Sunday 20 November 2022

1 saamuveal aakamam

[1 saamuveal aakamam 01]

<1> epiraayeem en'ra malaiyil soppeem ena azhaikkappatta raamaaththaayeem ooraanaakiya oru manithan irunthaan. avan peyar ealkaanaa. avan eroavaam makan; ivan eliyoo makan; ivan thoayu makan; ivan epiraayeem koaththiraththaanaana soopudaiya makan.

<2> avanukku iru manaivika'l: oruththiyin peyar annaa, mat'roruththiyin peyar penennaa. penennaavukkup pi'l'laika'l irunthanar. annaavukkoa pi'l'laika'l illai.

<3> ammanithan ku'rikkappatta naadka'lil seanaika'lin aa'ndavarai vazhipadavum, avarukkup pali seluththavum than oorinin'ru seeloavukkup poavaan. ealiyin puthalvar oapni, pineasu iruvarum angkea aa'ndavarin kurukka'laay irunthanar.

<4> oru naa'l ealkaanaa pali seluththiya pin appaliyin pangkuka'laith than manaivi penennaavukkum, ava'ludaiya puthalvar puthalviyar ellaarukkum koduththaan.

<5> annaavukkoa oru pangku koduththaan. thaan annaavukku anpu seythu vanthathaip pat'ri varunthinaan. aa'ndavaroa ava'lai maladiyaakkiyirunthaar.

<6> ava'ludaiya sakka'laththi ava'lai varuththi mikavum thunpappaduththuvaa'l. aa'ndavar ava'lai maladiyaakkiyirunthathaip pat'riyea palamu'rai ava'lai easuvaa'l.

<7> aa'ndavarin aalayaththi'rkup poaka vea'ndiya kaalam varumpoathellaam aa'nduthoa'rum avvaa'ru seyvaa'l; ava'laip parikaasam seyvaa'l. aakavea annaa azhuvaa'l; u'n'namaattaa'l.

<8> ithanaal ava'l ka'navan ealkaanaa ava'lai noakki, "annaa, ean azhuki'raay? ean saappidaathirukki'raay? ean un u'l'lam thunpappaduki'rathu? paththup pi'l'laika'lai vida unakku naan mealan'roa?" enpaan.

<9> annaa seeloavil u'ndu kudiththa pin ezhunthaa'l. eali en'ra kuru aa'ndavarin aalayaththu vaasa'rpadi mun iruntha irukkaiyil amarnthiruntha poathu,

<10> annaa thuyaram ni'rainthava'laay vekuvaay azhuthu aa'ndavarai noakki,

<11> seanaika'lin aa'ndavarea, um adiyaa'lin thunpaththaik ka'n'noakkip paarum. um adimaiyai ma'ravaathu ninaivu koorntharu'lum. um adiyaa'lukku oar aa'n kuzhanthaiyaik koduththaal, avanai avan vaazhnaa'l muzhuvathum aa'ndavarukku oppuk koduppean. savarakkaththi avan thalai meal padaathu" en'ru poruththanai seythu ko'ndaa'l.

<12> ava'l aa'ndavar thirumun athikam vea'ndikko'ndirukka, eali ava'lathu vaayaik kavanikka nearittathu.

<13> eanenil, annaa than manathukku'l'lea peasuvaa'l. ava'l uthaduka'l mattum asainthana; aanaal kural oli keadkappadavillai. ava'l kudive'riyil iruppathaaka eali e'n'ni,

<14> ava'lai noakki, "eththanai kaalam kudive'riyil iruppaay? unakkup poathai tharum thiraadchai irasaththaik kogncham serikkumpadi vidak koodaathaa?" en'raar.

<15> annaa ma'rumozhiyaaka, "kuruvea appadiyan'ru, naanoa mikavum apaakkiyavathi. thiraadchai irasaththaiyoa, poathai tharum vea'ru ethaiyumoa naan kudikkavillai. en aanmaavai aa'ndavar thirumun thi'ranthu kaattinean.

<16> peliyaal puthalvika'lil oruththiyaaka adiyaa'lai e'n'na vea'ndaam. eanenil, en thunpa thuyaraththin mikuthiyaal naan ithuvarai peasinean" en'raa'l.

<17> appoathu eali, "israayealin aa'ndavaridaththil nee keatta man'raattai avar unakkuth thantharu'lvaar. nee samaathaanamaayp poay vaa" en'ru pathil uraiththaar.

<18> ava'loa ma'rumozhiyaaka, "um adiyaa'l meal umathu aru'l iruppathaaka" en'raa'l. mealum appe'n than illam sen'ru saappittaa'l. atha'rkup pin ava'l mukam thukkamin'ri irunthathu.

<19> avarka'l athikaalaiyil ezhunthu, aa'ndavarai vazhipattapin pu'rappattu raamaaththaavilu'l'la tham veettukku vanthu searnthanar. mealum ealkaanaa than manaivi annaavoadu koodinaan. aa'ndavar ava'l meal irakkam ko'ndaar.

<20> u'nmaiyil, sila naa'l kazhiththu annaa karuvut'ru oru makanaip pet'raa'l. aa'ndavaridaththil avanaik keattu adaintha padiyaal, avanukkuch saamuveal en'ru peyarittaa'l.

<21> mealum, ava'l ka'navan ealkaanaa than veettaar anaivarudanum aa'ndavarukku vazhakkamaana paliyaiyum than poruththanaiyum seluththap poanaan.

<22> annaa avanudan poakavillai; ava'loa, "pi'l'lai paalkudi ma'rakkum varai naan poakamaattean" en'rum, "athan pi'raku avanai aa'ndavarukku oppuk kodukkavum, avan eppozhuthum angku irukkavum pi'l'laiyaik koottik ko'ndu poavean" en'rum than ka'navanukkuch sonnaa'l.

<23> ava'l ka'navan ealkaanaa ava'lai noakki, "unakku nalam en'ru thoan'ruki'rapadiyea sey; pi'l'lai paalkudi ma'rakkum varai iru. aa'ndavar tham vaakkai ni'raiveat'ra man'raaduki'rean" en'raan. aakavea annaa veettil thangkivittaa'l. pi'l'lai paalkudi ma'rakkum varai avanaip paalootti va'larththaa'l.

<24> paalkudi ma'ranthapin annaa thannudan moon'ru kan'ruka'laiyum moon'ru marakkaal maavaiyum oru saadi thiraadchai irasaththaiyum eduththuk ko'ndu seeloavilu'l'la koayilukkuth than makanai eduththukko'ndu poanaa'l; pi'l'laiyoa mikach si'riyavanaay irunthaan.

<25> avarka'l oru kan'raip paliyittapin pi'l'laiyai eali enpavaridam oppadaiththanar.

<26> annaa avarai noakki, "kuruvea, neer uyiroadu iruppathu eppadi u'nmaiyoa, appadiyea u'nmaiyaakach solki'rean: ingku nin'ru umakku mun aa'ndavarai man'raadi vantha appe'n naanea.

<27> ippi'l'laikkaaka man'raadinean; aa'ndavarum en man'raattaik keattaru'linaar. aakavea, ivanai aa'ndavarukku oppukkoduththean; ivan vaazhnaa'lellaam aa'ndavarukkuch sonthamaay iruppaan" en'ru sonnaa'l. pi'raku avarka'l angku aa'ndavarai vazhipattanar. annaa vea'ndikko'nda sepamaavathu:

[1 saamuveal aakamam 02]

<1> aa'ndavaridaththil en ithayam akka'likkin'rathu. en aa'ndavaraal en aat'ral uyarvadainthu'l'lathu. en pakaivarkku ethiraaka en vaay thi'rakkappattathu; eanenil umathu meedpinaal naan akamakizhnthean.

<2> aa'ndavaraippoala thooyavar illai; ummaiyan'ri vea'ru oruvarum illai; nam kadavu'lukku i'naiyaana vallamai u'l'lavarum illai;

<3> maadchimaippaduththik ko'ndu meanmaiyaanavat'raippat'ri neengka'l athikam peasa vea'ndaam. pazhaiyana ungka'l seviyinin'ru akalattum. eanenil aa'ndavar anaiththaiyum a'rintha i'raivan. e'n'nangka'l ellaam avarukkuth therinthirukkin'rana.

<4> valiyoarin vil mu'rinthu poanathu; valimaiyat'roar valimaiyut'ranar.

<5> munpu ni'raivu ko'ndirunthavarka'l u'navi'rkaakak koolikku amarnthanar; pasiththirunthavarka'loa pasi theernthanar. maladi pala makka'laip pet'raa'l; pala pi'l'laika'laip pet'rava'loa palaveenamut'raa'l.

<6> aa'ndavar uyiraip pa'rikki'raar; uyiraik kodukki'raar. paathaa'langka'lukkuk ko'ndu poaki'raar; athinin'ru mee'ndum ko'ndu varuki'raar.

<7> aa'ndavar e'liyavanaakkuki'raar; selvaraakkuki'raar. thaazhththuki'raar; thirumpavum uyarththuki'raar.

<8> perumakka'ludan amarnthu pukazh ariyanai ea'ra eazhaiyaith thoosiyinin'rum, e'liyoanaik kuppaiyinin'rum uyarththuki'raar. poomiyin adiththa'langka'l aa'ndavarukkuch sontham, avat'rin meal ulakai ni'ruvinaar.

<9> avar tham punitharka'lin paathangka'laik kaappaar. theeyavar iru'lil maunamaay iruppar; eanenil, manithan than valimaiyaik ko'ndu thannaith thidappaduththik ko'l'lamaattaan.

<10> aa'ndavarin ethirika'l avarukku agnchi nadungkuvar. avar vi'n'nilirunthu avarka'l meal idi idikkach seyvaar. aa'ndavar poomiyin ellaika'laith theervaiyiduvaar; athan aadchiyaith tham arasanukkuk koduppaar. tham ki'risthuvin vallamaiyai uyarththuvaar."

<11> pinpu, ealkaanaa raamaaththaavil u'l'la than veetti'rkuth thirumpip poanaan. pi'l'laiyoa aa'ndavar thirumun eali en'ra kuruvin munnilaiyil oozhiyam seythu vanthaan.

<12> aanaal ealiyin puthalvarka'l aa'ndavaraip porudpaduththaathu peliyaalin puthalvarka'laay irunthanar.

<13> makka'lpaal namakku u'l'la kadamaika'laik kurukka'l ni'raiveat'ravillai. aanaal paliyidum vea'laiyil i'raichchi veakum poathu kuruvin oozhiyan evanaavathu moon'ru palludaiya kokkiyaik kai'loadu ko'narnthu,

<14> koppa'raiyilaavathu a'ndaavilaavathu paanaiyilaavathu sattiyilaavathu viduvaan. kokkiyil varuvathai ellaam kuru thamakku eduththukko'lvaar. seeloavi'rku varuki'ra ellaa israayealaridaththum avarka'l ivvaa'rea seyvaarka'l.

<15> paliyin kozhuppai erippatha'rku mun kuruvin oozhiyan vanthu paliyidupavanai noakki, "kuruvukkuch samaikka enakku i'raichchi kodu, ventha i'raichchiyai unnidaththil vaangkamaattean. veakaathathaiyea vaangkuvean" enpaan.

<16> paliyidupavan avanukku ma'rumozhiyaaka, "vazhakkappadi in'ru kozhuppu muthalil erinthu poakattum; pi'raku nee virumpum a'lavukku eduththukko'l" enpaan. oozhiyan avanukkup pathil mozhiyaaka, "appadiyan'ru, ippoathea koduththu vidu; illaavittaal naan valukkattaayamaay eduppean" enpaan.

<17> ivvaa'ru ealiyin puthalvarka'l aa'ndavarin paliyinin'ru makka'lin manaththaik thiruppinar. enavea avarka'ludaiya kut'ram aa'ndavarukku mun mikap periyathaayirunthathu.

<18> si'ruvan saamuveal melliya sa'nal noolaal seyyappatta epoathai uduththikko'ndu aa'ndavar thiru mun pa'nividai seyvaan.

<19> avan thaay avanukku oru si'ru angki thaiththu, vazhakkamaana paliyaich seluththumpadi than ka'navanudan thaan poakaiyil, ku'riththa naadka'lil athaik ko'ndu vanthu koduppaa'l.

<20> mealum eali, ealkaanaavaiyum avan manaiviyaiyum aaseervathiththu, avanai noakki, "nee aa'ndavarukku oppukkoduththa ippi'l'laikkaaka aa'ndavar ippe'n moolam unakku oru vaarisaik koduppaaraaka!" en'raar. avarka'lum thamathu illam eakinar.

<21> aakaiyaal aa'ndavar annaavaich santhiththaar. ava'l karuvut'ru moon'ru puthalvaraiyum ira'ndu puthalvika'laiyum pet'raa'l. si'ruvan saamuveal aa'ndavar thirumun pukazhpet'raan.

<22> aanaal eali muthir vayathinaraana poathu, tham puthalvarka'l israayealar anaivarukkum seythu vantha anaiththaiyum, koodaara vaayilaik kaaththuvantha pe'nka'ludan thakaatha u'ravu vaiththirunthathaiyum kea'lvippattu, avarka'lai noakki,

<23> "ellaa makka'lidamirunthum naan kea'lvippadum ippadippatta izhi seyalai ean seyki'reerka'l?"

<24> en puthalvarea, appadich seyyavea'ndaam; aa'ndavarin makka'l avar katta'laiyai mee'ri nadakkumpadi neengka'l seyvathaaka naan kea'lvippaduvathu nallathan'ru.

<25> oru manithan mat'roru manithanukkuth theemai seythaal kadavu'l avanai mannikka mudiyum; aanaal manithan aa'ndavarukku ethiraakavea theemai seythaal avanukkaaka man'raaduvathu yaar? en'raar. avarka'loa tham thanthaiyin sollaik keadkavillai. atha'rkaaka aa'ndavar avarka'laik kollath thiruvu'lam ko'ndaar.

<26> si'ruvan saamuvealoa va'larnthu munnea'ri aa'ndavarukkum manitharukkum piriyamaanavanaay irunthu vanthaan.

<27> appoathu kadavu'lin manithar oruvar ealiyidam vanthu avarai noakki, "aa'ndavar solluvathaavathu: 'ekipthu naattil paravoan veettil iruntha poathu naam un thanthai veettaarukku nammai ve'lippaduththavillaiyaa?

<28> avarka'l namathu palipeedaththil ea'ravum, namakkuth thoopam kaattavum, nam munnilaiyil epoathai a'niyavum, israayealin ellaak koaththirangka'lukku'l'lum avarka'laik kuruvaaka naam thearnthu ko'ndoam. un thanthai veettaarukku israayeal makka'lin ellaap palika'lilum pangku koduththoam.

<29> aalayaththil oppukkodukkumpadi naam katta'laiyittiruntha em paliyaiyum kaa'nikkaika'laiyum neengka'l kaalaal uthaiththuth tha'l'liyathu ean? nam makka'laakiya israayealin ellaap palika'lilum munthinavat'rai neengka'l u'n'numpadi, nammai vida un pi'l'laika'lai athikamaay mathiththaayoa?'

<30> aakaiyaal israayealin kadavu'laakiya aa'ndavar solluki'rathaavathu: 'un veedum un thanthai veedum en'ren'rum namathu thirumun oozhiyam seyyumpadi u'ruthiyaakak koo'riyirunthoam; ippoathoa avvaakku nammai vittu akalakkadavathu. aanaal nammai maadchip paduththupavanai naamum maadchip paduththuvoam. nammai pazhippavar pazhikku aa'laavar.

<31> ithoa, naadka'l varum; un veettil vayathu muthirnthoar illaathapadi un puyaththaiyum un thanthai veettin puyaththaiyum vettuvoam;

<32> israayealar meanmaiyut'rirukkaiyil aalayaththil un pakaivarai nee paarppaay; en'ren'rum un veettil muthiyavar iraar.

<33> aayinum un koaththiraththil ellaaraiyum nam peedaththin'ru neekkamaattoam. aanaal un ka'nka'laik kurudaayum un aanmaavaich soarvu'l'lathaayum aakkuvoam. un veettin perumpaaloar aa'laakum poathea i'ranthupaduvar;

<34> opni, pineasu en'ra un iru puthalvarka'lukkum nadakka viruppathea atha'rku adaiyaa'lamaakum: iruvarum orea naa'lil saavaarka'l.

<35> pi'raku nammanathukkeat'rapadi nadakkum piramaa'nikkam u'l'la kuru oruvanai nam viruppappadi ea'rpaduththuvoam. avanukku nilaiththu ni'rkum veedu on'raik katti ezhuppuvoam. avan nam ki'risthuvukku mun ennaa'lum nadappaan.

<36> appoathu nadakkaviruppathaavathu: un veettil egnchiyiruppavan evanum vanthu thanakkaaka vea'ndikko'l'lumpadi solvaan; oru ve'l'likkaasum oru rottiyum oppukkoduppaan; appoathu avan, "naan oruvaay rotti saappidumpadi neengka'l thayavu seythu kuruvukkuriya oru paakaththai enakkuk kodungka'l" en'ru kegnchi man'raaduvaan'" en'raar.

[1 saamuveal aakamam 03]

<1> aanaal si'ruvan saamuveal ealikku munpaaka aa'ndavarukkup pa'nividai seythu vanthaan. annaadka'lil aa'ndavarin vaakku mikavum arumaiyaay irunthathu. ve'lippadaiyaana kaadchiyum illai.

<2> oru naa'l eali thamakku uriya idaththil paduththirukka, ithoa, avarathu paarvai mangkip poayit'ru. avaraal paarkka mudiyavillai.

<3> kadavu'lin vi'lakku a'naikkappadumunpea, kadavu'lin peazhai iruntha aalayaththil saamuveal thoongkik ko'ndirunthaan.

<4> aa'ndavar saamuvealaik kooppittaar. avan ma'rumozhiyaaka, "ithoa, irukki'rean" en'raan.

<5> udanea ealiyin arukil oadi, "ennaik kooppitteerea: ithoa, ni'rki'rean" en'raan. avar "naan kooppidavillai; thirumpip poay thoongku" en'raar. appadiyea saamuveal thirumpip poayth thoongkinaan.

<6> aa'ndavar ma'rumu'raiyum saamuvealaik kooppittaar. saamuveal ezhunthu ealiyin arukea poay, "ennaik kooppitteerea: ithoa, ni'rki'rean" en'raan. eali, "makanea, naan unnai azhaikkavillai; thirumpippoayth thoongku" en'ru pathiluraiththaar.

<7> saamuvealoa aa'ndavarai innum a'riyavillai; aa'ndavarin vaakku avanukku therivikkappattathumillai.

<8> mealum aa'ndavar moon'raam mu'rai saamuvealaik kooppittaar. avan ezhunthu ealiyarukil vanthu,

<9> ennai azhaiththeerea; ithoa, ni'rki'rean en'raan. appoathu aa'ndavar si'ruvanai azhaikki'rathai eali ka'nda'rinthu saamuvealai noakki, "nee poayth thoongku. thirumpavum nee azhaikkappattaal, 'aa'ndavarea peasum; um adiyaan keadki'raan' en'ru solvaayaaka" en'raar. saamuveal thirumpippoayth thanathu idaththil thoongkinaan.

<10> aa'ndavar vanthu saamuveal arukea nin'ru, "saamuveal, saamuveal!" en'ru mun poalavea kooppittaar. saamuveal, "aa'ndavarea, peasum; um adiyaan keadki'raan' en'raan.

<11> aa'ndavar saamuvealai noakki, "naam israayealaridaiyea oru kaariyam seyyavirukki'roam. athu eththanmaiththu en'raal athaik keadpoar anaivarum athirchchi adaivar.

<12> annaa'lil ealiyaip pat'riyum avan veettaippat'riyum naam koo'rinavat'rai ellaam nikazhach seyvoam; thuvakki mudippoam.

<13> eanenil, than puthalvarka'l mathikettu nadanthathai a'rinthirunthum, avan avarka'laik ka'ndikkaathathaal, ak kodumaikkaaka avanaiyum avan veettaiyum en'ren'rum theerppittuth tha'ndippoam en'ru munpea avanukkuth theriviththirunthoam.

<14> aakavea, ealiyin paavaththi'rkup palika'laalum kaa'nikkaika'laalum orupoathum parikaaram seyya mudiyaathu en'ru naam avanudaiya veettukku aa'naiyittoam" en'raar.

<15> saamuveal kaalai varai thoongkiya pin aa'ndavarudaiya aalayaththin kathavuka'laith thi'ranthaan. saamuveal ealikkuth thaan ka'nda kaadchiyaik koo'ra agnchinaan.

<16> eali saamuvealai azhaiththu, "saamuveal, en makanea!" en'raar. atha'rku avan, "ithoa ni'rki'rean" en'raan.

<17> eali avanaip paarththu, "aa'ndavar unnidam peasiyathu enna? on'raiyum ma'raikkaathapadi solla unnai vea'nduki'rean. unakkuch sollappatta vaarththaika'lil ethaiyaavathu nee ennidam ma'raiththaal, kadavu'l unnaith tha'ndippaaraaka" en'raar.

<18> avarukkuch saamuveal ellaak kaariyangka'laiyum o'likkaathu ve'lippaduththinaan. appozhuthu eali, "avar aa'ndavar; avar thamakku nanmai enath thoan'ruvathaich seyvaaraaka" en'ru pathiluraiththaar.

<19> saamuveal va'larnthaan. aa'ndavarum avanudan irunthaar. avar sonna sollil on'rum vee'n poakavillai.

<20> saamuveal aa'ndavarin piramaa'nikkamaana i'raivaakkinar en'ru thaan thuvakkip pethsaapea varai israayealar ellaarum a'rinthu ko'ndanar.

<21> saamuvealukku aa'ndavar muthalil seeloavil thoan'riyathaal avar so'rpadi ma'rumu'raiyum seeloavileayea avanukkuth thoan'ralaanaar. saamuveal israayealar anaivarukkum koo'riyavai ni'raivea'rina.

[1 saamuveal aakamam 04]

<1> annaadka'lil nikazhnthathaavathu: pilisthiyar poarida on'ruthira'ndanar. israayealar pilisthiyaroadu poarukkup pu'rappattu, sanukup paa'raikku arukil paasa'rai amaiththanar. pilisthiyaroa apeak en'ra idaththi'rku vanthu,

<2> israayalearukku ethiraakap poarukku a'nivakuththu nin'ranar. poar thodangkavea, israayealar pilisthiyarukkup pu'rangkaatti oadinaar. appoaril angkumingkum, nilangka'lilum ea'rakku'raiya naalaayiram pear vettu'ndu maa'ndanar.

<3> makka'l paa'laiyaththi'rkuth thirumpi vanthanar. appoathu israayalearukku'l vayathil muthirnthoar, "aa'ndavar pilisthiyarukku mun in'ru nammai ean tha'ndiththaar? aa'ndavarin udanpadikkaip pettiyaich seeloavilirunthu nammidam ko'ndu varuvoamaaka. nam ethirika'lin kaiyinin'ru nammai meedka namathu naduvil athu varuvathaaka" en'ranar.

<4> makka'l seeloavukku aadka'lai anuppinar; angkirunthu keroopim meal amarnthirukkum seanaika'lin aa'ndavarudaiya udanpadikkaip pettiyaik ko'ndu vanthanar. kadavu'lin udanpadikkaip pettiyoadu ealiyin puthalvar opni, pineasu iruvarum irunthanar.

<5> aa'ndavarin udanpadikkaip petti paa'laiyaththi'rku vantha poathu israayealar anaivarum nilam athira aarppariththanar.

<6> pilisthiyar ipperum koochchalaik keattu, "epireayar paa'laiyaththil ipperiya aaravaaraththi'rkuk kaara'nam enna?" en'ru sollik ko'ndanar. aa'ndavarin peazhai paa'laiyaththil vanthirunthathaakap pi'raku a'rinthu ko'ndanar.

<7> pilisthiyar agnchi, "kadavu'l paa'laiyaththi'rku vanthuvittaar" en'ru sollik ko'ndanar. mealum, avarka'l perumoochchu vittu,

<8> "namakkuk keadu vanthut'rathu! neat'rum munthaanaa'lum iththanai makizhchchi irunthathillaiyea! iththanai vallapamu'l'la kadavu'lka'lin kaika'linin'ru nammai meedpavan yaar? paalaivanaththil ekipthu naadu muzhuvathaiyum vathaiththa kadavu'l avarea!

<9> pilisthiyarea, thidamko'ndu aa'nmaiyu'l'lavarka'laay irungka'l; epireayar ungka'lukku adimaika'laay irunthathupoal neengka'l avarka'lukku adimaika'laay iraatheerka'l. thidam ko'ndu poaridungka'l en'ranar."

<10> pilisthiyar poarittanar. israayealar thoalvi adainthanar. anaivarumea thaththam koodaarangka'lukku oadippoayinar. appoathu ka'nakkat'ra pear kollappattanar; israayearil muppathaayiram kaalaad padaiyinar madinthanar.

<11> kadavu'lin peazhaiyum pidippattathu. ealiyin puthalvarka'laakiya opniyum pineasum maa'ndanar.

<12> pegnchamin koaththiraththaan oruvan kizhintha sattaika'lai uduththiyavanaayum, thalaiyil puzhuthi padinthavanaayum an'rea seeloavukku oadivanthaan.

<13> avan varumpoathu eali than irukkaiyil amarnthu vazhiyaip paarththuk ko'ndirunthaar. kadavu'lin peazhaiyaippat'ri avar u'l'laththai achcham aadko'ndirunthathu. ammanithan nakaril nuzhainthapin nadantha poaraippat'rik koo'rinaan; nakar muzhuvathum pulampi azhuthathu.

<14> eali azhukaik kuralaik keattu, "iththanai periya kookkural ean?" en'raar. appoathu ammanithan virainthu vanthu ealikkuch seythiyaik koo'rinaan.

<15> ealikku appoathu tho'n'nut'rettu vayathu. paarvai mangkip poanathaal avaraal paarkka mudiyavillai.

<16> poarinin'ru vanthavan naanea; in'ru padaiyinin'ru oadivanthavan naanea en'ru ammanithan ealikkuch sonnaan. "makanea, enna nadanthathu?" en'ru eali avanaik keattaar.

<17> seythi therivikka vanthavan ma'ru mozhiyaaka, "pilisthiyarukkup pu'ramuthuku kaatti israayealar oadippoanaarka'l; makka'lil palar maa'ndupoanaarka'l. mikavum varuththaththaik kodukkum nikazhchchi ennaven'raal, um iru puthalvarka'laakiya opniyum pineasum i'ranthu pattanar; kadavu'lin peazhai pidipattuvittathu" en'raan.

<18> kadavu'lin peazhai en'ra sollai avan sonnavudanea, eali irukkaiyinin'ru kathavu arukea mallaakka vizhunthu thalai udaiya uyir neeththaar. ivar muthirntha vayathinar; israayealarukku naa'rpathu aa'nduka'laaka neethi vazhangki vanthavar.

<19> avarudaiya marumaka'laakiya pineasin manaivi karuvut'rirunthaa'l; pea'rukaalam nerungkiyirunthathu; kadavu'lin peazhai pidipattathaiyum, than maamanaarum ka'navanum i'ranthupattathaiyum kea'lvippattavudanea thideeren'ru ava'lukku veathanaika'l u'ndaakak kuninthu oru makavai een'reduththaa'l.

<20> ava'l saakum tha'ruvaayil ava'l arukil irunthavarka'l, "agnchaathea, nee oru makanaip pet'raay" en'ranar. ava'l athaik kavanikkavumillai; ma'rumozhi sollavumillai.

<21> kadavu'lin peazhai pidipattuth than maamanaarum ka'navanum i'ranthu poanathaal israayealarai vittup pukazh neengkinathu en'ru solli, than kuzhanthaikku ikaapoath en'ru peyarittaa'l.

<22> kadavu'lin peazhai pidipattathaal israayealarai vittup pukazh neengkinathu" en'ru sonnaa'l.

