Sunday 20 November 2022

1 naa'l aakamam

[1 naa'l aakamam 01]

<1> aathaam, seath, eanoas;

<2> kaayinaan, malaleyeal, yaareath;

<3> eanoak, maththusalaa, laameak;

<4> noavaa, seam, kaam, yaappeath.

<5> yaappeaththin puthalvarka'l: koamear, maakoak, maathaay, yaavaan, thupaal, mosoak, theeraas aakiyoaraavar.

<6> koamearin puthalvarka'l: asenes, rippaath, thokoarmaa aakiyoaraavar.

<7> yaavaanin puthalvarka'l: elisaa, thaarsees, seaththim, thothaanim aakiyoaraavar.

<8> kaamudaiya puthalvarka'l: koos, mesuraayim, puth, kaanaan aakiyoaraavar.

<9> koosuvinudaiya puthalvarka'l: saapaa, evilaa, sapathaa, rekmaa, sapathakaa aakiyoaraavar. rekmaavin puthalvarka'lukku, saapaa, thaathaan en'ru peyar.

<10> koos nemroathaiyum pet'raar. ivar poomiyilea aat'ralil si'ranthu vi'langkinaar.

<11> mesuraayimin santhathiyil loothim, anaamim, laavaapim, nepthuyim, pethroosim,

<12> kasluyim (ivarka'lidamirunthea pilisthiyar thoan'rinar), kapthoarim aakiyoar thoan'rinar.

<13> kaanaan enpavar thalaimakanaay sithoanaiyum, pinpu eaththaiyum pet'raar.

<14> mealum, yepuseyarum, amoa'raiyarum, kerseayarum

<15> eavaiyarum araaseayarum, seenaayarum, arathiyarum,

<16> samaariyarum, amaththaiyarum avarudaiya vazhiththoan'ralka'lea.

<17> seamin santhathiyil elaam, assoor, a'rpaksaath, nooth, aaraam, oos, ool, kethear, mosoak aakiyoar pi'ranthanar.

<18> a'rpaksaath saaleayaip pet'raar; saalea epearaip pet'raar.

<19> epearukku iru puthalvarka'l pi'ranthanar. oruvar paaleak en'ru azhaikkappattaar (eanenil, ivarathu kaalaththil thaan naadu pakukkappattathu);

<20> avar sakoathararin peyar yekthaan. ivar elmoathaath, saaleap, aasarmoath, yaarea aakiyoarukkuth thanthai aanaar.

<21> mealum, athoaraam, oosaal, thek'laa,

<22> eapaal, apimaayeal, saapaa, oppeer, eavilaa,

<23> yoapaap aakiyoar anaivarum yekthaan vazhi vanthavarka'l.

<24> seamin kulaththil a'rpaksaath, saalea,

<25> epear, paaleak,

<26> raakaavu, searuk, naakkoar, thaarea,

<27> aapirakaam enappatta aapiraam aakiyoar thoan'rinar.

<28> aapirakaam, eesaak, ismaayeal en'ra iru puthalvaraip pet'raar.

<29> ivarka'ludaiya santhathika'laavana: ismaayealin mooththa makan peyar napayoath; avarukkup pin keathaar, athpiyeal,

<30> mapsaam, masmaa, thoomaa, massaa, aathaath, theamaa,

<31> yethoor, naapees, kethmaa aakiyoar pi'ranthanar.

<32> samiraan, yeksaan, mathaan, mathiyaan, yespok, sooyea aakiyoar aapirakaamukku avar vaippaatti keththooraa'lidam pi'ranthanar. yeksaanin puthalvar saapaa, thaathaan aakiyoaraavar. thaathaanin puthalvar assoorim, laththoosim, lavoamim, aakiyoaraavar;

<33> mathiyaanin puthalvar eappaa, eappear, eanoak, apithaa, elthaa aakiyoaraavar. ivarka'l ellaarum keththooraa'lukkup pi'ranthavarka'l.

<34> aapirakaam eesaakkaip pet'raar. eesaakku esaayuvaiyum israayealaiyum pet'raar.

<35> esaayuvukku eleeppaas, rakuyeal, eakoos, ikaloam, koarea aakiyoar pi'ranthanar.

<36> eleeppaasin puthalvar: theamaan, oamaar, seppi, kaathaan, keaneas, thamnaa, amaleak enpavarka'l.

<37> rakuyealudaiya puthalvar: nakaath, saaraa, sammaa, measaa enpavarka'l.

<38> seyeerukku loaththaan, soapaal, sepeyoan, anaa, thisoan, esear, thisaan aakiyoar pi'ranthanar.

<39> loaththaan oariyaiyum omaamaiyum pet'raar. loaththaanudaiya sakoathariyin peyar thamnaa.

<40> aliyaan, manakaath, eapaal, seppi, oanaam aakiyoarukkuch soapaal thanthaiyaanaar. sepayoanin puthalvar ayiyaa, anaa en'ru azhaikkappattanar. anaavin makan peyar thisoan.

<41> thisoanin puthalvar: amraam, esepaan, yethiraan, kaaraan enpavarka'l.

<42> esearin puthalvar: palaan, saavan, yakkaan enpavarka'l. thisaanukku oos, araan en'ra puthalvar pi'ranthanar.

<43> israayeal puthalvarai aa'la arasar thoan'ru munpu, eathoam naattai aa'nduvantha mannarka'l varumaa'ru: peyoarin makan paalea thenapaavaith thalainakaraakak ko'ndu aadchi seluththi vanthaar.

<44> paalea i'rantha pin posraa en'ra ooraich saarntha jaareayin makan yoapaap ariya'nai ea'rinaar.

<45> yoapaap i'rantha pin themaaniyarin naattil pi'rantha usaam arasaraanaar.

<46> usaam i'rantha pinpu pathaathin makan aathaath ariya'nai ea'rinaar. ivar moavaap naattilea mathiyaaniyarai mu'riyadiththaar. ivarathu thalai nakarin peyar aavith.

<47> aathaath uyir neeththa pin masrekkaavaich saarntha semlaa arasaraanaar.

<48> semalaa maa'ndapi'raku aat'roaraththil amainthirukkum rokopoaththil vaazhnthu vantha savul aadchi seluththinaar.

<49> savul mariththa pin akkoapoarin makan palanaan ariya'nai ea'rinaar. palanaanum maa'ndaar.

<50> ivarukkup pin aathaath aadchi peedaththil amarnthaar. ivarathu thalainakarin peyar paavu. ivarudaiya manaivi peyar mekthaapeal. iva'l mesaap enpava'lin maka'l, maaththeaththin puthalvi.

<51> aathaath i'ranthapin, arasarka'lukkup pathilaaka eathoamil makka'l thalaivarka'l thoan'rinar.

<52> thamnaa, alvaa, eththeath, olipaamaa, ealaa

<53> pinoan, keaneas, theamaan, mapsaar,

<54> maththiyeal, eeraam aakiyoarea aththalaivarka'l.

[1 naa'l aakamam 02]

<1> israayealin puthalvarka'l: roopan, simeyoan, leavi, yoothaa, isaakkaar, sapuloan,

<2> thaa'n, yoaseap, penyameen, nepthali, kaath, aasear enpavarka'laam.

<3> yoothaavin puthalvar: ear, oanaan, sealaa aakiya moovarum sooyeayin maka'laakiya kaanaaniyap pe'n'nidam avarukkup pi'ranthanar. yoothaavin mooththa makan ear aa'ndavar thirumun theeyavazhiyil nadanthu vanthaar; enavea avaraik kon'ru poattaar.

<4> tham marumaka'laakiya thaamaar moolam yoothaavukku paareas, jaaraa enpavarka'l pi'ranthanar. aakavea yoothaavukku moththam ainthu puthalvar.

<5> paareasukku esuroan, aamool en'ra iru puthalvar pi'ranthanar.

<6> jaaraavin puthalvar: jamri, eththaan, eamaan, kalkaal, thaaraa en'ra aivar.

<7> kaarmiyin makan akkaar saapaththukkuriyavat'raith thirudip paavam purinthu israayealil kuzhappam u'ndu pa'n'ninaar.

<8> eththaanudaiya makan peyar asaariyaasu.

<9> esroanukku erameyeal, iraam, kalupi enpavarka'l pi'ranthanar.

<10> iraam aminathaapaip pet'raar. aminathaap yoothaavin puthalvarukkuth thalaivaraana nakasoanaip pet'raar.

<11> nakasoan salmaavaip pet'raar. ivaridamirunthu poavaasu pi'ranthaar.

<12> poavaasoa opeathaip pet'raar. ivaroa isaayiyaip pet'raar.

<13> isaayiyoa thalaimakanaaka eliyaapaiyum, ira'ndaavathaaka apinathaapaiyum, moon'raavathaaka simmaavaiyum,

<14> naankaavathaaka naththaaniyealaiyum, ainthaavathaaka irathaiyum,

<15> aa'raavathaaka asoamaiyum, eazhaavathaaka thaaveethaiyum pet'raar.

<16> saarviyaa, apikaayil enpavarka'l ivarka'ludaiya sakoatharika'l. saarviyaa'lukku apisaayi, yoavaap, asaayeal en'ra moon'ru puthalvarka'l.

<17> apikaayiloa amaasaavaip pet'raa'l. ismaayeal kulaththaich saarntha eatharea ivarudaiya thanthai.

<18> esroanin makan kaaleapoa asupaa'lai ma'nanthu eriyoaththaip pet'raar. pi'raku avarukku yaasear, soapaap, arthoan enpavarka'l pi'ranthanar.

<19> asoopaa i'ranthapin, kaaleap eppiraaththai ma'namudiththaar. ava'lidam avarukkuk koor pi'ranthaar.

<20> koor ooriyaip pet'raar. ooriyoa peseleyealaip pet'raar.

<21> pi'raku esroan kalaathin thanthai makkeerin maka'lai ma'na mudiththaar. appoathu avarukku vayathu a'rupathu. ava'l avarukkuch seakupaip pet'raa'l. seakup aiyeeraip pet'raar.

<22> appozhuthu kalaath naattilea irupaththu moon'ru nakarka'laich sonthamaakkik ko'ndaar.

<23> kesoor, aaraam enpoar aiyeerin nakarka'laiyum, kanaaththaiyum, athaich searntha a'rupathu nakarka'laiyum, ivat'ri'rkaduththa oorka'laiyum kaippat'rinar. avarka'l anaivarum kalaathin thanthai makkeerin puthalvarka'l.

<24> esroan i'rantha pi'raku kaaleap tham thanthaiyin manaiviyaakiya eppiraaththaa'loadu ma'na u'ravu ko'ndaar. iva'l avarukkuth theakkuvaayin thanthaiyaakiya asooraip pet'raa'l.

<25> esroanudaiya mooththa makan peyar erameyeal. ivarudaiya thalaimakan peyar iraam. pi'raku punaa, aaraam, asaam, akkiyaa aakiyoar pi'ranthanar.

<26> erameyeal aththaaraa enpava'laiyum ma'namudiththaar.

<27> iva'lea oanaamin thaay. erameyealin thalaimakan iraamudaiya puthalvarka'lin peyarka'l: movoasu, yaameen, aakkaar enpavanaam.

<28> oanaam enpavarukku semeayi, yaathaa, aakiyoar pi'ranthanar. semeayiyin puthalvaroa nathaap, apisoor enpavarka'l.

<29> apisoorin manaiviyin peyar apikaayil. iva'l avarukku akoapaa'laiyum molithaiyum pet'raa'l.

<30> nathaapin puthalvar saleath, appaim enpavarka'l. saleaththukku mara'nam varai makappea'ru illai. appaimin makan peyar easi.

<31> intha easi sesaanaip pet'raar. sesaanoa oakoalaip pet'raar.

<32> semeayiyudaiya sakoathararaana yaathaavin puthalvar eaththear, yoanaththaan en'ru azhaikkap pet'ranar. eaththearum makappea'rin'ri i'ranthaar.

<33> yoanaththaanoa paleaththaiyum seesaavaiyum pet'raar. ivarka'l erameyealin puthalvarka'laam.

<34> seasaanukkup puthalviyareayan'rip puthalvarillai. aanaal earaa en'ra peyaru'l'la ekipthiya adimai oruvan irunthaan.

<35> seasaan ivanukkuth tham maka'lai ma'namudiththuk koduththaar.

<36> iva'l eaththaiyaip pet'raa'l. eaththeayoa naaththaanaip pet'raar. naaththaan saapaathaip pet'raar.

<37> saapaath oplaalaip pet'raar. opvaal opeathaip pet'raar.

<38> opeath eakuvaip pet'raar. eaku asaariyaasaip pet'raar.

<39> asaariyaasu elleasaip pet'raar. elleasu elaasaavaip pet'raar.

<40> elaasaa sisamoayaip pet'raar. sisamoay sellumaip pet'raar.

<41> sellum ikkaamiyaamaip pet'raar. ikkaamiyaam elisaamaip pet'raar.

<42> erameyealudaiya sakoathararaakiya kaaleapudaiya santhathiyaar: sippin thanthai measaa ennum thalaimakanum,

<43> epiroanin thanthai mareasaavin puthalvarumea. epiroanin puthalvar peyar: koarea, thappuvaa, reakkeam, sammaa enpanavaam.

<44> sammaavoa yerkkaamudaiya thanthai irakaamaip pet'raar. reakkeam sammaayiyaip pet'raar.

<45> sammaayiyin makan peyar maavoan; maavoanoa pethsoorin thanthai.

<46> kaaleapudaiya vaippaatti eppaa aaraan, moasaa, keseasu enpavarka'laip pet'raa'l.

<47> aaraan keseasaip pet'raar. yakaththaayiyin puthalvarka'l peyar: reakoam, yoavaththaan, kesaan, paaleth, eppaa, saap enpana.

<48> kaaleapudaiya vaippaatti maakkaa saapearaiyum, thaaranaavaiyum pet'raa'l.

<49> ava'lea mathmeanaavin thanthaiyaakiya saappaiyum makpeanaavi'rkum kaappaavi'rkum thanthaiyaana suveayaiyum pet'raa'l. kaaleapin maka'l peyar aksaa.

<50> eppiraaththaa enpava'lin thalaimakan koorin puthalvaroa: kaariyaaththiyaarimudaiya thanthai soapaal,

<51> pethlekeamin thanthai salmaa, pethkathearin thanthai aarip aakiyavarka'laam.

<52> kaariyaaththiyaarimin thanthai soapaalukkup puthalvarka'l pi'ranthanar. aaroaveayum, menukoath santhathiyil paathippearumea avarka'l.

<53> eththireayarum apuththeayarum kemaththeayarum masereayarum kaariyaaththiyaarimin vazhi vanthoarka'laavar; ivarka'lidamirunthu saaraiththarum, esthaavoaliththarum thoan'rinar.

<54> pethlekeam, neaththoapaaththi, atharoath-peath-yoavaap nakara makka'lum, mat'rum maanakthiyarilum soariyarilum paathippearum salmaavudaiya kulaththilea uthiththavarka'l.

<55> yaapeasil kudiyiruntha ma'raivallunarin kulavazhiyinar, koodaarangka'lil thangkiyirunthanar. paadiyum (isaik karuvika'l) meettiyum vanthanar. ivarka'lea rekkaapudaiya kulaththanthaiyaana kaaloar vazhivantha kineayaraavar.

[1 naa'l aakamam 03]

<1> thaaveethu epiroanil irunthapoathu avarukkup pala makka'l pi'ranthanar. avarudaiya mooththa makan peyar amnoan. ivar esraayeal ooraa'laana akkinoavaamidam pi'ranthavar. thaaniyeal enpavar avarudaiya ira'ndaavathu makan. ivar kaarmeal ooraa'laakiya apikaayilidam pi'ranthavar.

<2> kesoor arasaraana tholmaayiyin makan maakkaa'lin makan apsaloam moon'raavathu makan. athoaniyaasu naankaavathu makan.

<3> ivaraip pet'rava'l aakeethu. apiththaa'lidam pi'rantha sapaaththiyaasu ainthaavathu makan. aa'raavathu makan peyar yeththiraam. avar thaaveethin manaivi ekilaa moolam pi'ranthaar.

<4> intha aa'ru puthalvarum avar epiroanil iruntha poathu pi'ranthanar. avar angkea eazhu aa'nduka'lum aa'ru maathamum aadchi purinthaar. yerusaleamiloa muppaththimoon'ru aa'nduka'l arasoachchinaar.

<5> avar yerusaleamil irunthapoathu, simmaa, soapaap, naaththaan, saalamoan aakiya puthalvarka'l avarukkup pi'ranthanar. intha naalvarum ammiyealin maka'l pethsaapea moolam pi'ranthavarka'l.

<6> eapaar, elisamaa, elippaleath,

<7> noakea, neapeak, yapiyaa,

<8> elisamaa, eliyathaa, elippealeath aakiya onpathu pearum,

<9> avarka'lin sakoathari thaamaar enpava'lum thaaveethin makka'laavar. ivarka'laith thavira avarukku vaippaattika'l moolam makka'l irunthanar.

<10> saalamoanin makan peyar ropoavaam. ropoavamin makan apiyaa aasaavaip pet'raar. aasaa yoasapaaththaip pet'raar. yoasapaaththin makan peyar yoaraam;

<11> yoaraamin makan peyar okkoasiyaasu. okkoasiyaasin makan peyar yoavaasu.

<12> yoavaasin makan peyar amaasiyaasu. amaasiyaasu asaariyaasaip pet'raar. asaariyaasu yoavaaththaanaip pet'raar. yoavaaththaanin makan peyar aakkaasu.

<13> intha aakkaasu eseakkiyaasaip pet'raar. eseakkiyaasu manaaseayaip pet'raar.

<14> manaasea aamoanaip pet'raar. aamoan yoasiyaasaip pet'raar.

<15> yoasiyaasin mooththa makan peyar yoakanaan; ira'ndaavathu makan peyar yoavaakkeem; moon'raavathu makan peyar setheasiyaasu; naankaavathu makan peyar sellum.

<16> yoavaakkeemin puthalvar ekkoaniyaasum, setheasiyaasumaam. ekkoaniyaasin puthalvarka'l:

<17> aseer, salaaththiyeal,

<18> melkeeraam, pathaayiyaa, senneasear, ekeamiyaa, saamaa, nathaapiyaa aakiyoaraavar.

<19> pathaayiyaa enpavarukku seroapaapeal, semeayi aakiyoar pi'ranthanar. seroapaapeal mosollaamaiyum, ananiyaasaiyum, avarka'lin sakoathari saloamiththaiyum,

<20> asapaan, okoal, paraakkiyaan, kasaathiyaasu, yoasapeseath en'ra vea'ru aivaraiyum pet'raar.

<21> ananiyaasin makanathu peyar palthiyaas. ivar eseyaasuvin thanthai. intha eseyaasuvin makanathu peyar rappaayiyaa; rappaayiyaavin makanathu peyar arnaan; arnaanin makanathu peyar opthiyaa; opthiyaavin makanathu peyar seakkeaniyaasu.

<22> seakkeaniyaasin makanathu peyar semeyiyaa; semeyiyaavi'rku aththoos, ekaal, paariyaa, naariyaa, saappaath en'ra aa'ru puthalvarka'l irunthanar.

<23> naariyaavi'rku eliyoavenaayi, eseakkiyaasu, esurikam en'ra moon'ru puthalvarka'l irunthanar.

<24> eliyoavenaayiyikku othuyiyaa, eliyaasoop, peleyiyaa, aakkoop, yokanaan, thalaayiyaa, anaani en'ra eazhu puthalvarka'l irunthanar.

[1 naa'l aakamam 04]

<1> yoothaavi'rku paares, esuroan, kaarmi, koor, soapaal en'ra puthalvarka'l irunthanar.

<2> soapaalin makanaana raayiyaa yaakaaththaip pet'raar. yaakaath akumaayi, laath enpavarka'laip pet'raar. saaraaththiyarin vamsangka'l ivaiyea.

<3> eththaamin santhathiyaar, esraakeal, esemaa, ethepoasu aakiyoarea; ivarka'ludaiya sakoathariyin peyar asalelpuni.

<4> paanuveal keathoarin thanthai. easear oasaavin thanthai. ivarka'l anaivarum pethlekeamin thanthaiyaana eppiraaththaavukku muthal makanaakap pi'rantha koorudaiya puthalvarka'laam.

<5> theakkuvaavin thanthaiyaakiya asoorukku aalaa, naaraa en'ra iru manaiviyar irunthanar.

<6> naaraa avarukku oosaam, eappear, theamani, akasthari enpavarka'laip pet'raa'l. ivarka'lea naaraavin puthalvarka'l.

<7> aalaavin puthalvar, sereath, isaar, ethnaan aakiyoaraavar.

<8> koas enpavar anoap, sopopaa aakiyoaraiyum, aarumin makanaana akarekealin vazhi vanthoaraiyum pet'raar.

<9> yaapeasu tham sakoathararai vida athikap pukazh pet'ravaraay vi'langkinaar. avarudaiya thaay, "naan thukkaththoadu avanaip pet'rean" en'ru solli avarukku yaapeasu en'ru peyarittirunthaa'l.

<10> yaapeasu israayealin kadavu'lai noakki, "neer ennai inmozhi koo'ri aaseervathiththaru'lum; en nilangka'lin ellaika'laiyum virivupaduththiyaru'lum. umathu arudkaram ennoadu en'rum irukkattum; theemai ennai mea'rko'l'laathavaa'ru kaaththaru'lum" en'ru vea'ndikko'ndaar. avar keattathaik kadavu'l aru'linaar.

<11> suvaavin sakoatharar saleap makeeraip pet'raar.

<12> ivar esthoanaip pet'raar. esthoan peththiraapaavaiyum peseayaiyum, naavaas nakaraththukkuth thanthaiyaakiya thekinnaavaiyum pet'raar. ivarka'lea rekkaa en'ra ooril vaazhum manitharka'l.

<13> keneasuvin puthalvar oththoaniyeal, saraayiyaa aakiyoaraavar. oththoaniyealukku aaththaath, mavonathi en'ra makka'l irunthanar.

<14> mavonathi opraavaip pet'raar. saraayiyaa thozhilaa'li pa'l'laththaakku ena azhaikkappe'rum idaththin thalaivaraana yoavaapaip pet'raar. eanenil avvidaththil thozhilaa'larka'l kudiyirunthanar.

<15> epponeayin makan kaleapin puthalvar: eer, ealaa, nakaam aakiyoaraavar; ealaavin makan peyar kenesu.

<16> yalelealudaiya puthalvar: seep, seeppaa, theeriyaa, asraayeal enpavarka'l.

<17> es'raavudaiya puthalvar: eaththoar, meareath, eppear, yaloan enpavarka'l. ma'rupadiyum avan mariyaam, sammaayi enpavarka'laiyum, esthamoavin thanthaiyaakiya espaavaiyum pet'raar.

<18> mealum avarudaiya yootha manaivi keathoarin thanthaiyaakiya yareathaiyum, sekkoavin thanthaiyaakiya eapearaiyum, sanoayeayin thanthaiyaakiya ikkuthiyealaiyum pet'raa'l. ivarka'lea mereaththin manaiviyum paarvoanin maka'lumaana peththiyaavin puthalvarka'l.

<19> keyilaavin thanthaiyaakiya nakaamin sakoathariyum othiyaavinudaiya manaiviyumaana oru pe'nkaarmi, makkaaththiyaich searntha esthaamoa aakiyoaraip pet'reduththaa'l.

<20> seemoanudaiya puthalvar: amnoan, rinnaa, penaanaan, thiloan enpavarka'l. esiyudaiya puthalvaroa soakeathu, pensoakeathu enpavarka'l.

<21> yoothaavin makan sealoavudaiya puthalvar: lekkaavin thanthaiyaakiya earum, maresaavin thanthaiyaakiya laathaavum, peththaashpeayaavil iruntha sa'na'r pudavai neyyum veettaich searntha vamsangka'lum, yoavaakkeemum,

<22> koaseapaa ooraich searntha manitharka'lum, moavaavai aa'ndapin laakea oorukkuth thirumpiyiruntha yoavaasum saaraapum aakiya ivarka'leayaam.

<23> ivvaralaa'ruka'l mikavum pazhamaiyaanavai. ippoathu avarka'l nethaayim, ketheraa en'ra idangka'lil kuyavarka'laay vaazhnthu varukin'ranar. arasanin vealaiyaik kavaniththu varum poruttu avarka'l, angkea kudiyea'rinar.

