Wednesday 16 November 2022

leaviyaraakamam

[leaviyaraakamam 01]

<1> aa'ndavar saadchiyak koodaaraththinin'ru moayeesanaik kooppittu,

<2> avarai noakki: nee israayeal makka'laip paarththuch sollavea'ndiyathaavathu: ungka'lu'l oruvan maattaiyeanum, aattaiyeanum aa'ndavarukkup paliyaaka oppukkodukka varum poathu, avan keezhkkaa'num vithika'laip pinpat'ra vea'ndum.

<3> maattu manthaiyilirunthu eduththuth thakanappali seluththa vea'ndiyathaayin, avan ma'ruvat'ra oru kaa'laiyaith therintheduththu, aa'ndavar than meethu aru'l koorum poruttu athaich saadchiyak koodaara vaayilukkuk ko'ndu vanthu,

<4> palimirukaththuth thalaiyin meal than kaiyai vaikkakkadavaan. athanaal avan kaa'nikkai paavap parikaaraththi'rken'ru eat'rukko'l'lappadum.

<5> pi'raku avan kan'rukkuttiyai aa'ndavar thirumun paliyida, aaroanin puthalvaraakiya kurukka'l koodaara vaayilin mun irukkum peedaththin meal sut'rilum athan iraththaththai vaarththu oppukkoduppaar.

<6> pali mirukaththin thoalai uriththu vittu, u'ruppukka'laith thu'ndu thu'ndaaka vettakkadavaarka'l.

<7> pi'raku peedaththil adukki vaikkappattirukkum vi'rakilea avarka'l neruppup pat'ra vaiththu,

<8> thu'ndiththeduththa u'ruppukka'laakiya thalaiyaiyum, eeraloadu searntha ellaavat'raiyum athanmeethu mu'raiyaaka vaiththu,

<9> athan kudalka'laiyum kaalka'laiyum tha'n'neeraal kazhuvi aa'ndavarukkuth thakanappaliyaakavum na'ruma'nap poru'laakavum kuru peedaththin meethu sutterippaar.

<10> aanaal, semma'ri aattaiyoa, ve'l'laattaiyoa thakanappaliyaakach seluththa vea'ndumaayin, avan ma'ruvat'ra kidaayaik ko'ndu vanthu,

<11> aa'ndavar thirumun vadathisaiyai noakkiya palippeedaththin pakkaththilea athaik kollakkadavaan. aaroanin puthalvarka'loa athan iraththaththaip peedaththin meethu sut'rilum vaarththu,

<12> athan u'ruppukka'laiyum thalaiyaiyum eeraloadu searntha ellaavat'raiyum vevvea'raakap piriththu vi'rakin meal vaiththu athan keezhea neruppup pat'ra vaippaarka'l.

<13> kudalka'laiyum kaalka'laiyum tha'n'neeril kazhuvuvaarka'l. pi'raku kuru peedaththin meethu aa'ndavarukkuth thakanap paliyaakavum na'ruma'namaakavum aakum poruttu avat'raich sutterikkakkadavaar.

<14> aanaal, pa'ravaika'lai athaavathu pu'raakka'laiyoa maadappu'raak kugnchuka'laiyoa, aa'ndavarukkuth thakanap paliyaaka oppukkodukka vea'ndumaayin,

<15> athaik kurupeedaththilea oppukkoduththu, athan thalaiyaik kazhuththin pinpu'ramaakath thiruppi, a'ruppatta kaayaththin vazhiyaaka iraththaththaip peedaththin oramaaych sintha viduvaar.

<16> athan iraippaiyaiyum i'rakuka'laiyum peedaththarukil keezhppu'raththilea saampalaich searththu vaikkum idaththil e'rinthu vittu,

<17> athan i'rakkaika'laik kaththiyaal vettaamal pi'lakkak kadavaar. (pin) peedaththin meethu'l'la vi'rakuk kattaika'lil neruppaip pat'ra vaiththu athaich sutterippaar. ithu thakanap paliyum aa'ndavarukku mikka na'ruma'namu'l'la kaa'nikkaiyumaakum.

[leaviyaraakamam 02]

<1> oru manithan aa'ndavarukkup paliyaakak kaa'nikkaiyai oppukkodukki'ra poathu, avanathu kaa'nikkai miruthuvaana maavaayirunthaal, avan athanmeal e'n'ney vaarththuth thoopavakaika'laiyum ittu, aaroanin puthalvarka'laakiya kurukka'lidam ko'ndu poavaan.

<2> avarka'lil oruvan miruthuvaana maavilum e'n'neyilum oru kaippidiyum thoopavakai muzhuvathaiyum eduththuk ko'ndu, peedaththin meethu ninaivuch sinnamaakavum aa'ndavarukku na'ruma'namaakavum vaippaanaaka.

<3> palipporu'lil egnchi iruppathu aaroanaiyum avan puthalvarka'laiyum searum. aa'ndavarukku oppukkodukkappatta kaa'nikkaip paakamaakaiyaal athu mikap punithamaanathu.

<4> nee padaippathu aduppil eat'rich samaiththa poasanap paliyaanaal, athu e'n'ney the'likkappatta pu'liyaatha appangka'laakavum, e'n'ney poosappatta pu'liyaatha pa'niyaarangka'laakavum irukka vea'ndum.

<5> nee padaippathu thattaiyaana sattiyil porikkappatta poasanap paliyaanaal, athu e'n'neyil pisaintha pu'liyaatha miruthuvaana maavaay irukka vea'ndum.

<6> athaith thu'ndu thu'ndaakap pittu, athanmeal e'n'neyai vaarppaay.

<7> aanaal, nee padaippathu porikkum sattiyil seyyappatta poasanap paliyaanaal, athuvum e'n'neyil pisainthathaay irukka vea'ndum.

<8> athai aa'ndavarukku oppukkodukka varum poathu kuruvin kaiyil athaik koduththu viduvaay.

<9> avar athai oppukkoduththa pin, paliyilirunthu oru pangkaith thamakku eduththuk ko'ndu, palippeedaththin meethu aa'ndavarukku na'ruma'namaay (athai) erippaar.

<10> meethiyaanathellaam aaroanukkum avan puthalvarkkum sonthamaakividum. athu aa'ndavarukku oppukkodukkappatta kaa'nikkaiyaakaiyaal athu mikavum punithamaanathu.

<11> aa'ndavarukkup padaikkappaduvathellaam pu'liyaatha maavinaal thayaarikkappaduvathuman'ri, pu'liththa maavu'l'lathon'raiyum theanu'l'lathon'raiyum aa'ndavarukkuth thakanap paliyaaka erikkak koodaathu.

<12> neengka'l aththakaiya porudka'lai mutha'r palanka'laakavum santhippukka'laakavum oppuk kodukkalaam. aanaal, avat'raip peedaththin meal na'ruma'namaaka vaikkalaakaathu

<13> nee oppukkodukkum enthap poasanap paliyaiyum uppinaalea suvaippaduththak kadavaay. un kadavu'ludaiya udanpadikkaiyin uppai un paliyinin'ru neekkaathea. nee padaikkum ellaavat'roadum uppaiyum padaikkakkadavaay.

<14> nee un mutha'r palanka'lil innum pachchaiyaana kathirka'laip poasanap paliyaaka aa'ndavarukkuch seluththa vanthaaloa, avaika'lai neruppilea vaatti va'ruththa pin maavaaka araiththea aa'ndavarukkuch seluththak kadavaay.

<15> avai aa'ndavarukkaana kaa'nikkaiyaathalaal, avat'rinmeal e'n'neyaiyum vaarththuth thoopa vakaika'laiyum iduvaay.

<16> kuruvoa athinin'ru, araikkappatta koathumaiyilum e'n'neyilum oru paakaththaiyum thoopavakai ellaavat'raiyum ninaivuch sinnamaakach sutterippaar.

[leaviyaraakamam 03]

<1> oruvan samaathaanap paliyaip padaikkak karuthi, maattu manthaiyil on'rai eduththuch seluththa vanthaal athu kaa'laiyaayirunthaalum sari, pasuvaayirunthaalum sari, ma'ruvat'riruppathaiyea aa'ndavar munnilaiyil seluththak kadavaan.

<2> avan than palimirukaththin thalaimeethu kaiyai vaiththapin saadchiyak koodaaraththukku munpaaka athanai vettak kadavaan. pinpu aaroanin puthalvarka'laakiya kurukka'l athan iraththaththaip palipeedaththin meal sut'rilum vaarkkakkadavaarka'l.

<3> samaathaanap paliyilea kudalka'laich sut'riyirukki'ra kozhuppaiyum, kudalka'lin u'l'lirukki'ra kozhuppu muzhuvathaiyum aa'ndavarukkup paliyaaka oppukkoduppaarka'l.

<4> ira'ndu si'ru neerakangka'laiyum vilaappu'raththilirukki'ra kozhuppaiyum, si'ru neerakangka'laiyum, kalleeralaiyum searntha savvaiyum (eduththu viduvaarka'l).

<5> avaika'laip peedaththin mealu'l'la vi'rakuk kattaika'lil neruppup pat'ra vaiththu eriththu aa'ndavarukku mikka na'ruma'namu'l'la kaa'nikkaiyaakach seluththak kadavaarka'l.

<6> avan aattaich samaathaanap paliyaakach seluththa varum poathum athu, aa'naanaalum sari, pe'n'naanaalum sari, ma'ruvat'rathaay irukka vea'ndum.

<7> avan aattukkuttiyai aa'ndavar munnilaiyil oppuk koduththaal,

<8> avan than palipporu'lin thalaimeethu kaiyai vaiththu, athaich saadchiyak koodaaraththu ma'ndapaththil vettik kollak kadavaan. pi'raku aaroanin puthalvarka'l peedaththin meal sut'rilum athan iraththaththai vaarththu,

<9> samaathaanap paliyilea kozhuppaiyum muzhuvaalaiyum aa'ndavarukkup paliyittuk kaa'nikkaiyaay oppuk koduppaarka'l.

<10> an'riyum, kuru, si'ru neerakangka'laiyum, vayi'ru muthaliya ellaa uyiru'ruppukka'laiyum moodiyu'l'la kozhuppaiyum, vilaavai moodiyu'l'la kozhuppaiyum, iru si'ru neerakangka'laiyum kalleeralaiyum searntha savvaiyum (eduththu)

<11> avaika'laip peedaththin mealu'l'la neruppilea poattu, neruppukkum, aa'ndavarukku idum kaa'nikkaikkum u'navaakach sutterippaar.

<12> avan ve'l'laattai aa'ndavarukkuk kaa'nikkaiyaaka oppukkoduththaaloa,

<13> avan palimirukaththuth thalaiyinmeethu than kaiyai vaiththu athaich saadchiyak koodaaravaayilil kollakkadavaan. aaroanin puthalvar peedaththin meal sut'rilum athan iraththaththai vaarththu,

<14> athilea aa'ndavarudaiya neruppukku iraiyaaka vayi'ru muthaliya u'ruppukka'laiyum mooduki'ra kozhuppaiyum,

<15> ira'ndu si'ru neerakangka'laiyum avat'rin mealirukkum vilaavai aduththa savvaiyum, si'ru neerakangka'loadirukkum eeralin kozhuppaiyum eduththu,

<16> na'ruma'nappaliyaaka ivaika'laik kuru peedaththin meethu'l'la neruppil sutterikkakkadavaar.

<17> kozhuppaanathellaam aa'ndavarukku uriyathu. ithu ungka'l thalaimu'raithoa'rum, neengka'l vaazhum idam thoa'rum maa'raatha sattamaay irukkum. an'riyum, iraththaththaiyaavathu kozhuppaiyaavathu neengka'l u'n'nalaakaathu en'raru'linaar.

[leaviyaraakamam 04]

<1> mealum aa'ndavar moayeesanai noakki:

<2> nee israayeal makka'lukkuch sollavea'ndiyathaavathu: seyya vea'ndaamen'ru aa'ndavar katta'lai ittavaika'lil on'raith theriyaamal mee'ri oruvan paavam seyyum poathu,

<3> allathu apiseakam seyyap pet'ra oru kuru paavam seythu athanaal makka'laiyum paavaththi'rku udpaduththum poathu, avan than paavaththi'rku parikaaramaaka ma'ruvat'ra oru i'langkaa'laiyai aa'ndavarukku oppuk koduppaanaaka.

<4> (evvaa'renil) saadchiyak koodaaravaayililea aa'ndavar thirumun athaik ko'narnthu athan thalaiyinmeethu kaiyai vaiththu, athaik kon'ru aa'ndavarukkup paliyiduvaan.

<5> pi'raku anthak kaa'laiyin iraththaththil kogncham eduththuch saadchiyak koodaaraththinu'l ko'ndu vanthu,

<6> avviraththaththil viralaith thoayththu, athaik ko'ndu eazhumu'rai aa'ndavar thirumun parisuththa idaththin thiraikkethirea the'lippaan.

<7> mealum, avan athil kogncham eduththuch saadchiyak koodaaraththin u'l'leayirukkum aa'ndavarukku mika viruppamaanathaakavum na'ruma'namu'l'lathaakavum irukkumpadi peedak kompuka'lin meal poosuvaan. meethiyai ellaam koodaara vaayililu'l'la thakanappali peedaththin adiyil oot'rividakkadavaan.

<8> pi'raku avan paavaththi'rkup parikaaramaakach seluththappadum palip poru'lin kozhuppu muzhuvathaiyum, kudalka'lai moodiyirukkum kozhuppaiyum, u'l'lea irukki'ra ellaavat'raiyum eduththu,

<9> ira'ndu si'ru neerakangka'laiyum, avat'rin mealirukkum vilaavai aduththa savvaiyum, si'runeerakangka'loadu irukkum eeralin kozhuppaiyum eduththu,

<10> samaathaanappalikkuriya kaa'laikkuch seyki'ra vazhakkappadi, avat'raiyellaam thakanap palipeedaththin meal sutterikkak kadavaan.

<11> aanaal, thoalaiyum, i'raichchi muzhuvathaiyum,

<12> thalai, kaal, kudal, saa'nam, muthaliya mat'ra udalu'ruppukka'laiyum paa'laiyaththi'rku ve'liyea saampal kottuvatha'rkuk ku'rikkappatta suththamaana idaththi'rkuk ko'ndu poay, avvidaththilea vi'rakuk kattaika'lin meal ittuch sutterikkak kadavaan.

<13> israayealin makka'l ellaarum a'riyaamaiyinaal thava'ri aa'ndavarudaiya katta'laikku viroathamaanathaich seythu,

<14> pi'raku, thaangka'l seythathu paavamen'ru ka'ndupidiththaal, avarka'l thangka'l paavap parikaaramaaka oru i'langkaa'laiyai oppuk kodukka vea'ndum. atha'rkaakak koodaara vaayilukku athaik ko'ndu varavea'ndum.

<15> appoathu makka'lil moopparka'l aa'ndavar thirumun athan thalai meethu kaiyai vaippaarka'l. antha i'langkaa'lai aa'ndavar thirumun paliyidappatta pin,

<16> apiseakam seyyap pet'ra kuru athan iraththaththil si'rithu eduththuch saadchiyak koodaaraththinu'l ko'ndu vanthu,

<17> athilea than viralaith thoayththu eazhumu'rai thiraikku mun the'lippaar.

<18> pi'raku saadchiyak koodaaraththilea aa'ndavar thirumun amainthirukkum peedaththin kompuka'lilum antha iraththaththil kogncham poosi, egnchiya iraththaththaich saadchiyak koodaara vaayililu'l'la thakanap peedaththin adiyil oot'ri viduvaar.

<19> mealum athanudaiya kozhuppellaavat'raiyum peedaththinmeethu sutterippaar.

<20> munpu seythathu poalavea inthak kaa'laikkum seythu kuru avarka'lukkaaka vea'ndavea, aa'ndavar, avarka'l meethu irakkam ko'lvaar.

<21> munpu seythathu poalavea ikkaa'laiyaiyum paa'laiyaththi'rku ve'liyea ko'ndupoaych sutterikkakkadavaar. ivvaa'ru makka'lin paavaththi'rkup parikaaram seyyappadum.

<22> arasan aa'ndavarudaiya sattaththaal vilakkappattavat'ril on'raith theriyaamal seythu paavaththi'rku aa'laaki,

<23> pin thanathu paavaththai a'riya vanthaal, ma'ruvat'ra ve'l'laattukkidaay on'rai aa'ndavarukkup paliyaaka oppukkoduththu,

<24> thanathu kaiyai athan thalai meethu vaiththu athu paava vimoasanap paliyaay iruppathanaal, aa'ndavar thirumun thakanappaliyiduvatha'rkuk ku'riththirukkum idaththilea athaip paliyiduvaan.

<25> pinnar kuru paavaththukkaana palipporu'lin iraththaththilea viralaith thoayththuth thakanap palipeedaththin kompuka'lil thadavi, egnchiya iraththaththai athan paathaththilea oot'ri viduvaar.

<26> kozhuppaiyoa, samaathaanap palika'lil seyyappaduki'ra vazhakkappadi, (peedaththinmeethu) sutteriththa pi'raku, kuru avanukkaakavum avan paavaththukkaakavum man'raadavea avan mannippadaivaan.

<27> naattu makka'lil yaareanum a'riyaamaiyinaal aa'ndavarudaiya katta'laika'laal vilakkappattavaika'lil yaathon'raiyum mee'rip paavam seythaal,

<28> avan than paavaththaik ka'ndu'narntha pin ma'ruvat'ra oru ve'l'laattai oppukkoduththu,

<29> paavappo'ruththalukkaana anthap palimirukaththin thalaimeethu kaiyai vaiththu, athaith thakanap paliyidum idaththilea vettik kollakkadavaan.

<30> kuruvum tham viralil iraththaththai eduththuth thakanap palipeedaththin kompuka'lil thadavi, egnchiya iraththaththai athan adiyilea oot'rividuvaar.

<31> samaathaanap palika'lil seyyappaduvathupoal,(kuru) kozhuppellaam eduththukko'ndu poayp peedaththin meethu aa'ndavarukku na'ruma'namaaych sutteriththu, avanukkaaka man'raaduvaar. appoathu avanukku mannippuk kidaikkum.

<32> aanaal, avan manthaiyinin'ru ma'ruvat'ra oru pe'n aattaip paava vimoasanap paliyaaka oppukkoduppaanaayin,

<33> avan athan thalaimeethu than kaiyai vaiththuth thakanappali mirukangka'l kollappadum idaththilea athaik kollakkadavaan.

<34> kuruvoa tham viralil athan iraththaththai eduththuth thakanap pali peedaththin kompuka'lil thadavi, egnchiya iraththaththai athan adiyil oot'ri viduvaar.

<35> pi'raku, samaathaanap paliyaaka vettappadum semma'rik kidaayikkuch seyki'ra vazhakkappadi, athanudaiya kozhuppellaam eduththup peedaththin meethu aa'ndavarukku uriththaana thoopavakaika'laakach sutteriththu, avanukkaakavum avan paavaththukkaakavum man'raaduvaaraaka. athanaal avanukku mannippuk kidaikkum.

[leaviyaraakamam 05]

<1> aa'naiyiduki'ravanudaiya kuralaik keattuch saadchi solla vanthavan thaan ka'ndathaiyum nichchayamaay a'rinthathaiyum therivikkaamal poavaanaayin, avan kut'ravaa'liyaaki'raan. than akkiramaththaith thanmeal sumanthu ko'lvaan.

<2> kaattu mirukaththaal kollappatta udalaiyoa, thaanaakach seththathaiyoa, oorvanavat'raiyoa vea'rentha asuththamaana poru'laiyoa thottavan thaan theettuppattavan enpathai ma'ranthirunthaalum, theettum kut'ramum u'l'lavanaay irukki'raan.

<3> allathu, manithar evvitha asuththaththinaal vazhakkamaayth theettuppaduvaarka'loa avvithamaayth theettuppatta manitharil yaareanum oruvanaith thottavan muthalil ma'ranthu pi'raku athanai a'riya vanthaal avan kut'raththi'rku udpaduvaan.

<4> nanmaiyoa theemaiyoa thaan seyvathaaka aa'naiyittum vaayinaal solliyum saththiyam seythavan muthalilea ma'ranthum pi'raku thaan seythathu paavamen'ru a'rikkaiyittaal,

<5> thaan seytha kut'raththukkaakath thavam seyyavum,

<6> manthaiyinin'ru oru pe'n semma'riyaattuk kuttiyaiyoa, pe'n ve'l'laattuk kuttiyaiyoa oppukkodukkavum kadavaan. appoathu kuru avanukkaakavum avan kut'raththukkaakavum vea'ndikko'lvaar.

<7> aanaal, avan mirukaththai oppukkodukka vasathiyillaathavanaayiruppin avan ira'ndu pu'rakka'laiyoa ira'ndu maadappu'raak kugnchuka'laiyoa eduththuk kut'raththi'rkaaka on'raiyum, thakanap palikkaakap pi'rithon'raiyum aa'ndavar thirumun ko'nduvarakkadavaan.

<8> pin avaika'laik kuruvidam koduppaan. ivar paava nivaara'nap palikku uriyathai muthalil seluththi, athan thalaiyai athan kazhuththinpaal va'laiththu athai muzhuvathum odikkaamalum ira'ndaakkaamalum kon'ru,

<9> avan iraththaththaip palippeedaththin pu'raththea the'lippaar. pi'raku, athu kut'raththi'rkuriya paliyaakaiyaal, mignchum iraththamellaavat'raiyum athan adiyil ozhuka viduvaar.

<10> mat'rathaiyoa vazhakkappadi thakanap paliyaakach sutterippaar. pin avanukkaakavum avan kut'raththi'rkaakavum avar vea'nda avanukku mannippuk kidaikkum.

<11> mea'rsonna ira'ndu pu'raakka'laiyoa, ira'ndu maadappu'raak kugnchuka'laiyoa ko'ndu varak koodaathavanaayiruppin, thanathu kut'raththi'rkaaka eppi (en'ra a'lavil) paththil oru pangku miruthuvaana maavai oppukkoduppaan. athu paavanivaara'nap (pali) yaakaiyaal, athanmeal e'n'ney vaarkkaamalum thoopa vakaika'l idaamalum,

<12> athaik kuruvidaththil ko'ndu varuvaan. ivar athinin'ru oru kaippidi eduththu, oppukkoduththavanudaiya ninaivaakap peedaththin meethu sutteriththu, avanukkaaka man'raadip parikaaram seyvaar.

<13> egnchiyathoa nan kodaiyaakak kuruvaich searum en'raru'linaar.

<14> mealum aa'ndavar moayeesanai noakki:

<15> oruvan a'riyaamaiyaal aa'ndavarukku archchiththu othukkappattavat'rin kaariyaththilea ma'raich sadangkuka'laich sariyaay anusariyaathathin moolam paavaththi'rku aa'laanaal, avan than kut'raththi'rkaakap parisuththa idaththu ni'raiyinpadi ira'ndu seekkal vilai pe'rumaana oru ma'ruvat'ra aattukkidaayai manthaiyinin'ru ko'nduvanthu oppuk koduppaan.

<16> thannaal u'ndaana izhappi'rku eedu seyyakkadavaan. athanoadu janthil oru pangkaik koottik kuruvin kaiyil kodukkakkadavaan. kuruvoa, aattukkidaayai oppukkoduththu avanukkaaka man'raada, avanukku mannippuk kidaikkum.

<17> oruvan aa'ndavarudaiya sattaththaal vilakkappattavaika'lil ethaiyeanum theriyaamal seythu paavaththi'rku aa'laanaal, avan than akkiramaththaik ka'nda'rinthavudanea,

<18> than paavaththin kanaththukkum a'lavukkum thakkapadi manthaiyinin'ru therinthedukkappatta oru ma'ruvat'ra aattukkidaayaik kuruvidam ko'ndu varuvaan. ivaroa, a'riyaamal seythaan en'ru avanukkaaka vea'ndavea, avanukku mannippuk kidaikkum.

<19> eanen'raal avan a'riyaamaiyaaleayea aa'ndavarukku viroathamaayk kut'ragn seythaan en'raru'linaar.