[1 saamuveal aakamam 05]

<1> pilisthiyaroa kadavu'lin peazhaiyai eduththukko'ndu sanukup paa'raiyinin'ru asoaththukku vanthanar.

<2> pilisthiyar kadavu'lin peazhaiyai eduththukko'ndu thaakoan koavilinu'l athaik ko'narnthu thaakoan arukil irunthinar.

<3> asoaththiyar ma'runaa'l athikaalaiyil ezhunthapoathu, ithoa, aa'ndavarin peazhaikku mun thaakoan mukangkuppu'ra vizhunthu kidakkak ka'ndanar. thaakoanaith thookki antha idaththil vaiththanar.

<4> mee'ndum ma'runaa'l kaalaiyil ezhuntha poathu thaakoan aa'ndavarin peazhaikku mun mukangkuppu'ra vizhunthu kidakkak ka'ndanar. thaakoan thalaiyum athan iru u'l'langkaika'lum vaayi'rpadiyil vettu'ndu kidanthana.

<5> thaakoanin mu'ndam mattum than idaththil irunthathu. ithan kaara'namaaka, in'ru varai thaakoan kurukka'lum athan koavilil nuzhaipavarka'l ellaarumea asoaththilu'l'la anthath thaakoan koavilin vaayi'r padiyai mithikki'rathillai.

<6> mealum, aa'ndavarin kai asoaththiyarmeal vanmaiyaaka vizhunthathu. avar avarka'laith tha'ndiththaar. asoaththilum athan ellaika'lilum irunthavarka'lukku ma'raividaththil noay varachseythaar. an'riyum annaattin naduveayiruntha oorka'lilum vayalka'lilum makka'l kalangkumpadi ka'nakkat'ra elippadai thoan'rinathu; oorilum saavin kuzhuppam athikamaayirunthathu.

<7> asoath manithar iththunpaththaip paarththu, "israayeal kadavu'lin peazhai nammidam irukkakkoodaathu. eanenil avarudaiya kai nammealum nam theyvamaakiya thaakoan mealum vanmaiyaaka vizhunthu'l'lathu" en'ranar.

<8> pilisthiyar aadka'lai anuppi, tham naattuth thalaivarka'laik kootti, "israayeal kadavu'lin peazhaiyai enna seyyalaam?" en'ranar. "israayeal kadavu'lin peazhai ingkea oorvalamaaka varattum" en'ru keth nakara makka'l koo'rinar. athanpadiyea israayeal kadavu'lin peazhaiyai oorvalamaay eduththuch sen'ranar.

<9> athai avarka'l oorvalamaaka eduththuch selkaiyil aa'ndavarin kai ovvoru naattilum palarai madiyach seythathu. kuzhanthai muthal kizhavan varai ovvoru nakarilum manitharai avar tha'ndiththaar. avarka'l kudalka'l ve'lippattu naat'ram veesinathu. keth nakaraththaar aaloasanai seythu thangka'lukkuth thoalaal irukkaika'l seythu ko'ndanar.

<10> pi'raku kadavu'lin peazhaiyai akkaroanukku anuppinaarka'l. kadavu'lin peazhai akkaroanukku vanthapoathu akkaroaniyar, "engka'laiyum engka'l makka'laiyum kolla israayeal kadavu'lin peazhaiyai engka'lidam ko'ndu vanthu'l'lanar" en'ru sollik koochchalittaarka'l.

<11> appozhuthu avarka'l pilisthiyarudaiya aa'lunarka'lai varavazhaiththanar. avarka'l vanthu koottam koodi, "israayeal kadavu'lin peazhai engka'laiyum engka'l makka'laiyum kollaathapadi athan iruppidaththi'rkuth thirumpa anuppi vidungka'l" en'ranar.

<12> u'nmaiyil, ovvoru nakarilum saavaippat'riya achcham irunthu vanthathu. kadavu'lin kaivanmai mikak kodooramaay irunthathu. saakaatha aa'n pi'l'laika'l tham ma'raividangka'lil noayvaayppattirunthanar. ovvoru naattin azhukaik kuralum vaanmattum ezhumpiyathu.

[1 saamuveal aakamam 06]

<1> aa'ndavarudaiya peazhai pilisthiyar naattil eazhu maatham irunthathu.

<2> pilisthiyar thangka'l kurukka'laiyum sooniyakkaararka'laiyum azhaiththu, "aa'ndavarudaiya peazhaiyaip pat'ri enna seyyalaam? athai athan iruppidaththi'rku eppadi anuppalaam?" en'ru keattanar.

<3> atha'rku avarka'l, "israayeal kadavu'lin peazhaiyai anuppa vea'ndumaanaal, athai ve'rumaiyaay anuppa vea'ndaam. aanaal, neengka'l ungka'l paavangka'lukkaaka avarukkuch seluththa vea'ndiyathaich seluththungka'l. appoathu nalam pe'ruveerka'l. avarudaiya kai ungka'lai vittu neengkaathu irunthathin kaara'naththai a'rinthu ko'lveerka'l" en'ranar.

<4> paavaththi'rkaaka avarukku naangka'l seluththavea'ndiyathu enna?" en'ru avarka'l keattanar. avarka'l atha'rku ma'rumozhiyaakak koo'rinathaavathu:

<5> ungka'lukkum ungka'l aa'lunarka'lukkum orea noay ka'ndiruppathanaal, pilisthiyar maanilangka'lin ka'nakkuppadi ainthu pon kuthangka'lum ainthu pon elika'lum seyyakkadaveerka'l. ungka'l kuthangka'lin uruvangka'laiyum, nilaththaip paazhpaduththi varum elika'lin uruvangka'laiyum seythu israayeal kadavu'lukku oppu koduththu avarai maadchippaduththungka'l. oruvea'lai avar ungka'lidamirunthum ungka'l theavarka'linin'rum ungka'l poomiyinin'rum thamathu kaivanmaiyai neekkuvaar.

<6> ekipthu naattaarum paaravoanum thangka'l ithayaththaik kadinappaduththinathupoal, ungka'l ithayangka'lai ean kadinappaduththuki'reerka'l? avarka'l vathaikkappatta pin israayealarka'lai anuppivida nearittathea! avarka'lum pu'rappattuch sellavillaiyaa?

<7> ippozhuthu puthuva'ndi on'raich seythu innum nukaththadi vaikkappadaatha ira'ndu ka'ravaip pasukka'lai athil poottungka'l; avat'rin kan'ruka'lai veettil adaiththu vaiyungka'l.

<8> aa'ndavarudaiya peazhaiyai eduththu va'ndiyil eat'rungka'l. kut'raththukkup parikaaramaaka atha'rkuch seluththuki'ra thangkap porudka'laich si'ru pettiyil adakki athan pakkaththilea vaiththup poakumpadi vidungka'l.

<9> appozhuthu, athu than ellaika'lin vazhiyaayp pethsaameasai noakki poanaal, ipperiya theengkai avarea namakkuch seythaar. vea'ruvithamaanaal, avadaiya kai orupoathum nammai thottathillai; tha'rseyalaay nadanthathu en'ru a'rinthu ko'lveerka'l."

<10> avvithamaay avarka'l seythaarka'l. kan'ruka'lukkup paal koduththukko'ndiruntha iru pasukka'laik ko'narnthu va'ndiyil pootti, avat'rin kan'ruka'lai veettil adaiththu vaiththaarka'l.

<11> aa'ndavarudaiya pettakaththaiyum, pon elika'lum kuthangka'lin uruvangka'lum vaiththiruntha pettiyaiyum va'ndiyil vaiththaarka'l.

<12> pasukka'loa pethsaameasukkuch sellum vazhiyaay nearea sen'ru nadanthu ko'ndum katha'rikko'ndum orea nadaiyaay munsen'rana. valamoa idamoa thirumpaveayillai. pilisthiyarin aa'lunarka'loa pethsaameas ellaika'l varai pin sen'ranar.

<13> appoathu pethsaamiththar pa'l'laththaakkil koathumai a'ruththuk ko'ndirunthanar. ka'nka'lai ea'reduththup paarththa poathu peazhaiyaik ka'ndanar. athaip paarththathinaal makizhchchi adainthanar.

<14> va'ndi pethsaamiththanaakiya yoasuvaavin vayalukku vanthu angkea nin'ru vittathu. angku oru perum paa'rai irunthathu. avarka'l va'ndiyin marangka'laith thu'ndu thu'ndaaka vetti avat'rin meal pasukka'lai vaiththu aa'ndavarukkuth thakanappali seloothathinaarka'l.

<15> leaviyar kadavu'lin peazhaiyaiyum athan arukil thangkap porudka'l iruntha si'ru pettiyaiyum i'rakki, anthap paa'raika'lin meal vaiththanar. pethsaamiththa manitharka'l aa'ndavarukkuth thakanappalika'lai oppuk koduththanar. an'rea samaathaanap palika'laiyum aa'ndavarukkuch seluththinar.

<16> pilisthiyaril ainthu aa'lunarka'l ithaip paarththu vittu an'rea akkaroanukkuth thirumpip poanaarka'l.

<17> pilisthiyar kut'raththi'rkaaka asoath, kaajaa, askaloan, keth, akkaroan aakiya nakarka'l pon kuthangka'laich seluththina.

<18> pilisthiyar thangka'l nakarka'lin e'n'nikkaippadi pon elika'laiyum seluththinar. kadal thuvakki aa'ndavarin peazhai i'rakki vaikkappatta periya aapeal varaiyilumu'l'la ainthu maanilangka'lil iruntha mathil u'l'lathum, illaathathumaana nakarka'l ellaam pon elika'laich seluththi vanthana. kadavu'lin peazhai in'ru varai pethsaamiththanaakiya yoasuvaavin vayalil irukkin'rathu.

<19> thammudaiya peazhaiyaip paarththapadiyaal, aa'ndavar pethsaameas manitharka'laith tha'ndiththaar. perumakka'lil ezhupathu pearaiyum, saathaara'na makka'lil aimpathaayiram pearaiyum kon'raar. aa'ndavar makka'laip perum ko'l'lai noayaal tha'ndiththathaal, ooraar azhuthanar.

<20> pethsaameas manitharka'l, "aa'ndavaraakiya iththooya kadavu'l thirumun ni'rkak koodiyavan yaar? avar nammai vittu vea'ruyaaridam selvaar?" en'ranar.

<21> pi'raku avarka'l kariyaaththiyaarim kudika'lukkuth thootharka'lai anuppi, "pilisthiyar aa'ndavarudaiya peazhaiyaith thirumpak ko'ndu vanthu'l'laarka'l. neengka'l vanthu athai ungka'l idaththi'rku eduththuch sellungka'l" en'ru sollach sonnaarka'l.

[1 saamuveal aakamam 07]

<1> appadiyea kariyaaththiyaarim manitharka'l vanthu aa'ndavarudaiya peazhaiyai eduththup poayk kaapaavilea apinathaap veettil ni'ruvinaarka'l. mealum avan makan eleyasaarai aa'ndavarudaiya peazhaiyaik kaaththuk ko'l'lumpadi apishukam seythaarka'l.

<2> aa'ndavarudaiya peazhai kariyaaththiyaarimil ni'ruvappattapin, vekukaalam athaavathu irupathu aa'nduka'l kadanthu poayina. appoathu israayeal veedu muzhuvathum aa'ndavarukkaaka eangki nin'rathu.

<3> akkaalaththil saamuveal ellaa israayealarka'laiyum paarththu, "neengka'l muzhu ithayaththudan aa'ndavaridam thirumpi varuvathaayirunthaal, ungka'l naduvilirunthu paavaal, astharoath en'ra anniya theyvangka'lai akat'rividungka'l. aa'ndavarpaal ungka'l ithayaththaith thiruppi, avarai mattum vazhipattu vaarungka'l. avarum pilisthiyar kaiyinin'ru ungka'lai meedpaar" en'raar.

<4> aakaiyaal israayeal makka'l paavaalaiyum astharoaththaiyum tha'l'livittu, aa'ndavarai mattum thozhuthu vanthanar.

<5> pi'raku saamuveal, "naan ungka'lukkaaka aa'ndavarai man'raadumpadi, maaspaavil israayealar anaivaraiyum on'ru thirattungka'l" en'ru sonnaar.

<6> appadiyea avarka'l maaspaavil koodi, neerai mo'ndu aa'ndavar thirumun oot'rinaarka'l. an'ru noanpu kaaththu, "aa'ndavarukku viroathamaayp paavam seythoam" en'ru angkuch sonnaarka'l. saamuveal maaspaavil israayeal makka'lukku neethi vazhangkinaar.

<7> appozhuthu israayeal makka'l maaspaavil koodiyirukki'raarka'l en'ru pilisthiyar kea'lvippattu pilisthiyarin aa'lunarka'l israayeal meal padaiyeduththaarka'l. israayeal makka'l athaik kea'lvippattup pilisthiyarukku agnchinaarka'l.

<8> mealum, saamuvealai noakki, "pilisthiyar kaiyinin'ru engka'lai meedkumpadi nam kadavu'laakiya aa'ndavaridaththil neer emakkaaka man'raaduvathai vittu vidaatheayum" en'ru koo'rinar.

<9> appoathu saamuveal paal kudikki'ra oar aattukkuttiyaip pidiththu athai aa'ndavarukkuth thakanappaliyaaka oppukkoduththaar. israayealukkaaka aa'ndavarai noakki man'raadinaar. aa'ndavarum avarathu man'raattaik keattaru'linaar.

<10> saamuveal pali oppuk kodukkaiyil pilisthiyar israayealarudan poaridumpadi nearittathu; an'ru aa'ndavar pilisthiyar meal pearoasaiyudan idi idikkach seythu avarka'lai achchu'ruththinaar. avarka'l israayealar mun maa'ndaarka'l.

<11> israayeal makka'l maaspaavinin'ru pu'rappattup pethkaarukkukkeezh iruntha idam varai pilisthiyaraip pinthodarnthu vetti veezhththinaarka'l.

<12> saamuveal oru kallai eduththu, maaspaavukkum seanukkum naduvil athai ni'ruththivaiththu, antha idaththi'rkuch sanukuppaa'rai en'ru peyarittaar: "ithuvarai aa'ndavar namakku uthaviyaay irunthaar" en'ru sonnaar.

<13> pilisthiyar thaazhvut'ranar. atha'rkumeal avarka'l israayealin ellaika'lil varath thu'niyavillai; saamuvealin vaazhnaa'l muzhuvathum aa'ndavarudaiya kai pilisthiyarmeal irunthathu.

<14> pilisthiyar israayeal kaiyilirunthu keth muthal akkaroan varai kaippat'rina nakarka'lum avat'rin ellaika'lum israayealukkuk kodukkappattana. pilisthiyar kaiyinin'ru saamuveal israayealai meettaar. amoa'raiyarukkum israayealukkum idaiyea amaithi nilavi vanthathu.

<15> saamuveal tham vaazhnaa'l muzhuthum israayealukku neethi vazhangki vanthaar.

<16> aa'nduthoa'rum avar peaththal, kalkalaa, maaspaavi'rkuch sut'ruppaya'nam seythu, avvidangka'lil israayealukku neethi vazhangkuvaar.

<17> pi'raku raamaaththaavukkuth thirumpi varuvaar. angku avarudaiya veedu irunthathu. angkum avar israayealukku neethi vazhangkuvathu vazhakkam. angku avar aa'ndavarukku oru palipeedam ezhuppinaar.

[1 saamuveal aakamam 08]

<1> pinnar nikazhnthathaavathu: saamuveal muthiyavaraanapoathu tham puthalvarka'lai israayalukku neethipathika'laaka niyamiththaar.

<2> persapeayil neethipathika'laana avarudaiya mooththa makanin peyar, joayeal, ira'ndaavathu makanin peyar apiyaa.

<3> avar sen'ra vazhiyilea avarudaiya puthalvarka'l sellavillai; pa'na aasaiko'ndu, kaiyoottuka'laip pet'ruk ko'ndu niyaayaththaith thiriththuk koo'rinaarka'l.

<4> appoathu israayealin muthiyoar anaivarum on'ru koodi raamaaththaavil iruntha saamuvealidam vanthanar.

<5> avarai noakki "ithoa neer muthiyavaraaneer. um makka'l neer nadantha vazhiyil nadakki'rathillai; emakku neethi vazhangka, mat'ra naaduka'lukkellaam iruppathu poal engka'lukkum oar asaranai ea'rpaduththum" en'ru sonnaarka'l.

<6> 'neethi vazhangka oar arasanai engka'lukkuk kodum' en'ra avarka'lin mu'raiyeedu saamuvealukkup pidikkavillai. saamuveal aa'ndavarai man'raadinaar.

<7> aa'ndavar saamuvealai noakki, "makka'l unnidam solvathai ellaam kea'l. unnai avarka'l pu'rakka'niththu vidavillai; naam avarka'lai aa'lavidaathapadi nammaiththaan pu'rakka'niththu vittaarka'l.

<8> avarka'lai naam ekipthu naattinin'ru meetta naa'l muthal in'ru varai avarka'l seytha seyalka'l ellaam ippadiththaan. nammai vittu anniya theyvangka'lai vazhipaduvathu poala unakkum seyki'raarka'l.

<9> ippoathu avarka'l sollukkuch sevikodu: aayinum, avarka'ludan vivaathiththu avarka'lai aa'lappoaki'ra arasanin urimaiyai avarka'lukku munna'rivi" en'raar.

<10> enavea aa'ndavar koo'riyavat'rai ellaam saamuveal thangka'lukku arasan vea'ndumen'ru koariya makka'lidam koo'rinaar.

<11> mee'ndum, "ungka'lai aa'lappoaki'ra arasanin urimai ithoa. avan ungka'l pi'l'laika'lai eduththuth than thearka'lai oatta vaiththuk ko'lvaan; thanakkuk kuthirai veerarka'laakavum, than naanku kuthiraith thearukku mun oaduki'ravarka'laakavum seyvaan.

<12> avan avarka'lai aayirampearukkum noo'rupearukkum thalaivarka'laakavum, than nilangka'lai uzhuki'ravarka'laakavum, than vi'laichchalai a'rukki'ravarka'laakavum, aayuthangka'l, thearka'l seyki'ravarka'laakavum ea'rpaduththuvaan.

<13> ungka'l puthalvika'laiyoa thanakkup parima'lakkaarika'laakavum samaiya'rkaarika'laakavum urotti seyki'ravarka'laakavum vaiththuk ko'lvaan.

<14> mealum ungka'l vayalka'laiyum thiraadchaith thoattangka'laiyam, oliva marangka'lil nallavat'raiyum eduththuk ko'ndu tham oozhiyarka'lukkuk koduppaan.

<15> than a'n'nakarka'lukkum oozhiyarka'lukkum kodukkum poruttu, ungka'l vi'laichchalka'lilum thiraadchaith thoattangka'lilum paththil oru pangku keadpaan.

<16> ungka'l vealaikkaarar vealaikkaarika'laiyum, nalla i'laignarka'laiyum kazhuthaika'laiyum than vealaikku vaiththukko'lvaan.

<17> ungka'l manthaika'lilea paththil oru pangku eduththuk ko'lvaan; neengka'l avanukku oozhiyarka'laay iruppeerka'l.

<18> neengka'lea thearnthu ko'nda ungka'l arasanukku ethiraay neengka'l mu'raiyidum naa'l varum. aanaal, neengka'lea arasanai virumpinathaal aa'ndavar annaa'lil ungka'lukkuch sevikodukka maattaar" en'raar.

<19> makka'l saamuvealin sollaik keadka manamin'ri, "appadiyan'ru; engka'lukku oar arasan irukkaththaan vea'ndum" en'ranar.

<20> ellaa inaththaiyum poala naangka'lum iruppoam; engka'l arasan engka'lukku neethi vazhangkuvaan; engka'lukku mun sen'ru engka'l poruttup poariduvaan" en'ranar.

<21> saamuveal makka'l koo'riyavat'rai ellaam keattu avat'rai aa'ndavarukkuth theriyappaduththinaar.

<22> aa'ndavar saamuvealai noakki, "nee avarka'l sollaikkeattu avarka'lukku oar arasanai ea'rpaduththu" en'raar. appoathu saamuveal makka'laip paarththu, "anaivarum thaththam nakarukkuch sellalaam" en'ru koo'rinaar.

[1 saamuveal aakamam 09]

<1> pegnchamin koaththiraththil sees en'ra peyaru'l'la aat'ral vaayntha oru manithan irunthaan. ivan apayeal makan; ivan searoar makan; ivan pekkoaraath makan; ivan apiyaa makan; ivan pegnchamin koaththiraththaanaana oru manithanin makan.

<2> avanukkuch savul en'ra peyaru'l'la makan oruvan irunthaan. ivan mikavum si'ranthavan, nallavan. israayeal makka'lil ivanaivida azhaku vaaynthavan vea'ru oruvanum illai. avarka'l anaivarum ivarudaiya thoa'l uyaramea irunthanar; ivan avarka'lai vida uyarnthavan.

<3> savulin thanthai sees enpavanin kazhuthaika'l kaa'naamal poayina. sees than makan savulai noakki, "vealaikaararil oruvanaik koottikko'ndu poayk kazhuthaika'laith theadu" en'raan.

<4> avarka'l iruvarum epiraayeem malaiyilum salisaa naattilum avat'raith theadi angkuk kaa'naathathaal, avat'raik kadanthu salim naattukku vanthaarka'l. angkeayum kaa'navillai. jemini naattil koodaththeadiyum akappadavillai.

<5> avarka'l soop en'ra naatti'rku vanthapoathu, savul thannudan iruntha oozhiyanai noakki, "en thanthai oruvea'lai kazhuthaika'lin mealu'l'la kavalaiyai vittu nam pearil eakkamaayirukkalaam. enavea, vaa, thirumpip poavoam" en'raan.

<6> atha'rku avan, "intha oorilea kadavu'lin manithar oruvar irukki'raar; avar perumakanaar. avar solvathellaam thava'raathu nadakkum. ippoathu angkup poavoam. naam etha'rkaaka vanthoamoa antha vazhiyai avar oruvea'lai namakkuk kaattuvaar" en'raan.

<7> appoathu savul than vealaikkaaranaip paarththu, "sari, vaa, poavoam. aanaal kadavu'lin manitharukku enna ko'ndu poavathu? nam saakkuka'lil urotti illai. kadavu'lin manitharukkuk kodukkap pa'namum illai" en'ru sonnaan.

<8> thirumpavum oozhiyan savulukku ma'rumozhiyaaka, "sthaathear en'ra ve'l'lik kaasil kaalpangku ennidam irukki'rathu. namakku vazhi kaattumpadi kadavu'lin manitharukku athaik koduppoam" en'raan.

<9> mu'rkaalaththil israayealil kadavu'lidam aaloasanai keadkappoaki'ra evanum, "thirukkaadchiyaa'laridam poavoam. vaarungka'l" enpaan; eanenil, in'ru i'raivaakkinar en'ru sollappaduki'ravar akkaalaththilea thirukkaadchiyaa'lar en'ru azhaikkappattu vanthaar.

<10> savul vealaikkaaranai noakki, "nee solvathu thaan nallathu; vaa, poavoam" en'ru sonnaan. appadiyea avarka'l kadavu'lin manithariruntha nakarukkup poanaarka'l.

<11> avarka'l nakarin meattil ea'rinapoathu pe'nka'l tha'n'neer mo'l'la varakka'ndu, "ingkuth thirukkaadchiyaa'lar irukki'raaraa?" en'ru avarka'laik keattanar.

<12> avarka'l atha'rku ma'rumozhiyaaka, "aam, ithoa ungka'lukku mun irukki'raar; udanea virainthu poangka'l; in'ru makka'l meattil paliyiduvathanaal avar in'ru nakarukku vanthirukki'raar.

<13> neengka'l nakaril nuzhainthavudan avar saappida meatti'rku ea'rich sellum mun avaraik kaa'npeerka'l; avar varum varai makka'l saappidaathu iruppaarka'l; eanenil avar paliyai aaseervathiththa pinpea azhaikkappattavarka'l saappiduvaarka'l. ippoathu ea'richsellungka'l. avarai in'ru kaa'nalaam" en'ranar.

<14> avarka'l nakarukku'l poay nakarin naduvea vanthu searnthanar. appoathu saamuveal meattin meal ea'ruki'ratha'rkup pu'rappattu varak ka'ndanar.

<15> mealum savul vara oru naa'laikku munpea aa'ndavar saamuvealukku ve'lippaduththi,

<16> naa'lai ithea nearaththil pegnchamin naattaanaakiya oru manithanai unnidam anuppuvoam; nam makka'laakiya israayealukkuth thalaivanaaka avanai apishukam seyvaay. avan pilisthiyar kaiyinin'ru nam makka'lai meedpaan. eanenil, nam makka'laik ka'n'noakkinoam; avarka'l kuraloli namakkum ettiyathu" en'ru solliyirunthaar.

<17> saamuveal savulaik ka'nda poathu, "ithoa, naam unakkuch sonna manithan; avan thaan nam makka'lai aa'luvaan" en'ru aa'ndavar avarukkuch sonnaar.

<18> savul vaayil naduvil saamuvealai a'nuki, "thirukkaadchiyaa'larudaiya veedu ethu enath thayavu seythu kaa'npiyum" en'raan.

<19> saamuveal savulukku ma'rumozhiyaaka, "thirukkaadchiyaa'lar naanea. ennudan in'ru saappidumpadi enakku mun meatti'rku ea'rippoa; naa'lai unnai anuppi vaippean; un u'l'laththil iruppavat'rai ellaam unakkuch solvean.

<20> moon'ru naa'lukku mun izhantha kazhuthaika'laippat'rik kavalaippada vea'ndaam; avai kidaiththu vittana. israayealil si'ranthavai yaarukku irukkum? unakkum un thanthai veettukkum allavaa?" en'raar.

<21> savul ma'rumozhiyaaka, "naanoa israayealin mikachsi'riya koaththiraththaich searntha jemini makan. en santhathiyum pegnchamin koaththiraththu vamsangka'lil ellaam mikavum a'rputhamaanathu. appadiyirukka neer ivvaa'ru ennidam peasuvathu ean?" en'raan.

<22> saamuveal savulaiyum avan vealaikkaaranaiyum koottikko'ndu avarka'lai u'nava'raikku'l azhaiththuk poay, azhaikkappattavarka'lukku'l muthalidaththai avarka'lukkuk koduththaar. ea'rakku'raiya muppathu manitharka'l angku irunthanar.

<23> saamuveal samaiya'rkaaranaip paarththu, "naan un kaiyilea oru paakaththaik koduththu athaip paathukaaththu vaikkach solliyiruntheanea, athaik ko'ndu vanthu vai" en'raar.

<24> atha'rkuch samaiya'rkaaran oru munnan thodaiyai eduththuch savulmun vaiththaan. appozhuthu saamuveal, "ithoa, athu unakken'ru vaikkappattathu; athai unmun vaiththuch saappidu. naan makka'lai azhaiththa poathu athu unakkaakavea othukki vaikkappattathu" en'ru sonnaar. an'ru savul saamuvealudan saappittaan.

<25> pi'raku avarka'l meattilirunthu nakarukku i'rangki vanthanar. saamuveal meal maadiyil savuloadu peasinaar. savul meal maadiyil padukkai thayaariththuth thoongkinaan.

<26> iruvarum kaalaiyil ezhunthirunthanar. ve'lichchamaana poathu, saamuveal meal maadiyiliruntha savulaik kooppittu, "unnai anuppi vaikka vea'ndum; ezhunthu vaa" en'raar. savulum appadiyea ezhunthu vanthaan. pi'raku iruvarum pu'rappattu sen'ranar.

<27> avarka'l nakara ellaiyai adaintha poathu saamuveal savulaip paarththu, "un vealaikkaaranai namakku mun nadanthu poakachsol. nee sat'ru nil; naan aa'ndavarudaiya vaarththaiyai unakkuth therivippean" en'raar.