<24> simeayoanudaiya puthalvar: namuveal, yaamin, yaarip, saaraa, savul enpavarka'l.

<25> ivarudaiya makan peyar sellum; ivarudaiya makan peyar mapsaam; ivarudaiya makan peyar masmaa.

<26> masmaavudaiya puthalvaril oruvar peyar amuyeal. ivar sakkooraip pet'raar; sakkoor semeayiyaip pet'raar.

<27> semeayikkup pathineazhu puthalvarum, aa'ru puthalviyarum irunthanar. avarudaiya sakoathararka'lukkoa pi'l'laika'l oru silarea. avarka'lin santhathi yoothaavin puthalvaraip poalap perukavillai.

<28> ivarka'l pethsapea, molathaa, asarsukaal,

<29> paalaa, aasoam, tholaath,

<30> paathuyel, oramaa, siseleak,

<31> pethma'rkaapoth, asaarsusim, pethperaayi, saarim aakiya idangka'lil kudiyirunthanar. thaaveethu arasar kaalam varai ivaiyea avarka'lin nakarka'laay irunthana.

<32> eththaam, avean, remmoan, thokkean, aasaan en'ra ainthu oorka'lum avarka'lukkuch sonthamaay irunthana.

<33> avat'rai aduththup paakaal varai iruntha ellaach sit'roorka'lum avarka'ludaiyanavea. ivvidangka'lil thaan avarka'l vaazhnthu vaanthaarka'l. avarka'lukkuriya thalaimu'rai attava'naiyum irunthathu.

<34> mealum mosopaap, emlek enpavarka'lum,

<35> amaasiyaavin makan yoasaa, yoaveal, asiyealin makan saraiyaavin puthalvan yoasapiyaakkup pi'rantha eaku, eliyoavenaayi,

<36> yaakkoapaa, isukaiyaa, asaiyaa, athiyeal, ismiyeal, panaiyaa aakiyoarum,

<37> samaiyaavin puthalvan semriyudaiya makan ithaiyaavukkup pi'rantha alloanin makan seppaiyudaiya puthalvan sisaa aakiyoarum,

<38> thaththam kulangka'lil thalaivarka'laaka vi'langki vanthanar. ivarka'l kulavazhi vanthoar palukip perukinar.

<39> avarka'l thangka'l aaduka'lukku meaychchalaith theadik kaathearin ellaiyaana pa'l'laththaakkin keezhpu'ram varai sen'ranar.

<40> mikach sezhippaana meaychchal nilangka'laik ka'ndupidiththanar. munnar angku thaan kaamin santhathiyaar vaazhnthu vanthanar. va'lappamum amaithiyum udaiya parantha naadu athu.

<41> mealea sollappattavarka'loa yoothaavin arasar eseakkiyaasin kaalaththil angkuch sen'ru angkea vaazhnthu vantha meyeeniyaraik kon'ru poattanar; avarka'ludaiya koodaarangka'lai azhiththu innaa'l varai avarka'lu'l evarum angkiraathavaa'ru avarka'lai ozhiththu vittanar. thangka'l aaduka'lukkuth theavaiyaana mikach sezhippaana meaychchal nilangka'l angku irunthamaiyaal avarka'l angkeayea kudiyea'rinaarka'l.

<42> simeayoanin puthalvaraakiya ivarka'lil ainnoo'ru veerar easiyin puthalvar palthiyaas, naariyaas, rappaiyaas, oasiyeal enpavarka'laith thalaivarka'laaka ko'ndu, seyeer malaikkuch sen'ranar.

<43> amaleakkiyaril meethiyaay egnchi irunthavarka'laik kon'ru vittu, angkea kudiyea'rinaarka'l. avarka'l in'ru varai angkeayea vaazhnthu varukin'raarka'l.

[1 naa'l aakamam 05]

<1> israayealin thalaimakanaana roopanin puthalvarka'laavaar: ivarea israayealin thalaimakan. aayinum ivar tham thanthaiyin magnchaththaith theettuppaduththiyathaal, thamathu pi'rappurimaiyai izhanthaar; ithanaal thalaimu'rai attava'naiyilum avar thalaimakanaaka e'n'nappadavillai. maa'raaka avvurimai israayealin makan yoaseappin puthalvarka'lukkuk kodukkappattathu.

<2> yoothaa tham sakoathararka'lukku'l aat'ral padaiththavaraay irunthaar; arasar avarathu kulaththileayea uthiththaar. iruntha poathilum pi'rappurimai yoaseappukkea kodukkappattathu.

<3> eanoak, pellu, esuroan, kaarmi enpavarka'lea israayealin thalaimakanaana roopanin puthalvarka'l.

<4> yoavealin puthalvaril oruvar samaiyaa; ivarudaiya makan peyar koak; koakkin makan peyar semeyi.

<5> ivar mikkaavin thanthai; mikkaavin makan peyar reyyaa; seyyaa paal en'ra makanaip pet'raar.

<6> paalin makan pearaa en'ru azhaikkappattaar. roopan koaththiraththin thalaivaraay iruntha pearaavai aseeriya arasan thelkaath-palnasaar si'raipidiththuk ko'ndu poanaan.

<7> ivarudaiya sakoararum inaththaar ellaarum thaththam kudumpa varisaippadi ka'nakkidappattanar. avarka'lukku ekiyeal, sakkariyaas enpavarka'l thalaivarka'laay irunthanar.

<8> yoavealin makanaana sammaavin puthalvan aasaasukkup pi'rantha paalaavin makka'l aroavear muthal nepoa, pelmeayoan en'ra nakarka'l varai vaazhnthu vanthanar.

<9> mealum kizhakkea yooprattees nathi muthal paalaivanaththin ellai varaiyilum vaazhnthu vanthanar. eanenil kalaath naattilea avarka'lukkuk kaalnadaika'l pala irunthana.

<10> avarka'l savulin aadchik kaalaththil aakaariyaroadu poarittu avarka'laik kon'ru poattu, kalaath naattin kizhakkup pakuthika'l engka'num avarka'l vaazhnthu vanthiruntha koodaarangka'lil kudiyea'rinaarka'l.

<11> kaaththin puthalvaroa avarka'lukku ethirea paasaan naattil selkaa varai vaazhnthu vanthanar.

<12> avarka'lukku yoaveal thalaivaraakavum, saappaan thu'naith thalaivaraakavum paasaanil vi'langki vanthaarka'l. avarka'lukku aduththa nilaiyil yaanaayum saappaaththum irunthanar.

<13> avarka'lathu kudumpa varisaippadi avarka'ludaiya sakoatharar mikkaayeal, mosollaam, seapeayoaraay, yaakkaan, siyea, epear en'ra eazhupear.

<14> ivarka'l apikaayiludaiya puthalvarka'l. apikaayil oorikkup pi'ranthavar; oori yaaraavukkup pi'ranthavar; yaaraa kalaathukkup pi'ranthavar; ivar mikkaayealudaiya makan; mikkaayeal eseasiyin makan; ivar eathoavin makan; ivar poosudaiya makan.

<15> mealum kooniyin puthalvaraana apthiyealin puthalvarka'l avarka'lukkuch sakoathararka'l; apthiyealin puthalvaroa thaththam kudumpaththi'rkuth thalaivaraay irunthanar.

<16> avarka'l kalaathaich searntha paasaanilum paasaanukku aduththa oorka'lilum, saaroanaich searntha ellaap pulve'lika'lilum thangka'l ellaika'l varai vaazhnthu vanthanar.

<17> yoothaavin arasar yoavaaththaanin aadchikkaalaththilum, israayeal arasar eroapoavaamin aadchik kaalaththilum ivarka'l ellaarum ka'nakkidappattanar.

<18> roopan puthalvarilum kaath santhathiyaarilum manaaseayin paathik koaththiraththaarilum veerarka'lin thokai naa'rpaththu naalaayiraththu ezhunoot'ru irupathu. ivarka'l keadayamum vaa'lum a'ninthu vil eanthip poaridap pazhakip padaikkup poakath thakkavarka'laay irunthanar.

<19> avarka'l aakaariyaroadu poarittanar. aanaal iththureayarum naapees, nothaap enpavarka'lum,

<20> aakaariyarukkuth thu'naiyaaka vanthanar. aayinum aakaariyarum avarka'loadu iruntha yaavarum munsollappatta israayealar kaiyil oppadaikkappattanar. eanenil israayealar poar seyyumpoathu kadavu'lai man'raadinaarka'l. avaridaththil avarka'l nampikkai vaiththirunthathaal kadavu'l avarka'lin man'raattaik keattaru'linaar.

<21> avarka'l thangka'l pakaivarukkuch sonthamaana aimpathinaayiram ottakangka'laiyum, ira'ndu ladchaththu aimpathinaayiram aaduka'laiyum, ira'ndaayiram kazhuthaika'laiyum, oru ladchaththu manitharka'laiyum kaippat'rinar.

<22> palar kaayampattu vizhunthu madinthanar. eanenil aa'ndavarea poarai nadaththik ko'ndirunthaar. israayealar naadu kadaththappadum varai avarka'l angkeayea vaazhnthu vanthanar.

<23> manaaseayin paathik koaththiraththu makka'lum mikappalaraay irunthamaiyaal, paasaan ellai muthal paakaal ermoan varai u'l'la naattaiyum saniraiyum ermoan malaiyaiyum thamathu urimaiyaakkik ko'ndanar.

<24> avarka'ludaiya kudumpaththalaivarka'l: eppear, easi, ealiyeal, esriyeal, ereamiyaa, othoyyaa, ethiyeal, aakiyoarea. ivarka'l aat'ral mikkavaraakavum aa'nmaiyudaiyavaraakavum vi'langkinaarka'l.

<25> aayinum avarka'l thangka'l munnoar vazhipattu vantha kadavu'lai vittu akan'ru, avar thangka'l munnilaiyileayea azhiththuppoattiruntha pu'ravinaththaarin theyvangka'lai vazhipattu mu'raikettup poayinar.

<26> enavea israayealin kadavu'l aseeriyarudaiya arasan poolaiyum, thelkaathpalnasaaraiyum thoo'ndi vittaar. avarka'loa roopanaiyum kaaththaiyum manaaseayin paathik koaththiraththaiyum naadu kadaththi, lakealaavukkum apoarukkum aaraavukkum koasaan nathikkum ko'ndu poanaarka'l. angkea avarka'l in'ruvarai vaazhnthu varukin'raarka'l.

[1 naa'l aakamam 06]

<1> leaviyin puthalvarka'l kersoan, kaath, meraari aakiyoar.

<2> kaaththin puthalvar peyarka'l amraam, isaa, epuroan, osiyeal aakum.

<3> amraamin puthalvarka'l aaroan, moayeesan, mariyaam enpavarka'l. aaroanin puthalvarka'l naathaap, aapiyu, eliyesaar, eeththamaar enpavarka'l.

<4> eliyesaar pineasaip pet'raar; pineasu apisuveayaip pet'raar.

<5> apisuvea poksiyaip pet'raar. poksi oasiyaip pet'raar.

<6> oasi saraiyaasaip pet'raar; saraiyaasu meraiyoaththaip pet'raar.

<7> meraiyoath amaariyaasaip pet'raar; amaariyaasu akkiththoapaip pet'raar.

<8> akkiththoap saathoakkaip pet'raar; saathoak akkimaasaip pet'raar.

<9> akkimaasu asaariyaasaip pet'raar. asaariyaasu yoakanaanaip pet'raar.

<10> yoakanaan asaariyaasaip pet'raar; saalamoan yerusaleamil kattiyiruntha aalayaththil kuruththuvappa'ni purinthavar ivarea.

<11> asaariyaasu amaariyaasaip pet'raar; amaariyaasu akkiththoapaip pet'raar.

<12> akkiththoap saathoakkaip pet'raar; saathoak sellumaip pet'raar.

<13> sellum elkiyaasaip pet'raar; elkiyaasu asaariyaasaip pet'raar.

<14> asaariyaasu saraiyaasaip pet'raar; saraiyaasu yosetheakkaip pet'raar.

<15> aa'ndavar napukkothanasaarin moolam yoothaa makka'laiyum yerusaleam nakaraththaaraiyum naadu kadaththik ko'ndu poana poathu yosetheakkum si'raippaduththappattaar.

<16> leaviyin puthalvar kersoan, kaath, meraari enpavarka'lea.

<17> kersoanin puthalvarka'lin peyarka'l lopni, semeayi enpavai.

<18> kaaththin puthalvarka'l amraam, isaar, epuroan, osiyeal enpavarka'l.

<19> meraariyin puthalvarka'l mokoaliyum moosiyumaam. avaravar kudumpaththinpadi leaviyarin thalaimu'rai attava'naiyaavathu:

<20> kersoan, ivarudaiya makan lopni; lopniyin makan yaakaath; ivarudaiya makan peyar sammaa;

<21> sammaavin makan peyar yoavaa; ivarudaiya makan peyar aththoa; aththoavin makan peyar jaaraa; ivarudaiya makan peyar ethraay.

<22> kaaththin puthalvarka'laavar: kaaththin makan aminathaap; ivarudaiya makan peyar koarea; ivarudaiya makan peyar aseer;

<23> aseerin makan peyar elkaanaa; elkaanaavin makan peyar apisaap; apisaappin makan peyar aseer.

<24> ivarudaiya makan peyar osiyaasu; osiyaasin makan peyar savul.

<25> elkaanaavin puthalvar peyar varumaa'ru: amasaayi, akkimoath, elkaanaa.

<26> elkaanaavin puthalvarka'laavar: elkaanaavin makan peyar sopaayi; ivarudaiya makan peyar naakaath.

<27> naakaaththin makan peyar eliyaap; ivarudaiya makan peyar eroakaam; ivarudaiya makan peyar elkaanaa.

<28> saamuvealin puthalvarka'lu'l mooththavar peyar vaseani; mat'ravar peyar apiyaa.

<29> meraariyin puthalvarka'l: mokoali; ivarukkup pi'rantha makan peyar lopni; ivarudaiya makan peyar semeayi; ivarudaiya makan peyar oasaa;

<30> ivarudaiya makan peyar sammaa; ivarudaiya makan peyar aksiyaa; ivarudaiya makan peyar asaayaa.

<31> thiruppeazhai aa'ndavarin aalayaththil ni'ruvappatta poathu aalayappaadalka'lukkup po'ruppaa'laraay ivarka'laiyea thaaveethu ea'rpaduththinaar.

<32> saalamoan yerusaleamil aa'ndavarin aalayaththaik katti mudikkum varai ivarka'l saadchiyak koodaara vaayilil paadip pa'nipurinthu vanthanar. appa'niyaith thaththam pirivuppadi seythu vanthanar.

<33> thangka'l makka'loadu vealai seythavarka'l: kaaththin makka'lil emaan en'ra isaignar irunthaar. ivar yovealin makan; ivar saamuvealin makan;

<34> ivar elkaanaavin makan; ivar erokaamin makan; ivar eliyealin makan; ivar thoakuvin makan;

<35> ivar sooppin makan; ivar elkaanaavin makan; ivar makaaththiyin makan; ivar amaasaavin makan;

<36> ivar elkaanaavin makan; ivar yovealin makan; ivar asaariyaasin makan; ivar soppoaniyaasin makan;

<37> ivar thaakaaththin makan; ivar aseerin makan; ivar apiyasaappin makan; ivar koareayin makan;

<38> ivar isaarin makan; ivar kaaththin makan; ivar leaviyin makan; ivar israayealin makan;

<39> avarudaiya sakoathararaana aasaap, avarathu valappakkaththil ni'rpaar. aasaap paarakkiyaasin makan; ivar sammaavin makan;

<40> ivar mikkaayealin makan; ivar pasaiyaasin makan; ivar melkiyaasin makan;

<41> ivar aththanaayin makan; ivar saaraavin makan; ivar athaayiyaavin makan;

<42> ivar eththaanin makan; ivar sammaavin makan; ivar semeayiyin makan;

<43> ivar eaththin makan; ivar kersoanin makan; ivar leaviyin makan.

<44> meraariyin puthalvarka'laana ivarka'ludaiya sakoathararka'l idappakkaththil ni'rpaarka'l. meraariyin puthalvarka'l varumaa'ru: eththaan, ivar koosiyin makan; ivar aapthiyin makan;

<45> ivar maleakkin makan; ivar asapiyaasin makan; ivar amaasiyaasin makan;

<46> ivar elkiyaasin makan; ivar amaasaayin makan; ivar poaniyin makan; ivar somearin makan;

<47> ivar mokoaliyin makan; ivar moosiyin makan; ivar meraariyin makan; ivar leaviyin makan;

<48> avarka'lin sakoathararaana leaviyar aa'ndavarin aalayaththil iruntha koodaaraththin pa'nika'laik kavanikka niyamikkappattirunthaarka'l.

<49> aa'ndavarin adiyaaraana moayeesan ka'rpiththiruntha ellaa vazhimu'raika'linpadiyum, aaroanum avarudaiya puthalvarka'lum thakanap pali peedaththin meal paliyittu, thoopappeedaththin meal thoopam kaatti, u'l thooyakaththilea ellaap pa'ni vidaika'laiyum seythu, israayeal makka'lukkaaka man'raadi vanthaarka'l.

<50> aaroan kulaththil thoan'riyavarka'l: avarudaiya makan eliyesaar; ivarudaiya makan pineasu; ivarudaiya makan apisuvea;

<51> ivarudaiya makan pokki; ivarudaiya makan oasi; ivarudaiya makan saraakiyaa;

<52> ivarudaiya makan meraayiyoth; ivarudaiya makan amaariyaasu; ivarudaiya makan akkiththoap;

<53> ivarudaiya makan saathoak; ivarudaiya makan akkimaasu.

<54> avarka'l paa'laiyami'rangkina idangka'lin padiyea avaravar ellaika'lukku'l vaazhnthu vanthanar.

<55> seettu vizhunthapadi yoothaa naattu epiroanum athaich sut'riyiruntha peattaika'lum kaaththiya vamsaththaich searntha aaroanin makka'lukkuk kodukkappattana.

<56> aanaal annakaraththu vayalka'lum athaich searntha sit'roorka'lum eppoaneayin makan kaaleapukkea kodukkappattana.

<57> aaroanin puthalvarukkoa adaikkala nakarka'laakiya epiroanum, lopnaavum, athan peattaika'lum,

<58> eaththearum estheamoavum, ivat'rin peattaika'lum, eloanum thapeerum, avat'raiyaduththa peattaika'lum,

<59> asaanum, pethremeasum, avat'rin peattaika'lum kodukkappattana.

<60> ivai thavira, penyameen kulaththi'rkuch sonthamaana kaapeayaiyum athan peattaika'laiyum, almaaththaavaiyum athan peattaika'laiyum, anaththoaththaiyum athan peattaika'laiyum avarka'l pet'ranar. aaka pathinmoon'ru nakarka'l avarka'lathu kudumpa varisaippadi avarka'lukkuk kodukkappattana.

<61> mat'rak kaaththiyarukku manaaseayin paathik koaththiraththaich searntha paththu nakarka'laich sonthamaayk koduththanar.

<62> kersoanin puthalvarukkoa, avarka'ludaiya kudumpangka'lin ka'nakki'rkea'rpa isaakkaar koaththiraththilum aasear koaththiruththilum nepthali koaththiraththilum paasaanilea manaasea koaththiraththilum pathinmoon'ru nakarka'l kodukkappattana.

<63> meraari puthalvarukkoa, avaaka'ludaiya kudumpangka'lin ka'nakkukkea'rpa roopan koaththiraththinin'rum kaath koaththiraththinin'rum sapuloan koaththiraththinin'rum panniru nakarka'laich seettuppoattuk koduththanar.

<64> ivvaa'ru israayealar mea'rsolliya nakarka'laiyum, avat'rin peattaika'laiyum leaviyarukkuk koduththanar.

<65> avarka'l seettuppoattu yoothaa koaththiraththilum simaiyoan koaththiraththilum penyameen koaththiraththilumirunthu mun koo'rappatta nakarka'laik koduththanar; avat'ri'rkuth thaththam peyaraiyea ittaan.

<66> kaaththin santhathiyaaru'l silar eppiraayeem koaththiraththaich searntha nakarka'lil vaazhnthu vanthanar.

<67> aakaiyaal adaikkala nakarka'laakiya eppiraayeem malainaattuch sikkeamaiyum athan peattaika'laiyum, kaasearaiyum athan peattaika'laiyum,

<68> ekmaanaiyum athan peattaika'laiyum, peththoroanaiyum,

<69> eloanaiyum athan peattaika'laiyum, kethreamoanaiyum avarka'lukkuk koduththanar.

<70> kaaththin vamsaththilea innum egnchiyiruntha kudumpangka'lukku manaaseayin paathik koaththiraththaich saarntha aanearum athan peattaika'lum, paalaamum athan peattaika'lum kodukkappattana.

<71> kersoamin makka'lukku manaaseayin paathik koaththiraththaich saarntha kavuloanaiyum athan peattaika'laiyum, astharoaththaiyum athan peattaika'laiyum,

<72> isaakkaar koaththiraththi'rkuch sonthamaay iruntha keatheasaiyum athan peattaika'laiyum, thapareaththaiyum athan peattaika'laiyum,

<73> iraamoaththaiyum athan peattaika'laiyum, aaneamaiyum athan peattaika'laiyum,

<74> aasear koaththiraththileayu'l'la maasaalaiyum athan peattaika'laiyum,

<75> aapthoanaiyum, kukkaakkaiyum roakoapaiyum ivat'raiyaduththa peattaika'laiyum,

<76> nepthali koaththiraththi'rkuch sonthanaana, kalileaya naattaich searntha keatheasaiyum athan peattaika'laiyum, aamoanaiyum kariyaaththiyaareemaiyum ivat'raiyaduththa peattaika'laiyum koduththaarka'l.

<77> egnchiyiruntha meraariyin makka'lukku saapuloan koaththiraththi'rkuch sonthamaana remmoannoavum athan peattaika'lum, thaapoarum athan peattaika'lum,

<78> erikkoavi'rku arukea yoarthaanukku akkaraiyil kizhakkeayiruntha roopanin koaththiraththup paalaivanaththilu'l'la poasoarum athan peattaika'lum,

<79> yaassaavum athan peattaika'lum, kaatheamoaththum athan peattaika'lum, meappaaththum athan peattaika'lum,

<80> kaaththin koaththiraththiliruntha kalaathu naattu iraamoaththum athan peattaika'lum, manaayeemum athan peattaika'lum,

<81> esepoanum easearum avat'rin peattaika'lum kidaiththana.

[1 naa'l aakamam 07]

<1> isaakkaarukku thoalaa, poovaa, yaasup, simeroan en'ra naanku puthalvarka'l irunthanar.

<2> oasi, rappaayiyaa, eriyeal, eamaayi, epseam, saamuveal en'ra thoalaavin puthalvarka'l thangka'l kudumpangka'lin thalaivarka'laay vi'langkinaarka'l. thaaveethin kaalaththilea thoalaavin kulaththil irupaththira'ndaayiraththu a'runoo'ru aat'ral mikka veerar irunthanar.

<3> oasiyin makan peyar isuraayiyaa. ivarukku mikkaayeal, opaathiyaa, yoveal, easiyaa en'ra aivar pi'ranthanar. ivarka'l ellaarum makka'l thalaivarka'laay irunthaarka'l.

<4> ivarka'loadu ivarka'lin kudumpangka'lilum makka'lilum poar seyyap payi'rchi pet'riruntha valimai mikka veerar muppaththu aa'raayiram pear irunthanar. eanenil avarka'lukkup pala manaiviyarum makka'lum irunthanar.

<5> thavira, isaakkaarin kudumpam muzhuvathilum avarka'ludaiya sakoathararil poar seyyath thakka aat'ral mikkavar e'npaththeazhaayiram pear irunthanar.

<6> penyameen puthalvar pealaa, peakkoar, yaathiyeal en'ra moovar.

<7> pealaavin puthalvaraana espoan, oasi, oasiyeal, erimoath, uraayi aakiya aivarum kudumpaththalaivarka'lum, poar seyyaththakka aat'ral mikkavarumaavar. avarka'l moththam irupaththira'ndaayiraththu muppaththu naankupear.

<8> peakkoarin puthalvar sameeraa, yoavaasu, eliyesaar, eliyoanaayi, amri, erimoath, apiyaa, anaththoath, almaath enappaduvar. ivarka'l ellaarum peakkoarin puthalvar.

