Sunday 20 November 2022

1 arasar aakamam

[1 arasar aakamam 01]

<1> thaaveethu arasar muthiyavaraanapoathu pala poarvaika'laip poarththiyum soodu u'ndaakavillai.

<2> appoathu avarudaiya oozhiyarka'l avarai noakki, "nam arasar munnilaiyil ni'rkavum, arasaraakiya nam thalaivarukkuch soodu u'ndaakkumpadi avarathu maarpin meethu paduththu'rangkavum oar i'langkanniyai nam arasaraakiya thalaivarukkuth theaduvoam" en'ru sonnaarka'l.

<3> enavea israayeal muzhuvathum oar azhakiya i'lam pe'n'nukkaakath theadith thirinthu, sunaamith ooraa'laakiya apisaakaik ka'ndu ava'lai arasaridam kootti vanthanar.

<4> annangkai oru pearazhaki, ava'l arasarukkup pa'nividai seythu avaroadu paduththu'rangkiyum arasar ava'lai a'riyaathirunthaar.

<5> aakeeththukkup pi'rantha athoaniyaasu, "naan arasan aavean", en'ru sollith tha'rperumai ko'ndu, thanakkenath thearka'laiyum kuthirai veerarka'laiyum, thanakku mun oadaththakka aimpathu veerarka'laiyum thayaar paduththinaan.

<6> avan thanthai, "nee ean appadich seyki'raay?" en'ru avanai orukaalum kadinthuko'l'lavillai. avan apsaloamukkup pi'raku pi'ranthavanum mika azhaku'l'lavanumaay irunthaan.

<7> avan saapviyaavin makan yoavaapoadum, kuruvaakiya apiyaaththaaroadum aaloasanai seythirunthaan. ivarka'l athoaniyaasin pakkam nin'ru avanukku uthavi purinthu vanthanar.

<8> aanaal kuru saathoakkum, yoayiyaathaavin makan panaayaasum, i'raivaakkinar naaththaanum, semeayi, reayi mat'rum thaaveethin valimai vaayntha padai veerarka'lum athoaniyaasai aatharikkavillai.

<9> aanaal athoaniyaasu roakeal neeroot'rarukea u'l'la soakeleth en'ra kallin arukil aattuk kadaakka'laiyum kan'ruka'laiyum kozhuththa ellaa vitha uyirinangka'laiyum paliyitta pin arasarin puthalvaraakiya than sakoatharar ellaaraiyum, arasarukku eaval purinthu vantha yoothaa koaththiraththaar anaivaraiyum azhaiththaan.

<10> aanaal i'raivaakkinar naaththaanaiyum panaayaasaiyum valimai vaayntha padaiveerarka'laiyum than sakoatharan saalamoanaiyum avan azhaikkavillai.

<11> appoathu naaththaan saalamoanin thaay pethsapeayai noakki, "nam thalaivaraam thaaveethukkuth theriyaamal aakeethnin makan athoaniyaasu arasanaay iruppathai neer a'riyeeroa?

<12> aakavea, ippozhuthu umathu uyiraiyum um makan saalamoanin uyiraiyum kaappaat'rik ko'l'lum poruttu neer vanthu naan umakkuch sollum aaloasanaiyinpadi nadappeer.

<13> neer thaaveethu arasaridam sen'ru, 'arasaraakiya en thalaiva, "enakkuppin um makan saalamoanea arasaa'lvaan; avanea enakkuppin ariya'nai ea'ruvaan" en'ru neer um adiyaa'lukku aa'naiyidavillaiyaa? appadiyirukka athoaniyaasu arasanaay irukki'rathu eppadi?' en'ru avaridaththil neer kea'lum.

<14> neer arasarudan uraiyaadik ko'ndirukkum poathu, naanum umakkuppin vanthu um vaarththaika'lai u'ruthippaduththuvean" en'raar.

<15> appadiyea pethsapea arasaraik kaa'nappadukkai a'raikku'l sen'raa'l. arasar mikavum vayathu sen'ravaraay irunthaar. sunaamith ooraakiya apisaak arasarukkup pa'nividai seythu so'ndirunthaa'l.

<16> pethsapea nedungkidaiyaay vizhunthu arasarai va'nangki ni'rka, arasar, "unakku enna vea'ndum?" en'ru vinavinaar.

<17> atha'rku ava'l, "en thalaiva, 'enakkuppin un makan saalamoanea arasaa'lvaan; avanea enakkup pin ariya'nai ea'ruvaan' en'ru neer ummudaiya kadavu'laakiya aa'ndavar peyaraal um adiyaa'lukku aa'naiyitteerea.

<18> appadiyirukka, en thalaivaraakiya arasea, ithoa umakkuth theriyaathapadi athoaniyaasu arasanaay irukki'raan.

<19> avan maaduka'laiyum nanku kozhuththa palavitha uyirinangka'laiyum pala aattuk kadaakka'laiyum paliyittu, arasarin puthalvar anaivaraiyum kuruvaakiya apiyaaththaaraiyum, yoavaap en'ra padaith thalaivanaiyum azhaiththaan. um oozhiyan saalamoanai mattum avan azhaikkavillai.

<20> arasaraakiya en thalaiva, thangka'lukkup pin ariya'nai ea'rupavan yaar en'ru thaangka'lea a'rivikka vea'ndum en'ru israayealar anaivarum ethirnoakki irukkin'ranar.

<21> appadi a'rivikkaama'r poanaal, arasaraakiya en thalaivar thammudaiya munnoaroadu thugnchiya pi'raku, naanum en makan saalamoanum kut'ravaa'lika'laakak karuthappaduvoam" en'raa'l.

<22> ivvaa'ru iva'l arasaroadu peasikko'ndirukkum poathu, i'raivaakkinar naaththaan vanthaar.

<23> ithoa, i'raivaakkinar naaththaan vanthirukki'raar en'ru arasarukku a'rivikkappattathu. avarum arasar mun sen'ru nedungkidaiyaay vizhunthu avarai va'nangkinaar.

<24> arasaraakiya en thalaiva, 'athoaniyaasu enakkup pin aa'lavum avanea en ariya'naiyil amaravum vea'ndum' en'ru neer sonneeraa?

<25> ithoa, athoaniyaasu in'ru maaduka'laiyum kozhuththa uyirinangka'laiyum, pala kadaakka'laiyum paliyittu, arasarin puthalvar anaivaraiyum padaith thalaivaraiyum, kuru apiyaaththaaraiyung kooda azhaiththirunthaan. avarka'l avanoadu u'ndu kudiththu, 'arasanaakiya athoaniyaasu vaazhi!' en'ru muzhangkinaarka'l.

<26> aanaal um adiyaanaakiya ennaiyum kuru saathoakkaiyum yoayiyaathaavin makan panaayaasaiyum um adiyaan saalamoanaiyum avan azhaikkavillai.

<27> arasaraakiya en thalaivar ikkatta'laiyaip pi'rappiththathu'ndoa? arasaraakiya en thalaivarukkuppi'raku thamathu ariya'nai ea'rupavan yaar enpathu um adiyaanaakiya enakku neer therivikkavillaiyaa?" en'raar.

<28> thaaveethu arasar ma'rumozhiyaaka, "pethsapeayai en munpaaka varavazhaiyungka'l" en'raar.

<29> ava'lum arasar mun vanthu nin'raa'l. arasar ava'lai noakki, "ellaavitha idukka'nka'lilumirunthu en uyiraik kaappaat'riya aa'ndavar meal aa'nai!

<30> israayealin kadavu'laakiya aa'ndavar pearil naan aa'naiyittu, 'un makan saalamoanea enakkup pi'raku arasaa'lvaan; avanea enakkuppin ariya'nai ea'ruvaan' en'ru munpu unakkuch solliyirunthean allavaa? avvaa'rea in'ru athaich seythu mudippean" en'raar.

<31> appoathu pethsapea mukam kuppu'ra vizhunthu arasarukku va'nakkam seythu, "en thalaivaraam thaaveethu needuzhi vaazhka!" en'raa'l.

<32> pinpu thaaveethu arasar, "kuru saathoakkaiyum i'raivaakkinar naaththaanaiyum yoayiyaathaavin makan panaayaasaiyum ennidam azhaiththu vaarungka'l" en'raar. appadiyea avarka'l arasar mun vanthu ni'rka,

<33> arasar avarka'lai noakki, "neengka'l ungka'l thalaivarin oozhiyarka'laik koottik ko'ndu en makan saalamoanai en koavea'ru kazhuthaiyin meal eat'ri avanaik keekoanukku azhaiththuch sellungka'l.

<34> angkea kuru saathoakkum i'raivaakkinar naaththaanum, avanai israayealin arasanaaka apishukam seyyakkadavaarka'l; pinpu ekkaa'lam oothi, 'arasanaakiya saalamoan vaazhi!' en'ru vaazhththungka'l.

<35> athanpin avanoadu thirumpi vaarungka'l. avanoa vanthu en ariya'naiyil veet'rirunthu enakkup pathilaay arasaa'lvaan. israayeal meethum yoothaa meethum avanaith thalaivanaaka niyamippean" en'raar.

<36> appoathu yoayiyaathaavin makan panaayaasu arasarukku ma'rumozhiyaaka, "appadiyea aakakkadavathu. arasaraakiya en thalaivarin aa'ndavaraakiya kadavu'lin thiruvu'lamum avvaa'rea irukkakkadavathu.

<37> aa'ndavar en arasaraakiya thalaivaroadu irunthathu poal, avar saalamoanoadum irunthu, thaaveethu arasaraakiya en thalaivarin ariya'naiyai meanmaip paduththinathai vida avarathu ariya'naiyai meanmaip paduththuvaaraaka" en'raan.

<38> appadiyea kuru saathoakkum i'raivaakkinar naaththaanum yoayiyaathaavin makan panaayaasum kereaththiyarum peleaththiyarum searnthu saalamoanaith thaaveethu arasarin koavea'ru kazhuthaiyin meal eat'ri avanaik keekoanukku nadaththich sen'raarka'l.

<39> kuru saathoak kompaalaana e'n'neych simizhaip parisuththa koodaaraththilirunthu eduththu vanthu saalamoanai apishukam seythaar. appoathu ekkaa'lam oothi makka'l ellaarum, "arasan saalamoan vaazhi!" en'ranar.

<40> pi'raku makka'l avanaip pinthodarnthanar. palar kuzhal ootha anaivarum makizhchchi ko'ndaadi aarppariththanar. appeariraichchal ma'n'nakam engkum oliththathu.

<41> athoaniyaasum avanaal azhaikkap pet'rirunthavarka'lum virunthaadik ko'ndirunthanar. athan mudivil avviraichchalaik keattanar. ekkaa'lam muzhangkak keatta yoavaap, "nakaril iththanai kookkuralum aarpparippum ean?" en'ru vinavinaan.

<42> avan peasikko'ndirukkum poathea, kuru apiyaaththaarin makan yoanaththaasu vanthaan. appoathu athoaniyaasu avanai noakki, "u'l'lea vaa, eanenil nee aat'ral mikkavan. nalla seythi ko'ndu varupavan" en'raan.

<43> yoanaththaasu athoaniyaasukku ma'rumozhiyaaka, "appadiyan'ru. nam thalaivaraam thaaveethu arasar saalamoanai arasanaaka niyamiththu vittaar.

<44> kuru saathoakkaiyum i'raivaakkinar naaththaanaiyum yoayiyaathaavin makan panaayaasaiyum kereaththiyaraiyum peleaththiyaraiyum avanoadu anuppinaar. avarka'l avanai arasarin koavea'ru kazhuthaiyin meal eat'rinaarka'l.

<45> appozhuthu kuru saathoakkum i'raivaakkinar naaththaanum avanaik keekoanil arasanaaka apishukam seythaarka'l. pi'raku nakarengkum muzhangkumpadi angkirunthu perum makizhchchi aaravaaraththudan pu'rappattup poanaarka'l.

<46> neengka'l keatta iraichchal athuthaan. saalamoanum ippoathu ariya'naiyil veet'rirukki'raan.

<47> arasarin oozhiyarum nam thalaivaraam thaaveethu arasarukku vaazhththuch solla vanthu, 'kadavu'l saalamoanin peyarai umathu peyarai vida athikamaay meanmaiyu'rach seythu, avarathu arasai umathu arasai vidap perithaakkuvaaraaka' en'ranar. padukkaiyil iruntha arasarum aa'ndavarai va'nangki,

<48> en ka'nka'l kaa'numpadi in'ru en ariya'naiyil en makanai veet'rirukkach seytha israayealin kadavu'laakiya aa'ndavar vaazhththappe'ruvaaraaka' en'ru koo'rinaar" en'raan.

<49> appoathu athoaniyaasin virunthinar anaivarum achchamut'ru thaththam vazhiyea poay vittanar.

<50> athoaniyaasum saalamoanukku agnchi ezhunthu sen'ru pali peedaththin kompaip pidiththuk ko'ndaan.

<51> appoathu, "ithoa saalamoan arasarukku agnchi athoaniyaasu pali peedaththin kompaip pidiththuk ko'ndirukki'raan" en'rum "saalamoan arasar tham oozhiyanai vaa'laal kon'ru poaduvathillai en'ru in'ru enakku aa'naiyiduvaaraaka' enki'raan" en'rum saalamoanukku a'rivikkappattathu.

<52> appoathu saalamoan, "avan nallavanaay nadanthu ko'ndaal, avan thalai mayiril on'raavathu tharaiyil vizhap poavathillai; theeyavanaay nadanthu ko'ndaaloa avan saakavea saavaan" en'raar.

<53> saalamoan arasar aa'l anuppip palipeedaththinin'ru avanaik ko'ndu vanthaar. avanum vanthu arasar saalamoanai va'nangkinaan. saalamoan avanaip paarththu, "un veetti'rkup poa" en'raar.

[1 arasar aakamam 02]

<1> thaaveethin i'ruthikkaalam nerungkina poathu, tham makan saalamoanukkuk katta'laiyittuk koo'riya a'rivuraiyaavathu:

<2> ellaaraiyum poal naanum i'rakkum kaalam vanthu vittathu; nee manaththidam ko'l; aa'nmaiyoadu nada.

<3> un kadavu'laakiya aa'ndavarin katta'laika'laik kadaippidi; avaraip pinpat'ri nada. moayeesanin satta noolil ezhuthappattu'l'lathu poal, nee seyvathaiyellaam viveakaththoadu seyya, kadavu'ludaiya thiruchsadangkuka'laiyum avar katta'laika'laiyum mudivuka'laiyum saan'ruka'laiyum kadaippidi.

<4> eanenil ennai noakki, 'un puthalvarka'l thangka'l muzhu ithayaththoadudam muzhu aanmaavoadum nam thirumun nearmaiyudan nadanthu varuvaarka'laanaal, israayealin ariya'nai oru poathum arasan in'rik kaaliyaaka vidappada maattaathu' en'ru aa'ndavar enakkuk koduththa vaakku'ruthi appoathu thaan ni'raivea'rum.

<5> saarviyaavin makan yoavaap israayealin iru padaiththalaivarka'laana nearin makan apnearukkum eththearin makan aamaasaavukkum seythathaiyum, enakkuch seythathaiyum nee a'rivaay: avan avarka'laik kon'ru samaathaana kaalaththil poar thoduththu iraththaththaich sinthi, antha iraththaththaith than araik kachchaiyilum, tham mithiyadika'lilum ittuk ko'ndaan.

<6> aakaiyaal unathu viveakaththinpadi avan vayathaanavanaaki amaithiyudan saakavidaathea.

<7> kaalaathiththanaakiya persellaavin puthalvarukku irakkam kaattu. avarka'l unnoadu panthiyil amarattum. eanenil un sakoatharan apsaloamukku naan agnchi oadum poathu, avarka'l enakku aatharavaaka vanthanar.

<8> mealum, unnoadu irukkum paakoorim ooraanaakiya jeminiyin makan jearaavin makanaana semeayi, naan paa'laiyaththukkuch sen'ra poathu izhi sol koo'ri ennaich sapiththaan; aayinum avan yoarthaanil ennai ethir ko'ndu vanthathinaal, 'naan unnai vaa'laal vetta maattean' en'ru aa'ndavar peyaraal avanukku aa'naiyittuch sonnean.

<9> irunthapoathilum nee avanaik kut'ramat'ravan en'ru e'n'nividaathea. nee a'rivaa'liyaanathaal avan i'ruthik kaalaththil avalamaaych seththu, narakam poakach seyya vea'ndiyathai a'rivaay" en'raar.

<10> pi'raku thaaveethu tham moothaathaiyaroadu thuyil ko'ndu thaaveethin nakaril puthaikkappattaar.

<11> thaaveethu israayealarai naa'rpathu aa'nduka'l aa'ndu vanthaar. epiroanil eazhu aa'nduka'lum yerusaleamil muppaththu moon'ru aa'nduka'lum aadchi purinthaar.

<12> saalamoan tham thanthai thaaveethin ariya'naiyil veet'rirukka avarudaiya aadchi mikavum u'ruthiyadainthathu.

<13> aakeeththin makan athoaniyaasu saalamoanin thaay pethsapeayidam varavea, "nee samaathaanamaay varuki'raayaa?" en'ru ava'l keattaa'l. atha'rku avan, "samaathaanamaayth thaan varuki'rean" en'raan.

<14> pin avan, "naan ummidam on'ru solla vea'ndum" en'ru solla, ava'l, "sol" en'raa'l.

<15> atha'rku avan, "arasu ennudaiyathu en'rum, naan arasanaaka vea'ndum en'ru israayeal makka'l anaivarum virumpinar en'rum neer a'riveer; irunthapoathilum arasu en kaiyinin'ru edukkap pet'ru en sakoathararukkuk kodukkappet'rathu. athu avarukku aa'ndavaraal aru'lappattathu. aayinum oru vea'ndukoa'l;

<16> athai neer enakku ma'rukkak koodaathu" en'raan. atha'rku ava'l, "athu enna?" en'raa'l.

<17> appoathu avan, "arasar saalamoan um vaarththaika'lai ma'rukkamaattaar; sunaamith ooraa'laakiya apisaakai enakku avar ma'namudiththu vaikkumpadi avaridam sollum" en'raan.

<18> atha'rkup pethsapea, "nallathu, naan unakkaaka arasanidam parinthu peasuvean" en'raa'l.

<19> pethsapea, athoaniyaasukkaaka arasar saalamoanidam parinthu peasumpadi poanaa'l. appoathu arasar ezhunthu, ava'lai ethir ko'ndu vanthu va'nangkith tham ariya'naiyil amarnthaar. arasarin thaaykku avar valap pu'raththil oar irukkaip poadappattathu. ava'lum athil amarnthaa'l.

<20> appoathu ava'l, "naan unnidam oru si'ru vea'ndukoa'l vidukka vizhaiki'rean; nee athai ma'rukkak koodaathu" en'raa'l. atha'rku arasar, "kea'lungka'l ammaa! naan ungka'l vea'ndukoa'lai ma'rukka maattean" en'raar.

<21> appozhuthu ava'l, "sunaamith ooraa'laakiya apisaakai un sakoatharan athoaniyaasukku ma'namudiththuk kodukka vea'ndum" en'raa'l.

<22> saalamoan arasar tham thaaykku ma'rumozhiyaaka, "soonaamith ooraa'laakiya apisaakai athoaniyaasukku neer keadpaanean? athoadu aadchiyaiyum avanukkuk kea'lum. eanenil avan enakku mooththa sakoatharan; an'riyum kuru apiyaaththaaraiyum saarviyaavin makan yoavaapaiyum thanakkup pakkapalamaaka vaiththirukki'raan" en'ru sonnaar.

<23> pi'raku saalamoan arasar aa'ndavar peyaraal aa'naiyittu, "athoaniyaasu ivvaarththaiyaich sonnathaal avan uyirukkea aapaththu. illaavidil, kadavu'l enakkuth thakuntha pirathi palan a'likkattum.

<24> enavea ennai u'ruthippaduththinavarum, ennai en thanthai thaaveethin ariya'naiyil amarach seythu, thaam sonnapadi en veettai ni'ruvinavarumaakiya aa'ndavar meal aa'nai! in'rea athoaniyaasu kollappaduvaan!" en'ru sonnaar.

<25> saalamoan arasar yoayiyaathaavin makan panaayaasukkuk katta'lai kodukka, ivan avanai vetti veezhththinaan; avanum i'ranthaan.

<26> mealum arasar kuru apiyaaththaarai noakki, "neer um nilangka'l irukki'ra anaathoaththi'rkup poayvidum; eanenil neer saavukkuriyavar. iruppinum neer en thanthai thaaveethukku munpaaka, aa'ndavaraakiya kadavu'lin peazhaiyaith thookki vanthathinaalum, en thanthai patta thunpangka'lai ellaam neerum avaroadu searnthu anupaviththathinaalum, in'ru naan ummaik kolla maattean" en'raar.

<27> enavea, kadavu'l seeloavil ealiyin santhathiyaarukkuch solliyiruntha vaarththaiyai ni'raiveat'rumpadiyaaka apiyaaththaar kuruvaay iraathapadi saalamoan avarai vilakki vaiththaar.

<28> ithaik kea'lviyut'ra yoavaap, thaan saalamoan pakkamaay iraathu apsaloam pakkam irunthathinaal kadavu'lin koodaaraththi'rku oadippoayp peedaththin kompuka'laip pidiththuk ko'ndaan.

<29> yoavaap kadavu'lin koodaaraththi'rku oadip poanaan en'rum, avan pali peedaththin arukea ni'rki'raan en'rum saalamoan arasarukku a'rivikkappattathu. appoathu saalamoan yoayiyaathaavin makan panaayaasai anuppi, "nee poay avanaik kon'ru poadu" en'raar.

<30> panaayaasu aa'ndavarin koodaaraththi'rkup poay avanaik ka'ndu, "ve'liyea vaa, ithu arasa katta'lai" en'raan. atha'rku avan ma'rumozhiyaaka, "naan ivvidaththai vittu asaiyamaattean; ingkeayea saavean" en'raan. aakaiyaal panaayaasu arasaridam sen'ru yoavaap thanakkuk koo'riya ma'rumozhiyai arasarukkuth theriviththaan.

<31> appoathu arasar avanai noakki, "avan sonnapadiyea nee avanaik kon'ru adakkam sey. ivvaa'ru yoavaap sinthina maasat'ra iraththaththin pazhi ennaiyum en thanthai veettaiyum vittu neengkachsey.

<32> avan thannai vida nallavarka'lum neethimaanka'lumaana nearin makan apnear en'ra israayeal padaith thalaivan, eththoarin makan aamaasaa en'ra yoothaavin padaiththalaivan aakiya iruvaraiyum en thanthai thaaveethukkuth theriyaamal vaa'laal kon'ra iraththappazhiyai aa'ndavar avan thalai mealeayea thirumpach seyvaaraaka.

<33> ivvaa'ru avarka'lin iraththappazhi yoavaapin thalai mealum, avan santhathiyaarin thalai mealum en'ren'rum irukkakkadavathu. thaaveethin meethum avar santhathiyaar, veettaar meethum, avarathu ariya'nai meethum en'ren'rum kadavu'lin samaathaanam irukkak kadavathu" en'raar.

<34> enavea, yoayiyaathaavin makan panaayaasu sen'ru yoavapaik kon'raan. avan paalaivanaththil iruntha thanathu veettileayea puthaikkappattaan.

<35> appoathu arasar yoavaapukkup pathilaaka yoayiyaathaavin makan panaayaasaip padaiththalaivanaakavum, apiyaaththaarukkup pathilaakach saathoakkaik kuruvaakavum niyamiththaar.

<36> pi'raku arasar semeayiyai varavazhaiththu avanai noakki, "yerusaleamil oru veettaik kattik ko'ndu ingkum angkum alainthu thiriyaamal angkeayea nee kudiyiru.

<37> en'ru nee ve'liyea'rik kethuroan aat'raik kadappaayoa, an'rea nee kollappaduvaay en'ru a'rinthu ko'l. un iraththappazhi un thalai mealeayea vizhum" en'raar.

<38> semeayi arasaraip paarththu, "nallathu, arasaraakiya en thalaivar sonnapadiyea um adiyaanaakiya naan seyvean" en'ru solli nedunaa'l yerusaleamil kudiyirunthaan.

<39> moon'ru aa'nduka'lukkup pin semeayiyin oozhiyar makkaavin makan aakkeesu en'ra keaththin arasanidam oadippoakavea, av oozhiyarka'l keaththil iruppathaakach semeayiyikku a'rivikkappattathu.

<40> udanea semeayi kazhuthaikkuch sea'nam poottith than oozhiyarka'laith theadak keaththiliruntha aakkeesidam sen'ru than oozhiyarka'lai angkirunthu koottik ko'ndu vanthaan.

<41> semeayi yerusaleamilirunthu keaththukkup poayth thirumpi vanthaan en'ru saalamoanukku a'rivikkappattathu.

<42> appoathu arasar semeayiyai varavazhaiththu, "nee ve'liyea pu'rappattu ingkumangkum poaki'ra naa'lilea nee saavaay en'ru a'rinthu ko'l' en'ru aa'ndavar peyaril naan aa'naiyittu unakku munpea echcharikkai seyyavillaiyaa? atha'rku nee, 'sari' en'rum koo'ravillaiyaa?

<43> appadiyirukka, aa'ndavar peyaraal naan koduththa aa'naiyaiyum, naan unakkuk koduththa katta'laiyaiyum mee'riyathu ean?" en'raar.

<44> mealum arasar semeayiyaip paarththu, "nee en thanthai thaaveethukkuch seythathum un manachsaadchikkuth therinthirukki'rathumaana theengku anaiththum nee a'rivaay. aakaiyaal kadavu'l un kodumaiyai un thalai mealeayea thirumpach seythaar.

<45> arasaraakiya saalamoanoa, aaseervathikkappattavaraay iruppaar. thaaveethin ariya'naiyoa kadavu'lukku munpaaka en'ren'rum nin'ru nilavum" en'ru sonnaar.

<46> pinnar arasar yoayiyaathaavin makan panaayaasukkuk katta'lai kodukka, ivan sen'ru avanaik kon'raan.

[1 arasar aakamam 03]

<1> ivvaa'ru saalamoanin arasu avar kaiyil u'ruthippaduththappattathu. pin saalamoan ekipthiya arasan paaravoanoadu u'ravu ko'ndu paaravoanin maka'lai ma'nanthu, tham ara'nmanaiyaiyum kadavu'lin aalayaththaiyum yerusaleamin sut'ru mathilaiyum katti mudikkum varai ava'laith thaaveethin nakaril vaiththirunthaar.

<2> aanaal an'ru varai aa'ndavarudaiya peyaraal aalayam kattappadaamal irunthathinaal, makka'l meaduka'lin meal paliyittu vanthanar.

