Tuesday 29 November 2022

aamoas

[aamoas 01]

<1> theakuvea ooraich saarntha idaiyarka'lu'l oruvaraana aamoas enpavar, yoothaavin arasanaakiya oasiyaa kaalaththilum, israayealin arasanaakiya yoavaasin makan yeroapoavaamin kaalaththilum, nila nadukkam u'ndaavatha'rku ira'ndaa'nduka'lukku mun israayealaik ku'riththuk ka'nda kaadchiyin vaarththaika'laavana.

<2> avar koo'rinaar: "seeyoanilirunthu aa'ndavar karchchanai seyki'raar, yerusaleamilirunthu tham kuralai ezhuppuki'raar; idaiyarka'lin meaychchal nilangka'l pulampukin'rana, karmealin kodumudi ularkin'rathu. "

<3> aa'ndavar koo'ruvathu ithuvea: "thamasku nakaram pazhichseyalukku meal pazhichseyal seythatha'rkaaka naam itta tha'ndanaith theerppai maat'ra maattoam; avarka'l kalakaaththai iruppuru'laiyil vaiththu aattinaarka'l.

<4> aathalaal asaayeal veettin meal theeyanuppuvoam, athu penaathaaththin ara'nmanaika'lai azhiththu vidum.

<5> thamaskin thaazhppaa'lai mu'riththiduvoam; pikkaath- aaveanil ariya'nai veet'riruppavanaiyum, peaththeatheanil sengkoal thaangkiyiruppavanaiyum ozhippoam; seeriyaa naattinar keerukku naadukadaththap paduvar" enki'raar aa'ndavar.

<6> aa'ndavar koo'ruvathu ithuvea: "kaasaa pazhichseyalukku meal pazhichseyal seythatha'rkaaka naam itta tha'ndanaith theerpai maat'ra maattoam; avarka'l makka'linam muzhuvathaiyumea eathoamukku adimaika'laakak koottip poanaarka'l.

<7> aathalaal kaasaavin koattai mathil meal theeyanuppuvoam, athu athanudaiya ara'nmanaika'lai azhiththu vidum;

<8> aasoaththil vaazhum kudimakka'laiyum, askaloanil sengkoal thaangkiyiruppavanaiyum ozhippoam; akkaaroan meethu nam karaththaith thiruppuvoam, pilisthiyaru'l egnchinoarum azhinthiduvar" enki'raar aa'ndavar.

<9> aa'ndavar koo'ruvathu ithuvea: "theer nakaram pazhichseyalukku meal pazhichseyal seythatha'rkaaka naam itta tha'ndanaith theerpai maat'ramaattoam; avarka'l makka'linam muzhuvathaiyumea eathoamukku adimaika'laakak kaiya'liththaarka'l, sakoathara udanpadikkaiyai avarka'l ninaikkavea illai.

<10> aathalaal theerin koattai mathil meal theeyanuppuvoam; athu athanudaiya ara'nmanaika'lai azhiththuvidum."

<11> aa'ndavar koo'ruvathu ithuvea: "eathoam pazhichseyalukku meal pazhichseyal seythatha'rkaaka naam itta tha'ndanaith theerppai maat'ramaattoam; irakkam kognchamum kaattaamal than sakoatharanaiyea vaa'laal thunpu'ruththinaan; than aaththiraththai avan adakki vaiyaamal en'ren'rum than koapaththaik kaatti vanthaan.

<12> aathalaal theamaan meal naam theeyanuppuvoam, athu poasraavin ara'nmanaika'lai azhiththuvidum."

<13> aa'ndavar koo'ruvathu ithuvea: "ammoan makka'l pazhichseyalukku meal pazhichseyal seythatha'rkaaka naam itta tha'ndanaith theerppai maat'ra maattoam; thangka'l naattu ellaika'lai virivupaduththuvatha'rkaaka, kalakaaththin karppavathika'l vayit'raip pee'rik kizhiththanar;

<14> aathalaal raapaavin koattai mathilil thee moottuvoam, athu athanudaiya ara'nmanaika'lai azhiththu vidum; poar thodukkum naa'lilea peariraichchalum, soo'raava'li naa'lilea kadumpuyalum irukkum!

<15> avarka'ludaiya arasan adimaiyaayk ko'ndu poakappaduvaan, thalaivarka'lum avanoadu ko'ndu poakappaduvar" enki'raar aa'ndavar.

[aamoas 02]

<1> aa'ndavar koo'ruvathu ithuvea: "moavaapu pazhichseyalukku meal pazhichseyal seythatha'rkaaka naam itta tha'ndanaith theerppai maat'ra maattoam; eathoam arasanin elumpuka'laich suttuch saampalaay aakki vittaan.

<2> aathalaal moavaapin meal naam theeyanuppuvoam, athu kariyoaththin ara'nmanaika'lai azhiththu vidum; iraichchal, koochchal, ekkaa'la muzhakkam ivat'ridaiyil moavaap madinthiduvaan.

<3> athai aa'lpavanai athanaduvinin'ru sithaiththiduvoam, avanoadu athan thalaivaraiyellaam maayththiduvoam" enki'raar aa'ndavar.