[leaviyaraakamam 06]

<1> mealum aa'ndavar moayeesanai noakki:

<2> yaareanum oruvan paaviyaaki aa'ndavaraip pazhiththu, ayalaan thannai nampith than po'ruppil oppuviththa poru'laith thaan vaangkavillai en'ru ma'ruththoa, eatheanum poru'lai valakkaaramaayp pa'riththoa than ayalaanukku aa'l maa'raattam seythoa,

<3> kaa'naama'rpoana poru'laik ka'ndadainthum, 'illai' ena ma'ruththu athaik ku'riththup poyyuraiththoa allathu manithar vazhakkamaaych seyyum pa'rpala paavangka'lil yaathon'raiyoa seythiruppaanaayin,

<4> avan kut'ravaa'liyen'ru niroopikkappatta pin,

<5> avan vagnchakamaayk kaikko'l'lath theadiyavat'raiyellaam muzhuthumea thiruppik kodukka vea'ndiyathu. an'riyum, athanoadu ainthil oru pangku athikamaakak kootti, nattam adaintha urimaiyaa'lanukkum koduththu eedu seyyakkadavaan.

<6> mealum thanathu paava mannippukkaakach seytha kut'raththin kanaththukkum a'lavukkum thakkapadi manthaiyinin'ru ma'ruvat'ra aattukkidaayaik ko'ndu vanthu, athaik kuruvidam oppuk koduppaan.

<7> ivar aa'ndavar thirumun avanukkaaka man'raada, avan kut'ramellaam mannikkappadum en'raar.

<8> aa'ndavar mealum moayeesanai noakki:

<9> nee aaroanukkum avan puthalvarka'lukkum katta'laiyida vea'ndiyathaavathu: thakanapalikkaduththa ozhungku eanen'raal: thakanappali iravu muzhuvathum vidiya'rkaalai varaiyilum peedaththin meal eriya vea'ndiyathuman'ri, athan neruppu athea peedaththin neruppaay irukkavum vea'ndum.

<10> kuru, melliya sa'nal noolaal neyyappatta angkiyaiyum salladaththaiyum a'ninthavaraay neruppil erintha thakanap paliyin saampalai eduththup peedaththa'ndaiyil kottakkadavaar.

<11> pin, munthina udaika'laik kazhat'ri vea'ru (udaika'lai) a'ninthu ko'ndu, anthach saampalaip paa'laiyaththukku ve'liyea ko'ndu poay, mikath thooymaiyaana idaththilea (kotti), athu puzhuthiyaay maa'rippoaka viduvaar.

<12> neruppoa eppozhuthum peedaththil erinthu ko'ndirukkum. kuru naa'l thoa'rum kaalaiyil vi'rakuka'lai ittu, athan meethu thakanap paliyaiyum samaathaanap palika'lin kozhuppaiyum vaiththu erikkakkadavaar.

<13> anneruppoa, orupozhuthum a'nainthu poakaamal, eppozhuthum peedaththin meal irukka vea'ndiyathaam.

<14> aaroanin puthalvarka'l aa'ndavarukku munnum pali peedaththi'rku munnum padaikka vea'ndiya palikkum, paanapoasanap palika'lukkumaduththa sattamaavathu:

<15> kuru, e'n'ney the'likkappatta miruthuvaana maavil oru kaippidi eduththu, athaiyum, maavin meal vaikkappattirukkum thoopa vakaika'l yaavaiyum peedaththin meal aa'ndavarukku mikka na'ruma'naththin adaiyaa'lamaaka erikkakkadavaan.

<16> maavil meethiyaanathaiyoa aaroanum avan puthalvarka'lum pu'lippillaamal u'npaarka'l. koodaara ma'ndapamaakiya parisuththa idaththilea athai u'npaarka'l.

<17> athu pu'lippillaathirukka vea'ndiyathu. athil oru paakam aa'ndavarukkuth thakanappaliyaakap padaikkappadukin'rathinaalea, athu paava nivaara'nap paliyaip poalum, kut'ra nivaara'nap paliyaip poalum, mikap punithamaanathu.

<18> aaroan kulaththaich searntha aadavar mattumea athai u'npaarka'l. aa'ndavarukkup pali seluththumpoathu neengka'l en'rum thalaimu'rai thalaimu'raiyaay anusarikka vea'ndiya vithi ithuvaam. athaith thoduki'ra evanum punithamadaivaan en'raru'linaar.

<19> mealum, aa'ndavar moayeesanai noakki:

<20> aaroanum avan puthalvarka'lum thangka'l apiseaka naa'lil aa'ndavarukkup padaikka vea'ndiya kaa'nikkai ennaven'raal, eappi a'lavil paththil oru pangku miruthuvaana maavaik kaalaiyil paathiyaakavum maalaiyil paathiyaakavum thodarntha paliyaaych seluththak kadavaarka'l.

<21> athu e'n'ney the'likkappattuch sattiyilea porikkappadum. athai aa'ndavarukku mikka na'ruma'namaakap padaikka vea'ndiyavan,

<22> than thakappanin idaththilea urimaiyoadu apiseakam seyyap patta kuruveayaam. mea'rsonna kaa'nikkaiyoa peedaththinmeal muzhuvathum erikkappadakkadavathu.

<23> eanen'raal kurukka'lin paliyellaam neruppilea eripadumea thavira, avai evanaalum u'n'nappada maattaathu en'raru'linaar.

<24> mee'ndum aa'ndavar moayeesanai noakki:

<25> nee aaroanidamum avan puthalvaridamum solla vea'ndiyathaavathu: paavanivaara'nap paliyin ozhungku mu'raiyaavathu; thakanappali oppukkodukkappadum idaththileayea paavanivaara'nap paliyum oppukkodukkappadum.

<26> ithu mikavum parisuththamaanathu, oppukkodukki'ra kuru koodaara ma'ndapaththil parisuththa idaththil ithai u'npaar.

<27> ithan i'raichchiyaith thoduvana ellaam parisuththamu'l'lathaakum. ithan iraththaththil si'rithu or aadaiyil the'riththathaayin antha aadai oru parisuththamaana idaththil kazhuvappada vea'ndum.

<28> ithu samaikkappatta madpaa'ndam udaikkappada vea'ndum. ve'nkalap paaththiraththil samaikkappattathaayin athu vi'lakkappattuth tha'n'neeraal kazhuvappada vea'ndum.

<29> kurukulaththaich searntha aadavar yaavarum ithan i'raichchiyai u'npaarka'l. eanen'raal, ithu mikavum parisuththamaanathu.

<30> aanaal paava nivaara'nap paliyin iraththaththilea si'rithu, paavap parikaaraththin poruttup parisuththa idaththinu'l saadchiyak koodaaraththil ko'ndu varappadum. anthap palipporu'l u'n'nappadalaakaathu; maa'raaka neruppilea erikkappada vea'ndum

[leaviyaraakamam 07]

<1> kut'ra nivarththiyaaka oppukkodukkappadum paliyin ozhungku mu'raiyaavathu: athu mikavum parisuththamaanathu.

<2> aakaiyaal thakanap pali mirukam kollappadum idaththileayea kut'ra nivarththip palimirukamum vettappadum. athan iraththam peedaththaich sut'rilum oot'rappadum.

<3> athan vaalum, kudalka'lai moodiya kozhuppum,

<4> ira'ndu si'runeerakangka'lum, vilaavai aduththa kozhuppum, eeralin mealum si'runeerakangka'lin mealum irukki'ra savvum padaikkappadum.

<5> kuru avat'raip palipeedaththin meal erikkak kadavaar. athu kut'ra nivarththiyin poruttu aa'ndavarukku oppukkodukkappadum na'ruma'namu'l'la thakanap paliyaam.

<6> ithu mikavum parisuththamaanathaal ithan i'raichchiyaik kuru kulaththaich searntha aadavar mattum, parisuththa idaththil vaiththu u'npaarka'l.

<7> paava nivaara'nap pali poan'rea kut'ra nivarththippaliyum. avvira'ndi'rkum ozhungku mu'rai on'rea. avat'raip padaikkum kuruvukkea avai sontham.

<8> thakanap palimirukaththai oppukkodukki'ra kuru athan thoalaith thamakkaaka vaiththuk ko'lvaar.

<9> aduppilea eat'rich samaikkap padum miruthuvaana maavin paliyum, irumputh thattin mealum sattiyilum samaikkap pattavai ellaamum athathaich seluththuki'ra kuruvukkuch sonthamaakum.

<10> e'n'neyil pisainthathum samaikkap padaathathumaanavai aaroanin puthalvarellaarukkum saripaakamaakap pangkidappadum.

<11> aa'ndavarukku oppuk kodukkappaduki'ra samaathaanap paliyaich saarntha ozhungku mu'raiyaavathu:

<12> oruvan nan'rik kadani'rkaakap pali oppuk koduppathaayirunthaal, avan e'n'ney the'likkappatta pu'liyaatha appangka'laiyum, e'n'ney thadavappatta pu'liyaatha pa'niyaarangka'laiyum, samaikkappatta miruthuvaana maavaiyum, e'n'ney kalantha palakaarangka'laiyum oppukkoduppaanaaka.

<13> nan'riya'rithalaakach seluththappadum samaathaanap paliyin poathu avan pu'liththa maavinaal seyyappatta appangka'laiyum searththu oppukkodukkattum.

<14> inthap padaippukka'lil ovvon'ru mutha'r palanaaka aa'ndavarukkuch seluththappadum. athu paliyin iraththaththaith the'likki'ra kuruvaich searum.

<15> athan i'raichchiyoa athea naa'lil u'n'nappada vea'ndum. athil yaathon'raiyum vidiya'rkaalai varai vaiththirukkak koodaathu.

<16> oruvan nearchchiyin poruttoa, than sontha viruppaththinaal unthappattoa pali seluththinaal, athuvum athea naa'lil u'n'nappadum. meethi eatheanum irukkumaayin ma'runaa'l u'n'nalaam.

<17> aanaal, moon'raam naa'l athil eathaavathu meethiyirukkumaanaal, athuvellaam sutterikkappadavea'ndum.

<18> oruvan samaathaanap paliyin i'raichchiyil meethiyaanathai moon'raam naa'l u'npaanaayin, anthak kaa'nikkai vee'naaki, athaich seluththinavanukkup palanin'rip poayvidum. athanoadu iththakaiya i'raichchiyaal thannaiyea theettuppaduththum evanum kut'ravaa'liyaavaan.

<19> theettaana enthap poru'lileanum patta i'raichchi u'n'nappadaamal neruppilea sutterikkappadak kadavathu. mat'ra i'raichchiyai, thooymaiyaayirukki'ravan u'n'nalaam.

<20> theettu'l'lavanaay irukki'ravan aa'ndavarukku oppukkodukkappatta samaathaanap paliyin i'raichchiyai u'ndaal, avan than inaththilirunthu vilakku'ndu poakakkadavaan.

<21> appadiyea manithanudaiya theettaiyoa mirukaththinudaiya theettaiyoa, allathu theettuppaduththak koodiya vea'renthap poru'lin theettaiyoa, thottapin (mea'rsonna) i'raichchiyai u'npavan than inaththilirunthu vilakku'ndu poakakkadavaan en'raru'linaar.

<22> mealum aa'ndavar meayeesanai noakki:

<23> nee israayeal makka'lidam solla vea'ndiyathaavathu: aadu, maadu, ve'l'laadu ivat'rin kozhuppai neengka'l u'n'nalaakaathu.

<24> thaanaaych seththa mirukaththinudaiya kozhuppaiyum kodiya mirukaththaal kollappatta mirukaththinudaiya kezhuppaiyum neengka'l palavithamaayp payanpaduththalaam.

<25> aa'ndavarukkuth thakanap paliyaaka oppukkodukkappada vea'ndiya kozhuppai u'ndavan than inaththilirunthu vilakku'ndu poakakkadavaan.

<26> pa'ravaiyaanaalum sari, mirukamaanaalum sari. neengka'l yaathoru uyirinaththin iraththaththaiyum u'n'nalaakaathu.

<27> evaneanum iraththaththai u'ndirunthaal, avan than inaththilirunthu vilakku'ndu poakakkadavaan en'raru'linaar.

<28> mealum aa'ndavar moayeesanai noakki:

<29> nee israayeal makka'lidam solla vea'ndiyathaavathu: aa'ndavarukkuch samaathaanappali seluththupavan athanudan sonthap paliyaakiya paanapoasanap paliyaiyum seluththakkadavaan.

<30> avan palimirukaththinudaiya kozhuppaiyum maarpaiyum kaika'lil eanthikko'ndu, avvira'ndaiyum aa'ndavarukkuk kaa'nikkaiyaaka oppukkoduththa pin kuruvidam oppuviththu viduvaan.

<31> ivar kozhuppaip palip peedaththin meal erippaar. maarpoa aaroanukkum avan puthalvarka'lukkum uriyathaakum.

<32> samaathaanappali mirukangka'ludaiya valathu munnan thodai puthuppalanaakak kuruvukkuch sonthamaakum.

<33> aaroanin puthalvaril iraththaththaiyum kozhuppaiyum oppuk koduppavanukku valathu munnanthodai sonthamaakum.

<34> eanen'raal israayeal makka'ludaiya samaathaanap palika'lil, ezhuchchiyaakiya maarpaiyum, piriththalaakiya munnan thodaiyaiyum naamea eduththu, aaroanukkum avan puthalvarukkum koduththu'l'loam. ithu israayeal kudika'l anaivaraalum maa'raatha katta'laiyaay anusarikkappada vea'ndiyathu en'raru'linaar.

<35> meayeesan aaroanaiyum avar puthalvarka'laiyum kuruththuva aluvalukkena apiseakam seytha naa'lil, avarka'lukkuth thiruma'raich sadangkuka'lilea ea'rpatta palanum athuvea.

<36> israayeal makka'l maa'raatha katta'laiyaayth thalaimu'rai thoa'rum avarka'lukkuk kodukka vea'ndumen'ru aa'ndavaraal katta'laiyidap pattathum athuvea.

<37> paavap parikaaramaakavum kut'ra nivarththikkaakavum oppukkodukkappadum pali, apiseakap pali, samaathaanap pali aakiya palika'lukkaduththa ozhungku mu'raiyum athuvea.

<38> seenaayp paalainilaththiliruntha israayeal makka'l thangka'l kaa'nikkaika'lai aa'ndavarukkuch seluththa vea'ndumen'ru aa'ndavar moayeesanukkuk katta'laiyitta poathea athaich seenaay malaiyil thittappaduththi aru'linaar.

[leaviyaraakamam 08]

<1> mealum, aa'ndavar moayeesanai noakki:

<2> nee aaroanaiyum avan puthalvarka'laiyum varavazhaiththu, avarka'ludaiya aadaika'laiyum, apiseakath thailaththaiyum, paava nivaara'nap palikku oar i'langkaa'laiyaiyum ira'ndu aattuk kidaayka'laiyum, oru koodaiyil pu'liyaatha appangka'laiyum ko'ndu vanthu,

<3> sapai muzhuvathaiyum koodaara vaayililea on'ru koottuvaay en'raar.

<4> moayeesan aa'ndavar katta'laiyinpadiyea seythaar. koodaara vaayilin mun sapaiyaar ellaarum koodiyirukkaiyil,

<5> avar koottaththai noakki, aa'ndavar katta'laiyittathu innathen'ru sonnaar.

<6> pinnar aaroanaiyum avar puthalvarka'laiyum makka'lukkuk kaa'npiththu, avarka'laik ku'lippaattiya pinpu,

<7> thalaimaik kuruvukku melliya sa'nal noolaal neyyappatta u'l'langkiyai a'niviththu, idaikkachchai katti neela mealangkiyai avarmeal ittu, athanmeal eappoaththaith thariththu,

<8> athanoadu maarpuppathakkaththaich sarippaduththik kachchaiyaal kattina pinpu, negnchaapara'naththaiyum a'niviththaar. ithilea koadpaadu, u'nmai enum iru vaarththaika'l ezhuthap pattirunthana.

<9> an'riyum, avan thalaiyin meal mudiyai a'niviththa pin, aa'ndavar thanakkuk katta'laiyittirunthapadi, apiseakath thailaththinaal aruchchanai seyyappatta pon thakattaiyum avan net'rikku nearea kattinaar.

<10> pi'raku (moayeesan) apiseakath thailaththai eduththu, u'raividaththilum athilu'l'la ellaath thattumuttukka'lilum poosinaar.

<11> eazhumu'rai the'liththup palipeedaththai aruchchanai seytha pin, athaiyum, athaich saarntha ellaap paaththirangka'laiyum thottiyaiyum, athan paathaththaiyum apiseakath thailam oot'rith thadavi aruchchiththaar.

<12> athil si'rithu aaroanudaiya thalai meethu vaarththup poosi avarai apiseakam seythaar.

<13> mealum, aa'ndavar katta'laiyittirunthapadi, avar puthalvarka'laiyum varavazhaiththu avarka'lukku melliya sa'nal noolaal seytha angkika'lai a'niviththu, kachchaika'laik katti mudika'laiyum a'niviththaar.

<14> athanpin paavap parikaaraththukkaana i'langkaa'laiyai oppukkoduththaar. aaroanum avar puthalvarka'lum athan thalai meethu thangka'l kaika'lai vaiththa pin,

<15> moayeesan athai vetti iraththaththai eduththu, athil thoayththa viralaal peedak kompuka'laich sut'rilum thadavip parikaaram seythu aruchchiththu, meethiyaana iraththaththai athan adiyil oot'rinaar.

<16> pin kudalka'lin mealiruntha kozhuppaiyum, kalleeralin savvaiyum, ira'ndu si'runeerakangka'laiyum, avat'rilu'l'la kozhuppukka'laiyum peedaththin meal eriththaar.

<17> i'langkaa'laiyaith thoaloadum i'raichchiyoadum saa'niyoadum, aa'ndavar katta'laiyittirunthapadi, paa'laiyaththi'rku ve'liyea sutteriththaar.

<18> mealum or aattukkidaayaiyum thakanappaliyaakach seluththinaar. athan thalaiyinmeal aaroanum avar puthalvarka'lum thangka'l kaika'lai vaiththapin avar athai vetti,

<19> athan iraththaththaip palippeedaththin meal sut'rilum vaarththaar.

<20> pi'raku antha aattuk kidaayaiyum thu'ndu thu'ndaay vetti, athan thalaiyaiyum u'ruppukka'laiyum kozhuppaiyum neruppil sutteriththaar.

<21> athanpin kudalka'laiyum kaalka'laiyum tha'n'neeraal kazhuviyeduththu, aattukkidaay muzhuvathaiyum moayeesan peedaththinmeal sutteriththaar. eanen'raal, athu aa'ndavarukku mikka na'ruma'namu'l'la thakanappaliyaam. ivaiyellaam aa'ndavar thanakkuk katta'laiyittirunthapadi moayeesan seythu mudiththaar.

<22> pinnar kurukka'lin apiseakaththi'rkaaka mat'roru aattuk kidaayaiyum oppukkoduththaar. aaroanum avar puthalvarka'lum athan thalai meal thangka'l kaika'lai vaiththanar.

<23> moayeesan athai vetti, athan iraththaththil kogncham eduththu aaroanin valakkaathin madalilum valak kai kaalka'lin peruviralilum thadavinaar.

<24> pi'raku aaroanin puthalvaraiyum azhaiththu, avarka'ludaiya valakkaathin madalilum valak kai kaalka'lin peruviralilum paliyidappatta aattukkidaayin iraththaththaip poosi, egnchiya iraththaththaip peedaththin meal sut'rilum vaarththaar.

<25> aanaal kozhuppaiyum, vaalaiyum, kudalka'lai moodiya kozhuppu muzhuvathaiyum, kalleeralin mealu'l'la savvaiyum, ira'ndu si'ru neerakangka'laiyum, avat'rin kozhuppaiyum, valathu munnan thodaiyaiyum piriththeduththaar.

<26> appoathu aa'ndavar thirumun iruntha koodaiyinin'ru pu'liyaatha oar appaththaiyum, e'n'ney the'likkappatta oru palakaaraththaiyum, oru pa'niyaaraththaiyum eduththu avat'raik kozhuppukka'lin mealum valathu munnan thodaiyin mealum vaiththu,

<27> avat'raiyellaam on'raay aaroanudaiya kaiyilum avar puthalvar kaiyilum vaiththaar. avarka'l avaika'lai aa'ndavar thirumun uyarththina pin,

<28> moayeesan avarka'l kaiyilirunthu avaika'lai mee'ndum vaangkith thakanap palippeedaththin meal sutteriththaar. eanen'raal, avai apiseakaththukkaduththa kaa'nikkaiyum aa'ndavarukku na'ruma'namu'l'la nearchchaip palika'l.

<29> aattukkidaayin maarkka'ndaththai eduththu aa'ndavar thirumun uyarththina pin, aa'ndavar katta'laiyittirunthapadi athanai apiseakam seyyappatta kidaayil thanakkuriya pangkaaka eduththuk ko'ndaar.

<30> an'riyum, apiseakath thailaththilum palip peedaththin mealiruntha iraththaththilum si'rithu eduththu, aaroan mealum, avar udaika'l meethum, avar puthalvarka'l mealum, avarka'ludaiya udaika'l meethum the'liththaar.

<31> avarka'lai udaika'l moolamaayp parisuththamaakkina pin, avarka'lai noakki: neengka'l antha i'raichchiyaik koodaara vaayil mun samaiththu, angkeayea avat'rai u'n'nungka'l; koodaiyil vaikkappattu'l'la apiseaka appangka'laiyum u'n'nungka'l. ippadiyea aa'ndavar ennai noakki: aaroanum avar puthalvarka'lum avat'rai u'n'nattum;

<32> aanaal, i'raichchiyilum appangka'lilum meethiyaay iruppanavellaam neruppilea erikkappadum en'ru sonnaar.

<33> apiseaka naadka'l ni'raivu pe'rumattum, eazhu naadka'lum neengka'l koodaara vaayilai vittu ve'liyea'raatheerka'l. apiseakam eazhu naa'lil ni'raivu pe'rum (en'raar).

<34> paliyin ma'raich sadangku ni'raivu'rum poruttu an'ru avvithamea seyyappattathu.

<35> mee'ndum: neengka'l saakaatha padikku iravu pakalaay aasaarak koodaaraththil thangkiyirunthu aa'ndavarukkuk kaaval kaakkak kadaveerka'l. eanen'raal, enakku ivvaa'ru katta'laiyidappattathu (en'raar).

<36> aa'ndavar moayeesan moolamaayk katta'laiyitta ellaak kaariyangka'laiyum aaroanum avar puthalvarka'lum ni'raiveat'rinar.

[leaviyaraakamam 09]

<1> ettaam naa'lil moayeesan aaroanaiyum, avar puthalvaraiyum, israayealaril moopparaiyum varavazhaiththu, aaroanai noakki:

<2> nee paava nivarththippaliyaaka oar i'langkaa'laiyaiyum thakanap paliyaaka ma'ruvat'ra oar aattuk kidaayaiyum manthaiyinin'ru therintheduththu aa'ndavarukku mun ko'nduvarak kadavaay en'raar.

<3> mealum israayeal makka'lai noakki: neengka'l paava nivaara'nap palikken'ru oar aattuk kidaayaiyum, thakanap palikken'ru oru i'langkaa'laiyaiyum, oru vayathaana ma'ruvat'ra oar aattukkuttiyaiyum,

<4> samaathaanap palikken'ru oru maadum, oru aattuk kidaayum ko'ndu vanthu, avat'rai aa'ndavar thirumun vettip paliyidungka'l. ovvon'raip paliyittu varukaiyil athanoadukooda e'n'neyil pisaintha miruthuvaana maavaiyum oppukkoduppeerka'l. eanen'raal, in'ru aa'ndavar ungka'lukkuk kaadchiya'lippaar en'raar.

<5> avarka'l avvithamea moayeesan katta'laiyittiruntha ellaavat'raiyum koodaara vaayila'ndai ko'ndu vanthaarka'l. sapaiyaar ellaarum avvidaththil searnthu nin'ru ko'ndirukkaiyil,

<6> moayeesan avarka'lai noakki: aa'ndavar thiruvu'lam pat'rina vaakkaavathu: neengka'l (ivvaa'ru) seyyungka'l; avarudaiya maadchiyai neengka'l kaa'npeerka'l en'ru sonnaar.

<7> pi'raku aaroanai noakki: nee palippeedaththa'ndai vanthu, un paavaththi'rkup parikaaramaakap paliyittu neruppaiyum oppukkoduththu, unakkaakavum kudika'lukkaakavum man'raadu. pi'raku kudika'lin palimirukaththai vetti oppukkoduththu, aa'ndavar katta'laiyittapadiyea, makka'lukkaaka man'raadu en'ru sonnaar.

<8> appozhuthu aaroan palippeedaththa'ndai vanthu, tham paavaththi'rkup parikaaramaaka i'langkaa'laiyai vettinaar.