<3> saalamoan aa'ndavar meal anpu koornthu tham thanthaiyin katta'laika'linpadi nadanthu vanthaar. avarum, meaduka'lil thaan paliyittuth thoopam kaatti vanthaar.

<4> kaapoavaam mika uyarntha meadaay irunthathaal saalamoan orunaa'l angkuch sen'ru, anthak kaapaavoan palipeedaththil aayiram thakanap palika'laich seluththinaar.

<5> an'riravu aa'ndavar kanavil thoan'ri, "nee virumpuvathaik kea'l" en'raar.

<6> atha'rku saalamoan, "um adiyaaraakiya en thanthai thaaveethu um thirumun u'nmaiyudanum neethiyudanum neariya u'l'laththudanum ummoadu nadanthu vanthatha'rku ea'rpa neer avar meal pearirakkam ko'ndeer. appearirakkaththai en'rum avarukkuk kaatti in'ru u'l'lathu poal avarathu ariya'naiyil veet'rirukka oru makanai avarukkuth thanthu'l'leer.

<7> ippoathu, en kadavu'laakiya aa'ndavarea, neer um adiyaanai en thanthai thaaveethukkup pathilaaka ariya'naiyil eat'rineer. naanoa si'ruvan; ethaiyum thalaimai eat'ru nadaththum aat'ral at'ravan.

<8> neer thearnthu ko'ndavarka'lum, e'n'nikkaikku'l adangkaatha, mathippida mudiyaathavarka'lumaana thira'laana makka'laakiya um makka'l naduvil adiyean irukki'rean.

<9> aakaiyaal um makka'lukku neethi vazhangkavum, nanmai theemaiyaip pakuththa'riyavum vea'ndiya gnaanaththai adiyeanukku a'liththaru'lum; eanenil, ka'nakkat'ra intha um makka'lukku neethi vazhangka yaaraal mudiyum?" en'raar.

<10> saalamoan sonna so'rka'lum, seythu ko'nda vi'n'nappamum aa'ndavarukkup pidiththirunthana.

<11> aakaiyaal aa'ndavar avarai noakki, "unakkena neediya aayu'laiyum mikuntha selvaththaiyum un ethirika'lin uyirka'laiyum kea'laamal, nee ithaiyea keattu, neethi vazhangkuvatha'rku eat'ra gnaanaththai unakkuth thara vea'ndum en'ru nee man'raadinathaal,

<12> un vaarththaiyinpadiyea naam unakkuch seythoam. gnaanamum a'rivum u'l'la ithayaththai unakkuth thanthoam. ithil unakku i'naiyaanavan itha'rku mun irunthathumillai; itha'rkup pin irukkap poavathumillai.

<13> ithuvuman'ri, nee nammidam kea'laatha selvaththaiyum pukazhaiyum naam unakkuth thanthoam. itha'rku mun iruntha arasarka'lil oruvan kooda unakku i'naiyaay irunthathillai.

<14> an'riyum un thanthai thaaveethu nadanthathu poal neeyum nam katta'laika'laiyum sattangka'laiyum kadaippidiththu namvazhi nadappaayaakil, unakku neediya aayu'lai aru'lvoam" en'raar.

<15> saalamoan ka'nvizhiththa poathu, thaan ka'nda kanavin poru'laip purinthu ko'ndaar. udanea yerusaleamukku vanthu aa'ndavarudaiya udanpadikkaip pettikku munpaaka nin'ru thakanap palika'laiyum samaathaanap palika'laiyum seluththith tham oozhiyar anaivarukkum perum virunthu seythaar.

<16> akkaalaththil vilaimaathar iruvar arasaridam vanthu avarukku munpaaka nin'ranar.

<17> avarka'lil oruththi, "en thalaiva, kea'lum; naanum ip pe'n'num orea veettil kudiyirunthoam; naan padukkaiya'raiyil iva'larukil iruntha poathu oru pi'l'laiyaip pet'rean.

<18> naan pi'l'lai pet'ra moon'raam naa'lil iva'lum oru pi'l'laiyaip pet'raa'l. engka'l iruvaraith thavira veettil vea'ru oruvarum illai.

<19> iravuth thookkaththil ip pe'n than pi'l'laiyin meal pura'ndu amukkinathinaalea athu i'ranthu poayit'ru.

<20> appozhuthu um adiyaa'laakiya naan thoongkik ko'ndirukka iva'l na'l'liravil ezhunthu en pakkaththil kidantha en pi'l'laiyai eduththuth than madiyil kidaththik ko'ndu, i'rantha than pi'l'laiyai eduththu ennarukea kidaththi vittaa'l.

<21> pi'l'laikkup paal kodukkak kaalaiyil naan ezhuntha poathu athu i'ranthu kidakkak ka'ndean. pozhuthu vidinthapin naan athai ut'ruppaarththa poathu, athu naan pet'ra pi'l'laiyan'ru enak ka'ndean" en'raa'l.

<22> atha'rku mat'ra pe'n ma'rumozhiyaaka, "appadiyan'ru, uyiroadu irukki'rathu en pi'l'lai; i'ranthathu un pi'l'laithaan" en'raa'l. iva'loa, "illai, ean poy solki'raay? i'ranthathu un pi'l'lai; uyiroadirukki'rathu en pi'l'lai thaan" en'raa'l. ivvaa'ru avarka'l arasar mun vaathaadik ko'ndirunthanar.

<23> appozhuthu arasar, " uyiroadu irukki'rathu en pi'l'lai; i'ranthathu un pi'l'lai' en'ru iva'l solki'raa'l. 'appadiyan'ru, i'ranthathu un pi'l'lai; uyiroadu irukki'rathu en pi'l'lai' en'ru ava'l solluki'raa'l" en'ru sonnaar.

<24> pinnar, "oru vaa'laik ko'ndu vaarungka'l" en'ru arasar pa'niththaar. appadiyea oru vaa'lai arasaridam ko'ndu vanthaarka'l.

<25> avar, "uyiroadu irukki'ra pi'l'laiyai ira'ndaaka vetti aa'lukkup paathiyaakak kodungka'l" en'raar.

<26> appoathu uyiroadu iruntha pi'l'laiyin thaay than pi'l'laikkaaka vayi'ru thudiththava'laay arasarai noakki, "vea'ndaam thalaiva, uyiroadu irukki'ra pi'l'laiyaik kolla vea'ndaam; athai ava'lukkea koduththuvidum" en'raa'l. mat'rava'l atha'rku maa'raaka, "athu enakkum vea'ndaam, ava'lukkum vea'ndaam. iru koo'raakkungka'l" en'raa'l.

<27> appozhuthu arasar mudivaaka, "uyiroadu irukki'ra pi'l'laiyaik kollaamal ava'lukkuk koduththu vidungka'l; ava'l thaan athan thaay" en'raar.

<28> arasar a'liththa iththeerppai israayealar ellaarum kea'lvippattu, neethi vazhangkaththakka gnaanaththaik kadavu'l arasarukku a'liththirukki'raar en'ru ka'ndu, avarukku agnchi nadanthanar.

[1 arasar aakamam 04]

<1> saalamoan arasar ellaa israayealaraiyum aa'ndu vanthaar.

<2> avarudan iruntha athikarika'l varumaa'ru: saathoakkin makan asaariyaasu kuruvaayirunthaar.

<3> sisaavin puthalvarka'l eliyoareapum, akiyaavum ezhuththarka'laay irunthanar. akiluthin makan yoasapaath pathivu seypavanaay irunthaan.

<4> yoayiyaathaavin makan panaayaasu padaiththalaivanaay irunthaan. saathoakkum apiyaaththaarum kurukka'laay irunthanar.

<5> kuru naaththaanin makan asaariyaasu arasa aluvalarka'lukkuth thalaivanaay irunthaan. naaththaanin makan saaputh arasarin na'npanaay irunthaan.

<6> aiyisaar ara'nmanaikkum, apthaavin makan athoaniraam kappangka'lukkum mea'rpaarvaiyaa'laraay irunthanar.

<7> arasarukkum avarathu ara'nmanaikkum vea'ndiya u'navup porudka'laich seakariththuk kodukka israayeal naadengkum panniru ka'nkaa'nippaa'larka'l saalamoanukku irunthanar. avarka'l aa'ndu muzhuvatha'rkum maathaththi'rkum vea'ndiyavat'rai ellaam anuppi vaiththanar.

<8> avarka'lin peyarka'laavana: penkur- ivan epiraayeem malaiyil irunthaan.

<9> pentheakkar- ivan maaksasu, saleapim, pethsaameasu, eloan, peththaanaan naaduka'lil irunthaan.

<10> peneaseath- ivan arupoaththil irunthaan; sokkoavum epear naadu muzhuvathum ivanathu ka'nkaa'nippil irunthana.

<11> peanaapinaathaap- ivanukku neppaaththoar naadu muzhuvathum sonthamaay irunthathu; saalamoanin maka'l thaapeath ivan manaivi.

<12> akiluthin makan paanaa- ivan thaanaak, makeaththoa, sarthaanukku arukilu'l'la pethsaan naadellaavat'ri'rkum, pethsaan muthal jesraayeal naattukkuk keezh u'l'la ekmaanukku ethiril irukkum apealmeayulaa varaiyilu'l'la naaduka'lukkum aa'lunanaay irunthaan.

<13> penkapear- ivan raamoath kaalaathil irunthaan; kaalaathilu'l'la manaaseayin makan yaayeerin oorka'lukkum, sut'rumathilka'lum ve'nkalak kathavuka'lumu'l'la paasaan naattin a'rupathu maanakarka'lu'l'la aarkoap naattukkum thalaivanaay irunthaan.

<14> aththoavin makan ayinaathaap- ivan manaayim naattin thalaivanaay irunthaan.

<15> akkimaasu- ivan nepthaliyil irunthaan. saalamoanin maka'l paseamaath ivanukku manaiviyaay irunthaa'l.

<16> usivin makan pavaanaa- ivan aasear, paaloath naaduka'lukkum,

<17> paruveayin makan yoasapaath enpavan isaak kaarin naaduka'lukkum aa'lunaraay irunthanar.

<18> ealaavin makan semeayi pegnchamin naaduka'lukkuk ka'nkaa'nippaa'lanaay irunthaan.

<19> ooriyin makan kaapear- ivan amoa'raiyarin arasan seakoanukkum, paasaanin arasan oakookkum iruntha naadaakiya kaalaathil u'l'la ellaa naaduka'lukkum thalaivanaay irunthaan.

<20> yoothaa makka'lum israayealarum kada'rkarai ma'nalaip poal peruki, u'ndum kudiththum makizhnthirunthanar.

<21> nathi thodangkip pilisthiyar naadu varai u'l'la ellaa naaduka'laiyum saalamoan aa'ndu vanthaar. avarka'l saalamoanukkup parisuka'l koduththu, avar vaazhnaa'l muzhuvathum avarukku adipa'ninthu vanthanar.

<22> naa'lthoa'rum saalamoanukku aakum saappaattuch selavu: muppathu marakkaal miruthuvaana maavum, a'rupathu marakaal saathaara'na maavum,

<23> kalaimaanka'l, si'rumaanka'l, kavarimaanka'l, kozhuththa pa'ravaika'l muthaliyavat'raith thavira kozhuththa paththu maaduka'lum, meaychchalilirunthu vantha irupathu maaduka'lum, noo'ru aaduka'lumaakum.

<24> eanenil, nathikku appu'raththilu'l'la thaapsaa muthal kaasaa varai u'l'la ellaa naattaiyum avar aa'ndu vanthaar. innaattarasar anaivarum avarukku adipa'ninthu vanthanar. sut'ruppu'ram engkanum samaathaanam nilavit'ru.

<25> saalamoanin vaazhnaa'lellaam, thaan muthal persaapea varaiyilum, yoothaavilum israayealilum iruntha makka'l achchamin'rith thaththam thiraadchaith thoattaththilum aththimarach soalaika'lilum nalamea vaazhnthu vanthanar.

<26> theark kuthiraika'lukkena naa'rpathinaayiram thozhuvangka'lum, sea'nangka'lai vaippatha'rkenap panneeraayiram koodangka'lum saalamoanukku irunthana.

<27> mea'rsonna arasa ka'nkaa'nippaa'larka'l kuthiraika'lukkuth theeni poattu vanthanar; aththoadu saalamoan arasarin panthikkuth theavaiyaanavat'raiyum mikuntha kavanaththudan ku'riththa kaalaththil koduththu vanthanar.

<28> mealum, ivarka'l thaththamakkuk ku'rikkappattirunthapadi arasar sellumidamellaam kuthiraika'lukkum mat'rak kaalnadaika'lukkum theavaippatta vaa'rkoathumai, vaikkoal muthaliyavat'raik ko'ndu varuvathu vazhakkam.

<29> kadavu'l saalamoanukku mikuntha gnaanaththaiyum, mealaana a'rivaiyum, kada'rkarai ma'nalaip poal parantha u'l'laththaiyum koduththirunthaar.

<30> keezhai naattaar, ekipthiyar anaivarin gnaanaththaiyum vida saalamoanin gnaanam si'ranthu vi'langkit'ru.

<31> easuraayiththanaakiya eththaanilum, eamaan, shalkoal, thorthaa en'ra maakoalin puthalvar, mat'ra manithar anaivaraiyum vida avar a'rivil si'ranthu vi'langkinaar. a'ndai naaduka'l anaiththilum avar pukazh paravit'ru.

<32> saalamoan moovaayiram pazhamozhika'laiyum aayiraththainthu paadalka'laiyum ezhuthinaar.

<33> leepaanilirukkum keathuru maramuthal suvar meal mu'laikki'ra eesoappup pul varai u'l'la maravakaika'laik ku'riththum, mirukangka'l, pa'ravaika'l, oorvana, meenka'l muthaliyavat'raik ku'riththum peasinaar.

<34> saalamoanin gnaanaththaik keadka ellaa naaduka'lilumirunthu makka'l varuvaarka'l. avarudaiya gnaanaththaip pat'rik kea'lviyut'ra arasarka'l anaivarum avaridam varuvaarka'l.

[1 arasar aakamam 05]

<1> saalamoanai avarudaiya thanthaikkup pin arasaraaka apishukam seythu'l'laarka'l" en'ru theerin arasan eeraam kea'lvippattuth than oozhiyarai avaridam anuppinaan. eanenil eeraam en'rum thaaveethin na'npanaay irunthu vanthirunthaan.

<2> appozhuthu saalamoanum eeraamidam tham aadka'lai anuppi,

<3> en thanthai thaaveethin ethirika'lai aa'ndavar avar tham thaa'l pa'niyach seyyum varai sut'rilum nadanthu vantha poarin kaara'naththaal, avartham aa'ndavaraakiya kadavu'lin peyarukku aalayam ezhuppa avaraal mudiyavillai en'ru neer a'riveer.

<4> ippozhuthoa en kadavu'laakiya aa'ndavar sut'rilum enakkuch samaathaanaththaith thanthu'l'laar. enakku ethiriyumillai; idaiyoo'rumillai.

<5> aakaiyaal 'unakkuppin, un ariya'naiyil naam amarththum un makanea namathu peyarukku aalayaththaik kattuvaan' en'ru aa'ndavar en thanthai thaaveethukkuch sonnapadiyea, en kadavu'laakiya aa'ndavarin peyarukku aalayam ezhuppa e'n'niyu'l'la'lean.

<6> aathalaal, leepaanin keathuru marangka'lai enakken'ru vettivara um oozhiyarka'lukkuk katta'laiyidum; seethoaniyaraip poal maram vetta a'rinthavarka'l en kudika'lu'l oruvarum illai en'ru umakkuth theriyumea. aathalaal en oozhiyar um oozhiyaroadu vealai seyvaarka'l; neer keadkum kooliyai um oozhiyarka'lukkuk koduppean" en'ru sollach sonnaar.

<7> eeraam saalamoanin vaarththaika'laik keatta poathu, mikavum makizhchchiyut'ru, "iththanai earaa'la makka'lai aa'lumpadi thaaveethukku gnaanamu'l'la oru makanaik koduththa aa'ndavaraakiya kadavu'l in'ru vaazhththap pe'ruvaaraaka" en'ru sonnaan.

<8> mealum saalamoanidam aadka'lai anuppi, "neer enakkuch solli anuppiya ellaavat'raiyum therinthu ko'ndean; keathuru marangka'laik ku'riththum, sappeen marangka'laik ku'riththum umathu viruppappadiyea seyvean.

<9> en vealaikkaarar leepaanilirunthu avat'raik ko'ndu vanthu kadaloaraththil searppaarka'l; angkea naan avat'raith theppangka'laakak katti, neer ku'rikkum idaththi'rkuk kadal vazhiyaay anuppi avat'raik karaiyeat'ruvean. avat'rai neer pet'ruk ko'ndu en veettaarukkuth theavaiyaana u'navup porudka'lai neer enakku anuppivaikka vea'ndum" en'ru solli anuppinaan.

<10> appadiyea eeraam saalamoanukku vea'ndiya mattum keathuru marangka'laiyum sappeen marangka'laiyum koduththu vanthaan.

<11> saalamoanoa eeraamin ara'nmanaikku u'navukkaaka irupathaayiram marakkaal koathumaiyum irupathu marakkaal suththamaana oliva e'n'neyum koduththaar. ivvaa'ru saalamoan eeraamukku aa'nduthoa'rum koduththu vanthaar.

<12> aa'ndavarum thaam saalamoanukku vaakka'liththirunthapadi avarukku gnaanaththaith thantharu'linaar. eeraamukkum saalamoanukkum idaiyea amaithi nilavit'ru; iruvarum udanpadikkai seythu ko'ndanar.

<13> saalamoan arasar israayealar anaivarilum vealai seyvatha'rkaaka muppathaayiram pearaith thearnthu ko'ndaar.

<14> ovvoru maathamum avarka'lu'l paththaayiram pearai maat'ri maat'ri leepaanukku anuppi vaiththaar. ivvaa'ru avarka'l ira'ndu maatham veettil irukka vaayppuk kittiyathu. athoaniraam akkooliyaadka'lukkuk ka'nkaa'nippaa'lanaay irunthaan.

<15> saalamoanidam sumai sumappavarka'l ezhupathaayiram pearum, malaiyil kal vettuki'ravarka'l e'npathaayiram pearum irunthanar.

<16> ivarka'laith thavira ovvoru vealaiyaiyum kavanikka moovaayiram mea'rpaarvaiyaa'larka'l irunthanar; makka'laiyum vealaiyaadka'laiyum kavaniththu vara munnoo'ru aa'lunarum irunthanar.

<17> aalayaththukku adiththa'lam ida mika vilaiyurntha ka'rka'laik ko'ndu vanthu avat'raich seerpaduththa avar katta'laiyittaar.

<18> aalayaththaik kattuvatha'rkaaka saalamoanin koththarka'lum, eeraamin koththarka'lum ka'rka'laich sethukka, kipliyar marangka'laiyum ka'rka'laiyum thayaarpaduththinaarka'l.

[1 arasar aakamam 06]

<1> israayeal makka'l ekipthu naattilirunthu ve'liyea'rina naanoot're'npathaam aa'ndilum, saalamoan israayealin arasaraana naankaam aa'ndu siyoa maathamaakiya ira'ndaavathu maathaththilum aa'ndavarudaiya aalaya vealai aarampamaanathu.

<2> saalamoan arasar kattina aalayaththin nee'lam a'rupathu muzham; akalam irupathu muzham; uyaram muppathu muzham.

<3> aalaya munma'ndapam aalayaththin akalaththi'rkuch sariyaay irupathu muzha nee'lamum, paththu muzha akalamum ko'ndirunthathu.

<4> avar aalayaththi'rku va'laivaana sannalka'lai amaiththaar.

<5> koayilaich sut'rilum koayilukkum kadavu'l sannithikkum arukil adaippu mathilin meal a'raika'laiyum, koayilaich sut'rith thaazhvaarangka'laiyum kattinaar.

<6> muthaladukku a'raika'l ainthu muzha akalamum, ira'ndaamadukku a'raika'l aa'ru muzha akalamum, moon'raamadukku a'raika'l eazhu muzha akalamumaay irunthana. avai koayilin suvarka'lilea thaangkaatha padi avar sut'rilum ve'lippu'ramaaka uththirangka'lai amaiththaar.

<7> sethukkich seerpaduththappet'ra ka'rka'laal koayil kattappattathu. aakaiyaal, athu kattappatta poathu, suththiyalka'l, koadarika'l muthalaana entha irumpu aayuthangka'lin saththamum angkea keadkappadavillai.

<8> ira'ndaam maadikku poaki'ra vaayil koayilin valappu'ram irunthathu. suzha'rpadika'laal ira'ndaam maadikkum, ira'ndaam maadiyilirunthu moon'raam maadikkum ea'ra vasathi amaikkap pet'rirunthathu.

<9> ivvithamaay avar koayilaik kattik keathuru marappalakaika'laal athai machchuppaavi mudiththaar.

<10> avar ainthu muzha uyaramaana sut'rukkattuka'lai aalayaththin meal engkum kattuviththaar. avai keathuru marangka'laal moodappattirunthana.

<11> appoathu kadavu'l saalamoanudan uraiyaadi avarai noakki,

<12> nee nam katta'laika'linpadi ozhuki, nam theerppukka'lai ni'raiveat'ri, nam ka'rpanaika'linpadi a'nuppisakaathu nadanthu varuvaayaakil, nee kattuki'ra ik koayilaik ku'riththu naam un thanthai thaaveethukkuch sonna namathu vaarththaiyai unnil ni'raiveat'ruvoam.

<13> israayeal makka'l naduvil vaazhnthu nam makka'laakiya israayealaraik kaividaathiruppoam" en'raar.

<14> appadiyea saalamoan aalayaththaik katti mudiththaar.

<15> aalayach suvarka'lin udpu'raththaik keezhththa'lam thodangki meal machchu varai keathurup palakaika'laal moodinaar. mealum koayilin keezhththa'laththaich sappeen palakaika'laal paavinaar.

<16> aanaal aalayaththin pinpu'raththil, keezhththa'lam muthal meal tha'lam varai irupathu muzha uyaraththukkuk keathuru marap palakaika'laal moodappatta oar idaththai amaiththuth thiruththalaththin udpu'raththai athiparisuththa thalamaaka ea'rpaduththinaar.

<17> avvidaththi'rku munniruntha aalaya nee'lam naa'rpathu muzham.

<18> ippadi aalayaththin udpu'ramengkum keathuru marappalakaika'laal moodiyirunthathum thavira, palakaika'l on'roadu on'ru porunthum idangka'l si'rpa siththirak kalaika'laal azhaku seyyap pattirunthana. ippadiyea paarvaikku oru kallaavathu kaa'nappadaamal koayil muzhuvathum keathuru marappalakaika'laal moodappattirunthathu.

<19> aa'ndavarudaiya udanpadikkaip peazhaiyai vaikka avar aalayaththin udpu'raththil thiruththalaththai amaiththirunthaar.

<20> thiruththalam mattum irupathu muzha nee'lamum, irupathu muzha akalamum, irupathu muzha uyaramumaay irunthathu; athaip pasum ponnaal moodinaar; pali peedaththaiyum keathurup palakaika'laal moodinaar.

<21> thiruththalaththi'rku mun iruntha aalayaththaiyum pasum ponnaal moodi, pon a'nika'l thodukkappatta thakaduka'laith thongka vittaar.

<22> ippadi aalayam muzhuvathum ponnaal moodappadaatha idam on'rum illai. thiruththalaththi'rku mun iruntha palipeedam muzhuvathaiyum ponnaal moodinaar.

<23> avar thiruththalaththil oliva marangka'laal paththu muzha uyaramaana iru kerupeemka'laich seythu vaiththaar.

<24> kerupeemka'lin i'rakkaika'ludaiya nee'lam ainthu muzham; i'rakkaika'lin munaika'lukku idaiyea iruntha thooram paththu muzham. mat'rak kerupeemum paththu muzham.

<25> iru kerupeemka'lum orea a'lavaayum, orea vealaippaadudaiyanavaayum irunthana.

<26> athaavathu oru kerupeemum athea a'lavaay irunthathu.

<27> avar akkerupeemka'lai u'l aalayaththin naduvea vaiththaar. avat'rin i'rakkaika'l virinthirunthathinaal, oru kerupeemin i'rakkai oru pakkaththuch suvarilum, mat'rak kerupeemin i'rakkai ma'rupakkaththuch suvarilum thodumpadiyaayirunthana. aalayaththin naduvil avat'rin i'rakkaika'l on'rai on'ru thottuk ko'ndirunthana.

<28> avar akkerupeemka'laiyum ponnaal moodinaar.

<29> aalayaththin suvarka'l muzhuvathum, sut'rilum thongkikko'ndiruntha kerupeemka'lum, eechcha marangka'lum innum pi'ra oaviyangka'lumaana si'rpa siththira vealaika'laal azhaku seyyappattirunthana.

<30> aalayaththuth tha'langka'laiyum avar u'l'lum pu'ramum ponnaal moodinaar.

<31> thiruththalaththin vaayilukku oliva marangka'laal kathavuka'laiyum, ainthu koa'namu'l'la thoo'nka'laiyum seythuvaiththaar.

<32> oliva maraththaalaana antha irattaik kathavuka'laik kerupeemka'lum, eechcha marangka'lum innum pi'ra oaviyangka'lumaana si'rpa siththira vealaika'laalum azhaku seythu ivai anaiththaiyum ponnaal alangkariththaar.

<33> avar aalayaththin vaayilukkum oliva maraththinaal naanku koa'namu'l'la thoo'nka'lai ni'ruththinar.

<34> mealum athan pakkaththil sappeen maraththaal iru kathavuka'laich seythu vaiththaar. ovvoru kathavum ira'ndu madippaaych seyyappattirunthathu; enavea, kathavuka'laith thi'rakkum poathu iru madippup palakaika'l on'roadon'ru searnthea thi'rakkappadum.

<35> avat'raik kerupeemka'lum eechcha marangka'lum innum pi'ra oaviyangka'lumaana si'rpa siththira vealaippaaduka'laal azhaku seythu, avat'rin a'lavuppadi avat'raip ponnaal alangkariththaar.

<36> u'lmut'raththai moon'ru varisai sethukkap pet'ra ka'rka'laalum oru varisai keathurup palakaika'laalum amaiththaar.

<37> naankaam aa'ndu siyoa maathaththil aa'ndavarudaiya aalayaththukku adikkal naattappattathu.

<38> pathinoaraam aa'ndu pool en'ra ettaam maathaththil aalayaththin ellaa vealaika'lum mut'rup pet'rana. atha'rkuth theavaiyaana ellaath thattumuttuch saamaanka'lum thayaaraakina. avar athaik katti mudikka eazhu aa'nduka'l aayina.