<4> aa'ndavar koo'ruvathu ithuvea: "yoothaa pazhichseyalukku meal pazhichseyal seythatha'rkaaka naam itta tha'ndanaith theerppai maat'ra maattoam; aa'ndavarin thiruchsattaththai avarka'l pu'rakka'niththanar, avarudaiya katta'laika'lai avarka'l kadaippidikkavillai; avarka'ludaiya thanthaiyarka'l pinpat'riya poy theyvangka'l avarka'laiyum moasam poakkina.

<5> aathalaal yoothaavin meal naam theeyanuppuvoam, athu yerusaleamin ara'nmanaika'lai azhiththuvidum."

<6> aa'ndavar koo'ruvathu ithuvea: "israayeal pazhichseyalukku meal pazhichseyal seythatha'rkaaka naam itta tha'ndanaith theerppai maat'ra maattoam; avarka'l neethimaanaip pa'naththukkum, e'liyavanai oru soadi seruppukkum vi'rki'raarka'l.

<7> eazhaika'lin thalaika'lai ma'n'nil pada mithikki'raarka'l, thaazhththappattoarin ne'riyaik kedukki'raarka'l, makanum thakappanum orea theavadiyaa'laik koodi, nam thiruppeyaraip pangkappaduththuki'raarka'l.

<8> thangka'lidam adaku vaiththa pi'raraadaika'lai viriththup poattu, ellaap peedangka'lin munpum udkaarnthu ko'ndu, aparaatham vithiththuth thirattiya pa'naththi'rku mathu vaangkith thangka'l kadavu'lin illaththil kudikki'raarka'l.

<9> naamoa, uyaraththil keathuru marangka'laip poalum, valimaiyil karuvaali marangka'laip poalum iruntha amoariyarka'lai avarka'l munpaaka azhiththup poattoam; uyaraththil iruntha avanudaiya kanika'laiyum, aazhaththiliruntha vearka'laiyum naam naasamaakkinoam.

<10> mealum, ekipthu naattinin'ru ungka'laip pu'rappadach seythu, naa'rpathaa'nduka'l paalai nilaththil ungka'lai vazhi nadaththi vanthu, amoariyar naattai neengka'l urimaiyaakkik ko'l'lach seythoam.

<11> ungka'l puthalvarka'lu'l silarai naam i'raivaakkinaraay uyarththinoam; ungka'l i'laignarka'lu'l silarai naasareayaraayth thearnthuko'ndoam; israayeal makka'lea, ithu u'nmaiyan'roa?" enak keadki'raar aa'ndavar.

<12> aanaal, neengka'l naasareayarukku mathuvaik koduththeerka'l, ' i'raivaakku uraikkak koodaathu' ena i'raivaakkinarukkuk katta'laiyitteerka'l.

<13> ithoa, vaikkoal pothiyeat'riya va'ndiyin achchu ki'reechchiduvathu poal, ungka'laiyum ungka'lidaththileayea azhuththi neengka'lum ki'reechchidach seyvoam.

<14> virainthoaduki'ravanukkum veakamiraathu, valimaiyu'l'lavanukkum valuvirukkaathu; veeranum thannuyiraik kaaththukko'l'la mudiyaathu.

<15> vil veeran ni'rkavumaattaan, virainthoadupavanum thappamaattaan; kuthirai veeranum thannuyiraik kaaththuk ko'l'la mudiyaathu.

<16> annaa'lil veerarka'lu'l mikka veeram padaiththavan kooda ellaap padaikkalangka'laiyum e'rinthuvittuth thappiyoaduvaan" enki'raar aa'ndavar.

[aamoas 03]

<1> israayeal makka'lea, ungka'lukku ethiraaka- ekipthu naattinin'ru naam koottivantha muzhukkudumpamaakiya ungka'lukku ethiraaka- aa'ndavar uraiththa intha vaakkaik kea'lungka'l:

<2> ulakaththilu'l'la ellaa makka'linangka'lukku'l'lum ungka'laith thaan naam a'rinthu ko'ndoam; aathalaal ungka'l akkiramangka'l anaiththi'rkaakavum naam ungka'laith tha'ndippoam.

<3> thangka'lukku'l ea'rkenavea udanpadaamal iruvar searnthu nadappaarka'loa?

<4> irai akappadaamal irukkum poathu kaattil singkam karchchikkumoa? thaan on'raiyum pidikkaamal irukkaiyil, kukaiyilirunthu i'lagnsingkam muzhakkam seyyumoa?

<5> veadan tharaiyil valai virikkaathirukkum poathea pa'ravai ka'n'niyil sikkik ko'lvathu'ndoa? on'rumea ka'n'niyil padaathirukkum poathu valai tharaiyai vittu mealezhumpumoa?

<6> nakaraththil ekkaa'lam oothappadumaanaal, makka'l agnchi nadungkaamal iruppaarka'loa? aa'ndavar anuppaamal, nakaraththukkuth theemai thaanaaka varumoa?

<7> tham oozhiyarka'laakiya i'raivaakkinarka'lukkum tham ma'raiporu'lai ve'lippaduththaamal, aa'ndavaraakiya i'raivan eathum seyvathillai.

