> unnatharin adaikkalaththil iruppavanea, ellaam vallavarin nizhalil vaazhpavanea,

<2> nee aa'ndavarai noakki, "neerea en pukalidam, neerea en ara'n: en i'raivaa, naan ummai nampiyu'l'lean" en'ru sol.

<3> eanenil, veadarka'lin ka'n'nika'linin'rum, kodiya ko'l'lai noayinin'rum unnai avarea viduvippaar.

<4> tham si'rakuka'laal unnaik kaappaar; avarudaiya i'rakkaika'lukkadiyil adaikkalam pukuvaay; avarudaiya vaarththai unakkuk keadayamum kavasamumpoal irukkum.

<5> iravin payangkaraththukkum, pakalil pa'rakkum ampukkum nee agncha vea'ndiyathillai.

<6> iru'lil ulavum ko'l'lai noay, na'npakalil thunpu'ruththum aapaththu etha'rkumea nee agncha vea'ndiyathillai.

<7> un arukil aayiram vizhattum, un valappakkaththil paththaayiram vizhattum: unnai ethuvum a'nukaathu.

<8> eninum un ka'n'naaleayea nee kaa'npaay: paavika'lukkuk kidaikkum tha'ndanaiyai neeyea paarppaay.

<9> unakkoa, aa'ndavarea un pukalidam: unnathamaanavaraiyea nee unakkup paathukaappu ara'naakak ko'ndaay.

<10> theemai unnai a'nukaathu: thunpam un u'raividaththai nerungkaathu.

<11> eanenil, nee sellum idangka'lil ellaam, unnaik kaakkumpadi tham thootharukku unnaik ku'riththuk katta'laiyittaar.

<12> un kaal kallil moathaathapadi, avarka'l unnaik kaika'lil thaangkik ko'lvaarka'l.

<13> nachchup paampin meethum, viriyan paampin meethum nadanthu selvaay: singkaththaiyum pa'ravai naakaththaiyumea mithiththup poaduvaay.

<14> avan ennaiyea saarnthiruppathaal, avanai viduvippean.

<15> en peyarai a'rinthathaal, avanaik kaappaat'ruvean; ennai noakkik kooppiduvaan; avan sepaththaik keadpean: thunpa vea'laiyil avanoadu iruppean; avanaith thappuviththu perumaippaduththuvean.

<16> neediya vaazhvinaal avanukku mana ni'raivu tharuvean: en meedpinai avanukkuk kaattuvean.

[sangkeethangka'l 091]

<1> aa'ndavaraip pukazhvathu nallathu: unnathamaanavarea, um thiruppeyarukkup pukazh paaduvathu nallathu.

<2> kaalaiyil um irakkaththaiyum, iravellaam um piramaa'nikkaththaiyum eduththuraippathu nallathu.

<3> paththu narampu vee'naiyilum surama'ndalaththilum yaazhilum pa'n isaiththu ummaip pukazhvathu nallathu.

<4> eanenil aa'ndavarea, um seyalka'laal enakku makizhchchiyoottuki'reer. um thirukkarap padaippuka'laik ku'riththu naan akka'likki'rean.

<5> aa'ndavarea, um seyalka'l evva'lavu makaththaanavai! um ninaivuka'l evva'lavu aazhnthavai!

<6> a'riveenan ivat'rai a'rivathillai; moodan ivat'rai u'narvathillai.

<7> paavika'l pu'rpoo'nduka'laip poal thazhaiththaalum, theemai seyvoar anaivarum sezhiththoangkinaalum, niththiya azhivukkuth thaan ku'rikkap pattu'l'lanar.

<8> neeroa aa'ndavarea, en'rumea uyarnthavar.

<9> eanenil aa'ndavarea, ithoa ethirika'l ozhinthu poavar; ithoa um ethirika'l azhinthupoavar: theemai seyvoar anaivarum sitha'ru'ndu poavar.

<10> kaatterumaiyin kompi'rkoththa vallamaiyai neer enakku a'liththeer: punithamaana e'n'neyai en meal pozhintheer.

<11> athanaal naan en ethirika'laip pu'rakka'niththean: ennai ethirththu ezhum theeyavarka'l pin vaangkinar en'ra makizhchchich seythi en sevika'lil vizhunthathu.

<12> neethimaan panaiyaip poal sezhiththu va'larvaan: leepaanin keathuru marampoal oangki va'larvaan.

<13> aa'ndavarudaiya illaththilum, nam kadavu'lin aalaya mut'rangka'lilum nadappatta avarka'l sezhipput'ru vi'langkuvar.