<9> kudumpaththalaivarka'lum, aat'ral vaayntha poar veerarka'lumaay iruntha ivarka'lin thokai irupathinaayiraththu irunoo'ru.

<10> yaathiyealin makan peyar paalaan. paalaanin puthalvaroa eakoos, penyameen, aayoath, kanaanaa, seathaan, thaarsees, akisakaar enappaduvar.

<11> yaathiyealin makka'laana ivarka'l ellaarum thaththam kudumpangka'lin thalaivarka'lum aat'ral mikkavarumaavar. ivarka'lu'l poarukkuch sella vallavarka'l pathineazhaayiraththu irunoo'ru pear.

<12> seppaamum appaamum eeruvin puthalvar. aakearin makan peyar aasim.

<13> nepthaliyin puthalvarka'l yaasiyeal, kooni, easer, sellum aakiyoar. ivarka'l paalaavin vayit'ril pi'ranthavarka'l.

<14> manaaseayin makka'l: esriyeal; ivarai manaaseayinudaiya vaippaattiyaana arameayap pe'n pet'reduththaa'l, kalaathin thanthai makkeeraiyum ava'l pet'raa'l.

<15> makkeeroa tham puthalvar aappeemukkum saappaanukkum pe'n ko'ndaar. avarukku maakkaa en'ra sakoathari irunthaa'l. manaaseayin ira'ndaavathu puthalvan peyar salpaath. salpaaththukkum puthalviyar pi'ranthanar.

<16> makkeerin manaivi maakkaa oru makanaip pet'ru avanukkup paareas en'ru peyarittaa'l. ivarudaiya sakoathararin peyar saareas; ivarudaiya puthalvar oolaam, reakkean aakiyoar.

<17> oolaamudaiya makan paathaan. ivarka'l manaaseayin makanaana makkeerukkup pi'rantha kalaathin makka'l.

<18> avarudaiya sakoathariyaana ammealekeath eeshkoathaiyum apiyeasearaiyum mokoalaavaiyum pet'raa'l.

<19> semithaavin puthalvar aakeen, seakkeam, leaki, aniyaam enpavaraam.

<20> eppiraayeemin makan peyar suththalaa; ivarudaiya makan peyar paareath; ivarudaiya makan peyar thakaath; ivarudaiya makan peyar elathaa; ivarudaiya makan peyar thakaath; ivarudaiya makan peyar saapaath;

<21> ivarudaiya makan peyar suththalaa; ivarudaiya puthalvar easear, elaath enpavarka'l. aanaal ivarka'lathu udaimaiyaik kaippat'ra vea'ndi, keath naattaich searntha manithar vanthu avarka'laik kolai seythanar.

<22> enavea ivarka'lin thanthai eppiraayeem ivarka'laik ku'riththup palanaa'l thukkaththil aazhnthirunthaar. avarudaiya sakoatharar avaraith theat'ra vanthanar.

<23> pi'raku avar tham manaiviyudan ma'navu'ravu ko'ndaar. ava'lum karuvut'ru oru makanaip pet'raa'l. tham veettukkuth thunpam nearntha kaalaththil appi'l'lai pi'ranthamaiyaal, avanukkup peariyaa en'ra peyar vaiththaar.

<24> avarudaiya maka'l peyar saaraa; iva'l keezh peththaroanaiyum mealpeththaroanaiyum osegnchaaraavaiyum katti ezhuppinaa'l.

<25> mealum avarukku raapaa, reseap, thaalea en'ra makka'lum pi'ranthanar. thaalea thaavaanaip pet'raar; ivar laathanaip pet'raar;

<26> ivar amiyuthaip pet'raar; ivar elisaamaip pet'raar;

<27> ivaridamirunthu noon pi'ranthaar; noonin makan peyar yoasuvaa.

<28> peaththealum athan sit'roorka'lum, kizhakkea noaraanum, mea'rkea kaasearum athan sit'roorka'lum, sikkeamum athan sit'roorka'lum, aasaavum athan sit'roorka'lumea avarka'ludaiya udaimaika'lum kudiyiruppumaay irunthana.

<29> mealum, manaaseayin puthalvarai aduththu iruntha pethsaanum athan sit'roorka'lum, thaanaakkum athan sit'roorka'lum, makethoavum athan sit'roorka'lum, thoarum athan sit'roorka'lum avarka'lukkuch sonthamaay irunthana. antha idangka'lil israayealin puthalvan yoaseappin makka'l vaazhnthu vanthanar.

<30> aasearin makka'l: emnaa, easuvaa, esuvi, paariyaa enpavarka'lum, avarka'lin sakoathari saaraa'l enpava'lumaam.

<31> paariyaavin puthalvaroa: eapear, melkiyeal aakiyoar. melkiyeal parsaayith enpavarin thanthai.

<32> epearoa eplaath, soamear, oththaam enpavarka'laiyum, ivarka'lin sakoathari suvaa'laiyum pet'raar.

<33> eplaaththin puthalvar peyar poseak, kaamaal, aasoath aakum.

<34> soamearin puthalvaroa aaki, rovaakaa, aapaa, aaraam enpavarka'l.

<35> avarudaiya sakoathararaana ealeamin puthalvar: sooppaa, emnaa, selleas, aamaal aakiyoar.

<36> sooppaavin puthalvar peyar suvea, arnapper, suvaal, peari, yamraa,

<37> poasoar, eath, sammaa, saloosaa, eathraan, pearaa enpanavaam.

<38> oththearudaiya puthalvar eppoanea, vasuvaa, aaraa aakiyoar.

<39> aareaye, aaniyeal, reasiyaa aakiyoar ollaavudaiya puthalvarka'l.

<40> aasearin kulaththilea thoan'riya ivarka'l anaivarum thaththam kudumpangka'lukkuth thalaivaraay irunthanar. mealum padaiththalaivarka'lukkellaam thalaivarka'laakavum vi'langki vanthaarka'l. avarka'lilea poar seyyaththakka vayathudaiyavarka'lin e'n'nikkai irupaththu aa'raayiram.

[1 naa'l aakamam 08]

<1> penyameenin thalaimakan peyar paalea. pin aaspealaiyum, moon'raavathaaka aakaaraavaiyum, naankaavathaaka nokaavaiyum,

<2> ainthaavathaaka rappaavaiyum pet'raar.

<3> paaleaykkup pi'rantha puthalvar:

<4> aathaar, kearaa, aapiyuth, apisuyea, naamaan, akoavea,

<5> kearaa, seppupaan, uraam aakiyoar.

<6> naamaan, aakkiyaa, kearaa aakiyoar aakoathin. puthalvarka'l.

<7> kudumpathalaivarka'laay vi'langki vantha ivarka'l kaapaavilirunthu manakaaththukku naadu kadaththap pattanar. ivarka'lu'l eki'laam en'ru azhaikkappatta kearaa oasaavaiyum akiyuthaiyum pet'raar.

<8> sakaaraayeem tham manaiviyar oosim, paaraa enpavarka'lai anuppivitta pi'raku, moavaap naattil avarukkup pi'l'laika'l pi'ranthana.

<9> athaavathu, tham manaivi eatheasidam popaap,

<10> seyiyaa, moasaa, molkoam, eakoos sekkiyaa, eakoos, sekkiyaa, maarmaa enpavarka'laip pet'raar. sakaaraayeemin puthalvaraana ivarka'l kudumpath thalaivarka'laay irunthu vanthaarka'l.

<11> mekoosim apithoappaiyum elpaalaiyum pet'raar.

<12> elpaalin puthalvaroa: eapear, misaam, oanoavaiyum loathaiyum avat'rin sit'roorka'laiyum thoat'ruviththa saamaath,

<13> kaaththin kudika'lai mu'riyadiththu, aayiyaaloanil kudiyiruntha makka'lukkuth thalaivarka'laay irunthu vantha paariyaa, saamaa, aakiyoaraavar.

<14> akiyoa, seasaak, erimoath,

<15> sapathiyaa, aaroath,

<16> eathear, mikkaayeal, espaa, yovaa enpavarka'l paariyaavin puthalvarka'l.

<17> sapaathiyaa, mosollaam, eseasi,

<18> eapear, easaamari, esuliyaa, yoapaap aakiyoar elpaalukkup pi'rantha aa'n makka'laavar.

<19> yaasim, sekkiri, sapthi, eliyoavenaay,

<20> seleathaay, eliyeal, athaapiyaa,

<21> pa'raayiyaa, samaraath aakiyoar semeayin aa'n makka'laavar.

<22> esppaam, eapear, eliyeal,

<23> apthoan, sekkiri, aanaan,

<24> aanaaniyaa, ealaam, anaththoaththiyaa,

<25> epthaiyaa, paanuveal enpoar seasaakkin puthalvarka'laavar.

<26> samsari, sokoariyaa, oththoaliyaa,

<27> ersiyaa, eliyaa, sekkiri aakiyoar erokaamin puthalvarka'l.

<28> ivarka'l yerusaleamil vaazhnthu vanthanar. ivarka'l anaivarum thaththam vamsa mu'raippadi kulaththalaivarka'laay vi'langki vanthaarka'l.

<29> kaapaavoanil apikapaavoan vaazhnthu vanthaar. ivarudaiya manaiviyin peyar maakkaa.

<30> avarudaiya mooththa makan peyar apthoan; ivarukkup pin soor,

<31> sees, paal, nathaap, keathoar, akiyoa, saakkear, maseloath aakiyoar pi'ranthanar.

<32> maseloath samaavaip pet'raar. ivarka'l thangka'l u'ravinarudan yerusaleamil avarka'lukku arukileayea vaazhnthu vanthanar.

<33> near enpavar seesaip pet'raar; sees savulaip pet'raar. savul yoanathaan, melkisuvaa, apinathaap, espaal enpavarka'laip pet'raar.

<34> yoanathaanin makan peyar meripaavaal; meripaavaal mikkaavaip pet'raar.

<35> mikkaavin puthalvar peyar: piththoan, meleak, tharaa, aakaasu enpanavaam.

<36> aakaasu yoavathaavaip pet'raar; yoavathaa alamaathaiyum asumoaththaiyum samriyaiyum pet'raar. samri moasaavaip pet'raar.

<37> moasaa paanaavaip pet'raar; ivarudaiya makan peyar raappaa. ivarukku elasaa pi'ranthaar. ivar asealaip pet'raar.

<38> asealukku aa'ru aa'n makka'l irunthanar. ivarka'lukku esurikaam, poakroo, ismaayeal, saariyaa, opthiyaa, aanaan en'ru peyar.

<39> asealudaiya sakoatharar eseakkin mooththa makan peyar ulaam; ira'ndaavathu makan peyar eakoos, moon'raavathu makan peyar elippaleth.

<40> ulaamin puthalvar aat'ral mikkavarum thi'ramai mikka vil veeraraayum vi'langkinar. avarka'lukkup pala puthalvarum, pearapputhalvarum irunthanar. silarukku noot'raimpathu puthalvarum, pearapputhalvarum irunthanar. ivarka'l ellaarum penyameen vazhivanthoar.

[1 naa'l aakamam 09]

<1> ivvaa'ru israayealar ellaarum ka'nakkidap pattanar. iththokai israayeal, yoothaa arasarka'lin varalaa'ruka'lil ezhuthappattu'l'lathu. avarka'l (thangka'l kadavu'lukkup) piramaa'nikkamaay irukkavillai. enavea si'raippaduththappattup papiloanukkuk ko'ndu sellappattanar.

<2> angkirunthu thirumpi vanthu thangka'lukkuch sonthamaana idangka'lilum nakarka'lilum muthan muthal vanthu vaazhath thodangkiyavarka'l: israayealarum kurukka'lum, leaviyarum aalaya oozhiyarumeayaavar.

<3> yoothaa, penyameen, eppiraayeem, manaasea aakiya kulangka'lin makka'lil silar yerusaleamil kudiyirunthanar. avarka'lin peyarka'l varumaa'ru:

<4> yoothaavin makan paareasin santhathiyil pi'rantha oththea- ivar ameeyoothin makan; ivar amriyin makan; ivar omraayimin makan; ivar ponniyin makan.

<5> siloaviyaril mooththavar asaayiyaavum, avar makka'lum;

<6> saaraavin puthalvarka'lil ekuyealum, avarudaiya sakoathararka'laana a'runoot'ruth tho'n'nu'ru pearumaam.

<7> penyameen puthalvariloa, asanaavukkup pi'rantha oathuyiyaavin makan mosollaamukkup pi'rantha saloavum, yeroakaamin makan yopaaniyaavum, mokkoariyin makan yopaaniyaavum,

<8> mokkoariyun makan oasikkup pi'rantha ealaavum, epaaniyaasin makan rakuyealin puthalvan sappaaththiyaasukkup pi'rantha mosollaamum,

<9> thaththam kudumpa varisaippadi avarka'ludaiya u'ravinaraayiruntha tho'l'laayiraththu aimpaththaa'ru pearumaam. ivarka'l anaivarum thangka'l vamsa varisaippadi kudumpath thalaivaraay irunthanar.

<10> kurukka'lil yethaayiraa, yoyiyaarip, yaakeen,

<11> akkiththoappin makan maraayiyoaththin puthalvan saaththoakkukkup pi'rantha mosollaamin makan elkiyaasin puthalvanum aa'ndavarathu aalayaththin periya kuruvumaana asaariyaasumaam.

<12> melkiyaasin puthalvan, paasoorin makan eroakaamukkup pi'rantha athaayiyaasu, emmoarin makan mosollaamiththin puthalvan mosollaamukkup pi'rantha esraavin makan athiyealudaiya puthalvan maasaayi;

<13> mealum thangka'l kudumpangka'lil thalaivarka'laayiruntha avarka'ludaiya u'ravinar aayiraththu ezhunoot'ru a'rupathu pear. ivarka'l aa'ndavarin aalayaththil pa'nividai purithalil thi'ramai mikkavarka'laavar.

<14> leaviyarka'lil meraariyin puthalvaril aseapiyaavin makan esrikaamin puthalvan asoopukkup pi'rantha semaiyaa,

<15> thamsanaana pakpakkaar, kaalaal, asaappin puthalvan sekkiriyin makan mikkaavukkup pi'rantha maththaaniyaa,

<16> yoothiththanukkup pi'rantha kaalaalin makan semeyiyaasukkup pi'rantha opthiyaa, neththoappaaththiyarudaiya oorka'lil kudiyiruntha elkanaavin makan aasaavukkup pi'rantha parakkiyaa.

<17> vaayi'rkaavalar peyarka'l varumaa'ru: sellum, aakkoop, thelmoan, akimaam aakiyoarum avarka'lin u'ravinarumaam. sellumea ivarka'lukkuth thalaivaraay irunthaar.

<18> leaviyarudaiya koodaarangka'lil vaazhnthu ko'ndu, kizhakkea u'l'la arasa vaayilai innaa'l varai ivarka'lea kaaval purinthu varukin'ranar.

<19> koareayin puthalvan apiyasaappin makan koareakkup pi'rantha sellum enpavarum, avarudaiya sakoathararka'lum, avarudaiya thanthai veettaarum u'ravinarumaana koariyarka'lum koodaara vaayilaik kaaval purinthu vanthanar. mealum avarka'ludaiya kudumpaththaar aa'ndavarathu paa'laiya vaayilaik kaaththu vanthanar.

<20> eliyesaarudaiya makan pineasu munpu avarka'lukkuth thalaivaraay irunthaar. aa'ndavarum avaroadu irunthaar.

<21> mosollaamiyaavin makan sakkariyaas udanpadikkaik koodaara vaayilaik kaaval purinthu vanthaar.

<22> kathavuka'l thoa'rum kaaval puriyath thearnthuko'l'lappatta ivarka'lin e'n'nikkai irunoot'rup pannira'ndu. avarka'l thangka'l sontha oorka'lilea thalaimu'rai attava'naiyil pathivu seyyappattirunthavarka'l. thaaveethum thirukkaadchiyaa'lar saamuvealum avarka'lai nampi anthantha vealaika'lil amarththinar.

<23> ivvaa'ru avarka'lum avarka'lin puthalvarka'lum aa'ndavarathu veedaana koodaaraththin vaayilka'laik kaaval puriya niyamikkappattanar.

<24> vaayi'r kaavalarka'l kizhakku, mea'rku, vadakku, the'rku aakiya naanku thisaika'lilum kaaval purinthanar.

<25> avarka'ludaiya u'ravinarka'l thangka'l oorka'lilirunthu vanthu silasamayam oruvaaraththi'rku avarka'loadu iruppar.

<26> eanenil thalaimaik kaavalaraana antha naalvarum angkeayea nirantharamaakath thangkiyirunthaarka'l. leaviyaraana ivarka'l aa'ndavarathu aalayaththin karuvoola a'raika'laiyum pa'ndasaalaika'laiyum ka'nkaa'niththu vanthanar.

<27> avarka'l thaangka'l kaaval puriyum kaalaththil aa'ndavarin aalayaththaich sut'rilum iravoadu iravaayk kaaval purinthu kaalaiyil ku'riththa nearaththil kathavuka'laith thi'ranthu viduvaarka'l.

<28> avarka'lu'l silar thiruvazhipaatti'rkuth theavaiyaana thattumuttuka'laip paathukaaththu vanthanar. avat'rai u'l'lea ko'ndu varumunnum ve'liyea ko'ndu poakumunnum e'n'nip paarppathu avarka'l kadamai.

<29> avarka'lil silar thiruvidaththin eanaiya thattu muttuka'laiyum miruthuvaana maavu, thiraadchai irasam, e'n'ney, thoopam, na'ruma'nap porudka'laiyum mea'rpaarththu vanthanar.

<30> kurukka'lin puthalvarka'loa na'ruma'nap porudka'laik ko'ndu na'ruma'na e'n'ney thayaarippaarka'l.

<31> koariyanaana sellum enpavarin thalaimakan maththaaththiyaasu en'ra leaviyan porichsattiyil porikkappattavat'raik kavaniththu vanthaar.

<32> avarka'ludaiya sakoathararaana kaaththin puthalvaril silarukkuk kaa'nikkai appangka'laik ka'nkaa'nikkum pa'ni kodukkap pattirunthathu. avarka'l oayvunaa'l thoa'rum puthu appangka'laith thayaariththuk ko'ndu varuvar.

<33> ivarka'lilea kudumpaththalaivarka'laay irunthu vantha leaviyaraana paadakar iravum pakalum idaividaathu pa'nipuriya vea'ndiyirunthathaal mat'ra vealaika'linin'ru vidupattu aalaya a'raika'lileayea thangkiyirunthaarka'l.

<34> leaviyarka'lil kudumpaththalaivarka'laay irunthavar thaththam thalaimu'raika'lil thalaivarka'laayum irunthanar. ivarka'l yerusaleamil kudiyirunthaarka'l.

<35> kaapaavoanil vaazhnthu vanthavarka'l: maakkaa enpava'lin ka'navaraana eakiyeal;

<36> avarudaiya thalaimakan apthoan; pin pi'ranthavarka'l soor, sees, paal,

<37> near, naathaap, kethoar, akiyoasakkariyaas, maselloath aakiyoar.

<38> maselloath samaanaip pet'raar. ivarka'l thangka'l u'ravinarukku arukea yerusaleamil thangka'l kudumpaththinaroadu kudiyirunthanar.

<39> near seesaip pet'raar; sees savulaip pet'raar; savul yoanaththaan, melkisuvaa, apinathaap, easupaal enpavarka'laip pet'raar.

<40> yoanaththaanin makan peyar meripaavaal. meripaavaal mikkaavaip pet'raar.

<41> mikkaavin puthalvaroa piththoan, meleak, tharaakaa, aakaas aakiyoar.

<42> aakaas yaaraavaip pet'raar. yaaraa alamaath, asmoath, samri enpoaraip pet'raar. samri moasaavaip pet'raar.

<43> moasaa paanaavaip pet'raar. ivarin makan rappaayiyaa ealaasaavaip pet'raar.

<44> ealaasaa aasealaip pet'raar. aasealukku esrikaam, pokru, ismaayeal, saariyaa, opthiyaa, aanaan aakiya makka'l a'ruvar irunthanar.

[1 naa'l aakamam 10]

<1> pilisthiyar israayealukku ethiraayp poar seythu ko'ndirunthanar. israayeal makka'l pilisthiyarukku munpaakap pu'ramuthuku kaatti oadinar; kelpoayea malaiyil kaayam pattu veezhnthanar.

<2> pilisthiyar savulaiyum avarudaiya puthalvarka'laiyum thuraththich sen'ru nerungki vanthu savulin puthalvarka'laana yoanaththaasu, avinathaap, melkisuvaa enpavarka'lai vetti veezhththinar.

<3> savulukku ethiraay avarka'l kadumpoar purinthanar. vil veerar nerungki vanthu ampuka'laal avaraik kaayappaduththinar.

<4> appoathu savul tham parisaiyanai noakki, "unathu vaa'lai uruvi ennaik kon'ruvidu; illaavittaal viruththaseathanam seyyappadaatha ivarka'l vanthu ennai ea'lanam seyvaarka'l" en'raar. avarudaiya parisaiyanoa achchamut'ru, "avvaa'ru seyyamaattean" en'raan. appozhuthu savul tham vaa'lai tharaiyil naattivaiththu athan meal veezhnthaar.

<5> savul i'ranthathai avarudaiya parisaiyan ka'ndu thaanum thanathu vaa'lin meal vizhunthu madinthaan.

<6> ivvaa'ru savulum avarudaiya moon'ru puthalvarum madinthanar. avaroadu avarathu kudumpam muzhuvathum azhinthu poayit'ru.

<7> pa'l'laththaakkilea kudiyiruntha israayeal makka'l athaikka'ndu thappiyoadinar. savulum avarudaiya puthalvarka'lum maa'ndapinpu, thangka'l nakarka'lai vittu ingkumangkum sitha'rip poayinar. enavea pilisthiyar vanthu avat'ril kudiyea'rinar.

<8> pilisthiyar madinthavarka'lin aadaika'lai urinthu ko'l'la vantha poathu, savulum avarudaiya makanum kelpoayea malaiyil kidappathaik ka'ndanar.

<9> avarudaiya aadaika'lai urinthu ko'ndu, aayuthangka'laiyum eduththuk ko'ndanar. pin avarathu thalaiyai vetti, thamathu koavil silaika'lukkup padaikkavum makka'lukkuk kaattavum, athaith thangka'l naatti'rku anuppi vaiththanar.

<10> avarudaiya aayuthangka'lai thangka'l theyvaththin koavil kaa'nikkaiyaakkinar. avarathu thalaiyaik thaakoan koavilil kattik thongkavittanar.

<11> pilisthiyar savulukkuch seythathaiyellaal kaalaath naattu yaapeas nakara makka'l kea'lviyut'ranar.

<12> appoathu avarka'lu'l aat'ralmikkavar anaivarum pu'rappattu vanthu savulin pi'naththaiyum, avar puthalvarin pi'nangka'laiyum eduththu avat'rai yaapeasukkuk ko'ndu sen'ranar. angkiruntha oru karuvaali maraththadiyil avarka'lin elumpuka'lai adakkam seythu eazhu naa'l noanpirunthanar.

<13> ivvaa'ru savul aa'ndavarathu katta'laiyaik kadaippidikkaamal avarukku piramaa'nikkamat'ra vithamaay nadanthuko'ndaar. mealum avar maaya viththaikkaararai nampi avarka'lidam aaloasanai keattirunthaar. ithan poruttea avar maa'ndaar.

<14> aa'ndavaril nampikkai vaikkaathathaal aa'ndavar avaraich saakadiththu, avarathu arasai isaayi makan thaaveethukkuk koduththaar.

[1 naa'l aakamam 11]

<1> enavea, epiroanil thangkiyiruntha thaaveethidam israayealar ellaarum koodivanthu, "ithoa naangka'l umathu elumpum umathu sathaiyumaay irukki'roam.

<2> kadantha kaalaththil savul arasaraay iruntha poathum ellaak kaariyangka'lilum israayealai munnin'ru nadaththi vanthavar neerea. eanenil, um kadavu'laakiya aa'ndavar ummai noakkiyea, 'en makka'laakiya israayealai nee meayppaay; israayealukku nee thalaivanaay iruppaay' en'ru solliyirukki'raar" en'ranar.