<8> singkam karchchanai seyki'rathu, agnchi nadungkaathavan evan? kadavu'laakiya aa'ndavar peasuki'raar, i'raivaakku uraikkaathavan evan?"

<9> aseeriyaavin ara'nmanaika'l mealum ekipthu naattin ara'nmanaika'l mealum nin'ru ko'ndu ithai vi'lamparappaduththu: "samaariyaavin malaika'l meal on'ru koodungka'l, athanu'l nadakkum perung kuzhappangka'laiyum athil seyyappadum kodumaika'laiyum paarungka'l."

<10> nearmaiyaanathaich seyya avarka'lukkuth therivathillai" enki'raar aa'ndavar. "avarka'l thangka'l ara'nmanaika'lil vanmu'raika'laiyum ko'l'laiyaiyum kuvikki'raarka'l."

<11> aakaiyaal kadavu'laakiya aa'ndavar koo'ruvathu ithuvea: "naattaip pakaivan vanthu soozhnthu ko'lvaan, un ara'nka'laiyellaam tharaimattamaakkuvaan, un maa'likaika'l ko'l'laiyidappadum."

<12> aa'ndavar koo'ruvathu ithuvea: "singkaththin vaayilirunthu idaiyan than aattin ira'ndu kaalka'laiyoa, kaathin oru pakuthiyaiyoa viduvippathu poalavea, samaariyaavil pagncha'nai meethum melliya padukkaiyin mealum amarnthirukkum israayeal makka'l viduvikkappaduvaarka'l."

<13> ithaik kea'lungka'l, keattu yaakkoapin veettaarukku ethiraakach saadchiyam sollungka'l, enki'raar aa'ndavaraakiya i'raivan, seanaika'lin kadavu'l.

<14> athaavathu: israayealai athan mee'ruthalka'lukkaakath tha'ndikkum naa'lil, peaththealil u'l'la peedangka'laiyum naam tha'ndippoam; pali peedaththin kompuka'l vettappattuth tharaiyilea veezhum.

<15> ku'lirkaala maa'likai, veani'rkaala ara'nmanaika'lai idiththiduvoam, thanthaththaal izhaiththa veeduka'l azhinthupoakum, e'n'ni'rantha veeduka'l paazhaayppoakum" enki'raar aa'ndavar.

[aamoas 04]

<1> samaariyaavin malai meal vaazhkin'ra paashaan pasukka'lea, intha vaakkaik kea'lungka'l; ungka'l ka'navanaip paarththu, 'ko'ndu vaa, kudippoam' en'ru solluki'reerka'lea, eazhaika'lai odukki, e'liyavarka'lai nasukkuki'ra ungka'lukku,

<2> i'raivanaakiya aa'ndavar tham parisuththaththin meal aa'naiyittuk koo'ruvathu ithuvea: ithoa, ungka'lukku naadka'l varukin'rana; appoathu neengka'l kokkika'laalum, ungka'lil egnchiyiruppavarka'l thoo'ndilka'laalum izhuththuch sellappaduveerka'l.

<3> ungka'lu'l ovvoruththiyum than arukilu'l'la suvar pi'lappin vazhiyaay ve'lippaduvaa'l; armoan naattil ko'ndu poayth tha'l'lappaduveerka'l" enki'raar aa'ndavar.

<4> peaththealukku vaarungka'l, vanthu katta'laiyai mee'rungka'l; kalaakaaththukku vanthu paavaththin meal paavam seyyungka'l. naadoa'rum kaalaiyil ungka'l palika'laiyum, moon'ru naa'laikkoru mu'rai paththiloru pangkaiyum seluththungka'l.

<5> pu'liththa maavin appaththaik ko'narnthu nan'riya'rithal paliyaayk kodungka'l, nearchchaik kaa'nikkaika'lai vaiyungka'l, avat'rai vi'lamparappaduththungka'l; israayeal makka'lea, ippadich seyvathu ungka'l viruppam" enki'raar aa'ndavar.

<6> ungka'l patta'nangka'lil ellaam ungka'l pa'rka'lukku vealaiyillaamal seythoam; neengka'l irukkum idangka'lilellaam u'navup pat'raakku'raiyai u'ndaakkinoam; iruppinum neengka'l nammidam thirumpavillai" enki'raar aa'ndavar.

<7> a'ruvadaikku innum moon'ru maatham irukkum poathea ungka'lukku mazhaiyaiyum ni'ruththi vittoam; oar ooril mazhai peyyach seythu innoru oor kaayach seythoam, oru vayalil mazhaip peyyach seythoam, mazhai peyyaatha vayal kaaynthu poayit'ru.

<8> ira'ndu moon'ru oorka'lin makka'l tha'n'neer theadith tha'l'laadi vea'roru oorukku poayum thaakam tha'niyavillai; ippadiyellaam seythum neengka'l nammidam thirumpavillai" enki'raar aa'ndavar.

<9> veppak kaat'raalum payir noavaalum ungka'lai vathaiththoam, ungka'l soalaika'laiyum thiraadchaith thoattangka'laiyum azhiththoam; aththimarangka'laiyum olivamarangka'laiyum vettukki'li thin'rathu; iruppinum neengka'l nammidam thirumpavillai" enki'raar aa'ndavar.