<9> avar puthalvar athan iraththaththai avarukkuch samarppikka, avar athil viralaith thoayththup peedath kompuka'lil thadavi, meethiyaanathaip peedaththin adiyil oot'rinaar.

<10> paava nivaara'nap paliyin kozhuppaiyum, si'runeerakangka'laiyum eeralin savvaiyum, aa'ndavar moayeesanukkuk katta'laiyittirunthapadi, peedaththin meal sutteriththaar.

<11> athan i'raichchiyaiyum thoalaiyum paa'laiyaththi'rku ve'liyea sutteriththaar.

<12> pi'raku thakanap paliyaiyum seluththinaar. avar puthalvarka'l athan iraththaththai avarukku vazhangka, avar athaip palippeedaththin meal sut'rilum vaarththaar.

<13> avarka'l palipporu'lai thu'ndaaka vetti, athaith thalaiyoadum ellaa u'ruppukka'loadum avarukkuch samarppiththanar. avar ellaavat'raiyum palippeedaththin meal neruppil sutteriththaar.

<14> munnarea kudalka'lum kaalka'lum tha'n'neeril kazhuvappattirunthana.

<15> mealum, avar kudika'lin paava nivaara'naththi'rkuriya paliyaakiya aattuk kidaayai oppuk koduththu, kon'ru, peedaththaich suththikariththa pinnar,

<16> athaith thakanap paliyaaka oppuk koduththathuman'ri,

<17> kaalaiyil seluththum thakanap paliyaip pat'riya sadangkuka'lai ni'raiveat'ri mea'rsonna paliyudan paana poasanap paliyaiyum searththu peedaththin meal eriththaar.

<18> an'riyum kudika'lin samaathaanap paliyaakiya maattaiyum aattukkidaayaiyum paliyittaar. avar puthalvar avarukku iraththaththaik kodukka, avar athaip peedaththin meal sut'rilum vaarththaar.

<19> aanaal avarka'l maattin kozhuppaiyum, semma'rik kidaayin vaalaiyum, si'runeerakangka'lukku aduththa kozhuppaiyum,

<20> kalleeralaich searntha savvaiyum, maark ka'ndaththinmeethu poattu vaiththaarka'l. kozhuppukka'l peedaththin meal sutterikkappatta pin,

<21> moayeesan katta'laiyittirunthapadi aaroan samaathaanap palipporu'lin maarkka'ndangka'laiyum, valathu munnan thodaika'laiyum piriththeduththu, aa'ndavar thirumun uyarththinaar.

<22> i'ruthiyil makka'lukku mun kaika'lai viriththu avarka'lai aaseervathiththaar. ivvaa'ru avar paavanivaara'nap palika'laiyum thakanap palika'laiyum samaathaanap palika'laiyum ni'raiveat'rina pinnar, i'rangki vanthaar.

<23> moayeesanum aaroanum saadchiyak koodaaraththukku'l pukunthu si'rithu nearaththi'rkup pinnar ve'liyea vanthu makka'lai aaseervathiththanar. annearaththil aa'ndavarudaiya maadchi ellaa makka'lukkum thoan'riyathu.

<24> athaavathu aa'ndavar munnilaiyilirunthu neruppu pu'rappattu, peedaththin mealiruntha thakanap paliyaiyum athan kozhuppukka'laiyum sutteriththathu. makka'l ellaarum athaik ka'ndapoathu mukam kuppu'ravizhunthu aa'ndavaraip poat'rinaarka'l.

[leaviyaraakamam 10]

<1> aaroanin puthalvarka'laana naathaap, apiyoo enpavarka'l thoopak kalasangka'lai eduththu avat'ru'l neruppaiyum athan meal thoopaththaiyum poattu, thangka'lukkuk katta'laiyittirunthathai mee'ri aa'ndavar thirumun anniya neruppaich samarppiththanar.

<2> udanea aa'ndavaridamirunthu neruppu pu'rappattu avarka'lai eriththathu. avarka'l aa'ndavar munnilaiyilea i'ranthanar.

<3> appoathu moayeesan aaroanai noakki: aa'ndavar solki'rathaavathu: nammai a'nukivaruvoar moolam nam parisuththathanaththai ve'lippaduththuvoam; ellaa makka'lukkum mun nam maadchi thulangkap pa'n'nuvoam enki'raar en'raar. ithaik keattu, aaroan maunamaay irunthaar.

<4> pinnar moayeesan aaroanin sit'rappanaakiya oasiyealudaiya makka'laana misaayealaiyum elispaanaiyum azhaiththu: neengka'l poay ungka'l sakoathararka'lin sadalangka'laip parisuththa idaththinin'ru eduththup paa'laiyaththi'rku ve'liyea ko'ndu poangka'l en'raan.

<5> avarka'l udanea poay, thangka'lukkuk katta'laiyittapadi, avarka'laik kidantha padiyea, athaavathu: avarka'l a'ninthiruntha melliya sa'na'rsattaika'loadu eduththu ve'liyea ko'ndu poanaarka'l.

<6> moayeesan aaroanaiyum, eleayasaar, iththamaar ennum avar makka'laiyum noakki: neengka'l ungka'l thalaippaakaiyai eduththu vidavum, ungka'l aadaika'laik kizhiththuk ko'l'lavum vea'ndaam. in'real neengka'lum saaveerka'l. ellaa makka'l mealum i'raivanin koapamum u'ndaakum, ungka'l sakoathararka'lum, israayeal kudumpaththaar yaavarum aa'ndavar mootti ezhuppiya neruppaip pat'rip pulampuvaarka'laaka.

<7> neengka'loa saadchiyak koodaara vaayilukku ve'liyea poakaatheerka'l. poanaal, saaveerka'l. eanen'raal, thiru apiseakath thailam ungka'l meal irukki'rathu en'raar. avarka'l moayeesan katta'laippadiyea ellaam seythaarka'l.

<8> pinnar aa'ndavar aaroanai noakki:

<9> neeyum un puthalvarka'lum saakaathapadikku, saadchiyak koodaaraththil neengka'l pukum poathu thiraadchai irasaththaiyoa vea'ru mathuvaiyoa kudikkaamalirukka vea'ndum. athu ungka'l thalaimu'rai thoa'rum kadaippidikkappada vea'ndiya katta'laiyaam.

<10> eanen'raal, neengka'l parisuththamaanathaiyum parisuththamillaathathaiyum, theettu'l'lathaiyum theettillaathathaiyum pakuththa'riyum a'rivaik ko'ndirukka vea'ndum.

<11> athoadu aa'ndavar moayeesan moolamaay israayeal makka'lukkuth thiruvu'lam pat'rina nam ellaach sattangka'laiyum neengka'l avarka'lukku a'rivikkavum vea'ndum en'ru thiruvu'lam pat'rinaar.

<12> pinnar moayeesan aaroanaiyum avarudaiya mat'rap puthalvaraakiya eleayasaar, iththamaar ivviruvaraiyum noakki: neengka'l aa'ndavarukkuch seluththappatta paliyilea meethiyaana poasanap paliyai eduththu, athaip pu'lippillaamal palippeedaththa'ndai u'n'nungka'l. eanen'raal, athu mikavum parisuththamaanathu.

<13> aa'ndavarukkup padaikkappatta palika'lil unakkum un puthalvarka'lukkum niyamikkappattathai neengka'l parisuththa idaththil u'n'nakkadaveerka'l. enakku vidukkappatta katta'lai ithuvea.

<14> an'riyum, oppuk kodukkappatta si'ru maarkka'ndaththaiyum, pirikkappatta munnanthodaiyaiyum, neeyum unnoadu kooda un puthalvar puthalviyarum mikavum parisuththa idaththilea u'npeerka'l. eanen'raal, avai israayeal makka'ludaiya thiruppalika'lilea unakkum un pi'l'laika'lukkum kidaikkumpadi niyamikkappattirukkin'rana.

<15> u'nmaiyil avarka'l thakanap palika'lin samayaththil munnanthodaiyaiyum, maarpukka'ndaththaiyum, palipeedaththil erikkappatta kozhuppaiyum aa'ndavar munnilaiyil uyarththik kaattinaarka'l. enavea, avai unakkum un makka'lukkum niththiya katta'laiyinpadi sonthamaay irukkumen'ru aa'ndavar katta'laiyittirukki'raar en'raar.

<16> itha'rkidaiyil paavapparikaaramaakap padaikkappadaviruntha ve'l'laattuk kidaayai moayeesan theadiyapoathu, athu ea'rkenavea erikkappattirunthathaik ka'ndaar. angkiruntha aaroanin puthalvarka'laakiya eleayasaar, iththamaar meethu koapam ko'ndaar.

<17> neengka'l paava nivaara'nappaliyaip parisuththa idaththil u'n'naamal poanathenna? athu mikavum parisuththamaanathallavaa? makka'lin akkiramaththaich sumanthu ko'ndu neengka'l aa'ndavar thirumun avarka'lukkaaka man'raadum poruttuththaanea athu ungka'lukkuk kodukkappattathu?

<18> ku'rippaaka, athan iraththam parisuththa idaththukku'l'lea ko'ndu varappadavillaiyea! naan katta'lai pet'ru'l'la padi, neengka'l athaip parisuththa idaththilea u'ndirukka vea'ndum ena mozhinthaar.

<19> atha'rku aaroan: aa'ndavar thirumun paavanivaara'nap paliyum thakanappaliyum seluththappattathu in'ruthaan. aanaal, enakku nearitta thunpam umakkuth theriyumea? mikuntha thukkaththil amizhnthirukkum naan eppadi athai u'n'nakkoodum allathu, aa'ndavar viruppappadi eppadith thiruchsadangkuka'laich seyyakkoodum en'raar.

<20> moayeesan athaik keattu, avar sonna kaara'naththaich sariyen'ru oppukko'ndaar.

[leaviyaraakamam 11]

<1> mealum aa'ndavar moayeesanaiyum aaroanaiyum noakki:

<2> neengka'l israayeal makka'lidam solla vea'ndiyathaavathu: poomiyilirukki'ra ellaa mirukangka'lilum neengka'l u'n'naththakum uyirinangka'laavana:

<3> mirukangka'lin viriku'lampu u'l'lavat'raiyum, asaipoadukin'ravat'raiyum neengka'l u'n'nalaam.

<4> aanaal, ottakam muthaliya uyirka'laip poal, asaipoattum ku'lampaik ko'ndirunthum, viriku'lampu ko'ndiraathavat'raiyellaam neengka'l u'n'naamal, asuththamu'l'lavaika'laakak karuthuveerka'l.

<5> (ivvaa'ru) asaipoaduki'ra kuzhi muyal viriku'lampu u'l'lathan'ru: aathalaal, athu asuththamaanathu.

<6> muyalum appadiyea. eanen'raal athu asai poattaalum, atha'rku viriku'lampu illai.

<7> pan'riyum asuththamaanathu. athu viriku'lampu udaiyathaayinum, asaipoadaathu.

<8> avaika'l ungka'lukku asuththamaanavaika'laathalaal, avat'rin i'raichchika'lai u'n'navum, avat'rin pi'nangka'laith thodavum vea'ndaam.

<9> neervaazh uyirka'lu'l u'n'nath thakkavaika'laavana: kadal, aa'ru, ku'lam aakiyavat'ril vaazhum si'rakuka'laiyum sethilka'laiyum udaiya uyirka'laiyellaam u'n'nalaam.

<10> aanaal neer nilaika'lil oadi vaazhki'ra uyirka'lil si'rakuka'lum sethilka'lum illaathanavellaam ungka'lukku ve'ruppukkuriyanavaayirukkak kadavana.

<11> evva'lavu ve'ruppukkuriyanaven'raal avat'rin i'raichchiyaiyum neengka'l u'n'nalaakaathu; avat'rin pi'naththaiyum thodakkoodaathu.

<12> si'rakuka'lum sethilka'lum illaatha neervaazh uyirka'l ellaam theettu'l'lanavaam.

<13> pa'ravaika'lil neengka'l u'n'naamal vilakka vea'ndiyavaika'laavana: kazhuku, karudan, kadaluraaygnchi, parunthu,

<14> ellaavitha iraasaa'li, theekkoazhi, kaakkai,

<15> naarai valloo'ru

<16> ivvakaiyaich searnthavaika'l.

<17> koattaan, meenkoththi, ipis naarai,

<18> annam, koozhainaarai, sivantha kaalum mookku'l'la kuruku, kokku,

<19> ellaavithak kaathiriyaan, puzhuk koththi, ve'lavaal muthaliyana.

<20> pa'ravaika'lukku'l naanku kaalaal nadamaaduvana ellaam ungka'lukku ve'ruppukkuriyanavaay iruppanavaaka.

<21> aayinum, naanku kaalaal nadamaadiyum, tharaiyilea thaththip paayumpadi mika nediya pinnangkaalai udaiyanavat'rai, u'n'nalaam.

<22> uthaara'namaaka, pirukkus, athaakkus, oppiyamaakkus, vettukki'li muthaliya inaththaich saarnthavat'raiyellaam neengka'l u'n'nalaam.

<23> pa'ravaika'lil naanku kaalaal nadamaaduki'ra mat'ra yaavum ungka'ludaiya ve'ruppukkuriyanavaay irukkum.

<24> appadippattavaika'lin pi'naththaith thottavudan theettuppattu, maalai varai theettu'l'lavanaay iruppaan.

<25> avat'rin pi'naththai evanaavathu oruvan theavaiyin poruttuch sumanthirunthaalum avan than aadaika'laith thoayththuk kazhuvakkadavaan. avan maalai varai theettuppattiruppaan.

<26> nakam u'l'lanavaay irunthaalum, irupi'lavaana ku'lampillaamalum asaipoadaamalum irukki'ra uyirka'l yaavum asuththamaay irukkum.

<27> naanku kaalka'laiyudaiya uyirka'lukku'l'lum u'l'langkaalai oon'ri nadappana ellaam asuththamaanavai. avat'rin pi'naththaith thottavan maalai varai theettuppattavanaay iruppaan.

<28> avaika'lin pi'naththaich sumanthavan than aadaika'laith thoaykkak kadavaan. avan maalai varai theettu'l'lavanaay iruppaan. ivaiyellaam ungka'lukkuth theettaay irukkakkadavana.

<29> mealum, poomiyil nadamaadum uyirinangka'lu'l ungka'lukku asuththamen'ru e'n'na vea'ndiyavaiyaavana: peruchchaa'li, eli muthaliya ivat'rin inaththaich saarnthana,

<30> udumpu, pachchoanthi, ara'nai, oa'naan, akazheli aakiya ivaiyellaam asuththamaanavai.

<31> ivat'rin pi'naththaith thottavan maalai varai theettuppattavanaay iruppaan.

<32> avat'rin pi'nam ethan meal vizhunthathoa athuvum theettuppattathaakum. aathalaal, marappaaththiram, aadai, thoal, kampa'li, entha vealaiyum seyvatha'rkeat'ra aayuthangka'l ivaiyellaam tha'n'neeril kazhuvappada vea'ndum. avai maalai varai theettaay irukkum. (tha'n'neeril poatta pi'raku) avai suththamaakum.

<33> avat'ru'l eatheanum on'ru eathaavathu oru ma'n paaththiraththinu'l vizhunthirunthaal, antha ma'n paaththiram theettuppattathaathalaal, athai udaiththu vida vea'ndum.

<34> u'n'naththakka poru'lin meal (mea'r sonna paaththirath) tha'n'neer pattaal, athu asuththamaaki'rathu. kudikkath thakka evvithap paaththiraththin enthap paanamum asuththamaakum.

<35> avat'rin pi'nangka'lin yaathoru paakamum ethan meal vizhunthathoa athuvum asuththamaakum. aduppaanaalum thottiyaanaalum asuththamaanathaal, avai udaikkappaduvanavaaka.

<36> aanaal neeroot'rukka'lum, ki'na'ruka'lum, eari muthaliyavaika'lum theettuppadaa. avat'rilu'l'la pi'naththaith thottavanoa theettuppattavan aavaan.

<37> athu vithaikkum thaaniyaththin meal vizhunthaalum athu theettuppadaathu.

<38> aanaal, tha'n'neer vaarkkappatta vithaiyin meal pi'naththin yaathoru paakam vizhunthaalum, athu appoathea theettaaki vidum.

<39> neengka'l u'n'naththakka eathaavathoru piraa'ni seththaal, athan pi'naththaith thottavan maalai varai theettuppattavanaay iruppaan.

<40> athan i'raichchiyea u'ndavan, allathu athaich sumanthavan than aadaika'laith thoayththuk kazhuvakkadavaan. maalai varai avan theettuppattiruppaan.

<41> poomiyin meal oorki'ra uyirka'lellaam ungka'lukku ve'rukkath thakkanavaay irukkak kadavana.

<42> avat'rai u'n'nalaakaathu. avai naanku kaalaal nadanthaalum sari, vayit'raal nakarnthaalum sari, kaalka'l udaiyanavaayinum sari allathu tharaiyil oornthaalum sari, avvitha uyirka'lai neengka'l u'n'navea'ndaam. eanen'raal avai ve'rukkaththakkanavaay irukkin'rana.

<43> ungka'l aanmaakka'lai asuththappaduththaatheerka'l. neengka'l asuththaraayp poakaathapadikku avaika'lil yaathon'raiyum thodaatheerka'l.

<44> eanen'raal, ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavar naamea. naam parisuththaraakaiyaal neengka'lum parisuththarka'laay irungka'l. tharaiyin meal oorki'ra evvithap piraa'nika'laalum ungka'l aanmaakka'laith theettuppaduththaatheerka'l.

<45> eanen'raal, ungka'lukku naam kadavu'laay irukkumpadi, ungka'lai ekipthu naattilirunthu meettu vantha aa'ndavar naamea. naam parisuththaraakaiyaal neengka'lum parisuththaraay irungka'l.

<46> mirukangka'lukkum pa'ravaika'lukkum neeril asainthulaavum ellaa uyirinangka'lukkumaduththa sattam ithuvea.

<47> suththamaanatha'rkum asuththamaanatha'rkum, u'n'naththakka piraa'nika'lukkum u'n'naththakaatha piraa'nika'lukkum u'l'la vea'rupaattai ithanaaleayea neengka'l a'rinthu ko'lveerka'l en'raar.

[leaviyaraakamam 12]

<1> mealum aa'ndavar moayeesanai noakki:

<2> nee israayeal makka'lidam solla vea'ndiyathaavathu. oru pe'n karuththaangki aa'n pi'l'laiyaip pet'raal, ava'l maathavidaayu'l'la pe'n vilakkamaakiyirukkum naadka'lukkuch sariyaaka eazhunaa'l asuththamu'l'lava'laay iruppaa'l.

<3> ettaam naa'lilea kuzhanthai viruththaseathanam seyyappadum.

<4> ava'loa muppaththu moon'ru naa'l varai than iraththach suththikarippu nilaiyil irunthu, suththikara naadka'l ni'raivu pe'rumvarai yaathoru poru'laith thodaamalum, parisuththa idaththukku'l pukaamalum irukkakkadavaa'l.

<5> pe'npi'l'laiyaip pet'raa'laayin, maathavidaay mu'raimaippadi ira'ndu vaaram asuththamu'l'lava'laay irunthu, than iraththach suththikarippu nilaiyilea a'rupaththaa'ru naa'l varai irukkakkadavaa'l.

<6> ava'l aa'npi'l'laiyai allathu pe'npi'l'laiyaip pet'rirunthaalum, thannudaiya suththikara naadka'l mudivu pet'ra pin ava'l oruvayathaana aattukkuttiyaith thakanap paliyaakavum, oru pu'raakkugnchaiyoa kaattuppu'raavaiyoa paava nivaara'nap paliyaakavum saadchiyak koodaara vaayilukkuk ko'narnthu kuruvidam oppuvippaa'l.

<7> avar avat'rai aa'ndavar thirumun oppukkoduththu ava'lukkaaka man'raada, ava'l than iraththapperukkin theettu neengkich suththamadaivaa'l. aa'n pi'l'laiyai allathu pe'n pi'l'laiyaip pet'rava'laik ku'riththa sattam ithuvea.

<8> aattukkuttiyaik ko'nduvara ava'lukku vasathi illaathirunthaal ira'ndu kaattup pu'raakka'laiyoa ira'ndu maadappu'raak kugnchuka'laiyoa ko'nduvanthu on'raith thakanap paliyaakavum mat'ron'raip paavanivaara'nap paliyaakavum oppukkoduppaa'l. kuru ava'lukkaaka man'raada ava'l avvaa'rea suththamaavaa'l en'ru thiruvu'lampat'rinaar.

[leaviyaraakamam 13]

<1> mealum, aa'ndavar moayeesanaiyum aaroanaiyum noakki:

<2> oru manithanudaiya thoaliloa sathaiyiloa viththiyaasamaana ni'ramaavathu koppu'lamaavathu oruvithath thulakkamaana ve'npadalamaavathu u'ndaanaal, athu thozhunoayen'ru a'rinthu, avanaik kuruvaana aaroanidamoa, avar puthalvaru'l evanidamoa ko'nduvara vea'ndum.

<3> kuru avanudaiya thoalilea thozhunoay iruppathaiyum mayirka'l ve'n'ni'ramaay maa'riyiruppathaiyum anthath thozhunoayin thoat'ram mat'raththoalaiyum sathaiyaiyum vidach sat'rup pa'l'lamaay iruppathaiyum ka'ndaal, athu thozhunoay en'ru koo'ruvaar. appozhuthu avarudaiya theerppukkeat'rapadi antha noayaa'li thaniyaay vaikkappaduvaan.

<4> anthath thulakkamaana ve'npadalam thoalil irunthum, avvidam avanudaiya thoalaiyum sathaiyaiyum vidappa'l'lamaay iraamalum athan mayir ve'l'laiyaaka maa'raamalum irunthaal, kuru avanai eazhunaa'l adaiththu vaiththu,

<5> eazhaam naa'lil avanaip paarkkakkadavaar. appozhuthu noay athikappadaamalum, munnaivida athikamaayth thoalil padaraamalum irukkakka'ndaal, kuru mee'ndum avanai eazhunaa'l adaiththu vaiththu,

<6> eazhaam naa'lil avanaik kavaniththup paarkkakkadavaar. appoathu athu sat'ruk karumaiyaakith thoalil athikappadaamal surungkiyirunthaal, athu sirangkaakaiyaal, avanaich suththamaanavan en'ru anuppi viduvaar. ammanithanoa than aadaika'laik kazhuvich suththamaay iruppaan.

<7> aayinum, noayaa'li kuruvinaal parisoathikkappattuch suththanen'ru anuppividappatta pin, ma'rupadiyum (avan udalilea) thozhunoay athikappattaal, kuruvidam avan mee'ndum ko'nduvarappaduvaan.

<8> appoathu theettu'l'lavanen'ru theerppidappaduvaan.

<9> thozhunoay oru manithanidam kaa'nappattaal, avan kuruvidam ko'nduvarappaduvaan.

<10> kuru avanaip paarppaar. appozhuthu avan thoalilea ve'npadalangka'lum irunthu, mayir ni'ramum maa'ri, sathaiyum pu'n'numaakath thoan'rumeayaayin,

<11> athu veku naadpatta noayen'rum, sathaiyinu'l pazhuththu'l'lathen'rum theermaanikkappadum. kuru avanaith (theettu'l'lavanen'ru) theerppuch solvaar. iruppinum, avanudaiya theettu ve'lippadaiyaanapadiyaal, avanai adaiththu vaikkamaattaar.

<12> aanaal, thalaimuthal paathamvarai udal muzhuvathum pooththathu poal thoan'rith thoalilea padarnthu udal muzhuvathaiyum moodiya noayaanaal,

<13> kuru avanaip parisoathiththa pinnar makavum suththamaana noay en'ru theerkkakkadavaar. u'nmaiyil engkum thoal ve'luththup poanapadiyaal avan suththamu'l'lavanea!

<14> aanaalum, pu'n'nu'l'la sathai avanidam kaa'nappattapoathu,

<15> kuru avanaith theettu'l'lavanen'ru e'n'nuvathanaal, avan theettu'l'lavanen'rea karuthappaduvaan. eanen'raal thozhunoay pidiththa pu'n'nu'l'la sathai theettaakum.

<16> pu'n'nu'l'la sathai pi'raku maa'ri ve'l'laiyaaki udal muzhuvathum moodinaal,

<17> kuru avanaip parisoathiththup paarththa pinpu, avanaich suththanen'ru theerkkakkadavaar.

