Friday 2 December 2022

gnaana aakamam

[gnaana aakamam 01]

<1> ma'n'nulakai aa'lpavarka'lea, neethiyin meal anpukoorungka'l, nearmaiyoadu aa'ndavaraip pat'rich sinthiyungka'l, e'liya u'l'laththinaraay avaraith theadungka'l.

<2> eanenil avaraich soathikkaamal irukki'ravarka'lavaraik ka'ndadaivaarka'l; avar meal avanampikkai ko'l'laathavarka'lukku avar thammaiyea ve'lippaduththuki'raar.

<3> ne'ri keadaana sinthanaika'l manithanaik kadavu'lidamirunthu pirikkin'rana, avarathu vallamai soathikkappadumaayin athu a'rivilika'lai vedki naa'nach seyyum.

<4> eanenil kayamaini'rai aanmaavil gnaanam nuzhaiyaathu, paavaththi'rku adimaiyaakivitta udalil athu kudiko'l'laathu.

<5> nammaip payit'ruvikkum parisuththa aavi vagnchakaththai vittu akalum; a'rivat'ra e'n'nangka'lai vittu vilakum; akkiramam a'nmaiyil nerungkum poathea vilaki othungkum.

<6> eanenil gnaanam parivu kaattum i'rai aavi, aayinum i'raivanaip pazhippavanathu so'rka'lai athu po'rukkaathu; kadavu'l avan u'l'lu'narchchika'lukkum saadchiyaavaar, avan u'l'laththai u'l'lavaa'ru noakkupavar avarea, avanathu naakku uraippathaik keadki'raar.

<7> eanenil aa'ndavarin aavi ulakai nirappiyu'l'lathu, anaiththaiyum searththi'naikkum athu peasappadum sol ovvon'raiyum a'riyum.

<8> aathalaal nearmaiyat'rathaip peasupavan athan kavanaththi'rkuth thappa maattaan, tha'ndanai vazhangkum poathu neethi avanaith thappavidaathu.

<9> eanenil pollaathavanin ninaivuka'l parisoathikkappadum, avan peasiya so'rka'lin vivaram aa'ndavarukku ettum, avanudaiya ne'riketta seyalka'l ka'ndikkappadum.

<10> eanenil vairaakkiyamu'l'la i'raivanin sevi anaiththaiyum keadki'rathu, mu'raippaaduka'lin oliyum atha'rku ma'raivaanathan'ru.

<11> aathalaal payanat'ra mu'raippaaduka'laippat'ri echcharikkaiyaayirungka'l, pu'ra'nip peachchinin'ru ungka'l naavaik kaaththukko'l'lungka'l, eanenil ma'raivaayp peasiya sollum tha'ndanaikkuth thappaathu, poy sollum vaayaanathu aanmaavaik kolluki'rathu.

<12> ne'rithava'riya vaazhkkaiyaal saavai aavaloadu theadaatheerka'l. ungka'l sontha seyalka'laal azhivai varuviththuk ko'l'laatheerka'l.

<13> eanenil saavaik kadavu'l u'ndaakkavillai. vaazhvoarin azhivaik ka'ndu avar makizhvaarallar.

<14> eanenil nilaiththirukkumpadikkea anaiththaiyum padaiththaar, ulakil uyirka'l yaavum nalam payappavai, azhivu vi'laikkum nagnchethuvum avat'ril illai, keezhulakin aadchi ma'n'nulakil illai.

<15> neethi saakaamaiyudaiththu.

<16> pollaathavarka'loa thangka'l sollaalum seyalaalum saavai varavazhaiththaarka'l; athai na'npanaakak karuthi atha'rkaaka eangkinaarka'l, athanoadu oppantham seythuko'ndaarka'l, avarka'l athan koottaa'lika'laay irukkaththakkavarka'lea.

[gnaana aakamam 02]

<1> thakuntha yoasanaiyin'ri avarka'l thangka'lukku'l ivvaa'ru sollik ko'l'luki'raarka'l: "nam vaazhnaa'l ku'rukiyathu, kavalai ni'rainthathu; manithan saavukkuppin yaathoru nanmaiyum adaiyap poaki'rathillai, keezhulakinin'ru yaarum thirumpi vanthathaaka naam a'riyoam.

<2> naam pi'ranthathoa tha'rseyalaay nearnthathu, seththa pi'raku itha'rku mun oru poathum irunthiraathavar poal aakividuvoam; namathu uyirmoochchu ve'rum pukaiyea, nam pakuththa'rivu namathu ithayath thudippuka'lin theeppo'riyea.

<3> athu avinthaal, udal saampalaayp poakum; uyiroa a'rpak kaat'ru poal sitha'rip poakum; namathu vaazhvu kaarmeakaththin nizhal poal kadanthupoakum; kathiravanin kathirka'laal thuraththup pattu athan veppaththaal thaakkappadum moodupani poal sitha'rip poakum.

<4> kaalaththoadu namathu peyar ma'rakkappadum, nam seylaka'lai yaarumea ninaikkamaattaarka'l.

<5> aam, namakkuk ku'rikkappatta kaalam nizhalaip poal kadanthu ma'raiki'rathu, saavukkup pin naam thirumpi varuthal illai, mudivu muththiraiyidappaduki'rathu, evanum thirumpi varuthal illai.

<6> aathalaal, tha'rkaala nanmaikai'laith thuyppoam, vaarungka'l; padaippup porudka'lai nam i'lamaiyileayea payanpaduththik ko'l'la viraivoam.

<7> vilaiyuyarntha mathuvai nirampap parukuvoam, na'ruma'nath thailangka'laip poosik ko'lvoam, inpam ennum malaraip pa'rikkaamal vidoam.

<8> vaadip poaku munpea roasaa malarka'laal mudi seythu a'nivoam, naam inpu'raatha idam engkumea irukkalaakaathu.

<9> nam kaamach seyalka'lai nammil ovvoruvanum seyvaanaaka, sit'rinpaththin suvaduka'lai engka'num vittuch selvoam, eanenil ithuvea nam pangku, ithuvea nam paakam.

<10> neethimaanaakiya e'liyavanai odukkuvoam, kaim pe'n'naik kodumai seyvoam, muthiyavarin narai vayathaiyum mathikkamaattoam.

<11> aanaal namathu valimaiyea neethiyin sattamaay irukkattum, eanenil valimaiyat'rathu ethuvum payanat'rathea.

<12> neethimaanai naam madakkap paarppoam, eanenil avan namakkuth thollaiyaay irukki'raan, nam nadaththaikku avan pakaiyaa'liyaay irukki'raan, thiruchsattaththi'rku ethiraay naam seyyum paavangka'laik ka'ndikki'raan. namathu payi'rchikku ethiraana paavangka'lai nam meal sumaththuki'raan.

<13> kadavu'laip pat'riya a'rivu thanakkiruppathaakach sollik ko'lki'raan, aa'ndavarin kuzhanthai en'ru thannaik koo'rik ko'lki'raan.

<14> nam sinthanaika'lin nadamaadum ka'ndanavuraiyaay irukki'raan:

<15> avanaik kaa'npathea namakkuth thaangkamudiyaathathaay irukki'rathu; eanenil avan nadaththai mat'ravarka'lin nadaththai poalillai, avanudaiya poakkea thanippattathu.

<16> eenarka'l en'ru nammai avan e'n'nuki'raan, asuththamaanavai en'ru nam ne'rika'lai avan vilakkuki'raan; neethimaanka'lin kadaisi mudivai aavalaayth theaduki'raan, kadavu'l than thanthaiyen'ru solli i'rumaanthirukki'raan.

<17> avanudaiya so'rka'l u'nmaiyaa en'ru paarppoam, avan vaazhvin mudivil enna nadakkumenach soathiththa'rivoam.

<18> enenil, neethimaan kadavu'lin makanaayin, avanukku avar thu'nai seyvaar, maat'raar kaiyinin'ru avanai viduvippaar.

<19> avanudaiya saanthaththai a'rinthu ko'l'lavum, po'rumaiyaich soathiththup paarkkavum, avanai ninthai veathanaippaduththip paarppoam.

<20> vedkaththukkuriya saavukku avanai aa'laakkuvoam, eanenil, avan so'rpadi avanukkuth thaan kadavu'lin thu'naiyirukkumea!"

<21> pollaathavarka'l ivvaa'ru e'n'ni eamaanthu poayinar; eanenil avarka'lin theeya e'n'namea avarka'laik kurudaraakkivittathu.

<22> kadavu'lin ma'raiporudka'lai avarka'l a'riyaarka'l; thooya vaazhvi'rkuth kaimmaa'ru u'ndu enpathil avarka'lukku nampikkaiyillai; maasat'ra aanmaakka'lukkup parisu kidaikkum ena avarka'l eat'ruk ko'lvathillai.

<23> eanenil azhiyaamaikken'rea kadavu'l manithanaip padaiththaar, thamathu kaalangkadantha thanmaiyin saayalaakavea avanai u'ndaakkinaar.

<24> aanaal pasaasin po'raamaiyaal saavu ulakil nuzhainthathu.

<25> avan pakkam searki'ravarka'l athai nukarvaarka'l.

[gnaana aakamam 03]

<1> aanaal neethimaanka'lin aanmaakka'l kadavu'lin kaiyilu'l'lana, veathanai ethuvum avarka'laith thee'ndaathu.

<2> a'rivilika'lin ka'nka'lil avarka'l seththup poanathaakath thoan'rinar, immaiyinin'ru avarka'l pirinthathu perunthunpamaayk karuthappattathu,

<3> nammidamirunthu avarka'l poanathu avarka'lukku azhivena e'n'nappattathu; aanaal avarka'l samaathaanaththil irukki'raarka'l.

<4> eanenil manitharka'lukku mun paava veathanaiyadainthirunthaalum, avarka'lathu nampikkaiyoa saakaamaiyaal nirampiyirukki'rathu.

<5> a'rpath thunpamut'ra pin avarka'l maaperum nanmaiyadaivaarka'l, kadavu'l avarka'laip parisoathiththaar, parisoathiththuth thamakkeat'ra thakuthiyudaiyavarka'l enak ka'ndaar.

<6> ponnai ulaiyilittuch soathippathu poal avarka'lai parisoathiththaar, thakanap paliyaaka avarka'lai eat'rukko'ndaar.

<7> kadavu'lin varukaik kaalaththil, avarka'l sudaro'li veesuvaarka'l; naa'na'r kaattil theeppo'rika'l erivathu poal o'lirvaarka'l.

<8> pu'ravinaththaaraith theerppiduvaarka'l, makka'linangka'lai aa'luvaarka'l; aa'ndavar avarka'l meal en'ren'rum aadchi seluththuvaar.

<9> avaril nampikkai vaikki'ravarka'l u'nmaiyaik ka'ndupidippaarka'l, visuvaasam ko'ndavarka'l avaroadu anpil nilaiththiruppaarka'l, eanenil aru'lum irakkamum avaraal thearnthuko'l'lap pattavarka'lukkea uriyavai.

<10> pollaathavarka'loa avarka'l e'n'naththi'rkuth thakkapadi tha'ndikkappaduvaarka'l; enenil neethimaanaip pu'rakka'niththu aa'ndavarai ethirththaarka'l.

<11> gnaanaththaiyum ozhukkaththaiyum pu'rakka'nikki'ravan irangkaththakkavan, avanathu nampikkai vee'naanathu, avanudaiya seyalka'l palanat'ravai, avanudaiya vealaika'l vizhalukki'raiththa neerea;

<12> avarka'ludaiya manaiviyar a'rivillaathavarka'l, avarka'l kuzhanthaika'l pollaathavarka'l, avarka'lathu santhathi saapaththi'rku'l'laanathu. ketta pi'l'laika'laip pe'ruvathai vida maladiyaay iruppathea meal.

<13> thooymaiyizhakkaathava'lum mu'raikeadaana searkkaiyaal theettup padaathava'lumaana maladi pea'rupet'rava'l; aanmaakka'laik kadavu'l santhikka varum poathu, ava'l kaimmaa'ru pet'ruk ko'lvaa'l.

<14> than kaika'laal mu'rai thava'riya seyalka'laich seyyaamalum, aa'ndavarukku ethiraakap pollaathavat'raich sinthiyaamalum irukki'ra a'n'nakanum pea'rupet'ravanea. avanathu piramaa'nikkaththi'rkaakach si'rappaana salukai avanukkuk kidaikkum; kadavu'lin thirukkoayilil inimai mikka pangku tharappadum.

<15> na'rseyalka'lin palan makimai ni'rainthathu, a'rivin vear oru poathum kaaynthu poakaathu.

<16> vipasaarika'lin makka'loa muthumai varai vaazha maattaarka'l, mu'raikeadaana searkkaiyaal pi'rantha pi'l'lai azhinthu poakum.

<17> avarka'l nedungkaalam vaazhnthaalum, avarka'lai yaarum porudpaduththa maattaarka'l; avarka'lin muthumaiyin i'ruthiyil kooda avarka'lukku mathippu tharappadamaattaathu.

<18> avarka'l i'lamaiyil i'ranthaaloa, avarka'lukku nampikkaiyea iraathu, theervaiyin naa'lil aa'ruthalum kidaikkaathu.

<19> u'l'lapadiyea pollaathavarka'lin mudivu achchaththi'rkuriyathu.

[gnaana aakamam 04]

<1> athai vida nanne'riyil vaazhnthu makkad pea'rillaathiruppathea nalam! nanne'riyin ninaivaich saakaamai nilainaattum. kadavu'laalum manithaaraalum anninaivu a'riyappadum.