<10> ekipthukku anuppiya ko'l'lai noay poan'ra ko'l'lai noayai ungka'l mealum anuppinoam, ungka'l i'laignarka'lai vaa'laal vetti veezhththinoam; ungka'l kuthiraika'lum ko'l'laipoayina; ungka'l paa'laiyangka'lil seththavarka'lin pi'na naat'ram ungka'ludaiya mookkinu'l ea'rumpadi seythoam; iruppinum neengka'l nammidam thirumpavillai" enki'raar aa'ndavar.

<11> soathoam, komoaraavaik kadavu'l idiththathu poal ungka'l naduvilum naam oorka'lai idiththoam. neengka'loa, neruppilirunthu izhukkappatta ko'l'liyaip poal aaneerka'l; iruppinum neengka'l nammidam thirumpavillai" enki'raar aa'ndavar.

<12> aakavea, israayealea, ivvaa'rellaam unakkuch seyvoam, israayealea, ippadi naam unakkuch seyyap poavathaal, un kadavu'laich santhikkath thayaaraayiru!"

<13> eanenil, avarea malaika'lai uruvaakkuki'ravar, kaat'rai u'ndaakkuki'ravar, thammudaiya e'n'naththai manithanukku ve'liyiduki'ravar; avarea kaalaiyiru'laip padaikki'ravar, maanilaththin uyarntha idangka'lil nadamaaduki'ravar; seanaika'lin kadavu'laakiya aa'ndavar enpathu avar peyaraam.

[aamoas 05]

<1> israayeal veettaarea, intha vaakkaik kea'lungka'l, ungka'laik ku'riththu paadiya pulampal ithu:

<2> israayeal ennum kannip pe'n, veezhchchiyut'raa'l, ini ezha maattaa'l; tharaiyil thaniya'laayk kidakkin'raa'l, ava'laith thookki viduvaar yaarumillai."

<3> eanenil, aa'ndavaraakiya i'raivan ivvaa'ru koo'ruki'raar: "aayiram pearai anuppiya nakaraththil noo'ru pearea egnchiyiruppar, noo'ru pearai anuppiya patta'naththil, paththea pear egnchiyiruppar; israayeal veettaar kathi ithuvea."

<4> israayeal veettaarukku aa'ndavar ivvaa'ru koo'ruki'raar: "nammaith theadungka'l, neengka'l vaazhveerka'l;

<5> aanaal peaththealaith theadaatheerka'l, kalkalaavil nuzhaiyaatheerka'l; peyearshupaavukkuk kadanthupoaka vea'ndaa, eanenil kalkalaa si'raiko'ndu poakappadum, peaththeal ve'rumaiyaakkappadum."

<6> aa'ndavaraith theadungka'l, neengka'l vaazhveerka'l, in'real, theeyaippoal avar yoasap veettin meal i'rangkuvaar; anneruppu sutteriththu vidum, peaththealil athai a'naikkak koodiyavar evarumiraar.

<7> neengka'l neethiyai ettikkasappaay maat'ruki'reerka'l, nearmaiyaith tharaiyil veezhththuki'reerka'l.

<8> avarea kaarththikai, mirukaseeridam aakiya vi'nmeen kuzhukka'lai u'ndaakkiyavar; avarea kaariru'laik kaalaip pozhuthaay maat'ruki'ravar, paka'rpozhuthai iravu vea'laiyaay aakkuki'ravar; kadalka'lin neerai mukantheduththu maanilaththin meal pozhiki'ravar avarea; aa'ndavar enpathu avarathu peyaraam.

<9> thideerenak koattai meal azhivai anuppuki'raar, azhivum ara'n meal varuki'rathu.

<10> pothuvidaththil nin'ru ka'ndippavanaip pakaikki'raarka'l, u'nmai peasupavanai ve'ruththu othukkuki'raarka'l;

<11> aathalaal, neengka'l eazhaika'lai nasukki avarka'lidam thaaniya vari vaangki, athaik ko'ndu sethukkiya ka'rka'laal veeduka'l kattineerka'l, antha veeduka'lil neengka'l vaazhappoavathillai; arumaiyaana thiraadchaith thoattangka'lai naattineerka'l, avat'rin irasaththai neengka'l kudikkappoavathillai.

<12> ungka'l pazhichseyalka'l palaven'rum, ungka'l paavangka'l kodiyavai en'rum naam a'rivoam; neethimaanka'laith thunpu'ruththuki'reerka'l, kaiyoottu vaangkuki'reerka'l, oorchsapaiyil eazhaiyin vazhakkai ea'rka ma'rukki'reerka'l.

<13> aakaiyaal, viveakamu'l'lavan appoathellaam mavunamaayiruppaan, eanenil kaalam kettup poayit'ru.

<14> theemaiyaith theadaatheerka'l; nanmaiyaiyea naadungka'l; appozhuthu neengka'l vaazhveerka'l; appozhuthu neengka'l solvathu poalavea, seanaika'lin kadavu'laakiya aa'ndavar ungka'loadiruppaar.