[1 arasar aakamam 07]

<1> saalamoan tham ara'nmanai muzhuvathaiyum kattimudikkap pathin moon'ru aa'nduka'l aayina.

<2> avar 'leepaanin vanam' en'ra maa'likaiyaiyum kattinaar. athu noo'ru muzha nee'lamum, aimpathu muzha akalamum, muppathu muzha uyaramumaay irunthathu. mealum atha'rkuk keathuru marath thoo'nka'lin naduvea naanku nadaipaathaika'l irunthana. eanenil avar keathuru marangka'laith thoo'nka'laaka vettiyirunthaar.

<3> ovvoru varisaiyilum pathinainthu thoo'nka'l irunthana. antha naa'rpaththainthu thoo'nka'lin meal amainthiruntha va'laivu keathuru marangka'laaleayea moodappattirunthathu.

<4> aththoo'nka'l on'rukkon'ru ethiraayirunthathuman'ri,

<5> orea a'lavu idaive'liyil naattappattirunthathaal avai on'rukkon'ru nearaaka irunthana. aththoo'nka'lin meal orea a'lavu'l'la sathura uththirangka'l vaikkappattirunthana.

<6> avar aimpathu muzha nee'lamum, muppathu muzha akalamumaana thoo'nka'laik ko'nda oru ma'ndapaththaiyum kattinaar. ipperiya ma'ndapaththi'rku ethiril vea'ru thoo'nka'lai ni'ruththi, aththoo'nka'lin meal uththirangka'littu vea'roru ma'ndapaththaiyum kattinaar.

<7> neethiyirukkai amainthirukki'ra ariya'nai ma'ndapaththaiyum kattinaar. athaik keezhththa'lam muthal mealtha'lam varai keathurup palakaika'laal paavinaar.

<8> amma'ndapaththin naduvea athea maathiriyaakach seyyappatta oru neethiyirukkai ma'ndapam irunthathu. saalamoan thaam ma'nanthu ko'nda paaravoanin maka'lukkum amma'ndapaththaip poan'ru vea'roru ma'ndapaththaik kattinaar.

<9> ikkattadangka'l ellaam, u'l'lum pu'ramum, tharai muthal suvarin uchchi varai, ve'liyea amaintha periya mut'ram varaikkum, orea a'lavuppadi sethukkap pet'ra vilaiyea'rap pet'ra ka'rka'laal kattappattirunthana.

<10> adiththa'lamoa paththu muzhamum ettu muzhamumaana vilaiyea'rap pet'ra periya ka'rka'laal kattappattirunthathu.

<11> athan meal orea a'lavu'l'la vilaiyea'rappet'ra ka'rka'lum poadappattirunthana. keathuru palakaika'lum athea a'lavinpadi a'rukkappattirunthana.

<12> periya mut'ram vatta vadivamaay irunthathu. athil moon'ruvarisai sethukkap pet'ra kat'roo'nka'lum, oru varisai izhaiththa keathuru maraththoo'nka'lum naattappattirunthana. aa'ndavarudaiya aalayaththin u'l mut'ramum athan mun ma'ndapamum avvaa'rea amaikkap pet'rirunthana.

<13> saalamoan arasar theerilirunthu eeraam enpavanai varavazhaiththirunthaar.

<14> ivan nepthali koaththiraththaa'laakiya oru vithavaiyin makan. ivan thanthai theer nakaraththaan. ivan piththa'lai vealaiyil kaithearnthavan. ellaavithap piththa'lai vealaiyaiyum seyyaththakka mathi nudpam vaaynthavan. eeraam saalamoan arasaridam vanthu avar sonna vealaiyai ellaam seythaan.

<15> ivan ira'ndu piththa'laith thoo'nka'laich seythaan. ovvoru thoo'num pathinettu muzha uyaramum, pannira'ndu muzhach sut'ra'lavum u'l'lathaay irunthathu.

<16> aththoo'nka'lin uchchiyil vaikkap piththa'laiyinaal vaarkkappatta ira'ndu thoo'n mukaduka'laich seythaan. ovvoru mukadum ainthu muzha uyaramaay irunthathu.

<17> avviru piththa'lai mukaduka'lukkum valaipoan'ra pinnalka'lum, sangkili poan'ra thongkalka'lum, mukatti'rku eazhaaka amainthirunthana.

<18> thoo'nka'laich seytha vithamaavathu: thoo'nka'lin uchchiyin mealu'l'la mukaduka'lai moodumpadikku mukadu ovvon'rilum pinnalin meal sut'rilum ira'ndu varisai maathu'lam pazhangka'lai amaiththaan.

<19> ma'ndapaththin munpu'raththilirukkum thoo'nka'ludaiya uchchiyin mealu'l'la mukaduka'loa leelimalar vealaippaadudan naanku muzha uyaramudaiyanavaay irunthana.

<20> mealum, ira'ndu thoo'nka'lin mealu'l'la mukaduka'lin pinnalka'lukku arukea thoo'nka'lin a'lavukkuth thakunthapadi vea'ru mukaduka'lum mealea vaikkappattirunthana. ivvira'ndaam vakai mukaduka'laich sut'rilum ira'ndu varisaiyaay irunoo'ru maathu'lam pazhangka'l amaikkappattana.

<21> intha ira'ndu thoo'nka'lai aalaya ma'ndapaththil naattinaan. avan valappu'raththil naattina thoo'nukku jaakkin en'rum, idappu'raththil naattina thoo'nukkup poasu en'rum peyarittaan.

<22> thoo'nka'lin mukattil leeli malaraal seyyappatta vealaippaattai vaiththaan. ivvithamaayth thoo'nka'lin vealai mudinthathu.

<23> avan vaarppuk kadal en'ra vattamaana thottiyaiyum kattinaan. athan akalam paththu muzham, uyaram ainthu muzham, sut'ra'lavu muppathu muzham.

<24> athan keezhea sut'rilum paththu muzhaththi'rkuk koththu vealaippaaduka'l seyyappattirunthana. thotti vaarkkappatta poathu pala iru varisaich siththiramum thottiyoadu on'raay vaarkkappattirunthana.

<25> akkadal thotti panniru eruthuka'lin meal vaikkappattirunthathu. avat'ril moon'ru vadakkaiyum, moon'ru mea'rkaiyum, moon'ru the'rkaiyum, moon'ru kizhakkaiyum, noakki irunthana. kadal thotti eruthuka'lin mealeayum, ivat'rin pinpu'rangka'l atha'rkadiyilum irunthana.

<26> thottiyin kanam moon'ru angkulamum, athan vi'limpu paanaiyin vi'limpaip poalavum, malarntha leelimalarin ithazhaippoalavum irunthana. athu ira'ndaayiram kudam tha'n'neer ko'l'lum.

<27> athu thavira eeraam paththu ve'nkalach sathurap paathangka'laiyum seythaan. ovvoru paathamum naanku muzha nee'lamum, naanku muzha akalamum, moon'ru muzha uyaramumaay irunthathu.

<28> anthap paathangka'l valai vealaippaattaal i'naikkappattu, i'naippukka'lil siththira vealaippaaduka'l seyyappattirunthana.

<29> va'laiyam muthaliya si'rpa a'nika'lukku'l singkangka'lum kaa'laika'lum kerupeemka'lum vaikkappattirunthana. santhuka'lin mealum keezhum avvithamaana singkangka'lum kaa'laika'lum, neerththaaraipoal thongkik ko'ndiruntha piththa'laith thakaduka'lum irunthana.

<30> ovvoru paathaththukkum naanku piththa'lai achchuka'lum uru'laika'lum irunthana. thottiyin keezh naanku koadika'lukkum kopparaiyaith thaangka vaarkkappatta puyangka'lin naanku kaathuka'lum on'rukkon'ru nearaay irunthana.

<31> paathaththinmeal thotti nilaiko'l'la oru pa'l'lam irunthathu. ve'liyeayirunthu paarththaal athu oru muzha uyaramaana vadivupoal irunthathu. thoo'nka'lin koa'nangka'lukku'l pala si'rpangka'lum seyyappattirunthana. iru thoo'nka'lin idaive'lika'loa vattamaay illaathu sathuramaay irunthana.

<32> paathaththin naanku koa'nangka'loadu searntha naanku uru'laika'l paathaththin keezhea on'roadon'ru searnthirukkum. ovvon'rum on'rarai muzha uyaram.

<33> uru'laika'lin vealaippaadu thear uru'laika'lin vealaippaattai oththirunthathu. avat'rin achchuka'lum sut'ru vattangka'lum sut'rukkattaika'lum kudangka'lum vaarkkappattirunthana.

<34> paathaththinudaiya naanku moolaika'lilum thaangkum kaalka'l paathaththilirunthu pu'rappaduki'ra thani vaarppaaka irunthathu paathaththoadu i'naikkappattirunthana.

<35> ovvoru paathaththin thalaippilum arai muzha uyaramu'l'la va'laivaana varampu irunthathu. athan mea'rpakuthi thotti pathiyaththakka vithamaayum, palavitha koththu vealaipaattuch si'rpangka'laal amainthathaayum irunthathu. ivai paathaththoadu searntha orea vaarppaay irunthana.

<36> avan ve'nkalangka'lin idaiyilum, koa'nangka'lin idaiyilum kerupeemka'l, singkangka'l, peareechchagn soalaika'ludaiya si'rpangka'laich sethukkinaan. aanaal sethukkappatta ivai ellaam si'rpam poalillaamal, uyirudan ni'rpathu poala, sut'rilum uruvangka'l pathikkappattanavaayirunthana.

<37> ippadiyaaka eeraam anthap paththup paathangka'laiyum seythaan. avai ellaam orea vaarppum, orea a'lavum, orea vithak koththu vealaippaadumaayirunthana.

<38> avan paththu ve'nkalath thottika'laiyum seythaan. ovvoru thottiyum naa'rpathu 'paad' en'ra kudam ko'l'lum. ovvoru thottiyum naanku muzha akalamaay irunthathu. anthap paththum ovvoru paathaththinmeal vaikkappattirunthana.

<39> avan ainthu paathangka'lai aalayaththin valappu'raththilum, ainthu paathangka'lai aalayaththin idappu'raththilum vaiththaan. aanaal kadal en'ra thottiyaik kizhakkil aalayaththin valappu'raththilea the'rku noakki vaiththaan.

<40> eeraam kopparaika'laiyum a'ndaakka'laiyum kalayangka'laiyum seythaan. ivvithamaay eeraam aa'ndavarudaiya aalayaththukkaakach saalamoan arasar seyyach solliyiruntha mat'ra vealaika'laiyum seythu mudiththaan.

<41> avaiyaavana: ira'ndu thoo'nka'lum, ira'ndu thoo'nka'ludaiya munaiyin mealirukkum si'rpa a'niyaana ki'n'nangka'lum, thoo'nka'ludaiya munaiyin mealirukkum ira'ndu valaippinnalka'lum,

<42> thoo'nka'lin mealu'l'la ira'ndu uru'ndaik ki'n'nangka'lai moodumpadi ovvoru valaippinnalukkum amaiththa ira'ndu varisai maathu'lam pazhangka'lum aaka ira'ndu valaippinnalukkum naanoo'ru maathu'lam pazhangka'lum, paththu paathangka'lum,

<43> paathangka'lin meal vaiththa paththuk kopparaika'lum,

<44> oru kadal thottiyum, kadal thottiyin keezhirukki'ra panniru eruthuka'lum,

<45> kopparaika'lum a'ndaakka'lum kalayangka'lumaam. aa'ndavarudaiya aalayaththukkaakach saalamoan arasarukku eeraam seytha thattumuttuka'l ellaam suththamaana piththa'laiyaal seyyappattirunthana.

<46> yoarthaanukkaduththa samave'liyil sokkoaththukkum sarthaanukkum naduveayu'l'la ka'lima'n tharaiyil arasar ivat'rai vaarppiththaar.

<47> intha thattu muttuka'l ellaavat'raiyum saalamoan aalayaththil vaiththaar. inthath thattu muttuka'l mika athikamaay irunthamaiyaal, avat'rin piththa'laiyin edai ka'nikkappadavillai.

<48> mealum saalamoan, aa'ndavadaiya aalaya oozhiyaththi'rku vea'ndiyavat'rai ellaam seythaar. athaavathu pon peedaththaiyum, samookaththu appangka'lai vaikkum pon measaiyaiyum,

<49> thiruththalaththi'rku munpaakap pasumpon vi'lakkuth tha'nduka'l valappu'ram ainthaiyum, idappu'ram ainthaiyum, avat'rin meal ponnaal leelimalar vi'lakkuka'laiyum, pon ku'raduka'laiyum seythu vaiththaar.

<50> pasumpon kudangka'laiyum kaththirika'laiyum kalasangka'laiyum ki'n'nangka'laiyum thoopakkalasangka'laiyum, makaa parisuththamaana u'l aalayaththinudaiya kathavuka'lin ponnaana mu'laika'laiyum, aalaya maa'likaik kathavuka'lin ponnaana mu'laika'laiyum seythaar.

<51> ivvithamaaych saalamoan arasar aa'ndavarudaiya aalayaththukkaakach seytha vealaika'lellaam mudinthana. appozhuthu saalamoan tham thanthai thaaveethu parisuththa kaa'nikkaiyaaka nearnthu ko'nda ve'l'liyaiyum, ponnaiyum thattumuttuka'laiyum ko'nduvanthu aa'ndavarudaiya aalayaththin karuvoolangka'lil vaiththaar.

[1 arasar aakamam 08]

<1> appozhuthu kadavu'ludaiya udanpadikkaip peazhaiyaith thaaveethin nakar seeyoaninin'ru ko'ndu varumpadi israayealin moopparum israayealin koaththirath thalaivarka'lum kudumpath thalaivarka'lum yerusaleami'rku saalamoan arasaraik kaa'na vanthanar.

<2> israayealar anaivarum eazhaam maathamaakiya eththaaneem maathap pa'ndikaiyin poathu saalamoan arasaridam vanthanar.

<3> israayealin mooppar anaivarum vanthavudan kurukka'l aa'ndavarudaiya peazhaiyai eduththu,

<4> aa'ndavarudaiya peazhaiyaiyum vaakku'ruthiyin peazhaiyaiyum thiruththalaththin parisuththa thattu muttuka'l anaiththaiyum kurukka'lum leaviyarum thookkich sen'ranar.

<5> saalamoan arasarum avaroadu israayeal makka'l anaivarum peazhaikku munpaaka nadanthu sen'ranar. ka'nakkat'ra aaduka'laiyum maaduka'laiyum paliyittanar.

<6> appadiyea kurukka'l aa'ndavarudaiya udanpadikkaip peazhaiyai aalayaththin thiruththalamaakiya makaa parisuththa idaththil kerupeemka'ludaiya i'rakkaika'lin keezh ko'nduvanthu vaiththanar.

<7> akkerupeemka'l peazhaiyirukkum idaththil thangka'l iru i'rakkaika'laiyum viriththu, mealirunthu peazhaiyaiyum athan tha'nduka'laiyum moodikko'ndirunthana.

<8> thiruththalaththi'rku munnaal parisuththa idaththil kaa'nappadakkoodiya tha'nduka'l ippoathu ve'liyea kaa'nappadavillai. avai in'ru varai angkea thaan irukkin'rana.

<9> israayeal makka'l ekipthu naattilirunthu pu'rappatta pin kadavu'l avarka'loadu udanpadikkai seythu ko'nda poathu, moayeesan oreapil appeazhaiyil vaiththa iru ka'rpalakaika'leayan'ri athil vea'ron'rum illai.

<10> kurukka'l parisuththa idaththilirunthu pu'rappadavea oru meakam kadavu'ludaiya aalayaththai nirappit'ru.

<11> am meakaththin poruttu kurukka'l thiruppa'ni puriya angku ni'rkak koodaamal poayit'ru. aa'ndavarudaiya maadchi aa'ndavarudaiya aalayaththai nirappit'ru.

<12> appozhuthu saalamoan, "naam meakaththil thangki vaazhvoam' en'ru aa'ndavar solliyirukki'raar.

<13> aa'ndavarea, neer thangki vaazhath thakuntha veedum, neer en'ren'rum irukkaththakka ariya'naiyumaana aalayaththai naan kattiyu'l'lean" en'ru sonnaar.

<14> pinnar israayeal makka'l pakkam thirumpi avarka'lai aaseervathiththaar. avarka'l ellaarum avvidaththileayea nin'ranar.

<15> saalamoan sonnathaavathu: "israayealin kadavu'laakiya aa'ndavar vaazhththap pe'ruvaaraaka! avar en thanthai thaaveethukkuth tham vaayinaal solliyirunthathaith tham kaika'linaal ni'raiveat'riyu'l'laar.

<16> avar, 'nam makka'laakiya israayealai naam ekipthilirunthu meetta naa'lmuthal, namathu peyar vi'langkumpadi oar aalayam ezhuppuvatha'rkaaka israayealin ellaak koaththirangka'lilumu'l'la oru nakarai naam thearnthu ko'l'laamal, nam israayeal makka'lmeal thalaivanaay irukkumpadi thaaveethaiyea thearnthuko'ndoam' en'raar.

<17> israayealin kadavu'laakiya aa'ndavar peyarukkuk koayilaik katta vea'ndum en'ra viruppam en thanthai thaaveethukku irunthathu.

<18> aayinum aa'ndavar en thanthai thaaveethai noakki, 'nam peyarukku aalayaththaik katta vea'ndum en'ru nee un manaththil virumpinathum, athupat'ri yoasiththathum nalla kaariyanthaan.

<19> aayinum nee avvaalayaththaik kattap poaki'rathillai. unnilirunthu uthikkum un makanea nam peyarukku avvaalayaththaik kattuvaan' en'raar.

<20> ippozhuthu aa'ndavar thaam koo'riya vaarththaiyai ni'raiveat'rinaar. aa'ndavar sonnapadiyea naan en thanthai thaaveethin vazhiththoan'ralaay israayealin ariya'naiyil veet'rirunthu israayealin kadavu'laakiya aa'ndavar peyarukku aalayaththaik kattinean.

<21> aa'ndavar nam munnoarka'lai ekipthu naattilirunthu meettu vantha poathu avarka'loadu avar seythu ko'nda udanpadikkai peazhaikku'l irukkin'rathea; atha'rkaaka oar idaththai ea'rpaduththinean' en'raar.

<22> pinpu saalamoan aa'ndavarudaiya peedaththukku mun israayeal sapaiyaar munnilaiyil nin'ru vaanaththai noakkith tham kaika'lai viriththu sonnathaavathu:

<23> israayealin kadavu'laakiya aa'ndavarea, mealea vi'n'nilum keezhea ma'n'nilum umakku i'naiyaana kadavu'l illai. um thirumun thangka'l muzhu ithayaththoadum nadantha um adiyaarka'loadu neer udanpadikkai seythu umathu irakkaththaiyum avarka'lukkuk kaatti varuki'reer.

<24> neer um adiyaanaakiya en thanthai thaaveethukkuk koduththa vaakku'ruthiyaik kaaththaru'lineer. athai um vaayinaal solli um kaika'linaal ni'raiveat'rineer.

<25> atha'rku innaa'lea saadchi. israayealin kadavu'laakiya aa'ndavarea, neer um adiyaanaakiya en thanthai thaaveethai noakki, 'nee namakku munpaaka nadanthathupoal un puthalvarum namakku munpaaka nadakkumpadi thangka'l vazhiyaik kaappaarka'leayaanaal israayealin ariya'naiyil veet'rirukkum urimaiyaa'lan namakku munpaaka unakku illaamal poavathillai' en'ru sonnathai ippozhuthu ni'raiveat'rum.

<26> israayealin kadavu'laakiya aa'ndavarea, um adiyaanaakiya en thanthai thaaveethukku neer sonna umathu vaarththaiyai u'ruthippaduththiyaru'lum.

<27> kadavu'l u'nmaiyil poomiyil thangki vaazhvaaraa? vaanakangka'lum vaanaathi vaanakangka'lum ummaik ko'l'la iyalaathen'raal, naan kattiyu'l'la ivvaalayam emmaaththiram!

<28> en kadavu'laakiya aa'ndavarea, um adiyaan in'ru um thirumun seyki'ra vi'n'nappaththaiyum man'raattaiyum keattu um adiyaanudaiya man'raattukkum vea'nduthalukkum irangkiyaru'lum.

<29> um adiyaan ivvidaththil seyyum vi'n'nappaththai neer keattaru'lumpadi, 'nammudaiya peyar ivvidaththil vi'langkum' en'ru neer sonna idamaakiya intha aalayaththin meethu iravum pakalum umathu thirukka'n noakkiyaru'lum.

<30> um adiyaanum, ivvidaththil vi'n'nappam seyyavirukki'ra um makka'l israayealarum evvitha vi'n'nappaththaik ko'nduvanthaalum, avarka'lukkuch sevimaduththaru'lum. vi'n'nakamaakiya umathu u'raividaththil athai neer keadpeeraaka; keattu, avarka'lai mannippeeraaka.

<31> oruvan than ayalaanukkuth theengku izhaiththathan poruttu antha ayalaan avan meethupazhi sumaththi, aalayap peedaththin mun avan aa'naiyidumpadi seythaal,

<32> appoathu neer vi'n'nil avanathu vazhakkai visaariththu, neethi vazhangki, aniyaayakkaaranaik ka'ndiththu. avanathu ketta nadaththaiyai avan thalaiyinmeal sumaththi, avanaik kut'ravaa'liyaakath theerththu, neethimaanukku avanathu neethikkuth thakunthapadi avanai neethimaanaakki, ivvaa'ru um adiyaarukku neethi vazhangkuveeraaka.

<33> um makka'laakiya israayealar umakku ethiraayp paavam seythathinaal ethirika'lukkup pu'ramuthuku kaatti oadi, pi'raku manam varunthi ummidam thirumpi, um peyarai a'rikkaiyittu ivvaalayaththukku munpaaka vanthu, ummai noakki vi'n'nappaththaiyum vea'nduthalaiyum seythaal,

<34> vi'n'nilirunthu neer avarka'lathu man'raattaik keattu, um makka'laakiya israayealarin paavaththai manniththu, avarka'lin munnoarkku neer koduththa naattukku avarka'laith thirumpi varachseyveeraaka.

<35> avarka'l umakku ethiraayp paavam seythathinaal vaanam adaipattu mazhai peyyaathirukkum poathu, avarka'l ivvidaththi'rku vanthu man'raadi umathu peyar vi'langkath thavam purinthu thaangka'l padum thunpaththin poruttuth thangka'l paavangka'lai vittu manam thirumpinaal,

<36> vi'n'nilirunthu neer avarka'lukkuch sevisaayththu, um adiyaarum um makka'lumaakiya israayealar seytha paavaththai manniththaru'lum. avarka'l nadakka vea'ndiya nalvazhiyai avarka'lukkuk kaatti neer um makka'lukkuch sonthamaakak koduththa umathu naattil mazhai pozhiyach seytharu'lum.

<37> naattil pagncham, ko'l'lainoay, va'radchi, saavi, vettuki'li, poognchu'nam u'ndaaki'ra poathum, avarka'lin ethirika'l nakarka'lai mut'rukaiyittu avarka'laith thunpu'ruththum poathum, ko'l'lai noayaavathu vea'rentha noayaavathu varuki'ra poathum,

<38> um makka'l israayealarukku evvithach saapamoa thunpamoa varuki'ra poathum, avarka'l thangka'l ithaya noayai u'narnthu ivvaalayaththukku vanthu thangka'l kaika'lai viriththuch seyyum ellaa vi'n'nappangka'laiyum vea'nduthalka'laiyum,

<39> umathu u'raividamaakiya vi'n'ninin'ru neer keattu manniththu, avanavan ithaya noakkaththukkum viruppaththukkum seykaika'lukkum thakunthapadi pirathipalan a'lippeeraaka. eanenil, neer oruvarea ellaa manitharin ithayaththaiyum a'rinthavar.

<40> avvitham seythaal, neer engka'l munnoarukkuk koduththa naattil avarka'l vaazhnaa'l muzhuvathum umakku agnchi nadappaarka'l.

<41> um makka'laakiya israayeal allaatha pu'ravinaththaar umathu pukazhpet'ra peyaraiyum umathu kaivanmaiyaiyum umathu thoa'l valimaiyaiyum kea'lviyut'ru, um peyarin poruttuth tholai naattilirunthu vanthu,

<42> engkum pukazh pet'ra ichseythiyaal avarka'l ingku vanthu vi'n'nappam seyyum poathu,

<43> umathu u'raividamaakiya vi'n'nilirunthu neer avarka'lathu kuralaik keattu, avarka'l keadpavat'rai ellaarma aru'lveeraaka. ithanaal poomiyin makka'l ellaarum um makka'l israayealaip poal umakku agnchi, naan kattina ivvaalayaththil umathu peyar vi'langkuki'rathen'ru a'rinthu ko'lvaarka'l.

<44> neer um makka'lai anuppum vazhiyileayea avarka'l thangka'l pakaivarka'loadu poaridap pu'rappadum poathu, neer thearnthuko'nda innakarukkum, umathu peyar vi'langka naan kattiyu'l'la ivvaalayaththukkum nearaaka avarka'l thirumpi ummai noakki vi'n'nappam seythaal,

<45> vi'n'nilirunthu neer avarka'lathu vi'n'nappaththaiyum vea'nduthalaiyum keattu avarka'lukku neethi seluththuveeraaka.

<46> avarka'l umakku ethiraayp paavam seythu (eanenil paavam seyyaatha manithan oruvanumillai), neer avarka'lmeal koapam ko'ndu, avarka'lai ethirika'l kaiyil oppadaiththu, appakaivarka'l avarka'laith thooraththilaavathu arukilaavathu irukki'ra thangka'l naatti'rkuch si'rai pidiththuk ko'ndu poakum poathum,

<47> avarka'l si'raippaduththappatta naattil thaangka'l manam varunthi mananthirumpi, 'naangka'l paavam seythu, akkiramam purinthu, theeyavazhiyil nadanthoam' en'ru thangka'l adimaith tha'laiyilirunthu ummai noakki vea'ndumpoathum,

<48> thaangka'l si'raippaduththappatta thangka'l pakaivarin naattil, thangka'l muzhu ithayaththoadum thangka'l muzhu aanmaavoadum umathu pakkam thirumpi neer avarka'lin munnoarka'lukkuk koduththa naatti'rkum, neer thearnthuko'nda innakarukkum, umathu peyar vi'langkum poruttu naan kattiyu'l'la intha aalayaththi'rkum nearaakath thirumpi ummai man'raadumpoathum,

<49> umathu ariya'naiyin nilaiyaana idamaakiya vi'n'nilirunthu neer avarka'lathu vi'n'nappaththaiyum vea'nduthalaiyum keattu avarka'lukku neethi vazhangkum.

