Sunday 20 November 2022

2 arasar aakamam

[2 arasar aakamam 01]

<1> aakkaap i'rantha pin moavaap naattaar israayealukku ethiraakak ki'larchchi seythanar.

<2> oakkoasiyaasu samaariyaaviliruntha ara'nmanai mealmaadiyilirunthu sannal vazhiyaayk keezhea vizhunthu, mikavum noayut'raan. "neengka'l akkaroanin theyvamaakiya peyelsepoopidam sen'ru, naan innoayinin'ru nalam adaiveanaa ena avarai visaariyungka'l" en'ru koo'rith thoothuvar silarai anuppinaan.

<3> aa'ndavarudaiya thootharoa thesupiththaraana eliyaasoadu uraiyaadi, "nee ezhunthu samaariya arasanin thoothuvaraich santhiththu: 'israayealil kadavu'l illai en'rea neengka'l akkaroanin theyvamaana peyelsepoopidam ku'rikeadkap poaki'reerka'l?'

<4> aathalaal aa'ndavar thiruvu'lampat'ruvathaavathu: 'nee un padukkaiyilirunthu ezhunthiraamal saakavea saavaay' enpaay" en'ru koo'rinaar. udanea eliyaasu pu'rappattup poanaar.

<5> thoothuvar thirumpi vanthathaik ka'nda oakkoasiyaasu avarka'lai noakki, "neengka'l ean thirumpi vitteerka'l?" en'ru keattaan.

<6> atha'rku avarka'l ma'rumozhiyaaka, "oru manithar engka'lukku ethirppattaar. avar engka'laip paarththu, 'neengka'l ungka'lai anuppina arasanidam poay, "ithoa aa'ndavar solki'rathaavathu: israayealil kadavu'l illai en'roa neer akkaroanin theyvamaana peyelsepoopidam ippadi ku'rikeadka anuppineer? enavea, um padukkaiyinin'ru ezhunthiraamal saakavea saaveer" en'ru arasanukku uraippeerka'l' en'raar" en'ranar.

<7> arasan avarka'laip paarththu, "ungka'lukku munpaaka vanthu ivvaakkiyaththaik koo'riya manithan eppadippattavan en'ru sollungka'l" en'ru keattaan.

<8> atha'rku avarka'l, "avar mayir adarntha manithar. idaiyil thoa'rkachchai a'ninthirunthaar" en'ru pathil uraiththanar. appoathu arasan, "avan thesupiththanaana eliyaasu thaan" en'raan.

<9> udanea arasan aimpathu veerarukkuth thalaivanaiyum avanukkuk keezh iruntha aimpathu veeraraiyum avaridam anuppinaan. aththalaivan sen'ru oru malaiyin uchchiyil amarnthiruntha eliyaasaik ka'ndu, "kadavu'lin manitharea, udanea i'rangki vaarum; ithu arasa katta'lai" en'raan.

<10> eliyaasu adippadaith thalaivanaip paarththu, "naan kadavu'lin manithanaay irunthaal vaaninin'ru neruppu vanthu unnaiyum, un aimpathu poar veeraraiyum vizhungkattum" en'ru pathil uraiththaar. udanea vaaninin'ru thee i'rangki vanthu avanaiyum avanoadu iruntha aimpathu pearaiyum sutteriththathu.

<11> oakkoasiyaasu innoru thalaivanaiyum, avanudaiya aimpathu veeraraiyum anuppa, aththalaivan eliyaasaip paarththu "kadavu'lin manitharea, arasanin katta'laippadi viraivil i'rangki vaarum" en'raan.

<12> eliyaasu ma'rumozhiyaaka, "naan kadavu'lin manithanaay irunthaal vaaninin'ru thee i'rangki vanthu unnaiyum, un aimpathu veeraraiyum vizhungkattum" en'raar. udanea vaaninin'ru thee i'rangki vanthu aththalaivanaiyum avanoadu iruntha aimpathu veeraraiyum sutteriththathu.

<13> oakkoasiyaasu moon'raam mu'raiyaaka aimpathu veerarukkuth thalaivanaay iruntha oru manithanaiyum, avanoadu iruntha aimpathu poar veeraraiyum anuppinaan. ivan eliyaasukku munvanthu muzhanthaa'littu avaraip paarththu, "kadavu'lin manitharea, enakkum ennoadu irukkum um oozhiyarka'lukkum uyirp pichchai thara vea'ndum.

<14> ithoa, vaaninin'ru neruppu i'rangki vanthu aimpathu veerarka'lukkuth thalaivaraana iruvaraiyum, avaravar tham aimpathu veerarka'laiyum vizhungkit'ru. aanaal thaangka'l en uyiraik kaaththaru'lumpadi mikavum vea'nduki'rean" en'ru man'raadinaan.

<15> athea nearaththil aa'ndavarudaiya thoothar eliyaasaip paarththu, "nee agncha vea'ndaam. avanoadu i'rangkip poa" en'raar. enavea, eliyaasu ezhunthu arasanaip paarkka avanoadu i'rangkip poanaar.

<16> avar arasanai noakki, "neer aaloasanai keadka israayealil kadavu'lea illaathathu poal, akkaroanin theyvamaana peyelsepoopidam ku'ri keadkach sila manitharai anuppineer. aathalin neer padukkaiyinin'ru ezhunthirukkap poaki'rathillai; saakavea saaveer" en'raar.

<17> aakaiyaal aa'ndavar eliyaasu vaayilaakak koo'riya vaakkinpadi oakkoasiyaasu i'ranthaan. mealum, avanukku oru makanum illaathathaal, avanukkuppin avan sakoatharan yoaraam ariya'nai ea'rinaan. ithu, yoothaa naattin arasan yoasapaaththin makan yoaraam aadchi seluththi vantha ira'ndaam aa'ndil nadanthathu.

<18> oakkoasiyaasin mat'rach seyalka'l israayeal arasarka'ludaiya nadapadi noolil ezhuthappattu'l'lana.

[2 arasar aakamam 02]

<1> aa'ndavar eliyaasaich soo'raava'lik kaat'raal vi'n'ni'rku eduththuk ko'l'la vizhaintha poathu, eliyaasum eliseayum kalkalaavinin'ru ve'liyea sen'ru ko'ndirunthanar.

<2> eliyaasu eliseayuvaip paarththu, "aa'ndavar ennaip peaththalukku anuppiyirukkin'raar. aathalin nee ingkeayea iru" en'raar. eliseayu avarai noakki, "aa'ndavar mealum um uyirin mealum aa'nai! naan ummai vittup piriya maattean" en'ru pakan'raar. ingnganam iruvarum peaththalukkup poanaarka'l.

<3> appozhuthu peaththalil iruntha i'raivaakkinarin puthalvarka'l eliseayuvidam oadivanthu, "aa'ndavar in'ru um thalaivarai ummidamirunthu eduththuk ko'l'lap poaki'raar enpathu umakkuth theriyumaa?" en'ru keattanar. atha'rku avar, "enakkuth theriyum; neengka'l amaithiyaay irungka'l" en'ru koo'rinaar.

<4> appoathu eliyaasu eliseayuvaip paarththu, "aa'ndavar ennai erikkoa varai anuppiyirukki'raar. aathalin, nee ingkeayea iru " en'raar. atha'rku avar "aa'ndavar mealum um uyir mealum aa'nai! naan ummai vittup piriyamaattean" en'raar. ingnganam avarka'l iruvarum erikkoa nakarai adainthanar.

<5> appozhuthu annakariliruntha i'raivaakkinarin puthalvarka'l eliseayuvidam oadivanthu, "aa'ndavar in'ru um thalaivarai ummidamirunthu eduththuk ko'l'lappoaki'raar en'ru umakkuth theriyumaa?" en'ru avaraik keattanar. atha'rku avar, "enakkuth theriyum; neengka'l amaithiyaay irungka'l" en'raar.

<6> mee'ndum eliyaasu eliseayuvaip paarththu, "aa'ndavar ennai yoarthaan nathi varai anuppi irukkin'raar. aathalin nee ingkeayea iru" en'raar. atha'rku avar, "aa'ndavar mealum um uyir mealum aa'nai! naan ummai vittup piriyamaattean" ena ma'rumozhi thanthaar. aathalin, iruvarum on'raakach sen'ranar.

<7> i'raivaakkinarin puthalvaru'l aimpathu pear avarka'laip pinthodarnthu sen'ru, avarka'lai noakkiyavaa'ru tholaiyil nin'ranar. eliyaasum eliseayaavum yoarthaan nathi theeraththil nin'ru ko'ndirunthanar.

<8> appozhuthu eliyaasu tham poarvaiyai eduththu madiththu athaikko'ndu neeraiyadiththaar. athu ira'ndaakap pirinthathu. iruvarum kaal nanaiyaamal nadanthu nathiyaik kadanthanar.

<9> avarka'l karaiyai adainthathum, eliyaasu eliseayuvai noakki, "unnai vittup piriyumun naan unakku enna seyya vea'ndum ena nee virumpuki'raay, sol" en'ru keattaar. atha'rku eliseayu, "umathu aavi irumadangku en meal irukka vea'nduki'rean" en'ru pathil i'ruththaar.

<10> eliyaasu avaraip paarththu, "nee keadkum kaariyam mikavum arithaanathu. eninum, unnaivittu naan piriyum poathu ennai nee kaa'npaayaakil, nee keattathai adaivaay; ennaik kaa'naavittaal, adaiya maattaay" en'raar.

<11> ivarka'l ivvaa'ru uraiyaadik ko'ndu vazhi nadanthu poakaiyil, ithoa neruppu mayamaana oru thearum, theeyaip poan'ra kuthiraika'lum thideerena naduvea vanthu avarka'laip piriththu vittana. an'riyum, eliyaasu soo'raava'liyin moolam vi'n'nakam ea'rinaar.

<12> eliseayuvoa avaraip paarththa va'n'nam, "en thanthaay, en thanthaay! israayealin thearea! aththearin saarathiyea!" en'ru katha'rik ko'ndirunthaar. pi'raku avaraik kaa'navillai. udanea avar tham udaika'laip pidiththu avat'rai ira'ndaayk kizhiththaar.

<13> mealum, arukil vizhunthu kidantha eliyaasudaiya poarvaiyai eduththuk ko'ndu thirumpi vanthu yoarthaanin karai meal nin'raar.

<14> eliyaasu thamakku vittuch sen'riruntha poarvaiyaik ko'ndu neerai adikka, neer ira'ndaayp piriyavillai. appoathu eliseayu, "eliyaasin kadavu'l ippoathu engku irukki'raar?" en'ru sonnaar. mee'ndum avar neerai adikka neer ira'ndaayp pirinthathu. eliseayuvum nathiyaik kadanthu sen'raar.

<15> erikkoavil nin'ru ko'nruntha i'raivaakkinarin pi'l'laika'l nikazhnthathaik ka'n'nut'ra poathu, "eliyaasin aavi eliseayu meal i'rangkit'ru" en'ranar. an'riyum, avarka'l oadivanthu avarukku munpaakath tharaiyil nedungkidaiyaay vizhunthu pa'ninthu va'nangkinar. pinnum avaraip paarththu,

<16> ithoa um kuruvaith theadich sella valla aimpathu pear um adiyaarka'lukku'l irukkin'ranar. oruvea'lai aa'ndavarin aavi avaraith thookki malaimealaavathu pa'l'laththaakkilaavathu poattirukkak koodum en'ranar. atha'rku avar, "avarka'lai anuppa vea'ndaam" en'raar.

<17> aanaal, eliseayu avvaa'ru anuppach sammathikkum varai avarka'l avarai va'rpu'ruththiya va'n'nam irunthanar. appoathu aimpathu manitharai anuppinaarka'l. ivarka'l moon'ru naa'l theadiyum avaraik kaa'navillai.

<18> enavea, erikkoa nakaril thangkiyiruntha eliseayuvidam avarka'l thirumpi vanthanar. avarka'laik ka'nda avar, "anuppavea'ndaam en'ru naan ungka'lukku ea'rkenavea sollavillaiyaa?" en'raar.

<19> annakara makka'l eliseayuvaip paarththu, "aiyanea, umakkuth therinthiruppathu poal innakar vaazhvatha'rku nalla vasathiyaakath thaan irukki'rathu. aayinum tha'n'neer mika moasamaanathaakavum, nilam palan tharaathathumaaka irukkin'ranavea!" en'ranar.

<20> atha'rku avar, "oru puthup paaththiraththaik ko'ndu vanthu, athil kogncham uppaip poattu vaiyungka'l" en'raar.

<21> avarka'l athaik ko'ndu vara, eliseayu neeroot'rin arukea sen'ru, neeril uppaik kotti, "ithoa, aa'ndavar thiruvu'lam pat'ruki'rathaavathu: 'iththa'n'neerai naam suththappaduththiyu'l'loam. ini meal ithaip payanpaduththinaal saavum iraathu; nilamum palan tharum" en'raar.

<22> athu muthal in'ru varai aththa'n'neer eliseayu sonna vaakkinpadiyea suththamaay irukki'rathu.

<23> angkirunthu eliseayu peaththalukkup poanaar. avar nadanthu poakum vazhiyil si'ruppi'l'laika'l nakarinin'ru vanthu, "mottaith thalaiyaa! nada; mottaith thalaiyaa! nada" ena ea'lanam seythanar.

<24> eliseayu avarka'laith thirumpip paarththu, aa'ndavarin peyaraal avarka'laich sapiththaar. annodiyea kaattilirunthu iru karadika'l ve'lippoanthu appi'l'laika'lin meal paaynthu avarka'lil naa'rpaththira'ndu pearaik kadiththuk kon'rana.

<25> pinpu eliseayu kaarmeal malaikkuch sen'raar. angkirunthu samaariyaa thirumpinaar.

[2 arasar aakamam 03]

<1> yoothaavin arasan yoasapaaththinudaiya aadchiyin pathinettaam aa'ndil, aakkaapin makan yoaraam israayealin aadchi eat'rup panniru aa'nduka'l samaariyaavil aa'ndaan.

<2> avan aa'ndavar thirumun theeyavanaay nadanthu vantha poathilum, than thaay thanthaiyaraip poal avva'lavu theeyavan allan. eanenil avan than thanthai seythu vaiththiruntha paavaalin silaika'lai akat'ri vittaan.

<3> eninum israayealaip paavaththi'rku aa'laakkiya naapaaththin makan eroapoavaamin theeya vazhiyileayea avanum nilaiyaay nin'raan. avan appaavangka'lai vilakkividavillai.

<4> ni'rka, moavaap arasan measaa earaa'lamaana kaalnadaika'lai va'larththu vanthaan. avan israayeal arasanukku iladcham aattuk kuttika'laiyum, iladcham mayir kaththarikkaatha semma'rik kadaakka'laiyum seluththi vanthaan.

<5> aanaal aakkaap i'ranthapin avan israayeal arasanoadu seythiruntha udanpadikkaiyai mee'rinaan.

<6> aakaiyaal an'ru arasan yoaraam samaariyaavinin'ru pu'rappattu israayeal veerar anaivaraiyum a'nivakuththaan.

<7> yoothaavin arasan yoasapaaththidam, "moavaapin arasan enakku ethiraayk ki'larchchi seyki'raan. enavea, avanukku ethiraayp poarida ennoadu vaarum" enath thoothu anuppinaan. yoasapaath ma'rumozhiyaaka, "ummoadu varuki'rean. enakkuch sonthamaanavan umakkum sonthamaanavanea. en kudika'l umakkum kudika'lea. enakkuriya kuthiraika'l umakkum uriyanavea" en'ru sonnaan.

<8> mealum, "evvazhiyea naam sellalaam?" enakkeattaan. atha'rku yoaraam, "ithumeayaavin paalaivanam vazhiyaakap poavoam" enap pathil uraiththaan.

<9> aathalaal, israayeal arasanum yoothaavin arasanum eathoamin arasanum pu'rappattu eazhunaa'l sut'riththirinthanar. padai veerarka'lukkum, avarka'laip pinthodarntha vilangkuka'lukkum tha'n'neer illaamal poayit'ru.

<10> appoathu israayealin arasan, "anthoa! arasar nam moovaraiyum aa'ndavar ingkea on'raakak kootti vanthathu, moavaapiyar kaiyil nammai oppuvikkavea!" en'raan.

<11> atha'rku yoasapaath, "aa'ndavarai man'raadumpadi aa'ndavarin i'raivaakkinar ingku illaiyaa?" en'ru keattaan. israayeal arasanin oozhiyarka'lil oruvan, "eliyaasin kaika'lukkuth tha'n'neer oot'rivantha saapaaththin makan eliseayu ingku irukki'raar" en'raan.

<12> yoasapaath, "aa'ndavarin vaakku avarpaal irukki'rathu" en'raan. appoathu israayeal arasanum yoothaa arasanaana yoasapaaththum eathoam arasanum eliseayuvidam sen'ranar.

<13> eliyeasu israayeal arasanaip paarththu, "umakkum enakkum enna? um thaay thanthaiyarin i'raivaakkinaridam sellum" en'raar. appoathu israayealin arasan, "moavaapiyar kaiyilea immoon'ru arasarka'laiyum oppuvikka aa'ndavar avarka'lai ingkea on'raakak kootti vanthathin kaara'nam enna?" ena vinavinaan.

<14> eliseayu avanaip paarththu, "naan vazhipattuvarum seanaika'lin aa'ndavar meal aa'nai! naan yoothaavin arasan yoasapaaththukku mariyaathai koduththathinaal thaan umakkuch sevi koduththean; ummai ea'reduththum paarththean.

<15> ippoathu yaazhisaignan oruvanai azhaiththu vaarungka'l" en'raar. yaazhisaignan oruvan vanthu yaazhai meettavea aa'ndavarudaiya vallamai eliseayuvin meal vanthathu.

<16> appoathu avar avarka'lai noakki, "va'ra'ndu poana intha vaaykkaal nedukap pala pa'l'langka'lai vettungka'l.

<17> eanenil, kaat'raiyaavathu mazhaiyaiyaavathu kaa'namaatteerka'l; en'raalum, ithil tha'n'neer perukkeduththu oadi varum. anneerai neengka'lum ungka'l veettaarum vilangkuka'lum parukungka'l' en'ru aa'ndavar solki'raar.

<18> aa'ndavarukku ithu a'rpak kaariyamea. an'riyum avar moavaapiyaraiyum ungka'lukkuk kaiya'lippaar.

<19> appoathu neengka'l ara'n soozhntha ellaa nakarka'laiyum, si'rantha nakarka'l anaiththaiyum azhiththuvidungka'l; kanitharum marangka'laiyellaam adiyoadu vettividungka'l; neeroot'rukka'lai ellaam adaiththuvidungka'l. sezhippaana nilangka'lai ellaam ka'rka'laal nirappividungka'l" en'raar.

<20> ma'runaa'l kaalaiyil pali seluththappadum nearaththil, ithoa tha'n'neer eathoam vazhiyaakap paaynthuvara naadengkum tha'n'neer mayamaay irunthathu.

<21> moavaap naattinar ellaarum thangka'loadu poarpuriya arasarka'l varuki'raarka'l enak kea'lviyut'ru, araikkachchaiyil vaa'laik kattiyirunthavarka'lai ellaam koottikko'ndu thangka'l ellaika'laik kaakka vanthu searnthaarka'l.

<22> oru naa'l moavaapiyar athikaalaiyil ezhunthapoathu tha'n'neerinmeal sooriyanin kathirka'l vizha, athu iraththam poal sivappaayirukkak ka'ndanar.

<23> ithu vaa'lin iraththam arasarka'l thamakku'l'lea samar seythu oruvarai oruvar kon'ru poattanar poalum! moavaapiyarea, ippoathu ko'l'laiyidap pu'rappaduveer" en'ru avarka'l sollik ko'ndanar.

<24> enavea avarka'l israayealin paasa'raikku'l nuzhainthanar. israayealaroa moavaapiyarmeal paaynthu avarka'lai mu'riyadikka, avarka'l pu'ramuthuku kaatti oadinar. aakaiyaal vet'ri ko'nda israayealar moavaapiyaraip pin thodarnthu avarka'laik kon'ru kuviththanar.

<25> pi'raku nakarka'lai azhiththanar. ka'rka'lai veesi sezhippaana nilangka'lai ellaam nirappinar. ellaa neeroot'rukka'laiyum adaiththanar. sengka'rsuvar mattum egnchi ni'rka, kanitharum marangka'l anaiththaiyum vetti e'rinthanar. an'riyum, kava'nil kaithearnthoar nakarai va'laiththuththaakka, suvar perumpaalum idipattathu.

<26> ethirika'l vaakai soodinar en'ru moavaap arasan ka'ndapoathu vaa'l eanthum ezhunoo'ru veeraraich searththuk ko'ndu eathoam arasanin padaiyaith thaakka mu'rpattaan; aanaal mudiyavillai.

<27> appoathu thanakkuppin arasaa'la vea'ndiya than thalaimakanaip pidiththu mathilin meal avanaith thakanappaliyaaka oppukkoduththaan. ithanaal israayealil kadugnsinam ezha, avarka'l viraivil avanaivittu akan'ru tham sontha naadu thirumpinaar.

[2 arasar aakamam 04]

<1> appoathu i'raivaakkinar oruvarin manaivi eliseayuvidam vanthu katha'ri azhuthu, "um adiyaanaakiya en ka'navar i'ranthu vittaar; avar theyva payam u'l'lavar ena umakkuth theriyum. ippoathoa avarudaiya kadankaaran en ira'ndu makka'laiyum thanakku adimaika'laaka eduththukko'l'la vanthirukki'raan" en'raa'l.

<2> eliseayu ava'laip paarththu, "naan unakku enna seyya vea'ndum? un veettil enna vaiththirukki'raay, sol" en'raar. atha'rku ava'l, "um adiyaa'laakiya enakku udalil poosikko'l'lak kogncham e'n'ney irukki'rathu. athaith thavira vea'ru on'rum veettil illai" en'raa'l.

<3> eliseayu ava'lai noakki, "nee un sut'raththaar ellaaridamum poayp pala kaalip paaththirangka'laik kadan vaangki vaa.

<4> un veettil nuzhainthu, u'l'lea neeyum un pi'l'laika'lum irukkak kathavaip poottikko'ndu, mun koo'riya ellaap paaththirangka'lilum antha e'n'neyai oot'ru; avai ni'raintha pinnar avat'rai nee eduththukko'l" en'raar.

<5> ava'l avvithamea poay thaanum than puthalvarum u'l'lirukkak kathavaip poottikko'ndaa'l. than pi'l'laika'l paaththirangka'lai eduththuk kodukka, ava'l avat'ril e'n'neyai oot'rinaa'l.

<6> ellaap paaththirangka'lum ni'raintha pin ava'l than makanaip paarththu, "innum oru paaththiram ko'nduvaa" en'raa'l. atha'rku avan, "vea'ru illai" en'raan. e'n'neyum nin'ru poanathu.

<7> ava'l kadavu'lin manitharidam vanthu athai a'riviththaa'l. atha'rku avar, "nee poay e'n'neyai vit'ru un kadankaaranukkuk kodu. egnchiyathaik ko'ndu neeyum un pi'l'laika'lum pizhaiththuk ko'l'lungka'l" en'raar.

<8> orunaa'l eliseayu soonaam nakar vazhiyea sella, avvidaththuch seemaatti oruththi saappidum padi avarai va'rpu'ruththinaa'l. athan pin avar avvazhiyea sen'ra poathellaam u'navaruntha ava'l veetti'rkuch selvathu vazhakkam.

<9> orunaa'l ava'l than ka'navanai noakki, "nammidam adikkadi varuki'ravar aa'ndavarin manitharum punitharumaay irukki'raar en'ru enakku nan'raay vi'langkuki'rathu.

<10> aathalaal, avar nammidam varum poathellaam avar nammoadu thangkumpadi naam si'ru a'rai on'rai avarukkaakak katti, athil oru padukkai, measai, naa'rkaali, vi'lakkuththa'ndu muthaliyana thayaar paduththi vaippoam" en'raa'l.

<11> orunaa'l eliseayu avva'raiyil thangki angku oayveduththaar.

<12> pinpu avar tham oozhiyan jiyeasiyai noakki, "anthach soonaamiththaa'laik kooppidu" en'raar. jiyeasi ava'lai azhaikka, ava'l i'raivaakkinar mun vanthu nin'raa'l.

<13> appoathu eliseayu than oozhiyanaip paarththu, "nee ava'loadu peasi, 'amma'ni, neer ellaavat'rilum veku siraththaiyoadu engka'lukkup pa'nividai purinthu vanthu'l'leer; aathalin naan umakku enna seyya vea'ndum ena virumpuki'reer? arasaridaththilaavathu, padaith thalaivaridamaavathu parinthu peasumpadi eathum u'lathaa?' en'ru kea'l" en'raar. atha'rku ava'l, "ennudaiya inaththaarin naduvea naan amaithiyaay vaazhnthu varuki'rean" en'raa'l.

<14> mealum, avar jiyeasiyaip paarththu, "naan ava'lukku enna seyyumpadi ava'l virumpuki'raa'l en'ru kea'l" en'raar. atha'rku jiyeasi, "keadkavum vea'ndumoa? ava'lukkup pi'l'laiyea kidaiyaathu; ava'l ka'navarukkum vayathaaki vittathu" en'raan.

<15> appoathu eliyeasu ava'laith thammidam azhaiththu vara jiyeasikkuk katta'laiyittaar. ava'lum vanthu vaayil mun nin'raa'l.

<16> appoathu eliyeasu ava'laip paarththu, "nee uyiroadu vaazhnthu varuvaayaakil, ithea nearaththil ithea vinaadiyil nee oru makanaik karuththarippaay" en'ru mozhinthaar. atha'rku ava'l "aiyanea, kadavu'lin manitharea! ummai man'raaduki'rean. um adiyaa'lidam poy solla vea'ndaam" en'raa'l.

<17> appe'nma'ni eliseayu ku'riththa kaalaththil, ku'riththa nearaththil karuvut'ru oru makanaip pet'raa'l.