<14> avarka'l muthirvayathilum palana'lippar: sezhumaiyum kozhumaiyum ko'ndu vi'langkuvar.

<15> en adaikkalap paa'raiyaakiya aa'ndavar evva'lavu nearmaiyu'l'lavar en'rum, avaridaththil aneethi illaiyen'rum pa'raisaat'ruvar.

[sangkeethangka'l 092]

<1> aa'ndavar aadchi seykin'raar; makaththuvaththai avar aadaiyaay uduththiyu'l'laar. aa'ndavar vallamaiyaik kachchaip poal a'ninthu ko'ndirukki'raar; poovulakai avar nilaippaduththinaar, athu asaivu'raathu.

<2> aathiyinin'rea umathu ariya'nai nilaiyaay u'l'lathu. aathiyinin'rea neerum u'l'leer.

<3> aa'ndavarea, ve'l'lam ezhumpuki'rathu, ve'l'lam iraichchaludan ezhumpuki'rathu; peariraichchaludan ezhumpuki'rathu.

<4> peru ve'l'laththin iraichchalai vida aa'ndavar valimai ko'ndavar kadalin alaika'lai vida valimai u'l'lavar: unnathaththil valimai poo'ndavar.

<5> ummudaiya niyamangka'l mikuntha nampikkaikku uriyavai: aa'ndavarea, punithamea umathu illaththi'rku eat'rathu, ennaa'lum eat'rathea.

[sangkeethangka'l 093]

<1> aa'ndavarea, neer pazhivaangkum i'raivan: pazhi vaangkum i'raivanea, um maadchi vi'langkach seyyum.

<2> ulakin neethipathiyea ezhuntharu'lum: serukkut'roarka'lukku uriya tha'ndanaiyai vithiththiduveer.

<3> aa'ndavarea, theeyoar ethuvaraiyil perumitham ko'lvar? kodiyavar ethuvaraiyil serukkith thirivar?

<4> ethuvaraiyil avarka'l aa'navaththudan peasi vaayaaduvar? akkiramam seyvoar ethuvaraiyil perumaiyadiththuk ko'lvar?

<5> aa'ndavarea, um makka'lai avarka'l nasukkukin'ranar. um urimaip poru'laana avarka'lai odukkukin'ranar.

<6> vithavaiyaiyum vazhippoakkanaiyum kollukin'ranar: thikkat'ravarka'laich saakadikkin'ranar.

<7> aa'ndavar ithaip paarppathillai: yaakkoapin i'raivan ithaik kavanippathillai" en'ru sollik ko'lkin'ranar.

<8> makka'lidaiyea a'rivilika'laayippavarka'lea, ithai u'narnthuko'l'lungka'l: a'riveenarka'lea, ungka'lukku en'ru gnaanam pi'rakkum?

<9> seviyaik koduththavar kea'laamaliruppaaroa? ka'n'nai uruvaakkinavar paaraamaliruppaaroa?

<10> ellaa naattinarukkum a'rivoottupavar tha'ndiyaamaliruppaaroa? makka'lukku a'rivu tharupavar vaa'laaviruppaaroa?

<11> manitharin e'n'nangka'lai aa'ndavar a'rivaar: avai vee'n e'n'nangka'l en'ru avarukkuth theriyum.

<12> aa'ndavarea, ummaal a'rivu pukattappe'rupavan pea'ru pet'ravan: umathu sattaththaik ko'ndu neer yaarukkuk ka'rpikkin'reeroa avan pea'rupet'ravan.

<13> appoathu avan thunpa naa'lilum ummidamirunthu i'laippaat'ri adaivaan. theeyavanukkoa i'ruthiyaayk kuzhi vettappadum.

<14> aa'ndavar tham makka'laip pu'rakka'nippathillai: tham urimaip poru'laanavarka'laik kaividuvathillai.

<15> neethimaanka'l neethith theerppaiyea pe'ruvar: neariya manaththoar yaavarum athaiyea pinpat'ruvar.

<16> enakkuth theemai seyvoarai ethirppathu yaar? en saarpaay ezhunthu peasuvathu yaar? theemai seyvoarai ethirththu en saarpaakap peasuvathu yaar?

<17> aa'ndavar enakkuth thu'nai seythiraavidil, viraivaakavea en aanmaa keezhulakam sen'rirukkum.

<18> ithoa, en nadai tha'l'laaduki'rathu" en'ru naan ninaikkaiyil, aa'ndavarea, um aru'l ennaith thaangkuki'rathu.

<19> en ithayaththil kavalaika'l mikum vea'laiyil, umathu aa'ruthal en aanmaavai inpaththil aazhththuki'rathu.