<50> um makka'l umakku ethiraaych seytha paavaththaiyum, umathu katta'laiyai mee'riya avarka'ludaiya ellaath thuroakangka'laiyum manniyum. avarka'laich si'raipidiththavarka'l avarka'l meal irangka um irakkaththai avarka'lukku kaattiyaru'lum.

<51> eanen'raal, avarka'l ekipthu enum irumpuk kaa'lavaayin naduvilirunthu neer pu'rappadach seytha um makka'lum umathu vaarisumaay irukki'raarka'l an'roa?

<52> avarka'l ummai noakki vea'ndik ko'lvathinpadi ellaam, neer avarka'lukkuch seyyumpadi um adiyaanin vea'nduthalukkum, um makka'l israayealin vea'nduthalukkum neer sevi saayppeeraaka.

<53> eanen'raal, en kadavu'laakiya aa'ndavarea! neerea, em munnoarka'lai ekipthilirunthu meetta poathu, um oozhiyan moayeesan moolam sonnapadi neer poomiyin ellaa makka'lilum avarka'lai umakkuch sonthamaakath thearntheduththeer."

<54> saalamoan aa'ndavarai noakki ich sepaththaiyum vea'nduthalaiyum ellaam seythu mudiththa pinpu, aa'ndavarudaiya palipeedaththi'rku munpaaka ezhunthu nin'raar. eanenil avar muzhanthaadpadiyittu vaanaththai noakkith tham kaika'lai viriththirunthaar.

<55> avar nin'ruko'ndu israayeal sapaipai ellaam aaseervathiththu uraththa kuralil sonnathaavathu:

<56> thaam mozhinthapadiyea tham makka'l israayealukkuch samaathaanaththai aru'liya aa'ndavar poat'ri! avartham adiyaan moayeesan moolam sonna nalvaakkuka'lil on'raavathu vee'npoakavillai.

<57> nam kadavu'laakiya aa'ndavar nammaik kaividaamalum, nammaith tha'l'lividaamalum, nam munnoaroadu irunthathupoal nammoadum iruppaaraaka.

<58> naam avarudaiya vazhika'lilellaam nadappatha'rkum, avar nam munnoarukkuk koduththa katta'laika'laiyum sadangku mu'raika'laiyum theerppuka'laiyum kaikko'lvatha'rkum avar nam ithayangka'laith tham pakkam thiruppuvaaraaka.

<59> avar tham oozhiyanukkum tham makka'laam israayealukkum anthantha naa'lil neethi vazhangkuvatha'rku naan aa'ndavar mun samarppiththa ivvi'n'nappangka'l iravum pakalum nam kadavu'laakiya aa'ndavar thirumun iruppanavaaka.

<60> appoathalloa neer aa'ndavar en'rum, ummai an'ri vea'roru kadavu'l illai en'rum ellaa makka'lum a'rivaarka'l!

<61> aathalaal naam in'ru seyki'rathu poal avarudaiya katta'laika'lin padi nadakkavum, avarudaiya sattangka'laik kaikko'l'lavum nam ithayam nam kadavu'laakiya aa'ndavar thirumun ni'raivu'l'lathaay irukkak kadavathaaka" enpathaam.

<62> pinpu arasarum avarudan iruntha israayealaranaivarum aa'ndavar thirumun palika'laich seluththinaarka'l.

<63> saalamoan aa'ndavarukkuch samaathaanap palika'laaka irupaththira'ndaayiram maaduka'laiyum, iladchaththu irupathinaayiram aaduka'laiyum vettip paliyittaar. ivvithamaay arasarum israayeal makka'lum aa'ndavarudaiya aalayaththai apishukam seythaarka'l.

<64> aa'ndavar thirumun iruntha piththa'laip palipeedam thakanappalika'laiyum u'navup palika'laiyum samaathaanap palika'lin kozhuppaiyum ko'l'la maattaamal si'riyathaayirunthapadiyaal, arasar aalayaththukku munniruntha mut'raththin naduppakuthiyaip parisuththappaduththi, an'ru angkea thakanap palika'laiyum samaathaanap palika'lin kozhuppaiyum seluththinaar.

<65> akkaalaththil thaan saalamoanum, eamaaththin ellai muthal ekipthin nathi varai avaroadu vaazhnthu vantha israayealar anaivarum nam kadavu'laakiya aa'ndavar thirumun eazhu naa'lum atha'rkup pinpu vea'ru eazhu naa'lum, aakap pathinaanku naadka'laaka aadamparamaana thiruvizhaak ko'ndaadinaarka'l.

<66> ettaam naa'lil avar makka'lukku vidai koduththu anuppinaar. avarka'l veanthanai vaazhththi, aa'ndavar tham oozhiyan thaaveethukkum tham makka'l israayealukkum seytha ellaa nanmaika'lukkaakavum akka'liththu manamakizhchchiyoadu thaththam illam eakinar.

[1 arasar aakamam 09]

<1> saalamoan aa'ndavarin aalayaththaiyum ara'nmanaiyum, thaan seyya virumpina ellaavat'raiyum kattimudiththa pinpu nikazhnthathaavathu:

<2> aa'ndavar saalamoanukkuk kaapaavoanil thoan'rinathu poal, innoru mu'raiyum avarukkuth thoan'ri, sonnathaavathu:

<3> namathu munnilaiyil nee seytha vi'n'nappaththaiyum vea'nduthalaiyum keattoam. nee kattina ivvaalayaththil namathu peyar en'ren'rum vi'langkath thakkathaaka athaip parisuththamaakkinoam. namathu ithayamum namathu ka'n'num ennaa'lum athan mealeayea irukkum.

<4> naam unakkuk katta'laiyitta ellaavat'raiyum nee seythu, nam katta'laika'laiyum theerppuka'laiyum kadaippidikkumpadi namathu thirumun e'liya manaththudanum ithaya nearmaiyudanum un thanthai thaaveethu nadanthathupeal neeyum nadappaayaanaal,

<5> 'israayealin ariya'naiyil veet'rirukkum urimaiyaa'lan unakku illaamal poavathillai' en'ru un thanthai thaaveethukku naam sonnapadiyea, israayealinmeal un aadchi en'ren'rum nilaikkach seyvoam.

<6> aanaal neengka'lum ungka'l pi'l'laika'lum nammai vittup pinvaangki naam ungka'lukku vithiththa nam katta'laika'laiyum sadangku mu'raika'laiyum pinpat'raathu anniya theavarka'lai vazhipattu aaraathiththaal,

<7> naam israayealukkuk koduththu'l'la naattilirunthu avarka'lai ve'liyeat'ruvoam. namathu peyar vi'langka naam parisuththamaakkina ivvaalayaththai nam munnilaiyil iraathapadi thakarththe'rivoam. athu israayeal makka'l anaivarukkumea pazhamozhiyaakavum izhi sollaakavum irukkum.

<8> atha'rku ivvaalayamea mea'rkoa'laay irukkum. ivvaalayaththaik kadanthu poaki'ra evarum viyapput'ru izhivaayp peasi, 'aa'ndavar innaatti'rkum ivvaalayaththi'rkum ippadich seythathu ean?' en'ru keadpar.

<9> atha'rku mat'ravarka'l, 'ivvinaththaar thangka'l munnoarka'lai ekipthu naattilirunthu meettu vantha thangka'l kadavu'laakiya aa'ndavarai vittu vittu anniya theavarka'laip pinpat'ri avarka'lai va'nangki vazhipattanar. enavea, aa'ndavar iththeemaika'l anaiththum avarka'lmeal varach seythaar' en'ru ma'rumozhi solvar" en'raru'linaar.

<10> aalayam, ara'nmanai aakiya ivvira'ndaiyum saalamoan katti mudiththa irupathaam aa'ndu mudintha pinnar,

<11> theerin arasan eeraam saalamoanukkuth theavaippatta poathellaam keathuru, sappeen marangka'laiyum ponnaiyum koduththu vanthaan. athan poruttuch saalamoan arasar eeraamukkuk kalileayaa naattilu'l'la irupathu nakarka'laik koduththaar.

<12> thanakkuch saalamoan koduththiruntha nakarka'laip paarvaiyida eeraam theevilirunthu pu'rappattu vanthaan. aanaal avai avanukkup pidikkavillai.

<13> enavea avan, "en sakoatharanea, nee enakkuk koduththu'l'la nakarka'l ivaithaanaa?" en'ru keattu avat'ri'rkuk kaapul en'ru peyarittaan; appeyar in'ru varai vazhangki varuki'rathu.

<14> mealum eeraam saalamoan arasarukku noot'rirupathu thaalanthu ni'raiyu'l'la ponnum anuppinaan.

<15> saalamoan arasar aalayaththaiyum ara'nmaiyaiyum melloavaiyum yerusaleamin mathilaiyum esearaiyum makaththoavaiyum kaasearaiyum kattuvatha'rkuch seytha moththach selavu ithuvea.

<16> ekipthiya mannan paaravoan pu'rappattu vanthu kaasearaip pidiththu athaith theekkiraiyaakki, athil kudiyiruntha kaanaanaiyaraik kon'ru poattu annakaraich saalamoanin manaiviyaakiya than maka'lukkuch seethanamaakak koduththaan.

<17> mealum saalamoan akkaasear nakaraiyum keezhpeththoaroanaavaiyum kattinaar.

<18> paakaalaaththaiyum paalaivana ve'liyilu'l'la palmeeraavaiyum,

<19> thamakkiruntha ara'nat'ra oorka'laiyum ara'niththu, thearka'l irukkum nakarka'laiyum, kuthirai veerar irukkum nakarka'laiyum yerusaleamilum leepaanilum tham aadchikku udpattiruntha naadu engka'num thamakku viruppamaana ellaavat'raiyum kattinaar.

<20> israayeal makka'l allaatha amoa'raiyar, eaththaiyar, pereasaiyar, eavaiyar, epuseayar aakiya ellaa makka'laiyum,

<21> israayeal makka'l azhiththu vidaathu naattil vittu vaiththiruntha avarka'lin pi'l'laika'laiyum saalamoan thamakkuk kappam kattach seythaar. in'ru varai avarka'l kappam katti varuki'raarka'l.

<22> israayeal makka'lil oruvaraiyum saalamoan adimaiyaay irukka vidavillai. avarka'l poar veerarum aluvalarum thalaivarka'lum padaiththalaivarka'lum thearveerarum kuthirai veerarumaay irunthanar.

<23> saalamoanin vealaika'l ellaavat'raiyum mea'rpaarththu vealaiyaadka'laik ka'nkaa'nikki'ratha'rku ainnoot'raimpathu pear thalaimai aluvalaraay irunthanar.

<24> paaravoanin maka'l thaaveethin nakarilirunthu pu'rappattuch saalamoan thanakkuk kattiyiruntha than maa'likaikku vanthaa'l. appoathu thaan arasar melloavaik katti mudiththaar.

<25> saalamoan aa'ndavarukkuk kattiyiruntha palipeedaththin meal aa'ndi'rku moon'ru mu'rai thakanap palika'laiyum samaathaanap palika'laiyum seluththi aa'ndavar thirumun u'l'la palipeedaththin meal thoopam kaatti vanthaar. aalaya vealai ellaam mudivu pet'rathu.

<26> mannar saalamoan ithumeayaa nattil sengkadal oaraththilu'l'la ayilaaththi'rku arukil irukkum asiyoankapearil kada'rpadai amaiththaar.

<27> akkada'r padaika'lukku kada'rpaya'naththil thi'ramai vaaynthavaraana than oozhiyaraich saalamoanin uzhiyaroadu eeraam anuppi vaiththaan.

<28> ivarka'l opeerukkup poay angkirunthu naanoot'rirupathu thaalanthu ni'raiyu'l'la ponnaich saalamoan arasaridam ko'ndu vanthanar.

[1 arasar aakamam 10]

<1> aa'ndavar peyaraal saalamoan adainthathiruntha pukazhaich saapaa naattu arasi kea'lviyut'ru pala puthirka'laal avaraich soathikka vanthaa'l.

<2> mikuntha parivaaraththoadum, na'ruma'nap porudka'laiyum mikuthiyaana ponnaiyum iraththinangka'laiyum sumanthu vantha ottakangka'loadum yerusaleamai adainthaa'l. ava'l saalamoanidam vanthu than manaththiliruntha ellaavat'raiyum ku'riththu avaridam uraiyaadinaa'l.

<3> saalamoan ava'l keattavat'rai ellaam ava'lukku vi'lakkik koo'rinaar. ava'l keattavat'ru'l on'raakilum mannarukkup puthiraaka irukkavillai; anaiththi'rkum thakka pathil koduththaar.

<4> saapaavin arasi saalamoanin gnaanaththaiyum, avar kattiyiruntha ara'nmanaiyaiyum, avar u'ndu vantha u'navu vakaika'laiyum,

<5> avar oozhiyarin veeduka'laiyum, avar aluvalarin oorka'laiyum, avarka'lin aadaika'laiyum, kudikalam parimaa'rupavaraiyum, avaraal theavaalayaththil seluththap pet'ru vantha thakanappalika'laiyum ka'nda poathu, viyappil aazhnthaa'l.

<6> ava'l mannarai noakki, "umathu peachchuththi'ranaip pat'riyum umathu gnaanaththaip pat'riyum en naattil naan kea'lvippattathellaam u'nmaiyea!

<7> naan ingku vanthu avat'rai nearil kaa'num varai avarka'l sonnavat'rai nampavillai. ippozhuthoa naan ka'ndavat'ril paathiyaik kooda avarka'l enakkuch sollavillai ena a'rinthuko'ndean. um gnaanamum saathanaika'lum naan kea'lvippattathai vida mealaanavaiyaay irukkin'rana.

<8> um makka'lum um oozhiyarum pea'ru pet'roar. eanenil avarka'l eppoathum ummun nin'ru umathu gnaanaththaik keattu varuki'raarka'l.

<9> ummeethu piriyam ko'ndu ummai israayeal ariya'naiyil eat'riya um kadavu'laakiya aa'ndavar vaazhththappe'ruvaaraaka! aa'ndavar israayealin meethu en'ren'rum anpu ko'ndathinaal an'roa, neethi seluththuvatha'rku ummai mannaraaka ea'rpaduththinaar!" en'raa'l.

<10> ava'l arasarukku noot'rirupathu thaalanthu ni'raiyu'l'la pennaiyum mikuntha na'ruma'nap porudka'laiyum iraththinangka'laiyum koduththaa'l. saapaavin arasi saalamoanukkuk koduththa aththu'nai na'ruma'nap porudka'l athan pi'raku yerusaleamukku vanthathea kidaiyaathu.

<11> oapeerilirunthu ponnaik ko'narntha eeraamin kappalka'l na'ruma'nam tharum marangka'laiyum iraththinangka'laiyum ko'ndu vanthana.

<12> avvarumaiyaana marangka'laal arasar koayilukkum ara'nmanaikkum kiraathika'lum, paadakarukku isaik karuvika'lum yaazhka'lum seythaar. appadippatta marangka'l pi'rpaadu vanthathumillai, evanum ka'ndathumillai.

<13> saalamoan arasar thaamea saapaavin arasikku arasa makimaikkuth thakka vekumathika'laik koduththathoadu, ava'l virumpik keattavat'rai ellaam koduththaar. pi'raku ava'l than oozhiyarka'ludan than naadu thirumpinaa'l.

<14> ovvoru aa'ndum a'runoot'ru a'rupaththaa'ru thaalanthu ni'raiyu'l'la pon saalamoanukku vanthu ko'ndirunthathu.

<15> athaith thavirach saalamoanukkuk koaththirath thalaivarka'lum viyaapaarika'lum va'nikarka'lum araapiya arasarka'lum maanila aa'lunarka'lum pon ko'ndu varuvathu'ndu.

<16> saalamoan arasar irunoo'ru keadayangka'l seythaar. ovvoru keadayaththukkum a'runoo'ru seekkal ni'raiyu'l'la pasum pon selavaanathu.

<17> mealum munnoo'ru si'riya keadayangka'laich seythaar. ovvoru keadayaththi'rkum munnoo'ru meenaa en'ra naa'nayap pon selavaanathu. avat'rai mannar leepaanin vanam en'ra maa'likaiyil vaiththaar.

<18> mealum arasar thanthaththinaal periyathoar ariya'nai seythu athaip pasumponnaal alangkariththaar.

<19> avvariya'naikku aa'rupadika'l irunthana. ariya'naiyin mea'rpaakam pinnaal va'laivaay irunthathu. udkaarumidaththi'rku irupu'ramum kaipidika'l irunthana. iru singkangka'l avat'rin arukea nin'rana.

<20> aa'rupadika'lin meal pakkaththi'rku aa'raakap panniru singkak kuttika'l nin'rana. entha naattilum iththaku vealaippaadu seyyappattathillai.

<21> saalamoan arasarukku iruntha paana paaththirangka'l ellaam ponnaalum, leepaanin vanam en'ra maa'likaiyin thattumuttup porudka'l anaiththum pasum ponnaalum seyyappattirunthana. on'rum ve'l'liyinaal seyyappadavillai. saalamoanin kaalaththil ve'l'li vilaiyuyarntha oru poru'laay e'n'nappadavumillai.

<22> eanenil arasarin kappalka'l eeraamin kappalka'loadu moon'ru aa'nduka'lukku orumu'rai thaarsukkup paya'namaaki avvidamirunthu pon, ve'l'li, thantham, kurangku, mayil muthaliyavat'raik ko'nduvarum.

<23> ma'n'nin ellaa mannarka'laiyum vidach saalamoan mannar selvaththilum gnaanaththilum si'ranthu vi'langkinaar.

<24> saalamoanukku aa'ndavar aru'liyiruntha gnaanaththaik keadpatha'rkaaka ma'n'nulaka maanthar anaivarum avar mukam kaa'na eangki nin'ranar.

<25> aa'nduthoa'rum ve'l'lippaaththirangka'l, thu'ni, poarkkaruvika'l, kuthiraika'l, koavea'ru kazhuthaika'l muthaliyavat'rai makka'l avarukkuk kaa'nikkaiyaakak ko'ndu varuvaarka'l.

<26> saalamoan thearka'laiyum kuthirai veeraraiyum on'ru thirattinaar. avarukku aayiraththu naanoo'ru thearka'l irunthana; panneeraayiram kuthirai veerarum irunthanar. aththearka'lilum kuthirai veerarka'lilum silaraith thammoadu vaiththukko'ndu mat'ravarai ara'nikkap pet'ra nakarka'lukku anuppi vaiththaar.

<27> yerusaleamilea saalamoan kaalaththil ve'l'li ka'rka'laip poalavum, keathuru marangka'l kaattaththi marangka'l poalavum mikuthiyaay irunthana.

<28> ekipthilirunthum koavaavilirunthum saalamoanukkuk kuthiraika'l vanthu ko'ndirunthana. eppadiyenil, arasarin viyaapaarika'l avat'raik koavaavil vilaikku vaangkik ku'riththa vilaikku arasaridam vit'ru viduvaarka'l.

<29> appadiyea ekipthilirunthu a'runoo'ru seekkal ni'raiyu'l'la ve'l'likku naa'rkuthiraith thear on'rum, noot'raimpathu seekkal ni'raiyu'l'la ve'l'likku oru kuthiraiyumaakak ko'ndu varuvaarka'l. ivvithamaaka eaththaiya arasarka'lum seeriya mannarka'lum thangka'l naattuk kuthiraika'lai vit'ru vanthaarka'l.

[1 arasar aakamam 11]

<1> saalamoan mannar paaravoanin maka'lukku anpu seythathuman'ri, moavaapiyar, ammoaniyar, ithumeayar, seethoaniyar, eaththaiyar aakiya pu'ravinaththaarin pala pe'nka'lin mealum ichchai vaiththaar.

<2> appu'ravinaththu makka'laik ku'riththu aa'ndavar israayeal makka'lai noakki, "neengka'l annaaduka'lilirunthu pe'n ko'l'lavum vea'ndaam; kodukkavum vea'ndaam. eanenil avarka'l nichchayamaayth tham theavarka'lai va'nangkumpadi ungka'l ithayangka'lai maat'ri viduvaarka'l" enak koo'riyirunthaar. iruntha poathilum annaattup pe'nka'lin meal saalamoan aasai vaiththaar.

<3> tham manaiviyarum arasika'lumaaka ezhunoo'ru pe'nka'laiyum, vaippaattika'laaka munnoo'ru pe'nka'laiyum saalamoan vaiththirunthaar. appe'nka'l avarathu ithayaththaith theeya vazhiyil thiruppivittanar.

<4> saalamoan muthirntha vayathinaraayiruntha poathu avarudaiya manaivika'l avar ithayaththai anniya theavarka'laip pinpat'rumpadi keduththu vittaarka'l. athanaal avarathu ithayam avar thanthai thaaveethin ithayaththaippoal tham kadavu'laakiya aa'ndavaroadu muzhuvathum on'riththirukkavillai.

<5> saalamoan seethoaniyarin theavathaiyaakiya asthaarththaiyum, ammoaniyarin kula theyvamaakiya moaloakkaiyum vazhipattaar.

<6> saalamoan tham thanthaiyaip poal aa'ndavarai muzhuvathum pinpat'raathu aa'ndavarukku ea'rkaathathaich seythaar.

<7> appozhuthu saalamoan yerusaleamukku ethiraana malaiyil moavaapiyarin theyvamaakiya kaamoasukkum ammoaniyarin theyvamaakiya moaloakkukkum koayilka'laik kattinaar.

<8> ippadiyea thangka'l theavarka'lukkuth thoopam kaattip paliyiduki'ra pu'ravinaththaaraana tham manaiviyar ellaarukkum saalamoan seythaar.

<9> aakaiyaal saalamoanukku innoru mu'rai thoan'rina aa'ndavar, avarathu ithayam israayealin kadavu'laakiya aa'ndavaridamirunthu vilakiyirunthathaal saalamoan meethu koapamut'raar.

<10> anniya theavarka'laip pinpat'ra vea'ndaam en'ru aa'ndavar avarukkuk ka'ndippaaych solliyiruntha poathilum avar akkatta'laippadi nadakkavillai.

<11> aakaiyaal aa'ndavar saalamoanai noakki, "naam unnoadu seytha udanpadikkaiyaiyum, naam unakku itta katta'laika'laiyum mee'ri ivvaa'ru nadanthu ko'ndathaal un arasai unnidamirunthu pa'riththuk koo'rukoo'raakki un oozhiyaril oruvanukkuk koduppoam.

<12> aayinum un thanthai thaaveethin poruttu nee uyiroadu irukkum poathu naam ithaich seyya maattoam. un makan kaiyinin'ru athaip piriththuk thu'ndu thu'ndaakkuvoam.

<13> irunthapoathilum arasu muzhuvathaiyum pa'riththedukkaathu nam adiyaan thaaveethin poruttum naam thearnthu ko'nda yerusaleamin poruttum oru koaththiraththai un makanukkuk koduppoam" en'raar.

<14> pi'raku aa'ndavar eathoamil arasakula ithumeayanaakiya aathaath enpavanai saalamoanukku ethiraay ezhumpach seythaar.

<15> eanenil thaaveethu ithumeayaavil iruntha kaalaththil, padaiththalaivan yoavaap kollappattavarka'laip puthaikkach sen'ra vea'laiyil ithumeaya aa'n makka'lai ellaam kon'ru kuviththaan.

<16> (eanenil angkea yoavaapum israayeal veerarum aa'rumaatham thangkiyirunthu ithumeayaaviliruntha aa'nmakka'laik kon'ru kuviththanar.)

<17> appoathu aathaathum avanoadu avan thanthaiyin oozhiyaril sila ithumeayarum ekipthi'rku oadip poanaarka'l. aathaathoa appoathu si'ruvanaay irunthaan.

<18> avarka'l mathiyaanilirunthu pu'rappattup paaraanukkuch sen'ru, paaraanil sila manitharaik koottikko'ndu ekipthiya arasan paaravoanidam sen'raarka'l. ivan aathaathukku oru veedu koduththu avan u'navukku vakai seythu nilaththaiyum avanukkuk koduththaan.

<19> aathaath paaravoanukku evva'lavu piriyamaay irunthaan en'raal, paaravoan arasa maathu thaapneasu en'ra than manaiviyin udan pi'rantha sakoathariyai avanukku ma'namudiththu vaiththaan.

<20> thaapneasin thangkaiyaakiya iva'l avanukkuk kenupaath en'ra oru makanaip pet'raa'l. avanaith thaapneasu paaravoan veettil va'larththaa'l. appadiyea kenupaath paaravoan veettil avanudaiya makka'ludan va'larnthu vanthaan.

<21> thaaveethu tham munnoaroadu thuyilko'ndaar en'rum, padaith thalaivan yoavaap i'ranthupattaan en'rum ekipthil aathaath kea'lvippatta poathu avan paaravoanai noakki, "naan en sontha naattukkup poaka virumpuki'rean. ennai anuppi vaikkavea'ndum" en'raan.

<22> atha'rkup paaravoan, "nee un sontha naattukkup poaka virumpuki'ratha'rku ennidaththil unakku enna ku'rai irukki'rathu?" en'ru keattaan. atha'rku avan, "oru ku'raiyumillai. aakilum ennai anuppi vida vea'ndum en'ru ummai man'raaduki'rean" en'raan.

<23> aa'ndavar eliyaathaavin makan raasoanaiyum saalamoanukku ethiraay ezhuppinaar. avan than thalaivanaakiya athareesar ennum soapaavin arasanidamirunthu thappi oadiyavan.

<24> thaaveethu avarka'laik kon'ru poadukaiyil, avan thannoadu silaraich searththukko'ndu anthath thirudar koottaththi'rkuth thalaivan aanaan. ivarka'l thamaasku nakarai adainthu angkuk kudiyea'ri ivanaith thamaaskuvin arasanaaka ea'rpaduththinar.

<25> raasoan saalamoan vaazhnaa'l muzhuvathum israayealin ethiriyaay irunthaan. aathaath poal israayealaip pakaiththu, atha'rkuth theengku izhaiththaan; avan seeriyaavai aa'ndu vanthaan.

<26> sareathaa oorilu'l'la epraaththaiyanaana naapaath makan eroapoavaam en'ra saalamoanin oozhiyaril oruvan mannarukku ethiraay ezhumpinaan. avanudaiya thaay sarvaa ennum peyarudaiya oru vithavai.

<27> avan arasarukku ethiraayk ki'larchchi seyyak kaara'nam, saalamoan melloavaik kattith tham thanthai thaaveethin nakaril idinthupoana idangka'laip pazhuthu paarththirunthaan.