<2> anninaivu irukkum poathu manithar athaip pinpat'ruki'raarka'l. illaatha poathoa atha'rkaaka eangkith thavikki'raarka'l; maasat'ra poarka'lil vet'ripet'ra anthach saalpu vaakai soodik kaalamellaam pavani varuki'rathu.

<3> pollaathavarka'lin perum santhathi payanat'rathu, avarka'lathu veasiththanaththin naat'ruka'l aazhamaay vearoon'ruvathillai, u'ruthiyaayth tharaiyil oon'ri ni'rpathumillai.

<4> kogncha kaalaththi'rku avarka'l ki'laika'l vittaalum, nilaiyat'ravarka'laathalaal kaat'raal alaik kazhikkappaduvar, kadum puyalin seet'raththaal vearoadu pidungkappaduvar.

<5> va'larnthu vayiramea'rumunpea ki'laika'l mu'rinthu vidum, avat'rin kanika'l payanat'rup poakum; u'npatha'rkuth thakka a'lavu avai pazhukkaathathaal, on'rukkum uthavaamal poayvidum.

<6> kadavu'l parisoathikka varuki'ra naa'lil, vipasaaraththil pi'rantha pi'l'laika'lea thangka'l pet'roarin koodaa ozhukkaththi'rkuch saadchika'laay ni'rpar.

<7> aanaal neethimaan kaalam varumunpea i'ranthu vittaalum, i'laippaat'ri adaivaan.

<8> nee'nda kaalam vaazhvathaal muthumaikku mathippillai, aa'nduka'lin e'n'nikkai atha'rku a'lavukoalan'ru.

<9> aanaal a'rivudaimaiyea manithanukku narai thirai, maasat'ra vaazhvea pazhuththa muthumaip paruvamaam.

<10> kadavu'lukku ukanthavanaayirunthathaal avarathu anpaip pet'raan; paavika'l naduvil vaazhntha avan angkirunthu eduththuk ko'l'lappattaan.

<11> theemai avanathu a'rivaik kedukkaathirukkavum, vagnchanai avanathu aanmaavai eaykkaathirukkavumea avan immaiyinin'ru akat'rappattaan.

<12> theemaiyin kavarchchi nanmaiyai iru'lachseyki'rathu, ichchai ennum puyal maasat'ra manaththaik keduththu viduki'rathu.

<13> ku'rukiya kaalaththil ni'raivu pet'ru nee'nda vaazhvinai ni'raivu seythu ko'ndaan.

<14> avanathu aanmaa aa'ndavarukku ukanthathaayirunthathu; aathalaal theemaiyin naduvilirunthu avanai udanadiyaay eduththuk ko'ndaar. aayinum paarththiruntha makka'l ithaik ka'ndupidikkavumillai;

<15> kadavu'lin aru'lum irakkamum, avaraal thearnthuko'l'lap pattavarka'lukkea uriyavai, tham parisuththarka'lai avar ka'nkaa'nikki'raar enpathai ammakka'l u'l'laththil e'n'nip paarkkavumillai.

<16> i'ranthu poana neethimaan uyiroadirukkum pollaathavarka'laik kut'ravaa'lika'laayth theerppiduki'raan; viraivil mudinthu poana (avanathu) i'lamaip paruvam pollaathavanin nee'nda vaazhvaik kettathenak kaattuki'rathu.

<17> pollaathavarka'l gnaaniyin mudivaik kaa'npaarka'l; aayinum aa'ndavar avanukku enna parisu kodukkavirukki'raar enavum, etha'rkaaka avanaip paathukaakki'raar enavum ka'ndupidiyaarka'l.

<18> avan mudivaik ka'ndu avanai ninthippaarka'l, aa'ndavaroa avarka'laip paarththu nakaippaar.

<19> athan pin avarka'l izhivaana pi'namaavaarka'l, seththavarka'l naduvilum en'ren'rum ve'ruppukku'l'laavaarka'l; aa'ndavar avarka'laith thalaikeezhaay veezhththi naavadakkuvaar; avarka'lai adiyoadu aatti athiravaippaar; mut'rilum avarka'l paazhaakkappaduvar; kodiya veathanaikku aa'laavar; avarka'ludaiya peyarkooda nilaikkaamal azhinthu poakum.

<20> avarka'ludaiya paavangka'l ka'nakkedukkap padumpozhuthu, agnchi nadunadungkikko'ndu varuvaarka'l; avarka'ludaiya akkiramach seyalka'l avarka'lukku ethirea nin'ru kut'ragnsaattum.

[gnaana aakamam 05]

<1> appozhuthu neethimaan thannaith thunpu'ruththiyavarka'lin munnilaiyilum, thannudaiya vealaika'lin palanai a'rpamaay e'n'niyavarka'l munnilaiyilum, mikuntha thu'nivoadu ezhunthu ni'rpaan.

<2> avarka'l avanaik ka'ndu mikuntha achchaththaal nadunadungkuvar; ethirpaaraa vakaiyil avan meedkappattathai e'n'ni viyappadaivar.

<3> manam varunthi oruvaroadoruvar peasik ko'lvaarka'l, u'l'laththil veathanaiyadainthu perumoochche'rinthu solvaarka'l:

<4> ivanaiyallavaa naam munpellaam ea'lanam seythoam! vasaimozhikku ilakkaaych seythoam! a'rivilika'l naam! avanudaiya vaazhvai naam madamai en'ru e'n'ninoam, avan mudivu izhivaanathen'ru ninaiththoamea!

<5> kadavu'lin puthalvarka'lu'l avanukku idam kidaiththatheppadi? parisuththarka'loadu avanukkup pangku kidaiththathevvaa'ru?

<6> u'nmai ne'riyai vittakan'ru naam alainthu thirinthoam, neethiyin o'li nammeal o'liraamal poayit'ru, a'rivuk kathiravan namakku uthayamaakavillai!

<7> akkiramamum azhivum ni'raintha vazhiyil manamaara naam nadanthoam, paathaiyillaap paalai nilaingka'lil paya'nam seythalainthoam, aanaal aa'ndavarin vazhiyai naam a'rinthoamillai.

<8> namathu i'rumaappinaal namakku kidaiththa palanenna? selvap perukkinaal namakku vi'laintha nanmaithaan enna?

<9> ivaiyellaam nizhalaip poal odi ma'rainthana, pa'ranthoadum vathanthiyaip poal kadanthu poayina;

<10> alainthaadum neerpparappil sellum kalam poalak kadanthu poakavea, kadanthu sen'ra suvadu koodak kaa'nappadavillai, alaika'laik kizhiththuch sen'ra paathaiyum pulappadavillai;

<11> allathu, vaanaththil pa'ranthoadum pa'ravai poan'rathu: athu kadanthu poana vazhi nam ka'nka'lukkuth therivathillai; athu i'rakkaika'lai adikkum poathu menkaat'ru moathappaduki'rathu, athu pa'ranthoadum viraivil kaat'raith kizhiththuch selki'rathu; i'rakkaika'lai asaiththuk kaat'raith tha'l'lip pa'rakki'rathu, aanaal pa'ranthu sen'ra pin poana vazhiyea pulanaavathillai;

<12> allathu, ilakkai noakki eyyappadum ampaip poan'rathu: ampin paaychchalaal pi'lavupatta kaat'ru udanea koodi viduki'rathu; aakavea athu poana vazhiyai yaarum kaa'namudiyaathu.

<13> nammudaiya nilaimaiyum appadippattathea: pi'rantha udaneayea naam i'ranthupattoam, na'rpa'npin adaiyaa'laththai naam vittuch sellavillai, nam theemaiyil naam azhinthupoanoam."

<14> ivvaa'ru paavika'l narakaththil sollik ko'lki'raarka'l.

<15> pollaathavarka'lin nampikkai kaat'rilakappatta pagnchu poan'rathu; puyalaal sitha'radikkappatta nurai poan'rathu; kaat'raal virattappadum pukai poal kalainthoadividum, orea naa'l virunthinanaip poal ma'rakkappattu vidum.

<16> neethimaanka'loa en'ren'rum vaazhki'raarka'l, avarka'lukkuriya kaimmaa'ru aa'ndavaridam u'l'lathu, unnathar avarka'l meal akka'rai ko'ndu'l'laar.

<17> aathalaal makimaiyaana ma'nimudiyaiyum azhakaana makudaththaiyum, aa'ndavar kaiyilirunthu avarka'l pet'ruk ko'lvar; avarudaiya valakkai avarka'lai a'naikkum, avarudaiya kaivanmai keadayam poal paathukaakkum.

<18> tham vairaakkiyaththaip padaikkalamaay avar poo'ndu ko'lvaar, tham pakaivarka'laip pazhivaangkap padaippuka'laiyum poarkkoalam poo'nach seyvaar.

<19> neethiyaith tham maarpuk kavasamaay a'ninthu ko'lvaar, naduvunilai thava'raatha theermaanaththaith thalaichseeraavaakap poattukko'lvaar.

<20> ooduruva mudiyaatha keadayamaakap parisuththathanaththaal thammai moodikko'lvaar.

<21> aat'raviyalaatha thamathu sinaththai vealaakath theettik ko'lvaar, avaroadu searnthu ulakelaam a'rivizhanthavarka'lai ethirththup poaridum.

<22> minnal padaika'l ku'ri thava'raamal paaynthu sen'ru adikkum, thittamaay va'laikkappatta villinin'ru the'rikkum ampu poala, meakangka'linin'ru avai thaavich sen'ru ilakkaith thaakkum.

<23> kava'n veesiye'riyum ka'rka'laip poal avarka'l meal kadugnsinam ni'raintha kalmaari pozhiyappadum, kadal neer avarka'laik kadumaiyaana seet'raththoadu ethirkkum, aa'ruka'lum irakkamin'ri avarka'laith thaakkum.

<24> soo'raava'li avarka'lukku ethiraaka ezhumpum; kadumpuyal poal avarka'laith thoot'rich sitha'radikkum; akkiramam ma'n'nulakam muzhuvathaiyum paazhaakkum; theechseyal arasarka'lin ariya'naika'laik kavizhththu vidum.

[gnaana aakamam 06]

<1> udal valimaiyinum gnaanamea si'ranthathu; vallavanai vida gnaani mealaanavan

<2> aakaiyaal, arasarka'lea, keattuk ka'ndupidiyungka'l; ulakin ellaika'lai aa'lpavarka'lea, kat'ruk ko'l'lungka'l.

<3> makka'l koottangka'laik nadaththupavarka'lea, sevikodungka'l; thira'laana makka'linangka'laik ku'riththup perumithang ko'lpavarka'lea, kea'lungka'l.

<4> ungka'lukku athikaaram aa'ndavar thaan a'liththaar; unnatharidamirunthea neengka'l aadchiyurimai pet'reerka'l; avar thaan ungka'l seyalka'lai aaraayvaar, ungka'l thittangka'laip parisoathippaar.

<5> avarudaiya arasil amaichcharka'laay iruntha poathu neengka'l nearmaiyaakath theerppu vazhangkavillai, thiruchsattaththaik kadaippidikkavillai, kadavu'lin thiruvu'laththi'rkeat'rapadi nadakkavumillai.

<6> aathalaal thideerena ungka'l meal sinaththoadu varuvaar, eanenil uyarntha nilaiyil u'l'lavarka'l meal kadumaiyaana theerppuch seluththappadum.

<7> e'liyavan irakkam pet'ru mannikkappadalaam, vallavarka'loa kadumaiyaayth tha'ndikkappaduvar.

<8> anaiththi'rkum aa'ndavar yaarukkum agnchamaattaar; evarudaiya perumaiyaiyum porudpaduththamaattaar; si'riyoaraiyum periyoaraiyum u'ndaakkiyavar avarea, anaivaraiyum samamaakavea karuthi nadaththuki'raar.

<9> aanaal vallamai mikkavarka'lidam kadumaiyaana ka'nakkuk keadkappadum.

<10> aakaiyaal mannarka'lea, naan solvathu ungka'lukkea, neengka'l gnaanaththaik kat'ruk ko'l'lavum vazhuvaamal irukkavumea ivat'rai ungka'lukkuch solluki'rean.

<11> parisuththamaanavat'raip parisuththamaayk kadaippidikki'ravarka'l parisuththarka'laavaarka'l; avat'raik kat'ruk ko'ndavarka'l thangka'l seyalka'lukku niyaayam sollak koodum.

<12> aathalaal, en so'rka'lai aavalaayk kea'lungka'l, avat'raith theadungka'l, ungka'lukku a'rivu'ndaakum.

<13> gnaanam o'limikkathu, mangkaathathu; athan meal anpu'l'lavarka'l e'lithil athaik kaa'npaarka'l, athaith theaduki'ravarka'l athaik ka'ndadaivaarka'l.

<14> athan meal naattamu'l'lavarka'lukkuth thannaiyea ve'lippaduththa munthikko'l'lum.

<15> athaith theaduvatha'rkaakak kaalaiyileayea ezhunthiruppavanukku athaik ka'ndupidippathu avva'lavu kadinaman'ru: athu than vaayilarukileayea amarnthiruppathaik kaa'npaan.

<16> gnaanaththin meal oruvan than sinthaiyai ni'ruththinaal athuvea avanukku a'rivin ni'raivu. athanai adaiya vizhippaayiruppavan, viraivil kavalaika'linin'ru vidupaduvaan;

<17> thannai ea'rkath thakuthiyu'l'lavarka'lai gnaanam sut'rith theadik ko'ndu poaki'rathu; vazhiyil avarka'lukku inmukaththoadu thoan'ruki'rathu; ninaikkunthoa'rum avarka'lai ethirko'ndu santhikki'rathu.