<3> avvaa'rea israayealin mooppar ellaarum epiroanil thangkiyiruntha thaaveethu arasaridam vantha poathu, avar aa'ndavar thirumun avarka'ludan udanpadikkai seythaar. aa'ndavar saamuvealin moolam uraiththathanpadi israayealin arasaraaka avar apishukam pet'raar.

<4> pinpu thaaveethum israayealar anaivarum yerusaleam nakarukku sen'ranar. athu appozhuthu epoos en'ru azhaikkappattathu. eanenil epuseayar angkea vaazhnthu vanthanar.

<5> antha epoos nakarin kudika'l thaaveethai noakki, "neer ithanu'l nuzhaiyamaatteer" en'ranar. eninum thaaveethu seeyoanin koattaiyaip pidiththaar. athu thaaveethin nakaraayit'ru.

<6> thaaveethu, "epuseayarai muthalil mu'riyadippavan evanoa avan thalaivanum tha'lapathiyumaay iruppaan" en'ru solliyirunthaar. enavea saarviyaavin makan yoavaap muthalil sen'ru poarittup padaiththalaivanaanaan.

<7> thaaveethu akkoattaiyil vaazhnthathan kaara'namaaka athu thaaveethin nakar en'ru azhaikkappattathu.

<8> avar melloa thodangki nakara mathilai ezhuppinaar. yoavaap nakarin eanaiya idangka'laip pazhuthu paarththaar.

<9> thaaveethin pearum pukazhum naa'lukku naa'l va'larnthu vanthathu. seanaika'lin aa'ndavar avaroadu irunthaar.

<10> aa'ndavar israayealukku mozhinthiruntha vaakkinpadi israayeal makka'l anaivarkkum asaraakumpadi thaaveethukku aat'ral mikka veerarka'lin thalaivarka'l uthaviyaayirunthanar.

<11> thaaveethin veerarka'lin viparam varumaa'ru: akkamoaniyin makan espaam- ivan muppathu pearukkuth thalaivan; than eettiyaal munnoo'ru pearai orea nearaththil kuththik kon'ravan.

<12> avanai aduththu avan thanthaiyin sakoatharanukkup pi'rantha akoakiththanaakiya eliyeasaar. aat'ral mikkavar moovaru'l avanum oruvan.

<13> pilisthiyar padai thiratti, peasthoameem en'ra idaththil poarida vantha poathu eliyesaar thaaveethudan irunthaan. angku'l'la oru vayal vaa'rkoathumaiyaal ni'rainthirukka, makka'loa pilisthiyarukkup payanthu thappiyoadivittanar.

<14> appozhuthu ivarka'l avvayalin naduvea nin'ruko'ndu, athaik kaaththu, pilisthiyarai mu'riyadiththanar. ingnganam aa'ndavar tham makka'lukkup perum vet'riyaith thantharu'linaar.

<15> mee'ndum pilisthiyar rappaayim pa'l'laththaakkil paa'laiyam i'rangkiyiruntha poathu muppathu thalaivarka'lil moon'rupear thaaveethu iruntha athollaam en'ra ka'rkukaikkuch sen'ranar.

<16> thaaveethu ara'naana idaththil irunthaar. pilisthiyarin paa'laiyam pethlekeamil irunthathu.

<17> orunaa'l thaaveethu, "pethlekeam oor vaayilil u'l'la ki'nat'ru neerai yaaraavathu ko'ndu vanthu tharavea'ndum en'ru aasikkin'rean" en'ru aavaludan koo'rinaar.

<18> appozhuthu antha moovarum pilisthiyarin paa'laiyaththin naduvea thu'ninthu sen'ru pethlekeam oor vaayilil iruntha ki'nat'ru neerai mo'ndu thaaveethukkuk kudikkak ko'ndu vanthanar. avaroa kudikka manamin'ri athai aa'ndavarukken'ru keezhea kotti vittaar.

<19> naan ithaich seyyaathavaa'ru aa'ndavar ennaik kaappaaraaka! thangka'l uyiraith thurumpaaka e'n'niya immanitharin iraththaththai naan kudiyean; ivarka'l thangka'l uyirukku varaviruntha aapaththaiyum paaraathu, iththa'n'neeraik ko'ndu vanthanarea!" en'ru koo'ri athaik kudikka ma'ruththu vittaar. aat'ral mikkavaraayiruntha am moovarum iththaku kaariyangka'laich seythanar.

<20> yoavaapin sakoatharan apisaayi muppathu pearukkuth thalaivanaay irunthaan. ivanea tham eettiyaal munnoo'ru pearaik kon'ravan. enavea am muppathu pearu'l ivan athikap pearum pukazhum pet'ru vi'langkinaan.

<21> avarka'lu'l thalaisi'ranthavanaakavum thikazhnthaan. athan poruttea avan avarka'lukkuth thalaivanaanaan. aayinum am moovarukku avan i'naiyaakaan.

<22> mikath thidamu'l'lavanaana yoayiyaathaavin makanum kapseal ooraanumaakiya panaayaas theerach seyalka'l pala purinthavan. moavaapiya veerar iruvaraik kon'ravan. u'raipani peythu ko'ndiruntha pozhuthu orunaa'l oru kidangkinu'l i'rangki oru singkaththaik kon'ravanum avanea.

<23> mealum avan ainthu muzha uyaramu'l'la oru ekipthiyanaiyum kon'raan. antha ekipthiyan nesavaa'larin padaimaraththaip poan'ra eettiyaik kaiyil eanthi vanthaan. eninum ivan oru thadiyaik kaiyileanthi avan meethu paaynthu, avan kaiyiliruntha eettiyaip pa'riththu, thanathu sontha eettiyaal avanaik kuththik kon'raan.

<24> ivvithath theerach seyalka'lai ellaam yoayiyaathaavin makan panaayaas seythathaal muppathu pearu'l avan perum pukazh pet'raan.

<25> am muppathu pearukku'l avan muthalvanaayirunthaalum munthina moovarukku avan i'naiyaanavan allan. avanaiyea thaaveethu tham meykkaavalarkkuth thalaivanaaka niyamiththaar.

<26> mat'rap padaiveerarka'l varumaa'ru: yoavaapin sakoatharan asaayeal; pethlekeam ooraanaakiya avan thanthaiyin sakoatharanin makan elkaanaan;

<27> aroariyanaana sammoath; paloaniyanaana elleas;

<28> theakkuviyanaana aakkeasin makan eeraa; anaththoaththinayanaana apiyesear; usaaththiyanaana sopoakkai;

<29> akoakiyanaana ilaay;

<30> neththoappaaththiyanaana makaraayi; neththoappaaththiyanaakiya paanaavin makan eleath;

<31> penyameen kulaththavaril, kapaaththiyanaana ripaayin makan eaththaayi; paraththoaniyanaana panaayiyaa;

<32> kaas aat'ruppakuthiyaich searntha ooraayi; arpaaththiyanaana apiyeal; pavu'ramiyanaana asmoath; salapoaniyanaana eliyapaa;

<33> keroaniyanaana aaseamin puthalvaril araariyanaana sakeayin makan yoanaththaan;

<34> araariyanaana sakkaarin makan akiyaam;

<35> oorin makan eleeppaal;

<36> mekraaththiyanaana eappear; peloaniyanaana aakiyaa;

<37> karmealiyanaana ersoa; aspaiyin makan naaraayi;

<38> naaththaanin sakoatharan yoaveal; akaraayin makan mipakaar.

<39> ammoaniyanaana seleak; saarviyaavin makanum yoavaapin parisaiyanum peroaththiyanumaana nakaraayi

<40> eththeayanaana eeraa; eththireayanaana kaareap;

<41> eththeayanaana uriyaas; okoaliyin makan saapaath;

<42> roopan kulaththavanum roopaniyarin thalaivanumaana seesaavin makan atheenaavum, ivanoadu iruntha muppathupearum;

<43> maakkaavin makan kaanaan; maththaaniyanaana yoasappaath;

<44> astharoaththiyanaana oseeyaa; aroariyanaana oththaamin

<45> puthalvar sammaa, ekiyeal enpavarka'l; samriyin makan ekiyeal, avanudaiya sakoatharanum

<46> thosaayiyanumaana yoakar; makoomiyanaana eliyeal; elnayeamin puthalvar yeripaayi, yoasaayiyaa aakiyoar; moavaapiyanaana ethmaa, eliyeal, opeath, masoapiyanaana yasiyeal aakiyoaraam.

[1 naa'l aakamam 12]

<1> thaaveethu seesin makan savulidamirunthu thappith thalaima'raivaay siseleak ennumidaththil irunthapoathu silar avaridam vanthanar. avarka'l aat'ral mikak ko'ndavarum thi'ramai mikkavarumaana padaiveeraraavar.

<2> mealum avarka'l vil veeraraayum, iru kaiyaalum kava'naiyum ampaiyum kaiyaa'lvathil thi'ramai padaiththavaraayum irunthanar. avarka'l penyameen kulaththinaraana savulin kudumpaththaich searnthavarka'l.

<3> avarka'l varumaa'ru: kapaaththiyanaana samaavin puthalvaraakiya thalaivan akiyeasar, yoavaasu; asmoaththin puthalvaraana yasiyeal, palaththu; anaththoaththiyaraana paraakkaa, eaku;

<4> muppathu pearukku'l thi'ramai mikkavanum am muppathinmarukkuth thalaivanumaana kapaavoanaich searntha samaiyaasu; ereamiyaasu, ekeasiyeal, ekanaan;

<5> kethearoaththiyanaana esapaaththu, elusaayi, erimuth, paaliyaa, samaariyaa; arupiyanaana sappaaththiyaa;

<6> elkaanaa, yeseeyaa, asareal yoavesear;

<7> karekimayanaana espaa; kethoasaich searntha yerokaamin puthalvar yovealaa, saathiyaa aakiyoarumaam.

<8> mealum, kaathi en'ra idaththilirunthu aat'ral mikkavarum thi'ramaimikka poarveerarka'lum, eettiyum keadayamum thaangkuvoarum, singkam poan'ra mukaththai udaiyavarka'lum, malaivaazh maanka'l poala veakamaay oadakkoodiyavarka'lumaana silarum paalaivanaththil thalaima'raivaay iruntha thaaveethidam vanthanar.

<9> avarka'l yaarenil: thalaivanaana esear, ira'ndaavathu opthiyaas, moon'raavathu eliyaap,

<10> naankaavathu masmaanaa, ainthaavathu ereamiyaasu,

<11> aa'raavathu eththi, eazhaavathu eliyeal,

<12> ettaavathu yokanaan, onpathaavathu elseapaath,

<13> paththaavathu ereamiyaasu, pathinoaraavathu makpanaayi aakiyoaraam.

<14> ivarka'l kaaththin puthalvarka'lum padaiththalaivarka'lumaavar. avarka'lil si'riyavan noo'ru pearukkum, periyavan aayiram pearukkum samamaay irunthanar.

<15> yoarthaan nathi karaipura'ndu oadum muthal maathaththil athaikkadanthu, mea'rkilum kizhakkilum pa'l'laththaakkuka'lil vaazhnthu vantha yaavaraiyum thuraththiyadiththavarka'l ivarka'lea.

<16> avvaa'rea penyameen kulaththavarilum yoothaa kulaththavarilum palar kaaval soozhntha idaththil iruntha thaaveethidam vanthu searnthanar.

<17> thaaveethu ve'lippoanthu, avarka'lai ethirko'ndu sen'ru, "neengka'l enakku uthavi seyyum poruttu na'nparka'l en'ra mu'raiyil ennidam vantheerka'leayaakil, naan ungka'loadu searnthuko'l'lath thayaar. maa'raaka, kut'ram purinthiraatha ennai en ethirika'l kaiyil oppadaikkum poruttu vanthiruppeerka'leayaakil, nam munnoarin kadavu'l athaippaarththuth theerppuch sollattum" en'raar.

<18> appoathu muppathinmarukkuth thalaivanaana amasaayiyai aavi aadko'l'la, avan, "oa! thaaveethea, naangka'l ummudaiyavarka'l. isaayiyin makanea! naangka'l ummoadu iruppoam. umakkuch samaathaanam, samaathaanam! umakku uthavi seyki'ravarka'lukkum samaathaanam! eanenil um kadavu'l umakkuth thu'nai ni'rki'raar" en'raan. thaaveethum avarka'lai varaveat'ruth tham padaikkuth thalaivarka'laakkinaar.

<19> thaaveethu pilisthiyarudan searnthuko'ndu savulukku ethiraakap poaridach selkaiyil, manaaseayaich searntha silarum avaridam vanthu searnthanar. aanaal avar avarka'loadu searnthu poaridavillai. eanenil pilisthiyath thalaivarka'l sinthanai seythu, "ivan than thalaivan savulidam thirumpach searnthu ko'lvaanaakil namathu uyirukkuththaan aapaththu" en'ru solli avarai anuppi vittanar.

<20> aakaiyaal thaaveethu siseleakukkuth thirumpich sen'raar. appozhuthu manaaseayil aayiravarkkuth thalaivarka'laana ethnaas, yoasapaath, ethiyeal, mikkaayeal, ethnaas, yoasapaath, eliyu, saalaaththi aakiyoar manaaseayinin'rum avarudan vanthu searnthu ko'ndanar.

<21> ivarka'l ka'lvarai ethirththu nin'ru thaaveethukku uthavi purinthanar. eanenil ellaarum aat'ral mikka aadavaraayum padaiththalaivarka'laayum irunthanar.

<22> ingnganam thaaveethukku uthavipuriyap palar ovvoru naa'lum avaridam vantha va'n'nam irunthanar. enavea avarudaiya aatharavaa'larka'l maaperum padaiyaakap perukinar.

<23> aa'ndavarin vaakku'ruthippadi savulin arasaith thaaveethidam kodukkum poruttu epiroanil iruntha thaaveethidam vantha padaiththalaivarin e'n'nikkaiyaavathu:

<24> keadayamum eettiyum thaangkip poaridath thayaaraaka vantha yoothaa puthalvarka'l aa'raayiraththu e'n'nu'ru pear;

<25> simeyoan puthalvaril poaridavantha aat'ral mikka manithar eazhaayiraththu noo'ru pear;

<26> leavi puthalvaril naalaayiraththu a'runoo'rupear;

<27> aaroan vazhivanthavarukkuth thalaivaraana yoayiyaathaavum avanoadu moovaayiraththu ezhunoo'ru pearum;

<28> aat'ral mikka i'laignanaana saathoakkum, avan kudumpaththaich searntha irupaththira'ndu thalaivarka'lum;

<29> penyameen puthalvaril, savulin u'ravinarka'l moovaayiram pear; avarka'lil palar athuvarai savulin kudumpaththi'rkuch saarpaay irunthu vanthavarka'l;

<30> epparaayeem puthalvaril thangka'l kudumpangka'lil pukazhpet'ravarka'lum aat'ralmikka manitharka'lum irupathinaayiraththu e'n'nu'ru pear.

<31> manaaseayin paathik koaththiraththinin'ru pathinettaayiram pear: avarka'lil ovvoruvarum thaththam peyar varisaippadi thaaveethai arasaraakkuvatha'rku vanthanar.

<32> isaakkaar puthalvarka'lil, israayealar seyya vea'ndiyathupat'rik ku'riththa kaalaththil a'rivurai vazhangki vantha aazhntha'rivu'l'la irunoo'ru kudumpaththalaivarka'l: ivarka'lathu kulaththin makka'l anaivarum ivarka'lathu a'rivuraikkuch sevimaduththanar.

<33> sapuloanilirunthu poarukkuch selpavarka'lum, poarkkalangka'lai a'ninthu a'nivakuththu nin'ravarka'lumaana aimpathinaayiram pear irattai manamin'ri uthavikku vanthanar.

<34> nepthali kulaththaich searntha aayiram thalaivarka'lum, avarka'loadu keadayamum eettiyum thaangkiyavarka'l muppaththeazhaayiram pearum vanthanar.

<35> thaa'n kulaththinin'ru poarukkuth thayaaraayiruntha irupaththettaayiraththu a'runoo'ru pear;

<36> aasearinin'ru poarukkuch selpavarka'lum, mat'ravaraip poarukku azhaikkath thakkavarka'lumaana naa'rpathinaayiram pear;

<37> yoarthaanukku akkaraiyilu'l'la roopan, kaath enpavarka'lin puthalvarilum, manaaseayin paathik koaththiraththaarilumaaka poarkalangka'lai a'ninthavarka'l oru ladchaththu irupathinaayiram pear.

<38> poar puriya nanku thakaimai pet'ra antha veerar anaivarum thaaveethai israayeal anaiththi'rkum arasaraaka ea'rpaduththak karuthi muzhu u'l'laththoadu epiroanukku vanthanar. mealum israayealil egnchiyiruntha makka'l yaavarum orea manathaay thaaveethaiyea arasaraakka virumpinar.

<39> avarka'l angkea thaaveethoadu u'navarunthi moon'ru naa'l thangkinaarka'l. avarka'lin u'ravinaroa avarka'lukkaaka ellaavat'raiyum thayaariththirunthanar.

<40> mealum, isaakkaar, sapuloan, nepthali ellaika'l varai avarka'lukku arukea irunthavarka'l kazhuthaika'l mealum, ottakangka'l mealum, koavea'ru kazhuthaika'l mealum, maaduka'l mealum, avarka'l u'n'naththakka appangka'laiyum maavaiyum, aththippazha adaika'laiyum, vat'ralaana thiraadchaip pazhangka'laiyum, thiraadchai irasaththaiyum, e'n'neyaiyum, aadu maaduka'laiyum earaa'lamaakak ko'ndu vanthirunthanar. israayealil makizhchchi nilavi vanthathu.

[1 naa'l aakamam 13]

<1> thaaveethu aayiravar thalaivaroadum noot'ruvar thalaivaroadum, mat'ra thalaivarka'l anaivarudanum kalanthaaloasiththu,

<2> koodiyiruntha israayeal makka'l anaivaraiyum noakki, "naan solvathu ungka'lukkup pidiththirunthaal, athu nam aa'ndavaraakiya kadavu'lidamirunthu varukin'rathen'raal, israayeal naadengkum vaazhnthu varum nam eanaiya sakoathararidamum, nakarppu'rangka'lil vaazhnthuvarum kurukka'l leaviyaridamum aa'l anuppi, avarka'l nammoadu vanthu searumpadi solvoam.

<3> pinnar, savulin kaalaththil naam theadaathu vittu vitta nam kadavu'lin thiruppeazhaiyaith thirumpak ko'ndu varuvoam" en'raar.

<4> ithu ellaarudaiya manaththi'rkum pidiththirunthathu. enavea koodiyirunthavar ellaarum, "appadiyea seyyavea'ndum" en'ru pathiluraiththanar.

<5> aakaiyaal, thaaveethu kadavu'lin thiruppeazhaiyaik kariyaaththiyaarimilirunthu ko'ndu vara e'n'ni, ekipthil irukkum sikoar muthal eamaath ellai varai vaazhnthu vantha israayeal makka'l anaivaraiyum on'ru thirattinaar.

<6> pinnar, kerupeemka'lin meal veet'rirukkum aa'ndavaraana kadavu'lin thiruppeyar vi'langkum ath thiruppeazhaiyai, yoothaavilu'l'la kariyaaththiyaarim en'ra kun'rilirunthu eduththuk ko'ndu varumpadi thaaveethum israayeal manithar yaavarum avvidaththi'rku ea'rich sen'ranar.

<7> avarka'l kadavu'lin thiruppeazhaiyai apinathaappin veettilirunthu eduththuvanthu, oru puthuth thearin meal eat'rinaarka'l. oasaavum avan sakoatharanum thearai oattivanthanar.

<8> thaaveethum israayeal makka'l anaivarum thangka'l aat'ralellaam searnthu kadavu'lukku munpaakach surama'ndalangka'laiyum yaazhka'laiyum maththa'langka'laiyum vaasiththanar; kaiththaa'lam kotti, ekkaa'lam oothi aarpariththup paadinar.

<9> avarka'l seethoanin ka'lam vanthadaintha poathu maaduka'l ida'ravea thiruppeazhai saaya aarampiththathu. athaith thaangkip pidikkumpadi oasaa udanea than kaiyai neettinaan.

<10> neettavea aa'ndavar oasaavinmeethu koapamut'ru, avan thiruppeazhaiyaith thottathaal avanaich saakadiththaar. avan angkeayea aa'ndavar thirumun i'ranthu pattaan.

<11> aa'ndavar oasaavai azhiththathai munnittuth thaaveethu manavaruththamut'raar. avvidaththi'rku peareas-oosaa en'ru peyarittaar. appeyar in'ru varai vazhangki varuki'rathu.

<12> thaaveethu, kadavu'lukku agnchi, "kadavu'lin thiruppeazhaiyai evvaa'ru naan en veetti'rkuk ko'ndu poavathu?" en'ru sonnaar.

<13> athanaal athaith thamathu veetti'rku, athaavathu thaaveethin nakarukkuk ko'nduvaraamal, keaththiyanaana opeathethoamin veettil ko'ndu vanthu vaiththaar. kadavu'lin thiruppeazhai opeathethoamin veettil moon'ru maatham irunthathu. ammoon'ru maathamum aa'ndavar avanathu veettaiyum avan udaimaika'l yaavat'raiyum aaseervathiththaar.

[1 naa'l aakamam 14]

<1> theerin arasan eeraam thaaveethidam thoothuvarka'laiyum, avarukku oar ara'nmanai kattuvatha'rkup poathumaana keathuru marangka'laiyum koththarka'laiyum thachcharka'laiyum anuppi vaiththaan.

<2> aa'ndavar thammai israayealin meal arasanaaka u'ruthippaduththiyu'l'laar en'rum, avarudaiya makka'laakiya israayealin meal tham arasai meanmaippaduththiyu'l'laar en'rum ithanaal thaaveethu a'rinthu ko'ndaar.

<3> avar yerusaleamil innum pala pe'nka'lai ma'namudiththup puthalvar puthalviyaraip pet'raar.

<4> yerusaleamil avarukkup pi'rantha puthalvarka'lin peyarka'laavana: saamuvaa, soapaath, naaththaan, saalamoan,

<5> yepakaar, eleesuvaa, elippaleath, noakaa,

<6> naappeak, yaappiyaa,

<7> eleesamaa, paaliyaathaa, elippaleath.

<8> thaaveethu israayeal anaiththin mealum arasaraaka apishukam seyyappattirukki'raar en'ru kea'lvip patta pilisthiyar ellaarum avaraip pidikka theadip pu'rappattu vanthanar. athaith thaaveethu a'rinthu avarka'lukku ethiraayp padaiyudan sen'raar.

<9> pilisthiyaroa vanthu rappaayeem pa'l'laththaakkil paraviyirunthaarka'l.

<10> thaaveethu aa'ndavarai noakki, "naan pilisthiyaraith thaakkinaal neer avarka'lai en kaiyil oppadaippeeraa?" en'ru keattaar. "poa; avarka'lai un kaiyil oppadaippoam" en'raar aa'ndavar.

<11> avarka'l paalparaseemukku vanthapoathu, thaaveethu angkea avarka'lai mu'riyadiththaar. "ve'l'lam azhippathu poala aa'ndavar en ethirika'lai en kaivanmaiyaal azhiththuvittaar" en'raar. athan kaara'namaakavea avvidaththi'rkup paalparaseem en'ru peyarittanar.

<12> avarka'l thangka'l theyvangka'lai angkea vittu vittup poayirunthaarka'l. avat'rai thaaveethu theekkiraiyaakkak katta'laiyittaar.

<13> innoru mu'raiyum pilisthiyar thideerena vanthu pa'l'laththaakkil paraviyirunthaarka'l.

<14> thirumpavum thaaveethu kadavu'lin aaloasanaiyaik keattaar. kadavu'l, "nee avarka'lai munnin'ru thaakkaamal, avarka'laich sut'ri va'laiththu peer marangka'lukku ethirea avarka'laith thaakku.

<15> peer marangka'lin uchchiyil yaaroa nadanthuvarum saththaththai nee keadpaay; udanea poarukkup pu'rappadu; eanenil pilisthiyar padaiyai mu'riyadikkumpadi kadavu'l unakkumun ea'rich selki'raar" en'raar.

<16> kadavu'l thamakkuk katta'laiyittapadiyea thaaveethu seythu, kaapaavoan muthal kaasearaa varai pilisthiyar padaika'lai mu'riyadiththaar. ivvaa'ru thaaveethin pukazh ellaa naaduka'lilum vi'langkit'ru.

