Saturday 3 December 2022

1 makkapea

[1 makkapea 01]

<1> muthalil kireasiyaavil aa'ndu, pi'raku masathoaniyaavil sengkoal seluththina pilippu enpavanin puthalvanaana aleksaanthar seaththim naattinin'ru pu'rappattup paaraseekarudaiyavum meathaarudaiyavum arasanaana thaariyus enpavanai ven'ra pi'raku,

<2> poarka'l pala purinthu valimai mikka koattaika'l anaiththaiyum pidiththu, thannai ethirththa arasarka'laik kolai seythu,

<3> poomiyin ellaika'l varaikkum sen'ru, ellaa inaththaaraiyum ko'l'laiyadiththaan. poomi muzhuvathum avan munpaaka odungki adangkiyathu.

<4> avan valimaiyu'l'la seanaika'laich searththup periyathoru padaiyai ni'ruvinaan. aathalaal avan manam serukkut'ru akanthai ko'ndathu.

<5> avan pala naaduka'laiyum arasarka'laiyum adimaippaduththinaan, avarka'lum avanukkuth thi'rai seluththinaarka'l.

<6> athan pi'raku avan kadina noayut'ru, thaan saakappoavathai a'rinthaan.

<7> aathalaal, thannudan va'larkkappatta i'lam vayathinaraana pirapukka'lai azhaiththu, thaan uyiroadirukkum poathea than naattai avarka'lukkup piriththuk koduththaan.

<8> aleksaanthar pannira'ndu aa'nduka'l aa'nda pi'raku i'ranthaan.

<9> pirapukka'lum thangka'l thangka'lukku niyamikkappatta idangka'lil arasar aanaarka'l.

<10> avan i'rantha pin avarka'l ellaarum mudipunainthu, avarka'lukkup pin avarka'l pi'l'laika'lum pala aa'nduka'laay aa'ndu vanthaarka'l. poomiyil theemaika'lum mikuthi aayina.

<11> avarka'lin thalaimu'raika'lil anthiyoakkas arasanin puthalvanaana periya anthiyoakkas kireakka arasin noot'ru muppaththeazhaam aa'ndu aa'ndaan.

<12> ivan uroamaiyil pi'naiyaa'lanaaka irunthavan. akkaalaththil israayealil theeyavar palar thoan'ri: nammaich sut'rilum irukkum inaththaaroadu naam udanpadikkai seythu ko'lvoam. eanen'raal, naam avarka'lai vittup pirinthiruntha kaalamellaam nammaip palavithath theemaika'l soozhnthu ko'ndana en'ru mat'ravarka'lidam koo'rinaarka'l.

<13> avarka'l sonnathu mat'ravarka'lukkum nallathaakath thoan'riyathu.

<14> aathalaal, avarka'l silarai niyamiththanar. avarka'l arasanidam sella, arasanum pu'ravinaththaarin vazhakkangka'lai avarka'lum anusarikka anumathi a'liththaan.

<15> pu'ra mathaththaarudaiya vazhakkam poal, avarka'lum yerusaleamil kalvikkoodam on'ru ea'rpaduththinaarka'l.

<16> thangka'l parisuththa udanpadikkaiyai vittu vittu, noothana ea'rpaaduka'lai anusariththu, anniyarka'loadu kalanthu, pollaangkuka'lukkuth thangka'laiyea kaiya'liththaarka'l.

<17> anthiyoakkas than arasai u'ruthippaduththiya pinnar, ekipthu naattilum arasaa'lath thodangkinaan; ira'ndu naaduka'laiyum aa'ndu vanthaan.

<18> valimai porunthiya seanaika'l, thearka'l, yaanaika'l, kuthiraika'l, kappalka'l ivaika'loadu ekipthu naattil pukunthu.

<19> ekipthu mannanaana thoalemeayusoadu avan poarthodukkavea, thoalemeayus payanthu, ethirththu ni'rka maattaamal oadinaan.

<20> palarum kaayamut'ru madinthaarka'l. avan ekipthu naattil pala koattaika'laip pidiththaan. naadengkum ko'l'laiyadiththaan.

<21> ekipthaik ko'l'laiyadiththa pi'raku anthiyoakkas noot'ru naa'rpaththu moon'raam aa'ndu thirumpi, israayealaith thaakki,

<22> valimai porunthiya seanaiyoadu yerusaleam sen'raan.

<23> akanthaich serukkoadu kadavu'l aalayaththil pukunthu, po'rpeedaththaiyum vi'lakkuth tha'nduka'laiyum ellaap paaththirangka'laiyum, appangka'l vaikkappadum measaika'laiyum, thattuka'laiyum ki'n'nangka'laiyum, pon thoopak kalasangka'laiyum, thiraiyaiyum mudika'laiyum, aalayaththin mukappil iruntha pon a'nika'laiyum ko'l'laiyadiththu udaiththu vittaan.

<24> ve'l'li, pon, vilaiyuyarntha paaththirangka'l o'liththu vaiththiruntha selvangka'l ivaika'laiyellaam ko'l'laiyadiththuth than naadu thirumpinaan.

<25> manitharaik kon'ru, athikach serukkut'rirunthaan.

<26> israayeal makka'lidaiyeayum, avarka'l naadengkum azhukai pulampalaaka irunthathu.

<27> pirapukka'lum mooththoarka'lum pulampinaarka'l. kannippe'nka'lum i'laignarum nalinthanar. pe'nka'lin azhaku maa'rippoayit'ru.

<28> aadavar ellaarum mu'raiyittu azhuthaarka'l. mara'nappadukkaiyil amarnthiruntha pe'nka'l ellaarum ka'n'neer vittaarka'l.

<29> makka'l padum thunpaththaik ka'nda poomiyum i'lakinathu. yaakkoapu kulamum thukkaththil moozhkinathu.

<30> ira'ndu aa'nduka'lukkup pi'raku, arasan thi'rai vaangkum thalaivan oruvanai yootha nakarangka'lukkellaam anuppinaan. avan pala seanaika'loadu yerusaleam searnthaan.

<31> avan avarka'lukkuch samaathaana vaarththaika'laik kapadamaaych sollavea, avarka'lum nampinaarka'l.

<32> avan thideeren'ru nakaraththi'rku'l paaynthu, makka'lai vekuvaay vathaiththu israayealaril palaraik kon'raan.

<33> nakaraththaik ko'l'laiyadiththu, athaik ko'luththi veeduka'lai idiththu, sut'ru mathilka'laith thakarththu e'rinthaan.

<34> pe'nka'laich si'raippaduththi, pi'l'laika'laiyum aadu maaduka'laiyum veerarka'l ko'ndu poanaarka'l.

<35> avarka'l thaaveethin nakaraththaip periya mathilka'laalum koapurangka'laalum valuppaduththi, athaith thangka'l koattaiyaakkik ko'ndaarka'l.

<36> theeyavaraiyum kayavaraiyum avvidaththil ni'ruththi valuppaduththinaarka'l. poarkkaruvika'laiyum u'navu vakaika'laiyum seakariththu, yerusaleamil ko'l'laiyadiththa porudka'laiyum searththu vaiththaarka'l.

<37> avvidaththileayea avarka'l thangki u'lavu paarththuk ko'ndirunthaarka'l.

<38> kadavu'lin aalayaththi'rku varuki'ravarka'lukkuth theengkaakavum, israayealaik kedukkath theadum pasaasaip poalavum irunthaarka'l.

<39> punitha idaththaich sut'rilum maasat'ra iraththaththaich sinthi, athaith theettuppaduththinaarka'l.

<40> aathalaal, avarka'lai munnittu yerusaleam nakaraththaar athai vittu oadippoanaarka'l. yerusaleam anniyarukku iruppidamaanathu; uriyavarukkoa anniyamaanathu. makka'l athai vittu akan'raarka'l.

<41> kadavu'lin aalayam paazhaakip paalaivanam poal aanathu. thirunaadka'l thukka naadka'laaka maa'rina. oayvu naadka'l asattai seyyappattu, avat'rin perumai kulaiyalaayit'ru.

<42> athu evva'lavukkup perumaiyut'rirunthathoa avva'lavukkuch si'rumaiyum avamaanamum adainthathu, athan perumai thukkamaay maa'riyathu.

<43> anthiyoakkas mannan than naattu makka'l ellaarum on'raay irukka vea'ndumen'rum, thaththam vazhakkangka'lai vittuvida vea'ndumen'rum oalai anuppinaan.

<44> anthiyoakkas mannanin vaarththaippadi nadakka ellaarum isainthaarka'l.

<45> israayealarilum palar avanukku adimaika'laaka isainthu, silaika'lukkup paliyittu oayvunaa'laik keduththaarka'l.

<46> yootharka'lum mat'ravarka'ludaiya vazhakkangka'lai anusarikkumpadi, yerusaleamukkum yootha nakarangka'lukkum satta noolka'laith thoothar vazhiyaaka mannan anuppinaan.

<47> avarka'l kadavu'lin aalayaththil palika'lum, mat'ra i'rai vazhipaaduka'lum nadavaathapadikkum,

<48> oayvu naadka'laiyum mat'rath thirunaadka'laiyum anusariyaathapadikkum thaduththaarka'l.

<49> arasan punitha idangka'laiyum, punitha israayealaraiyum ka'raippaduththumpadikkum katta'laiyittaan.

<50> peedangka'l, koayilka'l, silaika'l ivaika'lai amaikkavum, pan'rika'laiyum asuththamaana mirukangka'laiyum paliyidavum katta'laiyittaan.

<51> kadavu'lin katta'laika'laiyum, avarudaiya ea'rpaaduka'l anaiththaiyum ma'ranthu poakumpadiyaakath thangka'l pi'l'laika'lai viruththaseathamin'ri vittu vidumpadikkum, asuththamaana porudka'laalum theeya seyalka'laalum avarka'l aanmaakka'laik kedukkavum katta'laiyittaan.

<52> anthiyoakkas mannan katta'laippadi nadavaathavarka'l saavaarka'l en'ru katta'lai vithikkappattathu.

<53> ivvaa'rea naadengkum ezhuthiyanuppi, athai anusarikkumpadi kattaayappaduththuvatha'rku avan thalaivarka'lai niyamiththaan.

<54> yootha nakarangka'l palikodukkumpadi avarka'l katta'laiyittaarka'l.

<55> kadavu'ludaiya katta'laika'lai mee'riyavarka'loadu vea'ru palarum searnthu ko'ndu, naattil pa'rpala theemaika'laich seythaarka'l.

<56> israayeal makka'laith thaniyidangka'lukkum ma'raividangka'lukkum thuraththa, avarka'l oadi o'linthu ko'ndaarka'l.

<57> noot'ru naa'rpaththainthaam aa'ndu kaasleayu maatham pathinainthaam naa'l kadavu'ludaiya peedaththin meal ve'ruppoottum silaiyai avan ni'ruvinaan.

<58> yootha nakarangka'laich sut'rilum avarka'l peedangka'laik kattinaarka'l, veeduka'lin kathavuka'lukku munpaakavum, maithaanangka'lilum saampiraa'ni eanthip paliyittaarka'l.

<59> kadavu'lin katta'laika'l adangkiya noolka'laik kizhiththu neruppilea e'rinthaarka'l.

<60> evanevanidam ma'rainoolka'laik ka'ndaarka'loa avanaiyum, kadavu'lin katta'laika'lai anusarikki'ravanaiyum arasan aa'naippadi kon'raarka'l.

<61> ellaa naaduka'lilum ellaa maathangka'lilum israayeal makka'lil evarevaraik ka'ndaarka'loa avarka'lai ellaam ivvithamaayk kodumai seythaarka'l.

<62> maathaththin irupaththainthaam naa'l peedaththukku munpaaka iruntha meadaiyil paliyittaarka'l.

<63> thangka'l pi'l'laika'lukku viruththaseathanam seyviththa pe'nka'lai anthiyoakkas katta'laippadi avarka'l kon'raarka'l.

<64> veeduthoa'rum pi'l'laika'laith thaaymaar kazhuththilum thookkittu, avarka'lukku viruththaseathanam seythavarka'laik kolaich seythaarka'l.

<65> israayealaril palar asuththamaana u'navup porudka'laich saappiduvathillaiyen'ru thangka'lukku'l theermaanam seythu ko'ndaarka'l. asuththamaana u'navup porudka'laich saappittuth thangka'lai maasuppaduththik ko'lvathai vidach saakath thu'ninthirunthaarka'l.

<66> kadavu'lin punitha katta'laika'lai mee'ra manamat'ravarka'laay irunthaarka'l. aathalaal, kolaiyu'ndaarka'l. enavea makka'l mikka koapam ko'ndanar.

[1 makkapea 02]

<1> yoavaaripin puthalvaril kuruvaana seemoanin puthalvar aru'lappanin puthalvaraakiya maththaththiyaas enpavar appozhuthu yerusaleamai vittu moathin malai searnthaar.

<2> avarukku ainthu puthalvar irunthanar. avarka'l:

<3> kaathis enappatta aru'lappanum, thaasi enappatta seemoanum,

<4> makkapeayus en'ra yoothaasum, apaaroan enappatta eleayaasaarum,

<5> aapus enappatta yoanaaththaasum aavar.

<6> yootha makka'lukku yerusaleamil seyyappatta kodumaika'lai ivarka'l ka'ndaarka'l.

<7> aiyoa, enakkuk keadaam! en makka'l padum thollaiyaiyum, punitha nakaraththin azhivaiyum naan paarkkavoa pi'ranthean! pakaivar kaiyil athu akappadum poathu naan ivvidam udkaarnthirukkalaamoa?

<8> punitha idam anniyar vasamaanathu. aalayam kayavanaip poal aanathu

<9> athan maadchiyin paaththirangka'l pa'rimuthalaayina. athan mooththoar therukka'lil kolaiyu'ndaarka'l. i'laignaroa pakaivarin vaa'laal vetti veezhththappattaarka'l.

<10> athan arasaik kaippat'raatha inaththaar yaar? athan porudka'laik ko'l'laiyadikkaathavarka'l yaar?

<11> athan alangkaaramellaam azhinthu poanathu. thannurimaiyoadu nadanthathu poay, ippoathu athu adimai poal aanathu.

<12> nam punitha kaariyangka'lum azhakum o'liyum kun'rippoaka, avaika'laip pu'ravinaththaar theettuppaduththinaarka'l.

<13> naam ean iniyum vaazha vea'ndum en'ru maththaththiyaas solla,

<14> avarum avar puthalvarum thangka'l aadaika'laik kizhiththuk ko'ndu, thavachsattaika'lai a'ninthu mikavum pulampinaarka'l.

<15> moathin nakaraththi'rku oadippoanavarka'laip paliyidavum, thoopam eanthavum, kadavu'l katta'laiyai mee'ravum kattaayappattavarka'l anthiyoakkas arasanaal anuppappattavarka'l avvidam vanthaarka'l.

<16> israayeal makka'lil palar isainthavarka'laay avarka'lidam sen'raarka'l. aanaal, maththaththiyaasum avar puthalvarum u'ruthiyil nilaiko'ndaarka'l.

<17> anthiyoakkasaal anuppappattavarka'l maththaththiyaasai noakki: intha nakaraththil neer seerum si'rappum mikka pirapuvaay irukki'reer. um puthalvarum sakoathararum umakku oar a'nikalan poal irukki'raarka'l.

<18> aathalaal, pu'ravinaththaarum yootha makka'lum, yerusaleamil thangkinavarka'lum seytha va'n'nam, neerum muthan muthal arasan katta'laiyai ni'raiveat'rum. neerum um puthalvarka'lum arasanin na'nparka'laaveerka'l. pon, ve'l'li, mat'rum palvea'ru parisuka'laal neer nirappappaduveer, en'raarka'l.

<19> atha'rku ma'rumozhiyaaka maththaththiyaas uraththa saththamaay: engka'l munnoarin vazhakkaththai anusarippathai ellaa inaththavarum vittu vittu anthiyoakkas arasarukkuk keezhppadinthaalum, avar katta'laika'lai anusarikka isainthaalum,

<20> naanum en puthalvarum en sakoathararum engka'l munnoarin katta'laikkea keezhppadivoam.

<21> kadavu'l engka'l meal irakkamum ko'lvaaraaka. avarudaiya katta'laika'laiyum ea'rpaaduka'laiyum vittu viduvathanaal engka'lukku yaathoru ilaapamum illai.

<22> anthiyoakkas arasarin vaarththaika'laik keadkavum maattoam. engka'l sattangka'laal vithikkappatta katta'laika'lai mee'ri vea'ru vithamaay nadakkavum, paliyidavum maattoam en'raar.

<23> udanea arasan katta'laippadi moathin nakaraththup peedaththin meal silaika'lukkup paliyida yoothan oruvan ellaarukkum munpaaka vanthaan,

<24> maththaththiyaas athaip paarththaar. manam kasinthaar, avar udampu thudiththathu. katta'laiyin ozhungkuppadi koapam moo'ndu, avan meal paaynthu, peedaththin meethea avanaik kon'raar.

<25> anthiyoakkasaal anuppappattu, paliyidumpadi va'rpu'ruththina manithanaiyum athea nearaththil kon'ru, peedaththaiyum idiththuth tha'l'linaar.

<26> saloamiyin makan saampari enpavanukkup pineayas seythathu poala, thaamum katta'laiyinpaal ko'nda aarvaththaal thu'ndappattaar.

<27> appoathu antha nakaraththil maththaththiyaas uraththa saththamaay: udanpadikkaik katta'laikkup piramaa'nikkamu'l'lavan evanoa avan en pinnaal varakkadavaan en'ru solli,

<28> avarum avar puthalvarum thangka'l soththuka'lai vittuvittu malaika'lukku oadippoanaarka'l.

<29> appoathu palar niyaaya ea'rpaaduka'laiyum neethiyaiyum theadi paalaivanaththi'rkuch sen'raarka'l.

<30> avarka'lum avarka'l puthalvarum manaiviyarum manthaika'loadu avvidaththil thangkinaarka'l. eanen'raal, avarka'l theech seyalka'lil moozhkiyirunthaarka'l.

<31> arasan katta'laiyai mee'riya palar paalaivanaththin ma'raividangka'lukkup poayvittaarka'len'rum, avarka'l pinnaal innum palarum poayirukki'raarka'len'rum thaaveethin nakaraakiya yerusaleamil iruntha arasanudaiya manitharukkum padaikkum therivikkappattathu.

<32> ivarka'l udanea avvidam sen'ru avarka'l meal oayvunaa'lil poarthoduththanar. mealum, ivarka'l:

<33> innum neengka'l engka'lai ethirkki'reerka'loa? ve'liyea vanthu, anthiyoakkas arasan katta'laippadi seyveerka'leayaanaal pizhaippeerka'l, en'raarka'l.

<34> avarka'loa: oayvu naa'lmu'rai thava'raathapadikku ve'liyea varavumaattoam; arasan se'rpadi nadakkavumaattoam, en'raarka'l.

<35> aathalaal, ivarka'l avarka'lai valimaiyoadu thaakkinaarka'l.

<36> aanaal, avarka'l ivarka'lai ethirkkavumillai. ivarka'l meal ka'rka'lai e'riyavumillai; thangka'l kukaika'lai adaiththuk ko'l'lavumillai.

<37> maa'raaka, amaithiyaana manaththoadu naangka'l elloarum saavoam; neengka'l engka'lai aniyaayamaayk kolai seyki'reerka'lenpatha'rku vaanamum poomiyum saadchiyaay irukkum, en'raarka'l.

<38> ivarka'l oayvu naa'lil avarka'loadu sa'ndai seythathaal, avarka'lum avarka'l manaiviyarum pi'l'laika'lum aayiram pear varai tham manthaika'loadu maa'ndaarka'l.

<39> ithaik kea'lviyut'ra maththaththiyaasum avar na'nparum athikath thukkam adainthaarka'l.

<40> appoathu oruvan mat'roruvanai noakki: namathu uyiraiyum katta'laiyaiyum kaappaat'ra namathu sakoatharar seythathu poala naamelloarum poar seyyaavidil nammaiyum poomiyinin'ru viraivil ozhiththu viduvaarka'l, en'raan.

<41> thirumpavum avarka'l thangka'lukku'l oayvunaa'lil yaar nammai ethirththup poarida vanthaalum, avarka'loadu naamum poarpurivoam; nam sakoatharar thaangka'l o'linthiruntha idaththil madinthathu poala naamum madiyaathirukkakkadavoam en'ru theermaaniththuk ko'ndaarka'l.

<42> israayealaril valimai vaaynthavarka'laana asitheayarin oru koottaththaar avarka'loadu searnthu ko'ndanar.

<43> ivarka'l ellaarum sattaththai munnittu orumanathaakach searnthaarka'l. kodumaikkuth thappik ko'l'la oadippoanavarka'lum avarka'loadu searnthu ko'ndathaal, avarka'lathu seanai valuppet'rathu.

<44> avarka'l padaika'laik kootti, paavika'laich sinangko'ndum, theeyavarka'lai mikuntha koapaththoadum thaakkinaarka'l. ivarka'loa thappikko'l'lath thangka'l inaththaaridam oadivittaarka'l.

<45> maththaththiyaasum avar na'nparum engkum sut'riththirinthu peedangka'lai azhiththaarka'l.

<46> israayeal ellaika'lil ka'nda viruththaseathanam pe'raatha pi'l'laika'lukkuth thu'nivudan viruththaseathanam seyviththaarka'l.

<47> akanthaiyin makka'lai vathaiththup pinthodarnthaarka'l. avarka'l ninaiththa kaariyangka'lellaam vet'riyaayina.

<48> pu'ravinaththaarudaiyavum arasarka'ludaiyavum adimaiththanaththinin'ru avarka'l vidupattaarka'l. theeyavar thangka'lai mea'rko'l'la idam kodukkavillai.

<49> maththaththiyaas saakum kaalam nerungkiya poathu tham pi'l'laika'lai noakki: ippoathu akanthaiyin arasu u'ruthippattathu. ithu kadavu'ludaiya tha'ndanaikkum azhivukkum koapaththukkum uriya kaalam.

<50> aathalaal, en makka'lea, ippoathu katta'laiyai aarvaththoadu kadaippidiyungka'l. ungka'l munnoarin udanpadikkaikkaaka ungka'l uyiraik kodungka'l.

<51> ungka'l munnoarka'l thangka'l kaalaththil nadanthu ko'nda mu'raiyai ninaiththuk ko'l'lungka'l. appoathu thaan perumaadchiyaiyum nilaippeat'raiyum adaiveerka'l.

<52> aapirakaam soathanaiyil visuvaasiyaay nilaiko'l'lavillaiyoa? neethimaanaaka e'n'nappadavillaiyoa?

<53> soosai thamakku ikkattu nearitta kaalaththil kadavu'lin katta'laiyaik kaaththaar; ekipthu naattin aa'lunaraanaar.

<54> nam thanthaiyaana pineayas kadavu'l paal mikka pat'ruk ko'ndirunthamaiyaal niththiya kuruththuvaththin udanpadikkaiyaip pet'ruk ko'ndaar.

<55> yoasuvaa katta'laiyai ni'raiveat'riyathaal israayealin thalaivaraanaar.

<56> kaaleap, kadavu'l aalayaththil makka'lukkuth thidam sonnathaal soththurimai pet'raar.

<57> thaaveethu tham irakka sinthaiyaal en'ren'raikkum arasaraanaar.

<58> eliyaas, kadavu'l katta'laimeal aarvam ko'ndirunthathaal vi'n'nil searkkappattaar.

<59> anaaniyaas, asaariyaas, misaayeal aakiyoar visuvaasaththaal neruppinin'ru meedkappattaarka'l.

<60> thaaniyeal tham maasat'ra thanmaiyaal singkaththin vaayinin'ru kaappaat'rappattaar.

<61> thalaimu'rai thalaimu'raiyaay ivvaa'rea nadanthu vanthu'l'lathen'ru a'rinthu ko'l'lungka'l. eanen'raal, kadavu'lai nampinoar kaividappadaar.

<62> theeyavanudaiya vaarththaika'lukku agnchaatheerka'l. eanen'raal avan perumai sakathiyum puzhuvum poal irukki'rathu.

<63> avan in'ru uyarththappaduki'raan; naa'lai kaa'nappada maattaan; thaan u'ndaana poomikkuth thirumpinavudanea avanaip pat'riya ninaivum ozhinthu poakum.

<64> neengka'loa, en makka'lea, thu'nivu ko'l'lungka'l; katta'laippadi aa'nmaiyudan seyaneepadungka'l. eanen'raal, athanaal maadchi adaiveerka'l.

<65> ithoa, ungka'l sakoatharan seemoan mikavum munmathi u'l'lavan. avan solvathai eppozhuthum kea'lungka'l. avan ungka'lukkuth thanthai poala iruppaanaaka.

<66> i'lamai muthal valimai padaiththavanaakiya yoothaas makkapeayus ungka'l padaiththalaivanaaka irunthu sa'ndaiyai nadaththakkadavaan.

