Tuesday 29 November 2022

mikkeayaas

[mikkeayaas aakamam 01]

<1> yoothaavin arasarka'laakiya yoavaaththaan, aakkaas, eseakkiyaas aakiyavarka'lin kaalaththil moareshooth ooraaraakiya mikkeayaasukku aru'lappatta aa'ndavarin vaakku: avar samaariyaavaiyum yerusaleamaiyum ku'riththuk ka'nda kaadchi ithuvea:

<2> makka'linangka'lea, neengka'lanaivarum kea'lungka'l; ma'n'nulakamea, athilu'l'lavaiyea, neengka'lum sevisaayungka'l; i'raivanaakiya aa'ndavar ungka'lukku ethiraaych saadchikoo'rap poaki'raar; aa'ndavar thamathu parisuththa koayililirunthu peasuki'raar.

<3> ithoa, aa'ndavar tham iruppidaththilirunthu pu'rappaduki'raar, i'rangki vanthu uyarntha idangka'lai mithiththu nadappaar;

<4> neruppin munnaal vaikkappatta mezhuku poalavum, paathaa'laththil paaynthoadum ve'l'lam poalavum avar kaaladiyil malaika'l karainthu poakum, pa'l'laththaakkuka'l pi'lanthu poakum.

<5> ivaiyellaam yaakkoapin mee'ruthalai munnittum, israayeal veettaarin paavangka'lai munnittum nearidum. yaakkoapin kut'ram yaathu? samaariyaa allavoa? yoothaa veettaarin paavam yaathu? yerusaleam allavoa?

<6> aakaiyaal samaariyaavaip paazhadaintha ma'nmeadaakavum, thiraadchaith thoattangka'l vaikkum idamaakavum seyvoam; athan ka'rka'laip pa'l'laththaakkuka'lil urutti viduvoam, athan adippadaika'lai ve'liyil vaari e'rivoam.

<7> athan padimangka'l yaavum thuka'l thuka'laakkappadum, varumaanangka'l ellaam neruppinaal erikkappadum; athan silaika'lai ellaam naam no'rukkip poaduvoam. eanenil vilaimaka'lukkuriya pa'nayamaay avai searkkappattavai, vilaimaka'lukkuriya pa'nayamaakavea avai poayvidum.

<8> aathalaal naan oalamittazhuvean, ve'rungkaaloadum aadaiyin'riyum thirivean; ku'l'lanarika'l poal oo'laiyiduvean, neruppukkoazhika'l poalap pulampuvean.

<9> athan pu'n aa'raathathu, yoothaa varaiyil puraiyoadiyu'l'lathu, en makka'lin vaayilaakiya yerusaleam varai vanthu vittathu.

<10> kaath nakaraththil ithai a'riviththal vea'ndaa, ka'n'neer sinthip pulampa vea'ndaa; peath- leyaapiraavil puzhuthiyil vizhunthu pura'lungka'l.

<11> shaappeerin kudika'lea, aadaiyin'ri naa'naththudan akalungka'l, saanaanil vaazhpavarka'l ve'liyil pu'rappadavillai; peath- esel thanathu adiththa'laththinin'ru, u'ruthiyaana adaippadaiyilirunthu thakarkkappattathu.

<12> maaroath nakara makka'l nanmai varumena eakkaththoadu kaaththirukkin'ranar, eanenil theengku aa'ndavaridamirunthu i'rangki yerusaleamin vaayil meal vizhunthathu.

<13> laakkeesh nakaramea, virainthoadum kuthiraika'laith thearka'loadu searththup poottu; seeyoan maka'lin paavaththi'rku neeyea oot'ru, israayealin kut'rangka'lai muthalil pinpat'riyathu neeyea.

<14> aathalaal, moareshooth - kaaththukku nee seethanam koduppaay, aaksip veeduka'l israayeal arasarka'lukkuk kaanal neeraayp poakum.

<15> mareashaa kudika'lea, ko'l'laik kaaran ungka'l meal thirumpavum varuvaan, israayealin makimai athullaam varai sellum.

<16> ungka'l sellap pi'l'laika'laik ku'riththu, ungka'l thalai mayirai vetti mazhiththuk ko'l'lungka'l; kazhukaip poala mut'rilum mazhiththuk ko'l'lungka'l, eanenil avarka'l unnidamirunthu naadu kadaththappaduvaar.