<17> aa'ndavar ellaa naaduka'lum avarukku agnchumpadi seythaar.

[1 naa'l aakamam 15]

<1> avar thamakkuth thaaveethin nakarilea ara'nmanaika'laik kattinaar. kadavu'lin thiruppeazhaikku ena oar idaththaith thayaar seythu oru koodaaraththaiyum amaiththaar.

<2> pi'raku thaaveethu, "kadavu'lin thiruppeazhaiyaich sumakkavum, en'ren'rum thamakkuth thiruppa'ni puriyavum aa'ndavar thearnthu ko'nda leaviyaraith thavira vea'roruvarum appeazhaiyaich sumanthu varalaakaathu" en'ruraiththaar.

<3> kadavu'lin thiruppeazhaikkaakath thaam thayaariththiruntha idaththukku athaik ko'ndu varumpadi thaaveethu israayeal makka'l anaivaraiyum yerusaleamil on'ru thirattinaar.

<4> pin aaroanin puthalvaraiyum,

<5> leaviyaraakiya kaaththin puthalvaril thalaivanaakiya ooriyealaiyum, avan sakoathararaana noot'rirupathu pearaiyum,

<6> meraariyin puthalvaril thalaivanaana asaayiyaavaiyum avan sakoathararaana irunoot'rirupathu pearaiyum,

<7> kersoam puthalvaril thalaivanaana yoavealaiyum, avan sakoathararaana noot'ru muppathu pearaiyum,

<8> elisapaan puthalvaril semaayiyaa en'ra thalaivanaiyum avan sakoathararaana irunoo'ru pearaiyum,

<9> epuroan puthalvaril eliyeal en'ra thalaivanaiyum avan sakoathararaana e'npathu pearaiyum,

<10> osiyeal puthalvaril aminathaap en'ra thalaivanaiyum avan sakoathararaana noot'rup pannira'ndu pearaiyum varach seythaar.

<11> pin thaaveethu kurukka'laakiya saathoakkaiyum apiyathaaraiyum, leaviyaraakiya ooriyeal, asaayiyaa, yoaveal, semeyiyaa, eliyeal, aminathaap aakiyoaraiyum varavazhaiththaar.

<12> avarka'lai noakki, 'leaviyar kulath thalaivarka'lea ungka'laiyum ungka'l sakoathararka'laiyum thooymaip paduththik ko'ndu, israayealin kadavu'laana aa'ndavarin thiruppeazhaiyai atha'rkaakath thayaarikkap pattu'l'la idaththi'rkuk ko'ndu vaarungka'l.

<13> eanenil, munnar neengka'l athaith thookkaathathaal nam kadavu'laakiya aa'ndavar namakku azhivaik ko'narnthaar. eanenil ku'riththavaa'ru mu'raiyaana vazhiyil athai naam theadaathu poanoam" en'raar.

<14> avvaa'rea kurukka'lum leaviyarum israayealin kadavu'laana aa'ndavarin thirup peazhaiyaich sumanthu varavea'ndith thangka'laith thooymaip paduththik ko'ndanar.

<15> pin leaviyarka'l aa'ndavarin so'rpadi moayeesan ka'rpiththathu poalak kadavu'lin thirup peazhaiyai athan tha'nduka'linaal thookki, thangka'l thoa'lka'lin meal vaiththuch sumanthu vanthanar.

<16> thaaveethu leaviyar kulath thalaivarka'lai noakki, "neengka'l ungka'l sakoathararka'lukku'l paadakarai niyamiththuk ko'l'lungka'l. thampuru, surama'ndalam, kaiththaa'lam muthaliya isaik karuvika'l muzhangka, mangka'la isai olikka, avarka'l thangka'l kuralai uyarththip paadavea'ndum" en'raar.

<17> avvaa'rea avarka'l yoavealin makan eamaanaiyum, avan sakoathararaana parakkiyaasin makan aasaapaiyum, avar tham sakoathararaana meraariyin puthalvaril kasaayiyaavin makan eaththaan enpavanaiyum,

<18> avarka'loadu avarka'lin sakoararka'laiyum amarththinaarka'l. avarka'lukku aduththapadiyaaka, vaayi'rkaavalaraana sakkariyaas, pean, yaasiyeal, semiramoth, yaakiyeal, aani, eliyaap, panaayiyaas, maasiyaas, opeathethoam, eakiyeal aakiyoarai ni'ruththinaarka'l.

<19> paadakaraana eamaan, aasaap, eaththaan aakiyoar ve'nkalak kaith thaa'langka'lai olippatha'rkaaka niyamikkappattanar.

<20> sakkariyaas, oasiyeal, semiramareth, yaakiyeal, aani, eliyaap, maasiyaas, panaayiyaas enpavarka'loa yaazhka'lai meetti vanthanar.

<21> maththaaththiyaas, eleeppalu, maseaniyaas, opeathethoam, eakiyeal, osaasiyu aakiyoar e'n'narampu'l'la vee'naika'l olikka vet'rip paadalaip paadi vanthanar.

<22> leaviyarukkuth thalaivanaana koneaniyaasu paadalka'laith thodangkum paadakarth thalaivanaay irunthaan. eanenil avan mikavum thi'ramaiyu'l'lavan.

<23> paakkiyaasum, elkaanaavum thiruppeazhaiyaik kaaval purinthu vanthanar.

<24> aanaal sepeaniyaasu, yoasappaath, naaththaaniyeal, amasaayi, sakkariyaas, panaayiyaas, eliyesaar aakiya kurukka'l kadavu'lin thiruppeazhaikku mun ekkaa'lam oothikko'ndu vanthaarka'l. opeathethoamum eakiyaasum peazhaiyin vaayi'rkaavalaraay irunthanar.

<25> ivvaa'raaka, thaaveethum israayealil periyavar yaavarum, aayiravar thalaivarka'lum athipathika'lum, aa'ndavarin udanpadikkaip peazhaiyai opeathethoamin veettilirunthu eduththuvara makizhchchiyudan pu'rappattuch sen'ranar.

<26> aa'ndavarin udanpadikkaip peazhaiyaich sumanthu vantha leaviyarukkuk kadavu'l uthaviyathaal, eazhu kaa'laika'lum, eazhu semma'rik kadaakka'lum paliyidappattana.

<27> thaaveethum thirup peazhaiyaich sumanthu vantha ellaa leaviyarum paadakarum paadalka'laith thodangkum paadakarth thalaivanaana koneaniyaasum melliya sa'nalaadai a'ninthirunthanar.

<28> israayeal makka'l anaivarum akka'lippoadum thaaraith thoniyoadum ekkaa'langka'laiyum kaiththaa'langka'laiyum surama'ndalangka'laiyum vee'naika'laiyum oliththuk ko'ndu aa'ndavarin udanpadikkaip peazhaiyai eduththu vanthanar.

<29> aa'ndavarin udanpadikkaip peazhai thaaveethin nakarai adaintha poathu, savulin maka'l mikkoal palaka'ni vazhiyaay ut'rup paarththaa'l. angkea thaaveethu arasar aadikko'ndum paadikko'ndum varuvathaik ka'ndu avaraip pat'rith thannu'l izhivaana e'n'nam ko'ndaa'l.

[1 naa'l aakamam 16]

<1> ivvaa'ru kadavu'lin thirup peazhaiyaik ko'narnthu, thaaveethu atha'rkaaka amaiththiruntha koodaaraththin naduvea athai ni'ruvinar. pin kadavu'lin thirumun thakanappalika'laiyum, samaathaanap palika'laiyum oppuk koduththanar.

<2> thakanap palika'laiyum, samaathaanap palika'laiyum thaaveethu oppukkoduththu mudinthapin, aa'ndavarin thirup peyaraal makka'lai aaseervathiththaar.

<3> mealum aa'n, pe'n anaivarukkum thaniththaniyea oar appaththaiyum, oru maatti'raichchith thu'ndaiyum, e'n'neyil porikkappatta miruthuvaana maavaiyum pangkittuk koduththaar.

<4> pin aa'ndavarin thirup peazhaikku mun thiruppa'ni puriyavum, avarudaiya seyalka'lai ninaivukoornthu israayealin aa'ndavaraakiya kadavu'lai vaazhththip poat'ravum leaviyaril silarai niyamiththaar. avarka'lil asaayiyaith thalaivanaayum;

<5> avanukku aduththapadiyaaka sakkariyaasaiyum; yaakiyeal, semiramoath, yeakiyeal, maththaaththiyaasu, eliyaap, panaayiyaasu, opeathethoam aakiyoaraiyum; thampuru, surama'ndalak karuvika'lai isaikka eakiyealaiyum;

<6> kaiththaa'lam kotta aasaappaiyum; aa'ndavarin udanpadikkaip peazhaiyin mun idaividaamal ekkaa'lam oothak kurukka'laakiya panaayiyaasaiyum yaasiyealaiyum niyamiththaar.

<7> an'ru aa'ndavaraip pukazhnthu paadum poruttuth thaaveethu thalaivan aasaappidamum, avanudaiya sakoathararidamum koduththa paadalaavathu:

<8> aa'ndavaraip pukazhungka'l; avarathu thirappeyaraik koovi azhaiyungka'l. avar tham seyalka'lai makka'lukkup pa'raisaat'rungka'l.

<9> avarukkup paadalpaadi, avarukku vee'nai meettungka'l. avartham viyaththaku seyalka'lai ellaam eduththiyampungka'l.

<10> avarathu thiruppeyaraip poat'rungka'l. aa'ndavaraith theaduvoarin ithayam uvakai ko'lvathaaka.

<11> aa'ndavaraiyum avarathu aat'ralaiyum theadungka'l. avarai naa'lum naadungka'l.

<12> avar seytha athisayangka'laiyum, arungku'rika'laiyum, avar tham neethith theerppuka'laiyum ninaivukoorungka'l.

<13> israayeal kulamea! avarudaiya oozhiyarea! avaraal thearnthuko'l'lappattavarka'lea!

<14> avarea nam aa'ndavaraakiya kadavu'l. avarudaiya neethith theerppuka'l vaiyakam engkum vi'langkukin'rana.

<15> avar seytha udanpadikkaiyaiyum aayiram thalaimu'raika'lukken'ru avar katta'laiyittavat'raiyum en'rum ninaivil ko'l'lungka'l. aapirakaamoadu avar seythu ko'nda udanpadikkaiyum,

<16> eesaakkukku avar itta aa'naiyaiyum en'ren'rum ninaivu koorungka'l.

<17> athai yaakkoapukkuk sattamaakavum, israayealukku niththiya udanpadikkaiyaakavum avar u'ruthippaduththinaar.

<18> 'kaanaan naattai ungka'lukkuth tharuvoam; athuvea ungka'l urimaich soththu aakum' en'raar.

<19> appozhuthu avarka'l anniyaraay, si'riya thokaiyinaraay, mikachsila kudika'laay irunthaarka'l.

<20> avarka'l oar ina makka'lai vittu ma'ru inamakka'lidamum, oru naattai vittu ma'ru naatti'rkum sen'raarka'l.

<21> yaarum avarka'lukkuth theengku izhaikka neer vittuvidavillai. avarka'l poruttu arasarka'laik kadinthu ko'ndeer.

<22> 'naam apishukam seythavarka'laith thodaatheerka'l; naam thearnthuko'nda i'raivaakkinarka'lukkuth theengku izhaikkaatheerka'l' en'raar.

<23> anaiththulaka makka'lea! aa'ndavarukkup pa'n isaippeer. naa'lthoa'rum avarathu meedpaip pa'raisaat'ruveer.

<24> makka'lukku avarathu makimaiyai eduththuraippeer. ellaa inaththaaridamum avartham viyaththaku seyalka'lai eduththiyampuveer.

<25> eanenil aa'ndavar periyavar; uyar pukazhchchikku uriyavar; theyvangka'l ellaavat'raiyum vida aa'ndavarukkea athikam agncha vea'ndum.

<26> makka'lin theyvangka'loa ve'rum silaika'lea. aa'ndavaroa vi'n'naip padaiththavar.

<27> makimaiyum pukazhum avarathu thirumun irukkin'rana. vallamaiyum makizhchchiyum avarathu idaththil irukkin'rana.

<28> makka'l kulangka'lea, aa'ndavaraip pukazhungka'l. makimaiyum vallamaiyum avarukkuch seluththungka'l.

<29> aa'ndavarathu thirup peyarukkuriya makimaiyaich seluththungka'l. kaa'nikkaika'loadu avarathu thiru mun vaarungka'l. thooya thirukkoalaththoadu aa'ndavarai vazhipadungka'l.

<30> ma'n'nakam muzhuvathum avarukku mun nadungkakkadavathu; eanenil poomikku asaiyaatha adiththa'lamittavar avarea.

<31> vi'n'nakam makizhavum, ma'n'nakam akka'likkavum kadavana. aa'ndavar arasaa'luki'raar en'ru makka'lidaiyea avarka'l uraikkattum.

<32> kadalum athil vaazh anaiththum muzhangkattum; vayalka'lum avat'ril u'l'la yaavum ka'likoorattum.

<33> appozhuthu kaattin marangka'l aa'ndavar thirumun pukazh paadum. eanenil avar ulakai naduththeerkka varuvaar.

<34> aa'ndavaraip poat'rungka'l; eanenil avar nallavar; avar tham irakkam en'ren'rum u'l'lathu.

<35> em meedparaakiya kadavu'lea! engka'laik kaappaat'rum; pu'ravinaththaaridamirunthu engka'lai viduviththaru'lum; on'raakak koottich searththaru'lum; appozhuthu naangka'l um thirup peyarukku nan'ri koo'ruvoam; um thiruppukazh paadi makizhvoam' en'ru sollungka'l.

<36> israayealin kadavu'laakiya aa'ndavar en'ren'rum pukazhappaduvaaraaka!" atha'rku makka'l ellaarum, "aamen" en'ruraiththu aa'ndavaraip pukazhnthu paadinar.

<37> pin thaaveethu aa'ndavarin thiruppeazhaikku munpaaka aasaappaiyum avan kudumpaththaaraiyum avarka'l naa'lum mu'raippadi thiruppeazhaikku mun idaividaamal thiruppa'ni seyyak katta'laiyittaar.

<38> opeathethoamaiyum, avan kudumpaththavar a'rupaththettup pearaiyum, ithiththoovin makan opeathethoamaiyum oasaavaiyum vaayi'rkaavalaraaka niyamiththaar.

<39> mealum kaapaavoan meattil pa'l'li ko'nda aa'ndavarin u'raividaththi'rku mun saathoakkaiyum avar sakoathararaiyum kurukka'laaka niyamiththaar.

<40> israayealukkuk kodukkappatta aa'ndavarin thiruchsatta noolil ezhuthiyu'l'lapadi, kaalaiyilum maalaiyilum idaividaamal thakanap pali peedaththin meal avarka'l thakanap palika'lai oppuk kodukkak katta'laiyittaar.

<41> avarka'loadu eamaanaiyum, ithiththoonaiyum, peyar koo'rith thearnthu ko'l'lappatta eanaiyoaraiyum, 'aa'ndavarin irakkam en'ren'rum u'l'lathu' en'ru solli avaraith thuthikkap pa'niththaar.

<42> aththudan eamaan, ithiththoon aakiyoarai, ekkaa'langka'laiyum, kaiththaa'langka'laiyum, kadavu'laith thuthippatha'rkuriya ellaavitha isaikkaruvika'laiyum isaikkap pa'ninthaar. ithiththoonin puthalvarai vaayi'r kaavalaraaka ea'rpaduththinaar.

<43> pin ellaa makka'lum thaththam veedu thirumpinar. thaaveethum tham veettaarukku aasi vazhangkath tham illam eakinaar.

[1 naa'l aakamam 17]

<1> thaaveethu tham ara'nmanaiyil kudiyea'riya pinnar i'raivaakkinaraana naaththaanai noakki, "ithoa naan keathuru maraveettil vaazhki'rean. aa'ndavarin udanpadikkaip peazhaiyoa thoal thiraika'lin keezh irukkin'rathea!" en'raar.

<2> atha'rku naaththaan thaaveethaip paarththu, "neer virumpuvathai ellaam seyyum; eanenil aa'ndavar ummoadu irukki'raar" en'raar.

<3> an'riravea aa'ndavarin vaakku naaththaanukku aru'lappattathu.

<4> nee poay en oozhiyan thaaveethidam, 'aa'ndavar thiruvu'lam pat'ruki'rathaavathu: naam thangkiyirukka nee namakku oru koayilaik kattap poavathillai.

<5> eanenil naam isaraayealai (ekipthinin'rum) ve'likko'narntha naa'l muthal in'ru varai koavilil thangkiyathillai. aanaal koodaaraththil vevvea'ru idangka'lil,

<6> israayeal anaiththoadum thangkiyirunthoam. nam makka'lai meaykkumpadi naam katta'laiyitta israayealin neethipathika'lil evanaiyaavathu noakki, "neengka'l namakkuk keathuru maraththaal koayil kattaathiruppathu ean?" en'ru naam koo'riyathu'ndoa?

<7> aakaiyaal ippoathu nee nam oozhiyan thaaveethukkuch solla vea'ndiyathaavathu: nee meaychchal nilangka'lil manthathaiyai nadaththi vantha poathu naam unnai nam makka'l israayealukkuth thalaivanaakath thearnthu ko'ndoam.

<8> nee sen'ravidamellaam unnoadu irunthoam. un munnilaiyil un ethirika'laik kon'roam. ulakam pukazhnthu ko'ndaadum aan'roarin thiruppeyarai oththa oru peyaraiyum unakku vazhangkinoam.

<9> nam makka'laakiya israayealarukku naam oar idaththaik koduththoam. athil avarka'l nilaiyaay vaazhvaarka'l. ini avarka'l alainthu thiriyamaattaarka'l. mun nikazhnthathu poal ini paavika'lin kaiyil avarka'l si'rumaiyu'ra maattaarka'l.

<10> naam nam makka'laakiya israayealukku neethipathika'lai ea'rpaduththiya kaalam muthal un ethirika'laith thaazhththi vanthoam. aakaiyaal aa'ndavar unakkaaka oru veettaik katti ezhuppuvaar en'ru unakku a'rivikkin'roam.

<11> un vaazhnaa'lai mudiththu nee un munnoaridam poaka virukkum poathu, naam unakkup pin un puthalvarukku'l oruvanai uyarththi avanathu arasai nilaini'ruththuvoam.

<12> avanea namakku aalayaththaik kattuvaan. naamoa avanathu ariya'naiyai mudivillaak kaalaththi'rkum u'ruthippaduththuvoam;

<13> naam avanukkuth thanthaiyaay iruppoam. avan namakku makanaay iruppaan. unakku munnirunthavanidamirunthu namathu irakkaththai eduththuk ko'ndathupoal, avanidamirunthu eduththu vidamaattoam.

<14> avanai namathu veettilum, namathu arasilum en'ren'rum nilainaattuvoam. avanathu ariya'naiyum en'ren'rum mikavum u'ruthipoo'ndu vi'langkum' en'ru sol" en'raar.

<15> naaththaan intha vaakkuka'l ellaavat'raiyum, inthak kaadchika'l anaiththaiyum thaaveethidam koo'rinaar.

<16> appoathu, thaaveethu arasar aa'ndavar thirumun sen'ru amarnthu koo'riyathaavathu:"aa'ndavaraakiya kadavu'lea! neer iththakaiyai peat'rai adiyeanukku a'likka naan yaar! en veedu emmaaththiram!

<17> aayinum athuvum umathu paarvaikkuch si'rithaayth thoan'rit'ru; enavea thaan adiyeanudaiya veettaik ku'riththu varaviruppathaiyum solliyaru'lineer. en kadavu'laakiya aa'ndavarea, adiyeanai ellaa manitharka'lilum si'ranthavanaaka aakkiyaru'lineer!

<18> neer ivvaa'ru thearntheduththu ennai makimaippaduththiyatha'rku eedaakath thaaveethu sollak koodiyathu vea'ru enna u'lathu?

<19> aa'ndavarea, um adiyaan poruttu umathu thiruvu'lappadi iththakaiya maa'npai ellaam seythathuman'ri umathu viyaththaku seyalka'lai makka'l. a'riyumpadiyum seytheer.

<20> aa'ndavarea, naangka'l a'rintha anaivarilum umakku i'naiyaanavar yaarumillai. ummaith thavira vea'ru kadavu'lum illai.

<21> u'nmaiyil um makka'l israayealarukku i'naiyaana vea'ru makka'lum u'ndoa? ma'n'nil intha inaththai mattum kadavu'laakiya neer meedkavum, um makka'laakkavum., ekipthilirunthu meettuvantha ammakka'lin mukaththea vea'ru inamakka'lai umathu makaththuvaththinaalum um meal ko'nda achchaththaalum thuraththavum thiruvu'lamaaneer.

<22> mealum um makka'laana israayealarai en'ren'rum um makka'laakavea vaiththukko'ndeer. aa'ndavarea, neerea avarka'lin kadavu'laaneer.

<23> aakaiyaal, ippoathu, aa'ndavarea, neer um adiyaanaiyum, avanathu veettaiyum pat'rik koo'riya vaakku en'ren'rum nilaiththu ni'rkattum. neer koo'riyapadiyea seytharu'lum.

<24> umathu thiruppeyar en'ren'rum nilainin'ru maa'npu pe'rattum. seanaika'lin aa'ndavar israayealin kadavu'l en'rum, avarudaiya oozhiyan thaaveethin veedu avar thirumun ekkaalamum nilaini'rki'rathu en'rum sollappadattum.

<25> en aa'ndavaraakiya kadavu'lea, 'naam unakku oru veettaik kattuvoam' en'ru neerea enakku ve'lipduththineer. enavea um adiyaanaana naan umathu thirumun vea'nduthal seyyath thu'nivu pet'ru'l'lean.

<26> aa'ndavarea, neerea kadavu'l; neer iththu'nai nalanka'lai um oozhiyanukkuth tharuvathaayk koo'rineerea!

<27> um oozhiyanathu veedu en'ren'rum umathu thirumun nilaini'rkumpadi, atha'rku um aaseerai vazhangkath thodangkiyu'l'leer; aa'ndavaraakiya umathu aaseeraal athu en'ren'rum aaseer pe'rum."

[1 naa'l aakamam 18]

<1> pinnar thaaveethu pilisthiyarai mu'riyadiththu avarka'lai veezhththi keaththaiyum atha'rkaduththa oorka'laiyum pilisthiyarin kaiyilirunthu kaippat'rinaar.

<2> moavaapiyaraiyum thoa'rkadiththaar; avarka'l thaaveethukku adi pa'ninthu avarukkuk kappam seluththi vanthanar.

<3> akkaalaththil thaaveethu tham arasai yooprattees nathi varai parappa e'n'ni, eamaath naattaich searntha soapaavin arasan athareasarai ven'raar.

<4> thaaveethu avanidamirunthu aayiram thearka'laiyum eazhaayiram kuthirai veerarka'laiyum irupathaayiram kaalaad padaiyinaraiyum kaippat'rinaar. thamakken'ru noo'ru thearka'lai mattum vaiththukko'ndu mat'rath thearka'lin kuthiraika'lukkellaam kaal narampai vettip poattaar.

<5> thamaasku nakarvaazh seeriyarka'l soapaavin arasan athareasarukku uthavi seyya vanthanar. thaaveethu avarka'lil irupaththira'ndaayiram veerarka'lai maayththup poattaar.

<6> seeriyarka'laiyum thamakkup pa'niyavaikkum e'n'naththoadu thamaaskuvilum padaika'lai ni'ruththinaar. seeriyarum thaaveethukku adangkik kappam katti vanthanar. thaaveethu sen'ravidamellaam aa'ndavar avarukku vet'ri a'liththaar.

<7> mealum thaaveethu, athareasarin oozhiyar vaiththiruntha po'rkeadayangka'lai eduththu yerusaleamukkuk ko'ndu vanthaar.

<8> athareasarukkuch sonthamaayiruntha thepaath, koon en'ra nakarka'lilirunthu earaa'lam ve'nkalaththaiyum eduththu vanthaar. athaik ko'ndu thaan saalamoan ve'nkalak kadal thottiyaiyum, thoo'nka'laiyum, ve'nkalath thattumuttuka'laiyum seyviththaar.

<9> thaaveethu soapaavin arasan athareasarin padai anaiththaiyum vetti veezhththiya seythiyai eamaaththin arasan thoavu kea'lvippattaan.

