Tuesday 29 November 2022

oasea

[oasea aakamam 01]

<1> yoothaavin arasarka'laakiya oasiyaas, yoavaththaam, aakkaas, esekkiyaas aakiyoarin naadka'lilum, israayealin arasanaakiya yoavaas enpavanin makan yeropoavaamin naadka'lilum peayeari enpavanin makanaana oaseayukku aru'lappatta aa'ndavarin thiruvaakku ithuvea.

<2> aa'ndavar oaseayin vaayilaaka muthalil peasiya poathu, aa'ndavar oaseayai noakki, "nee poay veasippe'n oruththiyai ma'nanthu, veasippi'l'laika'laip pet'redu; eanenil naadu aa'ndavarai vittu vilaki veasiththanaththil moozhkiyu'l'lathu" en'raar.

<3> avvaa'rea avar poay, theapelaayim enpavanin maka'l koamear enpava'lai ma'nanthu ko'ndaar; ava'l karuvut'ru avarukkoru makanaip pet'raa'l.

<4> appoathu aa'ndavar oaseayaip paarththu, "kuzhanthaikku esraayeal en'ru peyaridu; eanenil, innum si'rithu kaalaththil, esraayealin iraththap pazhikkaaka jeayu kudumpaththaip pazhivaangkuvoam; mealum israayealin arasukku oru mudivukattuvoam.;

<5> annaa'lil, esraayeal pa'l'laththaakkil israayealin villai mu'riththup poaduvoam" en'raar.

<6> koamear ma'rupadiyum karuvut'rup pe'nkuzhanthai on'raip pet'raa'l; appoathu aa'ndavar avaraip paarththu, "iva'lukku 'anpu pe'raathava'l' en'ru peyaridu; eanenil, israayeal veettin meethu ini meal anpu kaattavea maattoam.

<7> aanaal yoothaa veettin meethu anpu kaatti, avarka'ludaiya kadavu'laakiya aa'ndavar pearaal avarka'lai meedpoam; vil, vaa'l, poar, kuthiraika'l ko'ndu naam avarka'lai meedkappoavathillai" en'raar.

<8> 'anpu pe'raathava'l' paal ma'rantha pinpu koamear thirumpavum karuvut'ru oar aa'nmakavaip pet'raa'l;

<9> appoathu aa'ndavar oaseayaip paarththu, "ivanukku 'em makka'l allar' en'ru peyaridu; eanenil, neengka'l em makka'lalleer, naamum ungka'l kadavu'lalloam" en'raar.

<10> aayinum israayeal makka'lin e'n'nikkai, a'lakkavoa e'n'navoa iyalaatha kada'rkarai ma'nalukku oppaakum; "neengka'l em makka'lalleer" en'ru avarka'lukkuch sollappattatha'rku maa'raaka, "uyiru'l'la kadavu'lin makka'l" en'ru avarka'lukkuch sollappadum.

<11> yoothaavin makka'lum israayeal makka'lum on'raakak koottich searkkappaduvar; thangka'lukkena orea thalaivanai ea'rpaduththik ko'ndu naadu pidikka ezhumpuvaarka'l; athuvea israayealin maaperum naa'l.

[oasea aakamam 02]

<1> em makka'l" en'ru un sakoathararkkuch sol, "anpu pet'rava'l" en'ru un sakoatharikkuch sol.

<2> vazhakkuth thodungka'l, ungka'l annaiyoadu vazhakkaadungka'l- ava'l emakku manaiviyumalla'l, naam ava'lukku ka'navanumalloam- ava'l veasiththanaththin ku'rika'laith than mukaththinin'rum, vipasaarak ku'rika'laith than kongkaika'linin'rum, akat'rattum.

<3> illaiyeal ava'lai niruvaa'namaayth thukilurinthu, pi'rantha naa'lin koalamaay ava'lai aakkuvoam; paalai nilam poalach seythu, ularntha tharai poala vittuth thaakaththinaal ava'laich saakadippoam.

<4> ava'l pi'l'laika'l mealum naam anpu ko'l'loam, eanenil, avarka'l veasiththanaththil pi'ranthavarka'l.

<5> avarka'laip pet'rava'l veasiyaay irunthaan, avarka'laik karuththaangkiyava'l ozhukkam kettu nadanthaa'l; 'u'navum neerum, mayiraadaiyum sa'nalaadaiyum, e'n'neyum paanamum enakkuth tharum en kaathalarka'loadea poavean' en'raa'l.

<6> aakavea un vazhiyil mu'l'ladaiththu ma'rippoam; ava'l paathaiyil suvarezhuppith thaduppoam; vazhi ka'ndu pidiththu ava'laal poaka mudiyaathu.

<7> than kaathalarka'laith thodarnthu oaduvaa'l, aayinum ava'l avarka'lidam poaych seara maattaa'l; avarka'lai ava'l theadiththirivaa'l, aayinum avarka'laik kaa'namaattaa'l; appoathu ava'l, 'en muthal ka'navanidam naan thirumpip poavean; ippoathu iruppathai vida appoathu makizhchchiyaay irunthean' en'ru solluvaa'l.

<8> naamea ava'lukkuk koathumaiyum thiraadchai irasamum e'n'neyum koduththu, ve'l'liyum ponnum ava'lukkup perukappa'n'ninoam enpathai ava'l a'riyavillai; anthap pon, ve'l'liyaik ko'ndea paakaal silai seythaarka'l.

<9> aakaiyaal naam koduththa koathumaiyai athan kaalaththilum, naam thantha irasaththai athan paruvaththilum thirumpa eduththu viduvoam; ava'lathu amma'naththai ma'raiththu moodiyiruntha namathu mayiraadaiyum sa'nalaadaiyum urinthu viduvoam.

<10> ippoathu ava'ludaiya kaathalar ka'n mun aadaika'lai urinthu ava'lai naa'nach seyvoam; nammudaiya kaika'lilirunthu ava'lai viduthalai seypavan evanumillai.

<11> ava'lathu ellaak ko'ndaattaththaiyum vizhaakka'laiyum, amaavaasaika'laiyum oayvu naadka'laiyum, ava'ludaiya thirunaa'l anaiththaiyumea naam ni'ruththi viduvoam.

<12> ivai ennudaiya udaimaika'l, en kaathalar enakku ivat'raik koduththaarka'l' en'ru ava'l sollik ko'nda thiraadchaith thoattangka'l, aththimarangka'l anaiththaiyum pazhaakkuvoam; avat'rai naam kaadaakki viduvoam; kaattu mirukangka'l avat'raip paazhpaduththum.