<20> aneethath theerppa'lippavarka'l ummoadu thodarpu ko'lvaroa? sattam en'ra peyaraal thollai koduppavaroadu umakku eathu thodarpu?

<21> neethimaanka'lin uyirukku avarka'l ulai vaikkin'ranar: maasat'ravanin iraththaththaich sinthukin'ranar.

<22> aanaal aa'ndavar enakku asaiyaatha ara'n: en i'raivan enakku adaikkalap paa'rai.

<23> avarka'l seytha theemai avarka'l mealeayea vizhach seyvaar; avarka'ludaiya vagnchakaththin poruttu avarka'laiyea azhiththu viduvaar: aa'ndavaraakiya nam i'raivan avarka'lai ozhiththu viduvaar.

[sangkeethangka'l 094]

<1> vaarungka'l, aa'ndavarkkup pukazh paaduvoam: meedpa'likkum paa'raiyaam avarukku akka'lippudan paaduvoam.

<2> pukazhppaakka'l isaiththuk ko'ndu avar thirumun selvoam: innisaip paadalka'ludan avar munnilaiyil akamakizhvoam.

<3> eanenil, aa'ndavar makaththuvamikka kadavu'l: theavar anaivarukkum peararasar.

<4> poomiyin aazhntha pakuthika'l avar kaiyil u'l'lana. unnatha malaika'lum avarukku uriyavaiyea.

<5> kadalum avarudaiyathea, avarea athaip padaiththavar: ularntha tharaiyum avarudaiyathu, avar karangka'lea athai uruvaakkina.

<6> vaarungka'l aaraathippoam, the'ndaniduvoam, va'nangkuvoam: nammaip padaiththa aa'ndavar mun muzhunthaa'liduvoam.

<7> avarea nam kadavu'l, naamoa avaraal meaykkappadum makka'l, avar arava'naippilu'l'la manthai: in'ru neengka'l avarathu kuralaik keadpeerka'laa? akkural koo'ruvathaavathu:

<8> an'ru meripaavilum paalai ve'liyil maasaavilum nikazhnthathupoal, ungka'l ithayangka'laik kadinappaduththik ko'l'laatheerka'l.

<9> angkea ungka'l munnoarka'l ennaich soathiththanar: en seyalka'laik ka'ndirunthum ennaich soathanaikkudpaduththinar.

<10> naa'rpathu aa'nda'lavaaka i'rtha makka'lai naan po'ruththuk ko'ndean: thava'rizhaikkum ithayamu'l'la makka'l ivarka'l en vazhika'lai a'riyavillai.

<11> enavea en i'laippaat'riyai adaiya maattaarka'l en'ru, sinamealeettaal sapatham seythean".

[sangkeethangka'l 095]

<1> aa'ndavarukkup puthiyathoru paadal paadungka'l: maanilaththoarea, neengka'l anaivarum aa'ndavaraip poat'rip paadungka'l.

<2> aa'ndavaraip paadungka'l, avar peyarai vaazhththungka'l: avar tharum meedpai naadoa'rum a'riviyungka'l.

<3> pu'ra inaththaaridaiyea avarathu maadchimaiyai eduththuch sollungka'l: makka'l anaivaridaiyilum avartham viyaththaku seyalka'laik koo'rungka'l.

<4> eanenil, maa'npu mikkavar aa'ndavar, miku pukazhchchikkuriyavar: theyvangka'l anaiththaiyum vida achchaththukkuriyavar.

<5> eanenil, pu'ra inaththaar theyvangka'lellaam ve'rumaiyea: aa'ndavaroa vaanangka'laip padaiththavar.

<6> makaththuvamum meanmaiyum avarmun sellum: vallamaiyum ezhilum avarathu thiruththalaththil u'l'lana.

<7> makka'l i'laththoarea, aa'ndavarukkuch seluththungka'l: makimaiyum vallamaiyum aa'ndavarukkuch seluththungka'l.

<8> avarathu peyarukkuriya makimaiyai avarukkuch seluththungka'l: palipporu'lai eanthi avartham aalaya mut'rangka'lil sellungka'l.

<9> thiruvudai a'ninthu aa'ndavarai va'nangkungka'l: maanilamea nee avar mun nadungkuvaayaaka.

<10> maanilaththoarea, neengka'l pu'ravinaththaaridaiyea a'riviyungka'l: aa'ndavar aadchi seykin'raar; poovulakai avar nilai ni'ruththiyu'l'laar. athu asaivu'raathu: makka'lai avar nearmaiyudan aa'lkin'raar.