<18> kuzhanthai va'larnthaan. orunaa'l avan a'ruvadai seyvoarudan iruntha than thanthaiyidam sen'rirunthaan.

<19> appoathu, than thanthaiyaip paarththu "enakkuth thalai valikki'rathu, thalai valikki'rathu" en'ru sonnaan. avanoa than oozhiyan oruvanaip paarththu, "nee ivanaith thookki ko'ndu poay ivan thaayidam vidu" en'raan.

<20> avan appadiyea pi'l'laiyaith thookkich sen'ru avan thaayidam vittaan. ava'l avanai na'npakal varai madimeal va'larththi vaiththirunthaa'l. athan pin avan i'ranthaan.

<21> ava'loa kadavu'ludaiya manitharin a'raikkuch sen'ru, avarudaiya padukkaiyin meal pi'l'laiyaik kidaththinaa'l; pinnar kathavaip poottivittu ve'liyea vanthaa'l.

<22> than ka'navanai azhaiththu, "kadavu'lin manitharidam naan poayvara vea'ndum; enavea, ennoadu um vealaikkaararka'lil oruvanaiyum oru kazhuthaiyaiyum anuppi vaikkumaa'ru vea'nduki'rean" en'ru koo'rinaa'l.

<23> atha'rku avan, "nee avaridam poakavea'ndiya kaara'nam enna? in'ru maathaththin muthal naa'lum an'ru, oayvu naa'lum an'ru" en'raan. atha'rku, "naan poaka vea'ndiyathirukki'rathu" en'ru pathil uraiththaa'l.

<24> ava'l, kazhuthaikkuch sea'namitta pin than oozhiyanai noakki, "vazhiyil enakkuth thaamatham nearidaathapadi kazhuthaiyai veakamaay oattich sel. mealum naan unakkuch solvathai ellaam nee seyya vea'ndum" en'ru aa'naiyittaa'l.

<25> ingnganam pu'rappattu kaarmeal malaiyin ka'n thangkiyiruntha kadavu'lin manitharidam vanthaa'l. ava'l thannai noakki varuvathaik ka'n'nut'ra avar, tham oozhiyan jiyeasiyai noakki, "ithoa, soonaamiththaa'l varuki'raa'l.

<26> nee ava'lai ethirko'ndupoay, ava'laip paarththu: 'neerum um ka'navarum um makanum nalamaay irukki'reerka'laa?' en'ru kea'l" en'raar. ava'l ma'rumozhiyaaka, "nalamudan thaan irukki'roam" en'raa'l.

<27> pi'raku ava'l malaiyin meal iruntha kadavu'lin manitharidam vanthu, avar kaaladika'laip pat'rik ko'ndaa'l. ava'lai appu'rappaduththa jiyeasi arukil vantha poathu, kadavu'lin manithar avanai noakki, "ava'lai vittu vidu. eanenil ava'lathu u'l'lam thukkaththaal ni'rainthirukki'rathu. aa'ndavar athan kaara'naththai enakku a'rivikkaamal ma'raiththu vaiththu'l'laar" en'raar.

<28> appoathu ava'l avarai noakki, "aiyanea, ummidam naan makappea'ru keattathu'ndaa? ennai eamaat'ra vea'ndaam en'ru naan umakku munpea sollavillaiyaa?" en'raa'l.

<29> eliseayu jiyeasiyaip paarththu, "nee un kachchaiyai iduppilea katti, en oon'ru koalaik kaiyil eduththuk ko'ndu poa. vazhiyil yaaraiyaavathu ka'ndaalum va'nakkam seyyaathea; unakku yaaraavathu va'nakkam seythaalum pathil va'nakkam seluththaathea. veettukku'l'lea poay en oon'rukoalaip pi'l'laiyin mukaththin meal vai" en'raar.

<30> aanaal si'ruvanin thaay eliseayuvai noakki, "aa'ndavar mealum um uyir mealum aa'nai! naan ummai vidavea maattean" en'raa'l. aathalaal eliseayu ezhunthu ava'laip pinthodarnthaar.

<31> jiyeasiyoa ivarka'lukku munpea nadanthu poay oon'ru koalaich si'ruvanin mukaththin meal vaiththirunthaan. aayinum si'ruvanukku u'narvumillai, peachchumillai en'ru ka'ndu, thirumpith than thalaivarai ethirko'ndu vanthu, "si'ruvan uyir pe'ravillai" ena a'riviththaan.

<32> eliseayu veettinu'l nuzhainthu, i'rantha si'ruvan tham padukkaiyin meal kidakkak ka'ndaar.

<33> appozhuthu eliseayu si'ruvan paduththiruntha a'raikku'l nuzhainthu, kathavaith thaazhittu, aa'ndavarai noakki vea'ndinaar.

<34> pinpu padukkaiyin meal ea'ri vaayoadu vaayum, ka'n'noadu ka'n'num, kaika'loadu kaika'lum vaiththuch si'ruvan meal paduththaar. udanea pi'l'laiyin udampil soodu ea'rinathu.

<35> pinpu padukkaiyai vittu i'rangki a'raiyileayea angkumingkum ulaavinaar. ma'rupadiyum padukkaiyin meal ea'rich si'ruvan meethu paduththuk ko'ndaar. appoathu kuzhanthai eazhumu'rai kottaavi vittuk ka'n thi'ranthathu.

<36> enavea, eliseayu jiyeasiyai azhaiththu, "anthach soonaamiththaa'lai azhaiththuvaa" en'raar. ava'l a'raiyil nuzhaintha poathu eliseayu ava'lai noakki, "un makanai eduththukko'ndu poa" en'raar.

<37> ava'l avarai a'nuki, avarathu kaaladiyil veezhnthu, tharai mattum pa'ninthu avarai va'nangkinaa'l. pinpu than makanaik koottikko'ndu ve'liyea poanaa'l.

<38> eliseayu kalkalaavukkuth thirumpinaar. naattil pagncham nilavi vanthathu. i'raivaakkinarin pi'l'laika'l avaroadu vaazhnthu vanthanar. eliseayu tham oozhiyarka'lil oruvanai noakki, "nee oru periya paanaiyai eduththu i'raivaakkinarin pi'l'laika'lukkuch saappaadu thayaar sey" en'raar.

<39> appoathu avarka'lil oruvan, kaattuk keerai pa'rippatha'rkaaka vayal ve'likkuch sen'raan. angkea kaattuth thiraadchai poan'ra oruvithak kodiyaik ka'ndu, athinin'ru than poarvai ni'raiyap peayk kumattik kaayka'laip pa'riththu vanthaan. pinnar avat'raith thu'ndu thu'ndaay na'rukki, oru paaththiraththil poattu veaka vaiththaan. eanenil, avai enna en'ru avanukkuth theriyaathu.

<40> pinpu tham thoazharka'lukku athaich saappidap parimaa'rinar. avarka'l athaich suvai paarththathum, "kadavu'lin manitharea, ippaanaiyil saakadikkak koodiya poru'l eathoa irukki'rathu" enak kookkuralittanar. avarka'laal athai u'n'na mudiyavillai.

<41> eliseayu avarka'laip paarththu, "kogncham maavu ko'ndu vaarungka'l" en'raar. avarka'l ko'ndu varavea, avar am maavaip paanaiyil poattu, "avarka'l u'n'numpadi ithaip parimaa'rungka'l" en'ru sonnaar. ippozhuthu athu kasakkavea illai.

<42> paavaalsalisaa en'ra oorilirunthu oru manithan puthuth thaaniyaththil seyyappatta sila appangka'laiyum, irupathu vaa'rkoathumai urottika'laiyum, oru saakkup puthuth thaaniyaththaiyum kadavu'lin manitharidam ko'nduvanthaan. eliseayu, "ivvappangka'lai makka'lukkuch saappidakkodu" en'raar.

<43> avan ma'rumozhiyaaka, "noo'ru pearukku ivai eppadip poathum?" en'raan. avar ma'rupadiyum oozhiyanai noakki, "makka'lukku ivat'raich saappidak kodu. eanenil, 'ivarka'l u'nda pinnum meethi irukkum' en'ru aa'ndavar thiruvu'lam pat'riyu'l'laar" enak koo'rinaar.

<44> enavea, avan avat'rai avarka'lukkup parimaa'rinaan. avarka'lum u'ndanar. aa'ndavar solliyirunthapadi meethiyum irunthathu.

[2 arasar aakamam 05]

<1> seeriyaa arasanin padaiththalaivan oruvan irunthaan. avanukku naamaan en'ru peyar. arasan avanaip periya manithanaaka mathiththup poat'ri vanthaan. eanenil avanaik ko'ndu aa'ndavar seeriyaavaik kaappaat'riyirunthaar. avan aat'ral padaiththavanum selvanumaay irunthum, avanukkuth thozhunoay ka'ndirunthathu.

<2> appadiyirukka, sila ka'l'larka'l seeriyaavilirunthu israayeal naattil nuzhainthu angkirunthu oru si'rumiyaik kadaththik ko'ndu vanthirunthanar. iva'loa naamaanin manaivikkup pa'nividai purinthu vanthaa'l.

<3> achsi'rumi than thalaiviyai noakki, "en thalaivar samaariyaavil irukki'ra i'raivaakkinaraip paarkkach sen'rirunthaal avar ivarathu thozhunoayai nichchayamaayk ku'namaakkiyiruppaar" en'raa'l.

<4> athaik keatta naamaan arasanidam sen'ru, israayeal naattilirunthu vanthiruntha achsi'rumi koo'rina anaiththaiyum avanukkuth theriviththaan.

<5> seeriyaavin arasan atha'rku ma'rumozhiyaaka, "neer avvidam poakalaam. naan israayeal arasanukkuk kaditham anuppuvean" en'raan. naamaan thannoadu paththuth thaalanthu ve'l'liyaiyum, aa'raayiram po'rkaasuka'laiyum, paththu aadaiya'nika'laiyum eduththuk ko'ndu paya'namaanaan.

<6> kadithaththai israayeal arasanidam koduththaan. athil, "neer ikkadithaththaip pet'ruk ko'nda udan en oozhiyan naamaanukkuk ka'ndu'l'la thozhunoayinin'ru neer avanaik ku'namaakkum poruttu avanai ummidam anuppiyu'l'lean en'ru a'rinthuko'l'lum" ena ezhuthappattirunthathu.

<7> israayeal arasan kadithaththaip padiththa udan than aadaika'laik kizhiththukko'ndu, "oru manithanaich seeriyaa arasar ennidam anuppi avanukku'l'la thozhunoayaik ku'nappaduththach solluki'raarea; naanenna uyiraik kodukkavum, uyirai edukkavum kadavu'laa? ennoadu poarida avar evvaa'ru vaaypputh theadik ko'ndirukki'raar en'ru paarungka'l" en'ru koo'rinaan.

<8> kadavu'lin manithar eliseayu israayeal arasan ivvaa'ru than aadaika'laik kizhiththuk ko'nda seythiyai a'rinthu, avanidam aa'l anuppi, "neer ean um aadaika'laik kizhiththuk ko'ndeer? ammanithan ennidam varattum. israayealil i'raivaakkinar u'ndu ena avan a'riyattum" en'ru sollach sonnaar.

<9> aakaiyaal naamaan than kuthiraika'loadum thearka'loadum eliseayuvudaiya veettu vaayilin mun vanthu nin'raan.

<10> eliseayu avanukku aa'l anuppi, "nee poay yoarthaan nathiyil eazhu mu'rai ku'liththaal un udal nalam pe'rum; neeyum thooymaiyaavaay" en'ru sollach sonnaar.

<11> atha'rku naamaan koapamut'ru, "i'raivaakkinar en arukil vanthu tham kadavu'laakiya aa'ndavarin thiruppeyaraich solli vea'ndi, thozhunoay ka'nda idangka'laik kaiyaal thottu enakkuk ku'nam a'lippaar en'ru naan e'n'niyirunthean.

<12> naan ku'liththu udalaith thooymaippaduththum poruttu, israayealil u'l'la aa'ruka'l ellaavat'raiyum vida nalla tha'n'neerai udaiya thamaasku nakara nathika'laana aapaanaa, paarpaar en'ra nathika'l engka'lukku illaiyaa?" en'ru sollich sinaththoadu thaan vantha vazhiyea thirumpich sen'raan.

<13> annearaththil avanudaiya oozhiyarka'l avanai a'nuki, "thalaiva, i'raivaakkinar ithaividap periya kaariyaththaich seyyak katta'laiyittirunthaalum neer athaik kattaayam seythiruppeer. avar, 'ku'likkap poam, suththamaaveer' en'ra poathu thaangka'l evva'lavu mariyaathaiyaayk keattukko'l'la vea'ndiyavaraay irukki'reer?" en'ranar.

<14> enavea, naamaan pu'rappattuch sen'ru kadavu'lin manithar thanakkuk katta'laiyittiruntha padi yoarthaan nathiyil eazhu mu'rai ku'liththaan. ippadich seythathaal avanathu udal nalam pet'ru oru si'ru kuzhanthaiyin udalaippoal maa'rinathu; avanum muzhuthum thooymaiyaanaan.

<15> pinpu avan than parivaarangka'loadu kadavu'lin manitharidam thirumpi vanthaan. avar mun nin'ru, "israayealil kadavu'laith thavira vea'ru kadavu'l anaiththulakilum illai ena ippoathu nichchayamaaka a'rinthu ko'ndean. aakaiyaal, adiyeanudaiya kaa'nikkaika'laith thaangka'l ea'rka vea'ndum en'ru vea'nduki'rean" en'raan.

<16> atha'rku avar, "naan vazhipattu varum aa'ndavar meal aa'nai! naan unnudaiya kaa'nikkaika'lil ethaiyum pet'rukko'l'lean" ena ma'rumozhi koo'rinaar. naamaan evva'lavoa va'rpu'ruththiyum eliseayu atha'rku udanpadavillai.

<17> appoathu naamaan avaraip paarththu, "umathu viruppappadiyea aakattum. aanaal iru koavea'ru kazhuthaika'l sumakkak koodiya a'lavu ma'n'nai ingkirunthu eduththuch sella um adiyaanukku anumathi tharavea'ndum en'ru ummai vea'nduki'rean. inimeal um adiyaan anniya theavarka'lukkuth thakanappalika'laiyoa vea'ru palika'laiyoa orupoathum seluththap poavathillai. naan aa'ndavarukku mattumea paliyiduvean.

<18> thaangka'l um adiyaanukkaaka aa'ndavarai man'raadik keadka vea'ndiya oru kaariyam mattum u'ndu. athaavathu, en thalaivan vazhipaduvatha'rkaaka remmoan koayilukkuch sen'ru, en kaiyin meal saaynthu ko'ndu athanaik kumpidukaiyil naanum athea idaththil thalai kuninthaal, aa'ndavar ennai mannikkumaa'ru vea'nduveer" en'raan.

<19> atha'rku eliseayu, "nee amaithiyudan sen'ru vaa" en'ru koo'ra, naamaan avaridamirunthu vidaipet'ruk ko'ndu, ku'riththa nalla kaalaththil poayvittaan.

<20> kadavu'lin manitharudaiya oozhiyan jiyeasi, "en thalaivar seeriyanaana naamaanai ilavasamaayk ku'namaakki, avan ko'ndu vantha parisuka'lil on'raiyum pet'rukko'l'lavillai. aa'ndavar meal aa'nai! naan oadippoay avanidam eathaakilum pet'ruk ko'lvean" en'ru thanakku'l sollik ko'ndaan.

<21> ippadi jiyeasi naamaan pinnea oada, naamaan avan oadi varuvathaik ka'ndu than thearilirunthu viraivaay i'rangki avanai ethirko'ndu poay, "enna, ellaam sarithaanaa?" en'ru vinavinaan.

<22> jiyeasi, "aam. en thalaivar thangka'lidam ennai anuppi, 'i'raivaakkinarin makka'lil iruvar ippoathuthaan epiraayim malaiyilirunthu vanthu'l'lanar. avarka'lukku oru thaalanthu ve'l'liyum, ira'ndu udaika'lum koduththu anuppum' en'ru sollach sonnaar" en'raan.

<23> atha'rku naamaan, "nee ira'ndu thaalanthu ko'ndu poavathu nalam" en'ru koo'ri, avat'rai jiyeasi pet'ruk ko'l'lumpadi va'rpu'ruththinaan. pi'raku avat'raiyum ira'ndu udaika'laiyum ira'ndu saakkuka'lil poattuk katti, avat'raith than oozhiyarka'lil iruvar meal sumaththinaan. avarka'lum avat'raich sumanthu ko'ndu jiyeasikku mun sen'ranar.

<24> maalai vea'laiyil veeduvantha poathu jiyeasi avarka'lidamirunthu avat'raip pet'ruth than veettil paththiramaaka vaiththaan. pinnar ammanithar thirumpip poaka vidai koduththu anuppinaan. avarka'lum pirinthu sen'ranar.

<25> jiyeasi than thalaivaridam vanthu avar mun nin'raan. eliseayu avanaip paarththu, "jiyeasi, engkirunthu varuki'raay?" en'ru keattaar. avan, "ummudaiya adiyaan oaridaththi'rkum sellavillai" ena ma'rumozhi sonnaan.

<26> atha'rku eliseayu, "antha manithan thearinin'ru i'rangki unnai ethirko'ndu vanthathu enakkuth theriyaathaa? olivath thoappuka'laiyum thiraadchaith thoattangka'laiyum, aadu maaduka'laiyum, pa'nividaikkaarar pa'nividaikkaarika'laiyum vaangkik ko'l'lumpadi pa'naththaip pet'ruk ko'ndathoadu udaika'laiyum nee pet'ruk ko'ndaay, illaiyaa?

<27> athanaal, naamaanudaiya thozhunoay unnaiyum un santhathiyaiyum peedikkum" en'raar. jiyeasiyoa than thalaivarai vittup piriyu munnea ve'npani poan'ru thozhunoay avan udal engkum ka'ndathu.

[2 arasar aakamam 06]

<1> orunaa'l i'raivaakkinarin pi'l'laika'l eliseayuvai noakki, "adiyoar ummoadu vaazhnthu varum intha idam mikavum nerukkadiyaay irukki'rathu.

<2> enavea, naam yoarthaan nathikkuch sen'ru kaattinin'ru marangka'lai vettik ko'narnthu veedukatti avvidaththil kudiyea'ruvoam" en'ranar. atha'rku avar, "poangka'l" ena vidai thanthaar.

<3> avarka'lil oruvan, "neerum engka'loadu vaarum" ena azhaiththaan. "naanum varuki'rean" en'ru avar koo'rinaar.

<4> enavea, avarum avarka'loadu sen'raar. avarka'l yoarthaanukku vanthu angkea marangka'lai vettik ko'ndirunthanar.

<5> avvaa'ru avarka'l marangka'lai vettik ko'ndiruntha poathu, oruvanudaiya koadari pidi kazhan'ru neeril vizhunthathu. udanea, avan appoathu eliseayuvai noakki, "aiyoa, en kuruvea! aiyaiyoa, ithanai iravalaayan'roa vaangki vanthean" enak kookkuralittaan.

<6> appoathu kadavu'lin manithar, "athu engku veezhnthathu?" en'ru avanaik keattaar. avan, koadari vizhuntha idaththai avarukkuk kaattinaan. udanea eliseayu oru si'ru kattaiyai vetti aat'ril e'riyavea koadariyum mithakkath thodangkit'ru.

<7> pi'raku avar, "eduththukko'l" en'ru avanidam koo'ra, avanum kaiyai neetti athai eduththuk ko'ndaan.

<8> ni'rka, seeriyaavin arasan israayeal meal poar thoduththaan. appozhuthu avan than aluvalaroadu kalanthu peasi, "inninna idaththil pathungkiyiruppoam" en'ru sonnaan.

<9> aakaiyaal kadavu'lin manithar israayeal arasanidam aa'l anuppi, "antha idaththi'rkup poakaamal echcharikkaiyaayirum; eanenil, angkea seeriyar pathungkiyirukkin'ranar" en'ru sollach sonnaar.

<10> israayeal arasan kadavu'lin manithar ku'riththiruntha idaththi'rkup padaiyai anuppi, avvidaththaik thaanea munthip pidiththuk ko'ndaan. ivvitham pala mu'rai avan thannaik kaappaat'rik ko'ndaan.

<11> ithan poruttuch seeriyaavin arasan manam kalangkith than oozhiyarka'lai varach solli, "israayeal arasanukku ennaik kaattik koduththavan yaar en'ru neengka'l ean innum ennidam sollaathu irukki'reerka'l?" ena avarka'laik keattaan.

<12> atha'rku aluvalaril oruvan avanai noakki, "en arasaraana thalaiva, appadi oruvanum ingku illai. aanaal israayealil irukkum eliseayu en'ra i'raivaakkinar thaangka'l aaloasanaik koodaththil sollum anaiththaiyum israayeal arasanukku ve'lippaduththi vidukin'raar" en'raan.

<13> arasan oozhiyarka'lai noakki, "neengka'l poay, avar engku irukki'raar en'ru paarththu vaarungka'l. pin, naan aadka'lai anuppi avaraip pidikkach seyvean" en'raan. avarka'l vanthu, "arasea, ippozhuthu eliseayu thoaththaanil irukki'raar" en'ru arasanidam theriviththanar.

<14> aathalaal arasan angkuk kuthiraika'laiyum thearka'laiyum valimai vaayntha seavakarka'laiyum anuppinaan. ivarka'l iravea vanthu nakarai mut'rukaiyittanar.

<15> kadavu'ludaiya manitharin oozhiyan athikaalaiyil ezhunthu ve'liyea vanthaan. appozhuthu padaika'lum kuthiraika'lum thearka'lum nakarai mut'rukaiyittirukkak ka'ndu, than thalaivaridam odivanthu, "aiyaiyoa! enna seyvoam?" enap patha'rinaan.

<16> atha'rku eliseayu, "nee agncha vea'ndaam; avarka'lai vida nammidam athikam pear irukki'raarka'l" ena ma'rumozhi sonnaar.

<17> pinpu eliseayu, "aa'ndavarea, avan paarvai pe'rumpadi avan ka'nka'laith thi'rantharu'lum" en'ru aa'ndavarai noakki vea'ndinaar. aa'ndavar avvithamea avan ka'nka'laith thi'ranthaar. athoa malai engka'num thee mayamaana kuthiraika'lum thearka'lum eliseayuvaich soozhnthu ni'rkak ka'ndaan.

<18> ethirika'l avarai a'nuki vanthanar. athaik ka'ndu eliseayu aa'ndavarai noakki, "aa'ndavarea, im makka'l ellaaraiyum kurudaraakkiyaru'lum" en'ru man'raadinaar. udanea aa'ndavar eliseayuvin man'raattukku irangki avarka'laik kurudaraakkinaar.

<19> appoathu eliseayu avarka'lai noakki, "ithu neengka'l sella vea'ndiya paathaiyumalla, nakarumalla. ennaip pin thodarungka'l. neengka'l theadum manithanai naan ungka'lukkuk kaattuvean" en'raar. ivvaa'ru avar samaariyaavukku avarka'lai nadaththich sen'raar.

<20> avarka'l nakarukku'l nuzhaintha poathu, eliseayu aa'ndavarai noakki, "en aa'ndavarea, ivarka'l paarvai pe'rumpadi ivarka'l ka'nka'laith thi'rantharu'lum" en'raar. aa'ndavar avarka'l ka'nka'laith thi'rakkavea avarka'l samaariyaa nakarin naduvil thaangka'l iruppathaakak ka'ndu ko'ndanar.

<21> ivarka'laik ka'ndavudan israayeal arasan eliseayuvai noakki, "aiyanea, ivarka'lai naan kollattumaa?" ena vinavinaan.

<22> atha'rku avar, "avarka'laik kolla vea'ndaam. eanenil, neer avarka'laik kolvatha'rku vaa'laaloa ampuka'laaloa neer avarka'laip pidikkavillai. maa'raaka, avarka'l u'ndu kudiththuth thangka'l thalaivaridam thirumpumpadi neer avarka'lukku appamum tha'n'neerum kodum" en'raar.

<23> athaikkeatta arasan avarka'lukkup periya virunthu a'liththaan. avarka'lum u'ndu ka'liththanar. pinnar arasan avarka'lai anuppi vaiththaan. avarka'lum thangka'l thalaivaridam thirumpi vanthanar. aanaal an'ru thottu anthach seeriyak ka'lvarka'l israayeal naattil kaaleduththu vaikkavillai.

<24> pinnar seeriyaa arasan penaathaath than ellaach seanaika'laiyum thiratti vanthu samaariyaavai mut'rukaiyittaan.

<25> appoathu samaariyaavil orea pagncham. oru kazhuthaiyin thalai e'npathu ve'l'lik kaasukku vi'rkum varaiyilum, pu'raakka'lin echchamoa kaapaasu en'ra marakkaalilea naankil oru pangku ainthu ve'l'lik kaasukku vi'rkum varaiyilum nakara mut'rukai neediththathu.

<26> israayealin arasan nakara mathil vazhiyea sen'ru ko'ndirukkaiyil maathu oruththi kookkuralittu, "en arasaraana thalaivaa, ennaik kaappaat'rum" en'raa'l.

<27> atha'rku avan, "aa'ndavar unnaik kaappaat'ravillai en'raal, naan engnganam unnaik kaappaat'ruvathu? ka'lagnchiyaththilirunthoa aalaiyilirunthoa? sol" en'raan. mealum ava'lai noakki, "unakku enna vea'ndum? sol" en'raan.

<28> atha'rku ava'l, "ithoa inthap pe'n ennai noakki, 'in'ru naam saappidumpadi un makanaik kodu; naa'lai en makanaich saappidalaam' en'raa'l.

<29> naangka'l en makanaich samaiththuch saappittoam; ma'runaa'l, 'naam saappidumpadi, un makanaikkodu' en'rean. ava'loa than makanai o'liththu vittaa'l" en'ru sonnaa'l.

<30> arasan ithaik keattavunea than aadaika'laik kizhiththuk ko'ndu nakara mathil vazhiyaakach sen'raan. avan than udalin meal mayir aadai on'rai a'ninthirunthathai makka'l ka'ndanar.

