Tuesday 29 November 2022

naakum

[naakum aakamam 01]

<1> ninivea nakaraththaippat'riya i'raivaakku. elkoash ennum oorinaraakiya naakum ka'nda kaadchiyadangkiya nool.

<2> aalea:hp: aa'ndavar po'raamaiyu'l'la kadavu'l, pazhivaangkupavar; aa'ndavar pazhivaangkupavar, veku'ndezhupavar. aa'ndavar tham ethirika'laip pazhivaangkuki'ravar, tham pakaivar meethu koapam paaraattuki'ravar.

<3> aa'ndavar viraivil koapam ko'l'laar, mikuntha aat'ralu'l'lavar; aa'ndavar kut'ravaa'lika'lai evvakaiyilum tha'ndikkaamal vidamaattaar. peath: suzha'rkaat'rilum puya'rkaat'rilum avar vazhi nadakki'raar, meakangka'l, avar nadakkum poathu ezhum puzhuthippadalam.

<4> keemeal: kadalai athattuki'raar, athai vat'rachseyki'raar; aa'ruka'laiyellaam ularnthupoakach seyki'raar. thaaleath: paasaanum karmealum vathangkippoakin'rana, leepaanin malarka'l vaadip poakin'rana.

<5> hea: malaika'l avar munnilaiyil athirkin'rana, kun'ruka'l avarmun karaikin'rana. ve'la: nilamum ulakamum athilu'l'la yaavum avar mukangka'ndu nadungkukin'rana.

<6> saayin: avar kadugnsinaththai ethirththuni'rkak koodiyavan yaar? avar koapaththeeyin veppaththaith thaangkupavan evan? heath: theeyaippoal avar koapam kottuki'rathu, paa'raika'lum avarmun vedikkin'rana.

<7> theath: aa'ndavar nallavar, thunpa kaalaththil kaavalara'n poal irukki'raar;

<8> kaa:hp: thammai avamathippoaraip pongkiyezhum ve'l'laththaal azhiththiduvaar, tham pakaivarka'lai iru'lukku'l virattiyadippaar.

<9> aa'ndavarukku ethiraay neengka'l poadum thittamenna? azhivu ko'narpavar avarea, kodumai ma'rupadi thalaikaattaathu.

<10> pinnik kidakkum mudputhar poalum, kaayntha saruku poalum mut'rilum erinthu poavaarka'l.

<11> aseeriyaavukku aa'ndavarukku ethiraayth thittam theettum theeya sinthanaiyaa'lan unnidamirunthan'roa thoan'rinaan?

<12> yoothaavukku aa'ndavar koo'ruvathu ithuvea: "avarka'l vallavarka'laayinum, perunthokaiyinaraayinum vetti veezhththappattu azhinthu poavaarka'l; unnai naam ithu varai thunpu'ruththiyirunthaalum, ini meal unnaith thunpu'ruththamaattoam.

<13> ippozhuthea, un meal irukkum avan nukaththai mu'riththu, un kattuka'lai naam tha'riththuviduvoam." ninivea arasanukku

<14> aa'ndavar unnaippat'ri itta theerppu ithuvea: "un peyaraith thaangkum santhathiyea illaama'r poakum; un theyvangka'lin illaththilirunthu sethukkiya silaika'laiyum vaarppup padimangka'laiyum azhippoam. naamea unakkuk kuzhivettuvoam, eanenil nee ve'rukkath thakkavan."

<15> yoothaavukku ithoa, samaathaanaththai a'rivikkum na'rseythiyaik ko'ndu varuki'ravanin kaalka'l malaika'lin meal nadanthu varukin'rana! yoothaavea, un thiruvizhaakka'laik ko'ndaadu, un nearchchik kadanka'lai ni'raiveat'ru; eanenil peliyaal un naduvil ini varavea maattaan, avan mut'rilum azhinthu poanaan.

[naakum aakamam 02]

<1> unnaich sitha'radikki'ravan unakkethiraay varuki'raan; koattai mathilka'lil veerarka'lai ni'ruththu, vazhika'lil kaaval veerarka'lai irukkach sey; un idaika'lai virinthu kattikko'l, un padai valimaiyai mikuthippaduththu.