<18> a'rivu pe'ra vea'ndumennum u'nmaiyaana aavalea gnaanaththin thodakkamaakum.

<19> a'rivin mealu'l'la aavalea gnaanaththin meal vaikkum anpu; antha anpaanathu athan katta'laika'laik kadaippidippathil adangkum; athan katta'laika'laik kadaippidiththal saakaamaikku u'ruthi tharum.

<20> saakaamai oruvanaik kadavu'lukku arukil ko'narki'rathu;

<21> avvaa'rea gnaanaththin meal ko'l'lum aaval mudivillaa arasukkuk koottich selki'rathu.

<22> aathalaal, makka'linangka'lai aa'lum mannarka'lea, ariya'naika'lil amarnthu sengkoaloachcha virumpinaal, gnaanaththaip poat'rungka'l; appoathu en'ren'rum arasaa'lveerka'l.

<23> makka'linangka'l meal athikaaram seluththuki'ravarka'lea, neengka'l anaivarum gnaanaththin o'liyai neasiyungka'l.

<24> gnaanam en'raal enna, athu eppadi u'ndaanathu enpathai ungka'lukku vi'lakkich solvean; athan ma'raiporudka'lai ungka'lidamirunthu naan o'likkamaattean; athu u'ndaakkappattathu muthal athai aaraaynthu u'nmaiyinin'rum pi'razhaamal athaip pat'riya a'rivai ungka'lukku mu'raiyaaka vi'lakkik kaattuvean.

<25> thollai tharum po'raamaiyai vazhiththu'naiyaayk ko'l'lamaattean, eanenil po'raamaikkum gnaanaththi'rkum poruththam illai.

<26> gnaanika'lin koottam ulakaththi'rku meedpu; a'rivudaiya mannan kudimakka'lukku neediththa nalvaazhvu.

<27> aathalaal en so'rka'laal a'rivu pe'rungka'l, athanaal ungka'lukkup payan vi'laiyum.

[gnaana aakamam 07]

<1> mat'rellaaraiyum poalavea naanum saakakkoodiya manithan thaan; ma'n'naal u'ndaakkappatta muthal manithanin vazhivanthavan thaan; thaay vayit'rileayea en udalum uruvaayit'ru.

<2> pu'narchchi inpaththilum aa'noruvanin viththaalum karuvaaki, iraththam u'rainthu paththu maathangka'lil naan uruvaanean.

<3> naan pi'ranthathum ellaaraiyum poal moochchu vittean, avarka'laip poalavea naanum nilaththil kidanthean, pi'l'laika'l ellaam azhuvathu poala muthalil naanunthaan azhuthean.

<4> thu'nika'laal poarththi akka'raiyoadu ennai va'larththaarka'l;

<5> arasarka'lu'l evarum vea'ru vakaiyil vaazhvaith thodangkavillai.

<6> pi'rappokkum ellaa uyirkkum, i'rappum anaivarkkum oru thanmaiththea.

<7> aakaiyaal naan man'raadik keattean, enakku a'rivu vazhangkappattathu; kadavu'lidam vea'ndik ko'ndean, gnaana u'narvu enakkuk kidaiththathu;

<8> sengkoalka'l, ariya'naika'linum mealaaka athai mathiththean, athanoadu oppittaal selvap perukku on'rumeayillai enak karuthinean.

<9> vilaiyuyarntha maa'nikkaththaiyum naan atha'rku oppidavillai; eanenil ponnellaam athan mun si'ru ma'nal thaan; ve'l'liyum athanoadu oppittaal ka'lima'n thaan.

<10> udal nalam, azhaku ivat'rinum mikuthiyaay athan meal anpu ko'ndean, o'liyai vida athuvea si'ranthathen'ru thearnthu ko'ndean, eanenil athanudaiya sudar en'ren'raikkum kun'raathu.

<11> athanudan enakku ellaa nanmaika'lum kidaiththana, athan kaiyaal a'lavat'ra selvam u'ndaayit'ru.

<12> avat'raiyellaam naan thuyththu inpam ka'ndean, eanenil gnaanamea avat'rai nadaththi vanthathu, aayinum athuvea avat'rin thaay enpathai a'riyaathirunthean.

<13> kapadin'ri naan athaik kat'rean, thaaraa'lamaayp pi'rarukku vazhangkuki'rean; athanaal u'ndaakum nanmaika'lai naan ma'raikki'rathillai.

<14> gnaanam manitharkkuk kun'raatha karuvoolam; athaip pe'ruki'ravarka'l kadavu'lin nadpaip pe'ruvaarka'l; eanenil athan padippinaiyin kodaika'laal avarukku ukanthavarka'laaki'raarka'l.

<15> a'rivudaimaikkea'rpap peasavum, pet'ruk ko'nda varangka'lukkea'rpach sinthikkavum kadavu'l enakku aru'lpurivaaraaka! gnaanaththi'rkum avar thaan vazhikaatti; gnaanika'laiyum avarea thiruththuki'ravar.

<16> a'rivuththi'ranka'l thozhi'rthi'ramaika'l anaiththum poalavea, naamum nam so'rka'lum avar kaika'lil thaan irukki'roam.

<17> ulakil u'ndaanavat'rin u'nmaiyaana a'rivai enakkuk koduththavar avarea; ulakin amaippaiyum, moolapporudka'lin aat'ralaiyum naan a'riyach seythavarum avarea.

<18> kaalaththin thodakkam, maiyam, mudivu muthaliyavat'raiyum, kathiravanin a'nmai seaymaiyaal u'ndaakum maat'rangka'laiyum, paruvakaalangka'lin maa'rupaaduka'laiyum,

<19> aa'nduka'lin oattaththaiyum vi'nmeenka'lin koottangka'laiyum,

<20> vilangkinaththin iyalpuka'laiyum, kaattu mirukangka'lin ku'nangka'laiyum, aavika'lin valimaiyaiyum, manitharin e'n'nangka'laiyum, sedi vakaika'laiyum, vearka'lin pa'npuka'laiyum ka'rpiththavar avarea.

<21> innum naan ma'raiporu'laay irukki'rathaiyum ve'lippadaiyaay irukki'rathaiyum kat'ra'rinthean; eanenil ellaavat'raiyum uruvaakkiya gnaanamea enakkuk kat'ruth koduththathu.

<22> gnaanaththil kudiko'ndu'l'la aavi a'rivudaiyathu; parisuththamaanathu, oru thaniththanmaiththu, palvakai seyalvanmai vaaynthathu, nu'nmaiyaanathu; iyakkumaat'ral vaaynthathu, the'livumikkathu, maasupadaathathu; thi'n'namaanathu, inimaiyaanathu, nanmaiyai virumpuvathu; koormaiyaanathu, ethirkka mudiyaathathu;

<23> nanmai seyvathu, manithar meal parivu'l'lathu; nilaipeyaraathathu, asaiyaathathu, kavalaiyillaathathu; ellaam vallathu, ellaavat'raiyum paarvaiyiduvathu; a'rivum thooymaiyum nu'nmaiyum ko'nda ellaa u'l'langka'laiyum ooduruvich selvathu.

<24> gnaanam asaivuka'lilellaam mika viraivaanathu. athan thooymaiyin kaara'naththaal ellaavat'rilum nirampi ni'rki'rathu, ellaavat'raiyum ooduruvich selki'rathu.

<25> athu kadavu'ludaiya vallamaiyin aavi; ellaam vallavarathu makimaiyo'liyin thooya sudar; aathalaal maasu'l'lathu ethuvum atha'rku'l nuzhaiya mudiyaathu.

<26> athu mudivillaa o'liyin ethiro'li, kadavu'ludaiya vealaiththi'ranin ka'rai padiyaak ka'n'naadi; avarudaiya nanmaith thanaththin saayal.

<27> athu thaniththu ni'rpinum, anaiththaiyum seyya vallathu; thaan maa'raamal nilaiththirunthu, anaiththaiyum puthuppikki'rathu; ovvoru thalaimu'raiyilum parisuththa aanmaakka'lil nuzhainthu, avarka'laik kadavu'lin na'nparka'laakavum i'raivaakkinarka'laakavum aakkuki'rathu.

<28> gnaanaththoadu vaazhki'ravanukku anpu seyvathai vida vea'revanukkum kadavu'l mikuthiyaay anpu seyvathillai.

<29> eanenil gnaanam kathiravanai vida azhakuvaaynthathu, vi'nmeen koottangka'lai vidach si'rappu mikkathu, o'liyoadu oppittaal gnaanamea mealaanathu.

<30> eanenil o'likkup pin iru'l soozhki'rathu, aanaal, theemai oru poathum gnaanaththai mea'rko'l'laathu.

[gnaana aakamam 08]

<1> gnaanam ma'n'nulakin oru munai muthal ma'rumunai varai thannudaiya aat'ralaik kaattuki'rathu; anaiththaiyum inithaay ozhungku paduththuki'rathu.

<2> en i'lamai muthal athan meal naan anpu vaiththean, theadinean: athai en vaazhkkaith thu'nai aakkikko'l'la vizhainthean: athanudaiya azhakil ennaiyea pa'rikoduththu vittean.

<3> kadavu'loadu on'rupatta vaazhvinaal gnaanam than meanmaiyaana pi'rappin makimaiyai mikuthippaduththuki'rathu; aathalaal anaiththulaka aa'ndavar athan meal anpukoorki'raar.

<4> aam, kadavu'laippat'riya a'rivukku ittuch selvathu gnaanamea; avarudaiya vealaika'laith thearntheduppathum athuvea.

<5> mikuntha selvam vaazhvil virumpaththakka udaimaiyaayin, anaiththaiyum aakkum gnaanaththai vida vilaiyuyarnthathu enna?

<6> a'rivu vealaiththi'ran mikkathu aayin, anaiththaiyum uruvaakkum kalaignanaana gnaanaththinum si'ranthavar yaar?

<7> evanaavathu neethiyin meal anpukoorvaanaayin, athan (gnaanaththin) seyalka'l na'rpa'npuka'laay mi'lirum: athu (gnaanam) thannadakkam, viveakam, neethiyudaimai, thu'nivu aakiyavat'raik ka'rpikki'rathu; ivat'rinum vaazhkkaiyil payanu'l'lavai manithanukku vea'ron'rum kidaiyaathu.

<8> parantha anupavam pe'ra oruvan virumpuvaanaayin, gnaanam i'rantha kaalaththai a'riyum, ethirkaalaththaik ka'nikkum, sol nayangka'lum puthirka'lin vidaika'lum atha'rkuth theriyum; nikazhvatha'rku munpea adaiyaa'langka'laiyum a'rputhangka'laiyum, paruvangka'laiyum kaalangka'laiyum pat'riya a'rivu atha'rku'ndu.

<9> aakaiyaal, gnaanaththai en vaazhkkaith thu'naiyaakach searththuk ko'l'la naan mudivu seythean; enenil va'lamaana vaazhvil athu enakku nalla'rivoottum en'rum, kavalaika'lilum thuyaraththilum ookkantharum en'rum naan a'rivean.

<10> athai munnittu makka'l naduvil naan makimaiyadaivean, i'laignanaayinum muthiyoar mun enakku mathippu irukkum.

<11> neethi vazhangkum poathu enathu a'rivin nudpam kaa'nappadum; aa'lvoar ennaik ka'ndu viyappil aazhvar; thalaivarka'l ennaip paarththu aachchariyappaduvaarka'l.

<12> naan peasaamalirunthaal, naan peasumpadi ethirpaarppaarka'l; naan peasum poathu akka'raiyaaych sevimaduppaarka'l; nee'nda nearam naan uraiyaat'rinaal, thangka'l kaika'laal vaayaip poththik ko'ndiruppaarka'l.

<13> mealum gnaanaththinaal enakkuch saakaamai kittum; enakkup pin varuki'ravarka'lukku ennaip pat'riya neediththa ninaivai vittuch selvean.

<14> makka'linangka'lai aadchi seyvean; naaduka'l enakkuk keezhppattirukkum.

<15> kodiya mannarka'l kooda ennaippat'rik kea'lviyut'ru nadungkuvar; makka'l naduvil iniyanaakavum poaril veeranaakavum iruppean.

<16> veetti'rku vanthaal, gnaanaththoadu amaithiyaay i'laippaa'ruvean; athanudaiya thoazhamaiyil ve'ruppukkuriyathu on'rumillai; athanudan nadaththum vaazhkkaiyil thunpamea illai; ellaam inpamum makizhchchiyumea.

<17> ivat'raiyellaam u'l'laththil sinthikkaiyil, manaththil ivat'raip pat'ri e'n'num poathu- athaavathu, gnaanaththin u'ravaal saakaamai kittumen'rum,

<18> athanudan ko'l'lum nadpil thooya inpamu'nden'rum, athan seyalka'laal kun'raatha selvam kozhikkumen'rum, athanudaiya thoazhamaiyil a'rivaat'ral perukumen'rum, athanoadu seyyum uraiyaadalaal perum pukazh kidaikkumen'rum- ivat'raiyellaam naan ninaiththup paarththu, athai ennudan searththuk ko'l'la engkum theadippoanean.

<19> kuzhanthaiyaay iruntha poathea nalla iyalpinanaay irunthean; nalla u'l'lam enakkup pangkaay amainthathu.

<20> illai- nallavanaay irunthathaal maasat'ra udalukku'l pukunthean.

<21> aanaal, kadavu'l aru'l koornthaalozhiya, gnaanam enakkuk kittaathenak ka'ndean- athu yaarudaiya kodaiyen'ru a'rithalea nu'n'na'rivukkoar a'riku'riyan'roa- aakavea, aa'ndavarai a'nuki man'raadi en muzhu u'l'laththoadu avaraik kegnchi vea'ndinean.