<31> arasan sapatham koo'ri, "in'raiya pozhuthukku'l'lea naan saapaaththin makan eliseayuvin thalaiyai vettaathu poanaal, kadavu'l enakku enna theemai seythaalum seyyattum" en'raan.

<32> eliseayuvoa tham veettil udkaarnthirunthaar. moopparum avaroadu amarnthirunthanar. enavea, arasan thanakku mun oru manithanai avaridam anuppiyirunthaan. avan varuvatha'rku'l eliseayu thammoadu iruntha periyoarka'laip paarththu, "kolai paathakanin makan en thalaiyai vettumpadi oruvanai anuppiyirukki'raan en'ru ungka'lukkuth theriyumea. enavea, echcharikkaiyaayirungka'l. avan varum poathu kathavai adaiththu avanai u'l'lea vidaatheerka'l. eanenil avanudaiya thalaivan avanaip pin thodarnthu varuki'raan. ithoa, avanathu kaaladich saththamum keadki'rathu" en'raar.

<33> eliseayu ingnganam peasik ko'ndirukkum pozhuthea arasan avaridam anuppiyiruntha antha manithan ethirea vanthaan. vanthu, "aa'ndavar ivva'lavu periya thunpaththai anuppiyirukki'raarea! ithaninum periya thunpaththai avar enakku ini anuppavum koodumoa?" en'raan.

[2 arasar aakamam 07]

<1> appoathu eliseayu, "aa'ndavarudaiya vaarththaiyaik kea'lungka'l. aa'ndavar solvathaavathu: naa'lai ithea nearaththil samaariyaa nakar vaayililea oru marakkaal koathumai maavu oru seekkalukku vi'rkappadum. ira'ndu marakkaal vaa'rkoathumai oru seekkalukku vi'rkappadum" en'ru koo'rinaar.

<2> arasanukkup pakkapalamaay irunthu vantha padaiththalaivarka'lil oruvan kadavu'lin manitharai noakki, "aa'ndavar vaaninin'ru thaaniyaththaith thira'laakap pozhinthaalum neer koo'ruvathu nadakkumaa?" enak keattaan. atha'rku eliseayu "neer athai umathu ka'n'naarak kaa'npeer; aanaal athil kognchamaavathu neer u'n'na maatteer" en'raar.

<3> ni'rka, nakara vaayilin arukea naanku thozhunoayaa'larka'l irunthanar. ivarka'l oruvarai oruvar paarththu, "saavai ethirpaarththuk ko'ndu naam ingku iruppathu ean?

<4> naam nakarukku'l sen'raal pagnchaththaal madivoam. ingkeayea irunthaalum naam saakavea'ndiyathu thaan. aathalaal seeriyar paasa'raikku'l thagncham adaivoam, vaarungka'l; avarka'l namakku irakkam kaattinaal naam uyir pizhaippoam. avarka'l nammaik kollak karuthinaaloa engkum saavuthaan, seththuppoavoam" en'ru peasik ko'ndanar.

<5> maalai vea'laiyil avarka'l seeriyarin paasa'raikku vanthanar. paasa'raiyin mun pakuthikku avarka'l vantha poathu, angkea oruvarum illai.

<6> eanenil, aa'ndavar seeriyar paasa'raiyil kuthiraika'lum thearka'lum perum padaiyum thira'ndu varuvathu poan'ra perum saththam keadkumpadi seythirunthaar. seeriyar ithaik keattu oruvar oruvarai noakki, "ithoa! israayeal arasan thanakkuth thu'naiyaaka eaththaiyar arasanaiyum, ekipthiyar arasanaiyum azhaiththuk ko'ndu nammeethu padaiyeduththu varuki'raan" enach sollik ko'ndu,

<7> patha'ri ezhunthu koodaarangka'laiyum kuthiraika'laiyum kazhuthaika'laiyum paasa'raiyileayea vittu vittu, uyir thappinaal poathum en'ru e'n'ni, iravoadu iravaay oattam pidiththirunthanar.

<8> aakavea, mea'rsonna thozhunoayaa'larka'l paasa'raiyin mun pakuthiyil iruntha oru koodaaraththil nuzhainthu angkea u'ndu kudiththanar. mealum, angkiruntha pon, ve'l'li, aadai muthaliyavat'raiyum eduththuk ko'ndu poay o'liththu vaiththa pin, ma'rupadiyum vanthu vea'roru koodaaraththil pukunthu, angkea thenpattavat'raiyum ko'l'laiyittu avvaa'rea o'liththu vaiththanar.

<9> pi'raku avarka'l oruvaroadu oruvar kalanthu peasi, "naam seyvathu sariyan'ru; eanenil, in'ru namakku nalla seythi kidaiththu'l'lathu. naa'laik kaalai varai ithai ve'liyidaathu maunamaay irunthaal naam kut'ravaa'lika'laaka mathikkappaduvoam. vaarungka'l, naam poay arasa avaiyil ithai a'rivippoam" en'ru sonnaarka'l.

<10> avarka'l nakara vaayilai adainthathum, "naangka'l seeriyarudaiya paasa'raikku'l sen'roam. angkuk kattiyiruntha kuthiraika'laiyum kazhuthaika'laiyum koodaarangka'laiyum thavira oru manithanaikkooda naangka'l kaa'navillai" ena vaayi'r kaavalaridam theriviththanar.

<11> ithaik keatta vaayi'r kaavalar ara'nmanaikku'l sen'ru angku irunthoaridam ithai a'riviththanar.

<12> arasan antha iravileayea ezhunthu than oozhiyarka'lai noakki, "seeriyar namakku ethiraakach seyya ninaiththa sathiyaik kea'lungka'l. naam pasiyaal varunthuvathai a'rinthu avarka'l thangka'l paasa'raiyai vittu ve'liyea'ri, 'israayealar nakarilirunthu ve'liyea varuvaarka'l. appoathu naam avarka'lai uyiroadu pidiththuk ko'ndu nakarinu'l nuzhaiyalaam' en'ru e'n'ni, vayal ve'lika'lil o'linthirukki'raarka'l poalum" en'raan.

<13> avanudaiya oozhiyaril oruvan arasanai noakki, "nakaril ainthu kuthiraika'l thaam egnchiyu'l'lana. (eanenil israayealarukkuch sonthamaana mat'rak kuthiraika'l ellaam azhinthu vittana). avat'raith thayaarpaduththi ot'rarai anuppalaam" en'ru yoasanai koo'rinaan.

<14> aakaiyaal ira'ndu kuthiraika'l ko'ndu varappattana. arasan iruvaraich seeriyar paasa'raikku anuppi, "poayp paarththu vaarungka'l" en'ru katta'laiyittaan.

<15> avarka'loa seeriyaraith theadi yoarthaan nathi varai poanaarka'l. seeriyar peethiyut'ru odina poathu e'rinthu vitta udaika'lum aayuthangka'lum vazhi nedukak kidakkak ka'ndu, thirumpi vanthu arasanidam theriviththanar.

<16> udanea makka'l nakaraivittu ve'liyea vanthu seeriyar paasa'raiyaik ko'l'laiyittanar. aakavea, aa'ndavarin vaakkuppadi muthaltharak koathumai maavu seekkalukku oru marakkaalum, vaa'rkoathumai seekkalukku ira'ndu marakkaalumaaka vi'rkappattana.

<17> arasan vazhakkampoal thanakkup pakkapalamaay irunthu vantha padaith thalaivanai nakar vaayilil kaavalukku vaiththirunthaan. makka'l thira'lthira'laay nakara vaayilukku varavea, nerukkadiyil avan mithippattu uyir neeththaan. ivvaa'ru arasan kadavu'lin manitharaip paarkka vantha poathu, ivar avanukkuch solliyirunthapadiyea nadaipet'rathu.

<18> ingnganam, "naa'lai innearam oru seekkalukku vaa'rkoathumai ira'ndu marakkaalum koathumai maavu oru marakkaalum vi'rkappadum" en'ru kadavu'lin manithar arasanidam koo'riyiruntha vaakkum ni'raivea'riyathu.

<19> anthap padaiththalaivan kadavu'lin manitharai noakki, "aa'ndavar vaaninin'ru thaaniyaththaith thira'laakap pozhinthaalum neer koo'ruvathu ni'raivea'raathu" en'ru solliyirunthaan. atha'rkuk kadavu'lin manithar "neer athai ka'n'naarak kaa'npeer; aanaal athil kognchamaavathu u'n'namaatteer" en'ru koo'riyirunthaar.

<20> ivvaa'ru i'raivaakkinar munna'riviththapadiyea avanukku nikazhnthathu; athaavathu, avan nakara vaayilil makka'l kaalaal mithipattu i'ranthaan.

[2 arasar aakamam 08]

<1> eliseayu oru pe'n'nin makanukku uyir koduththirunthaar. avar appe'n'nai noakki, "neeyum un kudumpaththaarum ivvidaththai vittup pu'rappattu ungka'lukku vasathiyaana oar idaththil thangkiyirungka'l. eanenil, aa'ndavar naattil pagnchaththai varuviththu'l'laar. athu eazhaa'ndu varai needikkum" en'ru sonnaar.

<2> ava'loa kadavu'lin manithar koo'riyapadi than veettaaroadu sen'ru pilisthiyar naattil nee'nda naa'l vaazhnthu vanthaa'l.

<3> eazhu aa'nduka'l kadanthapin, anthap pe'n pilisthiyar naattinin'ru thirumpi vanthu than veedum nilangka'lum thanakkuk kidaikkum poruttu arasanidam mu'raiyida vanthaa'l.

<4> arasanum kadavu'lin manitharukku oozhiyam seythu vantha jiyeasiyoadu peasi, "eliseayu purinthu'l'la arum perum seyalka'lai ellaam enakku vivariththuch sol" enak keattaan.

<5> atha'rku jiyeasi, i'rantha oruvanukku eliseayu uyir koduththiruntha nikazhchchiyai eduththuk koo'rinaan. appoathu uyir pet'ra si'ruvanin thaay arasan mun vanthu, than veettaiyum nilangka'laiyum thanakkuth thirumpith tharavea'ndum en'ru arasanidam mu'raiyittaa'l. appoathu jiyeasi, "en thalaivaraakiya arasea, ithoa! antha pe'n; iva'ludaiya makanukkuth thaan eliseayu uyir koduththaar" en'raan.

<6> arasan athaippat'ri ava'lai vinava, ava'l nadanthathai ellaam virivaaka eduththuraiththaa'l. appozhuthu arasan oar a'n'nakanai azhaiththu, "nee ava'ludaiya udaimaika'l ellaavat'raiyum ava'lukkuth thirumpakkodu; athoadu ava'l naattai vittuch sen'ra naa'l muthal in'ru varai ava'ludaiya nilangka'lilirunthu kidaiththa varuvaayaiyum ava'lukkuk koduththu vidu" en'ru katta'laiyittaan.

<7> eliseayu thamaasku nakarukku vanthaar. appoathu seeriyaavin arasan penaathaath noayut'rirunthaan. "kadavu'lin manithar ingku vanthirukki'raar" en'ru yaaroa avanukku a'riviththanar.

<8> athanaal arasan asaayealaip paarththu, "nee parisilka'lai eduththuk ko'ndu kadavu'lin manitharidam poay, 'naan noayinin'ru nalam pe'ruveanaa?' en'ru, avar moolam aa'ndavarai visaariththuk keadpaayaaka" en'raan.

<9> aakaiyaal asaayeal thamaasku nakarilu'l'la vilaiyuyarntha ellaavithap parisilka'laiyum naa'rpathu ottakangka'l meal eat'rik ko'ndu eliseayuvidam vanthaan. avar mun vanthu nin'ru avarai noakki, 'enathu noayinin'ru naan nalam pe'ruveanaa?' ena ummidam keattu varach seeriyaavin arasarum umathu adiyaanumaana penaathaar ummidam ennai anuppiyu'l'laar" en'raan.

<10> eliseayu ma'rumozhiyaaka, "nee poay 'neer nalamadaiveer; aayinum nichchayam avar saavaar en'ru aa'ndavar enakkuth theriviththu'l'laar en'ru avaridam sol" en'raar.

<11> an'riyum kadavu'lin manithar avanoadu nin'raar. manam kalangka, mukam sivakka avar ka'n'neer vittu azhuthaar.

<12> asaayeal avaraip paarththu, "thaangka'l ivvaa'ru azhuvathu- ean?" en'ru keattaan. atha'rku avar, "nee israayeal makka'lukkuch seyyavirukki'ra theemaika'lai naan a'rivean. avarka'lin si'rantha nakarka'laith theekku iraiyaakkuvaay; i'laignarai vaa'lukku iraiyaakkuvaay; si'ru kuzhanthaika'laith tharaiyil a'rainthu kolluvaay; karuvut'ra pe'nka'lin vayit'raik kuththik kizhippaay en'ru enakkuth theriyum" en'raar.

<13> asaayeal avarai noakki, "ivva'lavu perum kaariyaththaich seyya um adiyaanaakiya naayean emmaaththiram?" enak keattaan. atha'rku eliseayu, "nee seeriyaavin arasanaay iruppaay en'ru aa'ndavar enakku a'riviththirukkin'raar" ena mozhinthaar.

<14> asaayeal eliseayuvidamirunthu vidaipet'ruth than thalaivaraik kaa'na vanthaan. arasan avanaip paarththu, "eliseayu unnidam enna sonnaar?" en'ru keattaan. atha'rku asaayeal, "neer nalamadaiveer ena enakkuch sonnaar" en'raan.

<15> ma'runaa'l asaayeal oru poarvaiyai eduththu neeril thoayththu arasanudaiya mukaththai mooda, avan i'ranthaan. asaayeal avanukkuppin ariya'nai ea'rinaan.

<16> israayeal arasan aakkaapin makan yoaraamudaiya aadchiyin ainthaam aa'ndil, yoothaavin arasan yoasapaaththin irupaththira'ndaam aa'ndil, yoasapaaththin makan yoaraam yoothaa naattin arasanaakap pathavi eat'raan.

<17> ivan than muppaththira'ndaam vayathil ariya'nai ea'ri ettu aa'nduka'l yerusaleamil aadchi purinthaan.

<18> avan aakkaapudaiya veettaaraip poal israayeal arasarka'laip pinpat'riyea nadanthaan. eanenil, ivanudaiya manaivi aakkaapin maka'lea. aa'ndavar thirumun avan paavam purinthaan.

<19> aa'ndavar tham adiyaan thaaveethai munnittu, yoothaa makka'lai azhikkavillai. eanenil, avar thaaveethukkum avarudaiya puthalvarka'lukkum oar o'li vi'lakkaik koduppathaaka vaakka'liththirunthaar.

<20> avanathu kaalaththil ithumeayar yoothaa arasarukku adipa'niya ma'ruththuth thangka'lukkena oar arasanai ea'rpaduththik ko'ndanar.

<21> aanaal yoaraam arasan seyeeraa en'ra oorukkuth than ellaath thearka'loadum vanthaan. iravil vanthu thannaich soozhnthiruntha ithumeayarka'laiyum thearppadaith thalaivarka'laiyum vetti veezhththinaan. makka'loa thangka'l koodaarangka'lukku oattam pidiththanar.

<22> an'ru muthal ithumeayar yoothaa athikaaraththi'rku udpadaathu vilakiyea nin'ranar. athea vea'laiyil loapnaa nakaraththaarum yoothaavai vittu vilakippoanaarka'l.

<23> yoaraam arasanin mat'rach seyalka'l ellaam yoothaa arasarin nadapadi noolil ezhuthappattu'l'lana.

<24> yoaraam arasan than munnoaroadu thuyil ko'ndaan. thaaveethu nakaril avarka'loadu puthaikkappattaan. avanukkup pin avan makan okkoasiyaasu ariya'nai ea'rinaan.

<25> israayealin arasanaana aakkaapin makan yoaraaminudaiya aadchiyin pannira'ndaam aa'ndil, yoothaa arasanaana yoaraamin makan okkoasiyaasu arasaa'lath thodangkinaan.

<26> than irupaththira'ndaam vayathil ariya'nai ea'riya okkoasiyaasu yerusaleamil oaraa'ndu aadchi seluththinaan. avanudaiya thaayin peyar aththaaliyaa. iva'l yoothaa arasan amriyin maka'l.

<27> avan aakkaapin kudumpaththaaraip pinpat'ri aa'ndavar thirumun paavam purinthaan. avan aakkaapin kudumpaththaich searntha oruvanukku marumakanaay irunthathaal avarka'laip poalavea avanum theeyavazhiyil nadanthu vanthaan.

<28> an'riyum, seeriyaavin arasan asaayealukku ethiraayp poarida, aakkaapin makan yoaraamoadu kaalaathilu'l'la iraamoath nakarukkup poanaan. angku yoaraam seeriyar kaiyil kaayam adainthaan.

<29> ivan seeriyaavin arasan asaayealoadu iraamoaththil poaridukaiyil, seeriyaraal kaayappaduththappattathaal, sikichchai pe'rumpadi jesraayealukku vanthaan. aakkaapin makan yoaraam jesraayealil noayut'rirunthathaal avanaip paarththu varum poruttu yoothaavin arasan yoaraamin makan okkoasiyaasu angkuch sen'raan.

[2 arasar aakamam 09]

<1> appoathu i'raivaakkinar eliseayu, i'raivaakkinarin pi'l'laika'lil oruvanai azhaiththu, "un idaiyai varinthukatti, kaiyil intha e'n'neyk ki'n'naththai eduththuk ko'ndu kaalaathilu'l'la iraamoath nakarukkup poa.

<2> angkuch sen'rathum namsi makan yoasapaaththin puthalvan eakuvaik kaa'npaay. avanai a'nuki, avanudaiya sakoathararin naduvinin'ru avanaith thaniyea azhaiththu avanoadu oar a'raikku'l sel.

<3> angkea intha e'n'neyk ki'n'naththai eduththu, avanai noakki, 'aa'ndavar solki'rathaavathu: unnai naam israayealin arasanaaka apishukam seythoam' en'ru solli, avan thalai meal e'n'neyai oot'ruvaay. oot'rinavudanea kathavaith thi'ranthu angkea nillaathu oadividi" en'raar.

<4> aathalin i'raivaakkinarin seedanaana avi'laignan kaalaathilu'l'la iraamoath nakarukku udanea pu'rappattaan.

<5> angkea padaiththalaivarka'l amarnthirukkak ka'ndu, "i'lavarasea, ummidam oru vaarththai sollavea'ndum" en'raan. atha'rku eaku, "yaaridam peasavea'ndum?" enak keattaan. atha'rku avan, "i'lavarasea, ummidanthaan" ena vidai pakan'raan.

<6> eaku ezhunthu oar a'raikku'l nuzhainthaan. i'laignanoa avanathu thalaiyinmeal e'n'neyai oot'ri, "israayealin kadavu'laana aa'ndavar solvathaavathu: 'aa'ndavarin makka'laakiya israayealukku unnai arasanaaka apishukam seythoam.

<7> un arasan aakkaapin veettaarai azhiththup poaduvaayaaka. ingnganam esaapeal enpava'lin kaiyaal sinthappatta i'raivaakkinarin iraththaththi'rkum, aa'ndavarin ellaa oozhiyarka'lathu iraththaththi'rkum naam pazhi vaangkuvoam.

<8> aakkaapu kulaththavarai azhippoam. aakkaapin veettilu'l'la si'ru pi'l'laika'l muthal innum pi'ravaatha sisukka'laiyum ippozhuthu pi'rantha kuzhanthaika'laiyum azhiththup poaduvoam.

<9> intha aakkaapu kudumpaththai naapaath makan eroapoavaamin veettaip poalum, aakiyaa makan paavaasaa veettaip poalum ozhiththuk kattuvoam.

<10> esaapealai jesraayeal vayal ve'liyil naayka'l thinnum. ava'laip puthaikka oruvarum irukka maattaar' " en'ru koo'rik kathavaith thi'ranthu oattam pidiththaan.

<11> pinpu eaku than thalaivarin oozhiyar koodiyiruntha idaththi'rku vanthaan. avarka'l avanaip paarththu, "nalla seythi thaanaa? anthak ki'rukkan ummidam enna solla vanthaan?" en'ranar. atha'rku avan, "avan yaar en'rum avan sonnathu enna en'rum ungka'lukkuth theriyumea" en'raan.

<12> avarka'l atha'rku, "u'nmaiyil engka'lukku on'rum theriyaathu. neerea sollum" en'ranar. appoathu eaku avarka'lai noakki, "avan pala kaariyangka'laippat'ri enakkuch sonna pinpu, 'aa'ndavar solvathaavathu: israayealin meethu unnai arasanaaka apishukam seythoam' enach sonnaan" en'ru koo'rinaan.

<13> ithaik keattavudan, avarka'l anaivarum virainthu thaththam poarvaiyai eduththu, neethiyirukkaip poan'ru avat'rai eakuvin paathaththin keezh parappi vaiththanar. ekkaa'lam oothi, "eakuvea nam arasar" en'ru aarppariththanar.

<14> namsikkup pi'rantha yoasapaaththinudaiya makan eaku, yoaraamukku ethiraakach sathi seythaan. yoaraam seeriyaavin arasan asaayealukku ethiraaka israayealin ellaach seanaika'loadum kaalaathilu'l'la iraamoath nakarai mut'rukaiyittirunthaan.

<15> ippadich seeriyaavin arasan asaayealukku ethiraakap poar seykaiyil, yoaraam seeriyar kaiyil kaayam adainthu, sikichchai pe'ra jesraayealukku vanthirunthaan. eaku than veerarka'laip paarththu, "nakarilirunthu yaaraavathu ve'liyea poanaal, jesraayealukkup poay seythi solluvar. enavea, evarum nakarinin'ru thappi oadaathavaa'ru kavaniththuk ko'l'lungka'l" en'ru katta'laiyittaan.

<16> avanoa jesraayealukkup pu'rappattuch sen'raan. eanenil yoaraam angku noayut'rirunthaan; yoothaa arasan okkoasiyaasum avanaip paarththu vittup poakumpadi angkuch sen'rirunthaan.

<17> jesraayeal koapuraththin meal nin'ru ko'ndiruntha kaavalan, than manitharoadu eaku varuvathaik ka'ndu, "athoa oru periya koottam varuki'rathu" en'raan. atha'rku yoaraam, "varuki'ravarka'lukku ethiraaka oruvanaith thearil anuppi, avarka'laip paarththu, 'neengka'l samaathaana noakkoadu varuki'reerka'laa?' en'ru keadkach sol" en'raan.

<18> avvithamea oruvan thearil ea'ri eakukku ethirko'ndu poay" "samaathaana noakkoadu varuki'reerka'laa?' en'ru arasar keadkach sonnaar " en'raan. atha'rku eaku, "samaathaanaththi'rkum unakkum enna u'ravu? nee munnea nillaathu enpinnea varakkadavaay" en'raan. annearaththil kaavalan, "thoothan avarka'lidam sen'raan; aanaal innum thirumpavillai" en'ru a'riviththaan.

<19> yoaraam kuthiraika'l poottiya vea'roru thearil mat'roruvanai anuppa, avan avarka'l munpaaka vanthu, "samaathaananthaanaa?' ena arasar keadki'raar" en'raan. atha'rku eaku, "samaathaanaththukkum unakkum enna u'ravu? nee munnea nillaathu, en pinnea varakkadavaay" en'raan.

<20> kaavalan, "ira'ndaavathu thearveeran avarka'lidam poanaan. aanaal thirumpaveayillai. varuki'ravanoa namsi makan eakuvaay irukka vea'ndum. eanenil avanaip poala veku thurithamaay varukin'raan" en'raan.

<21> yoaraam, "thearil kuthiraika'laip poottungka'l" en'ru katta'laiyittaan. kuthiraika'l poottappadavea, israayeal arasan yoaraamum, yoothaa arasan okkoasiyaasum thaththam thearil pu'rappattu eakukku ethirea poay, jesraayeal ooraanaana naapoaththin vayalil avanaich santhiththanar.

<22> yoaraam eakuvaik ka'ndu, "eaku, samaathaana noakkudanthaan varuki'reeraa?" enak keattaan. atha'rku avan, "un thaay esaapealin veasiththanamum maayaviththaiyum ivva'lavu perukiyirukkach saamaathaanam irukkavum koodumoa?" en'ru ma'rumozhi koo'rinaan.

<23> yoaraam udanea kadivaa'laththaith thiruppi okkoasiyaasaip paarththu, "okkoasiyaasu, ithuvum oru sathiyea" en'ru solli oattam pidiththaan.

<24> annearaththil eaku kaiyaal villai va'laiththu yoaraamin thoa'lka'l naduvea eythaan. ampu ithayaththai ooduruva, yoaraam thearilirunthu keezhea vizhunthu madinthaan.

<25> eaku padaiththalaivan pathaasarai noakki, "avanaith thookki jesraayeal ooraanaana naapoaththin vayalil e'rinthuvidu. eanenil naam iruvarum thearil ivanudaiya thanthai aakkaapaith thodarntha poathu, avanukku ikkathi nearidum ena aa'ndavar koo'riyathu en ninaivi'rku varuki'rathu.

<26> athaavathu: ' neat'ru nam thirumun nee sinthina naapoaththin iraththaththi'rkum, avanudaiya pi'l'laika'lin iraththaththi'rkum, athea vayalil naam unnaip pazhi vaangkaathu vidoam ' en'ru aa'ndavar koo'riyirunthaar. aathalaal ippoathu aa'ndavarin vaakkuppadi, nee avanaith thookki antha vayalil e'rinthuvidu" en'raan.

<27> yoothaa arasan okkoasiyaasu ithaikka'ndu nanthavanam vazhiyaaka oattam pidiththaan. athai a'rintha eaku avanaip pinthodarnthu than padaiveerarka'laip paarththu, "ivanaiyum ivanathu thearileayea kon'ru vidungka'l" en'raan. avarka'lum epi'laavaam arukea iruntha kavearukkup poakum vazhiyil avanai vettinaarka'l. avanoa makeathoa varai oadi angku i'ranthaan.