<13> paakaalka'lin vizhaakka'lai ava'l ko'ndaadi, avat'rukku na'ruma'nap porudka'l ko'luththi, va'laiyalka'laalum nakaika'laalum thannai a'ni seythu, than kaathalarka'l pinnaaleayea poay nammai ma'ranthatha'rku ava'laip pazhivaangkuvoam, enki'raar aa'ndavar.

<14> aathalaal, ithoa, naam ava'lai nayamaakak kavarnthizhuththup paalai nilaththukkuk koottip poay ava'l negnchoadu peasuvoam.

<15> naam ava'ludaiya thiraadchaith thoattangka'lai ava'lukkuth thirumpak koduppoam; aakkoar enki'ra pa'l'laththaakkai nampikkaiyin vaayilaay aakkuvoam; appozhuthu ava'l than i'lamaiyin naadka'lilum, ekipthu naattinin'ru ve'liyea'riya kaalaththilum seythathu poal anpukkanpu seyvaa'l.

<16> annaa'lil- 'en ka'navan' ena nammai ava'l solluvaa'l, 'en paakaalea' enach sollamaattaa'l, enki'raar aa'ndavar

<17> ava'ludaiya vaayinin'ru paakaalka'lin peyarka'lai eduththu viduvoam, ini meal avarka'laip peyarittu azhaikkamaattaa'l.

<18> annaa'lil- vayalve'li mirukangka'loadum, vaanaththup pa'ravaika'loadum nilaththil oorvanavat'roadum ava'lukkaaka naam oar udanpadikkai seyvoam; villaiyum vaa'laiyum poaraiyum naattinin'rea naam akat'rivittu, ava'lai achchamin'ri oynthirukkach seythiduvoam.

<19> mudivillaak kaalaththi'rkum unnai ma'namudippoam, nearmaiyilum neethiyilum nilaiyaana anpilum, irakkaththilum unnai naam thiruma'nam seythu ko'lvoam.

<20> piramaa'nikkaththudan naam unnai ma'nanthu ko'lvoam, naamea aa'ndavar enpathai neeyum a'rinthu ko'lvaay.

<21> annaa'lil- naam vaanaththin man'raattai ea'rpoam, athu nilaththin koarikkaiyaik keadkum;

<22> nilamaanathu koathumai, thiraadchai irasam, e'n'ney ivat'rin man'raattai ea'rkum, enki'raar aa'ndavar.

<23> nilaththil namakkaaka ava'lai vithaippoala vithaippoam. 'anpu pe'raathava'l' meal naam anpu kooruvoam.

<24> 'em makka'lallar' enpavanai noakki 'em makka'l' enpoam; avanum 'neerea en kadavu'l' enpaan."

[oasea aakamam 03]

<1> aa'ndavar mee'ndum ennidam sonnathaavathu: "veat'ruth theyvangka'l meal pat'rukko'ndu, ularntha thiraadchai adaika'lai virumpukin'ra israayeal makka'l meal aa'ndavar evvaa'ru anpu ko'ndu'l'laaroa, avvaa'rea vea'roruvanaal kaathalikkappattava'lum, vipasaariyumaana oruththi meal nee kaathal ko'l."

<2> ava'lai naan pathinainthu ve'l'likkaasum, on'raraik kalam vaa'rkoathumaiyum koduththu enakken'ru vaangkik ko'ndean.

<3> pinpu ava'lai noakki, "nee veasiyaayth thiriyaamalum, vea'roruvanukkum udaimaiyaakaamalum, nedunaa'l enakkea uriyava'laaka vaazhavea'ndum. naanum avvaa'rea vaazhvean" en'rean.

<4> eanenil israayeal makka'l nedunaa'laikku arasanum thalaivanumin'ri, paliyum peedamumin'ri, archchakarum aasaariyanumin'ri iruppaarka'l

<5> atha'rkup pi'raku, israayeal makka'l mananthirumpith thangka'l kadavu'laakiya aa'ndavaraiyum, thangka'l arasanaakiya thaaveethaiyum theaduvaarka'l; i'ruthi naadka'lil aa'ndavaraiyum, avar nanmaika'laiyum naadi nadukkaththoadu a'nuki varuvaarka'l.

[oasea aakamam 04]

<1> israayeal makka'lea, aa'ndavarudaiya vaakkaik kea'lungka'l; naattuk kudika'loadu aa'ndavar vazhakkaadap poaki'raar: u'nmaiyoa parivoa naattil illai, kadavu'lai a'riyum a'rivu kooda illai.

<2> poyyaa'nai, pu'luku, kolai, ka'lavu, vipasaaram aakiyavai naattil malinthu'l'lana; iraththap pazhimeal iraththappazhi kuvikin'rathu.

<3> aathalaal, naadu pulampuki'rathu, athil vaazhkin'ra uyirka'l yaavum, vayal ve'li mirukangka'lum vaanaththup pa'ravaika'lum orungkea soarvadainthirukkin'rana; kadal vaazh meenka'lum azhinthu poakin'rana.

<4> aayinum evanum vazhakkaada vea'ndaa, evanum kut'ragnsaatta vea'ndaa; archchakanea, unnaiththaan kut'ragnsaattuki'roam.

<5> pakalilea nee ida'ri vizhuki'raay, iravil theerkkaththarisiyum unnoadu ida'ri vizhuki'raan; un thaayai naam azhiththu viduvoam.

<6> a'rivinmaiyaal nam makka'l azhiki'raarka'l; nee a'rivaip pu'rakka'niththathu poala, nee namakku archchakanaay iraathapadi naamum unnaip pu'rakka'nippoam. un kadavu'lin thiruchsattaththai nee ma'ranthu vittathaal naamum um makka'lai ma'ranthu viduvoam.

<7> evva'lavukku avarka'l palukinaarka'loa, avva'lavukku avarka'l namakku ethiraakap paavam seythanar; avarka'lathu makimaiyai maanak keadaay maat'ri viduvoam.

<8> nam makka'lin paavangka'laal ivarka'l vayi'ru va'larkki'raarka'l, avarka'l akkiramam seyyumpadi ivarka'l eangkuki'raarka'l.

<9> archchakan evvazhiyoa, avvazhiyea makka'lum; avarka'ludaiya ne'rika'lukkaaka avarka'laith tha'ndippoam, avarka'ludaiya seyalka'lukkea'rpa palana'lippoam.

<10> avarka'l saappiduvaarka'l, aanaal ni'raivadaiya maattaarka'l, veasiththanam seythaalum avarka'l palukamaattaarka'l; eanenil veasiththanaththil eedupaduvatha'rkaaka aa'ndavarai avarka'l kaivittaarka'l.