[gnaana aakamam 09]

<1> en moothaathaiyarin i'raivaa, irakkaththin aa'ndavarea, um vaarththaiyaal anaiththaiyum padaiththavar neerea.

<2> umathu gnaanaththaal manithanai uruvaakki, neer u'ndaakkiya padaippuka'lin meal aadchi seluththavum,

<3> thooymaiyoadum neethiyoadum ulakai aa'lavum, nearmaiyaana u'l'laththoadu neethi vazhangkavum ea'rpaduththineer.

<4> umathu ariya'naiyarukil veet'rirukkum gnaanaththai enakkaru'lum; ummudaiya oozhiyarka'l kuzhuvinin'ru ennaith tha'l'lividaatheer;

<5> enenil naan um oozhiyan, um adiyaa'li'l mainthan, naan valuvat'ravan, ku'rukiya vaazhvinan; sattangka'l, neethi ivaipat'ri mikach si'rithea a'rivean;

<6> eanenil manitharka'lu'l oruvan a'rivu ni'rainthavanaayirunthaalum, neer aru'lum gnaanam avanidamillaiyeal, avan on'rumea illai.

<7> um makka'lin mannanaakavum, um puthalvar puthalviyarkku neethipathiyaakavum irukkumpadi ennai neer thearnthuko'ndeer;

<8> umathu parisuththa malaimeal thirukkoayil on'rum, neer kudiko'ndirukkum nakaril peedamon'rum, thodakkaththilirunthea neer thayaariththirukkum parisuththa koodaaraththin maathiri on'rum amaikkumpadi enakku aa'nai viduththeer.

<9> ummidaththil thaan gnaanam irukki'rathu; um vealaika'l atha'rkuth thaan theriyum; neer ulakai u'ndaakkiya poathu athu um arukil irunthathu; um ka'nka'lukku ukanthathu ethuvena athu a'riyum, um katta'laika'linpadi ethu sariyena atha'rkuth theriyum.

<10> athu ennudanirunthu ennudanuzhaikkavum, umakkukanthathai enakkuk kat'ruk kodukkavum, umathu parisuththa vaan veettinin'ru athai anuppiyaru'lum; umathu makimaiyin ariya'naiyinin'ru ennidam varavidum.

<11> eanenil atha'rku ellaam theriyum; anaiththaiyum athu ka'ndu pidikki'rathu; en seyalka'lil gnaanaththoadu ennai vazhi nadaththum; than makimaiyaal ennaip paathukaakkum.

<12> appoathu thaan en vealaika'l umakku ea'rpudaiyanavaakum; a'rangkoa'naamal um makka'lukku neethi vazhangkuvean; en thanthaiyin ariya'naiyil irukkath thakuthi pe'ruvean.

<13> u'l'lapadiyea kadavu'lin thiruvu'laththai a'ripavan yaar? allathu aa'ndavar virumpuvathaik ka'ndupidippavan evan?

<14> manitharudaiya e'n'nangka'l payanat'ravai; nammudaiya thittangka'l thava'rakkoodiyavai;

<15> eanenil azhiyak koodiya udal aanmaavaip pa'luvaakkuki'rathu; intha ma'n kudisai sinthanai ni'raintha manaththai azhuththuki'rathu;

<16> ulakil u'l'lavat'rai a'rivathea namakku mikak kadinam; nam ka'nmunniruppavat'raik ka'ndupidippathoa mika arithu; appadiyirukka, vi'n'nilu'l'lavat'rai aaraaypavan evan?

<17> neer gnaanaththaith tharaamalum, unnathaththilirunthu umathu parisuththa aaviyai anuppaamalum irunthaal, umathu thiruvu'laththai a'riyak koodiyavan yaar?

<18> ivvaa'ru, ulakoarin vazhika'l semmaip paduththappattana; umakku ukanthavai manitharka'lukkuk ka'rpikkappattana;

<19> gnaanaththaal avarka'l meedkappattanar. eanenil, aa'ndavarea, thodakka muthal umakku ukanthavarka'laay iruntha anaivarum, gnaanaththinaal nalamadainthanar.

[gnaana aakamam 10]

<1> ulakaththin thanthaiyaay uruvaakkappatta muthal manithan thaniyanaaka u'ndaakkap pattiruntha poathu, gnaanamea avanaik kaaththu vanthathu.

<2> avanaip paavaththinin'ru viduviththu, anaiththaiyum adakkiyaa'lum aat'ralaiyum thanthathu.

<3> aanaal aneethan than aaththiraththil gnaanaththai vittakan'ra poathu, sinamut'ruth than thampiyaik kon'rathaal azhinthupoanaan.

<4> avanai munnittu ma'n'nulakaip peruve'l'lam moozhkadiththa poathu, a'rpa maraththu'ndaal neethimaanai nadaththi ma'rupadi kaaththathum gnaanamea.

<5> makka'linangka'l theeya oppantham seythu, kuzhappaththi'rku'l'laana poathu, gnaananthaan neethimaanai a'rinthu thearntheduththu, avanaik kadavu'l munnilaiyil maasat'ravanaayk kaaththu vanthathu; avan pi'l'laip paasaththai vellum aat'ralaiyum avanukka'liththathu.

<6> pollaathavarka'l azhintha poathu neethimaanaik kaappaat'rit'ru; avanum aimperu nakarangka'l theekkiraiyaana poathu, thappiyoadip pizhaiththuk ko'ndaan.

<7> avarka'ludaiya akkiramaththi'rkuch saan'ruka'l innum u'l'lana: idaividaathu pukaiyezhumpum paazhve'li; kaninthu pazhukkaatha kaayka'lai mattum tharum marangka'l; visuvasiyaatha aanmaavin ninaivuch sinnamaay ni'rkum uppuththoo'n.

<8> gnaanaththaip porudpaduththaamal vilakich sen'rathaal, avarka'l nanmaiyaik ka'ndu'nara iyalaama'r poanathoadu, thangka'l a'riyaamaiyin sinnangka'laiyum manukkulaththi'rku vittuch sen'ranar; aathalaal avarka'lin thava'ruka'l pulappadaamal poakamudiyaathu.

<9> thanakku oozhiyam seythavarka'lai gnaanam idaiyoo'ruka'linin'ru viduviththathu.

<10> udan pi'ranthavanin sinaththi'rku agnchiyoadiya neethimaanai gnaanam near vazhiyil nadaththich sen'rathu; kadavu'lin arasai avanukkuk kaa'npiththathu; parisuththamaanavat'raip pat'riya a'rivaith thanthathu; avanudaiya vealaika'lukku nalla palanka'l kidaikkach seythathu; avanathu uzhaippin payanaip panmadangkaayp perukkit'ru.

<11> kodiyavarka'l avanai odukkich sura'ndap paarththa poathu, avanukku arukil thu'nai nin'ru avanaich selvanthanaakkit'ru.

<12> avanudaiya pakaivarka'lidamirunthu avanaip paathukaaththathu; avarka'l veesiya valaika'lil sikkaathapadi avanaith thaduththuk kaaththathu; maaperum poaraattaththil avanukku vet'ri thanthathu; ivvaa'ru, i'raippat'ru ellaavat'raiyum vida valimai mikkathu enpathai avan a'rinthu ko'l'lach seythathu.

<13> pa'naththi'rku vi'rkappatta neethimaanai gnaanam kaividavillai; paavaththil vizhaamal avanaith thaduththaadko'ndathu. paathaa'lach si'raikku avanoadu i'rangkichsen'rathu;

<14> avan vilangkidappattiruntha poathu, avanai vittu akalaamal irunthu, arasa sengkoalai avanukkuk ko'ndu vanthathu; kodiya thalaivarka'lmeal athikaaram thanthathu; avan meal kut'ram sumaththiyavarka'laip poyyarka'lena e'npiththathu; mudivillaa makimaiyai avanukkuk koduththathu.

<15> parisuththa makka'lai- maasat'ra inaththaarai gnaanam kodiya makka'linaththin kaiyinin'ru viduviththathu;

<16> aa'ndavarudaiya oozhiyan oruvanin u'l'laththil irunthu ko'ndu a'rputhangka'laalum adaiyaa'langka'laalum kodiya mannarai ethirththu nin'rathu:

<17> parisuththarka'lukku avarka'l uzhaippukkuk kaimmaa'ru thanthathu; viyappukkuriya ne'riyil avarka'lai nadaththich sen'rathu; pakal nearaththil avarka'lukkuth tha'n'nizhalaakavum, iraavea'laiyil vi'nmeen sudaraakavum irunthathu.

<18> sengkadalaik kadanthu avarka'laik kootti vanthathu; aazhkadal vazhiyaay avarka'lai nadaththi vanthathu;

<19> avarka'ludaiya pakaivarka'laiyea kadalil aazhththip pi'raku kadalin aazhaththilirunthu ve'liyea thuppit'ru. aakaiyaal neethimaanka'l pollaathavarka'lin poru'lai eduththuk ko'ndanar.

<20> athanpin, aa'ndavarea, umathu parisuththa peyaraip paadip poat'rinar, vet'ri pet'ra um kaivanmaiyai oru mikkap pukazhnthanar.

<21> eanenil oomaika'lin vaayai gnaanam thi'ranthu vittathu; kuzhanthaika'lin naavukkuth the'livaana peachchaith thanthathu.

[gnaana aakamam 11]

<1> parisuththa i'raivaakkinar oruvarin kaivanmaiyaal avarka'ludaiya seyalka'lukku gnaanam vet'riya'liththathu.

<2> manithar vaazhaatha paazhve'liyin vazhiyaayp paya'nam seythanar, makka'l nadamaattamat'ra idangka'lil koodaaramadiththanar.

<3> avarka'ludaiya pakaivarka'lai ethirththu nin'ranar; avarka'lai ethirththu vanthavarka'lai ven'ru pu'rangka'ndanar.

<4> thaakam eduththa poathu, avarka'l ummaik kooviyazhaiththanar; sengkuththaana ka'rpaa'raiyilirunthu avarka'l neer pet'ranar, kettiyaana kallilirunthu avarka'l thaakam tha'niththuk ko'ndanar.

<5> pakaivarka'l evat'raal tha'ndikkappattaarka'loa avat'raaleayea israayeal makka'l thunpa vea'laiyil nanmaiyadainthanar.

<6> neerillaamal thaakaththaal varunthiyiruntha ammakka'lukkuk kadavu'l thayavukoornthaar.

<7> kuzhanthaika'laik kolla vea'ndum ennum aa'naiyaik ka'ndikkumpadi iraththam poal kuzhampiya sentha'n'neer oadukin'ra vat'raatha aat'ru neeraip pakaivarka'lukkuth thanthu,

<8> nampikkaiyea illaatha poathu um makka'lukku mikuthiyaana tha'n'neer koduththeer.

<9> avarka'ludaiya pakaivarai evvaa'ru tha'ndiththeerenpathai avvea'laiyil avarka'lukku eduththa thaakaththaal kaattineer.

<10> avarka'l udpaduththappatta soathanaiyellaam u'nmaiyil irakkaththinaal avarka'lukkuth tharappatta ka'ndipputhaan; aayinum kadavu'l sinangko'ndu theerppidum poathu pollaathavarka'l evva'lavu vathaikkap paduki'raarka'l enpathai achsoathanaika'laal a'rinthu ko'ndaarka'l

<11> eanenil thanthai echcharikkai seyvathu poal, ummavarka'lai neer soathiththeer; aanaal, tha'ndanai vithikkum ka'ndippu mikka arasanaip poal, mat'ravarka'lai neer parisoathiththeer.

<12> israayeal makka'l pu'rappadu munpum pu'rappatta pinpum ethirika'l orea vakaiyil manam puzhungkinar.

<13> iru madangkaana thuyaram avarka'lai vaathiththathu; nikazhnthathai ninaiththu ninaiththu veathanaik kural ezhuppinar.

<14> evvaa'renil, thangka'lukkuk kidaiththa tha'ndanaika'laal, pi'rarukku nanmai vi'lainthathu en'ru keatta poathu, aa'ndavarin seyalai athil ka'ndanar.

<15> munnoru naa'l moayeesan ve'liyil e'riyappadach seythaarka'l, pinnar avaraiyea nakaiththup pu'rakka'niththuth tha'l'linaarka'l; aanaal ivaiyellaam nikazhntha pinnar- neethimaanka'lin thaakaththinum kodiya thaakaththai anupaviththa pinnar- avaraik ku'riththu viyappadainthaarka'l.

<16> avarka'ludaiya pollaatha a'rivuketta e'n'nangka'laal avarka'l ne'rithava'rip pakuththa'rivillaap paampuka'laiyum, payanat'ra mirukangka'laiyum va'nangkiyathaal, avarka'laith tha'ndiththup pazhivaangkumpadi a'rivillaa uyirinangka'lin koottaththaiyea avarka'l meal neer eavi vitteer;

<17> ethaik ko'ndu oruvan paavagn seyki'raanea athaik ko'ndea avan tha'ndikkappaduvaan enpathai avarka'l a'rinthu ko'l'lum poruttea avvaa'ru seytheer.

<18> eanenil uruvamat'ra parupporu'laik ko'ndu ulakaip padaiththa umathu ellaam valla kaivanmaikku, karadika'lin koottaththaiyoa, kodiya singkangka'laiyoa,

<19> puthithaay u'ndaakkappattavaiyum, mun pin paarththiraatha seet'ram ni'rainthavaiyumaana vilangkuka'laiyoa, theeyin vemmaiyai moochchaaka vidum mirukangka'laiyoa, adarntha pukaip padalaththai eappamaaka vidum vilangkuka'laiyoa, ka'nka'lilirunthu theeppo'rika'laith the'rikkach seyyum mirukangka'laiyoa avarka'l meal eavi viduvathu kadinamaay irunthathillai.