<28> appoathu avanudaiya oozhiyarka'l avanaith thookki avanathu thearil vaiththu yerusaleamukkuk ko'ndu poay, thaaveethu nakaril avanai avanudaiya munnoaroadu adakkam seythaarka'l.

<29> aakkaapin makan yoaraam ariya'nai ea'rina pathinoaraam aa'ndil okkoasiyaasu yoothaavin arasan aanaan.

<30> pin eaku jesraayealukku vanthu searnthaan. appoathu avan vantha seythiyai a'rintha esaapeal than ka'nka'lukku maiyittu, thalaiyai alangkariththuch sannal vazhiyaaka ettip paarththaa'l.

<31> eaku nakaravaayil vazhiyaaka varuvathaikka'ndu, "than thalaivanaik kon'ra sampirikku amaithi kittumaa?" en'raa'l.

<32> eaku thalai nimirnthu sannalaip paarththu, "yaar athu?" en'raan. udanea ira'ndu moon'ru a'n'nakar thalai kuninthu avanai va'nangkinar.

<33> eaku avarka'lai noakki, "ava'laik keezhea tha'l'lividungka'l" en'raan. avarka'l ava'laik keezhea tha'l'la, ava'lathu iraththam suvarai nanaiththathu. an'riyum ava'l kuthiraika'lin kaalka'linaal mithikkappattaa'l.

<34> eaku u'ndu kudikka u'l'lea vanthu, "neengka'l poay anthach sapikkappatta pe'n'nai eduththu adakkam seyyungka'l. eanenil, ava'l oar arasanin maka'l" en'raan.

<35> avarka'l ava'lai adakkam seyyach sen'ra poathu, ava'ludaiya thalaiyum kaalka'lum, kaika'lil paathiyumattum angkuk kidakkak ka'ndanar.

<36> enavea thirumpi vanthu eakukku athai a'riviththanar. athaik keattu avan, "aa'ndavar tham oozhiyanum thesupiththanumaana eliyaasin moolamaay ' esaapealudaiya oonai naayka'l jesraayeal vayalilea thinnum.

<37> ava'ludaiya pi'nam jesraayeal nilangka'lin meethu erupoan'ru kidakkum. athaik ka'n'nu'rum yaavarum, "antha esaapeal iva'l thaanaa?" enpaarka'l ' en'ru munpea solliyirunthaar an'roa?" en'raan.

[2 arasar aakamam 10]

<1> aakkaapi'rku samaariyaavil ezhupathu puthalvarka'l irunthanar. aathalaal eaku samaariyaavilu'l'la nakarap periyoarka'lukkum moopparka'lukkum, aakkaapin puthalvarka'lai va'larththu vanthavarka'lukkum kaditham anuppinaan.

<2> avan athil ezhuthiyirunthathaavathu: "ungka'l thalaivarin puthalvarka'laiyaavathu, thearka'laiyaavathu, kuthiraika'laiyaavathu, ara'n u'l'la nakarka'laiyaavathu, padaikkalanka'laiyaavathu kaikko'ndirukki'ra neengka'l ikkadithaththaip pet'rukko'nda udanea,

<3> ungka'l thalaivarin puthalvaril nallavanum ungka'l manaththi'rkup pidiththavanumaana oruvanaith thearnthu ko'ndu, avanudaiya thanthaiyin ariya'naiyil avanai eat'ri, ungka'l thalaivarin veettaik kaappaat'ra neengka'l poaridak kadaveerka'laaka" enpathea.

<4> ithai vaasiththu avarka'l mikavum peethiyut'ru, "eakuvai ethirththu ni'rka ira'ndu arasarka'laalum mudiyavillai. pin naam avanai engnganam ethirththu ni'rkak koodum?" en'ranar.

<5> pinpu ara'nmanai mea'rpaarvaiyaa'larum, nakarap periyoarka'lum, moopparka'lum aakkaapin puthalvarka'lai va'larththu vanthavarka'lum eakukku aa'l anuppi, "naangka'l um adimaika'l. neer katta'laiyiduvathai ellaam naangka'l seyyak kaaththirukkin'roam. engka'lukkena oar arasanai naangka'lea ea'rpaduththik ko'l'la maattoam. umathu viruppappadiyea seyyum" enath theriviththanar.

<6> eaku ma'rupadiyum, "neengka'l en adimaika'laay irunthu enakkuk keezhppadiya virumpin, ungka'l thalaivarudaiya puthalvarka'lin thalaika'laik koythu naa'lai ithea nearaththil ennidam jesraayealukkuk ko'ndu vaarungka'l" enak kaditham ezhuthi avarka'lukku anuppi vaiththaan. appozhuthu arasa puthalvar ezhupathu pearum nakarap periyoaroadu va'larnthu vanthanar.

<7> kaditham kidaiththavudanea avarka'l arasa puthalvarka'laip pidiththu ezhupathu pearaiyum kon'ru, avarka'lin thalaika'laik koodaika'lil vaiththu arasanidam jesraayealukku anuppi vaiththaarka'l.

<8> thoothuvan oruvan eakuvidam oadivanthu, "arasaputhalvarka'lin thalaika'laik ko'ndu vanthirukki'raarka'l" ena a'riviththaan. atha'rku avan, "naa'laip pozhuthu pularum varai avat'rai nakara vaayilin irupu'raththilum ira'ndu kuviyalaaka vaiyungka'l" enach sonnaan.

<9> ma'runaa'l pozhuthu pularnthathum avan ve'liyea vanthu makka'l anaivarin munnilaiyil nin'ru ko'ndu, "neengka'l neethimaanka'l; en thalaivanukku ethiraaych sathi seythu avanaik kon'ravan naan thaan en'raalum, ivarka'l ellaaraiyum kon'ravan yaar?

<10> aakkaapin santhathikku viroathamaay aa'ndavar sonnavat'ril on'reanum ni'raivea'raamal poanathillai en'rum, aa'ndavar tham adiyaan eliyaasin moolam koo'rina anaiththaiyum avarea ni'raiveat'rinaar en'rum a'rinthu ko'l'lungka'l" en'raan.

<11> pinnar jesraayealil iruntha aakkaap veettaaru'l egnchiyiruntha anaivaraiyum avaip periyoaraiyum avanudaiya na'nparka'laiyum, kurukka'laiyum kon'ru kuviththaan. avanaich searnthavarka'lil oruvanaik kooda uyiroadu vittuvaikkavillai.

<12> pinpu avan pu'rappattuch samaariyaavukku vanthaan. varum vazhiyil idaiyarka'lin kudisai on'rai adainthaan.

<13> appoathu yoothaa arasan okkoasiyaasin sakoatharar angku irukkak ka'ndaan. eaku avarka'lai noakki, "neengka'l yaar?" ena avarka'laik keattaan. avarka'l, "naangka'l okkoasiyaasin sakoatharar; arasarin puthalvarka'laiyum arasiyin puthalvarka'laiyum ka'ndu avarka'lukku engka'l mariyaathaiyaich seluththa vanthu'l'loam" en'ru ma'rumozhi koo'rinar.

<14> eaku, "ivarka'lai uyiroadu pidiyungka'l" en'raan. avarka'lum uyiroadu ivarka'laip pidiththuk kudisaiyin arukil iruntha oru kuzhiyil vettik kon'raarka'l. antha naa'rpaththira'ndu pearka'lil oruvanaiyum avarka'l vittu vaikkavillai.

<15> eaku avvidamirunthu pu'rappattup poakum poathu thanakku ethirea vazhiyil vanthuko'ndiruntha reakkaavin makan yoanathaapaik ka'ndu avanai vaazhththinaan. "en ithayam unmattil piramaa'nikkamaay irukki'rathu poal un ithayamum enmattil irukkin'rathaa?" ena avanaik keattaan. atha'rku yoanathaap, "aam" enap pathiluraiththaan. atha'rku eaku, "appadiyaanaal kaikodu" en'raan. avan kai kodukka, eaku avanai va'ndiyil eat'rik ko'ndu,

<16> avanai noakki, "nee ennoadu vaa; aa'ndavarpaal naan ko'ndirukkum aarvaththaip paar" en'raan.

<17> angnganam solli avanaith than thearil eat'ri, samaariyaavukkuk ko'ndu vanthaan. angkea aa'ndavar eliyaasu moolam solliyirunthapadi, eaku aakkaapin veettaaril oruvanaiyum vittu vaikkaathu elloaraiyum kon'ru kuviththaan.

<18> an'riyum eaku, makka'l anaivaraiyum kootti varach seythu avarka'lai noakki, "aakkaap paavaalukkuch si'ritha'lavea vazhipaadu seythu vanthaan; naanoa athikam seyvean.

<19> ippoathu paavaalin theerkkatharisika'l, pa'nividaikkaarar, kurukka'l aakiya anaivaraiyum ennidam azhaiththu vaarungka'l; avarka'lil oruvarum varath thava'rakkoodaathu; eanenil, naan paavaalukku oru makaththaana pali seyya vea'ndiyirukki'rathu. varaathavar kollappaduvar" en'raan. paavaalai vazhipadum anaivaraiyum azhikka e'n'niyea eaku ichsoozhchchi seythirunthaan.

<20> paavaalukku vizhaa edungka'l" en'ru koo'rinaan.

<21> eaku israayeal naadu engka'num aadka'lai anuppip paavaalin adiyaarka'l anaivaraiyum varavazhaiththaan. avarka'l ellaarum thava'raathu vanthu searnthanar. avarka'l on'raayp paavaalin koavilil nuzhainthanar. koayil muzhuvathum makka'laal ni'rainthirunthathu.

<22> eaku aadaiya'nika'lai vaiththiruppavarka'lai noakki, "paavaalin paktharka'l anaivarkkum udaika'laik ko'ndu vanthu kodungka'l" en'raan. avarka'lum udaika'laik ko'ndu vanthu avarka'lukkuk koduththanar.

<23> eakum rekkaapin makan yoanathaapum paavaalin aalayaththil nuzhainthu paavaal paktharka'lai noakki, "ungka'loadu aa'ndavarin adiyaarka'l yaaraavathu irukki'raarka'laa enath theadip paarungka'l. ingkea paavaalin adiyaarka'l mattumea irukka vea'ndum" en'ranar.

<24> pi'raku avarka'l palip porudka'laiyum, thakanap palika'laiyum seluththak koavilukku'l nuzhainthanar. aanaal eaku ea'rkenavea e'npathu seavakarka'laik koayilukku ve'liyea thayaaraayirukkumpadi solli, avarka'lai noakki, "naan ungka'l kaiyil a'likkap poaki'ra manitharka'lil evanaiyaavathu neengka'l thappiyoadavittaal, avanuyirukkup pathilaaka ungka'l uyirai vaangkuvean" en'ru katta'laiyittirunthaan.

<25> thakanappali mudinthathum eaku than padaiveerarka'laiyum, padaiththalaivarka'laiyum paarththu, "neengka'l u'l'lea sen'ru avarka'lil oruvanum thappiyoada vidaamal ellaaraiyum vettik kollungka'l" en'ru katta'laiyittaan. athanpadiyea padaiththalaivarka'lum padaiveerarum u'l'lea nuzhainthu, angku irunthoarai vaa'lukku iraiyaakki avarka'ludaiya pi'nangka'lai ve'liyea e'rinthanar. an'riyum nakarilirunthu paavaal koayilukkup poay,

<26> angkiruntha paavaal silaiyai eduththu aalayaththi'rku ve'liyea ko'ndu vanthu udaiththu eriththanar.

<27> an'riyum, paavaal koayilai idiththu, avvidaththai othungkum idamaaka aakkivittanar.

<28> ingnganam eaku paavaalin vazhipaadu israayealil illaathapadi seythaan.

<29> aayinum avan israayealaraip paavaththi'rku aa'laakkiyiruntha naapaaththin makan eroapoavaamin paava vazhiyinin'ru vilakinathumillai; peaththalilum thaanilum iruntha po'rkan'ruka'laik kaivittathumillai.

<30> pinpu aa'ndavar eakuvaip paarththu, "neariyathum emakku ukanthathumaanavat'raik karuththudan seythu mudiththathaalum, aakkaapin veettukku ethiraaka naam karuthinavat'rai ellaam ni'raiveat'riyathaalum un puthalvar israayealin ariya'naiyil naankaam thalaimu'raivarai veet'riruppar" en'raar.

<31> aayinum eaku israayealin kadavu'laana aa'ndavarudaiya sattaththaith than muzhu ithayaththoadum kadaippidikkavillai. israayealaip paavaththi'rku aa'laakkiya eroapoavaamin paava vazhiyinin'rum vilakinaanillai.

<32> akkaalaththil aa'ndavar israayealarinmeethu manam salipput'raar. asaayeal israayeal naadu engka'num vaazhnthu vantha makka'laik kon'ru kuviththaan.

<33> athaavathu yoarthaan nathi muthal atha'rkuk kizhakkea iruntha kaalaath, kaath, roopan, manaasea muthaliya naaduka'laiyum, aarnoan nathi theeraththil amainthiruntha aroayar muthal kaalaath, paasaan naaduka'laiyum azhiththaan.

<34> eakuvin mat'rach seyalka'lum, avanudaiya veerachseyalka'lum israayeal arasarka'lathu nadapadi noolil varaiyappattu'l'lana.

<35> eaku than munnoaroadu thuyilut'raan. samaariyaa nakaril avanai adakkam seythanar. avanudaiya makan yoavakkaasu avanukkuppin arasan aanaan.

<36> eaku samaariyaavil israayealarin meethu irupaththettu aa'nduka'l aadchi purinthaan.

[2 arasar aakamam 11]

<1> okkoasiyaasin thaay aththaali than makan i'ranthuvittathaik ka'ndu arasa kulaththaar anaivaraiyum kon'ru kuvikkath thodangkinaa'l.

<2> yoaraam arasanin maka'lum okkoasiyaasin sakoathariyumaana yoasapaa, kollappada iruntha arasa puthalvaril oruvanaana okkoasiyaasin makan yoavaasaiyum, avanudaiya thaathiyaiyum pa'l'liya'raiyinin'ru irakasiyamaayk koottich sen'ru aththaaliyaa'lukkuth theriyaatha idaththil o'liththu vaiththu avanathu uyiraik kaappaat'rinaa'l.

<3> yoavaasu aa'ru aa'nduka'l than thaathiyoadu koayilil thalaima'raivaay irunthaan. appozhuthellaam aththaaliyea naattai aa'ndu vanthaa'l.

<4> eazhaam aa'ndiloa, yoayiyaathaa noot'ruvar thalaivarka'laiyum veerarka'laiyum varavazhaiththu, aa'ndavarin aalayaththi'rku'l koottich sen'ru avarka'loadu udanpadikkai seythaar. pin, koayilil avarka'lai aa'naiyidach seythu, arasanin makanai avarka'lukkuk kaatti,

<5> en katta'laippadi, neengka'l seyya vea'ndiyathu ennaven'raal, ungka'lil moon'ril oru pangku aadka'l oayvu naa'lil vanthu arasanin ara'nmanaiyaik kaakka vea'ndum.

<6> mealum moon'ril oru pangkinar soor en'ra vaayilil irukka vea'ndum. egnchiya veerarka'l keadayam thaangkuvoar thangkumidaththi'rkup pinneayu'l'la vaayililirunthu ko'ndu mesaavin veettaip paathukaakkavea'ndum.

<7> ungka'lil oayvu naa'lilea aluval purivoaril ira'ndu pangku veerarka'l arasanaich soozhnthu ni'rpathoadu koayilaiyum kaaval puriyavea'ndum.

<8> neengka'l kaiyil aayutham thaangki avaraik kaappathoadu, yaaraavathu koayilin mut'raththil nuzhainthaal avarka'lai udanea kon'ru vida vea'ndum. arasar ve'liyea vanthaalum, u'l'lea poanaalum avar koodavea neengka'l irukka vea'ndum" enak katta'laiyittaar.

<9> kuru yoayiyaathaa katta'laiyittapadi noot'ruvar thalaivar nadanthuko'ndanar. oayvu naa'lil thaththam mu'raippadi vanthu poaykko'ndirukki'ra thangka'l veerarka'l anaivaraiyum avaravar koottik ko'ndu kuru yoayiyaathaavidam vanthanar.

<10> avar aa'ndavarin aalayaththil iruntha thaaveethu arasarin eetti muthaliya aayuthangka'laiyum avarka'lukkuk koduththaar.

<11> avarka'l ovvoruvarum aayutham thaangkiyavaraay koayilin valappu'ram thodangkip peedaththin idappu'ram varai aalayaththil arasanaich soozhnthu nin'ranar.

<12> yoayiyaathaa i'lavarasanai ve'liyea koottivanthu avanathu thalaiyin meal mudiyai vaiththu, kaiyil thiruchsatta noolai a'liththaar; ivvaa'ru avanai arasanaaka apishukam seythanar. pi'raku ellaarum, "arasar vaazhka!" en'ru sollik kaithattinar.

<13> appozhuthu makka'l oadivarum oasaiyai aththaali keattu, aa'ndavarin aalayaththil koodi nin'ra makka'lidam vanthaa'l.

<14> appoathu vazhakkampoal arasan ariya'naiyil veet'riruppathaiyum, avan arukil paadakarka'lum ekkaa'lam oothupavarka'lum ni'rpathaiyum, ellaa makka'lum makizhchchi ko'ndaadi ekkaa'lam oothuvathaiyum ka'nda ava'l than aadaika'laik kizhiththukko'ndu, "sathi, sathi!" en'ru kookkuralittaa'l.

<15> yoayiyaathaa noot'ruvar thalaivaraana padaith thalaivarka'lai noakki, "iva'laik koayil va'laakaththukku ve'liyea ko'ndu poangka'l. evanaavathu iva'laip pinpat'ruvaanaanaal, avan vaa'lukkiraiyaavaan" enak katta'laiyittaar. ea'rkenavea, "aa'ndavarin aalayaththi'rku'l ava'laik kollalaakaathu" en'ru solliyirunthaar. padaith thalaivarka'l ava'laip pidiththu,

<16> ara'nmanaikku arukea 'kuthiraika'lin vaayil' en'ra saalaiyilea ava'lai izhuththuk ko'ndupoay angku ava'laik kon'ranar.

<17> pinpu yoayiyaathaa thaangka'l aa'ndavarin makkaka'laay iruppathaaka, arasanum makka'lum aa'ndavaroadum, makka'lum arasanum thangka'lukku'l'leayum udanpadikkai seyyach seythaar.

<18> appoathu naattin makka'l ellaam paavaalin koayilil nuzhainthu, peedangka'lai idiththuch silaika'laich sukku noo'raay udaiththe'rinthanar. paavaalin poosaari maaththaanaiyum peedaththi'rku munpaakak kolaiseythanar. pi'raku kuru aa'ndavarin aalayaththilum kaavalarai ni'ruththi vaiththaar.

<19> an'riyum avar noot'ruvar thalaivaraiyum, makka'l anaivarudan kereath, peleath en'ra padaika'laiyum searththu, arasanai aa'ndavarin aalayaththinin'ru azhaiththuk ko'ndu, 'keadayam thaangkuvoarin' vaayil vazhiyaaka ara'nmanaikku vanthaar. angku arasan than ariya'naiyil amarnthaan.

<20> naattin ellaa makka'lum makizhchchi ko'ndaadinar. nakaril amaithi nilavit'ru. aththaali enpava'loa arasanin ara'nmanai arukea vaa'lukku iraiyaanaa'l.

<21> yoavaasu ariya'nai ea'rukaiyil avanukku vayathu eazhu.

[2 arasar aakamam 12]

<1> eaku aadchi purintha eazhaam aa'ndil yoavaasu ariya'nai ea'ri yerusaleamil naa'rpathu aa'nduka'l aadchi purinthaan. pethsaapea ooraa'laakiya avanudaiya thaayin peyar seapiyaa.

<2> kuru yoayiyaathaa yoavaasukku a'rivurai koo'ri vantha naa'lellaam avan aa'ndavar thirumun nearmaiyaay nadanthu vanthaan.

<3> aayinum (vikkiraka aaraathanaikkaaka amaikkap pet'riruntha) meaduka'lai avan azhikkavillai. makka'l innum angkea paliyittuk ko'ndum thoopangkaattik ko'ndum irunthanar.

<4> yoavaasu kurukka'lai noakki, "vazhippoakkarka'l aa'ndavarukkuk kaa'nikkaiyaakak ko'ndu varuki'ra pa'naththaiyum, oruvanudaiya meedpukkaakak kodukkappaduki'ra pa'naththaiyum, makka'l thamathu viruppappadi ko'ndu varuki'ra pa'naththaiyum,

<5> kurukka'l thaththam varisaippadi pet'ru avat'raik ko'ndu theavaippatta idangka'laiyellaam pazhuthu paarppaarka'laaka" en'raan.

<6> aayinum yoavaasu ariya'nai ea'riya irupaththu moon'raam aa'ndu varai kurukka'l aalayaththaip pazhuthu paarkkavillai.

<7> enavea yoavaasu arasan periya kuruvaiyum kurukka'laiyum varavazhaiththu, avarka'laip paarththu, "neengka'l aalayaththai ean pazhuthupaarkki'rathillai? neengka'l varisaippadi pet'ru vantha pa'naththai ini meal pet'ruk ko'l'lakkoodaathu. athai aalayaththaip pazhuthupaarppatha'rkaakach seluththungka'l" en'raan.

<8> athumuthal kurukka'l makka'lin kaiyinin'ru pa'naththaip pet'ruk ko'l'lavum aalayaththaip pazhuthu paarkkavum thadai vithikkappattathu.

<9> periya kuru yoayiyaathaa oru pa'nap pettiyai eduththu, athan moodiyil thu'laiyittu, athai aalayaththil nuzhaipavarkadku valappakkamaakap peedaththarukea vaiththaar. vaayilaik kaaththu vantha kurukka'l aa'ndavarin aalayaththukku varum pa'nam anaiththaiyum athil poattu vanthanar.

<10> appa'nap pettiyil athikam pa'nam searnthu vittathu en'ru ka'ndaal, arasanudaiya ka'nakkanum periya kuruvum vanthu aalayaththil seakarikkappatta pa'naththaik kotti e'n'nuvaarka'l.

<11> e'n'ni mudintha pin athai aalayaththuk koththarka'lin thalaivarka'lidam oppadaippar. appa'nam aalayaththaip pazhuthu paarkkum koththarka'lukkum thachcharka'lukkum,

<12> kal vettupavarka'lukkum, marangka'laiyum po'lintha ka'rka'laiyum vaangkuvatha'rkum, ivvaa'raaka aalayaththaip pazhuthu paarththu mudikka aakum ellaach selavuka'lukkum payanpaduththappattu vanthathu.

<13> aayinum athu aalayaththi'rkuth theavaiyaana paaththirangka'l, mudkara'ndika'l, thoopakkalasangka'l, ekkaa'langka'l, pon, ve'l'lik ki'n'nangka'l muthaliyavat'raich seyvatha'rkup payanpaduththappadavillai.

<14> aalayaththaip puthuppikkum aluvalil eedupattirunthavarka'lukku mattumea appa'nam kodukkappattu vanthathu.

<15> kooliyaadka'lukkuk kodukkumpadi pa'naththaip pet'ruk ko'ndavarka'lidam oru ka'nakkum keadkap pada villai. ivarka'l kapadillaamal u'nmaiyudan selavittu vanthaarka'l.

<16> kut'raththi'rkum paavaththi'rkum parikaaramaakak kodukkappadum pa'nam aalayak karuvoolaththil searkkap padavillai. eanenil, athu kurukka'lukkuch searavea'ndiyathaayirunthathu.

<17> seeriyaa naattu arasan asaayeal keath nakaroadu poarittu athaip pidiththaan. pinpu angkirunthu avan yerusaleamaip pidikkap pu'rappattu vanthaan.

<18> aathalaal yoothaavin arasan yoavaasu than munnoaraakiya yoasapaath, yoaraam, okkoasiyaasu en'ra yootha arasarka'laalum, thannaalum aa'ndavarukkuk kaa'nikkaiyaaka a'likkappattiruntha yaavat'raiyum, aalayaththuk karuvoolangka'lilirunthum ara'nmanaiyilirunthum kidaiththa ellaap pa'naththaiyum eduththuch seeriyaavin arasan asaayealukku anuppi vaiththaan. avanum yerusaleamai vittuth thirumpip poanaan.

<19> yoavaasu arasanin mat'rach seyalka'lum, avan seythavai yaavum yoothaavin arasarka'ludaiya nadapadi noolil ezhuthappattu'l'lana.

<20> yoavaasin pa'niyaa'larka'l avanukku ethiraay ezhunthu, thangka'lukku'l sathiseythu, sellaa en'ra i'rakkaththiliruntha melloa ara'nmanaiyil avanaik kon'ranar.

<21> avanaik kon'ravarka'l semakaaththin makan yoasakkaarum, soamarin makan yoasapaath en'ra avanudaiya oozhiyanumaakum. i'ranthupoana avanaith thaaveethin nakaril avanudaiya munnoarka'lukku arukea adakkam seythanar. avanukkuppin avanudaiya makan amaasiyaasu ariya'nai ea'rinaan.

[2 arasar aakamam 13]

<1> yoothaa arasan okkoasiyaasin makan yoavaasu ariya'nai ea'riya irupaththu moon'raam aa'ndil, eakuvin makan yoavakkaasu samaariyaavil israayealaip pathineazhu aa'nduka'l aadchi purinthaan.

<2> avan aa'ndavar thirumun theeyavat'raich seythu vanthaan. israayealaip paavaththi'rku aa'laakkiya naapaaththin makan eroapoavaamin paava vazhi nin'ru, avat'rai vittu vilakaathu nadanthu vanthaan.

<3> aakaiyaal aa'ndavar israayealin meal koapam ko'ndu avarka'laich seeriya arasan asaayealin kaiyilum, asaayealin makan penaathaaththin kaiyilum oppadaiththaar.