<28> earoapoavaam aat'ral vaaynthavanaay irunthaan. avan a'rivaa'liyum karuma veeranumaana i'laignan en'ru saalamoan ka'ndu soosaiyin koaththiram muzhuvatha'rkum kappam vasoolippavanaaka avanai ea'rpaduththinaar.

<29> akkaalaththil eroapoavaam yerusaleamilirunthu ve'liyea poaki'ra poathu puthuch saalvaiyaip poarththiyiruntha siloaniththaraakiya akiyaasu en'ra i'raivaakkinar vazhiyilea avanaik ka'ndaar. iruvarum vayal ve'liyil thaniththirukkaiyil,

<30> akiyaasu thaam poarththiyiruntha puthuch saalvaiyai eduththu athaip panniru thu'nduka'laayk kizhiththu, eroapoavaamai noakki,

<31> ithil paththuth thu'nduka'lai eduththuk ko'l; eanenil israayealin kadavu'laakiya aa'ndavar solki'rathaavathu: 'ithoa naam saalamoanudaiya kaiyilirunthu aadchiyaip pidungkip piriththu unakkup paththuk koaththirangka'laik koduppoam.

<32> aayinum en oozhiyan thaaveethukkaakavum, israayeal koaththirangka'lilellaam naam thearnthuko'nda yerusaleam nakarukkaakavum oru koaththiram avan kaiyil irukkum.

<33> eanenil saalamoan nammai vittu vilaki seethoaniyarin theavathai asthaarththaiyum, moavaapiyarin theyvamaana kaamoasaiyum, ammoaniyarin theyvam moaloakkaiyum thozhuthu ko'ndu, avan than thanthai thaaveethaippoal nam thirumun nam katta'lai, sattangka'laiyum theerppuka'laiyum kaikko'ndu nam vazhika'lil nadavaama'rpoanathinaal appadich seythoam.

<34> aayinum aadchi muzhuvathaiyum naam avan kaiyilirunthu eduththu vidoam. nammaal thearnthu ko'l'lap pattavanum, nam katta'laika'laiyum ka'rpanaika'laiyum kadaippidiththavanumaana nam oozhiyan thaaveethin poruttu, avan uyiroadirukkum varai naam avanaith thalaivanaaka vaiththiruppoam.

<35> eninum, aadchiyai avan makan kaiyilirunthu eduththu athil paththuk koaththirangka'lai unakkuk koduppoam.

<36> namathu peyar vi'langkumpadi naam thearnthuko'nda nakaraakiya yerusaleamil nam thirumun nam oozhiyan thaaveethukku ennaa'lum oru vi'lakku irukka vea'ndum enpatha'rkaaka, naam avan makanukku oru koaththiraththaik koduppoam.

<37> neeyoa, unathu viruppaththinpadi israayealil arasoachchi athan mannanaay iruppatha'rkaaka naam unnaith thearnthuko'lvoam.

<38> naam unakkuk katta'laiyittavat'rai ellaam nee keattu nam vazhika'lil nadanthu, nam oozhiyan thaaveethu seythathupoal, nam katta'laika'laiyum ka'rpanaika'laiyum kaikko'ndu, nam thirumun nallavanaay ozhuki varuvaayaanaal, naam unnoadu irunthu naam thaaveethukkuk kattinathupoal unakkum nilaiyaana veettaik katti israayealai unakkuth tharuvoam.

<39> ippadich seyvathaal naam thaaveethin kulaththaith thunpu'ruththuvoam. eninum, ennaa'lum appadiyiraathu' en'ru sonnaar" en'raar.

<40> ithan poruttuch saalamoan eroapoavaamaik kolla virumpinaar. aanaal avan ekipthi'rku oadippoay ekipthiya mannan sesaakkidam thagncham adainthu saalamoan i'rakkum varai angkeayea thangki irunthaan.

<41> saalamoanin pi'ra seyalka'lum, avar seytha anaiththum, avarathu gnaamum saalamoanin nadapadi noolil ezhuthappattu'l'lana.

<42> saalamoan yerusaleamil irunthu ko'ndu naa'rpathu aa'nduka'l israayeal muzhuvathaiyum aa'ndu vanthaar.

<43> pinpu saalamoan tham munnoaroadu thuyil ko'ndu tham thanthai thaaveethin nakaril adakkam seyyap pattaar. avarudaiya makan ropoavaam avarukkup pin arasoachchinaan.

[1 arasar aakamam 12]

<1> ropoavaamai arasanaakkumpadi israayealar anaivarum sikkeamil on'ru koodiyirunthathaal, avanum sikkeamukku vanthaan.

<2> saalamoan arasarukku agnchi oadippoay ekipthil kudiyiruntha naapaaththin makan eroapoavaamoa, saalamoan i'ranthathaik kea'lviyut'ru angkirunthu thirumpi vanthaan.

<3> eanenil avarka'l eroapoavaamukku aa'l anuppi avanai varavazhaiththirunthanar. appadiyea avanum vara, israayeal makka'l anaivarum ropoavaamidam vanthu avanai noakki,

<4> um thanthai paaramaana nukaththai engka'l meal sumaththinaar. ippoathu neer um thanthai kodungkoanmaiyaay aa'nda vithaththaich sat'ru maat'ri avar engka'l meal vaiththa pa'luvaana nukaththaiyum ilakuvaakka vea'ndum. appadich seyveeraakil naangka'l umakkup pa'ninthiruppoam" en'ranar.

<5> atha'rku ropoavaam, "neengka'l poay moon'ru naa'l kazhiththu ennidam thirumpi vaarungka'l" en'raan. appadiyea makka'l sen'ranar.

<6> appozhuthu arasan ropoavaam than thanthai saalamoan uyiroadirukkaiyil avar munnilaiyil nin'ra muthiyoaroadu kalanthu aaloasiththu, "immakka'lukku ma'rumozhi solla neengka'l enna yoasanai solluki'reerka'l?" en'ru keattaan.

<7> atha'rku avarka'l, "neer in'ru immakka'laich sakiththu, avarka'lukku i'nangki, avarka'l keattapadi seythu, nayamaana vaarththaika'lai avarka'lukkuch solveeraanaal ennaa'lum avarka'l umakku oozhiyaraay iruppaarka'l" en'ranar.

<8> muthiyoar thanakkuch sonna aaloasanaiyai ropoavaam tha'l'li vittuth thannoadu va'larnthu thannoadu vaazhnthu vantha vaaliparoadu aaloasanai seythu, avarka'lai noakki,

<9> um thanthai emmeal vaiththa nukaththai ilakuvaakkum' en'ru ennidam sonna immakka'lukku ma'rumozhi kodukka neengka'l enna aaloasanai koo'ruki'reerka'l?" en'raan.

<10> appoathu avanoadu va'larnthu vantha vaalipar avanai noakki, "um thanthai kodungkoal aadchi purinthaar. neer engka'l thunpam thudaiththaru'lum' en'ru ummidam sonna immakka'lukkuch solla vea'ndiyathaavathu: 'en su'ndu viral en thanthaiyin udalai vidap parumanaayirukki'rathu.

<11> ippozhuthu en thanthai paaramaana nukaththai ungka'l meal sumaththiyu'l'laar; naanoa athan pa'luvai innum athikap paduththuvean. en thanthai ungka'laich saattaika'linaal tha'ndiththaar; naanoa ungka'lai mu'l saattaika'linaal tha'ndippean' en'ru neer avarka'lukkuch solla vea'ndum" en'ranar.

<12> moon'raam naa'l ennidam vaarungka'l" en'ru mannan solliyirunthapadiyea eroapoavaamum ellaa makka'lum moon'raam naa'lil ropoavaamidam vanthanar.

<13> appozhuthu arasan muthiyoar thanakkuch solliyiruntha aaloasanaiyaith tha'l'li vittu makka'loadu mikak kadumaiyaayp peasinaan.

<14> vaaliparka'lin aaloasanaiyinpadi avan avarka'laip paarththu, "en thanthai ungka'l nukaththaip pa'luvaakkinaar; naan ungka'l nukaththai innum pa'luvu'l'lathaakkuvean. en thanthai ungka'laich saattaika'linaal tha'ndiththaar; naanoa ungka'lai mu'l saattaika'linaal tha'ndippean" en'ru makka'lukkup pathil koo'rinaan.

<15> ivvaa'ru arasan makka'lukkuch sevikodaamal poanaan. eanenil siloaniththaraakiya akiyaasaik ko'ndu aa'ndavar naapaaththin makan eroapovaamukkuch solliyiruntha vaarththai ni'raivea'rumpadi aa'ndavarea ivvaa'ru seythaar.

<16> mannan thangka'lukkuch sevi kodaathathaik ka'nda makka'l arasanukku ma'rumozhiyaaka, 'thaaveethoadu engka'lukkup pangku eathu? isaayiyin makanidam engka'lukku enna urimai irukki'rathu? israayealea un koodaaraththi'rkup poayvidu. thaaveethea un veettuk kaariyaththai neeyea kavaniththuk ko'l" en'ru solli israayealar thangka'l koodaarangka'lukkup poayvittanar.

<17> eninum, yoothaavin nakarka'lil kudiyiruntha israayeal makka'l meal ropoavaam aadchi seythu vanthaan.

<18> pinpu arasan ropoavaam kappam vasooliththu vantha athuraamai anuppinaan. israayealar ellaarum avanaik kallaal e'rinthu kon'ranar. appoathu arasan ropoavaam virainthu thearmeal ea'ri yerusaleamukku oadippoanaan.

<19> appadiyea in'ru varai israayealar thaaveethin vamsaththai vittup pirinthu poayirukki'raarka'l.

<20> eroapoavaam thirumpi vanthaan en'ru israayealar anaivarum kea'lvippattapoathu, avarka'l oru perum sapaiyaik kootti avanai varavazhaiththu israayeal muzhuvatha'rkum avanai arasanaaka ea'rpaduththinaarka'l. an'ru muthal yoothaa koaththiraththaaraith thavira vea'ru evarum thaaveethin vamsaththaip pinpat'ravillai.

<21> ropoavaamoa yerusaleamukku vanthu israayeal vamsaththaaroadu poaridavum, naattaith than kaivayappaduththik ko'l'lavum, yoothaavin veettaaraiyum pegnchamin koaththiraththaaraiyum on'ru thirattinaan. thearntheduththa iladchaththu e'npathinaayiram poarveerarka'l irunthanar.

<22> appoathu kadavu'lin manitharaakiya semeayiyaavukku aa'ndavar sonnathaavathu:

<23> nee yoothaavin arasan ropoavaam en'ra saalamoanin makanaiyum, yoothaa koaththiraththaar anaivaraiyum pegnchameenaraiyum, mat'ra makka'laiyum noakki, 'aa'ndavar solki'rathaavathu:

<24> neengka'l padaiyedukkavum israayeal makka'laana ungka'l sakoathararoadu poaridavum vea'ndaam. ellaarum veedu thirumpungka'l. ithaich sonnathu naamea' en'ru sol" enpathaam. appoathu avarka'l aa'ndavar sonnathaik keattu aa'ndavarin katta'laippadiyea thirumpip poay vittanar.

<25> eroapoavaamoa, epiraayeem malaiyin meal sikkeamaik katti athil vaazhnthu vanthaan. pi'raku angkirunthu poayp paanuvealaiyum avvaa'rea kattinaan.

<26> appozhuthu eroapoavaam thanakku'l sollikko'ndathaavathu: "ippoathu arasu thaaveethin kulaththi'rkuth thirumpi varum.

<27> im makka'l yerusaleamil u'l'la aalayaththilea palika'laich seluththap poanaal avarka'l yoothaavin arasan ropoavaam en'ra thangka'l thalaivanoadu searnthu ko'ndu ennaik kon'ru poaduvar".

<28> thanakku'l aaloasiththa pin ponnaal iru kan'rukkuttika'laich seythu, makka'lai noakki, "ini neengka'l yerusaleamukkup poakaatheerka'l. israayealarea, ithoa ekipthu naattilirunthu ungka'lai meettu vantha ungka'l theyvangka'l" en'ru sonnaan.

<29> pinnar on'raip peaththalilum mat'ron'raith thaanilum vaiththaan.

<30> ithu paavaththi'rku eathuvaayit'ru. makka'l ik kan'rukkuttiyai va'nangka thaan varai poavaarka'l.

<31> athu thavira eroapoavaam meaduka'lil koayilka'laik katti leaviyin puthalvaraayiraatha makka'lil thaazhnthavarka'laik kurukka'laakkinaan.

<32> yoothaavil ko'ndaadappadum thiruvizhaavi'rku i'naiyaaka, ettaam maatham pathinainthaam naa'l eroapoavaam oru vizhaak ko'ndaadach seythaan. avvaa'rea peaththalilum seythu, thaan seythu vaiththa kan'ruk kuttika'laiyum peedaththil eat'ri, avat'ri'rkup paliyittuth thaan amaiththiruntha meaduka'lil iruntha kurukka'laiyum peaththalil ea'rpaduththinaan.

<33> mealum than manam poal ku'riththa ettaam maatham pathinainthaam naa'l peaththalil thaan kattiyiruntha palipeedaththil ea'rinaan. israayeal makka'lukken'ru vizhaa amaiththup palipeedaththin meal ea'rith thoopam kaattinaan.

[1 arasar aakamam 13]

<1> eroapoavaam thoopam kaattap palipeedaththa'ndaiyil ni'rkaiyil, ithoa kadavu'lin manithar oruvar aa'ndavarin katta'laippadiyea yoothaavilirunthu peaththalukku vanthaar.

<2> aa'ndavarudaiya peyaraal appalipeedaththai noakki, "palipeedamea, palipeedamea, ithoa, thaaveethin koaththiraththil yoasiyaasu en'ra peyaru'l'la oru makan pi'rappaan; avan unakku in'ru thoopam kaattuki'ra meaduka'lil irukkum kurukka'lai ummeal paliyiduvaan. manitha elumpuka'laiyum unmeal sutterippaan en'ru kadavu'l uraikki'raar" enak koo'rinaar.

<3> ithu aa'ndavarin vaakku en'ru arasan u'narumpadi, an'rea atha'rku oar adaiyaa'lam kaa'npiththu, "ithoa, ippalipeedam idiya athan meal u'l'la saampal keezhea sinthum" en'raar.

<4> peaththalil iruntha appalipeedaththi'rku ethiraayk kadavu'lin manithar koo'rina vaarththaiyai arasan eroapoavaam keattavudan palipeedaththilirunthu than kaiyai neetti, "avanaip pidiyungka'l" en'raan. avarukku ethiraay arasan neettiya kai maraththup poaka avanaal avaraip pidikka mudiyavillai.

<5> kadavu'lin manithar aa'ndavarin peyaraal munna'riviththa adaiyaa'laththin padiyea palipeedam idiya athan meal iruntha saampal keezhea sinthiyathu.

<6> appoathu arasan kadavu'lin manitharaip paarththu, "neer um kadavu'laakiya aa'ndavarai noakki enakkaaka i'raignchi en kai vazhangkumaa'ru man'raadum" en'raan. enavea kadavu'lin manithar aa'ndavarai noakki man'raada, mannanukku munpoal kai vazhangkit'ru.

<7> appozhuthu arasan kadavu'lin manitharai noakki, "neer ennoadu u'navu aruntha en veettukku vaarum. naan umakkup parisil tharuvean" en'raan.

<8> aanaal kadavu'lin manithar, "neer enakku um veettil paathi koduththaalum, naan ummoadu varavum maattean; vanthu ummoadu u'ndu kudikkavum maattean.

<9> eanen'raal, 'nee appam u'n'naamalum, tha'n'neer kudiyaamalum, poana vazhiyaayth thirumpaamalum iruppaayaaka' en'ru aa'ndavar enakkuk katta'laiyittirukki'raar" en'ru sonnaar.

<10> pinnar, thaan vantha vazhiyaayth thirumpaamal vea'ru vazhiyaayp peaththalilirunthu poayvittaar.

<11> vayathu muthirntha oar i'raivaakkinar peaththalil vaazhnthu vanthaar. avar puthalvarka'l vanthu, kadavu'lin manithar an'ru peaththalil seythavai anaiththaiyum, avar arasanukkuk koo'rinavat'raiyum tham thanthaikku a'riviththanar.

<12> avarka'lin thanthai avarka'lai noakki, "am manithan evvazhiyaaych sen'raan?" ena, atha'rku avarka'l, yoothaavilirunthu vantha kadavu'lin manithar sen'ra vazhiyaich suttik kaattinaarka'l.

<13> avar tham puthalvaridam, "kazhuthaikkuch sea'namidungka'l" en'raar. avarka'lum kazhuthaikkuch sea'namittuk ko'nduvara,

<14> avar athanmeal ea'ri, kadavu'lin manitharaith thodarnthu sen'raar. avar oru thereapinth maraththadiyil amarnthirukkak ka'ndu, "yoothaavilirunthu vantha kadavu'lin manithar neer thaanaa?" en'ru avaraik keattaar. atha'rku avar, "naan thaan" en'raar.

<15> athaik keatta avar, "neer ennoadu veettukku vaarum; vanthu u'navarunthum" en'raar.

<16> atha'rku avar, "naan ummoadu thirumpavum maattean; umathu veettukku'l nuzhaiyavum maattean; avvidam u'ndu kudikkavum maattean.

<17> eanen'raal, 'nee appam u'n'naamalum, tha'n'neer kudiyaamalum, nee poana vazhiyaayth thirumpaamalum iruppaayaaka' en'ru aa'ndavar enakku katta'laiyittirukki'raar" en'raar.

<18> atha'rku avar, "ummaippoala naanum oar i'raivaakkinar thaan. 'avar saappittuth tha'n'neer kudikka nee avarai un veettukku azhaiththuk ko'ndu poa' en'ru oru thoothar aa'ndavarudaiya peyaraal enakkuch sonnaar" en'ru uraiththu avarai eamaat'rinaar.

<19> appoathu kadavu'lin manithar avaroadu thirumpip poay avarathu veettil u'ndu kudiththaar.

<20> avarka'l panthiyil amarnthiruntha poathu avaraith thiruppi azhaiththuk ko'ndu vantha i'raivaakkinar moolam aa'ndavar peasinaar.

<21> yoothaavilirunthu vantha kadavu'lin manitharai noakkich saththamittu, "um kadavu'laakiya aa'ndavar umakku itta katta'laiyai neer kaik ko'l'laamal, aa'ndavarin vaakkai mee'ri,

<22> 'appam u'n'navum, tha'n'neer kudikkavum vea'ndaam' en'ru kadavu'l umakkuk katta'lai koduththirukka, neer avar vilakkina idaththi'rkuth thirumpi vanthu appam u'ndu tha'n'neer parukinathaal, 'umathu sadalam um munnoarin kalla'raiyil vaikkappada maattaathu' en'ru aa'ndavar thiruvu'lampat'rinaar" en'raar.

<23> avar u'ndu kudiththa pi'raku thaam thiruppi azhaiththu vanthiruntha i'raivaakkinarukkaakath tham kazhuthaikkuch sea'namittuk koduththaar.

<24> avar thirumpip poakaiyil, oru singkam vazhiyil avaraik ka'ndu avaraik kon'rathu. avarathu sadalam vazhiyil kidanthathu. kazhuthai athanarukil nin'rathu. singkamum angkeayea nin'ru ko'ndirunthathu.

<25> avvazhiyea sen'ra sila manitharka'l vazhiyil kidantha savaththaiyum savaththarukil nin'ru ko'ndiruntha singkaththaiyum ka'ndu vayathu sen'ra avvi'raivaakkinar vaazhnthu vantha nakaril athaip pa'raisaat'rinar.

<26> avvazhiyinin'ru avaraith thirumpach seytha i'raivaakkinar athaik kea'lvippattapoathu, "avar aa'ndavarin vaakkai mee'rinathaalan'roa aa'ndavar avarai oru singkaththukku iraiyaakka, athu aa'ndavarudaiya vaakkinpadi avarai adiththuk kon'ru poattathu1" en'ru sonnaar.

<27> pinnar tham puthalvarai noakki, "kazhuthaikkuch sea'namidungka'l" en'raar. avarka'lum kazhuthaikkuch sea'namittuk ko'ndu vanthaarka'l.

<28> appozhuthu avar pu'rappattuch sen'ru vazhiyil avarathu savam kidappathaiyum, athanarukil kazhuthaiyum singkamum ni'rpathaiyum ka'ndaar. anthach singkamoa savaththaith thinnavumillai, kazhuthaikkuth theengku seyyavumillai.

<29> appoathu vayathu sen'ra avvi'raivaakkinar kadavu'lin manitharudaiya savaththai eduththuk kazhuthaiyin meal eat'ri, thukkam ko'ndaadath tham nakarukkuk ko'nduvanthaar.

<30> avarka'l avarathu savaththaith thangka'ludaiya kalla'raiyil vaiththu, "aiyoa, aiyoa, en sakoatharanea!" en'ru pulampith thukkam ko'ndaadinaarka'l.

<31> avarka'l thukkam ko'ndaadina pinpu avar tham puthalvarai noakki, "naan i'rantha pin ik kadavu'lin manithar adakkam seyyappadum kalla'raiyileayea ennaiyum neengka'l adakkam seythu, avar elumpuka'l arukea en elumpuka'laiyum vaiyungka'l.

<32> peaththalil irukki'ra palipeedaththi'rkum, samaariyaavin nakarka'lilirukki'ra meattuk koayilka'l ellaavat'ri'rkum ethiraay avar koo'rina aa'ndavarudaiya vaarththai kattaayam ni'raivea'rum" en'raar.

<33> ivat'rin pinnum eroapoavaam than ketta nadaththaiyai maat'rik ko'l'laathu, ma'rupadiyum makka'lil eenamaanavarka'lai meattukkoayilka'lin kurukka'laakkinaan. yaar yaar virumpinaroa avarka'l anaivaraiyum meattuk koayilka'lin kurukka'laaka avan apishukam seythaan.

<34> eroapoavaamin santhathi poomiyin meal nilai ko'l'laathu sitha'ru'ndu azhinthu poanatha'rku ippaavamea kaara'namaay irunthathu.

[1 arasar aakamam 14]

<1> akkaalaththil eroapoavaamin makan apiyaa noayut'raan.

<2> appoathu eroapoavaam than manaiviyaip paarththu, "nee eroapoavaamin manaivi en'ru oruvarum a'riyaathapadi maa'ruveadam poo'ndu, naan immakka'lukku mannan aavean en'ru enakkuch sonna i'raivaakkinar akiyaasu kudiyirukki'ra seeloavukku nee poakavea'ndum.

<3> unnoadu paththu appangka'laiyum palakaarangka'laiyum, oru kalayam theanaiyum eduththukko'ndu avaridam poa. pin'laikku nikazhaviruppathai avar unakku a'rivippaar" en'raan.

<4> appadiyea eroapoavaamin manaivi seeloavukkup pu'rappattu akiyaasin veettukku vanthaa'l. akiyaasoa muthiyavaraay irunthathaal ka'nka'l mangkip paarkka mudiyaathavaraay irunthaar.

<5> annearaththil aa'ndavar akiyaasai noakki, "ithoa, eroapoavaamin manaivi noayut'rirukki'ra than makanaippat'ri unnidam kalanthu peasa varuki'raa'l. nee ava'lukku ivvaa'rellaam solla vea'ndum" en'raar. pi'raku ava'l avaridam vanthu oar anniya pe'n poan'ru nadikkath thodangkinaa'l.

<6> appadiyea ava'l vaayi'rpadikku'l nuzhainthaa'l. akiyaasu ava'lathu nadaiyin saththaththaik keattavudanea, "eroapoavaamin manaiviyea, u'l'lea vaa. nee unnai anniya pe'n'naakak kaattik ko'lvathu ean? naan unakku oru thukka seythiyai a'rivikka anuppapattu'l'lean.

<7> eroapoavaamidam poay nee avanukkuch solla vea'ndiyathaavathu: 'israayealin kadavu'laakiya aa'ndavar solluki'rathennaven'raal: "makka'l naduvea naam unnai uyarththi nam israayeal makka'lukku unnaith thalaivanaaka ea'rpaduththinoam.

<8> thaaveethin kulaththil irunthu vantha aadchiyaip piriththu athai un kaiyil koduththoam. eninum, nam katta'laika'laik kaikko'ndu, than muzhu ithayaththoadum nammaip pinpat'ri, nam thirumun nallavanaay ozhuki vantha nam oozhiyan thaaveethaippoal nee iraamal,

<9> unakku mun iruntha ellaaraiyum vida nee athikath theengku purinthaay. namakkuk koapam varuvikka, vaarkkap patta silaika'laal anniya theavarka'lai unakku u'ndaakkik ko'ndu nammaip pu'rakka'niththu vittaay.

<10> aakaiyaal eroapoavaam santhathiyin meal keadu varach seythu, eroapoavaamin veettilu'l'la aa'nmakanaiyum, adaiththu vaikkappattavanaiyum, israayealilu'l'la kadaisiyaanavanaiyum aaka ellaaraiyumea kon'ru kuvippoam; thooymaiyaakum varai kuppaiyaith thudaippaththaal perukkik koottuvathu poal, eroapoavaamin santhathiyai a'ravea azhiththozhippoam.

<11> eroapoavaamin santhathiyaaril evarevar nakaril saavaarka'loa avarka'l naayka'lukku iraiyaavaarka'l; nakarukku ve'liyea saaki'ravarka'loa vaanaththup pa'ravaika'lukku iraiyaavaarka'l. ithu aa'ndavarin vaakku."

<12> aakaiyaal nee pu'rappattu un veettukkup poa; nee ennearaththil nakarinu'l kaal vaippaayoa annearamea un pi'l'lai saakum.

<13> appi'l'laikkaaka israayealar ellaarum thukkam ko'ndaadi athai adakkam seyvaarka'l. eanenil israayealin kadavu'laakiya aa'ndavar eroapoavaamin santhathiyil antha oru pi'l'laiyin meal karu'naik ka'n ko'ndathinaal, antha oru pi'l'lai mattum kalla'raiyil adakkam seyyappadum.

<14> aa'ndavar thamakkaaka, israayealukku oar arasanai ea'rpaduththinaar. avan than kaalaththilea eroapoavaamin santhathiyai adiyoadu azhiththu poaduvaan. athu ikkaalaththileayea nadakkum.

<15> tha'n'neeril naa'nal asaivathu poal aa'ndavar israayealai asaiththuth thunpu'ruththuvaar; avarka'l munnoarukkuth thaam koduththa intha nalla naattilirunthu israayealai vearoadu pidungkuvaar; avarka'lai nathikku appaal sitha'radippaar. eanenil vikkiraka aaraathanaikkaakap perum thoappuka'lai amaiththu aa'ndavarukkuk koapam varuviththirunthanar.