<67> katta'laiyaip pinpat'ri nadakki'ravarka'l ellaaraiyum on'ru searththu, ungka'l makka'lai vathaikki'ravarka'laip pazhivaangkungka'l.

<68> avarka'l ungka'lukkuch seythu'l'la kodumaiyai avarka'lukkuch seyyungka'l. aanaal, katta'laiyaip po'ruththamattil echcharikkaiyaay irungka'l en'ru solli,

<69> avarka'lai aaseervasiththa pi'raku tham munnoaroadu searkkappattaar.

<70> avar noot'ru naa'rpaththaa'raam aa'ndu i'ranthaar. moathin nakaraththil tham munnoar kalla'raiyil tham puthalvaraal adakkam seyyappattaar. ellaa israayealarum mikavum thukkappattaarka'l.

[1 makkapea 03]

<1> appoathu makkapeayus enappatta yoothaas tham thanthaikkup pin thalaivaraanaar.

<2> avarudaiya sakoathararum, avar thanthaiyoadu searnthiruntha ellaarum avarukkuth thu'nai nin'ru, israayealaik kaakka inithea poar purinthaarka'l.

<3> avarea tham makka'lin maadchi perukach seythaar; arakkanaip poal irumpukkavasam a'ninthaar. sa'ndaika'lil poarkkaruvika'laith thaangkinaar. tham vaa'laal paa'laiyaththaip paathukaaththaar.

<4> avar tham seyalka'lil singkaththukku oppaanaar; irai theadum poathu muzhangkum singkakkutti poalaanaar; theeyavaraith theadi, avarka'laip pinthodarnthaar.

<5> tham makka'lai vathaiththavarka'lai neruppil madiya vaiththaar.

<6> avar meal u'l'la payaththaal pakaivar mira'ndu oadinar. kodumai seythavarka'l nadungkinaarka'l. avaraal engkum meedpu u'ndaanathu.

<7> avar seythavat'raiyellaam ka'nda pala arasarka'l koapaththaal pongki ezhunthaarka'l. aanaal yaakkoapin thalaimu'raiyoa makizhchchi ko'ndathu. avar peyarai avarka'l en'ren'raikkum vaazhththuvaarka'l.

<8> avar yootha nakarangka'lukkuch sen'ru, theeyavarai ozhiththu, israayealinin'ru kadavu'lin koapaththai neekkinaar.

<9> poomiyin kadaisi ellaivarai avarudaiya peyar vi'langkappet'rathu. avar aapaththilirunthavarka'lai meettu on'ru searththaar.

<10> appoathu appolloaniyus enpavan pu'ra inaththaaraich searththu sa'ndai seyvatha'rkaakap perum padaiyaich samaariyaavil koottinaan.

<11> athai a'rintha yoothaas avanai ethirththu mu'riyadiththu, avanaiyum kon'rar. palar kaayappattu vizhunthaarka'l. avarka'l udaimaika'lai avar kaippat'rinaar.

<12> appolloaniyusin vaa'lai yoothaas eduththakko'ndaar; athaik ko'ndea tham vaazhnaa'lellaam sa'ndai seythaar.

<13> yoothaas visuvaasika'l koottaththaiyum sapaiyaiyum thammoadu searththuk ko'ndaarenpathaik kea'lviyut'ra seeriyaa padaiththalaivanaana searoan:

<14> en peyar vi'langkach seyvean; arasil maadchi pe'ruvean; arasanin vaarththaiyai ikazhntha yoothaasoadum, avanaich searnthavarka'loadum poarpurivean, en'raan.

<15> poarukku aayaththamaanaan; israayeal makka'laip pazhivaangkumpadi theeyavarudaiya padaiyaith thanakku valimaiyaana uthaviyaakak ko'ndu sen'raan.

<16> avarka'l peththoaroanai nerungkum pozhuthu yoothaas silaroadu avarka'lai ethirththup poanaar.

<17> perumpadai on'ru thangka'lai ethirththu varuvathaik ka'nda avarka'l yoothaasidam: ivva'lavu thira'laana koottangka'loadum, valimai mikka padaiyoadum so'rpamaay irukkum naam evvitham sa'ndai seyyak koodum? in'ru naam pasiyinaalum ka'laiththup poayirukki'roamea, en'raarka'l.

<18> atha'rku yoothaas: silarathu kaiyil palar akappattukko'lvathu e'lithaana kaariyam. palar en'raalum silar en'raalum, avarka'laik kaappaat'ruvathil kadavu'l munnilaiyil vea'rupaadu illai.

<19> eanen'raal vet'ri ko'lvathu thira'laana padaika'laal an'ru; aanaal, kadavu'lidamirunthu varum valimaiyinaal thaan.

<20> nammaiyum, nam manaivi makka'laiyum sitha'radiththuk ko'l'laiyadikka akanthaich serukkoadu avarka'l varuki'raarka'l.

<21> naamoa namathu uyiraiyum katta'laiyaiyum kaappaat'rap poar seyvoam.

<22> nam ka'nka'lukku munpaakavea aa'ndavar avarka'lai nasukkuvaar. neengka'loa avarka'lukku agnchaathirungka'l, en'raar.

<23> peasi mudiththavudanea avar pakaivar meal paaynthaar. searoanum, avan padaika'lum avarukku munpaaka mu'riyadikkappattaarka'l.

<24> samave'li varai peththoaroan i'rakkaththil avar avanaip pinthodarnthaar. pakaivaril e'n'nu'ru pear kolaiyu'ndaarka'l. mat'ravarka'loa pilistheayar naattukku oadivittaarka'l.

<25> sut'rilum iruntha pu'ravinaththaarukkellaam yoothaas meethum avarudaiya sakoatharar meethum achchamum thikilum u'ndaayina.

<26> avarudaiya peyar arasanukku ettiyathu. yoothaasin sa'ndaika'laip pat'ri ellaa inaththaarum peasalaayinar.

<27> seythika'lai anthiyoakkas mannan kea'lvippattavudanea, koapave'ri ko'ndu than naadengkum aa'l anuppi, seanaika'laiyellaam on'ru searththu, perumpadai thirattinaan.

<28> than karuvoolaththaith thi'ranthu, padaika'lukku aa'nduch sampa'laththai a'liththu, etha'rkum thayaaraay irukkumpadi katta'laiyittaan.

<29> than karuvoolaththil selvam ku'raivathaiyum, nikazhntha poarka'laalum, eppoathum kaiyaa'ndu vantha vazhakkangka'lai naattil kaikko'l'lathaapadi thaan seytha kodumaiyaalum naaduka'lilirunthu thi'rai vanthu searaathathaiyum ka'ndaan.

<30> thanakku munniruntha arasarka'laividath thaaraa'lamaakavum earaa'lamaakavum koduththavan, selavukkum vekumathi a'lippatha'rkum than karuvoolaththil poathumaana selvam illaiyen'ru agnchinaan.

<31> manaththil mikak kalakkamut'ru naaduka'ludaiya thi'raiyai vaangkuvatha'rkum, thira'laana selvangka'laich seakarippatha'rkum paaraseeka naadu poakath theermaaniththaan.

<32> avan arasa kulaththin pirapuvaana lisiyaas enpavanai eppiraath nathi muthal ekipthu nathivarai u'l'la naattil arasaangka kaariyangka'laiyum,

<33> thaan thirumpum varaiyil than makan anthiyoakkas enpavanaiyum kavaniththuk ko'l'lumpadi ea'rpaduththinaan.

<34> avanidam paathippadaika'laiyum yaanaika'laiyum oppadaiththu, thaan seyya ninaiththiruntha anaiththaiyum, yootheayaa, yerusaleam nakara makka'laiyum pat'riya than katta'laika'laik koduththaan.

<35> israayealin vallamaiyaiyum, yerusaleamil egnchiyirunthavarka'laiyum adakki azhiththozhikkavum, avarka'l peyaraiyea avvidaththilirunthu azhiththuvidavum padaika'lai avarka'lukku ethiraay anuppa vea'ndumen'rum,

<36> avarka'ludaiya naadengkum anniyaraik kudiyeat'ri avarka'lukkea pakirnthu kodukka vea'ndumen'rum katta'laiyittaan.

<37> pinnar mannan meethip padaika'lai nadaththik ko'ndu than naattin anthiyoakkiyaa nakaraththai vittu noot'ru naa'rpaththeazhaam aa'ndu pu'rappattaan; eppiraath nathiyaik kadanthu malai naaduka'l vazhiyaaych sen'raan.

<38> lisiyaas enpavanoa mannanudaiya na'nparil valimai vaaynthavanaana thorimeeniyan puthalvan thoalemeayaiyum nikkaanoaraiyum koarjiyaavaiyum thearnthuko'ndu,

<39> naa'rpathinaayiram padai veeraraiyum eazhaayiram kuthirai veeraraiyum, yootheayaa naadu sen'ru athai arasan katta'laippadi azhiththozhippatha'rku anuppinaan.

<40> avarka'lum thangka'l padaika'loadu sen'ru, emmaavus nakarukku arukea samave'liyil paa'laiyam i'rangkinaarka'l.

<41> annaattu viyaapaarika'l ithaik kea'lvippattu, israayeal makka'lai adimaika'laay vaangkuvatha'rkuth thira'laana ve'l'liyaiyum ponnaiyum eduththuk ko'ndu thangka'l oozhiyaroadu paa'laiyaththukku vanthaarka'l. seeriyaa muthaliya mat'ra naattup padaika'lum avarka'loadu searnthu ko'ndana.

<42> yoothaasum avar sakoathararum aapaththuka'l athikarippathaiyum, ethirippadaika'l thangka'l naattai nerungki varuvathaiyum ka'ndu, thangka'l makka'lai azhiththozhikka mannan koduththirukkum katta'laiyai a'rinthavarka'laay, thangka'lukku'l:

<43> nam makka'lin tha'larchchiyai neekkith thidappaduththi, avarka'laiyum namathu veatha katta'laika'laiyum kaappaat'rap poarpurivoam en'ru solli,

<44> pakaivarai ethirkkath thayaaraay irukkavum, kadavu'lai vea'ndavum, avar irakkaththaiyum thayavaiyum man'raadavum on'ru koodinaarka'l.

<45> yerusaleam, kudika'l illaamal paalaivanam poal irunthathu. eanen'raal, oruvarum u'l'lea poakavum ve'liyea varavum kaa'nappadavillai. kadavu'lin aalayam kaalaal mithikkappattathu. anniyarka'l koattaikku'l irunthaarka'l. athu pu'ravinaththaarin u'raividamaanathu. yaakkoapu kulaththin makizhchchi ozhinthu poanathu. pullaangkuzhal, vee'nai oli keadkappadaveayillai.

<46> ellaarum searnthu yerusaleamukku ethiril iruntha maaspaavukku vanthaarka'l. eanen'raal, israayealarukku mu'rkaalaththil sepakkoodam on'ru maaspaavil irunthathu.

<47> an'ru avarka'l noanpu pidiththu, thavachsattai a'ninthu, thalai meethu saampalaith thoovith thangka'l aadaika'laik kizhiththuk ko'ndaarka'l.

<48> thangka'l silaika'lin saayalka'lilirunthu pu'ravinaththaar a'rinthuko'l'la muyan'rathai; ma'rai noolka'laith thi'ranthu ka'ndu ko'ndaarka'l ivarka'l.

<49> kurukka'l a'niyum aadaiya'nika'laiyum mutha'rpalanka'laiyum mat'rak kaa'nikkaika'laik kadavu'l ko'ndu vanthaarka'l. muthiyavarka'laik kadavu'l oozhiyaththil kaalam kazhiththuch sepikkumpadi thoo'ndinaarka'l.

<50> vaanaththai noakki uraththa saththamaayk koovi: ivarka'lai enna seyvoam? evvidam koottip poavoam?

<51> umathu aalayam theettuppattuk kaalil mithippattathu. um kurukka'l si'rumaiyadainthu thukkaththil moozhkinaarka'l

<52> engka'lai azhiththozhikka ithoa pu'ravinaththaar ethirththu vanthu'l'laarka'l, avarka'l engka'laip pat'rik ko'ndirukkum e'n'nangka'lai neer a'riveer.

<53> aa'ndavarea, neer engka'lukku uthavi puriyaavidil, naangka'l avarka'lai evvitham ethirththu ni'rka mudiyum en'ru solli,

<54> ekkaa'langka'lai uraththu olikkach seythaarka'l.

<55> athan pi'raku yoothaas padaika'lai nadaththap pa'rpala nilaika'lil thalaivarka'lai niyamiththaar.

<56> veeduka'l kattik ko'ndavarka'laiyum, kodimunthiri nattavarka'laiyum, achchaththaal peedikkap pattavarka'laiyum thaththam veeduka'lukkuth thirumpip poakumaa'ru vazhakkappadi katta'laiyittaar.

<57> athan pi'raku padaika'lai nadaththich sen'ru emmaavukkuth thenpu'raththil avarka'l paa'laiyam i'rangkinaarka'l.

<58> appozhuthu yoothaas: nammeal padaiyeduththu nammaiyum namathu ma'raiyaiyum azhikka vantha pakaivarka'lai ethirththuch sa'ndai seyya, aayuthanthaangkith thu'nivu ko'ndu kaalaiyil thayaaraay irungka'l.

<59> eanen'raal, nam makka'lukku varum kodumaika'laiyum, namathu ma'raikku varum azhivaiyum paarppathai vida naam poaril madivathea nalam.

<60> aanaal, kadavu'l thiruvu'lam ethuvoa athuvea ni'raivea'rattum, en'raar.

[1 makkapea 04]

<1> koarjiyaa aiyaayiram kaalaadpadaika'laiyum, aayiram thearntha kuthiraiveeraraiyum nadaththik ko'ndu iravu vea'laiyil, thideeren'ru yoothar paa'laiyaththai aduththu, avarka'laith thaakkap poanaan.

<2> koattaiyil irunthavarka'l avanukku vazhikaattinaarka'l,

<3> ithaik kea'lvippatta yoothaasum tham veera seanaika'loadu emmaavusil iruntha perumpadaiyai ethirkkach sen'raar.

<4> eanen'raal paa'laiyaththil iruntha padai sitha'rippoayirunthathu.

<5> koarjiyaa iravil yoothaasin paa'laiyaththukku vanthu, oruvaraiyum kaa'naamal avarka'lai malaiyil theadinaan. eanen'raal: nammaik ka'ndu avarka'l oadi vittaarka'l en'ru sonnaan.

<6> pozhuthu vidintha poathu moovaayiram aadka'loadu mattum yoothaas tham paa'laiyam thirumpi vanthaar. avarka'lukkuk keadayamum illai, vaa'lum illai.

<7> pakaivar paa'laiyamoa valimai paduththappattu, poarukkup pazhakkappatta kavasama'nintha veeraaraalum, kuthiraip padaiyinaraalum soozhappattu irukkak ka'ndaarka'l.

<8> yoothaas thammoadu kooda irunthavarka'lai noakki: akkoottaththaik ka'ndu agnchaatheerka'l. avarka'l thaakkuvathaik ka'ndu payappadaatheerka'l.

<9> sengkadalil nam munnoar paarvoanaal periya padaiyoadu pinthodarappatta poathu evvitham kaappaat'rappattaarka'l enpathai ninaiththuk ko'l'lungka'l.

<10> ippoathu vi'n'nai noakki apayak kuralezhuppuvoam. aa'ndavar nammeethu irakkam vaiththu, nam munnoaroadu seythu ko'nda udanpadikkaiyai ninaivu koorvaar. in'rea namakku munpaakap padaiyai mu'riyadippaar.

<11> appozhuthu, israayealai meettuk kaappaat'ruki'ravar oruvar irukki'raar en'ru ellaa inaththavarum a'rivar, en'ru sonnaar.

<12> anniyar thangka'l ka'nka'lai ea'reduththu, ethirppakkaththinin'ru avarka'l varuvathaik ka'ndaarka'l.

<13> poar thodukkath thangka'l paa'laiyaththinin'ru ve'lippattaarka'l. yoothaasoadu irunthavarka'lum ekkaa'laththai oothinaarka'l.

<14> oruvaraiyoruvar thaakkinaarka'l. anniyar seanai mu'riyadikkappadavea, avarka'l samave'likku oattam pidiththanar.

<15> kadaisiyil irunthavarka'l ellaarum vaa'lukku iraiyaanaarka'l. mat'ravarka'lai jesaroan varaiyilum, ithumeayaa, asoathus, jaamniya samave'lika'l varaiyilum thuraththippoanaarka'l. avarka'lilum moovaayiram pearvarai madinthaarka'l.

<16> yoothaas tham padaika'l pinthodarath thirumpi vanthaar.

<17> avar tham makka'lai noakki; ko'l'laip porudka'lin meal aasai vea'ndaam. eanen'raal, poar namakku ethiraay nadakki'rathu.

<18> koarjiyaavum avan padaika'lum namakku arukileayea malaiyil irukkin'ranar. ippoathu pakaivarka'lai ethirththup poar seyyungka'l; pi'raku thollaiyin'ri ko'l'laiyidalaam en'ru sonnaar.

<19> yoothaas peasikko'ndirukkum poathea sila padai veerar malai meethu kaa'nappattanar.

<20> koarjiyaa than padaika'l thuraththappattathaiyum, than koodaarangka'l theekkiraiyaanathaiyum ka'ndaan. eanen'raal, kaa'nappatta pukai, kaariyam mudinthu vittathu ena vi'lakkiyathu.

<21> avarka'l ithaip paaththathanaal mikavum payanthu, yoothaasum avar padaika'lum poarukku aayaththamaay iruppathaiyum ka'ndu nadungkinaarka'l.

<22> anniya naaduka'lukku oadippoanaarka'l.

<23> yoothaasoa avarka'l paa'laiyaththaik ko'l'laiyiduvatha'rkuth thirumpinaar. ivarka'l thira'nda pon, ve'l'li, vilaiyuyarntha pattaadaika'l, kada'rsippi, muththuka'l, vilaiyea'rappet'ra porudka'l ivat'raik kaippat'rinaarka'l.

<24> thirumpukaiyil, nanmai mikkavarum, en'ren'rum irakkamu'l'lavarumaana vi'n'nakak kadavu'lai innisai paadi vaazhththinaarka'l.

<25> an'ru israayealidaiyea periya meedpu u'ndaayit'ru.

<26> anniyarka'lil thappiththavarka'l ellaarum vanthu, nadantha yaavat'raiyum leesiyaasidam a'riviththaarka'l.

<27> avan avat'raik kea'lviyut'ru manam nonthu ookkam izhanthaan. eanen'raal, israayeal meethu thaan ko'ndiruntha e'n'namum, arasan katta'laiyum ni'raivea'raama'r poanathaal varunthinaan.

<28> aduththa aa'ndu avan avarka'loadu sa'ndai seyvatha'rkenath thearntheduththa a'rupathinaayiram veeraraiyum, aiyaayiram kuthirai veeraraiyum padaithirattinaan.

<29> avarka'l yootheayaa naattukku vanthu peththoaroanil paa'laiyam i'rangkavea, yoothaasum pathinaayiram veeraroadu avarka'lai ethirththu nin'raar.

<30> pakaivarudaiya valimai mikka seanaiyaip paarththu, avar kadavu'lai man'raadich sonnathaavathu: um oozhiyanaakiya thaaveethin kaiyaal arakkanudaiya valimaiyai azhiththavarum, savulin puthalvan yoanaththaasudaiyavum avan thu'naivanudaiyavum kaiyaal anniyarudaiya paa'laiyangka'lai azhiththozhiththavarumaana israayealarin meedparea, umakkup pukazhchchi u'ndaakakkadavathu.

<31> inthap pakaivar padaiyai um makka'laakiya israayeal kaiyil kaattik koduththaru'lum. avarka'l padaika'lum kuthirai veerarum vedkith thoalvi adaiyakkadavaarka'l.

<32> avarka'lidaththil payaththai varuviththu, achchaththaal avarka'l thu'nivai adakkiyaru'lum. nadukkaththaal avarka'l kun'rippoavaarka'laaka.

<33> ummai neasikki'ravarka'ludaiya vaa'laal avarka'lai azhiththu vidum. umathu peyarai a'rintha yaavarum innisaika'laal ummaith thuthippaarka'laaka.

<34> avarka'l poarththoduththaarka'l. lisiyaas padaiyil aiyaayiram pear maa'ndaarka'l.

<35> lisiyaas thannavarka'l oaduvathaiyum, yootharka'l vaazhavum maa'lavum thu'ninthiruppathaiyum ka'ndu, anthiyoakkiya nakaram poay, thirumpavum thira'laana padaiyoadu yootheayaa naattai ethirththuvara veerarka'laich searththaan.

<36> yoothaasum avar sakoathararum: ithoa, nam pakaivar mu'riyadikkappattaarka'l. ippoathu kadavu'l aalayaththaith thooymaip paduththip puthuppippoamaaka, en'raarka'l.

<37> padaiveerar ellaarum searnthu seeyoan malai meethu ea'rinaarka'l,.

<38> paazhadainthiruntha parisuththa idaththaiyum, theettuppaduththappatta peedaththaiyum, neruppinaalea erinthu poana kathavuka'laiyum, kaattilum malaika'lilum iruppathu poala mudchedika'l adarntha mukappu vaayilaiyum, idipattiruntha a'raika'laiyum paarththu,

<39> thangka'l aadaika'laik kizhiththuk ko'ndu perithum pulampi, thangka'l thalaika'lil saampalaip poattuk ko'ndaarka'l.

<40> tharaiyil kuppu'ra vizhunthu, ekkaa'langka'lai oothi, vaanaththai noakki uraththa saththamaay koovinaarka'l.

<41> kadavu'l aalayam thooymaip paduththappadum varaiyilum koattaiyil irunthavarka'loadu poarpuriyumpadi yoothaas tham padaika'lukkuk katta'laiyittaar.

<42> kadavu'l katta'lai meethu nanmanam ko'ndavarka'laana kut'ramat'ra kurukka'laith thearnthuko'ndaar.

<43> avarka'lum kadavu'l aalayaththaith thooymaippaduththi, theettuppaduththappatta ka'rka'lai asuththamaana idaththil e'rinthuvittaarka'l.

<44> theettuppaduththappatta palipeedaththai enna seyvathen'ru avar yoasiththaar.

<45> athaip pu'ravinaththaar theettup paduththiyirunthamaiyaal, athanaal thangka'lukku yaathoru keduthiyum varaathapadikku athai azhiththuvida vea'ndumen'ra nalla yoasanai pi'ranthathu. appadiyea athanai azhiththu vittaarka'l.

<46> akka'rka'lai enna seyyavea'ndumen'ru oar i'raivaakkinar thangka'lukku a'rivikkum varaiyil, avaika'laik kadavu'l aalayamiruntha malaiyil oru thakuntha idaththil paththirappaduththinaarka'l.

<47> katta'laippadi muzhukka'rka'laik ko'ndu munniruntha va'n'nam puthithaana peedaththaik kattinaarka'l.

<48> punitha idaththaiyum kadavu'l aalayaththu'l iruntha mat'rak kattadangka'laiyum kattinaarka'l. aalayaththaiyum mukappu vaayilaiyum punithappaduththinaarka'l,

<49> puthithaana paaththirangka'laich seythu punithappaduththi, vi'lakkuth tha'nduka'laiyum, saampiraa'nip peedaththaiyum, measaiyaiyum aalayaththukkuk ko'ndu vanthaarka'l.

<50> peedaththin meethu saampiraa'ni eat'ri, tha'nduka'lin mealiruntha vi'lakkuka'laik ko'luththavea kadavu'l aalayam o'lirnthathu.

<51> measaiyin meal appangka'lai vaiththu aluvalka'laiyellaam mudiththaarka'l.

<52> noot'ru naa'rpaththettaam aa'ndu kaaspeayu maathamaakiya onpathaam maatham irupaththainthaam naa'l pozhuthu vidiyu mun ezhunthirunthu,

<53> katta'laippadi thaangka'l seythiruntha puthuppeedaththin meal pali oppukkoduththaarka'l.

<54> pu'ravinaththaar kadavu'l aalayaththaith theettuppaduththina nearaththilum naa'lilum, innisaika'laalum vee'naika'laalum isaik karuvika'laalum ma'nika'laalum kadavu'l aalayam puthuppikkappattathu.

<55> ellaa makka'lum mukam kuppu'ra vizhunthu, thangka'lukku uthaviyaay iruntha kadavu'lai aaraathiththu vaanamattum vaazhththinaarka'l.

<56> ettu naa'l varaiyilum peedak kaa'nikkai seluththi, makizhchchiyoadu palika'lai oppukkoduththu, nan'rikku adaiyaa'lamaakavum, vaazhththukkaakavum kaa'nikkai seluththinaarka'l.