<4> aanaal yoavakkaasu aa'ndavarai iranthu man'raadavea, aa'ndavarum avanukkuch sevisaayththaar. seeriyaavin arasan israayealarukku izhaiththa thunpaththaal avarka'l mikavum avathippaduvathaik ka'ndu, aa'ndavar manam irangkinaar.

<5> israayealukku oru meedparaik kodukka, israayealar seeriyarudaiya kaika'linin'ru vidupattanar. israayeal makka'l mun poal thangka'l koodaarangka'lil kudiyirunthanar.

<6> aayinum israayealaip paavaththi'rku aa'laakkiya eroapoavaamin veettaarudaiya paavangka'lai vittu vilakaathu, avan kaattiya vazhiyileayea nadanthu vanthanar. samaariyaavil (vikkiraka aaraathanaikkena amaikkappattiruntha) thoappum azhikkappadavillai.

<7> yoavakkaasukku avan kudika'lil aimpathu kuthirai veerarum paththuth thearka'lum pathinaayiram kaalaad padaiyinarumea meethiyaayirunthanar. eanenil seeriyaa naattu arasan avarka'lai azhiththup poaradikkum ka'laththin thoosi poal aakkiyirunthaan.

<8> yoavakkaasin mat'rach seyalka'lum avan seythavai yaavum, avanathu pearaat'ralum israayeal arasarathu nadapadi noolil varaiyappattu'l'lana.

<9> yoavaakkaasu than munnoaroadu thuyil ko'ndaan. samaariyaavil avanaip puthaiththanar. avanudaiya makan yoavaasu avanukkup pin arasaa'ndaan.

<10> yoothaavin arasan yoavaasu arasanaana muppaththeazhaam aa'ndil, yoavakkaasin makan yoavaasu samaariyaavil israayealukku arasanaakip pathinaa'ru aa'nduka'l aadchi purinthaan.

<11> avan aa'ndavar thirumun theemaiyaanathaich seythaan. israayealaip paavaththi'rku aa'laakkiya eroapoavaamin paava vazhiyinin'ru vilakaathu athileayea nadanthu vanthaan.

<12> yoavaasin mat'rach seyalka'lum, avan seythavai yaavum, avanathu veeramum, yoothaa arasan amaasiyaasoadu avan poaritta vithamum israayeal arasarathu nadapadi noolil ezhuthappattu'l'lana.

<13> yoavaasu than munnoaroadu thuyil ko'ndapin, avanudaiya makan eroapoavaam avanathu ariya'naiyil ea'rinaan. yoavaasu samaariyaavil israayealin arasarka'loadu adakkam seyyappattaan.

<14> ni'rka, eliseayuvukku i'ruthi noay vanthut'rathu. appoathu, israayeal arasan yoavaasu avaridam sen'ru, "en thanthaay, en thanthaay! israayealin thearea! athan saarathiyea!" en'ru avarukku munpaaka nin'ru katha'ri azhuthaan.

<15> eliseayu avanaip paarththu, "enakku oru villaiyum ampuka'laiyum ko'ndu vaarum" en'raar. israayeal arasan oru villaiyum ampuka'laiyum ko'ndu vanthaan.

<16> eliseayu appoathu arasanai noakki, "umathu kaiyai intha villin meal vaiyum" en'raar. avan than kaiyai villin meal vaikka eliseayu tham kaika'lai arasanin kaika'lin meal vaiththu,

<17> avanaip paarththu, "keezhththisaiyai noakkiyirukki'ra sannalaith thi'ravum" en'raan. avan athaith thi'ranthavudan eliseayu, "oar ampai eyyum" en'raan. avanum avvaa'rea eythaan. eliseayu, "athu aa'ndavarudaiya meedpin ampu. seeriyaridamirunthu viduthalaipe'rum meedpin ampu. neer aapeakkil seeriyarai mu'riyadippeer" en'raar.

<18> ma'rupadiyum, "ampuka'laik kaiyil edum" en'raar. avat'rai avan edukkavea, ma'rupadiyum eliseayu "tharaiyil ampai eyyum" en'raar. avan moon'ru mu'rai eythu vittu nin'raan.

<19> aa'ndavarin manithar avan meal koapam ko'ndavaraay, "neer ainthu, aa'ru mu'rai eythirukka vea'ndum. appadich seythirunthaal seeriyarai mut'rum kon'razhiththiruppeer. ippoathoa avarka'lai moon'ru mu'rai mattumea mu'riyadippeer" en'raar.

<20> ithan pin eliseayu i'ranthaar. avarai adakkam seythanar. athea aa'ndil moavaap naattilirunthu ko'l'laik koottaththinar naattil nuzhainthanar.

<21> appoathu oru manithanaip puthaikkach sen'ru ko'ndiruntha sila israayealar akko'l'laik koottaththinaraik ka'ndu, pi'naththai eliseayuvin kalla'raiyilea poattanar. appi'nam eliseayuvin elumpuka'lin meal pattavudanea ammanithan uyirththu ezhunthaan.

<22> yoavakkaasin kaalaththil seeriyaavin arasan asaayeal israayealaith thunpu'ruththi vanthaan.

<23> aa'ndavar avarka'l meal manam irangki aapirakaam, eesaak, yaakkoap enpaaroadu thaan seythiruntha udanpadikkaiyin poruttu avarka'lai ninaivu koornthaar. aathalaal avar in'ru varai avarka'lai azhikkavum illai, avarka'lai mut'rum tha'l'lividavum illai.

<24> mealum, seeriyaavin arasan asaayeal i'ranthupada, avanudaiya makan penaathaath avanukkuppin ariya'nai ea'rinaan.

<25> yoavakkaasin makan yoavaasu asaayealoadu poarittu, than thanthai yoavakkaasin kaiyinin'ru avan pidiththiruntha nakarka'lai ellaam avanudaiya makan penaathaathin kaiyinin'ru thirumpak kaippat'ri, avanai moon'ru mu'raiyum mu'riyadiththaan. aathalaal penaathaath israyealin nakarka'lai avanukkuth thiruppik kodukka nearnthathu.

[2 arasar aakamam 14]

<1> israayeal arasan yoavakkaasin makan yoavaasin aadchiyin ira'ndaam aa'ndil, yoothaavin arasan yoavaasin makan amaasiyaasu ariya'nai ea'rinaan.

<2> avan arasanaana poathu avanukku vayathu irupaththainthu. avan yerusaleamil irupaththonpathu aa'nduka'l arasaa'ndaan. yerusaleam nakaraththaich searntha avan thaayin peyar yoavaathaan.

<3> avan aa'ndavar thirumun nearmaiyaanathaiyea seythu vanthaan. aayinum, than thanthai thaaveethu poal allan; than thanthai yoavaasu seythapadiyellaam thaanum seythaan.

<4> (vikkiraka aaraathanaikkaaka amaikkap pet'riruntha) meaduka'lai avan azhikkavillai; makka'l innum angkea paliyittum thoopam kaattiyum vanthanar.

<5> aadchi than kaikku vanthavudan arasanaay iruntha than thanthaiyaik kolai seytha oozhiyarka'laik kon'ru poattaan.

<6> pi'l'laika'l seytha paavaththukkaakath thanthaiyar saaka vea'ndaam; thanthaiyar seytha paavaththukkaakap pi'l'laika'l uyirizhakka vea'ndaam. avanavan seytha paavaththi'rkaaka avanavan saakakkadavaan" ena aa'ndavar katta'laiyittapadi moayeesanin satta noolil ezhuthappattu'l'lathu. athanpadi amaasiyaasu than thanthaiyaik kon'ravarka'ludaiya pi'l'laika'laik kon'ru poadavillai.

<7> avan uppup pa'l'laththaakkil pathinaayiram ithumeayarai mu'riyadiththu, ka'rkoattaiyaip poarittup pidiththu, atha'rku ithu varai vazhangki varuki'ra ektheayel en'ra peyarai ittaan.

<8> appoathu amaasiyaasu israayealin arasan eakuvin makan yoavakkaasukkup pi'ranthavanaakiya yoavaasidam aa'l anuppi, "vaarum, poarkka'laththil nearukku near santhippoam" en'ru sollach sonnaan.

<9> atha'rku israayeal arasan yoavaasu, yoothaavin arasan amaasiyaasidam thootharai anuppi, "leepaanilu'l'la nerugnchich sedi leepaanilirukkum keathuru maraththidam thoothanuppi, ' en makanukku un maka'lai manaiviyaakath tharavea'ndum ' en'rathaam! aanaal antha leepaan kaattu vilangkuka'l antha vazhiyea poakaiyil, nerugnchich sediyaik kaalaal mithiththup poattanavaam!

<10> neer ithumeayarai mu'riyadiththathinaal serukkut'ru'l'leer poalum. neer pet'ra pukazhudan um veettileayea irum. neerum ummoadu yoothaavum veezhchchiyu'rumpadi theemaiyaith theadikko'lvaanean?" enach sollach sonnaan.

<11> atha'rku amaasiyaasu sevikodukkavillai. enavea israayealin arasan yoavaasu poarukkup pu'rappattu vanthaan. ivanum yoothaa arasan amaasiyaasum yoothaavin nakar pethsaameasin arukea oruvarai oruvar santhiththanar.

<12> yoothaavin makka'l israayealarukku mun thoat'ruth thaththam koodaarangka'lukku oadippoayinar.

<13> israayeal arasan yoavaasu, pethsaameasil okkoasiyaasukkup pi'rantha yoavaasin makanum yoothaavin arasanumaana amaasiyaasaich si'raippidiththu, yerusaleamukkuk ko'ndu sen'raan. yerusaleamin mathi'rsuvaril epiraayeem vaayil muthal moolai vaayil varai naanoo'ru muzha nee'lam idiththuth tha'l'livittu,

<14> aa'ndavarudaiya aalayaththilum arasanudaiya karuvoolaththilum akappatta ponnaiyum ve'l'liyaiyum thattumuttuch saamaanka'l ellaavat'raiyumea eduththuk ko'ndu, silaraip pi'naiyaa'laraakavum pidiththuk ko'ndu samaariyavukkuth thirumpich sen'raan.

<15> yoavaasin mat'rach seyalka'lum, yoothaa arasan amaasiyaasudan itta poaril avan kaattina pearaat'ralum israayeal arasarathu nadapadi noolil ezhuthappattu'l'lana.

<16> yoavaasu than munnoaroadu thuyil ko'nda pin, samaariyaavil israayeal arasarudaiya kalla'raiyil puthaikkappattaan. avanukkuppin avanudaiya makan eroapoavaam arasan aanaan.

<17> israayeal arasan yoavakkaasin makan yoavaasu maa'ndapin, yoothaavin arasan yoavaasin makan amaasiyaasu pathinainthu aa'nduka'l uyiroadu irunthaan.

<18> amaasiyaasin mat'rach seyalka'l yoothaa arasarathu nadapadi noolil varaiyappattu'l'lana.

<19> yerusaleamil silar avanukku ethiraakach sathi seythanar. enavea avan laakkeesu nakarukku oadippoanaan. sathi seythavarka'l avanaip pidikka laakkeesukku aa'l anuppi avanai angkuk kolai seythanar.

<20> pin avanathu sadalaththaik kuthiraika'lin meal eat'rik ko'narnthu thaaveethin nakaril avanudaiya munnoarin kalla'raiyil avanaip puthaiththanar.

<21> yoothaa makka'l ellaarum appozhuthu pathinaa'ru vayathinanaay iruntha asaariyaasaith thearntheduththu, avanai avan thanthai amaasiyaasukkup pathilaaka arasanaakkinar.

<22> arasan than munnoaroadu thuyil ko'ndapin, ivan elaath nakaraik katti, athaith thirumpa yoothaa arasudan i'naiththuk ko'ndaan.

<23> yoothaavin arasan yoavaasin makan amaasiyaasu ariya'nai ea'riya pathinainthaam aa'ndil, israayeal arasan yoavaasin makan eroapoavaam samaariyaavil arasukattil ea'ri, naa'rpaththon'ru aa'nduka'l aadchi purinthaan.

<24> ivan aa'ndavar thirumun paavam seythaan. israayealaip paavaththi'rku aa'laakkiya naapaaththin makan eroapoavaamin paavangka'lil on'raiyum avan vittuvaikkavillai.

<25> israayealin kadavu'laana aa'ndavar opearil amainthiruntha keath ooraanaakiya tham adiyaanum amaaththiyin puthalvanumaakiya yoanaasu en'ra i'raivaakkinar moolam koo'riyapadi, eroapoavaam eamaath muthal paalaivanak kadal varai israayealin ellaika'lai mee'ndum i'naiththuk ko'ndaan.

<26> aa'ndavar israayealar patta mithamignchiya thunpaththaiyum, si'raiyil adaippattavarka'lum, makka'lil kadaippattavarka'lum muthalaay elloarumea thunpu'ruvathaiyum, avarka'lukku uthavi seypavar oruvarum illaathirunthathaiyum ka'n'nut'raar.

<27> israayealin peyarai vaanaththin keezhirunthu azhiththuppoaduvoam" en'ru aa'ndavar sollavillai; aanaal yoavaasin makan eroapoavaamin moolam avarka'lai meettaar.

<28> eroapoavaamin mat'rach seyalka'lum, avan seythavai yaavum, poaril avan kaattiya veeramum, yoothaa naattudan iruntha thamaasthu, eamaath nakarka'laiyum israayeal naattudan mee'ndum i'naiththuk ko'nda vithamum israayeal arasarka'lathu nadapadi noolil ezhuthappattu'l'lana.

<29> eroapoavaam than munnoaraana israayeal arasarka'loadu thuyil ko'ndaan. avanukkup pin avanudaiya makan sakkariyaasu arasaa'ndaan.

[2 arasar aakamam 15]

<1> israayealin arasan eroapoavaamin aadchiyin irupaththeazhaam aa'ndil, yoothaavin arasan amaasiyaasin makan asaariyaasu ariya'nai ea'rinaan.

<2> appozhuthu avanukku vayathu pathinaa'ru. yerusaleamil aimpaththira'ndu aa'nduka'l aadchi purinthaan. yerusaleam nakaraich searntha avanudaiya thaayin peyar ekkealiyaa.

<3> avan than thanthai amaasiyaasu seythapadi aa'ndavar thiruvu'laththaiyea ni'raiveat'ri vanthaan.

<4> aayinum (vikkiraka aaraathanaikkaaka amaikkappattiruntha) meaduka'lai avan azhikkavillai. makka'l innum angkea paliyittum thoopam kaattiyum vanthanar.

<5> ithanaal aa'ndavar avvarasanaith tha'ndiththaar. avan than i'ruthi naa'l varai thozhunoayppattu, thaniyea oru veettil vaazhnthu vanthaan. arasanin makan yoavaaththaan ara'nmanaiyil athikaariyaay irunthu naattu makka'lukku neethi vazhangkinaan.

<6> asaariyaasin mat'rach seyalka'lum, avan seytha yaavum yoothaavin arasarathu nadapadi noolil ezhuthappattu'l'lana.

<7> asaariyaasu than munnoaroadu thuyil ko'l'la, avanaith thaaveethin nakaril, avanudaiya munnoarukku arukea adakkam seythanar. avanudaiya makan yoavaaththaan avanukkuppin ariya'nai ea'rinaan.

<8> yoothaavin arasan asaariyaasin aadchiyin muppaththettaam aa'ndil eroapoavaamin makan sakkariyaasu samaariyaavil israayealai aa'rumaatham aa'ndaan.

<9> ivanum than munnoarka'l seythathu poal aa'ndavar thirumun paavam purinthu vanthaan. israayealaip paavaththi'rku aa'laakkiya naapaaththin makan eroapoavaamudaiya paava vazhika'lai vittu avan vilakavillai.

<10> jaapeasin makan sellum avanukku ethiraaych sathi seythu avanai ve'lippadaiyaayk kon'ru vittu, aadchiyaik kaippat'rinaan.

<11> sakkariyaasin mat'rach seyalka'l israayeal arasarin nadapadi noolil varaiyappattu'l'lana.

<12> un puthalvar naanku thalaimu'raika'lukku israayealin ariya'naiyil veet'riruppar" en'ru aa'ndavar eakuvukkuk koo'riyirunthathu ivvaa'ru ni'raivea'riyathu.

<13> yoothaavin arasan asaariyaasin aadchiyin muppaththonpathaam aa'ndil jaapeasin makan sellum arasan aanaan. aanaal samaariyaavil avan oru maathanthaan aadchi purinthaan.

<14> kaathin makan manoakeam thearsaavilirunthu pu'rappattuch samaariyaavukku vanthu, jaapeasin makan sellumaik kon'ruvittu avanukkuppathilaaka ariya'nai ea'rinaan.

<15> selluminudaiya mat'ra ellaach seyalka'lum avan seytha sathiyum israayeal mannarka'lin nadapadi noolil ezhuthappattu'l'lana.

<16> akkaalaththil manoakeam thaapsaa nakarai azhiththuvittu, thearsaa muthal athan ellaika'l varaiyu'l'la kudika'laiyum kon'raan. an'riyum karuvut'riruntha ellaap pe'nka'laiyum vayit'raik kizhiththuk kon'raan.

<17> yoothaavin arasan asaariyaasinudaiya aadchiyin muppaththonpathaam aa'ndil kaathin makan manoakeam israayealin arasanaaki samaariyaavil paththu aa'nduka'l arasaa'ndaan.

<18> aa'ndavar thirumun paavam purinthaan. an'riyum than vaazhnaa'l muzhuthum israayealaip paavaththi'rku aa'laakkiya naapaaththin makan eroapoavaamin paava vazhika'laivittu avan vilakinaanillai.

<19> aseeriyaavin arasan pool israayeal naattinmeethu padaiyeduththu vanthaan. appoathu manaakeam poolin uthaviyaal than aadchi nilaipe'rum poruttu, aayiram thaalanthu ni'raiyu'l'la ve'l'likkaasuka'l koduththaan.

<20> manoakeam ippa'naththai israayealilu'l'la valiyoar, selvanthar muthaliyavarka'lidamirunthu vasool seythirunthaan. aa'l on'rukku aimpathu seekkal ve'l'li veetham aseeriyaa arasanukkuk kodukkumpadi pa'niththaan. enavea aseeriyaa arasan naattil si'rithum thaamathiyaathu thirumpivittaan.

<21> manaakeamin mat'rach seyalka'lum, avan seytha yaavum israayeal arasarudaiya nadapadi noolil ezhuthappattu'l'lana.

<22> manaakeam than munnoaroadu thuyil ko'ndaan. avanudaiya makan paseayaa avanukkuppin arasanaanaan.

<23> yoothaavin arasan asaariyaasinudaiya aadchiyin aimpathaam aa'ndil manaakeamin makan paseayaa israayealukku arasanaaki samaariyaavil eeraa'nduka'l aadchi purinthaan.

<24> avan aa'ndavar thirumun paavam purinthaan. israayealaip paavaththi'rku aa'laakkiya naapaaththin makan eroapoavaamin paava vazhika'laivittu avan vilakavillai.

<25> romealiyaavin makanum, padaiththalaivanumaana paasea avanukku ethiraakach sathi seythu thannoadu iruntha aimpathu kaalaaththiyaroadu samaariyaavilu'l'la ara'nmanaik koapuraththi'rku vanthu, akkoap, ariyea aakiyavarka'lin mun arasanaik kon'ruvittu avanukkuppin ariya'nai ea'rinaan.

<26> paseayaavin mat'rach seyalka'lum, avan seytha yaavum israayeal arasarin nadapadi noolil ezhuthap pattu'l'lana.

<27> yoothaavin arasan asaariyaasinudaiya aadchiyin aimpaththira'ndaam aa'ndil romealiyaavin makan paasea israayealukku arasanaaki irupathu aa'nduka'l arasaa'ndaan.

<28> avan aa'ndavar thirumun paavam purinthaan. an'riyum avan israayealaip paavaththi'rku u'l'laakkiya naapaaththin makan eroapoavaamin paava vazhika'lai vittu vilakavillai.

<29> israayeal arasan paaseayudaiya aadchi kaalaththil, aseeriyarin arasan theki'laath-palasaar israayeal naattin meethu padaiyeduththu vanthu ayiyoanaiyum, mavaakkaavilu'l'la apeal en'ra idaththaiyum, jaanoayea, keathas, asoar, kaalaath, kalileayaa aakiya idangka'laiyum, nepthali naadu muzhuvathaiyum pidiththathuman'ri, annaattuk kudika'laiyum si'raippidiththu aseeriyaa naatti'rkuk ko'ndu poanaan.

<30> ealaavin makan oseayoa romealiyaavin makan paaseayukku ethiraakach sathi seythu, pathungkiyirunthu ko'ndu avanaith thaakkik kon'ru poattaan. osiyaasin makan yoavaaththaamin aadchiyin irupathaam aa'ndil avanukkuppin ivan ariya'nai ea'rinaan.

<31> paaseayin mat'rach seyalka'lum, avan seythavai yaavum israayeal arasarin nadapadi noolil varaiyap pattu'l'lana.

<32> israayealin arasanum romealiyaavin makanumaana paaseayinudaiya aadchiyin ira'ndaam aa'ndil, yoothaavin arasan osiyaasin makan yoavaaththaan than aadchiyaith thodangkinaan.

<33> arasanaana poathu avanukku vayathu irupaththainthu. ivan yerusaleamil pathinaa'ru aa'nduka'l aadchi seluththinaan. saathoakkin maka'laana avan thaayin peyar erusaa.

<34> avan aa'ndavar thirumun nearmaiyudan nadanthu ko'ndu, than thanthai osiyaasu kaattiya vazhiyaip pinpat'rinaan.

<35> aayinum (vikkiraka aaraathanaikkena amaikkappattiruntha) meaduka'lai avan azhikkavillai. innum makka'l ammeaduka'lin meal paliyittum thoopam kaattiyum vanthanar. aalayaththin uyarntha vaayilaik kattiyavan ivanea.

<36> yoavaaththaamin mat'rach seyalka'lum, avan seythavai yaavum yoothaavin arasarudaiya nadapadi noolil varaiyappattu'l'lana.

<37> annaadka'lil aa'ndavar seeriyaavin arasan raseenaiyum romealiyaavin makan paaseayaiyum yoothaavukku ethiraay anuppath thodangkinaar.

<38> yoavaaththaam than munnoaroadu thuyil ko'l'la, than thanthaiyaakiya thaaveethin nakaril than munnoarka'lukku arukil adakkam seyyappattaan. avanudaiya makan aakkaasu avanukkup pin arasan aanaan.

[2 arasar aakamam 16]

<1> romealiyaavin makan paaseayinudaiya aadchiyin pathineazhaam aa'ndil yoothaavin arasan yoavaaththaamin makan aakkaasu ariya'nai ea'rinaan.

<2> arasanaana poathu avanukku irupathu vayathu; avan yerusaleamil pathinaa'ru aa'nduka'l arasoachchinaan. avan than thanthaiyaana thaaveethaippoal, than kadavu'laana aa'ndavar thirumun nallavanaay nadanthu ko'l'lavillai.

<3> israayeal arasarka'l nadantha vazhiyileayea thaanum nadanthu, aa'ndavar israayeal makka'lai munnittu azhiththiruntha pu'ravinaththaarin izhivaana pazhakka vazhakkaththin padiyea than makanaith theeyil nadakkach seythu poyththeavarkadku avanaik kaa'nikkaiyaakach seluththinaan.

<4> mealum meaduka'lilum, kun'ruka'lin mealum, thazhai adarntha marangka'lukkuk keezhum paliyittuk ko'ndu vanthaan. thoopa vazhipaadum nadaththi vanthaan.

<5> appoathu seeriyaa naattin arasan raseenum, israayealin arasanum romealiyaavin makanumaana paaseayum yerusaleamukku ethiraayp padaiyeduththu vanthanar. avarka'l aakkaasaith thaakkiya poathilum avanai vella mudiyaathu poayinar.

<6> appoathu seeriyaavin arasan raseen, ailaavaich seeriyaavoadu searththuk ko'ndu angku vaazhnthu vantha yootharai ve'liyeat'rinaan. ithumeayar ailaavukku vanthu in'ruvarai angkea kudiyea'riyirukkin'ranar.

<7> aakkaasu aseeriyaavin arasan theki'laath-palasaaridam thoothu anuppi, "naan um oozhiyanum makanumaayirukki'rean. neer ingku vanthu enakku ethiraayk ki'larchchi seyyum seeriyaavin arasanidamirunthum israayeal arasanidamirunthum ennaik kaakka vea'nduki'rean" en'ru sonnaan.

<8> mealum aa'ndavarudaiya aalayaththilum ara'nmanaik karuvoolaththilum akappatta ponnaiyum ve'l'liyaiyum searththu aseeriya arasanukku avat'raip parisaaka anuppi vaiththaan.

<9> aseeriya arasan avanathu viruppaththi'rku isainthu, thamaasku nakaril nuzhainthu, athai azhiththu vittu, athan kudika'laich si'raippaduththich seeroanukkuk ko'ndu poanaan. an'riyum raseenaiyum kon'raan.

<10> aakkaasu aseeriya arasanaakiya theki'laath - palasaaraich santhikkath thamaasku nakarukkuch sen'raan. thamaasku nakarilu'l'la palipeedaththaik ka'n'nut'ra arasan aakkaasu ellaa vealaip paattudanum koodiya athan maathiri on'rai ooriyaa en'ra kuruvukku anuppi vaiththaan.

<11> arasan aakkaasu thamaasku nakarilirunthu ittiruntha katta'laiyinpadi, kuru ooriyaa oru peedaththaik kattith thamaasku nakarinin'ru arasan aakkaasu vanthu searvatha'rku'l athai mudiththaar.

<12> arasan thamaasku nakarilirunthu vantha poathu anthap peedaththaip paarththu atha'rku vazhipaadu seythaan. pi'raku athan arukil sen'ru thakanap paliyaiyum mat'rap palika'laiyum seluththinaan.

<13> mealum paanap paliyaiyum seluththiththaan seluththiya samaathaanap palika'lin iraththaththaith the'liththaan.