<18> (oruvanudaiya) udalin meal thoalilum sathaiyilum pu'n irunthu aa'rippoay,

<19> avvidaththilea ve'l'laith thazhumpu allathu sivappum ve'l'laiyum kalantha thazhumpu kaa'nappattaal, ammanithanaik kuruvidam ko'ndu varavea'ndum.

<20> thozhunoay u'l'la avvidam mat'ra sathaiyai vidap pa'l'lamaay irukki'rathen'rum, mayirka'l ve'l'laiyaakivittana en'rum (kuru) ka'ndaaraayin, avanaith theettu'l'lavan enpaar. eanen'raal athu pu'n'nil u'ndaana thozhunoay.

<21> aanaal, mayir than iya'rkai ni'raththai udaiyathum thazhumpu mat'rath thoalaividak kuzhinthiraamal sat'ruk karumaiyu'l'lathaakak ka'ndaal, avanai eazhu naa'l adaiththu vaippaar.

<22> ve'npadalaam athikappattirunthaal, athu thozhunoayea en'ru mudivaakach solvaar.

<23> athu athikappadaamal avva'lavil nin'rirukkak ka'ndaaloa, athu pu'n'nin thazhumpaam en'ru solli, kuru avanaich suththamu'l'lavan enpaar.

<24> (oruvanudaiya) udalinmeal neruppup pattathanaalea pu'n'nu'ndaaki athu aa'rippoay avvidaththilea ve'l'lai allathu sivappaana thazhumpu u'ndaayirunthaal, athaik kuru kavaniththu varakkadavaar.

<25> anthap pu'n ve'l'laiyaaka maa'rip poayit'ren'rum, mat'rath thoalaik kaattilum avvidam pa'l'lamaayiruthki'ra then'rum ka'ndaal, kuru avanaith theettu'l'lavan en'ru mudivu seyvaar. eanen'raal, athu thazhumpilea u'ndaana thozhunoay aakum.

<26> aanaal, mayir ni'ram maa'raamalum pu'n irukkum idam mat'rach sathaiyaividak kuzhinthiraamalum, thazhumpu si'rithu karumaiyaayumirukkumaayin, kuru avanai eazhu naa'l adaiththu vaiththu,

<27> eazhaam naa'lilea avanaik kavaniththup paarkkakkadavaar. thozhunoay thoalilea padarnthirunthathaayin avanaith theettu'l'lavan en'ru mudivaakach solvaar.

<28> avvaa'rin'ri, ve'luve'luppaana ni'ram mun iruntha a'lavilea nin'rathaayin, athu veakkaadeayan'ri vea'ron'rumillai. athanaal, kuru athu soottinaal u'ndaana thazhumpen'ru, antha manithanaich suththamaanavan enath theerppuk koo'ruvaar.

<29> oar aadavanukkoa pe'n'nukkoa thalaiyileayaavathu naadiyileayaavathu thozhunoay kaa'nappattaal, kuru athaip parisoathikka vea'ndum.

<30> paarkkumpoathu avvidam mat'rath thoalai vidak kuzhinthirukki'rathen'rum, mayir ponni'ramaayum miruthuvaayum irukki'rathen'rum ka'ndaal appadippattavarka'laith theettu'l'lavarena mudivaaych solvaar. u'nmaiyil athu thalaiyin allathu naadiyin thozhu noayea.

<31> aanaal, ve'npadalaththin thoal mat'rath thoalin mattaththil irukki'rathen'rum, mayirin iya'rkai ni'ramea athuthaan en'rum ka'ndaal, eazhu naa'l avanai adaiththu vaiththu,

<32> eazhaam naa'lilea avanaip paarkkakkadavaar. ippadip paarththu, ve'npadalam (mealum) paravavillai, mayir suya ni'ramu'l'lathu, avvidaththuth thoalum mat'rath thoalum orea mattaththil irukkin'rana en'ru kuru ka'ndaal,

<33> anthappadalam irukkum idam neengkalaaka mat'ra mayiraich savaram seyviththu, avanai vea'ru eazhu naa'l adaiththu vaiththu,

<34> eazhaam naa'lilea athaip parisoathikka appadalam munniruntha a'lavileayea nin'rathen'rum, avvidam mat'rath thoalai vidap pa'l'lamaay illaiyen'rum ka'ndaal, kuru avanaich suththamaanavan en'ru koo'ruvaar. avan than aadaika'laith thoayththa pin suththamaakavea iruppaan.

<35> avvaa'rin'ri, avan suththanen'ru theerkkappatta pin appadalam thoalil mealum padarnthathaayin,

<36> avan santheakamin'rith theettu'l'lavanaathalaal, mayir ponni'ramaanathoa an'roa en'ru kuru visaarikka vea'ndiyathillai.

<37> aanaal, padalam athikappadavillai, mayiroa karuppu en'ru ka'ndaal, antha manithan ku'namadainthu'l'laan en'ra'rinthu, kuru avanaich suththamaanavanen'ru achchamin'rith theerkkak kadavaar.

<38> oar aadavan allathu oru pe'n'nin thoalil ve'l'laip pu'l'lika'l kaa'nappattaal,

<39> kuru avarka'laip parisoathiththup paarkkakkadavaar. ippadip paarkkaiyil, avarka'ludaiya thoalilea eathoa mangkina ve'l'lai poal minukkum pu'l'lika'l thean'rinaven'ru ka'ndaal, athu ve'l'laiththoalea thavirath thozhunoay an'ru en'rum, avarka'l suththamaanavarka'l en'rum ka'ndupidikkakkadavaar.

<40> oruvanudaiya thalai mayir uthirnthu avan mottaiyanaanaalum, avan suththamaay irukki'raan.

<41> appadiyea oruvanudaiya munnanthalai mayirka'l uthirnthu avan arai mottaiyanaanaalum, avan suththamaanavan.

<42> aanaal, munnanthalaiyileanum, pinnanthalaiyileanum avanudaiya mottaiyaana pakuthiyilea ve'l'lai allathu sempattaip padalam u'ndaanaal,

<43> kuru athaik ka'ndavudan, athu santheakama'ra mottaith thalaiyilu'ndaana thozhunoayea en'ru theerppuch solvaar.

<44> aakaiyaal, thozhunoayaa'liyen'ru kurukka'lin theermaanappadi vilakkappattirukki'ravan thaiyal pirikkappatta aadai a'ninthu,

<45> than thalaiyai moodaamalum, (yaaraik ka'ndaalum): theettu, theettu ena oalamidakkadavaan.

<46> avanukkuth thozhunoay irukkumattum avan asuththanaanathaal, avan paa'laiyaththi'rku ve'liyea thaniththu vaazhakkadavaan.

<47> kampa'li aadaiyin allathu melliya sa'nal nool thu'niyin,

<48> paavileanum oodaiyileanum thozhunoay thoan'rinaal, ku'rippaaka, thoalilum thoalinaal seyyappatta evvakai udaiyilum mea'rsonna theettu kaa'nappattaal,

<49> appadippattavaika'lil ve'l'lai allathu sempattai ni'ramu'l'la ka'rai thoan'rinaal, athu thozhunoayen'ru karuthappadavea'ndum. aathalaal, athanaik kuruvidam kaa'npikka vea'ndum.

<50> ivar athaip parisoathiththup paarkkak kadavaar. pin athai eazhunaa'l adaiththu vaippaar.

<51> eazhaam naa'l thirumpavum athaich soathiththup paarkkaiyil, ka'rai, mealum padarnthirukkak ka'ndaal athu theeraaththozhunoay en'ru ka'ndu mea'rsonna aadaiyum, munsonna ka'raiyu'l'la poru'lum theettu'l'lavai en'ru kuru mudivaaych solvaar.

<52> ithan poruttu,

<53> theettuppatta anthap poru'l neruppil sutterikkappadum.

<54> appadi illaamal, ka'rai athikappadavillai en'ru kuru ka'ndaal, thozhunoay kaa'nappatta aadaiyaik kazhuvach solli, ira'ndaam mu'raiyum eazhu naadka'l adaiththu vaippaar.

<55> appozhuthu atha'rku iya'rkaiyaana ni'ram thirumpivaraathiruntha poathilum, thozhunoay mealum paravavillaiyen'ru kaa'npaaraayin, mea'rsonna poru'l theettaayirukki'rathen'ru theermaaniththu, athai neruppil sutteriththu viduvaar. eanen'raal, thozhunoay aadaiyin ve'lippu'raththileanum, udpu'raththilum ve'lippu'raththilumeanum paraviyirukki'rathu.

<56> aanaal, kazhuvappatta pin aadaiyilu'l'la ka'rai si'rithu iru'ndathaakak kuru ka'ndaal, theettuppatta idaththai aadaiyil iraathapadikkuk kaththariththeduththu viduvaar.

<57> aanaal, mun suththamaay iruntha idangka'lil mee'ndum ingkumangkum nilaiyat'ra oruvithath thozhunoay kaa'nappadumaayin, aadai muzhuvathumea neruppukku iraiyaakkappadum.

<58> anthath theettu athai vittup poayvittaal, suththamaana idangka'lai ira'ndaam mu'rai kazhuvuvaar. appozhuthu avai theettillaamalea poayvidum.

<59> aattumayirka'laal allathu melliya sa'nal noolka'laal neyyappatta avvakaip porudka'lilum thozhunoay kaa'nappattaal, athu eppadi suththamaakum allathu theettu'l'lathaakum enpatha'rku ithuvea sattamaam en'ru (aa'ndavar) thiruvu'lam pat'rinaar.

[leaviyaraakamam 14]

<1> mealum aa'ndavar moayeesanai noakki,

<2> thozhu noayaa'liyinudaiya suththikarippu naa'lil avanukkaduththa sattamaavathu: avanaik kuruvidam ko'ndu varuvaarka'l.

<3> avan paa'laiyaththi'rku ve'liyea poay, thozhunoay ku'namaayit'ren'ru ka'ndaal,

<4> suththikarikkap padavea'ndiyavanukkaaka ira'ndu adaikkalaan kuruvika'laiyum, keathuruk kattaiyaiyum, iraththani'ranoolaiyum, eesoappaiyum ko'ndu vanthu oppukkodukkak kuru kattai'laiyiduvaar.

<5> pi'raku adaikkalaan kuruvika'lil on'rai ma'npaaththiraththilu'l'la oot'ru neer meal paliyidach seythu,

<6> uyiru'l'la mat'rak kuruviyaiyum keathuruk kattaiyaiyum iraththani'ra noolaiyum eduththu, paliyidappatta adaikkalaan kuruviyin kuruthiyil thoayththu,

<7> suththikarikkappada vea'ndiyavan mealea eazhu thadavai the'lippaar. athanaal avan sattappadi suththamu'l'lavanaavaaneayan'ri vea'ralla. pin kuru uyiroadirukkum kuruviyai ve'liyilea pa'ranthoada vittu viduvaar.

<8> pi'raku ammanithan than aadaika'laith thoayththuk kazhuvi, udampilu'l'la mayirellaam siraiththa pin tha'n'neeril ku'lippaan. ivvaa'ru avan suththikaram adainthu paa'laiyaththil pukuvaan. aayinum, eazhunaa'lvarai thanathu koodaaraththukku ve'liyea thangkakkadavaan.

<9> eazhaam naa'liloa avan thalaimayiraiyum thaadiyaiyum puruvangka'laiyum udampu muzhuvathilumu'l'la mayirka'laiyum siraiththu aadaika'laith thoayththuk ku'liththu,

<10> ettaam naa'lilea ma'ruvat'ra ira'ndu aattuk kuttika'laiyum, oruvayathu'l'la ma'ruvat'ra oru pe'n'naattaiyum poasanappalikkaaka oru marakkaalin paththil moon'ru pangku miruthuvaana e'n'neyil pisaintha maavaiyum, ivat'rudan aazhaakku e'n'neyaiyum ko'ndu varuvaan.

<11> appozhuthu, ammanithanaich suththikarikki'ra kuru avanaiyum anthap porudka'l ellaavat'raiyum saadchiyak koodaara vaayililea aa'ndavar thirumun vaiththu,

<12> aattukkuttiyaip pidiththu, athaiyum aazhaakku e'n'neyaiyum paavap parikaaramaaka oppukkoduppaar. ellaavat'raiyum aa'ndavar thirumun oppukkoduththa pinpu, paava nivaara'nap paliyum thakanap paliyum paliyidappadum.

<13> parisuththa idaththileayea aattukkuttiyaik kollakkadavaar. eanen'raal, paava nivaara'nap paliyaip poalavea kut'rap parikaarap paliyum kuruvukku uriyathu.

<14> athu mikavum parisuththamea. pin kuru kut'rap parikaaramaayp paliyidappatta mirukaththin kuruthiyil kogncham eduththu, suththikarikkap paduki'ravanudaiya valakkaathin madalilum, valak kaikaalka'lin peru viralilum thadavuvaar.

<15> aazhaakku e'n'neyilum than idakkaiyilea (si'rithu) vaarththu,

<16> athil valakkaiyin viralaith thoayththu aa'ndavar thirumun eazhu mu'rai the'lippaar.

<17> idak kaiyilea egnchiyirukki'ra e'n'neayaiyoa suththikarikkap paduki'ravanudaiya valakkaathin madalilum, valak kaikaalka'lin peruviralilum, kut'ra nivaara'naththi'rkaakach sinthappatta kuruthiyin mealum,

<18> avanudaiya thalaiyin meethum vaarpaar.

<19> pinnar aa'ndavar thirumun avanukkaaka vea'ndip paava nivaara'nap paliyaich seluththi, thakanap pali mirukaththaik kon'ru,

<20> athaiyum athaich searntha paana poasanap paliyaiyum peedaththin meethu vaiththuk ko'lvaar. avvithamaay am manithan sattappadi suththamu'l'lavanaavaan.

<21> aanaal, avan eazhaiyaay irunthu (meat) sonnavat'raich seakarikkach sakthiyat'ravanaanaal, kuru avanukkaaka man'raadum poruttuk kut'rap parikaaraththi'rku oppukkodukkappada vea'ndiya oar aattukkuttiyaiyum, poasanap palikkaaka e'n'neyil pisaintha oru marakkaal miruthuvaana maavilea paththiloru pangkaiyum, aazhaakku e'n'neyaiyum

<22> ira'ndu kaattuppu'raakka'laiyeanum ira'ndu maadappu'raakka'laiyeanum ko'ndu varuvaan. avat'ril on'raip paava nivaara'nap palikkaakavum, mat'ren'raith thakanap palikkaakavum

<23> thanathu suththikaraththin ettaam naa'lil saadchiyak koodaara vaayililea aa'ndavarukku munpaakak kuruvidam oppuviththu viduvaan.

<24> ivar kut'rapparikaarap paliyaaka aattukkuttiyaiyum aazhaakku e'n'neyaiyum vaangki avat'raich searththu uyarththuvaar.

<25> aattukkuttiyaik kon'ru, athan kuruthiyil si'rithu eduththuch suththikarikkappaduki'ravanudaiya valakkaathin madalilum valakkai kaalka'lin peruviralilum, thadaviya pinnar,

<26> antha e'n'neyilea si'rithu than idakkaiyil vaarththu,

<27> athilea valakkaiyin viralaith thoayththu eazhu mu'rai aa'ndavar thirumun the'liththu,

<28> suththikarikkappaduki'ravanudaiya valakkaathin madalilum valak kai kaalka'lin peruviralilum kut'rapparikaaramaaka iraththaththaip (poosiya) idaththin meal thoduvaar.

<29> pin suththikarikkappaduki'ravanukkaaka aa'ndavaraich samaathaanappaduththa, idakkaiyilirukki'ra egnchiya e'n'neyai avanudaiya thalai meethu vaarththuth thadavuvaar.

<30> an'riyum, ira'ndu kaattup pu'raakka'laiyaavathu maadappu'raakka'laiyaavathu ko'ndu varuvaan.

<31> on'raik kut'rapparikaarap palikkum mat'ron'raith thakanappalikkumaaka avat'raich searntha paanapoasanap paliyoadukooda oppukkoduppaan.

<32> thanathu suththikarippi'rku vea'ndiyavaika'laich seakarikka vasathiyillaatha thozhunoayaa'liyaip pat'riya sattam ithuvea en'raar.

<33> mealum, aa'ndavar moayeesanaiyum aaroanaiyum noakki:

<34> naam ungka'lukku urimaich soththaakak kodukka virukki'ra naattilea neengka'l poaych searntha pin yaathoru veettil thozhunoay kaa'nappattaal avveettuththalaivan kuruvidam poay:

<35> en veettilea thozhunoay iruppathu poal thoan'ruki'rathu en'ru a'rivippaan.

<36> appozhuthu kuru antha veedu thozhunoayu'l'lathoa en'ru poayp parisoathikku munpea, veettilu'l'la yaavum theettuppadaatha padikku avat'rai veettinin'ru ve'liyeat'rumpadi katta'laiyittu, athan pi'rakea avveettilu'l'la noayaip paarkkap poavaar.

<37> appoathu avan veettuch suvarka'lilea paarkka alangkoalamaana ve'l'lai allathu sivappuk ka'raika'l u'nden'rum, avaika'l mat'rach suvarai vidap pa'l'lamaayk kuzhinthirukkin'ranaven'rum ka'ndaal,

<38> veettin vaayilukku ve'liyea vanthu, udanea kathavaip pootti veettai eazhunaa'l adaiththu vaippaar.

<39> eazhaam naa'lil thirumpippoayp paarththuth thozhunoay athikappattirukkak ka'ndaal,

<40> thozhunoay irukki'ra ka'rka'laip peyarththu nakarukku ve'liyea asuththamaana oar idaththil poadavum,

<41> avveettin udpu'raththaich sut'rilum sethukkach solli, sethukkappatta ma'n'nai nakarukku ve'liyea asuththamaana idaththil kottavum,

<42> vea'ru ka'rka'lai eduththu vanthu, peyarkkappatta ka'rka'lukkup pathilaaka vaiththuk katti, vea'ru ma'n'naik ko'ndu poosavum katta'laiyidak kadavaar.

<43> aanaal, ka'rka'laiyum peyarththu ma'n'naiyum sethukki,

<44> vea'ru poochchum seytha pin, kuru u'l'lea poay, thozhunoay thirumpavum veettil vanthu'l'lathen'rum, suvarka'l ka'raika'raiyaay irukkin'ranaven'rum ka'ndaal athu theeraath thozhunoayaathalaal veedu theettaay irukkum.

<45> antha veedu muzhuvathaiyum idiththu, athan ka'rka'laiyum, marangka'laiyum, saanthu, ma'n muthaliya idisalka'laiyum (ko'ndupoay) nakarukku ve'liyea asuththamaana oar idaththil poadavea'ndum.

<46> veedu adaikkappattirukkum naa'lil athanu'l sen'ravan maalaivarai theettuppattiruppaan.

<47> antha veettilea paduththirunthavan allathu saappittavan than aadaika'laith thoaykkakkadavaan.

<48> kuru mee'ndum vanthu, veedu ma'rupadi poottappattapin thozhunoay padaravillaiyen'ru ka'ndaal, theettu akan'ru poayit'ren'ru athaich suththikarippaan.

<49> athaich suththikarippatha'rkaaka ira'ndu adaikkalaan kuruvika'laiyum keathurukkattaiyaiyum, iraththani'ra noolaiyum,

<50> eesoappaiyum eduththu, oar adaikkalaan kuruviyai ma'npaaththiraththilu'l'la kaat'ru neerinmeal kon'ru,

<51> keathuruk kattaiyaiyum, eesoappaiyum, iraththani'ra noolaiyum. uyiru'l'la adaikkalaan kuruviyaiyum eduththukko'ndu, paliyidap patta adaikkalaan kuruviyin kuruthiyilum oot'runeerilum ivat'rai nanaiththu, eazhumu'rai veettinmeal the'liththu,

<52> athai adaikkalaan kuruviyin kuruthiyinaalum, oot'ru neeraalum, uyiru'l'la kuruviyinaalum, keathurukkattai, eesoap, iraththani'ra noo'rka'laalum suththikarippaar.

<53> uyiru'l'la kuruviyai ve'liyilea pa'ranthoadavittapin, kuru veetti'rkaaka vea'ndikko'l'lavaar. avvithamaay athu sattappadi suththikarikkappadum.

<54> ithu ellaavithath thozhunoaykkum adiththazhumpukkum,

<55> aadaith thozhunoaykkum, veettuth thozhunoaykkum, oo'ru pu'n'nukkum pa'rpala vithamaay ni'ram maa'rum padalangka'lukkum aduththa sattam.

<56> ethu suththam ethu asuththam en'ru therivippatha'rkuk (katta'laiyidappatta sattam ithuveayaam) en'raru'linaar.

[leaviyaraakamam 15]

<1> mealum, aa'ndavar moayeesanaiyum aaroanaiyum noakki:

<2> neengka'l israayeal makka'lidam solla vea'ndiyathaavathu: meakavettai u'l'lavan theettu'l'lavanaavaan.

<3> avanudaiya udalilu'l'la meaka vettai idaividaathu oo'rikko'ndirunthaalum adaipattirunthaalum athu avanukkuth theettaam.

<4> meaka vettai u'l'lavan padukki'ra padukkaiyum, udkaarum idamum theettuppattathaakum.

<5> avanathu padukkaiyaith thottavan than aadaika'laith thoayththuth tha'n'neeril ku'likkakkadavaan avan maalaivarai theettuppattiruppaan.

<6> avan udkaarnthiruntha idaththilea udkaarnthavanoa than aadaika'laith thoayththuth tha'n'neeril ku'likkakkadavaan. avan maalaivarai theettuppattiruppaan.

<7> avanathu udalaith thottiruppavanum than aadaika'laith thoayththuk ku'lippaan. avan maalaivarai theettuppattiruppaan.

<8> meakavettaiyu'l'la manithan suththamaayirukki'ra oruvanmeal thuppinaal avan than aadaika'laith thoayththuth tha'n'neeril ku'lippaan. avan maalaivarai theettuppattiruppaan.

<9> avan udkaarntha sea'namum theettaayirukkum.

<10> meakavettai u'l'lavanukkuk keezh irunthathu ellaam maalaivarai theettaayirukkum. athil ethaiyum sumanthavan than aadaika'laith thoayththuth thaanum tha'n'neeril ku'liththu maalaivarai theettuppattiruppaan.

<11> appadippatta noayu'l'lavan than kaika'laith tha'n'neeril kazhuvuvatha'rku mun mat'roruvanaith thottiruppaanaayin, avan than aadaika'laith thoayththuth thaanum tha'n'neeril ku'liththu maalaivarai theettuppattiruppaan.

<12> meakavettai u'l'lavan thotta madpaa'ndam udaikkappada vea'ndum. maraththinaal amaintha paa'ndamaayin tha'n'neeril kazhuvappadavea'ndum.

<13> avvitha noayudaiyavan nalamadainthaanaayin, thaan suththamaanapin eazhu naadka'lai e'n'nivaruvaan. pin oot'ru neeril than aadaika'laith thoayththuth thaanum ku'liththa pin suththamu'l'lavanaavaan.

<14> ettaam naa'liloa avan ira'ndu kaattuppu'raakka'lai allathu ira'ndu maadappu'raakkugnchuka'lai eduththuk ko'ndu, aa'ndavar thirumun saadchiyak koodaara vaayilil vanthu, avat'raik kuruvidam koduppaan.

<15> kuru paavap parikaaraththi'rku on'raiyum thakanappalikku on'raiyum oppukkoduththa pin antha meakavettaiyu'l'lavan athinin'ru suththamadaiyumpadi aa'ndavar thirumun vea'ndakkadavaar.

<16> oruvanidamirunthu inthiriyam kazhinthathaayin, avan neeraadi maalaivarai theettu'l'lavanaay iruppaan.

<17> mealum, avan a'ninthiruntha aadaiyaiyum thoalaadaiyaiyum tha'n'neeril thoayppaan. avaiyum maalaivarai theettu'l'lanavaay irukkum.

<18> avanoadu paduththa pe'n'num tha'n'neeril ku'liththu maalaivarai theettu'l'lava'laayiruppaa'l.

<19> maathavidaayu'l'la pe'n than iraththa oo'ralin poruttu eazhunaa'l vilakkamaay irukkakkadavaa'l.

<20> ava'laith thottavan yaaraayinum maalaivarai theettuppattiruppaan.

<21> an'riyum, vilakkamaay irukki'ra naadka'lil ava'l ethanmeethu thungkuvaa'loa allathu udkaaruvaa'loa avai theettuppattavai.

<22> ava'ludaiya padukkaiyaith thottavan than aadaika'laith thoayththu, thaanum neeraadi, maalaivarai theettuppattiruppaan.