<11> vaanangka'l makizhattum, poovulakam ka'likoorattum: kadalum athil vaazhvanavum aaravaaram seyyattum.

<12> vayal ve'liyum athil u'l'la anaiththum aarpparikkattum: kaattil u'l'la marangka'l anaiththum appoathu aa'ndavar mun makizhchchiyu'rum.

<13> eanenil, avar varukin'raar: poovulakai aadchi seyya varukin'raar, poovulakai avar neethiyudan aadchi seyvaar: makka'lai avar tham sollu'ruthiyaal aa'lvaar.

[sangkeethangka'l 096]

<1> aa'ndavar aadchi seykin'raar: poovulaku ka'likoorvathaaka! theevuka'l ellaam akamakizhattum!

<2> meakamum iru'lum avaraich soozhnthu'l'lana: neethiyum nearmaiyum avarathu ariya'naikku adippadai.

<3> avarukkumun selvathu neruppu: sut'rilumu'l'la ethirika'lai athu eriththu viduki'rathu.

<4> avar vidukkum minnalka'l poovulakukku o'li veesum: athaik ka'ndu poovulakam nadungkuki'rathu.

<5> poovulakanaiththaiyum aa'lum aa'ndavar munnea, malaika'l mezhuku poal urukukin'rana.

<6> vaanangka'l avarathu neethiyai eduththuraikkin'rana: ulaka makka'lanaivarum avarathu makimaiyaik kaa'nkin'ranar.

<7> silaika'lai vazhipaduvoar, avat'ril perumai ko'lvoar yaavarum avat'ril naa'nam adaikin'ranar; avar munnilaiyil theyvangka'lellaam kuppu'ra vizhukin'rana.

<8> ithaikkeattu, seeyoan makizhkin'rathu: aa'ndavarea, umathu theerppuka'lai munnittea yoothaavin nakarangka'l ka'likoorkin'rana.

<9> eanenil aa'ndavarea, neer poovulakanaiththaiyumea aa'lum unnathar: theyvangka'lanaiththi'rkum mealaanavar.

<10> theemaiyai ve'ruppavarka'l meethu aa'ndavar anpu koorukin'raar: tham punitharka'lin aanmaakka'laik kaakkin'raar; theeyavarka'lin kaiyinin'ru avarka'lai viduvikkin'raar.

<11> neethimaanukku o'li ezhukin'rathu: neariya u'l'laththavarkku makizhchchi pi'rakkin'rathu.

<12> neethimaanka'lea, aa'ndavarai ninainthu akamakizhungka'l: avarathu thiruppeyaraip pukazhntheaththungka'l.

[sangkeethangka'l 097]

<1> aa'ndavarukkup puthiyathoru paadal paadungka'l: viyaththaku seyalka'lai avar seythu'l'laar; avarathu valakkaramum punitha puyamum avarukku vet'riyaik ko'narnthana.

<2> aa'ndavar thamathu meedpai ve'lippaduththinaar: makka'l inaththaar kaa'nath tham neethiyai a'riviththaar.

<3> thamathu nanmaith thanaththaiyum israayeal inaththavar saarpaayth thaam thantha sollu'ruthiyaiyum avar ninaivukoornthaar: maanilaththin ellaika'l yaavum nam i'raivan thantha meedpaik ka'ndana.

<4> vaiyakaththoarea, neengka'l aa'ndavarai ninaiththu aarppariyungka'l: akamakizhungka'l, ka'likoorungka'l, pukazh paadungka'l.

<5> yaazh isaiththu aa'ndavarukkup pukazh paadungka'l: vee'naiyum yaazhum isaiththup paadungka'l.

<6> ekkaa'lamum kompum oothi, aa'ndavaraakiya arasarin thirumun ka'likoorungka'l.

<7> kadalum athil vaazhvanavum aarpparikkattum: poovulakum athil vaazhvoarum u'lam poorikkattum.

<8> peruve'l'langka'l kaikottattum: aa'ndavar ezhuntharu'lum poathu malaika'lum aaravaaram seyyattum.

<9> eanenil, avar varukin'raar, poovulakai aadchi seyya varukin'raar. neethiyudan poovulakai avar aa'lvaar: makka'linaththaarai avar nearmaiyudan aadchi seyvaar.

[sangkeethangka'l 098]

<1> aa'ndavar aadchi seykin'raar; makka'linaththaar nadungkukin'ranar: kerupeemka'l meethu amarnthirukkin'raar; poomiyoa asaivu'rukin'rathu.

<2> seeyoanil aa'ndavar maadchiyoadu vi'langkukin'raar: makka'lanaivar meethum uyarnthu'l'laar.