<20> avat'raal manithar azhikkappaduvathu mattuman'ru; avat'raip paarththaalea thikilut'ruch seththup poavaarka'l.

<21> aanaal avaiyum umakkuth theavaiyaayirunthanavalla; avarka'lai veezhththa orea oru moochchu poathumaayirunthathu; neethiyaal virattiyadikkappattu, umathu vallamaiyin moochchinaal sitha'radikkappattiruppaarka'l; aayinum neer anaiththaiyum a'lavoadum ka'nakkoadum ni'raiyoadum ea'rpaadu seytheer.

<22> mikuntha aat'ralaik kaatta ummaal eppoathum iyalum; umathu kaivanmaiyai ethirththu ni'rka vallavan yaar?

<23> u'l'lapadiyea, tharaasuth thattil nu'n'niya edai vea'rupaadu kaattum mikach si'riya thurumpu poalum, nilaththil vizhum kaalaippani neerththu'liyaip poalum um munnilaiyil intha ulaka muzhuvathum irukki'rathu.

<24> anaivarkkum neer irakkam kaattuki'reer; eanenil ummaal ellaam seyya iyalum; manitharka'l manam varunthuvatha'rku vaayppa'likkavea avarka'l paavangka'laip paarththum paaraamal irukki'reer.

<25> aam neer u'ndaakkiya anaiththinmeethum anpu kooruki'reer; padaiththavat'ru'l ethaiyum neer aruvaruththuth tha'l'luki'rathillai; enenil neer ethaiyeanum ve'ruththup pakaiththirunthaal, athai u'ndaakkiyirukkavea maatteer.

<26> umakkuth thiruvu'lamillaamal irunthirunthaal, ethu thaan azhiyaamal nilaiththirukkakkoodum? ummaal azhaikkap padaathirunthaal, ethuthaan kaappaat'rappadak koodum?

<27> uyirinangka'l meal anpu'l'lavarea, neer ellaavat'raiyum kaaththu varuki'reer; eanenil yaavum ummudaiyavaiyea!

[gnaana aakamam 12]

<1> umathu saakaatha uyir moochchu anaiththilum irukki'rathu;

<2> aakaiyaal, mee'ruki'ravarka'lai neer si'rithu si'rithaayk ka'ndikki'reer; avarka'l enthak kaariyangka'lil paavam seyki'raarka'loa anthak kaariyangka'lai ninaivupaduththi echcharikkai seyki'reer; aa'ndavarea, avarka'l theemaiyinin'ru vidupadavum, ummil thangka'l nampikkaiyai vaikkavumea neer ivvaa'ru seyki'reer.

<3> ummudaiya parisuththa naattil vaazhntha pa'ndaik kudimakka'lai

<4> avarka'ludaiya aruvaruppukkuriya seyalka'l, manthiravaathangka'l, akkiramam ni'raintha vazhipaattu mu'raika'lukkaakavum,

<5> irakkamin'rik kuzhanthaika'lai avarka'l kon'rathaalum, manitha sathaiyaiyum iraththaththaiyum virunthaaka u'ndathaalum, manamaara avarka'lai neer ve'ruththeer; aruvaruppaana sadangkuka'laal theedchai pet'ravarka'laiyum,

<6> ethirkka mudiyaatha kuzhanthaika'laik kolai seytha pet'roarka'laiyum, engka'l thanthaiyarin kaika'laal azhikkath thiruvu'langko'ndeer;

<7> ulakin naaduka'lilellaam umakku mikappidiththamaana innaadu kadavu'lin kuzhanthaika'laakiya thakuthivaayntha kudiyeat'ra makka'lai varavea'rka vea'ndumen'rea neer ivvaa'ru seytheer.

<8> aanaal, ippaavika'lum manitharka'lea aathalaal, avarka'lai a'lavoadea tha'ndiththu, umathu padaiyin munnoadika'laaka malaikku'lavika'lai anuppi avarka'laik kognchang kognchamaay azhikkach seytheer.

<9> eninum, poarkka'laththil pollaathavarka'lai neethimaanka'lin kaika'lil vittuvidavoa, achchaththi'rkuriya kodiya vilangkuka'laal allathu umathu sollaal orea nodiyil azhikkavoa ummaal mudiyaama'r poayvidaathu.

<10> avarka'l pi'raviyileayea theeyavarka'l en'rum, theeya pa'npu avarka'l iraththaththileayea oo'rivittathu en'rum, avarka'ludaiya manappaanmai orupoathum maa'raathu en'rum umakku nan'raakath therinthirunthum, padippadiyaay avarka'laith tha'ndiththu avarka'l mananthirumpuvatha'rku vaayppuk koduththeer.

<11> eanenil avarka'l thodakkaththilirunthea saapanaikkudpatta makka'laay irunthu vanthanar. yaarukkum agnchikko'ndu neer avarka'lai avarka'l paavangka'lukkaakath tha'ndikkaamal vidavillai.

<12> enna seytheer?" en'ru ummaik keadkakkoodiyavan yaar? allathu umathu theerppai ethirppavan evan? neer u'ndaakkiya makka'linangka'lai neerea azhiththaal atha'rkaaka ummeal kut'ram sumaththuki'ravan yaar? akkiramika'lin saarpaaka umakkethiraayk ezhunthu ummaip pazhivaangkum thu'nivu yaarukkirukki'rathu?

<13> eanenil anaivaraiyum akka'raiyaayk kaappaat'ruvatha'rku ummaith thavira vea'ru kadavu'lillai; neethiyaana theerppa'liththeer enpathai neer evarukkum vi'lakkik kaatta umakkuk kadamai illai.

<14> neer tha'ndiththavarka'laik ku'riththu ummun vanthu ummaik keadka entha arasanaalum mannanaalum mudiyaathu.

<15> neer neethiyu'l'lavar, anaiththaiyum neethiyoadu aa'luki'reer; kut'ramat'ravanaith tha'ndippathu um vallamaikkuth thakaathena neer a'rinthirukki'reer.

<16> eanenil umathu aat'ral thaan neethiyin oot'ru; anaiththin meethum umakkirukkum arasurimai anaiththaiyum neer irakkaththoadu nadaththach seyki'rathu.

<17> umathu vallamaiyin ni'raivai nampaathavarka'lukku neer ummudaiya aat'ralaik kaattuki'reer; ummai a'riyaathavarka'lin aa'navaththai adakkuki'reer.

<18> neer aat'ralil i'naiyat'ravaraayiruppathaal, kanivoadu theerppu vazhangkuki'reer; mikuntha po'rumaiyoadu engka'lai nadaththuki'reer; eanenil viruppamaana poathu seyalaat'ra umakku vallamai irukki'rathu.

<19> neethimaan eera negnchaththinanaay irukka vea'ndum en'ru ivat'raal um makka'lukku a'rivu'ruththineer. ummudaiya makka'lai nannampikkaiyaal nirappineer; eanenil, paavangka'lukkuth thavagn seyyak kaalang kodukki'reer.

<20> um oozhiyarka'lin pakaivarka'lukkum, athuvum avarka'l kolaith tha'ndanaikkuriyavarka'laay irunthum, thangka'l theeya ne'riyai vittu vidak kaalamum vaayppum thanthu, iththu'naik kanivoadum irakkaththoadum avarka'laith tha'ndiththirukka,

<21> ummudaiya puthalvarka'l meal mattum eththu'naik kavanaththoadum, a'lavoadum theerppuch seluththineer! ivarka'lin thanthaiyarkkuth thaan nalla vaakku'ruthika'l ni'raintha aa'naika'laiyum oppanthangka'laiyum seytheeran'roa?

<22> aathalaal neer engka'laith tha'ndiththuth thiruththum poathu engka'l pakaivarka'laip paththaayiram madangku kadumaiyaayth tha'ndikki'reer; naangka'l theerppu vazhangkum poathu ummudaiya nanmaith thanaththaich sinthiththup paarkkavum, naangka'l theerppidappadum poathu irakkaththai ethirpaarkkavumea neer ivvaa'ru seyki'reer.

<23> aathalaal madamaiyilum akkiramaththilum vaazhkkai nadaththiyavarka'lai avarka'l va'nangkiya aruvaruppukkuriya porudka'laaleayea vathaiththuth thunpu'ruththineer.

<24> eanenil, thava'raana vazhika'lil avarka'l nedun tholaivu sen'ru, ninthaikkuriya mirukangka'laith theyvangka'laaka eat'rukko'ndanar; a'rivillaatha kuzhanthaika'laip poal avarka'l eamaanthu poayinar.

<25> aakavea, a'rivillaak kuzhanthaika'lai ea'lanagn seyvathu poal, avarka'laiyum ea'lanam seyya um theerppai anuppineer.

<26> aanaal, ea'lanaththukkuriya tha'ndanaika'laal thirunthaathavarka'l, thakka vakaiyil kadavu'lin tha'ndanaith theerppukku aa'laaka vea'ndiyirunthathu.

<27> evvaa'renil, thaangka'l theyvangka'laay e'n'nina mirukangka'lea avarka'lai vathaiththana; avat'raaleayea thunput'ru erichchalut'ranar; ithaip paarththu munpu thaangka'l eat'rukko'l'la ma'ruththavaraiyea ippozhuthu u'nmaiyaana kadavu'l ena a'rinthu ko'ndanar. aathalaal thaan, mikavum kodiya thorutha'ndanai avarka'lukku vithikkap pattathu.

[gnaana aakamam 13]

<1> aam, kadavu'lai a'riyaatha manithar anaivarum iyalpileayea madaiyarka'l; ka'n'nukku pulanaakum nanmaika'laik ka'ndu irukkin'ravarai a'rinthuko'l'la iyalaathavarka'laayinar; kaivinaika'lil kavanam seluththi kaivinaignarai a'rinthu ko'l'laamal poayinar.

<2> atha'rku maa'raaka, theeyoa kaat'roa soo'raava'liyoa, vi'nmeen koottamoa, alaimoathum ve'l'lamoa, vaanaththin sudarka'loa thaan ulakaththai aa'lukin'ra theyvangka'l en'ru e'n'nik ko'ndirunthaarka'l.

<3> inthap porudka'lin azhakil mayangki ivat'raith theyvangka'l ena e'n'ninaarka'laayin, ivat'raiyellaam aa'luki'ravar ivat'rinum evva'lavoa mealaanavar enpathai a'rinthu ko'l'lattum; eanenil azhakin oot'rea avat'rai u'ndaakkinaar.

<4> avat'rin vallamaiyaiyum aat'ralaiyum ka'ndu manithar viyappil aazhki'raarka'l enil, avat'raiyellaam aakkiyavar avat'rinum evva'lavoa vallamaiyu'l'lavar enpathai avat'raal a'riyattum.

<5> eanenil padaippuka'lin perumaiyaiyum azhakaiyum ka'ndu avat'raip padaiththavaraik ka'nda'riyalaam.

<6> aayinum antha manitharka'l meal avva'lavu kut'ram illaiyenalaam; eanenil kadavu'laith theadik ka'ndupidikka muyalum poathu oruvea'lai avarka'l thava'riyirukkalaam.

<7> avarudaiya padaippuka'lin naduvil vaazhum poathu avaraith theadikko'ndu thaan irukki'raarka'l; aanaal avarka'lukkup pulanaavathaiyea nampividuki'raarka'l; ka'n'nukkup pulanaaki'ravai avva'lavu azhakaayirukkin'rana.

<8> iruppinum ivarka'lum saakkup poakkuch solla idamillai.

<9> eanenil, ulakaththaip pat'ri aaraayntha'riyum a'lavukku avarka'lukku a'rivaat'ral irukkum poathu, ivat'rukkollaam aa'ndavarai e'lithil ka'nda'riya avarka'l thava'rivittatheppadi?

<10> aanaal, pon ve'l'liyaal thi'ramaiyaay uruvaakkappattu manitharin kaika'laal seyyappatta vealaippaaduka'lukkum, mirukangka'lin saayalaana uruvangka'lukkum, allathu pa'ndai naa'lil kaiyaal sethukkappatta payanat'rathoru kallukkum "theyvangka'l" enap peyarittu uyirat'ra porudka'lmeethu thangka'l nampikkaiyai vaikki'ra manitharka'l mikavum irangkaththakkavarka'l!

<11> thi'ramaivaayntha vealaikkaaran oruvan poruththamaana maramon'rai vettuki'raan; athan mea'rpattaika'laiyellaam thi'ramaiyaay urikki'raan; pi'raku mikuntha kaiththi'ramaiyoadu athaik ko'ndu vaazhkkaiyil thanakkup payanpadum oru poru'laich seyki'raan;

<12> vealai seythu meethiyaana maraththai adupperikkavum samaiyal seyyavum payanpaduththuki'raan.

<13> aayinum avat'ru'l on'rukkum uthavaathathum koa'nalum muttu mudichchuka'lum ni'raintha maraththu'ndaiyeduththu, oayvunearaththil athaik kavanamaaych sethukkik kalaiththi'ranoadu athai izhaiththu athilirunthu manithanin saayal on'rai uruvaakkuki'raan;

<14> allathu, thaazhntha oru mirukaththaip poalach seythu atha'rkuch sivappu va'n'nam adiththu mea'rparappaich sivappaakki, athan mealu'l'la ka'raika'laiyellaam va'n'naththaal ma'raikki'raan;

<15> pi'raku, atha'rkup poruththamaana oru maadam seythu, athil anthach silaiyai vaiththu aa'niyaal poruththuki'raan.