<23> ava'l udkaarntha (ma'naimuthaliya) epporu'laiyum thodupavan than aadaika'laith thoayththu, thaanum neeraadi, maalaivarai theettuppattiruppaan.

<24> maathavidaayk kaalaththil ava'loadu paduththa aadavan ezhunaa'l theettu'l'lavanaay iruppathuman'ri, avan padukkum evvithap padukkaiyum theettuppadum.

<25> oru pe'n vilakkamaay irukkavea'ndiya kaalamallaamal ava'ludaiya iraththam palanaa'l oo'rikko'ndirunthaal, allathu kaalaththi'rku mignchi iraththam vat'rip poakaamal irunthaal, athu ka'ndirukkum naa'lellaam anthap pe'n maathavidaay vilakkam poal vilakiyirukkakkadavaa'l.

<26> ava'l padukkum padukkaiyum, ava'l udkaarum anaiththum theettu'ndavai.

<27> ivaika'laith thottavan than aadaika'laith thoayththu, thaanum neeril ku'liththu maalaivarai theettuppattiruppaan.

<28> iraththa oo'ral nin'ra nin'ra pin, ava'l than suththikaraththi'rkaaka eazhunaa'l e'n'nikko'ndu,

<29> ettaam naa'lilea thanakkaaka ira'ndu kaattuppu'raakka'lai allathu ira'ndu maadappu'raak kugnchuka'laich saadchiyak koodaara vaayililea kuruvidam ko'ndu varak kadavaa'l.

<30> avar paavap parikaaraththi'rku on'raiyum thakanappalikku mat'ron'raiyum oppukkoduththu, aa'ndavar thirumun ava'lukkaakavum ava'ludaiya asuththa iraththa oo'ralukkaakavum man'raadak kadavaar.

<31> aakaiyaal, israayeal makka'l asuththaththi'rku agnchi, thangka'l naduveayirukkum namathu u'raividaththai asuththappaduththiyapin thangka'l asuththangka'lilea saakaathapadikku echcharikkaiyaay irukka vea'ndumen'ru avarka'lukku a'rivurai koo'rakkadaveerka'l.

<32> meakavettai u'l'lavanukkum, inthiriyak kazhivinaalea theettaanavanukkum,

<33> maathavidaayin poruttu vilakkaay irukki'rava'lukkum, allathu mitha mignchina iraththa oo'ral u'l'lava'lukkum, ippadippattava'loadu paduththa aadavanukkum ea'rpatta sattam ithuvea en'raar

[leaviyaraakamam 16]

<1> saathaara'nath theekkangkai upayoakiththa aaroanin puthalvarka'l i'rantha pin aa'ndavar moayeesanai noakki:

<2> un sakoatharanaana aaroan saakaatha padikkuth thiruvidaththilea athaavathu: pettakaththai moodukin'ra irakkaththin ariya'naikku mun irukki'ra thiraikku udpu'raththilea ellaa vea'laiyilum vara vea'ndaamen'ru avanukkuch sol. (u'nmaiyilea irakkaththin ariya'naikku meal oru meakaththil naam kaa'nappaduvoam.)

<3> (athanu'l nuzhaivatha'rku mun) avan seyya vea'ndiyathu eathen'raal: paava nivaara'nap paliyaaka oar i'langkaa'laiyaiyum, thakanappaliyaaka oar aattukkidaayaiyum seluththak kadavaan.

<4> avan melliya sa'nal noo'rsattaiyaiyum a'ninthu idaiyil sa'nal noo'r salladaththaiyum, sa'nalnool idaik kachchaiyaiyum, thalaiyilea sa'nal noo'r paakaiyaiyum a'ninthu ko'l'la vea'ndum. avai parisuththa aadaika'laakaiyaal, ku'liththapinnarea avat'raiyellaam a'ninthu ko'lvaan.

<5> appoathu israayeal makka'laakiya sapaiyaaridaththilea paavapparikaaraththi'rku ira'ndu ve'l'laattuk kidaayka'laiyum, thakanappalikku oar aattuk kidaayaiyum vaangkikko'ndu,

<6> kaa'laiyai oppuk koduththuth thanakkaakavum than veettaarukkaakavum man'raadiya pin

<7> saadchiyak koodaaravaayilil aa'ndavar thirumun avvira'ndu ve'l'laattuk kidaayka'lai ni'ruththi

<8> avviru kidaayka'laik ku'riththu, aa'ndavarukken'ru oru seettum,

<9> parikaarakkidaaykken'ru oru seettum poattu aa'ndavarukken'ru seettu vizhuntha ve'l'laattuk kidaayaip paava nivaara'nap paliyaakach seluththiya pin,

<10> parikaarak kidaaykken'ru seettu vizhuntha ve'l'laattuk kidaayai aa'ndavar munnilaiyil uyiroadu ni'ruththi, athan meal man'raattaip pozhinthu, athaip paalainilaththi'rku oatti viduvaan.

<11> ivat'rai vea'ndiya si'rappoadum mu'raimaippadiyum ni'raiveat'riya pin, avan i'langkaa'laiyai oppukkoduththuth thanakkaakavum than veettaarukkaakavum vea'ndikko'ndu athaip paliyiduvaan.

<12> avan peedaththilu'l'la tha'nalka'laal thoopak kalasaththai nirappi eduththukko'ndum, thupaththi'rkaakath thayaarikkappatta vaasanaip porudka'laip kaiyil vaarik ko'ndum thiraikku udpu'raththilu'l'la moolaththaanaththi'rku'l sen'ru,

<13> thaan saakaathapadikku, neruppin meal vaasanaip porudka'laip poattu, avat'rin pukaiyum ma'namum irakkaththin ariya'naiyai moodumpadi seyvaanaaka.

<14> mealum, avan i'langkaa'laiyin iraththaththil si'rithu eduththu, eazhu mu'rai irakkaththin ariya'naimeethu keezhththisai noakkith the'lippaan.

<15> mealum, makka'lin paavanivaara'nap paliyaakiya ve'l'laattuk kidaayaip paliyitta pinpu, athan iraththaththaith thiraikku udpu'ramaayk ko'ndu vanthu, i'langkaa'laiyin iraththaththaik ku'riththuk katta'laiyittapadi, irakkaththin ariya'naip pakkamaayth the'likkak kadavaan.

<16> israayeal makka'ludaiya asuththangka'linaalum, avarka'ludaiya mee'ruthal muthaliya ellaap paavangka'linaalum, parisuththa idaththi'rku u'ndaana avamariyaathaiyaalum parisuththa idam (mea'rsonnapadi suththikarikkappadum). i'ruthiyil kuru avarka'ludaiya veeduka'lin asuththangka'lukkidaiyea ni'ruvappattu'l'la saadchiyak koodaaraththaiyum avvithamaakavea suththikarikkak kadavaar.

<17> thalaimak kuru thanakkaakavum, than veettaarukkaakavum, israayealin sapaiyaar anaivarukkaakavum man'raadumpadi moolaththaanaththukku'l pukunthathu muthal ve'liyea varum varai saadchiyak koodaaraththil oruvarum irukkalaakaathu.

<18> aanaal, avan ve'lippattu aa'ndavar thirumunnu'l'la palipeedaththa'ndai vanthapoathu, avan thanakkaaka man'raadik ko'ndu, i'langkaa'laiyin iraththaththilum aattukkidaayin iraththaththilum si'rithu eduththup palipeedaththin kompuka'lin meal sut'rilum vaarththu,

<19> than viralinaal athai eazhumu'rai the'liththu, israayeal makka'lin asuththangka'l neengkumpadi suththikariththup punithappaduththak kadavaar.

<20> ippadi moolaththaanaththaiyum, saadchiyak koodaaraththaiyum, peedaththaiyum thooymaip paduththiya pin, uyiru'l'la ve'l'laattukkidaayai oppuk koduppaar.

<21> appozhuthu athan thalai meal tham iru kaikai'laiyum viriththu, israayeal makka'lin mu'raikeadu, kut'ram, paavam aakiya anaiththaiyum ve'lippaduththi, avat'rai aattukkidaayin thalaimeal sumaththi, athai atha'rken'ru niyamikkappatta oar aa'l vazhiyaayp paalai nilaththi'rku anuppak kadavaar.

<22> ivvaa'ru ve'l'laattukkidaay avarka'ludaiya kodumaika'laiyellaam thanmeal sumanthu aa'l nadamaattamillaatha idamaana paalai nilaththi'rkup poaka vidappatta pin,

<23> aaroan saadchiyak koodaaraththinu'l thirumpi vanthu, munpu thaan moolaththaanaththinu'l pukuvatha'rken'ru a'ninthiruntha melliya sa'nal nool aadaika'laik ka'lainthu angkea poattu vittu,

<24> parisuththamaana oar idaththilea tha'n'neeril ku'liththuth than aadaika'lai uduththikko'ndu ve'liyea vanthu, than thakanappaliyaiyum, makka'ludaiya thakanappaliyaiyum seluththiya pin, thanakkaakavum makka'lukkaakavum man'raadak kadavaan.

<25> appozhuthu avan paavanivaara'nappaliyin kozhuppaip peedaththin meethu erippaanaaka.

<26> sapikkappatta aattuk kidaayaik ko'ndu paayvitta aa'loa than aadaika'laith thoayththuk ku'liththa pin paa'laiyaththi'rku'l varuvaan.

<27> paavapparikaaraththi'rken'ru paliyidappattu moolaththaanaththi'rku'l iraththam ko'ndu varappatta paavanivaara'nap paliyaakiya kaa'laiyaiyum aattukkidaayaiyum paa'laiyaththukku ve'liyea ko'ndu poay, avat'rin thoalaiyum i'raichchiyaiyum, saa'niyaiyum neruppilea sutterikkakkadavaarka'l.

<28> mealum, avat'raich sutteriththavan than aadaika'laith thoayththuth thaanum tha'n'neeril ku'liththapin paa'laiyaththukku'l pukuvaan.

<29> ithu ungka'lukku niththiya sattamaay irukkum. (athaavathu) eazhaam maatham paththaam naa'lilea ungka'l udalai o'ruththu noan pirukkak kadaveerka'l. neengka'lum, kudimakanum, ungka'lidaiyea vaazhnthu varum anniyanum oru vealaiyum seyyaamal irukka vea'ndum.

<30> athuvea ungka'l parikaara naa'lum, ungka'l paavamellaam neengkaththakka naa'lumaam. an'ru aa'ndavar munnilaiyil parisuththamaaveerka'l. athu ungka'l suththikarippin naa'l.

<31> athu ungka'lukkuch si'rappaana otvu naa'l. annaa'lilea ungka'l udalai o'ruththu noan pirukkak kadaveerka'l. ithu niththiya katta'lai.

<32> than thanthaikkup pathilaayk kuruththuvappa'ni puriyumpadi kuruppattam pet'ru than kaika'lil poochchup pet'ru punithap paduththap pattavanea ippadippatta parikaaram seypavan. avan melliya sa'nal nool angkiyaiyum parisuththa aadaika'laiyum a'ninthu ko'lvaan.

<33> moolaththaanamum, saadchiyakkoodaaramum, palipeedamum, ellaak kurukka'lum makka'lum avanaaleayea saththikarikkappaduvaar.

<34> ippadi aa'ndil oru mu'rai neengka'l israayeal makka'lukkaakavum, avarka'ludaiya paavak kodumaika'lanaiththi'rkaakavum man'raadak kadaveerka'l. athu ungka'lukku sattamaaka irukkum en'ru (thiruvu'lam pat'rinaar). ivaiyellaam moayeesan keattu, aa'ndavar thanakkuk katta'laiyittapadiyea seythaar.

[leaviyaraakamam 17]

<1> mee'ndum aa'ndavar moayeesanai noakki:

<2> aaroanukkum avan puthalvarukkum israayeal makka'l anaivarukkum nee aa'ndavarudaiya katta'laippadi solla vea'ndiyathaavathu:

<3> israayeal kudumpaththaaril evaneanum, paa'laiyaththi'rku'l'laavathu paa'laiyaththi'rku ve'liyeayaavathu, maattaiyoa, semma'riyaattaiyoa, ve'l'laattaiyoa kon'ru,

<4> avat'raich kaadchiyak koodaara vaayilukku munpaaka aa'ndavarukkuch seluththumpadi ko'ndu varaathirunthaal, athu avanukku iraththap paliyaaka irukkum. antha manithan iraththam sinthik kolai seythavanaip poalaththan inaththinin'ru vilakku'ndu poakak kadavaan.

<5> aakaiyaal, israayeal makka'l enthap pali mirukaththaiyum ve'liyea adiththiruppaarka'laayin, avat'raik koodaaravaayilin mun aa'ndavarukku a'likkum poruttum, samaathaanap palika'laakach seluththum padikkum athaik kuruvidam oppuvikkakkadavaarka'l.

<6> kuru saadchiyak koodaara vaayililirukki'ra aa'ndavarudaiya palipeedaththin meal iraththaththai oot'ri, kozhuppai aa'ndavarukku na'ruma'namaaka erikkakkadavaar.

<7> aakaiyaal, avarka'l enthap peayka'loadu ka'l'lamaayth thirinthaarka'loa avaika'lukkuth thangka'l palika'lai inich seluththaathiruppaarka'laaka. ithu avarka'lukkum avarka'l vazhiththoan'ralka'lukkum niththiya katta'laiyaayirukkum.

<8> mealum, nee avarka'lai noakki: israayeal sapaiyaarilum ungka'l naduvea vaazhki'ra anniyaru'l'lum, thakanappali muthaliyavaika'lai ittu,

<9> avat'raich saadchiyak koodaara vaayila'ndai ko'nduvaraathiruppavan than inaththilirunthu vilakku'ndu poakakkadavaan.

<10> israayeal kudumpaththaarilum avarka'lidaiyea vaazhki'ra anniyarka'lilum evaneanum iraththaththaik kudiththirunthaal, avan aanmaavi'rku ethiraaka naam namathu mukaththai nilaippaduththi, avanaith than inaththilirunthu vilakku'ndu poakach seyvoam.

<11> eanen'raal, udalin uyir iraththaththil amainthu'l'lathu. ithai naam palipeedaththin meal ungka'l aanmaakka'lukkaakap paavapparikaaram seyyumpadikkum, ungka'l aanmaavin suththikaraththi'rku uthavum padikkum allavoa ungka'lukkuth thantharu'linoam?

<12> athanaal, naam israayeal makka'lai noakki: ungka'lu'l'lum ungka'lidaiyea vaazhki'ra anniyarka'lu'l'lum oruvanum iraththaththaik kudikka vea'ndaamen'ru thiruvu'lam pat'rinoam.

<13> israayeal makka'lilum ungka'lidaiyea vaazhki'ra anniyarilum evaneanum veattaiyaadi allathu ka'n'nivaiththu, u'n'naththakka oru mirukaththaiyaavathu pa'ravaiyaiyaavathu pidiththaal, avan athan iraththaththaich sinthi ma'n'naikko'ndu athai moodakkadavaan.

<14> eanen'raal, udalin uyir iraththaththil u'l'lathu. aathalaal, naam israayeal makka'lai noakki: udalin uyir iraththaththinu'l amainthirukkin'rathu. enavea, neengka'l entha udalilumu'l'la iraththaththaik kudikka vea'ndaam; athaik kudippavan kolai seyyappaduvaan en'ru sonnoam.

<15> kudimakka'laayinum anniyarka'laayinum thaanaaych seththathaiyaavathu kodiya mirukaththaal kollappattathaiyaavathu u'npavan than aadaika'laith thoayththuth thaanum tha'n'neerilea ku'liththu maalaivarai theettuppattavanaay iruppaan. ithai avan pinpat'rinaal suththamaavaan.

<16> aanaal, avan ku'likkaamalum than aadaika'laith thoaykkaamalum iruppaanaayin, than akkiramaththaich sumanthuko'lvaan en'ru solvaay en'raar.

[leaviyaraakamam 18]

<1> mealum aa'ndavar moayeesanai noakki:

<2> nee israayeal makka'lukkuch solla vea'ndiyathaavathu: naam ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavar.

<3> neengka'l mun kudiyiruntha ekipthu naattin vazhakkappadi ozhukavum vea'ndaam; naam ungka'lai azhaiththup poaki'ra kaanaan naattaarin nadaththaikku oththa va'n'nam nadakkavum vea'ndaam. avarka'ludaiya mu'raimaika'laik kaikko'l'lavum vea'ndaam.

<4> namathu neethi mu'raika'linpadi nadanthu, nammudaiya katta'laika'lai ni'raiveat'ri, nammudaiya satta ne'riyinpadi ozhukak kadaveerka'laaka. aa'ndavaraakiya naamea ungka'l kadavu'l.

<5> namathu katta'laika'laiyum neethi ne'rika'laiyum kaikko'l'lakkadaveerka'l. avaika'linpadi nadappavan avaika'laal vaazhvu pe'ruvaan.

<6> entha manithanaayinum thanakku nerungkina u'ravu'l'la pe'n'naich saarnthu, ava'ludaiya niruvaa'naththai ve'lippaduththalaakaathu.

<7> naam aa'ndavar. un thanthaiyin niruvaa'naththaiyum un thaayin niruvaa'naththaiyum nee ve'lippaduththa vea'ndaam. ava'l un thaayen'ru (mathiththu), ava'ludaiya niruvaa'naththai ve'lippaduththalaakaathu.

<8> un thanthaiyinudaiya manaiviyin niruvaa'naththaiyum ve'lippaduththalaakaathu. ava'ludaiya niruvaa'nam un thanthaiyin niruvaa'namea.

<9> un thanthaikkoa thaaykkoa veettileayaavathu ve'liyileayaavathu pi'rantha puthalviyaakiya un sakoathariyin niruvaa'naththai ve'lippaduththalaakaathu.

<10> un puthalvanudaiya maka'lin niruvaa'naththaiyoa, un puthalviyin maka'ludaiya niruvaa'naththaiyoa ve'lippaduththalaakaathu. ava'ludaiya niruvaa'nam unnudaiya niruvaa'namea.

<11> un thanthaiyinudaiya manaiviyin vayit'ril avanukkup pi'rantha puthalvi ava'l unakkuch sakoathariyea.

<12> un thanthaiyin sakoathariyin niruvaa'naththai ve'lippaduththalaakaathu. eanen'raal, ava'ludaiya maamisamum un thanthaiyin maamisamum on'ruthaan.

<13> un thaayin sakoathariyin niruvaa'naththai ve'lippaduththalaakaathu. eanen'raal, ava'ludaiya maamisamum un thaayin maamisamum on'ruthaan.

<14> un thanthaiyin sakoathariyin niruvaa'naththai ve'lippaduththalaakaathu. avan manaiviyoadu searalum aakaathu. eanen'raal, ava'lukkum unakkum u'ravu u'ndu.

<15> un marumaka'ludaiya niruvaa'naththaiyum vedkaththaiyum ve'lippaduththalaakaathu. eanen'raal, ava'l un makanin manaivi.

<16> un sakoatharanudaiya manaiviyin niruvaa'naththai ve'lippaduththalaakaathu. eanen'raal, ava'ludaiya niruvaa'nam un sakoatharanudaiya niruvaa'namea.

<17> un manaiviyinudaiya niruvaa'naththai oruvarukkum kaattalaakaathu. ava'l puthalviyin niruvaa'naththaiyum ve'lippaduththalaakaathu. ava'ludaiya puthalvanin maka'lin niruvaa'naththaiyum ve'lippaduththalaakaathu. eanen'raal, ivarka'l ava'lukku nerungkiya u'ravu

<18> athu mu'rai keadu. un manaivi irukkaiyil, ava'loadu kooda ava'ludaiya sakoathariyaiyum manaiviyaakak ko'ndu ava'ludaiya niruvaa'naththai ve'lippaduththalaakaathu.

<19> maatha vidaayu'l'la pe'n'noadu searnthu, ava'l asuththaththai ve'lippaduththalaakaathu.

<20> pi'ranudaiya manaiviyoadu paduththalaakaathu. ava'loadu searnthu, iraththak kalappinaal unnaith theettup paduththalaakaathu.

<21> un pi'l'laika'lil evanaiyum moloak vikkirakaththi'rku nearnthu ko'l'lumpadi kodukkavum koodaathu; un kadavu'ludaiya thiruppeyarai izhivu paduththavum koodaathu.

<22> naamea aa'ndavar. pe'n'noadu searkkai ko'lvathu poal aa'noadu searkkai ko'l'laathea. athu ve'ruppukkuriya theech seyal.

<23> entha mirukaththoadum nee pu'narchchi seythu, athanaal unnaith theettup paduththalaakaathu. mirukaththoadu pu'narumpadi enthap pe'n'num atha'rkuth than madiyai ve'lippaduththalaakaathu. athu perum theechseyal allavaa?

<24> naam ungka'l munnin'ru thuraththap poaki'ra ellaa inaththaarum ippadippattavaika'laal thangka'lai maasupaduththiyirukki'raarka'l. neengka'l avaika'lil on'rinaalum ungka'laith theettup paduththaathirungka'l.

<25> appadippatta theechseyalka'laal avarka'ludaiya naadum theettuppaduththap pattathu. aathalaal, athan paavangka'lai naam visaarippoam. innaadum than kudika'laik kakkippoadumpadi seyvoam.

<26> neengka'loa namathu katta'laika'laiyum neethi ne'rika'laiyum kaikko'ndu, ve'ruppukkuriya aththeech seyalka'lil on'raiyum seyyaatheerka'l. kudimakanum anniyanum avat'rai vilakkak kadavaarka'l.

<27> ungka'lukku munniruntha innaattuk kudika'l ve'rukkaththakka mea'rsonna theechseyalka'laiyellaam seythu thangka'l naattaith theettup paduththinaarka'l.

<28> aakaiyaal, neengka'l appadip pattavaika'laich seythaal, naadu munpea than kudika'laik kakkinathu poal ungka'laiyum kakkip poadumen'ru echcharikkaiyaay irungka'l.

<29> mea'r sonna ve'ruppuk kuriya theech seyalka'lil evat'raiyeanum seypavan than inaththilirunthu vilakku'ndu poakak kadavaan.

<30> namathu katta'laika'laik kaik ko'l'lungka'l. ungka'lukku mun irunthavarka'l seytha theechseyalka'lai neengka'lum seythu, avat'raalea theettuppadaatha padikku echcharikkaiyaay irungka'l. naam ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavar en'raar.

[leaviyaraakamam 19]

<1> aa'ndavar moayeesanai noakki:

<2> israayeal makka'l ellaach sapaiyaarukkum nee solla vea'ndiyathaavathu: naam ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavar; naam parisuththaraay iruppathaal neengka'lum parisuththaraay irungka'l.

<3> ungka'lil ovvoruvanum thanthan thanthaikkum thaaykkum agnchakkadavaan. namathu oayvu naadka'lai anusariththu vaarungka'l. naam ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavar.

<4> vikkirakangka'lai naadavum vea'ndaam. vaarppinaal seyyappatta theyvangka'lai ungka'lukkenach seythu ko'l'lavum vea'ndaam. naam ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavar.

<5> aa'ndavar (ungka'l meethu) irakkam ko'l'lumpadi neengka'l samaathaanap paliyai avarukkuch seluththinaal,

<6> athu paliyidappatta annaa'lileayea allathu aduththa naa'lilea athai u'npeerka'l. moon'raam naa'lil egnchiyiruppathai neruppil erikkak kadaveerka'l.

<7> ira'ndu naa'lukkup pin athai u'npavan avamariyaathaiyu'l'lavanum, theyva thuroakiyumaavaan.

<8> aa'ndavarukkup parisuththamaanathai maasu paduththinaanaakaiyaal avan than theech seyalaich sumanthu, than inaththilirunthu vilakku'ndu poakakkadavaan.

<9> un nilaththilu'l'la payirai a'rukkum poathu nee poomi mattaththoadea a'rukka vea'ndaam; sitha'rik kidakki'ra kathirka'laiyum po'rukka vea'ndaam.

<10> avva'n'namea un thiraadchaith thoattaththil vizhunthu kidakki'ra pazhakkulaika'laiyoa pazhangka'laiyoa po'rukkavea'ndaam. avat'rai e'liyavarka'lukkum anniyarukkum vittuvidu. naam ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavar.

<11> ka'lavu seyyaatheerka'l. poy sollaatheerka'l evanum than pi'ranai vagnchikkalaakaathu.

<12> namathu peyaraich sollip poyyaa'naiyidaathea; un kadavu'lin peyarai avamariyaathai seyyaathea naam aa'ndavar.