<10> athareasaroadu poaraadi avanai mu'riyadiththu ven'ratha'rkaakath than vaazhththuka'laiyum paaraattuka'laiyum thaaveethu arasarukkuth therivikkum poruttu, udanea thanmakan athoaraamai avaridam anuppi vaiththaan. eanenil thoavu athareasarukku ethiriyaayirunthaan. mealum pon, ve'l'li, ve'nkalaththaalaana ellaavithath thattumuttuka'laiyum avarukku anuppi vaiththaan.

<11> thaaveethu arasar ivat'raiyum thaam ithumeayar, moavaapiyar, ammoaniyar, pilisthiyar, amaleakkiyar muthaliya inaththaaridamirunthu ko'nduvanthiruntha ponnaiyum, ve'l'liyaiyum aa'ndavarukkuk kaa'nikkaiyaaka oppukkoduththaar.

<12> saarviyaavin makan apisaayi uppup pa'l'laththaakkil pathinettaayiram eathoamiyarai mu'riyadiththaan.

<13> thaaveethu eathoamil kaavalpadaika'lai ni'ruththinaar. athanaal ithumeayar anaivarum avarukku adimaika'laayinar. thaaveethu sen'ravidamellaam aa'ndavar avarukku vet'ri a'liththaar.

<14> aakaiyaal thaaveethu israayeal anaiththin mealum aadchi seluththith tham kudika'lukkellaam neethi vazhangki vanthaar.

<15> saarviyaavin makan yoavaapu padaiththalaivanaay irunthaan. akiloothuvin makan yoasapaath pathivaa'lanaay aluval purinthu vanthaan.

<16> akkithoapin makan saathoakkum, apiyaaththaarin makan akkimaleakkum kurukka'laay vi'langkinar. soosaa enpavanoa ezhuththanaayirunthaan.

<17> yoayiyaathaavin makan panaayiyaasu, kereaththiyar padaikkum peleaththiyar padaikkum, thalaivanaay irunthaan. thaaveethin puthalvar arasar munnilaiyil muthalidangka'lai vakiththu vanthanar.

[1 naa'l aakamam 19]

<1> si'rithu kaalaththi'rkup pin ammoaniya arasan naavaasu uyir neeththaan. avanudaiya makan avanukkup pin arasaanaanaan.

<2> appoathu, thaaveethu, "naavaasin makan aanoanukkuth thayavu kaattuvean. eanenil avanudaiya thanthai enakkuth thayavu kaattiyirukki'raan" en'ru koo'ri, avan thanthaiyin mara'naththin poruttu avanukku aa'ruthal koo'rath thoothavarka'lai anuppi vaiththaar. avarka'l aanoanukku aa'ruthal solla ammoaniyarin naattai vanthadainthanar.

<3> appozhuthu ammoaniyarin thalaivarka'l aanoananai noakki, "thaaveethu umakku aththoothuvarka'lai anuppiyathu um thanthai meal avarukku'l'la mathippaal en'ru neer e'n'na vea'ndaam. umathu naattai aaraayavum nanku a'rinthu u'lavu paarkkavumea avar oozhiyar ummidam vanthu'l'lanar enpathaik kavanaththil ko'l'lum" en'ru koo'rinaar.

<4> enavea thaaveethin oozhiyarai aanoan pidiththu mottaiyadiththuth thaadiyaich siraiththu thodaiyilirunthu paatham varai avarka'lin udaika'laik kaththariththu vittu avarka'lai anuppi vaiththaan.

<5> avarka'lukku nearnthathu pat'rith thaaveethukku udanea seythi ko'ndu varappattathu. avarka'l mikavum keavalamadainthirunthathu ka'ndu thaaveethu avarka'laich santhikka aadka'lai anuppinaar. thaadi va'larum varai avarka'l erikkoavil thangkiyirukkavum, athanpin thirumpivaravum seythaar.

<6> thangka'l inaththaar thaaveethin pakaiyaith theadik ko'ndathu ka'ndu aanoanum ammoaniyarum mesapoththoamiyaavilirunthum, maakkaavaich searntha seeriyaa, soapaavilirunthum thearka'laiyum kuthirai veerarka'laiyum koolikku amarththumpadi aayiram thaalanthu ve'l'liyai anuppi vaiththaarka'l.

<7> avvaa'rea muppaththira'ndaayiram thearka'laiyum, maakkaavin arasanaiyum, avan kudika'laiyum a'nivakuththu nadaththich sen'ranar: avarka'l meathapaa pakuthikku vanthu angkea paa'laiyam i'rangkinaarka'l. ammoaniyarum thangka'l nakarka'lilirunthu thira'ndu poarukku vanthanar.

<8> thaaveethu athaik kea'lviyut'ra poathu yoavaapaiyum, aat'ral mikka veerarka'l adangkiya tham padai muzhuvathaiyum anuppinaar.

<9> ammoaniyar pu'rappattu nakara vaayilarukil a'nivakuththu nin'ranar. avarka'lukku uthaviyaaka vanthiruntha arasarka'loa thaniyaayth thi'rantha ve'liyil nin'ru ko'ndirunthanar.

<10> yoavaap thanakku munnum pinnum poar moo'laviruppathai a'rintha poathu, israayeal anaiththilumirunthu mikka aat'ral padaiththa manitharaith thearnthu eduththu, avarka'laich seeriyarukku ethiraaka a'nivakuththu ni'ruththinaan.

<11> mat'rap padaiveerarai ammoaniyarukku ethiraaka a'nivakuththu ni'ruththumpadi avarka'laith than sakoatharan apisaayiyin po'ruppil vittuvittaan.

<12> yoavaap than sakoatharanaip paarththu, "seeriyar ennai vida valimai vaaynthavarka'laay irunthaal nee enakku uthaviyaaka varavea'ndum. ammoaniyar unnai vida valimai vaaynthavarka'laay irunthaaloa naan unakku uthaviyaaka varuvean. thidamaayiru;

<13> nam makka'lukkaakavum nam kadavu'lin nakarka'lukkaakavum veeraththudan poariduvoam. aa'ndavar thiruvu'lappadiyea ellaam nadakkattum" en'raan.

<14> pinpu yoavaapum avanoadiruntha veerarum seeriyaroadu poarida, avarka'l avanukkup pu'ramuthuku kaatti oadinar.

<15> seeriyar thoat'ru oaduvathai ammoaniyar ka'ndu, avarka'lum yoavaapin sakoatharan apisaayikku munpaakach sitha'ri oadi nakarukku'l nuzhainthu ko'ndaarka'l. yoavaap yerusaleamukkuth thirumpi vanthaan.

<16> thaangka'l israayealaraal mu'riyadikkap pattathaik ka'nda seeriyaroa, thoothuvarka'lai anuppi nathikku appaal iruntha seeriyarka'lai azhaiththu vanthanar. aathareasarin padaith thalaivan soapaak avarka'lukkuth thalaivanaay irunthaan.

<17> athu thaaveethukku a'rivikkap pattathum, avar israayealar anaivaraiyum thirattivanthu yoarthaanaik kadanthu, avarka'lukku arukil vanthu avarka'lukku ethiraakath tham padaiyai a'nivakuththu ni'ruththinaar.

<18> udanea poar aarampiththathu. seeriyar israayealarukkup pu'ramuthukukaatti oadinar. seeriyar padaiyaich searntha eazhaayiram kuthiraip padaiyinaraiyum naa'rpathaayiram kaalaad padaiyinaraiyum padaiththalaivan soapaakkaiyum thaaveethu kon'raar.

<19> aathareasarin oozhiyaroa, thaangka'l israayealaraal mu'riyadikkappattathaik ka'ndu avarukku adipa'ninthanar; thaaveethudan samaathaanam seythu ko'ndanar. athu muthal ammoaniyarukku uthavi seyyach seeriyar en'rumea thu'ninthathillai.

[1 naa'l aakamam 20]

<1> oaraa'ndu uru'ndoadiyathu. arasarka'l poarukkup pu'rappada vazhakkamaana kaalaththil yoavaap than padai palaththoadu, ammoaniyarin naattai azhiththup poattaan. pin iraappaavukkuch sen'ru athai mut'rukaiyittaan. yoavaap iraappaavaith thaakki azhiththa poathu thaaveethu yerusaleamil irunthaar.

<2> thaaveethu melkoam a'ninthiruntha mudiyai eduththuk ko'ndaar. athil oru thaalanthu edaiyu'l'la pon irunthathu. vilaiyuyarntha ma'nika'l athil pathikkappattirunthana. thaaveethu athai a'rinthu, athaik ko'ndu thamakkoru mudiyaich seythuko'ndaar. mealum nakarinin'rum earaa'lamaana ko'l'laip porudka'laiyum ko'ndu sen'raar.

<3> pi'raku angkuk kudiyiruntha makka'laich si'raippaduththi, vaa'l, kadappaarai, koadari muthaliyavat'raal avarka'l vealaiseyya vaiththaar. thaaveethu ammoaniyarin ellaa nakarka'lukkum ivvithamea seythu tham makka'lanaivarudanum yerusaleamukkuth thirumpi vanthaar.

<4> pi'raku kaasearil pilisthiyaroadu poar nikazhnthathu. athil kusaaththi kulaththavanaana sapaakkaayi enpavan arakka inaththaich searntha saappaayiyaik kon'ru poattaan. athanaal avarka'lukku avamaanam ea'rpattathu.

<5> pilisthiyaroadu vea'roru poarum moo'ndathu. athil yaayeerin makanaana elkanaan keath naattaich searntha koaliyaaththin sakoatharan laamiyaik kon'raan. ivanathu eettiyin pidiyaanathu nesavaa'larin padaimaram poalirunthathu.

<6> mealum keath en'ra oorilea mat'roaru poar nadanthathu. avvooril mikavum uyarntha manithan oruvan irunthaan. avanukku ovvoaru kaiyilum kaalilum aa'ru aa'ru viralka'laaka irupaththu naanku viralka'l irunthana. avanum raappaavin inaththaich searnthavanea.

<7> avan israayealaip pazhiththuraiththaan. enavea avanaith thaaveethin sakoatharanaana saamaavin makan, yoanaththaan kon'ru poattaan. keaththil iruntha raappaavin puthalvarka'l thaaveethin kaiyaalum, avar oozhiyarka'lin kaiyaalum madinthanar.

[1 naa'l aakamam 21]

<1> saaththaan israayealukku ethiraaka ezhunthu israayealaraik ka'nakkidumaa'ru thaaveethaith thoo'ndi vittathu.

<2> avvaa'rea thaaveethu yoavaapaiyum, padaith thalaivarka'laiyum noakki, "neengka'l poayp pethsapea muthal thaa'n varai vaazhnthu varum israayeal makka'laik ka'nakkittu, thokaiyai ennidam ko'ndu vaarungka'l. naan athai a'riya vea'ndum" en'raar.

<3> atha'rku yoavaap, "aa'ndavar tham makka'lai ippoathu iruppathaik kaattilum noo'ru madangku athikamaayp perukach seyvaaraaka. en thalaivaraakiya arasea! ellaarum um oozhiyarallaroa? pin ean thaangka'l makka'lin thokaik ka'nakku edukka vea'ndum? ithan moolam ean israayealin meal paavam varuvikka vea'ndum?" en'raan.

<4> aanaal tham katta'laiyai arasar yoavaap meal thi'niththaar. enavea yoavaap pu'rappattuch sen'ru israayeal muzhuvathum sut'ri vittu, yerusaleamukkuth thirumpi vanthaan.

<5> thaan ka'nakkitta makka'lin thokaiyaith thaaveethidam koduththaan. israayealil vaa'leanthum veerar pathinoru ladcham pearum, yoothaavilea poarveerar naanku ladchaththu ezhupathinaayiram pearum irunthanar.

<6> aanaal arasarin katta'laiyai vea'ndaa ve'ruppaay ni'raiveat'rinapadiyaal leavi, penyameen kulaththinarai yoavaap ka'nakkidavillai.

<7> ikka'nakkeduppu kadavu'lukkup pidikkavillai. enavea, avar israayealaraith tha'ndiththaar.

<8> thaaveethu kadavu'lai noakki, "naan ikkaariyaththaich seythu mikavum paaviyaanean. mathikettea ithaich seythean. aakaiyaal adiyeanin akkiramaththai aru'lkoornthu manniththaru'la vea'ndum" en'ru vea'ndinaar.

<9> appoathu aa'ndavar thaaveethin i'raivaakkinaraana kaath enpavarudan peasi,

<10> nee thaaveethidam poay, 'aa'ndavar thiruvu'lam pat'ruki'rathaavathu: moon'ru kaariyangka'lai unakku munpaaka vaikki'roam; un viruppappadi avat'ril on'raith thearnthuko'l, athai naam unakkuch seyvoam' en'ru sol" en'raar.

<11> kaath thaaveethidam vanthu avarai noakki,

<12> aa'ndavarin thiruvaakkaik kea'lum: moon'raa'nduka'lukkup pagncham varum; allathu um ethirika'lai vella iyalaathu, avarka'lukku mun moon'ru maatham pu'ramuthukukaatti oaduvaay; allathu aa'ndavarin vaa'laakak ko'l'lai noay naattil moon'ru naa'l nilavum; israayeal naadengka'num aa'ndavarin thoothar makka'laik kolluvaar: immoon'ril ethai neer thearnthu ko'l'luki'reer? ennai anuppinavarukku naan pathil sollumaa'ru athaippat'ri e'n'nip paarum" en'raar.

<13> thaaveethu kaaththai noakki, "thunpangka'l ennai naa'rpu'raththilumea nerukkukin'rana. aanaal manithar kaiyil sara'n adaivathai vida aa'ndavarin kaika'lil naan sara'n adaivathea meal. eanenil, avar mikavum irakkam ko'ndavar" en'raar.

<14> aakaiyaal aa'ndavar israayealin meal ko'l'lainoayai anuppinaar. athanaal israayealaru'l ezhupathinaayirampear madinthanar.

<15> yerusaleamaiyum tha'ndikka aa'ndavar oru thootharai anuppinaar. aththoothuvar nakaraith tha'ndiththa poathu aa'ndavar antha maaperun theengkaip paarththu manamirangkinaar. enavea uyirka'laip pa'riththuk ko'ndiruntha thootharai noakki, "poathum; ippoathu un kaiyai ni'ruththu" en'ru katta'laiyittaar. aa'ndavarin thoothar appozhuthu sepusaiyanaana ornaanudaiya ka'laththarukea nin'ru ko'ndirunthaar.

<16> thaaveethu tham ka'nka'lai uyarththi, vi'n'ni'rkum ma'n'ni'rkum naduvea aa'ndavarin thoothar ni'rpathaiyum, avarathu kaiyil irunthavaa'l yerusaleamai noakki neettappattirunthathaiyum ka'ndaar. appozhuthu thaaveethum moopparka'lum koa'niyaadai uduththik ko'ndavarka'layth tharaiyil nedunthe'ndanittu vizhunthanar.

<17> appozhuthu thaaveethu kadavu'lai noakki, "makka'l thokaiyaik ka'nakkidak katta'laiyittavan naan allavaa? naanea paavam seythavan, theemai purinthavanum naanea. intha manthai enna kut'ram seythathu? en aa'ndavaraakiya kadavu'lea, umathu karam enakkum en thanthai veettaarukkum ethiraayth thirumpattum. um makka'laith tha'ndiyaatheayum" en'ru man'raadinaar.

<18> appozhuthu aa'ndavarin thoothar kaaththai noakki, "thaaveethu sepusaiyanaana ornaanudaiya ka'laththi'rkuch sen'ru angku aa'ndavaraakiya kadavu'lukku oru palipeedaththaik kattachsol" en'raar.

<19> aa'ndavar thiruppeyaraal kaath koo'riyirunthapadiyea thaaveethum sen'raar.

<20> ornaanum avanudaiya naanku puthalvarum annearaththil ka'laththil poaradiththuk ko'ndirunthanar. avarka'l nimirnthu thootharaik ka'ndavudan o'linthu ko'ndanar.

<21> pinnar thaaveethu thammidam varuki'rathaik ka'ndu ornaan ka'laththilirunthu avarukku ethirko'ndu poanaan; tharaiyil vizhunthu avarai va'nangkinaan.

<22> thaaveethu avanai noakki, "unathu ka'laththai enakkuk kodu, ko'l'lainoay makka'lai vittu neengkumpadi ikka'laththilea naan aa'ndavarukku oru palipeedaththaik kattavea'ndum. athan vilaiyai unakkuth thanthu viduki'rean" en'raar.

<23> ornaan thaaveethai noakki, "arasaraakiya en thalaivar athai vaangkiko'ndu tham viruppapdiyellaam seyvaaraaka. ithoa thakanappalika'lukku maaduka'laiyum vi'rakuva'ndika'laiyum, palikkup payanpadum koathumaiyaiyum, kodukki'rean. ellaavat'raiyum makizhchchiyoadu tharuki'rean, eduththukko'l'lum" en'raan.

<24> atha'rku thaaveethu arasar, "appadiyan'ru, naan atha'rku u'l'la vilaiyaith thanthu viduki'rean. unnudaiyathai naan ilavasamaayp pet'ruk ko'ndu selavin'ri aa'ndavarukkuth thakanappalika'laich seluththamaattean" en'raar.

<25> avvaa'rea thaaveethu a'runoo'ru seekkal ni'rai ponnai ornaanukkuk koduththu, annilaththai vaangkinaar.

<26> pin angkea aa'ndavarukku oru palipeedaththaik katti ezhuppi, athilea thakanap palika'laiyum, samaathaanap palika'laiyum oppuk koduththu aa'ndavaraith thozhuthaar. aa'ndavar vaanilirunthu thakanap palipeedaththin meal neruppai i'rangkachseythu, avarathu man'raattaik keattaru'linaar.

<27> appozhuthu aa'ndavarin katta'laippadi thoothar tham vaa'lai u'raiyil poattaar.

<28> sepusaiyanaana ornaanin ka'laththilea aa'ndavartham man'raattaik keattaru'linaar en'ru thaaveethu ka'ndu angkea thaamea palika'laich seluththinaar.

<29> paalaivanaththil moayeesan kattiyiruntha aa'ndavarin thiruk koodaaramum, thakanap palika'lin peedamum achsamayam kapaavoanin meattil irunthana.

<30> angkiruntha aa'ndavarin peedaththi'rkuch sen'ru sepam seyyath thaaveethaal koodavillai. eanenil aa'ndavarin thoothar thaangkiyiruntha vaa'laik ka'ndu pearachcham ko'ndirunthaar.

[1 naa'l aakamam 22]

<1> appozhuthu thaaveethu, "kadavu'laakiya aa'ndavarudaiya aalayam ithuvea; israayeal makka'l paliyida vea'ndiya thakanap palipeedamum ithuvea" en'raar.

<2> pinpu thaaveethu israayeal naattilea vaazhnthu vantha anniyaraik koodi varach seythaar. kadavu'lin aalayaththaik kattuvatha'rkaana ka'rka'lai vettip po'liyumaa'ru kalvettuvoarai avarka'lu'l thearnthu ko'ndaar.

<3> vaayilka'lin kathavuka'lukku vea'ndiya aa'ni, keel, mu'lai muthaliyana thayaarippatha'rku earaa'lamaana irumpaiyum, a'lavida mudiyaatha ve'nkalaththaiyum, e'n'nat'ra keathuru marangka'laiyum thayaar seythaar thaaveethu.

<4> seethoaniyarum theeriyarum thaaveethidam ko'nduvantha keathuru marangka'l e'n'niladangkaa.

<5> en makan saalamoan si'ruvan; anupavam illaathavan. naan aa'ndavarukkuk katta virumpukin'ra aalayamoa ellaa naaduka'lilum pearum pukazhum vaaynthathaay irukka vea'ndum. aakaiyaal atha'rku vea'ndiyavat'rai ellaam naanea thayaariththu vaippean" en'ru koo'ri, thaaveethu saakumun aalayaththi'rkuth theavaiyaana anaiththaiyum seakariththu vaiththaar.

<6> mealum tham makan saalamoanai azhaiththu, israayealin kadavu'laakiya aa'ndavarukku oar aalayaththaik kattumaa'ru avanaip pa'ninthaar.

<7> thaaveethu saalamoanai noakki, "en makanea, naan en kadavu'laakiya aa'ndavarin thirup peyarukku oar aalayaththaik katta e'n'niyirunthean.

<8> aanaal aa'ndavar ennudan peasi, 'nee athikamaana kuruthiyaich sinthiyu'l'laay. pa'rpala poarka'laith thoduththu'l'laay. en thirumun mikuthiyaana iraththaththaich sinthiyu'l'la nee namathu thiruppeyarukku aalayaththaik kattakkoodaathu.

<9> ithoa unakku oru makan pi'rappaan. avan amaithiyin anpanaay iruppaan. sut'rilumu'l'la avanudaiya pakaivarin thollaika'linin'ru naam avanai viduviththu, avan amaithiyaay irukkumaa'ru seyvoam. ithan kaara'namaaka avan amaithiyin a'n'nal ena azhaikkappaduvaan. avanathu kaalam muzhuvathum israayealukkuch samaathaanamum amaithiyum aru'luvoam.

<10> avanea namathu thirup peyarukku aalayaththaik kattuvaan. avan namakku makanaay iruppaan; naam avanukkuth thanthaiyaayiruppoam. israayeal meethu avanathu aadchiyai en'ren'rum nilai ni'ruththuvoam' en'raar.

<11> ippoathu, en makanea, aa'ndavar unnoadu iruppaaraaka! athanaal aa'ndavar unnaip pat'rik koo'riyathu poala nee un kadavu'laakiya aa'ndavarukku oar aalayaththaik kattuvathil vet'ri kaa'npaay.

<12> nee israayealai aa'ndu un kadavu'laakiya aa'ndavarin thiruchsattaththinpadi ozhukumaa'ru aa'ndavar unakku gnaanaththaiyum viveakaththaiyum koduththaru'luvaaraaka.

<13> eanenil, aa'ndavar moayeesan moolam israayealukkuk koduththa katta'laika'laiyum sattangka'laiyum nee kadaippidiththu ozhukinaal unakku vet'ri kittum. negnchuth thu'nivudan thidamaayiru; agnchaamalum kalangkaamalum iru.

<14> ithoa naan en eazhmai nilaiyil aa'ndavarin aalayach selavukkaaka oru ladcham thaalanthu ponnum, paththu ladcham thaalanthu ve'l'liyum, eraa'lamaana ve'nkalamum irumpum seakariththu vaiththu'l'lean. nee innum athikam seakarikka vea'ndum.

<15> vealai seyya aadka'lum, kalvettuvoar, koththar, thachchar aakiyoarum mat'rum ellaavithath thozhililum thi'ramai vaaynthavarka'lum unakkum earaa'lamaay irukkin'ranar.

<16> pon, ve'l'li, ve'nkalam, irumpu aakiyavat'ri'rkum a'lavea kidaiyaathu. enavea thaamathiyaamal vealaiyaith thodangku. aa'ndavar unnoadu iruppaar" en'ru koo'rinaar.

<17> tham makan saalamoanukku uthavi seyyumpadi israayealin thalaivarka'l ellaarukkum katta'laiyittaar.

<18> ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavar ungka'loadu irukki'raar; ungka'laich sut'rilum amaithiyaith thanthirukki'raar; ungka'l ethirika'l anaivaraiyum ungka'l kaiyil oppuviththu'l'laar; aa'ndavar munpaakavum avarudaiya makka'lin munpaakavum naadu amaithiyaay irunthu varuki'rathu. ithu ka'nkoodu.

<19> aakaiyaal ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavaraiyea naadumpadi ungka'l ithayangka'laiyum ungka'l aanmaakka'laiyum thayaariyungka'l. enavea neengka'l ezhunthu, kadavu'laakiya aa'ndavarukkup punitha illaththaik kattungka'l. aa'ndavarin udanpadikkaip pettiyaiyum, aa'ndavarukku arppa'nikkappatta thattumuttuka'laiyum, aa'ndavarathu thiruppeyarukkuk kattappadum antha aalayaththi'rku'l ko'nduvanthu vaiyungka'l" en'raar.

[1 naa'l aakamam 23]

<1> thaaveethu vayathu muthirnthu kizhavaraana poathu tham makan saalamoanai israayealukku arasanaakkinaar.

<2> israayealin ellaath thalaivarka'laiyum kurukka'laiyum leaviyarka'laiyum koodi varachseythaar.