<14> an'riyum avan aa'ndavar thirumun iruntha piththa'laip pali peedaththai angkirunthu akat'ri aalayaththin munnirunthum, atha'rkuk ku'rikkappattiruntha naduppeedaththilirunthum eduththu vanthu athanaith than palipeedaththin arukil vadappu'ramaay vaiththaan.

<15> pi'raku arasan aakkaasu kuru ooriyaavai noakki, "(naan kattach solliya) periya peedaththin meal neer kaalaiyil thakanap paliyaiyum maalaiyil kaa'nikkaip paliyaiyum, arasanin thakanappali kaa'nikkaip palika'laiyum, ellaa makka'lin thakanap palika'laiyum, kaa'nikkaip palika'laiyum paanap palika'laiyum seluththi, thakanap paliyaakavoa kaa'nikkaip paliyaakavoa seluththappatta vilangkuka'lin iraththaththai ellaam athanmeal the'lippeeraaka. piththa'laip peedamoa tha'rpoathu appadiyea irukkattum. pi'rpaadu en viruppappadi seyyalaam" en'ru katta'laiyittaan.

<16> arasan aakkaasu katta'laiyitta anaiththaiyum kuru ooriyaa seythaar.

<17> mealum arasan aakkaasu siththira vealaippaadu'l'la thaangkika'laiyum, avat'rin meal iruntha kopparaika'laiyum, ve'nkalak kaa'laika'lin meal iruntha kadal thottiyaiyum i'rakkik ka'rka'laal paavappatta tha'laththil vaiththaan.

<18> oayvu naa'lil arasan aalayaththil nuzhaiyum poruttuth thaan kattiyiruntha musaak en'ra ma'ndapaththaiyum, ve'liyilirunthu nuzhaiyum vaayilaiyum aseeriya arasanin poruttu aa'ndavarudaiya aalayaththilirunthu appu'rappaduththinaan.

<19> aakkaasu seytha mat'rach seyalka'l yoothaavin arasarathu nadapadi noolil varaiyappattu'l'lana.

<20> aakkaasu than munnoaroadu thuyil ko'nda pin thaaveethin nakaril than munnoarukku arukil adakkam seyyappattaan. avanudaiya makan esekkiyaasu avanukkuppin ariya'nai ea'rinaan.

[2 arasar aakamam 17]

<1> yoothaavin arasan aakkaasinudaiya aadchiyin paththaam aa'ndil, ealaavin makan oasea arasanaakich samaariyaavil israayealai onpathu aa'nduka'l aa'ndu vanthaan.

<2> avan aa'ndavar thirumun paavam purinthaan. aayinum thanakku mun vaazhnthiruntha israayealin arasarka'laip poal seyyavillai.

<3> seeriya arasan salmanaasaar avanukku ethiraayp padaiyeduththu vara, oasea avanukku adiyaanaakik kappam seluththi vanthaan.

<4> oasea aa'nduthoa'rum aseeriya arasanukkuch seluththa vea'ndiya kappaththai inich seluththaathirukkath thu'ninthu ekipthiya arasan suvaavidam aa'l anuppik kalakam seyya vizhainthaan. aseeriya arasan ithai a'rinthu, oaseayai mut'rukaiyittup pidiththuch si'raiyil vaiththaan.

<5> pin salmanaasaar israayeal naadengkum than padaiyudan sut'ri vanthu, samaariyaavaith thaakki, athai moon'ru aa'nduka'laaka mut'rukaiyittaan.

<6> oaseayin aadchiyin onpathaam aa'ndil aseeriya arasan samaariyaavaip pidiththu, israayealarai aseeriyaa naatti'rkuch si'raippidiththuk ko'ndu poay, koasaan nathiyoaraththilu'l'la meathu naattin nakarka'laana aalaayilum kaapoarilum avarka'laik kudiyea'rak katta'laiyittaan.

<7> israayeal makka'l thangka'lai ekipthu naattinin'rum, annaattu arasan paaravoanin aathikkaththinin'rum viduviththiruntha thangka'l kadavu'laana aa'ndavarukku ethiraayp paavam seythu pi'ra theyvangka'laith thozhuthu vanthanar.

<8> mealum aa'ndavar israayeal makka'lin poruttu azhiththiruntha pu'ravinaththaarin izhivaana pazhakka vazhakkangka'linpadi nadanthu vanthanar. ithanaaleayea ivai nikazhnthana.

<9> israayeal makka'l thaakaathanavat'raich seythu thangka'l kadavu'laana avarai manam noakach seythathuman'ri, kaavalar kaavalpuriyum koapurangka'l muthal ara'n soozhntha nakar varai, oorka'lengkum (vikkiraka aaraathanaikkaaka) thangka'lukku meaduka'laik kattinar.

<10> mealum uyarntha ellaak kun'ruka'lin mealum, thazhai adarntha marangka'lukkuk keezhum silaika'laiyum thoappuka'laiyum amaiththuk ko'ndanar.

<11> aa'ndavar avarkadku munpaaka annaattaivittu ve'liyeat'riyiruntha pu'ravinaththaarin vazhakkappadi appeedangka'lin meal thoopamittuth theeyana pala purinthu aa'ndavarukkuk koapamoottinar.

<12> seyyakkoodaathu en'ru aa'ndavar thangka'lukku vilakkiyiruntha mikavum aruvaruppaana silaika'laich seythu avai mun pa'ninthu thozhuthu vanthanar.

<13> aa'ndavar ellaa i'raivaakkinar, thirukkaadchiyaa'larka'l moolamaayum israayealilum yoothaavilum, "neengka'l ith thakaatha vazhika'lai vittu manam thirumpungka'l. naam ungka'l munnoarukku a'liththathum, nam adiyaarka'laakiya i'raivaakkinarai anuppich sonnathumaana mu'raiyin padi nam ka'rpanaika'laiyum sadangku mu'raika'laiyum kaikko'ndu nadangka'l" en'ru thittavattamaay echchariththuk ko'ndirunthaar.

<14> aanaal avarka'l atha'rkuch sevi koduththatheayillai. aa'ndavaraana kadavu'lukku adipa'niya manamillaatha thangka'l munnoaraippoal thaangka'lum va'nangkaak kazhuththinar aayinar.

<15> mealum aa'ndavarin sattangka'laiyum, thangka'l munnoaroadu avar seythiruntha udanpadikkaika'laiyum, thangka'lukku avar viduththa echcharikkaika'laiyum pu'rakka'niththanar. vee'naana vazhika'laip pinpat'ri vee'naraaki, thangka'laich sut'rilumiruntha inaththaaraip pinpat'ri aa'ndavar katta'laiyittu vilakkiyirunthavat'raiyea seythu vanthanar.

<16> thangka'l kadavu'laana aa'ndavarudaiya ellaak katta'laika'laiyum kaivittanar. ira'ndu kan'ruk kuttika'laich seythu avat'ri'rkuch soalaika'lai amaiththu, vi'nmeenka'l anaiththaiyum thozhuthu, paavaalukku oozhiyam seythanar.

<17> thangka'l puthalvarka'laiyum puthalvika'laiyum theeyil nadakkach seythu avarka'laip paavaalukkuk kaa'nikkai aakkinar. ku'rikeattum sakunam paarththum innum pala theeyavazhika'lil nadanthum vanthathinaal aa'ndavarukkuk koapamu'ndaakkinar.

<18> aakaiyaal aa'ndavar israayealinmeal mikavum sinamut'ru, avarka'laith than thirumun nin'rum tha'l'li vittaar. yoothaa koaththiraththaar mattumea innum egnchiyirunthanar.

<19> yoothaa koaththiraththaarum thangka'l kadavu'laana aa'ndavarin katta'laika'laik kadaippidikkavillai. israayeal makka'l nadanthu vantha thava'raana vazhiyileayea thaangka'lum nadanthu vanthanar.

<20> enavea aa'ndavar israayeal santhathiyaar anaivaraiyum kaivittu avarka'laith thunpaththil aazhththik ko'l'laikkaararin kaiyil avarka'lai oppadaiththu, avarka'laith thamathu thirumun nin'ru tha'l'livittaar.

<21> israayeal thaaveethu vamsaththai vittup pirinthu, naapaaththin makan eroapoavaamaith thangka'lukku arasanaaka ea'rpaduththik ko'nda kaalam muthal ithu nadanthu vanthathu. eanenil, eroapoavaam israayeal makka'l aa'ndavarai vittu vilakumpadi seythu avarka'laip periya paavaththi'rku u'l'laakkiyirunthaan.

<22> ivvaa'ru eroapoavaam seythiruntha ellaap paava vazhika'lilum israayeal makka'l nadanthu,

<23> aa'ndavar tham adiyaaraana i'raivaakkinar anaivarin vaayilaakach solliyirunthapadi avarka'laith thamathu thirumun nin'ru mut'rum tha'l'lividum varai, avarka'l anthap paavavazhika'lai vittu vilakavillai. israayealar thamathu sontha naattinin'ru aseeriyaavukkuk ko'ndu poakappattu in'ru varai angkea irukki'raarka'l.

<24> aseeriya arasan, paapiloan, kooththaa, aavaa, eamaath, sepaarvaayim muthaliya naaduka'lilirunthu manitharai azhaiththu vanthu, avarka'lai israayeal makka'lukkup pathilaakach samaariyaavin nakarka'lil kudiyea'rach seythaan. avarka'lum samaariyaavaith thamakkuch sonthamaakkik ko'ndu athan nakarka'lil kudiyea'rinaarka'l.

<25> avarka'l angku aa'ndavarukku agnchi nadakkavillai. enavea aa'ndavar avarka'lukku'l singkangka'lai eavi vida, avai avarka'laik kon'ru poattana.

<26> appozhuthu makka'l aseeriya arasanukkuch seythi anuppi, "arasea, thangka'laal ingkirunthu anuppappattuch samaariyaavin nakarka'lil kudiyea'rina inaththaar antha naattin kadavu'ludaiya katta'laika'lai a'rinthu nadakkavillai; enavea aa'ndavar avarka'l naduvea singkangka'lai anuppinaar. ammakka'l antha naattuk kadavu'lin katta'laika'lai a'riyaathu nadanthathaal, singkangka'l avarka'laik kon'rupoadukin'rana" en'ru a'riviththaarka'l.

<27> atha'rku aseeriya arasan, "neengka'l si'raippidiththuk ko'ndu vantha kurukka'lil oruvanaich samaariyaavukkuk koottip poangka'l. avan angkea vanthu avarka'ludan thangkiyirunthu, nam makka'lukku antha naattuk kadavu'lin katta'laika'laik ka'rpikkattum" en'ru katta'laiyittaan.

<28> avvaa'rea samaariyaavilirunthu si'raippidiththuk ko'nduvarappattavarka'lil oru kuru peaththalukku vanthu angkea thangkiyirunthu aa'ndavarai engnganam vazhipaduvathen'ru makka'lukkuk kat'ruk koduththu vanthaar.

<29> aanaal ovvoar inaththaarum thaththam theyvangka'laich seythu ko'ndu, thaangka'l kudiyea'riya nakarka'lil samaariyar munpu amaiththiruntha meadaik koayilka'lil avat'rai vaiththanar.

<30> paapiloaniyar sokoath--penoath en'ra silaiyaiyum, kooththeayilirunthu vantha makka'l nerkeal silaiyaiyum, eamaath makka'l asimaa en'ra silaiyaiyum,

<31> eavaiyar neapakaasaiyum thaarthaakaiyum thangka'lukkuch seythu ko'ndanar. separvaayim en'ra naattilirunthu vanthavarka'loa thangka'l naattuth theyvangka'laakiya athiraameleakkukkum anaameleakkukkum thangka'l pi'l'laika'lai neruppilittup (paliyittu) vanthanar.

<32> eninum ithanudan avarka'l aa'ndavaraiyum vazhipattu vanthanar. meadaik koayilka'lil thangka'lukku'l keezhkulaththavaraik kurukka'laaka ea'rpaduththinaarka'l.

<33> avarka'l aa'ndavarai vazhipattu vantha poathilum, thangka'l sontha naattu vazhakkappadi thangka'l theyvangka'lukkum oozhiyam seythu vanthanar.

<34> avarka'l in'ru varai thaangka'l mun kadaippidiththu vantha mu'raika'lin padiyea vaazhnthu varukin'ranar. aa'ndavar pearil avarka'lukku achchamumillai; mealum aa'ndavaraal israayeal en'ru azhaikkap patta yaakkoapin makka'lukkuk katta'laiyitta sadangku mu'raika'laiyum, neethi mu'raika'laiyum sattangka'laiyum katta'laika'laiyum kadaippidikki'rathumillai.

<35> israayealaroadu aa'ndavar udanpadikkai seythu avarka'lukkuk katta'laiyittuch sonnathaavathu: "anniya theyvangka'lukku agnchavum vea'ndaam; avarka'lai va'nangki vazhipadavum vea'ndaam; avarka'lukkup paliyidavum vea'ndaam.

<36> ungka'laip perum aat'ralinaalum thoa'l valimaiyinaalum ekipthu naattilirunthu meettu vantha ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavarukkea agnchi, avaraiyea vazhipattu, avarukkea paliyidungka'l.

<37> avar ungka'lukku ezhuthik koduththa sadangku mu'raika'laiyum neethi mu'raika'laiyum sattangka'laiyum katta'laika'laiyum ungka'l vaazhnaa'lellaam kadaippidiththu vanthaal, neengka'l anniya theyvangka'lukku agncha vea'ndiyathillai.

<38> naam ungka'loadu seytha udanpadikkaiyai neengka'l ma'ravaamalum, anniya theyvangka'lai vazhipadaamalum,

<39> ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavarukkea agnchi nadangka'l. avarea ungka'l ethirika'l anaivarin kaiyinin'rum ungka'lai viduvippaar."

<40> aayinum avarka'l atha'rkuch sevi kodaamal mun poalavea nadanthu vanthanar.

<41> aakavea ivvinaththaar aa'ndavarukku agnchiyiruntha poathilum thangka'l silaika'lukkum vazhipaadu seythu vanthanar. avarka'ludaiya makka'lum pearappi'l'laika'lum thangka'l munnoarka'laip poalavea in'ru varai seythu varukin'ranar.

[2 arasar aakamam 18]

<1> israayealin arasanaana ealaavin makan oaseayinudaiya aadchiyin moon'raam aa'ndil, aakkaasin makan eseakkiyaasu ariya'nai ea'rinaan.

<2> appozhuthu avanukku vayathu irupaththainthu. yerusaleamil irupaththonpathu aa'nduka'l arasaa'ndaan. sakkariyaasin maka'laakiya avan thaayin peyar aapi.

<3> avan than thanthai thaaveethaip poal aa'ndavar thirumun nearmaiyudan nadanthu vanthaan.

<4> (vikkiraka aaraathanaikkaaka amaikkappattiruntha) meaduka'lai avan azhiththu, silaika'lai udaiththu, avat'ri'rkena amaikkappadiruntha soalaika'laiyum azhiththu, moayeesanaal seythu vaikkappatta piththa'laip paampaiyum udaiththe'rinthaan. eanenil, israayeal makka'l an'ru varai atha'rkuth thoopa vazhipaadu seythu vanthanar. athu noayasthaan en'ru azhaikkappattu vanthathu.

<5> avan than israayealin kadavu'laakiya aa'ndavarin meal muzhu nampikkai vaiththaan. aathalaal avanukkup pinnum avanukku munnum iruntha yoothaavin arasar anaivarilum avanaip poal oruvanum illai.

<6> avan aa'ndavaraiyea saarnthu avar vazhika'linin'ru vilakaamal, avar moayeesanukku itta katta'laika'laip pinpat'ri vanthaan.

<7> aathalaal aa'ndavarum avanoadu irunthaar. avan thaan eduththukko'nda kaariyangka'l yaavat'rilum gnaanaththudan nadanthu ko'lvaan. aseeriya arasanukkup pa'ninthiraamal avanukku ethiraakak ki'larchchi seythaan.

<8> mealum pilisthiyaraik kaasaam varai thuraththi, kaavalar kaaval puriyum koapurangka'l muthal ara'n soozhntha nakarka'l varai avarka'ludaiya ellaika'l anaiththaiyum azhiththaan.

<9> israayealin arasanum ealaavin makanumaakiya oaseayudaiya aadchiyin eazhaavathu aa'ndil, athaavathu eseakkiyaasu arasanudaiya aadchiyin naankaam aa'ndil, aseeriya arasan salmanaasaar samaariyaavukku vanthu athai mut'rukaiyittu, pidiththaan;

<10> athaip pidikka moon'ru aa'nduka'l aayina. arasan eseakkiyaasin aadchiyinathu aa'raam aa'ndil, athaavathu israayeal arasan oaseayudaiya aadchiyin onpathaam aa'ndil ithu nadanthathu.

<11> aseeriya arasan israayealaraich si'raippidiththu aseeriyaavukkuk ko'ndupoayk koasaan nathiyoaramaayiruntha meatharka'ludaiya nakarka'laakiya aalaayilum kaapoarilum avarka'laik kudiyeat'rinaan.

<12> eanenil, israayealar thangka'l aa'ndavaraana kadavu'lin kuralukkuch sevimadukkaamal, avarathu udanpadikkaiyai mee'ri, aa'ndavarin oozhiyan moayeesan itta katta'laika'l yaavat'raiyum kadaippidiyaathu avat'raip pu'rakka'niththanar.

<13> eseakkiyaasu aa'nda pathinaankaam aa'ndil, aseeriya arasan senaakkerip yoothaaviliruntha ara'n soozhntha nakarka'l anaiththaiyum mut'rukaiyittup pidiththaan.

<14> appoathu yoothaavin arasan eseakkiyaasu laakkeesiliruntha aseeriya arasanidam thoothuvarai anuppi, "naan kut'ram seythean. enavea en naattai vittuth thirumpich sellum. neer enmeethu sumaththuvathai ellaam naan seyyath thayaar" en'raan. appadiyea aseeriya arasan yoothaavin arasan eseakkiyaasai munnoo'ru thaalanthu ve'l'liyum, muppathu thaalanthu ponnum seluththak katta'laiyittaan.

<15> eseakkiyaasu aa'ndavarudaiya aalayaththilum, arasanudaiya ara'nmanaik karuvoolangka'lilumirunthu kidaiththa ellaa ve'l'liyaiyum koduththaan.

<16> mealum, eseakkiyaasu aa'ndavarin aalayak kathavuka'lin nilaika'lilea thaan pathiththiruntha pon thakaduka'laik kazhat'ri avat'raiyum aseeriya arasanukkuk koduththaan.

<17> aayinum aseeriya arasan laakkeesilirunthu tharththaanaiyum rapsaarisaiyum rapsaaseasaiyum perum padaiyudan yerusaleamukku eseakkiyaasu arasanidam anuppinaan. ivarka'l pu'rappattu yerusaleamukku vanthu va'n'naaraththu'rai vazhiyarukilu'l'la mealku'laththu vaaykkaal arukea vanthu nin'ranar.

<18> arasanai azhaiththanar. appozhuthu ara'nmanaiyin mealathikaariyum elkiyaasin makanumaakiya eliyaakkimum ezhuththanaana sopnaavum, arasanudaiya pathivaa'lanum asaapin makanumaakiya yoavaakeayum avarka'laich santhikkap pu'rappattanar.

<19> rapsaaseasu enpavan ivarka'laip paarththu, "neengka'l eseakkiyaasukkuch sollavea'ndiyathaavathu: ' aseeriyap peararasan solvathaavathu: neer ko'ndirukkum intha nampikkaiyin poru'l enna?

<20> ennoadu poaridath thittamittu'l'leeroa? yaarai nampi ennai ethirkkath thu'niki'reer?

<21> ekipthu naattai nampiyirukkin'reeroa? athu nerintha naa'naleayan'ri vea'ran'ru. nerintha naa'nalin meal oruvan saaynthaal athu udainthu avanathu kaiyil kuththi ooduruvi viduman'roa? ekipthin arasan paaravoan thannai nampuki'ra yaavarukkum avvithamea iruppaan.

<22> neer oru vea'lai, "engka'l kadavu'laana aa'ndavarin meal naangka'l nampikkai vaiththirukki'roam" en'ru sollalaam. aanaal, avarudaiya meaduka'laiyum, palipeedangka'laiyum eseakkiyaasu azhiththu, yoothaa makka'laiyum yerusaleam makka'laiyum paarththu, ' neengka'l yerusaleamilirukkum ippeedaththin mun pa'niyakkadaveerka'l ' enak katta'laiyidavillaiyaa?

<23> ippoathu en thalaivaraakiya aseeriya arasarai ethirththu vaarungka'l; naan ungka'lukku ira'ndaayiram kuthiraika'laik kodukki'rean; avat'ri'rkuth theavaiyaana kuthirai veerarka'laavathu ummidam irukkin'ranaraa?

<24> neer en thalaivarin oozhiyarka'lil mikavum kadaiyanaana oar aa'lunan mun engnganam ethirththu ni'rka mudiyum? thearka'lukkum kuthirai veerarka'lukkum ekipthaiyaa nampiyirukki'reer?

<25> aa'ndavarathu thiruvu'laththinaallavaa naan innaattai azhikka vanthu'l'lean? aa'ndavar ennaip paarththu, "nee poay annaattai azhiththuppoadu" en'ru koo'rinaar' enpathaam" en'raan.

<26> appoathu elkiyaasin makan eliyaakkimum sopnaavum yoavaakeayum rapsaaseasai noakki, "um oozhiyaraakiya engka'loadu seeriya mozhiyil peasum; athu engka'lukkuth theriyum. yoothaa mozhiyil peasavea'ndaam; eanenil nakar mathilin meal irukki'ra makka'l ithaik keattu viduvaarka'l" en'ranar.

<27> atha'rku rapsaaseasu, "en thalaivar ennai anuppiyathu ungka'l thalaivanoadum ungka'loadum ivvaa'ru peasavaa? illai. ungka'loadu thangka'l malaththaith thinnavum thangka'l si'runeeraik kudikkavum mathi'rsuvaril irukki'ra manitharidam peasavea ennai anuppinaar" en'raan.

<28> ithanpin rapsaaseasu ezhunthu nin'ru yootha mozhiyil uraththa kuralil, "maaveantharaana aseeriya arasar solvathaik kea'lungka'l.

<29> avar solki'rathaavathu: eseakkiyaasaal eamaat'ram adaiyaathapadi echcharikkaiyaay irungka'l. eanenil ungka'lai en kaiyilirunthu viduvikka avan aat'ralat'ravan.

<30> avan, 'aa'ndavar nammai u'ruthiyaay meettuk kaappaar. innakar aseeriya arasanin kaiyil oppadaikkappadamaattaathu' en'ru koo'ri neengka'l aa'ndavarai nampach seyvaan.

<31> eseakkiyaasinudaiya sollukku neengka'l kaathu kodaatheerka'l. ithoa aseeriya arasar solki'rathaavathu: neengka'l ungka'l nanmaiyai manaththi'r ko'ndu ennidam thagncham adaiyungka'l. ungka'lil ovvoruvarum tham sonthath thiraadchaik kodiyin pazhaththaiyum, sontha aththimaraththin pazhaththaiyum u'ndu, tham sonthak ki'nat'rin neeraik kudippaarka'l.

<32> pin, naan vanthu ungka'l naattaip poal nilava'lamum, thiraadchai irasamum, ni'raiya u'navum, thiraadchaith thoattangka'lum oliva marangka'lum e'n'neyum theanum mikuntha naadaakiya mat'roru naattukku ungka'laik ko'ndu poavean. neengka'l madiyaamal vaazhveerka'l. 'aa'ndavar nammaik kaappaar' en'ru koo'ri ungka'lai eamaat'rap paarkkum eseakkiyaasukkuch sevi kodaatheerka'l.

<33> entha oru naattin theyvangka'lum thangka'l naattai aseeriya arasaridamirunthu meettathu'ndaa?

<34> eamaath, arpaath nakarka'lin theyvangka'l engkea? saparvaayim, aanaa, aavaa aakiyavat'rin theyvangka'l engkea? avarka'l samaariyaavai en kaiyinin'ru meettaarka'laa?

<35> aththanai naaduka'lin theyvangka'lil thangka'l naattai en kaiyinin'ru meettavar yaar? appadi irukkaiyil ungka'l aa'ndavar yerusaleamai en kaiyinin'ru meedpaaroa? enpathaam" en'raan.

<36> aanaal makka'l avanukku oru pathilum pakaraathu maunamaay irunthanar. eanenil avanukku oru pathilum koo'ra vea'ndaam en'ru arasan katta'laiyittirunthaan.

<37> pinpu ara'nmanai mealathikaariyum elkiyaasin makanumaana eliyaakkimum, ezhuththanaana sopnaavum, arasanin pathivaa'lanum asaapin makanumaana yoavaakeayum thangka'l aadaika'laik kizhiththuk ko'ndu arasan eseakkiyaasidam thirumpi vanthu, rapsaaseasu koo'riyavat'rai avanukkuth theriviththanar.

[2 arasar aakamam 19]

<1> eseakkiyaasu arasan rapsaaseasu sonnavat'raik keatta poathu, than aadaika'laik kizhiththuk ko'ndu, koa'ni uduththi aa'ndavarudaiya aalayaththil nuzhainthaan.

<2> mealum, ara'nmanaiyin mealathikaariyaana eliyaakkimaiyum ezhuththan sopnaavaiyum kurukka'lin muthiyavaraiyum koa'ni udukkach seythu, aamoasu makan isayaasu ennum i'raivaakkinaridam anuppinaan.

<3> avarka'l avarai noakki, "ithoa eseakkiyaasu umakkuch solvathaavathu: ' in'ru thunpamum ka'ndanamum theavathoosha'namum malinthu'l'lana; pea'rukaalaththai adainthu'l'la thaay pi'l'laiyaip pet'redukka valuvat'rirukki'raa'l.

<4> en'rum vaazhum i'raivanaip pazhiththu ikazhum padi aseeriya arasanaakiya than thalaivanaal anuppappatta rapsaaseasu sonnavat'rai ellaam um kadavu'laakiya aa'ndavar keattiruppaar enpatha'rku aiyamillai. appazhich so'rka'lai avar kattaayam keattiruppaar. aakaiyaal neer innum egnchiyirukkum makka'lukkaaka aa'ndavarai man'raadum' enpathaam" en'ranar.