<13> un pi'ran meethu apaa'ndam sollaamalum, avanai valuvanthaththaal varuththaamalum iruppaayaaka. un kooliyaa'lin vealaikkuk kodukka vea'ndiya kooliyai viya'rkaalaivarai unnidam vaiththiraathea.

<14> sevidanaith thittaamalum, kurudan mun ida'ruka'l vaikkaamalum, un kadavu'laakiya aa'ndavarukku agnchuvaayaaka. eanen'raal, naamea aa'ndavar.

<15> aneethi seyyaathea. vazhakkilea neethikku maa'raayth theerppidaathea. oruvan eazhaiyen'ru ka'ndu, avanai a'rpamaay e'n'naathea. oruvan pa'nakkaaranen'ru paarththu mukaththaadchaniyam kaattaathea. mu'raiyoadu un pi'ranukku neethi vazhangku.

<16> nee makka'lukku'l'lea kut'ram saattik koa'l sollith thiriyaathea. un pi'ranudaiya iraththap pazhikku u'l'laakaathea naam aa'ndavar.

<17> un sakoatharanai un ithayaththil pakaikkaathea. aanaal, avanudaiya paavaththi'rku nee udanthaiyaakaathapadikku ve'lippadaiyaay avanukku a'rivurai sol.

<18> pazhikkup pazhi vaangkath theadaathea. un makka'l unakku aneethi seythaalum, manaththil po'raamai ko'l'laathea. unakku anpu seyvathu poal un ayalaanukkum anpu sey. naam aa'ndavar.

<19> namathu sattangka'laik kaikko'l. un mirukangka'lai veat'rina mirukaththoadu poliya vidaathea. un vayalil vevvea'ru vakaiyaana vithaika'laik kalanthu vithaikkaathea. iru vithamaana noolka'laal neyyappatta aadaiyai a'niyaathea.

<20> adimaipa pe'n oruththi, oruvanukku niyamikkappattava'laayirunthu meedkappadaamalum, viduthalai adaiyaamalum irukkaiyilea, ava'loadu oruvan paduththaanen'raal avarka'l iruvarum kolai seyyappadaamal adikkappadavea'ndum. eanen'raal, anthap pe'n viduthalai pet'rava'l alla.

<21> aanaal, avan than kut'raththukkaakach saadchiyak koodaara vaayililea aa'ndavarukku oar aattukkidaayaik ko'ndu varuvaan.

<22> kuru avanukkaakavum avan paavaththi'rkaakavum i'raivan thirumun vea'nduvaar. appozhuthu aa'ndavar avan meal irakkam ko'lvaar.

<23> avan paavamum mannikkappadum. neengka'l ungka'l naattil pukunthu, kani tharum marangka'lai natta pin, avaika'lin mignchina ki'laika'laik kazhikka vea'ndiyathirukkum. am marangka'lin kanika'l ungka'lukkuth theettu'l'lavaika'laathalaal, avat'rai u'n'na vea'ndaam.

<24> naankaam aa'ndil avat'rin kanika'lellaam aa'ndavarukkuk kaa'nikkaiyaaka aruchchikkappattu othukkappadum,

<25> pi'raku ainthaam aa'ndil neengka'l avat'rin kanika'laip pa'riththu u'n'nalaam. naam ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavar.

<26> yaathon'raiyum iraththaththoadu u'n'na vea'ndaam. sakunam paarkkavum vea'ndaam; kanavuka'lukkup poru'l theadavum vea'ndaam.

<27> ungka'l thalaimayirai vattamaay vettavum thaadiyaich siraikkavum vea'ndaam.

<28> izhavai munnittu ungka'l sathaiyai vettaamalum, udalilea evvithamaana siththiraththaiyeanum adaiyaa'laththaiyeanum kuththik ko'l'laamalum iruppeerka'laaka. naam aa'ndavar.

<29> naadu asuththamaakaathapadikkum, paavak kodumaiyaal ni'rainthu poakaathapadikkum nee un puthalviyai veasiththanaththi'rku udpaduththaathea.

<30> namathu oayvu naadka'lai anusariththu vaarungka'l. kadavu'lin moolaththaanaththaik ku'riththup payapakthiyaay irukka vea'ndum. naam aa'ndavar.

<31> neengka'l theettuppadaathapadikkum pillisooniyakkaararai naadavum ku'ri sollum sakunakkaararidam yaathon'raik keadkavum vea'ndaam.

<32> narai ko'ndavan varakka'ndaal nee ezhunthiru. muthir vayathu'l'lavanai mathiththu nada. un kadavu'laakiya aa'ndavarukku agnchiyiru. naam aa'ndavar.

<33> yaareanum oar anniyan ungka'l ooril ungka'loadu kudiyirunthaal, neengka'l avanaip pazhikka vea'ndaam.

<34> appadippattavanaik kudimakanpoal e'n'ni, neengka'l ungka'lukku anpu seyvathu poal avanukkum anpu seyya vea'ndum. neengka'lum ekipthu naattil anniyaraay iruntheerka'lan'roa? naam ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavar.

<35> neethith theerppilum, ni'ruththalilum, a'laththalilum aniyaayam seyyaatheerka'l.

<36> muththiraith thulaakkoalum, muththirai edaikkallum, muththirai marakkaalum, muththiraip padiyum ungka'lukku irukka vea'ndum. ungka'lai ekipthu naattilirunthu meetta ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavar naamea.

<37> nammudaiya ellaak katta'laika'laiyum neethi ne'rika'laiyum kaik ko'ndu, avat'rinpadi nadavungka'l. naam aa'ndavar (en'raar).

[leaviyaraakamam 20]

<1> mealum aa'ndavar moayeesanai noakki:

<2> israayeal makka'lidam nee solla vea'ndiyathaavathu: israayeal makka'lileanum israayealaroadu kudiyirukki'ra anniyarka'lileanum evanaayinum than santhathiyil oru pi'l'laiyai moloak vikkirakaththukku nearnthu koduththaal, avan saakavea saavaan. naattu makka'l avanaik kallaale'rinthu kolvaarka'l.

<3> appadippattavan than santhathiyil oru pi'l'laiyai moloak vikkirakaththukku nearnthu koduththu nammudaiya moolaththaanaththaith theettuppaduththi nam thirup peyarai izhivu paduththinatha'rkaaka, naam avanukku viroathamaay ethirththu nin'ru, avanaith than inaththinin'ru vilakku'ndu poakach seyvoam.

<4> avan than santhathiyil oru pi'l'laiyai meloakkukku nearnthu koduththaanen'ru a'rinthirunthum naattu makka'l athanaip porudpaduththaamal, kadavu'lin katta'laiyai a'rpamaay e'n'ni, avanaik kollaamal ka'n'noattamaay vittu vittaaloa,

<5> naam antha manithanukkum avan u'ravinarukkum viroathamaaka ethirththu nin'ru, avanaiyum avan moloakkudan vipasaaram seyvatha'rku udanthaiyaayirukkum yaavaraiyum thangka'l inaththilirunthu vilakku'ndu poakach seyvoam.

<6> pilli sooniyakkaararaiyum ku'ri solki'ravarka'laiyum naadi avarka'loadu vipasaaram seyki'ravanukku naam ethirththu nin'ru, than inaththilirunthu vilakku'ndu poakach seyvoam.

<7> naam ungka'l aa'ndavaraakaiyaal, neengka'l ungka'laip punithappaduththip parisuththaraayirungka'l.

<8> namathu katta'laika'laik kaikko'ndu avat'rinpadi nadangka'l. naam ungka'laip parisuththaraakkuki'ra aa'ndavar.

<9> than thanthaiyaiyoa thaayaiyoa sapiththavan saakavea saavaan. avan thannaip pet'ra thaay thanthaiyaraiyumallavaa sapikkath thu'ninthaan? aakaiyaal, avan iraththap pazhi avan meal iruppathaaka.

<10> oruvan mat'roruvanudaiya manaiviyoadu vipasaaram seythu ava'laik ka'rpazhiththaal, vipasaaram seytha avanum ava'lum aaka iruvarumea kolai seyyappadakkadavaarka'l.

<11> than thanthaiyin manaiviyoadu paduththuth than thanthaiyin niruvaa'naththai ve'lippaduththinavanum ava'lum kolai seyyappadakkadavaarka'l. avarka'lin iraththappazhi avarka'l meal iruppathaaka.

<12> oruvan than marumaka'loadu paduththu iruvarum ve'ruppuk kuriya theechseyalaich seythaal avarka'l iruvarumea athan poruttuch saakakkadavaarka'l. avarka'lin iraththap pazhi avarka'l meal iruppathaaka.

<13> oruvan pe'n'noadu moakang ko'lvathu poala aa'nmakanoadu koodinaal, ve'ruppuk kuriya seyal seytha avviruvarum kolai seyyappadakkadavaarka'l. avarka'lin iraththap pazhi avarka'l meal iruppathaaka.

<14> maka'lai manaiviyaakkik ko'ndavan pi'raku ava'l thaayaiyum ko'ndaanaayin, avan paathakan aanaan. ippadippatta kodumai ungka'lukku'l nilaiththiraathapadikku avanaiyum avarka'liruvaraiyum neruppil sutterikka vea'ndum.

<15> maattoadaavathu aattoadaavathu pu'narpavan kolai seyyappaduvaan. antha vilangkaiyum kollakkadaveerka'l.

<16> oru pe'n yaathoru mirukaththoadu searnthaal, ava'lum antha mirukamum kolai seyyappadavea'ndum. antha iraththap pazhi avarka'l mealum avat'rin mealum iruppathaaka.

<17> than thanthaikkoa thaaykkoa pi'rantha maka'laakiya than sakoathariyoadu searnthu, avan ava'ludaiya niruvaanaththaiyum ava'l avanudaiya niruvaa'naththaiyum paarththirunthaal, avarka'l adaatha paathakaththaik kattikko'ndavarka'l aavaarka'l. avviruvarum oruvar mat'roruvarkkuth tham niruvaa'naththaik kaattinamaiyaal thangka'l makka'lin ka'nka'lukku munpaakak kolai seyyappaduvaarka'l. thangka'l kodumaiyaith thaangka'lea sumappaarka'l.

<18> oruvan maathavidaayu'l'la pe'n'noadu koodi, avan ava'lai niruvaanamaakkinathaalum, ava'l than vedkak keattai avanukkuk kaattinathaalum, iruvarumea thangka'l inaththilirunthu vilakka'ndu poakakkadavaarka'l.

<19> un periyammaa allathu siththiyinudaiya ma'raividaththaith thi'rakkaathea. ippadich seypavan than niruvaa'naththin avaladcha'naththaik kaattuki'raan. iruvarum thangka'l kodumaiyaich sumappaarka'l.

<20> thanathu thaay allathu thanthaiyin sakoatharanudaiya manaiviyoadu koodinavan than inaththaa'ludaiya avamaanaththaith thi'ranthu kaattinaan. avarka'l iruvarum thangka'l kodumaiyaich sumappaarka'l; pi'l'laippea'ru in'ri i'rappaarka'l.

<21> than sakoatharanudaiya manaiviyai ma'nanthu ko'ndavan thakaatha kaariyam seythirukki'raan. avan than sakoatharanudaiya niruvaa'naththai ve'lippaduththinaan. avarka'l iruvarum pi'l'lai illaathiruppaarka'l.

<22> neengka'l nammudaiya katta'laika'laiyum neethine'rika'laiyum kaikko'ndu, avat'rin padi nadavungka'l. illaavidil, neengka'l kudiyiruppatha'rkaaka naam ungka'laik ko'ndu poaki'ra naadu ungka'laik kakkippoadum.

<23> naam ungka'l munnilaiyilirunthu thuraththi vidappoaki'ra makka'ludaiya pazhakka vazhakkangka'linpadi neengka'l nadakkavea'ndaam. avarka'l mea'rsollappatta kodumaika'laiyellaam seythapadiyaal, naam avarka'lai ve'ruththu vittoam.

<24> naam ungka'lukku udaimaiyaakak kodukkap poaki'ra avarka'ludaiya naattai neengka'l urimaiyaakkik ko'l'lungka'len'ru naam ungka'lukkuch solki'roam. annaadu paalum theanum pozhiyum naadu. ungka'l kadavu'laakiya naam ungka'lai mat'ra makka'linin'ru piriththeduththoam.

<25> aathalaal, neengka'lum asuththamaana vilangkukkum suththamaana vilangkukkum, asuththamaana pa'ravaikkum suththamaana pa'ravaikkum vea'rupaadu kaa'nak (kat'ruk ko'l'lungka'l). naam ungka'lukkuth theettaaka e'n'nach solli vilakkina mirukangka'laalum pa'ravaika'laalum ma'n'nil nadamaaduki'ra evvakai mirukangka'laalum ungka'l aanmaavai asuththappaduththaatheerka'l.

<26> aa'ndavaraakiya naam parisuththaraakaiyaal, neengka'l namakkeat'ra parisuththavaanka'laay irukka vea'ndum. neengka'l namathu sontha makka'laay irukkumpadiyea ungka'lai mat'ra makka'lidamirunthu piriththeduththoam.

<27> pilli sooniyam paarkki'ratha'rkum ku'ri solluki'ratha'rkum eathuvaana peayppuththi oar aadavanukkoa oru pe'n'nukkoa irunthaal, appadip pattavar saakavea saavar. avarka'laik kallaal e'rinthu kollungka'l. avarka'ludaiya iraththap pazhi avarka'l meal irukkak kadavathaaka en'raar.

[leaviyaraakamam 21]

<1> mealum aa'ndavar meayeesanai noakki: nee aaroanudaiya puthalvarka'laakiya kurukka'lidam sollavea'ndiyathaavathu: kuru than ooraaril yaareanum i'ranthaal thannaith theettuppaduththalaakaathu.

<2> aanaal, avanudaiya u'ravin mu'raiyaarum inaththaarumaakiya thanthai, thaay, makan, maka'l sakoatharan,

<3> vaazhkkaippadaathu thammudanirukkum kannip pe'n'naakiya sakoathari muthaliyoar (i'ranthaal avarka'lukku izhavu ke'ndaada avanukkuth thadaiyillai).

<4> than makka'lu'l periya manithanudaiya saavukkaaka avan thannaith theettuppaduththalaakaathu.

<5> avarka'l thangka'l thalaiyai mottaiyadikkaamalum, thangka'l thaadiyaich siraikkaamalum, thangka'l udalaik kee'rik ko'l'laamalum,

<6> thangka'l kadavu'lukku mun thooymaiyaayirunthu, avarudaiya peyarukku izhukku varuvikkaathiruppaarka'l. eanen'raal avarka'l aa'ndavarudaiya thakanappalika'laiyum seluththuki'ravarka'laakaiyaal, thooyoaraay irukkakkadavaarka'l.

<7> avarka'l ka'rpazhikkappatta pe'n'naiyoa, vilaimaka'laiyoa, ka'navanaal tha'l'lappattava'laiyoa ma'nanthu ko'l'laathiruppaarka'l. eanen'raal, avarka'l thangka'l kadavu'lukku apiseakamaanavarka'laayum, kaa'nikkai appangka'laich seluththuki'ravarka'laayum, irukki'raarka'l.

<8> aakaiyaal, avarka'laip parisuththap paduththuki'ra aa'ndavaraakiya naam parisuththaraayirukki'rathu poal, avarka'lum parisuththaraay irukkak kadavaarka'l.

<9> kuruvudaiya puthalvi veasiththanam puriyum poathea akappattuk ko'ndu than thanthaiyin peyarukku izhukku varuviththaal, ava'l saampalaaych sutterikkappadak kadavaa'l.

<10> thalaimaikkuru, athaavathu: than sakoathararukku'l'lea thalaiyilum kaika'lilum kuruththuva apiseakam pet'ru, atha'rkuriya udaika'lai a'nikin'ravar, tham thalaippaakaiyai eduththu vidavum tham udaika'laik kizhiththup poadavum koodaathu.

<11> pi'nam kidakkum idaththi'rku avar ka'ndippaayp poakalaakaathu. tham thanthaikkaakavum thaaykkaakavum avar thammaith theettuppaduththik ko'l'lalaakaathu.

<12> apiseakath thailam avar meal vaarkkappattathanaal avar aa'ndavarudaiya idaththaith theettuppaduththaathapadikkup parisuththa idangka'lilirunthu ve'liyea poakaamal irukkak kadavaar. naam aa'ndavar.

<13> avar kannippe'n'nai manaiviyaakak ko'l'lalaameayan'ri,

<14> vithavaiyaiyoa, tha'l'lappattava'laiyoa, ka'rpuk kulainthava'laiyoa, vilaimaka'laiyoa, ma'nakkalaakaathu. an'riyum, avar tham inaththup pe'n'naiyea ma'nanthu ko'l'lak kadavaar.

<15> avar tham inaththin iraththaththai israayealaril saathaara'na makka'ludaiya iraththaththoadu kalakka vea'ndaam. eanen'raal naam parisuththamaakkuki'ra aa'ndavar en'raru'linaar.

<16> mealum aa'ndavar moayeesanai noakki:

<17> nee aaroanidam solla vea'ndiyathaavathu: un kudumpaththuch santhathiyaarukku'l'lea angkaveenam u'l'lavan than kadavu'lukku appangka'laich seluththalaakaathu.

<18> avan kurudanaanaalum, sappaa'niyaanaalum, mikachsi'riya allathu mikap periya allathu koa'nalaana mookkai udaiyavanaanaalum,

<19> kaal odinthavanaanaalum, kai mu'rinthavanaanaalum,

<20> koonanaanaalum pee'laik ka'n'nanaanaalum, poo vizhuntha ka'n'nanaanaalum, theeraach sirangku'l'lavanaanaalum, echchil thazhuppu'l'lavanaanaalum, vithai veekkamu'l'lavanaanaalum kuruvukkaduththa oozhiyangka'lai nadaththalaakaathu.

<21> kuruvaakiya aaroanudaiya santhathiyaaril angkaveenamu'l'lavan aa'ndavarukkup palika'laiyum than kadavu'lukku appangka'laiyum seluththa varalaakaathu.

<22> aayinum, parisuththa idaththilea seluththappadum appangka'lai avan u'n'nalaam.

<23> u'n'nalaamen'raalum, avan angkaveenamu'l'lavanaathalaal, namathu parisuththa idaththaith theettuppaduththaathapadi avan thiraikku udpu'raththil pukavum palippeedaththa'ndai sellavum koodaathu. ungka'laip parisuththamaakkuki'ra aa'ndavar naamea en'ru thiruvu'lampat'rinaar.

<24> aakaiyaal, moayeesan thamakkuk katta'laiyidappattiruntha ellaavat'raiyum aaroanukkum avan puthalvarukkum israayealar anaivarukkum sonnaar.

[leaviyaraakamam 22]

<1> mee'ndum aa'ndavar moayeesanai noakki:

<2> nee aaroanoadum avan puthalvaroadum peasi, israayeal makka'laal namakku nearnthu vidappatta kaa'nikkaika'lai avarka'l thodavea'ndaamen'rum, avarka'lea namakkuch seluththivaruki'ra parisuththa maakkappattavaika'lin peyarai izhivupaduththa vea'ndaamen'rum sol. naam aa'ndavar.

<3> nee avarka'laiyum avarka'lin santhathiyaaraiyum noakki: ungka'l vamsa santhathiyaaril evaneanum theettuppattavanaayirunthu, israayeal makka'laal aa'ndavarukkuk kaa'nikkaiyaaka, oppuk kodukkappattavaika'lin a'ndaiyil sen'raanaayin, avan aa'ndavar munnilaiyil kolai seyyappaduvaan.

<4> naam aa'ndavar. aaroanin santhathiyaaril thozhunoay allathu meakavettai u'l'lavan thaan ku'namadaiyum varai namakku oppuk kodukkappatta kaa'nikkaika'lil on'raiyum u'n'nalaakaathu. pi'naththaith thottathinaal theettu'l'lavanaiyum, inthiriyak kazhivu u'l'lavanaiyum,

<5> theettuppaduththum oor, vilangku mat'ramu'l'la thodaththakaatha poru'l muthaliyavat'raith thottavan,

<6> maalaivarai asuththanaay irunthu, aa'ndavarukku aruchchiththu othukkappattavaika'lai u'n'nalaakaathu. aanaal avan than udalaith tha'n'neeraal kazhuvi,

<7> sooriyan ma'raintha pin suththikaram adaivaanaayin, appozhuthu, thanakkuch sontha u'navaakiya kaa'nikkaiyaaka oppukkodukkappattavaika'lai u'n'nalaam.

<8> kurukka'l, thaanaaych seththathaiyoa kodiya vilangkaal kollappattathaiyoa u'n'naamalum, avaika'laal theettuppadaamalum iruppaarka'laaka. naam aa'ndavar.

<9> avarka'l paavaththukku udpadaathapadikkum, parisuththa idaththaith theettuppaduththina pin avarka'l athilea saakaathapadikkum nammudaiya katta'laika'laik kaikko'l'lak kadavaarka'l. naam avarka'laip parisuththamaakkuki'ra aa'ndavar.

<10> anniyan oruvanum parisuththamaanavat'rai u'n'nalaakaathu. kuruvin veettil kudiyirukki'ravanum, kooli vealai seyki'ravanum avat'rai u'n'nalaakaathu.

<11> aayinum, kuruvinaal pa'naththukku vaangkappattavanum, avan veettilea pi'ranthiruppavanum avat'rai u'n'nalaam.

<12> kuruvin puthalvi anniyanukku vaazhkkaippattaal, ava'l parisuththa maanavat'raiyum padaikkappatta puthup palanka'laiyum u'n'nalaakaathu.

<13> aanaal, ava'l vithavaiyaaki allathu pi'l'laiyillaathu, tha'l'lupadi yaanava'laakith thanthai veetti'rkuth thirumpi vanthava'laanaal, ava'l si'ru pe'n'naayiruntha naa'lilea u'ndu vanthathupoal ippozhuthum thanthaiyin u'navai u'n'nalaam. anniyaril oruvanum athai u'n'nalaakaathu.

<14> a'riyaamal parisuththamaanathai u'ndavan athilea ainthil oru pangku athikamaayk koottip parisuththamaanavaika'loadu kooda aalayaththi'rkaakak kuruvidam koduththu vidak kadavaan.

<15> israayeal makka'laal aa'ndavarukkup padaikkappattavat'rai avarka'l parisuththak ku'raichchal seyyaathiruppaarka'laaka.

<16> avarka'l parisuththamaanavat'rai u'ndaal thangka'l kut'raththi'rkaakap pe'ravirukkum tha'ndanaikku agnchakkadavaarka'l. avarka'laip parisuththamaakkukin'ra aa'ndavar naamea, en'ru thiruvu'lam pat'rinaar.

<17> mee'ndum aa'ndavar moayeesanai noakki:

<18> nee aaroanaiyum avan puthalvaraiyum israayeal makka'l anaivaraiyum noakki: avarka'lukkuch solla vea'ndiyathaavathu: israayealarilum ungka'lidaiyea thangkuki'ra anniyarilum yaareanum than nearchchiyinpadiyoa than u'rchaakaththinpadiyoa than kaa'nikkaiyai oppukkodukka varumpoathu, aa'ndavarukkuth thakanappalikken'ru avan ko'ndu varum kaa'nikkai evvakaiyaanathaayiruntha poathilum,

<19> athaip padaikka vea'ndumen'ru ungka'laik keattaal, athu maaduka'lilaavathu semma'riyaaduka'lilaavathu ve'l'laaduka'lilaavathu ma'ruvat'ra aa'naay irukkavea'ndum.

<20> athu ma'ruvu'l'lathaayin, (athaich) seluththaathiruppeerka'l.

<21> athai eat'ruk ko'l'lappadath thakkathan'ru. oruvan nearchchiyaakavoa, u'rchaakamaakavoa maaduka'lilum sari aaduka'lilum sari, aa'ndavarukkuch samaathaanap paliyaich seluththuvathaayin, athu eat'ruk ko'l'lappadumpadi oru ma'ruvumin'ri uththamamaay irukkavea'ndum.

<22> athu kurudu, nerisal, thazhumpu, koppu'lam, so'ri, sirangku muthaliya pazhuthu u'l'lathaayin, athai aa'ndavaruch seluththavum koodaathu; aa'ndavarudaiya palipeedaththil thakanap paliyidavum koodaathu.