<15> theemaiyaip pakaiyungka'l, nanmaiyai virumpungka'l, oorchsapaiyil neethiyai nilainaattungka'l; appoathu oruvea'lai seanaika'lin kadavu'laakiya aa'ndavar yoasap veettaaril egnchinoarkku irakkam kaattuvaar.

<16> aathalaal aa'ndavar - seanaika'lin kadavu'laakiya aa'ndavar ivvaa'ru koo'ruki'raar: " pothuvidangka'lil ellaam azhukural keadkum, therukka'lil engkum, 'aiyoa! aiyoa! 'en'ru pulampal keadkum, uzhavuth thozhil seyvaarai azhuvatha'rkuk kooppiduvar, oppaari therinthavarka'lai oalamittup pulampa azhaippaarka'l.

<17> thiraadchaith thoattangka'l engka'num orea azhukaiyaay irukkum, eanenil ungka'l naduvea naam kadanthu poavoam" enki'raar aa'ndavar.

<18> aa'ndavarin naa'laip paarkka virumpuki'ravarka'lea, ungka'lukku aiyoa keadu! aa'ndavarin naa'lukkaaka neengka'l eangkuvathean? athu o'li mikka naa'lan'ru, iru'l soozhntha naa'l thaan.

<19> antha naa'l, singkaththinidam thappi oadiya oruvanaik karadiyon'ru santhiththaa'r poalum, thappiyoadi veetti'rku'l nuzhainthu suvaril kai vaiththuch saayum poathu paampon'ru kadiththaa'r poalum irukkum!

<20> aa'ndavarin naa'l iru'l kavinthathu allavaa? athu o'liyin naa'lillaiyea! ve'lichchamillaatha kaariru'l allavoa?

<21> ungka'l thiruvizhaakka'lai aruvarukki'roam, ve'rukki'roam; ungka'l vazhipaattuk koottangka'lil namakku viruppamea illai.

<22> thakanappalika'lum u'navuppalika'lum namakku neengka'l koduththaalum naam ea'rkamaattoam; samaathaanap palika'laana ungka'l kozhuththa mirukangka'laiyum naam ea'reduththukkoodap paarkkamaattoam.

<23> ungka'l paadalka'lin pa'n'nai nammidamirunthu akat'rungka'l, ungka'l vee'naika'lin isaiyai naam keadka maattoam.

<24> atha'rku maa'raaka, neethi tha'n'neeraip poala vazhinthoadattum, nearmai neeroadai poalap paayattum.

<25> israayeal veettaarea, paalainilaththil iruntha antha naa'rpathaa'nduka'lil palika'lum kaa'nikkaika'lum namakkuk koduththeerka'loa?

<26> ungka'l arasanaakiya sakkooththaiyum, ungka'l vi'nmeen theyvamaana kaayvaanaiyum, ungka'lukkena neengka'l seythuko'nda anthach silaika'laith thookkik ko'ndu poaveerka'l.

<27> aakaiyaal, thamaskuvukkum appaal ungka'lai naam naadu kadaththuvoam" enki'raar aa'ndavar; seanaika'lin kadavu'l enpathu avarathu peyar.

[aamoas 06]

<1> seeyoanil sit'rinpa vaazhvil thi'laiththirukki'ravarka'lea, samaariyaa malai meal kavalaiyat'rirukki'ravarka'lea, makka'linangka'lu'l si'rantha ivvinaththin perungkudi makka'lea, israayeal makka'l theadi varuma'lavukkup perumai vaaynthavarka'lea, ungka'lukku aiyoa keadu!

<2> kaalaanea ennumidaththi'rkup poayp paarungka'l, angkirunthu si'rantha nakaramaakiya eamaaththukkup poangka'l, pi'raku pilisthiyarin nakaraana kaaththukkuch sellungka'l. antha arasuka'lai vida neengka'l si'ranthavarka'loa? ungka'l naattai vidap parappa'lavil avarka'ludaiya naadu periyathoa?

<3> theeya naa'lai innum tha'l'li vaippathaaka neengka'l ninaikki'reerka'l, aanaal vanmu'raiyin ariya'naiyai arukil ko'ndu varuki'reerka'l.

<4> thanthaththaal izhaiththa kattilil paduththup pagncha'naiyil saaynthu kidakki'raarka'l; kidaiyilirunthu aattukkuttika'laiyum manthaiyilirunthu kozhuththa kan'ruka'laiyum saappiduki'raarka'l;

<5> vee'naiyoli ezhuppi ala'rith theerkki'raarka'l, thaaveethaip poalap puthiya isaik karuvika'laik ka'ndupidikki'raarka'l.

<6> koappaika'lil thiraadchai irasam kudikki'raarka'l, uyarntha na'ruma'na e'n'ney thadavik ko'l'luki'raarka'l, aanaal yoaseappin veettaarazhivaik ku'riththuk kalangkuki'rathillai!

<7> aakaiyaal avarka'l thaan mutha'r ka'n naadu kadaththappaduvar, sit'rinpam theaduki'ravar koottam at'ruppoakum."

<8> i'raivanaakiya aa'ndavar tham meal aa'naiyittuk koo'ruki'raar, seanaika'lin kadavu'laakiya aa'ndavar solluki'raar: "yaakkoapin serukkai naam aruvarukki'roam, avanudaiya maa'likaika'lai ve'rukki'roam; nakaraththaiyum athilu'l'lavai anaiththaiyum naam kaivittu viduvoam."