[mikkeayaas aakamam 02]

<1> thangka'l padukkaika'lil theemaiyaith thittamittuk kodumai seyya muyalpavarka'lukku aiyoa keadu! pozhuthu pularnthavudan athaich seythu mudikki'raarka'l, avarka'l kaika'lum anthath thi'ramaiyaik ko'ndu'l'lana!

<2> nilangka'l meal aasai ko'ndu valuvanthamaayp pidungkuki'raarka'l, veeduka'lai virumpi vagnchakamaayk kavarki'raarka'l; aa'laiyum veettaiyum pa'rimuthal seythu, odukkich sonthakkaaranaiyum soththaiyum kavarnthu ko'l'luki'raarka'l.

<3> aathalaal aa'ndavar ivvaa'ru koo'ruki'raar: ithoa, intha inaththaarkkum ethiraay naamea theemai seyyath thittamiduki'roam; athinin'ru ungka'l thalaiyai ungka'laal viduvikka iyalaathu; neengka'l i'rumaanthu nadakkamaatteerka'l, eanenil kaalam pollaathathaay irukkum.

<4> annaa'lil makka'l ungka'lmeal vasaippaadal punainthu, "naangka'l mut'rilum paazhaayppoanoam, en makka'lin urimaich soththu pa'ripoayit'ru. aiyoa, ennidamirunthu athu pa'rikkappaduki'rathea! ko'l'laikkaararka'lukkup pakirntha'likkappaduki'rathea!" en'ru oppaari vaiththup pulampuvaarka'l.

<5> aakaiyaal, nool pidiththup paakam piriththu ungka'lukkuth tharupavan aa'ndavarin sapaiyil oruvanum iraan.

<6> pithat'raatheerka'l" en'ru avarka'l pithat'ruki'raarka'l; "ippadiyellaam pithat'ral vea'ndaa, entha vakaiyaana avamaanamum nearidaathu;

<7> yaakkoapin veedu saapaththi'rku'l'laakumoa? aa'ndavar po'rumaiyai izhanthuvittaaroa? avarathu seyalmu'rai ithuthaanoa? tham makka'laakiya israayealukku avar peasuvathellaam parivu'l'la so'rka'lallavoa?" enki'raarka'l.

<8> aanaal neengka'l thaan nam makka'lukku viroathamaayp pakaivanaip poal ezhumpuki'reerka'l; maasat'ravanidamirunthu mealaadaiyaip pa'rikki'reerka'l, amaithiyaay iruppavan meal poar thodukki'reerka'l.

<9> em makka'lin pe'nka'lai neengka'l avarka'ludaiya inimaiyaana veeduka'lilirunthu virattuki'reerka'l; avarka'ludaiya pachchi'lam kuzhanthaika'lidamirunthu en'ren'raikkum nam makimaiyai eduththu viduki'reerka'l.

<10> ezhunthu poayvidungka'l, ithu i'laippaa'rum idaman'ru; naadu theettuppattuvittathu, pearazhivukku u'l'laakap poaki'rathu.

<11> thiraadchai irasaththaiyum mathuvaiyum ungka'lukku naan pozhivean" en'ru vee'n so'rka'laiyum poyka'laiyum oruvan pithat'rinaal, avanea intha makka'lukkukantha theerkkatharisi.

<12> yaakkoapea, ungka'l anaivaraiyum naam on'ru searppoam, israayealil egnchinoarai on'ru koottuvoam; aaduka'laik kidaiyil madakkuvathupoalum, manthaiyai meaychchal nilaththil va'laippathu poalum on'raaka ungka'laik koottich searppoam; varukin'ra koottaththin aaravaaram mikuthiyaay irukkum.

<13> vazhiyaith thi'rappavar avarka'l munnaal nadappaar, avar munnaal nadakka, avarka'l u'l'lea poay ve'liyea varuvaarka'l; avarka'ludaiya arasar avarka'lukku munnaal selvaar, aa'ndavarea avarka'lai vazhinadaththip poavaar.

[mikkeayaas aakamam 03]

<1> appozhuthu naan sonnean: yaakkoapin thalaivarka'lea, israayeal veettaarai aa'lpavarka'lea, kea'lungka'l! neethiyai a'rinthu ko'lvathu ungka'l kadamaiyan'roa?