<57> ponmudika'laalum pathakkangka'laalum kadavu'l aalayaththin mukappai alangkariththu, nilaika'laiyum pakkaththu a'raika'laiyum puthuppiththuk kathavuka'lai maattinaarka'l.

<58> makka'lukku'l ni'raintha akka'lippu u'ndaaka, athuvaraiyilum avarka'l patta avamaanam neengkinathu.

<59> yoothaasum avar sakoathararum israayealar anaivarum ku'rippitta nearaththil aa'ndu thoa'rum kaasleayu maatham irupaththainthaam naa'l muthal ettu naa'l varaiyilum akka'lippoadum akamakizhchchiyoadum peedakkaa'nikkai ko'ndaadappada vea'ndumen'ru theermaniththaarka'l.

<60> akkaalaththileayea seeyoan malaiyai valuppaduththi, sut'rilum uyarntha mathilka'laiyum u'ruthiyaana koapurangka'laiyum, munpoalath thirumpavum pu'ravinaththaar theettuppaduththaatha vithamaayk kattinaarka'l.

<61> athaik kaakkumpadi padaika'lai avvidaththil ni'ruththi. ithumeayaa naattinarai ethirththuth tha'l'la pethsooraavaiyum avar valuppaduththinaar.

[1 makkapea 05]

<1> peedaththaiyum punitha idaththaiyum kattinathaik kea'lvippatta sut'rilumikuntha pu'ravinaththaar mikavum koapam ko'ndaarka'l.

<2> thangka'l maththiyil iruntha yaakkoapu kulaththai azhiththozhikka ninaiththu, avarka'laik kollavum kodumaip paduththavum aarampiththaarka'l.

<3> ithumeayaavil esaayuvin makka'lum, akkiraapaththaaneayil irunthavarka'lum israayealaraich soozhnthu ko'ndapadiyaal, yoothaas avarka'loadu poar purinthu perithum seathappaduththinaar.

<4> tham makka'laip pidippatha'rkuk ka'n'ni poalum, padukuzhipoalumiruntha peayaan makka'ludaiya ketta e'n'naththai a'rinthiruntha avar, vazhiyil pathungki eat'ra kaalaththai ethirnoakki irunthaar.

<5> koapurangka'lil avarka'laich soozhnthu va'laiththu, ve'liyil vidaamal kaaththu, avarka'laith thunpappaduththi, avarka'l iruntha koapurangka'laiyum avat'ril u'l'lavaika'laiyum theekku iraiyaakkinaar

<6> avar ammoan kulaththavaridam sen'ru, valimai mikka seanaiyaiyum, thira'laana makka'laiyum, avarka'l thalaivanaay iruntha thimoaththeayus enpavanaiyum ka'ndaar.

<7> avarka'loadu poarka'l pala purinthu, avarka'lai vathaiththu azhiththaar.

<8> kaasear nakaraiyum, athaich searntha naaduka'laiyum pidiththa pi'raku yootheayaa naadu thirumpinaar.

<9> kalaaththil iruntha makka'l thangka'l ellaika'lukku'l'laaka iruntha israayealarai azhikkap padaithirattinaarka'l. enavea, ivarka'l thaaththeamaan koattaikku oadippoanaarka'l.

<10> yoothaasukkum avar sakoathararukkum ivarka'l ezhuthi anuppinathaavathu: sut'rup pakkaththu makka'l engka'lai ozhiththuvida on'ru koodiyirukki'raarka'l.

<11> naangka'l adaikkalam pukunthirukkum koattaiyaip pidikka aayaththam seyki'raarka'l. thimoaththeayus enpavan avarka'l padaiththalaivan.

<12> aathalaal, ippoathu neer vanthu, ea'rkanavea engka'lukku'l palar kollappattamaiyaal, engka'lai avarka'l kaika'linin'ru kaappaat'ra vea'ndum.

<13> thupinaich sut'rilumiruntha engka'l sakoatharar ellaarum kolaiyu'ndaarka'l. avarka'l manaiviyaraiyum pi'l'laika'laiyum si'raippaduththinaarka'l; naattaik ko'l'laiyadiththaarka'l. ea'rakku'raiya aayiram pearaik kolai seythaarka'l.

<14> ippadiyaaka vaasiththuk ko'ndirukkum poathea, kalileayaa naattilirunthu kizhintha aadaika'loadu vea'ru thootharka'l vanthu,

<15> thangka'lukku ethiraayth thoalemaayithaa, theer, seethoan nakaraththaar on'ru koodiyirukki'raarka'l. en'rum, thangka'lai azhiththozhikkak kalileayaa naadu muzhuvathum anniyar vanthu ni'rainthirukki'raarka'l en'rum sonnaarka'l.

<16> yoothaasum mat'ravarum intha vaarththaika'laik kea'lvippatta poathu periya koottamon'ru kootti, aapaththilum, pakaivaraalum azhinthozhiyum tharu'naththilum iruntha thangka'l sakoathararukkuth thaangka'l seyya vea'ndiyathaip pat'rith theermaaniththaarka'l.

<17> yoothaas tham sakoatharanaana seemoanai noakki: nee veeraraith thearnthu ko'ndu kaliliyaa naattilu'l'la un sakoathararai meedkach sel. naanum, en sakoatharan yoanaththaasum kalaaththiyaavukkup poavoam en'raar.

<18> yootheayaavaik kaappatha'rkaaka sakkariyaasin puthalvan soosaiyaiyum, asaariyaasaiyum makkad thalaivarka'laaka meethip padaika'loadu vittuvittu:

<19> immakka'lukkuth thalaivarka'laay irungka'l; naangka'l thirumpi varum varaiyilum pakaivaroadu poar seyyaatheerka'l en'ru avarka'lukkuk katta'laiyittuch sen'raar.

<20> kalileayaa naadu selvatha'rkaakach seemoanukku moovaayiram veerarum, kalaaththim sevtha'rkaaka yoothaasukku e'n'naayiram pearum niyamikkappattaarka'l.

<21> seemoan kalileayaavukkuch sen'ru pu'ravinaththaaroadu pala poarka'l seythaan. avarka'l avan munpaakap payanthu oadinaarka'l. avan thoalemaayithaa nakar varaikkum avarka'laip pinthodarnthaan.

<22> avarka'lil ea'rakku'raiya moovaayiram pearvarai maa'ndaarka'l. avan avarka'ludaiya porudka'laiyum ko'l'laiyadiththaan.

<23> kalileayaavilum aarpaaththilum irunthavarka'lai avarka'ludaiya manaivi makka'loadum, avarka'lukkuch sonthamaana porudka'l ellaavat'roadum thannoadu koottik ko'ndu makizhchchiyaay yootheayaa naattukku vanthaan.

<24> yoothaas makkapeayusum, avar sakoatharan yoanaththathaasum yoarthaan nathiyaik kadanthu moon'ru naadka'laakap paalaivanaththil nadanthaarka'l.

<25> naapuththeayamaar avarka'lai ethirko'ndu poay, avarka'laich samaathaanamaay eat'ruk ko'ndu, kalaaththil avarka'l sakoathararukku nadantha yaavat'raiyum ve'lippaduththinaarka'l.

<26> mealum, valimai mikka mikapperiya koattaika'laakiya paraasaa, poasoar, alimis, kaaspoar, maajeth, kaarnaayim en'ra idangka'lil palar adaikkappattiruppathaakavum sonnaarka'l.

<27> innum kalaath naattin mat'ra nakarangka'lilum palar adaipattiruppathaayum, orea naa'lil avarka'laip pidiththu ellaaraiyum azhiththozhippatha'rkup pakaivar padaika'l ma'runaa'lea varath theermaaniththiruppathaayum sonnaarka'l.

<28> aathalaal, yoothaasum tham padaiyaith thiruppip paalaivanam vazhiyaayp poasoar nakaraththukku udanea sen'ru, annakaraththaip pidiththaar; aadavar ellaaraiyum vaa'lukku iraiyaakki, nakaraththaik ko'l'laiyadiththuk ko'luththi vittaar.

<29> pi'raku avarka'l iravu vea'laiyil pu'rappattuk koattai varai sen'raarka'l.

<30> pozhuthu vidiyum vea'lai ka'nka'lai ea'reduththup paarkkaiyil, koattaiyaip pidippatha'rkum, athilu'l'lavarka'laith thaakkuvatha'rkum ea'nika'loadum aayuthangka'loadum vantha e'n'niladangkaatha makkad thira'laik ka'ndaarka'l.

<31> poar thodangki vittathen'ru yoothaas ka'ndaar. ekkaa'la oli poalap poarkkural vaanaththai ettiyathu. nakaraththin u'l'leayirunthum kookkural ezhunthathu.

<32> aathalaal, avar tham padaiyai noakki: in'ru ungka'l sakoathararukkaakach sa'ndai seyyungka'l en'raar.

<33> tham padaiyai moon'ru pirivuka'laakap piriththup pakaivar pinnaal nadanthaar. avarka'l ekkaa'langka'lai oothinaarka'l; aa'ndavarai noakki uraththa kuralil vea'ndinaarka'l.

<34> thimoaththeayusin padai veerar makkapeayus thaan varuki'raaren'ru a'rinthavudanea avar mun oattam pidiththaarka'l. yoothaas avarka'laip perithum thunpu'ruththa, an'ru avarka'lil e'n'naayiram pear varai kolaiyu'ndaarka'l.

<35> yoothaas maaspaavai noakki nadanthu, athaith thaakkip pidiththaar; aadavar ellaaraiyum kon'ru, nakaraththaik ko'l'laiyadiththuk ko'luththi vittaar.

<36> avvidamirunthu pu'rappattuk kalaath naattilea kaaspoan, maajeth, poasaar, innum mat'ra nakarangka'laiyum pidiththaar.

<37> athan pi'raku thimoaththeayus vea'roru padai thiratti aat'rukku akkaraiyil iraapoan nakarukku ethiril paa'laiyam i'rangkinaan.

<38> yoothaas pakaivar padaiyai u'lavu paarkka aadka'lai anuppa, avarka'l thirumpi vanthu: nammaich sut'rilum irukkum inaththaarellaam avanoadu searnthu perumpadaiyaay irukki'raarka'l.

<39> thangka'lukku uthaviyaaka araapiyaraiyum kootti vanthu, ummoadu poar seyya aayaththamaaki, aat'rukku appu'ram paa'laiyam i'rangkiyirukki'raarka'l en'ru sonnaarka'l. yoothaas avarka'lai ethirththuch sen'raar.

<40> appozhuthu thimoaththeayus than padaika'loadu aat'rin arukil vanthu, avanea muthalil aat'raik kadanthu nammidam vanthaalozhiya naam avanai ethirppathu koodaathu. eanen'raal, valimai mikunthiruppathaal avan nammaith thoa'rkadippaan.

<41> aat'raik kadakkap payanthu akkaraiyil paa'laiyam i'rangkuvaaneayaakil, naamea akkaraikkuch sen'ru avanai ethirkkalaam en'ru mozhinthaan.

<42> aat'rangkaraiyai adaintha yoothaas, angkea periyoarai ni'ruththi: oruvaraiyum vittu vidaatheerka'l; aanaal, ellaarum poarpuriya varattum en'ru solli, muthan muthal thaamea tham makka'loadu aat'raik kadanthaar.

<43> pakaivarka'l mu'riyadikkappattu, thangka'l poarkkaruvika'lai e'rinthu vittuk kaarnaayimil iruntha koayilukku'l oadippoanaarka'l.

<44> avar nakaraththaip pidiththu, koayilaiyum athil irunthavarka'laiyum neruppukku iraiyaakkinaar. kaarnaayim nakaram azhinthu, yoothaasin mun ethirththu ni'rka mudiyaamal poayit'ru.

<45> yoothaas, kalaaththil iruntha si'ruvar muthal periyoar varai ellaa israayealaraiyum, avarka'l manaivi makka'laiyum, oru perum padaiyaiyum yootheayaa naadu selvatha'rkaakach searththaar.

<46> avar eppiroan varaiyilum vanthaar. poakum vazhiyil kattappattiruntha apperiya nakaram mikavum valuppaduththappattathen'rum, valappakkamoa idappakkamoa poaka vazhiyillai, nakaraththin naduvil thaan poaka vea'ndumen'rum ka'ndaar.

<47> nakaril irunthavarka'l athileayea o'linthu ko'ndu, kathavuka'laik ka'rka'laal adaiththirunthaarka'l. yoothaas avarka'lai noakki:

<48> naangka'l engka'ludaiya naadu poaych searvatha'rku ungka'l nakaraththin vazhiyaayp poaki'roam. oruvarum ungka'lukkuth theengku seyyaar. naangka'l kaalnadaiyaayth thaan poavoam en'ru samaathaana vaarththaika'laich solli anuppinaar.

<49> kathavuka'laith thi'rakka avarka'lukkum manam varavillai. yoothaas, avanavan thaan iruntha idaththukku munpaakavea nakaraith thaakka vea'ndumen'ru paa'laiyaththil a'rikkaiyidumpadi seythaar.

<50> veerarka'lum avvithamea seythaarka'l, pakal muzhuvathum iravu muzhuvathum antha nakaraththaith thaakki, avar athaip pidiththaar.

<51> aadavar ellaarum vaa'laal madinthaarka'l. avar nakarai azhiththaar; porudka'laik ko'l'laiyadiththu, kolaiyu'ndavarka'laith thaa'ndi nakaraththaik kadanthaar.

<52> yoarthaanaik kadanthu pethsaan nakaraththukku ethiril iruntha oru periya maithaanaththil poakaiyil,

<53> yoothaas ellaarukkum pinnaal (kadaisiyil) vanthavarka'ludan searnthu nadanthu yootheayaa naadu searumattum vazhi muzhumaiyum tham makka'lukkuth thidam sollik ko'ndu vanthaar.

<54> avarka'l akka'lippoadum akamakizhvoadum seeyoan malai ea'ri thangka'lil yaarum azhivu'raamal amaithiyaayth thirumpi vanthatha'rkaakap palika'lai oppukkoduththaarka'l.

<55> kalaath naattil yoothaasum yoanaththaasum iruntha kaalaththilum, thoalemaayithai ethirththuk kalileayaavil avar sakoatharan seemoan iruntha kaalaththilum,

<56> avarka'l adaintha vet'rika'laiyum purintha poarka'laiyum sakkaariyaas puthalvan soosaiyum, padaiththalaivan asaariyaavum kea'lvippattu:

<57> naamum namathu peyar vi'langkumpadi seyvoam; nammaich sut'rilum irukkum makka'lai ethirththuch sa'ndai seyvoam en'ru solli,

<58> thangka'l padaika'laich searththu yaamniyaavai ethirththup poanaarka'l.

<59> koarjiyaa enpavan nakaraththukku ve'liyea vanthu avarka'lai ethirththup poarthoduththaan.

<60> soosaiyum asaariyaavum yootheayaa ellaika'l varai oadinaarka'l. an'ru israayeal makka'lil ira'ndaayiram pear maa'ndanar. makka'l perum thoalvi adainthu oadinaarka'l.

<61> eanen'raal, thaangka'l veeramikkavarka'l aavoam en'ru e'n'ni, yoothaasum avar sakoathararum sonnavat'raik kea'laathathanaal thaan ippadith thoalvi adainthaarka'l.

<62> israayealukku meedpu u'ndaanathu avarka'l koaththiraththaaraal an'ru.

<63> yoothaasin padaika'loa israayeal anaivaraalum, avarka'l peyaraik kea'lvippatta ellaa inaththaaraalum ko'ndaadap pattana.

<64> ellaarum avarka'lai ethir ko'ndu poay makizhchchiyaay azhaiththu vanthaarka'l.

<65> yoothaasum avar sakoathararum pu'rappattu thennaattil iruntha esaayu puthalvarai ethirththup poar seythaarka'l; keapuroan nakaraiyum, athaich searntha oorka'laiyum azhiththaarka'l; sut'rilum iruntha athan suvarka'laiyum ko'luththinaarka'l.

<66> anniyarin naattil pukuvatha'rkup padaiyeduththuch samaariyaavukkuch sen'raarka'l.

<67> akkaalaththil, katta'laiyin'ri thangka'l veeraththaik kaattumpadi sa'ndaikkup poana kurukka'l sa'ndaiyil maa'ndaarka'l.

<68> anniyarudaiya naattil asoaththus nakarai yoothaas adainthu, athan peedangka'lai azhiththu, poyth theavarka'ludaiya silaika'laich sutteriththu, nakaraththaik ko'l'laiyadiththu yootheayaa naadu thirumpinaar.

[1 makkapea 06]

<1> anthiyoakkas arasan mealnaaduka'lukkuch sen'ru, paaraseeka naattil pearpoanathum ve'l'li, pon ivaika'l mikunthathumaana elimaayith nakaram iruppathaakak kea'lvippattaan.

<2> athil selvam ni'raintha koayilum, kireasiyaavil muthan muthal arasu seluththina masathoaniyaa mannanaana pilippin makan aleksaanthar angkea vittuppoana ponthiraika'lum kavasangka'lum keadayangka'lum irunthana.

<3> arasan vanthu nakaraik kaippat'rik ko'l'laiyadikka muyan'raan. aanaal, nakaraththin u'l'lea irunthavarka'lukku avan e'n'nam theriya vanthathaal avanaal mudiyavillai.

<4> avarka'l ellaarum sa'ndaikkup pu'rappattaarka'l. avan angkirunthu thuyaraththoadu oadip papiloaniyaa thirumpinaan.

<5> avan paaraseekaththil iruntha poathea yootheayaa naattiliruntha avan padaika'l azhikkappatta seythi avanukku a'rivikkappattathu.

<6> lisiyaas periya padaiyoadu muthalil sen'ru mu'riyadikkappattaanen'rum, azhikkappatta than padaika'lidamirunthu eduththuk ko'nda poarkaruvika'laalum porudka'laalum avarka'l valimai mikkavarka'laanaarka'len'rum.

<7> yerusaleamil thaan kattiya peedaththin meal vaiththiruntha ve'ruppoottum silaika'lai azhiththu vittaarka'len'rum, punitha idaththaich sut'rilum munpoal uyarntha suvarka'l ezhuppinaarka'len'rum, than nakaramaakiya pethsooraavaich sut'riyum avvithamea seythiruppathaakavum avan kea'lvip pattaan.

<8> seythika'laik kea'lvippatta arasan payanthu mikavum nadungkinaan. thaan ninaiththa va'n'nam nadavaathathanaal, padukkaiyil vizhunthu thuyaraththil aazhnthaan.

<9> avan avvaa'ru palanaa'l irunthaan; eanen'raal thuyaram mean mealum athikariththathanaal, thaan saakappoavathaaka ninaiththaan.

<10> avan than na'npar ellaaraiyum azhaiththu: en ka'nka'linin'ru thookkam akan'rathu. kavalaiyinaal en ithayam tha'larnthu palaveenamaanathu.

<11> en ithayaththu'l naan sollik ko'ndathu ennaven'raal: evva'lavu thuyaraththi'rku aa'laanean! ippoathu thuyarakkadalil amizhnthinean. munpoa, athikaara mikuthiyaal makizhnthirunthean.

<12> yerusaleamil naan purintha theemaika'lai ippoathu ninaivukoorki'rean. athil iruntha pon, ve'l'lip porudka'laik ko'l'laiyadiththu, yootheayaavil kudiyirunthavarka'laik kaara'namin'riyea azhiththozhikkum padi padaika'lai anuppinean.

<13> aathalaal thaan theemaika'l ennaich soozhnthu ko'ndanaven'ru ka'ndu ko'ndean. ithoa, anniya naattil thuyara mikuthiyaal saaki'rean en'ru pulampinaan.

<14> avan than na'nparil oruvanaana pilippu enpavanai azhaiththuth than naatti'rku avanaith thalaivanaaka niyamiththu,

<15> than makanaakiya anthiyoakkas enpavanaip paathukaaththuk kaappaat'ravum, naattai arasaa'lavum, than mudiyaiyum arasa aadaiyaiyum moathiraththaiyum koduththaan.

<16> avvidaththileayea noot'ru naa'rpaththonpathaam aa'ndu anthiyoakkas arasan i'ranthaan.

<17> arasan i'ranthu poanaanen'rum, thaan i'lamaiyil va'larththu vantha avan makan anthiyoakkas enpavanai arasanaaka niyamiththaanen'rum leesiyaas a'rinthu ko'ndaan; avanukku eppaaththoar ennum peyarumittaan.

<18> koattaiyil irunthavarka'l kadavu'l aalayaththaich sut'ri israayealarai va'laiththuk ko'ndaarka'l. avarka'lukku eppoathum theemai vi'laiviththup pu'ravinaththaarai valuppaduththa muyan'raarka'l.

<19> yoothaas avarka'lai azhiththozhikka e'n'ni, avarka'laich sut'rilum mut'rukaiyida makka'l anaivaraiyum azhaiththaar.

<20> noot'raimpathaam aa'ndu ellaarum on'ru koodi mut'rukaiyittu, kal e'riyum karuvika'laiyum vea'ru poark karuvika'laiyum seythaarka'l.

<21> mut'rukaikku'l iruntha silar ve'liyea vanthu israayealil theeyavaraana silaraith thangka'ludan searththuk ko'ndaarka'l.

<22> ivarka'l arasanidam sen'ru: evva'lavu kaalam engka'lukku neethi seluththaamalum engka'l pakaivaraip pazhivaangkaamalum iruppeer?

<23> naangka'l ummudaiya thanthaikkuk keezhppadiyavum, avar katta'laika'linpadi nadakkavum, avar theermaanangka'lai ni'raiveat'ravum udanpattirunthoam.

<24> ithanaal engka'ludaiya makka'lin puthalvar engka'lai vittu akan'raarka'l. engka'lil akappattavarka'l ellaarum kolai seyyappattaarka'l. engka'l soththukka'lum pa'ripoayina.

<25> engka'lukku mattumalla, engka'l naadengkum avarka'l theemai seythaarka'l.

<26> in'ru yerusaleam koattaiyaith thaakka varuki'raarka'l; pethsooraavaiyum valuppaduththik ko'ndaarka'l.

<27> neer viraivil avarka'laith thadukkaavidil, ithaninum periya kaariyangka'laich seyvaarka'l. avarka'lai adakkuvathu mudiyaathathaakum enak koo'rinaarka'l.

<28> ithaik keatta arasan koapam ko'ndaan; than na'nparellaaraiyum padaiththalaivarka'laiyum kuthiraippadaith thalaivarka'laiyum azhaiththaan.

<29> anniya naaduka'lilirunthum, kada'rkarai nakarangka'lilirunthum avan aatharaviliruntha padaika'lellaam vanthu searnthana.

<30> avan padaiyin ka'nakku: iladcham kaalaadka'l; irupathinaayiram kuthiraiveerar; sa'ndaikkup pazhakkap patta muppaththira'ndu yaanaika'l.

<31> avarka'l ithumeayaa vazhiyaakach sen'ru pethsooraavaich soozhnthu ko'ndu, palanaa'l poarpurinthu poark karuvika'laich seythaarka'l. u'l'lirunthavarka'loa ve'liyea vanthu pakaivarpadaika'laith theekkiraiyaakki veeraththoadu poarseythaarka'l.

<32> yoothaas koattaiyilirunthu pu'rappattu, arasanudaiya paa'laiyaththukku ethiraayp peathsakraavil paa'laiyam i'rangkinaar.

<33> arasan pozhuthu vidiyumun ezhunthu peathsakkaraa vazhiyaayth than padaika'lai veakamaay nadaththip poarukku aayaththamaakka, avarka'l ekkaa'langka'lai oothinaarka'l.

<34> yaanaika'laich sa'ndaikkuth thoo'nduvatha'rkaaka, avarka'l avaika'lukkuk kodi munthirip pazhaththinudaiyavum kampa'lip pazhaththinudaiyavum saat'raik kudikkak koduththaarka'l.

<35> mirukangka'laich saarisaariyaakap piriththu, ovvoru yaanaiyoadum irumpuk kavasangka'laiyum sepputh thalaichseeraakka'laiyum a'nintha aayiram veerarum, ainnoo'ru thearntheduththa kuthiraiveerarum arukea irunthanar.

<36> yaanaika'l poana idamellaam ivarka'lum poanaarka'l. engkengkea poayinavoa angkeayea thaangka'lum poay, avat'rai vittup piriyavillai.

<37> ovvoru yaanaiyin meethum athaik kaappatha'rku maraththinaal seyyappatta valimai porunthiya ampaarika'l vaikkappattirunthana; poarkkaruvika'lum irunthana. inthiyar yaanaiyai nadaththa, muppaththira'ndu veerarka'l ovvoru ampaariyin meal irunthu ko'ndu poarseythaarka'l.

<38> arasan meethiyaana kuthiraip padaiyai iru pakuthika'laakap piriththu, than padaiyai ekkaa'lath thoniyaal thoo'ndavum, nerungki a'niya'niyaay iruntha kaalaadka'lukkuth thu'nivoottavum seythaan.