<16> ivvaa'ru, athu vizhunthuvidaathapadi akka'raiyeduththukko'lki'raan; eanenil thanakkuththaanea uthavi seythu ko'l'la anthach silaiyaal iyalaathu enpathu avanukkuth theriyum; athu ve'rum silaithaan; aakavea atha'rku uthavi theavai.

<17> than udaimaika'lukkaakavum thiruma'naththi'rkaakavum, than kuzhanthaika'lukkaakavum vea'ndik ko'l'lum poathu, uyirat'ra oru poru'laip paarththup peasa avanukku vedkamaay iruppathea illai.

<18> valimaiyat'ra poru'lidam udalnalam vea'nduki'raan; seththuppoana on'rai vaazhvu tharumpadi man'raaduki'raan; on'rukkum uthavaatha on'rinidam uthavi koaruki'raan;

<19> kaaleduththu vaikka mudiyaatha on'raip paarththu vazhippaya'naththil thu'nai ni'rkak keadki'raan. kaika'lil valuvillaatha oru poru'lidam, selvam thirattuvathilum vealaiyilum seyalka'lilum vet'riyum aat'ralum tharumpadi keadki'raan.

[gnaana aakamam 14]

<1> mealum, kadal paya'nam seyyak karuththuk ko'ndu pongkiyezhum alaikadalil sellath thayaaraayirukkum oruvan, thannaith thaangkich sellum marakkalaththai vida mika e'lithil udainthu poakak koodiya marakkattaiyaip paarththu man'raaduki'raan.

<2> selvam searkkavea'ndumennum aasaiyea anthak kappalaich seyyath thittam poattathu; kappalaik kattiyavan athaith thi'ramaiyoadu kattinaan.

<3> aanaal, thanthai um paraamarippu thaan athaich sariyaana vazhiyil oattukin'rathu; eanenil kadalil atha'rkoru vazhiyamaiththeer; alaika'linoodea paathukaappaana vazhiyaik kaattineer.

<4> evvakai idarinini'rum ummaal kaakka mudiyumenak kaattuki'reer; aakavea, thi'ramaiyat'ravan koodak kadalil payanam seyyalaam.

<5> umathu gnaanaththin seyalka'l payanin'rip poakakkoodaathu enpathu thaan umathu thiruvu'lam; athai e'npikkavea, mikach si'riya maraththu'ndinidam thangka'l uyiraiyea oppadaikkum manitharka'l alaikadalil padaku oatti idarin'rik karai searki'raarka'l.

<6> pa'ndaikkaalaththil, aa'navangko'nda arakkarka'l azhikkappatta poathung kooda, ulakin nampikkai oru padakil thaan pukalidam ka'ndathu; anthap padaku um kaiyaal seluththappattup puthiya manukkulaththin viththai ulakil vittuch sen'rathu.

<7> neethiyaip pi'rappikki'ra maram pea'ru pet'rathu.

<8> aanaal kaiyaal seyyappatta silai sapikkappattathu; athaich seythavanum sapikkappattavan; avanoa avvealaiyaich seythatha'rkaaka, athuvoa, azhiyakkoodiya poru'laayirunthum theyvam enap peyar pet'ratha'rkaaka,

<9> i'raip pat'rillaathavanaiyum avanathu i'raippat'rinmaiyaiyum kadavu'l samamaakavea ve'rukki'raar.

<10> eanenil seythavanoadu seyyappatta vealaiyum orumikkath tha'ndikkappadum.

<11> aathalaal pu'ravinaththaarin silaika'lmealum tha'ndanaith theerppu vizhum; eanenil kadavu'lin padaippuka'lil oru pakuthiyaayirunthum avai aruvaruppaana silaika'laayina; manitharka'lin aanmaakka'lukkuk ka'n'nika'laakavum, a'rivilika'lin kaalka'lukku valaiyaakavum aayina.

<12> silaika'l seyya e'n'niyathea vipasaaraththin thodakkamaayit'ru; avat'raik ka'ndupidiththathea vaazhvin azhivaayit'ru.

<13> avai thodakka muthal irunthathumillai, en'ren'raikkum irukkap poavathumillai.

<14> manithanin vee'nperumaiyaal avai ulakil idam pet'rana; aathalaal avat'rin mudivai viraivil kaa'nalaam.

<15> aa'raath thuyaril aazhnthirukkum thanthaiyoruvan ku'rukiya kaalaththi'rku'l thideerenath thannidamirunthu pa'rikkappatta than makanin uruvaththaich seythu, munpu seththavanaakiya avanai ippozhuthu theyvamaaka va'nangkuki'raan; ma'raich sadangkuka'lum palika'lum atha'rkuch seluththumpadi thannudaiya oozhiyarkkum solluki'raan.

<16> pi'raku kaalappoakkil inthath theeya vazhakkam u'ruthippattu oru sattaththaip poal kadaippidikkappattathu; mannarka'l pi'rappiththa katta'laiyinpadi manitharka'l sethukkappatta silaika'lai va'nangki vanthanar.

<17> mealum tholaivil irunthavarka'lai manithar nearukku nearaay va'nangka mudiyaathathaal, tholaivilirunthea avarka'ludaiya thoat'raththaik ka'rpanai seythu, tholaivilirunthea avarka'ludaiya thoat'raththaik ka'rpanai seythu, tholaivilirunthavanai ethiriliruppavan poal avanmeal thaangka'l kaattum aarvaththaal paaraattum padi, thaangka'l poat'ra virumpiya antha arasanudaiya kaa'nakkoodiya saayalon'raich seythanar.

<18> arasanai a'riyaathavarka'l kooda avanai aarvaththoadu va'nangkuvatha'rkuch si'rpiyin pukazhaarvamum avarka'laith thoo'ndit'ru.

<19> eanenil avan thannai aa'lpavanukku makizhchchi thara virumpith than thi'ramaiyellaam kaatti anthach saayalai u'l'latha'rku meal mika azhakaay oruvea'lai seythiruppaan.

<20> avanathu vealaippaattin azhakil vayappatta makka'l thira'l, kogncha kaalaththi'rku mun manithanaaka mathippu thantha oruvanai ippozhuthu theyvamaaka va'nangki vanthanar.

<21> ithuvea vaazhvai veezhththum padukuzhiyaayit'ru; eanenil keadukaalaththi'rku allathu arasanathu athikaaraththi'rku adimaiyaaki kadavu'lukkea thanipperum urimaiyaana peyarai manithar ka'rka'lukkum marangka'lukkum koduththaarka'l.

<22> kadavu'lai a'riyaathathaal ivvaa'ru manithar thava'rip poanathu poathaamal, a'riyaamaiyin kaara'naththaal perum poaraattaththil vaazhki'raarka'l; iththakaiya perun theemaika'lai avarka'l samaathaanam enkin'ranar.

<23> eanenil thangka'l kuzhanthaika'laip paliyittaalum, allathu ma'raivaana ma'raich sadangkuka'laik ko'ndaadinaalum, allathu vinthaiyaana vazhakkappadi ka'liyaattangka'l nadaththinaalum,

<24> thangka'l vaazhkkaiyaiyoa thiruma'nangka'laiyoa avarka'l orupoathum thooymaiyaayk kaappathillai; maa'raaka, oruvanaiyoruvan po'raamaiyaal kolai seyki'raan, vipasaaraththaal oruvanukku oruvan thuyar vi'laikki'raan.

<25> engkum puradchi, iraththam, kolai, ka'lavu, vagnchakam; oozhal, piramaa'nikkaminmai, kuzhappam, poyyaa'nai;

<26> nanmai innathen'ru u'naraatha a'rivin mayakkam, pi'rar seytha nanmaika'lai ma'raththal; aanmaakka'laith theettuppaduththal, iyalpukku maa'raana kaamaveattai; ma'navaazhvil thaa'rumaa'ru, vipasaaram, ozhukkak keadu muthaliyana malinthu poayina.

<27> eanenil, peyaraik koodach sollak koodaatha silai vazhipaadu thaan theemaika'lukkellaam thuvakkamum kaara'namum mudivumaakum.

<28> eanenil, avat'rai va'nangkuki'ravarka'l makizhchchiyaal ve'ripidiththavarka'laaki'raarka'l; allathu poyka'lai i'raivaakku poal koo'ruki'raarka'l; nearmaiyaay vaazhvathillai; thaaraa'lamaayp poyyaa'nai iduki'raarka'l.

<29> uyirat'ra silaika'lil thangka'l nampikkaiyai vaippathaal poyyaa'naiyittaalum thangka'lukkuth theemai varumena e'n'nuvathillai.

<30> aanaal ira'ndu kaara'nangka'lai munnittu neethiyaana tha'ndanaika'l avarka'lukkuk kidaikkum: on'ru: silaika'lukkuth thangka'laith tho'ndarka'laakkik kadavu'laippat'rik keezhaana e'n'nangko'ndanar; ira'ndu: parisuththaththai ikazhnthu neethikku mura'naakavum vagnchakaththoadum aa'naiyittaarka'l.

<31> pollaathavar evat'rin peyaraal aa'naiyittaarka'loa avat'rin aat'ral avarka'lin vagnchanaiyaith tha'ndippathillai; aanaal, paavagn seyki'ravarka'lukkuriya neethiyaana tha'ndanaiyea avarka'lin vagnchanaiyaith tha'ndikki'rathu

[gnaana aakamam 15]

<1> neeroa, engka'l i'raivaa, parivum u'nmaiyum po'rumaiyumu'l'lavar; irakkaththeadu anaiththaiyum aa'luki'reer.

<2> naangka'l paavam kattik ko'ndaalum, naangka'l umakkuththaan sontham; enenil umathu vallamaiyai a'rivoam. aanaal naangka'l paavam kattikko'l'la maattoam; eanenil ummavarka'laakavea naangka'l e'n'nappaduki'roam enpathai a'rivoam.

<3> ummai a'rithalea ni'raivaana neethi; um vallamaiyai a'rithaloa saakaamaikku aa'nivear.

<4> manitharka'ludaiya thi'ramaiyin theeya noakkaththaalum engka'laith thava'raana ne'riyil izhuththup poaka mudiyavillai; va'n'na oaviyarka'lin payanat'ra uzhaippoa, pala ni'rangka'l theettiya uruvamoa engka'laik kedukkavillai.

<5> avat'rin thoat'ram a'rivilika'lukkuth thaan eakka moottinathu; avarka'l thaan seththuppoana uruvamon'rin uyirat'ra saayalai virumpuki'raarka'l.

<6> avat'raich seyki'ravarka'lum va'nangkuki'ravarka'lum, avat'rukku vazhipaadu seluththuki'ravarka'lum, theemaiyai virumpuki'ravarka'lea; aththakaiya nampikkaikkum avarka'lukkum poruththamea.

<7> kuyavan i'lakiya ma'n'naik pisainthu, namakkup payanpadum madkalangka'lai akka'raiyoadu seyki'raan; orea ma'n'naik ko'ndu thaan nalla vakaiyilum maa'raana vakaiyilum payanpaduki'ra paa'ndangka'laich seyki'raan. ivat'ru'l ovvon'rum evvakaiyil payanpada vea'ndumena ma'n'naal vanaiyum kuyavanea theermaanikki'raan.

<8> si'rithu kaalaththi'rku munpu ma'n'naal u'ndaakkappattuth thanakkuk kadanaakath tharappatta aanmaavai innum si'rithu kaalaththi'rku'l thiruppik kaiya'likkumpoathu, thaan edukkappatta ma'n'nukkea thirumpippoakap poaki'ra inthak kuyavan vee'naay uzhaiththu athea ma'n'nilirunthu oar a'rpa theyvaththai uruvaakkuki'raan.

<9> ivvaa'rirunthum, avan thaan saakavea'ndiyavanea enpathaiyum, than vaazhkkai mikak ku'rukiyathu enpathaiyum e'n'nip paarkki'rathillai; aanaal, pon, ve'l'liyaal vealai seypavarka'loadu poattiyiduki'raan; piththa'laiyil vealai seyki'ravarka'laip poal seyya muyalki'raan; poali uruvangka'laich seyvathu thanakku makimaiyena ninaikki'raan.

<10> avan u'l'lamoa ve'rum saampalthaan; avanathu nampikkai puzhuthiyilum thaazhvaanathu; avan vaazhvu ka'lima'n'nilum eenamaanathu.

<11> eanenil thannai uruvaakkiyavarum, thanakkoar aat'ralmikka aanmaavai a'liththu thanakku'l uyiru'l'la aaviyai vittavarum yaarenpathai avan a'rinthu ko'l'lavillai.

<12> avanoa nam vaazhvai oru vi'laiyaatten'rum, pa'nam searkkakkoodiya oru thiruvizhaach santhaiyen'rum ninaikki'raan, oruvan evvakaiyilum- izhivaana vazhiyilung kooda pa'nam searkkalaam enpathu avanathu karuththu.

<13> udaiyak koodiya paa'ndangka'laiyum silaika'laiyum nilaththin ma'n'naal thaan seyyum poathu, thaan paavang kattikko'lki'rathai inthamanithan mat'rellaaraiyum vida mika nan'raaka a'rinthirukki'raan.

<14> um makka'lai odukkiya pakaivarka'l anaivarum, a'riyaak kuzhanthaiyai vida a'riveenaraayum, irangkath thakkavarka'laayum irukkin'ranar.