<11> thiraadchai irasam, puththam puthiya thiraadchai irasam a'rivai mazhungkach seykin'rathu.

<12> nam makka'l marakkattaiyidam ku'ri keadkin'ranar, avarka'l koal ma'raimozhika'l koo'ridum! vipasaarap puththi avarka'lai ne'rithava'rach seythathu; vipasaaram seyvatha'rkaaka avarka'l thangka'l kadavu'lai vittu akan'ranar.

<13> malaika'lin uchchiyil avarka'l paliyiduki'raarka'l, kun'ruka'lin mealum, ku'lirntha nizhal tharuvathaal karuvaali maram, punnai maram, theavathaaru maram ivat'rin keezhum pali seluththuki'raarka'l. aathalaal ungka'l puthalviyar veasiththanam seyki'raarka'l, ungka'l manaiviyarum vipasaaram purikin'raarka'l.

<14> ungka'l puthalviyar veasiththanam seyyinum, ungka'l manaiviyar vipasaaram purinthaalum naam avarka'laith tha'ndikkamaattoam; eanenil aa'nka'lea veasika'loadu thiriki'raarka'l; theavathaasika'loadu searnthu paliyiduki'raarka'l; ivvaa'ru a'rivat'ra ammakka'l azhinthu poaki'raarka'l.

<15> israayealea, nee vipasaariyaayp poanaalum yoothaavaakilum kut'ramat'rava'laay irukkattum; kalkalaavukkup poakaatheerka'l, peththaaven ennumidaththi'rkum sella vea'ndaa; "aa'ndavar meal aa'nai" en'ru neengka'l aa'naiyidavum vea'ndaa.

<16> kattukkadangkaatha i'lam pasupoal israayeal makka'l pidivaathamaay irukka, avarka'lai aa'ndavar parantha pul ve'liyil aattuk kuttiyaip poala meaykka mudiyumaa?

<17> eppiraayeem silaika'loadu searnthuko'ndaan, avanai vittu vilakiyiru.

<18> kudive'riyar koottamaakiya avarka'l veasiththanaththil moozhkik kidakki'raarka'l; thangka'ludaiya makimaiyaik kaattilum maanakkeattaiyea mikuthiyaay virumpuki'raarka'l;

<19> kaat'ru avarka'laith than i'rakkaika'lil moodik ko'ndathu, thaangka'l itta palika'laik ku'riththuth thalai naa'nuvar.

[oasea aakamam 05]

<1> archchakarka'lea, ithaik kea'lungka'l, israayeal veettaarea, kavaniyungka'l, arasa kudumpaththinarea, sevi kodungka'l; ungka'lukku ethiraakavea tha'ndanaith theerppu tharappaduki'rathu: eanenil mispaavil neengka'l ka'n'niyaakavum, thaapearil virikkappatta valaiyaakavum irunthirukki'reerka'l.

<2> vagnchakap padukuzhiyil avarka'l sikkik ko'ndanar, aathalaal avarka'l anaivaraiyum tha'ndikkap poaki'roam.

<3> eppiraayeemai naam a'rinthirukki'roam, israayeal namakkuth theriyaathathan'ru; eanenil eppiraayeemea, nee veasiththanaththil eedupattu'l'laay; israayeal makka'l theettuppattu'l'lanar.

<4> avarka'ludaiya kadavu'lidam thirumpi varuvatha'rku avarka'l seyalka'l avarka'lai viduvathillai; eanenil veasiththanap puththi avarka'lai aadko'lki'rathu, aa'ndavaraip pat'riya a'rivu avarka'lukkillai.

<5> israayealin i'rumaappea ethirsaadchi solluki'rathu; eppiraayeem than akkiramaththil ida'ri vizhuki'raan;

<6> yoothaavum avarka'loadu thadukki veezhki'raan. thangka'l aadumaaduka'loadu avarka'l aa'ndavaraith theadip poavaarka'l, aayinum avaraik ka'ndadaiya maattaarka'l; eanenil avarka'lai vittu avar vilaki vittaar.

<7> aa'ndavarukku nampikkaith thuroakam seythanar; eanenil vipasaaraththaal anniya pi'l'laika'laip pet'raarka'l. ippozhuthu avarka'laiyum, avarka'l nilangka'laiyum amaavaasai adiyoadu vizhungki vidum.

<8> kaapaavilea kompu oothungka'l, raamaavilea ekkaa'lam oothungka'l; peththaavaanil oalamidungka'l, penyameenai echcharikkaip paduththungka'l.

<9> tha'ndanaiyin naa'lil eppiraayeem paazh ve'liyaakum, israayealin koaththirangka'lukku u'ruthiyaay nearidappoavathaiyea a'rivikki'roam.

<10> ellaik ka'rka'laith tha'l'lip poaduki'ravarka'laip poala yoothaavin thalaivarka'l aakivittanar; ve'l'lap perukkaip poal avarka'l meal namathu koapaththai naam kottith theerppoam.

<11> eppiraayeem odukkappaduki'raan, tha'ndanaith theerppaal no'rukkappaduki'raan; eanenil vee'naanathaip pin thodarvathil pidivaathamaayk karuththoon'riyirunthaan.

<12> aathalaal eppiraayeemukku naam aripuzhu poalum, yoothaavin veettukku u'luppup poochchi poalum iruppoam.

<13> eppiraayeem than pi'niyaik ka'nduko'ndaan, yoothaavum than kaayaththai u'naralaanaan; aathalaal eppiraayeem aseeriyaavil pukalidam theadinaan, thannaik kaakkumpadi yoothaa peararasanaik keattuk ko'ndaan. aanaal ungka'lai nalamaakkavoa, ungka'l kaayangka'lai aat'ravoa avanaal iyalaathu.

<14> eppiraayeemukku naam oru singkaththaip poalum, yoothaavin veettaarukkuch singkak kuttiyaip poalum iruppoam; naamea poavoam, avarka'laik kavvip pidippoam, thookkik ko'ndu oaduvoam; viduvippavan evanumiraan.

<15> thangka'l kut'raththai avarka'l eat'ruk ko'ndu namathu mukaththai avarka'l theadum varai, naam nammudaiya idaththi'rkea ma'rupadiyum thirumpip poay avarka'lukkaakak kaaththiruppoam.