[1 saamuveal aakamam 10]

<1> appoathu saamuveal oar e'n'neych simizhai eduththu avan thalaiyin meal oot'ri, avanai muththamittu, "ithoa aa'ndavar thamathu urimaiyin pearil mannanaaka unnai apishukam seythaar. nee avarudaiya makka'laich soozhnthirukkum ethirika'lin kaiyilirunthu avarka'lai meedpaay; aa'ndavar unnai mannanaaka apishukam seythatha'rku adaiyaa'lam ithuthaan:

<2> in'ru nee ennai vittup poakum poathu na'npakal vea'laiyil pegnchamin ellaika'lil iraakkeal kalla'rai arukea ira'ndu manitharka'laik kaa'npaay. avarka'l unnaip paarththu, 'nee theadappoana kazhuthaika'l akappattana; un thanthai kazhuthaika'laip pat'riya kavalaiyai viduththu ungka'laip pat'rik kavalaiyoadu, "en makanaik ku'riththu enna seyvean?" enki'raar' en'ru solvaarka'l.

<3> nee avvidam vittu appaal sen'ru thaapoarilu'l'la karuvaali maraththarukea varum poathu kadavu'laith thozhuthu varumpadi peaththalukkuch sen'ru ko'ndirukkum moon'ru manitharka'lai angkuk kaa'npaay. avarka'lu'l oruvan moon'ru aattukkuttika'laiyum, innoruvan moon'ru vattamaana appa'langka'laiyum, moon'raamavan oru thuruththich thiraadchai irasaththaiyum ko'ndiruppaarka'l.

<4> avarka'l unakku vaazhththuk koo'rinapin unakku ira'ndu appangka'laik koduppaarka'l; avarka'l kaiyinin'ru avat'raip pet'ruk ko'l.

<5> atha'rkuppin pilisthiyar paa'laiyam irukki'ra kadavu'lin malaikku vaa. angku nee ooril nuzhaiyum poathu, meattinin'ru i'rangkum i'raivaakkinarka'l koottaththaich santhippaay.

<6> avarka'lukku mun yaazh, mea'lam, kuzhal, surama'ndalam muthaliyana sellum. avarka'l i'raivaakkinarka'l. appozhuthu aa'ndavarudaiya aavi unmeal i'rangkum. avarka'ludan neeyum i'raivaakku uraiththu, puthu manithanaavaay.

<7> intha adaiyaa'langka'l ellaam unakku nearidum poathu unnaal seyya mudinthavat'rai ellaam sey. eanenil aa'ndavar unnoadu irukki'raar.

<8> thakanap paliyai oppukkodukkavum, samaathaanap palika'laich seluththavum, nee enakku mun kalkalaavukku i'rangkippoa. naan unnidam varuvean. naan unnidam varum varai eazhunaa'l kaaththiruppaay; nee seyya vea'ndiyathai naan unakkuk kaa'npippean" en'raar.

<9> avan saamuvealai vittup poakath thirumpinavudan kadavu'l avan u'l'laththai maat'rinaar. an'ru antha adaiyaa'langka'l ellaam ni'raivea'rina.

<10> avarka'l mun koo'rappatta malaikku vantha poathu, ithoa i'raivaakkinar koottam avanukku ethirea vanthathu. aa'ndavarudaiya aavi avar meal i'rangkinathu. avarum avarka'l naduvil i'raivaakku uraiththaar.

<11> neat'rum munthina naa'lum avarai a'rinthirunthavarka'l ellaam avar i'raivaakkinar naduvil iruppathaiyum, i'raivaakku uraippathaiyum ka'ndanar; "sees makanukku enna nearnthathu? savulum i'raivaakkinarka'lil oruvanoa?" en'ru thangka'lukku'l sollik ko'ndanar.

<12> atha'rku oruvarukku oruvar ma'rumozhiyaaka, "avarka'l thakappan yaar?" en'ranar. ithanaal, "savulum i'raivaakkinaru'l oruvanoa?" en'ra pazhamozhi vazhangkit'ru.

<13> pi'raku avar i'raivaakku uraippathai vittu vittu meattai adainthaar.

<14> savuludaiya sit'rappan avaraiyum avar oozhiyanaiyum ka'ndu, "neengka'l engkea poaneerka'l?" en'ru keattaan. avarka'l, "kazhuthai theadappoanoam; avat'raik kaa'naathathaal saamuvealidam poanoam" en'ru ma'rumozhi sonnaarka'l.

<15> avarudaiya sit'rappan, "saamuveal unakkuch sonnathai enakkuth therivi" en'ru avaraik keattuk ko'ndaan.

<16> sit'rappanaip paarththu savul, "kazhuthaika'l ka'ndu pidikkappattathaaka avar engka'lukkuth theriviththaar" en'raar. saamuveal thammidaththil koo'riyiruntha arasaangka kaariyangka'laip pat'ri avanukku on'rum a'rivikkavillai.

<17> pi'raku saamuveal makka'lai maaspaavil aa'ndavar thirumun varavazhaiththaar.

<18> israayeal makka'lai noakki, "israayealin kadavu'laakiya aa'ndavar solvathaavathu: 'israayealai ekipthinin'ru pu'rappadach seythu ekipthiyar kaiyinin'rum, ungka'laith thunpappaduththina ellaa arasarka'l kaiyinin'rum ungka'lai meettathu naamea.

<19> neengka'loa ellaath theemaika'linin'rum innalka'l anaiththinin'rum ungka'lai meetta ungka'l kadavu'laiyea in'ru pu'rakka'niththuth tha'l'li, engka'lai aa'la engka'lukku arasanai ea'rpaduththum en'ru sonneerka'l' en'raar. ippoathu ungka'l koaththirappadiyum kudumpappadiyum aa'ndavar thirumun nillungka'l" en'raar.

<20> saamuveal israayeal koaththiraththukkellaam seettuppoattaar. seettu pegnchamin koaththiraththin meal vizhunthathu.

<21> pegnchamin koaththiraththukkum avan u'ravinarka'lukkum seettuppoattaar. athu meathri vamsaththin meal vizhunthathu. ivvithamaakach sees makanaakiya savul varai vanthathu. avarka'l avaraith theadinaarka'l; aanaal kaa'navillai.

<22> athan pin, "avar ingku varuvaaraa?" en'ru aa'ndavaraik keattaarka'l. "ithoa, avan veettil o'linthirukki'raan" en'ru aa'ndavar ma'rumozhi sonnaar.

<23> avarka'l oadi avarai angkirunthu ko'ndu vanthaarka'l. avar makka'lin naduvil nin'raar; ellaa makka'lum avar thoa'l uyaramea irunthaarka'l.

<24> appozhuthu saamuveal ellaa makka'laiyum noakki, "makka'l anaivarilum avarukku i'nai yaarum illaathathaal, aa'ndavar yaaraith thearnthu ko'ndu'l'laar en'ru nan'raayk ka'nduko'ndeerka'l" en'raar. appozhuthu makka'l ellaarum, "arasea, vaazhi!" en'ru aarppariththanar.

<25> saamuveal arasa sattaththai makka'lukku ve'lippaduththi athai oru noolil ezhuthi aa'ndavarukku mun vaiththaar. saamuveal makka'l anaivaraiyum ovvoruvaraay avaravar veettukku anuppi vaiththaar.

<26> savulum kaapaavilu'l'la tham veettukkup poanaar. padaiyil searumpadi evarevaraik kadavu'l thoo'ndinaaroa avarka'l avarudan poanaarka'l.

<27> aanaal peliyaalin makka'l, "ivanaa nammaik kaappaat'rappoaki'raan?" en'ru sonnaarka'l. ivarka'l avarai ikazhnthu avarukkup parisilka'l a'likkavillai. avaroa kaathu koa'laathavar poal irunthaar.

[1 saamuveal aakamam 11]

<1> ea'rakku'raiya oru maathaththi'rkuppin nikazhnthathaavathu: ammoaniyanaakiya naavaas ezhunthu kaalaathil jaapeasukku ethiraakap poaridath thodangkinaan. jaapeasin manitharka'l ellaam naavaasai noakki, "engka'loadu udanpadikkai seythuko'l; appoathu naangka'l unakkup pa'nividai seyvoam" en'ru sonnaarka'l.

<2> ammoaniyanaakiya naavaas ma'rumozhiyaaka, "ungka'l elloarudaiya valakka'nka'laiyum pidungkuvean; israayealaranaivarum ungka'laip pazhikkach seyvean. ithu thaan naan ungka'ludan seyyum udanpadikkai" en'raan.

<3> atha'rku jaapeasin moopparka'l, "israayeal ellaika'l muzhuvatha'rkum thootharka'lai anuppumpadi engka'lukku eazhunaa'l thava'nai kodu. engka'laik kaappaat'ra oruvanum illaavittaal unnidam thirumpi varuvoam" en'ranar.

<4> thootharka'l savulin ooraakiya kaapaavi'rku vanthu, makka'l keadka anthach seythika'lai ellaam sonnaarka'l. makka'l anaivarum katha'ri azhuthaarka'l.

<5> avarka'l azhuthu ko'ndiruntha nearaththil savul vayalinin'ru eruthuka'lai oattik ko'ndu vanthu ko'ndirunthaar. "makka'l azhak kaara'nam enna?" en'raar. avarka'l jaapeasin manitharka'l thangka'lukkuch sonnavat'rai avarukku vivariththaarka'l.

<6> savul ivvaarththaika'laik keattavudan, aa'ndavarudaiya aavi avar meal i'rangkinathu. avar mikuntha koapamut'ru,

<7> than iru eruthuka'laiyum pidiththuth thu'ndu thu'ndaay vetti anthath thootharka'l kaiyil koduththu, israayeal ellaika'l muzhuvatha'rkum anuppi, "savulaiyum saamuvealaiyum pinsellaathavanudaiya maaduka'lukku ivvaa'rea nearum" en'ru sollach sonnaar. makka'l aa'ndavarpaal achcham ko'ndanar. orea manithanaippoal avarka'l ve'lippoanthanar.

<8> savul avarka'laip peseakkil ka'nakkittaar. israayeal makka'l moon'ru iladcham pearum, yoothaa puthalvarka'l muppathaayiram pearum irunthanar.

<9> avarka'l vantha thootharka'laip paarththu, "neengka'l 'naa'laikku veyil kadumaiyaay irukkum poathu ungka'lukku meedpuk kidaikkum' en'ru kaalaaththin jaapeasilirukki'ra manitharka'lukkuch solveerka'l" en'ru sonnaarka'l. thootharka'l vanthu jaapeas manitharka'lukkuth therivikka avarka'lum makizhchchi adainthanar.

<10> pi'raku jaapeasiyar, "kaalaiyil ungka'lidam varuvoam. ungka'lukku viruppamaanapadi neengka'l engka'lukkuch seyyungka'l" en'ru sonnaarka'l.

<11> ma'runaa'l savul makka'lai moon'ru padaiyaakap piriththu vidiya'r kaalaiyil paa'laiyaththi'rku'l vanthu veyil kadumaiyaakum varai ammoaniyarai mu'riyadiththaar. egnchiyoar iruvar iruvaraaych searnthu oadippoakaathapadi ellaarum sitha'radikkappattaarka'l.

<12> appozhuthu makka'l saamuvealai noakki, 'savulaa nammai aa'lappoaki'raan' en'ru keattavarka'l yaar? ammanitharka'laik ko'ndu vaarungka'l; avarka'laik kolvoam" en'ranar.

<13> atha'rkuch savul, "in'ru aa'ndavar israayealai meettapadiyaal oruvanaiyum kollak koodaathu" en'ru sonnaar.

<14> appozhuthu saamuveal makka'laip paarththu, vaarungka'l, kalkalaavukkup poavoam; angkea savulai arasanaaka ea'rpaduththuvoam" en'ru sonnaar.

<15> makka'l anaivarum kalkalaavukkup poay angku aa'ndavar thirumun savulai arasanaakkinaarka'l; aa'ndavarukkuch samaathaanap palika'laich seluththinaarka'l. angkea savul makizhchchi ko'ndaadinaar; israayeal manitharka'l ellaarum innum athikamaay input'ranar.

[1 saamuveal aakamam 12]

<1> appoathu saamuveal israayealar anaivaraiyum noakki, "ithoa neengka'l ennidam sonnapadi ungka'lukku oar arasanai ea'rpaduththivittean.

<2> ini arasarea ungka'lai vazhinadaththuvaar. naanoa naraiththa kizhavanaaki vittean. en makka'lum ungka'l maththiyil vaazhnthu varuki'raarka'l. enavea, en i'lamai muthal in'ru varai ungka'ludan vaazhnthu vantha naan ithoa ungka'l mun ni'rki'rean.

<3> naan evanudaiya maattaiyaavathu kazhuthaiyaiyaavathu kavarnthu ko'ndathu'ndaa? evanukkaavathu idukka'n vi'laiviththathu'ndaa? evanaippat'riyaavathu avathoo'ru sonnathu'ndaa? evan kaiyilaavathu parisil pet'rathu'ndaa enpathaik ku'riththu neengka'l aa'ndavarukku munpaakavum, avaraal apishukam seyyappattavarukku munpaakavum ennaippat'rich sollungka'l. appadi ethuvum u'ndaanaal athai naan ve'ruththu in'rea ungka'lukkuth thiruppik koduppean" en'raar.

<4> atha'rku avarka'l, "neer engka'lmeal poykkut'ram saattiyathumillai; engka'lukku idukka'n vi'laiviththathumillai; evar kaiyilum ethuvum vaangkinathumillai" en'ru sonnaarka'l.

<5> mee'ndum avar, "en kaiyil neengka'l on'rum ka'nduko'l'lavillai enpatha'rku in'ru aa'ndavarum saadchi; avaraal apishukam seyyappattavarum saadchi" en'raar. atha'rku avarka'l, "avarea saadchi" en'ru sonnaarka'l.

<6> appozhuthu saamuveal makka'lai noakki, "moayeesanaiyum aaroanaiyum ea'rpaduththi ekipthu naattinin'ru nam munnoarai meettavar aa'ndavarea.

<7> aa'ndavar ungka'lukkum ungka'l munnoarukkum seythu'l'la irakkach seyalka'lukkellaam naan aa'ndavar mun ungka'loadu vazhakkaaduvean, nillungka'l.

<8> yaakkoapu ekipthil nuzhainthaar. ungka'l munnoar thunpu'ruththappadukaiyil aa'ndavarai noakkik kookkuralittaarka'l. aa'ndavar aaroanaiyum moayeesanaiyum anuppi ungka'l munnoarka'lai ekipthu naattinin'ru meettu ivvidaththil avarka'l kudiyirukkach seythaar.

<9> avarka'l thangka'l kadavu'laakiya aa'ndavarai ma'ranthathinaal, avar aasoarin padaiththalaivanaakiya sisaraavin kaiyilum pilisthiyar kaiyilum moavaapiya arasan kaiyilum avarka'lai oppadaiththaar. ivarka'loadu avarka'l poar purinthanar.

<10> pinpu avarka'l aa'ndavarai noakki, 'naangka'l aa'ndavarai vittup paavaalaiyum astharoaththaiyum vazhipattathinaal paavika'laanoam; ippoathu engka'lai ethirika'lin kaiyinin'ru meettu vidum; umakkuth thozhukai seyvoam' en'ru kural ezhuppinaarka'l.

<11> appozhuthu aa'ndavar jeroapaavaalaiyum paathaanaiyum jeptheayaiyum saamuvealaiyum anuppich sut'rilumiruntha ungka'l ethirika'lin kaiyinin'ru ungka'lai viduviththaar; neengka'l thannampikkaiyudan vaazhnthu vantheerka'l.

<12> pi'raku ammoan puthalvarka'lin arasanaakiya naavaas ungka'lai ethirththu varuvathaik ka'nda poathu ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavarea ungka'lai aa'ndu vanthaalum, neengka'l ennai noakki: 'appadiyan'ru; oar arasan engka'lai aa'la vea'ndum' en'ru sonneerka'l.

<13> ithoa, neengka'l keattuth thearnthu ko'nda arasar! aa'ndavar ungka'lukku oar arasaraik koduththu'l'laar.

<14> neengka'l aa'ndavarukku agnchi avarukku oozhiyam seythum, avarudaiya kuralaik keattu avarukku ethiraakak ki'larchchi seyyaamalum iruppeerka'laakil, neengka'lum ungka'lai aa'lki'ra arasarum ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavaraip pinpat'ruki'ravarka'laay iruppeerka'l.

<15> aa'ndavarudaiya kuralai kea'laamal, avarathu sollai mee'rik ki'larchchi seyveerka'laakil, aa'ndavarudaiya kaivan'nam ungka'l mealum ungka'l munnoar mealum irukkum.

<16> aanaal ippoathu aa'ndavar ungka'l munnilaiyil seyyavirukkum maaperum seyalai nin'ru paarungka'l.

<17> in'ru koathumai a'ruvadai naa'l an'roa? naan aa'ndavarai man'raaduvean; avar idi muzhakkangka'laiyum mazhaika'laiyum anuppuvaar. neengka'l ungka'lukku oar arasaraik keattathinaal, aa'ndavar thirumun periya theemaiyai neengka'l seythuko'ndeerka'l en'ru ithanaal ka'nda'riveerka'l" en'raar.

<18> appadiyea saamuveal aa'ndavarai noakkik kookkural ezhuppa, an'rea aa'ndavar idi muzhakkangka'laiyum mazhaika'laiyum anuppinaar.

<19> makka'l anaivarum aa'ndavarukkum saamuvealukkum mikavum agnchinaarka'l. avarka'l anaivarum saamuvealaippaarththu, "engka'l ellaap paavangka'ludan engka'lukku arasan vea'ndum en'ru keattathinaal seytha theemaiyaiyum searththukko'ndoamea; ithanaal naangka'l saakaathapadi um kadavu'laakiya aa'ndavaridaththil um adiyaarka'lukkaaka vea'ndikko'l'lum" en'ru vea'ndinaarka'l.

<20> saamuveal avarka'lai noakki, "agnchaatheerka'l, inthath theemai ellaam neengka'l seytheerka'l; aayinum aa'ndavarai vittu akalaathu ungka'l muzhu ithayaththoadu aa'ndavarukku oozhiyam seyyungka'l.

<21> vee'naanavat'raith theadippoaka vea'ndaam; vee'naa'navaiyaay iruppathaal avai ungka'lukkup payanat'ranavum, ungka'lai meedkamaattaathanavumaay irukkin'rana.

<22> aa'ndavar thamathu makaththaana peyarai munnittuth tham makka'laik kaividamaattaar. eanenil, aa'ndavar ungka'laith tham makka'laakak ko'lvathaaka vaakka'liththu'l'laar.

<23> ungka'lukkaaka man'raaduvathai vittuviduvathaal naan kattikko'l'lum paavam aa'ndavar mun enakku illaathu poavathaaka! naan nalla neariyavazhiyai eppozhuthum ungka'lukkup poathippean.

<24> aakaiyaal neengka'l aa'ndavarukku agnchi ungka'l muzhu ithayaththoadum u'nmaiyaakavea avarai vazhipattu vaarungka'l. avar ungka'lukkuch seytha arum perum seyalka'laip paarththeerka'l.

<25> aanaal ungka'l theeya nadaththaiyil neengka'l nilai ni'rpeerka'leayaakil, neengka'lum ungka'l arasarum on'raaka azhinthu poaveerka'l" en'raar.

[1 saamuveal aakamam 13]

<1> savul ariya'nai ea'riyapoathu avar oru vayathuppi'l'lai. avar israayealai eeraa'nduka'l aa'ndu vanthaar.

<2> savul israayealaril moovaayiram pearaith thamakkuth thearnthu ko'ndaar. eeraayiram pear savuludan makmaasilum peaththal malaiyilum, aayiram pear yoanaththaasoadu pegnchamin naadaakiya kaapaavilum irunthaarka'l. mat'ra makka'lai avaravar koodaaraththi'rku anuppi vittaar.

<3> yoanaththaasu kaapaaviliruntha pilisthiyar paa'laiyaththai mu'riyadiththaan. ithaip pilisthiyar kea'lvippatta poathu, savul, "ithai epireayarum keadkakkadavar" en'ru naadengkum ekkaa'lam muzhangkach seythaar.

<4> pilisthiyarin paa'laiyaththaich savul mu'riyadiththaar en'ra seythiyai israayealar anaivarum kea'lvippattanar. israayealar pilisthiyarukku ethiraayk ki'lampinaarka'l. makka'l kalkalaaviliruntha savulukkuppin aarppariththuch sen'raarka'l.

<5> pilisthiyaril muppathaayiram thearppadaiyinarum aa'raayiram kuthiraip padaiyinarum kada'rkarai ma'nal poan'ra e'n'nat'ra mat'ra makka'lum israayeal meal poaridak koodinaarka'l. avarka'l pu'rappattup peththaavanukkuk kizhakkea makmaasil paa'laiyam i'rangkinar.

<6> israayeal manitharka'l thangka'lukku'ndaana nerukkadiyaik ka'ndapoathu (makka'l thunput'ranar). kepika'lilum ma'raividangka'lilum ka'rpaa'raika'lilum kukaika'lilum paazhngki'na'ruka'lilum o'linthu ko'ndanar.

<7> epireayaril palar yoarthaan nathiyaik kadanthu kaath, kaalaath naaduka'lukku vanthu nearnthanar. ithuvarai savul kalkalaavil irunthaar; avaraip pinsen'ra makka'l anaivarum nadukkamut'ru irunthanar.

<8> avar thamakkuch saamuveal ku'riththirunthapadi eazhunaa'l varai kaaththirunthaar. saamuvealum kalkalaavukku varavillai. makka'lum avarai vittuch sitha'ru'ndu poayinar.

<9> appoathu savul, "thakanappaliyaiyum samaathaanappaliyaiyum ennidam ko'ndu vaarungka'l en'ru solli, thakanappaliyai oppukkoduththaar.

<10> avar thakanappaliyai oppukkoduththu mudikkum vea'laiyil saamuveal vanthaar. savul avarai varavea'rkach sen'raar.

<11> neer enna seytheer en'ru saamuveal avaraik keattaar. savul ma'rumozhiyaaka, "makka'l ennai vittuch sitha'rippoaki'rathaiyum, neer ku'riththa naa'lil varaathathaiyum, pilisthiyar makmaasil on'ru thira'ndiruppathaiyum naan ka'ndean.

<12> enavea, 'pilisthiyar innearam kalkalaavil i'rangkiyiruppar. naanoa aa'ndavarudaiya irakkaththai innum pe'ravillai' en'ru enakku'l sollik ko'ndu, theavaiyai munnittu thakanap paliyai oppukkoduththean' en'raar.

<13> saamuveal savulaippaarththu, "moodaththanam seytheer; um kadavu'laakiya aa'ndavar umakku itta katta'laiyai neer kaappaat'ravillai; ivvitham seyyaamal irunthiruppeeraanaal aa'ndavar israayeal meal umathu arasai en'ren'rum u'ruthippaduththi irunthiruppaar.

<14> ini umathu arasu nilaiththu ni'rkaathu. aa'ndavar katta'laiyai neer mee'rinathaal avar thamakkup pidiththa manithanaith thearnthu ko'ndu, avanaith tham makka'lukkuth thalaivanaay irukkak katta'laiyittu'l'laar" en'raar.

<15> saamuveal kalkalaavilirunthu pu'rappattup pegnchamin naadaakiya kaapaavukku vanthaar. egnchiyoar thangka'ludan poarpuriya vanthiruntha makka'lukku ethiraakach savulaippin thodarnthu, kalkalaavilirunthu pegnchamin kun'rilu'l'la kaapaavukkup poanaarka'l. savul makka'lai e'n'nip paarththaar. ea'rakku'raiya a'runoo'ru pear irunthanar.

<16> savulum avar makan yoanaththaasum avarka'laich saarnthiruntha makka'lum pegnchamin naadaakiya kaapaavil irunthanar. appoathu pilisthiyar makmaasil paa'laiyam i'rangkiyirunthanar.

<17> pilisthiyar paa'laiyaththinin'ru muppirivinar ko'l'laiyadikkap pu'rappattanar. oru pirivu suvaal naattilu'l'la epraavai noakkip poanathu.

<18> mat'ron'ru peththaroan vazhiyaay nadanthathu. moon'raam pirivum paalaivanaththukku ethiril sepoayeem pa'l'laththaakkai aduththa ellai vazhiyaaych sen'rathu.

<19> ni'rka, israayeal naadu muzhuvathilum oru kollan koodak kaa'nappadavillai. epireayar vaa'l, eetti seyyaathapadi, pilisthiyar echcharikkaiyaay irunthanar.

<20> aakaiyaal israayealar yaavarum thaththam kozhu, ma'nvetti, koadari, ka'laivettika'laik kooraakkuvatha'rkup pilisthiyaridaththi'rkup poaka vea'ndiyathaayirunthathu.

<21> aakavea, avarka'ludaiya kozhukka'l, ma'nvettika'l, muppal ko'nda aayuthangka'l muthaliyana mazhungkip poayirunthana. thaarkkuchchiyaik koodach seerpaduththa vazhiyillai.

<22> poar thodangkina poathu savulukkum avar makan yoanaththaasukkumeayan'ri avarka'ludan iruntha makka'lil oruvar kaiyilum vaa'loa eettiyoa illai.

<23> pilisthiyarin paa'laiyam makmaasaik kadanthu poakap pu'rappattathu.

[1 saamuveal aakamam 14]

<1> oru naa'l savulin makan yoanaththaasu than parisaiyanaana i'laignanai noakki, "appaal irukki'ra pilisthiyar paa'laiyaththi'rkup poavoam, vaa" en'raan. athai avan than thanthaikkuth therivikkavillai.

<2> annearaththil savul kaapaavin kadaisi ellaiyaakiya makroaniliruntha oru maathu'la maraththin keezhth thangkiyirunthaar. avarudan iruntha aadka'l ea'rakku'raiya a'runoo'ru pear.

<3> seeloavil aa'ndavarudaiya kuruvaayiruntha ealikkup pi'rantha pineasin makanaakiya ikkaapoathin sakoatharanaana akkithoapin makan aakkiyoas eapoathai a'ninthirunthaan. aanaal yoanaththaasu engkuch sen'rirunthaan en'ru makka'l a'riyaathirunthanar.

<4> yoanaththaasu pilisthiyar paa'laiyam varai ea'ra muyan'ra ka'navaayin irumarungkum sengkuththaana paa'raika'lum pa'rka'laip poan'ra sikarangka'lum angkumingkum irunthana; avat'ril on'rukkup poases en'rum, mat'ron'rukkuch seanea en'rum peyar;

<5> on'ru vadakkea makmaasukku ethiraakavum, mat'ron'ru the'rkea kaapaavukku ethiraakavum irunthana.

<6> yoanaththaasu than parisaiyanaana i'laignanaip paarththu, "viruththaseathanam illaathavarka'ludaiya paa'laiyaththukkup poavoam, vaa. oruvea'lai aa'ndavar namakkuth thu'naipurivaar. eanenil palaraik ko'ndoa silaraik ko'ndoa meedpathu aa'ndavarukkuk kadinam an'ru" en'raan.

<7> avanudaiya parisaiyan, "umakkup pidiththavat'rai ellaam seyyum; umathu viruppappadiyea poakalaam; engkuch sen'raalum naanum ummoadu varuvean" en'ru avanukkuch sonnaan.

<8> atha'rku yoanaththaasu, "ithoa naam ammanitharka'lidam poaki'roam. naam avarka'l ka'n'nil padumpoathu,

<9> 'naangka'l ungka'lidam varumvarai neengka'l nillungka'l' en'ru avarka'l namakkuk koo'rinaal, nam idaththai vittu avarka'lidam poaka vea'ndaam.

<10> avarka'l 'engka'lidam vaarungka'l' en'ru sonnaal poavoam. eanenil aa'ndavar avarka'lai nam kaika'lil oppadaiththaar enpatha'rku athuvea adaiyaa'lam" en'raan.