<39> pon, seppuk keadayangka'lin meal sooriya o'li patta poathu pakkaththu malaika'lil o'li veesi, eriki'ra vi'lakkuka'l poal avai o'lirnthana.

<40> uyarntha malaika'lin vazhiyaay arasanudaiya padaiyin oru pakuthi nadanthathu. mat'roru pakuthi samave'liyil nadanthathu. avarka'l echcharikkaiyaayum varisai varisaiyaayum poanaarka'l.

<41> padaiththira'lin kokkarippinaalum, koottamaaka nadanthathaal ea'rpatta saththaththaalum, poarkkaruvika'l nerungki moathinathaal u'ndaana oasaiyinaalum poomiyil vaazhnthavarka'l nadungkinaarka'l. eanen'raal, padai thira'ndathum valuththathumaay irunthathu.

<42> yoothaasum tham padaiyoadu poar seyyach sen'raar. arasanudaiya padaiyil a'runoo'ru pear maa'ndaarka'l.

<43> sauraa makan eleyaasaar, arasanudaiya poarkkaruvika'laal ni'raikkappattu, mat'ra yaanaika'lai vidap perithaay iruntha oru yaanaiyaik ka'ndu, arasan thaan athan meal irukki'raanen'ru e'n'ninaan.

<44> avan than makka'laik kaappatha'rkum, pukazh adaivatha'rkum thannaith thaanea kaiya'liththaan.

<45> veku thu'nivoadu pakaivar padaiyin naduvea oadi, valappu'raththilum idappu'raththilum than munpaaka akappattathellaam kon'ru azhiththu,

<46> antha yaanaiyin kaalka'lina keezh nuzhainthu sen'ru athaik kon'raan. athuvum avan meal vizhunthathu.

<47> avanum i'ranthaan. aanaal, yootha makka'l arasanudaiya valimaiyaiyum, avanathu padaiyin veeraththaiyum ka'ndu pinvaangkinaarka'l.

<48> arasanudaiya padai avarka'lukku ethiraay yerusaleam sen'ru, yootheayaavaiyum seeyoan malaiyaiyum thaakkiyathu.

<49> avan pethsooraavil irunthavarka'loadu samaathaanam seythuko'ndaan. oayvunaa'lai munnittu u'navukku on'rumillaamaiyaal ellaarum nakarukku ve'liyea vanthaarka'l.

<50> arasan pethsooraasaip pidiththu athaik kaappatha'rkuk kaavalarai niyamiththaan.

<51> than padaiyaip punitha idaththukku nadaththi, angkup palanaa'l thangkinaan. avvidaththil idikkum karuvika'laiyum iyanthirangka'laiyum neruppu eettika'laiyum kal e'riyum po'rika'laiyum vealka'laiyum ampu eyyum villuka'laiyum kavanka'laiyum seythaan.

<52> mut'rukaikku'l irunthavarka'lum avanukku ethiraayp poarkkaruvika'laich seythu palanaa'l ethirththup poaraadinaarka'l.

<53> eazhaavathu aa'ndaanapadiyaal, nakaraththil u'navup porudka'l on'rum illaathirunthathu. yootheayaavil thangkiyirunthavarka'l meethi vaiththirunthathaich selavazhiththu vittaarka'l.

<54> punitha idaththaik kaakka sila veerarka'l mattum irunthaarka'l. eanen'raal, pasiyinaal varunthinamaiyaal palar thangka'l idam poaych searnthaarka'l.

<55> anthiyoakkas arasan uyiroadiruntha poathea, avanaal avan makan anthiyoakkas enpavanaik kaappaat'ravum, avan naattai aa'lavum niyamikkappatta pilippu enpavan, paaraseekam, meathiyaa aakiya naaduka'loadu thirumpi vanthaan en'rum,

<56> arasa kaariyangka'laith thaanea nadaththath theaduki'raan en'rum lisiyaas kea'lvippattaan.

<57> avan udanea arasanidamum, mat'rap padaith thalaivarka'lidamum poay: naa'lukku naa'l naam valimai kun'ri varuki'roam. u'navum veku so'rpamea u'l'lathu. naam mut'rukai poattirukkum idamoa athikap paathukaappu'l'lathaay irukki'rathu. namathu naattin kaariyangka'laiyum ozhungkupaduththa vea'ndi irukki'rathu.

<58> aathalaal, ippoathu intha manitharoadu naam u'ravuko'ndaadi, avarka'loadum avarka'laich searnthavarka'loadum samaathaanam seythu ko'lvoam.

<59> avarka'l mun poalath thangka'lukkuriya sadangkuka'lai ni'raiveat'rik ko'l'lumpadi vittuvittoam. avarka'lukku uriya sadangkuka'lai naam avamathiththathanaal allavaa avarka'l koapamum moo'ndu ivaika'laiyellaam seythaarka'l en'ru sonnaan.

<60> avan sonna vaarththaika'lai arasanum pirapukka'lum et'ruk ko'ndu, yootharoadu samaathaanam seyvatha'rku aa'l anuppa, avarka'lum athai eat'ruk ko'ndaarka'l.

<61> mealum, arasanum pirapukka'lum athai u'ruthippaduththi oppukko'ndu, koattaiyai vittup poanaarka'l.

<62> arasan seeyoan malaikkuch sen'ru, athan valuththa paathukaappuka'laiyellaam ka'ndu, thaan u'ruthip paduththina samaathaanaththai mee'rich sut'rilum amaikkappattiruntha suvarka'lai azhikkumpadi katta'lai koduththu vittu,

<63> viraivaay anthiyoakkiyaa nakaram thirumpinaan; avvidaththil pilippu aadchi seluththi varuvathaik ka'ndu, avanoadu poar seythu nakaraik kaippat'rinaan.

[1 makkapea 07]

<1> noot'raimpaththoaraam aa'ndu seleayukkas puthalvan themeththiriyus uroamaiyinin'ru pu'rappattu, sila manitharoadu kada'rkarai nakaram searnthu avvidaththil aa'ndu vanthaan.

<2> than munnoarudaiya thalainakarukku'l avan pukuntha poathu, avanudaiya padaiveerar anthiyoakkas enpavanaiyum lisiyaasaiyum pidiththu, avanukku mun avarka'laik kootti vanthaarka'l.

<3> avan athaik kea'lvippattu: avarka'lai enmun ko'ndu varaatheerka'l en'raan.

<4> avarka'laip padaiveerar kon'ru vittaarka'l. themeththiriyusum naattil ariya'nai ea'rinaan.

<5> israayealil theeyavarum akkiramika'lum avanidam vanthaarka'l. thalaimaikkuru aaka aasai ko'nda avarka'ludaiya thalaivan aalsimusum vanthaan.

<6> avarka'l arasanidam israayeal makka'l meal kut'ram saatti: ummudaiya na'nparellaaraiyum yoothaasum avan sakoathararum kon'ru, engka'laiyum engka'l naattai vittuth thuraththi vittaarka'l.

<7> aathalaal, ippoathu umakku nampikkaiyu'l'la oru manithanai anuppum. avan poay engka'lukkum arasarudaiya naaduka'lukkum avarka'l seythu'l'la kodumaika'laiyellaam paarkkattum; avarka'ludaiya na'nparaiyum, avarka'lukku uthavi seythavarka'laiyum tha'ndikkattum en'raarka'l.

<8> arasan than na'nparil periyaat'rukku appakkam iruntha naattil periyavanum, arasanidam u'nmai u'l'lavanumaaka irunthu aa'ndu vantha paakkeethu enpavanaith thearnthu ko'ndu,

<9> yoothaas seytha kodumaika'laip paarvaiyida avanai anuppi vaiththaan; mealum, kodiyavanaana aalsimus enpavanaiyum kuruvaaka ea'rpaduththi, israayeal makka'laip pazhivaangkavum katta'lai koduththaan.

<10> avarka'l perum padaiyudan yootheayaa naattukku mika viraivaay vanthaarka'l; yoothaasidamum avar sakoatharidamum thoothuvarka'lai anuppi, kapadamaaych samaathaana vaarththaika'laip peasinaarka'l.

<11> aanaal, avarka'l avvaarththaika'lukkuch sevimadukkavillai. eanen'raal, perum padaiyoadu vanthirunthathaik ka'ndanar.

<12> ma'rai noola'rignar koodi, niyaayamaanavaika'laik keadka aalsimusidamum paakkeethidamum sen'raarka'l.

<13> israayeal makka'lil asitheayar muthan muthal avarka'ludan samaathaanam seythu ko'l'la muyan'raarka'l.

<14> eanen'raal, aaroan koaththiraththil kuru oruvan vanthirukki'raan; avan nammai moasam seyya maattaan en'ru sollik ko'ndaarka'l.

<15> avanum avarka'lukkuch samaathaana vaarththaika'laich solli: ungka'lukkum ungka'l na'nparukkum theengku seyya maattoam en'ru aa'naiyittaan.

<16> avarka'l avanai nampinaarka'l; avan avarka'lil a'rupathu pearaip pidiththu orea naa'lil kon'raan.

<17> eanen'raal, ma'rainoolil: yerusaleamaich sut'rilum um punitha oozhiyarka'ludaiya udalaich sithaiththaarka'l; avarka'lin iraththaththaich sinthinaarka'l; avarka'lai adakkam seyya oruvarumillai en'ru ezhuthappattirukki'rathu.

<18> makka'l ellaarum payanthu nadungkinaarka'l eanenil avarka'lidaththil u'nmaiyum neethiyum illai; thangka'l vaarththaiyai mee'ri, thaangka'l aa'naiyittatha'rku ethiraaka nadanthaarka'l en'ru sollik ko'ndaarka'l.

<19> paakkeethu yerusaleamai vittu akan'ru pethseakkaavaith thaakkinaan; aadka'lai anuppi, thannai vittu oadippoanavarka'laip pidiththu, makka'lil silaraik kon'ru oru perum ki'nat'ril poadumpadi seythaan.

<20> antha naattai aalsimusidam oppuviththu, avanukku uthaviyaakach sila padaika'lai vittu vittu paakkeethu arasanidam sen'raan.

<21> aalsimus than kuruththuvaththai nilaini'ruththak koodumaana muya'rchi seythaan.

<22> makka'laik kalakappaduththinavarka'l ellaarum avanoadu searnthu ko'ndu, yootheayaa naattaik kaippat'ri, israayealukku athikath theengku seythaarka'l.

<23> aalsimusum avanudan irunthavarka'lum pu'ravinaththaar seythathai vida athikamaaka israayeal makka'lukkuch seytha kodun thunpangka'lai yoothaas ka'ndu,

<24> yootheayaa naattu ellaika'laich sut'ri vanthu, thammai vittup poanavarka'laip pazhivaangkinaar. athan pi'raku oruvarum tham naattai vittup poakavillai.

<25> yoothaasum avarudan irunthavarka'lum athika valimai mikkavarka'len'ru aalsimus ka'ndu, avarka'lai ethirppathu koodaathen'ru a'rinthu, arasanidam thirumpip poay, avarka'l meethu pala kut'rangka'laich sumaththinaan.

<26> arasan thalaiyaana pirapukka'lil oruvanaana nikkaanoarai anuppinaan. ivan israayealin pakaivan, ammakka'lai azhiththozhikkumpadi ivanukku arasan katta'laiyittaan.

<27> nikkoanaar perum padaiyoadu yerusaleam vanthu, yoothaasukkum avar sakoathararukkum kapadamaaych samaathaana vaarththaika'lai solli anuppi: enakkum ungka'lukkumidaiyea sa'ndai vea'ndaam.

<28> samaathaanamaaych silaroadu ungka'laip paarkka varuvean en'ru solli, yoothaasidam vanthu oruvarai oruvar samaathaanamaayk ka'ndu ko'ndaarka'l.

<29> aanaal, pakaivar yoothaasaip pidikkath thayaaraay irunthaarka'l.

<30> avan thammaik kapadamaayp pidiththuk ko'l'la vanthaanen'ru yoothaas a'rinthu, avanukku agnchi, avanaith thirumpavum paarkka manamillaathavaraay irunthaar.

<31> nikkaanoar than e'n'nam ve'liyaakivittathai a'rinthu, kaappaarsalaamaa arukil yoothaasai ethirththup poar seyyap poanaan.

<32> nikkaanoar padaiyil ea'rakku'raiya aiyaayiram pear maa'ndaarka'l; mat'ravarka'l thaaveethin nakaraththukku oadip poanaarka'l.

<33> ithan pi'raku nikkaanoar seeyoan malaiyil ea'rinaan. makka'ludaiya kurukka'lil silar avanaich santhikkavum, arasanukkuk kodukkum kaa'nikkaika'lai avanidam kodukkavum sen'raarka'l.

<34> avan avarka'laik keali seythu ninthiththu ikazhnthaan; serukkudan peasinaan; koapamaaych sapatham koo'ri:

<35> yoothaasum avan padaiyum en kaiyil kaattik kodukkappadaamal poanaal, vet'ri veeranaay naan thirumpi varum poathu ungka'l aalayaththaik ko'luththi viduvean en'ru solli, veku koapamaayp poay vittaan.

<36> kurukka'l udpukunthu, peedaththukkum aalayaththukkum munpaaka nin'ruko'ndu, azhukaiyoadu:

<37> aa'ndavarea, ummudaiya peyaraip poat'ruvatha'rku intha aalayaththaith thearnthuko'ndeer. um makka'l ummai noakki vea'ndavum, umathu uthaviyai man'raadavum ea'rpatta idaman'roa ithu?

<38> antha manithanaiyum avan padaika'laiyum pazhivaangkum. avarka'l vaa'lukku iraiyaakakkadavaarka'l. avarka'l sonna theyva ninthaika'lai ninaivu koornthu, avarka'l vaazhumpadi vittuvidaatheer en'ru man'raadinaarka'l.

<39> nikkaanoar yerusaleamai vittu neengkip peththoaroanil paa'laiyam i'rangkinaan. avvidaththil seeriyaa padaiyum avanaich searnthuko'ndathu.

<40> yoothaasum moovaayiram pearoadu athaarsaavil paa'laiyam i'rangki, kadavu'lai noakki:

<41> aa'ndavarea, sonnaakkeriyu ennum arasanaal anuppappattavarka'l ummaith theyva ninthai sonnathaal vaanathoothar poay avarka'lil iladchaththu e'npaththaiyaayiram pearka'laik kolai seythaar.

<42> avvaa'rea engka'lukku munpaaka in'ru ippadaiyaiyum azhiththaru'lum. avan ummudaiya aalayaththaip pat'rith theyva ninthai sonnaanen'ru mat'ravarka'l a'riyattum. avan ketta e'n'naththi'rku eat'rapadi avanaith tha'ndiththaru'lum en'ru vea'ndinaar.

<43> aathaar maatham pathinmoon'raam naa'l avarka'l poarseythaarka'l. nikkaanoar padai thoalvi adaiya, avanea muthalil madinthaan.

<44> nikkaanoar madinthathaik ka'nda avan padaiveerar thangka'l poarkkaruvika'lai e'rinthu vittu oattam pidiththaarka'l.

<45> athaarsaa muthal kaasaaraa varum varai avarka'lai orunaa'l muzhuvathum pinthodarnthu, pi'rarukku a'rivikkum padiyaaka avarka'lukkup pinnaal ivarka'l ekkaa'langka'lai oothinaarka'l.

<46> sut'ruppakkaththu yootheayaa oorka'lin makka'lellaam pu'rappattu, mikkath thu'nivoadu avarka'laith thaakkinaarka'l; ma'rupadiyum avarka'lai ethirththu ellaaraiyum kon'raarka'l.

<47> thappippizhaiththavan oruvanum illai. avarka'l porudka'laik ko'l'lai adiththaarka'l; nikkaanoar thalaiyaiyum, avan akanthaiyoadu neettik kaattina valakkaiyaiyum vetti vanthu yerusaleamukku munpaakath thongka vittaarka'l.

<48> makka'l mikkak ka'lipput'ru antha naa'lai makizhvudan ko'ndaadinar.

<49> aathaar maatham pathinmoon'raam naa'laakiya annaa'lai aa'nduthoa'rum ko'ndaada vea'ndumenath theermaaniththaarka'l.

<50> si'rithu kaalam yootheayaa naattil amaithi nilaviyathu.

[1 makkapea 08]

<1> uroamaiyar mikka valimai vaaynthavarka'len'rum, keadpatha'rkellaam avarka'l sammathikki'raarka'len'rum yoothaas kea'lvip pattaar. avarka'l mikka veeram u'l'lavarka'laathalaal, avarka'lai a'ndip poanavarka'l ellaarum, avarka'loadu nadpu ko'ndaarka'l.

<2> avarka'l kalaasiyaavaik kaippat'ri athaith thangka'lukkuth thi'raikattumpadi seythathaiyum, atha'rkaaka avarka'l seytha poarka'laiyum, atha'rku avarka'l seytha nanmaika'laiyum avar kea'lvippattaar.

<3> avarka'l ispaaniyaavil evva'lavu seythaarka'len'rum, annaattiliruntha pon, ve'l'lich surangkangka'lai evvitham thangka'l vayappaduththinaarka'len'rum, thangka'l puththik koormaiyinaalum po'rumaiyinaalum ellaa idangka'laiyum kaippat'rinaarka'len'rum,

<4> thangka'lukku athikath tholaiviliruntha naaduka'laip pidiththu, poomiyin ellaika'linin'ru annaaduka'laik keezhppaduththavantha arasarka'lai ven'ru perithum seathappaduththinaarka'len'rum, mat'ra arasarka'l aa'ndu thoa'rum avarka'lukkuth thi'rai seluththi varuki'raarka'len'rum,

<5> thangka'lukku ethiraayp padaiyeduththu vantha pilippuvaiyum, seaththaiyar arasanaana persanaiyum, thangka'lukku ethiraay aayutham thaangki vantha mat'ravarka'laiyum mu'riyadiththuk keezhppaduththinaarka'len'rum,

<6> aasiyaavin arasanaana periya anthiyoakkas noot'rirupathu yaanaika'loadum kuthirai veeraroadum thearka'loadum perumpadaiyoadum avarka'lai ethirththu vantha poathu thoa'rkadikkappattaanen'rum,

<7> avanai uyiroadu pidiththu, avanum, avanukkup pi'raku arasaa'lpavarka'lum thangka'lukkuth thi'rai seluththumpadiyaakavum, pi'naika'l kodukkumpadiyaakavum ea'rpaadu seythaarka'len'rum,

<8> avarka'l naaduka'lil mikavum sezhippaana inthiyaa, meathiyaa, lithoas naaduka'lai avarka'lidamirunthu kaippat'ri eyumean arasanukkuk koduththaarka'len'rum,

<9> kireasiyaa naattaar avarka'lai keezhppaduththa e'n'niyiruntha poathu avarka'l athai a'rinthu,

<10> padaiththalaivan oruvanai avarka'lukku ethiraay anuppi, avarka'loadu poar seythu avarka'lil palaraik kon'ru, avarka'l manaivi makka'laich si'raip paduththi, porudka'laiyum pa'riththu, naattaiyum kaippat'ri, suvarka'laith thakarththudaiththu, avarka'lai annaa'l varai adimaiththanaththil adakki vaiththaarka'len'rum,

<11> thangka'lai ethirththu vantha mat'ra naaduka'laiyum theevuka'laiyum azhiththuth thangka'l aa'lukaikku udpaduththinaarka'len'rum,

<12> aanaal, thangka'loadu samaathaanamaayiruntha thangka'l na'nparoadu nadpaik kaappaat'rinaarka'len'rum, a'nmaiyilum tholaivilumiruntha naaduka'laith thangka'l kaivasappaduththinaarka'len'rum, avarka'l peyaraik keatta yaavarum avarka'lukku agnchinaarka'len'rum,

<13> yaar yaar arasaa'la vea'ndumen'ru manam vaiththu uthavi seythaarka'loa avarka'lai arasaa'lach seythum, yaar yaarai neekka vea'ndumen'ru e'n'ninaarka'loa avarka'lai neekkiyum vanthaarka'len'rum, mikavum valimai vaaynthavarka'len'rum,

<14> iththakaiya pukazhilum avarka'lukku'l mat'ravarka'lai vidap periyavan en'ru kaa'npikka mudithariththavanum arasavudai a'ninthavanum yaarum illaiyen'rum,

<15> thangka'l thakaimaikku eat'ra kaariyangka'lai aaynthu nadaththa oru sangkam ea'rpaadu seythu, sangkaththaaraakiya munnoot'rirupathu pearudaiya karuththuka'lai naa'lthoa'rum keattaarka'len'rum,

<16> thangka'l naadengkum aadchi seyya aa'nduthoa'rum orea manithanukku athikaaramanaiththum koduththaarka'len'rum, thangka'lukku'l po'raamaiyillaamalum ka'ruvillaamalum oruvanukkea keezhppadinthu vanthaarka'len'rum kea'lvippattaar.

<17> aathalaal, yoothaas, yaakkoapu makan aru'lappanin puthalvan eyupoalamusaiyum, eleayaasaar puthalvan yaasoanaiyum thearntheduththu, uroamaiyaroadu samaathaanamum nadpum seythu ko'lvatha'rkaakavum,

<18> israayeal naattai adimaippaduththiya kireakkarudaiya kodumaiyinin'ru thangka'lai viduvikkak keadkumpadiyaakavum uroamaikku avarka'lai anuppinaar.

<19> avarka'l vekuthooram kadanthu uroamaikkuch sen'ru, sangkaththil nuzhainthu:

<20> yoothaas makkapeayusum avar sakoathararum yootha makka'lum ungka'loadu nadpum samaathaanamum seythu ko'lvatha'rkum, engka'lai ungka'l koottaa'lika'laakavum na'nparka'laakavum neengka'l eat'rukko'l'lum padiyaakavum engka'lai anuppinaarka'l en'raarka'l.

<21> avarka'l solliyathu anaivarukkum pidiththirunthathu.

<22> samaathaanaththinudaiyavum udanpadikkaiyinudaiyavum ninaivaaka avarka'l ezhuthi, thirumpavum avat'raich sepputh thakaduka'lil ezhuthi yerusaleamukku anuppinaarka'l.

<23> athaavathu: en'ren'rum kadalilum tharaiyilum uroamaiyarukkum yootha inaththaarukkum nanmai u'ndaavathaaka, vaa'lum, pakaivarum avarka'lai vittu vilaki irukkattum.

<24> uroamaiyarukku ethiraaka, allathu avarka'l naaduka'lil avarka'laich searnthavarka'lukku ethiraakap pakaivar sa'ndai seythaal,

<25> yootha inaththaar kaalaththukkuth thakunthapadi muzhumanaththoadu avarka'lukku uthavi seyya vea'ndum.

<26> uroamaiyarudaiya ea'rpaattinpadi, sa'ndai seyki'ravarka'lukkuth thaaniyamoa padaikkaruvika'loa pa'namoa kappalka'loa koduththal koodaathu. aanaal, avarka'lidaththil on'rum vaangkaamalea avarka'lukku uthavavea'ndum.

<27> ivvithamea yootha inaththaarukku ethiraakach sa'ndai nadakkumaayin, kaalaththukkuth thakunthapadi uroamaiyar avarka'lukku uthavi seyya vea'ndum.

<28> uroamaiyar ea'rpaattinpadi, sa'ndai seyki'ravarka'lukkuth thaaniyamoa padaikkaruvika'loa pa'namoa kappalka'loa koduththal koodaathu. aanaal, kapadillaamal avarka'l katta'laika'lai anusarikka vea'ndum.

<29> ithuthaan uroamaiyar yootha makka'loadu seythuko'nda udanpadikkai.

<30> ithil ezhuthappattiruppathaip pi'rkaalaththil avarka'leanum ivarka'leanum eathaakilum koottavoa ku'raikkavoa vea'ndumaayin, iru thi'raththaarin sammathaththin meal seyyalaam. ku'raikkappaduvathum searkkappaduvathum ethuvoa athanai u'ruthiyaakak kadaipidikka vea'ndum en'ru ezhuthappattirunthathu.

<31> themeththiriyus arasan yootha inaththaarukkuch seytha kodumaika'laip pat'riyoaven'raal, naangka'l avanukku: engka'l na'nparka'lum koottaa'lika'lumaana yootharai nee ean kodumaip paduththinaay?

<32> thirumpavum avarka'l engka'lidam mu'raiyiduvaarka'laayin, unakku ethiraay avarka'lukku ellaa uthaviyum seythu, kadalilum tharaiyilum unnai ethirththuch sa'ndai seyvoam en'ru ezhuthiyirukki'roam en'raarka'l.

[1 makkapea 09]

<1> appozhuthu nikkaanoarum avan padaika'lum thoalviyut'rathaith themeththariyus kea'lvippattu, paakkeethaiyum aalsimusaiyum than valappadaip pirivoadu thirumpavum yootheayaa naattukku anuppinaan.

<2> avarka'l kalkalaa vazhiyaaych sen'ru, arpellaavil irukkum masaaloaththil paa'laiyam i'rangkinar; annakaraththaip pidiththup palaraik kolaiseythanar.