<15> eanenil ka'nka'laal paarkkavoa mookkinaal moochchu vidavoa kaathuka'laal keadkavoa viralka'laal thottu'naravoa kaalka'laal nadakkavoa iyalaatha pu'ravinaththaarin silaika'laiyellaam theyvangka'l ena ivarka'l e'n'nivanthanar;

<16> avat'raich seythavan ve'rum manithanea; avat'rai uruvaakkiyavan uyiraik kadanaakap pet'ravan; aanaal thannaiyoththa oru theyvaththai entha manithanaalum seyya iyalaathu.

<17> avanoa saakakkoodiya manithan; akkiramam ni'raintha than kaika'laal avan seyvathoa oar uyirat'ra uruvam; thaan va'nangkuki'ra silaika'lai vida avan evva'lavoa mealaanavan; eanenil avanukku uyiru'ndu avat'rukkoa orupoathum uyirillai.

<18> mikuntha ve'ruppukkuriya vilangkuka'laik kooda va'nangkuki'raarka'l; a'rivillaatha mirukangka'linum avai thaazhnthavai.

<19> mirukangka'l en'ra a'lavilum virumpip paarkkakkoodiya azhaku kooda avat'rin thoat'raththil illai; avat'raik kadavu'l mathikkavumillai, aaseervathikkavumillai.

[gnaana aakamam 16]

<1> aathalaal antha manitharka'l avat'raip poan'ra uyirinangka'laaleayea thakkavaa'ru tha'ndikkappattaarka'l; mirukangka'lin perungkoottaththaal vathaikkappattaarka'l.

<2> iththakaiya tha'ndanaikkup pathilaaka neer um makka'lukkup parivea kaattineer; avarka'l aavalaal virumpiya suvaimikuntha kaadaika'lai avarka'lukku u'n'nakkoduththeer.

<3> ekipthiyar u'navu aruntha virumpiya poathilum, avarka'l meal eavappattavai mattil u'ndaana aruvaruppaal avarka'lukku u'navin mealiruntha naattamea at'ruppoayit'ru; aanaal um makka'loa ku'rukiya kaalam varunthina pin vayi'raarap palsuvaiyu'navai u'ndaarka'l.

<4> eanenil kodumai seyki'ravarka'lukku ni'rai seyya iyalaatha pat'raakku'rai varavea'ndiyirunthathu; um makka'lukkoa avarka'ludaiya pakaivarka'l evvaa'ru vaathikkappadukin'ranar en'ru mattum kaatta vea'ndiyirunthathu

<5> um makka'lmeal kodiya vilangkuka'l kadugnseet'raththoadu paayntha poathu, naupnthu vantha nachchup paampuka'lin kadiyaal avarka'l azhinthuko'ndiruntha poathu.

<6> umathu sinam i'ruthivarai neediththuvidavillai. thirunthuvatha'rkaakach sila kaalamea avarka'l thollaiyut'ranar; pi'raku, um thiruchsattaththin katta'laiyai avarka'lukku ninaivootta meedpin adaiyaa'lamon'raip pet'ruk ko'ndanar.

<7> appoathu athan pakkam thirumpiyavanukku avan paarththa poru'l nalantharavillai, anaivarkkum meedparaana neerea nalanthantheer.

<8> enthath theemaiyilirunthum viduvikki'ravar neerea enpathai ithanaalum engka'l maat'raarkku e'npiththeer.

<9> avarka'loa vettukki'lika'laalum eekka'laalum kadiyu'ndu seththaarka'l; thangka'laik ku'namaakkik ko'l'la avarka'lukku vazhiyillai; iththakaiya tha'ndanaika'l kidaiththal avarka'lukkuth thakum.

<10> aanaal nachchup paampuka'lin pa'rka'laal kooda um makka'lai veezhththa mudiyavillai: umathu irakkam avarka'lukku uthaviyaay vanthu ku'nappaduththit'ru.

<11> um vaakkuka'lai avarka'lukku ninaivoottavea avarka'l avvaa'ru kadikkappattanar; aanaal udanea ku'namaakkappattanar; aazhntha ma'rathiyil moozhki avarka'l um parivai u'naraamal poayvidaathapadi ivvaa'ru nadanthathu.

<12> pachchilaiyoa marunthoa avarka'lukku nalantharavillai; aa'ndavarea anaiththaiyum ku'namaakkum um vaarththaiyea nalanthanthathu.

<13> vaazhvum saavum umakkuk kattuppattavai; manitharka'laik keezhuluka vaayil varai ko'ndu sen'ru thirumpak kootti varuki'ravar neerea.

<14> manithanoa than theeya ku'naththaal saavai varuvikkalaam; aanaal pirinthu vitta aaviyai mee'ndum ko'ndu varavoa, adaipatta aanmaavai viduvikkavoa avanaal iyalaathu.

<15> umathu kaiyilirunthu thappuvathu iyalaatha on'ru.

<16> ummai a'rinthuko'l'la ma'ruththuvitta pollaathavarka'l; umathu kaivanmaiyaal vathaikkappattaarka'l; ve'l'lap perukkaalum kalmazhaiyaalum kadumpuyalaalum thunpu'ruththappattuth theeyaal mut'rilum erikkappattanar.

<17> ellaavat'raiyum vida nampamudiyaathathu ethuven'raal, anaiththaiyum tha'niyach seyyum tha'n'neeril antha neruppu a'naiyaamal innum mikuthiyaay erinthathu thaan. eanenil iya'rkai muzhuvathumea neethimaanka'lukkaakap poaraaduki'rathu.

<18> akkiramika'lukku ethiraaka anuppappatta uyirka'lai eriththu vidaathapadikku neruppu than analaich silavea'laika'lil ku'raiththuk ko'ndathu; kadavu'lin tha'ndanaith theerpputhaan thangka'lai viratti varuki'rathu enpathai avarka'l ka'nda'riyavea avvaa'ru nadanthathu.

<19> akkiramam ni'raintha naattin vi'laichchalai azhikkavea, mat'rum silavea'laika'lil tha'n'neerin naduvilum neruppu than aat'ralinum mikuntha veppaththoadu erinthathu.

<20> ivat'rukku mut'rilum maa'raaka, um makka'lukku vaanathootharka'lin u'navaith thanthu u'npiththeer. evvakai inimaiyum suvaiyum thannu'l ko'nda u'navai avarka'ludaiya uzhaippillaamaleayea vi'n'nakaththilirunthu avarka'lukku u'n'nath thantheer.

<21> neer koduththaru'liya antha u'navu um pi'l'laika'l mattil umakku'l'la inimaiyaik kaattit'ru; eanenil u'npavanin suvaiyu'narvukkeat'ravaa'ru maa'ri avanavan virumpiyavaa'ru suvai thanthathu.

<22> kalmazhaiyin poathu erinthu thoo'ralil sudarvitta neruppu thaan maat'raarudaiya vi'laichchalka'lai azhiththathu en'ru a'rinthu ko'l'lavea, paniyum panikkattiyum urukaamal theeyin vemmaiyaith thaangkina.

<23> aanaal athea neruppu neethimaanka'lai u'npikkumpadikkuth thanathu iyalpaana vemmaiyaiyum ma'ranthu vittathu.

<24> padaiththavaraana umakku oozhiyam seyki'ra padaippup poru'l akkiramika'laith tha'ndikka munaippoadu muyalki'rathu; ummai nampinavarka'lukkup parivoadu tha'larnthu kodukki'rathu.

<25> aathalaal thaan avvu'navum munnaa'lil theavaippattavarka'lin aavalukkeat'ravaa'ru u'navaaki anaivaraiyum u'npikka virumpiya um thiruvu'laththai ni'raiveat'rit'ru.

<26> ithaik ko'ndu aa'ndavarea, um anpaip pet'ra um makka'l, manithanai u'npippathu vayalil vi'lainthavaiyan'ru, aanaal umathu vaarththaiyea ummai nampinavarka'laik kaappaat'ruki'rathu enpathai a'rinthuko'ndaarka'l.

<27> ethu neruppinaal azhikkap padavillaiyoa athu kadanthu sellum kathiravano'liyaal e'lithil soodaaki urukit'ru;

<28> kathiravan ezhumunpea ezhunthu umakku nan'ri koo'ravum, vaika'rai vea'laiyil ummaip paarththu man'raadavum vea'ndumen'ru ithanaal u'narththappattathu.

<29> eanenil nan'ri kettavanin nampikkai ku'lir kaalaththup pani poal urukividum; payanat'ra tha'n'neer poal oadi vee'naakum.

[gnaana aakamam 17]

<1> ummudaiya theerppuka'l mika meanmaiyaanavai, sollaal vi'lakka mudiyaathavai; aathalaal thaan kat'ruth the'liyaatha aanmaakka'l thava'rip poayina;

<2> pollaathavarka'l parisuththa makka'linaththaith thangka'lukkuk keezhppaduththi vittathaaka e'n'niyiruntha poathu avarka'l thaamea kaariru'lin adimaika'laakavum nee'nda iravin kaithika'laakavum thangka'l veeduka'lil adaipattu mudivillaap paraamarippukkup pu'rampaakkap pattavarka'laayk kidanthaarka'l.

<3> mealum, ma'rathiyennum iru'ladarntha thiraiyin pinnaal thangka'l ma'raivaana paavangka'lil ma'rainthu ko'ndathaaka e'n'nik ko'ndiruntha avarka'l, achchaththaal kalangki nadunadungkiyavarka'laayk kodiya kaadchika'laal thikilut'ruch sitha'ru'ndaarka'l.

<4> avarka'l pathungkik kidantha u'l'la'raika'l kooda avarka'lai achchaththinin'ru kaappaat'ravillai: thikiloottum pearolika'l avarka'laich sut'rilum maruttina; vaadiya mukangka'loadu thoan'riya thuyara aavika'l thenpattana.

<5> neruppin aat'ralaalum ve'lichcham kodukka mudiyavillai; vi'nmeenka'lin o'limikuntha sudarka'laalum antha achchantharum iravin iru'lai neekkamudiyavillai.

<6> thaanea pat'riyerinthu thikilu'ndaakkum theeyaith thavira vea'rethuvum avarka'l munnaal thoan'ravillai; avarka'loa thikilpidiththuth thaangka'l paarththavai paaraathavat'rinum nadukkantharupavai en'ru ninaiththanar.

<7> manthiravaathika'lin maayangka'lellaam nakaippukkuriyanavaayina, avarka'l perumai paaraattiya gnaanam ea'lanaththukku'l'laayit'ru.

<8> eanenil varunthi vaadina u'l'laththinin'ru achchaththaiyum thikilaiyum akat'ruvathaaka vaakka'liththavarka'lea nakaippukkidamaana achchaththi'rku aa'laaki varunthinar.

<9> kaadchiyeathum avarka'lukkuth thikilu'ndaakkaama'r poayinum, mirukangka'l kadanthu poavathaiyum paampuka'l see'ruvathaiyum keattuth thikilut'ru nadunadungki maa'ndupoanaarka'l; evvakaiyilum thavirkka mudiyaatha kaat'raikkooda ea'rittuppaarkka ma'ruththaarka'l.

<10> theeyavan oru periya koazhai, thaanea thanakkethiraaych saan'ru pakirki'raan manachsaan'rin kuththalukku aa'laaki idarka'laiyellaam mikaippaduththuki'raan.

<11> ini, achcham enpathu pakuththa'rivinidamirunthu varum uthavika'laik kaithu'ranthu viduthalea an'ri vea'ran'ru.

<12> than u'l'laththil nampikkai at'rup poanathaal thaan padum veathanaikkuk kaara'nam yaathen'ra'riyaamal innum mikuthiyaana thunpaththi'rku aa'laaki'raan.

<13> ni'rka, u'nmaiyileayea valimai si'rithum illaathathum, valimaiyat'ra keezhulakin aazhaththilirunthu vanthu kavinthathumaana iravu muzhuvathum avarka'l yaavarum u'rakkaththil aazhnthirukkaiyil,

<14> silavea'laika'lil maaperum peayuruvangka'laal virattappattanar; silavea'laika'lil a'rivizhanthu u'l'langkun'rip poayinar; eanenil ethirpaaraatha thikil avarka'laith thideerena aadko'ndu kalangka vaiththathu.

<15> angkirunthavan ovvoruvanum keezhea vizhunthaan; ivvaa'ru irumpaal seyyappadaatha si'raiyil adaipattuk kidanthaan.

<16> uzhavuththozhil seypavanaayinum idaiyanaayinum, paalainilaththil paadupattu vealai seyyum thozhilaa'liyaayinum, athil akappattuth thavirkka mudiyaatha idukka'n adainthaan;

<17> eanenil anaivarum kaariru'l ennum orea sangkiliyaal kattu'ndanar. seet'raththoadu suzhan'ru varum kaat'rin oasaiyoa, padarntha ki'laika'lilirunthu varum pa'ravaika'lin iniya kuraloa, perukkeduththup paaynthu varum ve'l'laththin thaa'lamoa,

<18> peyarththuth tha'l'lappattu vizhum paa'raika'lin pearoliyoa, thaaviyoadum thenpadaatha vilangkuka'lin oattamoa, mikka kodiya mirukangka'lin karchchanaik katha'raloa, malaika'lin pi'lavuka'linin'ru keadkum ethiroliyoa, ethuvaayinum athu avarka'lai achchaththaal asaiya mudiyaama'r seythu vittathu.

<19> ulaka muzhuvathum pattappakal poal o'lipet'ruth thanakkuriya vealaiyil avanavan eedupattirukka,

<20> ekipthiyarai mattum adarntha kaariru'l padarnthu kavinthuko'ndathu, avarka'lai vizhungkak ku'rikkappatta iru'lin saayal athu; aayinum iru'lai vida avarka'lea avar'lukkuth thaangka mudiyaatha perugn sumaiyaay irunthaarka'l.