<11> appadiyea iruvarum pilisthiyar paa'laiyaththai aduththu vanthapoathu, pilisthiyar, "ithoa epireayar o'linthiruntha kuzhika'lai vittup pu'rappaduki'raarka'l" en'ru sonnaarka'l.

<12> pin, paa'laiyaththinin'ru yoanaththaasoadum avanudaiya parisaiyanoadum peasi, "engka'lidaththi'rku ea'ri vaarungka'l; ungka'lukku oru kaariyam solvoam" en'ru sonnaarka'l. appoathu yoanaththaasu, "poavoam, ennaip pinthodar; aa'ndavar israayeal kaiyil avarka'lai oppuviththu vittaar" en'ru parisaiyanukkuch solli,

<13> yoanaththaasu kaika'laalum kaalka'laalum nakarnthu ea'rinaar; avanudaiya parisaiyanum avanukkuppin ea'rinaan. appozhuthu silar yoanaththaasu mun madinthu vizhunthaarka'l. avan pin vantha avanudaiya parisaiyanum palarai vettikkon'raan.

<14> yoanaththaasum avanudaiya parisaiyanum adiththa intha muthal adiyileayea ea'rakku'raiya irupathupear arai ear nilapparappil madinthu vizhunthanar.

<15> paa'laiyaththilum naattilum orea peethi u'ndaayit'ru. ko'l'laiyidap poayiruntha koottaththinar ellaam thidukkenath thikil adainthanar; nilamum athirnthathu. ithu kadavu'l aat'riya arugnseyal poal nikazhnthathu.

<16> ithoa, makka'lu'l palar vizhunthu kidakki'rathaiyum, angkumingkum oaduki'rathaiyum pegnchaminudaiya kaapaaviliruntha savulin kaavalar ka'ndanar.

<17> savul thammoadu irunthavarka'lai noakki, "nammai vittup poanavan yaar? visaariththup paarungka'l" en'ru sonnaar. vivaram aaraaykaiyil yoanaththaasum avanudaiya parisaiyanum angku illai enath theriya vanthathu.

<18> appoathu savul akkiyasaip paarththu, "kadavu'lin peazhaiyaik keattuppaarum" en'raar. (eanenil appozhuthu kadavu'lin peazhai israayeal makka'lidam irunthathu).

<19> savul kuruvidam peasik ko'ndirukkaiyil, pilisthiyar paa'laiyaththil perum muzhakkam ezhumpit'ru. athu kogncham kognchamaay athikariththu veku the'livaayk keattathu. appoathu savul, "um kaiyai madakkum" en'ru kuruvukkuch sonnaar.

<20> savulum avaroadu iruntha ellaa makka'lum aarppariththup poarkka'lam varai poanaarka'l. ithoa! avarka'l ovvoruvarum thangka'lukku'l'leayea poarittuk ko'ndanar. athanaal palar madinthanar.

<21> ithaik ka'ndu neat'rum munthaanaa'lum pilisthiyaroadu paa'laiyaththil thangkiyiruntha epireayarka'l savul, yoanaththaasoadu iruntha israayealarudan searnthu ko'l'lath thirumpi vanthaarka'l.

<22> epiraayeem malaiyil pathungkiyiruntha israayealar anaivarum pilisthiyar pu'ramuthuku kaattinar en'ru kea'lvippattup poaril ivarka'ludan searnthuko'ndanar. appozhuthu ea'rakku'raiya pathinaayiram pear savuloadu irunthanar.

<23> an'ru aa'ndavar israayealai meettaar. poar peththaavanvarai nadanthathu.

<24> israayeal manitharka'l an'ru on'raaych searnthaarka'l. appozhuthu savul makka'laip paarththu, "naan en ethirika'linmeethu pazhi vaangkap poaki'rean. maalai mattum evan saappiduvaanoa avan sapikkappattavan" en'ru aa'naiyittuch sonnaar. an'ru makka'lil oruvarum saappidavillai.

<25> avarka'l ellaarum kaadu sen'ranar. angkuth tharai meal thean irunthathu.

<26> ivvaa'ru makka'l oru kaattinu'l nuzhainthanar. angkuth thean vadiyak ka'ndanar. aanaal evanum than kaiyai vaayil vaikkavillai. eanenil makka'l aa'naikku agnchiyirunthanar.

<27> aanaal yoanaththaasu than thanthai makka'lukku ittiruntha aa'naiyai a'riyaathirunthaan. avan than kaiyiliruntha koalai neettith thean koottil kuththi, than kaiyai va'laiththu athai vaayil vaiththaan. avan ka'nka'l the'livut'rana.

<28> appozhuthu makka'lil oruvan, "in'ru saappidum manithan sapikkappattavan en'ru un thanthai pasiyaayiruntha makka'lukku aa'nai pi'rappiththu'l'laar" en'raan.

<29> atha'rku yoanaththaasu, "en thanthai athanaal makka'lukkuth thollai koduththaar. anthath theanil kogncham naan saappittathinaal en ka'nka'l the'livaanathai neengka'lea ka'ndeerka'l.

<30> makka'lukku akappatta ethirika'lin ko'l'laip porudka'lil avarka'l eathaavathu saappittirunthaal evva'lavu nalamaaka irunthirukkum! pilisthiyarukku'l u'ndaana padukolai innum kodooramaay irunthirukkum an'roa?" en'ru ma'rumozhi sonnaan.

<31> an'ru avarka'l makmaasumuthal ayiyaaloanvarai pilisthiyarai mu'riyadiththanar.

<32> makka'l mikavum ka'laipput'riyirunthanar. avarka'l ko'l'laip porudka'lin meal paaynthu aadu maaduka'laiyum kan'ruka'laiyum ko'narnthu tharaiyil poattu adiththu iraththaththudan saappittanar.

<33> appozhuthu, "ithoa iraththaththudan saappittathanaal makka'l aa'ndavarukku ethiraay paavam seythaarka'l" en'ru savulukkuth theriyavanthathu. atha'rku avar, "neengka'l kadavu'lin katta'laiyai mee'rineerka'l; ippozhuthea oru periya kallai ennidam uruttik ko'ndu vaarungka'l" en'raar.

<34> ma'rumu'raiyum savul silarai anuppi, "neengka'l saathaara'na makka'lukku'l poay, 'iraththaththoadu i'raichchiyai u'npathu aa'ndavarukku ea'rkaatha paavam. enavea, makka'lil ovvoruvanum than maattaiyaavathu aattukkadaayaiyaavathu savulidam ko'narnthu angkea adiththup pinpu saappidalaam' en'ru sollungka'l" en'raar. aakaiyaal makka'l ellaarum thaththam maattai an'ru iravu thaangka'lea ko'ndu vanthu angkea adiththanar.

<35> athan pi'raku savul aa'ndavarukku oru palipeedam kattinaar. athu avar aa'ndavarukkuch kattina muthalaavathu palipeedam.

<36> mee'ndum savul, "naam iravil pilisthiyar meal paaynthu vidiyum varai avarka'laik kon'ru kuvippoam. avarka'lil oruvanaiyum vittu vaikkak koodaathu" en'ru sonnaar. atha'rku makka'l, "umakku nalam en'ru thoan'ruvathai ellaam seyyum" en'ranar. kuruvoa, "naam ingkuk kadavu'lai a'ndi poaka vea'ndum" en'ru sonnaar.

<37> pilisthiyaraip pinthodarnthu poakalaamaa? avarka'lai israayeal kaiyil viduveeraa?" en'ru savul aa'ndavaridam keattaar. avar an'ru avarukku ma'rumozhi on'rum sollavillai.

<38> ithaik ka'nda savul, "in'ru yaaraal ippaavam vanthathu en'ru makkad thalaivarka'l anaivaridamum keattu a'rinthu ko'l'lungka'l.

<39> israayealin meedparaam aa'ndavar vaazhi! en makan yoanaththaasaal ithu nadanthirunthaal thadai eathumin'ri avan saakakkadavaan" en'ru sonnaar. makka'lil oruvanum avanukku ethiraakap peasavillai.

<40> savul israayealar anaivaraiyum paarththu, "neengka'l oru pakkaththil irungka'l, naanum en makan yoanaththaasum ma'rupakkaththil iruppoam" en'raar. atha'rku makka'l, "umakku nanmai enath thoan'ruvathaich seyyum" en'ru savulukku ma'rumozhi sonnaarka'l.

<41> savul, israayealin kadavu'laakiya aa'ndavarai noakki, "israayealin kadavu'laakiya aa'ndavarea, in'ru um adiyaanukku neer ma'rumozhi sollaathiruppathu ean? adaiyaa'lam kodum. inthap paavam enmealaavathu en makan yoanaththaasu mealaavathu irunthaal athai vi'langkach seyyum; allathu anthap paavam um makka'lmeal irunthaal avarka'laith thooyavaraakkum" en'raar. appoathu yoanaththaasum savulum pidipattanar; makka'l neengkinaarka'l.

<42> appoathu savul, "enakkum en makan yoanaththaasukkum idaiyea seettup poadungka'l" en'raar.

<43> yoanaththaasu pidipattaan. savul yoanaththaasaip paarththu, "nee seythathai enakku ve'lippaduththu" ena, yoanaththaasu, "en kaiyiliruntha koalin nuniyinaal kogncham theanai eduththuch suvai paarththean. ithoa atha'rkaakach saaki'rean" en'ru avarukku ve'lippaduththinaan.

<44> atha'rku savul, "yoanaththaasu, nee saakavea saavaay; illaavittaal kadavu'l enakku thakuntha kaimmaa'ru a'lippaaraaka" en'ru sonnaar.

<45> atha'rku makka'l, "israayealil ivva'lavu periya meedpaik ko'narntha yoanaththaasum saavaanoa? athu koodaathu. aa'ndavarmeal aa'nai! avan thalaimayiril on'rum tharaiyil vizhaathu. eanenil kadavu'l thu'nai ni'rka avan in'ru athaich seythaan" en'ru solli yoanaththaasu saakaathapadi avanaith thappuviththanar.

<46> savul pilisthiyaraip pin thodaraathu, thirumpip poanaar. pilisthiyarum thangka'l idaththi'rkup poaych searnthanar.

<47> ivvaa'ru israayealin meal savulin arasu u'ruthippatta pin, avar sut'rilumu'l'la moavaap, ammoan, eaththoam puththirar, sopaa arasar, pilisthiyar aakiya ellaa ethirika'loadum sa'ndai seythu vanthaar; avar engkuch sen'raalum vet'riyudan thirumpuvaar.

<48> pi'raku avar padai thiratti amaleakkiyarai mu'riyadiththaar. thangka'laik ko'l'laiyittu vanthoarudaiya kaiyinin'ru israayealarai meettaar.

<49> yoanaththaasu, yesuyi, melkisuvaa aakiyoar savulin puthalvarka'l. avarudaiya iru puthalviyaril mooththava'l peyar meroap, i'laiyava'l peyar mikkoal.

<50> savuludaiya manaiviyin peyar akkinoavaam; ava'l akkimaasin puthalvi. avarudaiya padaith thalaivanin peyar apnear; ivan savulin sit'rappanaana nearin makan.

<51> savulin thanthai peyar sees. apnearin thanthaiyin peyaroa near; ivan apiyealin makan.

<52> savulin vaazhnaa'l muzhuvathum pilisthiyaroadu kadumpoar nadanthu vanthathu. aat'ral padaiththavanaiyoa poarukkuth thakuthi padaiththavanaiyoa savul ka'ndaal avarka'laith thammudan searththukko'lvaar.

[1 saamuveal aakamam 15]

<1> pi'raku saamuveal savulai noakki, "aa'ndavar tham makka'laakiya israayealin arasanaaka ummai apishukam seyyumpadi ennai anuppinaar. ippoathu aa'ndavar solvathaik kea'lum.

<2> seanaika'lin aa'ndavar solki'rathaavathu: 'amaleak israayealarukkuch seythavat'raiyum, ivarka'l ekipthu naattinin'ru pu'rappattu vantha poathu amaleak avarka'lai vazhiyil ethirththu nin'rathaiyum manaththil vaiththirukki'rean.

<3> ippoathu nee poay amaleakkaik kon'ru avan udaimaika'l anaiththaiyum azhiththu vidu; avan meal irakkam ko'l'laathea; avanudaiya soththukka'lil on'raiyum virumpaathea. aanaal aa'n pi'l'laika'l muthal pe'n pi'l'laika'l varai, si'ruvar, paal kudikki'ra pi'l'laika'l, maaduka'l, ottakangka'l, kazhuthaika'l muthaliyavat'raik kon'ru vidu' enpathaam" en'raar.

<4> savul makka'lukkuk katta'laiyittu, avarka'lai aattuk kuttika'laip poal ka'nakkittaar. kaalaad padaiyinar irunoo'raayiram pearum yoothaa koaththiraththaar pathinaayiram pearum irunthanar.

<5> savul amaleak nakar varai vantha poathu oar oadaiyil pathividai vaiththaar.

<6> savul kinaiyarka'laip paarththu, "poangka'l; avanidamirunthu poayvidungka'l. amaleakkoadu naan ungka'laiyum azhikkaathapadi avanai vittup poayvidungka'l; eanen'raal israayeal makka'l anaivarum ekipthilirunthu varum poathu neengka'l avarka'lukku irakkam kaattineerka'l an'roa?" en'raar. kinaiyar athaikkeattu amaleakkai vittuch sen'ranar.

<7> eavilaa muthal ekipthukku ethirea irukki'ra sooru varai savul amaleakkiyarai mu'riyadiththaar.

<8> avarka'ludaiya arasan aakaakai uyiroadu si'raippaduththinaar; makka'l anaivaraiyum vaa'l munaiyaal kon'ru kuviththaar.

<9> savulum makka'lum aakaakaiyum, aattu maattu manthaika'lil nallavat'raiyum aattuk kadaayka'laiyum aadaika'laiyum, ellaavat'rilum azhakaanavat'raiyum azhikkaamal vittu vaiththanar; avat'rai azhikkavum avarka'lukku manam illai. aanaal a'rpamaanavai, payanat'ravai anaiththaiyum azhiththup poattanar.

<10> appoathu aa'ndavarudaiya vaarththai saamuvealukkuk keattathu.

<11> avar: "naam savulai arasanaaka ea'rpaduththinathaip pat'ri varunthuki'roam. eanenil, avan ennaip pu'rakka'niththu en so'rka'laiyum ni'raiveat'ravillai" en'raar. athaik keattu saamuveal varunthi iravu muzhuvathum aa'ndavaridam man'raadinaar.

<12> vaika'rai vea'laiyil savulaich santhikkalaam en'ru e'n'nich saamuveal athikaalaiyil ezhunthiruntha poathu, savul kaarmealukkup poay thanakku oru vet'riththoo'n naattinathaakavum, angkirunthu kalkalaavukku i'rangkich sen'rathaakavum saamuvealukkuth therivikkappattathu. saamuveal savulidam vanthaar. savuloa amaleakkiyaridamirunthu ko'ndu vanthiruntha ko'l'laip porudka'lil muthalaanavat'rai aa'ndavarukkuth thakanappaliyaaka oppukkoduththuk ko'ndirunthaar.

<13> saamuveal savulidam varavea, savul avarai noakki, "aa'ndavarin aaseer pet'ravar neerea. naan aa'ndavarudaiya vaarththaiyai ni'raiveat'riyu'l'lean" en'raar.

<14> atha'rkuch saamuveal, "en kaathuka'lil olikkin'ra aadu maaduka'lin ichsaththam enna?" en'ru keattaar.

<15> atha'rkuch savul, "avat'rai amaleakkiyaridamirunthu ko'ndu vanthaarka'l; um kadavu'laakiya aa'ndavarukkup paliseluththumpadi makka'l aadumaaduka'lil mealaanavat'rai azhikkaathu vittuvaiththaarka'l; mat'ravat'raik kon'rupoattoam" en'raar.

<16> appozhuthu saamuveal, "enakku vidai koduththaal intha iravil aa'ndavar enakkuch sonnathai umakkuch solvean" en'raar. avar, "sollum" en'raar.

<17> saamuveal, "neer umathu paarvaikkuch si'riyavaraay iruntha poathan'roa israayeal koaththirangka'lukkuth thalaivaraaneer? aa'ndavarum ummai israayealin arasaraaka apishukam seythaar.

<18> pi'raku avar ummai vazhi nadaththi, 'poa, paavika'laakiya amaleakkiyaraik kol; avarka'l azhiyum varai avarka'ludan poariduvaay' en'ru anuppinaar.

<19> aanaal, neer aa'ndavarudaiya sollaik kea'laamal ko'l'laip porudka'lin meal aasai vaiththu aa'ndavar ka'n mun paavam seythathu ean?" en'raar.

<20> savul saamuvealai noakki, "naan aa'ndavarudaiya so'rpadithaan nadanthean. aa'ndavar ennai anuppina vazhiyil thaan sen'rean. athanpadi amaleakkiyarin arasanaana aakaakaik ko'ndu vanthean; amaleakkiyaraik kon'ru kuviththean.

<21> makka'loa ko'l'laipporudka'lil mutha'rpalan en'ru aadumaaduka'lil mealaanavat'raith thangka'l kadavu'laakiya aa'ndavarukkuk kalkalaavilea paliyiduvatha'rkaakak ko'nduvanthaarka'l" en'ru ma'rumozhi sonnaar.

<22> atha'rku saamuveal, "aa'ndavar thakanap palika'laiyum vea'ru palika'laiyumaa aasikki'raar? athai vida manithan aa'ndavarin kural saththaththi'rkuk keezhppadiya vea'ndum en'ru keadki'raaran'roa? palika'laik kaattilum keezhppadithalea mealaanathu. aattuk kadaakka'lin kozhuppai avarukku oppukkodukki'rathai vida avarukkuch sevikoduththalea si'ranthathu.

<23> aakavea ki'larchchi seyvathu sooniyam paarppatha'rkuch samam; keezhpadiyaamai silai vazhipaattukkuch samam. neer aa'ndavarudaiya vaarththaiyaith tha'l'linathaal neer arasaraay iraathapadi aa'ndavar ummaith tha'l'livittaar" en'ru sonnaar.

<24> appozhuthu savul saamuvealai noakki, "naan makka'lukku agnchi avarka'ludaiya kuralukkuch sevi saayththu, aa'ndavarudaiya sollaiyum um vaakkuka'laiyum mee'rinathinaal paavam seythean.

<25> aanaal ippoathu neer thayavu seythu en paavaththai manniththu, naan aa'ndavarai vazhipadum padi ennudan thirumpi vaarum" en'ru kegnchinaar.

<26> atha'rkuch saamuveal, "aa'ndavarudaiya vaakkaith tha'l'li vitta israayealin meal neer arasaraay iraathapadikku aa'ndavar ummaiyum tha'l'li vittaar; aathalaal ummudan naan varamaattean" en'raar.

<27> pinnar, saamuveal poakath thirumpinaar; avar ivarudaiya poarvaiyin mea'rpu'raththaip pidiththaar; udanea athu kizhinthu poayit'ru.

<28> saamuveal avaraip paarththu, "in'rea aa'ndavar umathu kaiyiliruntha israayeal arasaik kizhiththu ummai vida mealaana um ayalaanukkuk koduppaar.

<29> israayealukku vet'ri koduththavar irakkam kaatta maattaar; manam maa'ravum maattaar; varuththappaduvatha'rku avar manithar allar" en'raar.

<30> atha'rku avar, "naan paavam seythean; aayinum ippoathu en makka'lin moopparka'l munpaakavum israayealukku munpaakavum neer ennai maadchippaduththi, um kadavu'laakiya aa'ndavarai vazhipadap poaki'ra ennudan thirumpi vaarum" en'ru kegnchik keattaar.

<31> aakaiyaal saamuveal thirumpich savulaip pin thodarnthaar. savul aa'ndavarai vazhipattaar.

<32> pinpu saamuveal, "amaleakkiyarudaiya arasan aakaakai ennidam kootti vaarungka'l" en'raar. appadiyea mikavum thadiththa aakaak ko'ndu varappattaan. ivan udal nadungki, "aiyoa! kasappaana saavu ennai ippadi ellaavat'rilumirunthu pirikki'rathea!" en'raan.

<33> avanaip paarththuch saamuveal, "un vaa'l pe'nka'laip pi'l'laika'l at'ravarka'laaych seythathu poala, pe'nka'lukku'l un thaayum pi'l'laika'l illaathava'laay iruppaa'l" en'ru solli, kalkalaavin aa'ndavar thirumun aakaakaith thu'ndu thu'ndaay vettinaar.

<34> pinpu saamuveal raamaaththaavukkup poanaar. savul kaapaavil iruntha tham veettukkuth thirumpinaar.

<35> atha'rkup pin savul saakum varai saamuveal avaraip paarkkavea illai. aayinum israayealin arasanaakach savulai ea'rpaduththiyathu ku'riththu aa'ndavar varuththappadavea, saamuveal savulaippat'ri mikavum veathanaippattaar.

[1 saamuveal aakamam 16]

<1> aa'ndavar saamuvealaip paarththu, "savul israayealin arasanaay iraathapadi naam avanaith tha'l'liyirukka, nee eththanai kaalam avanukkaaka eangkik ko'ndiruppaay? kompinaal seyyappatta un ki'n'naththai e'n'neyyaal nirappik ko'ndu vaa; pethlakeamaich searntha isaayinidam naam unnai anuppuvoam. naam avan puthalvarka'lil oruvanai arasanaakath thearnthu ko'ndu'l'loam" en'raru'linaar.

<2> atha'rkuch saamuveal, "eppadip poavean? savul kea'lvippattaal ennaik kon'ruviduvaanea?" en'raar. ma'rupadiyum aa'ndavar, "nee maattu manthaiyil oru kan'rukkuttiyaip pidiththuk ko'ndu: 'aa'ndavarukku paliyida vanthu'l'lean' en'ru solli, isaayiyaip palikku azhaippaay.

<3> pinnar nee seyya vea'ndiyathai unakku naam kaattuvoam. naam unakku evanaik kaa'npippoamoa, avanai nee apishukam seyvaay" en'ru sonnaar.

<4> aa'ndavar thamakkuch sonnapadi saamuveal seythu pethlakeamukkup poanaar. avvoorin moopparka'l viyapput'ru avar mun oadivanthu, "umathu varukai engka'lukkuch samaathaanaththaith tharumaa?" en'ru keattanar.

<5> atha'rku avar, "aam, aa'ndavarukkup paliseluththa vanthu'l'lean. neengka'l ungka'laith thooyavaraakkik ko'ndu ennudan paliyida vaarungka'l" en'ru sonnaar. mealum isaayaiyum avanudaiya puthalvarka'laiyum thooymaippaduththi avarka'laip palikku azhaiththaar.

<6> avarka'l vantha poathu saamuveal eliyaapaik ka'ndu, "aa'ndavaraal thearnthu ko'l'lappattavan ivan thaanoa?" en'ru keattaar.

<7> aa'ndavar saamuvealai noakki, "avanudaiya mukaththaiyum udal uyaraththaiyum paarkkaathea; eanenil naam avanaith tha'l'li vittoam. manithan paarkki'rathu oruvitham, naam theerppiduvathu vea'ruvitham. manithan ve'likkuth thoan'rupavat'rai mattum paarkki'raan; aa'ndavaroa ithayaththai paarkki'raar" en'ru sonnaar.

<8> appoathu isaayi apinathaapai azhaiththu avanaich saamuveal munpaakak kootti vanthaan. avar, "ivanaiyum aa'ndavar thearnthu ko'l'lavillai" en'raar.

<9> isaayi sammaavaik kootti vanthaan. avar, "ivanaiyum aa'ndavar thearnthu ko'l'lavillai" en'ru solli vittaar.

<10> ivvaa'ru isaayi than puthalvarka'lil ezhuvaraich saamuveal mun ko'ndu vanthaan. "ivarka'lu'l oruvanaiyum aa'ndavar thearnthu ko'l'lavillai" en'ru saamuveal isaayinidam sonnaar.

<11> appozhuthu isaayiyaip paarththuch saamuveal, "un pi'l'laika'l ellaam ivva'lavuthaanaa?" en'ru keattaar. atha'rku avan, "innum oru si'ruvan irukki'raan; avan aaduka'lai meayththuk ko'ndirukki'raan" en'ru ma'rumozhi sonnaan. appozhuthu saamuveal isaayiyai noakki, "nee aa'l anuppi avanai varachsol; avan varum varai naan u'n'naathu iruppean" en'raar.

<12> isaayi aa'l anuppi avanai azhaiththuvarach seythaan. avanoa sivantha meaniyum, paarvaikku azhakum, mukappolivum u'l'lavanaay irunthaan. appozhuthu aa'ndavar, "ivan thaan; ezhunthu ivanai apishukam sey" en'ru sonnaar.

<13> appozhuthu saamuveal kompinaal seyyappatta e'n'neyk ki'n'naththai eduththu avanudaiya sakoatharar naduvil avanai apishukam seythaar. an'ru muthal aa'ndavarudaiya aavi thaaveethin meal i'rangki eppozhuthum irunthathu. saamuveal ezhunthu raamaaththaavukkuth thirumpinaar.

<14> aa'ndavarudayai aavi savulai vittu neengkinathuman'ri aa'ndavaraal anuppappatta theeya aavi avarai alaikkazhiththuk ko'ndumirunthathu.

<15> appozhuthu savulin oozhiyarka'l avarai noakki, "kadavu'laal anuppappatta theeya aavi ithoa ummai vathaikki'rathea;

<16> engka'l thalaivaraakiya neer anumathi a'liththaal umathu munnilaiyil eaval puriyum naangka'l sen'ru yaazhisaignan oruvanaith theadik ko'ndu varuvoam. aa'ndavaraal anuppappatta theeya aavi ummaip pidikkaiyil avan than kaiyinaal athai meettuvaan. umathu thunpam oara'lavu ku'raiyum" en'ranar.

<17> savul tham oozhiyarka'laip paarththu, "neengka'l poay yaazhisaignan oruvanai ennidam ko'ndu vaarungka'l" en'raar.

<18> appozhuthu avarudaiya oozhiyarka'lil oruvan ma'rumozhiyaaka, "ithoa pethlakeam ooraanaana isaayi makanaip paarththean. avanukku yaazh meettath theriyum; avan valimai vaaynthavan; poar veeran; peachchuth thi'ramu'l'lavan; azhakaanavan. aa'ndavar avanudan irukki'raar" en'ru sonnaan.

<19> athaikkeattu, "aattu manthaika'loadu irukki'ra un makan thaaveethai emmidam anuppu" en'ru sollach savul isaayikkuth thootharka'lai anuppinaar.

<20> appozhuthu isaayi oru kazhuthaiyaik ko'narnthu, athan meal appangka'laiyum, oru thuruththith thiraadchai irasaththaiyum, oru ve'l'laattuk kuttiyaiyum sumaththith than makan thaaveethin moolam avat'raich savulukku anuppi vaiththaan.

<21> appadiyea thaaveethu savulidam vanthu avarmun nin'raan. savul avan meethu mikavum anpu ko'ndu: avanaith tham parisaiyanaaka niyamiththaar.

<22> thaaveethu em avaiyil iruppaan. eanenil em ka'nka'lil avanukku thayai kidaiththu'l'lathu en'ru savul isaayikkuch solli anuppinaar.

<23> pinpu aa'ndavaraal anuppappatta theeya aavi savulaip pidikkum poathellaam thaaveethu yaazhai eduththu meettuvaan. athanaal savul thea'ri oruvaa'ru nalam pe'ruvaar. theeya aavi avarai vittu neengkum.

[1 saamuveal aakamam 17]

<1> pilisthiyar ma'rupadiyum poarukkup padaika'laith thirattik ko'ndu yoothaavinudaiya sokkoavukku vanthu, sokkoavukkum aseakkaavukkum naduvil thommeem ellaika'lil paasa'rai amaiththanar.