<3> avarka'l noot'raimpaththira'ndaam aa'ndu muthal maathaththil yerusaleam meethu padaiyeduththaarka'l.

<4> irupathinaayiram kaalaadpadaika'lum ira'ndaayiram kuthirai veerarum peareayaavil i'rangkinaarka'l.

<5> liyisaavil yoothaas paa'laiyam i'rangkinaar. thearnthedukkappatta veerarka'l avaroadu irunthaarka'l.

<6> avarka'l pakaivarin padaiththira'laik ka'ndu mikavum payanthaarka'l; palar paa'laiyaththinin'ru oadi vittaarka'l; e'n'nu'ru pear mattum nilaiththirunthaarka'l.

<7> tham padai ku'rainthupoavathai yoothaas ka'ndu, sa'ndai nerungkiyiruppathaiyum u'narnthu, avarka'lai on'ru searppatha'rku nearamillaathathaal manam thaththa'liththuth thidanat'ruppoanaar.

<8> avar thammudan nilaiththirunthavarka'lai noakki: nammaal ethirththuch sa'ndai seyyakkoodumaanaal pakaivarudan poarthoduppoam en'raar.

<9> avarka'loa avaraith thaduththu: nammil veku silarea egnchiyiruppathaal nammaal mudiyaathu; aanaal, ippoathu uyirudan nam sakoathararidam thirumpuvoam; pi'raku, pakaivarka'lai ethirppoam en'raarka'l.

<10> atha'rku yoothaas: avarka'lukkup pu'ramuthuku kaatti oaduvathenpathu namakku azhakan'ru; namathu kaalam vanthu vittatheayaanaal, nam sakoathararukkaakath thu'nivudan saavoam; namathu pukazhukku izhukku nearaava'n'nam seyvoam en'raar.

<11> ethirppadaiyinar paa'laiyaththai vittup pu'rappattu avarka'lukku ethiril vanthanar. kuthirai veerar iru pirivuka'laakap pirinthanar. kava'ne'rivoarum am peyki'ravarka'lum padaikkumun sen'raarka'l. padaiyin mun varisaiyil irunthavarka'l maaveerar.

<12> paakkeethu valappakkaththil irunthaan. padai iru pirivuka'laaych sen'rathu. avarka'l ekkaa'lam oothinaarka'l.

<13> yoothaas pakkam irunthavarka'lum ekkaa'lam oothinaarka'l. padai oasaiyaal poomi athirnthathu. kaalai muthal maalai varai poar nadanthathu.

<14> paakkeethin padai valappakkaththil valimai mikkathaayirukki'rathen'ru yoothaas ka'ndu, tham veeraroadu athaith thaakkinaar.

<15> valappakkaththup padai sitha'ru'ndu poakavea, athai asoaththus malai varai pinthodarnthu poanaar.

<16> valappakkaththup padai mu'riyadikkappattathaik ka'nda idappakkaththup padai yoothaasaiyum avarudan irunthavarka'laiyum pinthodarnthu sen'rathu.

<17> sa'ndai valuppe'ravea, iru tharappilum palar kaayappattu maa'ndanar.

<18> yoothaasum maa'ndaar; mat'ravarka'loa oadi vittaarka'l.

<19> yoanaththaasum seemoanum thangka'l sakoatharar yoothaasaith thookkik ko'ndu poay moathin nakaraththil thangka'l munnoar kalla'raiyil adakkam seythaarka'l.

<20> israayeal makka'lellaarum avaraip pat'ri veku thukkam ko'ndaadi, palanaa'l azhuthu pulampinaarka'l:

<21> israayeal makka'laik kaappaat'ri vantha antha maaveerar eppadi maa'ndaar en'raarka'l.

<22> yoothaas purintha pi'ra poarka'laippat'riyum, avar valimai, pukazh pat'riyum ivvidaththil ezhuthappadavillai. eanen'raal, athu athikamaay virinthupoakum.

<23> yoothaas i'rantha pin theeyavar israayealin ellaika'lengkum nadamaadinaarka'l.

<24> theeyavarka'l naalaa pakkaththilum thalaikaattinaarka'l. akkaalaththil periyathoru pagncham u'ndaakavea, naattu makka'l anaivarum paakkeethukkuth thangka'laith thaamea kaiya'liththaarka'l.

<25> paakkeethu theeyavaraith thearnthuko'ndu, avarka'lai naattukkuth thalaivarka'laaka niyamiththaan.

<26> avarka'l yoothaasin na'nparaith theadippidiththup paakkeethidam kootti vanthaarka'l. avan avarka'l meethu pazhi sumaththi avarka'lai ikazhnthaan.

<27> israayealil i'raivaakkinar oruvarum kaa'nappadaamaiyaal, athuvarai nearnthiraap perum kalakkam avarka'lukku appoathu u'ndaanathu.

<28> yoothaasin na'nparellaarum koodi yoanaththaasai noakki:

<29> un sakoatharar i'rantha naa'l muthal nam pakaivar meethum paakkeethin meethum, nam inaththaip pakaikki'ravarka'l meethum, ethirththup poaraada avarai oththavan oruvanum illai.

<30> aathalaal, in'ru unnaiyea engka'l thalaivaraakavum padaiththa'lapathiyaakavum thearnthuko'ndoam en'ru koo'rinaarka'l.

<31> appozhuthu yoanaththaasum tham sakoatharar yoothaasukkup pathilaayth thalaimai eat'raar.

<32> ithai a'rintha paakkeethu avaraik kollath theadinaan.

<33> yoanaththaasum avar sakoatharan seemoanum avaroadu irunthavarka'lum ithaik kea'lviyut'ru, theakkuvaa enum paalaivanaththi'rku oadippoay, aaspaar earikkaraiyin oaramaayth thangkinaarka'l.

<34> ithai a'rintha paakkeethu than padaika'loadu yoarthaanaik kadanthu, oayvunaa'lil vanthu searnthaan.

<35> yoanaththaas makkadthalaivanaakath tham sanoatharanai anuppi, tham na'nparaakiya naputheayaridamiruntha thira'laana aayuthach seamippuka'laith thamakku iravalaakak kodukkumpadi keattaar.

<36> yaamriyin makka'l mathaapaavinin'ru pu'rappattu aru'lappanaip pidiththu, avanidam irunthavat'rai ellaam eduththuk ko'ndaarka'l.

<37> athan pi'raku yaamriyin makka'l si'rappaana thiruma'nangka'l seyki'raarka'len'rum, mikach si'rappaay kaanaan naattup periya pirapukka'lu'l oruvarin maka'laip pe'n ko'lki'raarka'len'rum yoanaththaasukkum avar sakoatharan seemoanukkum theriya vanthana.

<38> avarka'l thangka'l sakoatharan aru'lappan kolaiyu'ndathai ninaiththu, malaiyil ma'raivaay o'linthu ko'ndirunthanar.

<39> thangka'l ka'nka'lai ea'reduththup paarththanar. veku aadampara aaravaaram therinthathu. ma'navaa'lanum, avan na'npar, sakoathararum mea'la vaaththiyangka'loadum aayutham thaangkiyavarka'loadum thangka'l ethiril varak ka'ndaarka'l.

<40> thaangka'l pathungkiyiruntha idaththinin'ru ezhunthu avarka'laik kon'ru palaraik kaayappaduththavea, mat'ravarka'l malaika'lukku oadip poanaarka'l. avarka'l porudka'laiyum ko'l'laiyadiththaarka'l

<41> thiruma'nak ko'ndaattam thukkamaaka maa'rinathu. mea'la vaaththiyangka'lum azhukaik kuralaay maa'rina.

<42> thangka'l sakoatharanudaiya iraththaththukkaaka avarka'l pazhivaangkinaarka'l, pinnar yoarthaan nathik karaikkuth thirumpinaarka'l.

<43> ithaik kea'lvippatta paakkeethum perumpadaiyoadu yoarthaan karaikku oayvu naa'lil vanthu searnthaan.

<44> yoanaththaas thammudan irunthavarka'lai noakki: ezhunthu nammudaiya pakaivearaadu sa'ndai seyvoam. eanen'raal, in'ru neat'raip poalavum alla, atha'rku munthina naa'laip poalavum alla.

<45> munnaal pakaivarka'lum, pinnaal yoarthaan nathiyum, angkumingkum sathuppu nilangka'lum kaaduka'lum irukkin'rana. naam thappippoaka idamillai.

<46> nammudaiya pakaivar kaika'linin'ru nammaik kaappaat'ra vi'n'nai noakkik kookkural ezhuppungka'l en'ru sollip poarthoduththaar.

<47> paakkeethaith thaakka yoanaththaas kaiyai neettinaar.

<48> avanoa pinnadainthaan. yoanaththaasum avaroadu irunthavarka'lum yoarthaan nathiyil kuthiththu, athai neenthik kadanthaarka'l.

<49> an'ru paakkeethu padaiyil aayiram pear maa'ndaarka'l; egnchiyavar yerusaleam thirumpinar.

<50> avarka'l yootheayaavil valimai mikka koattaika'laik kattinaarka'l. yerikkoa, ammaavum, peththoaroan, peaththeal, thaam naaththaa, paaraa, thoappoa muthaliya nakarangka'lil iruntha koattaika'laiyum mathilka'linaalum kathavuka'linaalum poottuka'linaalum valuppaduththinaarka'l.

<51> paakkeethu israayealaraith thunpappaduththa anthak koattaika'lil kaavalaraiyum vaiththaan.

<52> pethsooraavilum kaasaaraavilum koattaiyaiyum valuppaduththi, kaavalaraiyum niyamiththu, avarka'ludaiya u'navukkum ea'rpaadu seythaan.

<53> annakarangka'lilu'l'la pirapukka'lin makka'laip pi'naiyaa'lika'laakak ko'ndu, avarka'lai yerusaleam koattaikku'l kaavalil vaiththaan.

<54> noot'raimpaththu moon'raam aa'ndu ira'ndaam maatham aalsimus enpavan kadavu'l aalayaththin udchuvarka'lai idikkavum, i'raivaakkinaarka'l seythavat'rai azhikkavum katta'laiyittaan; azhikkavum aarampiththaan.

<55> appozhuthu aalsimus kadavu'laal tha'ndikkappattaan. avan thuvakkina aluvalka'l nin'ru poayina. avan vaay adaipattathu. paarisavaayuvinaal peedikkappattu, on'rum peasamudiyaamalum, than kudumpa kaariyangka'lai ozhungkupaduththa mudiyaamalum irunthaan.

<56> ivvaa'ru mikavum thunpappattu aalsimus i'ranthaan.

<57> aalsimus i'ranthathaik ka'ndu paakkeethu arasanidam thirumpinaan. naadu ira'ndaa'nduk kaalam amaithiyaay irunthathu.

<58> theeyavar thangka'lukku'l: yoanaththaasum avanoadu irukki'ravarka'lum nampikkaiyudan amaithiyoadu vaazhki'raarka'l. ippoathu naam paakkeethai azhaiththu varuvoameayaanaal, orea iravil avan avarka'l ellaaraiyum pidiththuk ko'lvaan en'ru e'n'ni,

<59> avanidam sen'ru avanukku aaloasanai koduththaarka'l.

<60> avan perum padaiyoadu varath thalaippattaan. yoanaththaasaiyum avaroadu irunthavarka'laiyum pidikkumpadi irakasiyamaakath than thoazharka'lukkuk kaditham anuppinaan. avarka'ludaiya thittam ve'liyaaki vittathaal, avarka'laal on'rum seyyak koodavillai.

<61> yoanaththaas aththeeya e'n'naththi'rkuk kaara'namaay iruntha annaattu manitharil aimpathu pearaip pidiththuk kolaiseythaar.

<62> yoanaththaasum seemoanum avarka'loadu irunthavarka'lum paalaivanaththil iruntha pethpeasan enum idam searnthu, idikkappattavaika'laik katti valuppaduththinaarka'l.

<63> paakkeethu ithai a'rinthu, padai muzhuvathaiyum kootti, yootheayoavil irunthavarka'lukkuth theriviththaan.

<64> pethpeasanukku mealpu'ram paa'laiyam i'rangki, palanaa'l mut'rukai poattirunthaan;

<65> yoanaththaas than sakoatharan seemoanai nakaril vittuvittu, naattukku'l sen'ru perumpadaiyoadu vanthaar.

<66> oathaaran enpavanaiyum, avan sakoatharanaiyum, paaseroan makka'laiyum avarka'l koodaarangka'lil thaakki, avarka'lai azhikkath thodangkinaar.

<67> veeraththilum athikariththaar. seemoanum avanoadu irunthavarka'lum nakarai vittup pu'rappattup pakaivarin poarkkaruvika'laik ko'luththivittaarka'l.

<68> paakkeethai ethirththuch sa'ndai seythu, avanaith thoa'rkadiththaarka'l. avan e'n'nangka'laiyum thittangka'laiyum azhiththu, avanai mikuntha thunpaththukku udpaduththinaarka'l.

<69> annaatti'rku varumpadi thanakku aaloasanai koo'riyiruntha theeyavar meal koapam ko'ndu, avarka'lil palaraip paakkeethu kon'raan; thaanum mat'ravarka'loadu than naatti'rkuth thirumpippoakavum ninaiththaan.

<70> athai a'rintha yoanaththaas avanudan samaathaanam seyvatha'rkum, si'raiyil adaipattavarka'lai viduvippatha'rkum thootharka'lai anuppinaar.

<71> paakkeethu nanmanaththoadu eat'rukko'ndu, avar keattatha'rku isainthu than vaazhnaa'l muzhuvathum avarukkuth theemaiyea seyvathillaiyen'ru aa'naiyittuk koo'rinaan.

<72> munpu thaan yootheayaa naattil si'raippaduththinavarka'lai viduviththaan; than naadu thirumpippoay, ini meal varuvathillaiyen'ru theermaanam seythu ko'ndaan.

<73> israayealil poar ozhinthathu, yoanaththaas makmaasil vaazhnthirunthu makka'lukku neethi seluththi vanthaar; israayealil theeyavarai azhiththozhiththaar.

[1 makkapea 10]

<1> noot'ra'rupathaam aa'ndu makaa aleksaanthar enappatta anthiyoakkas puthalvan padaiyeduththuth thoalemaayithaip pidiththaan. avarka'lum avanai eat'rukko'ndaarka'l.

<2> avan avvidaththil arasaa'ndaan. themeththiriyus ithaik kea'lvippattu,. thira'laana seanaika'laich searththu avanoadu poarseyyap pu'rappattaan.

<3> themeththiriyus yoanaththaasaip pukazhnthu samaathaana vaarththaika'laich solli avarukkuk kaditham anuppinaan.

<4> namakku ethiraay avan aleksaantharoadu udanpadikkai seythuko'lvatha'rku munpea naam avanoadu samaathaanam seythuko'lvoam.

<5> eanen'raal, avanukkum avan sakoathararukkum avan inaththaarukkum naam seytha theemaika'l yaavat'raiyum avan ninaiththuk ko'lvaan en'ru sonnaan.

<6> aathalaal, padaika'laik koottavum, poarkkaruvika'laich seyyavum avarukku athikaarama'liththu, avaraith than thoazhanaakkik ko'ndu koattaiyiliruntha pi'naiyaanika'lai avaridam anuppi vaiththaan.

<7> yoanaththaas yerusaleam vanthu, ellaa makka'lum, koattaikku'l irunthavarka'lum keadkumpadi kadithaththai vaasiththaar.

<8> padaika'laik kootta avarukku arasan athikaaram a'liththirunthathaik keattu, avarka'l mikavum payanthaarka'l.

<9> pi'naiyaa'lika'l yoanaththaasidam anuppappattaarka'l. avar avarka'ludaiya ut'raar u'ravinaridaththil avarka'lai oppuviththaar.

<10> yoanaththaas yerusaleamil vaazhnthu, nakaraththaik kattavum puthuppikkavum aarampiththaar.

<11> suvarka'laik kattumpadiyaakavum, seeyoan malaiyaich sut'rilum karungka'rka'laal valuppaduththavum vealaikkaararukkuk katta'laiyittaar. avva'n'namea avarka'l seythaarka'l.

<12> paakkeethu kattina koattaikku'l iruntha anniya naattinar oadivittaarka'l.

<13> ovvoruvanum thaan iruntha idam vittuth than naadu poaychsearnthaan.

<14> pethsooraavil mattum silar thangkiyirunthaarka'l. avarka'l kadavu'ludaiya katta'laika'laiyum sattangka'laiyum anusariyaathavarka'l. annakar thagnchama'likkum oar idamaaka irunthathu.

<15> themeththariyus yoanaththaasukkuk koduththa vaakku'ruthika'lai mannan aleksaanthar kea'lvippattaan; avarum avar sakoathararum seytha poarka'laiyum adaintha vet'rika'laiyum seytha vealaika'laiyum a'rinthu ko'ndaan.

<16> avan: iththakaiya manithanai naam kaa'nakkoodumoa? avanai naam nammudaiya na'npanum thoazhanumaakak ko'lvoam en'ru solli,

<17> kaditham ezhuthinaan:

<18> aleksaanthar mannar nam sakoatharanaakiya yoanaththaasukku vaazhththuk koo'ruki'roam.

<19> nee si'rantha veeranen'rum, nam na'npanaay iruppatha'rku ukanthavanen'rum, kea'lvippattoam.

<20> aathalaal, in'ru unnai un inaththaarukkuth thalaimaikkuruvaaka niyamikki'roam. nee mannarudaiya na'npan enappaduvaay. (atha'rku adaiyaa'lamaaka, avan arasavudaiyum ponmudiyum anuppinaan.) nammudaiya kaariyangka'lai unnudaiyavaika'laakap paaviththu, nammeethu ko'ndu'l'la nadpu maa'raathirukka vea'ndum.

<21> noot'ra'rupathaam aa'ndu eazhaam maatham udanpadikkaip pettakaththin periya thirunaa'lil yoanaththaas thiruvudai a'ninthu ko'ndaar. padaika'laik koottith thira'laana poarkkaruvika'laiyum seyviththaar.

<22> themeththiriyus ithaik kea'lvippattuth thukkam adainthaan.

<23> eanen'raal, avan: aleksaanthar thannai valuppaduththikko'l'la yootharudaiya nadpai munthik kaippat'rinapadiyaal, naam atha'rku enna seyyappoaki'roam?

<24> naanum avarka'lukku viruppamaana vaarththaika'lai ezhuthi, avarka'l enakku uthaviyaaka varumpadi uyarntha pathavika'laiyum parisuka'laiyum a'lippean en'ru solli, avarka'lukku ezhuthinathaavathu:

<25> themeththiriyus mannar yootha makka'lukku vaazhththuk koo'ruki'roam.

<26> neengka'l nammudan seythuko'nda udanpadikkaiyaik kaappaat'rineerka'len'rum, namathu nadpil nilaiththeerka'len'rum, nam pakaivarka'loadu searavillaiyen'rum, kea'lvippattu makizhnthoam.

<27> innum nammeethu'l'la piramaa'nikkaththaik kaappaat'rungka'l. namakkaaka neengka'l seythu vantha yaavat'ri'rkum parisu a'lippoam.

<28> ungka'l meethu sumaththappatta varika'lil palavat'rai neekkuvoam. thavira, ungka'lukku naam si'rappup parisum a'lippoam.

<29> ippoathu, neengka'lum, yootha makka'l yaavarum seluththi vantha varika'lai mannikki'roam. upputh theervaiyai neekki viduki'roam. pon mudiyaiyum, ungka'l vi'laichchalil neengka'l seluththi varum moon'riloru pakuthiyaiyum mannikki'roam.

<30> marangka'lilirunthu namakkuch seara vea'ndiya paathi vi'laichchalaiyum in'ru muthal ungka'lukku vittu viduki'roam. ithu muthal ekkaalamum yootheayaa naattilum samaariyaavilum kalileayaavilum, athoadu searkkappatta moon'ru nakarangka'lilum on'rum vaangkappada maattaathu.

<31> yerusaleamum, athaich searntha idangka'lum punithamaakavum thannurimaiyoadum irukkakkadavana. paththiloru pakuthiyum variyum athaich searakkadavana.

<32> yerusaleamilu'l'la koattaiyaiyum ungka'l athikaaraththil vaikki'roam. athaik kaappatha'rkum, thaam thearnthu ko'l'lum manitharai niyamiththuk ko'lvatha'rkum thalaimaikkuruvukku athikaaram a'likki'roam.

<33> emathu naadengkum irukkum yootheayaa naattuk kaithika'l anaivarukkum vari, manthaika'lukkaakach seluththum theervai muthaliyavat'rai manniththu, avarka'laiyum anuppi viduki'roam.

<34> mukkiyamaana ellaath thirunaadka'laiyum oayvu naadka'laiyum amaavaasai naadka'laiyum vazhakkilirukkum thirunaadka'laiyum, periya thirunaa'lukku munthina moon'ru naadka'laiyum, pinthina moon'ru naadka'laiyum emathu arasukkudpatta ellaa yootharukkum vidumu'rai naadka'laakavum, oayvunaadka'laakavum ea'rpaduththuki'roam.

<35> avarka'lil oruvanukkum ethiraay ekkaariyaththilum yaathon'raich seyyavum nadaththavum evanukkum athikaaramillai.

<36> yootharil muppathinaayiram pear varai mannar padaiyil searththukko'l'lap paduvaarka'l. mannar padaika'lukkuch seyyappaduvathu poal avarka'lukkum vea'ndiyavaika'lellaam kodukkappadum. mannarudaiya koattaiyaik kaappatha'rkum avarka'lil palar thearnthedukkappaduvaarka'l.

<37> nampikkaiyoadu seyya vea'ndiya mathippu'l'la vealaika'lukku avarka'lea thalaivarka'laaka niyamikkap paduvaarka'l. mannar katta'laippadi yootheayaa naattil avarka'lea thalaivarka'laay irunthu, thangka'l vazhakkappadi nadappaarka'l.

<38> samaariyaavinin'ru yootheayaavil searkkappatta moon'ru nakarangka'lum yootheayaavaich searnthavai en'rea paavikkappadum. avai thalaimaikkuruvin athikaaraththukkeayan'ri, vea'ru entha athikaaraththukkum udpattavai alla.

<39> yerusaleam aalayapparaamarippuch selavukkaaka naam thaanamaakath thoalemaayithaiyum, athaich searntha nakarangka'laiyum kodukki'roam.

<40> mealum, namakkuch sonthamaana varumaanaththil pathinaiyaayiram seekkil ennum venni naa'nayangka'lai aa'nduthoa'rum koduppoam.

<41> kadantha aa'nduka'lil nammaal thalaivarka'laaka niyamikkappattavarka'l innum kedaamal irukkum pa'namellaam aalayaththin vealaika'lukkaakak kodukkumpadi seyvoam.

<42> aalayaththin varumaanaththinin'ru ithuvaraiyilum eduththuvantha aiyaayiram seekkil naa'nayangka'lum kadavu'lukku oozhiyam seythu varum kurukka'laich searum.

<43> ekkaariyaththilum mannarudaiya koapaththukku u'l'laana evanaavathu yerusaleamilum, athan ellaika'lukku'l'lum u'l'la aalayangka'lil thagnchamen'ru oaduvaanaakil avan mannikkappaduvaan; nam naattil avanukkuch sonthamaanavat'raiyum avan than viruppappadi anupavikkakkadavaan.

<44> aalayangka'laik kattuvatha'rkum, pazhuthuppaarppatha'rkum arasa karuvoolaththinin'ru selavukkuk kodukkappadum.

<45> yerusaleam suvarka'laik kattuvatha'rkum, sut'rilum valuppaduththuvatha'rkum, yootheayaavil sut'ruch suvarka'laik kattuvatha'rkum arasa karuvoolaththinin'ru kodukkappadum.

<46> yoanaththaasum makka'lum ivvaarththaika'laik keattu, avat'rai nampavumillai; eat'ruk ko'l'lavumillai. eanen'raal, avan israayealukkuch seytha perum theengkuka'laiyum, varuviththa thunpangka'laiyum ninaiththuk ko'ndaarka'l.

<47> aleksaanthar meethoa viruppuk ko'ndaarka'l. eanen'raal, avan samaathaana vaarththaika'laich solli, eppoathum avarka'lukku uthaviyaakavum irunthaan.

<48> aleksaanthar perum padai thiratti themeththiriyusai ethirththuch sen'raan.

<49> ira'ndu mannarka'lum poar thoduththaarka'l. themeththiriyus padai mu'riyadikkappattathu. aleksaanthar avanaith thuraththip padaika'l meethu paaynthaan.

<50> sooriyan ma'raiyum varaiyil kodiya poar nikazhnthathu. themeththiriyus an'ru maa'ndaan.