<9> oru veettil paththup pearka'lea irunthaal, avarka'lum maa'ndu poavaarka'l.

<10> veettilirunthu elumpuka'lai eduththuch sella mikach silarea thappip pizhaippaarka'l, oruvan, veettin moolaiyilirukkum innoruvanidam, "unnudan vea'ru yaareanum u'laroa?" en'ru keadka,

<11> avan, "illai" en'ru vidaiya'liththu, "uss, aa'ndavar peyaraich sollak koodaathu" enpaan.

<12> ithoa, aa'ndavar thaamea aa'nai kodukki'raar, periya maa'likaika'laith tharaimattamaayth thakarppaar; si'riya veeduka'laith thavidupodiyaakkuvaar.

<13> ka'rpaa'raika'l meal kuthiraika'l oadumoa? eruthuka'laik katti yaareanum kadalai uzhuvaaroa? neengka'loa neethiyai nagnchaaka maat'rineerka'l, nearmaiyin kaniyai ettikkasappaay aakkineerka'l.

<14> loa-thapaar ooraip pidiththathu ku'riththup poorippu adaiki'reerka'l, "nam sontha valimaiyaal kaarnaayeemaip pidikkavillaiyaa?" enki'reerka'l.

<15> ithoa, israayeal veettaarea, ungka'lukku ethiraaka oru makka'linaththaik ki'lappi viduvoam, avarka'l eamaaththu vaayil muthal araapaa neeroadai varaiyil ungka'lai odukkith thunpu'ruththuvaarka'l" enki'raar seanaika'lin i'raivanaakiya aa'ndavar.

[aamoas 07]

<1> i'raivanaakiya aa'ndavar enakkuk kaattiya kaadchi ithuvea: arasanukkena muthal pulla'ruppu seythaana pin, ira'ndaam paruvaththil pu'rka'l tha'lirkkath thodangkum poathu ithoa, vettukki'lik koottangka'lai avar uruvaakkik ko'ndirunthaar.

<2> naattiliruntha pullaiyellaam avai thin'ru theerththa pin," i'raivanaakiya aa'ndavarea, manniththaru'lum; ummaik kegnchi man'raaduki'rean; yaakkoapu eppadip pizhaikkak koodum? avan mikach si'riyavanaayit'rea!" en'rean.

<3> aa'ndavar athaik ku'riththu manam maa'rinaar; "athu nikazhaathu" en'raar aa'ndavar.

<4> i'raivanaakiya aa'ndavar enakkuk kaattiya kaadchi ithuvea: ithoa, i'raivanaakiya kadavu'l thaamea pazhivaangkuvatha'rkaaka neruppaith tharuviththaar; athu aazhntha kadalai vat'rach seythu vittu, nilaththaiyum iraiyaakkik ko'ndirunthathu.

<5> naan: "i'raivanaakiya aa'ndavarea, ni'ruththum, ummaik kegnchi man'raaduki'rean; yaakkoapu eppadip pizhaikkak koodum? avan mikach si'riyavanaayit'rea!" en'rean.

<6> aa'ndavar athaik ku'riththu manam maa'rinaar; "ithuvum nikazhaathu" en'raar i'raivanaakiya aa'ndavar.

<7> i'raivanaakiya aa'ndavar enakkuk kaattiya kaadchi ithuvea: ithoa, thookku noo'rku'ndaik kaiyil pidiththavaraay oru mathilarukil aa'ndavar nin'ru ko'ndirunthaar.

<8> aamoasea, nee kaa'npathenna?" en'ru aa'ndavar ennaip paarththuk keattaar. naan, "athu thookku noo'rku'ndu" en'rean; aa'ndavar thodarnthu sonnaar: "ithoa, thookku noo'rku'ndu nam makka'laakiya israayealin naduvil thongka vittup parisoathikkap poaki'roam; ini avarka'lai oru poathum manniyoam;

<9> eesaakkin uyarntha idangka'l paazhaakkappadum, israayealin parisuththa idangka'l paalai ve'liyaakkappadum, yeroapoavaam veettaarkku ethiraay naam vaa'ludan varuvoam."

<10> appoathu, peaththealin archchakanaakiya amaasiyaas enpavan israayeal arasanaakiya yeroapoavaamukku ivvaa'ru solliyanuppinaan: "israayeal veettaarka'lin naduvil aamoas umakku ethiraakak kalakam vi'laivikki'raan; naadu avan so'rka'laip po'rukka iyalaathu.

<11> eanenil, aamoas, 'yeroapoavaam vaa'laal madivaan; avanathu naattai vittu israayeal adimaiyaayk ko'ndu poakappadum ' en'ru solluki'raan."

<12> pinpu amaasiyaas aamoasaip paarththu, "kaadchi kaa'npavanea, poayvidu; yoothaavin naattukku oadi vidu; angkea poay i'raivaakkuch sol, pizhaipputh theadikko'l.

<13> inip peaththealil ma'rupadiyum i'raivaakkuch sollaathea; eanenil ithu arasarin parisuththa idam, arasukkuriya koayil" en'ru sonnaan.