<2> savulum israayeal makka'lum on'ru koodith theareapeanthu pa'l'laththaakki'rku vanthu pilisthiyarukku ethiraaka poariduvatha'rku a'nivakuththu nin'ranar.

<3> pilisthiyar malaiyin appakkaththilum, israayealar malaiyin ippakkaththilum irunthanar. avarka'lukku idaiyea oru pa'l'laththaakku irunthathu.

<4> appoathu keth naattaanaakiya koaliyaath en'ra peyarudaiya oar izhikula manithan pilisthiyar paasa'raiyinin'ru ve'liyea vanthaan. avan uyaram aa'ru muzham oru saa'n.

<5> thalaiyil ve'nkalath thoppiyum, meen sethilaip poan'ra oru poarkkavasamum a'ninthirunthaan. anthak kavasaththin ni'rai aiyaayiram seekkal ve'nkalamaam.

<6> avan kaalka'lil ve'nkalak kavasaththaiyum, thoa'lka'lin meal oru ve'nkalak keadayaththaiyum a'ninthirunthaan.

<7> avanudaiya eettik kampu nesavukkaaranin tha'rimaram poal irunthathu. avan eettiyin munai a'runoo'ru seekkal irumpaalaanathu. avanudaiya parisaiyan avanukku mun nadappaan.

<8> avan israayeal padaika'lukku ethirea nin'ru kookkuralittu, "ean poarukkuth thayaaraay vantheerka'l? naan pilisthiyan an'roa? neengka'l savulin oozhiyarka'l allavaa? ungka'lukku'l oruvanaith thearnthu ko'l'lungka'l. avan ennudan thaniyea sa'ndai seyya varattum.

<9> avan ennudan sa'ndai poattu ennaik kon'raal, naangka'l ungka'l adimaika'laay iruppoam; naan avanaik kon'ru poattaaloa, neengka'l adimaika'laaki engka'lukku oozhiyam seyveerka'l" enpaan.

<10> mealum anthap pilisthiyan, "naan in'ru israayealin seanaika'lai izhivu paduththiyirukki'rean. enavea, oru veeranai ennidam anuppungka'l. avan ennudan thaniththup poaridattum" en'ru solvaan.

<11> pilisthiyanudaiya iththaku so'rka'laich savulum israayealar anaivarum keattuk kalangki, athika achcham ko'ndirunthanar.

<12> mun sollappatta thaaveethu yoothaa naattup pethlakeam ooraanum, isaayi en'ra peyarudaiya epiraaththiya manithanin makanum aavaan. isaayikku ettup puthalvarka'l irunthanar. ivan savulin kaalaththil mat'ra manitharka'lukku'l'lea vayathu sen'ra kizhavanaay irunthaan.

<13> ivanudaiya mooththa puthalvarka'l moovarum savuloadu koodap poarukkuch sen'rirunthanar. poarukkup poayiruntha ivanudaiya moon'ru puthalvarka'lu'l mooththavan peyar eliyaap; ira'ndaamavan apinathaap; moon'raamavan sammaa.

<14> thaaveethu ellaarukkum i'laiyavan. mooththavarka'laakiya ammoovarum savulaip pin sen'rirunthanar.

<15> enavea thaaveethu savulai vittuth thirumpip poayp pethlakeamil than thanthaiyin manthaiyai meayththuk ko'ndirunthaan.

<16> anthap pilisthiyanoa, kaalaiyilum maalaiyilum naa'rpathu naadka'laaka ivvaa'ru seythu vanthaan.

<17> isaayi than makan thaaveethai noakki, "un sakoathararka'lukkaaka intha oru marakkaal va'ruththa maavaiyum, ip paththu appangka'laiyum eduththuk ko'ndu paasa'raiyil irukki'ra un sakoathararka'lidam virainthu sel.

<18> ip paththup paalaadaik kattika'laiyum padaith thalaivarukkuk ko'ndu poayk koduththu, un sakoathararka'l nalamudan irukki'raarka'laa en'ru paarththu, avarka'l evarevarudan a'ni vakukkappattirukki'raarka'l en'ru a'rinthuko'l" en'ru solli, avanai anuppi vaiththaan.

<19> appoathu savulum ivarka'lum israayealin ellaa makka'lum thereapinthup pa'l'laththaakkil pilisthiyaroadu poarittuk ko'ndirunthanar.

<20> aakaiyaal thaaveethu athikaalaiyil ezhunthu, manthaiyaik kaavalanidam oppadaiththu vittu, isaayi thanakkuk katta'laiyittapadi ellaavat'raiyum eduththuk ko'ndu makalaavil iruntha seanaiyai noakkich sen'raan. padaiveerar poarukkuch sen'ru poark kural ezhuppinar.

<21> ippakkaththil israayealar a'nivakuththu ni'rka, appakkaththil pilisthiyar poarukkuth thayaar pa'n'nik ko'ndirunthanar.

<22> thaaveethu thaan ko'ndu vantha moottaiyai i'rakki avat'raik kaavalan oruvanidam oppuviththaan. pin poar ka'laththi'rku oadith than sakoathararka'lin udal nalam pat'ri visaariththaan.

<23> avan avarka'loadu innum peasikko'ndirukkaiyil, pilisthiyar paasa'raiyinin'ru koaliyaath en'ra peyarudaiya pilisthiyanum, keth naattaanum izhikulaththavanumaana ammanithan vanthu nin'raan. avan mun sonna vaarththaika'laiyea solla thaaveethu athaik keattaan.

<24> ammanithanaik ka'ndapoathu israayealar anaivarum mikavum agnchi, avan mukaththil vizhikkaathu oadippoanaarka'l.

<25> israayealaril oruvan, "ippoathu vanthu ni'rki'ra antha manithanaip paarththeerka'laa? ivan israayealai izhivupaduththa vanthu'l'laan. ivanaik kolpavan evanoa, avanai arasar selvanthanaakkith tham maka'laiyum avanukku ma'nam mudiththuk koduththu, avan thanthai veettaaraiyum israayealil vari illaathapadi aakkuvaar" en'raan.

<26> athaik keatta thaaveethu thannudan iruntha manitharka'lai noakki, "ip pilisthiyanaik kon'ru, israayealukku ea'rpattu'l'la izhivai neekkuki'ravanukku enna kidaikkum? uyiru'l'la kadavu'lin seanaika'laip pazhikki'ratha'rku viruththaseathanam illaatha ip pilisthiyan yaar?" en'raan.

<27> atha'rku makka'l, "avanaik kolki'ravanukku ivai anaiththum kodukkappadum" en'ru munsonna vaarththaika'laiyea avanukku ma'rupadiyum sonnaarka'l.

<28> thaaveethin mooththa sakoatharanaakiya eliyaap thaaveethu mat'ravarka'loadu peasikko'ndirukki'rathaik keattu avan meal koapamut'ru, "ean ingku vanthaay? anthach sila aaduka'laiyum paalaivanaththil vittu vittu ean ingku vanthaay? un serukkaiyum theeya e'n'naththaiyum naan a'rivean. eanenil poaraip paarppatha'rkaaka vanthu'l'laay" en'ru sonnaan.

<29> atha'rku thaaveethu, "naan enna seythu vittean? naan peasakkoodaathaa?" en'raan.

<30> pin avanaivittuch sat'ru vilaki vea'roruvanidaththil atheapoal keattaan. makka'l munsonna vaarththaika'laiyea avanukku ma'rumozhiyaakach sonnaarka'l.

<31> thaaveethu koo'riyavat'raik keattavarka'l avat'raich savulukku a'riviththanar.

<32> avararukil avan azhaikkappattapoathu thaaveethu savulai noakki, "koaliyaaththin poruttu yaarudaiya ithayamum kalangka vea'ndiyathillai. um adiyaanaakiya naanea poay appilisthiyanoadu sa'ndaiyiduvean" en'raan.

<33> atha'rkuch savul, "ap pilisthiyanai ethirkkavum, avanudan sa'ndaiyidavum unnaal mudiyaathu. neeyoa si'ruvan; avanoa i'lamai muthal poaril payi'rchi u'l'lavan" en'raar.

<34> thaaveethu savulai noakki, "um adiyaan than thanthaiyin manthaiyai meayththuk ko'ndirukkum poathu, singkamaavathu karadiyaavathu varum. manthai naduvilirunthu kadaavaith thookkik ko'ndu poakum.

<35> naan avat'raip pinthodarnthu adiththu avat'rin vaayinin'ru pidungkuvean. avai en meal paayum. naanoa avat'rin moognchiyaip pidiththu, moochchu vidaatha padi amukki avat'raik kolvean.

<36> um adiyaanaakiya naan oru singkaththaiyum oru karadiyaiyum ivvaa'ru kon'rirukki'rean; avat'ril on'raip poalavea viruththaseathanam seyyappadaatha ippilisthiyanum iruppaan. ippozhuthea naan poay makka'lukku vanthu'l'la izhivai neekkuvean. eanenil uyiru'l'la kadavu'lin seanaiyaip pazhikka viruththaseathanamat'ra ippilisthiyan yaar?" en'raan.

<37> ma'rupadiyum thaaveethu, "ennaich singkaththin kaikkum karadiyin kaikkum thappuviththa aa'ndavar, ippilisthiyan kaiyinin'rum ennai meedpaar" en'raan. "sen'ruvaa; aa'ndavar unnoadu iruppaar!" en'ru savul thaaveethukkuch sonnaar.

<38> savul thaaveethukkuth tham udaika'lai a'niviththu, ve'nkalath thalaikkavasaththai avan thalai meal vaiththu, oru maarkkavasaththaiyum avanukku a'niviththaar.

<39> thaaveethu avarathu vaa'laith than aadaiyinmeal kattikko'ndu, ippadi aayutham a'ninthu nadakka mudiyumaa en'ru soathiththup paarththaan; eanenil avanukkup pazhakkam illai. thaaveethu savulai noakki, "enakkup pazhakkam illaathathaal ivvitham nadakka ennaal mudiyaathu" en'ru solli, avat'raik ka'lainthu poattaan.

<40> eppozhuthum kaiyil vaiththirukkum than thadiyaip pidiththukko'ndu oadaiyil ainthu koozhaangka'rka'laip po'rukki eduththuth than mealiruntha idaiyanukkuriya sattaip paiyil poattuk kava'naiyum kaiyil eduththuk ko'ndu pilisthiyanukku ethiraakap pu'rappattaan.

<41> pilisthiyanum nadanthu thaaveethin arukil vanthaan; avanudaiya parisaiyanum avan mun nin'raan.

<42> pilisthiyan sut'rippaarththuth thaaveethaik ka'ndu, avan i'laignanaayum senni'ramaayum paarkka azhakaayum irunthathaip pat'ri avanai ea'lanam seythaan.

<43> pilisthiyan avanai noakki, "nee ennidam oru koaludan vara naan enna oru naayaa?" en'ru solli, than theavarka'lin meal aa'naiyittuth thaaveethaich sapiththaan.

<44> mealum avan thaaveethai noakki, "en arukil vaa; naan vaanaththup pa'ravaika'lukkum, kaattu vilangkuka'lukkum un thasaika'laik koduppean" en'raan.

<45> atha'rkuth thaaveethu pilisthiyanaip paarththu, "nee vaa'loadum eettiyoadum keadayaththoadum ennidam varuki'raay; naanoa seanaika'lin aa'ndavarudaiya peyaraalea, nee avamathiththa israayealudaiya padaika'lin kadavu'ludaiya peyaraalea unnidaththil varuki'rean.

<46> in'ru aa'ndavar unnai en kaiyil oppadaippaar. naan unnaik kon'ru un thalaiyaith thu'ndippean. israayealaril kadavu'l irukki'rathai ulakellaam a'rinthu ko'l'lumpadi, in'ru pilisthiyarin pi'nangka'lai vaanaththup pa'ravaika'lukkum kaattu vilangkuka'lukkum koduppean.

<47> athanaal aa'ndavar meedpathu vaa'laalum an'ru, eettiyaalum an'ru en'ru intha makkad koottam ellaam therinthu ko'l'lum; eanenil poar avarudaiyathu. avar ungka'lai engka'l kaika'lil oppadaippaar" en'ru sonnaan.

<48> pilisthiyan ezhunthu thaaveethukku ethirea nerungki varukaiyil thaaveethu virainthu pilisthiyanukku ethiraakach sa'ndaiyida oadinaan.

<49> than paiyil kaiyaivittu oru kallai eduththuk kava'nil poattu athaich suzhat'rip pilisthiyan net'riyil e'rinthaan. kal avan net'riyil pathinthu poanathaal, avan tharaiyil mukangkuppu'ra vizhunthaan.

<50> ippadith thaaveethu oru kava'naalum kallaalum pilisthiyanai ven'ru, adipatta pilisthiyanaik kon'raan. thaaveethin kaiyil vaa'l illaathathaal,

<51> avan oadip pilisthiyan meal ea'ri nin'ru, avan vaa'laip pidiththu athan u'raiyilirunthu uruvi avanaik kon'ru avan thalaiyaik koythaan. appoathu pilisthiyar thangka'lukku'l athika aat'ral padaiththavan maa'ndathaik ka'ndu pu'ramuthuku kaatti oadinar.

<52> enavea israayealarum yoothaa manitharka'lum ezhunthu aarppariththuk ko'ndu pa'l'laththaakkin ellai varaikkum akkaaroan nakar vaayil varaikkum pilisthiyaraith thuraththinaarka'l. pilisthiyaril kaayam adainthavarka'l saaraayim vazhiyilum keath, akkaaroan varaikkum vizhunthu kidanthanar.

<53> israayeal makka'l pilisthiyaraip pinthodarntha pin, thirumpi vanthu, avarka'lin paasa'raiyaik ko'l'laiyadiththaarka'l.

<54> thaaveethu pilisthiyanudaiya thalaiyai eduththu yerusaleamukkuk ko'ndu vanthaan. avan aayuthangka'laiyoa than koodaaraththil vaiththaan.

<55> thaaveethu pilisthiyanukku ethiraakap pu'rappattup poanathaik ka'nda poathu savul than padaiththalaivanaakiya apnearai noakki, "apnear, ivvi'laignan ekkudumpaththil pi'ranthavan?" en'ru keattaar. apnear, "arasea, um uyir meal aa'nai, athai naan a'riyean" en'raan.

<56> arasar, "ivvi'laignan yaarudaiya makan en'ru kea'l" en'ru sonnaar.

<57> pilisthiyanaik kon'ru thaaveethu thirumpi vanthapoathu apnear avanaich savulmun azhaiththuch sen'raan. pilisthiyanudaiya thalai avan kaiyil irunthathu.

<58> savul avanai noakki, "i'laignanea, nee yaarudaiya makan?" en'ru keattaar. atha'rku thaaveethu, "naan pethlakeam ooraanaakiya um adiyaan isaayinudaiya makan" en'raan.

[1 saamuveal aakamam 18]

<1> savulidam peasi mudinthapoathu, yoanaththaasin u'l'lamum thaaveethin u'l'lamum on'ru pattana. yoanaththaasu avanaith than uyir poal anpu seythaan.

<2> annaa'lil savul thaaveethaith thammudan vaiththuk ko'ndaar; avanudaiya thanthai veettukkuth thirumpip poaka avanukku vidai kodukkavillai.

<3> yoanaththaasum thaaveethum udanpadikkai seythu ko'ndaarka'l. eanen'raal, avan ivanaith thannuyir poal anpu seythaan.

<4> yoanaththaasu thaan a'ninthiruntha u'l sattaiyaik kazhat'ri athaith thaaveethukkuk koduththaan. than vaa'l, vil, kachchai, mat'rum sattaika'laiyum koduththaan.

<5> savul thanakku itta aluvalka'l anaiththaiyum thaaveethu viveakamudan seythu vanthaan. enavea savul avanaip poar veerarka'lukkuth thalaivanaakkinaar. ellaa makka'lum si'rappaakach savuludaiya oozhiyarka'lum thaaveethaip perithum virumpinar.

<6> thaaveethu pilisthiyanai ven'ru thirumpi varukaiyil israayealin ellaa nakarangka'lilumirunthum pe'nka'l kagnsiraakka'ludanum narampisaik karuvika'ludanum makizhchchiyaay aadippaadich savul arasarai ethirko'ndu vanthaarka'l.

<7> appe'nka'l, "savul kon'rathu aayiram pear; thaaveethu kon'rathoa pathinaayiram pear" en'ru aadippaadik ko'ndu sen'ranar.

<8> athu keatta savul mikuntha erichchal adainthaar. eanenil athu avar manaththukkup pidikkavillai. avarka'l, thaaveethukkup pathinaayiramum emakku aayiramum koduththaarka'lea; innum aadchiyai vida avanukku enna ku'raivaay irukki'rathu?" en'ru avar sonnaar.

<9> an'ru muthal savul thaaveethai nalla ka'n ko'ndu paarkkavillai.

<10> ma'runaa'l aa'ndavaraal anuppappatta theeya aavi savulaip pidiththuk ko'ndathu. avar tham veetti'rku'l'lea alaikkazhikkappattuk ko'ndirunthaar. thaaveethu naa'lthoa'rum seyvathu poalath than kaiyaal yaazhai meettik ko'ndirunthaan.

<11> savul eettiyaik kaiyil eduththu, thaaveethaich suvaroadu searththuk kuththa e'n'ni eettiyai avan meal e'rinthaar. thaaveethoa irumu'raiyum thanthiramaakath thappiththuk ko'ndaan.

<12> aa'ndavar thammai vittuth thaaveethudan iruppathinaal savul avanukkuk agnchinaar.

<13> savul avanaith tham paarvaiyinin'ru akat'ri avanai aayiram veerarka'lukkuth thalaivaraaka ea'rpaduththinaar. enavea, thaaveethu makka'l munnilaiyil poakavara irunthaan.

<14> thaaveethu thaan seythavat'ril ellaam viveakamaay nadanthu ko'ndaan. aa'ndavar avanudan irunthaar.

<15> avan mikavum viveakaththudan nadanthu varakka'ndu savul avan paal echcharikkaiyaayirukkath thodangkinaar.

<16> israayealarum, yoothaavin makka'l anaivarum thaaveethukku anpu seythu vanthanar. eanenil avanea avarka'lukku munpaakap poakavara irunthaan.

<17> orunaa'l savul thaaveethai noakki, "ithoa en mooththa maka'l mearoapai unakku ma'na mudiththuk koduppean. nee mattum maaveeranaay irunthu aa'ndavarudaiya poarka'lai nadaththu" en'raar. "en kai avan meal padaamal, pilisthiyar kaiyea avan meal vizhattum" en'ru savul thanakku'l sollik ko'ndaar.

<18> thaaveethu savulai noakki, "arasarin marumakan aavatha'rku naan yaar? en vaazhkkai enna? en thanthaiyin vamsamum enna?" en'raan.

<19> savulin maka'l mearoapaith thaaveethukkuk kodukka vea'ndiyirukka ava'l moalaathiththanaakiya athiriyealukku manaiviyaakak kodukkappattaa'l.

<20> savulin vea'roru maka'laana mikkoal thaaveethukku anpu seythaa'l. ichseythi savulukku a'rivikkappatta poathu avar makizhvut'raar.

<21> naan ava'lai avanukku koduppean. eanenil ava'l avanukku idaiyoo'raay iruppaa'l. pilisthiyar kaiyum avan meal vizhum en'ru savul sonnaar. mealum avanaip paarththu, "nee ira'ndu kaariyangka'lai munnittu in'ru enakku marumakanaay iruppaay" en'raar.

<22> pi'raku savul tham oozhiyakkaararai noakki, "neengka'l thaaveethoadu irakasiyamaayp peasi, 'arasar un meal piriyamaay irukki'raar. avarudaiya oozhiyar ellaam unmeal anpu ko'ndu'l'lanar. aathalaal nee arasanukku marumakanaay iru' en'ru sollungka'l" en'raar.

<23> avvithamea avarka'l ichso'rka'lai ellaam thaaveethidam koo'rinaarka'l. atha'rkuth thaaveethu, "arasanin marumakanaay iruppathu ungka'lukku a'rpamen'ru thoan'rukin'rathaa? naanoa e'liyavanum thaazhntha nilaiyil u'l'lavanumaay irukki'reanea" en'raan.

<24> thaaveethu ivvaa'ru sonnaan" en'ru savulin oozhiyarka'l avarukkuth theriviththaarka'l.

<25> athaik keattuch savul, "neengka'l avanaip paarththu, 'arasarukkup parisam avasiyamillai; arasarudaiya ethirika'laip pazhivaangkip pilisthiyarin noo'ru nuniththoalka'lai nee ko'ndu vanthaal poathum' en'ru sollungka'l" en'raar. eanenil thaaveethai pilisthiyarin kaiyil oppadaikkach savul e'n'niyirunthaar.

<26> savul sonna vaarththaika'lai avarudaiya oozhiyarka'l thaaveethukkuth thirumpath theriviththa poathu thaaveethu makizhvut'ru arasarudaiya marumakanaay irukka manam isainthaan.

<27> sila naadka'lukkup pin thaaveethu ezhunthu thanakkuk keezhiruntha manitharka'loadu poayp pilisthiyaril irunoo'ru pearaik kon'ru avarka'ludaiya nuniththoalka'laik ko'ndu vanthu arasarin marumakanaakum poruttu avat'rai avarmun e'n'ni vaiththaan. aakaiyaal savul tham maka'l mikkoalai avanukku manaiviyaakak koduththaar.

<28> aa'ndavar thaaveethoadu iruppathaaka savul u'narnthu ko'ndaar. savulin maka'l mikkoal thaaveethidam mikuntha anpu ko'ndirunthaa'l.

<29> savul thaaveethukku athikam agnchath thodangkinaar. athu muthal ennaa'lum thaaveethin pakaivaraanaar.

<30> pilisthiyarin thalaivarka'l poarukkup pu'rappattanar. avarka'l pu'rappattathu muthal thaaveethu savulin oozhiyarka'lai vida viveakamaay nadanthu ko'ndaan. avanudaiya peyar mikap pukazhadainthathu.

[1 saamuveal aakamam 19]

<1> thaaveethaik kollavea'ndum en'ru savul tham makan yoanaththaasidamum, tham ellaa oozhiyarka'lidamum koo'rinaar. aanaal savulin makan yoanaththaasu thaaveethukku mikavum anpu seythu vanthaan.

<2> yoanaththaasu thaaveethukku ithaith theriviththu, "en thanthai savul unnaik kollath theaduki'raar; aakaiyaal naa'laik kaalaiyil vizhippaay iru; irakasiyamaana idaththil thangki ma'raivaaka iru.

<3> naan ezhunthu, nee ve'liyil engkengku iruppaayoa, angkellaam en thanthai arukil naan ni'rpean. naan unnaik ku'riththu en thanthaiyidam peasi enakkuth therinthavat'raiyellaam unakku a'rivippean" en'raan.

<4> yoanaththaasu than thanthai savulidaththil thaaveethaik ku'riththu nallana peasi, "arasea, thaaveethu umakkuth thuroakam seythathillai; avan seyalka'l ellaam umakku mikavum payanpaduki'ra padiyaal, neer um adiyaanaakiya avanukku viroathamaayp paavam seyya vea'ndaam.

<5> avan than uyirai oru poruttaay e'n'naathu ap pilisthiyanaik kon'raan. aa'ndavar israayeal muzhuvatha'rkum perum meedpaith thanthaar. neer athaip paarththu makizhvut'reer. kaara'namin'rith thaaveethaik kon'ru kut'ramat'ra iraththaththaich sintha ninaiththup paavam seyya vea'ndumaa?" en'ru sonnaan.

<6> savul yoanaththaasin so'rka'laik keattu amaithi adainthu, "aa'ndavar meal aa'nai! avan kolai seyyap padamaattaan" en'ru saththiyam seythaar.

<7> yoanaththaasu thaaveethai azhaiththu ivvaarththaika'lai ellaam avanukkuth theriviththaan. pinnar thaaveethaich savulidam kootti vanthaan. avanum munpoalavea savulin avaiyil pa'niyaat'rinaan.

<8> mee'ndum poar moo'ndathu. thaaveethu pu'rappattup pilisthiyaroadu sa'ndaiyittu avarka'lil e'n'nat'roaraik kon'ru kuviththaan. avarka'l avanukku munpaakach sitha'riyoadinaarka'l.

<9> aa'ndavaraal anuppappet'ra theeya aavi savulin meal vanthathu. avar ara'nmanaiyil eettiyaip pidiththavaa'ru amarnthirunthaar. thaaveethu than kaiyaal yaazhai meettik ko'ndirunthaan.

<10> savul eettiyaal thaaveethaich suvaroadu searththuk kuththa muyan'raar; aanaal thaaveethu athaith thavirththu vilakkinathaal, athu ku'ri thava'rich suvaril paaynthathu. thaaveethu an'ru iravea oadippoayth thannaik kaappaat'rik ko'ndaan.

<11> thaaveethaik kaaval seythu avanai ma'runaad kaalaiyil kollum padi savul avan veettukkuth tham kaavalarai anuppinaar. thaaveethin manaivi mikkoal ithai avanukkuth theriviththu, "neer in'ru iravea um uyiraik kaappaat'rik ko'l'laavittaal, naa'laich saaveer" en'ru sonnaa'l.

<12> pin avanaich sannal vazhiyea i'rakkivittaa'l. avan avvithamea thappi oadinaan.

<13> mikkoaloa oru pommaiyai eduththuk kattilinmeal kidaththi ve'l'laattu mayirththoalai athan thalaimaattil vaiththu athaip poarvaiyaal moodinaa'l.

<14> thaaveethaip pidikkach savul kaavalarai anuppina poathu, avan noayut'riruppathaaka ma'rumozhi sollappattathu.

<15> ma'rupadiyum savul thaaveethaip paarkkumpadi thootharka'lai anuppi, "avanaik kon'ru poadumpadi kattiludan avanai emmidam ko'ndu vaarungka'l" en'raar.

<16> thootharka'l vantha poathu kattilin meal pommaiyum athan thalaimaattil iruntha ve'l'laattuth thoalum irukkak ka'ndanar.

<17> pi'raku savul mikkoalaip paarththu, "ennai ean ippadi eamaat'rinaay? en pakaivanai ean thappavittaay?" en'ru keattaar. mikkoal avarai noakki, "'avar ennaip poakavidu, illaavittaal naan unnaik kon'ru poaduvean' en'ru ennidam solli mirattinaar" en'raa'l.

<18> thaaveethu thappiyoadi raamaaththaaviliruntha saamuvealidam vanthu savul thanakkuch seythavat'rai ellaam avarukkuch sonnaan. appozhuthu avanum saamuvealum poay nayoaththil thangkiyirunthanar.

<19> thaaveethu raamaaththaavukku aduththa nayoaththil irukki'raan" en'ra seythi savulin kaathuka'lukku ettiyathu.

<20> appoathu thaaveethaip pidikkach savul kaavalarai anuppinaar. avarka'l i'raivaakku uraiththuk ko'ndiruntha i'raivaakkinar koottaththaiyum, ivarka'lukkuth thalaivaraakach saamuveal udkaarnthirunthathaiyum ka'nda poathu, avarka'l mealum aa'ndavarudaiya aavi i'rangka, avarka'lum i'raivaakku uraikkath thodangkinaarka'l.

<21> ithu savulukku therivikkappatta poathu avar vea'ru thootharka'lai anuppinaar. avarka'lum i'raivaakku uraikka aarampiththaarka'l. ma'rupadiyum savul thootharai anuppa, ivarka'lum i'raivaakku uraikkath thodangkinaar. savul kadungkoapam ko'ndu,

<22> thaamea raamaaththaa noakkip pu'rappattu, sekkoaththil iruntha oru perum ki'nat'rarukea vanthu, "saamuvealum thaaveethum entha idaththil irukki'raarka'l?" en'ru keattaar. "athoa raamaaththaavukkaduththa nayoaththil irukki'raarka'l" en'ru avarukku a'rivikkappattathu.