<3> muppathum atha'rkum mea'rpatta vayathu'l'la leaviyarka'lin e'n'nikkai edukkappattathu. avarka'l muppeththettaayiram pear enath theriya vanthathu.

<4> avarka'lil irupaththu naalaayiram pear aa'ndavarin aalayath thiruppa'nikkaakath thearnthedukkappattanar. aa'raayiram pear athikaarika'lum naduvarka'lumaay niyamikkappattanar.

<5> naalaayiram pear vaayi'r kaavalaraakavum, innum naalaayiram pear thaaveethu arasar seythu vaiththiruntha isaikkaruvika'lai meetti aa'ndavaraip poat'ravum niyamikkappattanar.

<6> thaaveethu avarka'lai leaviya makka'laana kersoan, kaath, meraari ennum kulavarisaika'linpadi piriththaar.

<7> kersoanin puthalvaru'l leathaanum semeayiyum,

<8> leathaanin puthalvarka'lu'l thalaivanaana yakiyeal, seaththaan, yoaveal aakiya moovar.

<9> saloamith, oasiyeal, aaraan aakiya moovarum semeayiyin puthalvar. ivarka'l leaththaan kudumpangka'lin thalaivaraay irunthanar.

<10> semeayiyin puthalvar: lekeath, seesaa, yaavus, paariyaa aakiyoar.

<11> ivarka'lu'l lekeath mooththavan; seesaa ira'ndaam puthalvan. aanaal yaavus, paariyaa enpavarka'lukkup pala pi'l'laika'l illaathathaal orea kudumpamaakavum, orea pirivaakavum avarka'l ka'nakkidappattanar.

<12> kaaththin puthalvar amraam, eesaar, eproan, oasiyeal ennum naalvar.

<13> amraamin makka'l aaroanum moayeesanumaavar. aaroanum avarudaiya puthalvarka'lum thiruvidaththil thiruppa'ni purivatha'rkum, en'ren'rum aa'ndavar thirumun thaththam pirivuppadi thoopam kaattavum, avarathu thirup peyarai en'ren'rum poat'rip pukazhavum othukki vaikkappattanar.

<14> kadavu'lin manitharaana moayeesanin puthalvarum leavi kulaththaaroadu searththea ka'nakkidappattanar.

<15> moayeesanudaiya puthalvar peyar kersoam, eliyesaar enpanavaam.

<16> kersoamin makka'lil mooththavan peyar supuveal.

<17> eliyesaarin makka'lil mooththavan peyar rokoapiyaa. eliyesaarukku vea'ru makka'l illai. rokoapiyaavi'rkup pala puthalvarka'l irunthanar.

<18> isaarudaiya makka'lil mooththavan peyar saloamith.

<19> epiroanin makka'lil ereeyaa mooththavan. ira'ndaavathu amaariyaas, moon'raavathu yakaasiyeal, naankaavathu ekmaan.

<20> osiyealin puthalvaril mikkaa mooththavan, aduththavan esiyaa.

<21> meraariyin puthalvar: mokoaliyum moosiyum. mokoaliyin puthalvar eliyesaarum seesumaam.

<22> eliyeasaar i'rantha poathu avanukkup puthalviyareayan'rip puthalvar illai. avarka'lin sakoatharanaakiya seesin puthalvar avarka'lai ma'nanthu ko'ndanar.

<23> moosiyin puthalvar mokoali, ethear, erimoath en'ra moovar.

<24> thangka'l u'ravinarka'lukkum kudumpangka'lukkum thalaivarka'lum leaviyin puthalvarumaana ivarka'l irupathum atha'rkum mea'rpatta vayathu'l'lavarka'laayirunthanar; thangka'l peyar varisaippadi pathivu seyyappattu, aa'ndavarin aalayath thiruppa'niyil eedupattirunthanar.

<25> eanenil, "israayealin kadavu'laakiya aa'ndavar tham makka'lukku amaithi aru'li, yerusaleamil en'ren'rum kudiyirukkin'raar.

<26> ini leaviyarka'l thiruk koodaaraththaiyum athan pa'nikkaduththa thattu muttuka'laiyum sumakka vea'ndiyathillai" en'ru thaaveethu sonnaar.

<27> thaaveethin i'ruthik katta'laiyinpadi, leaviyaru'l irupathum atha'rkum mea'rpatta vayathinarea e'n'nappattanar.

<28> avarka'l aa'ndavarin aalayath thiruppa'niyil aaroanin puthalvarka'lukku uthavi seyya niyamikkap pet'raarka'l; ma'ndapangka'laiyum u'l a'raika'laiyum kavaniththu vanthaarka'l: punitha pa'nimuttuka'laich suththam seythu vanthaarka'l; innum aa'ndavarin vazhipaattukkaduththa ellaa vealaikai'laiyum seythu vanthaarka'l.

<29> kurukka'l kaa'nikkai appam, poasanap palika'lukku vea'ndiya miruthuvaana maavu, pu'liyaatha appam. sattika'lil sudappattathu, porikkappattathu aakiya anaiththaiyum thayaariththu vanthaarka'l; aththoadu ivat'rin a'lavaiyum ni'raiyaiyum kavaniththu vanthaarka'l.

<30> leaviyarka'loa kaalaiyilum maalaiyilum aa'ndavaraip poat'rip pukazhavea'ndum.

<31> aththoadu oayvunaa'l thirunaadka'lilum, amaavaasai naadka'lilum, mat'rak ko'ndaattangka'lin poathum, aa'ndavarukkuth thakanappali oppuk kodukkappadum poathum ku'rippittavarka'l thaththam pirivuppadi aa'ndavar thirumun eppozhuthum nin'ru ko'ndirukka vea'ndum.

<32> ivvaa'ru avarka'l udanpadikkaik koodaaraththai aduththa ozhungku mu'raika'laiyum, thiruvidaththin vazhipaattu mu'raika'laiyum, kadaippidiththu vanthaarka'l. mealum aa'ndavarin aalayaththilea thiruppa'ni purinthu vantha thangka'l sakoathararaana aaroanin puthalvarukkum avarka'lathu thiruppa'niyil uthavi purinthu vanthaarka'l.

[1 naa'l aakamam 24]

<1> aaroan puthalvarin pirivuka'laavana: aaroanin puthalvar, nathaap, apiyu, eliyesaar, eeththamaar, aakiyoar.

<2> naathaapum apiyuvum thangka'l thanthaikku munnarea pi'l'laip pea'rin'ri i'ranthu poayinar. eliyesaar, eeththamaar aakiyoar kurukka'laakap pa'ni purinthanar.

<3> thaaveethu, eliyesaarin makka'lil oruvanaana saathoakkinudaiyavum, eeththamaarin makka'lil oruvanaana akkimeleakkinudaiyavum uthaviyaal, avarka'laip pirinthu avarka'l seyya vea'ndiya pa'nikkuththaka avarka'lai varisaippadi amaiththaar.

<4> aanaal eeththamaarin makka'lai vida eliyesaarin makka'lukku'l palar thalaivarka'laay irunthanar. eliyesaarin puthalvaril pathinaa'ru pear thangka'l kudumpath thalaivarka'laakavum, eeththamaarin puthalvaril ettup pear kudumpath thalaivarka'laakavum niyamikkappattanar.

<5> eliyesaar, eeththamaar aakiya iruvarin kudumpangka'lilum thiruththalaththaich saarntha thalaivarka'lum kadavu'lin thiruppa'niyaich saarntha thalaivarka'lum irunthanar. enavea iru kudumpangka'laiyum seettup poattea piriththaarka'l.

<6> naththaaniyealin makanum leaviyarka'lin ezhuththanumaana semeayiyaas enpavan arasar, thalaivarka'l, saathoak ennum kuru, apiyathaarin makan akkimeleak, kurukka'l, leaviyar kudumpangka'lin thalaivarka'l aakiyoarukku munpaaka, avarka'laip pathivu seythu ko'ndaan. eliyesaarin kudumpaththi'rkum eeththamaarin kudumpaththi'rkum seettup poadappattathu.

<7> muthalaavathu seettu yoayyareep enpavanukkum, ira'ndaavathu eathaa enpavanukkum, mun'raavathu aareemukkum,

<8> naankaavathu seayoarimukkum,

<9> ainthaavathu melkiyaavukkum, aa'raavathu maimaanukkum,

<10> eazhaavathu akkoasukkum, ettaavathu apiyaavukkum,

<11> onpathaavathu easuvaavukkum, paththaavathu seakkeaniyaavukkum

<12> pathinoraavathu eliyaasippukkum, pannira'ndaavathu yaasimukkum,

<13> pathinmoon'raavathu oppaavukkum, pathinaankaavathu ispaappukkum,

<14> pathinainthaavathu pelkaavukkum, pathinaa'raavathu emmearukkum,

<15> pathineazhaavathu easeerukkum, pathinettaavathu apseasukkum, paththonpathaavathu petheayiyaavukkum,

<16> irupathaavathu eseakkiyealukkum,

<17> irupaththoaraavathu yaakkeenukkum, irupaththira'ndaavathu kaamoolukkum,

<18> irupaththu moon'raavathu thalaiyoavukkum, irupaththu naankaavathu maasiyoavukkum vizhunthathu.

<19> israayealil kadavu'laakiya aa'ndavaraal avarka'l thanthai aaroanukkuk kodukkappattiruntha katta'laippadiyea, aaroan avarka'lukkena seyalmu'raika'lai amaiththaar. thangka'l mu'raippadi avarka'l thiruppa'ni seyyum poruttu vakukkappatta pirivuka'l ivaiyea.

<20> egnchiya leaviyin makka'lukku'l, amraamin puthalvarka'lil supaayealum, supaayealin puthalvarka'lil esetheayiyaavum,

<21> rokoapiyaavin puthalvarka'lil esiyaas en'ra thalaivanum irunthanar.

<22> isaariyin makan peyar saalamoath. saalamoaththin makan peyar yaakaath.

<23> ivanudaiya mooththa makan peyar ereeyaap; ira'ndaavathu makan peyar amaariyaas; moon'raavathu makan peyar yakaasiyeas; naankaavathu makan peyar eakmaan.

<24> oasiyealin makan peyar mikkaa; mikkaavin makan peyar saameer.

<25> mikkaavin sakoatharan peyar easiyaa; easiyaavin makan peyar sakkari'laas.

<26> meraariyin puthalvar mokoali, moosi aakiyoar. osiyaavin makan peyar pennoa.

<27> mat'rum osiyaavu, soavaam, sakkoor, epeeri aakiyoarum meraariyin makka'lea.

<28> mokoaliyin makan peyar eliyesaar. ivanukku makappea'rillai.

<29> seesudaiya makan peyar eraameayal.

<30> moosiyudaiya puthalvar: mokoali, ethear, erimoath aakiyoar. thangka'l vamsa varisaippadi leaviyarin puthalvarka'l ivarka'lea.

<31> ivarka'lum thangka'l sakoathararaakiya aaroanin puthalvar seythathu poala, thaaveethu arasar, saathoak, akkimeleak, kurukka'l, leaviyarin kudumpath thalaivarka'l aakiyoarin munnilaiyil, periyoarum si'riyoarum seettup poattuk ko'ndanar. ellaa vealaika'lum sarisamamaakap piriththa'likkappattana.

[1 naa'l aakamam 25]

<1> appoathu thaaveethum padaiththalaivarka'lum aasaap, eamaan, ithiththoon aakiyoarin makka'lu'l silaraith thiruppa'nikken'ru piriththeduththanar. avarka'l surama'ndalangka'laiyum thampuruka'laiyum kaiththaa'langka'laiyum oliththu i'raivaakkuraikka niyamikkappattanar. pa'ni aat'riyoarudaiyavum avar purintha pa'niyinudaiyavum viparam varumaa'ru:

<2> aasaappin makka'lil sakkoor, yoaseap, naththaaniyaa, asarealaa aakiyoar. ivarka'l aasaappin athikaaraththi'rkudpattu, arasar katta'laippadi nin'ru ko'ndu i'raivaakkuraippaar.

<3> ithiththoon kudumpaththilirunthu avan makka'laana kothoaliyaas, soari, easeayiyaas, asaapiyaas, maththaaththiyaas aakiya a'ruvar; thangka'l thanthai ithiththoonin athikaaraththi'rkudpattu surama'ndalam isaiththu i'raivaakkuraiththu aa'ndavar makimaiyai oathi vanthanar.

<4> eamaan kudumpaththilirunthu avan makka'laana poksiyaavu, maththaaniyaavu, oasiyeal, supuveal, erimoath, anaaniyaas, anaani, ealiyaththaa, kethelthi, romeamthiyeasaar, espakaasaa, melloaththi, otheer, makasiyoath aakiyoar.

<5> ivarka'l anaivarum arasarin thirukkaadchiyaa'laraana eamaanin makka'laavar. eamaanai uyarththuvathaakak kadavu'l koduththiruntha vaakkinpadiyea avar avanukkup pathinaanku puthalvarka'laiyum moon'ru puthalviyaraiyung koduththirunthaar.

<6> aasaap, ithiththoon, eamaan aakiyoarin puthalvarka'laana ivarka'l ellaarum arasarin katta'laippadi thaththam thanthaiyin athikaaraththi'rkudpattu aa'ndavarin aalayaththilea thaa'lam, thampuru, surama'ndalam aakiya isaikkaruvika'lai vaasikkavum, aalayaththilea thiruppa'ni seyyavum niyamikkappattaarka'l.

<7> aa'ndavarin paadalka'laik kat'ruk kodukkum aasiriyarka'laana avarka'lum avarka'lin sakoathararka'lum moththam irunoot're'npaththettup pear.

<8> periyavanum si'riyavanum, aasaanum maa'naakkanum sarisamaanamaay, thangka'l mu'raivarisaikkaakach seettup poattanar.

<9> muthal seettu aasaapin kudumpaththaich searntha yoaseap enpavanukku vizhunthathu. ira'ndaavathu seettu kothoaliyaasum avanudaiya makka'lum sakoathararka'lumaakiya panniruvarukkum vizhunthathu.

<10> moon'raavathu seettu sakkoorum avanudaiya makka'lum sakoathararka'lumaakiya panniruvarukkum vizhunthathu.

<11> naankaavathu seettu isaariyum avanudaiya makka'lum sakoathararumaakiya panniruvarukkum vizhunthathu.

<12> ainthaavathu seettu naththaaniyaasum avanudaiya makka'lum sakoathararumaakiya panniruvarukkum vizhunthathu.

<13> aa'raavathu seettu poksiyaavum avanudaiya makka'lum sakoathararumaakiya panniruvarukkum vizhunthathu.

<14> eazhaavathu seettu isrealaavum avanudaiya makka'lum sakoathararumaakiya panniruvarukkum vizhunthathu.

<15> ettaavathu seettu esaayiyaavum avan makka'lum sakoathararumaakiya panniruvarukkum vizhunthathu.

<16> onpathaavathu seettu maththaaniyaasum, avan makka'lum sakoathararumaakiya panniruvarukkum vizhunthathu.

<17> paththaavathu seettu semeayiyaasum avan makka'lum sakoathararumaakiya panniruvarukkum vizhunthathu.

<18> pathinoaraavathu seettu asarealum avan makka'lum sakoathararumaakiya panniruvarukkum vizhunthathu.

<19> pannira'ndaavathu seettu asaapiyaasum avan makka'lum sakoathararumaakiya panniruvarukkum vizhunthathu.

<20> pathinmoon'raavathu seettu supuvealum avan makka'lum sakoathararumaakiya panniruvarukkum vizhunthathu.

<21> pathinaankaavathu seettu maththaaththiyaasum avan makka'lum sakoathararumaakiya panniruvarukkum vizhunthathu.

<22> pathinainthaavathu seettu erimoaththum avan makka'lum sakoathararumaakiya panniruvarukkum vizhunthathu.

<23> pathinaa'raavathu seettu anaaniyaasum avan makka'lum sakoathararumaakiya panniruvarukkum vizhunthathu.

<24> pathineazhaavathu seettu espakkaasaavum avan makka'lum sakoathararumaakiya panniruvarukkum vizhunthathu.

<25> pathinettaavathu seettu anaaniyum avanudaiya makka'lum sakoathararumaakiya panniruvarukkum vizhunthathu.

<26> paththonpathaavathu seettu melloaththiyum avanudaiya makka'lum sakoathararumaakiya panniruvarukkum vizhunthathu.

<27> irupathaavathu seettu eliyaathaavum avan makka'lum sakoathararumaakiya panniruvarukkum vizhunthathu.

<28> irupaththoaraavathu seettu oththeerum avanudaiya makka'lum sakoathararumaakiya panniruvarukkum vizhunthathu.

<29> irupaththira'ndaavathu seettu kethelthiyum avan makka'lum sakoathararumaakiya panniruvarukkum vizhunthathu.

<30> irupaththu moon'raavathu seettu makasiyoaththum avanudaiya makka'lum sakoathararumaakiya panniruvarukkum vizhunthathu.

<31> irupaththu naankaavathu seettu romeanthiyeasearum avanudaiya makka'lum sakoathararumaakiya panniruvarukkum vizhunthathu.

[1 naa'l aakamam 26]

<1> vaayi'rkaavalarin pirivuka'laavana: koreayar kulaththaich searntha aasaappin makka'lil koreayin makan meseleamiyaa,

<2> meseleamiyaavin puthalvaru'l mooththavan peyar sakkariyaas, ira'ndavaathu yaathiyeal, moon'raavathu sapaathiyaas, naankaavathu yaathanaayeal,

<3> ainthaavathu ealaam, aa'raavathu yokanaan, eazhaavathu eliyoaveanaayi,

<4> opethethoamin puthalvaru'l mooththavan peyar semeayiyaas, ira'ndaavathu yoasapaath, moon'raavathu yovakaa, naankaavathu saakaar, ainthaavathu naththaaniyeal,

<5> aa'raavathu ammiyeal, eazhaavathu isaakkaar, ettaavathu pollaaththi; ivvaa'ru aa'ndavar avanai aaseervathiththirunthaar.

<6> avanudaiya makan semeayiyikkup pi'rantha puthalvaroa thangka'l kudumpangka'lin thalaivarka'laay irunthanar. eanenil avarka'l mikka aat'ral padaiththavarka'l.

<7> semeayiyin puthalvaru'l othni, rapaayeal, opeath, elsapaath aakiyoarum ivarka'lin sakoathararka'lum; ivarka'l aat'ral mikka manitharaay irunthanar. eleeyuvum samaakkiyaasum mea'rsollappattavarka'lin sakoathararka'l.

<8> ivarka'l ellaarum opethethoamin makka'l. ivarka'lum ivarka'lin puthalvarum sakoathararum a'rupaththira'ndupear; opethethoamin kudumpaththaich searntha ivarka'l thangka'l pa'niyaith thi'ramaiyoadu aat'ri vanthanar.

<9> meseleamiyaavin makka'lum avarka'l sakoathararum thi'ramai mikkavarka'l; ivarka'l pathinettup pear.

<10> meraarikkup pi'rantha makka'lil oruvanaana oasaavin makka'lin vivaram varumaa'ru: thalaivanaana semri, (ivan thalaimakan allan; eninum oasaa avanaith thalaivanaaka niyamiththirunthaan)

<11> ira'ndaavathu elsiyaas, moon'raavathu thapealiyaas, naankaavathu sakkariyaas. oasaavin puthalvarka'lum sakoathararka'lum moththam pathinmoon'ru pear.

<12> ivvaa'ru vaayi'rkaavalarin pirivuka'l ea'rpaduththappattana. thangka'l sakoathararka'l aa'ndavarin aalayaththil thiruppa'ni seythu vanthathu poalavea, ippirivuka'lin thalaivarka'lum thangka'l kadamaiyai aat'ri vanthanar.

<13> aakaiyaal thangka'l kudumpangka'linpadi thaangka'l kaaval puriya vea'ndiya vaayilai a'rinthu ko'l'lum poruttu, periyoar si'riyoar en'ra vea'rupaadin'rich seettup poattanar.

<14> ivvaa'ru seettup poatta poathu kizhakku vaayilukkuch seettu seleamiyaasukku vizhunthathu. vadakku vaayilukkuch seettu mikka viveakamum a'rivum padaiththa sakkariyaasukku vizhunthathu.

<15> opethethoamukkuth the'rku vaayilum avan puthalvarukkup pa'ndasaalaiyum kidaiththana.

<16> sepeemukkum oasaavukkum mea'rku vaayilukkum malaikkup poakum vazhiyil iruntha shalleakath vaayilukkum seettu vizhunthathu. avarka'l kaavalirukka vea'ndiya idangka'l aduththaduththu irunthana.

<17> kizhakkea leaviyar aa'rupearum vadakkea oru naa'lukku naanku pearum, the'rkea oru naa'lukku naanku pearum pa'ndasaalaiyil pakkaththukku iruvaraaka naalvarum niyamikkap pattanar.

<18> mea'rkiliruntha kaavalar a'raika'linarukea a'raikku iruvarum vazhiyilea naalvarum ni'ruththuppattanar.

<19> korea, meraari, enpavarka'lin puthalvarka'l ivvaa'ru pala pirivuka'laakap pirikkappattirunthanar.

<20> mat'ra leaviyaru'l aakiyaas kadavu'lin aalayak karuvoolangka'lukkum, koayilukku arppa'nikkappatta kaa'nikkaika'laich searththu vaiththiruntha a'raika'lukkum po'ruppu eat'rirunthaan.

<21> leathaanin puthalvarka'l: leathaan vazhivantha kersoaniyar, kersoaniyanaana leathaanin vamsaththil thalaivanaana ekiyealiyum,

<22> ekiyealiyin makka'laana seaththaamum avan sakoathararaana yoavealumea. ivarka'l aa'ndavarin aalayak karuvoolangka'lukkup po'ruppaay irunthanar.

<23> amraam, isaar, eppiroan, osiyeal aakiyoarin kudumpaththavarilum silar avat'rai mea'rpaarththu vanthanar.

<24> moayeesanukkup pi'rantha kersoamin makan supuveal karuvoolath thalaimaik ka'nkaa'nippaa'lanaay irunthaan.

<25> avanudaiya sakoatharan eliyeasarum athea aluvalil irunthaan. eliyeasarukku rakaapiyaa pi'ranthaan. rakaapiyaavukku isayaas pi'ranthaan. ivanukku yoaraam pi'ranthaan. ivanukkuch sekri pi'ranthaan. ivanukkuch seleamith pi'ranthaan.

<26> inthach seleamiththum avan sakoathararka'lum kaa'nikkaik karuvoolaththaik ka'nkaa'niththu vanthanar. inthap porudka'laith thaaveethu arasarum, kudumpath thalaivarka'lum, aayiravar thalaivarka'lum, noot'ruvar thalaivarka'lum poarkka'laththinin'rum, ko'l'laip porudka'linin'rum eduththu,

<27> aa'ndavarin aalayaththaip pazhuthu paarkkavum atha'rkuth theavaiyaana thattumuttuka'laich seyvatha'rkum koavilukkuk kaa'nikkaiyaaka arppa'niththirunthanar.

<28> ivvaa'rea thirukkaadchiyaa'lar saamuvealum seesin makan savulum, nearin makan apnearum, saarviyaavin makan yoavaapum kaa'nikkaika'lai aa'ndavarukku arppa'niththirunthanar. ikkaa'nikkaip porudka'l ellaam seleamiththin kavanippilum avan sakoathararin kavanippilum irunthu vanthana.

<29> israayealukkuk kalvi pukattuvathum neethi vazhangkuvathumaana ve'livealaiyaip paarththu vanthavarka'l isaar kulaththinarea. koneaniyaasum, avan puthalvarum avarka'lukku meal athikaarika'laay irunthanar.

<30> eriroaniyaril asaapiyaasum avanudaiya sakoathararumaakiya aayiraththu ezhunoo'ru aat'ral mikka manitharka'l, yoarthaanukku akkaraiyil mea'rkea vaazhnthu vantha israayealin meal aa'ndavarin ellaath thiruppa'nikkum arasanin oozhiyaththi'rkum aduththa kaariyangka'lil athikaarika'laay irunthanar.

<31> epiroaniyarin thalaimu'raika'lukkum vamsangka'lukkum eariyaavea thalaivanaay irunthaan. thaaveethudaiya aadchiyin naa'rpathaam aa'ndil avarka'laippat'riya ka'nakku edukkappattathu. appoathu avarka'lukku'l kalaath naattu yaasearil sila aat'ral padaiththa aadavar iruppathaakath theriya vanthathu.