<51> aleksaanthar ekipthu mannan thoalemeayusukkuth thootharka'lai anuppi:

<52> naan en naadu thirumpi vanthean; en munnoarin ariya'naiyil amarnthean. en aadchiyai adainthean; themeththiriyusaith thoa'rkadiththean; en naattaik kaivasappaduththik ko'ndean.

<53> avanoadu poarthoduththu, avanum avan padaika'lum ennaal mu'riyadikkappattanar. avanathu ariya'naiyilum naan amarnthean.

<54> aathalaal, ippoathu naam iruvarum nadpuch seythu ko'lvoam. un maka'lai enakku manaiviyaakak kodu. naan un marumakanaay iruppean, unakku eat'rap parisuka'lai vazhangkuvean en'ru solliyanuppinaan.

<55> thoalemeayus avanukku ma'rumozhiyaaka: nee un naadu thirumpi vanthu avarka'ludaiya ariya'nai ea'rina naa'l pea'rupet'ra naa'l.

<56> nee ezhuthiyu'l'lapadi naan seyvean. naam oruvarai oruvar paarkki'ratha'rku nee thoalemaayithukku vaa. appoathu nee keattapadi en puthalviyai unakkuk koduppean en'ru sonnaan.

<57> thoalemeayusum, avan puthalvi ki'leayoappaaththiraavum ekipthai vittup pu'rappattu, noot'rarupaththira'ndaam aa'ndu thoalemaayithu vanthaarka'l.

<58> aleksaanthar mannanum avanaik kaa'na vanthaan. tholemeayus than puthalvi ki'leayoappaaththiraavai aleksaantharukkuk koduththaan; thoalemaayithil arasarka'l seyvathu poala mikach si'rappudan thiruma'namum seyviththaan.

<59> aleksaanthar mannan yoanaththaasukkuth thannai vanthu kaa'numpadi ezhuthinaan.

<60> avarum veku si'rappaay vanthu, iru mannarka'laiyum santhiththaar; avarka'lukkuth thira'laana ponnum ve'l'liyum parisuka'lum koduththaar.

<61> avarka'l mun anpaip pet'raar. israayealil theeyavarum, theeya e'n'namu'l'lavarka'lum avar meethu kut'ramsaatta mu'rpattaarka'l. aanaal, mannan on'rukkum sevisaayakkavillai.

<62> avan yoanaththaasin udaiyaik kazhat'ri avarukku arasavudai a'nivikkumpadi katta'laiyittaan. avarka'l appadiyea seythaarka'l. mannan avaraith thannudan amarumpadi seythaan.

<63> mealum, than pirapukka'lai noakki: neengka'l ivanudan nakarin maththiyil sen'ru, ivanai ekkaariyaththilum evanum kut'ram saattak koodaathen'rum ellaarum a'riyach sollungka'l en'ru koo'rinaan.

<64> engkum ve'lippaduththappatta avar maadchiyaik kea'lviyut'rum, avar arasavudai a'ninthiruppathaip paarththum avaraik kut'ram saattinavarka'l ellaarum oadivittaarka'l.

<65> mannan avarai meanmaippaduththi, than na'nparil muthalvaraaka eat'ruk ko'ndu, arasil thalaivarum athikaariyumaay niyamiththaan.

<66> samaathaanaththoadum makizhchchiyoadum yoanaththaas yerusaleam thirumpinaar.

<67> noot'ra'rupaththainthaam aa'ndu themeththiriyus puthalvan themeththiriyus enpavan kireaththu naattinin'ru than munnoarudaiya naatti'rku vanthaan.

<68> aleksaanthar mannan ithaik kea'lvippattu mikavum kavalaiyadainthu anthiyoakkiyaavukkuth thirumpinaan.

<69> themeththiriyus mannan seleaseeriyaavil thalaivanaayiruntha appolloaniyusaip padaiththalaivanaaka niyamiththaan. avan perum padai searththu yaamniyaavukkuch sen'ru, thalaimaikkuruvaakiya yoanaththaasukku:

<70> nee oruvan mattumea engka'lai ethirkki'raay. malaika'lil engka'lukku ethiraay nee aadchi seluththuvathaal, enakku ninthaiyum avamaanamum ea'rpaduki'rathu.

<71> aathalaal, nee veeramu'l'lavanaanaal, samave'likku i'rangki vaa. avvidaththil namathu valimaiyaip paarththuk ko'l'lalaam. eanen'raal, sa'ndaika'lil naan vet'riyadaivean.

<72> naan yaaren'rum, ennudan uthavikku vanthavarka'l yaaren'rum keattu a'rinthu ko'l. un munnoar avarka'lai ethirkka mudiyaamal thangka'l sontha naatti'rku irumu'rai oadiyathu poala, neeyum engka'lai ethirththu ni'rka mudiyaathu en'ru solki'raarka'l.

<73> kallum paa'raiyum, oadip poavatha'rku idamum illaatha samave'liyil engka'l thira'laana kuthiraip padaika'laiyum seanaika'laiyum evvitham ethirththu ni'rkap poaki'raay en'ru solliyanuppinaan.

<74> appolloaniyusin vaarththaika'laik keatta yoanaththaas manam kalangkinaar. pathinaayiram pearaith thearnthuko'ndu, avarka'loadu yerusaleaminin'ru pu'rappattaar; avarudaiya sakoatharan seemoanum avarukku uthaviyaaka vanthaan.

<75> yoappe arukea avarka'l paa'laiyam i'rangkinaarka'l. ayaappeyil appolloaniyusin kaavalarka'l irunthapadiyaal athanu'l puka mudiyavillai. aakaiyaal, avar athaith thaakkinaar.

<76> nakaraththil irunthavarka'l payanthu kathavuka'laith thi'ranthaarka'l. yoappe nakaraththai yoanaththaas kaippat'rinaar.

<77> ithai a'rintha appolloaniyus moovaayiram kuthirai veeraroadum, thira'laana seanaika'loadum vanthaan.

<78> asoaththus nakarukkup poavathu poala nadanthu, kuthirai veerar meethu thanakku'ndaana nampikkaiyinaal thideeren'ru samave'liyil ve'lippattaan. yoanaththaas avanaip pinthodarnthu vanthu sa'ndai seythaar.

<79> appelloaniyus than paa'laiyaththil aayiram kuthirai veeraraip pinnaal vittirunthaan.

<80> yoanaththaas thamakkup pinnaal pakaivar ma'rainthirukki'raarka'len'rum a'rinthaar. pakaivar avarudaiya seanaika'laich soozhnthu ko'ndu, kaalai muthal maalai varaiyilum avarka'l meethu ampuka'l eythaarka'l.

<81> yoanaththaas katta'laiyittappadi makka'lum nin'raarka'l; kuthiraika'lum soarnthu poayina.

<82> seemoan than padaiyai nadaththip pakaivar tham kaalaadka'l meal paaynthaan. kuthirai veerar ka'laiththup poayirunthanar. aathalaal, pakaivar mu'riyadikkappattu oadippoanaarka'l.

<83> samave'liyil thoa'rkadikkappattavarka'l asoaththus nakaraththukku oadi, thangka'l uyiraik kaappaat'rath thangka'l kadavu'l thaakoan aalayaththil pukunthu ko'ndaarka'l.

<84> yoanaththaas asoaththusaiyum, sut'rilumiruntha nakarangka'laiyum ko'luththi vittu, ellaavat'raiyum pa'rimuthal seythaar. thaakoan koayilaiyum, athil irunthavarka'laiyum ko'luththi vittaar.

<85> vaa'lukku iraiyaanavarka'lum neruppil maa'ndavarka'lum ea'rakku'raiya e'n'naayirampear.

<86> yoanaaththaas avvidamirunthu pu'rappattu askaaloan searnthaar. annakara makka'l mariyaathaika'l seythu, avarai ethirko'ndu azhaikkappoanaarka'l.

<87> earaa'lamaana porudka'laik ko'l'laiyadiththuk ko'ndu yoanaththaas thammaich searnthavarka'loadu yerusaleam thirumpinaar.

<88> aleksaanthar ivaika'laik kea'lvippattapoathu innum yoanaththaasai athika meanmaippaduththi,

<89> arasa kulaththin pirapukka'lukkuk kodukkum vazhakkam poal avarukkup ponsaradu anuppinaan. mealum, akkaaroanaiyum, athaich searntha oorka'laiyum avarukku urimai aakkinaan.

[1 makkapea 11]

<1> kadaloaraththin ma'na'rpoal ekipthu mannan padaika'laich searththu, thira'laana kappalka'laiyum kattinaan; aleksaantharin naattaik kapadamaayk kaippat'rith than naattoadu searkkath theadinaan.

<2> samaathaana vaarththaika'laich solli, seeriyaavi'rkuch sen'raan. nakara makka'l thangka'l nakarangka'lin kathavuka'laith thi'ranthu vaiththu avanukku ethir ko'ndu poanaarka'l. eanen'raal, avan than maamanaanapadiyaal, avanukku ethir ko'ndu poakumpadi aleksaanthar avarka'lukkuk katta'laiyittirunthaan.

<3> thoalemeayus nakaru'l pukuntha poathu, ovvoru nakarilum kaavalarai niyamiththaan.

<4> avan asoaththus nakarukku arukea vantha poathu, ko'luththappatta thaakoan aalayaththaiyum, asoaththus nakaraththaiyum, idippatta mat'ra idangka'laiyum, poomi meal kidantha pi'nangka'laiyum, sa'ndaiyil vizhunthavarka'lukku vazhiyil amaikkappatta kalla'raika'laiyum avanukkuk kaa'npiththaarka'l.

<5> avan manaththil po'raamai u'ndaakumpadi: ivaika'lai yoanaththaas thaan seythaan en'raarka'l. aanaal, mannan maunamaay irunthaan.

<6> yoanaththaas yoappeyukkuch si'rappudan vara, iruvarum santhiththanar. avvidaththileayea iravu thangkinaarka'l.

<7> eluyuththerus enum nathi varai avar aleksaanthar koodappoay vittuvittu, yerusaleam thirumpinaar.

<8> thoalemeayus kadaloaraththiliruntha sealeayoosiyaa varaiyiruntha nakarangka'laik kaippat'rik ko'ndu, aleksaantharukkuk keadu pala ninaiththaan.

<9> themeththiriyusidam thootharai anuppi, namakku'l udanpadikkai seythu ko'lvoam. aleksaantharidam irukkum en puthalviyai unakkuk kodukki'rean. nee un munnoar naattil aadchi seluththalaam.

<10> avanukku en puthalviyaik koduththathan poruttu varunthuki'rean. ennai avan kolai seyyath theadinathinaal thaan appadich seythean en'ru solli,

<11> thaan avanathu naattai virumpinapadiyaal, ippadiyaaka avanaik kut'ram saattinaan.

<12> than puthalviyai avanidaththinin'ru neekki, themeththiriyusukkuk koduththu vittaan; aleksaantharaiyum vittu vilakinaan. aathalaal, avan pakaiyum ve'liyaayit'ru.

<13> pi'raku thoalemeayus anthiyoakkiyaavil pukunthu, ekipthu, aasiyaa aakiya naaduka'lin irumudika'laiyum a'ninthu ko'ndaan.

<14> appozhuthu aleksaanthar silisiyaavil irunthaan. eanen'raal, avvidam irunthavarka'l kalakam seythu ko'ndirunthaarka'l.

<15> aleksaanthar kea'lvippattu avanai ethirththu vanthaan. thoalemeayusum than seanaika'ludan valimaiyoadu avanaith thaakkith thuraththiyadiththaan.

<16> uthavi theadumpadiyaaka aleksaanthar araapiya naadu oadinaan.

<17> tholemeayusin pukazh paraviyathu. araapiyath thalaivan saapthiyeal enpavan aleksaantharudaiya thalaiyai vettith thoalemeayusukku anuppinaan.

<18> moon'ru naadka'lukkup pi'raku thoalemeayus i'ranthaan; paa'laiyaththil irunthavarka'l kaiyaal koattaikku'l irunthavarka'lum maa'ndaarka'l.

<19> noot'ra'rupaththeazhaam aa'ndu themeththiriyus ariya'nai ea'rinaan.

<20> akkaalaththil yoanaththaas yerusaleamiliruntha koattaiyaip pidippatha'rku yootheayaavil irunthavarka'laith thiratti, athaith thaakkuvatha'rku ni'raiyap poarkkaruvika'laich seythaar.

<21> thangka'l inaththaaraiyea pakaiththiruntha theeyavar silar themeththiriyus mannanidam sen'ru, yoanaththaas koattaiyai mut'rukaiyittiruppathaaka a'riviththaarka'l.

<22> ithaik keattu avan koapam ko'ndu, udanea thoalemaayithu vanthu, koattaiyai mut'rukaiyidaamal viraivil thannai vanthu kaa'numpadi yoanaththaasukku ezhuthinaan.

<23> ithai a'rintha yoanaththaas, koattai mut'rukaiyai nadaththumpadi katta'laiyittaar; israayealil muthiyoaraiyum kurukka'laiyum thearnthu ko'ndu, thammai aapaththukkuk kaiya'liththaar.

<24> pon, ve'l'li, aadaika'l, innum pala parisuka'lai eduththukko'ndu thoalemaayithuvil iruntha themeththiriyus mannanidam sen'raar. avanathu thayavaip pet'raar.

<25> avar inaththaaril sila theeyavar avaraik kut'ram saattinaarka'l.

<26> aanaal, mannan thanakku munnirunthavarka'l seythava'n'nam avarukku mariyaathai kaatti, ellaarukkum munpaaka avarai meanmaippaduththinaan.

<27> thalaimaik kuruththuvaththaiyum, avarukkiruntha mat'rap pathavika'laiyum u'ruthippaduththi, avaraith than na'nparil muthalvaraay eat'ruk ko'ndaan.

<28> yootheayaavaiyum moon'ru maavattangka'laiyum samaariyaavaiyum, athaich searntha oorka'laiyum vari seluththuvathinin'ru vilakkumpadi yoanaththaas mannanai man'raadi, thaam munnoo'ru thaaleanthuka'l koduppathaayum vaakkuk koduththaar.

<29> mannan atha'rku isainthu, ivaika'laiyellaam pat'ri yoanaththaasukku ezhuthith thantha vithamaavathu:

<30> themeththiriyus mannar yoanaththaasukkum, yootha inaththaarukkum vaazhththuk koo'ruki'roam.

<31> ungka'laip pat'ri nam thanthai laastheanukku naam ezhuthiya kadithaththin nakal on'ru ungka'lukkum anuppinoam:

<32> themeththiriyus mannar, thanthai laastheanusukku vaazhththuk koo'ruki'roam.

<33> nam na'nparka'lum nammidam u'nmaiyu'l'lavarka'lumaana yootha kulaththaarukku, avarka'l nam meethu ko'ndirukkum pat'ruthalukkup pathilaaka avarka'lukku nanmai seyyath theermaaniththoam.

<34> aathalaal, yootheayaa muzhuvathaiyum, samaariyaavinin'ru pirikkappatta lithaa, raamaaththaan muthaliya moon'ru nakarangka'laiyum, avat'raich searntha oorka'laiyum, avarka'lin udaimaiyaaka u'ruthippaduththiyu'l'loam. munpu, mannar ivaika'lidamirunthu vaangki vantha varumaanaththaiyum, nilam, maram, ivaika'lilirunthu vantha varumaanaththaiyum, yerusaleamil paliyiduki'ravarka'ludaiya paraamarippukkaaka ea'rpaduththath theermaaniththoam.

<35> namakkuch searavea'ndiya paththiloru pakuthiyum thi'raiyum upputh theervaiyum, namakkuk ko'ndu vara vea'ndiya mudika'laiyum ithu muthal manniththoam.

<36> ivaiyellaam avarka'lukkuk koduththu viduki'roam. seytha ea'rpaaduka'l yaavum ithu muthal en'rum u'ruthiyaay irukkakkadavana.

<37> ikkatta'laiyinudaiya nakal on'ru eduththu, yoanaththaasukkuk koduththu, punitha malaiyil kaa'nakkoodiya idaththil athai vaikkach seyyavum.

<38> naadu amaithiyil iruppathaiyum, evarum thannai ethirkkaathiruppathaiyum themeththiriyus mannan ka'ndu, theevuka'lil thirattiya anniyarudaiya seanaiyaith thavira mat'ra seanaika'lukkellaam uththarava'liththu, ovvoruvanaiyum thanthan iruppidam anuppinaan. ivvitham seythathaal avan munnoarin seanaika'l yaavum avanukku ethiraakak ki'lampina.

<39> munnar aleksaanthar pakkam iruntha thiripoan enpavan themeththiriyus meethu seanaika'l mu'raiyiduvathaik ka'ndu aleksaantharin puthalvan anthiyoakkas enpavanai va'larththu vantha araapiya mannan emaalkuvealidam sen'ru,

<40> thanthaikkup pathilaay aadchiseyvatha'rku avanaith thannidam oppuvikkumpadi varunthik keattukko'ndaan; themeththiriyus seytha yaavaiyum, seanaika'lukku avanmeethu'l'la pakaiyaiyum sollik kaattinaan; palanaa'l avvidaththil thangkiyirunthaan.

<41> yerusaleam koattaiyilum, mat'rak koattaika'lilum irunthavarka'l israayealaith thunpu'ruththiyathaal, avarka'laith thuraththi vidumpadi themeththiriyus yoanaththaas aa'lanuppinaar.

<42> themeththiriyus yoanaththaasukku: unakkum un inaththaarukkum naan uthavuvathu ippozhuthu mattuman'ru, innum vaayppu kidaikkum poathu unnaiyum un inaththaaraiyum meanmaippaduththuvean.

<43> ippoathoa en seanaika'l yaavum poayvittapadiyaal un padaika'lai enakku uthaviyaaka anuppinaal nalam en'ru solliyanuppinaan.

<44> yoanaththaas moovaayiram padaiveerarai anthiyoakkiyaavukku anuppinaar. avarka'l mannanidam searavea, mannan avarka'l vanthathan poruttu makizhchchi ko'ndaan.

<45> nakaraththil iruntha iladchaththu irupathinaayiram pear mannanaik kolai seyyath theadinaarka'l.

<46> mannan ara'nmanaikku'l'lea oadi o'linthu ko'ndaan. nakaraththil irunthavarka'l veethika'lil nin'ru kon'ru avan meethu poar thoduththaarka'l.

<47> mannan yootharaith than uthavikku azhaiththaan. avarka'l avan uthavikkuch sen'ru nakaraththil sut'ri,

<48> an'ru iladcham pearaik kon'ru, nakaraik ko'luththi vittu, earaa'lamaana porudka'laik ko'l'laiyadiththu mannanaik kaappaat'rinaarka'l.

<49> yoothar thaangka'l ninaiththathellaam adainthaarka'len'ru nakaraththil irunthavarka'l ka'ndu, manam tha'larnthu mannanidam sen'ru:

<50> engka'lmeethu irakkam kaattum; yootharka'l engka'laiyum nakaraththaiyum azhikkaathirukkattum en'ru man'raadi,

<51> thangka'l poarkkaruvika'lai e'rinthu vittuch samaathaanam seythuko'ndaarka'l. yootharka'l arasan munpaakavum, avan naattil anaivarukkum munpaakavum, pearum pukazhum pet'ru, pa'rpala porudka'loadu yerusaleam thirumpinaarka'l.

<52> themeththiriyus than naattil aadchi purinthaan.

<53> naadum amaithiyaay irunthathu. aanaal, thaan sonna yaavat'raiyum ma'ruththu yoanaththaasai vittu neengki, avaraal thaan pet'ra nanmaika'lukku pathilnan'ri kaattaamal avarai mikavum thunpu'ruththinaan.

<54> ithan pi'raku thiripoan i'lam vayathinanaana anthiyoakkas enpavanaik koottik ko'ndu thirumpivara, avanum mudiya'ninthu arasaa'lath thodangkinaan.

<55> themeththiriyus anuppiya seanaika'lellaam anthiyoakkas enpavanoadu searnthu, avanai ethirkkavea avan thoalviyadainthu oadinaan.

<56> thiripoan yaanaika'laiyum pidiththu anthiyoakkiyaavaik kaippat'rinaan.

<57> i'laignan anthiyoakkas yoanaththaasukku: nee mannarudaiya na'nparil oruvanaay irukkumpadiyaaka unnaith thalaimaikkuruvaaka ea'rpaduththi, naanku nakarka'lukkuth thalaivanaaka niyamiththoam en'ru ezhuthi, avar upayoakaththukkaakap po'rpaaththirangka'lai anuppi,

<58> po'rpaaththiraththil arunthavum, arasavudai a'niyavum, po'rsaradu a'ninthuko'l'lavum athikaarama'liththaan.

<59> avar sakoatharan seemoanaith theer ellaiyinin'ru ekipthu ellaika'l varai thalaivanaaka niyamiththaan.

<60> yoanaththaas pu'rappattu, aat'rukku appu'ramirukkum nakarangka'lukkuch sen'raar. seeriyaa padaika'l yaavum avarathu uthavikku vanthana. avar askaloan nakaram searavea, ellaarum mikka mariyaathaiyoadu avarai ethirko'ndu azhaiththaarka'l.

<61> avar avvidamirunthu kaasaavukkup poanaar. kaasaavil irunthavarka'l kathavuka'lai adaiththuk ko'ndu u'l'lea irunthaarka'l. avar athai mut'rukaiyittu, sut'rilumiruntha oorka'laik ko'luththik ko'l'laiyadiththaar.

<62> kaasaa nakaraththaar keattuk ko'ndatha'rku avar isainthaar; avarka'lin makka'laip pi'naiyaa'lika'laaka oppukko'ndu, avarka'lai yerusaleamukku anuppinaar; thamasku nakar varaiyilumu'l'la naattaik kadanthaar.

<63> themeththiriyusin padaiththalaivarka'l thammai ethirththuth thaduppatha'rkaakak kalileayaavilu'l'la kaatheas nakaraththil perumpadaiyoadu koodiyiruppathai yoanaththaas kea'lvippattu, avarka'lai ethirththup poanaar;

<64> tham sakoatharan seemoanai naattileayea vittu vittup poanaar.

<65> seemoan pethsooraavaith thaakki, palanaa'l ethirththup poarseythu, athil irunthavarka'lai ve'liyea poakavidaamal adaiththu vaiththirunthaan.

<66> avarka'l avanoadu samaathaanam seythu ko'l'lumpadi keattaarka'l. avan avarka'l keattapadiyea isainthu, avarka'lai avvidaththilirunthu akat'ri nakaraiyum pidiththu, athil kaaval vaiththaan.

<67> yoanaththaas tham padaika'loadu keneasaar kadaloaram vanthu, pozhuthu vidiyumun asoar samave'liyil kaaththirunthaar.

<68> anniyar padai samave'liyil avarai ethirththu vanthu, malaika'lil pathungkiyirunthathu. avar avarka'lai ethirththuppoanaar.

<69> pathungkiyirunthavarka'l ezhunthu poar seythaarka'l.

<70> yoanaththaasudan irunthavarka'l ellaarum oadinaarka'l; padaiththalaivarka'laana apsaloamin puthalvan maththaththiyaasum, kaalpi puthalvan yoothaasum thavira vea'ru oruvarum illai.

<71> yoanaththaas tham aadaika'laik kizhiththuk ko'ndu ma'n'naith tham thalai meal poattuk kadavu'lai man'raadinaar.

<72> poar seythavarka'lai ethirththup poay, avarka'lai mu'riyadiththu vet'riyadainthaar.

<73> avaridamirunthu oadinavarka'l ithaikka'ndu, thirumpi vanthu, kaatheasil pakaivar paa'laiyam varaiyilum avarka'laith thuraththip pinthodarnthu avvidam searnthaarka'l.

<74> an'ru pakaivaril moovaayiram pear maa'ndaarka'l. yoanaththaasum yerusaleam thirumpinaar.

[1 makkapea 12]

<1> kaalam thamakku eat'rathaaka iruppathaik ka'nda yoanaththaas silaraith thearnthu ko'ndu, uroamaiyaroadu udanpadikkaiyai u'ruthippaduththavum puthupikkavum avarka'lai uroamaikku anuppinaar.

<2> avvaa'rea spaarththiyarukkum mat'ra idangka'lukkum kadithangka'l anuppinaar.

<3> avarka'l uroamaikkuch sen'ru, sangkaththil nuzhainthu: "thalaimaikkuru yoanaththaasum yootha kulaththaarum ungka'loadu munpoala nadpum samaathaana udanpadikkaiyum seyyumpadiyaaka engka'lai anuppinaar" en'ru sonnaarka'l.

<4> yootharka'l samaathaanamaayth thangka'l naaduseara uthavumpadiyaaka anthathantha idangka'lukku ezhuthappattiruntha kadithangka'lai uroamaiyar avarka'lidam koduththaarka'l.

<5> spaaththiyarukku yoanaththaas ezhuthina kadithamaavathu:

<6> thalaimaikkuruvaana yoanaththaasum, mooththoarum kurukka'lum, yootha kulaththaich searntha mat'ravarka'lum sakoathararaana spaarththiyarukku vaazhththuk koo'ruki'roam.