<23> appoathu avar raamaaththaavukkaduththa nayoaththukkuch sen'raar. avar mealum aa'ndavarudaiya aavi i'rangkinathu; avarum raamaaththaavilirunthu nayoath varum varai i'raivaakku uraiththuk ko'ndea nadanthu sen'raar.

<24> tham sattaika'laik kazhat'rivittuch saamuvealukku munpaaka mat'ravarka'loadu avarum i'raivaakku uraiththaar. an'ru pakal muzhuvathum iravilum aadaiyillaamal vizhunthu kidanthaar. ithanaal, "savulum i'raivaakkinaru'l oruvanoa?" ennum pazhamozhi vazhangkalaayit'ru.

[1 saamuveal aakamam 20]

<1> thaaveethu raamaaththaaviliruntha nayoaththai vittu oadi, yoanaththaasidam vanthu, "un thanthai en uyiraip pa'rikkath theaduki'raarea! naan enna seythean? naan enna theengku seythean? naan un thanthaikku izhaiththa pazhi enna?" en'ru mu'raiyittaan.

<2> atha'rku avan, "appadi nadavaathirukkattum; nee saakamaattaay. enakku theriyappaduththaamal en thanthai periya kaariyameanum si'riya kaariyameanum on'rum seyyamaattaar. ikkaariyaththai mattum en thanthai enakkuch sollaamal ma'raippaaroa? appadi nadakkaathu" en'ru avanukkuch solli,

<3> ma'rupadiyum thaaveethukku aa'naiyittaan. atha'rku avan, "enakku un ka'nka'lil thayavu kidaiththu'l'lathu en'ru un thanthai nan'raay a'rinthirukki'raar; ithu yoanaththaasukkuth theriya vanthaal avan manam varunthuvaanea enpatha'rkaaka athai unakku a'rivikkavillai poalum. enakkum saavukkum oar adi thooram thaan irukki'rathu en'ru aa'ndavarin uyirin mealum un uyirin mealum aa'naiyiduki'rean" en'raan.

<4> appozhuthu, yoanaththaasu thaaveethai noakki, "nee solvathai ellaam naan seyyath thayaar" en'raan.

<5> thaaveethu yoanaththaasai noakki, "ithoa naa'lai maathaththin muthal naa'l. an'ru naan arasarin panthiyil amarvathu vazhakkam. aanaal naan moon'raam naa'l maalai varai ve'liyea o'linthirukkumpadi nee enakku vidai kodu.

<6> unnudaiya thanthai ennaik ku'riththu visaariththaal, atha'rku nee, 'avan than sontha nakaraakiya pethlakeamil than kudumpaththaar anaivarudanum si'rappup palika'l oppukkodukkach sen'rirukki'raan. enavea, angku virainthu poaka ennidam anumathi keattaan en'ru sol.'

<7> avar, 'nallathu' en'raal um adiyaan naan amaithiyudan iruppean. avar koapiththuk ko'ndaal, avarudaiya theeyaku'nam athan sikaraththai adainthu vittathu en'ru a'rinthu ko'l.

<8> naan aa'ndavar thirumun unnudan udanpadikkai seythapadiyaal, un adiyaan meal irakkam vai. en meal eathaavathu kut'ram irunthaal, un thanthaiyidam ennaik ko'ndu poaka vea'ndaam; neeyea ennaik kon'ruvidu" en'raan.

<9> atha'rku yoanaththaasu, "appadi unakku nearidaathiruppathaaka! unakkuth theengku seyya en thanthai mudivu seythirukki'raar en'ru naan thittamaay a'rinthaal, athai unakkuth therivikkaamal iruppeanaa?" en'raan.

<10> thaaveethu yoanaththaasai noakki, "oruvea'lai un thanthai ennaik ku'riththu unnidam kadumaiyaay ma'rumozhi sonnaal athai yaar enakku a'rivippaar?" en'ru keattaan.

<11> atha'rku, yoanaththaasu thaaveethai noakki, "oorukku ve'liyea vayalukkup poavoam, vaa" en'raan. iruvarum vayalai adainthanar.

<12> yoanaththaasu thaaveethidam, "israayealin kadavu'laakiya aa'ndavarea, naa'laiyaavathu ma'runaa'laavathu en thanthaiyin karuththai naan a'rinthu ko'ndu, athu thaaveethukku nanmai payappathaay irukkumen'raal athai avanukku udanea theriyappaduththuvean.

<13> illaavidil aa'ndavar enakkuth thakuntha pirathipalan a'lippaaraaka! en thanthai unmeal ko'ndiruntha pakaiyai vittu vidaathirunthaal, naan unakku athai ve'lippaduththuvean. appozhuthu nee samaathaanamaay oadip poakumpadiyum, aa'ndavar en thanthaiyoadu irunthathu poal unnudanum irukkumpadiyum unakkuch solli anuppuvean.

<14> naan innum uyiroadu irunthaal aa'ndavarai munnittu nee enakkuth thayai sey; atha'rku'l naan i'ranthu poanaal,

<15> aa'ndavar thaaveethin ethirika'l anaivaraiyum poomiyinin'ru azhiththozhikkattum. appoathu nee aru'l koornthu en veettil meal en'rum irakkamaay irukka vea'ndum. naan ivvudanpadikkaiyai mee'ri nadanthaal, aa'ndavar en veettilirunthu ennai azhiththozhiththuth thaaveethaith than ethirika'lin kaiyinin'ru meedpaaraaka" en'raan.

<16> ivvithamaay yoanaththaasu thaaveethin kudumpaththaaroadu udanpadikkai seythu ko'ndaan. aa'ndavarum thaaveethin ethirika'laip pazhivaangkinaar.

<17> yoanaththaasu thaaveethinmeal anpu koornthirunthapadiyaal pala mu'rai appadiyea aa'naiyittuch saththiyam seythaan. eanenil thaaveethaith thannuyir poal avan anpu seythu vanthirunthaan.

<18> pi'raku yoanaththaasu thaaveethai noakki, "naa'lai maathaththin muthal naa'l. en thanthai unnaip pat'rik keadpaarea.

<19> ira'ndu naa'lvarai nee angku irukka vea'ndum an'roa? vealai seyyak koodumaana moon'raavathu naa'lil nee udanea i'rangki ma'raividaththi'rku vanthu eseal ennum peyar ko'nda kal arukil amarnthiru.

<20> appozhuthu ampu eyyap pazhakuvathu poal naan anthak kal irukkum thisaiyil moon'ru ampuka'lai eyvean.

<21> pi'raku oru si'ruvanai noakki, 'nee poay ampuka'lai eduththuvaa' en'ru solli anuppuvean.

<22> appoathu naan avanaip paarththu, 'ithoa ampuka'l unakku ippakkaththil irukkin'rana; avat'rai eduththuvaa' en'ru solveaneayaakil, nee ennidam vaa; eanenil unakku amaithi kidaikkum. aa'ndavar meal aa'nai, unakkuth theengku on'rum nearidaathu. aanaal, 'ithoa ampuka'l unakku appaal irukkin'rana' en'ru naan si'ruvanukkuch solveaneayaakil, nee amaithiyudan oadippoaka vea'ndiyathu thaan. eanenil aa'ndavarea unnai anuppi vaikki'raar.

<23> neeyum naanum seythu ko'nda ivvudanpadikkaikku aa'ndavarea en'ren'rum nam iruvarukkum idaiyea saadchiyaay iruppaaraaka" en'raan.

<24> aakaiyaal thaaveethu vayalil o'linthu ko'ndaan. maathaththin muthal naa'lum vanthathu.

<25> arasar u'navaruntha udkaarnthaar. avar tham vazhakkappadi suvar arukea iruntha tham irukkaiyil amarnthapoathu yoanaththaasu ezhunthaan. apnear savulin pakkaththil udkaarnthaan; appozhuthu thaaveethin idam kaaliyaayirunthathu.

<26> an'ru savul on'rum sollavillai; 'oruvea'lai avan theettuppattu innum thooymaiyaakavillai poalum' en'ru savul ninaiththirunthaar.

<27> maathaththin ira'ndaam naa'lum vanthathu; thaaveethin idam innum kaaliyaakavea irunthathu. athaik ka'nda savul tham makan yoanaththaasai noakki, "isaayi makan neat'rum in'rum saappida varaathathu ean?" en'ru keattaar.

<28> atha'rku yoanaththaasu, "avan pethlakeamukkup poaka ennai varuththik keattuk ko'ndu:

<29> 'en ooril aadamparappali irukki'rathu; en sakoathararka'lil oruvan thannidam varumpadi keattu'l'laan; ippozhuthu umathu ka'n'nil enakkuth thayai kidaiththu'l'lathaal, ennai anuppi vaiyum; naan viraivil sen'ru en sakoathararka'laip paarththu varuki'rean' en'raan. ithanaal thaan avan arasa panthikku varavillai" en'raan.

<30> savul yoanaththaasu meal koapamut'ru, "veasi makanea peasaathea! unakkum un maanam ketta thaaykkum vedkamaay irukkum a'lavukku nee isaayi makanukku anpu seyki'raay en'ru enakkuth theriyaathoa?

<31> isaayi makan poomiyin meal uyiroadu irukkum varai, neeyum nilaiththirukka maattaay; un aadchiyum nilaiththirukkaathu. aakaiyaal ippoathea avanai azhaiththu ennidam ko'nduvaa; eanenil avan saakavea'ndum" en'ru sonnaar.

<32> yoanaththaasu than thanthai savulukku ma'rumozhiyaaka, "avan ean saaka vea'ndum? avan enna seythaan? en'raan.

<33> savul avanaik kuththip poada eettiyai eduththaar. thaaveethaik kon'ru poadath than thanthai theermaaniththirukki'raar en'ru yoanaththaasu a'rinthu ko'ndaan.

<34> enavea koapaththoadu panthiyai vittu ezhunthu maathaththin ira'ndaam naa'laakiya an'ru on'rum saappidaathu irunthaan. eanenil than thanthai thannai avamaanap paduththinathaip pat'riyum thaaveethaip pat'riyum manam varunthik ko'ndirunthaan.

<35> pozhuthu vidintha poathu yoanaththaasu thaaveethudan udanpaadu seythirunthapadi thannudan oru si'ruvanai azhaiththuk ko'ndu vayalukkup poanaan.

<36> si'ruvanai noakki, "nee poay naan e'riyum ampuka'lai eduththu vaa" en'raan. si'ruvan oadiya poathu avanukku appaal oar ampai eythaan.

<37> yoanaththaasu vitta ampu kidantha idaththi'rkuch si'ruvan vantha poathu, yoanaththaasu si'ruvanukkup pinnaal kural ezhuppi, "ampu unakku innum appaal irukki'rathu" en'raan.

<38> ma'rupadiyum yoanaththaasu si'ruvanukkup pinnaal koovi, "ni'rkaathea, virainthu poa" en'raan. yoanaththaasin si'ruvan ampuka'laip po'rukki eduththuth than thalaivanidam ko'ndu vanthaan.

<39> yoanaththaasum thaaveethum mattumea athan poru'lai a'rinthirunthaarka'leayan'rich si'ruvanukku on'rum puriyavillai.

<40> appozhuthu yoanaththaasu si'ruvanidam than aayuthangka'laik koduththu vittu, "ivat'rai nee nakarukkuk ko'ndu poa" en'raan.

<41> si'ruvan sen'ra pin, thaaveethu the'rkea iruntha idaththilirunthu ezhunthu, tharaimattum kuninthu vizhunthu mummu'rai avanai va'nangkinaan. avarka'l iruvarum oruvarai oruvar muththam seythu azhuthaarka'l.

<42> pinpu yoanaththaasu thaaveethai noakki, "nee amaithiyoadu poa. aa'ndavar peyaraal naam iruvarum seythu ko'nda udanpadikkaiyaip poruththa mattil, aa'ndavar unakkum enakkum, un santhathikkum en santhathikkum naduvea en'rum saadchiyaay iruppaaraaka!" en'ru sonnaan.

<43> pi'raku thaaveethu ezhunthu sen'raan. yoanaththaasu than nakar thirumpinaan.

[1 saamuveal aakamam 21]

<1> thaaveethu noapea ooriliruntha kuru akkimeleakkidam vanthu searnthaan. akkimeleak thaaveethin varukaiyaip pat'rith thidukkittu, "oruvarum unnoadu varaamal nee thaniyaay vanthathu ean?" en'ru vinavinaar.

<2> thaaveethu kuru akkimeleakkai noakki, "arasar enakku oru katta'lai viduththu'l'laar: 'nee anuppap pattathan noakkamum, naan unakkuk koduththu'l'la katta'laiyum innathen'ru oruvarum a'riyalaakaathu' en'raan. inthantha idaththi'rku vara vea'ndum en'ru naan en oozhiyarukkuch solliyirukki'rean.

<3> ippozhuthu ummidam ainthu appangka'l irunthaal avat'rai enakkuk kodum, illaavidil vea'ru ethuvaanaalum kodum" en'ru kegnchinaan.

<4> kuru thaaveethukku ma'rumozhiyaaka, "en kaiyil parisuththa appangka'leayan'rich saathaara'na appangka'l illai. i'laignaraana neengka'l pe'nka'loadu searaathu thooymaiyaay irunthaal sari" en'raar.

<5> atha'rkuth thaaveethu kuruvai noakki, "pe'nka'laip poruththa mattil engka'lukkuth theettu illai. naangka'l pu'rappattathu muthal neat'rum munthaa naa'lum avarka'laith thottathillai. aathalaal i'laignarudaiya aadai muthaliyavai parisuththamaakavea irunthana. ippaya'naththil eathaavathu theettuppattirunthaal in'ruthaan thooymai pe'rum" en'raan.

<6> aakaiyaal kuru parisuththa appaththai avanukkuk koduththaar. u'nmaiyil soodaana appangka'lai vaikkumpadi aa'ndavar munnilaiyilirunthu edukkappatta kaa'nikkai appangka'laith thavira vea'ru appangka'l illai.

<7> annearaththil savulin oozhiyarka'lilea oruvan aa'ndavarudaiya koodaaraththukku'l irunthaan. avanudaiya peyar thoayeak. avan ithumeayan; savuludaiya idaiyarka'lukkuth thalaivan.

<8> thaaveethu akkimeleakkai noakki, "ingku eettika'laavathu vaa'laavathu un kaiyil u'ndaa? arasanin katta'lai avasaramaanathaay irunthathu. enavea, en vaa'laiyum aayuthangka'laiyum naan eduththuk ko'ndu varavillai" en'ru sonnaan.

<9> atha'rkuk kuru, "thereapinth pa'l'laththaakkil nee kon'ra pilisthiyan koaliyaaththinudaiya vaa'l athoa epoaththukkup pinnaal thu'niyil pothinthu vaikkappattirukki'rathu. nee virumpinaal athai eduththuk ko'l'lalaam. athaith thavira vea'ru vaa'l ingku illai" en'ru sonnaar. appoathu thaaveethu, "atha'rku nikaraanathu vea'rillai; athai enakkuk kodum" en'ru sonnaan.

<10> an'rea thaaveethu ezhunthu savul munnilaiyinin'ru oadippoanaan; keath arasan akkeesidam poaych searnthaan.

<11> akkeesin oozhiyarka'l thaaveethaip paarththa poathu avanaik ku'riththu, "ivan naattin arasanaana thaaveethu allanoa? 'savul aayiram pearaik kon'raar; thaaveethu pathinaayiram pearaik kon'raan' en'ru solli aadippaadik ko'ndaadiyathu ivanaip pat'riththaanea?" en'ranar.

<12> thaaveethu ichso'rka'laith than manathil vaiththuk ko'ndu, keath arasan akkeesukku mikavum agnchinaan.

<13> avarka'lukku munpaakath than mukath thoat'raththai vea'rupaduththik ko'ndu, thideerena avarka'l meal paaynthu vizhuvathum, vaayi'r kathavuka'lil moathik ko'lvathumaayirunthaan. umizh neer avanudaiya thaadiyin vazhiyea ozhukik ko'ndirunthathu.

<14> akkeesu than oozhiyarka'lai noakki, "immanithan paiththiyakkaaran en'ru neengka'l kaa'nki'reerka'lea; ivanai neengka'l ennidam ko'ndu vanthathu ean?

<15> en munnilaiyil paiththiyakkaaranaay nadikka ivanai neengka'l ko'ndu vantheerka'lea; nammidam paiththiyakkaararka'l ku'raivaa? ivan en veettinu'l nuzhaiyalaamaa" en'ru sinanthu ko'ndaan.

[1 saamuveal aakamam 22]

<1> thaaveethu angkirunthu pu'rappattu othollaam ennum kukaikku oadippoanaan. avanudaiya sakoathararum avan thanthai veettaar anaivarum ithaik kea'lvippattu angku avanidam vanthu searnthanar.

<2> thunput'roar, kadanpattoar, manaththuyarut'roar anaivarum avanoadu searnthu ko'ndaadinaarka'l; avan avarka'lukkuth thalaivanaanaan. ippadi avanoadu ea'rakku'raiya naanoo'ru pear irunthanar.

<3> thaaveethu angkirunthu moavaapiyaraich searntha maaspaavukkup poay moavin arasanaip paarththu, "naan seyya vea'ndiyathu innathen'ru kadavu'l enakkuth therivikkum varai en thanthaiyum thaayum ummidam thangkiyirukkum padi anumathi kodum" en'ru vea'ndinaan.

<4> pin avarka'lai azhaiththu vanthu moavaap arasan mun ni'ruththinaan. thaaveethu koattaiyil iruntha naadka'l muzhuvathum avarka'l moavaap arasanoadu thangki irunthaarka'l.

<5> pinpu i'raivaakkinaraana kaath enpavan thaaveethai noakki, "nee koattaiyil thangkaathu yootheayaa naatti'rkup pu'rappattup poa" en'raar. thaaveethu pu'rappattu areath en'ra kaattai adainthaan.

<6> thaaveethum avanudan iruntha manitharka'lum ka'ndupidikkappet'ra seythiyaich savul kea'lvippattaar. savul kaapaavaich searntha raamaavil irukki'ra oru thoappil kaiyil eettiyai eanthiyavaa'ruk kaaththirunthaar. avarudaiya oozhiyarka'l anaivarum avaraich soozhnthirunthaarka'l.

<7> savul thamakku uthavi seythu vantha oozhiyarka'lai noakki, "jemini puthalvarka'lea, kea'lungka'l. isaayi makan ungka'l elloarukkum vayalka'laiyum thiraadchaith thoattangka'laiyum koduppaanoa? ungka'l elloaraiyum padaith thalaivarka'laakavum noot'ruvar thalaivarka'laakavum ea'rpaduththuvaanoa?

<8> appadiyirukka, neengka'l anaivarum enakku ethiraakach sathi seythathu ean? si'rappaaka, en makan isaayi makanoadu udanpadikkai seythu ko'nda poathu ungka'lil yaaraavathu athai enakkuth theriviththathu'ndoa? illaiyea. enathu avala nilaikku irangki ungka'lil oruvanum achseythiyai enakku a'rivikkavillai. aam, en sontha makanea en vealaikkaaranai enakku viroathamaayth thoo'ndi vittathaal, avan in'ru varai enakkuch sathi seyyap paarkki'raan" en'raar.

<9> appozhuthu angkiruntha savulin oozhiyarka'lil mukkiya vealaikkaaranaana ithumeayanaakiya thoayeak enpavan ezhunthu, "noapeayil irukki'ra akkithoapin makan akkimeleak en'ra kuruvidam isaayiyin makan varakka'ndean.

<10> akkimeleak avanukkaaka aa'ndavarai man'raadi, avanukku vazhikku u'navum, pilisthiyanaakiya koaliyaaththin vaa'lum koduththaar" en'raan.

<11> athaik keattu arasar noapeaykku aadka'lai anuppi, akkithoapin makanum kuruvumaana akkimeleakkaiyum avar thanthai veettaaraana kurukka'l elloaraiyum azhaiththu varach seythaar. avarka'l ellaarum arasaridam vanthu searnthanar.

<12> appoathu, savul akkimeleakkai noakki, "akkithoapin makanea, kea'l" en'raar. atha'rku avar, "ithoa ni'rki'rean arasea!" en'ru ma'rumozhi sonnaar.

<13> savul avaraip paarththu, "neerum isaayiyin makanum enakku viroathamaaych sathi seyya ninaiththathu ean? neer avanukku appangka'laiyum vaa'laiyum koduththu, in'ru varai pidivaathach sathikaaranaana avan enakku viroathamaayk ki'larchchi seyyumpadi, kadavu'l thirumun avanukkaaka visaariththathum ean?" en'ru keattaar.

<14> atha'rku akkimeleak, "um ellaa oozhiyarka'lilum thaaveethaip poal piramaa'nikkam u'l'lavan yaar? avan arasarukku marumakanum um katta'laiyinpadi seythu varuki'ravanum, um veettilea makimai pet'ravanum allanoa?

<15> in'ru naanaakavea avanukkaakak kadavu'lidam visaarikkath thodangkinean. arasar tham adiyaan mealum, en thanthai veettaar mealum ippadippatta kaariyaththaik ku'riththuch santheakappadalaakaathu. um oozhiyanaakiya naan ikkaariyaththaip pat'ri oru si'rithum a'riyean" en'raar.

<16> arasaroa, "akkimeleakkea, neeyum un thanthai veettaarum saakavea saaveerka'l" en'ru sonnaar.

<17> appozhuthu arasar thammaich soozhnthiruntha seavakarka'lai noakki, "neengka'l poay aa'ndavarudaiya kurukka'lai vetti veezhththungka'l; eaneanil avarka'l thaaveethi'rkup pakka palamaay irukki'raarka'l. avan oadippoanathai a'rinthirunthum avarka'l enakkuth theriyappaduththavillai" en'raar. aanaal arasarin oozhiyarka'l aa'ndavarudaiya kurukka'l meal kaipoada virumpavillai.

<18> appozhuthu arasar thoayeakkai noakki, "neeyaavathu kurukka'laik kon'ru poadu" en'raar. ithumeayanaakiya thoayeak thirumpik kurukka'l meal paaynthu sa'nal nool epoaththu a'ninthiruntha e'npaththainthu pearai an'ru vettinaan.

<19> kurukka'lin nakaraakiya noapeayil aa'n, pe'n, si'ruvar, kaikkuzhanthaika'l, aadumaaduka'l, kazhuthaika'l aakiyavat'raiyum vaa'linaal vetti veezhththinaan.

<20> akkithoapin makan akkimealeakkudaiya puthalvarka'lil apiyaaththaar en'ru azhaikkappatta oruvan mattum uyir thappith thaaveethidam oadippoanaan.

<21> savul aa'ndavarudaiya kurukka'lai kon'ru vittaar en'ru thaaveethukku a'riviththaan.

<22> thaaveethu apiyaaththaarai noakki, "ithumeayanaakiya thoayeak angku irunthathaal avan kattaayam savulukku athai a'rivippaan en'ru an'rea a'rinthirunthean. un thanthai veettaar i'rappatha'rku naanea kaara'nam.

<23> ennudaneayea iru. agnchaathea! en uyirai vaangkath theaduki'ravan un uyiraiyum vaangkath theaduvaan. ennoadu neeyum kaappaat'rappaduvaay" en'raan.

[1 saamuveal aakamam 23]

<1> 'ithoa, pilisthiyar keyilaavil poar purinthu ka'lagnchiyangka'lai ko'l'laiyiduki'raarka'l' en'ra thaaveethukkuth therivikkappattathu.

<2> appozhuthu thaaveethu, "naan poay ap pilisthiyarai mu'riyadikka vea'ndumaa?" en'ru aa'ndavaridaththil aaloasanai keattatha'rku, aa'ndavar, "nee poa; pilisthiyarai mu'riyadiththuk keyilaavai meedpaay" en'ru sonnaar.

<3> aanaal thaaveethudan iruntha manitharka'l avanai noakki, "ithoa naangka'l ingku yootheayaavil irunthumea agnchik ko'ndirukki'roam; pilisthiyarudaiya padaika'lai ethirkki'ratha'rkuk keyilaavukkup poanaal innum evva'lavoa agncha nearidum?" en'ranar.

<4> aathalaal thaaveethu ma'rupadiyum aa'ndavaridaththil aaloasanai keattaan. avar ma'rumozhiyaaka, "nee ezhunthu keyilaavukkup poa; naam pilisthiyarai un kaiyil oppuvippoam" en'ru avanukkuch sonnaar.

<5> appadiyea thaaveethu than manitharka'loadu keyilaavukkup poayp pilisthiyarukku ethiraakap poar purinthu avarka'lil e'n'nat'ra pearaik kon'ru kuviththaan; avarka'ludaiya pothi mirukangka'laiyum oattik ko'ndu poanaan. thaaveethu ivvithamaay keyilaak kudika'lai meettaan.

<6> aanaal akkimeleakkudaiya makan apiyaaththaar keyilaavil iruntha thaaveethidam oadi vantha poathu thannudan oru epoathai eduththuk ko'ndu vanthirunthaan.

<7> pi'raku, 'thaaveethu keyilaavukku vanthu'l'laan' en'ru savulukkuth therivikkappattathu. savul athaik kea'lvippattu, "kathavuka'lum poottuka'lum u'l'la nakaril nuzhainthaan, adaippattaan; kadavu'l avanai en kaika'lil oppadaiththu'l'laar" en'ru solli,

<8> keyilaa meal padai eduththuch sellavum, thaaveethaiyum avan aadka'laiyum thaakkavum tham makka'lukkellaam katta'laiyittaar.

<9> thanakkuth theengku seyyach savul irakasiyamaay muyalki'raar en'ru thaaveethu a'rintha poathu, kuruvaana apiyaaththaarai noakki, "epoathai a'ninthu ko'l" en'ru sonnaan.

<10> pinpu thaaveethu, "israayealin kadavu'laakiya aa'ndavarea, savul en poruttuk keyilaavukku vanthu nakarai azhikkath thayaaraayiruppathai un oozhiyan naan kea'lvippattean.

<11> keyilaa manitharka'l ennai avar kaiyil oppadaippaarka'laa? um oozhiyan kea'lvippattathu poal, savul varuvaaraa? israayealin kadavu'laakiya aa'ndavarea, ithai um adiyaanukkuth theriviyum" en'ru vea'ndinaan. atha'rku, "avan varuvaan" en'ru aa'ndavar sonnaar.

<12> ma'rupadiyum thaaveethu, "keyilaa manitharka'l ennaiyum ennudan irukki'ra manitharka'laiyum savul kaiyil oppadaippaarka'laa?" en'ru keattaan. atha'rku aa'ndavar, "oppadaippaarka'l" en'ru sonnaar.

<13> aakaiyaal thaaveethum avanoadu iruntha ea'rakku'raiya a'runoo'ru pearka'lum keyilaavai vittup pu'rappattu, thittamin'ri angku mingkum alainthu ko'ndirunthaarka'l. 'thaaveethu keyilaavilirunthu oadith thappivittaan' en'ru savulukkuth therivikkappattathu; enavea avar ve'liyea'raathathu poal paasaangku seythaar.

<14> thaaveethoa, paalaivanaththilu'l'la mikap paathukaappaana idangka'lil thangki, jip en'ra paalaivanaththil kaadu adarntha oru malaiyil thangkiyirunthaan. savul avanaik ka'ndu pidikka vea'ndum en'ru oayaamal vazhi theadik ko'ndirunthaar. aanaal aa'ndavar thaaveethai avar kaiyil oppadaikkavillai.

<15> pinpu than uyirai vaangkuvatha'rkuch savul pu'rappattaar en'ru a'rinthu ko'ndathaal thaaveethu paalaivanaththilu'l'la jip en'ra kaattileayea irunthu vittaan.

<16> savulin makan yoanaththaasu kaattiliruntha thaaveethidam vanthu kadavu'lin peyaraal avanaith theat'ri, "nee etha'rkum agnchavea'ndaam; en thanthai savul kattaayam unnaik ka'ndu pidikkamaattaar.