<32> valimai vaaynathavarka'lum kudumpath thalaivarka'lumaana avanudaiya sakoatharar ira'ndaayiraththu ezhunoo'ru pear irunthanar. thaaveethu arasar aa'ndavarin thiruppa'nikkum arasa aluvalukkum aduththa kaariyangka'lil roopaaniyarukkum kaaththiyarukkum manaaseayin paathik koaththiraththaarukkum avarka'laith thalaivarka'laay ea'rpaduththinaar.

[1 naa'l aakamam 27]

<1> israayeal makka'l thangka'l, kudumpaththalaivarka'l, aayiravar thalaivarka'l, noot'ruvar thalaivarka'l avarka'ludaiya aluvalarka'l udpada, anaivarum thaththam pirivuppadi ellaa arasa aluvalka'laiyum seythu vanthaarka'l. maathaththi'rku oru pirivaaka avarka'l aa'ndu muzhuvathum pa'niyaat'ri vanthaarka'l. ovvoru pirivilum irupaththu naalaayiram pear irunthanar. appirivuka'l varumaa'ru:

<2> muthal maathaththil muthal pirivukkuth thalaivanaay irunthavan sapthiyealin makan espoavaa; avanukku adiyil irupaththu naalaayiram pear irunthanar.

<3> espoavaa paareasin vazhivanthavan. muthal maathaththil avan ellaap padaiththalaivarka'lukkum thalaimai athikaariyaay irunthaan.

<4> akoaniyanaana thoothiyaa ira'ndaam maathap pirivukkuth thalaivanaay irunthaan. ivanukkuk keezh maselloath en'ra peyarudaiya vea'roruvan mea'rsollappatta irupaththu naalaayiram pear u'l'la oru pirivukkuth thalaivanaay irunthaan.

<5> moon'raavathu maathaththi'rkaana moon'raavathu pirivukkuth thalaivaraay, yoayiyaathaavin makan panaayiyaas en'ra kuru irunthaar; ivarathu a'niyil irupaththu naalaayiram pear irunthanar.

<6> inthap panaayiyaas muppathinmarukku'l aat'ral mikkavaraakavum, antha muppathinmarukkuth thalaivaraakavum irunthaar. avarudaiya pirivai avar makan amisaapaath ka'nkaa'niththu vanthaan.

<7> naankaam maathaththi'rkuriya naankaavathu pirivukkuth thalaivan yoavaapin sakoatharanaakiya asaayeal; avanukku aduththa idam vakiththavan avan makan sapathiyaas; avanathu a'niyil irupaththu naalaayiram pear irunthanar.

<8> ainthaam maathaththi'rkaana ainthaam pirivin thalaivan easear ooraanaana samavoath enpavan; ivanudaiya pirivil irupaththu naalaayiram pear irunthanar.

<9> aa'raavathu maathaththi'rkaana aa'raam pirivi'rkuth theakkuvaa ooraanaakiya akkeasin makan eeraa thalaivanaay irunthaan; avanathu pirivil irupaththu naalaayiram pear irunthanar.

<10> eazhaam maathaththi'rkaana eazhaavathu pirivi'rkuth thalaivan eppiraayeem kulaththaich searntha palloaniyanaana elleas enpavan; ivanathu a'niyil irupaththu naalaayiram pear irunthanar.

<11> ettaam maathaththi'rkaana ettaavathu pirivukkuch saaraki vamsaththu usaaththeeththanaana sopokkaayi thalaivanaay irunthaan; ivanathu a'niyil irupaththu naalaayiram pear irunthanar.

<12> onpathaam maathaththi'rkaana onpathaavathu pirivukku eminiyin makka'lil oruvanum anaththoaththiyanumaana apiyeasear enpavan thalaivanaay irunthaan; ivanathu a'niyil irupaththu naalaayiram pear irunthanar.

<13> paththaam maathaththi'rkaana paththaavathu pirivin thalaivan maaraayi enpavan; ivan saaraayin vazhivanthavan; neththoappaath ooril vaazhnthu vanthavan; ivanathu a'niyil irupaththu naalaayiram pear irunthanar.

<14> pathinoaraam maathaththi'rkaana pathinoaraavathu pirivukku eppiraayeem kulaththavanum paraththoaniyanumaana panaayiyaas thalaimai vakiththaan. ivanathu a'niyil irupaththu naalaayiram pear irunthanar.

<15> pannira'ndaavathu maathaththi'rkaana pannira'ndaavathu pirivukkuth thalaivan koththoaniyealin vazhi vanthavanum neththoappaaththaich searnthavanumaana olthaay enpavan; ivanathu a'niyil irupaththu naalaayiram pear irunthanar.

<16> israayealil kulath thalaivarka'laay vi'langkiyavarka'lin peyarka'l varumaa'ru: roopaaniyarukkuth thalaivan sekriyin makan eliyasar, simeyoaniyarukkuth thalaivan maakkaavin makan sappaasiyaas,

<17> leaviyarukkuth thalaivan keamuvealin makan asaayiyaas, aaroaniyarukkuth thalaivan saathoak,

<18> yoothaavukkuth thalaivan thaaveethin sakoatharan eleeyu, isaakkaarukkuth thalaivan mikkaayealin makan amri,

<19> sapuloaniyarukkuth thalaivan apthiyaasin makan esmaayiyaas, nepthaliyarukkuth thalaivan osriyealin makan erimoath,

<20> eppiraayeem kulaththaarukkuth thalaivan osaasin makan oasea, manaaseayin paathik koaththiraththukkuth thalaivan pathaayiyaavin makan yoaveal,

<21> kaalaathilu'l'la manaaseayin paathik koaththiraththukkuth thalaivan sakkariyaasin makan yaathoa, penyameen makka'lukkuth thalaivan apnearin makan yaasiyeal,

<22> thaa'n kulaththaich searnthavarka'lukku eroakaamin makan esriyeal thalaivanaay irunthaan. israayealil ivarka'lea kulath thalaivarka'laay vi'langki vanthaarka'l.

<23> israayealai vi'nmeenka'laip poal perukach seyvoam" en'ru aa'ndavar koo'riyirunthathaal irupathu vayathukkuk keezhppattavarka'laik ka'nakkidath thaaveethu virumpavillai.

<24> saarviyaavin makan yoavaap makka'l thokaiyaik ka'nakkidath thodangkinaan; aanaal athai mudikkavillai. eanenil athaip pat'rik kadavu'l israayalin meal koapam ko'ndirunthaar. enavea ka'nakkidappattavarka'lin thokai thaaveethu arasarin varalaat'ril ku'rippidappadavillai.

<25> arasarathu ara'nmanaik karuvoolangka'lai aathiyealin makan asmoath ka'nkaa'niththu vanthaan. nakarka'lilum oorka'lilum koattaika'lilumiruntha karuvoolangka'lai oasiyaasin makan yoanaththaan ka'nkaa'niththu vanthaan.

<26> vivasaayaththi'rkum, vivasaayika'lukkum kealuppin makan esri thalaivanaay irunthaan.

<27> mealum thiraadchai payiriduvoarukku roamaaththiyanaana semeyiyaasum, thiraadchai irasam vi'rpavarka'lukku appoaniyanaana saapthiyaasum,

<28> samave'lika'lil va'larntha oliva marangka'laiyum aththimarach soalaika'laiyum keatharanaana palanaanum, e'n'naiy kidangkuka'lai yoavaasum ka'nkaa'niththu vanthanar.

<29> saaroanil meaynthu vantha aattu manthaika'laich saaroanaana seaththiraayum, pa'l'laththaakkuka'lilu'l'la maaduka'lai aathliyin makan saappaaththum ka'nkaa'niththu vanthanar.

<30> ottakangka'lukku ismaayeal kulaththinanaana oopilum kazhuthaika'lukku maroanaaththiyanaana yaathiyaasum po'ruppaay irunthanar.

<31> aaduka'laik ka'nkaa'niththu vanthavan akaariyanaana yaakees. ivarka'l ellaarum thaaveethu arasarin udaimaika'laik kaa'nkaa'niththu vanthanar.

<32> thaaveethin sit'rappanum avarudaiya aaloasakanumaana kalviya'rivum nu'nmathiyum ko'nda yoanaththaanum akkamoaniyin makan yaakiyealum arasarin makka'laik kavaniththu vanthanar.

<33> akkiththoappeal, arasarin aaloasakanaay irunthaan. araakkiyanaana koosaayi arasarin na'npanaay irunthaan.

<34> akkiththoappealukkup pin panaayiyaasin makan yoayiyaathaavum, apiyaththaarum avan vakiththa pathaviyai eat'ranar. yoavaapu arasarin padaikkuth thalaivanaay irunthaan.

[1 naa'l aakamam 28]

<1> thaaveethu israayealin thalaivarka'laiyum kulaththalaivarka'laiyum arasarukku eaval purinthu vantha pirivuka'lin thalaivarka'laiyum, aayiravar, noot'ruvar thalaivarka'laiyum, arasarin udaimaika'laik ka'nkaa'niththu vanthavarka'laiyum, tham puthalvarka'laiyum, a'n'nakarka'laiyum, selvaakku u'l'lavarka'laiyum, aat'ral mikka veerarka'l anaivaraiyum yerusaleamil koodivarak katta'laiyittaar.

<2> appoathu arasar ezhunthu nin'ru koo'rinathaavathu: "en sakoathararea, en makka'lea, naan solluvathaik kea'lungka'l. nam kadavu'lin kaalma'naiyaakiya udanpadikkaip peazhaiyai vaippatha'rku oar aalayaththaik katta ninaiththirunthean. athaik kattuvatha'rku ellaavat'raiyum thayaariththum vittean.

<3> aa'ndavaroa, 'nee namathu thiruppeyarukku aalayaththaik kattamaattaay. eanenil nee adikkadi poar purinthu iraththaththaich sinthiyu'l'laay' en'ru adiyeanukkuch sonnaar.

<4> aayinum israayealin kadavu'laakiya aa'ndavar en kudumpaththilirunthu ennai en'ren'rum israayealin arasanaayirukkumpadi thearnthu ko'ndaar. thalaimai vakikkumaa'ru yoothaa kulaththaith thearnthu ko'ndaar. antha yoothaa kulaththinin'rum en thanthaiyin kudumpaththaiyea thearnthu ko'ndaar. en thanthaiyin puthalvarilum adiyeanai israayealar anaivarukkum arasanaakkath thiruvu'lam ko'ndaar.

<5> aa'ndavar enakkup pala makka'laith thanthu'l'laar. avarka'lil avar en makan saalamoanai israayealukku arasanaaka aa'ndavarin ariya'naiyil amarumpadi thearnthu ko'ndaar.

<6> avar ennai noakki, 'un makan saalamoanea namathu aalayaththaiyum nam mut'rangka'laiyum kattuvaan. avanai namakku makanaakath thearnthu ko'ndoam. naam avanukkuth thanthaiyaay iruppoam.

<7> mealum, avan nam katta'laika'laiyum neethi mu'raimaika'laiyum in'ru poal en'rum kadaippidiththu vanthaal, avanathu arasai en'ren'rum nilaini'ruththuvoam' en'raar.

<8> enavea, aa'ndavarin sapaiyaakiya israayealar anaivarukkum munpaakavum, nam kadavu'lin sevi keadkavum naan ungka'lukkuch sollum a'rivuraiyaavathu: neengka'l ungka'l aa'ndavaraakiya kadavu'lin ellaak katta'laika'laiyum kaikko'ndu ozhukuveerka'laaka. avvaa'ru seyveerka'laayin in nannaadu ungka'lukkuch sonthamaakavea irukkum; ungka'lukkup pinnarum athu ungka'l makka'l kaiyileayea en'ren'rum irukkum.

<9> neeyoa, en makan saalamoanea, un thanthaiyin kadavu'lai a'rinthu, muzhu ithayaththoadum aarvaththoadum avarukku oozhiyam sey. eanenil aa'ndavar ellaa ithayangka'laiyum aaraayki'raar; manaththin ellaa ninaivuka'laiyum a'riki'raar. avarai nee theadinaal ka'ndadaivaay; avarai nee pu'rakka'niththaaloa, avar en'ren'rum unnaith tha'l'li viduvaar.

<10> ippoathoa thiruvidamaakiya aalayaththaik kattumpadi aa'ndavar unnaiyea thearnthu ko'ndu'l'laar. enavea manavu'ruthiyoadu athaich seythu mudi" en'raar.

<11> pinnar, thaaveethu tham makan saalamoanukku aalayaththin muka ma'ndapam, athan karuvoola a'raika'l, aalayak kattadangka'l, meal maadika'l, u'l'la'raika'l, irakkaththin irukkai a'rai aakiyavat'rin maathirikaika'laik kaattum oaviyam on'raik koduththaar.

<12> mealum, aa'ndavarin aalayamut'rangka'l, sut'ra'raika'l, kadavu'lin aalayak karuvoolangka'l, kaa'nikkaika'laich searththu vaikkum a'raika'l muthaliyavat'rin amaippaip pat'rith thaam e'n'niyirunthavat'raich saalamoanukku eduththuraiththaar.

<13> aa'ndavarin aalayath thiruppa'nikkuth theavaiyaana kurukka'l, leaviyarin pirivuka'l, aa'ndavarin aalaya vazhipaattukkuth theavaiyaana thattumuttuka'l aakiyavai pat'riyum thamathu e'n'naththai avarukku vivaramaaka eduththuk koo'rinaar.

<14> thiruppa'nikkuth theavaiyaana pon, ve'l'lip paaththirangka'laich seyvatha'rkup poathumaana ponnum ve'l'liyum ni'ruththuk koduththaar.

<15> pon vi'lakkuth tha'nduka'lukkum avat'rin vi'lakkuka'lukkum theavaiyaana ponnaiyum, ve'l'li vi'lakkuth tha'nduka'lukkum avat'rin vi'lakkuka'lukkum theavaiyaana ve'l'liyaiyum koduththaar.

<16> kaa'nikkai appangka'lai vaippatha'rkaaka upayoakikkappatta pon, ve'l'li measaika'lukku vea'ndiya pon, ve'l'liyaiyum koduththaar.

<17> mealum mudkara'ndika'lukkum kuppika'lukkum pasumponnaal seyyappada vea'ndiya thoopakkalasangka'lukkum avvavat'rin ponnaalaana si'riya singka uruvangka'lukkum vea'ndiya ponnaik koduththaar. ve'l'lich singkangka'lukkuth theavaiyaana ve'l'liyaiyum koduththaar.

<18> thoopappeedaththi'rkaakavum, i'rakkaika'lai viriththu aa'ndavarin udanpadikkaip peazhaiyai moodum kerupeemka'laik ko'nda thearin maathiriyaich seyyavum mikavum suththamaana thangkaththaik koduththaar.

<19> intha maathiriyinpadi ellaa vealaika'laiyum naan a'rinthu ko'l'lum poruttu avat'rai aa'ndavarea tham karaththaal varainthu enakkuth theriyappaduththinaar en'rum koo'rinaar.

<20> thaaveethu tham makan saalamoanaip paarththu, "thidamko'l, aa'nmaiyudan seyalil i'rangku! agnchaathea; manam tha'laraathea, eanenil en kadavu'laakiya aa'ndavar unnudan iruppaar. aa'ndavarin aalayaththil vazhipaadu seluththuvatha'rku vea'ndiya vealaika'lai ellaam nee seythu mudikkum varai avar unnai vittu vilakavum maattaar; unnaik kaividavum maattaar,

<21> ithoa, kadavu'lin aalayath thiruppa'nikken'ru kurukka'lin pirivuka'lum, leaviyarin a'nika'lum unakku mun thayaaraay irukkin'rana. thalaivarka'lum makka'lum unakkuth thu'naiyaay irunthu un katta'laika'lai ellaam seyyak kaaththirukki'raarka'l" en'raar.

[1 naa'l aakamam 29]

<1> thaaveethu arasar sapaiyaar ellaaraiyum noakki, "kadavu'laal thearnthuko'l'lappatta en makan saalamoan innum i'laignanum anupavamillathaavanumaay irukki'raan. seyyavea'ndiya pa'niyoa mikavum perithu. kattappadavirukkum veedu oru manithanukkaaka an'ru, aa'ndavaraakiya kadavu'lukkaakaveayaam.

<2> naanoa ennaal iyan'ravarai en kadavu'lin aalayaththukken'ru pon, ve'l'li, ve'nkalam, irumpu vealaika'lukkuth theavaiyaana pon, ve'l'li, ve'nkalam, irumpu muthaliyavat'raiyum, maravealaika'lukkuth theavaiyaana marangka'laiyum, koameathakak ka'rka'laiyum vealaippaaduka'l u'l'la ka'rka'laiyum, pala var'nakka'rka'laiyum, maa'nikkak ka'rka'laiyum, paaroas ennum salavaik ka'rka'laiyum earaa'lamaakach searththu vaiththu'l'lean.

<3> appunitha aalayaththi'rken'ru naan seakariththu vaiththu'l'la avat'raiyum naan koduththa thaanangka'laiyum thavira, en kadavu'lin maa'likaikku en kaiyilirunthu ponnum ve'l'liyum ithoa tharuki'rean.

<4> aalayach suvarka'lai mooduvatha'rkaaka moovaayiram thaalanthu thooymaiyaana ve'l'liyum kodukki'rean.

<5> mat'rum pon, ve'l'li vealaika'lukku vea'ndiya ponnum ve'l'liyum tharuki'rean. ivvealaika'l ellaam thi'ramai pet'ra thattaarka'laal seyyappada vea'ndum. evanum aa'ndavarukkuk kaa'nikkai thara virumpinaal, in'rea avan thanakku viruppamaanathaith than kaini'raiyak ko'narnthu aa'ndavarukkuch seluththak kadavaan" en'raar.

<6> appozhuthu, kudumpaththalaivarka'lum israayeal kulaththalaivarka'lum aayiravar, noot'ruvarthalaivarka'lum arasarin udaimaika'laik ka'nkaa'niththu vantha athikaarika'lum kaa'nikkaika'laik ko'ndu vanthanar.

<7> athanpadi kadavu'lin aalaya vealaika'lukkaaka aiyaayiram thaalanthu ponnum, pathinaayiram po'rkaasuka'lum, pathinaayiram thaalanthu ve'l'liyum pathinettaayiram thaalanthu ve'nkalamum, oru ladcham thaalanthu irumpum koduththanar.

<8> maa'nikkak ka'rka'lai vaiththirunthavarka'l ellaarum avat'rai aa'ndavarin aalayak karuvoolaththukken'ru kersoaniyanaakiya yaakiyealin kaiyil oppadaiththanar.

<9> ivvaa'ru manamuvanthu a'lippathil makka'l makizhvut'ranar. eanenil muzhu ithayaththoadum aa'ndavarukku avat'rai avarka'l oppukkoduththanar. thaaveethu arasarum perithum makizhnthaar.

<10> angkiruntha makkad koottaththin munpaaka avar aa'ndavarai vaazhththi, "engka'l thanthaiyaakiya israayealin kadavu'laana aa'ndavarea, neer en'ren'rum vaazhththappe'ruveer.

<11> aa'ndavarea, perumaiyum makimaiyum vallamaiyum vet'riyum umakkea uriyana. pukazhum umakkea uriyathu. vi'n'nilum ma'n'nilum u'l'la anaiththum ummudaiyathea. arasum ummudaiyathea. aa'ndavarea, neerea mannarukku mannar, selvamum makimaiyum ummudaiyana.

<12> anaiththaiyum neerea aa'lkin'reer. umathu karaththil aat'ralum vallamaiyum u'ndu. ellaap perumaiyum aat'ralum um karangka'lilea irukkin'rana.

<13> aathalaal, engka'l kadavu'lea, umakku nan'ri koo'ri, um thiruppeyarai vaazhththuki'roam.

<14> ivat'rai ellaam umakkuk kodukka naan yaar? en kudika'lukkum enna urimai irukki'rathu? ellaam ummudaiyana. um kaika'linin'ru naangka'l pet'rukko'ndathaiyea umakkuth thirumpak koduththu'l'loam.

<15> um thirumun naangka'l engka'l munnoaraip poalavea anniyarum vazhippoakkarumaay irukki'roam. engka'l ulaka vaazhvu oru nizhal poan'rathu, nilaiyat'rathu.

<16> engka'l kadavu'laakiya aa'ndavarea, umathu thiruppeyarukku oar aalayam kattuvatha'rku naangka'l thayaariththirukkum inthap porudka'lellaam umathu karaththinin'ru vanthavaiyea. ellaam ummudaiyanavea.

<17> en kadavu'lea, neer ithayach sinthanaika'lai a'riki'ravar en'rum, nearmaiyai virumpuki'ravar en'rum naan a'rivean. aakaiyaal, ithaya nearmaiyudan ivat'rai ellaam makizhvudan oppukkoduththean. ingkea koodiyirukki'ra um makka'l umakkuk kaa'nikkaika'lai manap poorvamaay oppukodukkak ka'ndu makizhnthean.

<18> engka'l munnoarka'laana aapirakaam, eesaak, israayeal aakiyoarin kadavu'laakiya aa'ndavarea! um makka'lin ithayach sinthanaika'lai ummai noakkith thiruppiyaru'lum.

<19> en makan saalamoan um katta'laika'laiyum saadchiyangka'laiyum vazhipaattu mu'raika'laiyum pin pat'ri ozhukavum, aalayaththaik kattavum avanukku uththama ithayaththai a'liththaru'lum. antha aalayaththin vealaikkaakavea naan ivat'rai ellaam thayaar seythu'l'lean" en'ru vea'ndinaar.

<20> pi'raku thaaveethu sapai anaiththaiyum noakki, "neengka'l nam kadavu'laakiya aa'ndavarukkup pukazh paadungka'l" en'ru katta'laiyittaar. udanea angkuk koodiyiruntha anaivarum thangka'l munnoarin kadavu'laakiya aa'ndavarai aaraathiththanar. athanpin arasaraiyum va'nangkinar.

<21> aa'ndavarukkup palika'laich seluththinar. ma'runaa'l thakanap palika'laaka aayiram kaa'laika'laiyum aayiram aattukkadaakka'laiyum aayiram aattukkuttika'laiyum oppukkoduththanar; avat'roadu paanappalika'laiyum sadangku mu'raippadi israayeal makka'l anaivarukkaakavum thaaraa'la manaththudan seluththinar.

<22> avarka'l an'ru aa'ndavar thirumun u'ndu kudiththu makizhchchi ko'ndaadinar. ira'ndaam mu'raiyaaka makan saalamoanai arasaraakavum, saathoakkaik kuruvaakavum apishukam seythanar.

<23> avvaa'rea saalamoan tham thanthai thaaveethukkup pathilaay aa'ndavarin ariya'naiyil arasaraay amarnthaar. vet'riyudan aadchipurinthu vanthaar. israayeal makka'l anaivarum avarai virumpi avarukkuk keezhppadinthanar.

<24> makka'l thalaivarka'l anaivarum, aat'ral ni'rai veerarka'lum, thaaveethu arasarin puthalvarka'l ellaarum saalamoan arasarukku manamuvanthu adipa'ninthanar.

<25> ivvaa'ru aa'ndavar saalamoanai israayealar anaivarukkum mealaaka uyarththinaar. atha'rkumun iruntha israayeal arasar evarukkumillaatha arasa makimaiyai avarukkuk koduththaar.

<26> isaayiyin makan thaaveethu israayealar anaivaraiyum aa'ndu vanthaar.

<27> avarathu aadchikaalam naa'rpathu aa'nduka'l. epiroanil eazhu aa'nduka'lum, yerusaleamil muppaththu mun'ru aa'nduka'lum avar arasoachchinaar.

<28> pin muthirntha vayathinaraay, selvamum pukazhum ni'rainthavaraay uyir neeththaar. avarudaiya makan saalamoan avarukkup pin ariya'nai ea'rinaar.

<29> thaaveethu arasarin varalaa'ru muzhuvathum, avar aadchikaalaththil avarpurintha aat'ral mikka seyalka'lum, israayealilum athaich sut'riyu'l'la naaduka'lilum nikazhnthana yaavum, thirukkaadchiyaa'laraana saamuveal, i'raivaakkinaraana naaththaan, thirukkaadchiyaa'laraana kaath aakiyoarin noolka'lil ezhuthappattu'l'lana.

 

 

No comments:

Post a Comment