[oasea aakamam 06]

<1> thangka'l thunpaththilea avarka'l nammaith theaduvaarka'l. vaarungka'l aa'ndavaridam thirumpuvoam;

<2> eanenil, nammaik kaayappaduththiyavar avarea, avarea nammaik ku'namaakkuvaar; nammai adiththu no'rukkiyavar avarea, avarea nam kaayangka'laik kattuvaar.

<3> ira'ndu naa'laikkup pi'raku namakku avar puththuyiroottuvaar, moon'raam naa'l avar nammai ezhuppi viduvaar; athan pin avar munnilaiyil naam vaazhnthiduvoam. aa'ndavaraip pat'ri a'rinthiduvoam, avaraip pat'ri a'riya munainthiduvoam; avarudaiya varukai vidi ve'l'lip poalath thi'n'namaanathu, mazhai poalavum, nilaththai nanaikkum i'laveani'rkaala maari poalavum avar nammidam varuvaar" en'raarka'l.

<4> eppiraayeemea, unnai naam enna seyvoam? yoothaavea, unnai naam enna seyvoam? vidiya'rkaalaiyin meakam poalum, kathiravanaik ka'nda pani poalum ungka'l anpu irukki'rathea!

<5> aathalaal thaan i'raivaakkinarka'laik ko'ndu naam avarka'lai vetti veezhththinoam; namathu vaay mozhika'laal avarka'laik kon'rozhiththoam, namathu theerppu vetta ve'lichcham poala ve'lippaduki'rathu.

<6> eanenil, naam virumpuvathu paliyai an'ru, anpaiyea naam virumpuki'roam; thakanap palika'l namakku vea'ndiyathillai, kadavu'lai a'riyum a'rivea naam virumpuki'roam.

<7> avarka'loa aathaamaip poal udanpadikkaiyai mee'rinar, athanaal namakku nampikkaith thuroakam seythanar.

<8> kaalaath kodiyavarka'l ni'raintha patta'nam, iraththak ka'rai angkea padinthu'l'lathu.

<9> vazhippoakkarukkaakak kaaththirukkum ka'l'lar poal archchakarka'lin koottam sikkeam vazhiyil kaaththirunthu kolai seyki'rathu; kodumaiyan'roa avarka'l seyvathu!

<10> kulai nadungkum seyalon'rai naam israayeal veettaaridam ka'ndoam; angkea eppiraayeemin veasiththanam ka'ndoam, israayeal theettuppattirunthathu.

<11> yoothaavea, unakkum a'ruvadaikkaalam ku'rikkappattu'l'lathu, nam makka'lai nannilaikku ma'rupadiyum ko'narum poathu akkaalam varum.

[oasea aakamam 07]

<1> naam israayealaik ku'namaakka varum poathu, eppiraayeem akkiramam ve'liyaakum, samaariyaavin theechseyalka'l pulanaakum. eanenil avarka'l vagnchakam seyki'raarka'l, thirudarka'l u'l'lea nuzhaiki'raarka'l, ko'l'laik koottam ve'liyea soo'raiyaadukin'rathu.

<2> avarka'ludaiya theechseyalka'lai ellaam naam a'rinthirukki'roam ena avarka'l ninaippathillai; ippozhuthu avarka'l seyalka'l avarka'lai va'laiththuk ko'ndana, avai nam ka'nmun irukkin'rana.

<3> israayealil sathiththittam malinthu'l'lathu: thangka'l theemaiyinaal arasanaiyum, poyka'linaal thalaivarka'laiyum makizhviththanar; avarka'l anaivarum vipasaaraththil eedupattu'l'lanar.

<4> maavaip pisainthathu muthal pu'lippea'rum varaiyil appam sudupavanaal moottappadaatha aduppuk koththavarka'l.

<5> nam arasanin naa'lil, thalaivarka'l kudive'riyaal poathaiyea'rik kidanthanar; arasanum kayavarka'loadu searnthu ko'ndaan.

<6> sathiththittaththaal avarka'l u'l'lam aduppaip poal erikin'rathu. iravellaam avarka'lathu koapaththee kanan'ru ko'ndirunthathu, kaalaiyil theekkozhunthu poalach sudar vitteriyum.

<7> avarka'l ellaarum aduppaip poal eriki'raarka'l, thangka'lai aa'luki'ravarka'lai avarka'l vizhungkuki'raarka'l; avarka'lin arasarka'l yaavarum veezhnthupattanar, avarka'lu'l evanumea nammai noakkik kooppidavillai.

<8> eppiraayeem pu'ravinaththaarudan kalanthu vaazhki'raan, eppiraayeem thiruppip poadaatha thoasaiyaanaan.

<9> avanudaiya aat'ralai anniyarka'l u'rignchi vittanar, aayinum athai avan u'naravillai. avanukku oodu narai vizhunthu'l'lathu, aayinum athai avan a'riyavillai.

<10> israayealin i'rumaappea ethirsaadchi solliyum, thangka'l kadavu'laakiya aa'ndavaridam thirumpavillai. ippadiyellaam irunthum avarka'l avaraith theadavillai.

<11> a'rivillaap peathaip pu'raavaip poal eppiraayeem makka'l irukki'raarka'l; ekipthaith thu'naikku azhaikki'raarka'l; aseeriyaavidam pukalidam theaduki'raarka'l.

<12> avarka'l engkea poanaalum avarka'l meal nam valaiyai viriththiduvoam; vaanaththup pa'ravaika'laip poal avarka'laik keezhea veezhththi avarka'l theechseyalka'lukkaakath tha'ndippoam.

<13> avarka'lukku aiyoa keadu! eanenil nammai vittu akan'ru poanaarka'l; avarka'lukku azhivuthaan kaaththirukki'rathu, eanenil nammai avarka'l ethirththaarka'l; avarka'lai meedka namakku viruppanthaan, aanaal avarka'l namakku viroathamaayp poy peasuki'raarka'lea!

<14> thangka'l u'l'laththilirunthu nammai noakki avarka'l kookkuraliduvathillai, atha'rkup pathilaaka thangka'l padukkaika'lil kidanthu katha'ruki'raarka'l; thaaniyaththi'rkaakavum, thiraadchai irasaththi'rkaakavum thangka'laiyea piyththup pidungkik ko'lki'raarka'l; aayinum namakkethiraay ezhumpuki'raarka'l.

<15> naamea avarka'laip payit'ruviththu avarka'lin thoa'lka'l valimai pe'rach seythirunthum, namakkea viroathamaaych sathi seyki'raarka'l.