<17> nee israayealai aa'ndu varuvaay; appozhuthu naan unakku aduththa idaththai vakippean. ivaiyellaam en thanthai savulukkuth theriyum" en'ru mozhinthaan.

<18> appozhuthu avarka'l iruvarum aa'ndavarukku munpaaka udanpadikkai seythu ko'ndaarka'l. pi'raku thaaveethu anthak kaattileayea thangkinaan; yoanaththaasoa than illam eakinaan.

<19> pi'raku jip ooraar kaapaaviliruntha savulidam poay, "thaaveethu engka'l naattai searntha paalaivanaththukkuth the'rkeayu'l'la akkilaa malaiyin oru kaattil o'linthu ko'ndirukki'raan.

<20> athu mikap paathukaappu'l'la idam. neer virumpiyathu poal ippoathea vaarum. varuveeraayin, avanai ummidam oppadaippathu engka'l po'ruppu" en'ranar.

<21> athaik keattuch savul, "neengka'l enakku irakkam kaattinathaal aa'ndavar ungka'lai aaseervathippaaraaka.

<22> neengka'l thayavu seythu angkuch sen'ru ellaavat'raiyum munnechcharikkaiyudan thayaar seyyungka'l. avan nadamaaduki'ra idam ethu en'rum, avvidaththil avanaik ka'ndavarka'l evar en'rum akka'raiyudan aaraaynthu paarungka'l. eanenil naan avanaip pidikka vazhitheadik ko'ndirukki'rean en'ru avanukkuth theriyum.

<23> avan o'linthu ko'ndirukki'ra ma'raividangka'lai ellaam aaraaynthu u'ruthippaduththinavudanea neengka'l thirumpi vanthu ennidam sollungka'l. appozhuthu naan ungka'loadu varuvean. avan ma'n'nukku'l'lea thannai ma'raiththuk ko'ndaalum yoothaavin ellaa veerarka'laiyum naam ko'ndu vanthu kattaayamaay avanaik ka'ndu pidippoam" en'raar.

<24> avarka'l ezhunthu savulukku munthiyea jippukkup poanaarka'l. annearaththil thaaveethum avan manitharka'lum esimoanukkuth thenpu'raththu ve'liyilu'l'la maavoan paalaivanaththil irunthanar.

<25> avanaith theadich savulum avar aadka'lum pu'rappattup poanaarka'l. ithu thaaveethukkuth theriya vanthathu. udanea avan paa'rai arukil vanthu maavoan paalaivanaththil thangkinaan. savul ithaik kea'lvippatta poathu maavoan paalaivanaththil thaaveethaith thodarnthu poanaar.

<26> savul malaiyin ippakkaththilum, thaaveethum avan aadka'lum malaiyin appakkaththilumaaka nadanthu ko'ndirunthaarka'l. savulidamirunthu thappi vidalaam en'ra nampikkai thaaveethukku illai; eanenil savulum avar aadka'lum thaaveethaiyum avan aadka'laiyum pidikkum padi avarka'laich sut'ri va'laiththuk ko'ndaarka'l.

<27> appoathu oru thoothan savulidam vanthu, "pilisthiyar um naattaip pidikka vanthirukki'raarka'l. neer virainthu vaarum" en'ru sonnaan.

<28> aakaiyaal savul thaaveethaip pin thodarvathai vittup pilisthiyarai ethirkkumpadi thirumpinaar. enavea, avvidaththi'rku 'pirikki'ra kal' en'ru peyaridappattathu.

[1 saamuveal aakamam 24]

<1> thaaveethu angkirunthu pu'rappattu engkaathil athikap paathukaappaana idangka'lil thangkiyirunthaan.

<2> savul pilisthiyaraith thodarntha pin thirumpi vantha poathu, "ithoa thaaveethu engkaathi paalaivanaththil irukki'raan" en'ru avarukkuth theriviththaarka'l.

<3> appozhuthu savul israayeal anaiththilumirunthu thearnthedukkappatta manitharka'lil moovaayiram pearai azhaiththuk ko'ndu kaattaaduka'l mattumea ea'rakkoodiya sengkuththaana paa'raika'lil koodath thaaveethaiyum avanudaiya aadka'laiyum theadippoanar.

<4> vazhiyoaraththil aattu manthaika'lin thozhuvangka'l kaa'nappattana. avvidaththil oru kukai irunthathu. athil savul ve'likkirukkap poanaar. thaaveethum avanudaiya aadka'lum kukaiyinu'l o'linthu ko'ndirunthanar.

<5> thaaveethin aadka'l avanai noakki, "ithoa, 'naam un ethiriyai un kaiyil oppadaiththoam. un manaththukkup pidiththapadi avanukkuch seyvaay' en'ru aa'ndavar unakkuch sonna naa'l ithuvea" en'ru avanukkuch sonnaarka'l. thaaveethu ezhunthu savuludaiya poarvaiyin vi'limpai a'ruththuk ko'ndaan.

<6> athan pin, savulin poarvai vi'limpai a'ruththathu pat'ri thaaveethu mikavum varunthinaan.

<7> avan than aadka'lai noakki, "aa'ndavar avarai apishukam seythu'l'laar. avar aa'ndavaraal apishukam seyyappattavaraakavum en thalaivaraakavum irukki'rapadiyaal avarmeal kaipoadumpadiyaana ippadippatta seyalai naan seyyaathapadi aa'ndavar enmeal irakkam ko'lvaaraaka" en'ru solli,

<8> than aadka'l savulin meal paayaathapadi than so'rka'laal avarka'laith thaduththaan. pi'raku savul kukaiyai vittup pu'rappattuth tham vazhiyea nadanthu poanaar.

<9> appoathu thaaveethum ezhunthu kukaiyilirunthu ve'liyea'ri savulukkup pinnea sen'ru, "arasea, en thalaivaa!" en'ru kooppidach savul thirumpip paarththaar. udanea thaaveethu tharai mattum kuninthu va'nangki,

<10> savulai noakki, 'thaaveethu umakkuth theengku seyyap paarkki'raan' en'ru sollum manitharudaiya peachchai neer keadkalaamaa?

<11> ithoa aa'ndavar kukaiyil ummai en kaiyil oppadaiththaar enpathai in'ru um ka'nka'lea ka'ndana. naan ummaik kolla vea'ndum en'ru ninaiththathu meyyea; aanaal en ka'n ummaik kaappaat'riyu'l'lathu. neer aa'ndavaraal apishukam seyyappattavaraay irukki'rapadiyaal en thalaivar meal kai poadamaattean en'ru sollik ko'ndean.

<12> aathaaram enna en'ru keadki'reeraa? en thanthaiyea, en kaiyil u'l'la umathu poarvaiyin nuniyaip paarththu a'rinthu ko'l'lum; eanenil ummaik kon'ru poadaamalea um poarvaiyin nuniyai a'ruththuk ko'ndean. aathalaal, neer yoasiththup paarppeeraayin naan yaathoru kut'ramoa thuroakamoa ninaikkavillai en'rum, naan umakku viroathamaayth theengku seythathillai en'rum neer a'rinthu ko'lveer. pin neer en uyirai vaangka vazhi theaduvathu ean?

<13> umakkum enakkum aa'ndavar naduvaraay iruppaaraaka! um poruttu aa'ndavarea ennaip pazhi vaangkattum! aanaal ummeal naan kaipoada maattean.

<14> muthumozhi vazhangkuvathu poal, 'theeyoanidamirunthu theemai pi'rakkum'. aathalaal naan ummeal kai vaikka maattean.

<15> israayealin arasea! yaaraip pinthodarki'reer? yaaraip pidikka vanthu'l'leer? oru seththa naayai, oar u'n'niyai an'roa?

<16> aa'ndavar naduvaraayirunthu umakkum enakkum neethi vazhangkuvaaraaka! avar en vazhakkai visaariththuth theerppu solli, ennai umathu kaiyinin'ru viduvippaaraaka" en'ru sonnaan.

<17> thaaveethu savulai noakki ichso'rka'laich solli mudiththapoathu, savul "en makanaakiya thaaveethea, ithu un kural thaanaa?" en'ru solli oalamittu azhuthaar.

<18> pinpu thaaveethai noakki, "nee ennilum neethimaan; nee enakku nanmai seythaay; naanoa unakkuth theemai seythean.

<19> aa'ndavar ennai un kaiyil oppadaiththirunthum nee ennai kon'ru poadavillai. nee enakku nanmaiyea seythu vanthu'l'laay ena nanku vi'langkuki'rathu.

<20> oruvan than ethiriyaik ka'ndu pidippaanaakil, avanai nalamudan poaka viduvaanoa? in'ru nee enakkuch seytha nanmaikkaaka aa'ndavar unakku nanmai seyvaaraaka!

<21> nee u'ruthiyaaka arasaa'lvaay en'rum, israayealin aadchiyaik kattaayam adaivaay en'rum ippoathu a'rivean.

<22> aathalaal nee enakkup pinvarum en santhathiyai azhippathillai en'rum, en thanthai veettinin'ru en peyarai akat'ruvathillai en'rum aa'ndavar meal enakku aanaiyittuch sol" en'raar.

<23> thaaveethu avvithamea savulukku aa'naiyittuk koduththaan. pinnar savul tham veedu thirumpinaar. thaaveethum avan aadka'lum paathukaappaana idangka'lukku ea'rippoanaarka'l.

[1 saamuveal aakamam 25]

<1> saamuveal i'ranthaar. athan poruttu israayealar anaivarum on'ru koodith thukkam ko'ndaadinar. pinnar raamaaththaavilu'l'la avarathu veettil avarai adakkam seythanar. thaaveethu pu'rappattup paaraan paalaivanaththi'rkuch sen'raan.

<2> maavoan paalaivanaththil oru manithan irunthaan. avanudaiya kaa'niyaadchi kaarmealil irunthathu; am manithan perum selvanthan; avanukku moovaayiram aaduka'lum aayiram ve'l'laaduka'lum irunthana. kaarmealil avan manthaikku mayir kaththarikka nearittathu.

<3> am manithanin peyar naapaal. avan manaiviyin peyar apikaayil, appe'n mika azhakaanava'l; viveakamu'l'lava'l. ava'ludaiya ka'navanoa kodiyavan, theeyavan, kapadu'l'lavan, kaaleap kulaththinan.

<4> naapaal than manthaikku mayir kaththarikka vantha seythiyaith thaaveethu kea'lvippattaan.

<5> appoathu paththu i'laignarai azhaiththu, "neengka'l kaarmealukkuch sen'ru naapaalaik ka'ndu en peyaraal avanukkuch samaathaana vaazhththuk koo'rungka'l.

<6> avanai noakki, 'en sakoathararka'lukkum umakkum um veettukkum umakku u'l'la ellaavat'ri'rkum saamaathaanam u'ndaavathaaka.

<7> engka'ludan paalaivanaththil iruntha ummudaiya idaiyarka'l aaduka'lukku mayir kaththariththu varukin'raarka'l en'ru kea'lvippattean. naangka'l avarka'lai oru mu'raiyeanum thunpap paduththinathumillai; kaarmealil avarka'l iruntha kaalamellaam avarka'ludaiya manthaiyil oar aadu koodak kaa'naama'r poanathumillai.

<8> um vealaikkaararaik kea'lum; umakkuch solvaarka'l. aathalaal um adiyaar engka'lukku um ka'nka'lil thayai kidaippathaaka. nalla naa'lilan'roa vanthoam? umathu kaiyil akappaduvathai um adiyaarka'lukkum um makanaakiya thaaveethukkum kodum' en'ru solveerka'l" en'ru solli anuppinaan.

<9> thaaveethinudaiya oozhiyarka'l naapaalidam sen'ru avvaarththaika'lai ellaam thaaveethu peyaraal sonna pinpu on'rum peasaathirunthaarka'l.

<10> naapaaloa thaaveethin oozhiyarka'lukku ma'rumozhiyaaka, "thaaveethu enpavan yaar? isaayi makan yaar? thangka'l thalaivarka'lai vittu oadippoaki'ra oozhiyarka'lil e'n'nikkai in'ru peruki varuki'rathu.

<11> naan en appangka'laiyum, tha'n'neeraiyum, mayir kaththariththavarka'lukkaaka naan adiththuch samaiyal seytha i'raichchiyaiyum eduththu engkirunthoa vanthu'l'la manitharka'lukkuk koduppathaa?" en'raan.

<12> thaaveethin oozhiyarka'l thangka'l vazhiyea thirumpi vanthu naapaal sonna vaarththaika'lai ellaam thaaveethukkuch sonnaarka'l.

<13> appoathu thaaveethu than aadka'lai noakki, "neengka'l avaravar vaa'lai eduththuk ko'l'lungka'l" en'raan. appadiyea avarka'l thangka'l vaa'lai eduththuk ko'ndaarka'l. thaaveethum than vaa'laik kaiyil eduththuk ko'ndaan. ea'rakku'raiya naanoo'ru pear thaaveethaip pin thodarnthanar. irunoo'ru pear saamaanka'l arukil irunthu ko'ndanar.

<14> appozhuthu vealaikkaararil oruvan naapaalin manaiviyaakiya apikaayilai noakki, "ithoa nam thalaivanukku vaazhththuch sollath thaaveethu paalaivanaththilirunthu thootharka'lai anuppiyirukka, avarka'l meal avar koapiththuk ko'ndaarea;

<15> ammanitharka'loa engka'lukkuk koodiyamattum nallavarka'laay irunthaarka'l; engka'lukkuth thontharai seythathumillai; naangka'l paalaivanaththil avarka'loadu nadamaadina kaalamellaam nam porudka'lil on'rum kaa'nama'r poanathumillai.

<16> naangka'l aaduka'lai meayththuk ko'ndu avarka'l maththiyil vaazhnthu vantha naa'l muzhuvathum avarka'l iravilum pakalilum engka'lukkuch suvarpoal irunthaarka'l.

<17> enavea neer yoasiththu enna seyyak koodum en'ru paarum; eanenil um ka'navar meethum um veettin meethum perum thunpam varakkoodum; avar peliyaalin makan; avaridaththil peasakkooda oruvanum thu'niya maattaan" en'raan.

<18> ithaik keattu apikaayil virainthu irunoo'ru appangka'laiyum, ira'ndu thuruththith thiraadchai irasaththaiyum, samaikkappatta ainthu aaduka'laiyum, ainthu padi va'ruththa payat'raiyum, maavaiyum vat'ral seytha noo'ru kattuth thiraadchaip pazhangka'laiyum, vat'ralaana irunoo'ru koodai aththip pazhangka'laiyum eduththuk kazhuthaika'l meal eat'rinaa'l.

<19> than vealaikkaararaip paarththu, "neengka'l enakku mun sellungka'l; ithoa naan ungka'lukkup pin varuki'rean" en'ru solli anuppinaa'l. than ka'navan naapaalukku ithaith theriyappaduththavillai.

<20> ava'l kazhuthai meal ea'ri malaiyadivaaraththil i'rangki varum poathu, ithoa thaaveethum avanudaiya aadka'lum thanakku ethirea varakka'ndu iva'lum avarka'lukku ethirea sen'raa'l.

<21> thaaveethu than aadka'lai noakki, "antha manithanukkup paalaivanaththil irunthavat'rai ellaam vee'nil kaappaat'rinean. avanukkuch sonthamaanavai anaiththilum on'rumea azhiyavillai. avanoa nanmaikkup pathilaaka enakkuth theemai seythaan.

<22> avanukkuch sonthamaanavarka'lil oar aa'n makanai muthalaay pozhuthu vidiyumattum naan uyiroadu vittu vaippeanaayaakil, kadavu'l thaaveethin ethirika'lukku atha'rkuth thakuntha pirathi palan a'lippaar" en'ru sapatham koo'rinaan.

<23> apikaayil thaaveethaip paarththa poathu virainthu kazhuthaiyinin'ru i'rangkith thaaveethukku mun mukangkuppu'ra vizhunthu va'nangkinaa'l.

<24> pi'raku avan kaalil vizhunthu, "en thalaiva, ippazhi enmeal irukkattum. um adiyaa'l sollap poaki'rathai neer kaathu koduththuk keattaru'la vea'ndum en'ru ummaik kegnchuki'rean.

<25> en thalaivaraakiya arasea, neer akketta manithanaakiya naapaalaip porudpaduththa vea'ndaam. eanenil avarudaiya peyarukku eat'rapadi avar oar a'rivili. avarukku a'rivinmaiyum u'ndu. en thalaiva, um adiyaa'laakiya naan neer anuppina um oozhiyarka'laik ka'ndathillai.

<26> ippoathu en thalaiva, neer iraththaththaich sinthaathapadi ummaith thaduththu appazhiyinin'ru umathu kaiyaik kaappaat'rinavar aa'ndavarea. aa'ndavar mealum um mealum aa'nai! um ethirika'lum en thalaivaraakiya umakkuth theengku seyyath theaduki'ravarka'lum naapaalaip poal aakakkadavaarka'l!

<27> enavea, en thalaivaraakiya umakku um adiyaa'l ko'ndu vanthu'l'la aasi mozhiyai neerum eat'rukko'l'lum; en thalaivaraakiya ummaip pinthodarnthu vanthu'l'la um oozhiyarka'lukkum kodum.

<28> um adiyaa'ludaiya kut'raththai manniyum; en thalaiva, neer aa'ndavarudaiya poarka'laich seyki'rapadiyaal, en thalaivaraakiya umakku en aa'ndavar piramaa'nikkamaana veettaik kattaayam kattuvaar. umathu vaazhnaa'l muzhuvathum oru theengkum ummai a'nukaathiruppathaaka.

<29> ummaith thunpappaduththavum, umathu uyirai vaangka vakai theadavum yaareanum eppoathaavathu thu'ninthaal, en thalaivarin uyir, vaazhvoarin kattuka'lil kattiyiruppathu poala, um kadavu'laakiya aa'ndavaridaththil kaappaat'rappadum. um ethirika'lin uyirka'loa kava'nil suzhat'rappaduvathu poal suzhat'rappaduvanavaaka!

<30> aa'ndavar ummaik ku'riththuth thaam sonna nanmaika'lai ellaam en thalaivaraakiya umakkuch seythu ummai israayealin thalaivaraaka ea'rpaduththuvaar.

<31> appozhuthu maasat'ra iraththaththaich sinthip pazhi vaangkinathaik ku'riththu en thalaivaraakiya umakkuth thukkam iraathu; manavaruththamum u'ndaakaathu. aa'ndavar en thalaivaraakiya umakku nanmai seyyum poathu um adiyaa'lai ninaiththuk ko'l'lum" en'raa'l.

<32> appozhuthu thaaveethu apikaayilai noakki, "in'ru ennidam unnai anuppina israayealin kadavu'laakiya aa'ndavar vaazhththap pe'ruvaaraaka! un vaarththaika'lum aaseervathikkappaduvanavaaka!

<33> naan iraththaththaich sinthi en kaiyaal pazhivaangkuvathai in'ru thadai seytha neeyum aaseervathikkap padakkadavaay!

<34> naan unakkuth theengku izhaikkaathapadi ennaith thaduththa israayealin kadavu'laakiya aa'ndavar vaazhi! nee virainthu en ethiril vanthiraavittaa'l, pozhuthu vidiyumun naapaaludaiya veettaaril oar aa'npi'l'lai muthalaay uyiroadu irunthiraan" en'raan.

<35> ava'l thanakkuk ko'ndu vanthavat'rai ellaam thaaveethu ava'l kaiyinin'ru pet'ruk ko'ndu, "nee samaathaanamaay veetti'rkup poa. ithoa naan unakkuch sevimaduththu, unathu vea'ndukoa'lukku isainthu'l'lean ena ithan moolam a'rinthu ko'l" en'ru solli, ava'lai anuppi vaiththaan.

<36> apikaayil naapaalidam vanthapoathu, ithoa arasa virunthu poan'ru oru periya virunthu avan veettil nadanthu ko'ndirunthathu. naapaaludaiya u'l'lam ka'liththirunthathu. avan mikavum kudive'riyil irunthaan. aakaiyaal pozhuthu vidiyum varai ava'l athaip pat'ri on'rum avanidam koo'ravillai.

<37> athikaalaiyil naapaal udko'nda thiraadchai irasam seriththa pin, avanudaiya manaivi ivvaarththaika'lai ellaam avanukkuth theriviththaa'l. appozhuthu avanathu uyir pirinthathu; avanum kallaay samainthaan.

<38> paththu naa'l kadanthapin aa'ndavar naapaalaith tha'ndiththaar; avan i'ranthaan.

<39> naapaal i'ranthathaith thaaveethu kea'lvippatta poathu, "naapaal kaiyinaal enakku vantha pazhi keatti'rkuth thakka neethi vazhangkith tham adiyaanaith theemaiyinin'ru kaappaat'rina kadavu'l pukazhappaduvaaraaka! naapaalin theeya ku'naththai aa'ndavar avan thalaiyin meal varach seythaar" en'raan. pi'raku thaaveethu apikaayilaith than manaiviyaakkik ko'l'lum padi ava'lidam thoothu anuppinaan.

<40> thaaveethin oozhiyarka'l kaarmealil iruntha apikaayilidam vanthu, ava'lidam peasi, "thaaveethu ummaith tham manaivi aakkik ko'lvatha'rkaaka engka'lai ummidam anuppiyu'l'laar" en'ru sonnaarka'l.

<41> ava'l ezhunthirunthu tharaimattum kuninthu va'nangki, "ithoa um adimaiyaana naan en thalaivarin oozhiyarka'ludaiya kaalka'laik kazhuvum pa'niyaa'laay iruppeanaaka" en'raa'l.

<42> apikaayil virainthu kazhuthai meal ea'rinaa'l. ava'ludaiya thoazhiyar aivar ava'ludan poanaarka'l. ava'l thaaveethinudaiya oozhiyarka'laip pin thodarnthu sen'ru avanukku manaiviyaanaa'l.

<43> mealum thaaveethu jesraayeal ooraich saarntha akkinoavaamaiyum ma'nam seythu ko'ndaan. avarka'l iruvarum avanukku manaivika'laay irunthaarka'l.

<44> savuloa tham puthalviyum thaaveethin manaiviyumaana mikkoalaik kaalim ooraanaana laayeesin makan paalthikku ma'nam mudiththuk koduththirunthaar.

[1 saamuveal aakamam 26]

<1> jip ooraar kaapaavil iruntha savulidam vanthu, "ithoa thaaveethu paalaivanaththukku ethiraana akkilaa kun'ril o'linthirukki'raan" en'ru sonnaarka'l.

<2> savul ezhunthu jip paalaivanaththukkup pu'rappattaar. israayealil thearnthedukkappatta moovaayiram manitharka'l avaroadu jip paalaivanaththil thaaveethaith theadach sen'raarka'l.

<3> savul paalaivanaththukku ethirea akkilaa vazhi arukea iruntha kaapaavil paasa'rai amaiththaar. thaaveethoa paalaivanaththil thangkiyirunthaan. savul paalaivanaththil thannaip pin thodarnthu varak ka'ndu,

<4> ot'rarai anuppi, u'nmaiyil savul angku vanthirunthaar en'ru a'rinthu ko'ndaan.

<5> appozhuthu thaaveethu irakasiyamaay ezhunthu savul iruntha idaththi'rku vanthaan, savulum avar padaith thalaivanaakiya nearin makanaana apnearum thoongkum idaththai a'rinthu, savul paasa'raiyilum mat'ra aadka'l avaraich sut'rilum thoongkuvathaik ka'ndaan.

<6> thaaveethu eththaiyanaakiya akkimeleakkaiyum, yoavaapin sakoatharanum saarviyaavin makanumaakiya apisaayiyaiyum noakki, "savul irukkum paa'laiyaththi'rku ennoadu varuvathu yaar?" en'ru keattaan. atha'rku apisaayi, "naan ummudan varuki'rean" en'raan.

<7> appadiyea thaaveethum apisaayiyum iravil aadka'l iruntha idaththi'rku vanthu, savul tham koodaaraththil paduththuth thoongkuki'rathaiyum, avar thalaimaattil avarudaiya eetti tharaiyil kuththiyirukki'rathaiyum, apnearum mat'ra aadka'lum avaraich sut'rilum thoongkuki'rathaiyum ka'ndanar.

<8> apisaayi thaaveethaip paarththu, "in'ru kadavu'l um ethiriyai umathu kaiyil oppadaiththaar. ippozhuthu naan avanai eettiyinaal ira'ndaam mu'rai kuththaamal, orea kuththaay nilaththil paayak kuththappoaki'rean" en'raan.

<9> thaaveethu apisaayiyai noakki, "avaraik kollaathea, aa'ndavaraal apishukam seyyappattavarin meal kai vaippavan kut'ravaa'li an'roa?" en'ru sonnaan.

<10> mealum thaaveethu, "aa'ndavar meal aa'nai! aa'ndavar avarai adiththaaloa kaalam vanthathanaaloa poariloa avar maa'ndaal an'ri,

<11> naan aa'ndavaraal apishukam seyyappattavarin meal kai vaikkaathapadi aa'ndavar en meal i'rangkuvaaraaka! enavea ippoathu avar thalaimaattil irukki'ra eettiyaiyum tha'n'neerp paaththiraththaiyum nee eduththukko'l, poavoam" en'raan.

<12> aakaiyaal thaaveethu eettiyaiyum, savul thalaimaattiliruntha tha'n'neerp paaththiraththaiyum eduththuk ko'ndu iruvarum pu'rappattup poayinar. oruvarum kaa'navumillai, a'riyavumillai, vizhikkavumillai. aa'ndavar avarka'lukku aazhntha thookkaththai anuppiyirunthapadiyaal avarka'l ellaarum thoongkik ko'ndirunthaarka'l.

<13> thaaveethu nadanthu sat'ruth tholaiviliruntha malaiyuchchiyai adainthaan. iru thi'raththaarukkum idaiyea athika thooram irunthathu.

<14> avvidaththilirunthu thaaveethu aadka'laiyum, nearin makanaakiya apnearaiyum palaththa kuralil kooppittu, "apnear, nee ma'rumozhi sollamaattaayaa?" en'raan. atha'rku apnear, "sapthamittu arasarin thookkaththaik keduppavan yaar?" en'ru keattaan.

<15> thaaveethu apnearai noakki, "nee oar aa'nmakan an'roa? israayealil unakku i'naiyaanavar u'laroa? pin nee un thalaivaraakiya arasarai ean kaakkavillai? oruvan un thalaivaraakiya arasaraik kollum padi vanthirunthaanea!

<16> nee seythathu nallathan'ru. aa'ndavar meal aa'nai! aa'ndavaraal apishukam seyyappattavaraakiya ungka'l thalaivaraik kaakkaatha neengka'l saavin makka'laay irukki'reerka'l. ippoathu arasarudaiya eetti engkea en'rum, avar thalaimaattil iruntha tha'n'neerp paaththiram engkea en'rum paar" en'ru sonnaan.

<17> annearaththil savul thaaveethin kuralai a'rinthu ko'ndu, "en makan thaaveethea, ithu un kural thaanea?" en'ru sonnaar. atha'rkuth thaaveethu, "en thalaivaraakiya arasea, ithu en kural thaan" en'ru sonnaan.

<18> mealum avan, "en thalaivar tham oozhiyanaith thunpappaduththa vea'ndiyathan kaara'nam enna? naan enna seythean? naan purintha kut'ram thaan enna?

<19> en thalaivaraakiya arasea, ummai man'raaduki'rean. um adiyaanin vaarththaika'lai kea'lum. aa'ndavar ummai enakku viroathamaay eavi vittiruppin avar en paliyai eat'ruk ko'l'lattum! aanaal manitharka'l ummai appadi eavi vittirunthaarka'leayaakil, avarka'l aa'ndavar thirumun sapikkappaduvaarka'l. eanenil avarka'l in'ru aa'ndavarudaiya urimaiyilirunthu ennaith thuraththi vittu, 'nee poa, anniya theyvangka'lai vazhipadu' en'ru ennaith tha'l'lippoattaarka'l an'roa?