<16> eroapoavaam kattikko'ndathum, israayealaik kattik ko'l'lach seythathumaana paavangka'lin poruttu aa'ndavar israayealaik kaivittu viduvaar" en'raar.

<17> appoathu eroapoavaamin manaivi pu'rappattuth thearsaavukku vanthaa'l. than veettu vaayi'rpadiyil kaal vaiththavudanea pi'l'lai i'ranthu vittathu.

<18> aa'ndavar i'raivaakkinaraana akiyaasu en'ra tham adiyaar moolam solliyiruntha vaakkinpadiyea, appi'l'laiyai adakkam seythu israayealar ellaarum thukkam ko'ndaadinaarka'l.

<19> eroapoavaam poarittathum aa'ndathumaana avanudaiya mat'rach seyalka'l israayealiya arasarka'lin nadapadi noolil ezhuthappattu'l'lana.

<20> eroapoavaam irupaththira'ndu aa'nduka'l arasoachchinaan. avan than munnoaroadu thuyil ko'nda pin avan makan naathaap ariya'nai ea'rinaan.

<21> saalamoanin makan ropoavaamoa yoothaavil aadchi seythaan. ropoavaam arasanaana poathu avanukku vayathu naa'rpaththon'ru. pinnar aa'ndavar thamathu peyar vi'langkumpadi israayeal koaththirangka'lilellaam thearnthu ko'nda nakaraakiya yerusaleamil pathineazhu aa'nduka'l arasaa'ndaan. 'ammoaniya'laakiya avanudaiya thaayin peyar naamaa.

<22> yoothaa makka'l aa'ndavarukku viroathamaayp paavam seythu thaangka'l seytha paavangka'linaal thangka'l munnoar seytha ellaavat'raiyum vida avarukku athikak koapaththai moottinaarka'l.

<23> avarka'lum ellaa meaduka'l mealum, ellaa adarntha marangka'lin keezhum palipeedangka'laiyum silaika'laiyum thoappuka'laiyum ea'rpaduththik ko'ndanar.

<24> naattil pe'n thanmaiyudaiya aadavarum irunthanar. aa'ndavar israayeal makka'lukku munpaaka azhiththup poatta makka'l seythiruntha ellaavitha akkiramangka'laiyum avarka'l kattik ko'ndaarka'l.

<25> ropoavaam aadchi seytha ainthaam aa'ndil ekipthin arasanaakiya seesaak yerusaleamukku viroathamaay ezhunthaan.

<26> aa'ndavarudaiya aalayaththin karuvoolangka'laiyum ara'nmanaiyin karuvoolangka'laiyum, saalamoan seythu vaiththa pon keadayangka'l ellaavat'raiyum eduththuch sen'raan.

<27> avat'ri'rkup pathilaaka arasan ropoavaam piththa'laik keadayangka'laich seythu avat'raik keadaya veerar thalaivarka'l kaiyilum ara'nmanai vaayi'rkaappoar kaiyilum koduththaan.

<28> arasan aalayaththukku'l nuzhaiyum poathu, ara'nmanaich seavakar avat'raip pidiththuk ko'ndu arasanukku mun nadanthu poavaarka'l. pinpu avat'rai aayuthak kidangkil thirumpa vaippaarka'l.

<29> ropoavaamin mat'rach seyalka'lum avan seythavai yaavum yoothaa arasarka'lin nadapadi noolil ezhuthappattu'l'lana.

<30> ropoavaamukkum eroapoavaamukkum idaiyea avarka'l vaazhnaa'l muzhuvathum poar nadanthu vanthathu.

<31> ropoavaam than munnoaroadu thuyilko'ndu thaaveethin nakaril than munnoar arukea adakkam seyyappattaan. ammoaniya'laakiya avan thaaykku naamaa en'ru peyar. avanudaiya makan apiyaam avanukkuppin arasu kattil ea'rinaan.

[1 arasar aakamam 15]

<1> naapaaththin makan eroapoavaam aadchiyin pathinettaam aa'ndil apiyaam yoothaavin arasan aanaan.

<2> moon'ru aa'nduka'l yerusaleamil aadchi seluththinaan. apesaloanin maka'l maakkaa enpava'lea avanudaiya thaay.

<3> apiyaam than thanthai thanakku mun seythiruntha ellaap paavangka'lilum veezhnthaan. avanathu ithayam than thanthaiyaakiya thaaveethin ithayaththaippoal than kadavu'laakiya aa'ndavar thirumun ni'raivu'l'lathaay irukkavillai.

<4> aayinum, thaaveethin poruttu avanudaiya kadavu'laakiya aa'ndavar yerusaleamil avanukku oru vi'lakkai a'liththaar; ivvaa'ru yerusaleamai nilainaatta avanukkup pi'raku oru makan uthikkach seythaar.

<5> thaaveethu eaththaiyanaana uriyaasin mattil nadanthu ko'ndathaith thavira, tham vaazhnaa'lellaam aa'ndavar katta'laika'linin'ru vazhuvaathu avar thirumun nearmaiyaaka nadanthu vanthirunthaar.

<6> eninum ropoavaam than vaazhnaa'l muzhuvathum eroapoavaamoadu poarittu vanthaan.

<7> apiyaamin mat'rach seyalka'lum avan seythavai yaavum yoothaa arasarka'lin nadapadi noolil ezhuthappattu'l'lana. apiyaamukkum eroapoavaamukkum idaiyea poar nadanthathu.

<8> athan pi'raku apiyaam than munnoaroadu thuyil ko'ndaan. avanaith thaaveethin nakaril adakkam seythaarka'l. avan makan aasaa avanukkup pi'raku ariya'nai ea'rinaan.

<9> israayealin arasan eroapoavaam aadchiyin irupathaam aa'ndil aasaa yoothaavin arasan aanaan.

<10> avan naa'rpaththoar aa'nduka'l yerusaleamil arasaa'ndaan. apesaloanin maka'l maakkaa enpava'lea avanudaiya thaay.

<11> aasaa than thanthai thaaveethaip poal aa'ndavar thirumun nearmaiyudan nadanthu vanthaan.

<12> avan pe'n tha'nmaiyu'l'la aadavaraith than naattilirunthu thuraththi vittuth than munnoar seythu vaiththiruntha aruvaruppaana silaika'lai ellaam thakarththe'rinthaan.

<13> an'riyum aasaavin thaay maakkaa, piriyaap en'ra silaikku oru thoappai nearnthuvittu, angkea atha'rkuch seluththappatta palika'lai nadaththi vanthaa'l. athu nadavaathavaa'ru aasaa ava'lai neekkivittu koayilai idiththu athanu'l iruntha antha aruvaruppaana silaiyaith thavidupodiyaakkik kethiroan nathikkaraiyil athaich sutteriththaan.

<14> aanaal meattuk koayilka'lai aasaa azhikkavillai. eninum aasaa than vaazhnaa'l muzhuvathum aa'ndavar thirumun uththamanaay nadanthu vanthaan.

<15> avan thanthai punithappaduththi aa'ndavarukku nearnthu ko'nda ponnaiyum ve'l'liyaiyum thattu muttuka'laiyum aasaa aa'ndavarin aalayaththukkuk ko'nduvanthaan.

<16> aasaavukkum israayealin arasan paasaavukkum idaiyea avarka'l vaazhnaa'l muzhuvathum poar nadanthu ko'ndirunthathu.

<17> israayealin arasan paasaa yoothaavukku vanthu mannan aasaavin naattil oruvarum kaaleduththu vaikka mudiyaathapadi raamaa nakaraik katti ezhuppinaan.

<18> appozhuthu aasaa aalayaththin karuvoolangka'lilum, ara'nmanaiyin karuvoolangka'lilum egnchiyiruntha pon ve'l'li muzhuvathaiyum eduththu avat'raith than oozhiyar kaiyil koduththu avarka'laith thamaaskuvil vaazhntha esiyoanin makan thapreamoanukkup pi'rantha penaathaath en'ra seeriyaavin mannanukku anuppi vaiththaan.

<19> enakkum umakkum, en thanthaikkum um thanthaikkum udanpadikkai irunthathea. athai munnittup pon, ve'l'li muthaliyavat'rai umakku anuppuki'rean. mealum, israayealin arasan paasaa en ellaiyai vittu vilakip poakumpadi neer thayavu seythu vanthu avanoadu neer seythuko'nda udanpadikkaiyai mu'riththu vidum en'ru sollach sonnaan.

<20> penaathaath arasan aasaavukku i'nangkith than padaiththalaivarka'lai israayealin nakarka'lmeal padaiyedukkumaa'ru anuppinaan. avarka'l aiyoanaiyum thaanaiyum, maakkaa en'ra apealthoamaiyum, kennaroath muzhuvathaiyum, athaavathu nepthali naadu muzhuvathaiyum thaakki mu'riyadiththaarka'l.

<21> paasaa athaik kea'lviyut'ra poathu raamaa nakaraik kattuvathai vittuvittuth thearsaavukkuth thirumpi vanthaan.

<22> appozhuthu arasan aasaa yoothaavengkum aa'l anuppi, ellaarum poay raamaavaik katti ezhuppap paasaa payanpaduththi vantha ka'rka'laiyum marangka'laiyum eduththuvarach sonnaan. pi'raku avat'raik ko'ndu arasan aasaa pegnchamin naattil kaapaavaiyum maaspaavaiyum katti ezhuppinaan.

<23> aasaavin mat'ra ellaach seyalka'lum, avanudaiya ellaach saathanaika'lum avan seythavai yaavum, avan kattina nakarka'lin varalaa'rum yoothaavin arasarka'lin nadapadi noolil ezhuthappattu'l'lana. avanudaiya i'ruthi naadka'lil avan kaalka'lil noay ka'ndathu.

<24> aasaa than munnoaroadu thuyil ko'nda pin than thanthai thaaveethin nakaril than munnoarukkarukil puthaikkappattaan. avan makan yoasapaath avanukkuppin aadchi peedam ea'rinaan.

<25> yoothaavin arasan aasaa ariya'nai ea'rina ira'ndaam aa'ndil eroapoavaamin makan naathaap israayealukku arasanaaki eeraa'nduka'l athai aa'ndu vanthaan.

<26> avan aa'ndavar thirumun paavam purinthu than thanthaiyin vazhiyilum, israayealaip paavaththi'rku aa'laakkiya avanudaiya theeya vazhiyilum nadanthu vanthaan.

<27> isaakkaar kudumpaththaich searntha aakiyaasin makan paasaa naathaapukku ethiraakach sathi seythu kepethoanil avanaik kolai seythaan. kepethoan enpathu naathaapum israayealar anaivarum mut'rukai ittiruntha oru nakar.

<28> ippadi yoothaavin arasan aasaa ariya'nai ea'riya moon'raam aa'ndil paasaa naathaapaich kon'ruvittu avanukkup pathilaaka aadchipurinthu vanthaan.

<29> paasaa arasanaanavudan, aa'ndavar siloaniththaraakiya aakiyaasu en'ra tham oozhiyar moolam solliyiruntha vaarththaiyin padiyea, eroapoavaamin veettaar anaivaraiyum kon'ru kuviththaan. athoadu avan pi'l'laika'lil on'raiyum vittu vaikkaathu, avanathu kulaththaiyea adiyoadu azhiththaan.

<30> eanenil eroapoavaam seytha paavangka'lai munnittum, israayealaip paavaththi'rku aa'laakkiya avan paavangka'lai munnittum, avarka'l israayealin kadavu'laakiya aa'ndavarukkuk koapam varuviththa paavaththin poruttum ithu ni'raivea'rit'ru.

<31> naathaapin mat'rach seyalka'lum, avan seythavai yaavum, israayeal mannarka'lin nadapadi noolil ezhuthappattu'l'lana.

<32> aasaavukkum israayealin arasan paasaavukkum idaiyea avarka'l vaazhnaa'l muzhuvathum poar nadanthu vanthathu.

<33> yoothaavin arasan aasaa arasanaana moon'raam aa'ndil aakiyaasin makan paasaa israayeal anaiththukkum thearsaavil arasanaaki irupaththu naanku aa'nduka'l arasoachchi vanthaan.

<34> aa'ndavar thirumun paavam purinthu eroapoavaamin vazhiyilum, israayealaip paavaththi'rku aa'laakkiya avanudaiya theeya vazhiyilum nadanthu vanthaan.

[1 arasar aakamam 16]

<1> paasaavukku ethiraaka aa'ndavar anaaniyin makan eakuvin moolam thiruvu'lam pat'rinathaavathu:

<2> naam thoosiyilirunthu unnaik kai thookki, nam makka'l israayealmeal unnaith thalaivanaaka ea'rpaduththinoam; neeyoa eroapoavaamin vazhinadanthu nam makka'laakiya israayealaip paavaththi'rku u'l'laakki, avarka'ludaiya paavangka'laal namakkuk koapam varuviththaay.

<3> enavea, ithoa naam paasaavin santhathiyaaraiyum, avan veettaarin santhathiyaaraiyum azhiththu, naapaaththin makan eroapoavaamin veettaip poal un veettaiyum paazhaakkuvoam.

<4> paasaavin santhathiyaaril nakaru'l i'rappavan naayka'lukku iraiyaavaan; nakarukku ve'liyea i'rappavan vaanaththup pa'ravaika'lukku iraiyaavan.

<5> paasaavin mat'rach seyalka'lum, avan seythavai yaavum, avan nikazhththiya poarka'lum israayeal arasarka'lin nadapadi noolil ezhuthappattu'l'lana.

<6> paasaa than munnoaroadu thuyiladainthu thearsaavil puthaikkappattaan. avan makan ealaa avanukkup pin arasu kattil ea'rinaan.

<7> paasaa than seyalka'laal aa'ndavarukkuk koapamu'ndaakki, avar thirumun seytha ellaap paavangka'lin poruttu aa'ndavar eroapoavaam veettaaraip paazhaakkinathu poal ivan veettaaraiyum paazhaakkip poaduvaar en'ru, anaaniyin makan eaku en'ra i'raivaakkinar paasaavukkum avan veettaarukkum aa'ndavarudaiya vaarththaiyai a'riviththirunthaar. enavea, arasan sinam ko'ndu anaaniyin makan eaku en'ra i'raivaakkinaraik kolai seythaan.

<8> yoothaavin arasan aasaa ariya'nai ea'riya irupaththaa'raam aa'ndil paasaavin makanaana ealaa israayealin arasanaakith thearsaavil eeraa'nduka'l aadchi seluththinaan.

<9> avanathu paathik kuthiraip padaikkuth thalaivanaay iruntha saampiri en'ra avanudaiya oozhiyan avanukku ethiraakak ki'larchchi seythaan. thearsaavin aa'lunanaana arsaavin veettil ealaa kudi poathaiyil irunthaan.

<10> appoathu thideerena saampiri udpukunthu ealaavaik kon'raan. ivvaa'ru yoothaavin arasan aasaa aadchi peedam ea'rina irupaththeazhaam aa'ndil avan arasan aanaan.

<11> avan arasanaaka ariya'nai ea'riyavudan, paasaavin veettaar anaivaraiyum kon'raan. ivanudaiya ut'raarilaavathu na'nparilaavathu yaaraiyum avan vittu vaikkavillai.

<12> ivvaa'ru i'raivaakkinaraana eakuvin moolam aa'ndavar paasaavukkuch solliyiruntha vaakkinpadiyea saampiri paasaavin veettaar anaivaraiyum azhiththaan.

<13> paasaavum avan makan ealaavum thangka'l vee'n pakattaal thaangka'lum paavika'laaki, israayealaiyul paavaththil aazhththi israayealin kadavu'laakiya aa'ndavarukkuk koapam varach seythanar. athan kaara'namaakavea ithu nikazhnthathu.

<14> ealaavin mat'rach seyalka'lum avan seythavai yaavum israayeal arasarka'lin nadapadi aakamaththil ezhuthappattana.

<15> yoothaavin arasan aasaa ariya'nai ea'riya irupaththeazhaam aa'ndil saampiri thearsaavil irunthuko'ndu eazhunaa'l arasaa'ndaan. appoathu pilisthiyarukkuch sonthamaay iruntha keppeththoan en'ra nakarai israayealarin padai va'laiththu mut'rukaiyittathu.

<16> appoathu, 'saampiri kalakam seythu arasanaik kon'ru vittaan' en'ru kea'lvippattavudan israayealar ellaarum koodi, an'ru paa'laiyaththil iruntha israayealin padaiththalaivanaakiya amriyai arasanaakkinaarka'l.

<17> appoathu amri keppeththoanai vittup pu'rappattu israayeal padaiyoadu vanthu thearsaavai va'laiththu mut'rukaiyittaan.

<18> nakar pidipadappoaki'rathu enach saampiri a'rinthu, ara'nmanaikku'l pukunthu athaith theekkiraiyaakkinaan; thaanum theekku'liththaan.

<19> avan aa'ndavar thirumun paavam purinthu eroapoavaamin vazhiyilum, israayealaraip paavaththukku aa'laakkiya avanudaiya theeyavazhiyilum nadanthu, than paavangka'lilea madinthaan.

<20> saampiriyin mat'rach seyalka'lum avan seytha soozhchchika'lum purintha kodumaika'lum israayeal arasarka'lin nadapadi noolil ezhuthappattu'l'lana.

<21> appoathu israayeal makka'l iru vakuppaayp pirinthu orusaaraar kineaththin makan thepniyai arasanaakki avanaip pin sen'ranar.

<22> aayinum kineaththin makan thepniyaip pinpat'rinavarka'lai vida amriyaip pinpat'rinavarka'lea athika valimaiyut'ranar. thepni i'ranthaan; amriyoa innum aadchi seluththi vanthaan.

<23> yoothaavin arasan aasaa ariya'nai ea'rina muppaththoaraam aa'ndil amri arasaik kaippat'ri, israayealil panniru aa'nduka'lum, thearsaavil aa'ru aa'nduka'lum aadchi purinthaan.

<24> appozhuthu avan soamear enpavanidamirunthu samaariyar malaiyai ira'ndu thaalanthu ve'l'likku vaangki ammalaiyilmeal oru nakaraik katti, malaiyin urimaiyaa'lan soamearin peyarinpadiyea atha'rkuch samaariyaa en'ru peyar ittaan.

<25> amri aa'ndavar thirumun paavam purinthu thanakku mun iruntha ellaaraiyum vida mikavum izhivaana mu'raiyil nadanthu vanthaan.

<26> ivan naapaaththin makan eroapoavaamin ellaa vazhika'lilum, israayealaip paavaththukku u'l'laakkiya avanudaiya paava vazhika'lilum nadanthu vanthaan. ivvaa'ru than vee'n pakattaal israayealin kadavu'laakiya aa'ndavarukkuk koapam varuviththaan.

<27> amriyin mat'rach seyalka'lum, avan seytha poarka'lum israayeal arasarka'lin nadapadi noolil ezhuthappattu'l'lana.

<28> amri than munnoaroadu thuyil ko'ndu samaariyaavil puthaikkappattaan. avan makan aakkaap avanukkup pin ariya'nai ea'rinaan.

<29> yoothaavin arasan aasaa aadchiyaik kaippat'rina muppaththettaam aa'ndil amriyin makan aakkaap israayealin arasanaakich samaariyaavil israayealin meal irupaththira'ndu aa'nduka'l aadchi seluththinaan.

<30> amriyin makan aakkaap thanakku mun iruntha ellaaraiyum vida aa'ndavar thirumun athikap paavangka'l purinthaan.

<31> naapaaththin makan eroapoavaamin paava vazhika'lil nadanthathumin'ri, seethoaniyarin arasan ethpaalin maka'l jesaapealai ma'nanthu ko'ndaan. pinnar paavaalukku oozhiyam seythu athai vazhipattaan.

<32> avan samaariyaavil kattiyiruntha paavaalin koayilil paavaalukku oru palipeedaththaiyum amaiththirunthaan. (vikkiraka aaraathanaikkaaka)

<33> oru thoappaiyum amaiththirunthaan. ippadi aakkaap israayealin kadavu'laakiya aa'ndavarukkuk koapam u'ndaakumpadi, thanakku mun iruntha israayealin arasarka'l ellaaraiyum vidap paavaththi'rku meal paavam seythu vanthaan.

<34> avanathu aadchik kaalaththil peaththal ooraanaakiya eeyeal erikkoavaik kattinaan. noonin makan yoasuvaa moolamaa'ndavar a'riviththirunthapadiyea, avan atha'rku adikkal naattum poathu apiraam en'ra avan thalai makanum, athan vaayilka'lai amaiththapoathu seakup en'ra avan i'laiya makanum i'ranthanar.

[1 arasar aakamam 17]

<1> kaalaathilu'l'la kudika'lil thesupiththaraana eliyaasu aakkaapai noakki, "naan vazhipattu varum israayealin kadavu'laakiya aa'ndavar meal aa'nai! en vaakkinaal an'ri ivvaa'nduka'lil paniyum mazhaiyum peyyaa" en'raar.

<2> mealum aa'ndavar eliyaasai noakki,

<3> nee ivvidaththai vittuk kizhakku noakkich sen'ru yoarthaanukku ethireayu'l'la kaareeth aat'roaraththil o'linthuko'l.

<4> avvaat'rin tha'n'neeraip paruku. avvidaththil unakku u'nava'likkak kaakangka'lukkuk katta'lai ittu'l'loam" en'raar.

<5> ithaik keattathum eliyaasu pu'rappattu, aa'ndavar thiruvu'lampat'rinapadiyea yoarthaanukku ethirea iruntha kaareeth aat'roaraththil thangkiyirunthaar.

<6> kaakangka'l avarukkuk kaalaiyilum maalaiyilum appamum i'raichchiyum ko'ndu vanthana. avar avvaat'rin neeraip paruki vanthaar.

<7> naattil mazhai peyyaathathaal sila naadka'lukkup pin antha aa'ru vat'rip poayit'ru.

<8> appoathu aa'ndavar avarai noakki,

<9> nee seethoaniyarin ooraakiya sareapthaavukkuch sen'ru angkea thangki iru. unakku u'navoottumpadi angkea irukki'ra oru vithavaikkuk katta'laiyittu'l'loam" en'raar.

<10> athanpadi eliyaasu pu'rappattuch sareapthaavukkup poanaar. annakarin vaayilai adaintha poathu angkea oru vithavai vi'raku po'rukkik ko'ndirunthaa'l. avar ava'laik kooppittu, "naan kudikka oru paaththiraththil kogncham tha'n'neer ko'ndu vaa" en'raar.

<11> ava'l tha'n'neer ko'nduvarach selkaiyil pinnirunthu saththamittu, "enakkuk kogncham appamum kaiyoadu ko'ndu vaa" en'raar.

<12> ava'l avarukku ma'rumozhiyaaka, "um kadavu'laakiya aa'ndavar meal aa'nai! ennidam appam illai. en paanaiyil oru si'rangkai maavum, kalayaththin adiyil kogncham e'n'neyumea irukkin'rana. appam sudaththaan intha ira'ndoru vi'rakaip po'rukkinean. athaich saappitta pin naanum en makanum mee'ndum u'n'na on'rumillaamal saavoam" en'raa'l.

<13> appoathu eliyaasu ava'laip paarththu, "agnchaathea; poay, nee sonnapadiyea sey. eninum muthalil athil oru si'riya appam suttu enakkuk ko'ndu vaa. pi'raku unakkum un makanukkum appam thayaar seyyalaam.

<14> eanen'raal, 'aa'ndavar nilaththil mazhai pozhiyach seyyum varai un paanaiyin maavu selavazhinthu poavathumillai; kalayaththin e'n'ney ku'rainthu poavathumillai' en'ru israayealin kadavu'laakiya aa'ndavar solluki'raar" en'raar.

<15> ava'l poay eliyaasin so'rpadi seythaa'l. avarum u'ndaar; ava'lum ava'l veettaarum u'ndanar.

<16> aa'ndavar eliyaasin moolam sonna vaarththaiyin padiyea an'ru muthal paanaiyin maavu selavazhinthathum illai; kalayaththin e'n'ney ku'rainthathumillai. ithan pi'raku,

<17> kudumpath thalaiviyaakiya ap pe'n'nin makan noayut'raan. annoay evva'lavu kodumaiyaayirunthathen'raal, avan uyir neeththaan.

<18> appoathu ap pe'n eliyaasai noakki, "kadavu'lin manitharea, umakkum enakkum enna? neer en theech seyalka'lai ninaivoottavum, en makanaich saakadikkavumaa ennidam vantheer?" en'raa'l.

<19> atha'rku eliyaasu, "un makanai ennidam kodu" en'ru sonnaar. pinnar ava'lathu madiyiliruntha appi'l'laiyaith thaamea vaangkik ko'ndu thamathu a'raikkuch sen'raar. angkea avanaith tham padukkaiyil meal kidaththinaar.

<20> en kadavu'laakiya aa'ndavarea, thannaal mudintha varai ennaip pea'nivantha ivvithavaiyin makanaich saakadiththu ava'lukkuth thukkaththai varuviththeeroa?" en'ru kadavu'lai noakkik katha'riyazhuthaar.

<21> pi'raku pi'l'laiyin udalai a'lanthaa'rpoal avar mummu'rai athanmeal paduththu, "en kadavu'laakiya aa'ndavarea, ippi'l'laiyin uyir ithan udalil thirumpa nuzhaiyumaa'ru seytharu'lum" en'ru aa'ndavarai noakki man'raadinaar.

<22> aa'ndavar eliyaasin vi'n'nappaththi'rku irangkinaar. pi'l'laiyin uyir thirumpi vara avan uyir pizhaiththaan.

<23> appozhuthu eliyaasu pi'l'laiyai eduththuk ko'ndu meal maadiyilirunthu keezhveettukku vanthu avanai avan thaayin kaiyilea koduththu, "ithoa, un makan uyiroadu irukkin'raan" en'raar.

<24> appozhuthu ammaathu eliyaasai noakki, "neer kadavu'lin manithar en'rum, umathu vaayilirunthu pi'rakkum aa'ndavarudaiya vaakkellaam u'nmai en'rum ithan moolam a'rinthu ko'ndean" en'raa'l.

[1 arasar aakamam 18]

<1> naadka'l pala nakarnthana. moon'raavathu aa'ndil aa'ndavar eliyaasai noakki, "nee aakkaapidam sel. naam naattin meal mazhai pozhiyach seyvoam" en'ru thiruvu'lam pat'rinaar.

<2> appadiyea eliyaasu aakkaapidam poanaar. samaariyaavil kodum pagncham nilaviyathu.

<3> enavea, aakkaap than ara'nmanai mea'rpaarvaiyaa'lanaakiya apthiyaasai varavazhaiththaan. apthiyaasoa theyva payam u'l'lavan.