<2> neengka'loa nanmaiyaip pakaiththuth theemaiyai ichchikki'reerka'l, en makka'lin thoalaiyurikki'reerka'l, avarka'lin elumpuka'lilirunthu sathaiyaik kizhikki'reerka'l.

<3> anthath thalaivarka'l en makka'lin sathaiyaith thinki'raarka'l, avarka'ludaiya thoalaiyurikki'raarka'l; avarka'l elumpuka'lai mu'riththuch sattiyil veakum sathai poalavum, kopparaiyil poadum i'raichchi poalavum thu'ndikki'raarka'l.

<4> pinnar avarka'l aa'ndavarai noakkik kookkuraliduvar, aanaal avarka'lukku avar sevisaaykka maattaar; antha nearaththil avar tham mukaththai avarka'lidamirunthu ma'raiththukko'lvaar; eanenil avarka'l kodiya seyalka'l purinthaarka'l.

<5> en makka'laith thava'raana ne'riyil nadaththuki'ra theerkkatharisika'laik ku'riththu aa'ndavar solluki'raar: vayit'rukkuth theeni kidaikkum varaiyil "samaathaanam!" en'ru muzhangkuki'raarka'l; evanaavathu avarka'lukku u'n'nak kodukkavillaiyenil, avanukku ethiraayp poar thodukki'raarka'l.

<6> aathalaal ungka'lai iru'l soozhum, inikkaadchi kidaikkaathu, kaariru'l kavvikko'l'lum, munnuraiththal iraathu; theerkkatharisika'lukku anthikkaalam vanthuvittathu; pakalum avarka'lukku iru'laaka irukkum.

<7> kaadchi kaa'npavarka'l vedkippoavaarka'l, munnuraippavarka'lum naa'nip poavaarka'l; avarka'l anaivarum vaayaip poththik ko'lvaarka'l; eanenil kadavu'lidamirunthu vaakku eathum vaaraathu.

<8> aanaal yaakkoapukku athan akkiramaththaiyum, israayealukku athan paavaththaiyum eduththukkaatta naan vallamaiyaalum aa'ndavarin aaviyaalum, neethiyaalum aat'ralaalum nirappappattu'l'lean.

<9> yaakkoapu veettaarin thalaivarka'lea, israayeal veettaarai aa'lpavarka'lea, neethiyaanathai aruvaruththu nearmaiyaanathaiyellaam koa'nalaakkuki'ravarka'lea,

<10> iraththappazhiyaal seeyoanaiyum, akkiramaththaal yerusaleamaiyum kattiyezhuppuki'ravarka'lea, ithaik kea'lungka'l:

<11> athan thalaivarka'l kaiyoottu vaangkik ko'ndu vazhakkuth theerkki'raarka'l; athan archchakarka'l koolikkaakap poathikkin'ranar, athan theerkkatharisika'l pa'naththukkaaka munnuraikkin'ranar. ivva'lavum seythu ko'ndea "aa'ndavar nam naduvil irukki'raarallaroa? theengkethuvum namakku nearaathu" en'ru solli, aa'ndavarai nampik ko'ndirukki'raarka'l.

<12> aathalaal, ungka'lai munnittu seeyoan vayal ve'liyaip poal uzhappadum, yerusaleam paazhadaintha ma'n meadaakum, thirukkoayilu'l'la malaiyaanathu kaadaakum.

[mikkeayaas aakamam 04]

<1> i'ruthi naadka'lil aa'ndavarin koayil amainthu'l'la malai malaika'lukkellaam uyarnthathaay naattap padum, kun'ruka'lukkellaam mealaaka uyarththappadum, palanaattu makka'l athai noakki oadivaruvar.

<2> makka'linangka'l koodivanthu, "vaarungka'l, aa'ndavarin malaikku ea'richselvoam, yaakkoapin kadavu'lathu koayilukkup poavoam; thammudaiya vazhika'lai avar namakkuk ka'rpippaar, naamum avar ne'rika'lil nadappoam" enpaarka'l. eanenil seeyoanilirunthea thiruchsattam ve'liyaakum, yerusaleamilirunthea aa'ndavar vaakku pu'rappadum.