<20> in'ru aa'ndavar thirumun en iraththam tharaiyil sinthap padaamaliruppathaaka! malaika'lil oru kavuthaariyai veattaiyaaduvathu poal, israayealin arasar oar u'n'niyaith theadi vanthaarea!" en'raan.

<21> appozhuthu savul, "en makan thaaveethea, naan paavam seythean; nee thirumpi vaa. en uyirai in'ru nee ivva'lavu mathiththa padiyaal, ini meal unakku naan theengku izhaikka maattean. moodaththanamaay nadanthu ko'ndean en'rum, pala kaariyangka'lai a'riyaathirunthean en'rum enakkuth theriyavaruki'rathu" en'ru sonnaar.

<22> thaaveethu ma'rumozhiyaaka, "ithoa, arasarudaiya eetti ingkea irukki'rathu. arasarin oozhiyarka'lil oruvan ivvidam vanthu athai eduththuk ko'ndu poakattum.

<23> aanaal avanavan neethikkum piramaa'nikkaththi'rkum thakunthapadi aa'ndavar ovvoruvanukkum palan koduppaar. aa'ndavar ummai in'ru en kaiyil oppadaiththaar. naanoa aa'ndavaraal apishukam seyyappattavar meal kai vaikkath thu'niyavillai.

<24> umathu uyir in'ru en ka'nka'lukku arumaiyaay irunthathu poala, en uyir aa'ndavar ka'nka'lukku arumaiyaay irukkakkadavathu. avar ellaa ikkattilumirunthum ennai meedpaaraaka" en'ru sonnaan.

<25> savul thaaveethai noakki, "en makan thaaveethea, nee aaseervathikkappattavan; nee ninaiththa kaariyangka'laich seythu mudippaay; aat'ral padaiththavan aavaay" en'ru sonnaar. pinpu thaaveethu than vazhiyea sen'raan. savul tham idaththi'rkuth thirumpi vanthaar.

[1 saamuveal aakamam 27]

<1> thaaveethu thanakku'l, "naan en'raavathu oru naa'l savul kaiyil akappaduvean. savul ini israayealin ellaa ellaika'lilum ennaik ka'ndu pidikkalaam en'ra nampikkaiyea at'rup poakumpadi, naan pilisthiyar naattukku oadip poayth thappiththuk ko'lvathu mikavum nallathu. ivvaa'ru naan avar kaikkuth thappuvean" en'ru sollik ko'nadaan.

<2> thaaveethu thannoadu iruntha a'runoo'ru pearaiyum azhaiththuk ko'ndu keath arasanaakiya maavoakkin makan aakkeesidam poanaan.

<3> angkea thaaveethum avan aadka'lum avaravar veettaarum, thaaveethoadu avanudaiya iru manaiviyaraana jesraayeal ooraa'laana akkinoavaa'lum, naapaalin manaiviyum kaarmealaich searnthava'lumaana apikaayilum keath nakaraththil aakkeesidam thangkiyirunthaarka'l.

<4> thaaveethu keaththi'rku oadippoanaan en'ru savulukkuth therivikkappattathu. avar athan pi'raku avanaith theaduvathai vittu vittaar.

<5> thaaveethu aakkeesai noakki, "um ka'nka'lil enakkuth thayai kidaiththaal, naan vaazhumpadi innaattu oorka'lukku'l on'ril enakku idam kodum; um adiyaan ummoadu thalainakaril vaazhvathu mu'raiyan'ru" en'raan.

<6> athaik keattu aakkeesu, avanukkuch siseleakkaik koduththaan. athan poruttuch siseleakku in'ru varai yoothaavin arasarka'lukkuch sonthamaayirukki'rathu.

<7> thaaveethu pilisthiyar naattil naanku thingka'l thangkiyirunthaan.

<8> thaaveethum avanudaiya aadka'lum pu'rappattu, jesooriyar mealum kersiyar mealum amaleakkiyar mealum padai eduththu avarka'ludaiya nakarangka'laik ko'l'laiyiduvathu'ndu. soor thuvakki ekipthu naadu varai u'l'la antha naattil pa'ndu thottuk kudiyirunthavarka'l ivarka'lea.

<9> thaaveethu antha naadu muzhuvathaiyum ko'l'laiyadiththu vantha poathu aa'nka'laiyum pe'nka'laiyum uyiroadu thappa viduvathillai. aadu maaduka'l, kazhuthaika'l, ottakangka'l, aadaika'l muthaliyavat'rai eduththuk ko'ndu aakkeesidam thirumpi varuvaan.

<10> neer in'ru engkuk ko'l'laiyidach sen'reer? en'ru keadkaiyil avan, "yoothaavin the'rkup pakuthiyil allathu jeraamealin the'rkup pakuthiyil allathu seaniyin the'rkup pakuthiyil ko'l'laiyittean" en'ru ma'rumozhiyaakach solvaan.

<11> thaaveethu aa'nka'laiyoa pe'nka'laiyoa uyirudan vittu vaiththathillai. kaara'nam, avarka'lil yaaraiyaavathu keaththukkuk ko'ndu vanthaal avarka'l, 'ivvaa'rellaam thaaveethu engka'lukkuch seythaan' en'ru thannaippat'ri arasanidam koo'rividuvaarka'l en'ru thaaveethu a'rinthirunthaan. avan pilisthiyar naattil kudiyiruntha kaalamellaam, ithuvea avan thozhilaay irunthathu.

<12> enavea, aakkeesu thaavithai nampi, "thaaveethu than makka'laakiya israayealukku athikath theemaika'laich seythu'l'lapadiyaal en'ren'rum avan enakku oozhiyanaay iruppaan" en'ru sonnaan.

[1 saamuveal aakamam 28]

<1> annaadka'lil nikazhnthathaavathu: israayealarai ethirththup poaridap pilisthiyar padai thirattinar. aakkeesu thaaveethai noakki, "neeyum un manitharka'lum ennoadu poarkka'lam vara vea'ndum en'ru a'riyakkadavaay" en'raan.

<2> atha'rkuth thaaveethu, "appadiyaanaal um oozhiyan seyyappoaki'rathai viraivil a'rinthu ko'lveer" en'ru sonnaan. appozhuthu aakkeesu thaaveethai noakki, "itha'rkaaka naan unnai ennaa'lum en meykkaavalanaaka ea'rpaduththuvean" en'ru sonnaan.

<3> saamuveal i'ranthaar. makka'l ellaam avarukkaakath thukkam ko'ndaadi avar nakaraakiya raamaaththaavil avarai adakkam seythanar. savul sooniyakkaararaiyum ku'ri solpavarka'laiyum naattil iraathapadith thuraththiyirunthaar.

<4> pilisthiyar on'ru thira'ndu soonaamil paasa'rai amaiththanar. savulum israayealar anaivaraiyum searththuk ko'ndu kelpoayeayil paasa'rai amaiththaar.

<5> savul pilisthiyarin paasa'raiyaip paarththu agnchinar. avar u'l'lam mikavum thikiladainthathu.

<6> avar aa'ndavaraik kalanthu peasinaar. aanaal aa'ndavar kanavu vazhiyaakavoa kurukka'l moolamaakavoa i'raivaakkinar vazhiyaakavoa avarukku ma'rumozhi on'rum sollavillai.

<7> appozhuthu savul tham oozhiyarka'lai noakki, "neengka'l piththoaneesu ennum ku'rikaarika'lil oruththiyaith theadippaarungka'l. naan ava'lidam poay aaloasanai keadpean" en'raar. avar oozhiyarka'l avarai noakki, "enthoaril avvithak ku'rikaari oruththi irukki'raa'l" en'ru sonnaarka'l.

<8> appozhuthu avar maa'ruveadam poo'ndu ko'ndu iru manitharka'ludan sen'raar. avarka'l iravilea appe'n'nidam vanthaarka'l. savul ava'lai noakki, "nee piththoanaik keattu enakkuk ku'ri solli, naan evanaich solveanoa avanai ezhunthu varach sey" en'raar.

<9> appe'n avarai noakki, "savul ku'ri solluki'ravarka'laiyum, sooniyakkaararka'laiyum naattil iraathapadi seythathellaam umakkuth theriyum. avarka'lai azhiththaar en'rum umakkuth theriyum. ennaik kollath thaanea en uyirukkuk ka'n'ni vaikki'reer?" en'raa'l.

<10> appozhuthu savul, "aa'ndavar meal aa'nai! ikkaariyaththaippat'ri unakku yaathoru theengkum nearidaathu" en'raar.

<11> athaik keatta appe'n, "umakku naan yaarai ezhuppa vea'ndum?" en'ratha'rku, avar, saamuvealai ezhuppu" en'ru sonnaar.

<12> appe'n saamuvealaik ka'ndavudan, uraththa saththamaayk koovi, savulai noakki, "neer thaanea savul; ean ennai eamaat'rineer?" en'raa'l.

<13> arasar ava'laip paarththu, "agnchaathea! nee ka'ndathu enna?" en'ru keattaar. atha'rku appe'n savulai noakki, "theavarka'l poomiyinin'ru ezhunthu varak ka'ndean" en'raa'l.

<14> avarka'ludaiya uruvam enna?" en'ru ava'laik keattaar. atha'rku ava'l, "vayathu muthirntha oruvar ezhunthu vanthaar. avar oru poarvaiyaal moodappattirukki'raar" en'raa'l. avar saamuveal en'ru savul ka'ndu ko'ndu mukam tharaiyil padak kuninthu va'nangkinaar.

<15> saamuveal savulai noakki, "naan ezhunthu varumpadi nee ennaith thontharai seythathu ean?" en'ru keattaar. atha'rkuch savul, "naan mikavum thunpu'ruki'rean. pilisthiyar ennoadu poarukku vanthu'l'laarka'l. kadavu'lum ennai vittu akan'ru poayvittaar. i'raivaakkinar moolamaavathu, kanavuka'l vazhiyaavathu avar enakkup pathil solla manathillaathu poanaar. enavea, naan seyya vea'ndiyathai neer enakku a'rivikkumpadi ummai azhaiththean" en'raar.

<16> atha'rkuch saamuveal, "aa'ndavar unnai vittu vilaki un ethiriyin pakkam iruppathaal, nee ennaik keadka vea'ndiyathu enna irukki'rathu?

<17> aa'ndavar en moolam unakkuch sonnapadiyea seyvaar; un arasai un kaiyinin'ru pa'riththu un ayalaan thaaveethukkuk koduppaar.

<18> nee aa'ndavarudaiya sollaik kea'laamalum, amalekkin meal avarukku iruntha koapaththin kodumaiyaith theerkkaamalum poanapadiyaal, nee padum thunpangka'lai ellaam aa'ndavarea in'ru unakku anuppiyu'l'laar.

<19> mealum, aa'ndavar unnoadu israayealaraiyum pilisthiyar kaiyil oppadaippaar. naa'lai neeyum un puthalvarka'lum ennudan iruppeerka'l. israayealarin paasa'raiyaiyum aa'ndavar pilisthiyar kaiyil oppadaippaar" en'raar.

<20> athaik keattavudan savul nedungkidaiyaayth tharaiyil vizhunthaar. eanenil saamuvealin vaarththaika'laip pat'ri agnchiyirunthaar. mealum, avar an'ru muzhuvathum saappidaathu irunthapadiyaal, avar valimai kun'ri irunthaar.

<21> savul mikavum kalangkiyirukki'rathaik ka'ndu appe'n avar arukil vanthu avarai noakki, "ithoa um adiyaa'l umathu sollaik keattu en uyiraik kaiyil pidiththuk ko'ndu neer enakkuch sonnavat'raik keattean.

<22> ippoathu neerum um adiyaa'ludaiya vaarththaika'laik kea'lum; naan umakku mun kogncham appam vaikki'rean. neer paya'nam seyvatha'rku valimai pe'rumpadi athai u'n'num" en'raa'l.

<23> avar thaduththu, "saappida maattean" en'raar. aanaal avar oozhiyarka'lum appe'n'num avarai mikavum varunthik keattuk ko'ndathanaal kadaisiyaay avar avarka'l vaarththaiyaik keattuth tharaiyilirunthu ezhunthu kattilin meal amarnthaar.

<24> appe'n oru kozhuththa kan'ruk kuttiyaith than veettilea vaiththirunthaa'l. viraivil sen'ru athai adiththu, maavai eduththup pisainthu, pu'liyaatha appangka'laich suttu,

<25> savulukkum avar oozhiyarka'lukkum munpaaka vaiththaa'l. saappitta pin avarka'l ezhunthu an'ru iravu muzhuvathum nadanthanar.

[1 saamuveal aakamam 29]

<1> pilisthiyar padaika'l ellaam apeakkil koodina. aanaal israayealar jesraayealil iruntha neeroot'rin arukil paasa'rai amaiththanar.

<2> pilisthiya aa'lunarka'l aayirakka'nakkaana thangka'l padai veerarka'ludan nadanthu poavaarka'l. thaaveethum avanudaiya aadka'lum aakkisoadu kadaikkoadiyil irunthanar.

<3> pilisthiyath thalaivarka'l aakkeesai noakki, "intha epireayarka'lukku enna vea'ndum?" en'ranar. aakkeesu pilisthiyath thalaivarka'lai noakki, "israayealin arasar savulin oozhiyanaay iruntha inthath thaaveethu nee'nda naadka'laay, pala aa'nduka'laay ennoadu irukki'raan. neengka'l avanai a'riyaathirukki'reerka'loa? avan ennidam vantha naa'l muthal in'ru varai naan oru kut'ramum avanidam ka'ndathillai" en'raan.

<4> pilisthiyath thalaivarka'l mikavum koapamut'ru avanai noakki, "intha thaaveethukku neer koduththu'l'la oorukku avan thirumpip poaka vea'ndum. nammoadu avan poarukku varalaakaathu. poar thodangkiyavudan avan namakku ethiriyaaki vidakkooduman'roa? eanenil avan nammudaiya thalaika'lai vetti veezhththuvathaal an'ri vea'ru ethanaal than thalaivanukkup piriyappada nadanthu ko'l'lamudiyum?

<5> 'savul, aayiram pearaik kon'raar; thaaveethoa pathinaayiram pearaik kon'raan' en'ru solli israayealar aadippaadi vaazhththinaarka'lea! ivan thaanea anthath thaaveethu?" en'ru sonnaarka'l.

<6> aakkeesu thaaveethai azhaiththu avanai noakki, "aa'ndavar meal aa'nai! neer nearmai mikkavar; en munnilaiyil nallavaraay irukki'reer. neer paasa'raiyil ennoadu poakavara irukki'reer. neer ennidam vantha naa'l muthal in'ru varai ummil theemai on'raiyum naan ka'ndathillai. aanaal aa'lunarka'lukku ummaip pidikkavillai.

<7> aakaiyaal, pilisthiya aa'lunarka'l um ethirika'laayth thirumpaathapadi ippoathea samaathaanamaayp poayvidum" en'raan.

<8> thaaveethu aakkeesai noakki, "ean? naan seytha thava'ru enna? arasaraakiya en thalaivarin ethirika'loadu poaridaathapadi, naan ummidam vantha naa'l muthal in'ru varai um oozhiyanaakiya ennidam enna kut'ram ka'ndeer?" en'raan.

<9> aakkeesu thaaveethaip paarththu, "aa'ndavarin thootharaip poal neer en paarvaikku nallavaraay irukki'reer en'ru enakkuth theriyum. aayinum 'ivan engka'loadu poarukku varalaakaathu' en'ru pilisthiyath thalaivarka'l solluki'raarka'l.

<10> aakaiyaal, neerum ummudan vantha um thalaivarin oozhiyarka'lum naa'lai athikaalaiyil ezhunthirungka'l; ippadi iravil ezhunthu vidiyum nearaththil pu'rappattup poangka'l" en'raan.

<11> appadiyea thaaveethum avanudaiya manitharka'lum athikaalaiyil ezhunthu pilisthiyar naattukkuth thirumpip poakap pu'rappattaarka'l. pilisthiyaroa jesraayealukkup poanaarka'l.

[1 saamuveal aakamam 30]

<1> thaaveethum avanudaiya manitharka'lum moon'raam naa'l siseleakkai adaintha pozhuthu, amaleakkiyar naattin thenpakuthikku vanthu siseleakkaip pidiththu athaith theekkiraiyaakkinar.

<2> athiliruntha pe'nka'l, si'riyoar, periyoar anaivaraiyum si'raippaduththi oruvaraiyum kon'ru poadaamal ellaaraiyum koottik ko'ndu thangka'l vazhiyea poayvittaarka'l.

<3> thaaveethum avanudaiya manitharka'lum antha oorukku vanthapoathu athu neruppinaal sutterikkappattiruppathaiyum, thangka'l manaiviyarum, puthalvar puthalviyarum si'raippattiruppathaiyum ka'ndanar.

<4> enavea thaaveethum avanudaniruntha makka'lum azhak ka'n'neer at'rup poakum varai oalamittu azhuthanar.

<5> jesraayealaich searntha akkinoavaa'lum kaarmealaich searntha naapaalin manaivi apikaayilumaana thaaveethinudaiya iru manaiviyarum si'raip pidikkappattirunthanar.

<6> enavea thaaveethu mikavum varunthinaan. ellaa makka'lum thangka'l puthalvar puthalviyar poruttu mikavum thuyarut'rathaal, avanaik kallaal e'riya vea'ndum en'ru irunthanar. aanaal thaaveethu than kadavu'laakiya aa'ndavaridaththil nampikkai vaiththuth thidam ko'ndirunthaan.

<7> avan akkimeleakkin makanum kuruvumaana apiyaaththaarai noakki, "epoathai ennidam ko'ndu vaarum" en'raan. apiyaaththaar epoathaith thaaveethidam ko'ndu vanthaar.

<8> thaaveethu aa'ndavarai noakki, "anthak ka'l'larka'laip pin thodara vea'ndumaa? naan avarka'laip pidippeanaa?" en'ru keattaan. atha'rku avar, "pin thodarnthu poa; aiyamin'ri nee avarka'laip pidiththuk ko'l'laip porudka'lai thiruppik ko'lvaay" en'raar.

<9> thaaveethum avanudan iruntha a'runoo'ru manitharka'lum pu'rappattup peasoar oadaikku vanthu searnthanar; silar ka'laippadainthu angkeayea thangki vittanar.

<10> thaaveethoa naanoo'ru pearka'loadu avarka'laith thodarnthu poanaan. eanenil pinthangkina irunoo'ru pearum ka'laipput'ru irunthathaal, peasoar aat'rai avarka'laal kadakka mudiyavillai.

<11> avarka'l ekipthiyan oruvanai vazhiyil ka'ndu avanaith thaaveethidam kootti vanthanar. avanukkuch saappida appaththaiyum kudikka neeraiyum,

<12> mignchina aththip pazhangka'laiyum vat'ralaana ira'ndu thiraadchaip pazhak kulaika'laiyum koduththanar. avat'rai avan saappitta pin puththuyir pet'raan. eanenil iravu pakal moon'ru naa'laay avan saappidaamalum kudiyaamalum irunthaan.

<13> pi'raku thaaveethu avanai noakki, "nee yaaraich searnthavan? engkirunthu varuki'raay? engkup poaki'raay?" en'ru keattaan. atha'rku avan, "naan ekipthiya i'laignan. oar amaleakkiya manithanudaiya vealaikkaaran. munthaa naa'l naan noayvaayppattapoathu en thalaivan ennaik kaivittuvittaan.

<14> naangka'lthaan keareaththukkuth then naattin mealum, yoothaavin mealum, kaaleapukkuth then pu'raththin mealum padaiyeduththuch siseleakkaith theekkiraiyaakkinoam" en'raan.

<15> thaaveethu avanaip paarththu, "antha koottaththinaridam ennaik koottik ko'ndu poaka unnaal koodumaa?" en'ru keattaan. atha'rku avan, "neer ennaik kolluvathillai en'rum, en thalaivan kaiyil oppadaippathillai en'rum kadavu'l peyaraal aa'naiyidum: appozhuthu naan ummai akkoottaththinaridam koottik ko'ndu poavean" en'raan. thaaveethum appadiyea aa'naiyittaan.

<16> avan thaaveethai angkuk koottich sen'rapoathu, ammakka'l ve'liyil engkum amarnthu u'ndu kudiththu, pilisthiyar naattilum yoothaa naattilumirunthu eduththu vanthiruntha ko'l'laip porudka'lukkaaka oru thiruvizhaavaip poal ko'ndaadi makizhnthu ko'ndirunthanar.

<17> thaaveethu an'ru maalai thodangki ma'runaa'l maalai varai avarka'lai mu'riyadiththaan. oattakangka'l meal ea'ri oadip poana naanoo'ru i'laignarka'laith thavira avarka'lil vea'ru oruvanum thappavillai.

<18> thaaveethu amaleakkiyar eduththuch sen'rirunthavat'rai ellaam meettaan. than iru manaiviyaraiyum viduviththaan.

<19> avarka'l ko'l'laiyittu vantha ellaavat'rilum si'riyathum periyathum, puthalvarum puthalviyarum, pa'riporu'l muzhuvathum, innum avarka'l ko'l'laiyittiruntha anaiththum on'rum ku'raiyaamal meedkappattana. avai ellaavat'raiyum thaaveethu thiruppik ko'ndu vanthaan.

<20> avan aadumaadu muthaliya kaalnadaika'lai ellaam pidiththu thanakku mun avat'rai oattich sen'raan. 'ithu thaaveethin ko'l'laip poru'l' en'ru makka'l sollik ko'ndanar.

<21> ka'laiththuch soarnthu poanathinaal thaaveethaip pin thodara mudiyaathu avan katta'laiyitta padi peasoar oadai arukea thangkiyiruntha irunoo'ru manitharka'lidam thaaveethu vanthapoathu, ivarka'l avanaiyum avanudan iruntha makka'laiyum ethirko'ndu vanthaarka'l. thaaveethu avarka'lai a'nuki avarka'loadu samaathaana vaazhththuk koo'rinaan.

<22> aanaal thaaveethaip pin thodarnthu vantha manitharka'lil, ozhukkamat'ravarka'lum kayavarka'lumaay irunthavarka'l, "avarka'l engka'ludan varaathathaal naangka'l thiruppik ko'ndu vantha ko'l'laip porudka'lil on'ru kodukkamaattoam. avarka'lil ovvoruvanum thamtham manaiviyaiyum pi'l'laika'laiyum azhaiththuk ko'ndu poavathu poathum" en'ranar.

<23> atha'rku thaaveethu, "en sakoathararea, aa'ndavar nammaik kaappaat'ri, nammeethu paaynthu thaakkiya anthath thirudarka'lai namathu kaiyil oppadaiththaarea. aa'ndavar namakkuk koduththu'l'lavat'raippat'ri ippadich seyya vea'ndaam.

<24> ithu kaariyaththil ungka'l sollaik keadka yaarum sammathikka maattaarka'l. poarukkup poanavarka'lukkum, thattumuttu muthaliya porudka'laik kaaththuk ko'ndirunthavarka'lukkum vea'rupaadu in'ri ellaarukkum samamaana pangku kidaikkum" en'raan.

<25> eanenil, pa'ndu thottu appadiyea nadanthu vanthathu. athu innaa'l varai israayealarukku'l oru sattamum katta'laiyumaaka ea'rpattu nilaipet'ru'l'la maamool.

<26> thaaveethu siseleakkukku vanthapoathu thaan ko'l'laiyadiththiruntha porudka'lil silavat'rai eduththuth than u'ravinarka'laakiya yoothaavin moopparka'lukku anuppi, "aa'ndavarudaiya ethirika'lidamirunthu ko'l'laiyadiththa porudka'lil oru pakuthiyai ungka'lukku en anpa'lippaaka anuppi vaikki'rean" en'ru sollach sonnaan.

<27> mealum, peaththalil irunthavarka'lukkum, the'rkea raamaaththaavil irunthavarka'lukkum, jeaththearil irunthavarka'lukkum,

<28> aroayearil irunthavarka'lukkum, seppaamoaththil irunthavarka'lukkum, esthaamoavil irunthavarka'lukkum,

<29> iraakkaalil irunthavarka'lukkum, jeraameayeal nakarka'lil irunthavarka'lukkum, seani nakarka'lil irunthavarka'lukkum,

<30> araamaavil irunthavarka'lukkum, aasaan eariya'ndai irunthavarka'lukkum, aththaakkil irunthavarka'lukkum,

<31> epiroanil irunthavarka'lukkum, thaaveethum avanudaiya manitharka'lum vaazhnthu vantha idangka'lil iruntha mat'ravarka'lukkum (avan avvithamea parisuka'lai anuppi vaiththaan).

[1 saamuveal aakamam 31]

<1> ni'rka, pilisthiyar israayealaroadu poar purinthanar. israayeal manitharka'l pilisthiyarukkup pu'ramuthuku kaatti oadi, kelpoayea malaiyil vettu'ndu vizhunthaarka'l.

<2> pilisthiyar savul mealum, avar makka'l mealum paaynthu savulin puthalvarka'laakiya yoanaththaasaiyum apinathaapaiyum melkisuvaayaiyum vetti veezhththinar.

<3> savul iruntha idaththil sa'ndai mikavum kodooramaay irunthathu. vil veerarka'l avaraith thodarnthaarka'l. avarum perumkaayam adainthaar.

<4> appozhuthu savul tham parisaiyanai noakki, "antha viruththaseathanam illaathavarka'l oruvea'lai ennai avamaanappaduththik kollaathapadi, neeyea un vaa'lai uruvi ennai vettip poadu" en'raar. achcha mikuthiyaal parisaiyan atha'rku i'nangkavillai. aakaiyaal savul tham vaa'laith tharaiyil kuththi vaiththuth thaamaakavea athan meal vizhunthaar.

<5> savul i'ranthathaik ka'nda parisaiyanum than vaa'lmeal vizhunthu avaroadu madinthaan.

<6> aakaiyaal, an'ru savulum avarudaiya moon'ru puthalvarka'lum avarudaiya parisaiyanum ellaa manitharka'lum orungkea athea naa'lil uyir thu'ranthanar.

<7> israayealar oadippoanaarka'l en'rum, savulum avar puthalvarka'lum madinthaarka'l en'rum pa'l'laththaakkukku appaalum yoarthaanukku ippaalum iruntha israayeal makka'l ka'nda poathu, avarka'l thangka'l nakarka'lai vittu oadippoanaarka'l. appoathu pilisthiyar angku vanthu kudiyea'rinar.

<8> ma'runaa'l pilisthiyar vettu'ndavarka'laik ko'l'laiyida vantha poathu, savulum avarudaiya moon'ru puthalvarka'lum kelpoayea malaiyil madinthu kidakkak ka'ndanar.

<9> savulin thalaiyaik koythu, avarudaiya aayuthangka'laik ko'l'laiyitta pin, thangka'l silaika'l iruntha koavililum, makka'lukku'l'lum seythiyaip pa'raisaat'rum poruttu avat'raip pilisthiya naadengkinum anuppinaarka'l.

<10> kadaisiyil avarka'l avarudaiya aayuthangka'lai astharoaththin aalayaththil vaiththanar. avarathu udalaiyoa pethsaan nakara mathilil thongkavittanar.

<11> pilisthiyar savulukkuch seythavat'raik kaalaath naattu yaapeasuk kudika'l kea'lvippatta poathu,

<12> avarka'lu'l aat'ral padaiththavar anaivarum ezhunthu iravu muzhuvathum nadanthu sen'ru pethsaanin nakar mathililirunthu savulin sadalaththaiyum, avarudaiya puthalvarka'l sadalangka'laiyum eduththuk kaalaathil iruntha yaayeasukkuk ko'ndu vanthu, angku avat'raich sutteriththanar.

<13> pin avarka'ludaiya elumpuka'laip po'rukki eduththu yaapeasu naattil adakkam seythu eazhu naadka'l noanpu kaaththanar.

 

 

No comments:

Post a Comment