<16> paakaal pakkamea searnthu ko'l'luki'raarka'l, vagnchaka villukku oppaay irukki'raarka'l; thangka'l naavaal peasiya i'rumaappai munnittu avarka'lin thalaivarka'l vaa'laal madivar; ithaik ka'ndu ekipthiyar avarka'lai e'l'li nakaiyaaduvar.

[oasea aakamam 08]

<1> ekkaa'laththai eduththu un vaayilea vai! aa'ndavarudaiya veettin meal kazhukuvattamiduki'rathu, eanenil nam udanpadikkaiyai avarka'l mee'rinaarka'l, nam thiruchsattaththai mee'ri nadanthaarka'l.

<2> avarka'l nammai noakkik kookkuralittu, "engka'l i'raivaa, israayealaraakiya naangka'l ummai a'rivoam" en'ru solluki'raarka'l.

<3> israayeal nanmaiyaith tha'l'livittathu, aathalaal pakaivan athaith thuraththuvaan.

<4> avarka'lea thangka'lukku arasarka'lai ea'rpaduththik ko'ndanar, aanaal, athupat'ri avarka'l nam aaloasanai keadkavillai. avarka'lea thalaivarka'lai vaiththuk ko'ndaarka'l, naamoa athaip pat'ri on'ruma'riyoam; thangka'lathu ve'l'li, pon ko'ndu silai seythu ko'ndaarka'l, thaangka'l azhinthu poakavea avat'raich seythu ko'ndaarka'l.

<5> samaariyaavea, un kan'rukkuttiyai naam ve'rukki'roam, nam koapaththee atha'rku ethiraay erikin'rathu, innum eththu'naikkaalam thooymaiyadaiyaamal iruppaarka'l?

<6> eanenil akkan'rin silai israayealil seyyappattathu, athai oru thozhilaa'li seythaan; enavea athu kadavu'lan'ru; samaariyaavin kan'rukkutti thavidupodiyaakum.

<7> eanenil avarka'l vithaippathu kaat'ru, a'rukkappoavathu kadum puyal; koathumai kathir vaangkaathu, koathumai ma'ni maavu tharaathu, appadiyea tharinum, anniyarea athai vizhungkuvar.

<8> pi'rarai namapi israayeal paazhaayit'ru: israayeal vizhungkappattu vittathu, ea'rkanavea avarka'l pu'ravinaththaar naduvil uthavaatha paaththiram poal irukkin'raarka'l.

<9> thanimaiyil thiriki'ra kaattuk kazhuthaiyaana aseeriyaavaith thu'naiyaakath theadip poayinar, eppiraayeem kaasu koduththuk kaathal seyki'rathu.

<10> pu'ravinaththaar naduvil thu'naivarka'laik kaikkooli koduththu amarththinaalum, viraivil avarka'laich sitha'radippoam; arasanaiyum thalaivarka'laiyum apishukam seyyaamal kogncha kaalaththi'rku oaynthiruppaarka'l.

<11> paavam seyvatha'rkaakavea eppiraayeem peedangka'laip palavaakach seythu ko'ndathaal, anthap peedangka'l avarka'l paavagn seyvatha'rkea kaara'namaayina.

<12> paththaayiram sattangka'lai avarka'lukku naam ezhuthik koduththaalum avai namakkillai en'ru avarka'l karuthukin'ranar.

<13> avarka'l paliyai virumpuki'raarka'l, pali koduththu, antha i'raichchiyaiyum u'n'nuki'raarka'l; aayinum aa'ndavar avat'ril viruppam ko'l'lavillai; atha'rku maa'raaka avarka'ludaiya akkiramaththai ninaivil ko'ndu, avarka'l seytha paavangka'lukkuth tha'ndanai tharuvaar; avarka'loa ekipthu naattukkuth thirumpuvaarka'l.

<14> thannaip padaiththavarai israayeal ma'ranthuvittu ara'nmanaika'laik kattinaan; yoothaavoa ara'n soozh patta'nangka'l palavat'rai ezhuppinaan, naamoa avan patta'nangka'lmeal theeyanuppuvoam, avan ara'nka'lai athu posukki vidum.

[oasea aakamam 09]

<1> israayealea, nee akamakizhaathea, mat'ra makka'laippoala nee akka'likkaathea; un kadavu'laik kaivittu nee veasiththanam seythaay, pu'naiyadikkum ka'langka'lilellaam nee veasikkuriya vilaiyai virumpiyeat'raay.

<2> pu'naiyadikkum ka'lamum, thiraadchaip pazham pizhiyum aalaiyum avarka'lukku u'nava'likka maattaa; puthiya thiraadchai irasamum avarka'lai eamaat'rividum.

<3> aa'ndavarin naattil avarka'l kudiyirukka maattaarka'l; aanaal eppiraayeem ekipthukkuth thirumpuvaan, aseeriyarka'l naduvil theettuppattathai u'npaan.

<4> aa'ndavarukku irasaththaith thaaraip paliyaay vaarkka maattaarka'l, thangka'l palika'laal avarukku ukanthavarka'l aaka maattaarka'l, avarka'ludaiya u'navu izhavu veettaarin u'navu poalaam, athai u'npavar yaavarum theettup paduvaarka'l. eanenil avarka'lin u'navu avarka'l vayit'ril thaan sellum, aa'ndavarin koayilil athu padaikkappadaathu,

<5> ku'rikkappatta vizhaavin poathum, aa'ndavarin thirunaa'lan'rum enna seyveerka'l?

<6> ithoa, azhivukku agnchi oaduki'raarka'l, ekipthu avarka'laik koottich searkkum, meampis avarka'lai adakkam seyyum. avarka'l virumpi vaiththiruntha ve'l'liyellaam poonaikkaagncho'rich sedika'lukkuch sonthamaakum. avarka'l koodaarangka'lil mudputharka'l mu'laiththu va'larum.

<7> tha'ndanaiyin naadka'l vanthuvittana, kaimmaa'ru kidaikkum naadka'l pularnthu vittana; 'i'raivaakkinan madaiyanaaki vittaan, i'raiyookkam pet'ravan ve'riko'ndu u'la'ruki'raan' en'ru israayealar ethirththup peasuki'raarka'l; aam, ithu un akkiramaththin perukkaththaiyum, a'lavukku mignchiya mathiyeenaththaiyum kaattuki'rathu.

<8> en kadavu'lin makka'laakiya eppiraayeemukku i'raivaakkinar oru saamakkaavalar; aayinum veadanin valai avarai eppakkamum soozhnthu'l'lathu, avarudaiya kadavu'lin koayililum pakaimai nilavuki'rathu.