<7> mun ungka'l naattai aa'ndu vantha aariyus enpavaraal, neengka'l engka'l sakoathararka'len'ru engka'l thalaimaikkuruvaana oaniyaasukku ezhuthiyanuppappattirunthathu. iththudan anuppiyirukkum kadithaththaik ko'ndu ithai neengka'l a'rinthuko'l'lalaam.

<8> ungka'laal anuppappatta manithanai oaniyaas mariyaathaiyoadu eat'rukko'ndaar; nadpaiyum udanpadikkaikaiyum pat'ri ezhuthiyiruntha kadithaththaiyum oppukko'ndaar.

<9> engka'l kaika'lilirukkum ma'rainoolka'linin'ru naangka'l aa'ruthaladaivathanaal engka'lukku ivaiyon'rum theavaiyillaathiruppinum,

<10> ungka'lidamirunthu pirinthu poakaathapadikku ungka'l u'ravaiyum nadpaiyum puthuppikka vea'ndi ungka'lidam anuppinoam. eanen'raal, ungka'lidamirunthu seythi kea'lvippattup palanaa'laayit'ru.

<11> naangka'loa engka'l thirunaadka'lilum, mat'ra nalla naadka'lilum seluththum palika'lil idaividaamal ungka'lai ninaippathumallaamal, mat'rach sadangkuka'lilum sakoathararai ninaivu koorki'roam.

<12> ungka'l pukazh ka'ndu naangka'l makizhchchi adaiki'roam.

<13> engka'laip pa'rpala thunpangka'l soozhnthu ko'ndirunthana; pala poarka'l nadanthana. engka'laich sut'rilumirukkum mannavarka'l engka'lai ethirththuch sa'ndai seythaarka'l.

<14> inthap poarka'lil ungka'lukkaavathu, innum pi'ra thoazharka'l, na'nparka'lukkaavathu thontharavu kodukka engka'lukku viruppam irunthathillai.

<15> kadavu'ludaiya uthavi engka'lukku irunthamaiyaal, avar engka'laik kaappaat'rinaar. engka'l pakaivarka'l thaazhththappattaarka'l.

<16> aathalaal, anthiyoakkas puthalvan numeaniyusaiyum, yaasoan puthalvan anthippaaththaraiyum uroamaiyaroadu munniruntha nadpaiyum samaathaanaththaiyum puthuppikka avarka'lidam anuppiyirukki'roam.

<17> namathu ot'rumaiyaip puthuppikkumpadiyaana kadithaththaiyum avarka'l ungka'lidam koduppaarka'l.

<18> naangka'l ezhuthiyatha'rkup pathil ezhuthumpadi keattukko'lki'roam.

<19> oaniyaasukku anuppappattiruntha kadithamaavathu:

<20> spaarththiyar mannar aariyus, thalaimaikkuru oaniyaasukku vaazhththuka'l anuppuki'roam..

<21> spaarththiyarum yootharum sakoathararen'rum, aapirakaamin makka'l en'rum noolka'lil kaa'nappaduki'rathu.

<22> naam athanai a'rinthiruppathai munnittu, neengka'l samaathaanaththaip pat'ri ezhuthinaal nalamaayirukkum.

<23> naam ungka'lukku ezhuthuvathu ennaven'raal, nam manthaika'lum, namakkuch sonthamaana yaavum ungka'ludaiyanavaakavum, ungka'lukkuch sonthamaana yaavum nammudaiyanavaakavum irukkattum. ithai ungka'lukku a'rivikki'roam enpathaam.

<24> appozhuthu themeththiriyusin padaiththalaivarka'l munniruntha seanaika'lai vida athikamaana seanaika'loadu thannai ethirththuch sa'ndai poada vanthiruppathaaka yoanaththaas kea'lvippattaar.

<25> yerusaleamai vittup pu'rappattu, amaatheeththar naattil avarka'lai ethirththuch sen'raar. eanen'raal, thammudaiya naatti'rku'l nuzhaiyumpadi avar kaaththirukkavillai.

<26> avarka'l paa'laiyaththukku ot'rarka'lai anuppinaar. iravil avaraith thaakka e'n'niyirukki'raarka'len'ru avarka'l avarukku a'riviththaarka'l.

<27> pozhuthu i'rangkiya poathu, thammudaiyavarka'l vizhiththu iravu muzhuvathum padaikkaruvika'loadu thayaaraay irukkumpadi katta'laiyittu, tham paa'laiyaththaich sut'rilum kaavalarai niyamiththaar.

<28> yoanaththaas tham seanaika'loadu sa'ndaikku aayaththamaay irukki'raaren'ru pakaivar kea'lvippattup payanthu, manakkalakkamut'ru, thaangka'l paa'laiyam i'rangkiyiruntha idaththil neruppu moottivittu oattam pidiththaarka'l.

<29> yoanaththaasum avar padaika'lum pozhuthu vidiyumattum athai a'rinthaarka'lillai. appoathu thaan neruppu ve'lichchaththaik ka'ndaarka'l.

<30> yoanaththaas avarka'laip pinthodarnthum, avarka'laip pidikka mudiyavillai. eanen'raal, avarka'l eleayuththearus nathiyai ea'rkanavea kadanthu vittaarka'l.

<31> sapaatheayar ennappatta araapiyaridam yoanaththaas sen'ru, avarka'lai ven'ru, avarka'l porudka'laik ko'l'laiyadiththaar.

<32> pin avvidam vittuth thamasku vanthu, annaadengkum sen'raar.

<33> seemoan pu'rappattu askaaloanukkum athaiyaduththa koattaika'lukkum vanthaan; yoappaavaith thaakki, athaik kaippat'rinaan.

<34> eanen'raal, themeththiriyus padaika'lukku uthaviseyya avarka'l manam ko'ndirunthaarka'len'ru kea'lvippattirunthaan; athaik kaappatha'rkuk kaavalarai ea'rpaduththinaan.

<35> yoanaththaas thirumpi vanthu, makka'lin mooththoaraik kootti, yootheayaavil koattaika'l kattumpadiyum,

<36> yerusaleamil mathilka'l amaikkumpadiyum, koattaikkum nakaraththukkum maththiyil uyarntha mathil ezhuppi, athai nakaraththinin'ru piriththuth thaniyaakki, yaathon'rum vaangkavum vi'rkavum koodaatha nilaiyil vaikkumpadiyum theermaaniththaar.

<37> nakaraththaik kattumpadiyaaka ellaarum koodinar. kizhakkil aat'roaramaay iruntha suvar vizhunthu poayirunthamaiyaal, avar athaik katti ezhuppinaar. athu kaaptheaththaa en'ru azhaikkappattathu.

<38> seemoan seppealaavil, athiyathaa nakaraik katti, valuppaduththik kathavuka'lum poottuka'lum poattaan.

<39> thiripoan enpavan aasiyaavai aa'lavum mudipunaiyavum, mannan anthiyoakkas enpavanaik kollavum e'n'nam ko'ndiruntha poathu,

<40> yoanaththaas thannaith thaduththuth thannudan ethirththuch sa'ndai seyvaaren'ru payanthu, avaraip pidiththuk kollumpadi theadinaan; aathalaal, pethsaanukkup pu'rappattuch sen'raan.

<41> yoanaththaas naa'rpathinaayiram padai veeraroadu avanai ethirththu ko'ndu poay pethsaan searnthaar.

<42> thannai ethirppatha'rkup perumpadaiyoadu yoanaththaas vanthiruppathaith thiripoan ka'ndu payanthu,

<43> avarai mikuntha mariyaathaiyoadu varaveat'ru, than na'nparidaththil avaraip pukazhnthu peasi, avarukkup parisa'liththaan; thanakkuk keezhppadivathu poalavea avarukkum keezhppadiya vea'ndumen'ru than padaika'lukku uththaravittaan.

<44> mealum, yoanaththaasai noakki: namakku'l sa'ndai illaathapoathu makka'laith thollaippaduththuvaanean?

<45> aathalaal, avarka'lai avarka'l veeduka'lukku anuppi vittu, unnudan irukkach silapearai mattum thearnthu ko'ndu ennoadu thoalemaayithu nakaram vaa. athaiyum, mat'rak koattaika'laiyum, padaika'laiyum, aluval aat'rum thalaivarka'l anaivaraiyum unnidam oppuviththu vittu naan thirumpip poavean; atha'rkaakavea naan vanthean en'ru koo'rinaan.

<46> yoanaththaas avanai nampi, avan so'rpadi seythu padaika'lai anuppi vittaar. avarka'loa yootheayaa naadu sen'raarka'l.

<47> avar thammoadu moovaayiram veerarka'lai vaiththuk ko'ndu, ivarka'lil eeraayiram veerarka'laik kalileayaavukkuth thirumpip poakach sonnaar; egnchiyiruntha aayiram veerarka'loa avarudan sen'raarka'l.

<48> yoanaththaas thoalemaayithu nakarukku'l nuzhaintha poathu annakaraththaar kathavuka'lai adaiththu vittaarka'l; avaraip pidiththuk ko'ndaarka'l; avarudan vanthavarka'l ellaaraiyum vaa'lukku iraiyaakkinaarka'l.

<49> athuvumin'ri, yoanaththaasudaiya na'nparellaaraiyum kolvatha'rkup padaika'laiyum kuthirai veeraraiyum kalileayaavukkum periya samave'likkum thiripoan anuppinaan.

<50> yoanaththaasum avarudan irunthavarka'lum pidipattu maa'ndaarka'len'ru avarka'l a'rinthu, thangka'lukkuth thaangka'lea thu'nivu oottik ko'ndu, sa'ndaikkuth thayaaraay vanthaarka'l.

<51> thodarnthu vanthavarka'loa ivarka'l thangka'l uyiraik kodukkath thu'ninthiruppathaik ka'ndu, thirumpip poay vittaarka'l.

<52> pi'raku ivarka'l amaithiyaay yootheayaa naadu thirumpich sen'raarka'l; yoanaththaasukkaakavum avarudan maa'ndavarka'lukkaakavum perithum thukkam ko'ndaadinaarka'l. israayealum azhuthu pulampiyathu.

<53> ivarka'laich sut'rilumu'l'la inaththaar ivarka'lai azhiththozhikkath theadinaarka'l.

<54> eanen'raal, ivarka'lai nadaththuki'ravanum ivarka'lukku uthavi seyki'ravanum illai. aathalaal, ippoathu ivarka'ludan naam sa'ndai seythu, ivarka'lai ozhiththu, manitha varalaat'ril ivarka'l peyarea at'rup poakumpadi seythaal nalam en'ru thangka'lukku'l koo'rikko'ndaarka'l.

[1 makkapea 13]

<1> yootheayaa naadu vanthu athai azhiththozhikkumpadiyaakath thiripoan enpavan thira'laana seanaika'laich searththirukki'raan en'ru seemoan kea'lvippattaar.

<2> makka'l payanthu nadukkamut'riruppathaik ka'ndu avar yerusaleam sen'ru makka'lai on'raakach searththu,

<3> avarka'lukku avar ookkama'likkum vaarththaika'laich sonnaar: naanum en sakoathararum en kudumpaththaarum nam katta'laika'lukkaakavum kadavu'l aalayaththukkaakavum eththanai poarka'l purinthoamen'rum, evvakaith thollaika'lil akappattirunthoamen'rum neengka'l a'rinthirukki'reerka'l.

<4> ivat'rai munnittan'roa israayealukkaaka en sakoathararellaarum maa'ndaarka'l; naan mattum egnchiyirukki'rean.

<5> thunpa kaalaththil naan en uyirai oru poathum kaappaat'rap poavathillai. en sakoathararai vida naan meampattavan alla.

<6> aathalaal, en inaththaarum, kadavu'lin aalayamum, nam pi'l'laika'lum, manaiviyarum (patta thunpangka'lukkaakap) pazhivaangkuvean. eanen'raal, pu'ravinaththaar ellaarum nammeethu'l'la pakaiyinaal nammai azhiththozhikkak koodiyirukki'raarka'l.

<7> ivat'raik keattathum makka'lukkuth thu'nivu u'ndaayit'ru.

<8> ellaarum uraththa kuralil: um sakoathararaakiya yoothaasukkum yoanaththaasukkum pathilaaka neerea engka'l padaith thalaivaraay irukki'reer.

<9> neer engka'l poarka'lai nadaththum; neer katta'laiyiduvathaiyellaam naangka'l seyvoam en'raarka'l.

<10> appoathu avar ellaach seanaika'laiyum on'ru searththu, yerusaleam sut'ru mathilka'lai viraivilea kattinaar.

<11> apsaloam puthalvan yoanaththaasaiyum, avanudan puthiya seanaika'laiyum yoappaavukku anuppinaar. avan athilirunthavarka'lai ve'liyea thuraththi vittu avvidaththil thangkiyirunthaan.

<12> thiripoan thoalemaayithai vittu, kaavalil iruntha yoanaththaasaiyum thannudan azhaiththuk ko'ndu, thira'laana seanaika'loadu yootheayaa naadu varap pu'rappattaan.

<13> seemoan samave'likku ethiril aththus oaramaayp paa'laiyam i'rangkinaar.

<14> seemoan tham sakoatharar yoanaththaasukkup pathilaakap padaiyeduththu vanthirukki'raaren'rum, thannudan poar seyyap poaki'raaren'rum thiripoan a'rinthu, avaridam thoothuvarai anuppi:

<15> um sakoatharar yoanaththaas seythu vantha kaariyangka'lai munnittu, arasarukkuk kodukka vea'ndiya varikkaaka avarai naangka'l engka'lidam ni'ruththi vaiththirukki'roam.

<16> aathalaal, ippoathu avar oadi vidaathapadikkup pi'naiyaaka neer noo'ru ve'l'lik kaasuka'laiyum, avarudaiya iru puthalvaraiyum anuppinaal, avarai viduvikki'roam en'ru sonnaan.

<17> avan kapadamaayp peasuki'raanen'ru seemoan a'rinthirunthum, israayeal makka'lin koapaththukkum pakaikkum thaam aa'laakaathapadi pa'naththaiyum pi'l'laika'laiyum oppuvikkumpadi katta'laiyittaar.

<18> avarka'l: pa'naththaiyum pi'l'laika'laiyum anuppaathathaal thaanea yoanaththaas madinthaar en'ru solvaarka'len'ru e'n'ni,

<19> pi'l'laika'laiyum noo'ru ve'l'lik kaasuka'laiyum anuppinaar. thiripoanoa thaan solliyathai mee'ri, yoanaththaasai anuppavillai.

<20> athan pi'raku, thiripoan naattai azhippatha'rku atha'rku'l pukunthaan; athoarukkup poakum vazhiyaaych sen'raan. avan sen'ra vidamellaam seemoanum tham seanaika'loadu sen'raar.

<21> koattaikku'l irunthavarka'l, thiripoan viraivaayp paalaivanam vazhiyaay vanthu thangka'lukku u'navup porudka'lai anuppumpadiyaaka avanidam thoothuvarka'lai anuppinaarka'l.

<22> an'ru iravea poakumpadiyaakath thiripoan than kuthirai veeraraith thayaaraakkinaan. aanaal, pani mikuthiyaaka irunthapadiyaal avan kalaaththukkup poakavillai.

<23> paaskaamaa arukea vanthapoathu, avan yoanaththaasaiyum avarudaiya pi'l'laika'laiyum avvidaththil kon'raan.

<24> pi'raku thiripoan than sontha naadu searnthaan.

<25> seemoan aadka'lai anuppith tham sakoatharar yoanaththaasin elumpuka'lai eduththu varach seythu, avat'raith tham munnoarin nakaramaakiya moathinil adakkam seythaar.

<26> israayealar ellaarum perunthukkam ko'ndaadinaarka'l; avarukkaakap palanaa'l pulampinaarka'l.

<27> seemoan tham thanthaiyinudaiyavum sakoathararudaiyavum kalla'raiyin meal kattadam on'ru ezhuppi, munnum pinnum salavaik ka'rka'l pathiththaar.

<28> thanthaikkum thaaykkum naanku sakoathararka'lukkum on'rukku mun on'raaka eazhu koapurangka'lai ezhuppinaar.

<29> ivaika'laich sut'rilum uyarntha thoo'nka'lai ezhuppi, aththoo'nka'lin meal avarka'l ninaivaaka poark karuvika'laiyum vaiththaar. kada'rpaya'nam seyyum yaavarum kaa'numpadi poarkkaruvika'lukku arukea ka'rka'lil vettappatta kappalka'laiyum amaiththaar.

<30> moathin nakaril innaa'l varai irukkum kalla'rai athuvea.

<31> thiripoan i'lam vayathinanaana arasan anthiyoakkas enpavanoadu paya'nam seyyumpoathu kapadamaay avanaik kon'ru,

<32> avanukkup pathilaay arasaa'ndu, aasiyaavil mudipunainthu, naaduka'lil thollaika'l pala vi'laiviththaan.

<33> seemoan yootheayaavil koattaika'laik katti, uyarntha koapurangka'laalum akan'ra suvarka'laalum kathavuka'laalum poottuka'laalum valuppaduththinaar; koattaikku'l u'navu vakaika'laiyum searththu vaiththaar.

<34> thi'rai seluththuvathinin'ru tham naattai viduvikkumpadi keadka vea'ndi, seemoan silaraith thearntheduththu avarka'laith themeththiriyusidam anuppinaar. eanen'raal, thiripoan seyvathellaam ko'l'laiyadikkum seyaleayaakum.

<35> themeththiriyus mannan avarka'lukku ma'rumozhiyaaka:

<36> themeththiriyus mannar thalaimaikkuruvum, mannarka'l na'nparumaana seemoanukkum, mooththoarukkum, yootha inaththaarukkum vaazhththuk koo'ruki'roam.

<37> neengka'l anuppiya ponmudiyum, kuruththoalaiyum pet'ruk ko'ndoam. ungka'ludan u'ruthiyaana samaathaana udanpadikkai seythu ko'l'lavum, ungka'lukku naam anuppiya nan kodaika'laik kodukka mannaraal ea'rpaduththappatta thalaivarka'lukku ezhuthavum aayaththamaayirukki'roam.

<38> ungka'laip po'ruththa mattil, naam seythu'l'la ea'rpaaduka'l yaavum u'ruthiyaay irukkattum, neengka'l kattiya koattaika'lai ungka'lukkuch so'rthamaaka vittu viduki'roam.

<39> innaa'l varai neengka'l seythu'l'la kut'rangka'laiyum theemaika'laiyum mannikki'roam. neengka'l kodukka vea'ndiya mudiyaiyum keadkaamal vittu viduki'roam. innum yerusaleaminin'ru namakkuch seara vea'ndiya vari eatheanum u'ndaanaal, athaiyum mannikki'roam.

<40> ungka'lil yaareanum nammudaiya padaika'lil searvatha'rkuth thakuthiyudaiyavaraayirunthaal, avarka'l searththuk ko'l'lappaduvar. nammidaiyea samaathaanam nilavattum en'ru ezhuthinaan.

<41> noot'rezhupathaam aa'ndu israayeal makka'l pu'ravinaththaarin adimaith tha'laiyinin'ru neengkinaarka'l.

<42> athu muthal israayeal makka'l palakaika'lilum pothuppuththakangka'lilum, thalaimaikkuruvum si'rantha padaiththalaivarum yootha pirapuvumaana seemoan aadchi seluththina muthal aa'ndu en'ru ezhuthath thodangkinaarka'l.

<43> annaadka'lil seemoan kaasaa nakaraththai mut'rukaiyittu, padaika'laal athaich soozhnthuko'ndu, poarppo'rika'laich seyviththu, nakaraich sut'riva'laiththu, koapuramon'raith thaakki nakaraip pidiththuk ko'ndaar.

<44> poarppo'riyinu'l irunthavarka'l thideeren'ru nakarinu'l nuzhaiya nakaril periya paraparappu u'ndaayit'ru.

<45> nakaril irunthavarka'l thangka'l manaivi makka'loadu mathil meal ea'ri, thangka'l aadaika'laik kizhiththuk ko'ndu, thangka'loadu samaathaanam seyyumpadi seemoanaik keattukko'ndaarka'l:

<46> naangka'l seytha theemaika'lukku engka'laith tha'ndiyaamal, engka'l meethu irakkam vaiyum en'ru man'raadinaarka'l.

<47> seemoanum manam irangki, avarka'loadu nakarukku ve'liyea thuraththi vittu, silaika'l vaiththiruntha veeduka'laith thooymaippaduththi mudintha pinpu, aa'ndavarukkup pukazhchchiyaaka innisaika'l paadik ko'ndu nakarukku'l pukunthaar.

<48> athanin'ru ellaath theettuka'laiyum neekki, ma'raikkatta'lai ozhungkuka'lai anusarikkach seyya silarai ea'rpaduththinaar. nakaraththi'rku ara'n amaiththu athaith tham u'raividamaakkik ko'ndaar.

<49> yerusaleam koattaikku'l irunthavarka'l ve'liyea varavum, naattukku'l pukavum, vaangkavum vi'rkavum thadaiseyyap pattirunthanar. aathalaal, avarka'l pasiyinaal varunthinaarka'l. avarka'lil palar pagnchaththaal maa'ndaarka'l.

<50> thangka'lai vittu vidumpadi avarka'l seemoanai man'raadinaarka'l. avarum avvaa'rea seythaar; avarka'lai avvidaththinin'ru thuraththi vittu, koattaiyaith theettuka'linin'rum thooymaippaduththinaar.

<51> noot'rezhupaththoaraam aa'ndu ira'ndaam maatham irupaththu moon'raam naa'l israayealin perum pakaivan ozhinthamaiyaal, nan'rip pukazhchchiyaakak kuruththoalaika'laip pidiththuk ko'ndu, vee'nai muthaliya isaikkaruvika'l muzhangka, innisai vaazhththuka'l paadikko'ndu koattaikku'l pukunthaarka'l.

<52> innaa'l aa'ndu thoa'rum makizhchchiyaayk ko'ndaadappada vea'ndumen'ru avar katta'laiyittaar.

<53> koattaikku arukil iruntha aalayaththin malaiyai valuppaduththi, athil avarum avarudan irunthavarka'lum vaazhalaayinar.

<54> tham puthalvan aru'lappan poaril veeram ni'rainthavanen'ru seemoan ka'ndu, avanaip padaika'lukkellaam thalaivanaaka niyamiththaar. avan kaasaavil vaazhnthaan.

[1 makkapea 14]

<1> thiripoanai ethirththuch sa'ndai seyvatha'rku uthavi keadkumpadiyaaka, noot'rezhupaththira'ndaam aa'ndu themeththiriyus than padaika'laik koottikko'ndu meathiyaa naadu sen'raan.

<2> themeththiriyus than ellaika'lukku'l nuzhainthaanen'ru paaraseekam, meathiyaa naaduka'lin arasanaana aarsaases kea'lvippattu, avanai uyiroadu pidiththuth thannidam ko'nduvaruvatha'rkaakath than padaiththalaivaril oruvanai anuppinaan.

<3> avan themeththiriyusin padaiyai noakkich sen'ru, athai mu'riyadiththu, avanaip pidiththu, aarsaases arasanidam koottich sen'ru si'raippaduththinaan.

<4> seemoanudaiya aadchiyil yootheayaa naadu amaithiyaay irunthathu. avar tham inaththaarukku nanmai seythuvanthaar. avarka'l ennaa'lum avarathu aadchiththi'ranilum pukazhilum makizhnthirunthanar.

<5> yoappaavaith thu'raimukap pattinamaakak ko'ndu, athanin'ru theevuka'lukkuch sen'rathu, avar seytha pukazhukkuriya seyalka'lil on'ru.

<6> tham naattin ellaika'lai virivaakki, naadu muzhuvathaiyum avar keezhppaduththinaar.

<7> palaraich si'raippaduththi, kaasaaraavaiyum pethsooraavaiyum koattaiyaiyum tham vayappaduththinaar. avaika'liliruntha ozhukkak keaduka'lai neekkinaar. avarai ethirththavarka'l oruvarum illai.

<8> ovvoruvanum samaathaanaththil than than nilaththaip payirittu vanthaan. yootheayaa naattil nalla vi'laichchal u'ndaayit'ru. naattilu'l'la marangka'lum kanika'laik koduththana.

<9> muthiyoar ellaarum pothuvidangka'lil amarnthu, nilaththin sezhumaiyaip pat'rip peasinaarka'l. i'laignaroa poarudaika'laiyum poar a'nika'laiyum a'ninthaarka'l.

<10> nakarangka'lil u'navup porudka'laich seakariththu vaiththu, avat'rai (nakarangka'lai) avar aayuthak kidangkuka'laakavum ea'rpaduththinaar. paarengkum avar pukazh paraviyathu.

<11> avar naattil amaithiyai nilainaattinaar.