<5> eseakkiyaasu arasanin oozhiyarka'l isayaasidam vanthu ithaik koo'rinar.

<6> isayaasu avarka'lai noakki, "ungka'l thalaivaridam neengka'l solla vea'ndiyathaavathu: 'aseeriya arasanudaiya oozhiyarka'lin pazhichsol keattu neer agncha vea'ndaam.

<7> ithoa, naam avanukku oru vaana thootharai anuppuvoam. avan anthach seythiyaik keattuth than naatti'rkuth thirumpip poavaan. avanathu naattil naam avanai vaa'laal vetti veezhththuvoam en'ru aa'ndavar solki'raar' enpathaam" en'raar.

<8> aseeriya arasan laakkeesai vittup pu'rappattaan en'ru rapsaaseasu kea'lvippattuth thirumpich sella, angkea avan lopnaavin meal poar thoduththu'l'lathaik ka'ndaan.

<9> pin eththiyoappiya arasan thaaraakkaa thanakku ethiriyaayp padaithiratti varuki'raan en'ru a'rinthu avvarasanai ethirththup poakumun, thirumpavum eseakkiyaasidam thoothuvarai anuppi,

<10> neengka'l poay yoothaa arasan eseakkiyaasukkuch sollavea'ndiyathaavathu: ' um kadavu'lai nampi eamaat'ram adaiyaatheer. yerusaleam aseeriya arasanin kaiyil pidipadaathu en'ru neer e'n'navum vea'ndaam.

<11> aseeriya arasarka'l ellaa naaduka'laiyum azhiththu nirmoolamaakkiyathai neer a'riveer. neer mattum thappivida mudiyumoa?

<12> en munnoar azhiththu vitta koasaan, aaraan, reseap, thelaasaaril vaazhnthu vantha eathanin makka'l muthaliyoarai avaravarin theyvangka'l meettanaroa?

<13> emaath arasan engkea? arpaath arasanin kathi enna? separvaayim, aanaa, aavaa en'ra nakarka'lin arasarum engkea? enpathaam" en'ru solluviththaan.

<14> eseakkiyaasu thoothuvarka'lin kaiyiliruntha oalaiyai vaangki vaasiththa pinpu, aalayaththi'rkuch sen'ru aa'ndavar thirumun avvoalaiyai viriththu vaiththaan.

<15> mealum aa'ndavarai noakki, "kerupeemka'lin meal veet'rirukkum aa'ndavarea, israayealin kadavu'lea, neer ivvulakaththu arasarka'lukkellaam kadavu'laay irukkin'reer. ivvi'n'naiyum ma'n'naiyum padaiththavar neerea.

<16> aa'ndavarea, sevisaayththu en vea'nduthalaik kea'lum. um thirukka'nka'lai en meethu thiruppiyaru'lum. en'rum vaazhum aa'ndavarai engka'l munpaakap pazhiththuraikkumpadi solliyanuppiya senaakeripin vaarththaika'laik kea'lum.

<17> aa'ndavarea, aseeriya arasarka'l ellaam makka'laiyum avarka'l naaduka'laiyum azhiththu,

<18> avarka'lin theyvangka'laiyum neruppilittanar. avai u'nmaik kadavu'lalla, manithan vanaintha kaivealaiyaana maramum kallumea. enavea thaan avarka'l avat'rai azhikka mudinthathu.

<19> engka'l kadavu'laakiya aa'ndavarea, ulaka naaduka'lukkellaam neer oruvarea kadavu'l; neer oruvarea aa'ndavar en'ru a'riyum poruttu, avanudaiya kaiyinin'ru engka'laik kaappeeraaka" en'ru vea'ndinaan.

<20> appozhuthu aamoasin makan isayaasu eseakkiyaasidam aa'l anuppich sonnathaavathu: "ithoa, israayealin kadavu'laakiya aa'ndavar sollathaavathu: 'aseeriya arasan senaakkeripaip pat'riya un vea'nduthalaik keattoam. '

<21> avanaik ku'riththu aa'ndavar solki'rathaavathu: 'seeyoanin maka'laana kannip pe'n unnai ikazhnthaa'l; unnai e'l'li nakaiyaadinaa'l. yerusaleamin maka'l pin nin'ru unnaip parikasiththaa'l.

<22> nee yaaraip pazhiththaay? yaarai ikazhnthaay? yaarukku ethiraayp peasinaay? yaarukku ethiraay un ka'nka'laich serukkudan ea'reduththup paarththaay? israayealin parisuththarukku ethiraaka allavaa?

<23> neer un oozhiyar moolam aa'ndavaraip pazhiththu, " e'n'nat'ra en thearka'loadu naan leepaan malaiyin sikarangka'lukku ea'rich sen'rean. vaana'laaviya keathuru marangka'laiyum, angku nin'ra uyarntha sappeen marangka'laiyum vettinean. athan kadaikkoadi varai sen'rean. kaarmealaich saarntha kaaduka'laiyum azhiththuvittean.

<24> pi'ranaaduka'lin neeraip parukinean. theakki vaikkappatta neerai en u'l'lang kaalka'linaal vat'ridach seythean" en'ru sonnaay.

<25> naam aathi muthal seythu vanthu'l'lavat'rai nee keattathillaiyoa? pazhangkaalam thottea naam thittamittoam; athai ikkaalaththil ni'raivu seythoam: athaavathu, poar veerar ni'rainthavaiyum ara'n soozhnthavaiyumaana nakarka'l paazhaana kun'ru poal aayina.

<26> avat'rin kudika'l kaivanmai izhanthu, nadunadungkik kalangkinar. vayalve'liyil va'larum pulpoalavum, kooraika'lil mu'laiththu oangki va'larumunnea pattuppoakum poo'ndu poalavum aayinar.

<27> un veettaiyum, un nadavadikkaika'laiyum, nee nadakkum vazhiyaiyum, namakku ethiraaka nee ko'nda koapaththaiyum naam munpea a'rivoam.

<28> nee nammeal ko'nda pakaimaiyaal piththanaanaay. un aa'navam nam sevika'lukku ettiyathu. enavea un mookkil oru va'laiyaththaiyum, un vaayil oru kadivaa'laththaiyum poattu, nee vantha vazhiyea unnaik ko'ndu poavoam.

<29> eseakkiyaasea, unakku ithu adaiyaa'lamaaka iruppathaaka. athaavathu: ivvaa'ndil unakkuk kidaippathaiyum, aduththa aa'ndil thaanaay vi'laivathaiyum u'npaay. moon'raam aa'ndiloa nee payirittu a'ruvadai seythu, thiraadchaith thoattangka'laiyum nattu avat'rin pazhangka'lai u'npaay.

<30> yoothaa vamsaththaaril egnchiyavai ellaam aazhamaaka vearoon'ri mealea palan a'likkum.

<31> eanenil egnchiyoar yerusaleamilirunthu ve'liyea'ruvar; uyir pizhaiththoar seeyoan malaiyinin'ru a'lapperiya anpea ivat'rai ellaam seythu mudikkum.

<32> aathalaal aa'ndavar aseeriyaa veanthanaik ku'riththuch solki'rathaavathu: innakaril avan kaaladi vaikkap poavathillai. athan meal ampum eyyamaattaan. oru keadayamaavathu athanu'l varaathu. athaich sut'ri mut'rukaiyida maattaan.

<33> avan vantha vazhiyea thirumpip poavaan. innakarukku'l nuzhaiyavea maattaan. innakarai naam paathukaappoam.

<34> vaakku'ruthiyin poruttum, nam oozhiyan thaaveethin poruttum naam innakarai meedpoam enki'raar aa'ndavar" enpathaam.

<35> an'riravil nikazhnthathaavathu: aa'ndavarudaiya thoothar vanthu aseeriyarin paa'laiyaththil iladchaththu e'npaththainthaayiram pearaik kon'ru kuviththaar. aseeriya arasan senaakkerip vidiya'r kaalaiyil ezhuntha poathu, angku madinthu kidantha pi'nangka'laik ka'ndu, udanea avan angkirunthu thirumpich sen'raan.

<36> thirumpich sen'ru avan ninivea nakaril thangki irunthaan.

<37> than theyvamaakiya nesroakkin koayilil avan vazhipaadu seythu ko'ndirukkaiyil, avanudaiya puthalvarka'laakiya athiraamelakkum saraasaarum avanai vaa'laal vetti vittu, armeaniyaa naatti'rku oadippoayinar. avanudaiya makan asarkaathoan avanukkup pin arasan aanaan.

[2 arasar aakamam 20]

<1> annaadka'lil eseakkiyaasu noayut'ruch saakum tharuvaayil irunthaan. aamoasin makanum i'raivaakkinarumaana isayaasu avanidam vanthu, "neer umathu veettuk kaariyangka'lai ozhungkupaduththum: eanenil, neer inip pizhaikka maatteer, i'ranthu poaveer en'ru aa'ndavar solki'raar" en'raar.

<2> eseakkiyaasu suvarppakkamaay mukaththaith thiruppik ko'ndu aa'ndavarai noakki,

<3> aa'ndavarea, naan um thirumun maasat'ra u'l'laththudan u'nmaiyin vazhiyil nadanthu vanthathaiyum, um thiruvu'laththi'rku ukanthathaiyea seythu vanthu'l'lathaiyum ninaiththaru'lum" en'ru vea'ndinaan. pinpu athikamaayk ka'n'neer vittu azhuthaan.

<4> isayaasu munma'ndapaththin paathiyaik kadappatha'rku'l aa'ndavar avarudan peasi,

<5> nee thirumpippoay en makka'lin thalaivanaana eseakkiyaasai noakki, un thanthai thaaveethin kadavu'laakiya aa'ndavar solki'rathaavathu: un man'raattaik keattoam; ka'n'neeraiyum ka'ndoam. ithoa unnaik ku'nappaduththinoam. moon'ru naadka'lil nee aa'ndavarin aalayaththukkup poavaay.

<6> unnai innum pathinainthu aa'nduka'l vaazhach seyvoam. athuvumin'ri, unnaiyum innakaraiyum aseeriya arasanin kaiyinin'ru meettu, nam vaakku'ruthiyin poruttum. nam oozhiyan thaaveethin poruttum innakaraip paathukaappoam' enach sol" en'raar.

<7> isayaasu oar aththip pazhak kulaiyaik ko'nduvarach sonnaar. avarka'lum athaik ko'ndu vanthu avanathu koppu'laththin meal vaikkavea avan ku'namadainthaan.

<8> eseakkiyaasu isayaasai noakki, "aa'ndavar enakku nalam a'lippaar enpatha'rkum, moon'ru naadka'lil naan aalayaththi'rkup poavean enpatha'rkum aa'ndavar enakku enna adaiyaa'lam koduppaar?" en'ru keattirunthaan.

<9> atha'rku isayaasu, "aa'ndavar thaam sonna vaarththaiyai ni'raiveat'ruvaar enpathaik kaatta avar umakkuk kodukkum adaiyaa'lamaavathu: ippozhuthu sooriya nizhal paththuk koaduka'l munpoaka vea'ndumaa allathu athea a'lavu pinpoaka vea'ndumaa? neer virumpuvathu enna?" en'ru keattaar.

<10> atha'rku eseakkiyaasu, "nizhal paththuk koaduka'l munpoaki'rathu e'lithu; appadi vea'ndaam. nizhal paththuk koaduka'l pin thirumpippoaka vea'ndum" en'raan.

<11> appoathu i'raivaakkinar isayaasu aa'ndavarai man'raadi, aakkaasinudaiya sooriyak kadiyaaraththil paththuk koaduka'l munpoayiruntha nizhalaanathu paththuk koaduka'l pinnea varach seythaar.

<12> akkaalaththil paapiloaniyarin arasan palaathaanin makan peroathaak palaathaan eseakkiyaasukkuk kadithangka'laiyum kaa'nikkaika'laiyum anuppi vaiththaan. eanenil eseakkiyaasu noayut'rirunthathai a'rinthirunthaan.

<13> thootharka'lin varukaiyinaal eseakkiyaasu makizhvut'ru, than na'ruma'napporu'l koodaththaiyum, ponnaiyum, ve'l'liyaiyum, palavakaip parima'lap porudka'laiyum, thaila vakaika'laiyum, padaikkalak koodaththaiyum, than karuvoolangka'lil iruntha yaavat'raiyum avarka'lukkuk kaattinaan. than ara'nmanaiyilum, than naattilum irunthavat'ril avan avarka'lukkuk kaa'npiyaathathu on'rumillai.

<14> i'raivaakkinar isayaasu eseakkiyaasu arasanidam vanthu, "ammanitharka'l enna sonnaarka'l? engkirunthu vanthavarka'l?" en'ru keattaar. atha'rku eseakkiyaasu, "veku thooraththilirukkum paapiloan nakarilirunthu vanthirukkin'raarka'l" en'ru ma'rumozhi thanthaan.

<15> appoathu isayaasu, "um ara'nmanaiyil ethaippaarththanar" en'ru keattaar. atha'rku eseakkiyaasu, "ara'nmanaiyil u'l'la anaiththaiyumea paarththanar. en karuvoolangka'lil naan avarka'lukkuk kaa'npiyaatha poru'l on'rumea illai" en'raan.

<16> appozhuthu isayaasu, "aa'ndavar solvathaik kea'lum:

<17> ithoa naadka'l varum. appoathu unathu ara'nmanaip porudka'l muzhuvathum, un munnoar in'ru varai seakariththu vaiththu'l'la yaavum, on'rum vidaamal paapiloan nakarukkuk ko'ndu poakappadum.

<18> mealum, umathu vaarisaay neer pet'redukkum puthalvaril silar si'raippaduththappattu paapiloan arasanin ara'nmanaiyil a'n'nakaraay iruppeer' enpathaam" en'ru sonnaar.

<19> appozhuthu eseakkiyaasu isayaasai noakki, "aa'ndavar peyaraal neer sonnathu ellaam sariyea. en vaazhnaadka'lilaavathu u'nmaiyum amaithiyum nilavattum" en'raan.

<20> eseakkiyaasin mat'rach seyalka'lum, avanathu pearaat'ralum, avan oru ku'laththai vetti vaaykkaal kattith tha'n'neerai nakarukku'l ko'ndu vanthathumaakiya anaiththum yoothaa arasarudaiya nadapadi noolil ezhuthappattu'l'lana.

<21> eseakkiyaasu than munnoaroadu thuyiladaintha pin avanudaiya makan manaasea ariya'nai ea'rinaan.

[2 arasar aakamam 21]

<1> manaasea arasanaana poathu avanukku vayathu pannira'ndu. avan aimpaththainthu aa'nduka'l yerusaleam nakaril arasaa'ndaan. avanudaiya thaayin peyar aapsipaa.

<2> avan, aa'ndavar israayeal makka'lin poruttu azhiththiruntha pu'ravinaththaarin izhivaana pazhakka vazhakkangka'lai mea'rko'ndu, aa'ndavar thirumun paavam seythaan.

<3> avanudaiya thanthai eseakkiyaasu azhiththuvitta meaduka'laith thirumpavum ea'rpaduththinaan. paavaalukkup palipeedangka'laik kattinaan. israayeal arasan aakkaasu seythathupoal silaich soalaika'laiyum ea'rpaduththinaan. vi'nmeenka'lai ellaam vazhipattu avat'ri'rku oozhiyam seythu vanthaan.

<4> 'yerusaleamil namathu peyar vi'langkachseyvoam' en'ru aa'ndavar tham aalayaththaip pat'rik koo'riyirunthaar. avvaalayaththil manaasea peedangka'lai ezhuppinaan.

<5> aalayaththin ira'ndu mut'rangka'lilum vi'n sakthika'lukku ellaam palipeedangka'laik kattinaan.

<6> mealum than makanaith theeyaik kadakkach seythu, ku'ripaarththuch sakunangka'laiyum kadaippidiththu vanthaan. aa'ndavar thirumun paavam seythu, avar koapaththai moottak ku'ri koo'rupavarka'laiyum sakunam paarppavarka'laiyum earaa'lam ea'rpaduththinaan.

<7> ivvaalayaththilum, israayealin ellaak koaththirangka'lilumirunthu naam thearnthuko'nda nakaraana yerusaleamilum namathu peyar en'ren'rum vi'langkach seyvoam' en'ru thamathu aalayaththaip pat'ri aa'ndavar thaaveethidamum avarudaiya makan saalamoanidamum solliyirunthaar. athea aalayaththil manaasea thaan soalaiyil seythu vaiththiruntha silai on'raiyum angkea ni'ruvinaan.

<8> naam avarka'lukkuk katta'laiyitta yaavat'raiyum, nam adiyaan moayeesan a'liththa satta mu'raiyin padi israayealar kadaippidiththu vanthaal naam ini avarka'lai avartham munnoarukku naam koduththa naattai vittu alaiya viduvathillai' en'ru solliyirunthaar aa'ndavar.

<9> avarka'l atha'rkuch sevimadukkavillai. manaaseayaal thava'raana vazhiyilea nadaththappattu vantha israayeal makka'l thangka'l munnilaiyil aa'ndavar azhiththiruntha pu'ravinaththaarai vida athikath theemai purinthu vanthanar.

<10> aa'ndavar tham adiyaarka'laana i'raivaakkinar moolam sonnathaavathu:

<11> yoothaavin arasan manaasea thanakku munniruntha amoa'raiyar seythuvantha anaiththaiyumvidak keadaana intha izhiseyalka'laich seythaan. mealum, thanathu thooymaiyat'ra nadaththaiyaal yoothaavaip paavaththi'rku aa'laakkinaan.

<12> enavea israayealin kadavu'laakiya aa'ndavar solki'rathaavathu: ithoa naam yerusaleaminmealum yoothaavinmealum keaduka'l varach seyvoam. avai evva'lavu agnchaththakkavai en'raal, avat'raik keadpavarudaiya iru kaathuka'lum vidavidaththuppoakum.

<13> samaariyaavukku viroathamaay naan pidiththa a'lavu noolaiyum, aakkaapin veetti'rku viroathamaay naan pidiththa thookku noolaiyum yerusaleamukku viroathamaakavum pidippean. oruvan vattilaith thudaiththuk kavizhththu vaikki'rathu poal naan yerusaleamaith thudaiththuk kavizhththu viduvean. matta noolaiyum, aakkaap veettin thookku noolaiyum pidippoam. oruvan thaan ezhuthum palakaiyaith thudaippathu poal naam yerusaleamaith thudaiththu viduvoam. thudaiththa pin namathu ezhuthu koalaik ko'ndu athan mukaththaik kuththik ki'rukki viduvoam.

<14> avarka'l thangka'l munnoar ekipthilirunthu ve'livantha naa'l muthal in'ru varai idaividaamal nam thirumun paavangka'l pala purinthu namathu koapaththai mootti vanthirukkin'ranar. enavea nam sontha makka'lu'l, namathu urimaip poru'lil egnchiyiruppoaraik kainekizhnthu, avar tham pakaivarin kaiyil avarka'lai oppadaippoam.

<15> appoathu avarka'l thangka'l ethirika'lukkellaam iraiyaakavum ko'l'laip poru'laakavum iruppaarka'l" enpathaam.

<16> aa'ndavar thirumun yoothaa makka'l theeyana puriyumpadi seythu avarka'laip paavaththi'rku aa'laakkiya paavam thavira, yerusaleam nakar muzhuvathum nirampum a'lavi'rku manaasea maasat'ravarin kuruthiyaich sinthinaan.

<17> manaaseayin mat'rach seyalka'lum, avan seythavai yaavum, avan purintha paavamum yoothaa arasarin nadapadi noolil ezhuthappattirukkin'rana.

<18> manaasea than munnoaroadu thuyil ko'l'la, oasaa thoattamaakiya avanathu ara'nmanaith thoattaththil puthaikkappattaan. avanukkup pin avanudaiya makan aamoan arasan aanaan.

<19> aamoan arasanaanapoathu avanukku vayathu irupaththira'ndu. avan eeraa'nduka'l yerusaleamil arasoachchinaan. avanudaiya thaayin peyar mechchaaleameth. iva'l eththapaavaich searntha kaarusuvin maka'l.

<20> avan than thanthai manaaseayaippoalavea aa'ndavar thirumun paavam seythaan.

<21> than thanthai kaattiya vazhiyilellaam thaanum nadanthaan. than thanthai vazhipattu vantha aruvaruppaana silaika'lai avanum vazhipattu vanthaan.

<22> than munnoarka'lin kadavu'laana aa'ndavaraip pu'rakka'niththaan. aa'ndavar kaattiya vazhiyea nadakkavillai.

<23> aamoanudaiya oozhiyar arasanukku ethiraakach sathi seythu avanai ara'nmanaiyileayea kolai seythanar.

<24> aanaal makka'l aamoan arasanukku ethiraaych sathi seythavarka'lai ellaam kon'ru vittu avanudaiya makan yoasiyaasai avanukkup pathilaaka mannanaakkinar.

<25> aamoanin mat'rach seyalka'l yoothaa arasarin nadapadi noolil ezhuthappattu'l'lana.

<26> oasaavin thoattaththilu'l'la avanathu kalla'raiyil avanai adakkam seythanar. avanudaiya makan yoasiyaasu avanukkup pin arasoachchinaan.

[2 arasar aakamam 22]

<1> yoasiyaasu ariya'nai ea'riya poathu avanukku ettu vayathu. muppaththon'ru aa'nduka'l avan yerusaleamil arasaa'ndaan. peasakaath oorinanaana athaayaavin maka'l ithithaa ivanudaiya thaay.

<2> avan aa'ndavar virumpiyathaiyea seythaan. than thanthai thaaveethu nadanthu kaattiya ellaa vazhika'lilum valappu'ramoa idappu'ramoa saayaathu nadanthaan.

<3> thanathu aadchiyin pathinettaam aa'ndil yoasiyaasu, aalayaththin ka'nakkanum mechchulaamin makan asuliyaavin makanumaana saapaanai azhaiththu,

<4> nee periya kuru elkiyaasidam sen'ru, 'aalayaththin upayoakaththi'rkaaka makka'lidamirunthu vaayi'rkaappoar pet'rukko'nda pa'naththaiyellaam on'ru searkka vea'ndum.

<5> pin aalayaththai mea'rpaarppavaridam athaik kodukka, avarka'l athai aalayaththaip pazhuthu paarkkum thachcharka'lukkum koththarka'lukkum,

<6> suvar vedippuka'laip pazhuthu paarppavarukkum kodukkattum. theavaikkea'rpa avarka'l karungka'rka'laiyum marangka'laiyum vilaikku vaangkik ko'l'lattum.

<7> pet'rukko'l'lum pa'naththin ka'nakkai avarka'lidam keadkavea'ndaam. athai avarka'l thangka'lidam vaiththukko'ndu u'nmaiyudan selavida vea'ndum' en'ru solvaay" en'raan.

<8> periya kuru elkiyaasu ka'nakkanaana saapaanai noakki, "aalayaththil oru satta noolaik ka'ndeduththean" en'ru solli, annoolaich saapaanidam kodukka, avanum athaip padiththaan.

<9> pin ka'nakkan saapaan arasanidam vanthu thanakkuk kodukkappattiruntha aa'naiyaippat'rik koo'ri, "arasea, um adiyaarka'l aalayaththil kidaiththa pa'naththaich seakariththu athai vealaiyaadka'lukkuk kodukkumpadi aalayaththai mea'rpaarppavaridam koduththanar" en'ru sonnaan.

<10> mealum, "kuru elkiyaasu ennidam oru nool koduththu'l'laar" en'ru koo'ri, saapaan athai arasanukku mun padiththuk kaattinaan.

<11> arasan aa'ndavarudaiya satta noolin vaakkiyangka'laik keattathum than aadaika'laik kizhiththuk ko'ndaan.

<12> pin kuru elkiyaasaiyum, saapaanin makan ayikkaamaiyum, mikkaavin makan akkoapoaraiyum, ka'nakkan saapaanaiyum, arasanin oozhiyan asaayiyaasaiyum noakki,

<13> neengka'l poay ka'ndedukkappatta noolil ezhuthiyu'l'lathanpadi, ennaip pat'riyum makka'laip pat'riyum yoothaavin makka'l ellaaraiyum pat'riyum aa'ndavar thiruvu'lam enna en'ru visaariyungka'l. eanenil annoolil namakkaaka ezhuthappattu'l'lavat'ri'rku nam munnoar sevi kodukkavum illai; avat'rinpadi nadakkavum illai. enavea aa'ndavar nammeal mikuntha koapam ko'ndu'l'laar" en'raar.

<14> kuru elkiyaasum ayikkaamum. akkoapoarum saapaanum asaayiyaasum olthaam en'ra i'raivaakkina'lidam sen'ru ava'laik ka'ndu peasinaarka'l. iva'l yerusaleamil ira'ndaam theruvil kudiyirunthavanum aalaya aadaika'lai mea'rpaarththu vanthavanumaana aaravaasin makan theakkuvaavin puthalvan selloamin manaivi.

<15> olthaam avarka'lai noakki, "israayealin kadavu'laakiya aa'ndavar solvathaik kea'lungka'l: ennidam ungka'lai anuppiya manithanidam neengka'l solla vea'ndiyathaavathu:

<16> yoothaavin arasan vaasiththa anthach satta noolil ezhuthappattu'l'lavai ellaam ni'raivea'rum. ithoa naam innakarukkum athan kudika'lukkum annoolil koo'rappattu'l'la thunpangka'l varach seyvoam.

<17> eanenil avarka'l nammaip pu'rakka'niththu vittup pi'ra theyvangka'lukkup pali seluththi, thangka'l nadaththaiyaal namakkuk koapamu'ndaakkinar. enavea naam ivvidaththin meal ko'nda ve'ruppu neruppaayp pat'ri eriyum; athu avikkappadaathu.'