<9> munnaadka'lil kaapaavil nadanthathupoal avarka'l kanamaana paavangka'laik kattik ko'ndanar; avarka'ludaiya akkiramaththai aa'ndavar ninaivil ko'ndu avarka'ludaiya paavangka'lukkuth tha'ndanai koduppaar.

<10> paalai nilaththitl thiraadchaik kulaika'laik ka'ndaa'r poal israayealai naam ka'ndu pidiththoam; paruva kaalaththin thodakkaththil pazhukkum aththi maraththin mutha'r kani poal ungka'l thanthaiyarai naam ka'ndu pidiththoam; aanaal pelpeakoarukku vanthu searntha poathu, thangka'laiyea maanakkeadaanavat'rukkuk kaiya'liththaarka'l; avarka'l neasiththavat'raip poalavea aruvaruppukku'l'laayinar.

<11> eppiraayeemin makimai pa'ravaip poalap pa'ranthoadi vidum, avarka'lukku'l pi'rappumillai, vayit'ril thaangkuvathumillai, karuththarippathumillai.

<12> avarka'l makka'lai een'reduththu va'larththaalum, periyavarka'laaku munpea appi'l'laika'lai izhakkach seyvoam; naam avarka'lai vittu akan'ruvittaal, avarka'lukku aiyoa keadu!

<13> eppiraayeem than makka'laik ko'l'laipporu'l aakkivittaan. aayinum eppiraayeem than makka'laiyellaam kolaikka'laththi'rkea koottich selvaan.

<14> aa'ndavarea, avarka'lukkuk koduththaru'lum, ethaik koduppir? karu va'larum mun ve'liyeat'rum karuppaiyaiyum, paalsurakkaa mulaika'laiyum koduththaru'lum.

<15> avarka'lin akkiramangka'l yaavum kilkaalil ve'lippattana, angkeathaan avarka'lai naam pakaikkum padiyaayit'ru; avarka'ludaiya theechseyalka'lai munnittu, nam veettinin'ru naam avarka'lai virattiyadippoam; avarka'lukku ini naam anpu seyvoam, eanenil avarka'lin thalaivarka'l anaivarum kalakakkaararka'l aavar.

<16> eppiraayeem makka'l vettu'ndu veezhnthanar, avarka'ludaiya vear ularnthu poayit'ru; ini meal avarka'l kani kodukka maattaarka'l; appadiyea koduththaalum, avarka'ludaiya anpuk kuzhanthaika'lai naam maayththu viduvoam.

<17> en kadavu'l avarka'laith tha'l'lividuvaar, eanenil avarka'l avarukkuch sevi kodukkavillai; pu'ravinaththaar naduvil avarka'l naadoadika'laayth thirivaarka'l.

[oasea aakamam 10]

<1> israayeal thazhaiththu va'larntha oru thiraadchaik kodi, athu nirampak kanika'laik koduththathu. evva'lavu mikuthiyaaka kanika'laik koduththathoa, avva'lavu mikuthiyaakap peedangka'lai amaiththathu; naadu evva'lavukkuch si'rapput'rathoa avva'lavukku silaika'l si'rappup pet'rana.

<2> irumanam ko'nda makka'l avarka'l, aathalaal avarka'l tha'ndanai pe'ruvaarka'l. aa'ndavaroa avarka'ludaiya peedangka'laith thakarththiduvaar, avarka'ludaiya silaika'lai no'rukkiduvaar.

<3> appoathu avarka'l, "namakku arasan illai, naamoa aa'ndavarukku agnchi nadakkavillai, arasanunthaan namakku enna seyvaan?" enpaarka'l.

<4> vee'n vaarththaika'laiyea avarka'l peasuki'raarka'l; payanat'ra aa'naika'laiyittu udanpadikkai seyki'raarka'l; aakavea vayalin uzhavusaalka'lil mu'laikkum nachchup poo'nduka'l poalath tha'ndanaith theerppu mu'laikkum.

<5> peththaavaanil kan'rin munnilaiyil samaariyaavin makka'l nadungkukin'raarka'l; athanudaiya makimai ippozhuthu ma'rainthu poayit'ru, aakavea athan makka'l athaik ku'riththu azhukin'ranar; athan poosaarika'lum atha'rkaakap pulampukin'ranar.

<6> aam, anthak kan'rin silaiyea thi'raip poru'laaka aseeriya maamannanukkuk ko'ndup poakappadum; eppiraayeem ithaippat'ri vedkappadum, israayeal thanathu silaiyai ninaiththuth thalai naa'num.

<7> samaariyaa azhinthu poayit'ru, athan mannan neerk kumizhi poal aanaan.

<8> israayealin paavamaakiya silaivazhipaattin uyarntha idangka'lellaam azhikkappadum; avat'rin peedangka'l meal mudka'lum mudputharka'lum va'larum, appoathu avarka'l malaika'laip paarththu, 'engka'lai moodividungka'l," kun'ruka'laip paarththu, "engka'lmeal vizhungka'l" enpaarka'l.

<9> kaapaavil thangkiyiruntha kaalanthottea nee paavagn seythu vanthirukki'raay, innum thodarnthu seythu varuki'raay; kaapaavinna akkiramakkaarar meal kadum poar ezhaamal poayvidumaa?

<10> naam vanthu avarka'laith tha'ndippoam, avarka'lathu iruvakaiyaana akkiramaththi'rkuth tha'ndanai a'likkum poruttu, avarka'lukku ethiraaka naaduka'l on'ru koodum.

<11> eppiraayeem pu'naiyadikkap pazhakkappattathum, pu'naiyadikka virumpuvathumaana pasuvukku oppaanavan, naamea athan azhakaana kazhuththin meethu nukaththai vaippoam, eppiraayeemai nukaththil poottuvoam, yoothaa nilaththai uzhuvaan, yaakkoapu avanukkup parampadippaan.

<12> ungka'lukkena neethiyai vithaiyungka'l, anpai a'ruvadai seyyungka'l; ungka'l tharisu nilaththaip pa'npaduththungka'l; eanenil aa'ndavar vanthu ungka'l meal neethiyaip pozhiyumaa'ru neengka'l avaraith theadungkaalam nerungkivittathu.

<13> neengka'l akkiramaththai uzhutheerka'l, aneethiyai a'ruvadai seytheerka'l, poyka'lin kaniyaith thin'reerka'l, ungka'l thearppadaika'lin mealum, veerarka'lin e'n'nikkaiyin mealum neengka'l nampikkai vaiththathaal,

<14> ungka'l makka'lidaiyea poarkkural ezhumpum; salmaan poaril peth- aarpellai azhiththathu poal ungka'l koattaika'l yaavum azhikkappadum; thaaymaarum kuzhanthaika'lum no'rukkappaduvar.