<12> israayeal perithum makizhnthirunthathu. ellaarum thaththam kodimunthirith thoattangka'lilum aththimarath thoappuka'lilum amarnthirunthaarka'l. avarka'lukku achcham varuvippavar evarum illai.

<13> appozhuthu arasarka'l avarka'lukku agnchi irunthanar.

<14> avar eazhaika'laip paathukaaththu, katta'laika'lai anusarikkumpadi seythu, ellaa akkiramangka'laiyum theemaika'laiyum akat'rinaar.

<15> punitha idaththai alangkariththu aalayaththin paaththirangka'lai athikamaaych seakariththu vaiththaar.

<16> yoanaththaas i'ranthu poanaaren'ru uroamaiyilum spaarththaavilum kea'lviyut'ru, avarka'l mikka thuyaram adainthaarka'l.

<17> avarukkup pathilaaka avar sakoatharar seemoan thalaimaikkuruvaakath therinthuko'l'lappattaaren'rum, naadu muzhumaiyum, nakarangka'l yaavaiyum tham aadchikku udpaduththinaar en'rum kea'lvippatta poathu,

<18> avarudaiya sakoathararkaa'lakiya yoothaasoadum yoanaththaasoadum thaangka'l seythiruntha samaathaana udanpadikkaiyaiyum nadpaiyum puthupikkumpadi piththa'laiththakaduka'lil avarukku ezhuthinaarka'l.

<19> yerusaleam aalayaththukku munpaaka avai vaasikkappattana.

<20> spaarththiyar ezhuthiyathu; spaarththiya pirapukka'lum nakarangka'lum thalaimaikkuru seemoanukkum mooththoarukkum kurukka'lukkum, mat'ra yootha makka'lumaakiya sakoathararka'lukkum vaazhththuka'l.

<21> engka'lidam anuppappatta thootharka'l ungka'l makimai, perumai, makizhchchika'laip pat'ri engka'lukku a'riviththaarka'l. naangka'lum avarka'l varukaiyinaal makizhchchi adainthoam.

<22> avarka'l engka'l makka'l sapaiyil solliya yaavaiyum naangka'l ezhuthik ko'ndoam. athaavathu: anthiyoakkas puthalvan numeaniyusum, yaasoan puthalvan anthippaaththarum yootharudaiya thootharka'laaka munseythiruntha udanpadikkaiyaip puthuppiththuk ko'lvatha'rkaaka vanthaarka'l.

<23> avarka'lai mariyaathaiyaay eat'rukko'lvatha'rkum, spaarththiyarudaiya ninaivaaka makka'l sapaiyin noo'rka'lil ezhuthi vaippatha'rkum makka'l viruppam ko'ndaarka'l. ithan nakal on'raith thalaimaik kuruvaakiya seemoanukku anuppi irukki'roam.

<24> ithan pi'raku seemoan uroamaiyaroadu udanpadikkai seyya numeaniyusai aayiram kaasu ni'raiyu'l'la oru periya po'r keadayaththoadu uroamaikku anuppinaar.

<25> uroamai makka'l ithaik kea'lvippatta poathu: seemoanukkum avar puthalvarka'lukkum naangka'l evvitham nan'ri seluththap poaki'roam?

<26> eanen'raal, avar tham sakoathararai munniruntha nilaiyil u'ruthippaduththinaar; israayealin pakaivarka'lai mu'riyadiththaar; athan suthanthiraththai nilainaattinaar en'ru koo'rinaarka'l. enavea, avarka'l athanaip piththa'laith thakaduka'lil ezhuthi, seeyoan malaiyil kaa'nakkoodiya idaththil vaiththaarka'l.

<27> ezhuthappattirunthathu ennaven'raal: noot'rezhupaththira'ndaam aa'ndu elul maatham pathinettaam naa'l- seemoan thalaimaikkuruvaana moon'raam aa'ndu- asaraamelil,

<28> kurukka'lum makka'lum, kula pirapukka'lum, naattin mooththoarum koodiya periya sapaiyil a'rivikkappattathu ennaven'raal: namathu naattil pa'rpala poarka'l nadanthana.

<29> yaarip koaththiraththil maththaththiyaas puthalvar seemoanum, avar sakoathararum thaangka'lea aapaththukkuth thu'ninthu, thangka'l kadavu'l aalayaththaiyum katta'laiyaiyum kaappatha'rkuth thangka'l pakaivarai ethirththu, thangka'l inaththaaraip perithum maadchippaduththinaarka'l.

<30> yoanaththaas tham inaththaaraik kootti, thaam thalaimaikkuruvaaki, avarka'l meethu aadchi seluththi vanthaar.

<31> pakaivarka'l avarka'laik keezhppaduththavum, avarka'l aalayaththaik kaikko'l'lavum muyan'raarka'l.

<32> appoathu seemoan avarka'lai ethirththuth tham inaththaarukkaakach sa'ndai seythu earaa'lamaana pa'nam selavazhiththu, tham inaththaaril veeramu'l'lavarka'lukkup poarkkaruvika'laich seakariththuk koduththu, avarka'lukkuch sampa'lamum vazhangkinaar.

<33> yootheayaa nakarangka'laiyum, mun pakaivarka'lin poark karuvika'l vaikkappattiruntha yootheayaa naattin ellaiyilu'l'la pethsooraa nakaraththaiyum valuppaduththi, avvidaththil yootha veeraraik kaavalaaka vaiththaar.

<34> kadaloaraththil iruntha yoappaavaiyum, mun pakaivarka'l vaazhnthu vantha asoaththus ellaika'lilu'l'la kaasaaraavaiyum valuppaduththi, avvidangka'lilum yootharaik kaaval vaiththaar. avarka'lukkuth theavaiyaanathellaam koduththaar.

<35> makka'l seemoan seythavaika'laiyum, tham inaththaarukku avar seyya e'n'niyiruntha makimaiyaiyum, ka'ndu, ivaiyellaam avaraal u'ndaanathaip pat'riyum, avarukkuth tham inaththaar meethu'l'la neethi, visuvaasaththaip pat'riyum, avar ellaa vakaiyilum tham makka'lai meanmaippaduththath theadiyathaip pat'riyum ku'riththu avaraith thangka'l thalaivaraakavum, kurukka'l thalaivaraakavum ea'rpaduththinaarka'l.

<36> annaadka'lil avar aadchiyin keezh ellaam kaikoodiyathu. eanaiya makka'l annaattinin'ru thuraththappattaarka'l. yerusaleamil thaaveethin nakarilum koattaiyilum irunthu ko'ndu, kadavu'l aalayaththaich sut'rilumirunthavaika'laith theettuppaduththik ka'langkam u'ndaakiyavarka'lum thuraththappattaarka'l.

<37> naattinudaiyavum nakarinudaiyavum kaavalukku yootha veerarai ea'rpaduththi, yerusaleamin mathilka'lai avar uyarththinaar.

<38> themeththiriyus mannan avaraith thalaimaikkuruvaaka niyamiththaan.

<39> athea samayaththil avaraith than na'npanaakavum ko'ndu, avarai mikka makimai, perumaika'laal vi'langkach seythaan.

<40> eanen'raal, uroamaiyaraal na'nparka'l, thoazharka'l, sakoathararka'len'ru yootharka'l azhaikkappaduvathaiyum, seemoanudaiya pirathinithika'lai avarka'l mariyaathaiyaay eat'ruk ko'ndathaiyum kea'lvippattirunthaan.

<41> mealum u'nmaiyaana i'raivaakkinar oruvar uthikkum varaiyil, yootharka'lum avarka'l kurukka'lum: kaalamellaam avarea thangka'l thalaivarum thalaimaikkuruvumaay irakka isainthathuman'ri,

<42> thangka'lukkuth thalaivaraakavum, thangka'l ma'raipat'riya kaariyangka'laik kavanikkavum, thangka'l vealaika'laiyum naattaiyum padaiyaiyum kaavalaraiyum nadaththum periyoarai niyamikkavum,

<43> kadavu'l aalayaththaip paathukaakkavum avarai niyamiththaarka'len'rum, anaivarum avarukkuk keezhppadivathen'rum, avar peyaraaleayea ellaa oppanthangka'laiyum ezhuthuvathen'rum, avar karugnsivappu mealaadaiyum ponnaadaiyum a'ninthu ko'lvathen'rum,

<44> ippoathu theermaanikkappattavaika'lil ethaiyeanum makka'l, kurukka'l ivarka'lil evarum ma'rukkak koodaathen'rum, avar vaarththaika'lukku evarum ethirththup peasak koodaathen'rum, avar anumathi illaamal naattil sapai kooduvathillaiyen'rum, karugnsivappu mealaadaiyum pon kokkiyum a'nivathillaiyen'rum,

<45> ivaika'lukku ethiraakach seypavan allathu ivaika'lai ma'ruppavan evanum kut'ravaa'liyaavaan en'rum theermaaniththaarka'l.

<46> ivaika'laiyellaam makka'l oththuk ko'ndu seemoanai eat'ruk ko'ndaarka'l.

<47> seemoanum isainthu thalaimaikkuru pathaviyai ni'raiveat'ravum, yootha kulaththaarukkum kurukka'lukkum thalaivaraakavum athikaariyaakavum irukkavum, anaiththaiyum munnin'ru nadaththavum oppukko'ndaar.

<48> ivaika'laip piththa'laith thakaduka'lil ezhuthi, kaa'nakkoodiya idaththil kadavu'l aalayaththin munvaayilil vaippathen'ru avarka'l ea'rpaadu seythaarka'l.

<49> seemoanudaiyavum, avar puthalvarudaiyavum upayoakaththukkaaka nakal on'ru kadavu'l aalayaththin karuvoolap pettiyil vaikkappattathu.

[1 makkapea 15]

<1> kadalin theevuka'linin'ru themeththiriyus puthalvanaana anthiyoakkas mannan yootha kulaththin thalaimaikkuruvum thalaivarumaana seemoanukkum ellaa makka'lukkum kaditham ezhuthinaan.

<2> athil sollappattavai ennaven'raal: thalaimaikkuru seemoanukkum yootha kulaththaarukkum anthiyoakkas mannar vaazhththuk koo'ruki'roam.

<3> nammudaiya munnoarin naattaich sila theeyavar kaippat'rik ko'ndapadiyaal, naam athaith thirumpavum pazhaiya nilaikkuk ko'narath theermaaniththirukki'roam. atha'rkaakavea si'rantha seanaiyaiyum poark kappalka'laiyum seakariththirukki'roam.

<4> nammudaiya naatti'rkuth theemai seythavarka'laiyum, nam aadchikkudpatta pala nakarangka'laiyum, azhiththavarka'laiyum pazhivaangkuvatha'rkaaka naattinu'l puka manam ko'ndu'l'loam.

<5> aathalaal, namakku munniruntha arasarka'l anaivarum unakku vilakkiyiruntha ellaa varika'laiyum, unakku vazhangkiyiruntha ellaak kodaika'laiyum naamum ippoathu eat'ruk ko'lki'roam.

<6> un naattil un peyaraal naa'nayam adikka anumathi a'likki'roam.

<7> yerusaleam nakar punithamaanathaakavum suthanthiram u'l'lathaakavumirukkavum, seyyappatta ellaap poark karuvika'lum, nee katti vaazhnthu varum koattaika'lum un aa'lukaiyin keezh irukkavum uththarava'likki'roam.

<8> kadantha kaalaththukkum varungkaalaththi'rkum, in'ru muthal eppoathaikkum arasarukkuk kodukkappada vea'ndiya kadanka'lellaam unakku mannikkappattana.

<9> namathu naattai naam adaintha pi'raku, ungka'l peyar poovulakengkum vi'langkumpadi, unnaiyum un inaththaaraiyum aalayaththaiyum perithum maadchippaduththuvoam.

<10> noot'rezhupaththu naankaam aa'ndu anthiyoakkas than munnoarin naattinu'l pukunthaan. ellaap padaika'lum avanaich searnthu ko'ndana. aathalaal, thiripoanudan silar mattumea thangkiyirunthanar.

<11> anthiyoakkas mannan avanaip pin thodaravea, avan kadaloaramaay oadith thoaraavai adainthaan.

<12> eanen'raal, than meal pazhika'l pala sumaththappattiruppathaiyum, than padaika'l thannai vittakan'rathaiyum, a'rinthirunthaan.

<13> anthiyoakkas noot'rirupathinaayiram padai veeraroadum, e'n'naayiram kuthirai veeraroadum thoaraa nakaraith thaakkinaan.

<14> nakaraich sut'ri va'laiththuk ko'ndu, kappalka'lum arukil varumpadi seythaan; kada'rpakkamum tharaippakkamum nakarai nerukki, evanum ve'liyea poakaamalum u'l'lea nuzhaiyaamalum seythaan.

<15> arasarka'lukkum pala inaththaarukkum ezhuthappatta kadithangka'loadu numeaniyusum avanudan irunthavarka'lum uroamaiyinin'ru thirumpi vanthaarka'l.

<16> avaika'lil: uroamaiyarudaiya thoothar loosiyus thoalemeayus mannanukku vaazhththuka'l.

<17> yootharudaiya thalaimaikkuruvaana seemoanaalum yootha makka'laalum mun seythiruntha samaathaana udanpadikkaiyaiyum nadpaiyum puthuppikkumpadi anuppappatta engka'l na'nparaana yootha pirathinithika'l engka'lidam vanthaarka'l.

<18> avarka'l aayiram po'rkaasu ni'raiyu'l'la ponkeadayam on'ru ko'ndu vanthaarka'l.

<19> aathalaal, avarka'lukkuth theengku seyyaathapadikkum, avarka'lai ethirththup poarseyki'ravarka'lukku uthavi seyyaathapadikkum arasarka'lukkum naaduka'lukkum ezhuthuki'roam.

<20> avarka'l ko'ndu vantha keadayaththaip pet'rukko'lvathu engka'lukku nalamaakath thoan'riyathu.

<21> aathalaal, theeyavar yaareanum avarka'l naattinin'ru ungka'lidam oadi vanthu viduvaarka'leayaanaal, thangka'l sattappadi avarka'laip pazhivaangkumpadiyaakath thalaimaikkuruvaana seemoanidam avarka'lai oppuviththu vidungka'l en'ru ezhuthiyirunthathu.

<22> ivvaa'rea themeththiriyus mannanukkum, aththaalus, ariyaarththus, arsaakkas mannarka'lukkum,

<23> ellaa naaduka'lukkum, laamsaakkas, spaarththiyar, thealoas, minthoas, seesiyoan, kaariyaa, saamoas, paampeeliyaa, leesiyaa, alikkaarnaasus, koavoa, seethe, araathus, roathus, paasealithas, kaarththeenaa, neethus, seeppurus, sireanea, muthaliya inaththaarukkum naaduka'lukkum ezhuthiyirunthathu.

<24> avarka'l ithan nakalaith thalaimaikkuru seemoanukkum yoothamakka'lukkum anuppinaarka'l.

<25> anthiyoakkas mannan thirumpavum thoaraa nakaraith thaakki, poaril palap po'rika'lai payanpaduththi ethirththaan. thiripoan thappiththuk ko'l'laathapadi avanai adaiththu vaiththaan.

<26> seemoan avanukku uthaviyaaka, thearnthedukkappatta ira'ndaayiram veerarum, ve'l'liyum ponnum thira'laana paaththirangka'lum anuppinaar.

<27> aanaal, anthiyoakkas avat'rai eat'rakko'l'la manamillaamal, seemoanudan thaan seythiruntha udanpadikkaiyai utha'ri vittu avarai vittakan'raan.

<28> athan pi'raku, seemoanudan peachchu nadaththath than na'nparil oruvanaana aththeanoapiyusai anuppi: neengka'l emathu naattin nakarangka'laakiya yoappaa, kaasaaraa, yerusaleam koattai ivaika'laik kaippat'ri irukki'reerka'l.

<29> avaika'laik kodumaippaduththi, naattil peruntheemaika'l purinthu, emathu naattin pala idangka'lil aadchi seluththuki'reerka'l.

<30> ippoathu neengka'l kaippat'riyu'l'la nakarangka'lai vittu vittu, yootheayaavin ellaikku appaal neengka'l aadchi seluththi vantha naaduka'lin thi'raiyaich seluththi vidungka'l.

<31> illaavidil avaika'lukkaaka ainnoo'ru ve'l'lith thaaleanthuka'lukkaakak kattavea'ndiya kappangka'lukkum pathilaaka vea'ru ainnoo'ru thaaleanthuka'lum katti vidungka'l. thava'rinaal ungka'laith thaakkuvoam en'ru sollach sonnaan.

<32> mannanin na'npan antheanoapiyus yerusaleam vanthu, seemoanudaiya aadampara maadchiyaiyum, ponnum ve'l'liyum ni'rainthiruntha makimaiyaiyum, engkum vi'langkiya alangkaaraththaiyum ka'ndu vaayadaiththu nin'raan.

<33> mannanudaiya vaarththaika'lai avanukku a'riviththaan. seemoan avanukku ma'rumozhiyaaka: naangka'l anniya naattaip pidiththuk ko'l'lavumillai; anniyap porudka'lai vaiththuk ko'l'lavumillai. aanaal, engka'l pakaivaraal, si'rithu kaalamaaka aniyaayamaayp pa'rikkappattiruntha engka'l munnoarin soththukka'laith thirumpap pet'ru'l'loam.

<34> thakka samayam vaayththamaiyaal engka'l munnoarin soththuka'lai naangka'l thirumpavum adainthoam.

<35> aanaal, nee koarum yoappaa, kaasaaraavaip po'ruththa mattil, annakarangka'l engka'l makka'lukkum naattukkum peruntheemaika'l seythana. aayinum, avaika'lukkaaka noo'ru thaaleanthuka'l koduppoam en'ru koo'rinaar. aththeanoapiyus ma'rumozhi on'rum sollavillai.

<36> mannanidam koapamaayth thirumpip poay, thaan keattathaiyum seemoanin maadchiyaiyum thaan ka'nda yaavat'raiyum a'riviththaan. mannan perum sinangko'ndaan.

<37> itha'rkidaiyea thiripoan orththoasiyaathaavukku kappalil oadippoanaan.

<38> anthiyoakkas mannan sentheapeayusaik kada'rkaraip pakuthikkuth thalaivanaaka niyamiththu, kaalaad padaiyaiyum kuthiraip padaiyaiyum avanidam oppadaiththaan.

<39> yootheayaa naattukku ethiril paa'laiyam i'rangkavum, kethoaraik kattavum, nakaraththin kathavuka'lai adaikkavum, makka'lai ethirkkavum avanukkuk katta'laiyittaan. mannanoa thiripoanaip pinthodarnthu poanaan.

<40> sentheapeayus, yaamniyaa searnthu makka'lai vathaikkavum, yootheayaa naattaik ko'l'laiyadikkavum, makka'laich si'raiseyyavum saakadikkavum, kethoaraik kattavum thodangkinaan.

<41> mannan katta'laippadi yootheayaa naattil pukunthu nadamaada, avvidaththil kuthiraip padaiyaiyum seanaika'laiyum niyamiththaan.

[1 makkapea 16]

<1> aru'lappan kaasaaraavinin'ru sen'ru, makka'lukku ethiraaych sentheapeayus seytha yaavat'raiyum than thanthaiyaakiya seemoanidam a'riviththaan.

<2> appoathu seemoan tham iru mooththa puthalviyaraakiya yoothaasaiyum aru'lappanaiyum azhaiththu, avarka'lai noakki: naanum en sakoathararum en thanthaiyin kudumpamum engka'l i'lamai muthal innaa'l varai israayealin pakaivarka'lai ethirththu ven'roam. seytha kaariyangka'l anaiththilum vet'ri ka'ndu, palamu'rai israayealaik kaappaat'rinoam.

<3> ippoathoa naan muthiyavanaaki vittean. aathalaal neengka'lum en sakoathararum enakkup pathilaay irunthu, nam makka'lukkaakach sa'ndai seyyungka'l. kadavu'lum ungka'lukku uthaviyaay iruppaar en'ru koo'rinaar.

<4> naattil irupathinaayiram veeraraiyum kuthirai veeraraiyum avarka'l thearnthu ko'ndaarka'l; sentheapeayusai noakkich sen'raarka'l; moathinil i'laippaa'rinaarka'l.

<5> kaalaiyil ezhunthu samave'liyai adainthaarka'l, avarka'lai ethirththuth thira'laana kaalaadka'lum, kuthirai veerarum vanthaarka'l. iru padaika'lukkum naduvea nathi on'ru irunthathu.

<6> aru'lappanum avan padaika'lum pakaivarukku munsen'raarka'l. than padaika'l nathiyaik kadakka agnchuvathaik ka'ndu, thaanea munthik kadanthaan. avanaik ka'ndu avan padaika'lum avanukkuppi'rakea nathiyaik kadanthana.

<7> avan makka'laiyum, kuthirai veerarka'laiyum kaalaadka'lukku naduvil irukkach seythaan; eanen'raal, pakaivarin kuthiraippadai thira'laay irunthathu.

<8> avan punitha ekkaa'langka'lai olikkach seyya, sentheapeayusum avan padaika'lum oattam pidiththaarka'l. avarka'lil palar kaayappattu vizhunthaarka'l; meethiyaay irunthavarka'l koattaikku'l oadi o'linthaarka'l.

<9> appoathu aru'lappanin sakoatharan yoothaas kaayamadainthaan. aru'lappanoaven'raal thaan kattiya seathiroan varumattum pakaivaraip pinthodarnthaan.

<10> avarka'l asoaththus samave'lika'lil iruntha koapurangka'l varai oadinaarka'l. avan avaika'laith theekkiraiyaakkinaan. avarka'lil ira'ndaayiram pear maa'ndaarka'l. aru'lappan amaithiyaay yootheayaa thirumpinaan.

<11> yerikkoa samave'liyil apoapus puthalvan thoalemeayus thalaivanaaka irunthaan. ve'l'liyum ponnum avanidam earaa'lamaay irunthana.

<12> eanen'raal, avan thalaimaikkuruvin marumakanaay irunthaan.

<13> aathalaal avan serukkut'ru, naadu muzhumaikkum thaanea thalaivanaayirukka virumpinaan; seemoanaiyum avar makka'laiyum kapadamaay akat'ri vida e'n'ninaan.

<14> seemoan yootheayaa naattin nakarangka'laich sut'ri, avaika'laip paarvaiyida vantha poathu, noot'rezhupaththeazhaam aa'ndu saapaath en'ra pathinoaraam maatham tham puthalvarka'laakiya maththaththiyaas, yoothaas ivarka'loadu yerikkoavil thangkinaar.

<15> apoapusin puthalvan thaan kattiyiruntha thoak ennum si'ru koattaikku'l avarka'laik kapadamaay vara veat'ru, avarka'lukkup periya virunthu seythaan. aanaal, avvidaththil silarai o'liththu vaiththirunthaan.

<16> seemoanum avar puthalvarum nanku u'ndu mayakkam ko'ndiruntha poathu thoalemeayus thannaich searnthavarka'loadu ezhunthu, poarkkaruvika'loadu u'nava'raiyinu'l pukunthu, avaraiyum avarudaiya iru puthalvaraiyum sila oozhiyarka'laiyum kon'raan.

<17> ivvaa'ru israayealukkuth thuroakam seythu, nanmaikkuth theemai seythaan.

<18> thoalemeayus ichseythika'lai anthiyoakkas mannanukku ezhuthiyanuppi, thanakku uthaviyaakap padaika'lai anuppavum, naattaiyum nakarangka'laiyum kappangka'laiyum thanakkuk koduththu vidavum keattuk ko'ndaan.

<19> aru'lappanaik kolvatha'rkaaka vea'ru silaraik kaasaaraavukku anuppinaan; padaiththalaivarka'l thannidam vanthu searumpadiyaakavum, thaan ve'l'liyum ponnum vekumathika'lum a'lippathaakavum avarka'lukku ezhuthiyanuppinaan.

<20> yerusaleamaiyum, kadavu'l aalayam iruntha malaiyaiyum kaippat'rach silarai anuppinaan.

<21> oruvan kaasaaraaviliruntha aru'lappanidam munnathaakavea oadivanthu, avan thanthaiyum sakoathararum kolaiyu'ndathai a'riviththu: avan ummaiyum kolaiseyya aadka'lai anuppiyirukki'raan en'raan.

<22> aru'lappan ithaik kea'lvippattup perithum thikiladainthaan: thannaik kolai seyya vanthavarka'laip pidiththuk kon'raan; eanen'raal, avarka'l thannaik kollath theadinaarka'len'ru a'rinthirunthaan.

<23> aru'lappan purintha mat'ravaika'lum poarka'lum veerach seyalka'lum kattina kattadangka'lum, seytha yaavum,

<24> avan thanthaikkup pi'raku avan thalaimaikkuruvaana naa'l muthal avan akkuruththuvap pa'ni aat'riya naadka'lin ku'rippup puththakaththil ezhuthappattirukkin'rana.

 

 

No comments:

Post a Comment