<3> palanaattu makka'lukkidaiyil avarea theerppiduvaar, tholainaaduka'lilum valimai mikka makka'linangka'lukku neethi vazhangkuvaar; avarka'loa, thangka'l vaa'lka'laik kalappaik kozhukka'laakavum, thangka'l eettika'lai arivaa'lka'laakavum adippaarka'l; naattukku ethiraay naadu vaa'l edukkaathu, avarka'lukku inip poarppayi'rchiyum a'likkappadaathu;

<4> avarka'lu'l ovvoruvanum than than thiraadchaik kodiyin keezhum, aththi maraththinadiyilum amarnthiruppaan; avarka'lai achchu'ruththuki'ravan evanumillai, eanenil seanaika'lin aa'ndavarea ithaith thiruvaay malarnthaar.

<5> makka'linangka'l yaavum thaththam kadavu'lin pearaal nadappar, naamoa nam kadavu'laakiya aa'ndavar pearaal en'ren'rum nadappoam.

<6> aa'ndavar koo'ruki'raar: annaa'lil no'ndika'lai naam on'raaych searppoam, virattap pattoaraiyum naam thunpu'ruththiyavarka'laiyum koottuvoam.

<7> no'ndika'lai egnchiyirukkum makka'laay aakkuvoam, virattappattavarka'lai valimaiyaana inamaakkuvoam; an'ru muthal en'ren'raikkum aa'ndavarea seeyoan malaiyilirunthu avarka'l meal arasu seluththuvaar.

<8> kidaiyin kaava'r koapuramea, seeyoan maka'lenum malaiyea, muthal aa'lukai, yerusaleam maka'lin arasu unnidam varum.

<9> ippozhuthu nee oalamittuk katha'ruvaanean? unnidaththil arasan illaama'r poayinaanoa? pirasavikkum pe'n'naip poala nee ivvaa'ru veathanaippada un aaloasanaikkaaran azhinthu vittaanoa?

<10> seeyoan maka'lea, pirasava veathanaiyiliruppava'laip poala neeyum puzhuvaayth thudiththu veathanaippadu; eanenil ippozhuthu nee nakaraththai vittu ve'liyea'ri naattuppu'raththil vaazhvaay; papiloanukkup poavaay; aangkea nee viduthalai pe'ruvaay, un pakaivar kaiyilirunthu unnai aa'ndavar meedpaar.

<11> palanaattu makka'l unakkethiraay ippozhuthu koodukin'ranar, "annakaram theettuppadak kadavathu, nam ka'n seeyoanin azhivaip paarththup poorikkakkadavathu" enki'raarka'l.

<12> aanaal aa'ndavarin e'n'nangka'l avarka'lukkuth theriyaathavai, avarudaiya thittaththai avarka'l ka'ndu u'narki'rathillai. pu'naiyadikkum ka'laththil arikkattuka'laich searppathu poal avarum avarka'laich searththu vaiththirukki'raar.

<13> seeyoan maka'lea, nee ezhunthu pu'naiyadi; eanenil naam unakku iruppuk kompum ve'nkalak ku'lampuka'lum tharuvoam; makka'linangka'l palavat'rai nee no'rukkuvaay, avarka'lidam ko'l'lai adiththathaiyum, avarka'lin karuvoolangka'laiyum anaiththulaka i'raivanaakiya aa'ndavarukku arppa'nippaay.

[mikkeayaas aakamam 05]

<1> ara'n soozh nakaramea, nee un ara'nka'laip paarththuk ko'l, engka'lukku ethiraayk koththa'langka'l poadappattu'l'lana; israayeal meal aadchi seluththupavan, avarka'l koalaal kannaththil adipaduki'raan.

<2> neeyoa, eppiraaththaa enappadum pethlekeamea, yoothaavin koaththirangka'lu'l nee mikach si'riyathaayinum, israayealil aadchi seluththap poaki'ravar unnidamirunthea enakken'ru thoan'ruvaar; pa'ndai naadka'lilirunthea, pazhangkaalaththilirunthea varuki'ra kaalvazhiyil thoan'ruvaar.

<3> aathalaal, pea'rukaala veathanaiyiliruppava'l pi'l'lai pe'rum varai, avarka'lai avar kaivittu viduvaar; appozhuthu avarudaiya sakoathararka'lu'l egnchiyiruppoar israayeal makka'lidam thirumpi varuvaarka'l.