<14> aamoas atha'rku ma'rumozhiyaaka amaasiyaasaip paarththuk koo'rinaar: "naan i'raivaakkinanumallean, i'raivaakkinar kuzhuvil u'ruppinanumallean; naan aadumaadu meayppavan, kaattu aththimarangka'laik ka'nkaa'nippavan.

<15> aaduka'lai oattik ko'ndu poana ennai aa'ndavar therintheduththu, ' nam makka'laakiya israayealidam poay, i'raivaakkuk koo'ru' en'ru anuppinaar.

<16> ippozhuthu aa'ndavarin vaakkaik kea'l: 'israayealukku ethiraaka i'raivaakkuch sollaathea, eesaakkin veettaarukku ethiraakap peasaathea' en'ru nee solluki'raayea!

<17> aathalaal aa'ndavar ivvaa'ru koo'ruki'raar: 'un manaivi nakaraththil vilaimaka'laay iruppaa'l, un puthalvar puthalviyar vaa'laal madivaarka'l, un nilapulam pangkupoattuk ko'l'lappadum, neeyoa theettu'l'la naattilea maa'ndu poavaay; israayeal than naattai vittuth tholai naattukku adimaiyaayk koottip poakappadum."

[aamoas 08]

<1> i'raivanaakiya aa'ndavar enakkuk kaattiya kaadchi ithuvea: ithoa, kanintha pazhangka'lu'l'la koodaiyon'ru ka'ndean.

<2> avar, "aamoasea, enna kaa'nki'raay?" en'ru keattaar; naan, "kanintha pazhangka'lu'l'la koodai" en'rean. aa'ndavar ennidam thodarnthu peasinaar: "nam makka'laakiya israayeal meethu mudivu vanthu vittathu, ini avarka'lai orupoathum manniyoam.

<3> annaa'lil koayil paadalka'l pulampalka'laay maa'rum, thira'laana makka'l maa'ndu kidappaarka'l, ka'nda ka'nda idangka'lil avai e'riyappadum, engkum mayaana amaithi! " enki'raar i'raivanaakiya aa'ndavar.

<4> e'liyavarka'lai nasukki, naattil u'l'la eazhaika'lai ozhikkath theaduki'ravarka'lea, ithaik kea'lungka'l:

<5> naam thaaniyangka'lai vi'rpatha'rku amaavaasai eppozhuthu mudiyum? oayvu naa'l eppozhuthu mudivu'rum? mudinthaal, koathumaiyai nalla vilaikku vi'rkalaam, padiyaich si'rithaakki, shookkel ni'raiyai uyarththi ka'l'lath tharaasinaal moasadi seyyalaam;

<6> pa'naththukku eazhaika'laiyum, oru soadi seruppukku e'liyavarka'laiyum vaangkalaam, koathumaip patharka'laiyum vi'rkalaam" en'rellaam neengka'l eangkuki'reerka'l.

<7> aa'ndavar yaakkoapin perumai meethu aa'naiyittuk koo'ruki'raar: "avarka'ludaiya inthach seyalka'lil on'raiyeanum naam orupoathum ma'rakka maattoam.

<8> ithanaalan'roa nilam nadungkuki'rathu? ithil vaazhpavar yaavarum pulampukin'ranar? nilam muzhuvathum nail nathiyin ve'l'lam poalap pongki, ekipthu naattu nail nathi poal alai moathi adangkuki'rathu?

<9> i'raivanaakiya aa'ndavar koo'ruki'raar: "annaa'lil, na'npakalil kathiravanai ma'raiyach seythu pattap pakalilea naam poomiyai iru'l soozhach seyvoam.

<10> ungka'l thiruvizhaakka'lai azhukaiyaakavum, paadalka'laiyellaam pulampalka'laakavum maat'ruvoam; ovvoruvanaiyum idaiyil koa'niyuduththavum, ovvoru thalaiyum mazhikkappadavum seyvoam. orea pi'l'laiyaip pa'rikoduththup pulampuvathu poalap pulampach seyvoam; athan mudivu kasappu mikka naa'laay irukkum.

<11> i'raivanaakiya aa'ndavar koo'ruki'raar: "ithoa naadka'l varukin'rana; appoathu naattil pagncham anuppuvoam; athu u'navu kidaikkaatha pagnchamoa, neerillaatha va'radchiyoa an'ru, aa'ndavarin vaarththaiyaik keadkaathirukkum pagnchamea athu.

<12> oru kadal muthal innoru kadal varaikkum vadathisai muthal keezhththisai varai theadiyalainthu angkumingkum tha'l'laadi aa'ndavarin vaarththaiyaith theaduvaarka'l; aanaal avarka'l athaik ka'ndadaiya maattaarka'l.

<13> annaa'lil azhakiya kannip pe'nka'lum i'laignarka'lum neer veadkaiyaal soarnthu veezhvaarka'l.

<14> samaariyaa naattu asheemaa theyvaththin pearaal aa'naiyittu, ' thaa'n naadea, un kadavu'lin uyir meal aa'nai!' en'rum, 'peyearshoopaavea, un anparin uyir meal aa'nai!' en'rum solluki'ravarka'l (maa'ndu) veezhvaarka'l, veezhnthavarka'l ezhavea maattaarka'l."