<3> avarka'lanaivarum maa'npumikka umathu peyarai, achchaththukkuriya umathu peyaraip poat'rip pukazhvaarka'laaka: punithamaanathu aththirunaamam.

<4> neethi nearmaiyai neasippavar vallamaiyoadu aadchi seykin'raar: nearmaiyaanavat'rai neer u'ruthippaduththineer; yaakkoapin inaththaaridaiyil neethi niyaayaththai vazhangkuki'reer.

<5> nam aa'ndavaraakiya i'raivanaip poat'rip pukazhungka'l: avarudaiya kaal ma'naiyil vizhunthu pa'niyungka'l; avar parisuththar.

<6> moayeesanum aaroanum avar amaiththa kurukulaththaich saarnthavar: avarudaiya peyaraik kooviyazhaippavarka'lu'l saamuvealum u'l'laar. aa'ndavarai avarka'l kooviyazhaiththaarka'l: avar avarka'ludaiya man'raattukkuch sevi saayththaar.

<7> meakath thoo'nilirunthu avarka'lidam peasinaar: avar avarka'lukkuth thantha ka'rpanaika'laiyum katta'laiyaiyum avarka'l seviyut'ranar.

<8> aa'ndavarea, em i'raivaa, neer avarka'lukkuch sevisaayththeer; i'raivanea, neer avarka'lukku mannippa'likkum i'raivanaayirukkin'reer. aayinum avarka'ludaiya theechseyalka'lukkup pazhivaangkineer.

<9> nam aa'ndavaraakiya i'raivanaip pukazhnthu poat'rungka'l, avarudaiya thirumalaiyil veezhnthu pa'niyungka'l: eanenil, nam i'raivanaakiya aa'ndavar parisuththar.

[sangkeethangka'l 099]

<1> maanilaththoarea, neengka'l anaivarum akka'lippoadu aa'ndavaraip poat'ri aarppariyungka'l.

<2> makizhchchiyudan avarukku oozhiyagnseyyungka'l: peru makizhchchiyudan avar thirumun sellungka'l.

<3> aa'ndavarea kadavu'l en'ru a'riyungka'l: avarea nammai u'ndaakkinavar. avarukkea naam sontham: avarudaiya makka'l naam, avarudaiya manthaiyin aaduka'l naam.

<4> pukazhppaa isaiththu avarudaiya vaayilil nuzhaiyungka'l; innisaiyudan avarudaiya mut'rangka'lil nillungka'l: avaraip poat'rip pukazhungka'l, avarudaiya peyarai vaazhththungka'l.

<5> eanenil aa'ndavar nallar, avar irakkam en'ren'rumu'l'lathu: avarudaiya vaarththai thalaimu'rai thalaimu'raikkum nilaiththirukkum.

[sangkeethangka'l 100]

<1> umathu aru'laiyum, neethiyaiyum pukazhnthu paaduvean; aa'ndavarea, umakkuk keetham isaippean.

<2> nallaar ozhukiya ne'riyil naan nadappean: ennidam eppoathu varuveer? en nadaththaiyil ithaya nearmai vi'langkum: en illaththilea naan maasat'ravanaay iruppean.

<3> aneethiyaanathethaiyum en manaththil ko'l'la maattean; ne'ri pi'razhnthavarka'lai naan ve'rukki'rean: avarka'l ennoadu seara maattaarka'l.

<4> mu'rai ketta negncham enakku veku tholaivilirukkum: theemaiyaanathai naan ea'rkavea maattean.

<5> than ayalaanukku ma'raivil theengkizhaippavan evanoa. avanai ozhippean: karva mikka paarvaiyum, ithayach serukkum u'l'lavan evanoa avanai naan po'rukka maattean.

<6> poomiyil vaazhum visuvaasika'l meethu en paarvai thangkuki'rathu: avarka'l ennoadu vaazhvaarka'l; nallaar ozhukiya ne'riyil nadappavan evanoa, avan enakkup pa'ni purivaan.

<7> vagnchaka nadaththaiyu'l'lavan en veettil kudiyiraan: poy selpavan en ka'n munnea nilai kulainthu poavaan.

<8> naattil vaazhum paavika'l anaivaraiyum ovvoru naa'lumea azhiththuviduvean: theemai izhaippoar anaivaraiyum aa'ndavarudaiya nakarinin'ru ozhiththu viduvean.

[sangkeethangka'l 101]

<1> aa'ndavarea, en man'raattaik keattaru'lum: en kookkural ummidam varuvathaaka.