<2> (israayealin maadchimai poalavea yaakkoapin maadchimaiyai aa'ndavar ma'rupadi nilai naattuki'raar; ko'l'laikkaararka'l avat'raik ko'l'laiyadiththanar, avat'rin ki'laika'lai avarka'l mu'riththup poattanar.)

<3> avanudaiya valiya veerarka'lin keadayangka'l sivappaanavai, avanudaiya poarveerarka'l senni'ra aadai uduththiyu'l'lanar; poar a'niyil iyangkum thearppadaiyilirunthu theeppo'ri pa'rakki'rathu, kuthirai veerarka'l poarukkuth thudikkin'ranar.

<4> thearka'l therukka'lil moorkkamaayth thaakkukin'rana, pothuvidangka'lil avai angkumingkum oadukin'rana; theeppanthangka'laip poalach sudar vidukin'rana, minnalaip poalap paaykin'rana.

<5> poarththi'ram vaayntha veerarka'laik kooppiduki'raan, poakum poathu ida'ruki'raarka'l; koattai mathil noakki virainthoadukin'ranar, kaappuk karuvi amaiththaayit'ru.

<6> aat'roaraththu vaayi'r kathavuka'l thi'rakkappattana, ara'nmanai engkum orea thikil.

<7> ara'nmanaith thalaivi si'raippattaa'l, naadu kadaththappaduki'raa'l, ava'ludaiya pa'nippe'nka'l pulampuki'raarka'l; pu'raakka'laip poalap perumoochche'rinthu thangka'l maarpil a'rainthu ko'l'luki'raarka'l.

<8> tha'n'neer theangki ni'rkaamal oadividum ku'laththukku oppaayit'ru ninivea nakaram; "nillungka'l, nillungka'l!" enak koovuki'raarka'l, aanaal evanum thirumpip paarkki'rathillai.

<9> ve'l'liyaik ko'l'laiyadiyungka'l, ponnaik kavarnthu ko'l'lungka'l; karuvoolangka'lukku a'laveayillai, vilaiyuyarntha porudka'lum kuvinthu kidakkin'rana.

<10> ko'l'lai! kolai! kodumai! u'l'lam soarnthu vittathu, thodaika'l nadungkukin'rana. thikil anaivarin adivayit'raiyum kalakkuki'rathu, mukangka'l ellaam ve'li'rip poakin'rana.

<11> singkangka'lin kukai engkea irukki'rathu? singkakkuttika'lin u'raividam engkea? singkam ve'liyea'rum poathu, pe'n singkamum kuttika'lum yaarudaiya thonthiravumin'ri angkea irunthana.

<12> than kuttika'lukkum, pe'n singkangka'lukkum theavaiyaana a'lavu iraiyai pee'rikkizhiththu, iraiyinaal than u'raividangka'laiyum, kizhiththa sathaiyaal than kukaika'laiyum singkam nirappit'ru.

<13> seanaika'lin aa'ndavar koo'ruvathaik kea'l: ithoa, unakkethiraaka naam ezhumpuvoam, un thearka'laich suttuch saampalaakkuvoam, un i'lagn singkangka'l vaa'lukku iraiyaakum, unakku naattil irai illaathapadi seyvoam, un thootharka'lin kural inik keadkappada maattaathu.

[naakum aakamam 03]

<1> iraththakka'rai padintha nakaraththukku aiyoa keadu! athil poyka'lum ko'l'laip poru'lum ni'rainthu'l'lana, soo'raiyaadal angkea oayaamal nadakki'rathu.

<2> ithoa saattaika'lin oasai, sakkarangka'lin ki'reechcholi, thaavippaayum kuthiraika'l, uru'ndu varum thearka'l!

<3> see'rith thaakkum kuthirai veerarka'l, minnum vaa'l, pa'lapa'lakkum eetti, vettu'ndavarka'lin koottam, pi'nangka'lin kuviyal, seththavarka'lukkuk ka'nakkillai- pi'nangka'linmeal ida'ri vizhukin'ranar!