[aamoas 09]

<1> aa'ndavar peedaththarukil ni'rpathaik ka'ndean. avar sonnaar: "thoo'nin mukattai idiththup poadu, meal tha'lam aattang kodukkattum; makka'l anaivarudaiya thalaimealum udaiththuth tha'l'lu, avarka'lu'l egnchiyiruppavarka'lai naam vaa'laal maayppoam; avarka'lil oruvanum oadippoakaan, oruvan koodath thappippizhaikka maattaan.

<2> paathaa'lam varaiyil avarka'l i'rangkinaalum, angkirunthum nam kai avarka'laip pidiththu varum; vaanamattum avarka'l ea'rip poanaalum, angkirunthum avarka'lai naam izhuththu varuvoam;

<3> karmeal malaiyuchchiyil oadi o'linthu ko'ndaalum, avarka'laith theadi angkirunthum naam ko'ndu varuvoam; nam ka'nka'lukkuth thappi aazhkadalil ma'rainthaalum, angku avarka'laik kadikkumpadi paampukkuk katta'laiyiduvoam.

<4> thangka'l pakaivarmun adimaika'laayk ko'ndu poakappattaalum, angkea avarka'laik kollumpadi vaa'lukku aa'nai tharuvoam. avarka'l mealeayea naam ka'n'naayiruppoam, nanmai seyvatha'rkan'ru, avarka'lukkuth theemai seyvatha'rkea."

<5> seanaika'lin i'raivanaakiya aa'ndavar avarea; avar thottaal, ma'n'nulakam paakaay urukuki'rathu, athil vaazhpavar anaivarum pulampuki'raarka'l; nilam muzhuvathum nail nathi poalap pongkiyezhunthu ekipthu naattu nail nathi poal adangkuki'rathu.

<6> avarea vaanaththil tham meala'raika'laik kattuki'ravar, vaanava'laivai nilaththil adippadaiyittu naattuki'ravar; kadalka'lin neerai mukantheduththu nilaththin mealea pozhiki'ravar avarea; aa'ndavar enpathu avarathu peyaraam.

<7> israayeal makka'lea, neengka'l namakku eththiyoappiyaraip poan'ravarka'l thaanea? israayeal makka'lai ekipthu naattinin'rum, pilisthiyaraik kaathoarilirunthum, seeriyarka'laik keerilirunthum naam kootti varavillaiyoa?" enki'raar aa'ndavar.

<8> ithoa, i'raivanaakiya aa'ndavarin ka'nka'l paavagn seyki'ra arasai u'ruththup paarkkin'rana; ma'n'nulakil iraathapadi athai naam azhiththuviduvoam." aayinum yaakkoapin veettaarai naam mut'rilum azhiththuvida maattoam" enki'raar aa'ndavar.

<9> ithoa, naam aa'nai pi'rappippoam, ellaa makka'linangka'l naduvilum israayeal veettaaraich salladaiyaal salippathu poalach salikkap poaki'roam; aayinum koathumai ma'ni on'rum tharaiyil vizhaathu;

<10> theemai engka'lai a'nukaathu, engka'lmeal vaaraathu' en'ru nam makka'lu'l enthap paavika'l koo'ruki'raarka'loa, anthap paavika'l anaivarum vaa'laal madivaarka'l.

<11> annaa'lil, vizhunthu kidakkum thaaveethin koodaaraththai ma'rupadiyum kattiyezhuppuvoam; athilu'l'la thi'rappuka'laip pazhuthupaarththup pazhuthaanavat'raich seerppaduththip pa'ndai naa'lil irunthathu poalavea ma'rupadi kattuvoam;

<12> appozhuthu, eathoamil egnchiyiruppoaraiyum, namathu thiruppeyaraith thaangkiyirukkum pu'ravinaththaar anaivaraiyum avarka'l thangka'lukku urimaiyaakkik ko'lvaarka'l" enki'raar ithaich seyalpaduththum aa'ndavar.

<13> ithoa, naadka'l varukin'rana, appoathu a'ruvadai seypavanai ear uzhuki'ravanum, vithaippavanaith thiraadchaip pazham pizhipavanum thodarnthu sen'ru pidippaarka'l; malaika'l puthiya irasaththaip pozhiyum, kun'ruka'lilellaam athu vazhinthoadum" enki'raar aa'ndavar.

<14> nam makka'laakiya israayealai munpoala nannilaikkuk ko'narvoam avarka'l paazhadaintha nakarangka'laith thirumpak katti avat'ril kudiyea'ruvaarka'l; thiraadchaith thoattangka'lai nattup payir seythu avat'rin irasaththaik kudippaarka'l; pazhath thoattangka'laip poaduvaarka'l, avat'rilirunthu kanika'laip pusippaarka'l.

<15> avarka'l naattil naam avarka'laith thirumpa naattuvoam, naam avarka'lukkuk koduththirukkum naattilirunthu ini avarka'l ma'rupadiyum akat'rappada maattaarka'l" enki'raar ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavar.

 

 

No comments:

Post a Comment