<2> idukka'n ut'ra naa'lil umathu mukaththai ennidamirunthu ma'raiththukko'l'laatheayum: en vea'nduthalukku sevisaayththaru'lum; ummaik kooviyazhaikkum poathu viraivaaka en vea'nduthalaik keattaru'lum.

<3> eanenil, en vaazhnaa'l pukai poal ma'raikin'rathu: en elumpuka'l neruppup poal erikin'rana.

<4> en ithayam pullaip poal vettu'ndu ularukin'rathu: u'navu u'n'navum naan ma'ranthu poaki'rean.

<5> naan vekuvaayp pulampuki'rean: athanaal en elumpuka'l thoaloadu ottik ko'lkin'rana.

<6> palaivanaththil irukkum pelikkaanukku naan oppaanean: paazhadaintha idaththil ulavum aanthai poalaanean.

<7> kooraimeethu, thaniththamarntha pa'ravaip poal, thookkamin'rip pulampukin'rean.

<8> en ethirika'l ennai ennearamum pazhikkin'ranar: enmeal moorkka ve'riko'ndavarka'l en peyaraich sollich sapikkin'ranar.

<9> saampalai naan u'navaakak ko'lkin'rean: naan kudikkum paanam en ka'n'neeroadu kalanthu'l'lathu.

<10> umathu veku'likkum vegnchinaththukkumun nadungkukin'rean: eanenil ennai vekuvaay uyarththineer, pinnar thookki e'rinthu vitteer.

<11> ennudaiya vaazhnaa'l maalai nizhalukku oppaayit'ru: naanum pullaippoal ularukin'rean.

<12> neeroa aa'ndavarea, en'ren'rum nilaiththu'l'leer: umathu peyarin pukazh thalaimu'rai thalaimu'raiyaay nilaiththirukkum.

<13> neer ezhunthu seeyoanukku irakkam kaattum: athan meethu irakkam kaatta kaalam vanthathu; ithoa eat'ra vea'lai vanthu'l'lathu.

<14> athan ka'rka'l meethu um oozhiyar pat'ruk ko'ndu'l'lanar: athan azhivai ninaiththuth thuyarukin'ranar.

<15> aa'ndavarea, pu'ra inaththaar umathu peyaraik keattu achcham ko'lvar; maanilaththu arasarka'l anaivarum umathu maadchimai ka'ndu maru'lvar.

<16> aa'ndavar seeyoanai mee'lavum ezhuppum poathu, nam maadchimaiyil avar vi'langkum poathu,

<17> e'liyoar seyyum sepaththaith tha'l'laamal seviyea'rpaar: avarka'ludaiya vea'nduthalaip pu'rakka'niyaar.

<18> pin varum santhathikkena ithellaam ezhuthappadattum: uruvaaki varum makka'l aa'ndavaraip pukazhvaarka'laaka.

<19> si'raippattavarka'lin pulamputhalka'laik keadkavum, saavukkane ku'rikkappattavarka'lai viduvikkavum,

<20> unnathangka'lilu'l'la tham thiruththalaththinin'ru aa'ndavar tham paarvaiyaith thiruppinaar: vaaninin'ru vaiyakaththai noakkinaar.

<21> ivvaa'ru aa'ndavarukku oozhiyam seyyum padi makka'linangka'l. arasuka'l anaiththum on'raayk koodum poathu,

<22> aa'ndavarudaiya thiruppeyar seeyoanil poat'rappadum: avarudaiya pukazh yerusaleamilum saat'rappadum.

<23> paathi vazhiyil en palaththai eduththuvittaar: en vaazhnaa'laik ku'rukki vittaar.

<24> naanoa vea'nduthal seythathu: "en i'raivaa, en vaazhnaa'lin paathiyil ennai eduththu vidaatheer: um kaalam thalaimu'rai thalaimu'raiyaay u'l'lathan'roa!"

<25> aathiyilea neer poovulakukku adiththa'lamitteer: vaanangka'l um kaivealai. ivaiyellaam azhinthuvidum, neeroa nilaini'rpeer: anaiththumea aadaiyaip poal pazhamaiyadaiyum, thu'nima'ni poal neer avat'rai maat'ruki'reer; avaiyum maa'rippoam.

<26> neeroavenil orea nilaiyaay u'l'leer: um kaalaththukku mudivea illai.

<27> um oozhiyarin makka'l achchamin'ri vaazhvaarka'l: avarka'l makka'l um munnea nilaiththiduvar.

[sangkeethangka'l 102]

<1> negnchea, nee aa'ndavarai vaazhththuvaayaaka: en akaththu'l'lathellaam avarathu thiruppeyarai vaazhththuvathaaka!