<23> nee u'rchaakaththai munnittu aattaiyoa, maattaiyoa padaikka manamu'l'lavanaay irunthaal, a'ruththa kaathum mu'riththa vaalumu'l'la vilangkaip paliyittaalum idalaam. aanaal, nearchchaikkaaka athu eat'ruk ko'l'lappada maattaathu.

<24> vithai nasungkinathaiyum no'rungkinathaiyum kaththiyaal a'ruththu vithai edukkappattathaiyum aa'ndavarukkup padaiththalaakaathu. ungka'l naattil athaik ka'ndippaaych seyyalaakaathu.

<25> neengka'l anniyan kaiyilea appangka'laiyoa, vea'ru yaathon'raiyoa vaangki, avan peyaraal aa'ndavarukkuch seluththaatheerka'l. u'nmaiyil avaiyellaam theettum pazhuthum u'l'lavai. avai eat'ruk ko'l'lappaduvathillai en'raru'linaar.

<26> mealum, aa'ndavar moayeesanai noakki:

<27> kan'rukkuttiyoa, semma'riyaattukkuttiyoa, ve'l'laattuk kuttiyoa pi'ranthaal. athu eazhu naa'l than thaayin mulaippaalaik kudikkum. aanaal, ettaam naa'lil allathu atha'rkup pin varum naa'lil athu aa'ndavarukku oppuk kodukkappadalaam.

<28> (padaikkalaamen'raalum,) pasuvaiyum aattaiyum than than kuttiyudan orea naa'lil paliyidalaakaathu.

<29> ungka'l meethu aa'ndavar thayavu'l'lavaraay irukkumpadi avarukku nan'riya'rithalaaka oru paliyaich seluththuveerka'laayin,

<30> athai athea naa'lilea u'npeerka'l. athil yaathon'rum ma'runaa'l sooriyan uthikkum varai egnchiyirukkak koodaathu.

<31> naam aa'ndavar. namathu katta'laika'laik kaikko'ndu, avvaa'rea nadavungka'l.

<32> naam aa'ndavar. naam israayeal makka'l naduvea parisuththaren'ru mathikkap pe'rumpadiyaay, namathu peyarai izhivu paduththaatheerka'l. ungka'laip parisuththamaakkuki'ravar naamea.

<33> ungka'lukkuk kadavu'laay irukkumpadi (ungka'lai) ekipthu naattilirunthu viduviththoam. naamea aa'ndavar, naamea.

[leaviyaraakamam 23]

<1> aa'ndavar moayeesanai noakki:

<2> nee israayeal makka'lidam solla vea'ndiyathaavathu: neengka'l parisuththa naadka'laaka anusarikka vea'ndiya aa'ndavarudaiya thirunaadka'laavana:

<3> aa'ru naa'l vealai seyveerka'l; eazhaam naa'l saapath ennum oayvu naa'laakaiyaal parisuththamu'l'lathen'ru sollappadum. athilea oru vealaiyum seyya vea'ndaam. athu ungka'l u'raividangka'lilellaam aa'ndavarudaiya oayvu naa'laay irukkum.

<4> mealum, ku'riththa kaalaththilea neengka'l parisuththamaay anusarikka vea'ndiya aa'ndavarudaiya oayvu naadka'laavana:

<5> muthal maathaththin pathinaankaam naa'l maalai aa'ndavarudaiya paasku (enappadum paaskaath thiruvizhaavum),

<6> ammaathaththin pathinainthaam naa'lil aa'ndavarudaiya pu'liyaatha (appath) thiruvizhaavaam. (appoathu, eazhunaa'l pu'liyaatha (appangka'lai) u'npeerka'l.

<7> muthal naa'l ungka'lukku mikach si'rappaanathum parisuththamaanathumaay irukkum. athilea evvitha saathaara'na vea'laiyum seyyaamal.

<8> avveazhu naa'lum aa'ndavarukkuth thakanap palika'lai idakkadaveerka'l. eazhaam naa'loa mikach si'rappaanathum parisuththamaanathumaay irukkum. an'rum saathaara'na vealai on'rum seyyalaakaathu en'ru thiruvu'lampat'rinaar.

<9> mee'ndum aa'ndavar moayeesanai noakki:

<10> nee israayeal makka'lidam solla vea'ndiyathaavathu: naam ungka'lukku a'likkavirukkum naattai adainthu, athil vi'laichchalai a'rukkumpoathu, ungka'l a'ruvadaiyin mutha'r palanaakiya kathirk kattuka'laik kuruvidam ko'ndu varakkadaveerka'l.

<11> ungka'lukkaaka athu eat'rukko'l'lappadum poruttu avar oayvu naa'lukku aduththa naa'lan'ru aa'ndavar thirumun anthak kathirkkattuka'lai uyarththip parisuththamaakkuvaar.

<12> anthak kathirkkattu parisuththamaakkap padum athea naa'lil neengka'l ma'ruvat'ra oru vayathu'l'la aattukkuttiyai aa'ndavarukkuth thakanap paliyittu,

<13> athoadukooda e'n'neyil pisaintha miruthuvaana maavil oru marakkaalilea paththil ira'ndu pangku aa'ndavarukku na'ruma'naththoopa vaasanaiyaakavum, thiraadchai rasaththil kin ennum a'lavilea naalil oru pangku paanap paliyaakavum padaikkakkadaveerka'l.

<14> ungka'l kadavu'lukku mea'rsonna puthuppalanai neengka'l oppukkodukkum naa'lvarai appaththaiyoa va'ruththa thaaniyaththaiyoa, avat'rin koozhaiyoa u'n'naatheerka'l. ithu ungka'l u'raividangka'lilellaam ungka'l thalaimu'rai thoa'rum kadaippidikkappada vea'ndiya niththiya katta'lai.

<15> aakaiyaal, neengka'l puthuppalanka'lin kathirk kattai oppukkoduththa oayvu naa'lukku aduththa naa'lilirunthu eazhu ni'raivaarangka'lai e'n'nath thodangki,

<16> eazhaam vaaram ni'raiveythiya ma'runaa'l, athaavathu: aimpathaam naa'lan'ru, aa'ndavarukkup puthithaana paliyaich seluththa vea'ndum:

<17> eppadiyen'raal: neengka'l oru marakkaalilea paththil ira'ndu pangku a'lavaana pu'liththa miruthuvaana maavinaalea ira'ndu appangka'laich suttu, ungka'l u'raividangka'l ellaavat'rilumirunthu aa'ndavarukkup puthup palanukkuriya kaa'nikkaiyaaka oppukkodukka vea'ndum.

<18> antha appangka'loadu koodama'ruvat'ra oru vayathu'l'la eazhu aattukkuttika'laiyum, manthaiyil therinthedukkappatta oar i'langkaa'laiyaiyum, ira'ndu aattukkidaayka'laiyum ivaika'lukkaduththa paanapoasanap palipporudka'laiyum ko'ndu vanthu, aa'ndavarukku viruppamaana na'ruma'namu'l'la paliyaayp padaikkakkadaveerka'l.

<19> mealum paavaththi'rkup parikaaramaaka oru ve'l'laattuk kidaayaiyum, samaathaanap palikkaaka oru vayathu'l'la ira'ndu aattukkuttika'laiyum paliyiduveerka'l.

<20> avaika'laik kuru aa'ndavar thirumun puthuppalanin appangka'loadu uyarththiya pin, avaika'l avarudaiyavaika'laakum.

<21> neengka'l annaa'lai mikach si'ranthathum parisuththamaanathumen'ru ko'l'lavea'ndum. athilea saathaara'na vealaikoodach seyyaathiruppeerka'l. ithu ungka'l u'raividangka'lilellaam thalaimu'rai thoa'rum kadaippidikkappada vea'ndiya niththiya katta'lai.

<22> an'riyum, neengka'l nilaththilu'l'la vi'laichchalai a'rukkumpoathu athaith tharaimattaaka a'rukkaamalum, tharaiyil sinthikkidakki'ra kathirka'laip po'rukkaamalum, avat'rai eazhaika'lukkum anniyarukkum vittuvidavea'ndum. ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavar naamea (en'raru'linaar).

<23> mealum, aa'ndavar moayeesanai noakki:

<24> nee israayeal makka'lidam solla vea'ndiyathaavathu: eazhaam maathaththin muthal naa'lai oayvu naa'laakak ko'ndaadungka'l. athu parisuththa naa'len'ru kaatta ekkaa'la oli ezhuppungka'l.

<25> athilea saathaara'na vealai koodach seyyaamal aa'ndavarukkuth thakanap paliyaich seluththungka'l en'raar.

<26> mee'ndum aa'ndavar moayeesanai noakki:

<27> avveazhaam maathaththin paththaam naa'l parikaarath thirunaa'l. athu mikavum si'rantha naa'l, parisuththa naa'len'ru koo'rappadum; antha naa'lilea udalai o'ruththu aa'ndavarukkuth thakanap pali seluththuveerka'l.

<28> ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavar ungka'lukku uthaviyaay irukkumpadi athu irakkaththin naa'laay iruppathinaal, athil yaathoru saathaara'na vealaiyum seyyavea'ndaam.

<29> annaa'lilea thannai o'ruththal seyyaathavan than inaththinin'ru vilakku'ndu poavaan.

<30> annaa'lil vealai seypavanaith than inaththilirunthu vilakku'ndu poakumpadi naam azhippoam.

<31> aakaiyaal, neengka'l an'ru entha vealaiyum seyyaathiruppeerka'l. ithu ungka'l thalaimu'rai thoa'rum ungka'l u'raividangka'lilellaam ungka'lukku niththiya katta'laiyaam.

<32> athu ungka'lukkup perum oayvu naa'l; athil ungka'lai o'rukka vea'ndum. ammaathaththin onpathaam naa'l maalai muthal ma'runaa'l maalaivarai oayvu naa'l anusarikkappadum en'raar.

<33> mealum aa'ndavar moayeesanai noakki:

<34> nee israayeal makka'lidam solla vea'ndiyathaavathu: intha eazhaam maathaththin pathinainthaam naa'l muthal eazhu naa'lvarai aa'ndavarukkup pukazhchchiyaakak koodaarangka'lil thiruvizhaa ko'ndaadakkadaveerka'l.

<35> muthal naa'l mikavum mukkiyamum parisuththamumaaka e'n'nappadum. an'ru enthach saathaara'na vealaiyum seyyaathiruppeerka'l.

<36> an'riyum eazhu naa'lum aa'ndavarukkuth thakanap palika'lai oppukkoduppeerka'l. ettaam naa'lum mikamukkiyamum parisuththamumaakaiyaal, aa'ndavarukkuth thakanappaliyai oppuk koduppeerka'l. eanen'raal, an'ru makka'l anaivarum on'raayk kooda vea'ndum. an'ru yaathoru saathaara'na vealaiyum seyyalaakaathu.

<37> ivaika'lea aa'ndavarudaiya thirunaadka'l. avat'rai neengka'l mikavum si'ranthanaven'rum, parisuththamaanavai yen'rum ko'ndu avat'rin ovvoru naa'lukkum uriya mu'raippadi aa'ndavarukkuk kaa'nikkai, thakanappali, paana poasanappali muthaliyavat'raich seluththak kadaveerka'l.

<38> mealum, aa'ndavarudaiya saathaara'na oayvu naadka'lil neengka'l vazhakkappadi seluththi varuki'ra mat'ra kaa'nikkai, nearchchai, u'rchaakap palika'laiyum vazhakkappadi (nadaththi varuveerka'l).

<39> aakaiyaal, nilaththin ellaap palanka'laiyum neengka'l searththu vaiththa pin, eazhaam maatham pathinainthaam naa'lmuthal aa'ndavarudaiya thirunaadka'lai eazhu naa'lum mu'raippadi ko'ndaadak kadaveerka'l. anthath thiruvizhaavin muthal naa'lum ettaam naa'lum ungka'lukku muthal naa'lum ettaam naa'lum ungka'lukku oayvu naa'laakum.

<40> muthal naa'lil mika alangkaaramaana marangka'lin kanika'laiyum, peareechchang kuruththukka'laiyum, thazhaiththirukki'ra marangka'lin ki'laika'laiyum, neeroadaiyarukilu'l'la saalis ennum marangka'lin thazhaika'laiyum ko'ndu vanthu naatti, ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavar munnilaiyil makizhveerka'l.

<41> aa'nduthoa'rum eazhunaa'l anthath thiruvizhaavai mu'raiyaayk ko'ndaadak kadaveerka'l. ithu ungka'l thalaimu'raithoa'rum anusarikkappada vea'ndiya niththiya katta'lai. eazhaam maathaththilea anthath thirunaadka'laik ko'ndaada vea'ndum.

<42> eazhu naa'l thazhaip panthalka'lil kudiyiruppeerka'l. israayeal inaththaich saarntha ellaarum koodaarangka'lileayea thangkiyirukka vea'ndum.

<43> ivvitham ungka'l santhathiyaar, (aa'ndavaraakiya) naam israayeal makka'lai ekipthu naattilirunthu meettapoathu avarka'laik koodaarangka'lil kudiyirukkach seythoamen'ru a'rinthu ko'lvaarka'l. naam ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavar en'raru'linaar.

<44> appadiyea moayeesan aa'ndavarudaiya thirunaadka'laik ku'riththu israayeal makka'lukku a'riviththaar.

[leaviyaraakamam 24]

<1> mee'ndum aa'ndavar moayeesanai noakki:

<2> vi'lakkuka'l idaividaamal erinthu ko'ndirukkumpadi mikach suththamum the'livumu'l'la oliva e'n'neyai ungka'lidam ko'ndu vara vea'ndumen'ru israayeal makka'lukkuk katta'laiyidu.

<3> udanpadikkaik koodaaraththil saadchiyath thiraikku ve'lippu'ramaaka aaroan avat'rai eppozhuthum maalai muthal kaalaivarai eriyumpadi aa'ndavar thirumun eat'rak kadavaan. ithu ungka'l thalaimu'rai thoa'rum seyyavea'ndiya niththiya sattamaam.

<4> avai aa'ndavar munnilaiyil eriyumpadi mikaththooymaiyaana ki'lai vi'lakkin meal eppozhuthum vaikkappadum.

<5> mealum, miruthuvaana maavai eduththu, athaip pannira'ndu appangka'laakach suduvaayaaka. ovvoru appamum (marakkaalilea) paththil ira'ndupangku maavinaal seyyappattirukka vea'ndum.

<6> avat'rai nee aa'ndavar thirumun thooymaiyaana measaiyin meethu pakkaththi'rku aa'raaka irupakkamum adukkivaippaay.

<7> avvappangka'l aa'ndavarukkuch seyyappatta kaa'nikkaiyin ninaivuch sinnamaay irukkath thakkanavaay avat'rin meethu mikavum saththamaana thoopavakaika'laip poadak kadavaay.

<8> niththiya udanpadikkaiyaaka israayeal makka'lidamirunthu pet'ruk ko'nda antha appangka'lai oayvu naa'l thoa'rum aa'ndavar munnilaiyil maat'rakkadavaay.

<9> avai aaroanaiyum avan puthalvaraiyum searum. avarka'l avat'raip parisuththa idaththil u'n'nakkadavaarka'l. eanen'raal, aa'ndavarukkuch seluththappadum palika'lilea mikavum parisuththamaana athu niththiya urimaiyaaka avarka'ludaiyathaay irukkum en'raar.

<10> akkaalaththil israayeal inaththaich saarntha oru pe'n'nukkum israayealaroadu kudiyiruntha ekipthiya aadavan oruvanukkum pi'ranthavan ve'liyea vanthu, paa'laiyaththilea oar israayealanoadu sa'ndaiyittu,

<11> aa'ndavarudaiya (thirup) peyaraiyum aa'ndavaraiyum pazhiththup peasinaan. avanai moayeesanidam ko'nduvanthaarka'l. (avanudaiya thaayin peyar salumith, ava'lthaan koaththiraththaanaana thaapiriyin puthalvi.

<12> aa'ndavarudaiya thiruvu'laththai a'riyumvarai avanaik kaavalil vaiththaarka'l.

<13> appozhuthu aa'ndavar moayeesanai noakki:

<14> inthath theyva ninthanaiyaa'lanaip paa'laiyaththukku ve'liyea ko'ndu poangka'l. avan pazhiththup peasina vaarththaiyaik keattavarka'l anaivarum thangka'l kaika'lai avan thalaiyinmeal vaippaarka'l. pi'raku sapaiyaar yaavarum avanaik kallaale'rinthu saakadikkak kadavaarka'l.

<15> mealum nee israayeal makka'lukkuch solla vea'ndiyathaavathu: than kadavu'laip pazhippavan than paavaththaich sumanthu ko'lvaan.

<16> aa'ndavarudaiya peyaraip pazhippavan kolai seyyappaduvaan. avan kudimakanaayinum sari, anniyanaayinum sari sapaiyaar ellaarum avanaik kallaal e'riyavea'ndum. aa'ndavarudaiya peyaraip pazhiththavan kolai seyyappaduvaan.

<17> oru manithanaik kolai seythavan kolai seyyappaduvaan.

<18> oru vilangkaik kon'ravan pathilukkuk vea'ron'raik kodukkakkadavaan. athaavathu: vilangkukku vilangku koduththu eeduseyyakkadavaan.

<19> than ooraaril oruvanukku evan theengkizhaiththaanea, avan seythapadiyea avanukkuch seyyappadum.

<20> mu'rivukku mu'rivu, ka'n'nukkuk ka'n, pallukkuppal: oruvan than ayalaanukku evvithath theemaiyaich seythaanoa avvithath theemaiyea avanukkum seyyappadum.

<21> vilangkaik kon'ravan vea'ron'raik koduppaan. manithanaik kon'ravanoa kolai seyyappaduvaan.

<22> ungka'lilea anniyanukkum kudimakanukkum orea niyaayam irukkavea'ndum. eanen'raal, naam ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavar en'ru thiruvu'lampat'rinaar.

<23> avvithamea moayeesan israayeal makka'loadu peasina pin, aa'ndavaraip pazhiththavanaip paa'laiyaththi'rku ve'liyea ko'ndu poayk kallaale'rinthu kon'ranar. aa'ndavar moayeesanukkuk katta'laiyittirunthapadiyea israayeal makka'l seythanar.

[leaviyaraakamam 25]

<1> mee'ndum aa'ndavar seenaay malaiyil moayeesanai noakki:

<2> nee israayeal makka'lidam solla vea'ndiyathaavathu: naam ungka'lukku a'likkavirukki'ra naattil neengka'l pukuntha pinnar aa'ndavarukkup pukazhchchiyaaka oayvu (naa'laik) ko'ndaadak kadaveerka'l.

<3> aa'ru aa'ndu un vayalai vithaiththu, un thiraadchaik kodika'lin ki'laika'laik kazhiththu, avat'rin palanaich searppaay.

<4> eazhaam aa'ndoa nilaththi'rku oayvu. ithu aa'ndavar eduththa oayvukku eat'rapadi (anusarikppadum). antha aa'ndil un vayalai vithaikkavum, un thiraadchaith thoattaththuch sedika'lin ki'laika'laik kazhikkavum vea'ndaam.

<5> nilangka'lil thaanaay vi'lainthathai nee vi'laichchal en'ru a'ruththuch searkkavum vea'ndaam. un puthuppalanin thiraadchaip pazhangka'lai nee saathaara'nap palanaip poal a'ruththuch searkkavum vea'ndaam. eanen'raal, nilaththukku athu oayvu aa'ndu.

<6> aanaal, avai ungka'lukku u'navaay iruppanavaaka. unakku un vealaikkaaranukkum, un koolikkaaranukkum,

<7> unnidaththil thangkiyirukki'ra anniyanukkum, un aadu maaduka'lukkum, thaanaay vi'lainthiruppathellaam u'navaay irukkum.

<8> mealum, eazhu aa'ndu vaarangka'lai--athaavathu; eazhu thadavai eazhaaka, naa'rpath thonpathu aa'nduka'lai--e'n'nuvaay.

<9> naadengkum parikaara kaalamaakiya eazhaam maathaththin paththaam naa'lil ekkaa'lam muzhangkach seyyavea'ndum.

<10> aimpathaam aa'ndaip parisuththamaakki, un naattin ellaak kudika'lukkum mannippen'ru koo'ruvaay. eanen'raal, athu (makizhchchi enappadum) jupili aa'ndu. athilea ungka'lil ovvoru manithanum than than soththukka'laith thirumpa adaivaan; than than munthina kudumpaththi'rkuth thirumpip poavaan.

<11> eanen'raal, athu jupili aa'ndum, aimpathaam aa'ndumaam. appoathu neengka'l vithaippathumillai; vaayil thaanaay vi'lainthiruppathai a'ruththuch searppathumillai; thiraadchaika'lin puthuppalanaakiya pazhangka'lai a'ruththuch searppathumillai.

<12> atha'rkuk kaara'nam, jupili aa'ndin parisuththath thanmaiyea. (antha aa'ndil) vayal ve'lika'lil akappaduvathai neengka'l u'n'na vea'ndum.

<13> jupili aa'ndilea yaavarum thangka'l soththukka'laith thirumpa adaivaarka'l.

<14> un ooraanukku nee ethaiyeanum vit'raalum, allathu avanidamirunthu pet'raalum, un sakoatharanaith thunpappaduththaamal, jupili aa'ndukkup pin varum aa'nduka'lin thokaikku eat'rapadiyea nee avanidamirunthu vaangkuvaay.

<15> avanum palanu'l'la aa'nduka'lin e'n'nikkaip padiyea unakku vi'rpaan.

<16> jupili aa'ndi'rkup pinvarum aa'nduka'lin thokai evva'lavu ea'rumoa avva'lavu vilaiyum ea'rum. aa'nduka'lin thokai evva'lavu ku'raiyumoa vaangkuki'ra vilaiyum avva'lavu ku'raiyum. enen'raal, palanu'l'la aa'nduka'lin e'n'nikkaiyaip paarththea avan unakku vi'rpaan.

<17> ungka'l inaththaarai neengka'l thunpappaduththaatheerka'l. ungka'l kadavu'lukkup payappada vea'ndum. eanen'raal, naam ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavar.

<18> neengka'l namathu katta'laika'linpadi seythu, namathu neethi ne'rika'laik kaikko'ndu, avaika'lai ni'raiveat'rak kadaveerka'l. ippadich seyveerka'laayin, neengka'l oar achchamumin'ri naattil kudiyiruppatha'rkum,

<19> poomi earaa'lamaay ungka'lukkuth than palanaith tharuvatha'rkum, oruvanudaiya kodumaikku agnchaamal neengka'l ni'raivaay u'ndu nalamaayiruppatha'rkum thadaiyillai.

<20> eazhaam aa'ndil ethai u'npoam? naangka'l vithai vithaikkaamalum vi'lainthathaich searkkaamalum summaavirukka vea'ndumea en'ru neengka'l solveerka'laayin,

<21> naam aa'raam aa'ndilea ungka'lukku namathu aaseerai aru'lvoam. athu ungka'lukku moon'raa'nduka'lin palanaith tharum.

<22> neengka'l ettaam aa'ndil vithaiththu, onpathaam aa'ndu varai pazhaiya palanaiyea u'npeerka'l. puthuppalan vi'laiyumattum pazhaiya palanaiyea u'npeerka'l.

<23> mealum, naadu nammudaiyathaakaiyaalum, neengka'loa anniyarka'lum irava'r kudika'lumaakaiyaalum, neengka'l nilangka'lai a'ruthiyaay vi'rka vea'ndaam.

<24> aathalaal, ungka'l udaimaiyaana naadengkum: pi'raku meettukko'ndaalum ko'lvoam en'ru oppantham seythu nilangka'lai vi'rkalaamea thavira mat'rappadiyalla.

<25> un sakoatharan va'rumaiyaal nerukkappattuth than ku'raintha soththai vit'raanaayin, pin avan inaththaaril oruvan vanthu athu thanakku vea'ndumen'raal, than sakoatharan vit'rathai avan meedkalaam.

<26> athai meedkath than inaththaaril oruvanum illaamal, thaanea meedkath thakkavanaayinaal,

<27> athai vit'rapin kadantha aa'nduka'lin thokaiyaith tha'l'li, vaangkinavanukku meethith thokaiyaik koduththuth than soththaith thiruppuvaan.

<28> aanaal, vilaiyaik kodukkath thi'ranat'ravanaakil, avan vit'rathu vaangkinavan kaiyilea jupili aa'ndu varai irukkum. jupili aa'ndileayoa, vi'rkappattathellaam munpu avat'ri'rku urimaiyaayirunthavanukkea thirumpavum poakum.