<4> ivat'rukkellaam kaara'nam enna? pearazhakum kavarchchiyum ni'rainthava'laay, than veasiththanangka'laal makka'linangka'laiyum, than mayakkum kavarchchiyaal koaththirangka'laiyum, vit'ruppoaduki'ra antha vilaimaka'lin ka'nakkiladangkaatha veasiththanangka'lea kaara'nam.

<5> seanaika'lin aa'ndavar koo'ruvathu ithuvea: ithoa, naam unakkethiraaka irukki'roam un mukaththukku mealaaka un u'l'laadaiyaith thookkuvoam; makka'linangka'l un avamaanaththaiyum, arasuka'l un eenaththaiyum paarkkumpadi seyvoam;

<6> aruvaruppaanavat'rai unmeethu e'rivoam, unnai ve'ruppudan nadaththip pakadipporu'l aakkuvoam;

<7> unnai ea'reduththup paarppavarellaam pinvaangki, ' ninivea paazhaayp poayvittathu' en'ru solluvaarka'l; unakkaaka irangkuvoar u'ndoa? unakku aa'ruthal solvaarai engkea theaduvoam?

<8> nail nathiyin karaiyarukil neeraal soozhnthu, kadalai neerara'naakavum, tha'n'neerai mathilaakavum ko'nda noa-amoanai vida nee si'rapput'raayoa?

<9> eththiyoappiyaavum ekipthum athan valimaiyaayirunthana, antha valimaikku ellaiyillai; aappirikkaavum lipiyum uthaviyaay irunthana.

<10> irunthum annaattu makka'l si'rai pidikkappattanar, adimaika'laay naadu kadaththappattanar; athan kuzhanthaika'l therukka'l thoa'rum nasukkap pattanar, athan perungkudi makka'l meal seettup poadappattathu, annaattin periya manitharka'l anaivarum sangkilika'laal katti izhuththuch sellappattanar.

<11> neeyum kudive'riyea'rik kidappaay, anaivarum un meal aruvaruppuk ko'lvar; neeyum un pakaivanidamirunthu thappap pukalidam theadiyalaiya nearidum.

<12> un ara'nka'l yaavum munpea pazhuththa kanika'l ni'raintha aththi marangka'lukku oppaanavai; marangka'laip pidiththu ulukkinaal, pazhangka'l thinpavan vaayil vizhum.

<13> ithoa, unnidaththil irukkum poar veerarka'l unnidamu'l'la pe'nka'lea! un naattu vaayilka'l pakaivarkkup parakkath thi'ranthu'l'lana, un thaazhppaa'lka'l neruppukku iraiyaayina.

<14> mut'rukai naadka'lukkaakath tha'n'neer seamiththu vai, unnudaiya ara'nka'lai valimaippaduththu; ka'li ma'n'naip pisainthuch sea'raakku, sengkal a'rukkach sattangka'lai edu.

<15> aayinum neruppu unnai vizhungkum, vaa'laal nee vettu'ndu madivaay, vettukki'li poal unnai vizhungki vidum. vettukki'lika'l pa'ranthoadukin'rana: vettukki'li poala neengka'l palukungka'l, pachchaikki'li poala neengka'l perukungka'l;

<16> vi'nmeenka'lai vida mikuthiyaaka un va'nikarka'laip perukachseythaay; vettukki'li i'rakkaiyai viriththup pa'ranthoadi viduki'rathu.

<17> un kaaval veerarka'l pachchaik ki'lika'lukkum, un arasiyal aluvalarka'l vettukki'li koottaththi'rkum nikar; ku'lirntha naa'lil vealika'l meal udkaarnthirukkin'rana, kathiravan ezhunthathum pa'ranthoadi vidukin'rana; athan pin engkirukkin'rana enpathu yaarukkum theriyaathu.

<18> aseeriya arasanea, un meaypparka'l thuyil ko'ndanar, un thearnthedukkappatta veerarka'l u'rakkaththil aazhnthanar, koottuvaarin'ri un makka'l malaika'lil sitha'rippoayinar.

<19> un kaayaththukku marunthillai, un pu'n ku'namaakaathu; unnaip pat'riya seythi keadkum yaavarum kaikottuvar; eanenil un idaividaak kodumaiyaal thunpu'raathavar u'ndoa?

 

 

No comments:

Post a Comment