<18> aa'ndavaridam (avar thiruvu'lam enna en'ru) visaarippatha'rku ungka'lai anuppiya yoothaa arasanidam neengka'l solla vea'ndiyathaavathu: 'israayealin kadavu'laakiya aa'ndavar solki'rathaavathu: nee annoolil koo'rappattu'l'lathaik keattathinaalum,

<19> ivvidaththi'rkum ithan kudika'lukkum ethiraaka, ivarka'l sapikkappattavarka'laayum achchaththi'rku uriyavarka'laayum iruppar en'ru sollappattu'l'lathaik keattu, nee u'l'lam kalangki aa'ndavar thirumun unnaith thaazhththinathanaalum, un aadaika'laik kizhiththuk ko'ndu nam ka'nmun azhuthathanaalum naamum un vea'nduthalukkuch sevi koduththoam.

<20> aathalaal innakarinmeal naam varuvikka irukkum theemaika'lai ellaam un ka'nka'l kaa'naathapadi unnai un munnoar irukkum idaththil ko'ndu searppoam. nee u'la amaithiyudan un kalla'raikkuch selvaay' enpathaam" en'raa'l.

[2 arasar aakamam 23]

<1> ava'l sonnathai avarka'l arasanukku a'riviththanar. avan azhaippukki'nangki yoothaavilum yerusaleamilumu'l'la periyoarka'l yaavarum avanidam vanthu koodinar.

<2> appozhuthu arasanum yoothaa manithar anaivarum yerusaleam kudika'l anaivarum kurukka'lum i'raivaakkinarka'lum, si'ruvar muthal periyavar varai anaivarum aa'ndavarin aalayaththi'rku vanthanar. arasanoa aalayaththil ka'ndedukkappatta udanpadikkai noolil ezhuthappattiruntha yaavat'raiyum avarka'l keadkumpadi padiththaan.

<3> arasan padiyil nin'ru ko'ndu aa'ndavaraip pinpat'ri nadappathaakavum, avar katta'laika'laiyum sattangka'laiyum sadangkumu'raika'laiyum muzhu ithayaththoadum, muzhu aanmaavoadum kadaippidippathaakavum, annoolil udanpadikkaiyaaka ezhuthappattiruntha anaiththaiyum ni'raiveat'ruvathaakavum aa'ndavar thirumun udanpadikkai seythu ko'ndaan. makka'lum avvudanpadikkaikku udanpattanar.

<4> appoathu arasan paavaalin vazhipaatti'rkaakavum silaichsoalaika'lilum vi'nsakthika'lukku vazhipaadu seyyavum payanpaduththappatta ellaap paaththirangka'laiyum aalayaththinin'ru ve'liyea e'rinthuvidumpadi, periya kuru elkiyaasukkum ira'ndaam nilaik kurukka'lukkum, vaayi'rkaappoarukkum katta'laiyittaan. appaaththirangka'lai yerusaleamukku ve'liyea kethiroan pa'l'laththaakkil sutteriththu, saampalaip peaththalukkuk ko'ndu sen'raan.

<5> aththoadu yoothaavin nakarka'lilum yerusaleamaich sut'riyum amaikkappattiruntha meaduka'lin meal paliyida yoothaa arasarka'laal ea'rpaduththappattiruntha kurukka'laik kon'raan. mealum paavaalukkum, sooriya, santhiranukkum, panniru vi'nmeenka'lukkum, vi'n sakthika'l yaavat'ri'rkum vazhipaadu seythu vanthavarka'laiyum azhiththaan.

<6> silaichsoalaiyinin'ru edukkappet'ru aa'ndavarin aalayaththil vaikkappattiruntha silaiyaiyum yerusaleamukkup pu'rampea kethiroan pa'l'laththaakki'rkuk ko'ndu sen'raan. angkea athaich sutteriththu saampalaakki, achsaampalaik keezhkula makka'lin kalla'raika'lin meal e'riyap pa'niththaan.

<7> an'riyum aa'ndavarin aalayaththilea pe'n thanmaiyu'l'la aadavarin viduthika'l irunthana. angkea pe'nka'l silaichsoalaikadkuth theavaiyaana thu'nika'lai neythu varuvaarka'l. arasan avviduthika'laiyum tharaimattamaakkinaan.

<8> innum yoothaavin nakarka'lil iruntha ellaak kurukka'laiyum varavazhaiththu, kaapaa muthal pethsapea varaiyilum kurukka'l paliyittu vantha ellaa meaduka'laiyum maasupaduththinaan. nakara vaayilukku idappu'ram nakarththalaivanaana yoasuvaavin veettu vaayilin arukea iruntha peedangka'laiyum idiththaan.

<9> meaduka'lin kurukka'l yerusaleamil iruntha aalayaththup palipeedaththai naadi varaathu, thangka'l sakoathararoadu pu'liyaatha appangka'laiyea u'ndu vanthanar.

<10> melloak silaikku nearchchaiyaaka oruvarum tham makanaiyoa maka'laiyoa theeyaik kadakkach seyyaathapadi, ennoamin makanin pa'l'laththaakkilirukkum thopeath en'ra idaththai maasupaduththinaan.

<11> mealum yoasiyaasu arasan aa'ndavarin aalaya vaayilarukil, paaroorim ooraanaakiya naaththaan meleak en'ra a'n'nakanin veettaiyaduththu, yoothaa arasarka'laal sooriyanukken'ru ezhuppappattiruntha kuthiraika'lai appu'rappaduththinaan. sooriyanin thearka'laiyoa neruppilittaan.

<12> mealum yoothaa arasarka'laal aakkaasin meal veettil amaikkappattiruntha palipeedangka'laiyum, manaaseayaal aalayaththin ira'ndu mut'rangka'lilum kattappattiruntha palipeedangka'laiyum arasan idiththu, avat'rin idiththa thu'nduka'lai angkirunthu eduththuk kethiroan aat'ril kottinaan.

<13> yerusaleamil kut'raththin kun'ru enappatta malaikku valappu'raththil israayealin arasan saalamoan seethoaniyarin theyvamaana astharoaththukkum, moavaapiyarin paavap poru'laana kaamoasukkum, ammoan puthalvarin izhiporu'laana melkoamukkuk katti ezhuppiyiruntha meaduka'laiyum arasan maasu paduththinaan.

<14> an'riyum avan avat'rin silaika'lai udaiththu, silaichsoalaika'lai azhiththu, avvidangka'lai manitharin elumpuka'laal nirappinaan.

<15> thavira, israayealaip paavaththi'rku aa'laakkiyiruntha naapaaththin makan eroapoavaam peaththalil ezhuppiyiruntha meaduka'laiyum palipeedaththaiyum azhiththu neruppilittuch saampalaakki, silaichsoalaiyaiyum theekkiraiyaakkinaan.

<16> yoasiyaasu thirumpip paarththapoathu angku malaiyin meal kalla'raika'l irukkak ka'ndaan. aadka'lai anuppi, akkalla'raika'lilu'l'la elumpuka'lai eduththu vanthu, munpu kadavu'lin manithar koo'riyiruntha aa'ndavarin so'rpadi avat'rai angkiruntha palipeedaththin meal sutteriththu athai maasupaduththinaan.

<17> pinpu avan, "athoa, angkuth theriyum kalla'rai yaarudaiyathu?" en'ru keattaan. annakara makka'l, "athu yoothaa naattaich searntha oru kadavu'lin manitharudaiya kalla'rai. neer peaththalin palipeedaththi'rku ippadi ellaam seyveer en'ru munna'riviththavar avarthaan" en'ranar.

<18> atha'rku avan, "irukkattum; avarudaiya elumpuka'lai oruvanum edukka vea'ndaam" en'raan. appadiyea avarudaiya elumpuka'laiyum, samaariyaavaich searntha i'raivaakkinarka'lin elumpuka'laiyum vittu vaiththanar.

<19> aa'ndavarukkuk koapamu'ndaakumpadi israayealin arasarka'l samaariyaa nakarka'lilea meaduka'lil kattiyiruntha (silaik) koavilka'lai ellaam yoasiyaasu idiththu, peaththalil seythavaa'rea avaikadkum seythaan.

<20> angku iruntha meaduka'lil paliyittu vantha kurukka'lai ellaam kon'ru poattu, appeedangka'lin meal manitha elumpuka'laich sutteriththaan. ivat'rin pin yerusaleamukkuth thirumpinaan.

<21> pi'raku yoasiyaasu makka'l ellaaraiyum paarththu, "ivvudanpadikkai noolil varaiyappattu'l'lathu poal ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavarukkup pukazhchchiyaayp paaskaath thiruvizhaak ko'ndaadungka'l" en'ru katta'laiyittaan.

<22> yoasiyaasinudaiya aadchiyin pathinettaam aa'ndil aa'ndavarukkup pukazhchchiyaaka yerusaleamil paaskaa ko'ndaadappattathu.

<23> israayealukku neethi vazhangki vantha neethipathika'lin naa'l muthal, yoothaa arasar kaalaththilum israayeal arasar kaalaththilum aththu'naich si'rappaana paaskaath thiruvizhaa nadanthathillai.

<24> kuru elkiyaasu aalayaththil ka'ndeduththa noolil ezhuthappattiruntha sattaththai ni'raiveat'rumpadi, yoasiyaasu yoothaa naattilum yerusaleam nakarilum iruntha manthiravaathika'laiyum, ku'risolvoaraiyum silaika'laiyum thooymaiyat'ravaika'laiyum aruvaruppaanavat'raiyum azhiththozhiththaan.

<25> avanaippoal than muzhu ithayaththoadum, muzhu aanmaavoadum, muzhu aat'raloadum moayeesanin neethi nooli'rkea'rpa aa'ndavaridam thirumpi vanthavar itha'rku mun irunthathumillai; ini irukkap poavathumillai.

<26> eninum manaasea seythu vantha theeya seyalka'laal aa'ndavar yoothaavukkethiraayk kadum koapamut'rirunthaar. anthak koapam innum tha'niyavillai.

<27> enavea aa'ndavar, "naam israayealaip poal yoothaavaiyum namathu mun nin'ruth tha'l'li viduvoam. naam thearnthu ko'nda yerusaleam nakaraiyum, namathu peyar ingku vi'langkum en'ru naam koo'rina aalayaththaiyum utha'rith tha'l'luvoam" en'raar.

<28> yoasiyaasin mat'rach seyalka'lum avan seythavai yaavum yoothaa arasarin nadapadi noolil ezhuthappattu'l'lana.

<29> avan aadchi kaalaththil ekipthu naattin arasan paaravoan nekkaavoa aseeriya arasanukku ethiraakap padaithiratti, yoopiratteesu nathiyai vanthadainthaan. appozhuthu yoasiyaasu arasan avanaith thaakka vanthaan. paaravoan makeathoavil avanoadu poar seythu avanaik kon'raan.

<30> avanudaiya oozhiyar avanudaiya sadalaththai makeathoavilirunthu yerusaleamukkuk ko'ndu sen'ru avanudaiya kalla'raiyil adakkam seythanar. pi'raku naattu makka'l yoasiyaasin makan yoavakkaasaith thearnthu ko'ndu, apishukam seythu avanudaiya thanthaikkup pathilaaka avanai arasanaaka niyamiththaarka'l.

<31> yoavakkaasu arasanaana poathu avanukku vayathu irupaththi moon'ru. yerusaleamil moon'ru maathangka'l aadchi seluththinaan. avan thaayin peyar amiththaa'l. iva'l lopnaa en'ra ooraich searntha ereamiyaa enpavanudaiya maka'l.

<32> yoavakkaasu than munnoarka'l seythapadiyea aa'ndavar thirumun paavam purinthaan.

<33> avan yerusaleamil arasaa'laathapadi paaravoan nekkaavoa avanaip pidiththu, emaath naattilirukkum repi'laavil si'raiyil vaiththaan. an'riyum yoothaa naadu thanakku noo'ru thaalanthu ve'l'liyaiyum, oru thaalanthu ponnaiyum aparaathamaakach seluththak katta'laiyittaan.

<34> paaravoan nekkaavoa yoasiyaasin mooththa makan eliyaakkimai avanudaiya thanthaikkup pathil arasanaaka ea'rpaduththi, avanathu peyarai yoavaakkim en'ru maat'rinaan. pinnar yoavakkaasai ekipthukkuk ko'ndu sen'raan. avan angkeayea i'ranthu poanaan.

<35> mea'rsonna ve'l'liyaiyum ponnaiyum paaravoan vithiththa katta'laippadi seluththa e'n'ni, yoavaakkim naattu makka'l ovvoruvar mealum vari vithiththaan. mealum makka'lidamirunthu avaravar vasathikku ea'rpa ve'l'liyum ponnum mikuthiyaakath thiratti athaip paaravoanukkuch seluththinaan.

<36> arasanaana poathu yoavaakkimukku vayathu irupaththainthu, pathinon'ru aa'nduka'l avan yerusaleamil arasaa'ndaan. avan thaayin peyar esapithaa. iva'l roomaa en'ra ooraich searntha paathaayiyaa enpavanin maka'l. yoavaakkim tham munnoar seythapadiyea aa'ndavar thirumun paavam purinthaan.

[2 arasar aakamam 24]

<1> yoavaakkimin aadchi kaalaththil papiloan arasan napukkothonoasoar yoothaavin meal poar thoduththaan. (athil thoat'ru) yoavaakkim moon'ru aa'nduka'l avanukkup pa'ninthirunthaan. pinpu avanukku ethiraakak kalakam seythaan.

<2> aa'ndavar kaltheayaavinin'rum seeriyaavinin'rum moavaapinin'rum ammoan makka'linin'rum ko'l'laikkaararka'lai avan meethu eavi vittaar. avar tham adiyaaraana i'raivaakkinarmoolam uraiththiruntha vaakkuppadi yoothaavai azhippatha'rkaakavea avarka'lai angkea anuppinaar.

<3> manaasea seythiruntha ellaap paavangka'lin kaara'namaaka yoothaavaith tham thirumun nin'rum tha'l'li viduvathaaka aa'ndavar yoothaavukku ethiraaych solliyiruntha vaakkinpadiyea ithu nikazhnthathu.

<4> mealum avan sinthiya kut'ramat'ra kuruthikkaakavum, yerusaleamai maasat'ravarka'lin kuruthiyaal nirappiyathinaalum aa'ndavar mannippa'likka manam irangkavillai.

<5> yoavaakkimin mat'rach seyalka'lum avan seythavai yaavum yoothaa arasarka'lin nadapadi noolil ezhuthappattu'l'lana. ivat'rinpin yoavaakkim than munnoaroadu thuyil ko'ndaan.

<6> avan makan yoavaakkin avanukkup pin arasan aanaan.

<7> ekipthiya arasan ithanpin than naattilirunthu ve'livaraveayillai. eanenil, ekipthiya nathi muthal yoopirattisu nathi varai ekipthiya arasan kaivasam iruntha naattaiyellaam papiloaniya arasan pidiththirunthaan.

<8> yoavaakkin arasanaana poathu avanukku vayathu pathinettu. yerusaleamil moon'ru maatham avan arasaa'ndaan. avan thaayin peyar noakesthaa. iva'l yerusaleamaich searntha elnaaththaan enpavanudaiya maka'l.

<9> yoavaakkin than thanthai seythapadiyea aa'ndavar thirumun paavam purinthaan.

<10> akkaalaththil papiloaniya arasan napukkothonoasoarin padaiveerar yerusaleam nakar meal poar thoduththu vanthu nakarai mut'rukaiyittanar.

<11> papiloaniya arasan napukkothonoasoar than makka'loadu nakaraip pidikka vanthaan.

<12> appoathu yoothaavin arasan yoavaakkinum avan thaayum avan oozhiyarka'lum perumakka'lum a'n'nakarka'lum papiloan arasanidam sara'nadainthanar. papiloanin arasanum avanai eat'rukko'ndaan. ithu napukkothonoasoarudaiya aadchiyin ettaam aa'ndil nikazhnthathu.

<13> pinpu avan aalayaththilum ara'nmanaiyilum iruntha selvangka'laiyellaam eduththuch sen'raan. aa'ndavar sonna vaakkinpadi aalayaththil israayealin arasan saalamoan seythu vaiththiruntha ellaap pon paaththirangka'laiyum udaiththe'rinthaan.

<14> mealum yerusaleam nakara makka'l anaivaraiyum, nakarap perumakka'l, aat'ral vaayntha pathinaayiram padai veerarka'l, si'rpak kalaignar, kollar aakiyoaraiyum si'raippidiththup papiloan nakarukkuk ko'ndu sen'raan. naattil u'l'la eazhai makka'l mattum thangka'l ooril vidappattanar.

<15> ithuvuman'ri, avan yoavaakkinaiyum, avan thaayaiyum manaiviyaraiyum a'n'nakarka'laiyum papiloanukkuch si'raippaduththik ko'ndu sen'raan. naattin neethipathika'laiyum yerusaleamilirunthu papiloanukkuk kaithika'laakak ko'ndu poanaan.

<16> mealum, udal valimaiyu'l'la eazhaayiram pearaiyum, si'rpak kalaignarum kollarumaakiya aayiram pearaiyum, aat'ral mikkavarka'laiyum, poar veerarka'laiyum avan si'raippaduththip papiloanukkuk ko'ndu sen'raan.

<17> yoavaakkinukkup pathilaaka avanudaiya sit'rappan maaththaaniyaasai arasanaakki avanukku setheasiyaasu en'ra ma'ru peyarai ittaan.

<18> setheasiyaasu arasanaana poathu avanukku vayathu irupaththon'ru. avan yerusaleamil pathinon'ru aa'nduka'l aadchi seluththinaan. avan thaayin peyar amiththaa'l. iva'l lopnaa en'ra ooraich searntha eareamiyaasinudaiya maka'l.

<19> yoavaakkin seythapadiyea setheasiyaasum aa'ndavar thirumun paavam seythaan.

<20> yerusaleamaiyum yoothaavaiyum thamathu thirumun nin'ru tha'l'lividum a'lavi'rku aa'ndavar avat'rin meal koapam ko'ndirunthaar. setheasiyaasu papiloaniya arasanukku ethiraakak kalakam seythaan.

[2 arasar aakamam 25]

<1> setheasiyaasinudaiya aadchiyin onpathaam aa'ndu paththaam maatham paththaam naa'lil papiloaniya arasan napukkothonoasoar than padaiyanaiththudanum yerusaleamukkup padaiyeduththu vanthu athai mut'rukaiyittu athaich sut'rilum koththa'langka'laik kattinaan.

<2> avvaa'rea setheasiyaasu arasanudaiya aadchiyin pathinoaraam aa'ndin naankaam maathaththin onpathaam naa'lvarai nakar mut'rukaiyidappattu, koththa'langka'laal soozhappattirunthathu.

<3> ithanaal nakaril pagncham nilavit'ru. naattu makka'lukku u'navu illai.

<4> appozhuthu nakara mathilil oru thi'rappu seyyappattathu. kaltheayarka'l nakaraich sut'riyirukka, padaiveerarka'l ellaarum arasanin thoattaththinarukea u'l'la ira'ndu mathilka'lukkum naduvilu'l'la vaasalin vazhiyaayth thappiyoadinar. arasan setheasiyaasoa paalaivanaththi'rkuch sellum vazhiyea thappiyoadinaan.

<5> kaltheayarin padaiyinar arasanaip pinthodarnthu erikkoa nakarin samave'liyil avanaip pidiththanar. avanoadu iruntha poarveerar anaivarum avanaith thaniyea vittuvittuch sitha'riyoadi vittanar.

<6> avarka'l arasanaip pidiththu, rep'laaththaavil thangkiyiruntha papiloaniya arasanidam kootti vanthanar. avan setheasiyaasukku ethiraayth theerppittaan.

<7> setheasiyaasin puthalvarka'lai avanathu ka'n munnea vettinaan; mealum avan iru ka'nka'laiyum pidungkiya pin, vilangkittu avanaip papiloan nakarukkuk ko'ndu sen'raan.

<8> pi'raku napukkothonoasoarudaiya aadchiyin paththonpathaam aa'ndu ainthaam maatham eazhaam naa'lil papiloaniya arasanin oozhiyanum padaiththalaivanumaana napusarthaan yerusaleamukku vanthaan.

<9> aa'ndavarin aalayaththaiyum arasa ara'nmanaiyaiyum yerusaleamil u'l'la kattadangka'laiyum, ellaa veeduka'laiyum theekkiraiyaakkinaan.

<10> appadaiththalaivanudan vanthiruntha kaltheayarin padaiyinar ellaarum yerusaleamaich sut'riyiruntha mathilka'lai idiththu veezhththinar.

<11> nakaril egnchiyiruntha makka'laiyum o'liththu oadip papiloaniya arasanidam sara'nadainthirunthavarka'laiyum mat'rach saathaara'na makka'laiyum padaiththalaivan napusarthaan kaithika'laakak ko'ndu poanaan.

<12> thiraadchaich thoattakkaarar, uzhavar poan'ra eazhai e'liyoarai avan angkeayea vittu vaiththaan.

<13> kaltheayarka'l aalayaththiliruntha piththa'laith thoo'nka'laiyum, piththa'laik kadalaiyum, athan thaangkika'laiyum udaiththu avat'rin piththa'lai muzhuvathaiyum papiloanukkuk ko'ndu poanaarka'l.

<14> seppup paanaika'laiyum akappaika'laiyum mudkara'ndi, ki'n'nangka'laiyum, kalayangka'laiyum, aalayaththil payanpadum eanaiya piththa'laip paaththirangka'laiyum kooda eduththuch sen'ranar.

<15> mealum, padaiththalaivan ponnaalum ve'l'liyaalumaana thoopakkalasangka'laiyum koappaika'laiyum, pon, ve'l'liyaalaana porudka'l ellaavat'raiyumea eduththuch sen'raan.

<16> saalamoan aa'ndavarin aalayaththil seythu vaiththiruntha ira'ndu thoo'nka'laiyum, oru kadalaiyum athan thaangkika'laiyum ko'ndu poanaan. avan eduththuch sen'ra ellaap paaththirangka'laiyum seyyap payanpattiruntha piththa'laiyin ni'rai ivva'lavu en'ru a'lavittuk koo'ra mudiyaathu.

<17> ovvoru thoo'num pathinettu muzha uyaramudaiyathu. piththa'laiyaalaana athan mea'rpaakam moon'ru muzha uyaramudaiyathu. aththoo'nin mea'rpaakaththil maathu'lam pazham poan'ra vealaippaaduka'l ko'nda valaiyum irunthathu. avai ellaam piththa'laiyaal seyyappattavai. ira'ndaam thoo'nilum avvithamaana siththira vealaippaaduka'l irunthana.

<18> an'riyum, padaiththalaivan thalaimaik kuru saraayiyaasaiyum uthavik kuru seppoaniyaasaiyum moon'ru vaayi'r kaavalarka'laiyum ko'ndu sen'raan.

<19> mealum, poarveerarkadkuth thalaivanaayiruntha a'n'nakan oruvanaiyum, arasanin ut'ra na'nparka'lu'l nakaril akappatta ainthu pearaiyum, naattil thearnthedukkappatta i'laignarka'laip poarukkup pazhakkivantha padaiththalaivan soapearaiyum, nakariliruntha saathaara'na makka'lil a'rupathu pearaiyum si'raippidiththuch sen'raan.

<20> padaiththalaivan napusarthaan avarka'laip pidiththu repi'laaththaavil thangkiyiruntha papiloaniya arasanidam ko'ndu poanaan.

<21> avarka'laip papiloaniya arasan emaath naattilirukkum repi'laaththaa ennumidaththil vettik kon'raan. yoothaa makka'l naadu kadaththappattanar.

<22> mealum papiloaniya arasan napukkothonoasoar si'raippidikkaathu yoothaa naattil vittu vaiththiruntha makka'lukkuk kothoaliyaasaith thalaivanaaka niyamiththaan. ivan saapaanin makanaana akikkaamin puthalvan.

<23> papiloaniya arasan kothoaliyaasaith thalaivanaaka ea'rpaduththiya seythiyaip padaiththalaivarka'lum avarka'loadu iruntha veerarka'lum a'rinthapoathu, naaththaaniyaasin makan ismaayeal, thaareayin makan yoavaan, neththoapaath ooraanaana thaaneayu, meaththin makan saraayiyaa, mavaakkaaththiyin makan esoaniyaasu aakiyoar thaththam aadka'loadu maaspaaviliruntha kothoaliyaasaip paarkka vanthanar.

<24> kothoaliyaasu avarka'laiyum avarka'lin aadka'laiyum noakki, "kaltheayarukku oozhiyam seyya neengka'l agncha vea'ndaam. naattil irunthu ko'ndea papiloaniya arasanukku oozhiyam seyyungka'l; athuvea ungka'lukku nallathu" en'ru aa'naiyittuch sonnaan.

<25> eazhumaatham sen'ru arasa kulaththil pi'rantha elisaamaavin makan naaththaaniyaasin puthalvan ismaayeal, paththu manitharudan maaspaavukku vanthaan. avarka'l kothoaliyaasaiyum avanoadiruntha yootharaiyum kaltheayaraiyum vettik kon'ranar.

<26> appozhuthu makka'l yaavarum, periyavarum si'riyavarum, kaltheayarka'lukku agnchith thangka'l padaith thalaivarka'loadu ekipthukku oadippoanaarka'l.

<27> yoothaavin arasan yoavaakkin naadu kadaththappatta muppaththeazhaam aa'ndu pannira'ndaam maatham irupaththeazhaam naa'l, papiloaniya arasan evilmeroathak ariya'nai ea'rina athea aa'ndil, yoothaavin arasan yoavaakkinaich si'raiyilirunthu viduviththaan.

<28> avanoadu irakkaththudan uraiyaadi, avanukkup papiloaniliruntha mat'ra arasarka'lukku meal athikaaram vazhangkinaan. avan si'raiyil a'ninthiruntha aadaika'lai maat'rach seythaan.

<29> an'rumuthal thaan saakumvarai yoavaakkin arasa panthiyileayea amarnthu u'navarunthi vanthaan.

<30> yoavaakkin than vaazhnaa'lellaam arasa katta'laippadi thanakkuth theavaiyaanavat'rai naa'lum thadaiyin'rip pet'ru vanthaan.

 

 

No comments:

Post a Comment