<29> nakara mathilka'lukku u'l'lirukki'ra than veettai vit'riruppavan vit'ra oaraa'ndi'rku'l'lea athai meettuk ko'l'lalaam.

<30> oaraa'ndi'rku'l'lea athai meettukko'l'laathirunthaaloa, antha veedu jupili aa'ndilea muthalaay meedkappada mudiyaathu. athai vaangkinavanukkum avan santhathiyaarukkumea athu thalaimu'raithoa'rum uriyathaakum.

<31> mathil soozhappadaatha kiraamaththilu'l'la veedoa naattu nilangka'lukkaduththa sattappadi vi'rkappadum. munpu meedkappada villaiyaayin, jupili aa'ndil (munthina) urimaiyaa'lanukkuth thirumpum.

<32> leaviyarka'lin (udaimaiyaakiya) nakarangka'lilu'l'la veeduka'loa en'rum meedkappadap koodum.

<33> israayeal makka'lukku'l'lea leaviyarka'lukku irukki'ra veeduka'l avarka'ludaiya soththukka'laip poalaakaiyaal, avai meedkappadavillaiyaayin, jupili aa'ndilea avai urimaiyaa'larukkuth thirumpavum vanthu searum.

<34> mealum, nakarangka'lukkaduththa avarka'ludaiya ve'livayal muthaliyana vi'rkappadalaakaathu. avai avarka'lukku niththiya soththu.

<35> va'rumaiyaal nalinthu, valuvizhantha un sakoatharanai anniyanen'reanum akathiyen'reanum nee eat'rukko'ndu, avan unnoadu koodath thangkuvaanaayin,

<36> avanidamirunthu, vattiyaavathu allathu avanukku nee koduththatha'rku athikamaavathu vaangkaathea. un sakoatharan unnai a'ndip pizhaikkumpadi un kadavu'lukku agnchinada.

<37> avanukku un pa'naththai vattikkum, un thaa'niyaththai ilaapaththi'rkum kodaathiruppaayaaka.

<38> ungka'lukkuk kaanaan naattai a'likkumpadikkum, ungka'l kadavu'laay irukkumpadikkum ungka'lai ekipthu naattinin'ru viduthalai seytha ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavar naamea.

<39> un sakoatharan va'rumaiyaal varunthi unakku vilaippattaanaayin, avanai adimai poal nadaththaathea.

<40> avan koolikkaaranaip poalavum thangka vanthavanaip poalavum unnoadu irunthu, jupili aa'nduvarai unnidam vealai seyvaan.

<41> pin avan than pi'l'laika'loadu kooda unnai vittu neengkith than kudumpaththaaridaththi'rkum than munnoarka'lin udaimaikkum thirumpip poavaan.

<42> u'nmaiyil avarka'l namakkea adimaika'laay irukki'raarka'l. naam ekipthu naattilirunthu avarka'lai viduthalaiyaakkinoam. aakaiyaal, avarka'l adimaika'laaka vi'rkappadalaakaathu.

<43> nee avanaik kodumaiyaay nadaththavea'ndaam.

<44> un kadavu'lukkup payanthu nada. sut'rilumirukki'ra pu'ravinaththaaraich searntha aa'num pe'n'numea ungka'lukku adimaika'laay iruppaarka'l.

<45> ungka'l naduvea anniyaraayk kudiyirukki'ravarka'lilum, ungka'l maththiyil avarka'l vayit'rilea pi'ranthavarka'lilum neengka'l ungka'lukku adimaika'laik ko'lveerka'l.

<46> avarka'lai neengka'l eppoathum ungka'l po'ruppil vaiththuk kaappathuman'rich suthanthara urimaiyaaka avarka'lai ungka'l vazhi varuvoarkkum kaiya'likkak koodum. aanaal, ungka'l sakoathararaakiya israayealaraik kodumaiyaay nadaththak koodaathu.

<47> ungka'lidaththil irukki'ra anniyanum akathiyum selvanaanapin va'riyavanaana un sakoatharan avanukkoa avan kudumpaththaaril evanukkoa vilaippattup poanaanaayin,

<48> vilaip pattup poanapin avan thirumpavum meedkap padakkoodum. avan sakoathararil evanum,

<49> avan thanthaiyoadu pi'ranthavaneanum ivanudaiya makaneanum avan kudumpaththilu'l'la u'ravinaril oruvaneanum avanai meedkalaam.

<50> avan thaan vi'rkappatta naa'l muthal jupili aa'ndu valai sen'ra aa'nduth thokai eththanaiyen'ru ka'nathkida vea'ndum. avanudaiya vilaith thokaiyoa koolikkaaranudaiya kaalak ka'nakkup padiyum, avan vealai seytha aa'nduk ka'nakkup padiyum e'n'nip paarkka vea'ndum.

<51> jupili aa'ndu varai innum pala aa'nduka'l irukkumaayin, avan avat'ri'rkuth thakkapadi vilaith thokai koduththu eedu seyyap kadavaan.

<52> jupili aa'nduvarai meethiyaay irukki'ra aa'nduka'l kognchamaayin, avan than thalaivanoadu ka'nakkuppaarththu, vea'rupadum aa'nduka'lukkuth thakkapadi avanukkup pa'naththaik koduththu eedu seyyak kadavaan.

<53> aanaal, thaan atha'rku'l'lea vealai seythu vanthu'l'lamaiyaal thanakku vanthu seara vea'ndiya koolip pa'naththaik kazhiththuk ko'lvaan. avan ivanai un munnilaiyil kodumaiyaay nadaththa vea'ndaam.

<54> ippadi ivan meedkappadak koodaathaayin, ivanum ivanoadu ivan pi'l'laika'lum jupili aa'ndilea viduthalai adaivaarka'l.

<55> eanen'raal, israayeal makka'l namakkea oozhiyakkaararaam. naamallavoa ekipthu naattilirunthu avarka'lai meettu vanthoam.

[leaviyaraakamam 26]

<1> ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavar naamea. ungka'lukku vikkirakangka'laiyum koththuvealai uruvangka'laiyum seythuko'l'laamalum, ninaivuththoo'n muthaliyana naattaamalum, ungka'l naattil thozhuvatha'rkaana si'rappu'l'la kallai ni'ruththaamalum iruppeerka'laaka. eanen'raal ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavar naamea.

<2> namathu oayvu naadka'lai anusariyungka'l. namathu parisuththa idaththin meethu payapakthiyaay irungka'l.

<3> naamea aa'ndavar. neengka'l namathu katta'laippadi nadanthu, namathu sattangka'laiyum kaaththu varuveerka'laayin, ungka'lukkup paruvakaalangka'lilea mazhai pozhiyach seyvoam. nilamum than palanai vi'laivikkum.

<4> marangka'lum kani kodukkum.

<5> vi'laichchalaip poaradiththu mudiyumunpea thiraadchaippazham pa'rikkum kaalam varum. thiraadchaippazham pa'rikkum kaalam mudiyumunpea vithaippuk kaalamvarum. neengka'l ni'raivoadu u'ndu, oar achchamumin'ri naattil kudiyiruppeerka'l.

<6> naam ungka'l ellaika'lil samaathaanaththaith thantharu'lvoam. ungka'lai achchu'ruththi ungka'l thookkaththaik kulaiththu viduvoar iraar. kodiya vilangkuka'laiyum neekki viduvoam. vaa'lum ungka'l ellaika'lai a'nukuvathillai.

<7> ungka'l pakaivarka'laith thuraththuveerka'l. avarka'l ungka'l mun vizhuvaarka'l.

<8> ungka'lil aivar noo'ru anniyaraiyum, ungka'lil noo'rupear avarka'lu'l paththaayiram pearaiyum thuraththuvaarka'l. ungka'l pakaivarka'l ungka'l munnilaiyil vaa'laal vettu'ndu vizhuvaarka'l.

<9> naam ungka'l meal karuththaayirunthu ungka'laip palukip perukach seyvoam. neengka'l viruththiyadaiveerka'l. namathu udanpadikkaiyaiyum ungka'ludan u'ruthippaduththuvoam.

<10> pazhaiya thaaniyangka'lai u'ndu, puthiya thaaniyangka'lukku idam u'ndaakumpadi pazhaiyathai vilakkuveerka'l.

<11> ungka'l naduvil namathu u'raividamaakiya koodaaraththai ni'ruvuvoam. naam ungka'lai ve'ruppathillai.

<12> ungka'l kadavu'laakiya naam ungka'l naduvil eppoathum iruppoam. neengka'l namathu kudika'laaka iruppeerka'l.

<13> neengka'l ekipthiyarukku adimaiyaayiraathapadi, avarka'l naattilirunthu ungka'lai viduthalaiyaakki, ungka'l kazhuththu vilangkuka'lai mu'riththe'rinthu, ungka'lai nimirnthu nadakkach seytha ungka'l kadavu'laakiy aa'ndavarea naam.

<14> aanaal, neengka'l namakkuch sevikodaamalum, namathu katta'laiyellaam anusariyaamalum,

<15> namathu sattangka'laip porudpaduththaathu namathu neethimu'raika'laiyum pu'rakka'niththu nammaalea katta'laiyidappattavaika'lai ni'raiveat'raamalum namathu udanpadiththaiyai vee'naakkuveerka'laayin,

<16> naam ungka'lukkuch seyvathu ennaven'raal: udanea va'rumaiyaal ungka'lai vaatti varuththi, ungka'l ka'nka'lai eriththu, uyirai azhiththuvidum kaaychchalaal tha'ndippoam; neengka'l vithaikkum vithai vee'naayppoakum; ungka'l pakaivarka'l athan valanai u'npaarka'l.

<17> ungka'lukku viroathamaay nammudaiya mukaththaith thiruppuvoamaakaiyaal ungka'l pakaivar mun vizhuveerka'l; ungka'l pakaivaroa ungka'lai adimaippaduththi aa'lvaarka'l; thuraththuvaar illaathirunthum neengka'l oadippoaveerka'l.

<18> ivaiyellaam naam seythum innum neengka'l namakkuk keezhppadiyaavittaal, ungka'l paavangka'lin poruttu ungka'lai naam eazhu madangku athikamaakath tha'ndiththu,

<19> ungka'l kalnegnchaththin aa'navaththai adakkuvoam. ungka'l vaanaththai irumpaip poalavum, ungka'l poomiyai ve'nkalaththaip poalavum aakkuvoam.

<20> vee'nilea vealai seyveerka'l. poomi palan tharaathu. marangka'lum kodaa.

<21> neengka'l namakkuch sevi kodukka manamillaamal nammai ethirththu nadappeerka'leayaakil, naam ungka'l paavangka'lin poruttu ungka'lukku eazhu madangku thunpam ungka'l meal varach seyvoam.

<22> ungka'lukku ethiraay kodiya mirukangka'lai eavividuvoam. avai ungka'laiyum ungka'l manthaika'laiyum thin'ru, ungka'l mirukangka'laiyum ku'rainthu poakach seyyum. ungka'l vazhika'lum paazhaayp poakum.

<23> appadi naam seyyum tha'ndanaiyinaalum neengka'l ku'namaakaamal nammai ethirththu nadappeerka'laayin,

<24> naamea ungka'lai ethirththu, ungka'l paavangka'lin poruttu ungka'lai eazhumadangku athikamaayth tha'ndippoam.

<25> (engnganamennaal) namathu udanpadikkaiyai mee'rinatha'rkup pazhivaangkum vaa'lai ungka'l meal varachseyvoam. neengka'l nakarka'lil othungkina pinnum ko'l'lai noayai ungka'l naduvil anuppuvoam. neengka'l ungka'l pakaivar kaivasamaaveerka'l.

<26> atha'rku munpea ungka'l appam ennum oon'ru koalai naam mu'riththup poattiruppoamaathalaal, paththup pe'nka'l orea aduppil ungka'l appangka'laich suttu, ungka'lukku avat'rai ni'ruththuk koduppaarka'l. neengka'l u'ndum ni'raivu ko'l'la maatteerka'l.

<27> innum neengka'l ivaika'laalum ku'nappadaamal nam peachchai utha'rith tha'l'li namakku viroathamaaka nadappeerka'laayin,

<28> naam kadum koapaththudan ungka'lukku viroathiyaaki, ungka'l paavangka'lin poruttu eazhuvakaith thunpangka'laal ungka'laith tha'ndippoam.

<29> appoathu neengka'l ungka'l puthalvar puthalviyarudaiya maamisaththai u'npeerka'l.

<30> meadai kun'ruka'lin meal neengka'l kattiya koayilka'laiyum azhippoam. avat'ril irukkum vikkirakangka'laiyum thavidupodiyaakkuvoam.

<31> athanaal naam ungka'l nakarka'laik kaadaakki ungka'l aalayangka'laip paazhaakki, ungka'l mikka na'ruma'naththoopa vakaika'lin vaasanaiyaiyum ini mukaraathiruppoam.

<32> ungka'l naattaip paazhaakkuvoam. ungka'l pakaivarka'l athil kudiyea'rina pin ithupat'ri viyappu'ruvar.

<33> ungka'laiyoa naam pu'ravinaththaaridaiyea sitha'radiththu, ungka'l pi'rakaalea vaa'lai uruvi, ungka'l naattaik kaadaakki, ungka'l nakarka'lai naasamaakkuvoam.

<34> (neengka'l pakaivarudaiya naatti'rkuk ko'ndu poakappattapoathu) aa'l nadamaattamillaatha ungka'l naadu paazhaayk kidakki'ra naa'lellaam oayvu ko'ndaadik ka'likoorum.

<35> neengka'l athil vaazhnthu vantha poathu athu ungka'l oayvu naadka'lilea i'laippaa'ravillaiyea; ippoathu athu summaa irunthu oayvu ko'ndaadum.

<36> ungka'lil uyiroadu thappiyiruppavarka'l pakaivarka'lin naattilea kudiyirukkum poathu thikiladaiyumpadiyaay avarka'l manaththilea achcham aadko'l'lach seyvoam. pa'rakkum ilaiyin saththam keattu avarka'l agnchi, vaa'loa (ennavoa) en'ru veru'ndu mira'ndoadi, thuraththuvaar illaamalea tharaiyil vizhuvaarka'l.

<37> vaa'lukku mun agnchi oaduvathupoal avarka'l oadi, thangka'l sakoathararmeal thaakki moathi vizhuvaarka'l. ungka'l pakaivarka'lai ethirththu ni'rka ungka'lukkuth thu'nivu iraathu.

<38> pu'ravinath thaaridaiyea neengka'l pizhaikka maatteerka'l. ungka'l pakaivarka'lin naadu ungka'lai vizhungki vidum.

<39> ivarka'lil silar uyir thappinaal, avarka'l pakaivarka'lin naattil thangka'l theech seylka'l ennum theeyil vaadi vathangki, thangka'l sonthap paavangka'lin poruttum munnoar seytha paavangka'lin poruttum thunpappaduvaarka'l.

<40> avarka'l namakku viroathamaayth thuroakam seythu kattik ko'nda thangka'l akkiramaththaiyum thangka'l munnoarin akkiramaththaiyum a'rikkaiyidum varai varunthuvaarka'l.

<41> aakaiyaal, thangka'ludaiya viruththaseathana millaatha manathaippat'ri avarka'l naa'nivedkam adaiyum varai naam avarka'lukku ethiriyaaki, avarka'laip pakaivarka'lin naatti'rkuk ko'ndu poavoam. appoathu thangka'l akkiramangka'lin poruttu avarka'l sepam seyvaarka'l.

<42> annearaththil naam yaakkoapu, eesaak, apiraakam aakiyoarudan seythu ko'nda udanpadikkaiyaiyum avarka'l vittuch sen'ru'l'la naattaiyum ninaivu koorvoam.

<43> avarka'laalea vidappatta pin naadu avarka'lin poruttup paazhadaintha than nilaiyak ku'riththuth thukkappattaalum, athu than oayvu naa'laik ko'ndaadum. avarka'loa nammudaiya katta'laika'lai mee'ri namathu sattangka'lai aladchiyappaduththich seytha paavangka'laippat'ri man'raaduvaarka'l.

<44> avarka'l thangka'l pakaivar naattil irukkumpoathu kooda naam avarka'lai mut'rilum ve'rukkavumillai; avarka'l muzhuthum azhinthupoakum padikkum, naam avarka'loadu seytha udanpadikkai vee'naayp poakumpadikkum naam avarka'laik kaividavumillai. eanen'raal, naam avarka'ludaiya kadavu'laakiya aa'ndavarallavaa?

<45> avarka'ludaiya kadavu'laaka irukkum poruttup pu'ravinaththaar paarththu (viyappadaiya) avarka'lai naam ekipthu naattilirunthu pu'rappadach seythapoathu, avarka'l munnoarudan naam seytha udanpadikkaiyai ninaivukoorvoam. naam aa'ndavar (en'raar). aa'ndavar seenaay malaiyil thamakkum israayeal makka'lukkum (udanpadikkai seythu) moayeesan vazhiyaay vithiththaru'liya neethika'lum katta'laika'lum sattathittangka'lum ivaika'leayaam.

[leaviyaraakamam 27]

<1> mee'ndum aa'ndavar moayeesanai noakki:

<2> nee israayeal makka'lukkuch solla vea'ndiyathaavathu: oru manithan oru si'rappu nearchchai seythu than uyiraik kadavu'lukku oppukkoduththirunthaal, avan pinvarum (mathippinpadi) vilai seluththakkadavaan.

<3> athaavathu, irupathu vayathu muthal a'rupathu vayathukku udpatta aadavanaayin, avan parisuththa seekkal ka'nakkinpadi aimpathu seekkal ve'l'li kodukkakkadavaan.

<4> pe'n'naanaal muppathu koduppaa'l.

<5> ainthu vayathu muthal irupathu vayathu varaiyilumoaven'raal, aadavan irupathu seekkalum pe'n paththu seekkalum seluththuvaarka'l.

<6> oru maatham muthal ainthu vayathu varaiyu'l'la aa'npi'l'laikkaaka ainthu seekkalka'laiyum pe'npi'l'laikkaaka moon'ru seekkalka'laiyum koduppaarka'l.

<7> a'rupathum atha'rku mea'rpatta aadavan pathinainthu seekkalka'laiyum, pe'n paththuch seekkalka'laiyum seluththakkadavaarka'l.

<8> mathippukkeat'rapadi seluththa iyalaatha va'riyavanaayin, avan kuruvukku mun vanthu ni'rkakkadavaan. kuru mathippittu, avan evva'lavu kodukkath thi'ranu'l'lavanen'ru theerppuch solvaaroa avva'lavu avan kodukkakkadavaan.

<9> oruvan aa'ndavarukkup paliyidappadaththakka mirukaththaik koduppathaaka nearchchai seythirunthaal athu parisuththamaanathu;

<10> athai ini maat'ravea koodaathu. athaavathu nallathukkup pathilaakak kettathaiyum, kettathi'rkup pathilaaka nallathaiyum kodukkak koodaathu. oruvan on'rukkup pathilaaka vea'ron'rai maat'rik kodukkumpozhuthu maat'rappattathum etha'rkup pathilaaka maat'rappattathoa athuvum, aaka ira'ndumea aa'ndavarukkuch sontham.

<11> oruvan aa'ndavarukkup paliyidath thakaatha, suththamillaatha yaathoru mirukaththai nearchchai seythirunthaal, athaik kuruvukku mun ni'ruththakkadavaan.

<12> kuru athai nallathen'roa kettathen'roa mudivu seythu vilaiyaith thittam seyvaar.

<13> nearchchai seythavan vilaiyaich seluththa isaivaanaayin, mathippukkumeal ainthil oru pangkaiyum searththuk kodukkakkadavaan.

<14> oru manithan nearchchai seythu than veettai aa'ndavarukku nearnthirunthaanaayin, kuru athu nalamaanathaa en'ru paarththu evva'lavukku mathippuch solvaaroa avva'lavukku vi'rkappadum.

<15> aanaal, nearnthu ko'ndavanea athai meettukko'l'la manam ko'ndirunthaal, mathippukku meal ainthil oru pangkaiyum avan searththuk koduththaal veedu avanudaiyathaakum.

<16> oruvan thanakkuch sonthamaana vayalai aa'ndavarukku nearnthirunthaal athan vithaippukku eat'rapadi vilai irukka vea'ndum. oru nilam vithaikka muppathu kalam vaa'rkoathumai sellumen'raal, antha nilam jampathu seekkal ve'l'li pe'rum.

<17> avan jupili aa'nduth thodakka muthal than vayalai nearnthu koduththirunthaal athan pe'rumathikkea'rpa athu mathikkappadum.

<18> jupili aa'ndukkup pin athu nearchchaiyaanathen'raal, aduththa jupili aa'nduvarai eththanai aa'ndu sellumen'ru paarththea kuru mathippuch solla vea'ndum. avat'ri'rku ea'rpa vilaiyaik ku'raikkak kadavaar.

<19> than vayalai nearnthu ko'ndavanea athai meettuk ko'l'la manam ko'ndirunthaal, mathikkappatta vilaikku meal ainthil oru pangkaiyum searththuk koduththaal vayal avanudaiyathaakum.

<20> nearnthu ko'ndavanea than vayalai meettuk ko'l'la manamillaamal vea'roruvanukku vit'riruppaanaayin, avan inimeal athanai meedkayiyalaathu.

<21> eanen'raal, jupili aa'ndu varumpoathu antha vayal aa'ndavarukku nearchchai aakividum. ippadippatta soththu kurukka'lin udaimaiyaaki vidum.

<22> aayinum, athu thanakkuch sonthamaana vayalaay iraamal, athaiththaanea vilaikku vaangki oruvan aa'ndavarukku nearchchi seythirunthaanaayin,

<23> kuru jupili aa'ndu varaiyu'l'la aa'nduka'laik ka'niththu, anthak ka'nakki'rku eat'rapadi athan vilaiyaik ku'rikkak kadavaar. appoathu athai nearnthavan (vilaiyai) aa'ndavarukkuch seluththuvaan.

<24> jupili aa'ndu varumpoathoa, evan antha vayalai muthalilea than sonthamen'ru anupaviththup pi'raku vit'rirunthaanoa antha munthiya urimaiyaa'lanaiyea athu searum.

<25> ellaa mathippilum parisuththa idaththuch seekkalea upayoakikkappadum. oru seekkal enpathu irupathu opoal.

<26> thalaiyeet'raanavai aa'ndavarudaiyavai. aakaiyaal, oruvarum thalaiyeet'raakiya uyirka'lai nearnthu (aa'ndavarukku) aruchchiththu othukkak koodaathu. maadeninum aadeninum avai aa'ndavarudaiyavaika'laam.

<27> asuththap piraa'niyin thalaiyeet'rai aruchchiththu othukkinavan athan mathippukku mealea ainthil oru pangkaik koodach searththuk koduththu athai meettuk ko'lvaan. ippadi meettukko'l'la avan isaiyaathirunthaal, athan mathippukku eat'rapadi vea'roruvanidam vi'rkappadum.

<28> aa'ndavarukken'ru aruchchikkappattu othukkappatta ethuvum -- manithanum sari, mirukamum sari, vayalum sari -- athu vi'rkappadavum, meedkappadavum koodaathu. avvithamaaka aa'ndavarukku nearchchai seyyappatta porudka'lellaam mikavum parisuththamaanavai. enavea, avai aa'ndavarukkuch sontham.

<29> manitharka'lidamirunthu azhikkappaduvatha'rkaaka othukkappatta entha manithanum meedkappadak koodaathu; kollappadavea vea'ndum.

<30> nilangka'lin palanilum marangka'lin pazhangka'lilum paththil oru pangku aa'ndavarukku uriyathu. athu avarukkup parisuththamaanathu.

<31> aayinum, oruvan thannudaiya paththiloru paakamaanavat'rai meettukko'l'la manamu'l'lavanaayin, avat'rin vilaiyaiyum vilaiyin ainthil oru paakaththaiyum searththuk kodukkak kadavaan.

<32> meayppanudaiya koalukkuk keezhppatta aadu, maadu, ve'l'laadu muthaliyavat'ril paththil on'raay iruppanavellaam aa'ndavarukkup parisuththamaakum.

<33> avat'rinidaiyea nallathu, kettathu pat'ri avan aaraayavum vea'ndaam; maat'ravum vea'ndaam. maat'rinaal, athuvum pathilukkuk kodukkappattathum aakiya ira'ndumea aa'ndavarukkup parisuththam. athu meedkappadalaakaathu en'raru'linaar.

<34> aa'ndavar seenaay malaiyil israayeal makka'lukkaaka moayeesanukkuk koduththa katta'laika'l ivaika'leayaam.

 

 

No comments:

Post a Comment