<2> negnchea, nee aa'ndavarai vaazhththuvaayaaka: avar seytha nanmaika'laiyellaam ma'ravaathea.

<3> avar un paavangka'lai ellaam mannikki'raar: un noayka'laiyellaam ku'namaakkuki'raar.

<4> un uyirai azhivinin'ru meedki'raar: aru'laiyum irakkaththaiyum unakku mudiyaakach soottuki'raar.

<5> nanmaika'laal un vaazhvai ni'raivupaduththuki'raar: kazhukuka'lin i'lamaiyaip poal un i'lamaiyaip puthuppikki'raar.

<6> neethimikka seyalka'laip puriki'raar aa'ndavar: thunput'roar yaavarukkum neethi vazhangkuki'raar.

<7> moayeesanukkuth tham vazhika'lai ve'lippaduththinaar: israayeal makka'lukkuth tham seyalka'lai vivarikkach seythaar.

<8> aa'ndavar anpum aru'lum mikkavar: sinangko'l'lath thaamathippavar; saanthamudaiyavar.

<9> oayaamal kadinthu ko'lpavarallar; ennearamum koapang kaattupavarallar.

<10> nammudaiya paavangka'lukku eat'rapadi nadaththuvathillai: nam kut'rangka'lukkuth thakkapadi nammaith tha'ndippathillai.

<11> eanenil, vaanulakam poovulaki'rku evva'lavu uyarnthu'l'lathoa, avva'lavukku avar thamakku agnchi nadappavarka'lukkuth thayavu kaa'npikki'raar.

<12> keezhththisaikkum meat'risaikkumidaiyea evva'lavu tholaiyu'l'lathoa, avva'lavu tholaivukku avar nam paavangka'lai nammidamirunthu akat'ri viduki'raar.

<13> thanthai tham makka'lukku anpu kaattuvathu poala, aa'ndavar thamakku agnchuvoarukku irakkam kaattuki'raar.

<14> eanenil, avar nammudaiya nilaimaiyai nan'raay a'rinthirukki'raar: naam thoosikkuch samam enpathu avarukkuth theriyaamalillai.

<15> manithanin vaazhnaa'l pullaip poan'rathu: vayalve'lip pookka'laip poal avan malarki'raan;

<16> kaat'radiththathum athu vathangki viduki'rathu: irukki'ra idam theriyaamal poay viduki'rathu.

<17> aa'ndavarudaiya irakkamoa avarukku agnchi nadappoar meethu en'ren'rum nilaini'rkum: avarudaiya neethiyoa thalaimu'rai thalaimu'raiyaay nilaiththirukkum.

<18> avarudaiya udanpadikkaiyaik kadaippidippoar mealum, katta'laika'laik karuththil ko'ndu avat'raip pinpat'ruvoar mealum avar neethi nilaiko'l'lum.

<19> aa'ndavar vaanulakil thamathu ariya'naiyai ea'rpaduththinaar: anaiththin meethum avar aadchi puriki'raar.

<20> vaanathootharka'lea, neengka'l anaivarum aa'ndavaraip poat'rungka'l: aa'ndavarudaiya vaarththaiyaik keattu, avarudaiya so'rpadi nadakkum aa'ndavarin vallamaiyu'l'la thootharka'lea, avarai vaazhththungka'l.

<21> aa'ndavarudaiya thiruvu'lappadi nadakkum avarudaiya oozhiyarka'lea, avaraip poat'rungka'l: avarudaiya seanaika'lea, avarai vaazhththungka'l!

<22> aa'ndavarudaiya padaippuka'lea, avarudaiya aa'lukai selluki'ra idamellaam avarai vaazhththungka'l: negnchea, nee aa'ndavarai vaazhththuvaayaaka!

[sangkeethangka'l 103]

<1> negnchea, nee aa'ndavarai vaazhththuvaayaaka! aa'ndavarea, en i'raivaa, neer eththu'nai uyarnthavar!

<2> maa'npum makaththuvamum neer a'ninthirukki'reer: o'liyai neer poarvaiyaakak ko'ndu'l'leer; vaanaththai neer koodaaram poal viriththirukki'reer.

<3> ve'l'laththinmeal um u'raividaththai amaiththirukki'reer; meakangka'lai neer thearaakak ko'ndirukki'reer: kaat'rai neer i'rakkai enak ko'ndu selki'reer.

<4> kaat'rea um thootharka'l: eriyum neruppea um oozhiyar.