<4> jesaapeal aa'ndavarin i'raivaakkinarka'laik kon'ru vantha poathu, apthiyaasu noo'ru i'raivaakkinarka'laik kootti vanthu, aimpathu aimpathu pearaaka avarka'laik kukaika'lil o'liththu vaiththaan; athoadu u'navu a'liththu avarka'laik kaappaat'ri vanthaan.

<5> aakkaap apthiyaasai noakki, "nee naattilu'l'la ellaap pa'l'laththaakkuka'lukkum ooru'nika'lukkum sen'ru, nam kaalnadaika'lai ellaam izhanthupoakaamal kuthiraika'laiyum koavea'ru kazhuthaika'laiyumaavathu uyiroadu kaappaat'rumpadi namakkup pul akappadumaa en'ru paarththu vaa" en'raan.

<6> iruvarum naattaich sut'rip paarkkumpadi athai iru pakuthika'laakap piriththa pinnar, aakkaap oru vazhiyaayum apthiyaasu vea'ru vazhiyaayum poanaarka'l.

<7> apthiyaasu poakum vazhiyil eliyaasaich santhiththaan. apthiyaasu avarai adaiyaa'lam a'rinthu nedun the'ndanittu va'nangki, "neer en thalaivar eliyaasu thaanaa?" en'ru keattaan.

<8> atha'rku avar, "naan thaan. nee poay, 'ithoa eliyaasu vanthirukki'raar' en'ru un thalaivanukkuch sol" en'raar.

<9> atha'rku apthiyaasu, "aakkaap ennaik kon'ru poadumpadi neer um adiyaanai avan kaiyil oppadaikka naan enna paavam seythu'l'lean?

<10> um kadavu'laakiya aa'ndavarmeal aa'nai! en thalaivan ummaith theadumpadi manitharai anuppaatha inamumillai, naadumillai. neer oaridaththilum kaa'nappadavillai en'ru avarka'l sonna poathu, avan anthantha naattidamirunthum inaththaaridamirunthum, ummaik kaa'navillai en'ru u'ruthi pet'ruk ko'ndaan.

<11> ippozhuthu, 'nee poay un thalaivanidam: "ithoa eliyaasu vanthirukki'raar" en'ru sol' en'ru neer solluki'reerea.

<12> naan ummaivittu akan'ravudanea, oruvea'lai aa'ndavarudaiya eavuthalaal naan a'riyaatha idaththi'rku neer sen'ruvidalaam. appoathu naan aakkaapidam poay umathu varukaiyai a'rivikka, avan ummaik kaa'naavittaal ennaik kon'ru poaduvaanea. um adiyaanaakiya naan i'lamai thottu aa'ndavarukku agnchi nadakki'rean.

<13> jesaapeal aa'ndavarin i'raivaakkinaraik kon'ru vantha poathu naan avarka'lil noo'ru pearai ira'ndu kukaika'lilea aimpathu aimpathu pearaaka o'liththu vaiththu, u'navu a'liththu avarka'laik kaappaat'ri vanthean en'ru en thalaivaraakiya umakkuth theriyaathaa?

<14> ippozhuthu en thalaivan ennaik kon'ru vidumpadiyaakavaa neer, 'ithoa eliyaasu vanthirukki'raar' en'ru avanidam poaych sollach solluki'reer?" en'raan.

<15> atha'rku eliyaasu, "naan vazhipattu varum seanaika'lin aa'ndavar meal aa'nai! in'rea naan aakkaapidam selvean" en'raar.

<16> appoathu apthiyaasu poay aakkaapaik ka'ndu avanukku athai a'rivikkavea, udanea aakkaap eliyaasaich santhikka vanthaan.

<17> aakkaap eliyaasaik ka'ndavudan avarai noakki, "israayealil kalakam seythu varupavan nee thaanea?" en'raan.

<18> atha'rku eliyaasu, "israayealil kalakam seythavan naan an'ru. aa'ndavarin katta'laiyai mee'rip paavaalaip pinpat'rinathaal neerum um thanthai veettaarumea israayealil kalakam seytheerka'l.

<19> ippoathu kaarmeal malaiyin meal israayealar anaivaraiyum, paavaalin theerkkatharisika'l naanoot'raimpathu pearaiyum, jesaapealin panthiyil u'navarunthi varum parantha thoappuka'lin theerkkatharisika'laana naanoo'ru pearaiyum ennidam azhaiththu vara aadka'lai anuppum" en'raar.

<20> appadiyea aakkaasu israayeal makka'l ellaaraiyum kootti vara aadka'lai anuppi, kaarmeal malaiyiliruntha anthath theerkkatharisika'laiyum azhaiththu varumpadi seythaan.

<21> appoathu eliyaasu makka'lukku mun sen'ru, "neengka'l ethuvarai irupakkamum saaynthu nadakkum no'ndiyaip poal iruppeerka'l? aa'ndavar kadavu'laanaal avaraip pinpat'rungka'l; paavaal kadavu'laanaal avanaip pinpat'rungka'l" en'raar. makka'l ma'rumozhiyaaka on'rum sollavillai.

<22> eliyaasu ma'rumu'raiyum makka'lai noakki, "aa'ndavarin i'raivaakkinaril egnchiyiruppavan naan oruvanea. paavaalin theerkkatharisika'loa naanoot'raimpathu pear u'l'lanar.

<23> iruppinum, ira'ndu kaa'laika'lai emmidam ko'ndu vaarungka'l. oru kaa'laiyai avarka'l thearnthu ko'ndu athaith thu'ndu thu'ndaay vettith theeppoadaamal vi'rakuka'lin meal vaikkattum. naanoa mat'rak kaa'laiyai appadiyea seythu theeppoadaamal vi'rakuka'lin meal vaikki'rean.

<24> neengka'l ungka'l theyvangka'laip peyar solli azhaiththu vea'ndikko'l'lungka'l. naanum en kadavu'laip peyar solli azhaiththu vea'ndikko'lki'rean. appoathu theeyai u'ndupa'n'nuvathin moolam nam man'raattuka'lukkuch sevi madukkum kadavu'lea u'nmaik kadavu'l" en'raar. atha'rku makka'l ellaarum, "ithuvea sariyaana yoasanai" en'ranar.

<25> appoathu eliyaasu paavaalin theerkkatharisika'lai noakki, "neengka'l palaraay iruppathaal, neengka'lea muthalil oru kaa'laiyaith thearnthu ko'ndu athaith thayaar seythu theeppoadaamal ungka'l theyvangka'lin peyarai mattum solli azhaiththu vea'ndikko'l'lungka'l" en'raar.

<26> aththeerkkatharisika'l thangka'lukkuk kodukkappatta kaa'laiyai vaangki athaith thayaar seythu, "paavaalea, engka'lukkuch sevikodum" en'ru kaalai muthal na'npakal varaith thangka'l palipeedaththaip palamu'rai sut'rivanthu paavaalin peyaraich solli azhaiththu vea'ndik ko'ndanar. iruppinum oru saththamum pi'rakkavillai; ma'rumozhi koduppaarum illai.

<27> na'npakal vea'laiyil eliyaasu ki'ndalaaka avarka'lai noakki, "innum uraththa kuralil sepiyungka'l; avar kadavu'l allaroa? silavea'lai avar uraiyaadik ko'ndiruppaar; allathu saththiraththil thangkiyiruppaar; allathu avar paya'nam sen'rirukkak koodum; oruvea'lai, avar thoongkik ko'ndiruppaar; enavea, avarai ezhuppa vea'ndiyirukkalaam" en'raar.

<28> avarka'l uraththa kuralil kooppittuth tham vazhakkaththin padiyea, iraththam mikuthiyaaka vadiyum varaik kaththika'laalum eettika'laalum thangka'laiyea kuththik ko'ndanar.

<29> pi'rpakalilum avarka'l kaththik ko'nduthaan irunthaarka'l. ithoa pali seluththum nearamum vanthathu. iruppinum oru saththamum pi'rakkavillai; ma'rumozhi koduppaarum illai; avarka'lathu man'raattaik kavanippaarum illai.

<30> appoathu eliyaasu ellaa makka'laiyum noakki, "ellaarum ennidam vaarungka'l" en'raar. makka'l anaivarum avar arukea vanthanar. udanea eliyaasu munnea idinthu kidantha aa'ndavarudaiya palipeedaththai mee'ndum katti ezhuppinaar.

<31> unakku israayeal en'ra peyar iruppathaaka" en'ru aa'ndavar yaakkoapukkuch solliyirunthathin poruttu, eliyaasu yaakkoapin puthalvarka'ludaiya koaththirangka'lin ka'nakkuppadiyea panniru ka'rka'lai eduththaar.

<32> pinnar akka'rka'laik ko'ndea aa'ndavarudaiya peyaraal oru palipeedaththaik kattinaar. mealum palipeedaththaich sut'rilum ira'ndu uzhavusaal akalam u'l'la oru vaaykkaalai vettinaar.

<33> vi'rakuka'lai adukki, oru kaa'laiyaith thu'ndu thu'ndaay vetti, vi'rakuka'lin meal vaiththaar.

<34> makka'lai noakki, "naanku kudam tha'n'neer ko'narnthu thakanap paliyin mealum vi'rakuka'lin mealum oot'rungka'l" en'raar. pi'raku, "innum orumu'rai appadiyea oot'rungka'l" en'raar. "moon'raam mu'raiyum appadiyea oot'rungka'l" en'ru avar koo'ra, avarka'l moon'raam mu'raiyum oot'rinaarka'l.

<35> appoathu tha'n'neer palipeedaththaich sut'rilum oadi vaaykkaalaiyum nirappit'ru.

<36> thakanappali seluththum nearamaanavudan i'raivaakkinar eliyaasu peedaththarukea vanthu, "aapirakaam, eesaak, yaakkoap enpavarka'lin kadavu'laakiya aa'ndavarea, neer israayealin kadavu'l en'rum, naan ummudaiya oozhiyan en'rum, ivat'rai ellaam naan umathu vaakkinpadiyea seythean en'rum in'ru vi'langkach seyyum.

<37> neerea kadavu'laakiya aa'ndavar en'rum, neerea immakka'lin manaththai maat'riyu'l'leer en'rum ivarka'l a'riyumpadi en man'raattaik keattaru'lum; aa'ndavarea, en man'raattaik keattaru'lum" en'raar

<38> udanea aa'ndavaridamirunthu thee i'rangkivanthu anthath thakanap paliyaiyum vi'rakuka'laiyum ka'rka'laiyum ma'nalaiyum sutteriththu, vaaykkaal neeraiyum vat'rach seythathu.

<39> makka'l anaivarum ithaik ka'ndavudanea nedunthe'ndanittu vizhunthu, "aa'ndavarea kadavu'l, aa'ndavarea kadavu'l" en'ranar.

<40> appoathu eliyaasu avarka'lai noakki, "neengka'l paavaalin theerkkatharisika'lil oruvanum thappip poakaathapadi avarka'laip pidiyungka'l" en'raar. makka'l avarka'laip pidikka, eliyaasu avarka'laik kisoan aat'rukkuk ko'ndu poay angkea avarka'laik kon'raar.

<41> pinpu eliyaasu aakkaapai noakki, "neer poay u'navu arunthum; eanenil, peru mazhaiyin iraichchal keadki'rathu" en'raar.

<42> aakkaap saappidap poakavea, eliyaasu kaarmeal malaiyin uchchikku ea'rich sen'ru, angkea muzhanthaa'littuth tham mukaththaith tham muzhangkaalka'lukku idaiyil vaiththavaa'ru,

<43> tham oozhiyanai noakki, "nee poayk kadal pakkamaayp paar" en'raar. avan poayp paarththu, "on'rum illai" en'raan. eliyaasu avanaip paarththu, "eazhu mu'rai sen'ru paar" en'raar.

<44> eazhaam mu'rai avan sen'ru paarththapoathu, ithoa manithanin adich suvattai oththa oru si'riya meakam kadalilirunthu ezhumpi vanthathu. appoathu eliyaasu tham oozhiyanai noakki, "nee poay aakkaapukku: 'neer mazhaiyil akappattuk ko'l'laathapadi thearaip poottip poayvidum' en'ru sol" en'raar.

<45> avan pu'rappaduvatha'rku'l kaar mukil soozha, vaanam iru'ndathu; kaat'rum adiththathu. udanea perumazhai peythathu. aakkaap thearil ea'ri jesraayealukkuch sen'raan.

<46> annearaththil aa'ndavarin kai eliyaasin meal irunthathu. avarum tham idaiyai varinthu kattik ko'ndu jesraayeal varai aakkaapukku munnea oadinaar.

[1 arasar aakamam 19]

<1> eliyaasu seytha anaiththaiyum, avar paavaalin theerkkatharisika'l anaivaraiyum kon'ru kuviththa vithaththaiyum aakkaap jesaapealukku a'riviththaan.

<2> appozhuthu jesaapeal eliyaasidam thootharai anuppi, "nee theerkkatharisika'laik kon'rathu poal naanum naa'lai innearaththi'rku'l un uyirai vaangkaathirunthaal, theavarka'l enakkuth thakuntha tha'ndanai kodukkattum" en'ru sollach sonnaan.

<3> enavea eliyaasu atha'rku agnchip paya'nappattuth than manam poanapoakkil sen'ru yoothaavaich searntha persapiyai adainthaar. angkea tham oozhiyanai vittuvittu,

<4> paalaivanaththil orunaa'l paya'nam seythaar. angkea oru sooraich sediyin adiyil amarnthu, thaam saakavea'ndumenak koari, "aa'ndavarea, naan vaazhnthathu poathum; en uyirai eduththukko'l'lum, eanenil naan en munnoarai vida nallavan an'ru" en'ru vea'ndinaar.

<5> pinnar achsooraich sediyin nizhalil avar paduththu u'rangkinaar. appozhuthu aa'ndavarin thoothar oruvar avaraith thatti ezhuppi, "ezhunthu saappidu" en'raar.

<6> avar vizhiththup paarkka, ithoa tha'nalilea sutta oar urottiyum, oru paaththiraththil tha'n'neerum tham thalaimaattil irukkak ka'ndaar. avat'rai avar u'ndu kudiththapin thirumpavum paduththuth thoongkinaar.

<7> aa'ndavarin thoothar ira'ndaam mu'raiyum vanthu avaraith thatti ezhuppi," ezhunthu saappidu. eanenil, nee innum athika thooram sella vea'ndiyirukki'rathu" en'raar.

<8> appozhuthu avar ezhunthu u'ndu kudiththaar. avvu'navinaal valimai adaintha avar iravu pakalaay naa'rpathu naa'l nadanthu, oareap en'ra kadavu'lin malaiyai adainthaar.

<9> avar angku vanthapin, oru kukaikku'l thangkiyirunthaar. appozhuthu aa'ndavar avarai noakki, "eliyaasu, nee ingkea enna seythu ko'ndirukki'raay?" en'ru vinavinaar.

<10> atha'rku avar "seanaika'lin kadavu'laakiya aa'ndavar maattu mikuntha aarvm ko'ndavanaay irukki'rean. eanenil israayeal makka'l umathu udanpadikkaiyaiyum pu'rakka'niththu vittanar; umathu palipeedangka'laiyum thakarththu um i'raivaakkinaraiyum vaa'laal vettik kon'ruvittanar. naan oruvan mattum egnchiyirukka en uyiraiyum vaangkath theaduki'raarka'lea" en'raar.

<11> appozhuthu avar, "nee ve'liyea vanthu aa'ndavarukku munpaaka malaiyinmeal nil; eanenil, aa'ndavar ithoa kadanthu selki'raar" en'raar. appozhuthu aa'ndavarukku munpaakak kun'ruka'laip peyarththuk ko'ndum, ka'rpaa'raika'laip pi'lanthuko'ndum valuththa perungkaat'ru u'ndaayit'ru; aayinum akkaat'ril aa'ndavar irukkavillai. kaat'rukkup pin nila nadukkam ea'rpattathu; nila nadukkaththilum aa'ndavar irukkavillai.

<12> nila nadukkaththukkuppin thee ki'lampit'ru; theeyilum aa'ndavar irukkavillai. theekkuppin then'ralin melliraichchal u'ndaanathu.

<13> athai eliyaasu keattavudan poarvaiyinaal tham mukaththai moodikko'ndu ve'liyea vanthu kukaiyin vaayilil nin'raar. appozhuthu," eliyaasu, nee angkea enna seyki'raay?" en'ra kural keattathu. atha'rku eliyaasu ma'rumozhiyaaka,

<14> seanaika'lin kadavu'laakiya aa'ndavarmaattu mikuntha aarvam ko'ndavanaay irukki'rean; eanenil israayeal makka'l umathu udanpadikkaiyaip pu'rakka'niththuvittanar; um palipeedangka'laiyum thakarththu um i'raivaakkinaraiyum vaa'laalvettik konnu vittanar. naan oruvan mattum egnchiyirukka, en uyiraiyum vaangkath theaduki'raarka'lea en'raar.

<15> appozhuthu aa'ndavar avarai noakki, "paalaivanam moolam nee vantha vazhiyea thirumpith thamaaskuvukkuch sel. avvidam searnthavudan seeriyaavukku arasanaaka asaayealai apishukam sey.

<16> pi'raku naamsiyin makan eakuvai israayealukku arasanaakavum apealmeavulaa ooraanaana saapaaththin makan eliseayuvai unakkup pathilaay i'raivaakkinaraakavum apishukam sey.

<17> asaayealin vaa'lukkuth thappinavan evanoa avanai eaku kon'ru poaduvaan. eakuvin vaa'lukkuth thappinavanaiyoa eliseayu kon'ru poaduvaan.

<18> aayinum paavaal munnilaiyil muzhanthaadpadiyidaathavarka'lum, kaiyai muththi va'nangkaathavarka'lumaana eazhaayiram pearai naam israayealil vittu vaippoam" en'raar.

<19> appadiyea eliyaasu avvidaththai vittup pu'rappattu, panniru ear pootti uzhutha saapaaththin makan eliseayuvaik ka'ndaar. avan panniru earil on'rai oattikko'ndirunthaan. eliyaasu avanidam sen'ru tham poarvaiyai avan meal poattaar.

<20> udanea eliseayu maaduka'lai vittuvittu eliyaasaip pinsen'raar. "naan en thaay thanthaiyaridam vidaipet'ru vara anumathi kodum; atha'rkup pin ummaith thodarnthu varuki'rean" en'raar. atha'rku avar, "poay vaa; naan seyya vea'ndiyathai unakkuch seythu vittean" en'raar.

<21> eliseayu eliyaasai vittu vanthu, oru joadi ear maaduka'laip pidiththu adiththuth thaam uzhutha kalappaiyaik ko'ndu i'raichchiyaich samaiththu makka'lukkup parimaa'ra, avarka'lum athai arunthinar. pinpu avar pu'rappattup poay eliyaasaip pin sen'ru avarukku eaval purinthu vanthaar.

[1 arasar aakamam 20]

<1> seeriyaavin arasan penaathaath than ellaach seanaika'laiyum kuthiraika'laiyum thearka'laiyum muppaththira'ndu arasarka'laiyum thannoadu koottik ko'ndu samaariyaavin meal padaiyeduththu athai mut'rukaiyittaan.

<2> appozhuthu avan nakaril iruntha israayealin arasan aakkaapidam thootharai anuppi,

<3> un ve'l'liyum ponnum ennudaiyavai. un manaiviyarum, un puthalvaril kettikkaararum ennudaiyavarka'l' en'ru penaathaath solluki'raan" en'ru sollach sonnaan.

<4> israayealin arasan atha'rku ma'rumozhiyaaka, "arasaraakiya en thalaiva, umathu vaarththaiyinpadiyea naanum, en udaimaika'l yaavum ummudaiyavai thaam" en'ru solli anuppinaan.

<5> aththoothuvarka'l thirumpavum vanthu, " ummidam engka'lai anuppina penaathaath solluki'rathaavathu: 'un ve'l'liyaiyum ponnaiyum, un manaiviyaraiyum puthalvarka'laiyum nee enakkuk kodukka vea'ndum.

<6> aakaiyaal naa'lai innearam en oozhiyarai unnidam anuppuvean. avarka'l un veettaiyum, un oozhiyarin veeduka'laiyum soathiththu avarka'l thamakku viruppamaanavat'rai ellaam eduththuch selvar ' enpathaam" en'ru sonnaarka'l.

<7> appoathu israayealin arasan naattin moopparai ellaam azhaiththu," ivan namakkuch sathi seyyum vithaththaik kavaniththup paarungka'l. ivan en manaiviyaraiyum puthalvarka'laiyum en pon ve'l'liyaiyum keattaan. atha'rku naan thadai on'rum sollavillaiyea" en'raan.

<8> appozhuthu ellaa moopparum makka'l anaivarum avanai noakki, "neer avanukkuch sevikodukkavum, avan keattavat'ri'rku i'nangkavum vea'ndaam" en'ranar.

<9> enavea, aakkaap penaathaaththin thoothuvarai noakki, "neengka'l arasaraakiya en thalaivarukku, ' neer muthal mu'rai um adiyaanaakiya enakkuch solli anuppiya yaavat'raiyum naan seyvean. im mu'rai neer keadpavat'rai naan seyya iyalaathu' en'ru sollungka'l" en'raan.

<10> thoothuvarka'l thirumpi vanthu imma'rumozhiyaip penaathaaththukkuch sollavea, avan ma'rupadiyum avarka'lai aakkaapidam anuppi, "samaariyaavin saampal ennaip pin thodarum ellaa makka'ludaiya u'l'langkaika'lilum adangkaama'r poanaal, theavarka'l enakkuth thakuntha tha'ndanai kodukkattum" en'ru sollach sonnaan.

<11> atha'rku israayealin arasan ma'rumozhiyaaka, "aayuthangka'lai a'niyumpoathu perumai paaraattuvathu nan'ran'ru; a'ninthu kazhat'rina pi'raku perumai paaraattuvathea nan'ru' en'ru ungka'l thalaivanukkuch sollungka'l" en'raan.

<12> imma'rumozhi vanthu searntha nearaththil penaathaath mat'ra arasarka'loadu than koodaaraththil kudiththuk ko'ndirunthaan. ivvaarththaiyaik keattu avan than oozhiyarai noakki, "nakarai mut'rukaiyidungka'l" en'raan. avarka'lum avvaa'rea seythanar.

<13> appozhuthu oar i'raivaakkinar israayealin arasan aakkaapidam vanthu, "aa'ndavar solki'rathaavathu: 'antha earaa'lamaana makkad koottaththai ellaam nee ka'ndaay an'roa? ithoa naamea u'n aa'ndavar en'ru nee a'riyumpadi in'ru athai un kaiyil oppadaippoam' enpathea" en'raar.

<14> aakkaap avaraip paarththu, "yaar moolam ithu nadaipe'rum?" en'ru keadka, "maanila athiparka'l moolam' en'ru aa'ndavar solki'raar" en'raar. ma'rupadiyum aakkaap, 'poarai yaar thodangka vea'ndum?" en'ru vinava, avar, "neer thaan" en'raar.

<15> aakkaap maanila athiparka'lin seavakarka'lai e'n'nip paarkka, avarka'l irunoot'ru muppaththira'ndu pear en'ru a'riya vanthaan. pinpu israayeal makka'l anaivaraiyum ka'nakkida, avarka'l eazhaayiram pear en'ru ka'ndu ko'ndaan.

<16> ivarka'l na'npakal vea'laiyil ve'liyea pu'rappattanar. penaathaaththum, avanukku uthaviyaaka vantha eanaiya muppaththira'ndu arasarka'lum paasa'raiyil kudive'riyil irunthanar.

<17> maanila athiparka'lin seavakar a'nivakuththu ellaarukkum muthalil ve'liyea vanthanar. penaathaath, "avarka'l yaar?" en'ru paarththuvara aa'l anuppinaan. "avarka'l samaariyaavilirunthu vanthavarka'l" en'ru avanukku a'riviththanar.

<18> appoathu avan, "avarka'l samaathaanam naadi vanthirunthaalum sari, poarida vanthirunthaalum sari, avarka'lai uyiroadu pidiyungka'l" en'raan.

<19> enavea, maanila athiparka'lin seavarka'l mun sella, enaiya padaika'l avarka'laip pin thodarnthana.

<20> avarka'lil ovvoruvarum thangka'lukku ethirppattavarka'lai vetti veezhththinar. seeriyar pu'ramuthuku kaatti oada, israayeal veerarka'l avarka'laith thuraththich sen'ranar. seeriyaavin arasan penaathaath kuthirai meethu ea'rith thannoadu iruntha veeraroadu thappi oadippoanaan.

<21> annearaththil israayealin arasan pu'rappattuk kuthiraika'laiyum thearka'laiyum mu'riyadiththuch seeriyaril palaraik kon'ru kuviththaan.

<22> pinpu i'raivaakkinar israayealin arasanidam vanthu avanai noakki, "neer poay ummaip palappaduththik ko'ndu, neer seyyaththakkathu innathu en'ru kavaniththup paarum. eanen'raal aduththa aa'ndil seeriyaavin arasan ma'rupadiyum umakku ethiraayp poarida varuvaan" en'raar.

<23> mealum seeriyaavin arasa oozhiyarka'l arasanaip paarththu, "avarka'ludaiya theavarka'l malaik kadavu'lar. aakavea, avarka'l nammai ven'ranar. naam avarka'loadu samave'liyil poariduvathu nallathu; appoathu naam avarka'lai velvoam.

<24> atha'rkaaka neer seyya vea'ndiyathu ennaven'raal: umathu padaiyilirunthu ellaa arasarka'laiyum neekki vittu, avarka'lukkup pathilaakap padaiththalaivarka'lai niyamanam seyyum.

<25> umathu padaiveeraril madinthoarin e'n'nikkaikkuch samamaana veerarka'laiyum, munpu neer ko'ndiruntha kuthiraika'l, thearka'lin e'n'nikkaikkuch samamaana kuthiraika'laiyum thearka'laiyum searththu vaiyum. samave'liyil poaridum pozhuthu naam avarka'lai mea'rkau;'la neer kaa'npeer" en'ranar. avanum avarka'lathu peachchai nampi avvaa'rea seythaan.

<26> ma'ru aa'ndil penaathaath seeriyarai a'nivakuththu, israayealoadu poarida aapeakkukku vanthaan.

<27> israayeal makka'lum thangka'l padaika'lai a'nivakuththu, u'navukku vea'ndiyavat'rai eduththukko'ndu, seeriyarukku ethiraayp pu'rappattu vanthu avarka'lukku ethirea paasa'rai amaiththanar. ivarka'l ira'ndu si'riya ve'l'laattu manthaipoal kaa'nappadach seeriyaroa naadu engka'num nirampi irunthanar.