<15> israayeal veettaarea, ungka'l maaperum akkiramaththi'rkaaka ungka'lukkum ivvaa'rea seyyappadum;

[oasea aakamam 11]

<1> varavirukkum kadumpayulil israayeal arasan mut'rum azhinthu poavaan. israayeal kuzhanthaiyaay iruntha poathea naam avan meal anpu koornthoam; ekipthilirunthu nam makanai azhaiththoam.

<2> evva'lavu va'rpu'ruththi naam avarka'laik kooppittoamoa, avva'lavu pidivaathamaay avarka'l nammai vittu vilakinaarka'l; paakaalka'lukkup paliyittaarka'l, silaika'lukkuth thoopam kaattinaarka'l.

<3> eppiraayeemukku nadai payit'ruviththavar naam thaam, avarka'laik kaiyileanthi naam seeraattinoam; aayinum thangka'laip paraamariththu varupavar naamea enpathai avarka'l u'naravillai.

<4> parivu ennum kayit'raal avarka'laip pi'naiththu, anpuk kayit'raal katti nadaththi vanthoam. avarka'l kazhuththilirunthu naam nukaththai akat'ri avarka'lai i'laippaa'rach seythu u'nava'liththoam.

<5> ekipthu naattukkea avarka'l thirumpip poavaarka'l, aseeriyaa avarka'lai arasaa'lvaan; eanenil nammidam thirumpi vara avarka'l ma'ruththuvittanar.

<6> avarka'lin nakarangka'lukku ethiraaka vaa'l ezhumpum, avarka'ludaiya kathavuka'lin thaazhppaa'lka'lai no'rukkivittu, koattaika'lukku'l irukki'ravarka'lai vizhungki vidum.

<7> nam makka'l nammai vittu akalvathileayea karuththaay irukki'raarka'l. aakaiyaal avarka'l meal nukaththadi poottappadum, athai akat'ruki'ravan evanumillai.

<8> eppiraayeemea, unnai eppadik kainekizhvoam? israayealea, unnai eppadik kaividuvoam? aathaamaip poal unnai eppadi nadaththa mudiyum? sepoayeemukkuch seythathu poal unakkuch seyvoamoa? namathu u'l'lam athai ve'ruththothukkuki'rathu, nam irakkam pongkiyezhunthu thudikki'rathu.

<9> namathu koapaththin aaththiraththai ni'raiveat'ra maattoam, ma'rupadiyum eppiraayeemai azhikkamaattoam; eanenil naam kadavu'l, ve'rum manithan alla; naamea ungka'l naduvil irukkum parisuththar; enavea ungka'lai azhikkumpadi vara maattoam.

<10> aa'ndavar pinnaaleayea avarka'l poavaarka'l, avaroa singkaththaip poalak karchchanai seyvaar; aam, avar karchchanai seyvaar; avar makka'l mea'rkilirunthu nadungkik ko'ndu varuvaarka'l.

<11> ekipthinin'ru pa'ravaika'lpoalap pa'ranthu varuvar, aseeriyar naattinin'ru pu'raakka'laippoala virainthu varuvar; avarka'lai naam avarka'ludaiya veeduka'lukkea ko'ndu varuvoam, enki'raar aa'ndavar.

<12> eppiraayeem nammaip poy solli eamaat'rinaan, israayeal veettaar namakku vagnchakam seythanar; aanaal yoothaavai innum kadavu'l a'riki'raar, avanum parisuththarukkup piramaa'nikkamaay nadakki'raan.

[oasea aakamam 12]

<1> eppiraayeem ve'rum kaat'rai u'ndu, naa'l muzhuvathum keezhkkaat'raith thuraththith thiriki'raan; poyyum vanseyalum avanidam mikunthuvittana, aseeriyaavoadu udanpadikkai seyki'raan, ekipthukku e'n'ney koduththanuppuki'raan.

<2> yoothaavukkum ethiraaka aa'ndavar vazhakkuth thodukki'raar, yaakkoapai avan vazhika'lukkea'rpath tha'ndippaar, avan seyalka'lukkuth thakkapadi kaimmaa'ru tharuvaar.

<3> thaay vayit'rileayea than thamaiyanai eamaat'rinaan, va'larntha pinpum kadavu'loadu poaraadinaan.

<4> vaanathootharoadu poaraadi vet'ri ko'ndaan, ka'n'neer sinthi avararu'lai vea'ndik ko'ndaan; peaththeal ennumidaththil kadavu'laich santhiththaan, avarum angkea avanudan peasinaar.

<5> antha aa'ndavarea seanaika'lin kadavu'l, aa'ndavar enpathea avarudaiya thiruppeyar.

<6> aakavea, israayealea, un kadavu'lidam thirumpi vaa, anpaiyum neethiyaiyum kadaippidi, un kadavu'l meal eppoathum nampikkai ko'l."

<7> israayealoa oru kanaaneayanaip poalak ka'l'lath tharaasai vaiththuk ko'ndu ko'l'lai laapam theada virumpuki'raan.

<8> eppiraayeem, "naan pa'nakkaaranaaki vittean, enakken'ru selvam searththuk ko'ndean" enki'raan; aanaal, avanudaiya selvangka'l ellaam searnthu kooda avanudaiya akkiramaththaip poakka mudiyaathea!

<9> ekipthu naattilirunthu unnai viduviththa naa'l muthal naamea un kadavu'laakiya aa'ndavar; thiruvizhaa naadka'lil seyvathu poala ma'rupadiyum unnaik koodaarangka'lil vaazhach seyvoam.

<10> i'raivaakkinarka'lidam peasuvoam, kaadchika'l perukach seyvoam; i'raivaakkinar vaayilaakach saavai varuvippoam.

<11> kaalaaththil akkiramam malinthirunthaal, avarka'l thi'n'namaay azhivaarka'l; kilkaalil avarka'l kaa'laika'laip paliyittaal, nilaththin uzhavusaalil irukkum ka'rkuviyal poal avarka'ludaiya peedangka'l aakividum.

<12> yaakkoap aaraam naatti'rkuth thappi oadinaan, pe'n'nukkaaka israayeal tho'ndoozhiyam seythaan, pe'n'nai ma'nappatha'rkaaka avan aadumeayththaan.

<13> oar i'raivaakkinaraik ko'ndu aa'ndavar israayealai ekipthinin'ru koottivanthaar; oar i'raivaakkinaraal avan paathukaakkap pattaan.