<4> avar thoan'ri, aa'ndavarudaiya vallamaiyoadum, tham kadavu'laakiya aa'ndavarathu peyarin maadchiyoadum thamathu manthaiyai meayppaar; avarka'lum achchamin'ri vaazhvaarka'l, eanenil ippozhuthu ulakaththin i'ruthi ellaika'l varai avar periyavaraay vi'langkap poaki'raar.

<5> avarea namakkuch samaathaanam tharupavar. aseeriyan nam naattin meal padaiyeduththu varum poathum, nam ara'nmanaika'lukku'l pukum poathum avanukku ethiraaka meayppar ezhuvarum, makkad thalaivar e'nmarum naam ezhuppividuvoam.

<6> avarka'l aseeriyaa naattai vaa'l ko'ndum, nimroath naattai vaa'l munaiyaalum aa'luvaarka'l. aseeriyan nam naattukku'l ellaika'laik kadanthu varum poathu avarka'l thaan nammai avanidamirunthu kaappaarka'l.

<7> appoathu yaakkoapil egnchiyiruppoar aa'ndavaridamirunthu i'rangkuki'ra paniyaip poalum, manitharukkaakak kaaththiraamalum, manumakka'lai ethirpaaraamalum pul meal peyki'ra mazhaith thu'lika'l poalum makka'linangka'l palavat'rin naduvil iruppaarka'l.

<8> innum, yaakkoapil egnchinoar, kaattu mirukangka'l naduvil irukkum singkam poalum, aattu manthaika'lukku'l nuzhainthu, yaaraalum avat'raik kaappaat'ra mudiyaathapadi avat'rai mithiththum, thu'ndu thu'ndaayk kizhiththum poaduki'ra singkak kutti poalum pu'ravinaththaar naduvilum, pa'rpala makka'linangka'l naduvilum iruppaarka'l.

<9> unathu kai un ethirika'l meal oangkiyea irukkum, un pakaivarka'l anaivarum vetti veezhththappaduvar.

<10> aa'ndavar koo'ruvathu ithuvea: annaa'lil unnidamirunthu un kuthiraika'lai ozhiththu viduvoam; un thearp padaiyai azhiththup poaduvoam.

<11> un naattilu'l'la nakarangka'laith thakarththe'rivoam, unnudaiya ara'nka'laiyellaam tharai mattamaakkuvoam. un kaiyinin'ru maaya viththaika'laip pidungkiye'rivoam, ku'risolpavar unnidam illaathozhivar.

<12> padimangka'laiyum peedangka'laiyum un naduvilirunthu akat'ruvoam, un kaivealaippaaduka'l munnaal ini nee thalai va'nangka maattaay.

<13> un naduvilirukkum un kampangka'laip pidungkiye'rivoam, un nakarangka'laip paazhaakkuvoam.

<14> namakkuk keezhppadiyaatha makka'linangka'lin meal kadugnsinaththoadum aaththiraththoadum naam pazhi theerththuk ko'lvoam.

[mikkeayaas aakamam 06]

<1> aa'ndavar koo'ruvathaik kea'lungka'l: nee ezhunthu malaika'lin munnilaiyil un vazhakkaich sol, kun'ruka'l un so'rka'laik keadkattum.

<2> malaika'lea, poomiyin nilaiyaana adippadaika'lea, aa'ndavarudaiya vazhakkaik kea'lungka'l; eanenil tham makka'l meal aa'ndavar vazhakkuth thodukki'raar, israayeal meethu kut'ram saattuki'raar:

<3> em makka'lea, ungka'lukku naam enna seythoam? ethil naam ungka'lukkuth thuyar thanthoam? sollungka'l!

<4> ekipthu naattilirunthu ungka'laik koottivanthoam, adimaiththana veettilirunthu ungka'lai meettuvanthoam; ungka'lukku munpaaka moayeesanaiyum aaroanaiyum meeriyaa'laiyum anuppinoamea.

<5> em makka'lea, moavaap arasan paalaak seytha thittaththaiyum, peayoarin makan paalaam avanukkuch sonna pathilaiyum, seaththeemukkum kalkalaavukkum idaiyil nadanthathaiyum e'n'nippaar; appoathu aa'ndavarudaiya meedpuch seyalka'lai u'narvaay."