<5> poomiyai neer adiththa'laththinmeal amaiththeer: athu ennaa'lum asaiyavea asaiyaathu.

<6> kadalka'lai atha'rku udaiyenath thanthirukki'reer: ve'l'lapperukku malaika'laiyum moodiyirukkumpadi seytheer.

<7> neer ka'ndikkavea avai vilaki oadina: idipoal neer muzhangka avai achchaththaal mayangkina.

<8> neer niyamiththa idaththil malaika'l uyarnthu ezhunthana: pa'l'laththaakkuka'l pa'ninthu i'rangkina.

<9> neer ku'riththa ellaiyai avaika'l kadakkaamal irukkach seytheer: mee'lavum avai poomiyai moozhkadikkaathapadi ivvaa'ru seytheer.

<10> neeroot'ruka'l aa'ruka'laayp perukkedukkak katta'lai iduki'reer: alaika'lidaiyea avaika'lai oadach seyki'reer.

<11> vayalve'lika'lil vaazhum vilangkuka'l thaakam theerkkath tha'n'neer koduththeer: kaattuk kazhuthaika'l thangka'l thaakaththai angkea thaan theerththu ko'lkin'rana.

<12> avat'rinarukea thaan vaanaththup pa'ravaika'l kudiyirukkin'rana: marakki'laika'lidaiyea innisai ezhuppukin'rana.

<13> tham u'l'laththidaththilirunthu malaika'l meethu neer paayach seyki'reer: um seyalka'lin payanaal maanilam ni'raivu'rukin'rathu.

<14> kaalnadaika'l u'n'nap pul mu'laikkach seyki'reer: manitharukkup payanpadap payir pachchaika'l va'larach seyki'reer. ivvaa'ru nilaththinin'ru manithar u'navup poru'l vi'laiyach seyyavum.

<15> manithan makizhchchiyu'ra, u'l'lam makizhach seyyum thiraadchai irasam u'ndaakach seyyavum mudinthathu: mukaththukku ka'lai tharum e'n'neyum, u'l'laththi'rku uram tharum u'navaiyum avan vi'laiyach seyki'raan.

<16> aa'ndavar natta marangka'lukku ni'raiya neer kidaikki'rathu: leepaanil avar natta keathuru marangka'l sezhiththu va'larukin'rana.

<17> angkea pa'ravaika'l tham kooduka'laik kattukin'rana: theavathaaru marangka'l kokkuka'lin kudiyiruppaayirukkin'rana.

<18> uyarntha malaika'l malai aaduka'lukkum, kal malaika'l kuzhimuyalka'lukkum adaikkalam tharukin'rana.

<19> kaalaththaik ka'nikka nilavai neer amaiththeer: kathiravan thaan ma'raiyum nearaththai a'rinthirukki'raan.

<20> iru'l padarnthu iravu thoan'rach seyki'reer: appoathu kaattilu'l'la vilangkuka'lellaam nadamaadum.

<21> singkak kuttika'l u'navaith theadiyalaiyum: kadavu'lidamirunthu tham u'navai ethirpaarkkum.

<22> kaalaiyil kathiravan ezha, avai tham iruppidangka'lukkup poay ma'rainthu ko'lkin'rana.

<23> appoathu manithan maalai mattum vealai seyyap pu'rappaduki'raan.

<24> aa'ndavarea, um vealaippaaduka'l, eththanai, eththanai! anaiththaiyum neer gnaanaththoadu seythu mudiththeer: um padaippuka'laal ni'rainthu'l'lathu vaiyakam.

<25> ithoa, paranthu virinthu kidakkum kadalka'l: avat'ril si'riyanavum periyanavumaaka vaazhum uyirinangka'l e'n'ni'ranthana.

<26> avat'ril kappalka'l oadukin'rana; avat'ril vi'laiyaadath thimilangka'laiyum neer padaiththeer.

<27> ivaiyellaam ummaiyea nampiyirukkin'rana: thakka kaalaththil u'nava'lippeer en'ru ethirpaarkkin'rana.

<28> neer kodukka, avai pet'rukko'lkin'rana: neer umathu kaiyaith thi'rakka avai nalanka'laal ni'raivu'rukin'rana.

<29> um mukaththai neer ma'raiththuk ko'ndaal, avai thaththa'likkum. avat'rin moochchai neer ni'ruththi vittaal avai madinthu ma'rupadiyum ma'n'naaki vidum.

<30> umathu aaviyai neer anuppinaal avai padaikkappadum: ulakanaiththum puththuyir pe'rum.

<31> aa'ndavarudaiya maadchimai en'ren'rum vi'langkuvathaaka; tham padaippuka