<14> eppiraayeem namakku mikavum koapamoottinaan; avanudaiya iraththappazhi avan mealeayea vizhum, avanudaiya ninthaika'lai aa'ndavar avan mealeayea thiruppuvaar.

[oasea aakamam 13]

<1> eppiraayeem peasiyapoathu, manithar nadungkinar, israayealil avan mika uyarththappattaan; aanaal paakaalai vazhipattap paavaththil veezhnthaan, madinthaan.

<2> ippozhuthoa theevin meal theevinai seyki'raarka'l, vaarppitta silaika'laith thangka'lukkenach seyki'raarka'l; avarka'ludaiya ve'l'liyil seyyappatta silaika'l avai, avai yaavum thattaanudaiya kaivealaika'lea. "ivat'rukkup paliyidungka'l" enki'raarka'l; kan'rukkukattika'lai manithar muththam seyki'raarka'l.

<3> aakaiyaal avarka'l kaalainearaththup panipoalum, viraivil ularnthupoakum paniththu'li poalum, ka'laththiliruntha thurumpu suzha'rkaat'ril sikkiyathu poalum, palaka'ni vazhiyaay ve'lippatta pukai poalum aavaarka'l.

<4> ekipthu naattinin'ru unnai viduviththa naa'l muthal naamea un kadavu'laakiya aa'ndavar; nammaith thavira vea'ru kadavu'lai nee a'rivaay, nammaiyan'ri vea'ru meedparum illai.

<5> va'ra'nda nilamaakiya paalaive'liyil unnai a'rinthu aathariththavar naamea.

<6> aanaal avarka'l va'lamaana meaychchalaal vayi'ru ni'rainthanar, vayi'ru ni'rainthathum avarka'l serukkut'ru nammai ma'ranthu poanaarka'l.

<7> aanaal naam avarka'lukku oru singkam poal iruppoam, veangkaipoalap paaya vazhiyoaraththil ma'rainthiruppoam.

<8> kuttika'laip pa'rikkoduththa pe'n karadi poal avarka'l meal paaynthu, maarpaip pi'lappoam; singkaththaip poal angkeayea avarka'laith thin'rozhippoam, kaattu mirukangka'l avarka'laik kizhiththe'riyum.

<9> israayealea, unnai naam azhikkappoaki'roam, unakku uthavi seyya vallavan yaar?

<10> enakku oararasan kodum, thalaivarka'l kodum" en'ru nee nammidam keattaayea! antha arasan engkea? thalaivarka'l engkea? avarka'l ippozhuthu unnaiyum, un nakarangka'laiyum meedkattumea!

<11> erichchaloadu unakku arasanaith thanthoam, koapaththil avanai naam eduththu vittoam.

<12> eppiraayeemin akkiramam searththu vaikkappattu'l'lathu, avanudaiya paavam seamiththu vaikkappattu'l'lathu.

<13> pirasava veathanaika'l avanukku varukin'rana, aanaal, avan oru puththiyillaap pi'l'lai, eanenil pea'ru kaalam vanthuvittathu; iruppinum vayit'rai vittu ve'liyea'ruki'raanallan.

<14> paathaa'laththin pidiyinin'ru avarka'lai viduvippoamoa? saavilirunthu avarka'lai naam meedpoamoa? saavea, un vaathaika'l engkea? paathaa'lamea, un azhivu (vealai) engkea? irakkam ippozhuthu nam ka'n mun illai.

<15> eppiraayeem naa'nalka'lin naduvil sezhiththu va'laralaam, aayinum keezhththisaiyinin'ru kaat'ru varum, paalai nilaththilirunthu aa'ndavarin moochchu ki'lampi varum; vanthu neeroadaika'laiyum neeroot'ruka'laiyum va'ra'ndu poakach seyyum, vilaiyuyarntha porudka'lai ellaam vaarik ko'ndu poam.

[oasea aakamam 14]

<1> samaariyaa azhiyak kadavathu, eanenil than kadavu'lai ethirththuk koapamoottit'ru; athan kudimakka'l vaa'laal madiyakkadavaarka'l, avarka'ludaiya kuzhanthaika'l paa'raika'lil moathappaduvar; karppavathika'l vayi'ru kizhiththe'riyappadum.

<2> israayealea, un kadavu'laakiya aa'ndavaridam thirumpi vaa, eanenil un akkiramaththinaaleayea nee veezhchchiyut'raay,

<3> vaay vittuch solli aa'ndavaridam thirumpungka'l: "akkiramangka'lai ellaam appu'rappaduththiyaru'lum, nanmaiyaanathai eat'rukko'l'lum, uthaduka'laal tharum kaa'nikkaiyai umakka'likki'roam; aseeriyar engka'laik kaakka maattaarka'l,

<4> kuthiraika'l meal naangka'l ini ea'ra maattoam; engka'l kaivealaippaaduka'lai noakki, 'engka'l i'raivaa!' en'ru solla maattoam; eanenil thikkat'ra pi'l'laikkup parivu kaattupavar neerea" en'ru aa'ndavaridam sollungka'l.

<5> avarka'ludaiya piramaa'nikkaminmaiyai naam ku'namaakkuvoam, avarka'l meal u'lamaara anpu koorvoam; eanenil avarka'l mealiruntha nam sinam aa'ri vittathu,

<6> naam israayealukkup pani poala iruppoam, avan leeliyaippoalath tha'lirppaan, leepaanaippoala vearoon'ri ni'rpaan.

<7> avanudaiya ki'laika'l nee'ndu padarum. oliva maram poal avan azhaku irukkum; leepaanaippoal avan na'ruma'nam parappuvaan.

<8> namathu nizhalil vaazha avarka'l thirumpi varuvar, va'lamaana thaaniyamum thiraadchaiyum payiriduvar, leepaanin thiraadchai irasam poal avarka'lathu pukazh vi'langkum

<9> inimeal eppiraayeemukkuch silaika'l etha'rku? naamea avanukkuch sevi saayththuk ka'nkaa'nikki'roam; pasumaiyaana theavathaaru maram poal irukki'roam; nee kanikoduppathu nammaal thaan.

<10> gnaanam ni'rainthavan ivat'raik ka'ndu pidikkattum, puththiyu'l'lavan ivat'rai a'rinthu ko'l'lattum; eanenil aa'ndavarin vazhika'l nearmaiyaanavai, nearmaiyaanavarka'l avat'ril nadakki'raarka'l; mee'ruki'ravarka'l avat'ril ida'ri vizhuki'raarka'l.

 

 

No comments:

Post a Comment