<6> ethaik ko'narnthu naan aa'ndavarin mun vanthu, unnatharaana kadavu'l mun pa'ninthu ni'rpean? thakanap palika'loadum, oru vayathu kan'ruka'loadum avar munnilaiyil vanthu ni'rpeanoa?

<7> aayirakka'nakkaana aattukkadaakka'l mealum, e'n'ney perukkeduththoadum paththaayiram aa'ruka'l mealum aa'ndavar viruppang ko'lvaaroa? en akkiramaththaip poakka en thalaip pea'raana pi'l'laiyaiyum, en aanmaavin paavaththukkaaka en vayit'rukkaniyaana kuzhanthaiyaiyum koduppeanoa?"

<8> manithaa, nallathu ethu ena unakku avar kaattiyirukki'raarea! neethiyoadu nadaththal, anpu koorthal, un kadavu'l munnilaiyil thaazhchchiyoadiruththal, ivaiyan'ri vea'rethai aa'ndavar unnidam keadki'raar?

<9> aa'ndavarin kural nakaraththai noakkik koovuki'rathu: (umathu thiruppeyarukku agnchi nadaththalea u'nmaiyaana gnaanam) "israayeal inamea, nakaraththin sapaiyea naam solvathaik kea'l:

<10> kodiyavarka'lin veettil kuvinthirukkum akkiramangka'laiyum, sapikkappatta anthak ka'l'la marakkaalaiyum naam ma'rappoamoa?

<11> ka'l'lath tharaasaiyum, ka'l'la edaikka'rka'lu'l'la paiyaiyum vaiththiruppavanai nearmaiyaanavan ena vittu viduvoamoa?

<12> nakaraththin pa'nakkaararka'l kodumai ni'rainthavarka'l, angkea vaazhki'ravarka'l poy peasuki'raarka'l, avarka'l vaayilu'l'la naakku vagnchakam ni'rainthathu.

<13> aathalaal un paavangka'lukkaaka unnai adiththu no'rukkath thodangkinoam.

<14> nee saappittaalum unakkup pasiyadangkaathu, pasi un vayit'raik ki'l'lik ko'ndirukkum; nee ethaip paththirappaduththinaalum, izhanthu viduvaay; izhakkaamal iruppathaiyum naam vaa'lukku iraiyaakkuvoam.

<15> nee vithaippaay, aanaal a'ruvadai seyyamaattaay; oleeva kottaika'lai aattuvaay, aanaal e'n'ney thadavip paarkka maattaay; thiraadchaip pazham pizhivaay, aanaal irasam kudiththup paarkka maattaay.

<16> amriyin katta'laika'laik kadaippidiththaay, aakkaapu veettaar seyalka'lanaiththaiyum pinpat'rinaay; avarka'ludaiya poakkinpadi neeyum nadanthaay; aathalin unnai azhivukkuk kaiya'lippoam, unnil vaazhki'ravarka'l ea'lanaththukku aa'laavaarka'l, makka'linangka'lin ninthaiyaith thaangkuveerka'l.

[mikkeayaas aakamam 07]

<1> aiyoa! naan koadaikkaalaththil a'ruvadai seypavan poalaanean, thiraadchaiya'ruppukkup pin pazham pa'rikkap poaki'ravan poalaanean. thinpatha'rkuth thiraadchaik kulai on'ru kooda illai, en u'l'lam virumpum muthalil pazhuththa aththip pazhamum illai.

<2> naattil i'raippat'ru'l'lavan at'rup poanaan, manitharka'lil nearmaiyu'l'lavan evanumillai; avarka'l anaivarum iraththap pazhikkuk kaaththirukkin'ranar, ovvoruvanum than sakoatharanukku valai katti veattaiyaaduki'raan.

<3> avarka'l kaika'l theemai seyvathil thi'ramai vaaynthavai; thalaivanum neethipathiyum kaiyoottuk keadkin'ranar, periya manithan than u'l'laththin theeya e'n'naththaich solluki'raan; avvaa'ru avarka'l naattaik keduththu vittaarka'l.

<4> avarka'lu'l thalaisi'ranthavan mudchedi poan'ravan, avarka'lukku'l mikka nearmaiyaanavan mu'l veali poan'ravan; saamakkaavalan a'riviththa avarka'ludaiya tha'ndanaiyin naa'l vanthu vittathu, ippozhuthum avarka'lukkuriya ninthai arukil u'l'lathu.