[gnaana aakamam 18]

<1> aanaal um parisuththarka'lukku mikuthiyaana o'liyirunthathu; avarka'ludaiya kuralai ekipthiyarka'l keattaarka'l; avarka'lin uruvangka'laiyoa kaa'navillai. thaangka'lut'ra veathanaika'lai avarka'l u'raathathaal avarka'laip pea'rupet'ravarka'l en'ru e'n'ninar.

<2> munpu innalka'lukku aa'laakkappattirunthum, ippozhuthu um parisuththarka'l ekipthiyarka'lukkuth thiruppik keduthiyeathum seyyaathathaith ku'riththu ekipthiyarka'l nan'riyu'narvu kaattinar. thaangka'l seytha theemaika'lukkaaka mannippu vea'ndinar.

<3> iru'lukkup pathilaayth theep pizhampaana thoo'n on'rai avarka'lukkuth thantheer. munpin a'riyaatha vazhiyil athu avarka'lukku vazhi kaattit'ru; makimai porunthiya paya'naththi'rku aththoo'n vemmai tha'nintha kathiravan poal irunthathu.

<4> thiruchsattaththin azhiyaatha o'li um makka'l vazhiyaay ulaki'rku a'likkappada vea'ndiyirunthathu; avarka'lai ekipthiyar si'raiyil adaiththu vaiththathaal, ivarka'l ve'lichcham pe'raamal iru'lil adaikkappadavea'ndiyathu niyaayamea.

<5> avarka'l um parisuththarka'lin kuzhanthaika'laik kollath theermaaniththa poathu, oru kuzhanthai mattum kaividappattu athan pin kaappaat'rappattathu; avarka'laith tha'ndippatha'rkaaka avarka'lin perunthokaiyaana kuzhanthaika'lai maayththuvitteer; avarka'l anaivaraiyum peruve'l'laththaal orumikka moozhkadiththuvitteer.

<6> thaangka'l nampikkai vaiththiruntha vaakku'ruthika'lai meyyaakavea a'rinthu avat'ril thu'nivoadu makizhnthirukkumpadikku engka'l thanthaiyarkku avviravu munpea a'rivikkappattirunthathu.

<7> neethimaanka'lin viduthalaiyaiyum avarka'ludaiya pakaivarka'lin azhivaiyum um makka'l ethirpaarththu ko'ndu thaan irunthaarka'l.

<8> engka'l pakaivarka'laith tha'ndiththa antha orea seyalaal engka'lai ummidam azhaiththu makimaip paduththineer.

<9> nallavarka'lin parisuththa makka'l ma'raivil palika'l thanthanar; nanmaika'laayinum theemaika'laayinum avat'raich sarinikaraakap pakirnthuko'lvoam en'ru solli, i'raivanathu thiruchsattaththi'rkup parisuththarka'l udanpattanar; thanthaiyarka'lin pukazhppaadalka'laip paadip poat'rinar.

<10> pakaivarka'l katha'riyazhum kuralka'l ethiroliththana; thangka'l kuzhanthaika'lukkaaka avarka'l pulampiyazhuthathu engkum paravit'ru.

<11> adimaiyum avan thalaivanum orea vakaiyil tha'ndikkappattanar; pothumakka'lum arasanum orea thunpaththi'rku aa'laayinar.

<12> e'n'niladangkaatha pearka'l orea vakaich saavukkudpattu ellaarum on'raaka madinthu kidanthanar; uyiroadirunthavarka'laal seththu madinthavarka'laip puthaikkak kooda iyalavillai; orea nodiyil avarka'l inaththaaru'l thalaisi'ranthavarka'l ellaarum maaynthu poanaarka'l.

<13> manthiravaathika'lin so'rka'lukkuch sevimaduththu avarka'l ethaiyumea nampa ma'ruththuvittaalum, avarka'ludaiya thalaippea'ruka'l kollappatta poathu, um makka'l kadavu'lin pi'l'laika'l enpathai eat'rukko'ndanar.

<14> ellaam aazhntha amaithiyil adangkiyirukkaiyil, iravu vea'laiyil paathi kadanthapin na'l'liravu nearaththil,

<15> umathu ellaam valla vaarththai vi'n'nakaththilu'l'la arasa ariya'naiyai vittuk ki'lampi agnchaa negncham padaiththa poar veeranaip poal azhivukkenak ku'rikkappatta naattin naduvil paaynthathu.

<16> umathu ka'ndippaana katta'laiyaakiya kooriya vaa'laik kaiyileanthi, vanthu nin'ru ulaka muzhuvathaiyum saavinaal nirappit'ru; ma'n'nulakil kaaloon'ri vi'n'nakaththaith thodumpadi nin'rathu.

<17> appoathu udanea thikilu'ndaakkum kanavuk kaadchika'l avarka'laik kalangka adiththana; ethirpaaraatha pearachchangka'l avarka'laip peediththu varuththina.

<18> ingkoruvanum angkoruvanum kut'ruyiraay vizhum poathu thaangka'l madivathan kaara'naththaith theriyappaduththuvaarka'l.

<19> eanenil thaangka'l anupaviththa veathanaika'lin kaara'naththai avarka'l therinthu ko'l'laamal saakaathapadi avarka'l munpu ka'nda kanavuk kaadchika'lea athai avarka'lukku munna'riviththana.

<20> saavin thunpam neethimaanka'lukkum vanthut'rathu; paalai nilaththiliruntha makka'l koottaththaik ko'l'lai noay thaakkit'ru; aayinum umathu sinam thodarnthu needikkavillai.

<21> eanenil kut'ramat'ravar oruvar makka'lukkaakap parinthu peasi man'raada virainthaar; thamathu thiruppa'niyennum padaikkalaththaith thaangki, man'raattaiyum parikaaraththi'rkaana thoopaththaiyum eanthi, um sinaththaith thaduththu nin'ru azhivai mudivu'rach seythaar. ithanaal avar um oozhiyar enpathaik kaattinaar.

<22> udalin valimaiyaaloa padaikkalangka'lin aat'ralaaloa, avar umathu aaththiraththaith thaduththu ni'ruththavillai; aanaal engka'l thanthaiyarkku a'likkappatta vaakku'ruthika'laiyum udanpadikkaika'laiyum ninaivoottith tham vaarththaiyaal anthath tha'ndanaith thoothanaith thaduththu ni'ruththinaar.

<23> seththavarka'l oruvar meal oruvar vizhunthu ea'rkenavea oru kuviyalaakik ko'ndirukkum poathu, avar ku'rukkittuk kadugn sinaththaith thaduththu ni'ruththi uyiroadirukki'ravarka'lidam poakaamal seythu vittaar.

<24> avar a'ninthiruntha nee'nda angki ulaka muzhuvathaiyum ku'riththu nin'rathu; athiliruntha maa'nikkak kalvarisai naankilum moothaathaiyarin makimaiyaana peyarka'l po'rikkappattirunthana; avar thalaiyiliruntha ma'nimakudaththil umathu maadchimikkath thiruppeyarum varaiyappattirunthathu.

<25> azhivu vi'laikkum thoothan ivat'raith ka'ndu achchaththaal pinvaangkikko'ndaan; eanenil ummudaiya sinaththinaal avva'lavu soathikkappattathea avarka'lukkup poathumaana tha'ndanaiyaay irunthathu.

[gnaana aakamam 19]

<1> pollaathavarka'laiyea irakkamat'ra kadugnsinam i'ruthi varaiyil thaakkith thunpu'ruththit'ru; eanenil avarka'l pi'raku enna seyvaarka'l enpathaik kadavu'l ea'rkenavea a'rinthirunthaar;

<2> epireayarka'lukkup pu'rappattuppoaka vidai koduththuvittu, avarka'lai ve'liyea'rumpadi viraivu paduththiya athea ekipthiyar pi'raku thangka'l manaththai maat'rik ko'ndu avarka'laip pinnaaleayea thuraththi varuvar enpathai a'rinthirunthaar.

<3> ekipthiyar thangka'lu'l seththavarka'lin kalla'raika'lil pulampi, avarka'lukkaaka innum thukkam ko'ndaadik ko'ndirukkaiyileayea mat'roru madamaiyaana theermaanam seythu ko'ndu, munpu ve'liyea'rumpadi yaarai man'raadi va'rpu'ruththinaarka'loa avarka'laiyea thappiyoadum adimaika'lai virattuvathu poal pinnaaleayea thuraththik ko'ndu poanaarka'l.

<4> avarka'ludaiya nadaththaikkup poruththamaana vithiyea avarka'lai intha mudivukku varumpadi seythathu; ea'rkenavea nadanthathaiyellaam ma'rakkach seythathu; avarka'ludaiya veathanaika'lil ku'raiyaayiruntha tha'ndanaiyai ni'raivu seyyavea ivvaa'ru nadanthathu.

<5> ivvaa'ru um makka'l viyappukkuriya vakaiyil kadalaik kadanthanar; avarka'lin pakaivarka'loa puthumaiyaana vakaiyil saavaik ka'ndanar.

<6> um pi'l'laika'l idaiyoo'rin'rik kaakkappadumpadikku ummudaiya katta'laika'lukkuk keezhppadinthu padaippu muzhuvathum than iyalpil puthithaaka uruppet'rathu.

<7> avarka'lathu paasa'raikkuk kaarmeakam nizhal koduththathu; munpu tha'n'neeriruntha idaththil ippozhuthu ularntha tharai thoan'rit'ru; sengkadalil semmaiyaana vazhiyum moathiyadikkum alaika'linoodea pulthidalum u'ndaayina.

<8> umathu kaiyaal kaappaat'rappattavarka'l oarinamaay avvazhiyea kadanthu sen'ranar; viyappukkuriya vinthaich seyalka'laik ka'ndu ko'ndea poayinar.

<9> nalla meaychchalaik ka'nda kuthiraika'laip poal makizhnthu, aattuk kuttika'laip poal thu'l'lik ko'ndu thangka'lai meetta aa'ndavaraakiya ummaip pukazhnthaarka'l;

<10> thaangka'l anniyaraakak kudiyiruntha naattil nikazhnthavat'rai innum ninaivil vaiththirukki'raarka'l; vilangkinangka'lukkup pathilaakath tharaiyaanathu kosukka'laith thoat'ruviththathaiyum, aa'ruka'lilirunthu meenka'lukkup pathilaakath thava'laik koottangka'l pu'rappattathaiyum avarka'l ma'rakkavillai.

<11> pinpu suvaiyaana i'raichchiyu'navu vea'ndumena avarka'l viruppang ko'ndu keatta poathu, 'puthiyathoru vakaiyil pa'ravaika'l u'ndaavathai avarka'l ka'ndaarka'l.

<12> avarka'ludaiya viruppaththai ni'raivu seyyak kadalilirunthu kaadaika'l ezhunthu vanthana! idiyoasaiyin pearadaiyaa'langka'l mun sella paavika'lmeethu tha'ndanaika'l vizhunthana; thaangka'l seytha akkiramangka'lukkaaka neethiyaana mu'raiyil thaan thunput'raarka'l.

<13> eanenil anniyarka'l meethu mikuthiyaana vanmaththai ekipthiyar ko'ndirunthaarka'l. soathoam nakaraththaar anniyarka'l thangka'lidam vantha poathu avarka'lukku idam kodukka ma'ruththaarka'l; intha ekipthiyaroa thangka'lukku nanmai seytha virunthinarai adimaika'laaka aakkivittaarka'l.

<14> athumattuman'ru; mun sollappattavarka'l muthalilirunthea anniyarka'lidam ve'ruppuk ko'ndirunthaarka'l- atha'rkaaka avarka'lukkuth tha'ndanai kidaikkaama'r poakaathu-

<15> aanaal ivarka'l appadiyillaiyea: muthalil mikuntha makizhchchiyoadum aaravaaraththoadum anniyarai eat'ruk ko'ndu vittu, avarka'laiyum thangka'laip poal sama urimaiyu'l'lavarka'laay aakkiya pi'rakum kodiya veathanaika'l thanthu avarka'laith thunpu'ruththinaarka'l.

<16> mun sonnavarka'l neethimaanin kathavarukil aanathu poalavea, ivarka'lum kavviya kaariru'laal soozhappattuk ka'npaarvaiyai mut'rilum izhanthu poayth thaththam kathavaith thadavip paarththu vazhi theada muyan'ranar.

<17> kinnaraththil suruthika'l thaangka'l maa'raamalea irunthu ko'ndu pa'n'nin iyalpai maat'ruvathu poalavea, iya'rkaiyin aat'ralka'lum seythana. nikazhnthavat'raik ka'ndu ivvu'nmaiyaith the'livaaka a'rinthu ko'l'lalaam.

<18> nilaththil vaazhum vilangkuka'l neervaazh vilangkuka'laaka maa'rina; neenthith thiriyum uyirinangka'l nilaththi'rku ea'rivanthana.

<19> tha'n'neerilum neruppu than iyalpaana aat'ralaik ko'ndirunthathu; tha'n'neerum theeya'naikkum than iyalpai ma'ranthu vittathu.

<20> maa'raaka, nerupputh tha'nal thanakku'l nuzhaintha uyirinangka'lin menmaiyaana sathaiyaik koodach sutterikkaamal vittu vittathu; panikkattiyaip poala mika e'lithil urukip poakum antha vi'n'naka u'navaiyum neruppu urukkavillai. aam, aa'ndavarea, ellaa vakaiyilum um makka'lai neer meanmaippaduththineer; makimaippaduththineer; ekkaalaththilum evvidaththilum neer avarka'laip pu'rakka'nikkaamal thu'nai nin'reer.

 

 

No comments:

Post a Comment