<28> appoathu kadavu'lin manithar oruvar vanthu israayealin arasanaip paarththu, "aa'ndavarudaiya vaarththaiyaik kea'lum: ' aa'ndavar pa'l'laththathaakkuka'lin kadavu'l allar; malaika'lin kadavu'laay irukki'raar en'ru seeriyar solliyirukki'rapadiyaal, naam ipperiya makkad koottam muzhuvathaiyum un kaiyil oppadaippoam. athanaal naamea aa'ndavar en'ru neengka'l a'riveerka'l' enki'raar" en'ru koo'rinaar.

<29> eazhu naadka'laaka irupadaika'lum nearukku near a'nivakuththu nin'rana. eazhaavathu naa'lil poar moo'ndathu. israayeal makka'l orea naa'lil seeriyarathu kaalaad padaiyil iladcham pearaik kon'ru kuviththanar.

<30> egnchiyoar aapeak nakarukku oadippoayinar. angkea avarka'lil irupaththeazhaayiram pearin meal oru suvar idinthu vizhunthathu. penaathaaththum nakarukkuth thappi oadi oar a'raiyil nuzhainthu angkea o'linthu ko'ndaan.

<31> appoathu avan oozhiyar vanthu avanai noakki, "israayeal naattu arasarka'l irakkam u'l'lavarka'l en'ru kea'lvippattirukki'roam. enavea, naam koa'ni uduththith thalaika'laik kayi'ruka'laal sut'rik ko'ndu israayealin arasaridam poavoam. oruvea'lai namakku avar uyirppichchai a'lippaar" en'ru sonnaarka'l.

<32> avvithamea avarka'l koa'ni uduththith thalaika'laik kayi'ruka'laal sut'rikko'ndu israayeal arasanidam vanthanar. "um oozhiyanaana penaathaath ummai man'raadi 'enakku uyirppichchai a'liyum' enki'raar" en'ru avarka'l arasanai vea'ndinar. atha'rku avan, "innum avan uyiroadu irunthaal, avan enakkuch sakoatharan" en'raan.

<33> ithu nanmaikku adaiyaa'lam en'ru seeriyar ka'ndu, avan so'rka'laik keatta aaththiraththil,"un sakoatharar penaathaath uyiroadu irukki'raar" en'ranar. appozhuthu avan, "neengka'l poay avanai azhaiththu vaarungka'l" en'raan. enavea penaathaath avanaik kaa'na vanthaan. aakkaap avanaith than thearil eat'rinaan.

<34> appozhuthu penaathaath avanaip paarththu, "en thanthai um thanthaiyidamirunthu pidiththa nakarka'lai naan thirumpak koduththu viduki'rean. en thanthai samaariyaavil seythathu poal neerum thamaaskuvil umakkuth therukka'lai ea'rpaduththik ko'l'lum. naam iruvarum udanpadikkai seythu ko'ndapin naan vidaipet'ruch selvean" en'raan. appadiyea aakkaap avanoadu udanpadikkai seythapin avanai anuppi vaiththaan.

<35> appozhuthu i'raivaakkinarin puthalvarka'lil oruvar aa'ndavarudaiya peyaraal tham thoazhan oruvanai noakki, "nee ennai adi" en'raar.

<36> avanoa atha'rku i'nangkavillai. appoathu avar ivanaip paarththu, "nee aa'ndavarudaiya katta'laikkuk keezhppadiyaamal poanathaal, nee ennaivittu akan'ra udanea, oru singkam unnaik kollum" en'raar. appadiyea avan ivarai vittuch si'rithu thooram sen'rathum oru singkam avanaik ka'ndu kon'ru poattathu.

<37> athan pi'raku avar vea'roruvanai noakki, "nee ennai adi" en'raar. ammanithan avvithamea avaraik kaayampada adiththaan.

<38> appozhuthu avvi'raivaakkinar angkirunthu sen'ru, tham ka'n'nilum mukaththilum saampalai vaarip poattuk ko'ndu maa'ru veadaththil vazhiyilea arasanukkaakak kaaththirunthaar.

<39> arasan avvazhiyea sen'ra poathu avar arasanaip paarththuk kooppittu, "um adiyaan ethirika'loadu poaridach sen'ra poathu avarka'lil oruvan thappi oada vea'ru oruvan avanaip pidiththu ennidam ko'ndu vanthu, 'immanithanaip paththiramaay vaiththiru. ivan uyir thappinaal un uyir poayvidum; allathu oru thaalanthu ve'l'li nee kodukka vea'ndum' en'raan.

<40> aayinum, um adiyaan thikilut'ru ingkumangkum thirumpip paarththuk ko'ndiruntha poathu, thideerena ammanithan ma'rainthu vittaan" en'raar. israayealin arasan avanaip paarththu, "nee sonnapadiyea unakkuth theerppaakum" en'raan.

<41> udanea avar tham mukaththiliruntha saampalaith thudaikka, israayealin arasan avar i'raivaakkinaril oruvar en'ru a'rinthu ko'ndaan.

<42> appoathu i'raivaakkinar arasanai noakki, "saavukku uriyavanai nee un kaiyilirunthu thappip poakum padi seythathaal, avan uyirukku pathilaaka un uyiraiyum, avan makka'lin uyirukkup pathilaaka un makka'lin uyiraiyum pazhi vaangkuvoam' ena aa'ndavar thiruvu'lampat'rinaar" en'raar.

<43> israayealin arasan athaik keadka virumpaathu veedu noakkip pu'rappattuk koapave'ri ko'ndavanaaych samaariyaa vanthu searnthaan.

[1 arasar aakamam 21]

<1> ni'rka, jesraayealanaakiya naapoaththukku jesraayealil oru thiraadchaith thoattam irunthathu. athu samaariyaavin arasan aakkaapin ara'nmanai arukil thaan irunthathu.

<2> aakkaap naapoaththaip paarththu, "un thiraadchaith thoattam en veettai aduththirukki'rathaal, naan athaik kaayka'rith thoattamaakkumpadi enakkuk kodu. athai vida nalla thiraadchaith thoattaththai atha'rkup pathilaay unakkuth tharuvean; allathu unakku vea'ndumaanaal athan vilaiyaith tharuki'rean" en'raan.

<3> atha'rku naapoath, "naan en munnoarathu udaimaiyai umakkuk kodaathapadi aa'ndavar ennaik kaappaaraaka" en'raan.

<4> ippadi, "en munnoarin udaimaiyai umakkuk kodean" en'ru jesraayealanaakiya naapoath thanakkuch sonna vaarththaikkaaka aakkaap sinanthu erichchaloadu than veetti'rku vanthaan. angkea u'n'naamal than kattilil paduththuth than mukaththaich suvarp pakkamaayth thiruppik ko'ndirunthaan.

<5> appoathu avanudaiya manaivi esaapeal avanidam vanthu, "neer ean saappidavillai? umathu manam sagnchalappaduvathean?" en'ru avanaik keattaa'l.

<6> atha'rku avan, "naan jesraayealanaakiya naapoaththoadu peasi, 'un thiraadchaith thoattaththai enakku vilaikkuk kodu, allathu unakku viruppamaanaal atha'rkup pathilaaka vea'ru thiraadchaith thoattaththai unakkuth tharuvean' en'rean. atha'rku avan avan 'en thiraadchaith thoattaththai umakkuk kodukkamaattean' en'ru sollivittaan" en'raan.

<7> appozhuthu avan manaivi esaapeal avanai noakki, "ummudaiya athikaaram ivva'lavuthaanaa? israayealai ippadiththaan aadchi seythu varuki'reerka'loa? ezhunthirungka'l. saappittu vittu mana amaithiyudan irungka'l. jesraayealanaakiya naapoaththin thiraadchaith thoattaththai naan ungka'lukkuk kodukki'rean" en'ru sonnaa'l.

<8> esaapeal aakkaapin peyaraal kadithangka'lai ezhuthi, avat'ril avanathu muththiraiyai ittu, akkadithangka'lai naapoath irukkum nakaril kudiyirukki'ra moopparidamum periyoaridamum anuppinaan.

<9> akkadithangka'lil ava'l, "neengka'l oru noanpaip pa'raisaat'ri, naapoaththaip periyoar naduvil amarach seyyungka'l.

<10> avanukku ethiraayp peliyaalin makka'l iruvarai eavi vittu, 'naapoath kadavu'laiyum arasanaiyum pazhiththuraiththaan' en'ru avarka'laip poychsaadchi sollach seyyungka'l. pinnar avanai oorukku ve'liyea ko'ndupoayk kallaal e'rinthu kon'ru poadungka'l" en'ru ezhuthiyirunthaa'l.

<11> naapoaththoadu avvooril kudiyiruntha moopparka'lum periyoarka'lum esaapeal thamakku anuppiyiruntha kadithangka'lil ezhuthiyirunthapadiyea seythanar.

<12> avarka'l oru noanpaip pa'raisaat'ri, naapoaththaip periyoar munnilaiyil amarththinar.

<13> appozhuthu avarka'l peayin makka'laakiya iruvarai varavazhaiththu avanukku ethiraaka amarththi vaiththanar. inthap peayin makka'loa makkad koottaththaip paarththu, "naapoath kadavu'laiyum arasanaiyum pazhiththuraiththaan" en'ru avanukku ethiraaych saadchi sonnaarka'l. achsaadchiyaththin pearil makka'l naapoaththai oorukku ve'liyea ko'ndu poayk kallaal e'rinthu kon'ru poattanar.

<14> pi'raku, "naapoath kallaal e'riyu'ndu madinthaan" en'ru esaapealukkuch seythi anuppinar.

<15> naapoath kallaal e'riyu'ndu madinthathai esaapeal keatta poathu, ava'l aakkaapai noakki, ' neer poay jesraayealanaakiya naapoath umathu viruppaththukku isaiyaamal, 'umakku vilaikkuk kodean' en'ru sonna thiraadchaith thoattaththai neer sonthamaay eduththuk ko'l'lum; naapoath uyiroadillai; avan i'ranthu poanaan" en'raa'l.

<16> naapoath i'ranthupoanathai aakkaap keattu ezhunthu, jesraayealanaakiya naapoaththin thiraadchaith thoattaththaich sonthamaakkik ko'l'lap poanaan.

<17> annearaththileayea thesupiththaraana eliyaasukku aa'ndavar thiruvu'lampat'ri,

<18> samaariyaavilirukki'ra israayealin arasan aakkaapai nee santhikkumpadi poa. athoa avan naapoaththin thiraadchaith thoattaththaich sonthamaakkik ko'l'la angkea poaki'raan.

<19> nee avanaip paarththu, 'aa'ndavar solvathaavathu: "nee naapoaththaik kon'rathuman'ri avanathu thiraadchaith thoattaththaiyum apakariththuk ko'ndaay" en'ru sol. mee'ndum avanai noakki, 'aa'ndavar solluki'rathaavathu: "naayka'l naapoaththin iraththaththai nakkina idaththileayea unathu iraththaththaiyum nakkum" en'ru sol" en'raar.

<20> appoathu aakkaap eliyaasai noakki, "naan unakku ethiriyaaka eppoathaavathu irukkak ka'ndathu'ndaa?" en'raan. atha'rku avar, "aam; nee aa'ndavar thirumun theeyana puriyath thu'ninthu'l'lathai naan a'riyeanoa?

<21> ithoa! naam unmeal theengku varach seyvoam. un santhathiyai azhiththu vittu, un veettin aa'n makka'l anaivaraiyum israayealil kadaisiyaanavanaiyum, innum karuvil adaipattu'l'la kuzhanthaiyaiyum kon'rozhippoam.

<22> nee un theechseyalka'linaal namakkuk koapamu'ndaakki israayealaip paavaththi'rku aa'laakkiyathin poruttu naam un kudumpaththai naapoaththin makan eroapoavaamin kudumpaththukkum, aakiyaavin makan paasaavin kudumpaththukkum nikaraakkuvoam" en'raar;

<23> esaapealaik ku'riththum aa'ndavar solvathaavathu: 'jesraayealin nilaththilea naayka'l esaapealaith thinnum.

<24> aakkaap nakaril madinthaal naayka'lukku iraiyaavaan; nakarukku ve'liyea i'ranthaal vaanaththup pa'ravaika'lukku iraiyaavaan' enpathaam" en'raar.

<25> aa'ndavar thirumun theeyana puriyath thu'nintha aakkaapaip poal kettavan oruvanumillai; eanenil, avanudaiya manaivi esaapeal avanai eavi vittaa'l.

<26> avan evva'lavu ve'ruppukkuriyavan en'raal, israayeal makka'l munnilaiyil aa'ndavar azhiththozhiththa amoa'raiyarin vikkirakangka'laiyum avan thozhuthu vanthaan.

<27> ivvaarththaika'lai aakkaap keatta pi'raku than aadaika'laik kizhiththuth than udalin meal mayiraadaiyaip poattuk ko'ndu noanpu kaaththu saakkin meethu paduththu'rangkinaan. mealum, avan thalai kavizhnthea nadanthu vanthaan.

<28> appozhuthu thesupiththaraana eliyaasukku aa'ndavar thiruvu'lam pat'ri,

<29> namakku munpaaka aakkaap thannaith thaazhththinathaik ka'ndaayan'roa? avan namakku munpaakath thannaith thaazhththinathaal naam avanathu kaalaththil aththeemaika'lai varachseyyaamal avanudaiya makanin naadka'lilea avan santhathiyin meal avaika'lai varachseyvoam" en'raar.

[1 arasar aakamam 22]

<1> seeriyarukkum israayealarukkum idaiyea moon'ru aa'nduka'laakap poar ethuvum nadakka villai.

<2> moon'raam aa'ndil yoothaavin arasan yoasapaath israayealin arasanaik kaa'na vanthaan.

<3> (eanen'raal, israayealin arasan than oozhiyarai noakki, "kalaaththilu'l'la raamoath nammudaiyathen'ru a'riyeerka'loa? athai naam seeriyaavin arasanidamirunthu kaippat'raamal vaa'laa irunthuvidalaamaa?" en'ru solliyirunthaan.)

<4> avan yoasapaaththidam, "kalaaththilu'l'la raamoaththaip pidikka ennoadu searnthu poarpuriya varuveeraa?" en'ru keattaan.

<5> yoasapaath israayealin arasanai noakki, "um kaariyam en kaariyamea. en makka'lum um makka'lum orea makka'l thaamea. en kuthiraika'lum un kuthiraika'lum on'reathaam" en'ru sonnaan. mee'lavum yoasapaath israayealin arasanaip paarththu, "aa'ndavarudaiya thiruvu'lam innathen'ru in'ru neer a'riyumpadi ummai vea'nduki'rean" en'raan.

<6> appozhuthu israayealin arasan ea'rakku'raiya naanoo'ru poali i'raivaakkinaraik kootti varach seythu avarka'lai noakki, "naan kalaaththilu'l'la raamoaththin meal poaridap poakalaamaa?" en'ru keattaan. atha'rku avarka'l, "poakalaam; aa'ndavar arasarukku athaik kaiya'lippaar" en'ranar.

<7> pinpu yoasapaath, "naangka'lum a'rinthu ko'l'lumpadi aa'ndavarin i'raivaakkinar yaaraavathu oruvar ingkillaiyaa?" en'ru keattaan.

<8> appoathu israayealin arasan yoasapaaththai noakki, "jemlaa makan mikkeayaasu en'ra oru manithan irukki'raan. avan moolam aa'ndavarin thiruvu'laththai naam a'rinthu ko'l'lalaam. aayinum naan avanaip pakaikki'rean. eanenil, avan enakku eppozhuthum nanmaiyaaka an'ru, theemaiyaakavea i'raivaakku uraikki'raan" en'raan. atha'rku yoasapaath, "arasea, appadich solla vea'ndaam" en'raan.

<9> appozhuthu israayealin arasan oar a'n'nakanaik kooppittu, "jemlaavin makan mikkeayaasai viraivil azhaiththu vaa" en'raan.

<10> israayealin arasanum yoothaavin arasan yoasapaaththum samaariyaavin vaayil ma'ndapaththil arasa aadaika'lai a'ninthavaraayth thaththam ariya'naiyil veet'rirunthanar. ellaap poali i'raivaakkinarum avarka'lukku munpaaka i'raivaakku uraiththuk ko'ndirunthanar.

<11> kaanaanaavin makan setheasiyaasu thanakken'ru irumpuk kompuka'laichseythu, "ivat'raal neer seeriyaavaik kalangkadiththu veara'ruththup poaduveer' en'ru aa'ndavar koo'ruki'raar" en'raan.

<12> poali i'raivaakkinar anaivarum athaip poan'rea i'raivaakku uraiththu, "kalaaththilu'l'la raamoaththukku nalamea selveer. eanenil, aa'ndavar athai arasarukkuk kaiya'lippaar" en'ranar.

<13> mikkeayaasai azhaikkappoana aa'l avanaip paarththu, "ithoa i'raivaakkinar anaivarum orea maathiriyaaka arasarukkuch saathakamaay i'raivaakku uraiththu'l'lanar. avarka'laip poan'ru neerum arasarukkuch saathakamaakavea peasum" en'raan.

<14> atha'rku mikkeayaasu, "aa'ndavar meal aa'nai! aa'ndavar ennidam solluvathaiyea naan eduththuraippean" en'raar.

<15> avar arasanmun vanthu ni'rka, avan avarai noakki, "mikkeayaasu, naangka'l kalaaththilu'l'la raamoaththin meal poaridap poakalaamaa, poakalaakaathaa?" en'ru keattaan. atha'rku avar, "neer nalamea poakalaam. aa'ndavar athai umakkuk kaiya'lippaar" en'raar.

<16> mee'lavum arasan avarai noakki, "aa'ndavar peyaraal ummaith thirumpavum vea'ndik ko'lki'rean. u'nmai an'ri vea'ru on'rum neer ennidam uraikka vea'ndaam" en'raan.

<17> appozhuthu avar, "israayealar anaivarum aayan illaa aaduka'laip poal malaika'lil sitha'ru'ndu kidakkak ka'ndean. appozhuthu aa'ndavar, 'ivarka'lukkuth thalaivan illai. anaivarum amaithiyudan thaththam veedu thirumpattum' en'ru uraiththaar" en'ru sonnaar.

<18> appozhuthu israayealin arasan yoasapaaththai noakki, "ivan eppozhuthum enakku nanmaiyaaka an'rith theemaiyaakavea i'raivaakku uraippaan en'ru munpea ummidam naan koo'ravillaiyaa?" en'raan.

<19> mikkeayaasu mee'ndum arasanai noakki, "aa'ndavarudaiya vaakkaik kea'lum: aa'ndavar thamathu ariyanaiyil veet'rirukkavum, vaanakach seanaiyellaam avarathu valappakkaththilum idappakkaththilum ni'rkavum ka'ndean.

<20> annearaththil aa'ndavar, 'aakkaap kalaaththilu'l'la raamoaththin meal padaiyeduththuppoay angkea madiyumpadi avanukkuk kedumathi solki'ravan yaar?' en'ru keattaar. atha'rkup palarum palavithamaay pathil koo'rinar.

<21> appozhuthu oar aroopi pu'rappattu vanthu aa'ndavar thirumun nin'ru avarai noakki, 'naan avanukkuk kedumathi solvean' en'rathu. atha'rku aa'ndavar, 'atheppadi?' en'raar.

<22> appozhuthu athu, 'naan poay avanudaiya (poali) i'raivaakkinar ellaaridaththilum nuzhainthu avarka'l poyyai uraikkumpadi seyvean' en'rathu. atha'rku aa'ndavar, 'nee avanai eamaat'ri vet'ri pe'ruvaay. poay appadiyea sey' en'raar.

<23> aathalaal ingkeayirukki'ra ummudaiya ellaap (poali) i'raivaakkinarum ummidam poy sollum padi aa'ndavar aroopiyai eaviyirukki'raar. aa'ndavar umakku ethiraakath theeyanavea pakan'ru'l'laar" en'raar.

<24> appozhuthu kaanaanaavin makan setheasiyaasu, mikkeayaasu arukea vanthu avaraik kannaththil a'rainthu, "aa'ndavarin aavi ennaivittu akan'ru vittathaa? athu unnidam mattunthaanoa peasit'ru?" en'raan.

<25> atha'rku mikkeayaasu, "neer o'linthu ko'lvatha'rkaaka a'rai vittu a'rai sellum naa'lil ithai a'rinthu ko'lveer" en'raar.

<26> appozhuthu israayealin arasan, "mikkeayaasaip pidiththu avanai nakarath thalaivan aamoanidamum, amaleakkin makan yoavaasidamum izhuththuch sellungka'l.

<27> 'ivanaich si'raiyil adaiththu, naan samaathaanaththoadu thirumpi varum varai ivanukkuth thunpa thuyaram enum appamum tha'n'neerum kodungka'l' en'ru arasar sollach sonnaar en'ru sollungka'l" en'raan.

<28> appozhuthu mikkeayaasu, "neer samaathaanaththoadu thirumpi varuveeraakil aa'ndavar en vaayilaakap peasavillai en'ru a'rinthu ko'l'lum" en'ru sonnaar; mealum angku irunthoarai noakki, "makka'lea, neengka'l ellaarum itha'rkuch saadchi" en'raar.

<29> pinpu israayealin arasanum yoothaavin arasan yoasapaaththum kalaaththilu'l'la raamoaththaip pidikka pu'rappattup poanaarka'l.

<30> israayealin arasan yoasapaaththai noakki, "neer um arasa aadaika'lai a'ninthu, aayutham thaangkip poaridum" en'ru sonnaan. israayealin arasanoa maa'ruveadam poo'ndu poarkka'lam pukunthaan.

<31> appadiyirukka, seeriyaavin arasan than muppaththira'ndu thearppadaith thalaivarka'laiyum noakki, "neengka'l si'riyoar periyoar yaaroadum poaridaamal, israayealin arasan oruvanoadu mattum poaridungka'l" en'ru katta'laiyittirunthaan.

<32> aathalaal thearppadaith thalaivarka'l yoasapaaththaik ka'ndavudan, "ivan thaan israayealin arasan" en'ru e'n'ni, avan meal paaynthu poarittanar. yoasapaaththoa perum kookkuralittaan.

<33> athanaal avan israayealin arasan allan en'ru a'rinthu ko'nda thearppadaith thalaivarka'l avanai vittu akan'ranar.

<34> yaaroa oruvan villai naa'neat'rik ku'rivaikkaathu ampai eythaan. athu tha'rseyalaay israayeal arasanin udalil vayit'rukkum nuraiyeeralukkum idaiyea paaynthathu. avanoa than thearoattiyai noakki, "nee thearaith thiruppip poarkka'laththi'rku ve'liyea ennaik ko'ndu poa; eanenil perithum kaayam adainthu'l'lean" en'raan.

<35> an'ru muzhuvathum poar nadanthathu. israayealin arasan than thearileayea nin'ruko'ndu seeriyarai ethirththup poar purinthu maalai vea'laiyil uyir neeththaan. avan patta kaayaththilirunthu iraththam ozhukith thearin meal vadinthu ko'ndirunthathu.

<36> kathiravan ma'raiyumun, "anaivarum thaththam naatti'rkum nakarukkum poakalaam" en'ru padai muzhuvatha'rkum pa'raisaat'rappattathu.

<37> i'rantha arasanaich samaariyaavukku eduththuch sen'ru angkea adakkam seythanar.

<38> avanathu thearaiyum kadivaa'laththaiyum samaariyaavin ku'laththil kazhuvinar. appoathu aa'ndavarin vaakkinpadiyea naayka'l vanthu avanathu iraththaththai nakkina.

<39> aakkaapin mat'rach seyalka'lum avan seythavai yaavum, avan thanthaththaal kattiya veedum. amaiththa nakarka'lum israayeal arasarka'lin nadapadi noolil idam pet'ru'l'lana.

<40> aakkaap than munnoaroadu thuyilut'ra pin, avan makan okkoasiyaasu ariya'nai ea'rinaan

<41> israayealin arasan aakkaap aadchi purinthu vantha naankaam aa'ndil aasaavin makan yoasapaath yoothaavin arasan aanaan.

<42> appozhuthu avanukku vayathu muppaththainthu. avan yerusaleamil irupaththainthu aa'nduka'l aadchi seluththinaan. salaayin maka'laakiya avanudaiya thaayin peyar asupaa.

<43> avan anaiththilum than thanthai aasaavin vazhi nin'ru vazhuvaathu ozhukinaan. ivvaa'ru aa'ndavar thirumun nearmaiyudan nadanthu vanthaan.

<44> aayinum (vikkiraka aaraathanaikkaaka amaikkap pet'riruntha) meadaika'lai avan azhikkavillai. makka'l innum ammeadaika'lil paliyittuth thoopam kaatti vanthanar.

<45> yoasapaath israayealin arasanoadu samaathaanamaay irunthaan.

<46> yoasapaaththin mat'rach seyalka'lum, avan seythavai yaavum, avan purintha poarka'lum, yoothaa arasarka'lin nadapadi noolil ezhuthappattu'l'lana.

<47> than thanthai aasaavin kaalaththil egnchiyiruntha pe'n thanmaiyu'l'la aadavarka'lai yoasapaath azhiththup poattaan.

<48> appozhuthu eathoamil arasan illai.

<49> arasan yoasapaath pon thiratta oapeerukkup poakumpadi kappalka'laik kattinaan; aanaal avaika'l poaka mudiyavillai; eanen'raal asiyoan kapearil kappalka'l udainthu poayina.

<50> appozhuthu aakkaapin makan okkoasiyaasu yoasapaaththai noakki, "en vealaikkaarar um vealaikkaararoadu kappalka'lil poakavidum" en'ru keattaan. atha'rku yoasapaath i'nangkavillai.

<51> yoasapaath than munnoaroadu thuyilut'ruth thaaveethin nakaril than munnoaroadu puthaikkappattaan. avan makan yoaraam avanukkup pi'raku ariya'nai ea'rinaan.

<52> yoothaavin arasan yoasapaath ariya'nai ea'riya pathineazhaam aa'ndil aakkaapin makan okkoasiyaasu samaariyaavin arasanaaki israayealil eeraa'nduka'l aadchi seluththi vanthaan.

<53> avan aa'ndavar thirumun theeyana purinthu, than thaay thanthaiyar vazhiyilum, israayealaip paavaththi'rku u'l'laakkina naapoaththin makan eroapoavaamin theeya vazhiyilum nadanthaan.

<54> aththoadu paavaalukku oozhiyam seythu athai vazhipattaan. avan ellaavat'rilum than thanthai vazhi nin'ru, israayealin kadavu'laakiya aa'ndavarukkuk koapam varuviththaan.

 

 

No comments:

Post a Comment