<5> unnoadu iruppavarka'lai nampa vea'ndaa, na'npanidaththil nampikkai vaikkaathea; un maarpil saaynthirukki'ra manaiviyidaththil kooda un vaaykkuk kaaval vai.

<6> eanenil makan thanthaiyai avamathikki'raan, maka'l than thaaykkethiraaka ezhumpuki'raa'l, marumaka'l than maamiyaarai ethirkki'raa'l, than sontha veettaarea thanakkup pakaivar.

<7> naanoa aa'ndavaraiyea noakkiyiruppean, enakku meedpa'likkum kadavu'lukkuk kaaththiruppean, en kadavu'l enakkuch sevisaayppaar.

<8> maat'raanea, ennaik ku'riththu akka'likkaathea, naan veezhchchiyut'raalum ezhuchchi pe'ruvean; naan iru'lil udkaarnthirukkum poathu, aa'ndavar enakku o'liyaayiruppaar.

<9> naan aa'ndavarukku ethiraakap paavagnseythathaal, avar enakkaaka vazhakkaadi, enakku neethi vazhangkum varai aa'ndavarudaiya koapaththai naan thaangkik ko'lvean. avar ennai ve'lichchaththi'rkuk ko'ndu varuvaar, avar a'likkum meedpai naan kaa'npean.

<10> appoathu en meal pakaimai ko'ndava'l athaik kaa'npaa'l, "un kadavu'laakiya aa'ndavar engkea?" en'ru ennidam sonna ava'l vedkip poavaa'l, en ka'nka'l ava'laik ka'ndu makizhum; ini, therukka'lil irukkum seat'raip poala mithipaduvaa'l.

<11> un mathilka'laith thirumpak kattum naa'l varuki'rathu, annaa'lil un naattil ellai innum paraviyirukkum.

<12> annaa'lil, aseeriyaavilirunthu ekipthu varaiyil, theer naadu muthal pearaa'ru varaiyil, oru kadal muthal ma'ru kadal varai, oru malai muthal ethir malai varai u'l'la makka'l yaavarum unnidam varuvaarka'l.

<13> aanaal, ma'n'nulakam athan kudika'lin seyalka'lai munnittup paazhaakum.

<14> umathu urimaich soththaay irukkum manthaiyaakiya um makka'lai umathu koalinaal meayththaru'lum; avarka'l thoattam ni'raintha naattin naduvil kaattil thaniththu vaazhki'raarka'lea; mu'rkaalaththil seythathu poalavea avarka'l paasaanilum kalakaaththilum meayattum.

<15> ekipthu naattilirunthu ve'liyea'riya naadka'lil kaattiyavaa'ru viyaththaku seyalka'lai engka'lukkuk kaattiyaru'lum.

<16> pu'ravinaththaar paarththuth thangka'lin aat'ral anaiththaiyum ku'riththu naa'nuvaarka'l; avarka'l thangka'l vaayaik kaiyaal poththikko'lvar, avarka'ludaiya kaathuka'l sevidaayp poakum.

<17> paampaip poalavum, nilaththil oorvanavat'raip poalavum avarka'l ma'n'nai nakkuvaarka'l; thangka'l ara'nka'lai vittu nadungkik ko'ndu ve'lippaduvar, nam kadavu'laakiya aa'ndavar mun thikilu'ruvar, umakku agnchuvaarka'l.

<18> umathu urimaich soththil egnchiyiruppoarin paavaththaip po'ruththu, akkiramaththai mannikki'ra umakku nikaraana kadavu'l u'ndoa? avar tham koapaththai en'ren'rumaayp paaraattamaattaar; eanenil nilaiyaana anpil avar viruppamu'l'lavar.

<19> thirumpavum avar nammeethu irakkam ko'lvaar, nam akkiramangka'laith tham kaaladiyil mithiththup poaduvaar; nam paavangka'laiyellaam aazhkadalil e'rinthu viduvaar.

<20> pa'ndai naa'lil neer engka'l thanthaiyarka'lukku aa'naiyittuch solliyiruppathu poala, yaakkoapukkup piramaa'nikkaththaiyum aapirakaamukku nilaiyaana anpaiyum kaattiyaru'lum!

 

 

No comments:

Post a Comment